ÅRSPLAN FOR FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE 2008"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE 2008 Gjennom gode holdninger og kjærlighet får vi et godt samarbeid som fører til god kvalitet og skapende virksomhet.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innholdsfortegnelse..s.1. Hva er en årsplan?...s.2. Grunnlaget for det pedagogiske arbeidet lov om barnehager s.2. Rammeplan for barnehager..s.3. Læring..s.3. Barns medvirkning...s.3. Generelle forutsetninger...s.4. Personalets forutsetninger s.5. Visjon det pedagogiske grunnlaget s.11. Sosial kompetanse...s.11. Barnehagens arbeid med kommunikasjon, språk og tekst s.13. Barnehagens arbeid med kropp, bevegelse og helse. s.15. Barnehagens arbeid med kunst, kultur og kreativitet s.16. Barnehagens arbeid med natur, miljø og teknikk..s.16. Barnehagens arbeid med etikk, religion og filosofi...s.17. Barnehagens arbeid med nærmiljø og samfunn s.18. Barnehagens arbeid med antall, rom og form s.19. Gjennomgående innhold - lek s.20. Dagsrytmen.s.21. Snakkepakken..s.22. Tema-arbeid s.25. Overgang barnehage skole s 25. Aktiviteter gjennom året..s.24. Foreldresamarbeid...s.27. Personalsamarbeid...s.28. Planer og vurdering.s.29. 1

3 HVA ER EN ÅRSPLAN? Årsplanen skal gjenspeile vår hverdag og vårt arbeid med barna. Planen spesifiserer mål, barnehagens innhold og arbeidsmåter. Planen skal være et arbeidsredskap for personalet, og den skal gjøre det enklere for foreldre, eiere og andre samarbeidspartnere til å forstå barnehagens arbeid. Den skal gi foreldrene et inntrykk av og et innsyn i hva vi vektlegger i vårt arbeid og hva vi bygger vårt arbeid på. Planen skal også gi foreldrene bedre muligheter til å vurdere vårt arbeid, og aktivt kunne påvirke barnehagens innhold. Samarbeidsutvalget i barnehagen skal være med å fastsette planen. GRUNNLAGET FOR DET PEDAGOGISKE ARBEIDET. Lov om barnehager 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at andre ledd ikke skal gjelde. Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om livssynsformål. 2. Barnehagens innhold Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Rammeplan for barnehager Et plan og styringsverktøy for å sikre det faglige innholdet i barnehagen. Fra ble den nye rammeplanen for barnehager iverksatt. Innholdet i planen er blitt noe redusert fra den forrige rammeplanen. Det er lagt stor vekt på barns medvirkning, lek, sosial kompetanse, språklig kompetanse, begrepene omsorg og læring. Planen er også utvidet med to nye fagområder. I tillegg er det lagt stor vekt på de ansatte sin kompetanse. 2

4 Læring. Fra 2 i barnehageloven. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Begrepet livslang læring viser til at læring skjer på ulike arenaer gjennom hele livet. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Barn kan lære gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Barns undring må møtes på en utfordrende og utforskende måte slik at dette danner grunnlaget for et aktivt og utviklende læringsmiljø i barnehagen. Personalet i barnehagen må ha et aktivt forhold til barns læringsprosesser. Noen barn oppsøker stadig læringssituasjoner selv. De utforsker og eksperimenterer, søker nye utfordringer og spør personalet når det er noe de lurer på. De kommuniserer sin nysgjerrighet og sitt vitebegjær. Andre barn oppsøker sjeldnere nye situasjoner og kommuniserer i mindre grad sine interesser. Personalet må dele av sin kunnskap, utvise engasjement og oppfinnsomhet for å vekke interesse hos disse barna. Ved å ta utgangspunkt i barns interesser kan personalet sammen med barn undersøke, stille spørsmål og sammen finne svar som barn kan være tilfredse med. Formidling av aktuell og relevant kunnskap legger grunnlaget for nye spørsmål og søken etter viten. Tidlige opplevelser og erfaringer påvirker selvoppfatningen. Derfor blir personalets handlinger og holdninger i møte med barns læringserfaringer avgjørende. Fra rammeplanen s.27. Barns medvirkning Fra 3 i barnehageloven. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns meninger skal tillegges vekt. Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barns alder og funksjonsnivå. 3

