Organ for Odda Kjemiske Arbeiderforening, avd. 61

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organ for Odda Kjemiske Arbeiderforening, avd. 61"

Transkript

1 Organ for Odda Kjemiske Arbeiderforening, avd. 61

2 ANSVARLIG UTGIVER: Odda Kjemiske Arbhrening, avd. 61 RE'DAKSJON: Leif Hernes, redakter. Rune Paulsen, Jsrgen Digranes. Ja, da er det andre nummeret av avisa utgitt, vil med engang si at stoff fra medlemmer i avd. 61 har det vært lite av. Vi haper at denne avisa skal fortsette A komme ut, men da trenger vi ogsa stoff fra medlemmene. Vi utfordrer hermed avd. 5 og 44 til A komme med stoff som vi kan ha felles interesse av. Forste nummer av avisa hadde ikke navn, vi utlyste en navnekonkurranse men det kom ikke inn forslag. Redaksjonskomiteen er derfor kommet til enighet at avisa skal hete MPROLE- TAREN)). Som de fleste vet har bedriften ansatt en journalist til sitt eget organ, Ionna er ca og god leilighet A bo i. I den senere tiden er avd. 61 utskjelt i HF av b1.a. formannen i Sam.org. og LO-mannen SANDEGREN fordi avd. 61 gikk imot vedtaket til Samorg. om innsamlingsaksjonen til Vietnam. Tillitsmannsmotet i foreningen gikk inn for at vi skulle sende pengene direkte til PRR ikke gjennom THIEU sitt regime. Vi,samla inn vel kr pi listene vi hadde ute, d.v.s. ca. 75% av vare medlemmer gikk inn for at PRR skulle fa pengene. NA sier LO at pengene gar direkte til PRR, hvem ellers skulle de ga til? LO har innrammet at det kunne nok hende at noe av de innsamla midlene kom bort underveis til Vietnam, ja. da er vi enige. Dette kunne de sikkert ha sagt for de begynte A hetse andre innsamlingsaksjoner. Det Svenske LO var klarsynte i denne situasjonen, de vedtok A sende alle de innsamla midlene til PRR. HAper na at derine saken er utdebattert. Dette nummeret er det siste for ferien, SA na haper vi medlemmene skriver innlegg til avisa for fullt. Redaksjonen avslutta Rune Paulsen. d Formannen har ordet DNZ AIS betaler for 1974 sine aksjonærer e!.,!:ytte>' pa 7,5 mill. kroner. VAre representanter i bedriftens s!yre og B. forsamling har selvsagt protestert pa dette 30 eieste vi har oppnadd med det er at protesten blei an'or: I protokollene i de nevnte organer. NB var det vel ikke noen av oss som hadde illusjoner om noe annet resultat. Stortinget, savel som LO-ledelsen, kaller B. forsamling og styrerepresentanter for utvida demokrati for de ansatte. Ja, LO-ledelsen sier sagar at dette er veien 8 ga for virkelig overtr.kelse av den akonomiske makten i bedriftene. Vist de med demokrati mener at vi kan si v8r mening for SA A fa den protokollert med punktum etter, da er det nok demokrati A være representert i B. forsamling og styrer. Jeg er sikker pa at fagorganiserte har en annen oppfatning av hva demokrati er. Vi vil ha makt til sjal A bestemme hvordan overskuddet av vart arbeid skal disponeres. Jeg tar vel neppe munnen for full nar jeg pastar at de aller fleste av oss bestemt motsetter seg at aksjonærene skal fa millioner i profitt. 7,5 mill. rett i lomma til storkaksene i Sverige og Frankrike. Hvem er disse kupongklipperne? Ikke vet jeg, men at de ikke har gjort et enda handtak for A frambringe noe overskudd, det vet jeg. At de aldri har hatt et enda skift pa Zinken, det vet jeg. Allikevel sitter de i de store husene sine og klipper kuponger for 7.5 millioner. Hvorfor protesterer ikke den politiske ledelsen i Odda kommune? Vet de ikke at arbeidsfolks slit forsvinner ut av kommunen? Deres stilltiende samtykke tyder pa at de godtar det, er enig i det. Skal kampen mot profitten til aksjonærene vinne fram ma vi reise den selv, pa vare egne premisser. I vare fagforeninger ma vi ta den opp. A overlate den til politikere?.r A ha illusjoner. La oss heller presse kommunestyret tii A statte oss i kravet. 7,5 mill. i profitt betyr at det bygge? færre boliger i Odda, at det ikke finnes penger til et Sam; mnshus 0.s.v. De politiske partiene ma vel ha en menin5 om dette? AngAr det ikke Odda kommune? Alle arbeidstakere i Odda har felles interesser i 8 reise kampen mot et lovverk som tillater at overskuddet av vart arbeid forsvinner i lommene til kaksene. Hans Sekse. Hva mener du Vi utfordrer herved vare foreningskamerater i Oddasamfunnet til B bruke Avisen til avdeling 61. Ikke minst nbr Odda Smelteverk og Det Norske Zinkkompani har fett tildelt svære mengder med elektrisk kraft. For B holde Oddasamfunnets arbeidsplasser oppe. Er dette riktig at de fbr tildelt SA mye elektrisk kraft, og ikke lager nye arbeidsplasser. L.H.

3 HISTORIKK Skal kort summere opp det som ble skrevet i farste nummer: Konflikten pa DNZ hadde samme bakgrunn som konflikten pa JAN. (Arbeidsforholdene). Det ble uro i elektrolyseavdelingen. Usunne arbeidsfornold som svovelsyredamper som ga utslag i nesebladninger og hudlashet i munnen, videre krav om kortere arbeidstid. Dette ble ikke imatekommet og en <(ga sakte aksjon)) ble satt i gang. Forhandlinger om saken farte ikke til enighet, 28. mai (1929) ga ledelsen beskjed om at de som nektet A betjene 12 kar fikk forlate arbeidsplassen. Arbeiderne sa gjorde, og resten av bedriften stanset i Iapet av de neste dagene. Her ser vi tydelig et forsak fra bedriftsledelsen pa A presse arbeiderne tilbake til jobben. Vil du ikke, SA skal du. F4 den bakgrunn av at de var darlig betalt og levde pa grensen av sult, regnet bedriftsledelsen med at ingen turde ga til aksjon. Her skulle bedriftsledelsen en gang for alle sla fast at kapitalen bestemmer. Cette kjenner vi til i dag ogsa. Forsak pa a presse arbeiderne til A godta darlige Iannstilbud, er ogsa pravet fra ledelsen ved dinkenn de seinere Ar. (Med tildels hell). I samrad med foreningens formann, Jargen Barve besuttet Kjemisk forretningsutvalg at Halfdan Jansson skulle reise til Odda for A fa konflikten last. Janssons forhandlinger med bedriftsledelsen farte imidlertid ikke fram siden den Norske ledelsen ikke hadde fullmakt til il kunne treffe noen annen ordning enn de Utenlandske bedriftseierne hadde gitt ordre om. Heller ikke fulgte arbeiderne Janssons OPP fordring til A gjenoppta arbeidet. Bakgrunnen for denne oppfordringen fra forbundets formann var sparsmalet om arbeidernes aksjon var lovlig eller ikke. Riksmeglingsmannen erklærte den senere for ulovlig. mens Arbeiderpartiets parla- mentariske farer Alfred Madsen (sosialminister i regjeringen Hornsrud l928), handelsminister i regjeringen Nygaardsvold ( ) i Stortinget ga uttrykk for den motsatte oppfatning: Det er arbeidsretten som avgjar, hvorvidt en arbeidskonflikt er lovlig eller ulovlig, og vil bedriften ha denne konflikten in for retten, sa vær sa god. Jeg har sett sakens dokumenter og jeg er overbevist om at arbeiderne blir frifunnet, at konflikten altsa er lovlig. Men SA om ikke var, kunne en fa mulkt pa flere hundre tusen kroner etter de tukthuslover som vi har fatt. Med de tukthuslover som man har fatt, siktet Alfred Madsen mot den skjærpingen av arbeidstivstloven som Stortinget hadde vedtatt i Ved eventuell erstatningssaksmal i forbindelse med ulovlige konflikter, HADDE ARBEIDSTVIST:- LOVEN AV 1915 PALAGT AR- BEIDSGIVERNE BEVISBYR- DEN. For at fagorganisasjonen skulle være erstatningspliktige for en ulovlig konflikt, matte en arbeidsgiver bevise at organisasjonen hadde stattet konflikten ble det endret til at fag- organisasjone for A unnga akonomisk ansvar matte den kunne bevise at den hadde gjort sitt beste for 3 hindre en slik konflikt i bryte ut, eller at den med en gang hadde forsakt A fa slutt pa konflikten. Konskvensen av dette var selvsagt at fagorganisasjonen ogsa matte gjare hva den kunne for A hindre eller fa slutt pa ulovlige konflikter. Dette var ogsa grunnen til at forbundet ikke utbetalt noen understattelse til mealemmene som var innblandet i konflikten ved Zinken. Etter Janssons.for.3ak pa A fa til ordning i Eitrheimkonflikten hadde mislykkes syntes situasjonen fullstendig fastlast. I et forsak pa a komme fram til en Iasning ad omveier og fa driften i gang igjen, stilte AP-representanten K. O. Bergsvik sparsmili Stortinget om regjeringen var klar over at arbeidsforholdene ved Zinken i Odda er slik at arbeiderne matte ga fra arbeidet og om regjeringen ville benytte seg av retten sin etter arbeidervernlova til A skape slike arbeidsforhold at bedriften kan komme i gang igjen. Bergsvik viste til arbeidervernlovens paragraf 18 der det het at Kongen, d.v.s. regjeringen, for bedrifter arbeidet var særlig farlig, sunnhetsskadelig eller anstrengende kunne paby spesielle sikkerhetsforanstaltninger, kortere arbeidstid eller andre tiltak som kunne gjare arbeidet mer utholdelig for arbeiderne. Bergsvik begrunnet sparsmalet med at arbeiderne ikke pa forhand hadde kjent til hvordan arbeidet i elektrolysen ville være og at merutgiftene for bedriften ved A ta arbeidernes henstilling til falge bare var en drape i havet i forhold til bedriftens omsetning og overskudd. I svaret sitt til Bergsvik stilte Venstre-regjeringens sosialminister Værland seg helt pa linje med bedriftsledelsen i saken. Han refererte et brev fra sjefsinspek- traren for fabrikktilsynet, som hadde latt forholdene ved bedriften undersakes. Etter befaringen pa bedriften hade inspektaren gitt en rekke palegg for A sake a bedre forholdene i elektrolysehallen. Siden det ville ta tid far disse tiltakene kunne settes i verk og fa noen virkning, hadde inspektaren ogsa vært inne pa tanken afore- Over til side 6.

4 Kvinner og den nye arbeidsmil j#- loven I Norge finnes ikke mye systematisk materiale om helseforholdene for rengjaringskvinnene. Undersakelsen ((Arbeids- og helseforhold)) fra Norsk Jernverk (utgitt i 1973) belyser noen sider av rengjaringspersonalets helseproblemer. PA Norsk Jernverk besto rengjaringspersonalet av ca. 70 kvinner. Undersakelsen viste at disse kvinnene hadde forholdvis stort, og stadigakende sykefravær. Lidelser i bevegelsesapparatet var avgjort vanligste medisinske tilstand. Her dreier det seg om lidelser i rygg, nakke, skuldrer. armer og ben. De ansatte mente at rengjmringsarbeidet var fysisk anstrengende og medfarte presset tempo. Andre rengj~ringskvinner har selvfralgelig akkurat samme problemene som undersakelsen fra jernverket viser. I forbindelse med den nye arbeidsmiljavernloven som er pa trappene kan det være interessant A se pa problemene som disse kvinnene har, og hvordan den nye loven tar for seg denne arbeidsgruppen. Lovutkastetc paragraf 27 gir verneombudene pa arbeidspiassene rett til A stanse arbeid nar hanlhun mener (fat det foreligger en umiddelbar fare for arbeidstakernes liv og helse, og faren ikke straks kan avverges pa annen maten. Arbeidstilsynet skal SA ta standpunkt til om arbeidet kan fortsette. Det er naturlig A sparre om denne bestemmelsen vil bli aktuell for rengjaringskvinner. Svaret pa dette er ganske enkelt. Arbeidet til denne yrkesgruppen er urimelig hardt, tar pa armer, rygg, skuldrer og sliter nervene, vil det etter denne lovens forstand ikke foreligge noen ((umiddelbar fare for arbeidstakernes liv og helse)). ror rengjaringskvinner vil det bare dreie seg om fare for helsen pa lengre sikt, og da gir ikke lovutkastet rett til A stanse arbeidet. Denne bestemmelsen er i det nye lovutkastet er falgelig til liten hjelp for rengjaringspersonalet. Dette er alvorlig svakhet ved lovutkastet. I lovutkastets paragraf 16 heter det at arbeidet skal tilrettelegges slik at aarbeidstakerne kan utfare arbeidet pa helse og sikkerhetsmessig forsvarlig mate)). Senere i samme paragraf heter det : ~Organisering av arbeidet, arbeidstidsordninger og I~nnssystemer skal legges opp slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger)). Det er en feil med denne paragrafen og det er det den ikke sier noe om at det er arbeidstakerne som ska bestemme hva som er helsemessig forsvarlig og hva som innebærer fysisk og psykisk belastning. I virkeligheten blir det bedriftseierne og eventuelt arbeidstilsynet som bestemmer hva en skal legge i disse formuleringene. Og problemet er jo nettopp at arbeidsgiverne ofte har en annen oppfatning enn de ansatte. Hva nytter det f. eks. at rengjaringskvinnene klager ovar at de far vondt i nakke, skuldre og hender, dersom arbeidsgiverne mener at arbeidsforholdene er forsvarlig? NAr det gjelder belastningslidelser, er det den syke som best vet hva som er galt. NAr det gjelder rengjaringskvinnenes helseplager er det kvinnene selv som vet hvor skoen trykker. Lovutkastet gir ikke de ansatte noen bestemmende innflytelse i arbeidsmiljaet. Dette er en stor svakhet. Utkastet har na vært ute til diskusjon i fagbevegelsen. Kommunal og arbeidsdepartementet vil sikkert fa mange forskiellige forslag til forbedringer, det er selvsagt m~ilig A iiareta rengjaringspersonaieis interesser bedre, dersom departemenet og regjeringen vil. Utdrag fra Rolf Hanoa's spalte i Orienterinq Rune Paulsen.

5 SKIFTPLAN l dac er det like mange skiftplaner som det er avdelinger pa Zinken Og alle går den beste planen. hva na det kan værei Det finnes ikke noen gode eller dårlige planer. Enten er en skiftplan bra eller mindre bra. Det hele er en vanesak. Men en ting er klinkende klart : Kan en komme fram til en skiftplan som alle liker a ga. ja. da er man kommet langt! Det som er sikkert er at en skiftplan som en rundskiftarbeider liker og ga skaper bade bedre arbeidsmiljo og trivsel pa arbeidsplassen! Et annet riktig moment til tr,~vsel pa arbeidsplassene er arbeidstiden. Det er nå også gatt opp for politikerne at rundskift er noe utidig. Det begynner A demre for dem at bare a ga rundskift er en ulempe i seg selv. En rundskiftarbeider må forsake mangt. En kan bare nevne jul. påske, 1. og 17. mai. a få fri en av disse dagene er rene lotterispillet. Da må det være helt naturlig at rundskiftsarbeiderne kjemper for kortere arbeidstid - bra skiftplaner - og skattefrihet for alle helger og skifttillegg! Men nå er det planen vi skal diskutere. Fra 1. april 1976 vil arbeidstiden for rundskiftarbeidere bli nedsatt til 36 timer uke. Skal en lage en skiftplan på 36 timer stater en bare hodet mot veggen Det er like umulig som a komme gjenrion det heramte naioyet. Det riærmeste er kan komme med a lage en skiftplan er 42 eller 33.6 t~mer. Det nærmeste er da 33.6 timer pr. uke. Skal en lage noen av disse planene sa må en fa dem stykkevis og delt. for enten får en for mange skift (time) elle for en for lite Undertegnede har tatt seg den frihet a lage en skiftplan. Denne har jeg satt opp her i 3 variariter Denne plan gar ut med 3;3 6 :(nier pr uke. Det vi! 51 hvis vi ma ga 36 timer et!tj: den vil er1 fa 3 skift forlite rve 1 O. uke. Det vil si at vi hver ' r iike rna arbeide 3 I premie: Opprykk til Direktorregulativet, samt plass ved hans hogre side. Dette skjedde faktisk at en kom med gevær og la an, og skulle skyte ned h ringen^^ inne i ovnen i Rosteanlegget. Vedkommende dramte seg sikkert vekk og trodde han var pa storviltjakt. Men den gang ei! I protokollen fra Bedriftsutvalgsmate. (nr /4175) orienterte Frellumstad om den aktuelle situasjon. Hvor det sto b1.a. Etter en im~onerende innsats fra de an- i vart ansikts sved. Vi blei ogsa brune, brune, ikke bar i ansiktet. men pa hele kroppen. Og hva denne imponerende innsatsen resulterte i kroner og mer, SA vi i Ionningsposen 16 dager seinere! Utbetalingen var ei pott pa kr ,00, som ble fordelt etter sa mange timer en hadde. For undertegnede innebar det kr Dette var mot at vi fikk Rosteanlegget i gang 5-7 dager far en opprinnelig hadde regnet med! For A se dette i det rette per- S kjnrtorsdag : Skytekonkurranse sattes side kunne vi starte igjen spektiv, ma en se pa salgsinn- 1. april (Sitat slutt). tekten til Zinkkompaniet. Som Denne imponerende innsats erpa over en million kroner pr. besto i at vi arbeidet PA spreng dag. årsomsetningen var i 1974 som noen slaver bade Skjær- ~a kroner. torsdag. Langfredag og 1. De tjente millioner, mot at vi påskedag. Det var i disse dager fikk bedriften for i gang. I mens bedriftsledelsen tok seg fri, og vi blei avspist med noen fa boltret seg pa Hayfjellshoteller kroner pr. time. og hadde fine dager, med sol og Dette er vel etter bedriftens varmt vær Og gikk til duk og syn i samsvar med de akonodekket borti. miske forhold, som er til stede. Si kk vi her i driten i Rasteanleljger og spadde rosta malm, Over til side 6. ekstraskift pa diverse arbeide, Om noen arbeider 33,6, 30 eller vi kan ta 3 skift hver 5. uke i eller 20 timer pr. uke SA bryter vinterhalvaret. og SA planen en ingen lover med det! Det er helt ut i sommertialvaret. Men grensen oppad som Stortinget ;anvi fa aenne gjennoriitart? har vedtatt med lov! det er jo det som er det store sporsmalet Nå håper en at diskusjonen Nå vil sikkert bedriften pabe- om en ny skiftplan vil komme i rope seg NAF som unnskyld- gang rundt pa arbeidsplassene, ning. eller de vil bruke andre ar- og at flere kommer med forslag gumenter for a stoppe oss her. til nye skiftplaner slik at vi kan Men na er saken den at Stor- få litt a velge i og som setter tinget har vedtatt at arbeids- diskusjonen i gang. tiden for rundskiftarbeidere skal settes ned til 36 timer pr. uke fra La oss komme fram til en ny 1 april. plan som vi kan enes om for Aret Sa er det ikke det samme son) er ute slik at vart forhandlingsat Stortinget har palagt oss a ar- utvalg kan ta OPP forhandlinger beide 36 timer pr. uke. bade om en ny skiftplan og ar- Det som Stortinget har sagt er beidstid allerede i begynnelsen at det ikii~ er lovlig a arbeide av mer enn 36 timer ~r uke! Johs. G. Hansen.

6 Under ett tak Siden den gang at den tragiske beslutning ble tatt i Folkets Hus, da NKL stjal bade hus og grunn fra faglige og idrettsorganisasjoner i Odda, SA har disse måttet dratt rundt i Odda som et stort og moderne fantefalge. I ett av de siste nr. av avisen ((Hardanger)), SA kastet den {idligere redaktar Olav Kolltveit fram en brannfakkel, nemlig det gamle radhus, eller gamle Hardanger hotel, som i 1880 Ara sammen med Kvikne hotel i Balestrand, var nordeuropas sterste hoteller. I dag er tidligere Hardanger Hofel i Odda ett bygg som star for nedriving, mens Kvikne hotel fremdeles blir drevet som hotel, og selv om det har fatt et nytt ansikt utad, SA er mye av det gamle tatt vare pa. Men, fra det A bevare ting, rive det ned eller bygge det om til andre form81 kan diskuteres i den nye fagforreninsavisa var. Den gang da Odda Kjemiske Arbeiderforening avd. 61 feiret sitt 25Arsjubileum ble det gjort i det gamle Folkets Hus i Odda. NAr vi na snart skal feire vart 50 Ars jubileum, har vi ikke noe Folkets Hus lenger. Vi har fire Ar til A rive ned det gamle radhus: og fa bygd opp et nytt og modærne Folkets Hus i Odda, SA la oss ga i sammen og gjare som vare forfedre da de mattes pa Eidsvoll i 1814, da de bygde opp Norges lover, la oss sta samlet i tanken i ord og gjerning, og bygge oss et nytt Folkets Hus, som bade vi fagorganiserte og andre kan samles i, til arbeid og fest. Den gamle havdingtanken til tidl. red. i ((Hardanger)) kan ogsa fa rom i et slikt hus, hvor bade han og andre kan være sammen og samle og ta vare på gamle minner i et modærne industrisamfunn som Odda er, og som det sikkert kommer til A bli i Arene som kommer. Med kameratslig hilsen Kar Helle. Pa rundskift Vi i skiftarbeiderklassen. slik som Johansen og jeg. Bade jul og påske. pinse har vi vandra pliktens vei. Han er A og jeg er B mann, jobber da'n nar jeg har natt, SA privatliv og omgang har vi derfor aldri hatt. Nei, vi mates kun i porten under stemplingsklokke klang. En skal hjem og ret til kays, og en skal folge driftens gang. Er det Iardagsshow i TV, har vi samme tunge v ei. Da kan Johansen se begynnlsen og slutten rekker jeg. NAr en formiddag er endt og vi går hjem, da roper man: Det er jammen folk so har det! Tenk a ga hjem midt pa dagen. Hvis en derimot er kommet og skal sta til klokka ti, da er det helt i orden, da har ingen noe A si. Du kanutebli fra jobben om du tar deg tid og rad. Vist en skiftmann gjar det samme, ma en annen stakkar sta. Vi ma sta til vi b!ir avlast, det vil si i samme kjar. Og visst en av oss blir syk, da ma han si fra dagen far. Vi må tidlig opp om morran. ofte vasser vi i sno, eller sklir pa blanke holken. Der er ingen til A stra. Farst når dagtidfolka vakner blir det skuffa grus pa veien. Men da er vi forlengs i hus med skrubb og bruke bein. Du kan ta din pils til sandagsmiddagen om du vil og kan. Men for oss som må jobbe, blir det bare saft og vann. Og mens du kan sove nattlig pa den bedre halvdels arm, ja, SA sover vi om dagen i ståk, ungeskrik og larm. Men vi har da gleder som vi ikke skal forsma. NAr de ((store gutta,, reiser, er det vi som passer PA. Produksjone gar jo selv om landets toppskikt tar seg fri, og drar til fjells pa pasketur en 8 dagers tid. Vi som gar igjen og strever ansker lykke i den form at de far et vakkert snavær og en artig liten storm, SA de pent kan bli hytta dagnet rundt og hygge seg. Det er skiftarbeider glede for Johansen og meg. Henry Ruud. (Fabri kkkarbeideren). * Skytekon kurranse (Forts. fra side 5.1 Eller er det den sterke og langvarige inflasjonen som bedriften paroper seg. som har influert pa starrelsen til den utbetalingen som ble gjennomfart i Rasteanlegget. Bevist legger de opp til en akonomisk politikk som vi fagorganiserte er lite tjent med. Dette gjar Bedriften uten skrupler. At de en og annen gang kommer å sier at vi har gjort en god jobb. er vel og bra, men tross alt SA er det vi får i Imningsposen det vi lever av. Når man far hele situasjonen pa avstand, og ser hva vi har fatt igjen mot hva vi ga, sitter jeg igjen med det inntrykk at vi star med lua i hånden og med bayd hode. Var opptreden er svak og klanderverdig. Dette ma det en gang for alltid bli slutt pa! Det er du og jeg som lager overskuddet pa Zinkkompaniet. NA rna vi kreve vart rettmessige del av det! L.H. Historikk (Forts. fra side 3.1 sla 6 timers skift (42 timers skift) for folkene i elektrolysen. Inspektaren hadde imidlertid latt tanken falle pa grunn av konf li ktbruddet. Inspektaren haddem.a.0. erkjent at elektrolysearbeidernes krav, i seg selv var berettiget, men pa grunn av de prinsippielle sparsmalene konfliktutbruddet reiste, var han ikke villig til A trekke konskvensen av sin erkjennelse. I stedet mente han og sosialministeren at arbeidet måtte gjenopptas. Arbeiderne mente at de overhode ikke kunne arbeide uten at forholdene var bedret. Stortingsmann Bergsvik statte dem i dette synet og sa at det var lite forsvarlig å kreve at arbeiderne skulle ga tilbake til dette arbeidet og.være som noen forsakskaniner. Her ser vi det igjen, et forsak fra storkapitalen og styrende organer til a presse folk til A godta de darlige arbeidsforholdene og den darlige betalingen. M.a.0. profitt gar foran arbeidernes helse, det samme skjer den dag i dag. (forts.) L.H.

7 Det var mange som stusset over at ikke Administrerende direktor steg opp pa talestolen da Mjellem & Karlsen i Bergen innviet sin nye skipsbyggingshal l. I stedet var det en arbeider som hilste industriminister Ulveseth og de andre jestene. Hensikten er a komme fram til en helt ny bedriftsstruktur. I dag harer det med til hverdagen ved dette skipsverftet at dyktige arbeidere utfarer jobben som egentlig tillegger formenn og ingeniarer. Likeså at funksjonærer stiller i den bli kjeledressen for bedre a kunne forsta hva som foregår pa verkstedet. Dette for Amarkere utad at en ansatt pa verkstedsgolvet kan gjare sjefens jobb. Men det er ikke bare ved festlige anledninger at man ved denne bedriften. bryter ned de tradisjonelle skiller mellom arbeidere og funksjonærer. I ett år har Mjellem & Karlsen kjart et samarbeidsprosjekt. som er enestående i Norsk Industri. Videre sier Org. sjef Harald Rad vil sannsynligvis de ansatte og samfunnet ha full kontroll med var bedrift. Derfor ma vi allerede nå bygge opp en helt ny bedriftstruktur. Prosjektet startet med at vi formulerte en del strategiske mål for hvordan denne bedriften skulle seut i Vi tok da og analyserte de krav, samt forskjellige interesswter, som eiere. ansatte, kunder, ba~nkforbindelser. samfunn etc. Ville stille til var bedrift om fem-seks år Konklusjonen var brutal nok: I l980 vil sannsynligvis de ansatte og samfunnet gjennom b1.a. utviklingen av bedriftsdemokratiet ha fuii kontroll med vår bedrift' Skal sa bedriften klare a tilfredsstille de krav som blir stilt må vi alleredepa begynne a bygge opp en helt ny bedriftsstrukturl Videre sier klubbformann Wolter de Jonge, fagorganiserte har ingen prinsippieile innvendinger mot dette samarbeidsprosjektet Hvis en slik bedriftsstruktur kan fare til at arbeidet blir mer meningsfylt for den enkele og at abeidsplassenblir triveligere, vil vi være fornoyd. Vi har overfor ledelsen presisert at forutsetningen ma være askape et bedre arbeidsmiljo. Vi mener at man for en gangs skyld ma legge til side effekt ivitetskravet. Eller hevder kiubbformannen at prosjektets verdi ligger i at personlig utfoldelse. medvirkning pa flere nivaer og folelse av medansvar i det daglige arbeid forhapent1 igvis vil fare til akt interesse for bedriftsdemokratiet. Og de mange saker som klubben steller med. Arbeidstakerne er ellers representert i alle styringsorganer ved bedriften, og ledelsen har overlatt en rekke avgjarelser til klubbstyret. Dette er jo interessant opplysinger, i sammenligningsayemed. Det ville vært interessant A vite hvor imatekommende bedriftsledelsen har vært for en sann tankegang. Dette er ting som vil bli mer og mer aktuelt etter hvert som tiden går og andre produksjonsmetoder kommer mer inn i bi Idet. Og med en virksomhet som utvides stadig, skulle det tilsi at vi hurtigsk mulig matte komme med og bestemme den videre utvikling, som vil være det beste for begge parter. Her ma det ny tankegang til og nye impulser til fra ledelse og eiere. Vi, grasrota ma mer og mer komme med i den prosess, som har med all den virksomhet bedriften har, bade innad og utad! Her må det handling til! Farste del klipp i fra Dagbiadet. L.H. Det er med blandet falelse jeg tar pennen fatt. Vi har nå gitt ut vart farste nummer av avisa. Den er sikkert tatt imot med en viss forventning blant våre medlemmer. Denne avisen skal farst og fremst være et opplysningsorgan og et forum samt et bindeledd mellom de mange interesser som er til stede i en forening som var. Avisen vil ha en betydningsfull rolle og en stor innflytelse. Hvordan skal vi best kunnegi informasjon og kunnskap som vare medlemmer er best tjent med? Dette kan gi noen interessante perspektiver bade I positiv og negativ retning. Mange vil sikkert stille seg et sporsmal. bade om det ene og det andre som det blir skrevet om. Det er sikkert med rette, holder dette som vi skriver mål? Gar vi nok inn for problemene som oppstar. prover vi A belyse dem ut fra et skikkelig grunnlag? Falger vi opp det som skjer7 Gar vi inn for A lase problemene? Gir vi medlemmene vare en god nok forklaring? Dette er sparsrnal som er van- skelig a gi et eksagt svar på. Vi skal i det lengste prave A være objektive.5 gi et riktig bilde av det som skjer. Avisen vil utvilsomt spille en sentral rolle i A gi vare medlemmer en god informasjon. Det skal pa ingen mate bli et organ for politiske stridgheter og innbyrdes krangel i foreningen. Er det medlemmer som ikke er enige i maten vi tilrettelegger stoffet pa, er vi selvsagt mottakelige for kritikk. Kritikken ma selv- Over til sist? side.

8 Rimelig n forhand linger med betaling når man venter LO-sekretariatet har fatt en ny sammensetnig etter siste representantskapsmate. Else 0rbeck. Telefolkenes Fellesforbund, ble fast medlem etter Leif Andresen. som gar ut. Han var formann i Kjemisk til Landsmatet i hmt. Som ny varamann ble valat Haakon adegard, i Oslo den 22. november 74. Matet var ekstraordinært og ble holdt i forbindelse med olje- konferansen som DNA og LO arrangerte. Der var hele representantskapet til stede. Motet bie kortvarig. Tor Aspengren redegjorde for den faglige situasjon. Han kom b1.a. inn pa det problem som oppstar nar man kommer for seint i forhandlingspossisjon og av den grunn ma vente lenge pa et resultat. Det er et problem man ma finne en ordning pa, slik at man far betalt for ventetida, sa han. Han slo ogsa fast at det fortsatt er en oppgave for fagbevegelsen A arbeide for hayere materiell standard. men at man ma finne balansepunktet mellom vekst og vern. Fra Fri Fagbevegelse 2. desember kroner for en journalist te a fa til. Men allikevel kan de Forhandling - uten a fa det mangedobbelt til- utbetale et aksjeutbytte pa kr. V [Forts. fra side 7.) bake. 7.5 mill. til vare kjære svenske Ikke minst ma vi denne venner. sagt være reell og objektiv og den ma ga pa stoffet vi har i avisen. Alt stoff som kommer inrf vil bli likt vurdert. gangen rette sakelyset mot de Iannsmessige forhandlinger vi har vært gjennom i Ar. Forutsetnir?gen var jo at vi skulle ha av- Om det var sa darl ig stelt med bedriften sa måtte det vel ga A holde tilbake aksjeutbyttet og heller plassere de i skattefri Vi ma alltid ha en ting for del ingsvise oppgjar, som vi banksparing i Landsbanken. ayet. hvordan skal vi klare A lage avisen var stadig bedre, ikke minst nar bedriften har ansatt sin egen journalist som skal ta seg av bedriftens informasjon. offisielt fikk, men resultatet ble noe helt annet. Mot váre krav pa over 3,00 ble de mer eller mindre diktert av bedriftens representanter. Det eneste tilbudet be- Disse Iannsforhandlingene vi nå har vært igjennom må bli et engangs fenomen, denne demonstrasjonen av makt vi var vitne til m& vi kjempe imot av alle Vi trenger derfor mer enn noen driften ga var kr. 0,80. De krefter. Vi fikk oss en kraftig gang ei1 motvekt til dette orga- ~konomiske utsiktene var nesestyver, og matte bite i det net som vil ensidig sette fram meget svarte. Men svartmal- sure eplet, men de skal ikke bedriftens problemer. ((Zinken,, ingstaktikken av de akonomiske spenne buen for stram. den kan kriver ikke ut en sjekk pa 60- utsiktene var det eneste de klar- ei: dag briste. L.H. Forsikrina er ikke lenger hv5 det var - HELDIGVIS Forsikringer skal være slik folk har bruk for dem I dag - og til en hver tid. Derfor rna de forandres. Gamvirke arbeider for a finne fram til nye og bedre forsikringsformer. Det er alltid noen som ikke liker at det skjer noe nytt i forsikring. Men de som trenger forsikringer, er tjent med det. Rlng Samvirke og du far hjelp til A finne de foraikringer som passer for deg. Livs- og pensjonsforsikring. Forsikring for hus og hjem, for bil, bilt, hytte osv. Forsikring er Samvirke.I forsikringsselskapene Samvirke OVEDKONTOR: Henrlk IbIen~t D. Oslo 1. til.: 20 BO 36 DISTRIKTSKONTOAI Boda - tlf.: Crodrlkstad -111: Kilsllanaand - M.: 25 7SO Porsgrunn - tlf.: Alerund - tif.: HF trykk, Odda

Styret i avd. 61 av N. K.I.F. Slik det ble valgt pa

Styret i avd. 61 av N. K.I.F. Slik det ble valgt pa r. ANSVARLIG UTGIVER: Odda Kjemiske Arb.forening. avd. 61 Styret 1 ai.d. 61 REDAKSJON: Erling Larsen, redakter. 1 Olav Sæd, Odd Knutsen Norzinkarbeideren Det er ikke så lenge-til far vi er midt oppe i

Detaljer

Publisert på nettet juli 2012 Ebbas hjørne www.ebbawergeland.no. Del 4: Hva kan gjøres?

Publisert på nettet juli 2012 Ebbas hjørne www.ebbawergeland.no. Del 4: Hva kan gjøres? Del 4: Hva kan gjøres? TVERS IGJENNOM LOV TIL SEIER Tvers igjennom lov til seier! Ikke går der andre veier til vårt drømte, frie land. Før vi tramper ned og skaffer vei i lovens paragrafer er vi treller

Detaljer

Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller

Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller BJØRG EVJEN Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller Om nedleggelse og omstilling i gruvebyen Sulitjelma Sulitjelma i mars 1982. I boka Vårt århundre er nedleggingen av gruvedriften i Sulis formidlet

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Nr. 4 2004 DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T 3. årgang F O R S J Ø F O L K Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Alle gode ting er tre Det fjerde følger

Detaljer

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet?

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? Bitten Nordrik FAGSTOLTHET Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 3 2 Metode og datagrunnlag.. 4 3 Bakgrunn for medlemskap/ikke medlemskap. 4 3.1 Begrunnelser

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer

Fare! Truck-kjøring pågår!

Fare! Truck-kjøring pågår! 1 Nr 9 desember 2009. Klubbavis for NTF - organiserte i Bring logistikk Utgitt siden 2006. Kun for medlemmer! Fare! Truck-kjøring pågår! Les om trucksikkerhetskurset til Gunnar Luthen på side 14 og 15.

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2008 Årgang 13 Bilde nederst viser et moderne kjøkken etter dagens målestokk, mens det øverste viser et moderne kjøkken for 30 år siden.

Detaljer

SAFE MAGASINET 04. Det nye forbundsstyret i SAFE ønsker alle en god jul og godt nytt år!

SAFE MAGASINET 04. Det nye forbundsstyret i SAFE ønsker alle en god jul og godt nytt år! SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2008 Det nye

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Samleskinnen. Rele. er det slik du vil ha det? det er du som bestemmer! Dette kan du lese om: Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. er det slik du vil ha det? det er du som bestemmer! Dette kan du lese om: Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2013 Årgang 18 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Dette kan du lese om: Sosial dumping i tunneler ATEA konflikten Don t try this at home Tariffprosessen frem mot 2014 Automasjonsfag

Detaljer

Metoderapport. Avslag. for. Brennpunkt. NRK Program Riks, Bergen. Sendt: 21. november 2006

Metoderapport. Avslag. for. Brennpunkt. NRK Program Riks, Bergen. Sendt: 21. november 2006 Metoderapport Avslag for Brennpunkt av NRK Program Riks, Bergen Sendt: 21. november 2006 1. Journalister Kjersti Knudssøn, Program riks, Bergen Synnøve Bakke, Program riks, Bergen 2. Tittel Avslag 3. Publisert

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Møte tirsdag den 6. mai 2008 kl. 21.32 President: R u n e J. S k j æ l aaen. D a g s o r d e n (nr. 27):

Møte tirsdag den 6. mai 2008 kl. 21.32 President: R u n e J. S k j æ l aaen. D a g s o r d e n (nr. 27): 428 Em. 6. mai A) Omstillingslova, B) Endringar i minerallovgivinga 2008 Møte tirsdag den 6. mai 2008 kl. 21.32 President: R u n e J. S k j æ l aaen D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling frå næringskomiteen

Detaljer

Statsraad Lehmkuhl; Grasiøs dame på 90 år

Statsraad Lehmkuhl; Grasiøs dame på 90 år Nr. 2 2004 3. årgang DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING Statsraad Lehmkuhl; Grasiøs dame på 90 år Hva er områdeberedskap? Innlegg sjøfartskomiteen Spiddet av spett på jobb SOF ønsker

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Nr. 3-2014 Årgang 46

Nr. 3-2014 Årgang 46 Nr. 3-2014 Årgang 46 Innhold Ledern har ordet... 2 Redaktøren har ordet... 3 Fra avdelingene... 4 Stopp arbeidslivskriminalitet... 5 Streik og strekebryteri... 6 Oslokonferansen 2014... 8 Handel og kontor

Detaljer