Organ for Odda Kjemiske Arbeiderforening, avd. 61

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organ for Odda Kjemiske Arbeiderforening, avd. 61"

Transkript

1 Organ for Odda Kjemiske Arbeiderforening, avd. 61

2 ANSVARLIG UTGIVER: Odda Kjemiske Arbhrening, avd. 61 RE'DAKSJON: Leif Hernes, redakter. Rune Paulsen, Jsrgen Digranes. Ja, da er det andre nummeret av avisa utgitt, vil med engang si at stoff fra medlemmer i avd. 61 har det vært lite av. Vi haper at denne avisa skal fortsette A komme ut, men da trenger vi ogsa stoff fra medlemmene. Vi utfordrer hermed avd. 5 og 44 til A komme med stoff som vi kan ha felles interesse av. Forste nummer av avisa hadde ikke navn, vi utlyste en navnekonkurranse men det kom ikke inn forslag. Redaksjonskomiteen er derfor kommet til enighet at avisa skal hete MPROLE- TAREN)). Som de fleste vet har bedriften ansatt en journalist til sitt eget organ, Ionna er ca og god leilighet A bo i. I den senere tiden er avd. 61 utskjelt i HF av b1.a. formannen i Sam.org. og LO-mannen SANDEGREN fordi avd. 61 gikk imot vedtaket til Samorg. om innsamlingsaksjonen til Vietnam. Tillitsmannsmotet i foreningen gikk inn for at vi skulle sende pengene direkte til PRR ikke gjennom THIEU sitt regime. Vi,samla inn vel kr pi listene vi hadde ute, d.v.s. ca. 75% av vare medlemmer gikk inn for at PRR skulle fa pengene. NA sier LO at pengene gar direkte til PRR, hvem ellers skulle de ga til? LO har innrammet at det kunne nok hende at noe av de innsamla midlene kom bort underveis til Vietnam, ja. da er vi enige. Dette kunne de sikkert ha sagt for de begynte A hetse andre innsamlingsaksjoner. Det Svenske LO var klarsynte i denne situasjonen, de vedtok A sende alle de innsamla midlene til PRR. HAper na at derine saken er utdebattert. Dette nummeret er det siste for ferien, SA na haper vi medlemmene skriver innlegg til avisa for fullt. Redaksjonen avslutta Rune Paulsen. d Formannen har ordet DNZ AIS betaler for 1974 sine aksjonærer e!.,!:ytte>' pa 7,5 mill. kroner. VAre representanter i bedriftens s!yre og B. forsamling har selvsagt protestert pa dette 30 eieste vi har oppnadd med det er at protesten blei an'or: I protokollene i de nevnte organer. NB var det vel ikke noen av oss som hadde illusjoner om noe annet resultat. Stortinget, savel som LO-ledelsen, kaller B. forsamling og styrerepresentanter for utvida demokrati for de ansatte. Ja, LO-ledelsen sier sagar at dette er veien 8 ga for virkelig overtr.kelse av den akonomiske makten i bedriftene. Vist de med demokrati mener at vi kan si v8r mening for SA A fa den protokollert med punktum etter, da er det nok demokrati A være representert i B. forsamling og styrer. Jeg er sikker pa at fagorganiserte har en annen oppfatning av hva demokrati er. Vi vil ha makt til sjal A bestemme hvordan overskuddet av vart arbeid skal disponeres. Jeg tar vel neppe munnen for full nar jeg pastar at de aller fleste av oss bestemt motsetter seg at aksjonærene skal fa millioner i profitt. 7,5 mill. rett i lomma til storkaksene i Sverige og Frankrike. Hvem er disse kupongklipperne? Ikke vet jeg, men at de ikke har gjort et enda handtak for A frambringe noe overskudd, det vet jeg. At de aldri har hatt et enda skift pa Zinken, det vet jeg. Allikevel sitter de i de store husene sine og klipper kuponger for 7.5 millioner. Hvorfor protesterer ikke den politiske ledelsen i Odda kommune? Vet de ikke at arbeidsfolks slit forsvinner ut av kommunen? Deres stilltiende samtykke tyder pa at de godtar det, er enig i det. Skal kampen mot profitten til aksjonærene vinne fram ma vi reise den selv, pa vare egne premisser. I vare fagforeninger ma vi ta den opp. A overlate den til politikere?.r A ha illusjoner. La oss heller presse kommunestyret tii A statte oss i kravet. 7,5 mill. i profitt betyr at det bygge? færre boliger i Odda, at det ikke finnes penger til et Sam; mnshus 0.s.v. De politiske partiene ma vel ha en menin5 om dette? AngAr det ikke Odda kommune? Alle arbeidstakere i Odda har felles interesser i 8 reise kampen mot et lovverk som tillater at overskuddet av vart arbeid forsvinner i lommene til kaksene. Hans Sekse. Hva mener du Vi utfordrer herved vare foreningskamerater i Oddasamfunnet til B bruke Avisen til avdeling 61. Ikke minst nbr Odda Smelteverk og Det Norske Zinkkompani har fett tildelt svære mengder med elektrisk kraft. For B holde Oddasamfunnets arbeidsplasser oppe. Er dette riktig at de fbr tildelt SA mye elektrisk kraft, og ikke lager nye arbeidsplasser. L.H.