5 Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene. Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale. Den pedagogiske virksomheten må organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns medvirkning. I praksis ønsker vi at barns medvirkning hos oss skal fungere slik at barna i enkelte situasjoner som for eksempel samlinger, måltider, ordensmannsordningen, valg av temaer og feiring av bursdager kan være med på å forme innholdet i de ulike aktivitetene. Etter hvert som vi får mer erfaring med en slik tenkning vil vi kunne utvide og videreutvikle dette til mange flere områder i barnas hverdag. GENERELLE FORUTSETNINGER Fagerborg menighetsbarnehage startet i 1958 som korttidsbarnehage. Fra 1990 har barnehagen hatt heldags drift. Fagerborg menighet står som eier av barnehagen, og vi har et nært samarbeid med menigheten og deltar på storfamiliegudstjenester tre ganger i året. Vi står overfor nye utfordringer dette året. Vi har flyttet over i midlertidig barnehage som står på Bayern. I løpet av dette barnehageåret skal den nye barnehagen bygges. Dette blir en fin måte å markere at barnehagen feirer 50 år nå i 2008! NÆRMILJØ: Nærområdet rundt barnehagen blir flittig brukt i de ulike årstidene. Om vinteren lages det en flott skøyteis som vi forsøker å benytte så mye vi kan. Vi pleier også å gå småturer til Stensparken. På vinterstid benytter vi oss blant annet av akebakken på Lekern ved Marienlyst skole. Det er gangavstand til trikk og buss som bringer oss til marka og andre steder. BARNEGRUPPEN: Barnehagen tar imot barn i alderen 3-6 år. Blåveis og Hvitveis har 19 barn i hver gruppe. ÅPNINGSTID: Barnehagen åpner kl og stenger kl Vi ønsker i størst mulig grad å møte barn og foreldre i garderoben. Barna skal være i barnehagen senest kl Barna skal ikke gå alene til og fra barnehagen. Kl. 16:45 skal barn og foreldre være ute av barnehagen. Barn som blir hentet etter kl.16:45, blir belastet med bot på kr. 250,- etter en advarsel. 4

6 FERIE: Barnehagen holder stengt i juli måned. VAKTORDNING: Tidligvakt: Mellomvakt: Senvakt: :00 Annenhver onsdag har pedagogene planleggingstid. De er da som regel ikke tilstede på avdelingen. PLANLEGGINGSDAGER: Personalet trenger tid til å planlegge og vurdere det pedagogiske arbeidet, derfor er det satt av fem planleggingsdager i året. Planleggingsdagene brukes også til felles kurs for hele personalgruppa. Følgende dager er satt opp for 2008: (med et lite forbehold). Barnehagen pleier å delta på Østlandsk lærerstevne). Barnehagen gir beskjed om dette i god tid. PERSONALETS FORUTSETNINGER: Silje Skarbøvik er vikar for Anne Tone Nøkland som har studiepermisjon fra september 2007 til juni BLÅVEIS: Pedagogisk leder: Silje Skarbøvik Knobloch, 28 år Utdanning: Tønsberg videregående skole 19. Mellomfag i kristendomskunnskap religions- og livssynsorientering Bachelor i barnevern, Høgskolen i Oslo Årsstudium i diakoni, Høyskolen i Diakonova Praksis: Arbeidet som vikar i Fagerborg menighetsbarnehage 4/5 år under studietiden. Miljøterapeut (10%) på Bjerketun ungdomspsykiatriske behandlingshjem Vikar på Ryenberget skole august til januar

7 Lærer (20%) på Ryenberget skole januar til juni Diakonvikar (80%) i Nittedal menigheter januar til august Kateketvikar i Nittedal menigheter fra september 2007 til desember Spesielle interesser: Familie & venner, menighet og fotball Assistent: Linda Bekkesletten, 24 år Utdanning: Grunnkurs Helse og sosialfag våren VK1 Barne- og ungdomsarbeider våren Lærling i Kongsvinger kommune i 2 år, avsluttende brev som barne- og ungdomsarbeider Har arbeidet i Fagerborg menighetsbarnehage siden august Praksis: Hjelpeleder i barnearbeidet ved Hof pinsemenighet i 3 år. Danseleder for dansegruppe, Message Ungdomsleder, i Hof pinsemenighet våren Spesielle interesser: Dans og drama og forming. Assistent: Lewi Bekkesletten, 26 år Utdanning: Øverbyen Videregående skole GK Handel og kontor, Kongsvinger Ajer Videregående skole VK1 Butikkfag, Hamar Filadelfia Bibelskole Kreativ linje, Oslo Filadelfia Bibelskole Lederskole 2.året, Oslo Praksis. Arbeidet som assistent ved Nordre Ål barnehage og Salem barnehage. Arbeidet som assistentvikar ved Jørstadmoen skole. Arbeidet som butikkmedarbeider i ulike butikker. Arbeidet som salgskonsulent i Findexa AS. Arbeidet i Fagerborg menighetsbarnehage siden august Spesielle interesser: Kunst, musikk og band 6

8 Anne Tone Nøkland, 31 år (er for tiden i studiepermisjon) Utdanning: Mandal videregående skole Ettårig bibelskole ved Fjellhaug skole i Oslo. Kristendom grunnfag og mellomfag, Examen philosophicum og førskolelærerutdanning ved Norsk Lærerakademi i Bergen. Praksis: Arbeidet som kokk og kjøkkenhjelp ved Audnastrand leirsted, Lindesnes i flere år. Arbeidet som hjemmehjelp / pleiemedhjelper i Bergen. Arbeidet som ettåring, Norsk Luthersk Misjonssamband i Vestfold krets. Arbeidet som pedagogisk leder, Økern barnehage, Oslo i 1 ½ år. Arbeidet i Fagerborg menighetsbarnehage siden oktober Spesielle interesser: Forming, idrett, dans, reising og matlaging. Liker å være sammen med venner. HVITVEIS: Pedagogisk leder: Janne Johansen, 24 år Utdanning: Vennesla Videregående skole, GK Vennesla videregående skole, allmenne og økonomiske fag VK1, Vennesla videregående skole, allmenne og økonomiske fag VK2, Sagavoll Folkehøgskole, Gvarv. Media Ansgar Teologiske Høgskole, KRL Høgskolen i Agder, førskolelærerutdanning Praksis: Arbeidet som sommervikar i parkvesenet i Vennesla fra 2001 og frem til Arbeidet som dagmamma for flere barn sommeren 1999 og Arbeidet som vikar i Snømyra barnehage, Vennesla Spesielle interesser: Familie, venner, friluftsliv 7

9 Assistent: Richard Alonso Quispe Ordóñez, 31 år Utdanning: Secondary School, Colegion Divino Corazon de Jesus, Arequipa, Peru, April 1988 til desember Litteratur, Universidad Nacional San Augustin, Arequipa, Peru. April 1994 til januar Estetikklinje, tegning og maling, Rønningen Folkehøgskole, Oslo august 1999 til Mars Kunst, Kunst og design College, Asker august 2000 til juni Engelskkurs, Language School ASDI Walter Scott, Arequipa Peru desember 2002 til januar Diplom som lærer i spansk for fremmedspråklige, Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Peru mai 2004 til mars Norskkurs trinn 3, Universitetet i Oslo, (International Summer School), sommeren Praksis: Arbeidet som danseinstruktør i Sør- Amerikansk folkedans (diverse skoler og private institusjoner), Arequipa Peru. Arbeidet som servitør både i Peru og i Norge. I tillegg arbeidet en sommer som kjøkkenassistent på Rønningen Folkehøgskole i Oslo. Barneunderholder, diverse barneselskaper/bursdager og andre arrangementer for barn, Arequipa Peru. Lærer/praktikant i samfunnsfag (litteratur, historie, teater), Arequipa Peru Selvstendig illustratør, diverse organisasjoner (brosjyrer, plakater etc.), Arequipa Peru Lærer i kunst, teater og organisator, sommerskole, Arequipa Peru Spansklærer, Norsk Folkehjelp i Oslo. Barnehageassistent, Åstun barnehage, Oslo november 2005 til juli Barnehageassistent, Nordberg menighetsbarnehage, Oslo august 2006 til juli Arbeidet i Fagerborg menighetsbarnehage siden august Spesielle interesser: Filmer, kunst og menighet 8

10 Assistent 60 %: Lars Inge Bø, 28år Utdanning: St.Svithun Videregående skole, allmenn Sagavoll Folkehøgskole, Gvarv. Friluftsliv Førstegangstjeneste, Heggelia Garnison. Bardufoss NITH, Bachelor IT, Bergen Midtøsten historie, historisk fakultet ved Universitetet i Bergen Grunnfag i sosialantropologi, Universitetet i Bergen Bachelorfag i sosialantropologi, Universitetet i Bergen Utvekslingsprogram i regi av Strømmestiftelsen, mikrofinans, Mandal og Bangladesh IT, Universitetet i Bergen Praksis: Miljøarbeider, Senter for ungdom med atferdsvansker, Bergen Ekstravikar / miljøarbeider, Sinsen transittmottak for asylsøkere, Oslo Førstelinje support, Computer Sciences Corporation, Sjølyst, Oslo Arbeidet som assistent i Fagerborg menighetsbarnehage siden september Spesielle interesser: Brettspill, kunst, foto og friluftsliv. Assistent 40 %: Monika Overå, 23år Utdanning: Musikklinje ved Kongshaug Musikkgymnas, Musikk årsstudium ved HIO, Spesialpedagogikk ved HIO, Bachelor Muntlig Fortellerkunst I, ved HIO Praksis: Arbeidet som ferievikar ved et eldresenter og på et hjem for multifunksjonshemmede barn. Arbeidet i Fagerborg menighetsbarnehage siden januar Spesielle interesser: Teater og musikk. Synger aktivt, og spiller hardingfele og gitar. Sammen med to venninner arrangerer forestillinger. Dans, eventyr og andre historier. 9

11 Styrer: Irén Aarstad, 40 år Utdanning: Allmenne fag - Bjørkelangen videregående skole Bibelskole i Staffeldtsgate, Oslo Utdannet ved Halden lærerhøgskole 1991, halvårsenhet i musikk. Praksis: Arbeidet som ettåring i Normisjonen Arbeidet som pedagogisk leder ved Sørlie barnehage, Lørenskog Arbeidet som pedagogisk leder i fire år i Fagerborg menighetsbarnehage, og ett år som støttepedagog. Arbeidet som styrer i barnehagen siden /2004 permisjon fra barnehagen, arbeidet som prosjektleder på IKO(Kirkelig pedagogisk senter) et prosjekt støttet av BFD (barne- og familiedepartementet) som omhandlet stimulering til økt barnehage satsing blant landets menighetsbarnehager. Arbeidet i 20 % stilling som rådgiver ved IKO s barnehagekontor 2004/2005. Arbeidet som veileder i Bakkehaugen barnehage, Oslo i perioden januar 2001 til juni Arbeider som veileder i Holestua gårdsbarnehage, Bjørkelangen siden august Leder en veiledningsgruppe ved IKO s barnehagekontor, siden november Videreutdanning: Administrasjon og ledelse ved barnevernsakademiet i Oslo 1995, og pedagogisk veiledning ved Høgskolen i Oslo Spesielle interesser: Sang & musikk, samvær med familie og venner. Trening gir overskudd! 10

12 Visjon for Fagerborg menighetsbarnehage: Gjennom gode holdninger og kjærlighet får vi et godt samarbeid som fører til god kvalitet og skapende virksomhet. DET PEDAGOGISKE GRUNNLAGET MENNESKESYN: Barnehagen bygger sitt arbeid på det kristne menneskesynet, som framhever at hvert menneske har en spesiell verdi, og er skapt i Guds bilde. Samspill/ kommunikasjon med andre mennesker er av avgjørende betydning for barnets utvikling. Voksne som barna møter på sin vei er formidlere av verdier og holdninger. Det sosiale samspillet som består av møte mellom likeverdige mennesker skal være preget av respekt, kjærlighet, varme, omsorg, glede og humor. Med denne kvaliteten i samspillet ønsker vi å skape en barnehage der voksne og barn føler seg trygge og trives. GENERELLE MÅL: Vi ønsker at Fagerborg menighetsbarnehage skal være en trivelig plass for barn, foreldre og personalet, og andre som er innom barnehagen. Vi ønsker å gi rom for glede og spontanitet. De kristne grunnverdier som omsorg, likeverd, respekt, toleranse og tilgivelse ønsker vi skal prege hverdagen i barnehagen i samspillet barn/barn, barn/voksen og voksen/voksen. ARBEID MED BARNA: Barnehagen legger vekt på lek og sosialt samvær, og det er mange uformelle situasjoner. Dette gir oss rike muligheter for sosial trening. Vi ønsker at barna skal reflektere over sin atferd. I barnehagen må barna trene på å fungere i gruppe. SOSIAL KOMPETANSE Rammeplanen definerer at barnehagen skal bidra til at det enkelte barn utvikler sosial kompetanse definert som: Utvikling av sosial handlingsdyktighet. Utvikling av språk og kommunikasjonsevne. Sosial handlingsdyktighet og kommunikasjonsevne henger uløselig sammen. Å uttrykke seg krever trening. Det enkelt barn må ha noen å uttrykke seg til og sammenligne seg med. Andre 11

13 barn blir også viktige medspillere for å lære seg språk, gjøre seg forstått og forstå andres ulike perspektiv og roller, kunne ta avgjørelser og handle sammen med andre, vurdere problemer og løse oppgaver. Barn lærer seg å forholde seg til andre når de møtes direkte i lek og samspill. Vennskap må læres i alle små situasjoner som en møter igjen og igjen. Å forholde seg til andre er kanskje det mest vesentlige barndommen kan lære barnet. Barnehagen skal derfor arbeide for å gi det enkelte barn basiskvalifikasjoner som: Å utvikle et positivt selvbilde og positiv holdning til egen læreevne. Å utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet. Å kunne kommunisere effektivt på ulike plan. Å kunne ta andres roller og se en sak fra flere synsvinkler. Å kunne samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for andre. Å lære seg og selv bidra til å utforme positive normer for samhandling. Å kunne ta og opprettholde kontakt med andre. Kunnskapsmål: Regler for samvær. Hvordan være grei mot andre. Hvilke konsekvenser barnets atferd har for de andre barna og for fellesskapet. Sette seg inn i andres situasjon selv om den er forskjellig fra deres egen. Alle har ansvar for at alle skal ha det hyggelig i barnehagen. Få kjennskap til hvorfor vi skal løse konflikter på en ikke voldelig måte. Andre barn kan være annerledes og ville andre ting enn dem selv og akseptere ulikhet. Empati. Holdningsmål: Barna skal oppleve gleden ved å være en del av et fellesskap. Oppleve gleden ved å ha venner. Se verdien i at de oppfører seg slik at de andre barna også har det fint. Få interesse for å skape et godt miljø. Oppleve gleden ved å vise andre barn/voksne omsorg. Oppleve verdien i å løse konflikter på en konstruktiv måte. Få erfaring i å løse konflikter på en ikke voldelig måte. Ferdighetsmål: Få trening i samarbeid. Erfare at deres oppførsel får konsekvenser for hele barnegruppa. Erfare fysisk og psykisk omsorg selv. 12

14 Få erfaring i å gi fysisk og psykisk omsorg. Få trening i å vise sosialt ansvar. INNHOLD: Positivt samvær. Ta hensyn til hverandre. Vise omsorg for hverandre. Konfliktløsning. Toleranse/akseptering. METODER: Gi konstruktiv hjelp i konfliktsituasjoner. Samarbeide mye i gruppe. Sette klare grenser/regler. Se etter positiv atferd/ønskelig atferd og gi ros for den. Gi barna medansvar gjennom læring. Arbeidsoppgaver som krever omsorg for hverandre slik som det å hjelpe hverandre i garderoben. Et annet virkemiddel er fadderordningen. Gruppeleker, sangleker, rollelek, rollespill, fortelling, positive modeller. BARNEHAGENS ARBEID MED RAMMEPLANENS SYV FAGOMRÅDER: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Hvert område dekker et vidt læringsfelt og områdene er til dels overlappende. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert i et temaopplegg eller i forbindelse med hverdagsaktiviteter. BARNEHAGENS ARBEID MED KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST. Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne 13

15 videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m. Utdanningsetaten i Oslo har etter oppdrag fra Byrådsavdeling for barn og utdanning utarbeidet en veileder som har fått navnet ABC og 1, 2, 3. Veilederen skal gi støtte i arbeidet med grunnleggende ferdigheter i lese-, skrive- og matematikkopplæringen i barnehagen. Den skal legge til rette for en enklere overgang fra barnehage til skole. INNHOLD: kommunikasjon samtale lek med språket tekst muntlig fortelling tekstskaping medier METODER: folkeeventyr, fortellinger, diktning, sanger, rim & regler kroppsholdning og mimikk bruke språket aktivt i hverdagssituasjonene gjennom arbeidet med Snakkepakken kan vi blant annet dele barna opp i primærgrupper, og arbeide aktivt med språk gjennom hele året vitser og gåter de voksne må være seg bevisst sin forbildefunksjon for hvordan en lytter, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk, talespråk og tekst gi barna varierte erfaringer med skriftspråket lage fortellinger 14

16 BARNEHAGENS ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE. Gjennom arbeid med området kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna: får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold INNHOLD: I august 2007 kom retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Denne er utgitt av Sosial- og helsedirektoratet. Heftet inneholder helsemyndighetenes retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Ved å følge disse retningslinjene ønsker vi at barna i barnehagen får et mat- og måltidstilbud som fremmer helse, trivsel, utvikling og læring. samlingsstunder der det er fokus på gode holdninger til sunn og god mat viser ellers til punkter under metode METODE: turer i skogen fysisk aktivitet inne og ute i ulikt terreng delta med barn i sal på HIO (Høgskolen i Oslo) hvis det kommer tilbud om dette aktivt bruke Bayern til sykling, fotball og skøyter lage hinderløype både inne og ute de eldste barna er med i friluftsgruppe hver tirsdag. Plan for disse dagene finnes i handlingsplan for avdelingene skiskole for de eldste barna i januar holdningsskapende arbeid blant barna i forhold til mat og helse tilstrebe at barna er delaktige i å lage mat på fredager 15

17 BARNEHAGENS ARBEID MED KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna: utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse INNHOLD: ulike sanseopplevelser aktiviteter som legger opp til å ivareta prosessen og som stimulerer barnas fantasi og skaperevne formingsaktiviteter musikk, lyd og rytme drama, dans/bevegelse, tid og rom fordype oss i et tema søke å holde en rød tråd i arbeidet METODE: besøk på ulike museer ulike aktiviteter høstutstilling konsert i barnehagen og på menighetshuset BARNEHAGENS ARBEID MED NATUR, MILJØ OG TEKNIKK. Gjennom arbeid med området natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna: opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen 16

18 får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet INNHOLD: samlingsstunder. sanger. deltagelse i matlaging. samtale spille ulike spill METODE: turer i skog og mark friluftsgruppe for de eldste flo og fjære prosjekt for de eldste på våren Trylleskipet et førskoleopplegg med enkle arbeidsoppgaver på våren BARNEHAGENS ARBEID MED ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Gjennom arbeidet med området religion, etikk og filosofi skal barnehagen bidra til at barna: erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs tilhørighet eller livssynsmessig tilhørighet får innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner får kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen blir kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn 17

19 INNHOLD: legge vekt på å forberede og bearbeide samlingsstundene. samlingsstundene legger opp til emner innenfor religion og etikk. besøk av presten og barne- og ungdomsarbeiderne ca. hver 14. dag. delta på tre storfamiliegudstjenester i løpet av barnehageåret. synge bordvers, sanger med kristent innhold. få kjennskap til forskjellige barnebønner. fast ramme rundt samlingsstund. gjennom året vil vi bli kjent med Josef og brødrene hans. markere de kristne høytidene. METODE: samtale og undring. flanellograf. besøk i Fagerborg kirke. delta ved gudstjenester. sanger med bevegelse. litteratur. BARNEHAGENS ARBEID MED NÆRMILJØ OG SAMFUNN Gjennom arbeid med området nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna: utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur og hverdagsliv INNHOLD: prososiale samlinger med utgangspunkt i Kari Lamer sitt rammeprogram Du og jeg og vi to! samlingsstunder 18

20 samarbeid med bistandsorganisasjonen FORUT METODE: turer i nærmiljø fellesskapet rundt måltid og samlinger fellesskapet i primærgruppene faddere ivareta barns initiativ og medbestemmelsesrett over egen hverdag BARNEHAGENS ARBEID MED ANTALL, ROM OG FORM. Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna: opplever glede over å utforske og leke med tall og former tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper erfarer, utforsker og leker med form og mønster erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering INNHOLD: lekegrupper samlingsstund METODE: turer. Oppdage ting i naturen. Se på ulikheter for eksempel se etter dyrespor fellesskapet rundt måltid og samlinger tilberede mat sammen med barna. Barna får kjennskap til mengder, mål, telle antall benytte ulike spill og aktiviteter knyttet til matematiske begrep de eldste barna blir kjent med ulike former og mønster gjennom arbeidet med Trylleskipet fellesskapet i primærgruppene faddere ivareta barns initiativ og medbestemmelsesrett over egen hverdag 19

21 GJENNOMGÅENDE INNHOLD LEK Leken er barnas! Nettopp fordi denne er så verdifull for barna må de voksne legge til rette og respektere barnas behov for lek. Dette vil vi ta på alvor ved å tilpasse dagsrytmen, slik at det ikke er for mange avbrytelser og for mange overgangssituasjoner. Personalet må til enhver tid reflektere over sin egen praksis, måten vi kommuniserer med barna i leken og bruke den som utgangspunkt for videre utvikling og arbeid. HVILKEN BETYDNING HAR LEK FOR BARNETS UTVIKLING? Barnas forestillingsevne trenes opp i leken, de skaper seg sine rike, indre bilder. Leken oppøver kreativiteten og oppfinnsomheten. Leken gir tilgang til symbolspråk som man kan uttrykke sine tanker og følelser på uten å risikere å gjøre feil. Vi sier at barn bearbeider sine opplevelser i lekens form. De husker og uttrykker sine opplevelser, vrir og vender på dem til alt er tydelig og klart. Gjennom leken kan man øve, prøve og uttrykke seg og lære å mestre sine følelser. Mye lek handler om følelser, særlig om de sterke følelsene som man må ha kontroll over: redsel, frykt, trusler og aggresjon. I lekens form må man prøve ut forskjellige følelser. I leken må barna leve seg inn i andres situasjon og hva de behøver. Leken er språkutviklende, barna forteller hele tiden hva de gjør eller hva ting skal forestille. De trener opp språket sitt, leken bygger på at de hele tiden finner ord for sine forvandlinger og fantasier. Når barna leker, snakker de et mer variert språk og er mer utførlig enn de pleier. De er både forfattere som lager en fortelling, regissører, skuespillere og publikum. Ingen voksenstyrte aktiviteter gir barna sosial kompetanse i samme grad som leken. Alle barnas ideer må sammenføyes innenfor lekens rammer. De må inngå kompromisser. Det er ikke slik at en kan bestemme hele tiden. Sosial kompetanse er både en forutsetning for leken og en konsekvens av den. Lek er så tilfredsstillende at man er villig til å godta feiltrinn for at leken skal fortsette. Det beste med lek er kanskje at barna lærer seg å leke, at de trener opp sin fantasi, at de lærer å hensette seg raskt i lekens bevissthetstilstand, der de indre bildene blir levende, der de glemmer seg selv, tid og rom. Gjennom leken lærer man seg å forstå at ting kan tolkes på flere måter. Hvis du har lært deg å leke har du hele livet tilgang til mange verdener. Hvis du har lært deg å leke, behøver du aldri å kjede deg når det er kjedelig. 20

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe med min egen situasjon i mitt eget liv. Hvert menneske

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Læringsmål: 1 2 ÅR 3 4 ÅR SKOLESTARTERE. -samtaler. fortellinger, regler, rim og. øke vanskelighetsgrad i sanger, sanger. -bøker

Læringsmål: 1 2 ÅR 3 4 ÅR SKOLESTARTERE. -samtaler. fortellinger, regler, rim og. øke vanskelighetsgrad i sanger, sanger. -bøker KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage. Våren 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage. Våren 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Mål: Barna skal få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. 1-2 åringene

Mål: Barna skal få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. 1-2 åringene Kropp, bevegelse og helse: Vi vil arbeide med dette fagområdet ved å ha fokus på opplevelser i hverdagen og gi barna gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Mål: Barna skal få gode

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Halvårsplan. For. Tyrihans

Halvårsplan. For. Tyrihans Halvårsplan For Tyrihans Vinter - Våren 2010 Evaluering av Høst 2009. Oppstarten, og det å bli kjent med omgivelsene og de andre barna, både for liten og stor, synes vi har gått fint. Vi har brukt uteområdet

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Innledning/ litt info om oss: Vestre aker menighetsbarnehage har 18 plasser for barn i alderen 2-6 år. Vårt hodefokus er sosial kompetanse og vennskap som

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud!

Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud! Nlm-barnehagene a/s, avdeling Liavoll. Fra 2011. Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud! 1 NLM-barnehagene A/S, avdeling Liavoll. Telefon- og e-mail: 72485517-liavoll@nlmbhg.no.

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post:

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post: ÅRSPLAN 2010-2011 SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt. 1 3060 Svelvik Telefon 33772332 e-post: svelvik.barnehage@svelvik.kommune.no VISJON For virksomheten Tømmerås skole og Svelvik barnehage: SAMMEN FOR GOD

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer