Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter"

Transkript

1 Sluttrapport: Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Prosjektperiode Oslo, 23. oktober 2014

2 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Side 2 av 17 Bakgrunn I arkitektur.nå Norsk Arkitekturpolitikk utpekes bærekraft- og klimautfordringen som en av hovedutfordringene for arkitekturfeltet. Kunnskap, kompetanse og formidling skal være viktige innsatsområde for å imøtegå denne store utfordringen. Utvikling og bygging av gode eksempler er viktig for å inspirere bolig- og byggsektoren til en bred satsing på energieffektive og miljøvennlige bygg. Miljøhandlingsplanen (Miljøhandlingsplan for bolig- og byggsektoren ) beskriver hvordan Kommunal og Moderniseringsdepartementet (KMD) vil stimulere til at gode eksempler på moderne, miljøvennlig og universelt utformet arkitektur i Norge blir gjort lett tilgjengelig, bl.a. ved videre støtte til NAL som et av tiltakene for å redusere behovet for energi i bygningsmassen. Overordnet formål for prosjektdatabasen Prosjektdatabasen eies og driftes av NAL og skal være en nøytral og ikke-kommersiell plattform for samordnet og koordinert informasjon om forbildeprosjekter i byggebransjen i Norge. Databasen skal inneholde en fyldig katalog med kvalitetsikret informasjon om konkrete og godt dokumenterte forbildeprosjekter innenfor viktige fagområder som det behøves kompetanseheving på, slik som klima, miljø, universell utforming i bygg og uteområder. Innholdet skal være åpent tilgjengelig, men spesielt rettet mot for arkitekter, rådgivere, utbyggere, entreprenører, kommuner, myndigheter, media. Ved å dokumentere og gi inspirasjon, kunnskap og erfaringer fra pilot- og forbildeprosjekter skal databasen bidra til å heve kunnskapen i hele bredden av byggebransjen. Spre erfaring og resultater og løfte databasen et hakk videre. I dette prosjektet har tiltakene vært en konkretisering av KRDs og regjeringens arbeid for innsatsområdene: redusert klimagassutslipp, redusert behov for energi i bygningsmassen, minimert bruk av helse- og miljøfarlige stoffer, godt inneklima og redusert avfall gjennom formidling av forbildeprosjekter i privat og offentlig regi. Prosjektdatabasen binder bransjeaktører, kommuner, kompetansemiljøer, undervisningsaktører, interesse- og brukerorganisasjoner sammen i arbeidet med å samordne og spre erfaring fra mange viktige miljøområder, men med særlig vekt de tre fagområdene; universell utforming, bærekraftig byggeskikk og energi og miljø. Bakgrunn og status for arbeidet i prosjektdatabasen finnes på side i denne prosjektbeskrivelsen.

3 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Side 3 av 17 Prosjektgjennomføring Prosjektets formål og forutsetninger Prosjektdatabasen presenterer moderne, norsk, miljøvennlig arkitektur og stedsutvikling på nett. Basen er under kontinuerlig utvikling og inneholder nå mer enn 300 prosjekter. Byggeprosjektene som finnes her spenner vidt i skala, funksjon, miljøtiltak og kompleksitet. Felles for prosjektene er arkitektonisk kvalitet og at de er kommet lengre enn dagens praksis innenfor ett eller flere miljøtema. Det finnes ingen tilsvarende database over miljøvennlig arkitektur i Norge. NAL arbeider kontinuerlig med å øke tilfanget av nye brukere og av nye relevante prosjektoppslag. Prosjektdatabasen ble opprettet i 2003 og har siden vært videreutviklet gjennom en rekke ulike prosjekter. Prosjektdatabasen hadde gjennom et prosjekt i 2010 innledet samarbeid med Husbanken og databasen fungerte pr mars 2011 som bibliotek for alle forbildeprosjektene på Husbankens nettsider. Forut for prosjektsøknaden benyttet også FutureBuilt programmet databasen som prosjektbibliotek. I løpet av prosjektperioden har det blitt knyttet flere partnere til prosjektdatabasen. Disse integrasjonene er imidlertid fasilitert som del av egne prosjekter. Samordnet og forbedret formidling av forbildeprosjekter er viktig for å sikre kvalitet i informasjonen som formidles. Samarbeid i formidlingen kan fremme synergier og økt rolleforståelse mellom de største og viktigste aktørene som arbeider med og formidler resultatene fra forbildeprosjekter. Formålet var at delprosjektene skulle bidra til dette. Det var ved prosjektoppstart innledet samtaler med bla. NBBL, Enova, Lavenergiprogrammet, Riksantikvaren og Norsk Form+Arkitektbedriftene om en ny norsk arkitekturguide. Pilotprosjektene i Framtidens byer ble også løpende dokumentert i basen. Det lå dermed til rette for at prosjektdatabasen kunne komme til å fungere som et kvalitetsikret prosjektbibliotek for oppdatert informasjon (tekst, bilder, tegninger, nøkkeltall) om de mange ulike og overlappende ambisiøse forbilde- og pilotprosjektene i Norge. En vellykket videreutvikling og formalisering av prosjektdatabasen mot dette målet var nødvendig for å lykkes i dette arbeidet. Gjennom samarbeidet om prosjektdatabasen sørger man for å bidra til at kvaliteten på den tilgjengelige informasjonen heves og kommer frem til mange flere lesere. Istedenfor "hver mann - sin tue", vil hver oppdatering av en prosjektomtale i prosjektbiblioteket komme alle involverte parter og nettsider til gode. På samme måte vil også penger som ble investert i databaseløsningene komme alle involverte aktører til gode. Prosjektet søkte opprinnelig om kr fra Husbankens kompetansemidler. Ettersom prosjektet mottok en bevilling på har det vært naturlig å begrense prosjektet tilsvarende. Kuttene har foregått ved å fjerne delprosjekter slik Husbanken anmodet om i sitt tildelingsbrev. Delprosjekter Dette prosjektet har bestått av tre delprosjekter som alle har vært viktige for å videreutvikle Prosjektdatabasen til et nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter: - A: Videreutvikling av plattformen for den felles forbildedatabasen - C: Pedagogisk tilrettelegging - E: Dokumentasjon av nye forbildeprosjekter/oppdatering av eldre relevante presentasjoner.

4 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Side 4 av 17 Målet med disse delprosjektene har vært å videreutvikle prosjektdatabasen til å være i stand å formidle forbildeprosjekter enda bredere og på en enda mer effektiv måte enn før, i tillegg til å bidra til mer samhandling og tverrfaglighet mellom aktører som arbeider med forbildeprosjekter innenfor miljøfeltet. I prosjektsøknaden inngikk også et delprosjekt B og et delprosjekt D. Da tilsagnsbrevet fra Husbanken utelukkende gikk til å støtte delprosjektene A, C og E har delprosjektene B og D blitt tatt ut av prosjektet. Disse vil heller ikke bli omtalt i resten av prosjektrapporten. Gjennomføringen av de ulike delprosjektene er beskrevet i eget kapittel. Formidling og markedsføring av resultatene Siden hovedmålet i dette prosjektet nettopp er å formidle de gode eksemplene gjennom flere nettsteder, og det nettopp er erfaringer fra disse forbildeprosjektene som skal deles på mest effektiv måte finnes den største arbeidet gjennom dette prosjektet allerede formidlet på nett. Det er perioden lagt til 188 nye forbildeprosjekter i prosjektdatabasen. En stor andel, men ikke alle disse er synlige som del av NALs nettsider. Noe av innholdet inngår som del av Husbankens forbildeportal og benyttes i Enovas nettsider for forbildebygg. En rekke av prosjektene er dessuten synlige på Framtidens byers eksempelsamling. Et utvalg av prosjektene er formidlet som del av NALs og Framtidens byers nyhetsbrev. Pr oktober 2013 vises følgende antall prosjekter hos samarbeidsaktørene: - FutureBuilt viser 28 forbildeprosjekter - Husbanken viser 118 forbildeprosjekter - Framtidens byer viser 58 forbildeprosjekter (i tillegg til 305 andre tiltak gjort i Framtidens byer) - Enova viser 48 forbildeprosjekter - Treteknisk viser 31 forbildeprosjekter NALs omlegging av nettsidene slik at innhold fra prosjektdatabasen nå har fått det viktigste blikkfanget på foreningens nettsider har også innebåret en enorm økning i antall unike lesere hos NAL. Der forbildeprosjektene til de gamle sidene til Ecobox prosjektdatabase i gjennomstnitt i 2011 og 2012 hadde ca unike treff pr måned, har man i løpet av 2013 fått en enorm vekst slik at man i dag har over 4000 unike treff pr måned på innhold i prosjektdatabasen på NALs sider. Verdien av denne nye forsideplasseringen har vist seg å ha stor verdi for prosjektdatabasen. Eksempel på hvordan prosjektdatabasen leverer prosjektpresentasjoner til Enova.no, Husbanken.no, Framtidensbyer.no under regjeringen.no, FutureBuilt.no og også NALs nye nettsider for Utvalgt arkitektur.

5 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Side 5 av 17 Resultatene av delprosjekt A er utdragsmessig formidlet i denne sluttrapporten, mens delprosjekt C og E hovedsakelig er formidlet direkte på Web. Utdrag fra alle delprosjektene vil formidles til det etablerte redaksjonsrådet for prosjektdatabasen. De siste resultatene av arbeidet i disse delprosjektene vil formidles i neste planlagte redaksjonsmøte. En direkte konsekvens av arbeidet i delprosjekt A i dette prosjektet har vært at det har vært mulig for prosjektdatabasen å strukturere og rydde i innholdet slik at flere kan bidra til å formidle dette. Når flere partnere viser de samme forbildeprosjektene bidrar det til å øke formidlingen av forbildeprosjektene. Nye registreringsskjema og tilrettelegging for innholdet har slik sett resultert til en forenkling av innsamlingsarbeidet. NAL har ikke hentet ut nettstatistikk systematisk fra partnernes bruk som del av dette prosjektet. Det er kjent at besøkstall fra enova.no i en utvalgt uke i 2013 viste besøkstall på innhold fra prosjektdatabasen på nesten 4000 unike treff. Dette viser at prosjektdatabasen gjennom arbeidet med å få tilrettelagt for publisering til naturlige partnernes nettsteder kan bidra til en enorm trafikkvekst i formidlingen av forbildeprosjekter. Tidligere har et utvalg av forbildeprosjektene vært formidlet som månedens prosjekt, både i Arkitektnytt på trykk og som del av NALs nyhetsbrev. Dette ble det søkt om å videreutvikle som del av delprosjekt D, som ikke fikk støtte. Dette har i tidligere prosjekter vært et tidskrevende arbeid, og denne formidlingen ble derfor også avsluttet i slutten av Da prosjektdatabasen fikk sin økte synlighet på nett i slutten av 2012, valgte NAL å benytte disse flatene i arkitektnytt til annet NAL-innhold. Dette var en fornuftig prioritering, da statistikken viste at det var relativt få lesere som valgte å gå inn og lese om forbildeprosjektene etter en kort artikkel i et papirtidsskrift. Muligheten til å bruke NALs nyhetsbrev finnes fortsatt, selv om den ikke er like vanlig brukt lenger. NALs forside på nett er i dag prosjektdatabasens innholds viktigste reklameplakat. Prosjektdatabasen har også vært formidlet på ulike konferanser som arkitekturdagen, passivhuskonferansen og NALs månedlige frokostmøter Brød & Miljø. Det er også holdt ulike presentasjonsforedrag i ulike sammenhenger og som del av mange av NALs kurs. Framdrift Prosjektet ble skissert våren 2012 og forsiktig igangsatt høsten Framdriften er avklart med Husbanken underveis. Flere av aktivitetene ble imidlertid utsatt av kapasitetshensyn, og av hensyn til NALs nye nettsider som ble utarbeidet i høsten Det ble satt trykk på prosjektet i løpet av 2013 og Det har i løpet av perioden blitt gjennomført enkelte endringer i prosjektet. Disse har delvis skyldtes påvirkning fra andre prosjekter som har gjort det hensiktsmessig å endre framdriften noe. Alle byggeprosjektene har fortløpende blitt presentert og oppdatert i databasen og var ferdig oppdatert og presentert i prosjektdatabasen i løpet av september Noen forbildeprosjekter avventer endelig godkjenning fra arkitekt/byggherre før disse kan aktiveres for visning. Endringen av framdrift endret ikke prosjektets mål, men innebar at det ble presentert flere prosjektoppgaver som del av prosjektet. Denne endringen av prosjektet ble underveis avklart med Husbanken. Dette innebar samtidig en litt lenger operativ prosjektledelse som igjen resulterte i noe mer administrasjon, men innenfor samme budsjettramme. Prosjektet er likevel gjennomført innenfor samme totale budsjettramme til tross forlengelse av prosjektperioden. Økonomi og egeninnsats Midlene fra Husbanken har hovedsakelig vært benyttet til å dekke egne timer som har vært gjort av NAL ifm. dette prosjektet. En mindre andel av midlene har vært benyttet for å fasilitere teknisk tilrettelegging av

6 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Side 6 av 17 websidene for visning av forbildeprosjekter hos NAL. Fordelingen mellom NALs timer og eksterne kostnader framkommer av det revisorbekreftede prosjektregnskapet. Det er imidlertid viktig å understreke at NALs egeninnats som del av dette prosjektet har vært betydelig og blant annet har bestått i flere møter med eksterne parter og korrespondanse med disse. En del av tiden forbundet med å møter med webutvikler og kostnader til webutvikling dekket av NAL utenfor dette prosjektet. Verdien av plassering på forsiden til NAL.no i en måned er forsiktig anslått verdt kr eks mva, en årlig verdi på kr årlig. Plasseringen inngår imidlertid som del av det faste redaksjonelle innholdet, og verdien er dermed betraktelig høyere. Verdien av å være del av NALs nyhetsbrev som sendes til alle medlemmer er også betydelig. Arkitektene og byggherrene har erfaringsmessig bidratt med minst 4-8 arbeidstimer ifm. å framskaffe nødvendig informasjon til prosjektpresentasjon, kvalitetssikring, korrespondanse mer mer. Gitt det store antallet prosjekter som er publisert utgjør dette arbeidet en egen arbeidsinnsats i prosjektet verdt flere hundretusen kroner. NAL har også lagt ned en betydelig egeninnsats ifm at NAL har videreutviklet og feilrettet sitt design av sine nettsider. NAL har lagt ned svært mange timer til videreutviklingen av prosjektdatabasen og rammeverk som ikke har vært del av dette prosjektet. Organisering Prosjektledelse: NAL Ecobox har fra 1.januar 2013 inngått i NALs nyopprettede fagavdeling. Dette har ikke endret eierskap, gjennomføring eller organisering av prosjektet. Fagavdelingen arbeider med alle faglige aktiviteter i NAL og det har snarere vært flere synergier av å kunne dra veksler fra tilstøtende prosjekter. Fagavdeligen i Norske arkitekters landsforbund (NAL) arbeider blant annet for økt miljøkompetanse og tverrfaglighet blant arkitekter, planleggere og øvrige aktører i byggsektoren. Prosjektleder: Per Anda, Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) Ressurs-/ referansegruppe og samarbeidspartnere: Prosjektet er for øvrig gjennomført av NAL i samarbeid med alle aktører som benytter prosjektdatabasen. Ettersom Husbanken er en sentral partner til prosjektdatabasen har det vært korrespondert med Husbanken på flere nivå og flere ulike avdelinger. Det er etablert et redaksjonsråd for prosjektdatabasen. I redaksjonsrådet er de viktigste aktørene som bruker databasen representert (Husbanken, Enova, FutureBuilt, Miljøverndepartementet og Treteknisk institutt). Det skal i 2014 også opprettes en operativ arbeidsgruppe som arbeider på daglig basis. Ved behov vil prosjektleder rådføre seg med redaksjonsrådet eller arbeidsgruppen for prosjektdatabasen i gjennomføringen av prosjektet, både på e-post og gjennom møter.

7 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Side 7 av 17 Beskrivelse av gjennomførte delprosjekter A Videreutvikle og formalisere prosjektdatabasen som prosjektbibliotek for andre nettsteder Bakgrunn Deler av prosjektene i databasen ble dokumentert før dagens tekniske plattform som muliggjør visning på andre nettsider ble planlagt og utviklet. Enkelte av disse prosjektene var relevante å vise på andre nettsteder, men det var nødvendig å avklare om det er opphavsrettsmessige grunner som gjør at et eldre prosjekt ikke kan publiseres på partneres nettsider. Det fantes også mange eldre prosjekter som av ulike grunner er innhentet av forskriftene, og dermed ikke lenger er like gode forbilder. Det var behov for å gjennomgå prosjektene og arkivere dem. Etter at flere aktører til sommeren 2012 hadde koblet seg til databasen (og flere planla tilkobling) hadde det kommet frem behov for å utvikle nye strategier og rutiner for å kvalitetsikre informasjonen som legges i Databasen. NAL skulle utvikle rutiner for å effektivisere og samordne informasjonsinnsamlingen og kvalitetssikre den opphavrettbeskyttede delen av innholdet. Rydding, supplering og kobling av informasjon i eldre relevante prosjekter For prosjektoppslag som tidligere ble lagt inn i databasen har det vært en krevende jobb å lese gjennom samtlige eldre prosjektpresentasjoner og ta stilling til hvilke som fortjener å være med videre. Vi ser at selv gamle prosjekter refereres til, og benyttes til oppslag. Konklusjonen er at det vil være uheldig å fjerne for mye. Det er kun noen veldig få prosjekter som er slettet. Dette er prosjekter som har blitt publisert med løfte om høye miljømål, men der prosjektene enten har stoppet opp eller blitt så grundig endret at de ikke lenger fremstår som forbilder. Et større antall prosjekter er skjult i påvente av ytterligere revidering. Arbeidet har vært tidskrevende men viktig. Mye har vært nødt å endre på. Eksempelvis har nesten 1000 miljøtemabeskrivelser som inngår i de ulike prosjektbeskrivelsene vært gjennomgått. I tillegg til dette tilkommer indeksering, lenking og annet oppdateringsarbeide. Utarbeide retningslinjer til bruk ved innsamling av bilder og opphavsrettbeskyttet informasjon Det er arbeidet med bildeopphavsskjema for bruk i nye prosjekter. Dette har vært uttestet, men man ser stadig at det det er utfordrende å ta dette i bruk og systematisere. Det returneres i liten grad. Bildetilfanget kommer på mange ulike måter og vi har problemer å få riktige bruksretten til å følge med. Det benyttes nå en stille aksept ved prosjektinnhenting. Det vil si at prosjektene som leverer bilder aksepterer vilkårene når de svarer på e-post og leverer materialet i digitalt format. Det anbefales en løsning der prosjektene som sender inn bilder gjør dette digitalt og da samtidig samtykker til vilkårene. Dette må innarbeides i et nytt opplastingsredskap for bilder som bør utredes videre. Utvikle samordnet registreringsskjema Det ble som del av dette delprosjektet arbeidet med å videreutvikle en tidligere versjon av et felles excelprosjektregistreringsskjema. Dette skjemaet forenkler arbeidet til arkitekter, byggherrer og rådgivere som oversender informasjon. Den første versjonen av et slikt skjema forelå i slutten av Det har i 2013 som del av dette prosjekter blitt tatt tak i dette skjemaet for å utvikle harmoniserte men partnertilpassede registreringsskjema der harmoniserte miljøtema og tiltak inngår. Skjemaet kan også høste data fra prosjektdatabasen, men som også kan lese oppdaterte prosjektopplysninger tilbake i prosjektdatabasen. Brukermanual og kurs for brukere som legger inn prosjektoppslag Fordi prosjektdatabasen har blitt grundig videreutviklet de siste årene har eksisterende brukermanual blitt

8 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Side 8 av 17 utdatert. Det er som del av prosjektet utformet ny brukermanual som gjennomgår hvordan man utformer en prosjektpresentasjon steg-for-steg. Det er også gjennomført et kurs for Husbanken over videosamband for å gjennomgå for lære opp brukerne som legger inn prosjekter på vegne av Husbanken i hvordan dette gjøres. Tilrettelegge for kreditering av partnere i prosjektvisningen hos NAL Det er tilrettelagt for en kreditering av partnerne på NALs nettsider. Dette foregår ved at dette legges automatisk inn som del av de prosjektene som er utarbeidet av partnerne som vises hos NAL. Når et forbildeprosjekt tilhører en bestemt forbildesatsning kan det nå legges til en logo som da vil vises i prosjektvisningens høyrespalte. Det er også lagt til funksjonalitet og tekst i høyrespalten i utlistingen av alle prosjektene hos NAL for å vise hvem som samarbeider om utviklingen av innholdet i databasen. Teksten for oppslagets redaktøransvar vises dessuten på bunn av hver av prosjektoppslagene, uavhengig av om det er NAL eller en annen partner som har utarbeidet prosjektoppslaget. Dette er også uavhengig av om prosjetket tilhører en forbildesatsning. Redaktørfunksjon I det innledende forprosjektet kom det fram at et synerginettsted med felles forbildeprosjekter kunne bli et tungt redaksjonelt arbeide å drifte. Som del av den tekniske prosjektdatabasen så man imidlertid behov for en teknisk varslingsfunksjon. Dette for å sikre at hvis f.eks Husbanken videreformidlet et prosjekt som NAL utarbeidet ville det være behov for en automatisk varsling til f.eks Husbanken når NAL oppdaterte prosjektbeskrivelsen, slik at Husbanken har kontroll over endringer i det som publiseres til Husbankens nettsted. Redaktørfunsjonen underbygger modellen om at det kan oppstå flere typer forbildeprosjekter, som innenfor hver kategori vil forutsette et visst redaksjonelt samarbeid. Løsningen sender da ut automatiske e-post varslinger med informasjon om hvem som har gjort siste endringer for å tilrettelegge for at en e-post utveksling kan finne sted, i tilfelle man skulle har ha innspill til hverandres redaksjonelle vinkling/tekst med mer. Funksjonen kan også brukes for at en valgt redaktør hos hver av partnerne kan godkjenne sine brukeres prosjekter før disse publiseres. Formidling for forskning og resultater av klimagassregnskap Det er som del av prosjektet lagt inn flere nye datafelter i databasen slik at det nå er mulig å legge inn mange flere tallfaktorer som kan brukes til å sammenlikne prosjekter. Det inngår nå nøkkeltall både for klimagassdata og energitall på mange nivåer. Det er som del av malverket hos NAL lagt opp til at klimagassregnskap synliggjøres for de prosjektene som har dette. Den nye datamodellen har dessuten åpnet for en helt ny integrasjon mot Microsoft Excel. Ved å lære seg og teste et nyutviklet tillegg som heter PowerPivot for Excel har det blitt vurdert hvordan resultatene som er lagret i prosjektdatabasen kan benyttes av FOU-aktører og forskning. Hvis man forbedrer datainnsamlingen, og lagrer den i databasen vil frivillige aktørene kunne høste energitall, klimagassdata fra prosjekter og utarbeide tabeller og krysse dette med geografisk informasjon og annet. Forutsetningen for dette er imidlertid at denne typen informasjon samles inn mer systematisk enn i dag og at man deretter informerer bransjen om informasjonen finnes, og om hvordan man kan koble seg til tilgjengelig. Det er utarbeidet en enkel veiledning til hvordan denne løsningen kan brukes, men det er valgt å avvente å lansere løsningen. Dette som følge av at funksjonen må tillegges en passord-beskyttelse slik at man kan sikre at prosjektdatabasen ikke vil overbelastes. NAL anbefaler å gå videre med en slik tilgjengeliggjøring av dataene i databasen for forskningsaktører så snart passordbeskyttelse er implementert.

9 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Side 9 av 17 C Pedagogisk tilrettelegging Prosjektdatabasen har over tid vokst seg til et omfattende informasjonsbibliotek, som til tider kan fremstå som kompleks for brukere uten spesialkunnskap om miljø i bygg. Det var behov for å gjøre informasjonen om de ulike miljøtemaene og tiltakene lettere tilgjengelig blant annet gjennom integrasjon av ledetekster i oppslagene. Når en bruker søker etter informasjon om Solfangere og får vist en liste over prosjekter som har benyttet tiltaket, burde begrepet samtidig forklares som de viktigste miljøfordelene refereres. Den samme informasjonen burde også tilgjengeliggjøres som del av listen som viser de aktuelle miljøtiltakene som inngår i en prosjektpresentasjon. Oppsummering av delprosjektet. Det er som del av prosjektet lagt til ny teknisk funksjonalitet på nett for at mange av de viktigste miljøtema og miljøtiltak i databasen skal kunne vises. Det er også lagt til funksjonalitet for å kunne differensiere mellom tiltak som NAL mener er viktigere enn andre under et miljøtema. Da det var over 130 ulike miljøtiltak som trengte beskrivelser, var det aldri planlagt å utarbeide beskrivende tekster for alle disse. NAL har derfor prioritert beskrivelser for tiltak som ofte sammenblandes, for eksempel solfanger og solcelle, samt tekniske begreper som ofte misforstås. Dette er også prioritert etter hvor ofte enkelttiltak går igjen. Å skrive gode og generelle tekster har vært utfordrende, men vi har fått lagt inn mange gode og beskrivende tekster. Under vises et eksempel på en beskrivelse av miljøtiltaket Grønne tak. Som vist under kan leseren nå få en tekst som forklarer slike utvalgte miljøtiltak, i tillegg til at han får en liste over gode referanseprosjekter som viser prosjekter som har benyttet eller skal benytte det valgte miljøtiltaket.

10 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Side 10 av 17 E Implementering av forbildeprosjekter i prosjektdatabase Denne delen av prosjektet har gått ut på å hente inn og oppdatere prosjektpresentasjoner som publiseres med prosjektdatabasen på NALs sider. Det har som del av arbeidet blitt gjennomført en betydelig mengde research for å finne de gode prosjektene, nyhetsovervåkning, samt korrespondanse med prosjektene. En stor innsats er nedlagt i regi av arkitekter/byggherrer og rådgivere som har bidratt med å samle inn informasjon. Erfaringsmessig leveres det 6-10 arbeidstimer (noen ganger mye mer) for hver ny prosjektpresentasjon som publiseres i prosjektdatabasen. Ved inngangen til 2012 fantes det ca. 255 forbildeprosjekter i prosjektdatabasen som var samlet inn over mange år. Ved prosjektavslutning to år senere i 2014 finnes det over 400 forbildeprosjekter i prosjektdatabasen. Dette en stor økning som er et resultat av en endring i arbeidsform. I hovedsak skyldes dette at prosjektdatabasen i løpet av prosjektperioden er blitt tatt i bruk som et samarbeidsprosjekt, der det å innhente og publisere presentasjoner gikk fra å utelukkende være NALs arbeid til å også involvere samarbeidspartnere. Av disse vel 400 prosjektpresentasjonene har det arbeidet med 173 prosjektpresentasjoner som del av prosjektet. Måten å arbeide på som del av dette prosjektet har vært noe ulik en del tidligere prosjekter. Der man tidligere jobbet mer isolert med et mer begrenset utvalg prosjektpresentasjoner, har en betydelig andel av arbeidet denne gang bestått i å supplere og kvalitetssikre informasjon innhentet som del av andre delprosjekter og/eller av NAL, slik at disse passer til presentasjon på NALs nettsider. Det har derfor vært brukt mindre tid som del av dette prosjektet til å innhente prosjektpresentasjoner egenhendig. Totalt sett har det blitt presentert mange flere prosjekter på NALs sider enn det man i tidligere prosjekter har rukket. Enkelte av de eldre prosjektene har dessuten blitt supplert med informasjon for å kunne vises som del av NALs nye malverk for visning av prosjektpresentasjoner fra prosjektdatabasen på arkitektur.no.

11 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Side 11 av 17 Prosjektpresentasjonene som det er arbeidet med som del av dette prosjektet: Prosjektnavn Eier.av. Vises.andre. Antall. Prosjektnavn Eier.av. Vises.andre. Antall. innhold nettsider Miljøtema innhold nettsider Miljøtema 2020Park NAL * 5 Miljøbygget NAL * 10 Amalienborg:Aveny NAL * 4 Miljøhuset:GK NAL 1 2 Barkaleitet:borettslag:*:rehabilitering:og:påbygg NAL * 2 Myhrerenga:Borettslag NAL 1 1 Bellonahuset FutureBuilt 1 4 Møllestua:barnehage NAL 2 7 Berg:Studentby NAL 2 4 Nardo:skole:og:barnehage NAL 1 2 Bjørnsletta:skole FutureBuilt 2 6 Nesodden:ferjeterminal NAL * 2 Bogafjell:1 NAL * 2 NINA:hovedkontor NAL 2 2 Bogafjell:2 NAL * 3 NSB:Kompetansesenter FutureBuilt 1 6 Bolig:Geertsen:*:Golis Husbanken 1 2 NVE*bygget:/:Middelthunsgate:29 NAL * 6 Boliger:Bjørnveien:119 NAL * 1 Nye:Gran:ungdomsskole FutureBuilt 1 6 Boliger:på:Venstøp NAL * 1 Nye:Hamang FutureBuilt 1 0 Borkeplassen Treteknisk:Institutt 1 1 Nytt:nasjonalmuseum:for:kunst,:arkitektur:og:design FutureBuilt 1 6 Brøset NAL 1 4 Papirbredden:2 FutureBuilt 3 7 Bybanen:i:Bergen NAL * 3 Passiv:på:Rosenborg NAL 2 1 Ciens:*:Forskningsparken NAL * 4 Passivhus:Ladeveien NAL 2 3 Deichmanske:Hovedbibliotek FutureBuilt 1 5 Passivhus:Talgje NAL 1 2 Drammen:busstasjon NAL * 1 Passivhuset:Løvset Husbanken 2 2 Drammen:sykkelhotell NAL * 1 Preikestolen:Basecamp:*:Vanncampen NAL * 1 Dønski:BMS NAL * 0 Preikestolen:fjellstue NAL 2 4 Egenes:park NAL 2 3 Proscenium:*::Svartlamon NAL 1 3 Eldre:trehus:Tvinnereim NAL * 2 Ranheimsveien:149 NAL 3 4 Fagerborg:Menighetsbarnehage NAL * 4 Rena:leir NAL 1 3 Framsenteret NAL 1 6 Rockheim NAL * 3 Framtidens:Aktivhus Husbanken 1 9 Røa:Miljøboliger NAL 1 5 Fredrik:Selmers:vei:4 FutureBuilt 2 4 Rådalslien:bofellesskap NAL 4 3 Frydenhaug:skole FutureBuilt 1 6 Rådhuskvartalet:i:Kristiansand NAL 2 3 Frøyland:og:Orstad:kyrkje NAL * 1 Sal:Haaken NAL 1 2 Fugletårn:på:Bøyaøyri NAL * 1 Sandmoen:bussdepot NAL * 3 Furuset: :fra:senter:til:sentrum FutureBuilt 1 6 Selvika:rasteplass NAL * 1 Fyrstikkalléen:skole NAL * 3 Sentrum:videregående:skole,:bibliotek:og:park. NAL * 2 Geilo:Kulturkyrkje NAL 1 3 Shelter:2 Husbanken 1 3 Grensesvingen:7 FutureBuilt 1 5 Silderøykeri:på:Strømsholmen NAL * 2 Grønmyr:Barnehage:Skogstunet Husbanken 1 2 Siljustølparken NAL 1 7 Grøtte:barneskole NAL 1 2 Siriskjær NAL 1 3 Haakonsvern:*:nytt:administrasjonsbygg:for:FLO NAL * 6 Skuteviksboder:Bergen Treteknisk:Institutt 1 1 Hadeland:videregående:skole NAL 1 3 Slippen:kontorbygg Enova 1 2 Hamsunsenteret Husbanken 1 0 Sluppenveien:17A Enova 1 2 Havneparken:Sandnes NAL 1 3 Sollien:barnehage NAL * 4 Heistad:skole NAL 2 7 Sommerlyst NAL 1 3 Husabøryggen:bofellesskap NAL 4 4 Sparebank:1:SMN NAL 1 5 I*box:boligrekke:ved:Storelva NAL 2 3 Statnett:administrasjonsbygg NAL 1 2 Idrettsparken:boliger Treteknisk:Institutt 1 1 Stokkøya:sjøsenter NAL * 4 Ipark:*:nytt:inngangsparti NAL * 1 Storøya:barnehage:*:en:del:av:Storøya:grendesenter NAL 1 7 Isobo:Aktiv NAL 1 4 Storøya:Grendesenter NAL * 5 Jåtten:Øst:B7 NAL 1 5 Svartlamoen:*:bærekraftige:ungdomsboliger NAL 1 2 Jåtten:Øst:B8 NAL * 4 Svartlamoen:barnehage NAL 1 3 Kampen:Omsorg:+ NAL * 1 Søreide:skole NAL 2 3 Kirkeringen:20:&:22 Enova 1 2 Tallhall,:Meteorologisk:institutt FutureBuilt 2 4 Kokstadvegen:23:*:Aibelbygget NAL * 6 Teknobyen:studentboliger Husbanken 2 3 Kontorbygget:"Troll" NAL 1 3 Tertnes:boliger NAL * 3 Kosekroken:hytte NAL 1 2 Time:kyrkje NAL * 1 Krisesenteret:i:Telemark NAL 3 4 Ulsmåg:skole NAL 1 1 Kunnskapssenteret:*:St.:Olavs:hospital NAL 2 2 Ungdomsboliger:i:Hokksund Treteknisk:Institutt 1 2 Kvamstykket:barnehage NAL 2 3 Veitvet:skole FutureBuilt 1 5 Kvernhuset:skole NAL * 5 Vennesla:bibliotek:og:kulturhus NAL 1 5 Ladeparken NAL * 1 Viken:skog:hovedkontor NAL 1 2 Lanternen NAL * 3 Vinkelbygget NAL 1 2 Lierdalen:gård:og:kulturlandskap NAL * 3 VM*paviljongen Treteknisk:Institutt 1 1 Lislebyhallen NAL 1 6 Voss:kulturhus Enova 1 3 Løvåshagen NAL 1 2 Vålandshaugen:barnehage NAL 3 2 Margarinfabrikken:Barnehage NAL * 4 Woody:35 NAL 1 2 Marienlyst:skole FutureBuilt 3 5 Zitty Treteknisk:Institutt 1 1 Marilunden NAL * 3 Østre:Hageby NAL 2 5 Miljøbyen:Granåsen:*:Eneboliger NAL 2 2 Åsveien:skole NAL 1 6

12 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Side 12 av 17 Vurdering av måloppnåelse: Selv om tidshorisonten på prosjektet har vært relativt lang har prosjektet totalt sett vært et svært vellykket. Det er som følge av dette prosjektet tilrettelagt for bruk av prosjektdatabasen til å vise forbildeprosjekter på en rekke nettsteder. Det er i perioden samlet inn og publisert en rekke nye prosjekter i tillegg til at det er supplert en mengde informasjon på en rekke av de eldre miljøvennlige forbildeprosjektene. Det sistnevnte arbeidet har blitt betydelig effektivisert som resultat av arbeidet som er gjennomført som del av de øvrige delprosjektene. Ettersom prosjektet har løpt over en toårsperiode og prosjektdatabasen gjennomgår en kontinuerlig utvikling gjennom andre prosjekter utenom dette enkeltprosjektet har det vært behov for å justere framdriften noe underveis. Det var blant annet viktig å få ferdigstilt tilkoblingene for de nye samarbeidspartnerne som tegnet avtale i 2012 og NALs nye nettsider og visningssider for forbildeprosjekter som ble ferdigstilt i slutten av NALs beslutning om å løfte prosjektdatabasen opp til toppnivå på eget nettsted har siden dette ble gjennomført resultert i en firedobling av antall besøkende til de deler av nettstedet som tradisjonelt sett var Ecobox prosjektdatabase. Det er vanskelig å forstå at NAL skulle klart etablere et helt nytt nettsted som ville få tilsvarende besøkstall. Det er også utviklet ny funksjonalitet for å effektivisere og kvalitetssikre prosjektinnsamlingen og det er lagt til ny funksjonalitet for å utdype miljøtiltaksinformasjon. Begge disse arbeidene har stort sett gått i henhold til planen. Arkitekter fortsetter å uttrykke at noe av motivasjonen for bidra med innhold til prosjektdatabasen har vært at innholdet de har utarbeidet har hatt en større betydning, når det kommer samfunnet og miljøsaken til gode. Det kan sees at dette har vært en viktig drivkraft og også en begrunnelse for at arkitektene er villig til å legge ned en egeninnsats i form av å avlevere informasjonen som blir grunnlaget for presentasjonen på nett i prosjektdatabasen. Etter å ha fått på plass dette samarbeidet slipper de å gjøre det samme arbeidet til flere nettsteder for at arbeidet deres skal nå flere målgrupper.

13 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Side 13 av 17 Vedlegg: Bakgrunn og status for Ecobox prosjektdatabase Satsing på pilot- og forbildeprosjekter i Norge skal bidra til å få testet ut nye løsninger, metoder, verktøy og prosesser. Gjennom dokumentasjon og formidling gjøres erfaringene tilgjengelige for bygg- og anleggsnæringen og bidrar til å heve kunnskapen og standarden i bransjen. I Arkitektur.nå Norsk Arkitekturpolitikk fremhever regjeringen viktigheten av pilot- og forbildeprosjekter for å heve standarden i bransjen (s. 94). Regjeringen skriver også at kunnskap og kompetanse knyttet til arkitektur og kvalitet i bygg må styrkes. Regjeringen vil også bidra aktivt til at de gode eksemplene gjøres kjent, blant annet ved støtte til NALs prosjektdatabase som viser gode eksempler på moderne, miljøvennlig arkitektur i Norge. (s. 78). I senere tid er det iverksatt en rekke initiativ for å få frem gode bygde forbilder; FutureBuilt, Framtidens byer, Norwegian Wood, Framtidens Bygder, Tre og By, Husbankens- og Enovas forbildeprosjekter - for å nevne noen. Dette er viktige tiltak for å alminneliggjøre miljøvennlig bygging, for å etterutdanne den prosjekterende og utførende og for å inspirere til etterfølgelse. God formidling av forbildebygg er imidlertid en viktig forutsetning for at disse satsningene skal lykkes utover det å være gode enkeltbygg i seg selv. Her poengterer Miljøhandlingsplanen en viktig utfordring: Flere departementer og etater, samt næringen selv, arbeider med informasjon, opplæring og kompetansespredning. Det er behov for en mer koordinert og systematisert satsing på dette området. Det finnes ingen tilsvarende database over miljøvennlig arkitektur i Norge. Prosjektdatabasen presenterer moderne, norsk, miljøvennlig arkitektur og stedsutvikling på nett. Databasen er under kontinuerlig utvikling og inneholder nå over 300 prosjekter. Byggeprosjektene som finnes i databasen spenner vidt i skala, funksjon, miljøtiltak og kompleksitet. Felles for prosjektene er gode arkitektoniske kvaliteter og at de har kommet lengre enn dagens praksis innenfor ett eller flere miljøtema. Prosjektdatabasen formidler informasjon om universell utforming, energibruk, miljø- og klimavennlige løsninger alle med hensikt om å bidra til å utvikle en bærekraftig byggeskikk som kan inspirere til etterfølgelse. Prosjektdatabasen bidrar på denne måten til å heve kompetansen om bærekraftige kvaliteter blant arkitekter, rådgivere, byggherrer, planleggere, entreprenører og andre involverte i byggebransjen. og er derfor viktig for å bidra til flere miljøvennlige og universelt utformede boliger, bygg og uteområder i Norge. De ulike prosjektene er kategorisert etter miljøtema. Disse miljøtemaene er i god overensstemmelse med Miljøhandlingsplanens satsningsområder om redusert klimagassutslipp, redusert behov for energi i bygningsmassen, minimert bruk av helse- og miljøfarlige stoffer, godt inneklima og redusert avfall. Miljøvennlig rehabilitering av eksisterende bygg, universell utforming og miljøvennlig byutvikling er andre vektlagte miljøtema i databasen. Prosjektdatabasen har siden opprettelsen i 2003 vokst seg til en fyldig og kompleks database med mange faste brukere. Flere offentlig aktører som Kommunal- og regionaldepartementet, Enova, Miljøverndepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet, har støttet Prosjektdatabasen som del av sine satsinger på miljø og universell utforming. Mange program og utviklingsprosjekt har siden 2004 valgt å bruke databasen for formidling av resultater: - Pilotprosjekter for miljøvennlig byutvikling (MD, ) benyttet prosjektdatabasen som hovedkilde for fortløpende publisering av resultater på web

14 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Side 14 av 17 Prosjektet Gode miljøløsninger (www.byggemiljo.no) eksemplifiserer sine anbefalte tiltak gjennom henvisning til prosjektdatabasen Miljøtiltaksbanken (et prosjekt finansiert av Grønn Byggallianse, Ciens, Byggemiljø og KRD) henter sine eksempler fra prosjektdatabasen og finnes både i rapports form og integrert i selve prosjektdatabasen Norwegian Wood benyttet prosjektdatabasen til publisering og rapportering av forbildeprosjektene NAL har som del av prosjekt ifm regjeringens handlingsplan for universell utforming dokumentert gode forbilder for universell utforming gjennom årene FutureBuilt har siden 2009 benyttet prosjektdatabasen til publisering og rapportering av forbildeprosjektene som inngår i programmet Framtidens bygg har siden 2010 benyttet prosjektdatabasen til publisering og rapportering av godkjente pilotprosjekter i Framtidens byer. Husbanken har siden 2011 benyttet prosjektdatabasen til formidling av sine forbildeprosjekter Enova har siden slutten av 2012 benyttet prosjektdatabasen til formidling av sine forbildeprosjekter Framtidens byer har siden høsten 2012 benyttet prosjektdatabasen til formidling, rapportering og dokumentasjon av alle tiltak som gjennomføres som del av programmen Framtidens byer i de 13 største byene. Treteknisk Institutt benytter prosjektdatabasen til oppbygging av en tjeneste for å inspirere til å velge miljøvennlige bygg i tre. Støttet av Treprogrammet i Innovasjon Norge. En felles database for mange nettsteder I tidlige prosjekter i prosjektdatabasen arbeidet NAL med ulike samarbeidspartnere og samordnet innholdet under Ecobox område på NALs nettsider. Aktørene som deltok i prosjektene fikk bare i liten grad vist informasjon som ble utformet som del av prosjektet vist på sine egne nettsteder, og måtte lede leserne videre til prosjektvisningen under NALs nettsider. Etterhvert som viktigheten av formidling i nettkanaler bare har økt, har våre samarbeidende nettredaktør i større grad ønsket å formidle egne resultater på del av sitt eget nettsted og ikke lede nettrafikken bort fra eget nettsted. Dette har imidlertid blitt en utfordring ved oppdatering av informasjonen på nett, når informasjonen som del av et prosjekt har blitt publisert på mange steder samtidig. FutureBuilt har siden 2010 synliggjort informasjon som er lagret i prosjektdatabasen direkte på sine egne nettsider. Denne bruken av det samme datainnhold resulterte i 2010 i ideen om at man kunne samordne Eksempel på prosjekt vist på FutureBuilts nettsider, der alt innholdet er hentet fra prosjektdatabasen

15 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Side 15 av 17 informasjon om forbildeprosjekter i en felles database og vise dette på flere nettsteder samtidig. Da Husbanken i 2010 startet sitt arbeide med nye nettsider, var det naturlig å se på muligheten for å utvikle Ecobox prosjektdatabase til å bli en nasjonal digital database for forbilde-/pilotprosjekter med hovedvekt innenfor arkitektur, bygg og stedsutvikling som kunne levere innhold til andre nettsider, uavhengig av hvilket nettplattform/-leverandør den ulike samarbeidsaktør benytter. Fra 2011 har NAL arbeidet med målsetningen fra 2010 om å utvikle Prosjektdatabasen til å bli en nasjonal digital database for forbilde-/pilotprosjekter med hovedvekt innenfor arkitektur, bygg og stedsutvikling. Prosjektdatabasen ble som del av prosjektet med Kunnskapsportalen til Husbanken teknisk tilrettelagt med OData-protokoll (se faktaboks) for å kunne levere informasjon til mange nettsteder samtidig. Etater, organisasjoner og lang-/kortvarige programmer som arbeider for å realisere forbildeprosjekter kan med dagens tekniske plattform samhandle og effektivisere formidlingen av felles forbildeprosjekter. Når innholdet legges inn av en partner, kan partnere som har felles formidlingsmål bidra til å spre informasjonen ved hjelp av noen få tastetrykk. En annen partner kan supplere informasjonen, og innholdet vil kunne oppdateres begge steder automatisk. Hensikten med denne datamodellen er å forenkle, tilgjengeliggjøre og spre informasjon om energi- og miljøvennlige forbildeprosjekter bredest mulig og hos alle involverte etater og aktører samtidig. Et utvalg av prosjektene som ligger i databasen kan i dag vises på NALs, Husbankens, FutureBuilts, Enovas, Framtidens Byer som inngår som del av Regjeringen.no og Treteknisk Institutt sin tjeneste med treprosjekter.

16 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Side 16 av 17 At Husbanken i slutten av 2011 koblet seg til den nye tekniske plattformen har resultert i at også Enova har vedtok å legge ned egen database over forbildeprosjekter. I løpet av 4. kvartal 2012 koblet Enova seg til databasen og viser i dag innhold på samme måte som Husbanken i dag gjør. Også alle tiltakene og pilotprosjektene som gjøres som del av programmet Framtidens byer dokumenteres som del av en tjeneste som heter byrapport.no som er utviklet for Miljøverndepartementet og tatt i bruk i NAL gjennomførte i 2012 en omfattende redesign og ombygging av egne nettsider. Disse har resultert i at NAL i dag løfter presentasjonene av forbildeprosjektene til øverste nivå. Prosjektene er også koblet til andre nettsaker, blant annet for å øke antallet treff på forbildeprosjektene. Det er som del av de nye sidene også presentert en ny digital guide som viser et utvalg miljøvennlige treprosjekter etter Norwegian Wood og lar leseren komponere et eget hefte med kart og innholdsfortegnelse for å ta med på tur. Disse finnes både på norsk og engelsk. Fakta om OData Prosjektdatabasen er i løpet av 2011 oppdatert med Microsoft ODATA-teknologi (open data protocol). Dette er en web protokoll som tillater åpen spredning av informasjon fra en database til flere eksterne nettsider. ODATA baserer seg på kjent teknologi som HTTP og ATOM publishing protocol. Med ODATA kan et eksternt nettsted etter egne kriterier etterspørre informasjon fra et bibliotek (i dette tilfellet Ecobox prosjektdatabase), som deretter vil levere den etterspurte informasjonen til nettstedet. De eksterne nettstedene vil deretter kunne formatere den etterspurte informasjonen etter egen layout og stilformater. Når kildeinformasjonen i biblioteket oppdateres vil de ulike nettsidenes informasjon oppdateres helt automatisk. Prosjektet Fjell Barnehage vist på Husbankens nettsider, der alt innholdet er hentet ved hjelp OData fra Ecobox prosjektdatabase. Også Enova og Framtidens byer viser prosjektpresentasjonen på tilsvarende måte. I løpet av sommeren 2012 ferdigstille NAL et rapporteringsverktøy for Miljøverndepartementet ved Framtidens byer. Verktøyet brukes av alle byene i Framtidens byer til å rapportere alle tiltak som inngår i Framtidens byer, og informasjonen vil lagres i prosjektdatabasen. Et utvalg av prosjektene synliggjøres på temasidene for Framtidens byer under regjeringen.no. Pilotprosjektene i Framtidens byer og FutureBuilt vises også hos regjeringen.no

17 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Side 17 av 17 Etter at Enova og regjeringen.no i løpet av 2012 har koblet seg til databasen blir innholdet eksponert til en mye større brukergruppe utenfor arkitekter. Gjennom at aktører som både henvender seg til Husbanken, Enova, NAL og Framtidens byer nås nå mange flere brukere enn om NAL bare skulle holdt innholdet for sin egen målgruppe. Treteknisk institutt var siste aktør som tilslutt koblet seg til prosjektdatabasen og supplerer databasen med kvalitetsikret informasjon om miljøvennlig bygging i tre som del av et prosjekt finansiert av Treprogrammet i Innovasjon Norge. Positiv kurs mot flere samarbeidspartnere For å sikre videre spredning av innholdet planlegges det å vise forbildeprosjektene til sin målgruppe som i større grad enn NAL retter seg mot bygge- og anleggsbransjen. Innovasjon Norge og Deltasenteret/Bufetat har signalisert ønsker om tilsvarende bruk av databasen som Enova og Husbanken. NAL har også gjennomført positive samtaler både med Riksantikvaren, Norwegian Green Building Council (NGBC), Norsk Form, Lavenergiprogrammet og flere andre aktører om mulig fremtidig bruk av databasen. Det er høsten 2014 igangsatt prosjekt for at samtlige norske kommuner og andre aktører enklere kan lenke til for å hente utvalg av relevante prosjektutvalg som enkelt kan lenkes til fra eksterne nettsteder. Prosjektdatabasen arkitektur.no futurebuilt.no husbanken.no enova.no fram6densbyer.no mulige frem6dige partnere Figur 1 - viser strukturen av nettsteder koblet til prosjektdatabasen

Sluttrapport: Videreutvikling av Ecobox prosjektdatabase - Nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter. Prosjektperiode 2011-2013

Sluttrapport: Videreutvikling av Ecobox prosjektdatabase - Nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter. Prosjektperiode 2011-2013 Sluttrapport: Videreutvikling av Ecobox prosjektdatabase - Nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Prosjektperiode 2011-2013 Oslo, 23. oktober 2012 Sluttrapport - Ecobox prosjektdatabase Nasjonalt

Detaljer

Sluttrapport: Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter

Sluttrapport: Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Sluttrapport: Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter NALs prosjektdatabase 2015-2017 Oslo, 29. november 2017 Videreutvikling av NALs prosjektdatabase til prosjektbibliotek for

Detaljer

Sluttrapport: Videreutvikling av Ecobox prosjektdatabase - delprosjekt samarbeid med NTNU. Prosjektperiode 2010-2012

Sluttrapport: Videreutvikling av Ecobox prosjektdatabase - delprosjekt samarbeid med NTNU. Prosjektperiode 2010-2012 Sluttrapport: Videreutvikling av Ecobox prosjektdatabase - delprosjekt samarbeid med NTNU Prosjektperiode 2010-2012 Oslo, 20. oktober 2012 Sluttrapport - Ecobox prosjektdatabase delprosjekt samarbeid med

Detaljer

Framtidens bygg = Framtidens byers pilotprosjektsatsning for bærekraftig og utslippsfri bygg- og byutvikling. Guro Aalrust, NAL Ecobox

Framtidens bygg = Framtidens byers pilotprosjektsatsning for bærekraftig og utslippsfri bygg- og byutvikling. Guro Aalrust, NAL Ecobox Framtidens bygg = Framtidens byers pilotprosjektsatsning for bærekraftig og utslippsfri bygg- og byutvikling Guro Aalrust, NAL Ecobox 07.02.2012 NAL ECOBOX er en del av Norske Arkitekters landsforbund

Detaljer

Fremtidens byer. Forbildeprosjekt. Kvalitetskriterier og grunnlag for intensjonsavtaler med utbyggere.

Fremtidens byer. Forbildeprosjekt. Kvalitetskriterier og grunnlag for intensjonsavtaler med utbyggere. Dato: 22. februar 2010 Byrådssak 1103/10 Byrådet Fremtidens byer. Forbildeprosjekt. Kvalitetskriterier og grunnlag for intensjonsavtaler med utbyggere. SIDS BBY-83-200603885-239 Hva saken gjelder: Gjennom

Detaljer

Kommunen som klimavennlig utbygger?

Kommunen som klimavennlig utbygger? Kommunen som klimavennlig utbygger? Fremtidens byer konferanse, 22. august 2008 Birgit Rusten, leder NAL Ecobox NAL ECOBOX NALs egen virksomhet som arbeider med utviklingsprosjekter på miljø Jobber for

Detaljer

By- og boligutstilling Oslo Drammen

By- og boligutstilling Oslo Drammen By- og boligutstilling Oslo Drammen Miljøledelse 3. november 2009 Birgit Rusten Leder NAL Ecobox Prosjektleder by- og boligutstillingen FutureBuilt Klimaeffektiv arkitektur og byutvikling Visjonære forbildeprosjekter

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING STRATEGI FOR NAL

UNIVERSELL UTFORMING STRATEGI FOR NAL U N I V E R S E L L U T F O R M I N G S T R A T E G I F O R N O R S K E A R K I T E K T E R S L A N D S F O R B U N D 2 O O 9 UNIVERSELL UTFORMING STRATEGI FOR NAL Vedtatt: 12.02.08 Universell utforming

Detaljer

TRE & BY Tre for bygg og bygg i tre 08.04.2013 Michael Lommertz Norske Arkitekters Landsforbund NAL

TRE & BY Tre for bygg og bygg i tre 08.04.2013 Michael Lommertz Norske Arkitekters Landsforbund NAL TRE & BY Tre for bygg og bygg i tre 08.04.2013 Michael Lommertz Norske Arkitekters Landsforbund NAL LANTERNEN, NORWEGIAN WOOD Arkitekt: Atelier Oslo, BLM/AWP Foto: Emile Ashley OM NAL Struktur Prosjekter

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Tiltak K1. 2 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal prosjektbeskrivelse

Detaljer

4 konkurranser om klimavennlige bygg

4 konkurranser om klimavennlige bygg KLIMASATS STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE 2017 Organisasjonsnummer: 971040823 Foretaksnavn: FutureBuilt Navn: Birgit Rusten Kontonummer: 13150101357 Adresse: Josefinesgt. 34 Postnr.: 0350 Oslo Mobiltelefon:

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Framtidens bygder 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund 3. Søknadsbeløp: Kr.1.955.000,- 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Tiltak K1. 1 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal

Detaljer

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox Bærekraft og langsiktighet i prosjektering NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox NAL ECOBOX Ecobox er en del av Norske arkitekters landsforbund (NAL) - en oppdragsfinansiert

Detaljer

DEN NASJONALE KONFERANSEN FOR TREARKITEKTUR. Michael Lommertz Norske Arkitekters Landsforbund www.arkitektur.no www.treogby.no

DEN NASJONALE KONFERANSEN FOR TREARKITEKTUR. Michael Lommertz Norske Arkitekters Landsforbund www.arkitektur.no www.treogby.no DEN NASJONALE KONFERANSEN FOR TREARKITEKTUR Michael Lommertz Norske Arkitekters Landsforbund www.arkitektur.no www.treogby.no OM NAL Prosjekter Initiativer Debatt/politikk Kurs/videreutdanning Magasiner/database

Detaljer

Nettverkssamling regional planlegging Kristiansand Prosjektleder Øyvind Aarvig Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nettverkssamling regional planlegging Kristiansand Prosjektleder Øyvind Aarvig Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nettverkssamling regional planlegging Kristiansand 17.06.14 Prosjektleder Øyvind Aarvig Kommunal- og moderniseringsdepartementet Framtidens byer - avslutningsår 1. Bakgrunn organisering 2. Aktiviteter

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/13930-6 Dato: 26.11.08 BY- OG BOLIGUTSTILLING I DRAMMEN OG OSLO IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT INNSTILLING TIL: bystyrekomité

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Bokanbefalinger (Ref #1048)

Bokanbefalinger (Ref #1048) Bokanbefalinger (Ref #1048) Søknadssum: 700000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Da er opplegget slik at jeg skal kort introdusere FutureBuiltog den pågående plusshussatsingen. Så får vi en presentasjon av vinnerforslaget i den

Da er opplegget slik at jeg skal kort introdusere FutureBuiltog den pågående plusshussatsingen. Så får vi en presentasjon av vinnerforslaget i den Da er opplegget slik at jeg skal kort introdusere FutureBuiltog den pågående plusshussatsingen. Så får vi en presentasjon av vinnerforslaget i den internasjonale design og innovasjonskonkurransen Urban+

Detaljer

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER. Nettmagasin om byutvikling i Trondheim 15/9008

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER. Nettmagasin om byutvikling i Trondheim 15/9008 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER Nettmagasin om byutvikling i Trondheim 15/9008 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 1.1 KONSEPT OG DESIGN FOR NETTMAGASIN... 1 1.2 KRAVSPESIFIKASJON

Detaljer

Fra passivhus til plusshus

Fra passivhus til plusshus Fra passivhus til plusshus Frokostmøte Framtidens byer Bergen 26. mai 2010 Avdelingsdirektør Solveig Paule, Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbankens rolle i prosjektet Storhilderen Med siden starten

Detaljer

Øyvind Aarvig Prosjektleder Framtidens byer Miljøverndepartementet

Øyvind Aarvig Prosjektleder Framtidens byer Miljøverndepartementet Øyvind Aarvig Prosjektleder Framtidens byer Miljøverndepartementet Planlegging flytter grenser Bærekraftig by- og regionplanlegging FRAMTIDENS BYER GODE OG KLIMAVENNLIGE Framtidens byer er over halvveis

Detaljer

Møte om nye energiregler 2015 Thon Hotell Opera 29. august 2013. Innpill fra NAL v/michael Lommertz

Møte om nye energiregler 2015 Thon Hotell Opera 29. august 2013. Innpill fra NAL v/michael Lommertz Møte om nye energiregler 2015 Thon Hotell Opera 29. august 2013 Innpill fra NAL v/michael Lommertz Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagidéell organisasjon som arbeider for : å tydeliggjøre arkitekiagets

Detaljer

Framtidens bygg i framtidens by

Framtidens bygg i framtidens by Framtidens bygg i framtidens by 21.04.10 Seniorrådgiver Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Framtidens byer 2008-2014 Hovedmål er å redusere samlet klimagassutslipp fra vegtransport, energibruk i bygg,

Detaljer

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Forslag til mal - struktur og innhold Dato: 26.08.2011 Side 1 av 14 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Formål med programplanen...

Detaljer

By- og boligutstilling Oslo Drammen En arena for bærekraftig byggeri og bruk av tre

By- og boligutstilling Oslo Drammen En arena for bærekraftig byggeri og bruk av tre By- og boligutstilling Oslo Drammen 2009-2018. En arena for bærekraftig byggeri og bruk av tre En by- og boligutstilling Pilotbygg, visjonære forbildeprosjekter Prosjekter i en by- situasjon, der også

Detaljer

FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT. FutureBuilt er en del av

FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT. FutureBuilt er en del av FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av VISJON OG MÅL Side 3 Visjon: Utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med

Detaljer

Nettverkssamling for regional planlegging Hamar 18. juni 2015. Oppsummerende erfaringer fra Framtidens byer Hva er de og hvordan formidles de?

Nettverkssamling for regional planlegging Hamar 18. juni 2015. Oppsummerende erfaringer fra Framtidens byer Hva er de og hvordan formidles de? Nettverkssamling for regional planlegging Hamar 18. juni 2015 Oppsummerende erfaringer fra Framtidens byer Hva er de og hvordan formidles de? Øyvind Aarvig, Planavdelingen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

Framtidens bygg. Anders Moe NAL Ecobox Brød og Miljø, 10. oktober 2012

Framtidens bygg. Anders Moe NAL Ecobox Brød og Miljø, 10. oktober 2012 Framtidens bygg Anders Moe NAL Ecobox Brød og Miljø, 10. oktober 2012 NAL Ecobox er sekretariat for Framtidens bygg og samarbeider med Lavenergiprogrammet om aktivitetene i programmet. Diverse programmer

Detaljer

BYGG FOR FRAMTIDA. Miljøhandlingsplan Presentasjonens for bolig- og byggsektoren tittel 2009-2012. Seniorrådgiver Solveig Aaen

BYGG FOR FRAMTIDA. Miljøhandlingsplan Presentasjonens for bolig- og byggsektoren tittel 2009-2012. Seniorrådgiver Solveig Aaen BYGG FOR FRAMTIDA Miljøhandlingsplan Presentasjonens for bolig- og byggsektoren tittel 2009-2012 (Foredragsholder, tittel, sted, tid) Seniorrådgiver Solveig Aaen 1 Miljøhandlingsplanen er: den tredje i

Detaljer

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Februar 2009 Innhold 1.0 Kunnskapsutvikling og - deling i prosjektene... 3 1.1 Formål... 3 2.0 Kontaktperson og prosjektoppfølging...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Lønnsomt samspill for en grønnere fremtid

Lønnsomt samspill for en grønnere fremtid Lønnsomt samspill for en grønnere fremtid Strategi 2012-2017 vedtatt av SmartCity Styret 28.8.2012 Innhold Visjon: Lønnsomt samspill for en grønnere fremtid... 3 SmartCity Bærum i samfunnet... 5 Overordnede

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Forord Kravspesifikasjonen skal gi en oversikt og forståelse over det planlagte systemets funksjonalitet. Dokumentet skal gi både utviklere og oppdragsgivere innblikk i hvordan og hva systemet skal levere.

Detaljer

Administrativt møte 26/5. Følgeevaluering og resultatrapportering

Administrativt møte 26/5. Følgeevaluering og resultatrapportering Administrativt møte 26/5 Følgeevaluering og resultatrapportering 10.06.2011 FØLGEEVALUERING: OVERORDNET Framtidens byer har bidratt til å heve byenes arbeid med klima- og bymiljøspørsmål Kunnskapsdeling

Detaljer

Notat om Norge digitalt og Norvegiana

Notat om Norge digitalt og Norvegiana mai 2015 Notat om Norge digitalt og Norvegiana Rammer og forutsetninger Dette notatet tar for seg problemstillinger som er aktuelle for samhandling mellom Norvegiana og Norge digitalt i et fremtidig digitalt

Detaljer

By- og boligutstilling Oslo Drammen 2009-2018 FORPROSJEKTRAPPORT

By- og boligutstilling Oslo Drammen 2009-2018 FORPROSJEKTRAPPORT By- og boligutstilling Oslo Drammen 2009-2018 FORPROSJEKTRAPPORT Forprosjektrapporten er en prosjektintern rapport som kvitterer ut arbeidet i forprosjektet og beskriver overgangen fra forprosjekt til

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Norge universelt utformet 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 20009-2013 Tiltak K1 og K5

Norge universelt utformet 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 20009-2013 Tiltak K1 og K5 Norge universelt utformet 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 20009-2013 Tiltak K1 og K5 Seniorrådgiver Hild Kristin Morvik Temadag om universell utforming Rygge

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

1. MÅL OG RAMMER. 1.2 Prosjektmål

1. MÅL OG RAMMER. 1.2 Prosjektmål Prosjekbeskrivelse Digital satsning for Valdres 2015 1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er et ønske om videreutvikling av det vi allerede har igangsatt i prosjektet Digital formidling

Detaljer

Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming. Kategorier og kriterier

Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming. Kategorier og kriterier Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming Kategorier og kriterier Løsningen/prosjektet vil bli vurdert basert på et helhetlig kvalitetsperspektiv, sentrale aspekter vil være; materialvalg,

Detaljer

Arkitekturstrategi et virkemiddel

Arkitekturstrategi et virkemiddel Arkitekturstrategi et virkemiddel Hamar 31. oktober 2012 Marius Unnerud og Maja Cimmerbeck Regjeringen lanserte arkitekturpolitikken i 2009 i dokumentet «arkitektur.nå» Involverer 13 departement Følges

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse.

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse. Handlingsplan 2015: Handlingsplanen bygger på strategien for 2013 2015 der overordnet mål er å heve kompetansen om energieffektivisering og energiomlegging hos den profesjonelle delen av byggenæringen.

Detaljer

TID for TRE i fremtidsbyen Bergen

TID for TRE i fremtidsbyen Bergen TID for TRE i fremtidsbyen Bergen Et delprosjekt under Framtidens byer 2014 Prosjektperiode 2009 Klimaforum 25.februar 2011 Byråd Lisbeth Iversen Verdiskaping fra skog til produkter og bruk av tre Utvikle

Detaljer

Vedtatt av bystyret 20. juni 2011

Vedtatt av bystyret 20. juni 2011 Vedtatt av bystyret 20. juni 2011 Bystyret ga i sak 147-11 enstemmig tilslutning til dokumentet Arkitektur- og byformingspolitikk for Bergen 2011-2017, som grunnlag for arbeidet med å løfte arkitektur-

Detaljer

IMDis nettstrategi MÅL. 2. Legge til rette for erfaringsdeling kommunene imellom for at de skal kunne lære av hverandre.

IMDis nettstrategi MÅL. 2. Legge til rette for erfaringsdeling kommunene imellom for at de skal kunne lære av hverandre. IMDis nettstrategi Denne strategien er vedtatt av IMDis ledelse og beskriver hvordan IMDi som helhet skal jobbe med nettkommunikasjon. Den gjelder for IMDi.no og andre nettsteder IMDi eier. Måloppnåelsen

Detaljer

BA 2015 Oscar - 28.11

BA 2015 Oscar - 28.11 BA 2015 Oscar - 28.11 Alexander Smidt Olsen alexander.smidt.olsen@metier.no MISJON: «Hensikten med BA 2015 er å målbart forbedre leveringsevnen innen bygg og anlegg» BA 2015 er et program innenfor bygg

Detaljer

Byrådssak 1167/09. Dato: 22. april Byrådet

Byrådssak 1167/09. Dato: 22. april Byrådet Dato: 22. april 2009 Byrådssak 1167/09 Byrådet Tid for tre Framtidsbyen Bergen. Opplegget for et delprosjekt under handlingsprogrammet for Framtidsbyer. Prosjektperiode 2009-2014. Forslag til kommunale

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

BYUTVIKLINGSKONFERANSEN

BYUTVIKLINGSKONFERANSEN BYUTVIKLINGSKONFERANSEN 2009 Byutvikling, næring og klima - offentlig og privat samarbeid i praksis ILL : 3RW arkitekter Bergen kommune skal gå foran og sørge for at Bergensregionen fremstår som en region

Detaljer

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Hild Kristin Morvik Tiltak K1 2009-2013 Fylkes og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014 dagsseminar Park Inn hotell, Gardermoen 2. april 2014

Detaljer

UTVALGTE LYSPROSJEKTER PILOT- OG FORBILDEDATABASE INNEN UNIVERSELL UTFORMING

UTVALGTE LYSPROSJEKTER PILOT- OG FORBILDEDATABASE INNEN UNIVERSELL UTFORMING 2016 UTVALGTE LYSPROSJEKTER PILOT- OG FORBILDEDATABASE INNEN UNIVERSELL UTFORMING INNHOLD Sammendrag Innledning Tiltakets formål Bakgrunn for søknaden Prosjektbeskrivelse Pilot- og forbildeprosjekter formidlet

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING GRØNN MOBILITET FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av VISJON Side 4 31. mars 2011 Vise at det er mulig å realisere klimanøytrale

Detaljer

STATUS NORSK ARKITEKTURPOLITIKK

STATUS NORSK ARKITEKTURPOLITIKK STATUS NORSK ARKITEKTURPOLITIKK «Regjeringen vil løfte arkitekturen» (2009) 25.9.2013 Andreas Vaa Bermann, direktør Norsk Form Stiftelsen for design og arkitektur i Norge arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

Detaljer

PROSJEKT N.B.! LOOKING FOR NEW POSSIBILITY

PROSJEKT N.B.! LOOKING FOR NEW POSSIBILITY PROSJEKT N.B.! LOOKING FOR NEW POSSIBILITY SLUTTRAPPORT Arkitekturkonkurranse 27. juni 2012 INNHOLD GENERELT 3 ORGANISASJON/PROSESS 4 BUDSJETT/ØKONOMI 5 JURYENS dom 6 HVA NÅ? 7 VEDLEGG 7 De prekvalifiserte

Detaljer

Miljøeffektive bygg er god økonomi både for lommeboka, samfunnet og omdømmet. Aldri tidligere har byggenæringen opplevd et sterkere miljøfokus.

Miljøeffektive bygg er god økonomi både for lommeboka, samfunnet og omdømmet. Aldri tidligere har byggenæringen opplevd et sterkere miljøfokus. 2014 Det grønnes i Norge Miljøeffektive bygg er god økonomi både for lommeboka, samfunnet og omdømmet. Aldri tidligere har byggenæringen opplevd et sterkere miljøfokus. Grønn Byggallianse er Norges største

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

Konferanse: UU soner i by Bolkesjø 22. oktober 2009

Konferanse: UU soner i by Bolkesjø 22. oktober 2009 Konferanse: UU soner i by Bolkesjø 22. oktober 2009 Stedsutvikling og uu - framtidig samkjøring i stedsutviklingsprosjekter Universell utforming som del av stedsutviklingsarbeidet i Forum for stedsutvikling

Detaljer

Jobben for meg. sluttrapport

Jobben for meg. sluttrapport Jobben for meg sluttrapport Forord For funksjonshemmede er veien inn i arbeidslivet vanskelig og yrkesdeltagelsen blant funksjonshemmede er langt lavere enn for befolkningen for øvrig. Med et ønske om

Detaljer

"Smarte" miljøvennlige anskaffelser -

Smarte miljøvennlige anskaffelser - Foto: Jo Michael "Smarte" miljøvennlige anskaffelser - Med fokus på Innovasjon Storsamling for Framtidens byer 23.4.2012, Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Agenda Om Programmet

Detaljer

Nettverkene for kommunal og regional planlegging 12. nov Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet

Nettverkene for kommunal og regional planlegging 12. nov Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Nettverkene for kommunal og regional planlegging 12. nov 2010 Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Framtidens byer 2008-2014 Hovedmål er å redusere samlet klimagassutslipp fra vegtransport, energibruk

Detaljer

NIL STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

NIL STRATEGI OG HANDLINGSPLAN NIL STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2017 2019 STRATEGI NIL står nå foran et veiskille i organisasjonen. Der vi tidligere har arbeidet for en sammenslåing av alle arkitekturfagene, må vi nå fokusere på å samle

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

Sammenstilling av statusrapport fra ressurskommunene

Sammenstilling av statusrapport fra ressurskommunene Sammenstilling av statusrapport fra ressurskommunene Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Tiltak K1. 1 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet

Detaljer

Statsbygg og NCE Smart Energy Markets: På vei mot klima- og energinøytrale bygg. Fremtidskonferansen Adm. direktør Øivind Christoffersen

Statsbygg og NCE Smart Energy Markets: På vei mot klima- og energinøytrale bygg. Fremtidskonferansen Adm. direktør Øivind Christoffersen Statsbygg og NCE Smart Energy Markets: På vei mot klima- og energinøytrale bygg Fremtidskonferansen 2012 Adm. direktør Øivind Christoffersen Disposisjon 1. Statsbygg Facts & figures Rammebetingelser Strategi

Detaljer

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag.

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Newton - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Nasjonalt forankret Utvikling av Newtonkonseptet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, StatoilHydro og Tekna. Lokal prosjektgruppe...

Detaljer

DET OG REI:-ICIJALDEPARTEMENT. Vår ref 11/ JKO

DET OG REI:-ICIJALDEPARTEMENT. Vår ref 11/ JKO ,22olo/65 KOMMUNAL- DET OG REI:-ICIJALDEPARTEMENT Norske arkitekters landsforbund Josefinesgt. 34 0351 OSLO Deres ref Vår ref 11/1372-22 JKO Dato 24 Okt 2011 Statsbudsjettet 2011 Kap. 552, post 72 Nasjonale

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

Bruk av Difis database for å registrere status

Bruk av Difis database for å registrere status 18.02.2015 Bruk av Difis database for å registrere status Det er nå åpnet for å registrere status og tiltak for oppfølging av tidstyvene på http://tidstyv.difi.no/. 1. april vil de nye feltene gjøres tilgjengelig

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Jeg er glad for å fått denne anledningen til å møte dere og snakke om noe som opptar meg. Spesielt hyggelig er det at det er så mange her.

Jeg er glad for å fått denne anledningen til å møte dere og snakke om noe som opptar meg. Spesielt hyggelig er det at det er så mange her. Jeg er glad for å fått denne anledningen til å møte dere og snakke om noe som opptar meg. Spesielt hyggelig er det at det er så mange her. Men først vil jeg benytte sjansen til å fortelle litt om oss selv.

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN VISJON Vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Foto FutureBuilt/Espen Gees MÅL realisere

Detaljer

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik Søknad Innovasjonsprisen Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap Utviklingsprogram Narvik Utviklingsprogram Narvik er basert på en samhandlings- og mobiliseringsstrategi. Næringslivet i

Detaljer

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring Vedlegg 37 Plan for fleksibel opplæring Endringshistorikk Definisjon for bruk av versjonsnumre Versjon 0.7.0: Versjon klar for godkjenning i prosjektgruppen Versjon 0.8.0: Versjon klar for godkjenning

Detaljer

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN Et prosjekt av HLF - Hørselshemmedes landsforbund 2009-2010 Husbankens referanse: 2009/782-3 1 Innledning Prosjektet God lyd i skolen ble gjennomført av HLF i løpet av 2009

Detaljer

Miljøstrategi

Miljøstrategi Miljøstrategi 2016-2020 1 1. Miljøpolitikk i Omsorgsbygg Miljøarbeidet i Omsorgsbygg skal videreføre hovedmålet om å være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive

Detaljer

NASJONAL PUBLISERINGSPLATTFORM FOR DIGITALT MATERIALE NYE DIGITALARKIVET. SAMDOK-konferansen 2017, Anette Skogseth Clausen, Arkivverket

NASJONAL PUBLISERINGSPLATTFORM FOR DIGITALT MATERIALE NYE DIGITALARKIVET. SAMDOK-konferansen 2017, Anette Skogseth Clausen, Arkivverket NASJONAL PUBLISERINGSPLATTFORM FOR DIGITALT MATERIALE NYE DIGITALARKIVET SAMDOK-konferansen 2017, Anette Skogseth Clausen, Arkivverket Det nye Digitalarkivet med alle og for alle inneholder arkiv fra hele

Detaljer

Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet

Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet Island 7. september 2012 Maja Cimmerbeck og Astri Taklo Miljøseksjonen Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen Regjeringen lanserte

Detaljer

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt samarbeider med Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Administrativt møte 6/12-12 FØLGEEVALUERING AV FRAMTIDENS BYER

Administrativt møte 6/12-12 FØLGEEVALUERING AV FRAMTIDENS BYER Administrativt møte 6/12-12 FØLGEEVALUERING AV FRAMTIDENS BYER TREDELT FOKUS ET MÅL Program- og prosjekteffekter Etablere et metodisk grunnlag som muliggjør oppføling av effekter på programnivå samt se

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

-Hvilke forventninger har kommunene til det regionale nivå? - Erfaringer rundt samarbeidet fra Tettstedsprogrammet.

-Hvilke forventninger har kommunene til det regionale nivå? - Erfaringer rundt samarbeidet fra Tettstedsprogrammet. Landskonferanse om stedsutvikling 1.-3.sept.2008 -Hvilke forventninger har kommunene til det regionale nivå? - Erfaringer rundt samarbeidet fra Tettstedsprogrammet. Walter Pedersen. Ordfører Gildeskål

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Ver Prosjekt Skogen er viktig for deg.

PROSJEKTBESKRIVELSE Ver Prosjekt Skogen er viktig for deg. PROSJEKTBESKRIVELSE Ver. 20141012 Prosjekt Skogen er viktig for deg. 1 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon... 3 Eierforhold... 3 Kort beskrivelse av bedriftens virksomhet... 3 PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Nullutslippsbetong piloter og marked

Nullutslippsbetong piloter og marked KLIMASATS STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE 2017 Organisasjonsnummer: 971040823 Foretaksnavn: FutureBuilt Navn: Birgit Rusten Kontonummer: 13150101357 Adresse: Josefinesgt. 34 Postnr.: 0350 Oslo Mobiltelefon:

Detaljer