3 HISTORIKK Skal kort summere opp det som ble skrevet i farste nummer: Konflikten pa DNZ hadde samme bakgrunn som konflikten pa JAN. (Arbeidsforholdene). Det ble uro i elektrolyseavdelingen. Usunne arbeidsfornold som svovelsyredamper som ga utslag i nesebladninger og hudlashet i munnen, videre krav om kortere arbeidstid. Dette ble ikke imatekommet og en <(ga sakte aksjon)) ble satt i gang. Forhandlinger om saken farte ikke til enighet, 28. mai (1929) ga ledelsen beskjed om at de som nektet A betjene 12 kar fikk forlate arbeidsplassen. Arbeiderne sa gjorde, og resten av bedriften stanset i Iapet av de neste dagene. Her ser vi tydelig et forsak fra bedriftsledelsen pa A presse arbeiderne tilbake til jobben. Vil du ikke, SA skal du. F4 den bakgrunn av at de var darlig betalt og levde pa grensen av sult, regnet bedriftsledelsen med at ingen turde ga til aksjon. Her skulle bedriftsledelsen en gang for alle sla fast at kapitalen bestemmer. Cette kjenner vi til i dag ogsa. Forsak pa a presse arbeiderne til A godta darlige Iannstilbud, er ogsa pravet fra ledelsen ved dinkenn de seinere Ar. (Med tildels hell). I samrad med foreningens formann, Jargen Barve besuttet Kjemisk forretningsutvalg at Halfdan Jansson skulle reise til Odda for A fa konflikten last. Janssons forhandlinger med bedriftsledelsen farte imidlertid ikke fram siden den Norske ledelsen ikke hadde fullmakt til il kunne treffe noen annen ordning enn de Utenlandske bedriftseierne hadde gitt ordre om. Heller ikke fulgte arbeiderne Janssons OPP fordring til A gjenoppta arbeidet. Bakgrunnen for denne oppfordringen fra forbundets formann var sparsmalet om arbeidernes aksjon var lovlig eller ikke. Riksmeglingsmannen erklærte den senere for ulovlig. mens Arbeiderpartiets parla- mentariske farer Alfred Madsen (sosialminister i regjeringen Hornsrud l928), handelsminister i regjeringen Nygaardsvold ( ) i Stortinget ga uttrykk for den motsatte oppfatning: Det er arbeidsretten som avgjar, hvorvidt en arbeidskonflikt er lovlig eller ulovlig, og vil bedriften ha denne konflikten in for retten, sa vær sa god. Jeg har sett sakens dokumenter og jeg er overbevist om at arbeiderne blir frifunnet, at konflikten altsa er lovlig. Men SA om ikke var, kunne en fa mulkt pa flere hundre tusen kroner etter de tukthuslover som vi har fatt. Med de tukthuslover som man har fatt, siktet Alfred Madsen mot den skjærpingen av arbeidstivstloven som Stortinget hadde vedtatt i Ved eventuell erstatningssaksmal i forbindelse med ulovlige konflikter, HADDE ARBEIDSTVIST:- LOVEN AV 1915 PALAGT AR- BEIDSGIVERNE BEVISBYR- DEN. For at fagorganisasjonen skulle være erstatningspliktige for en ulovlig konflikt, matte en arbeidsgiver bevise at organisasjonen hadde stattet konflikten ble det endret til at fag- organisasjone for A unnga akonomisk ansvar matte den kunne bevise at den hadde gjort sitt beste for 3 hindre en slik konflikt i bryte ut, eller at den med en gang hadde forsakt A fa slutt pa konflikten. Konskvensen av dette var selvsagt at fagorganisasjonen ogsa matte gjare hva den kunne for A hindre eller fa slutt pa ulovlige konflikter. Dette var ogsa grunnen til at forbundet ikke utbetalt noen understattelse til mealemmene som var innblandet i konflikten ved Zinken. Etter Janssons.for.3ak pa A fa til ordning i Eitrheimkonflikten hadde mislykkes syntes situasjonen fullstendig fastlast. I et forsak pa a komme fram til en Iasning ad omveier og fa driften i gang igjen, stilte AP-representanten K. O. Bergsvik sparsmili Stortinget om regjeringen var klar over at arbeidsforholdene ved Zinken i Odda er slik at arbeiderne matte ga fra arbeidet og om regjeringen ville benytte seg av retten sin etter arbeidervernlova til A skape slike arbeidsforhold at bedriften kan komme i gang igjen. Bergsvik viste til arbeidervernlovens paragraf 18 der det het at Kongen, d.v.s. regjeringen, for bedrifter arbeidet var særlig farlig, sunnhetsskadelig eller anstrengende kunne paby spesielle sikkerhetsforanstaltninger, kortere arbeidstid eller andre tiltak som kunne gjare arbeidet mer utholdelig for arbeiderne. Bergsvik begrunnet sparsmalet med at arbeiderne ikke pa forhand hadde kjent til hvordan arbeidet i elektrolysen ville være og at merutgiftene for bedriften ved A ta arbeidernes henstilling til falge bare var en drape i havet i forhold til bedriftens omsetning og overskudd. I svaret sitt til Bergsvik stilte Venstre-regjeringens sosialminister Værland seg helt pa linje med bedriftsledelsen i saken. Han refererte et brev fra sjefsinspek- traren for fabrikktilsynet, som hadde latt forholdene ved bedriften undersakes. Etter befaringen pa bedriften hade inspektaren gitt en rekke palegg for A sake a bedre forholdene i elektrolysehallen. Siden det ville ta tid far disse tiltakene kunne settes i verk og fa noen virkning, hadde inspektaren ogsa vært inne pa tanken afore- Over til side 6.

4 Kvinner og den nye arbeidsmil j#- loven I Norge finnes ikke mye systematisk materiale om helseforholdene for rengjaringskvinnene. Undersakelsen ((Arbeids- og helseforhold)) fra Norsk Jernverk (utgitt i 1973) belyser noen sider av rengjaringspersonalets helseproblemer. PA Norsk Jernverk besto rengjaringspersonalet av ca. 70 kvinner. Undersakelsen viste at disse kvinnene hadde forholdvis stort, og stadigakende sykefravær. Lidelser i bevegelsesapparatet var avgjort vanligste medisinske tilstand. Her dreier det seg om lidelser i rygg, nakke, skuldrer. armer og ben. De ansatte mente at rengjmringsarbeidet var fysisk anstrengende og medfarte presset tempo. Andre rengj~ringskvinner har selvfralgelig akkurat samme problemene som undersakelsen fra jernverket viser. I forbindelse med den nye arbeidsmiljavernloven som er pa trappene kan det være interessant A se pa problemene som disse kvinnene har, og hvordan den nye loven tar for seg denne arbeidsgruppen. Lovutkastetc paragraf 27 gir verneombudene pa arbeidspiassene rett til A stanse arbeid nar hanlhun mener (fat det foreligger en umiddelbar fare for arbeidstakernes liv og helse, og faren ikke straks kan avverges pa annen maten. Arbeidstilsynet skal SA ta standpunkt til om arbeidet kan fortsette. Det er naturlig A sparre om denne bestemmelsen vil bli aktuell for rengjaringskvinner. Svaret pa dette er ganske enkelt. Arbeidet til denne yrkesgruppen er urimelig hardt, tar pa armer, rygg, skuldrer og sliter nervene, vil det etter denne lovens forstand ikke foreligge noen ((umiddelbar fare for arbeidstakernes liv og helse)). ror rengjaringskvinner vil det bare dreie seg om fare for helsen pa lengre sikt, og da gir ikke lovutkastet rett til A stanse arbeidet. Denne bestemmelsen er i det nye lovutkastet er falgelig til liten hjelp for rengjaringspersonalet. Dette er alvorlig svakhet ved lovutkastet. I lovutkastets paragraf 16 heter det at arbeidet skal tilrettelegges slik at aarbeidstakerne kan utfare arbeidet pa helse og sikkerhetsmessig forsvarlig mate)). Senere i samme paragraf heter det : ~Organisering av arbeidet, arbeidstidsordninger og I~nnssystemer skal legges opp slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger)). Det er en feil med denne paragrafen og det er det den ikke sier noe om at det er arbeidstakerne som ska bestemme hva som er helsemessig forsvarlig og hva som innebærer fysisk og psykisk belastning. I virkeligheten blir det bedriftseierne og eventuelt arbeidstilsynet som bestemmer hva en skal legge i disse formuleringene. Og problemet er jo nettopp at arbeidsgiverne ofte har en annen oppfatning enn de ansatte. Hva nytter det f. eks. at rengjaringskvinnene klager ovar at de far vondt i nakke, skuldre og hender, dersom arbeidsgiverne mener at arbeidsforholdene er forsvarlig? NAr det gjelder belastningslidelser, er det den syke som best vet hva som er galt. NAr det gjelder rengjaringskvinnenes helseplager er det kvinnene selv som vet hvor skoen trykker. Lovutkastet gir ikke de ansatte noen bestemmende innflytelse i arbeidsmiljaet. Dette er en stor svakhet. Utkastet har na vært ute til diskusjon i fagbevegelsen. Kommunal og arbeidsdepartementet vil sikkert fa mange forskiellige forslag til forbedringer, det er selvsagt m~ilig A iiareta rengjaringspersonaieis interesser bedre, dersom departemenet og regjeringen vil. Utdrag fra Rolf Hanoa's spalte i Orienterinq Rune Paulsen.

5 SKIFTPLAN l dac er det like mange skiftplaner som det er avdelinger pa Zinken Og alle går den beste planen. hva na det kan værei Det finnes ikke noen gode eller dårlige planer. Enten er en skiftplan bra eller mindre bra. Det hele er en vanesak. Men en ting er klinkende klart : Kan en komme fram til en skiftplan som alle liker a ga. ja. da er man kommet langt! Det som er sikkert er at en skiftplan som en rundskiftarbeider liker og ga skaper bade bedre arbeidsmiljo og trivsel pa arbeidsplassen! Et annet riktig moment til tr,~vsel pa arbeidsplassene er arbeidstiden. Det er nå også gatt opp for politikerne at rundskift er noe utidig. Det begynner A demre for dem at bare a ga rundskift er en ulempe i seg selv. En rundskiftarbeider må forsake mangt. En kan bare nevne jul. påske, 1. og 17. mai. a få fri en av disse dagene er rene lotterispillet. Da må det være helt naturlig at rundskiftsarbeiderne kjemper for kortere arbeidstid - bra skiftplaner - og skattefrihet for alle helger og skifttillegg! Men nå er det planen vi skal diskutere. Fra 1. april 1976 vil arbeidstiden for rundskiftarbeidere bli nedsatt til 36 timer uke. Skal en lage en skiftplan på 36 timer stater en bare hodet mot veggen Det er like umulig som a komme gjenrion det heramte naioyet. Det riærmeste er kan komme med a lage en skiftplan er 42 eller 33.6 t~mer. Det nærmeste er da 33.6 timer pr. uke. Skal en lage noen av disse planene sa må en fa dem stykkevis og delt. for enten får en for mange skift (time) elle for en for lite Undertegnede har tatt seg den frihet a lage en skiftplan. Denne har jeg satt opp her i 3 variariter Denne plan gar ut med 3;3 6 :(nier pr uke. Det vi! 51 hvis vi ma ga 36 timer et!tj: den vil er1 fa 3 skift forlite rve 1 O. uke. Det vil si at vi hver ' r iike rna arbeide 3 I premie: Opprykk til Direktorregulativet, samt plass ved hans hogre side. Dette skjedde faktisk at en kom med gevær og la an, og skulle skyte ned h ringen^^ inne i ovnen i Rosteanlegget. Vedkommende dramte seg sikkert vekk og trodde han var pa storviltjakt. Men den gang ei! I protokollen fra Bedriftsutvalgsmate. (nr /4175) orienterte Frellumstad om den aktuelle situasjon. Hvor det sto b1.a. Etter en im~onerende innsats fra de an- i vart ansikts sved. Vi blei ogsa brune, brune, ikke bar i ansiktet. men pa hele kroppen. Og hva denne imponerende innsatsen resulterte i kroner og mer, SA vi i Ionningsposen 16 dager seinere! Utbetalingen var ei pott pa kr ,00, som ble fordelt etter sa mange timer en hadde. For undertegnede innebar det kr Dette var mot at vi fikk Rosteanlegget i gang 5-7 dager far en opprinnelig hadde regnet med! For A se dette i det rette per- S kjnrtorsdag : Skytekonkurranse sattes side kunne vi starte igjen spektiv, ma en se pa salgsinn- 1. april (Sitat slutt). tekten til Zinkkompaniet. Som Denne imponerende innsats erpa over en million kroner pr. besto i at vi arbeidet PA spreng dag. årsomsetningen var i 1974 som noen slaver bade Skjær- ~a kroner. torsdag. Langfredag og 1. De tjente millioner, mot at vi påskedag. Det var i disse dager fikk bedriften for i gang. I mens bedriftsledelsen tok seg fri, og vi blei avspist med noen fa boltret seg pa Hayfjellshoteller kroner pr. time. og hadde fine dager, med sol og Dette er vel etter bedriftens varmt vær Og gikk til duk og syn i samsvar med de akonodekket borti. miske forhold, som er til stede. Si kk vi her i driten i Rasteanleljger og spadde rosta malm, Over til side 6. ekstraskift pa diverse arbeide, Om noen arbeider 33,6, 30 eller vi kan ta 3 skift hver 5. uke i eller 20 timer pr. uke SA bryter vinterhalvaret. og SA planen en ingen lover med det! Det er helt ut i sommertialvaret. Men grensen oppad som Stortinget ;anvi fa aenne gjennoriitart? har vedtatt med lov! det er jo det som er det store sporsmalet Nå håper en at diskusjonen Nå vil sikkert bedriften pabe- om en ny skiftplan vil komme i rope seg NAF som unnskyld- gang rundt pa arbeidsplassene, ning. eller de vil bruke andre ar- og at flere kommer med forslag gumenter for a stoppe oss her. til nye skiftplaner slik at vi kan Men na er saken den at Stor- få litt a velge i og som setter tinget har vedtatt at arbeids- diskusjonen i gang. tiden for rundskiftarbeidere skal settes ned til 36 timer pr. uke fra La oss komme fram til en ny 1 april. plan som vi kan enes om for Aret Sa er det ikke det samme son) er ute slik at vart forhandlingsat Stortinget har palagt oss a ar- utvalg kan ta OPP forhandlinger beide 36 timer pr. uke. bade om en ny skiftplan og ar- Det som Stortinget har sagt er beidstid allerede i begynnelsen at det ikii~ er lovlig a arbeide av mer enn 36 timer ~r uke! Johs. G. Hansen.

6 Under ett tak Siden den gang at den tragiske beslutning ble tatt i Folkets Hus, da NKL stjal bade hus og grunn fra faglige og idrettsorganisasjoner i Odda, SA har disse måttet dratt rundt i Odda som et stort og moderne fantefalge. I ett av de siste nr. av avisen ((Hardanger)), SA kastet den {idligere redaktar Olav Kolltveit fram en brannfakkel, nemlig det gamle radhus, eller gamle Hardanger hotel, som i 1880 Ara sammen med Kvikne hotel i Balestrand, var nordeuropas sterste hoteller. I dag er tidligere Hardanger Hofel i Odda ett bygg som star for nedriving, mens Kvikne hotel fremdeles blir drevet som hotel, og selv om det har fatt et nytt ansikt utad, SA er mye av det gamle tatt vare pa. Men, fra det A bevare ting, rive det ned eller bygge det om til andre form81 kan diskuteres i den nye fagforreninsavisa var. Den gang da Odda Kjemiske Arbeiderforening avd. 61 feiret sitt 25Arsjubileum ble det gjort i det gamle Folkets Hus i Odda. NAr vi na snart skal feire vart 50 Ars jubileum, har vi ikke noe Folkets Hus lenger. Vi har fire Ar til A rive ned det gamle radhus: og fa bygd opp et nytt og modærne Folkets Hus i Odda, SA la oss ga i sammen og gjare som vare forfedre da de mattes pa Eidsvoll i 1814, da de bygde opp Norges lover, la oss sta samlet i tanken i ord og gjerning, og bygge oss et nytt Folkets Hus, som bade vi fagorganiserte og andre kan samles i, til arbeid og fest. Den gamle havdingtanken til tidl. red. i ((Hardanger)) kan ogsa fa rom i et slikt hus, hvor bade han og andre kan være sammen og samle og ta vare på gamle minner i et modærne industrisamfunn som Odda er, og som det sikkert kommer til A bli i Arene som kommer. Med kameratslig hilsen Kar Helle. Pa rundskift Vi i skiftarbeiderklassen. slik som Johansen og jeg. Bade jul og påske. pinse har vi vandra pliktens vei. Han er A og jeg er B mann, jobber da'n nar jeg har natt, SA privatliv og omgang har vi derfor aldri hatt. Nei, vi mates kun i porten under stemplingsklokke klang. En skal hjem og ret til kays, og en skal folge driftens gang. Er det Iardagsshow i TV, har vi samme tunge v ei. Da kan Johansen se begynnlsen og slutten rekker jeg. NAr en formiddag er endt og vi går hjem, da roper man: Det er jammen folk so har det! Tenk a ga hjem midt pa dagen. Hvis en derimot er kommet og skal sta til klokka ti, da er det helt i orden, da har ingen noe A si. Du kanutebli fra jobben om du tar deg tid og rad. Vist en skiftmann gjar det samme, ma en annen stakkar sta. Vi ma sta til vi b!ir avlast, det vil si i samme kjar. Og visst en av oss blir syk, da ma han si fra dagen far. Vi må tidlig opp om morran. ofte vasser vi i sno, eller sklir pa blanke holken. Der er ingen til A stra. Farst når dagtidfolka vakner blir det skuffa grus pa veien. Men da er vi forlengs i hus med skrubb og bruke bein. Du kan ta din pils til sandagsmiddagen om du vil og kan. Men for oss som må jobbe, blir det bare saft og vann. Og mens du kan sove nattlig pa den bedre halvdels arm, ja, SA sover vi om dagen i ståk, ungeskrik og larm. Men vi har da gleder som vi ikke skal forsma. NAr de ((store gutta,, reiser, er det vi som passer PA. Produksjone gar jo selv om landets toppskikt tar seg fri, og drar til fjells pa pasketur en 8 dagers tid. Vi som gar igjen og strever ansker lykke i den form at de far et vakkert snavær og en artig liten storm, SA de pent kan bli hytta dagnet rundt og hygge seg. Det er skiftarbeider glede for Johansen og meg. Henry Ruud. (Fabri kkkarbeideren). * Skytekon kurranse (Forts. fra side 5.1 Eller er det den sterke og langvarige inflasjonen som bedriften paroper seg. som har influert pa starrelsen til den utbetalingen som ble gjennomfart i Rasteanlegget. Bevist legger de opp til en akonomisk politikk som vi fagorganiserte er lite tjent med. Dette gjar Bedriften uten skrupler. At de en og annen gang kommer å sier at vi har gjort en god jobb. er vel og bra, men tross alt SA er det vi får i Imningsposen det vi lever av. Når man far hele situasjonen pa avstand, og ser hva vi har fatt igjen mot hva vi ga, sitter jeg igjen med det inntrykk at vi star med lua i hånden og med bayd hode. Var opptreden er svak og klanderverdig. Dette ma det en gang for alltid bli slutt pa! Det er du og jeg som lager overskuddet pa Zinkkompaniet. NA rna vi kreve vart rettmessige del av det! L.H. Historikk (Forts. fra side 3.1 sla 6 timers skift (42 timers skift) for folkene i elektrolysen. Inspektaren hadde imidlertid latt tanken falle pa grunn av konf li ktbruddet. Inspektaren haddem.a.0. erkjent at elektrolysearbeidernes krav, i seg selv var berettiget, men pa grunn av de prinsippielle sparsmalene konfliktutbruddet reiste, var han ikke villig til A trekke konskvensen av sin erkjennelse. I stedet mente han og sosialministeren at arbeidet måtte gjenopptas. Arbeiderne mente at de overhode ikke kunne arbeide uten at forholdene var bedret. Stortingsmann Bergsvik statte dem i dette synet og sa at det var lite forsvarlig å kreve at arbeiderne skulle ga tilbake til dette arbeidet og.være som noen forsakskaniner. Her ser vi det igjen, et forsak fra storkapitalen og styrende organer til a presse folk til A godta de darlige arbeidsforholdene og den darlige betalingen. M.a.0. profitt gar foran arbeidernes helse, det samme skjer den dag i dag. (forts.) L.H.

7 Det var mange som stusset over at ikke Administrerende direktor steg opp pa talestolen da Mjellem & Karlsen i Bergen innviet sin nye skipsbyggingshal l. I stedet var det en arbeider som hilste industriminister Ulveseth og de andre jestene. Hensikten er a komme fram til en helt ny bedriftsstruktur. I dag harer det med til hverdagen ved dette skipsverftet at dyktige arbeidere utfarer jobben som egentlig tillegger formenn og ingeniarer. Likeså at funksjonærer stiller i den bli kjeledressen for bedre a kunne forsta hva som foregår pa verkstedet. Dette for Amarkere utad at en ansatt pa verkstedsgolvet kan gjare sjefens jobb. Men det er ikke bare ved festlige anledninger at man ved denne bedriften. bryter ned de tradisjonelle skiller mellom arbeidere og funksjonærer. I ett år har Mjellem & Karlsen kjart et samarbeidsprosjekt. som er enestående i Norsk Industri. Videre sier Org. sjef Harald Rad vil sannsynligvis de ansatte og samfunnet ha full kontroll med var bedrift. Derfor ma vi allerede nå bygge opp en helt ny bedriftstruktur. Prosjektet startet med at vi formulerte en del strategiske mål for hvordan denne bedriften skulle seut i Vi tok da og analyserte de krav, samt forskjellige interesswter, som eiere. ansatte, kunder, ba~nkforbindelser. samfunn etc. Ville stille til var bedrift om fem-seks år Konklusjonen var brutal nok: I l980 vil sannsynligvis de ansatte og samfunnet gjennom b1.a. utviklingen av bedriftsdemokratiet ha fuii kontroll med vår bedrift' Skal sa bedriften klare a tilfredsstille de krav som blir stilt må vi alleredepa begynne a bygge opp en helt ny bedriftsstrukturl Videre sier klubbformann Wolter de Jonge, fagorganiserte har ingen prinsippieile innvendinger mot dette samarbeidsprosjektet Hvis en slik bedriftsstruktur kan fare til at arbeidet blir mer meningsfylt for den enkele og at abeidsplassenblir triveligere, vil vi være fornoyd. Vi har overfor ledelsen presisert at forutsetningen ma være askape et bedre arbeidsmiljo. Vi mener at man for en gangs skyld ma legge til side effekt ivitetskravet. Eller hevder kiubbformannen at prosjektets verdi ligger i at personlig utfoldelse. medvirkning pa flere nivaer og folelse av medansvar i det daglige arbeid forhapent1 igvis vil fare til akt interesse for bedriftsdemokratiet. Og de mange saker som klubben steller med. Arbeidstakerne er ellers representert i alle styringsorganer ved bedriften, og ledelsen har overlatt en rekke avgjarelser til klubbstyret. Dette er jo interessant opplysinger, i sammenligningsayemed. Det ville vært interessant A vite hvor imatekommende bedriftsledelsen har vært for en sann tankegang. Dette er ting som vil bli mer og mer aktuelt etter hvert som tiden går og andre produksjonsmetoder kommer mer inn i bi Idet. Og med en virksomhet som utvides stadig, skulle det tilsi at vi hurtigsk mulig matte komme med og bestemme den videre utvikling, som vil være det beste for begge parter. Her ma det ny tankegang til og nye impulser til fra ledelse og eiere. Vi, grasrota ma mer og mer komme med i den prosess, som har med all den virksomhet bedriften har, bade innad og utad! Her må det handling til! Farste del klipp i fra Dagbiadet. L.H. Det er med blandet falelse jeg tar pennen fatt. Vi har nå gitt ut vart farste nummer av avisa. Den er sikkert tatt imot med en viss forventning blant våre medlemmer. Denne avisen skal farst og fremst være et opplysningsorgan og et forum samt et bindeledd mellom de mange interesser som er til stede i en forening som var. Avisen vil ha en betydningsfull rolle og en stor innflytelse. Hvordan skal vi best kunnegi informasjon og kunnskap som vare medlemmer er best tjent med? Dette kan gi noen interessante perspektiver bade I positiv og negativ retning. Mange vil sikkert stille seg et sporsmal. bade om det ene og det andre som det blir skrevet om. Det er sikkert med rette, holder dette som vi skriver mål? Gar vi nok inn for problemene som oppstar. prover vi A belyse dem ut fra et skikkelig grunnlag? Falger vi opp det som skjer7 Gar vi inn for A lase problemene? Gir vi medlemmene vare en god nok forklaring? Dette er sparsrnal som er van- skelig a gi et eksagt svar på. Vi skal i det lengste prave A være objektive.5 gi et riktig bilde av det som skjer. Avisen vil utvilsomt spille en sentral rolle i A gi vare medlemmer en god informasjon. Det skal pa ingen mate bli et organ for politiske stridgheter og innbyrdes krangel i foreningen. Er det medlemmer som ikke er enige i maten vi tilrettelegger stoffet pa, er vi selvsagt mottakelige for kritikk. Kritikken ma selv- Over til sist? side.

8 Rimelig n forhand linger med betaling når man venter LO-sekretariatet har fatt en ny sammensetnig etter siste representantskapsmate. Else 0rbeck. Telefolkenes Fellesforbund, ble fast medlem etter Leif Andresen. som gar ut. Han var formann i Kjemisk til Landsmatet i hmt. Som ny varamann ble valat Haakon adegard, i Oslo den 22. november 74. Matet var ekstraordinært og ble holdt i forbindelse med olje- konferansen som DNA og LO arrangerte. Der var hele representantskapet til stede. Motet bie kortvarig. Tor Aspengren redegjorde for den faglige situasjon. Han kom b1.a. inn pa det problem som oppstar nar man kommer for seint i forhandlingspossisjon og av den grunn ma vente lenge pa et resultat. Det er et problem man ma finne en ordning pa, slik at man far betalt for ventetida, sa han. Han slo ogsa fast at det fortsatt er en oppgave for fagbevegelsen A arbeide for hayere materiell standard. men at man ma finne balansepunktet mellom vekst og vern. Fra Fri Fagbevegelse 2. desember kroner for en journalist te a fa til. Men allikevel kan de Forhandling - uten a fa det mangedobbelt til- utbetale et aksjeutbytte pa kr. V [Forts. fra side 7.) bake. 7.5 mill. til vare kjære svenske Ikke minst ma vi denne venner. sagt være reell og objektiv og den ma ga pa stoffet vi har i avisen. Alt stoff som kommer inrf vil bli likt vurdert. gangen rette sakelyset mot de Iannsmessige forhandlinger vi har vært gjennom i Ar. Forutsetnir?gen var jo at vi skulle ha av- Om det var sa darl ig stelt med bedriften sa måtte det vel ga A holde tilbake aksjeutbyttet og heller plassere de i skattefri Vi ma alltid ha en ting for del ingsvise oppgjar, som vi banksparing i Landsbanken. ayet. hvordan skal vi klare A lage avisen var stadig bedre, ikke minst nar bedriften har ansatt sin egen journalist som skal ta seg av bedriftens informasjon. offisielt fikk, men resultatet ble noe helt annet. Mot váre krav pa over 3,00 ble de mer eller mindre diktert av bedriftens representanter. Det eneste tilbudet be- Disse Iannsforhandlingene vi nå har vært igjennom må bli et engangs fenomen, denne demonstrasjonen av makt vi var vitne til m& vi kjempe imot av alle Vi trenger derfor mer enn noen driften ga var kr. 0,80. De krefter. Vi fikk oss en kraftig gang ei1 motvekt til dette orga- ~konomiske utsiktene var nesestyver, og matte bite i det net som vil ensidig sette fram meget svarte. Men svartmal- sure eplet, men de skal ikke bedriftens problemer. ((Zinken,, ingstaktikken av de akonomiske spenne buen for stram. den kan kriver ikke ut en sjekk pa 60- utsiktene var det eneste de klar- ei: dag briste. L.H. Forsikrina er ikke lenger hv5 det var - HELDIGVIS Forsikringer skal være slik folk har bruk for dem I dag - og til en hver tid. Derfor rna de forandres. Gamvirke arbeider for a finne fram til nye og bedre forsikringsformer. Det er alltid noen som ikke liker at det skjer noe nytt i forsikring. Men de som trenger forsikringer, er tjent med det. Rlng Samvirke og du far hjelp til A finne de foraikringer som passer for deg. Livs- og pensjonsforsikring. Forsikring for hus og hjem, for bil, bilt, hytte osv. Forsikring er Samvirke.I forsikringsselskapene Samvirke OVEDKONTOR: Henrlk IbIen~t D. Oslo 1. til.: 20 BO 36 DISTRIKTSKONTOAI Boda - tlf.: Crodrlkstad -111: Kilsllanaand - M.: 25 7SO Porsgrunn - tlf.: Alerund - tif.: HF trykk, Odda

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Verneombudets etiske retningslinjer Etikk skiller seg fra moral

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år ? VISSTE DU AT Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år Siden 1977 har vi stått fremst i kampen for lønn, rettigheter og velferd for oljearbeiderne. Vi har

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger tenkt på hvordan det var å leve i en annen

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Medvirkning i og medbestemmelse

Medvirkning i og medbestemmelse Medvirkning i og medbestemmelse NALF 3. mai 2010 kristin.juliussen@spekter.no Utvalget skulle Beskrive Vurdere Ev. foreslå Prinsippet i mandatet: Diagnosen som grunnlag for medisinen Hva skjedde? Beskrev

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

Døgnet har mange timer. Året har mange dage

Døgnet har mange timer. Året har mange dage FELLESORGANISASJONEN Døgnet har mange timer. Året har mange dage Arbeidstidsordninger i helse og omsorgssektoren. Kan Brukernes behov, arbeidstakernes rettigheter og arbeidsgivers krav forenes? Bergen

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Forvandling til hva?

Forvandling til hva? Innledning Hei! Velkommen til boka. Den er skrevet til deg fordi jeg ønsker at du skal forstå at du er skapt av Gud på en helt fantastisk måte med en spennende og nydelig seksualitet. Jeg håper, og har

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt?

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Fafo Sissel C. Trygstad 3. februar 2011 2 Problemstillinger som besvares i dag Hvor godt kjent er AMLs varslerbestemmelser i norsk arbeidsliv? Omfanget

Detaljer

Odd W. Surén Den som skriver

Odd W. Surén Den som skriver Odd W. Surén Den som skriver OM BOKEN Det er bare én av gangen som kan ha tittelen den som skriver. Slik har det vært siden den første Boken ble skrevet i Blokk, der Byggerne bor, mellom Mørket og de uutgrunnelige

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn?

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn? BURN THIS Anna og Pale har vært i et forhold tidligere. Hun har laget en danseforestilling basert på forholdet hun hadde med Pale. Dette er deres første møte etter premieren, som de begge har sett. INT.

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Kristina Ohlsson. Askepott. Oversatt fra svensk av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Askepott. Oversatt fra svensk av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Askepott Oversatt fra svensk av Elisabeth Bjørnson Til Thelma DEL I Villspor MANDAG Av en eller annen grunn begynte han før eller senere alltid å tenke på journalen når han lot tankene

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen privat sektor Introduksjon til de viktigste bestemmelsene i hovedavtalen(e) Hovedtemaer 1. Generelt om hovedavtalene 2. Valg av

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Tariffinformasjon Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Mekling og mulig streik Parat og Norsk Industri ble ikke enige i årets revisjon av Industrioverenskomsten. Det

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Kontakt Hva er egentlig kontakt? Hvordan trene kontakt?

Kontakt Hva er egentlig kontakt? Hvordan trene kontakt? Kontakt Kontakt er grunnlaget for all læring og samspill mellom deg og hunden din. Jeg vil her skrive litt om hvorfor kontakt er viktig, hva kontakt gjør med samspillet mellom deg og hunden og hvordan

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treningslogg 07 Kristian Puls07. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar. Jeg er glad jeg spiste frokost.

Uke 7 - mandag. Treningslogg 07 Kristian Puls07. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar. Jeg er glad jeg spiste frokost. Uke 7 - mandag Før løpet startet følte jeg meg tipp topp og lett i kroppen. Jeg merket også at jeg det var smart av meg å trene pitte pitte litt før jeg gikk til skolen. Jeg er glad jeg spiste frokost.

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen I. Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen 1. Jesus beskrives i Det nye testamentet som en kenotisk personlighet. Det betyr at han viser sin styrke i sin svakhet. Det greske ordet kenosis finnes

Detaljer

Kalle, Mattis og Søndagsskole-Villy

Kalle, Mattis og Søndagsskole-Villy 1 Kalle, Mattis og Søndagsskole-Villy Det er ikke så lett å forklare hvordan Kalle og Mattis så ut. Du må bare ikke tro det er lett! For ingen av dem stod stille særlig lenge av gangen. Og da er det jo

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Treningslogg for Erik. Uke 7 - mandag

Treningslogg for Erik. Uke 7 - mandag Uke 7 - mandag Jeg hadde aldri prøvd en FITBIT for, så jeg var litt sjenert. Jeg ga nesten alt, jaffal prøvde, men når jeg ser på klokka så hadde jeg bare 103 i puls. Jeg var ikke fornøyd. Uke 7 - tirsdag

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008. Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62

Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008. Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62 Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008 Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62 1 Arbeidsmiljøloven omfatter: Aml. 1-2 (1) Hovedregel: Loven gjelder for virksomhet

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon p rofesjonsorganisasjon Summing Hva forbinder du med fagforeningsbevissthet? Utdanningsforbundet profesjonell Utdanningsforbundet er Norges tredje største

Detaljer

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014)

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014) Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (01) ««Å lese Frisk Nakke har gitt meg stor tro på at jeg kan mestre nakkeplagene mine, og noen kraftfulle verktøy for å bli kvitt dem. Boken er spekket med relevant

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. GRUPPELIV - Spørsmål om forsikringens varighet - FAL 19-6. Forsikrede ble 1.5.92 utmeldt av arbeidsgiverens gruppelivsforsikring etter at han i februar

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen . Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen Organisasjonspsykolog Tore Hegstad Stamina Census stamina CENSUS 1 . Mobbing og konflikter i arbeidslivet

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet.

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. 17. s. i treenighetstiden 2016. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død.

Detaljer

Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også!

Rikskampanjen Fra Varde til Varde - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen «Fra Varde til Varde» oppfordrer til aksjon over hele landet 17. mai for å sette søkelys på en utvikling

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Tor Erik Hansen, Sola Historielag Etter at Kåre Palmer Holm hadde begått innbruddet i Sola Postkontor, ble han rask tatt og satt i

Detaljer