Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter"

Transkript

1 Sluttrapport: Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Prosjektperiode Oslo, 23. oktober 2014

2 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Side 2 av 17 Bakgrunn I arkitektur.nå Norsk Arkitekturpolitikk utpekes bærekraft- og klimautfordringen som en av hovedutfordringene for arkitekturfeltet. Kunnskap, kompetanse og formidling skal være viktige innsatsområde for å imøtegå denne store utfordringen. Utvikling og bygging av gode eksempler er viktig for å inspirere bolig- og byggsektoren til en bred satsing på energieffektive og miljøvennlige bygg. Miljøhandlingsplanen (Miljøhandlingsplan for bolig- og byggsektoren ) beskriver hvordan Kommunal og Moderniseringsdepartementet (KMD) vil stimulere til at gode eksempler på moderne, miljøvennlig og universelt utformet arkitektur i Norge blir gjort lett tilgjengelig, bl.a. ved videre støtte til NAL som et av tiltakene for å redusere behovet for energi i bygningsmassen. Overordnet formål for prosjektdatabasen Prosjektdatabasen eies og driftes av NAL og skal være en nøytral og ikke-kommersiell plattform for samordnet og koordinert informasjon om forbildeprosjekter i byggebransjen i Norge. Databasen skal inneholde en fyldig katalog med kvalitetsikret informasjon om konkrete og godt dokumenterte forbildeprosjekter innenfor viktige fagområder som det behøves kompetanseheving på, slik som klima, miljø, universell utforming i bygg og uteområder. Innholdet skal være åpent tilgjengelig, men spesielt rettet mot for arkitekter, rådgivere, utbyggere, entreprenører, kommuner, myndigheter, media. Ved å dokumentere og gi inspirasjon, kunnskap og erfaringer fra pilot- og forbildeprosjekter skal databasen bidra til å heve kunnskapen i hele bredden av byggebransjen. Spre erfaring og resultater og løfte databasen et hakk videre. I dette prosjektet har tiltakene vært en konkretisering av KRDs og regjeringens arbeid for innsatsområdene: redusert klimagassutslipp, redusert behov for energi i bygningsmassen, minimert bruk av helse- og miljøfarlige stoffer, godt inneklima og redusert avfall gjennom formidling av forbildeprosjekter i privat og offentlig regi. Prosjektdatabasen binder bransjeaktører, kommuner, kompetansemiljøer, undervisningsaktører, interesse- og brukerorganisasjoner sammen i arbeidet med å samordne og spre erfaring fra mange viktige miljøområder, men med særlig vekt de tre fagområdene; universell utforming, bærekraftig byggeskikk og energi og miljø. Bakgrunn og status for arbeidet i prosjektdatabasen finnes på side i denne prosjektbeskrivelsen.

3 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Side 3 av 17 Prosjektgjennomføring Prosjektets formål og forutsetninger Prosjektdatabasen presenterer moderne, norsk, miljøvennlig arkitektur og stedsutvikling på nett. Basen er under kontinuerlig utvikling og inneholder nå mer enn 300 prosjekter. Byggeprosjektene som finnes her spenner vidt i skala, funksjon, miljøtiltak og kompleksitet. Felles for prosjektene er arkitektonisk kvalitet og at de er kommet lengre enn dagens praksis innenfor ett eller flere miljøtema. Det finnes ingen tilsvarende database over miljøvennlig arkitektur i Norge. NAL arbeider kontinuerlig med å øke tilfanget av nye brukere og av nye relevante prosjektoppslag. Prosjektdatabasen ble opprettet i 2003 og har siden vært videreutviklet gjennom en rekke ulike prosjekter. Prosjektdatabasen hadde gjennom et prosjekt i 2010 innledet samarbeid med Husbanken og databasen fungerte pr mars 2011 som bibliotek for alle forbildeprosjektene på Husbankens nettsider. Forut for prosjektsøknaden benyttet også FutureBuilt programmet databasen som prosjektbibliotek. I løpet av prosjektperioden har det blitt knyttet flere partnere til prosjektdatabasen. Disse integrasjonene er imidlertid fasilitert som del av egne prosjekter. Samordnet og forbedret formidling av forbildeprosjekter er viktig for å sikre kvalitet i informasjonen som formidles. Samarbeid i formidlingen kan fremme synergier og økt rolleforståelse mellom de største og viktigste aktørene som arbeider med og formidler resultatene fra forbildeprosjekter. Formålet var at delprosjektene skulle bidra til dette. Det var ved prosjektoppstart innledet samtaler med bla. NBBL, Enova, Lavenergiprogrammet, Riksantikvaren og Norsk Form+Arkitektbedriftene om en ny norsk arkitekturguide. Pilotprosjektene i Framtidens byer ble også løpende dokumentert i basen. Det lå dermed til rette for at prosjektdatabasen kunne komme til å fungere som et kvalitetsikret prosjektbibliotek for oppdatert informasjon (tekst, bilder, tegninger, nøkkeltall) om de mange ulike og overlappende ambisiøse forbilde- og pilotprosjektene i Norge. En vellykket videreutvikling og formalisering av prosjektdatabasen mot dette målet var nødvendig for å lykkes i dette arbeidet. Gjennom samarbeidet om prosjektdatabasen sørger man for å bidra til at kvaliteten på den tilgjengelige informasjonen heves og kommer frem til mange flere lesere. Istedenfor "hver mann - sin tue", vil hver oppdatering av en prosjektomtale i prosjektbiblioteket komme alle involverte parter og nettsider til gode. På samme måte vil også penger som ble investert i databaseløsningene komme alle involverte aktører til gode. Prosjektet søkte opprinnelig om kr fra Husbankens kompetansemidler. Ettersom prosjektet mottok en bevilling på har det vært naturlig å begrense prosjektet tilsvarende. Kuttene har foregått ved å fjerne delprosjekter slik Husbanken anmodet om i sitt tildelingsbrev. Delprosjekter Dette prosjektet har bestått av tre delprosjekter som alle har vært viktige for å videreutvikle Prosjektdatabasen til et nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter: - A: Videreutvikling av plattformen for den felles forbildedatabasen - C: Pedagogisk tilrettelegging - E: Dokumentasjon av nye forbildeprosjekter/oppdatering av eldre relevante presentasjoner.

