ÅRSPLAN FOR FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE 2008"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE 2008 Gjennom gode holdninger og kjærlighet får vi et godt samarbeid som fører til god kvalitet og skapende virksomhet.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innholdsfortegnelse..s.1. Hva er en årsplan?...s.2. Grunnlaget for det pedagogiske arbeidet lov om barnehager s.2. Rammeplan for barnehager..s.3. Læring..s.3. Barns medvirkning...s.3. Generelle forutsetninger...s.4. Personalets forutsetninger s.5. Visjon det pedagogiske grunnlaget s.11. Sosial kompetanse...s.11. Barnehagens arbeid med kommunikasjon, språk og tekst s.13. Barnehagens arbeid med kropp, bevegelse og helse. s.15. Barnehagens arbeid med kunst, kultur og kreativitet s.16. Barnehagens arbeid med natur, miljø og teknikk..s.16. Barnehagens arbeid med etikk, religion og filosofi...s.17. Barnehagens arbeid med nærmiljø og samfunn s.18. Barnehagens arbeid med antall, rom og form s.19. Gjennomgående innhold - lek s.20. Dagsrytmen.s.21. Snakkepakken..s.22. Tema-arbeid s.25. Overgang barnehage skole s 25. Aktiviteter gjennom året..s.24. Foreldresamarbeid...s.27. Personalsamarbeid...s.28. Planer og vurdering.s.29. 1

3 HVA ER EN ÅRSPLAN? Årsplanen skal gjenspeile vår hverdag og vårt arbeid med barna. Planen spesifiserer mål, barnehagens innhold og arbeidsmåter. Planen skal være et arbeidsredskap for personalet, og den skal gjøre det enklere for foreldre, eiere og andre samarbeidspartnere til å forstå barnehagens arbeid. Den skal gi foreldrene et inntrykk av og et innsyn i hva vi vektlegger i vårt arbeid og hva vi bygger vårt arbeid på. Planen skal også gi foreldrene bedre muligheter til å vurdere vårt arbeid, og aktivt kunne påvirke barnehagens innhold. Samarbeidsutvalget i barnehagen skal være med å fastsette planen. GRUNNLAGET FOR DET PEDAGOGISKE ARBEIDET. Lov om barnehager 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at andre ledd ikke skal gjelde. Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om livssynsformål. 2. Barnehagens innhold Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Rammeplan for barnehager Et plan og styringsverktøy for å sikre det faglige innholdet i barnehagen. Fra ble den nye rammeplanen for barnehager iverksatt. Innholdet i planen er blitt noe redusert fra den forrige rammeplanen. Det er lagt stor vekt på barns medvirkning, lek, sosial kompetanse, språklig kompetanse, begrepene omsorg og læring. Planen er også utvidet med to nye fagområder. I tillegg er det lagt stor vekt på de ansatte sin kompetanse. 2

4 Læring. Fra 2 i barnehageloven. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Begrepet livslang læring viser til at læring skjer på ulike arenaer gjennom hele livet. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Barn kan lære gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Barns undring må møtes på en utfordrende og utforskende måte slik at dette danner grunnlaget for et aktivt og utviklende læringsmiljø i barnehagen. Personalet i barnehagen må ha et aktivt forhold til barns læringsprosesser. Noen barn oppsøker stadig læringssituasjoner selv. De utforsker og eksperimenterer, søker nye utfordringer og spør personalet når det er noe de lurer på. De kommuniserer sin nysgjerrighet og sitt vitebegjær. Andre barn oppsøker sjeldnere nye situasjoner og kommuniserer i mindre grad sine interesser. Personalet må dele av sin kunnskap, utvise engasjement og oppfinnsomhet for å vekke interesse hos disse barna. Ved å ta utgangspunkt i barns interesser kan personalet sammen med barn undersøke, stille spørsmål og sammen finne svar som barn kan være tilfredse med. Formidling av aktuell og relevant kunnskap legger grunnlaget for nye spørsmål og søken etter viten. Tidlige opplevelser og erfaringer påvirker selvoppfatningen. Derfor blir personalets handlinger og holdninger i møte med barns læringserfaringer avgjørende. Fra rammeplanen s.27. Barns medvirkning Fra 3 i barnehageloven. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns meninger skal tillegges vekt. Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barns alder og funksjonsnivå. 3

5 Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene. Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale. Den pedagogiske virksomheten må organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns medvirkning. I praksis ønsker vi at barns medvirkning hos oss skal fungere slik at barna i enkelte situasjoner som for eksempel samlinger, måltider, ordensmannsordningen, valg av temaer og feiring av bursdager kan være med på å forme innholdet i de ulike aktivitetene. Etter hvert som vi får mer erfaring med en slik tenkning vil vi kunne utvide og videreutvikle dette til mange flere områder i barnas hverdag. GENERELLE FORUTSETNINGER Fagerborg menighetsbarnehage startet i 1958 som korttidsbarnehage. Fra 1990 har barnehagen hatt heldags drift. Fagerborg menighet står som eier av barnehagen, og vi har et nært samarbeid med menigheten og deltar på storfamiliegudstjenester tre ganger i året. Vi står overfor nye utfordringer dette året. Vi har flyttet over i midlertidig barnehage som står på Bayern. I løpet av dette barnehageåret skal den nye barnehagen bygges. Dette blir en fin måte å markere at barnehagen feirer 50 år nå i 2008! NÆRMILJØ: Nærområdet rundt barnehagen blir flittig brukt i de ulike årstidene. Om vinteren lages det en flott skøyteis som vi forsøker å benytte så mye vi kan. Vi pleier også å gå småturer til Stensparken. På vinterstid benytter vi oss blant annet av akebakken på Lekern ved Marienlyst skole. Det er gangavstand til trikk og buss som bringer oss til marka og andre steder. BARNEGRUPPEN: Barnehagen tar imot barn i alderen 3-6 år. Blåveis og Hvitveis har 19 barn i hver gruppe. ÅPNINGSTID: Barnehagen åpner kl og stenger kl Vi ønsker i størst mulig grad å møte barn og foreldre i garderoben. Barna skal være i barnehagen senest kl Barna skal ikke gå alene til og fra barnehagen. Kl. 16:45 skal barn og foreldre være ute av barnehagen. Barn som blir hentet etter kl.16:45, blir belastet med bot på kr. 250,- etter en advarsel. 4

6 FERIE: Barnehagen holder stengt i juli måned. VAKTORDNING: Tidligvakt: Mellomvakt: Senvakt: :00 Annenhver onsdag har pedagogene planleggingstid. De er da som regel ikke tilstede på avdelingen. PLANLEGGINGSDAGER: Personalet trenger tid til å planlegge og vurdere det pedagogiske arbeidet, derfor er det satt av fem planleggingsdager i året. Planleggingsdagene brukes også til felles kurs for hele personalgruppa. Følgende dager er satt opp for 2008: (med et lite forbehold). Barnehagen pleier å delta på Østlandsk lærerstevne). Barnehagen gir beskjed om dette i god tid. PERSONALETS FORUTSETNINGER: Silje Skarbøvik er vikar for Anne Tone Nøkland som har studiepermisjon fra september 2007 til juni BLÅVEIS: Pedagogisk leder: Silje Skarbøvik Knobloch, 28 år Utdanning: Tønsberg videregående skole 19. Mellomfag i kristendomskunnskap religions- og livssynsorientering Bachelor i barnevern, Høgskolen i Oslo Årsstudium i diakoni, Høyskolen i Diakonova Praksis: Arbeidet som vikar i Fagerborg menighetsbarnehage 4/5 år under studietiden. Miljøterapeut (10%) på Bjerketun ungdomspsykiatriske behandlingshjem Vikar på Ryenberget skole august til januar

7 Lærer (20%) på Ryenberget skole januar til juni Diakonvikar (80%) i Nittedal menigheter januar til august Kateketvikar i Nittedal menigheter fra september 2007 til desember Spesielle interesser: Familie & venner, menighet og fotball Assistent: Linda Bekkesletten, 24 år Utdanning: Grunnkurs Helse og sosialfag våren VK1 Barne- og ungdomsarbeider våren Lærling i Kongsvinger kommune i 2 år, avsluttende brev som barne- og ungdomsarbeider Har arbeidet i Fagerborg menighetsbarnehage siden august Praksis: Hjelpeleder i barnearbeidet ved Hof pinsemenighet i 3 år. Danseleder for dansegruppe, Message Ungdomsleder, i Hof pinsemenighet våren Spesielle interesser: Dans og drama og forming. Assistent: Lewi Bekkesletten, 26 år Utdanning: Øverbyen Videregående skole GK Handel og kontor, Kongsvinger Ajer Videregående skole VK1 Butikkfag, Hamar Filadelfia Bibelskole Kreativ linje, Oslo Filadelfia Bibelskole Lederskole 2.året, Oslo Praksis. Arbeidet som assistent ved Nordre Ål barnehage og Salem barnehage. Arbeidet som assistentvikar ved Jørstadmoen skole. Arbeidet som butikkmedarbeider i ulike butikker. Arbeidet som salgskonsulent i Findexa AS. Arbeidet i Fagerborg menighetsbarnehage siden august Spesielle interesser: Kunst, musikk og band 6

8 Anne Tone Nøkland, 31 år (er for tiden i studiepermisjon) Utdanning: Mandal videregående skole Ettårig bibelskole ved Fjellhaug skole i Oslo. Kristendom grunnfag og mellomfag, Examen philosophicum og førskolelærerutdanning ved Norsk Lærerakademi i Bergen. Praksis: Arbeidet som kokk og kjøkkenhjelp ved Audnastrand leirsted, Lindesnes i flere år. Arbeidet som hjemmehjelp / pleiemedhjelper i Bergen. Arbeidet som ettåring, Norsk Luthersk Misjonssamband i Vestfold krets. Arbeidet som pedagogisk leder, Økern barnehage, Oslo i 1 ½ år. Arbeidet i Fagerborg menighetsbarnehage siden oktober Spesielle interesser: Forming, idrett, dans, reising og matlaging. Liker å være sammen med venner. HVITVEIS: Pedagogisk leder: Janne Johansen, 24 år Utdanning: Vennesla Videregående skole, GK Vennesla videregående skole, allmenne og økonomiske fag VK1, Vennesla videregående skole, allmenne og økonomiske fag VK2, Sagavoll Folkehøgskole, Gvarv. Media Ansgar Teologiske Høgskole, KRL Høgskolen i Agder, førskolelærerutdanning Praksis: Arbeidet som sommervikar i parkvesenet i Vennesla fra 2001 og frem til Arbeidet som dagmamma for flere barn sommeren 1999 og Arbeidet som vikar i Snømyra barnehage, Vennesla Spesielle interesser: Familie, venner, friluftsliv 7

9 Assistent: Richard Alonso Quispe Ordóñez, 31 år Utdanning: Secondary School, Colegion Divino Corazon de Jesus, Arequipa, Peru, April 1988 til desember Litteratur, Universidad Nacional San Augustin, Arequipa, Peru. April 1994 til januar Estetikklinje, tegning og maling, Rønningen Folkehøgskole, Oslo august 1999 til Mars Kunst, Kunst og design College, Asker august 2000 til juni Engelskkurs, Language School ASDI Walter Scott, Arequipa Peru desember 2002 til januar Diplom som lærer i spansk for fremmedspråklige, Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Peru mai 2004 til mars Norskkurs trinn 3, Universitetet i Oslo, (International Summer School), sommeren Praksis: Arbeidet som danseinstruktør i Sør- Amerikansk folkedans (diverse skoler og private institusjoner), Arequipa Peru. Arbeidet som servitør både i Peru og i Norge. I tillegg arbeidet en sommer som kjøkkenassistent på Rønningen Folkehøgskole i Oslo. Barneunderholder, diverse barneselskaper/bursdager og andre arrangementer for barn, Arequipa Peru. Lærer/praktikant i samfunnsfag (litteratur, historie, teater), Arequipa Peru Selvstendig illustratør, diverse organisasjoner (brosjyrer, plakater etc.), Arequipa Peru Lærer i kunst, teater og organisator, sommerskole, Arequipa Peru Spansklærer, Norsk Folkehjelp i Oslo. Barnehageassistent, Åstun barnehage, Oslo november 2005 til juli Barnehageassistent, Nordberg menighetsbarnehage, Oslo august 2006 til juli Arbeidet i Fagerborg menighetsbarnehage siden august Spesielle interesser: Filmer, kunst og menighet 8

10 Assistent 60 %: Lars Inge Bø, 28år Utdanning: St.Svithun Videregående skole, allmenn Sagavoll Folkehøgskole, Gvarv. Friluftsliv Førstegangstjeneste, Heggelia Garnison. Bardufoss NITH, Bachelor IT, Bergen Midtøsten historie, historisk fakultet ved Universitetet i Bergen Grunnfag i sosialantropologi, Universitetet i Bergen Bachelorfag i sosialantropologi, Universitetet i Bergen Utvekslingsprogram i regi av Strømmestiftelsen, mikrofinans, Mandal og Bangladesh IT, Universitetet i Bergen Praksis: Miljøarbeider, Senter for ungdom med atferdsvansker, Bergen Ekstravikar / miljøarbeider, Sinsen transittmottak for asylsøkere, Oslo Førstelinje support, Computer Sciences Corporation, Sjølyst, Oslo Arbeidet som assistent i Fagerborg menighetsbarnehage siden september Spesielle interesser: Brettspill, kunst, foto og friluftsliv. Assistent 40 %: Monika Overå, 23år Utdanning: Musikklinje ved Kongshaug Musikkgymnas, Musikk årsstudium ved HIO, Spesialpedagogikk ved HIO, Bachelor Muntlig Fortellerkunst I, ved HIO Praksis: Arbeidet som ferievikar ved et eldresenter og på et hjem for multifunksjonshemmede barn. Arbeidet i Fagerborg menighetsbarnehage siden januar Spesielle interesser: Teater og musikk. Synger aktivt, og spiller hardingfele og gitar. Sammen med to venninner arrangerer forestillinger. Dans, eventyr og andre historier. 9

11 Styrer: Irén Aarstad, 40 år Utdanning: Allmenne fag - Bjørkelangen videregående skole Bibelskole i Staffeldtsgate, Oslo Utdannet ved Halden lærerhøgskole 1991, halvårsenhet i musikk. Praksis: Arbeidet som ettåring i Normisjonen Arbeidet som pedagogisk leder ved Sørlie barnehage, Lørenskog Arbeidet som pedagogisk leder i fire år i Fagerborg menighetsbarnehage, og ett år som støttepedagog. Arbeidet som styrer i barnehagen siden /2004 permisjon fra barnehagen, arbeidet som prosjektleder på IKO(Kirkelig pedagogisk senter) et prosjekt støttet av BFD (barne- og familiedepartementet) som omhandlet stimulering til økt barnehage satsing blant landets menighetsbarnehager. Arbeidet i 20 % stilling som rådgiver ved IKO s barnehagekontor 2004/2005. Arbeidet som veileder i Bakkehaugen barnehage, Oslo i perioden januar 2001 til juni Arbeider som veileder i Holestua gårdsbarnehage, Bjørkelangen siden august Leder en veiledningsgruppe ved IKO s barnehagekontor, siden november Videreutdanning: Administrasjon og ledelse ved barnevernsakademiet i Oslo 1995, og pedagogisk veiledning ved Høgskolen i Oslo Spesielle interesser: Sang & musikk, samvær med familie og venner. Trening gir overskudd! 10

12 Visjon for Fagerborg menighetsbarnehage: Gjennom gode holdninger og kjærlighet får vi et godt samarbeid som fører til god kvalitet og skapende virksomhet. DET PEDAGOGISKE GRUNNLAGET MENNESKESYN: Barnehagen bygger sitt arbeid på det kristne menneskesynet, som framhever at hvert menneske har en spesiell verdi, og er skapt i Guds bilde. Samspill/ kommunikasjon med andre mennesker er av avgjørende betydning for barnets utvikling. Voksne som barna møter på sin vei er formidlere av verdier og holdninger. Det sosiale samspillet som består av møte mellom likeverdige mennesker skal være preget av respekt, kjærlighet, varme, omsorg, glede og humor. Med denne kvaliteten i samspillet ønsker vi å skape en barnehage der voksne og barn føler seg trygge og trives. GENERELLE MÅL: Vi ønsker at Fagerborg menighetsbarnehage skal være en trivelig plass for barn, foreldre og personalet, og andre som er innom barnehagen. Vi ønsker å gi rom for glede og spontanitet. De kristne grunnverdier som omsorg, likeverd, respekt, toleranse og tilgivelse ønsker vi skal prege hverdagen i barnehagen i samspillet barn/barn, barn/voksen og voksen/voksen. ARBEID MED BARNA: Barnehagen legger vekt på lek og sosialt samvær, og det er mange uformelle situasjoner. Dette gir oss rike muligheter for sosial trening. Vi ønsker at barna skal reflektere over sin atferd. I barnehagen må barna trene på å fungere i gruppe. SOSIAL KOMPETANSE Rammeplanen definerer at barnehagen skal bidra til at det enkelte barn utvikler sosial kompetanse definert som: Utvikling av sosial handlingsdyktighet. Utvikling av språk og kommunikasjonsevne. Sosial handlingsdyktighet og kommunikasjonsevne henger uløselig sammen. Å uttrykke seg krever trening. Det enkelt barn må ha noen å uttrykke seg til og sammenligne seg med. Andre 11

13 barn blir også viktige medspillere for å lære seg språk, gjøre seg forstått og forstå andres ulike perspektiv og roller, kunne ta avgjørelser og handle sammen med andre, vurdere problemer og løse oppgaver. Barn lærer seg å forholde seg til andre når de møtes direkte i lek og samspill. Vennskap må læres i alle små situasjoner som en møter igjen og igjen. Å forholde seg til andre er kanskje det mest vesentlige barndommen kan lære barnet. Barnehagen skal derfor arbeide for å gi det enkelte barn basiskvalifikasjoner som: Å utvikle et positivt selvbilde og positiv holdning til egen læreevne. Å utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet. Å kunne kommunisere effektivt på ulike plan. Å kunne ta andres roller og se en sak fra flere synsvinkler. Å kunne samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for andre. Å lære seg og selv bidra til å utforme positive normer for samhandling. Å kunne ta og opprettholde kontakt med andre. Kunnskapsmål: Regler for samvær. Hvordan være grei mot andre. Hvilke konsekvenser barnets atferd har for de andre barna og for fellesskapet. Sette seg inn i andres situasjon selv om den er forskjellig fra deres egen. Alle har ansvar for at alle skal ha det hyggelig i barnehagen. Få kjennskap til hvorfor vi skal løse konflikter på en ikke voldelig måte. Andre barn kan være annerledes og ville andre ting enn dem selv og akseptere ulikhet. Empati. Holdningsmål: Barna skal oppleve gleden ved å være en del av et fellesskap. Oppleve gleden ved å ha venner. Se verdien i at de oppfører seg slik at de andre barna også har det fint. Få interesse for å skape et godt miljø. Oppleve gleden ved å vise andre barn/voksne omsorg. Oppleve verdien i å løse konflikter på en konstruktiv måte. Få erfaring i å løse konflikter på en ikke voldelig måte. Ferdighetsmål: Få trening i samarbeid. Erfare at deres oppførsel får konsekvenser for hele barnegruppa. Erfare fysisk og psykisk omsorg selv. 12

14 Få erfaring i å gi fysisk og psykisk omsorg. Få trening i å vise sosialt ansvar. INNHOLD: Positivt samvær. Ta hensyn til hverandre. Vise omsorg for hverandre. Konfliktløsning. Toleranse/akseptering. METODER: Gi konstruktiv hjelp i konfliktsituasjoner. Samarbeide mye i gruppe. Sette klare grenser/regler. Se etter positiv atferd/ønskelig atferd og gi ros for den. Gi barna medansvar gjennom læring. Arbeidsoppgaver som krever omsorg for hverandre slik som det å hjelpe hverandre i garderoben. Et annet virkemiddel er fadderordningen. Gruppeleker, sangleker, rollelek, rollespill, fortelling, positive modeller. BARNEHAGENS ARBEID MED RAMMEPLANENS SYV FAGOMRÅDER: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Hvert område dekker et vidt læringsfelt og områdene er til dels overlappende. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert i et temaopplegg eller i forbindelse med hverdagsaktiviteter. BARNEHAGENS ARBEID MED KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST. Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne 13

15 videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m. Utdanningsetaten i Oslo har etter oppdrag fra Byrådsavdeling for barn og utdanning utarbeidet en veileder som har fått navnet ABC og 1, 2, 3. Veilederen skal gi støtte i arbeidet med grunnleggende ferdigheter i lese-, skrive- og matematikkopplæringen i barnehagen. Den skal legge til rette for en enklere overgang fra barnehage til skole. INNHOLD: kommunikasjon samtale lek med språket tekst muntlig fortelling tekstskaping medier METODER: folkeeventyr, fortellinger, diktning, sanger, rim & regler kroppsholdning og mimikk bruke språket aktivt i hverdagssituasjonene gjennom arbeidet med Snakkepakken kan vi blant annet dele barna opp i primærgrupper, og arbeide aktivt med språk gjennom hele året vitser og gåter de voksne må være seg bevisst sin forbildefunksjon for hvordan en lytter, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk, talespråk og tekst gi barna varierte erfaringer med skriftspråket lage fortellinger 14

16 BARNEHAGENS ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE. Gjennom arbeid med området kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna: får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold INNHOLD: I august 2007 kom retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Denne er utgitt av Sosial- og helsedirektoratet. Heftet inneholder helsemyndighetenes retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Ved å følge disse retningslinjene ønsker vi at barna i barnehagen får et mat- og måltidstilbud som fremmer helse, trivsel, utvikling og læring. samlingsstunder der det er fokus på gode holdninger til sunn og god mat viser ellers til punkter under metode METODE: turer i skogen fysisk aktivitet inne og ute i ulikt terreng delta med barn i sal på HIO (Høgskolen i Oslo) hvis det kommer tilbud om dette aktivt bruke Bayern til sykling, fotball og skøyter lage hinderløype både inne og ute de eldste barna er med i friluftsgruppe hver tirsdag. Plan for disse dagene finnes i handlingsplan for avdelingene skiskole for de eldste barna i januar holdningsskapende arbeid blant barna i forhold til mat og helse tilstrebe at barna er delaktige i å lage mat på fredager 15

17 BARNEHAGENS ARBEID MED KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna: utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse INNHOLD: ulike sanseopplevelser aktiviteter som legger opp til å ivareta prosessen og som stimulerer barnas fantasi og skaperevne formingsaktiviteter musikk, lyd og rytme drama, dans/bevegelse, tid og rom fordype oss i et tema søke å holde en rød tråd i arbeidet METODE: besøk på ulike museer ulike aktiviteter høstutstilling konsert i barnehagen og på menighetshuset BARNEHAGENS ARBEID MED NATUR, MILJØ OG TEKNIKK. Gjennom arbeid med området natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna: opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen 16

18 får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet INNHOLD: samlingsstunder. sanger. deltagelse i matlaging. samtale spille ulike spill METODE: turer i skog og mark friluftsgruppe for de eldste flo og fjære prosjekt for de eldste på våren Trylleskipet et førskoleopplegg med enkle arbeidsoppgaver på våren BARNEHAGENS ARBEID MED ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Gjennom arbeidet med området religion, etikk og filosofi skal barnehagen bidra til at barna: erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs tilhørighet eller livssynsmessig tilhørighet får innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner får kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen blir kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn 17

19 INNHOLD: legge vekt på å forberede og bearbeide samlingsstundene. samlingsstundene legger opp til emner innenfor religion og etikk. besøk av presten og barne- og ungdomsarbeiderne ca. hver 14. dag. delta på tre storfamiliegudstjenester i løpet av barnehageåret. synge bordvers, sanger med kristent innhold. få kjennskap til forskjellige barnebønner. fast ramme rundt samlingsstund. gjennom året vil vi bli kjent med Josef og brødrene hans. markere de kristne høytidene. METODE: samtale og undring. flanellograf. besøk i Fagerborg kirke. delta ved gudstjenester. sanger med bevegelse. litteratur. BARNEHAGENS ARBEID MED NÆRMILJØ OG SAMFUNN Gjennom arbeid med området nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna: utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur og hverdagsliv INNHOLD: prososiale samlinger med utgangspunkt i Kari Lamer sitt rammeprogram Du og jeg og vi to! samlingsstunder 18

20 samarbeid med bistandsorganisasjonen FORUT METODE: turer i nærmiljø fellesskapet rundt måltid og samlinger fellesskapet i primærgruppene faddere ivareta barns initiativ og medbestemmelsesrett over egen hverdag BARNEHAGENS ARBEID MED ANTALL, ROM OG FORM. Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna: opplever glede over å utforske og leke med tall og former tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper erfarer, utforsker og leker med form og mønster erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering INNHOLD: lekegrupper samlingsstund METODE: turer. Oppdage ting i naturen. Se på ulikheter for eksempel se etter dyrespor fellesskapet rundt måltid og samlinger tilberede mat sammen med barna. Barna får kjennskap til mengder, mål, telle antall benytte ulike spill og aktiviteter knyttet til matematiske begrep de eldste barna blir kjent med ulike former og mønster gjennom arbeidet med Trylleskipet fellesskapet i primærgruppene faddere ivareta barns initiativ og medbestemmelsesrett over egen hverdag 19

21 GJENNOMGÅENDE INNHOLD LEK Leken er barnas! Nettopp fordi denne er så verdifull for barna må de voksne legge til rette og respektere barnas behov for lek. Dette vil vi ta på alvor ved å tilpasse dagsrytmen, slik at det ikke er for mange avbrytelser og for mange overgangssituasjoner. Personalet må til enhver tid reflektere over sin egen praksis, måten vi kommuniserer med barna i leken og bruke den som utgangspunkt for videre utvikling og arbeid. HVILKEN BETYDNING HAR LEK FOR BARNETS UTVIKLING? Barnas forestillingsevne trenes opp i leken, de skaper seg sine rike, indre bilder. Leken oppøver kreativiteten og oppfinnsomheten. Leken gir tilgang til symbolspråk som man kan uttrykke sine tanker og følelser på uten å risikere å gjøre feil. Vi sier at barn bearbeider sine opplevelser i lekens form. De husker og uttrykker sine opplevelser, vrir og vender på dem til alt er tydelig og klart. Gjennom leken kan man øve, prøve og uttrykke seg og lære å mestre sine følelser. Mye lek handler om følelser, særlig om de sterke følelsene som man må ha kontroll over: redsel, frykt, trusler og aggresjon. I lekens form må man prøve ut forskjellige følelser. I leken må barna leve seg inn i andres situasjon og hva de behøver. Leken er språkutviklende, barna forteller hele tiden hva de gjør eller hva ting skal forestille. De trener opp språket sitt, leken bygger på at de hele tiden finner ord for sine forvandlinger og fantasier. Når barna leker, snakker de et mer variert språk og er mer utførlig enn de pleier. De er både forfattere som lager en fortelling, regissører, skuespillere og publikum. Ingen voksenstyrte aktiviteter gir barna sosial kompetanse i samme grad som leken. Alle barnas ideer må sammenføyes innenfor lekens rammer. De må inngå kompromisser. Det er ikke slik at en kan bestemme hele tiden. Sosial kompetanse er både en forutsetning for leken og en konsekvens av den. Lek er så tilfredsstillende at man er villig til å godta feiltrinn for at leken skal fortsette. Det beste med lek er kanskje at barna lærer seg å leke, at de trener opp sin fantasi, at de lærer å hensette seg raskt i lekens bevissthetstilstand, der de indre bildene blir levende, der de glemmer seg selv, tid og rom. Gjennom leken lærer man seg å forstå at ting kan tolkes på flere måter. Hvis du har lært deg å leke har du hele livet tilgang til mange verdener. Hvis du har lært deg å leke, behøver du aldri å kjede deg når det er kjedelig. 20

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 1. INNLEDNING Alt vi gjør i barnehagen er med på å forme og prege barna. I tillegg forbereder vi barnas møte med fremtiden. Derfor er barnehagens innhold viktig. Gjennom

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer