Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll"

Transkript

1 onsdag, 26. august 2015 Morgenrapport Macro Research Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll Amerikansk konsumenttillit bedre enn ventet i august i følge Conference Board IFO-sentiment i Tyskland noe bedre enn ventet i august, men framtidsforventningene avtar Nye ordre av varige industrivarer fra USA ventes å korrigere litt ned i august Svensk konjunkturbarometer ventes å vise en liten oppgang i august Investeringstellingen for olje- og gass på linje med Norges Bank nedsiderisiko fra 2017 og framover AKU-ledigheten var antakelig uendret på 4,3 prosent i juni (mai-juli snitt), men trenden er stigende Internasjonalt Kinesiske myndigheter annonserte i går nye pengepolitiske stimulansetiltak som kom i tillegg til gårsdagens innsprøyting av likviditet i interbankmarkedet. Offisielle referanserenter for bankenes utlåns- og innskuddsrenter kuttes med 25 bp, og bankenes reservekrav kuttes med 0,5 prosentpoeng. Både renter og reservekrav har gradvis blitt senket siden i fjor høst, og senest i slutten av juni senket kinesiske myndigheter både rentene og reservekravet med like mye som i går. Med dette siste pengepolitiske tiltaket mener nok myndighetene å sende et budskap om at de har kontroll over situasjonen i den kinesiske økonomien. Europeiske børser reagerte da også positivt på nyhetene, mens amerikanske børser endte ned i går. Kinesiske børser svingte betydelig i løpet av handledagen, men i skrivende stund er Shanghaibørsen opp med i underkant av 4 prosent. Selv ser vi på de siste tiltakene fra de kinesiske myndighetene som positivt, men er på ingen måte overbevist om at det er nok til å stabilisere situasjonen og nå årets vekstmål på 7 prosent. Tilførsel og frigjøring av likviditet er riktig nok viktig etter den relativt omfattende kapitalflukten som nå har funnet sted fordi sentralbanken ellers inndrar RMBlikviditet som betaling fra dem som vil kjøpe dollar for å sende penger ut av landet. Rentekutt er også positivt for å stimulere etterspørselen. Trolig kan vi videre føye til et tredje virkemiddel i og med at de i går lot den kinesiske valutaen svekke seg litt ytterligere mot dollar uten å kjøre kursen tilbake ved hjelp av støttekjøp like før stengning (husk at neste dags fixing nå skal ta utgangspunkt i gårsdagens stengningkurs). Men rentekutt og valutafall kan også stimulere ytterligere kapitalflukt. Og rentekutt virker neppe direkte inn på aksjemarkedet, om det da ikke skulle stimulere til nye marginkjøp, noe myndighetene neppe ønsker. Lavere renter kan også sette ny fart i boligmarkedet, men heller ikke det er noen udelt fordel med de bobletendensene vi har sett. Endelig må vi ta med at alle disse tiltakene bare virker stimulerende på etterspørselen og ikke gjør noe for å lette på de store strukturproblemene. Disse blir verre jo lenger en utsetter å gjøre noe med dem; men det å gjøre noe med dem vil trolig også dempe veksten. Kinesiske myndigheter står med andre ord overfor et svært omfang av ulike problemer. Det er som om de skulle forsøke å dosere brems og gass separat for hvert enkelt hjul på en 16-hjuls trailer. Lett er det ikke. Men de forsøker altså å vise at de er på hogget. Økonomisk sentiment i Tyskland, målt ved IFOindeksen, steg mer enn ventet i august. Hovedindeksen i undersøkelsen, som veier sammen synet på nåsituasjonen og framtidsforventningene i industrien, bygg/anlegg samt engros- og detaljhandel, steg til 108,3 i august fra 108 i juli. På forhånd var det ventet at indeksen ville falle litt tilbake til 107,6. Det var synet på nåsituasjonen som trakk mer opp enn ventet i august, mens framtidsforventningene svekket seg sammenliknet med julimålingen. Utviklingen i bedriftssentiment indikerer at veksten kan holde seg oppe fra 2. til 3. kvartal. I går fikk vi også mer detaljert informasjon om tysk BNPvekst i 2. kvartal, og det viste seg at eksportveksten var den klart sterkeste bidragsyteren til den samlede BNP-veksten på 0,4 prosent. Eksporten trakk opp med 0,8 prosentpoeng, mens innenlandsk etterspørsel skuffet med en vekst på kun 0,2 prosent. Framover vil imidlertid styrkingen av euroen, usikkerheten rundt veksten i Kina og situasjonen i Hellas kunne legge en demper på videre eksportvekst. Amerikansk konsumenttillit utviklet seg bedre enn ventet i august i følge Conference Board-målingen. Både synet på nåsituasjonen og framtidsforvent- For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Morgenrapport, 26. august 2015 ningene var bedre enn ventet. Samlet steg konsumenttilliten fra oppjusterte 91,0 i juli til 101,5 i august. Konsensus hadde på forhånd sett for seg en langt mindre økning til 93,0. Oppgangen i synet på nåsituasjonen ble blant annet trukket opp av bedringen i arbeidsmarkedet, og antallet som rapporterte at jobber var vanskelig å finne sank vesentlig. Conference Board-undersøkelsen hadde inntil juli tegnet en avtakende trend for konsumenttilliten siden starten av året i år. Med oppgangen i august, er nå trenden mer sidelengs og således mer på linje med utviklingen i konsumenttillit slik den måles i University of Michigan-undersøkelsen. Nivået på konsumenttilliten er forenlig med at konsumveksten i USA holder seg oppe fra 2. kvartal til 3. kvartal. I dag får vi tall fra USA for nye ordre av varige industrivarer i juli, og for hovedserien ventes det en korreksjon ned etter svært sterk vekst i juni måned. Utenom de svært volatile transportordrene ventes det imidlertid at nye ordre steg med 0,4 prosent i juli etter en vekst på 0,6 prosent i juni. Nye ordre av sivile kapitalvarer utenom fly, som gir en indikasjon på utviklingen i private næringsinvesteringer i USA, antas å ha steget med 0,3 prosent i juli etter en vekst på 0,7 prosent i juni. Selv om utviklingen i industriordre skulle bedre seg noe slik som ventet for juli, vil fortsatt trenden i ordreserien utenom transport være nokså flat siden starten av året i år, og for ordre av sivile kapitalvarer utenom fly, vil trenden fortsatt være negativ. Svensk konsumenttillit, målt ved Konjunkturbarometeret ventes både av konsensus og handelsbankens svenske økonomer å ta seg noe opp i august. Både konsumenttilliten og industrisentimentet i Sverige antas å ha bedret seg denne måneden. Industrisentimentet i denne målingen, målt ved MCI, har over sommeren tatt seg kraftig opp etter et markert fall i april, og ventes altså av våre svenske kollegaer å stige noe videre i august til 104,5, opp fra 103,7 i juli. Industrisentimentet målt ved PMI har derimot vist en langt mer sidelengs bevegelse gjennom hele året i år. Samlet venter våre svenske kollegaer at Konjunkturbarometeret har steget til 103,5 i august, opp fra 102,7 i juli. Dette vil i så fall være forenlig med sidelengs til svakt positivt vekstmomentum i svensk økonomi. Norge I går fikk vi tall for SSBs investeringstelling for 3. kvartal fra norsk industri samt fra olje- og gassnæringen. Som ventet ga tellingen lite ny informasjon. Oljeselskapenes forventninger til investeringene i inneværende år var noe nedjustert, og det ventes nå at olje- og gassinvesteringene vil falle med rundt 15 prosent i Gitt utviklingen i prisene, kan dette bety et fall i realinvesteringene på opp mot 20 prosent for i år. For 2016 var estimatene i 3. kvartalsundersøkelsen også noe svakere enn estimatet fra 2. kvartal, og indikerer nå et verdifall i investeringene på 2,2 prosent til neste år sammenliknet med i år. Foreløpig er estimatene for neste års investeringer svært usikre, i og med at investeringsplanene fortsatt er basert på foreløpige budsjetter. Først i 4. kvartalsundersøkelsen vil vi antakelig få mer oppdatert informasjon om hva som kan ventes av oljeinvesteringer for neste år. Men uansett er investeringene for i år og neste år forholdsvis låst i følge oljeselskapene selv. Det er først fra 2017 og utover at selskapene har fleksibilitet til å endre investeringene i større grad. Dersom olje- 2

3 Morgenrapport, 26. august 2015 prisen skulle holde seg på de nivåene som indikeres i markedet i dag, betyr det i så fall en betydelig nedsiderisiko for oljeinvesteringene fra 2017 og framover i tid. Norges Bank har antatt at oljeinvesteringene vil falle med 15 prosent i år, 5 prosent til nest år, 2,5 prosent i 2017 og så flate ut i Investeringstellingen for 3. kvartal indikerer at oljeselskapenes forventninger til investeringsutvikling for i år og neste år er omtrent på linje med Norges Bank. Vi er imidlertid bekymret for at dagens oljeprisbilde tilsier at Norges Bank må nedjustere sine investeringsestimater for 2017 og framover. Vi holder på vår forventning om at Norges Bank vil kutte styringsrenten i september, og venter uansett at rentebanen vil bli senket i den lange enden, dvs planlagte renteøkninger vil antakelig bli skjøvet enda lenger ut i tid. I dag får vi junitall fra Arbeidskraftundersøkelsen til SSB. Tallene som presenters er 3 måneders gjennomsnitt for månedene mai til og med juli. Vi og konsensus venter at arbeidsledighetsraten vil holde seg uendret på 4,3 prosent. Bak dette tallet ligger imidlertid en videre trendmessig oppgang, fra 4,26 i mai til 4,33 i juli. Ledighetsraten i følge AKU har nå steget markert det siste året fra 3,2 prosent i mai i fjor til 4,3 prosent i mai i år. Arbeidsledigheten ser ut til å vokse raskere enn Norges Bank har lagt til grunn. Norges Bank venter at AKU-ledighetsraten skal toppe ut på dagens nivåer og etter hvert ta seg ned mot 4 prosent i Denne forventningen baserer seg på at veksten i arbeidsstyrken gradvis avtar, mens veksten i sysselsettingen holder seg rundt dagens nivåer. Det man isteden har kunnet observere i arbeidsmarkedet de siste månedene er at veksten i arbeidsstyrken har holdt seg sterkere enn Norges Bank har ventet, mens sysselsettingsveksten har vært omtrent på linje. Framover regner vi med at sysselsettingsveksten vil bli svakere enn Norges Bank venter, og at veksten i arbeidsstyrken heller ikke kommer seg like mye ned som Norges Bank antar. Vi ser derfor for oss at ledigheten ikke skal flate ut nå, men heller fortsette å stige, kanskje opp mot 5 prosent i løpet av et par år. Krysset EUR/NOK handlet innenfor det relativt brede intervallet 9,3750-9,5430 i gårsdagens handel, og endte på 9,4810 i går kveld. I løpet av natten har krysset falt videre til 9,46-nivået. Den amerikanske dollaren har krøpet under 1,15-nivået mot euroen igjen etter at valutaparet toppet ut på 1,1715 på mandag. At den amerikanske dollaren har styrket seg mot både EUR og JPY i løpet av natten kan signalisere at risikoaversjonen i markedene er noe lavere. Ansvarlig for dagens morgenrapport: Kari Due-Andresen og Knut Anton Mork Analytikere Kari Due-Andresen, , Knut Anton Mork, , Marius Gonsholt Hov, , Nils Kristian Knudsen, , 26. august

4 Morgenrapport, 26. august 2015 Indikative Nibor-renter Indikative valutakurser 1 UKE 1 MND 3 MND 6 MND EUR/NOK EUR/USD USD/NOK USD/JPY SEK/NOK EUR/JPY Indikative swap-renter DKK/NOK EUR/GBP ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 10 ÅR GBP/NOK GBP/USD CHF/NOK EUR/CHF JPY/NOK EUR/SEK Vår prognose AUD/NOK EUR/DKK Foliorente SGD/NOK USD/KRW EUR/NOK CAD/NOK USD/RUB Kilde: Bloomberg Gårdagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Faktisk 10:00 Tyskland IFO forretningsklima August Indeks ,6 108,3 IFO forventninger August Indeks 102,3 102,0 102,2 IFO nåsituasjon August Indeks 113,9 113,9 114,8 10:00 Norge Investeringstelling 3. kvartal 15:00 USA Boligpriser Case/Shiller Juni Prosent år/år 4,99 5,1 4,97 16:00 USA Konsumenttillit August Indeks 91,0 93,0 101,5 16:00 USA Nyboligsalg Juli Antall tusen Dagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Vår forv. 09:00 Sverige Konjunkturbarometeret August Indeks 102,7 103,0 103,5 Konsumenttillit August Indeks 96,4 97,4 96,0 Industrisentiment August Indeks 103,7 104,2 104,5 10:00 Norge Arbeidsledighet, AKU Juni Prosent 4,3 4,3 4,3 11:00 Sverige Auksjon statspapirer 11:05 Norge Auksjon statspapirer 14:30 USA Nye ordre varige ind.varer Juli Prosent m/m 3,4-0,4 -- Nye ordre u/transport Juli Prosent m/m 0,6 0,4 -- Ordre siv.kap.varer u/fly Juli Prosent m/m 0,7 0,3 -- 4

5 Research disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ), is responsible for the preparation of research reports. SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, in Finland by the Financial Supervisory of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information that SHB considers to be reliable. SHB has not independently verified such information and does not represent that such information is true, accurate or complete. Accordingly, to the extent permitted by law, neither SHB, nor any of its directors, officers or employees, nor any other person, accept any liability whatsoever for any loss, however it arises, from any use of such research reports or its contents or otherwise arising in connection therewith. This report has not been given to the subject company, or any other external party, prior to publication to approval the accuracy of the facts presented. The subject company has not been notified of the recommendation, target price or estimate changes, as stated in this report, prior to publication. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. The views contained in SHB research reports are the opinions of employees of SHB and its affiliates and accurately reflect the personal views of the respective analysts at this date and are subject to change. There can be no assurance that future events will be consistent with any such opinions. Each analyst identified in this research report also certifies that the opinions expressed herein and attributed to such analyst accurately reflect his or her individual views about the companies or securities discussed in the research report. Research reports are prepared by SHB for information purposes only. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or personalised investment advice and such reports or opinions should not be the basis for making investment or strategic decisions. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. Analyst compensation is not based on specific corporate finance or debt capital markets services. No part of analysts compensation has been, is or will be directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. From time to time, SHB and/or its affiliates may provide investment banking and other services, including corporate banking services and securities advice, to any of the companies mentioned in our research. We may act as adviser and/or broker to any of the companies mentioned in our research. SHB may also seek corporate finance assignments with such companies. We buy and sell securities mentioned in our research from customers on a principal basis. Accordingly, we may at any time have a long or short position in any such securities. We may also make a market in the securities of all the companies mentioned in this report. [Further information and relevant disclosures are contained within our research reports.] SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees may own or have positions in securities mentioned in research reports. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted Guidelines concerning Research which are intended to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank and to resolve any such conflicts by eliminating or mitigating them and/or making such disclosures as may be appropriate. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( Information barriers ) on communications between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The Guidelines concerning Research also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines please see the Bank s website the bank/investor relations/corporate social responsibility/ethical guidelines. Handelsbanken has a ZERO tolerance of bribery and corruption. This is established in the Bank s Group Policy on Bribery and Corruption. The prohibition against bribery also includes the soliciting, arranging or accepting bribes intended for the employee s family, friends, associates or acquaintances. For company-specific disclosure texts, please consult the Handelsbanken Capital Markets website: When distributed in the UK Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) and the Prudential Regulation Authority and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the Prudential Regulation Authority, and regulation by the Financial Conduct Authority are available from us on request. UK customers should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business nor the rules of the Financial Conduct Authority made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) for the protection of private customers apply to this research report and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. This document may be distributed in the United Kingdom only to persons who are authorised or exempted persons within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) (or any order made thereunder) or (i) to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order ), (ii) to high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iii) to persons who are professional clients under Chapter 3 of the Financial Conduct Authority Conduct of Business Sourcebook (all such persons together being referred to as Relevant Persons ). When distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: SHB and its employees are not subject to FINRA s research analyst rules which are intended to prevent conflicts of interest by, among other things, prohibiting certain compensation practices, restricting trading by analysts and restricting communications with the companies that are the subject of the research report. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). When distributed by HMSI, HMSI takes responsibility for the report. Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number ( ).

6 Contact information Capital Markets Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Per Jäderberg Head of Corporate Loans Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Trading Strategy Claes Måhlén Head, Chief Strategist Johan Sahlström Chief Credit Strategist Ronny Berg Senior Credit Strategist Ola Eriksson Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Andreas Skogelid Senior Strategist FI Pierre Carlsson Strategist FX Macro Research Jan Häggström Chief Economist Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anders Brunstedt Sweden Eva Dorenius Web Editor Finland Tiina Helenius Head, Macro Research Denmark Jes Asmussen Head, Macro Research Rasmus Gudum-Sessingø Denmark Bjarke Roed-Frederiksen China and Latin America Norway Kari Due-Andresen Head, Macro Research Knut Anton Mork Senior Economist, Norway and China Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Marius Gonsholt Hov Norway Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Per Wall Gävle Petter Holm Helsinki Mika Rämänen Linköping Fredrik Lundgren London Ray Spiers Luleå/Umeå Ove Larsson Luxembourg Snorre Tysland Malmö Ulf Larsson Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen allé 11 Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår tirsdag, 10. mars 2015 Morgenrapport Macro Research Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår Tysk eksport og import svakere enn ventet per januar Småbedriftsoptimismen

Detaljer

Morgenrapport. Macro Research. Internasjonalt. fredag, 4. april 2014

Morgenrapport. Macro Research. Internasjonalt. fredag, 4. april 2014 fredag, 4. april 2014 Macro Research Morgenrapport Ingen endring fra ESB konsensus om kvantitative lettelser dersom inflasjonen blir svakere enn ventet Endelig PMI for eurosonen antyder vekst på linje

Detaljer

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang tirsdag, 16. juni 2015 Macro Research Morgenrapport Svakere industriproduksjon enn ventet i USA i mai Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang Tysk

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

..og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde kvartal

..og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde kvartal torsdag, 27. november 2014 Morgenrapport Macro Research I USA falt industriordre utenom transport overraskende i oktober....og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde

Detaljer

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris tirsdag, 17. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Som ventet ingen endring i den pengepolitiske innretningen i Japan Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012

Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012 Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012 ADP-tall viser god trend i amerikansk sysselsetting Industrisentimentet i USA tyder på fortsatt god vekst i industrien ESBs utlånsundersøkelse for 4.kv viser til

Detaljer

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import onsdag, 18. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import Nytt kraftig fall i kinesiske boligpriser i februar,

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Den japanske sentralbanken med nye pengepolitiske tiltak New York stengt for andre dag på rad, pga storm Overraskende sterk vekst i svensk detaljvarehandel i september

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Finansmarkedene setter nok en gang sin lit til sentralbankene Uventet lav BNP-vekst i Japan i andre kvartal Morgendagens tall er ventet å vise fall i BNP i eurosonen

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012

Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012 Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012 Europeiske politikere enige om budsjettraktat og fremskynding av ESM Europeisk økonomisk sentiment svakt opp i januar fra nedreviderte desembertall Spansk økonomi

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Norges Banks regionale nettverk indikerer relativt sterkt tredje kvartal Nytt dollarfall Internasjonalt Det meldtes i går om at Fed skal ha kjørt en simulering

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011

Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011 Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011 Kinesiske banker stanser valutahandler med flere europeiske banker Ingen avklaring i den greske tragedien før tidligst neste uke Tysk økonomisk sentiment faller

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Norske boligpriser stiger videre har det bygget seg opp en ny boble? Amerikansk og europeisk innkjøpssjefsindeks stiger videre Internasjonalt Den amerikanske innkjøpssjefsindeksen

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Markedsnervøsiteten stiger videre, av flere grunner Internasjonalt Til tross gode sentimenttall fra eurosonen (for service, industri, konsument og økonomi generelt)

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Norsk tradisjonell eksport tar seg opp Empire State-indeksen stiger godt over null Internasjonalt Industriindeksen fra New York Fed, den såkalte Empire State-indeksen,

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Mye står på spill når toppmøtet i EU fortsetter i Brussel i dag Ingen enighet om traktatendring for alle EU-landene Rentekutt og nye låneordninger for bankene, men

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Eurosonens PMI viser veksttakter Amerikansk bruktboligomsetning tar seg opp Betydelig dollarfall, særlig mot norske kroner Internasjonalt Lynestimatene for PMI i

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010

Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010 Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010 Stabil norsk ledighet Amerikansk ledighet er neppe strukturell Markedene ser mot jul og årsslutt Internasjonalt Det skjedde ikke de store forandringene foregående

Detaljer

Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009

Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009 Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009 Store svingninger i svenske og norske kroner kan henge sammen med Baltikum Norsk ledighet stiger mindre enn ventet GMs vei mot konkurs gjort lettere etter ny avtale

Detaljer

Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009

Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009 Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009 Norges Bank overrasker ved å heve renten med 25bp til 1,75% Vi tror ikke lenger på heving i februar. Øvrig renteprognose uendret. Som ventet uendret Fed-rente.

Detaljer

Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010

Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010 Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010 Gjedrem retter en formanende pekefinger til bankene boligfinansiering pekefingeren er berettiget, men neppe hele løsningen Obamas State of the Union-tale satte fokus

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Oljeprisen faller i Asia Goldman saksøkt for bedrageri Hellas søker nærmere konsultasjoner med EU og IMF DnB NOR hever sin boliglånsrente og demper dermed presset

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Finansreguleringer i fokus, både i USA og i G20 Internasjonalt I mai i år ble et finansreguleringsforslag stemt igjennom i det amerikanske Senatet. Dette skulle så

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Nye tiltak annonseres ute og hjemme etter en redselsuke i markedene Internasjonalt Vi er neppe de eneste som sitter igjen med en følelse av nummenhet etter den siste

Detaljer

Morgenrapport, Fredag, 8. mai 2009

Morgenrapport, Fredag, 8. mai 2009 Morgenrapport, Fredag, 8. mai 2009 Stresstestresultanene: 10 av de 19 finansinstitusjonen trenger $74,6mrd i kapital hvor ille er det? ESB kutter renten til 1,0% og varsler kvantitative lettelser Bank

Detaljer

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Innledning På den grønne gren 120000 BNP per capita (OECD) 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kilde: Verdensbanken 2

Detaljer