4 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Side 4 av 17 Målet med disse delprosjektene har vært å videreutvikle prosjektdatabasen til å være i stand å formidle forbildeprosjekter enda bredere og på en enda mer effektiv måte enn før, i tillegg til å bidra til mer samhandling og tverrfaglighet mellom aktører som arbeider med forbildeprosjekter innenfor miljøfeltet. I prosjektsøknaden inngikk også et delprosjekt B og et delprosjekt D. Da tilsagnsbrevet fra Husbanken utelukkende gikk til å støtte delprosjektene A, C og E har delprosjektene B og D blitt tatt ut av prosjektet. Disse vil heller ikke bli omtalt i resten av prosjektrapporten. Gjennomføringen av de ulike delprosjektene er beskrevet i eget kapittel. Formidling og markedsføring av resultatene Siden hovedmålet i dette prosjektet nettopp er å formidle de gode eksemplene gjennom flere nettsteder, og det nettopp er erfaringer fra disse forbildeprosjektene som skal deles på mest effektiv måte finnes den største arbeidet gjennom dette prosjektet allerede formidlet på nett. Det er perioden lagt til 188 nye forbildeprosjekter i prosjektdatabasen. En stor andel, men ikke alle disse er synlige som del av NALs nettsider. Noe av innholdet inngår som del av Husbankens forbildeportal og benyttes i Enovas nettsider for forbildebygg. En rekke av prosjektene er dessuten synlige på Framtidens byers eksempelsamling. Et utvalg av prosjektene er formidlet som del av NALs og Framtidens byers nyhetsbrev. Pr oktober 2013 vises følgende antall prosjekter hos samarbeidsaktørene: - FutureBuilt viser 28 forbildeprosjekter - Husbanken viser 118 forbildeprosjekter - Framtidens byer viser 58 forbildeprosjekter (i tillegg til 305 andre tiltak gjort i Framtidens byer) - Enova viser 48 forbildeprosjekter - Treteknisk viser 31 forbildeprosjekter NALs omlegging av nettsidene slik at innhold fra prosjektdatabasen nå har fått det viktigste blikkfanget på foreningens nettsider har også innebåret en enorm økning i antall unike lesere hos NAL. Der forbildeprosjektene til de gamle sidene til Ecobox prosjektdatabase i gjennomstnitt i 2011 og 2012 hadde ca unike treff pr måned, har man i løpet av 2013 fått en enorm vekst slik at man i dag har over 4000 unike treff pr måned på innhold i prosjektdatabasen på NALs sider. Verdien av denne nye forsideplasseringen har vist seg å ha stor verdi for prosjektdatabasen. Eksempel på hvordan prosjektdatabasen leverer prosjektpresentasjoner til Enova.no, Husbanken.no, Framtidensbyer.no under regjeringen.no, FutureBuilt.no og også NALs nye nettsider for Utvalgt arkitektur.

5 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Side 5 av 17 Resultatene av delprosjekt A er utdragsmessig formidlet i denne sluttrapporten, mens delprosjekt C og E hovedsakelig er formidlet direkte på Web. Utdrag fra alle delprosjektene vil formidles til det etablerte redaksjonsrådet for prosjektdatabasen. De siste resultatene av arbeidet i disse delprosjektene vil formidles i neste planlagte redaksjonsmøte. En direkte konsekvens av arbeidet i delprosjekt A i dette prosjektet har vært at det har vært mulig for prosjektdatabasen å strukturere og rydde i innholdet slik at flere kan bidra til å formidle dette. Når flere partnere viser de samme forbildeprosjektene bidrar det til å øke formidlingen av forbildeprosjektene. Nye registreringsskjema og tilrettelegging for innholdet har slik sett resultert til en forenkling av innsamlingsarbeidet. NAL har ikke hentet ut nettstatistikk systematisk fra partnernes bruk som del av dette prosjektet. Det er kjent at besøkstall fra enova.no i en utvalgt uke i 2013 viste besøkstall på innhold fra prosjektdatabasen på nesten 4000 unike treff. Dette viser at prosjektdatabasen gjennom arbeidet med å få tilrettelagt for publisering til naturlige partnernes nettsteder kan bidra til en enorm trafikkvekst i formidlingen av forbildeprosjekter. Tidligere har et utvalg av forbildeprosjektene vært formidlet som månedens prosjekt, både i Arkitektnytt på trykk og som del av NALs nyhetsbrev. Dette ble det søkt om å videreutvikle som del av delprosjekt D, som ikke fikk støtte. Dette har i tidligere prosjekter vært et tidskrevende arbeid, og denne formidlingen ble derfor også avsluttet i slutten av Da prosjektdatabasen fikk sin økte synlighet på nett i slutten av 2012, valgte NAL å benytte disse flatene i arkitektnytt til annet NAL-innhold. Dette var en fornuftig prioritering, da statistikken viste at det var relativt få lesere som valgte å gå inn og lese om forbildeprosjektene etter en kort artikkel i et papirtidsskrift. Muligheten til å bruke NALs nyhetsbrev finnes fortsatt, selv om den ikke er like vanlig brukt lenger. NALs forside på nett er i dag prosjektdatabasens innholds viktigste reklameplakat. Prosjektdatabasen har også vært formidlet på ulike konferanser som arkitekturdagen, passivhuskonferansen og NALs månedlige frokostmøter Brød & Miljø. Det er også holdt ulike presentasjonsforedrag i ulike sammenhenger og som del av mange av NALs kurs. Framdrift Prosjektet ble skissert våren 2012 og forsiktig igangsatt høsten Framdriften er avklart med Husbanken underveis. Flere av aktivitetene ble imidlertid utsatt av kapasitetshensyn, og av hensyn til NALs nye nettsider som ble utarbeidet i høsten Det ble satt trykk på prosjektet i løpet av 2013 og Det har i løpet av perioden blitt gjennomført enkelte endringer i prosjektet. Disse har delvis skyldtes påvirkning fra andre prosjekter som har gjort det hensiktsmessig å endre framdriften noe. Alle byggeprosjektene har fortløpende blitt presentert og oppdatert i databasen og var ferdig oppdatert og presentert i prosjektdatabasen i løpet av september Noen forbildeprosjekter avventer endelig godkjenning fra arkitekt/byggherre før disse kan aktiveres for visning. Endringen av framdrift endret ikke prosjektets mål, men innebar at det ble presentert flere prosjektoppgaver som del av prosjektet. Denne endringen av prosjektet ble underveis avklart med Husbanken. Dette innebar samtidig en litt lenger operativ prosjektledelse som igjen resulterte i noe mer administrasjon, men innenfor samme budsjettramme. Prosjektet er likevel gjennomført innenfor samme totale budsjettramme til tross forlengelse av prosjektperioden. Økonomi og egeninnsats Midlene fra Husbanken har hovedsakelig vært benyttet til å dekke egne timer som har vært gjort av NAL ifm. dette prosjektet. En mindre andel av midlene har vært benyttet for å fasilitere teknisk tilrettelegging av

6 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Side 6 av 17 websidene for visning av forbildeprosjekter hos NAL. Fordelingen mellom NALs timer og eksterne kostnader framkommer av det revisorbekreftede prosjektregnskapet. Det er imidlertid viktig å understreke at NALs egeninnats som del av dette prosjektet har vært betydelig og blant annet har bestått i flere møter med eksterne parter og korrespondanse med disse. En del av tiden forbundet med å møter med webutvikler og kostnader til webutvikling dekket av NAL utenfor dette prosjektet. Verdien av plassering på forsiden til NAL.no i en måned er forsiktig anslått verdt kr eks mva, en årlig verdi på kr årlig. Plasseringen inngår imidlertid som del av det faste redaksjonelle innholdet, og verdien er dermed betraktelig høyere. Verdien av å være del av NALs nyhetsbrev som sendes til alle medlemmer er også betydelig. Arkitektene og byggherrene har erfaringsmessig bidratt med minst 4-8 arbeidstimer ifm. å framskaffe nødvendig informasjon til prosjektpresentasjon, kvalitetssikring, korrespondanse mer mer. Gitt det store antallet prosjekter som er publisert utgjør dette arbeidet en egen arbeidsinnsats i prosjektet verdt flere hundretusen kroner. NAL har også lagt ned en betydelig egeninnsats ifm at NAL har videreutviklet og feilrettet sitt design av sine nettsider. NAL har lagt ned svært mange timer til videreutviklingen av prosjektdatabasen og rammeverk som ikke har vært del av dette prosjektet. Organisering Prosjektledelse: NAL Ecobox har fra 1.januar 2013 inngått i NALs nyopprettede fagavdeling. Dette har ikke endret eierskap, gjennomføring eller organisering av prosjektet. Fagavdelingen arbeider med alle faglige aktiviteter i NAL og det har snarere vært flere synergier av å kunne dra veksler fra tilstøtende prosjekter. Fagavdeligen i Norske arkitekters landsforbund (NAL) arbeider blant annet for økt miljøkompetanse og tverrfaglighet blant arkitekter, planleggere og øvrige aktører i byggsektoren. Prosjektleder: Per Anda, Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) Ressurs-/ referansegruppe og samarbeidspartnere: Prosjektet er for øvrig gjennomført av NAL i samarbeid med alle aktører som benytter prosjektdatabasen. Ettersom Husbanken er en sentral partner til prosjektdatabasen har det vært korrespondert med Husbanken på flere nivå og flere ulike avdelinger. Det er etablert et redaksjonsråd for prosjektdatabasen. I redaksjonsrådet er de viktigste aktørene som bruker databasen representert (Husbanken, Enova, FutureBuilt, Miljøverndepartementet og Treteknisk institutt). Det skal i 2014 også opprettes en operativ arbeidsgruppe som arbeider på daglig basis. Ved behov vil prosjektleder rådføre seg med redaksjonsrådet eller arbeidsgruppen for prosjektdatabasen i gjennomføringen av prosjektet, både på e-post og gjennom møter.

7 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Side 7 av 17 Beskrivelse av gjennomførte delprosjekter A Videreutvikle og formalisere prosjektdatabasen som prosjektbibliotek for andre nettsteder Bakgrunn Deler av prosjektene i databasen ble dokumentert før dagens tekniske plattform som muliggjør visning på andre nettsider ble planlagt og utviklet. Enkelte av disse prosjektene var relevante å vise på andre nettsteder, men det var nødvendig å avklare om det er opphavsrettsmessige grunner som gjør at et eldre prosjekt ikke kan publiseres på partneres nettsider. Det fantes også mange eldre prosjekter som av ulike grunner er innhentet av forskriftene, og dermed ikke lenger er like gode forbilder. Det var behov for å gjennomgå prosjektene og arkivere dem. Etter at flere aktører til sommeren 2012 hadde koblet seg til databasen (og flere planla tilkobling) hadde det kommet frem behov for å utvikle nye strategier og rutiner for å kvalitetsikre informasjonen som legges i Databasen. NAL skulle utvikle rutiner for å effektivisere og samordne informasjonsinnsamlingen og kvalitetssikre den opphavrettbeskyttede delen av innholdet. Rydding, supplering og kobling av informasjon i eldre relevante prosjekter For prosjektoppslag som tidligere ble lagt inn i databasen har det vært en krevende jobb å lese gjennom samtlige eldre prosjektpresentasjoner og ta stilling til hvilke som fortjener å være med videre. Vi ser at selv gamle prosjekter refereres til, og benyttes til oppslag. Konklusjonen er at det vil være uheldig å fjerne for mye. Det er kun noen veldig få prosjekter som er slettet. Dette er prosjekter som har blitt publisert med løfte om høye miljømål, men der prosjektene enten har stoppet opp eller blitt så grundig endret at de ikke lenger fremstår som forbilder. Et større antall prosjekter er skjult i påvente av ytterligere revidering. Arbeidet har vært tidskrevende men viktig. Mye har vært nødt å endre på. Eksempelvis har nesten 1000 miljøtemabeskrivelser som inngår i de ulike prosjektbeskrivelsene vært gjennomgått. I tillegg til dette tilkommer indeksering, lenking og annet oppdateringsarbeide. Utarbeide retningslinjer til bruk ved innsamling av bilder og opphavsrettbeskyttet informasjon Det er arbeidet med bildeopphavsskjema for bruk i nye prosjekter. Dette har vært uttestet, men man ser stadig at det det er utfordrende å ta dette i bruk og systematisere. Det returneres i liten grad. Bildetilfanget kommer på mange ulike måter og vi har problemer å få riktige bruksretten til å følge med. Det benyttes nå en stille aksept ved prosjektinnhenting. Det vil si at prosjektene som leverer bilder aksepterer vilkårene når de svarer på e-post og leverer materialet i digitalt format. Det anbefales en løsning der prosjektene som sender inn bilder gjør dette digitalt og da samtidig samtykker til vilkårene. Dette må innarbeides i et nytt opplastingsredskap for bilder som bør utredes videre. Utvikle samordnet registreringsskjema Det ble som del av dette delprosjektet arbeidet med å videreutvikle en tidligere versjon av et felles excelprosjektregistreringsskjema. Dette skjemaet forenkler arbeidet til arkitekter, byggherrer og rådgivere som oversender informasjon. Den første versjonen av et slikt skjema forelå i slutten av Det har i 2013 som del av dette prosjekter blitt tatt tak i dette skjemaet for å utvikle harmoniserte men partnertilpassede registreringsskjema der harmoniserte miljøtema og tiltak inngår. Skjemaet kan også høste data fra prosjektdatabasen, men som også kan lese oppdaterte prosjektopplysninger tilbake i prosjektdatabasen. Brukermanual og kurs for brukere som legger inn prosjektoppslag Fordi prosjektdatabasen har blitt grundig videreutviklet de siste årene har eksisterende brukermanual blitt

8 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Side 8 av 17 utdatert. Det er som del av prosjektet utformet ny brukermanual som gjennomgår hvordan man utformer en prosjektpresentasjon steg-for-steg. Det er også gjennomført et kurs for Husbanken over videosamband for å gjennomgå for lære opp brukerne som legger inn prosjekter på vegne av Husbanken i hvordan dette gjøres. Tilrettelegge for kreditering av partnere i prosjektvisningen hos NAL Det er tilrettelagt for en kreditering av partnerne på NALs nettsider. Dette foregår ved at dette legges automatisk inn som del av de prosjektene som er utarbeidet av partnerne som vises hos NAL. Når et forbildeprosjekt tilhører en bestemt forbildesatsning kan det nå legges til en logo som da vil vises i prosjektvisningens høyrespalte. Det er også lagt til funksjonalitet og tekst i høyrespalten i utlistingen av alle prosjektene hos NAL for å vise hvem som samarbeider om utviklingen av innholdet i databasen. Teksten for oppslagets redaktøransvar vises dessuten på bunn av hver av prosjektoppslagene, uavhengig av om det er NAL eller en annen partner som har utarbeidet prosjektoppslaget. Dette er også uavhengig av om prosjetket tilhører en forbildesatsning. Redaktørfunksjon I det innledende forprosjektet kom det fram at et synerginettsted med felles forbildeprosjekter kunne bli et tungt redaksjonelt arbeide å drifte. Som del av den tekniske prosjektdatabasen så man imidlertid behov for en teknisk varslingsfunksjon. Dette for å sikre at hvis f.eks Husbanken videreformidlet et prosjekt som NAL utarbeidet ville det være behov for en automatisk varsling til f.eks Husbanken når NAL oppdaterte prosjektbeskrivelsen, slik at Husbanken har kontroll over endringer i det som publiseres til Husbankens nettsted. Redaktørfunsjonen underbygger modellen om at det kan oppstå flere typer forbildeprosjekter, som innenfor hver kategori vil forutsette et visst redaksjonelt samarbeid. Løsningen sender da ut automatiske e-post varslinger med informasjon om hvem som har gjort siste endringer for å tilrettelegge for at en e-post utveksling kan finne sted, i tilfelle man skulle har ha innspill til hverandres redaksjonelle vinkling/tekst med mer. Funksjonen kan også brukes for at en valgt redaktør hos hver av partnerne kan godkjenne sine brukeres prosjekter før disse publiseres. Formidling for forskning og resultater av klimagassregnskap Det er som del av prosjektet lagt inn flere nye datafelter i databasen slik at det nå er mulig å legge inn mange flere tallfaktorer som kan brukes til å sammenlikne prosjekter. Det inngår nå nøkkeltall både for klimagassdata og energitall på mange nivåer. Det er som del av malverket hos NAL lagt opp til at klimagassregnskap synliggjøres for de prosjektene som har dette. Den nye datamodellen har dessuten åpnet for en helt ny integrasjon mot Microsoft Excel. Ved å lære seg og teste et nyutviklet tillegg som heter PowerPivot for Excel har det blitt vurdert hvordan resultatene som er lagret i prosjektdatabasen kan benyttes av FOU-aktører og forskning. Hvis man forbedrer datainnsamlingen, og lagrer den i databasen vil frivillige aktørene kunne høste energitall, klimagassdata fra prosjekter og utarbeide tabeller og krysse dette med geografisk informasjon og annet. Forutsetningen for dette er imidlertid at denne typen informasjon samles inn mer systematisk enn i dag og at man deretter informerer bransjen om informasjonen finnes, og om hvordan man kan koble seg til tilgjengelig. Det er utarbeidet en enkel veiledning til hvordan denne løsningen kan brukes, men det er valgt å avvente å lansere løsningen. Dette som følge av at funksjonen må tillegges en passord-beskyttelse slik at man kan sikre at prosjektdatabasen ikke vil overbelastes. NAL anbefaler å gå videre med en slik tilgjengeliggjøring av dataene i databasen for forskningsaktører så snart passordbeskyttelse er implementert.

9 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Side 9 av 17 C Pedagogisk tilrettelegging Prosjektdatabasen har over tid vokst seg til et omfattende informasjonsbibliotek, som til tider kan fremstå som kompleks for brukere uten spesialkunnskap om miljø i bygg. Det var behov for å gjøre informasjonen om de ulike miljøtemaene og tiltakene lettere tilgjengelig blant annet gjennom integrasjon av ledetekster i oppslagene. Når en bruker søker etter informasjon om Solfangere og får vist en liste over prosjekter som har benyttet tiltaket, burde begrepet samtidig forklares som de viktigste miljøfordelene refereres. Den samme informasjonen burde også tilgjengeliggjøres som del av listen som viser de aktuelle miljøtiltakene som inngår i en prosjektpresentasjon. Oppsummering av delprosjektet. Det er som del av prosjektet lagt til ny teknisk funksjonalitet på nett for at mange av de viktigste miljøtema og miljøtiltak i databasen skal kunne vises. Det er også lagt til funksjonalitet for å kunne differensiere mellom tiltak som NAL mener er viktigere enn andre under et miljøtema. Da det var over 130 ulike miljøtiltak som trengte beskrivelser, var det aldri planlagt å utarbeide beskrivende tekster for alle disse. NAL har derfor prioritert beskrivelser for tiltak som ofte sammenblandes, for eksempel solfanger og solcelle, samt tekniske begreper som ofte misforstås. Dette er også prioritert etter hvor ofte enkelttiltak går igjen. Å skrive gode og generelle tekster har vært utfordrende, men vi har fått lagt inn mange gode og beskrivende tekster. Under vises et eksempel på en beskrivelse av miljøtiltaket Grønne tak. Som vist under kan leseren nå få en tekst som forklarer slike utvalgte miljøtiltak, i tillegg til at han får en liste over gode referanseprosjekter som viser prosjekter som har benyttet eller skal benytte det valgte miljøtiltaket.

10 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Side 10 av 17 E Implementering av forbildeprosjekter i prosjektdatabase Denne delen av prosjektet har gått ut på å hente inn og oppdatere prosjektpresentasjoner som publiseres med prosjektdatabasen på NALs sider. Det har som del av arbeidet blitt gjennomført en betydelig mengde research for å finne de gode prosjektene, nyhetsovervåkning, samt korrespondanse med prosjektene. En stor innsats er nedlagt i regi av arkitekter/byggherrer og rådgivere som har bidratt med å samle inn informasjon. Erfaringsmessig leveres det 6-10 arbeidstimer (noen ganger mye mer) for hver ny prosjektpresentasjon som publiseres i prosjektdatabasen. Ved inngangen til 2012 fantes det ca. 255 forbildeprosjekter i prosjektdatabasen som var samlet inn over mange år. Ved prosjektavslutning to år senere i 2014 finnes det over 400 forbildeprosjekter i prosjektdatabasen. Dette en stor økning som er et resultat av en endring i arbeidsform. I hovedsak skyldes dette at prosjektdatabasen i løpet av prosjektperioden er blitt tatt i bruk som et samarbeidsprosjekt, der det å innhente og publisere presentasjoner gikk fra å utelukkende være NALs arbeid til å også involvere samarbeidspartnere. Av disse vel 400 prosjektpresentasjonene har det arbeidet med 173 prosjektpresentasjoner som del av prosjektet. Måten å arbeide på som del av dette prosjektet har vært noe ulik en del tidligere prosjekter. Der man tidligere jobbet mer isolert med et mer begrenset utvalg prosjektpresentasjoner, har en betydelig andel av arbeidet denne gang bestått i å supplere og kvalitetssikre informasjon innhentet som del av andre delprosjekter og/eller av NAL, slik at disse passer til presentasjon på NALs nettsider. Det har derfor vært brukt mindre tid som del av dette prosjektet til å innhente prosjektpresentasjoner egenhendig. Totalt sett har det blitt presentert mange flere prosjekter på NALs sider enn det man i tidligere prosjekter har rukket. Enkelte av de eldre prosjektene har dessuten blitt supplert med informasjon for å kunne vises som del av NALs nye malverk for visning av prosjektpresentasjoner fra prosjektdatabasen på arkitektur.no.

11 Sluttrapport - Videreutvikle nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter Side 11 av 17 Prosjektpresentasjonene som det er arbeidet med som del av dette prosjektet: Prosjektnavn Eier.av. Vises.andre. Antall. Prosjektnavn Eier.av. Vises.andre. Antall. innhold nettsider Miljøtema innhold nettsider Miljøtema 2020Park NAL * 5 Miljøbygget NAL * 10 Amalienborg:Aveny NAL * 4 Miljøhuset:GK NAL 1 2 Barkaleitet:borettslag:*:rehabilitering:og:påbygg NAL * 2 Myhrerenga:Borettslag NAL 1 1 Bellonahuset FutureBuilt 1 4 Møllestua:barnehage NAL 2 7 Berg:Studentby NAL 2 4 Nardo:skole:og:barnehage NAL 1 2 Bjørnsletta:skole FutureBuilt 2 6 Nesodden:ferjeterminal NAL * 2 Bogafjell:1 NAL * 2 NINA:hovedkontor NAL 2 2 Bogafjell:2 NAL * 3 NSB:Kompetansesenter FutureBuilt 1 6 Bolig:Geertsen:*:Golis Husbanken 1 2 NVE*bygget:/:Middelthunsgate:29 NAL * 6 Boliger:Bjørnveien:119 NAL * 1 Nye:Gran:ungdomsskole FutureBuilt 1 6 Boliger:på:Venstøp NAL * 1 Nye:Hamang FutureBuilt 1 0 Borkeplassen Treteknisk:Institutt 1 1 Nytt:nasjonalmuseum:for:kunst,:arkitektur:og:design FutureBuilt 1 6 Brøset NAL 1 4 Papirbredden:2 FutureBuilt 3 7 Bybanen:i:Bergen NAL * 3 Passiv:på:Rosenborg NAL 2 1 Ciens:*:Forskningsparken NAL * 4 Passivhus:Ladeveien NAL 2 3 Deichmanske:Hovedbibliotek FutureBuilt 1 5 Passivhus:Talgje NAL 1 2 Drammen:busstasjon NAL * 1 Passivhuset:Løvset Husbanken 2 2 Drammen:sykkelhotell NAL * 1 Preikestolen:Basecamp:*:Vanncampen NAL * 1 Dønski:BMS NAL * 0 Preikestolen:fjellstue NAL 2 4 Egenes:park NAL 2 3 Proscenium:*::Svartlamon NAL 1 3 Eldre:trehus:Tvinnereim NAL * 2 Ranheimsveien:149 NAL 3 4 Fagerborg:Menighetsbarnehage NAL * 4 Rena:leir NAL 1 3 Framsenteret NAL 1 6 Rockheim NAL * 3 Framtidens:Aktivhus Husbanken 1 9 Røa:Miljøboliger NAL 1 5 Fredrik:Selmers:vei:4 FutureBuilt 2 4 Rådalslien:bofellesskap NAL 4 3 Frydenhaug:skole FutureBuilt 1 6 Rådhuskvartalet:i:Kristiansand NAL 2 3 Frøyland:og:Orstad:kyrkje NAL * 1 Sal:Haaken NAL 1 2 Fugletårn:på:Bøyaøyri NAL * 1 Sandmoen:bussdepot NAL * 3 Furuset: :fra:senter:til:sentrum FutureBuilt 1 6 Selvika:rasteplass NAL * 1 Fyrstikkalléen:skole NAL * 3 Sentrum:videregående:skole,:bibliotek:og:park. NAL * 2 Geilo:Kulturkyrkje NAL 1 3 Shelter:2 Husbanken 1 3 Grensesvingen:7 FutureBuilt 1 5 Silderøykeri:på:Strømsholmen NAL * 2 Grønmyr:Barnehage:Skogstunet Husbanken 1 2 Siljustølparken NAL 1 7 Grøtte:barneskole NAL 1 2 Siriskjær NAL 1 3 Haakonsvern:*:nytt:administrasjonsbygg:for:FLO NAL * 6 Skuteviksboder:Bergen Treteknisk:Institutt 1 1 Hadeland:videregående:skole NAL 1 3 Slippen:kontorbygg Enova 1 2 Hamsunsenteret Husbanken 1 0 Sluppenveien:17A Enova 1 2 Havneparken:Sandnes NAL 1 3 Sollien:barnehage NAL * 4 Heistad:skole NAL 2 7 Sommerlyst NAL 1 3 Husabøryggen:bofellesskap NAL 4 4 Sparebank:1:SMN NAL 1 5 I*box:boligrekke:ved:Storelva NAL 2 3 Statnett:administrasjonsbygg NAL 1 2 Idrettsparken:boliger Treteknisk:Institutt 1 1 Stokkøya:sjøsenter NAL * 4 Ipark:*:nytt:inngangsparti NAL * 1 Storøya:barnehage:*:en:del:av:Storøya:grendesenter NAL 1 7 Isobo:Aktiv NAL 1 4 Storøya:Grendesenter NAL * 5 Jåtten:Øst:B7 NAL 1 5 Svartlamoen:*:bærekraftige:ungdomsboliger NAL 1 2 Jåtten:Øst:B8 NAL * 4 Svartlamoen:barnehage NAL 1 3 Kampen:Omsorg:+ NAL * 1 Søreide:skole NAL 2 3 Kirkeringen:20:&:22 Enova 1 2 Tallhall,:Meteorologisk:institutt FutureBuilt 2 4 Kokstadvegen:23:*:Aibelbygget NAL * 6 Teknobyen:studentboliger Husbanken 2 3 Kontorbygget:"Troll" NAL 1 3 Tertnes:boliger NAL * 3 Kosekroken:hytte NAL 1 2 Time:kyrkje NAL * 1 Krisesenteret:i:Telemark NAL 3 4 Ulsmåg:skole NAL 1 1 Kunnskapssenteret:*:St.:Olavs:hospital NAL 2 2 Ungdomsboliger:i:Hokksund Treteknisk:Institutt 1 2 Kvamstykket:barnehage NAL 2 3 Veitvet:skole FutureBuilt 1 5 Kvernhuset:skole NAL * 5 Vennesla:bibliotek:og:kulturhus NAL 1 5 Ladeparken NAL * 1 Viken:skog:hovedkontor NAL 1 2 Lanternen NAL * 3 Vinkelbygget NAL 1 2 Lierdalen:gård:og:kulturlandskap NAL * 3 VM*paviljongen Treteknisk:Institutt 1 1 Lislebyhallen NAL 1 6 Voss:kulturhus Enova 1 3 Løvåshagen NAL 1 2 Vålandshaugen:barnehage NAL 3 2 Margarinfabrikken:Barnehage NAL * 4 Woody:35 NAL 1 2 Marienlyst:skole FutureBuilt 3 5 Zitty Treteknisk:Institutt 1 1 Marilunden NAL * 3 Østre:Hageby NAL 2 5 Miljøbyen:Granåsen:*:Eneboliger NAL 2 2 Åsveien:skole NAL 1 6

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Innhold Del I: Leders beretning 2 Del II: Introduksjon til virksomheten 5 Del III: Årets aktiviteter og resultater 9 Arbeidsmål: Mer brukervennlig og målrettet

Detaljer

Nøkkeltall TEMA: NØKKELTALLSPROSJEKTET. for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker

Nøkkeltall TEMA: NØKKELTALLSPROSJEKTET. for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker TEMA: KOMMUNALTEKNIKK 9876 Nøkkeltall 5432 2345 6789 for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker NØKKELTALLSPROSJEKTET NKF Forum for Byggesak NKF Forum for Fysisk Planlegging Oslo kommune Boligprodusentenes

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

del 3 implementeringsplan

del 3 implementeringsplan del 3 implementeringsplan rapport 2013 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 4 2. STATUSANALYSE 6 3. VEIKARTET 7 4. IMPLEMENTERING AV VEIKARTET 8 5. TILTAK UTDANNING

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER

EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER Beregnet til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Dokument type Sluttrapport Date desember 2010 EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

ÅRSRAPPORT. Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT ÅRSRAPPORT 2 0 1 0 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Pb 8742 Youngstorget 0028 Oslo Møllergt. 16 Telefon

Detaljer

Prosjektorganisering i Snåsa kommune

Prosjektorganisering i Snåsa kommune Prosjektorganisering i Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon 2012 Prosjektorganisering Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar-september 2012 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Veien til riktig utførte bygg Sluttrapport

Veien til riktig utførte bygg Sluttrapport Veien til riktig utførte bygg Sluttrapport 1 INNHOLD: 1. PROSJEKTETS MÅLSETTING...3 2. BAKGRUNN...4 3. ORGANISERING OG GJENNOMFØRING... 5 4. RESULTATER...9 4.1 DELPROSJEKT 1: ERFARINGER FRA DANMARK...10

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk August/2009 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO - www.regjeringen.no/nb/dep/kkd - Redaksjon: Kultur- og kirkedepartementet Design & Art Direction: YourFriends - Bildebehandling:

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014 Rapport og planer 2013-2014 Versjon 1.0 14.3.2014 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2013 CRIStin har nå vært gjennom sitt tredje leveår. Selv om mye gjenstår før vi kan si at vi har nådd en

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Statskonsult takker prosjektgruppen og ledelsen i Sametinget for et svært godt samarbeid i dette prosjektet.

Statskonsult takker prosjektgruppen og ledelsen i Sametinget for et svært godt samarbeid i dette prosjektet. Forord Sametinget ble opprettet for å sikre den samiske befolkningen økt medvirkning og innflytelse over saker som spesielt angår den samiske befolkningen og samiske områder. Den som vil ha stemmerett

Detaljer

3.1 Samlet vurdering av resultater, måloppnåelse og ressursbruk i 2014 8. 3.1.1 En samlet vurdering av måloppnåelse i forhold til samfunnsoppdraget 8

3.1 Samlet vurdering av resultater, måloppnåelse og ressursbruk i 2014 8. 3.1.1 En samlet vurdering av måloppnåelse i forhold til samfunnsoppdraget 8 Årsrapport 2014 INNHOLD: 1 Leders beretning 3 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 5 3 Årets aktiviteter og resultater 8 3.1 Samlet vurdering av resultater, måloppnåelse og ressursbruk i 2014 8

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng Rogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer