Driftsenhetenes årsmeldinger Vedlegg til årsmelding 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsenhetenes årsmeldinger 2014. Vedlegg til årsmelding 2014"

Transkript

1 Driftsenhetenes årsmeldinger 2014 Vedlegg til årsmelding 2014

2 Grimstad kommune Postadresse: Postboks Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2014 side 2

3 1. Økonomiavdelingen HR-avdelingen Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen Sosial- og barnevernstjenesten NAV Grimstad Boveiledertjenesten Hjemmetjenesten Berge gård Frivolltun Feviktun bo- og omsorgssenter Bestillerenheten Kjøkkentjenesten Kulturtjenesten Biblioteket Kvalifiseringstjenesten Veilednings- og utviklingstjenesten Eide barnehage Tønnevoldskogen barnehage Storgaten barnehage Hausland barnehage Grimstad barnehage Fevik skole Holviga skole Landvik skole Eide skole Grimstad ungdomsskole Fjære barneskole Fjære ungdomsskole Frivoll skole Jappa skole Langemyr skole Plan-, miljø- og landbruksenheten Byggesaksenheten Oppmålingsenheten Bygg- og eiendomstjenesten Brann- og feiertjenesten Kommunaltekniske tjenester Vann- og avløpstjenester Feiertjenesten Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2014 side 3

4 Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2014 side 4

5 1. Økonomiavdelingen Økonomisjef: Helge Moen Tall i tusen kr. Regnskap Budsjett Budsjett Opper Revidert Avvik % Inntekter Netto lønnsutg Andre utgifter Netto resultat Personaldata Faste årsverk 22,0 22,2 0,2 0,9 Brutto årsverk 24,2 24,0-0,2-0,8 Nærværsprosent 97,4 95,3-2,1 - Innledning Økonomiavdelingen ble etablert for å bedre den økonomiske styringen i kommunen. I 2015 vil virksomheten inngå som en del av enhet for virksomhetsstyring. Avdelingen er delt inn i tre seksjoner, kemner (skatteoppkreving), regnskap og faktura/gebyr. Avdelingen har også fire økonomirådgiverstillinger som støtter hver sin sektor, samfunns- og miljøsektoren, kultur- og oppvekstsektoren, helse- og omsorgssektoren og fellesområdet/støttefunksjoner. Det er 23 årsverk i avdelingen, hvorav 22,2 er besatt. Det er 0,8 årsverk i vakant stilling. Regnskapsseksjonen er overført til AKST 1. januar Hovedaktivitetene i 2014 var å forberede etableringen av AKST (Agder kommunale støttetjenester), som er et samarbeid mellom Arendal og Grimstad kommune. Videre var eiendomsskattetakseringsprosjektet i sluttfasen i Dette har vært et omfattende prosjekt som avdelingen har brukt mye ressurser på. Prosjektet vil bli evaluert høsten og aktiviteter Økonomiavdelingen drives i henhold til budsjett, det er et negativt avvik på 0,5 % i forhold til budsjett. Hovedleveransen innenfor budsjettarbeid og tertialrapportering har en økende leveransekvalitet. Det er fortsatt forbedringspunkter som vil bli løpende forbedret. Eiendomsskatteprosjektets oppgave er en ny alminnelig taksering av alle eiendommer i kommunen. Det er mer en eiendommer som er besiktiget og taksert. Dette skal gjøres innenfor lave økonomisk rammer. Prosjektet drives av økonomiavdelingen og rådmannen leder styringsgruppen. Høsten 2014 var det en intern omorganisering i økonomiavdelingen. Det ble etablert et kemnerkontor for Lillesand og Grimstad, lokalisert i Grimstad underlagt økonomiavdelingen. Denne avdelingen har nå ansvaret for all kommunal innkreving for Grimstad kommune. Helse- og omsorgssektoren hadde en stor omstilling knyttet til hverdagsrehabilitering i Økonomiavdelingen ble engasjert sommeren 2014 til å ha en gjennomgang av prosjektet. Dette er en strategisk viktig omstilling som nå har et stort fokus på resultater og oppfølging av disse. Ressursbruk Netto utgifter utgjorde 15,7 mill. kroner i Dette var en økning på 1,4 mill. kroner i forhold til 2013, eller 8,9 %. Årsaken til denne kostnadsveksten er at inntektsrefusjonen for arbeid i forbindelse med selvkostområdene er redusert, og dette utgjør ca. 1 mill. kroner. Kostnadsveksten justert for inntektsavviket er 3,2 % som er normalvekst og i tråd med deflator. Avvik i forhold til budsjett er kroner, og knyttet direkte opp til økte utgifter til eiendomsskatteprosjektet. Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2014 side 5

6 Brutto årsverk er redusert med 0,2 årsverk, eller 1%, og avdelingen har en vakant stilling på 0,8 årsverk. Dette forklarer lønnsavviket på kroner i forhold til budsjett. Avdelingen har vært bemannet med 24 årsverk i 2014, dette er 1,8 årsverk ekstra i forbindelse med eiendomsskatteprosjektet. avdelingens ansatte ble langtidssykemeldt. Disse fraværene kan ikke knyttes opp til arbeidsforhold. Sykefraværet er på 4,7 % i 2014, og det er en forverring på 2,1 prosentpoeng i forhold til Økningen i fravær kom i 3. tertial, da flere av Enhetens målsetninger for budsjett 2014 Nr Mål Beskrivelse Status 1 Revidere arbeidsprosesser og rutiner innenfor inngående og utgående fakturering samt hovedbok. Arbeidet er påbegynt men utsatt på grunn av eiendomskatteprosjektet og etableringen av AKST 2 Redusere sykefraværet med ett prosentpoeng i forhold til fravær i Ta initiativ til minst to driftsgjennom-ganger på enhetsnivå for å vurdere effektivitet og produktivitet i tjenesten. 4 Forenkle utgående fakturering gjennom sentralisering av ansvar foranalyse starter i Videreutvikle tertialrapporteringen for å kunne gi et bredere beslutningsgrunnlag til politisk behandling. 6 Videreutvikle budsjettarbeidet for å kunne gi et bredere beslutningsgrunnlag til politisk behandling. Sykefraværet var 6,2 % i 2012, i 2014 var fraværet 4,7 % dette er en forbedring på 1,5 prosentpoeng. Avdelingen har tatt initiativ til driftsgjennomgang innen pleie- og omsorgstjenester. Arbeidet er utsatt som følge av etablering av enhet for virksomhetsstyring Tertialrapportene er forbedret i forhold til apporteringen Budsjett 2015 og handlingsprogram er forbedret som dokument i forhold til budsjett 2014 og handlingsprogram Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2014 side 6

7 2. HR-avdelingen Enhetsleder: Alf Stensli Tall i tusen kr. Regnskap Budsjett Budsjett Opper Revidert Avvik % Inntekter Netto lønnsutg Andre utgifter Netto resultat Personaldata Faste årsverk 10,0 10,2 0,2 0,0 Brutto årsverk 28,3 29,8 1,5 0,1 Nærværsprosent 93,5 95,5 2,0 - Innledning HR-avdelingen har fortsatt det gode arbeidet med teknologisk organisasjonsutvikling. Avdelingen har brukt mye tid i prosjektarbeid sammen med de andre kommunene i IKT Agder-samarbeidet for å få frem alle løsningene. I tillegg er det brukt mye tid på opplæring av ledere og merkantile. Fullintegreringen av ulike IKT-systemer er nærmest fullført, og det siste er et verktøy for personaloppfølging. I tillegg har avdelingen hatt mange oppgaver knyttet til både etableringen av AKST, og med oppgaver knyttet til endringer i kommunens organisasjon, spesielt forberedelse til enhet for virksomhetsstyring. og aktiviteter Det meste av arbeidstiden til alle medarbeiderne i HR-avdelingen brukes til driftsoppgaver. Rådgiverne driver utstrakt lederstøtte, som delvis er systematisert gjennom jevnlige møter med enhetsledere og bruk av Dialogplassen. Lederstøtte innebærer blant annet faglige råd og praktisk bistand i forbindelse med ansettelsesprosesser, oppfølging av medarbeidere på bakgrunn av helse eller manglende tilpasning til arbeidet, omplasseringer, nedbemanninger, omstillinger og avslutning av arbeidsforhold. Lederstøtten innebærer også rådgivning og veiledning i forbindelse med rapportering, medarbeiderundersøkelse og oppfølging av denne, samt arbeidsmiljøprosesser og tilsyn. Kommunen har og får gode IKT-verktøy som bidrar til bedre systematikk og logistikk i arbeidet. Den faglige støtten fra HR-rådgiverne blir likevel ikke mindre, men den blir annerledes. Lederstøtten vil vri seg fra hvordan og hvorfor et arbeid praktisk skal utføres, til mer å dreie seg om hva som er de kvalitativt beste løsningene og fremtidige konsekvenser av ulike beslutninger. Sagt med andre ord er det et skifte over mot mer analyse, veiledning og coaching for å oppnå bedre styring et skifte vi allerede er i gang med. Avdelingen vil også se på innføring av ulike arenaer og møteplasser for bedre systematikk. Ressursbruk Det er et overforbruk i HR-avdelingen på rundt kr i løpet av året. Av disse utgjør bruk av overtid i lønningsavdelingen, med tilhørende poster for pensjon og forsikring, over halvparten av overskridelsen. Det har ikke vært mulig å kjøre organisasjonsendringen over til AKST, sammen med lovpålagte endringer med A-melding i tillegg til skifte av lønningsleder og skifte av lønnsmedarbeidere, uten bruk av overtid. I tillegg har det vært leid inn lønnskonsulent en periode, og det har vært overlapp mellom avtroppende og påtroppende medarbeidere. Lønningskontoret har vært kjørt helt på tålegrensen av hva som er forsvarlig. Det er, i tillegg til overtiden, en overskridelse på fastlønn, som muligens henger sammen med en feilføring på tillitsvalgte, siden det på det ansvaret er et underforbruk. For å sikre relevant kompetanse i HR-avdelingen er det et overforbruk på kurs og fagmøter. Det er viktig å forstå at det er budsjettert med et minimum av kostnader som det ikke har vært mulig å overholde i et år med endringer innenfor både lov- og avtaleverk som fordrer mer opplæring. Det er også et overforbruk på kontorinventar og utstyr, i og med at kontorstoler og datamaskiner har en begrenset levetid og må byttes ut år om annet. Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2014 side 7

8 Kostnadene for vernetjenesten og hovedverneombudet er sannsynligvis beregnet noe for lavt, slik at også dette ansvaret har et overforbruk. Oppsummert har HR-avdelingen igjen hatt en nøktern drift. Avdelingen har hatt samme ramme på faste årsverk som foregående år. Brutto årsverk består også av lærlinger og frikjøpte hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Sistnevnte i 2014 i en økt stilling. Enheten har noe lavere sykefravær enn foregående år, noe som blant annet skyldes personalsammensetningen. Det er interessant at lærlingene ikke trekker opp sykefraværet like mye som tidligere år. Det jobbes meget godt med lærlingene. Vurderinger Lønningskontoret arbeider med å høyne kvaliteten på sitt arbeid. Dette skjer parallelt med egenopplæring for å sikre overlappende kompetanse. Det foregår et stadig forbedringsarbeid i arbeidsprosesser og dermed også i lønnssystemet. Lønningskontoret har opplevd et skifte fra mye punching av data til mer å utføre kontrollarbeid, uten at den totale arbeidsbyrden har blitt redusert. Dette skiftet betinger og muliggjør bedre opplæring av ledere og merkantile, for stadig riktigere og mer fullstendig lønnsarbeid. Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2014 side 8

9 Enhetens målsetninger for budsjett 2014 Nr Mål Beskrivelse Status 1 Rådmann, sektorledere, enhetsledere, fagledere, merkantile, vernetjeneste og tillitsvalgte i kommunens enheter opplever relevant og rettidig støtte og faglig bistand. 2 Utbetale korrekt lønn den 12. hver måned, og utføre et fullstendig refusjonsarbeid, bokførings- og avstemmingsarbeid. Ajourhold av pliktige offentlige registre. 3 Oppfølging av alle enhetsledere hvert kvartal på HRtall. Drifte avdelingen i henhold til avtalte mål og forventninger. Sørge for at avdelingens medarbeidere er tilstrekkelig faglig oppdatert. Fortsatt kompetanseutvikling av lønningskontorets ansatte og fortsatt omlegging av rutiner. De tre HR-rådgiverne skal i sin sektor gjennomgå og analysere bemanning, nærvær og HRutfordringer. 4 Forberede og gjennomføre lønnsforhandlinger. Oppgjør i 2013 skal håndteres for berørte kapitler innen fristene i avtaleverket. 5 Gjennomføre medarbeiderundersøkelser hvert andre år og arbeide for resultater over landsgjennomsnittet. 6 Legge til rette for myndiggjorte medarbeidere som får og tar ansvar. 7 Ha fokus på nærvær og helsefremmende arbeidsplasser. Arbeide for å ha det laveste sykefraværet av kommunene i Agder gjennom aktive tiltak som forebygger sykefravær, og tiltak for rask tilbakeføring ved sykdom. 8 Gjennomgang av enhetsledernes og fagledernes ansvar, oppgaver og avlønning før lønnsoppgjøret. 9 Revidere Arbeidsgiverstrategi klar for politisk behandling i våren Arbeide for å minske andelen uønskede deltidsstillinger og stillinger med lav stillingsprosent. Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen i februar 2013, med oppfølging av enhetene over de neste 2 år i henhold til deres handlingsplaner. Videreføre arbeidet med planen for reduksjon av sykefravær (UFO-plan), med fokus på utvikling og helsefremmende arbeidsplasser. Videreføre arbeidet med planen for reduksjon av sykefravær (UFO-plan), med fokus på utvikling og helsefremmende arbeidsplasser. Videreutvikle arbeidet med bedriftshelsetjenesten og NAV. Opprettholde Dialogplassen som en sentral arena for sykefraværsoppfølging. Innføring av IKT-system for sykefraværsoppfølging. Vurdere stillingene ut fra kriterier på Personell, Økonomi, Fag og Informasjon (PØFI). Gjennomføres i henhold til planstrategi. Samkjøre ulike dokumenter til en helhetlig arbeidsgiverstrategi. Arbeide for å oppfylle vedtatte retningslinjer. Vurdere insentivordninger og prosjekter for økt helgearbeid. Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2014 side 9

10 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen Enhetsleder: Ragnhild Sigurdsøn Tall i tusen kr. Regnskap Budsjett Budsjett Opper Revidert Avvik % Inntekter Netto lønnsutg Andre utgifter Netto resultat Personaldata Faste årsverk 14,0 13,6-0,4 0,0 Brutto årsverk 15,6 17,6 2,1 0,1 Nærværsprosent 96,9 97,2 0,4 Innledning Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA) hadde i 2014 en fast stillingsramme på 1520 % (15,2). Dokumentsenteret hadde en fast stillingsressurs på 410 %, informasjons- og kommunikasjonsteamet hadde 365 %, politisk sekretariat 245 %, rådgivere 200 %, IKT-leder 100 % og kommunikasjonssjef 100 %. AKA hadde ansvar for kommunens fellestjenester, politisk sekretariat, lederstøttefunksjon, dokumenthåndtering (post- og arkivtjenester), kommunikasjons- og informasjonstjenester, juridisk rådgivning for kommunen, den kommunale IKT-virksomheten, innkjøpsavtaler, betjening av publikumshenvendelser og henvendelser via telefon/sentralbord/epost. og aktiviteter AKA har videreført arbeidet med å redusere kostnader. Blant annet jobber man med å ta ut gevinster av digitaliseringsarbeidet, med i hovedsak å bruke digitale kommunikasjonskanaler, redusere utskrifter og henvise publikum til digitale dokumenter i stedet for utskrifter, m.m. Medarbeidere fra de forskjellige arbeidsområdene har også deltatt i prosjekter og interkommunalt samarbeid/nettverk. Det har gjennom året vært systematisk jobbet med forberedelse til det planlagte samarbeidet med Arendal kommune om dokumentsenter, lønnsog regnskapsavdelinger. (AKST). Blant annet har det vært jobbet med å få ryddet i gamle arkiver og forberede avlevering av alle kommunens papirarkiv, samt planlegging av sentralisering av postmottak. I forbindelse med omtakseringen av eiendommer i Grimstad var arbeidsmengden særdeles krevende for både dokumentsenter og sentralbord. Dokumentsenteret journalførte og håndterte over 3000 klagehenvendelser uten ekstra ressurser våren AKA hadde ansvaret for koordinering av samarbeidet med fadderstyret ved Universitetet i Agder, der det jobbes for at Grimstad kommune skal bli en bedre vertsby for universitetet. Tre velkomstarrangement for studenter ble høsten 2014 arrangert i kommunens regi under studiestartfestivalen, samt at det ble organisert utdeling av kommunens vannflasker på Pubræset. AKA har også hatt samarbeid med studenter på IKT-fag som har jobbet med studentoppgaver med problemstillinger og utfordringer i Grimstad kommune. I tillegg har det vært jobbet med bredbåndsutbygging i hele kommunen, samt nettdekning i sentrum, rundt Sorenskrivergården og Torvet for fri benyttelse av studenter, innbyggere og besøkende Kommunens Språkveileder har blitt ferdigstilt og godkjent i rådmannens ledergruppe. Det øvrige klarspråkarbeidet består blant annet av formidling av språkveilederens innhold, samt kurstilbud. Ressursbruk Sykefraværet i enheten er svært lavt; 2,8 %, og avdelingen har vært nominert til IA (inkluderende arbeidsliv)-prisen i Aust-Agder Avdelingen har et underforbruk på kr som blant annet skyldes at stillingen som arkivleder ble holdt delvis vakant. Jobben har likevel blitt utført ved hjelp av dyktige hospitanter og ekstra innsats fra de resterende Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2014 side 10

11 medarbeidere. Det har vært holdt et strengt fokus på å redusere kostnader i alle sammenhenger. Vurderinger Avdelingen er godt i gang med arbeidet med å hente inn gevinster fra digitaliseringsarbeidet. Noe av kostnadsbesparelsene kommer av at det ikke prioriteres å bruke midler på oppføringer i nettkataloger, telefonkataloger osv, i tillegg til andre tiltak. Arbeidet med digitalisering av tjenester og gevinstrealisering som en konsekvens av dette, er avdelingens viktigste oppgave. Det har vært jobbet målrettet for å knytte oss nærmere andre avdelinger for å komme tidlig inn i kommunikasjonsprosjekter i plansaker, store byggeprosjekter og omstilling i helsesektoren. I tilegg har avdelingen hatt hovedansvaret for utforming og produksjon av årsmelding og tertialrapporter, samt rådmannens forslag til budsjett. Disse retningene er også hovedfokus for den nye kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen (som ble etablert fra 1/1-15) som består av restene etter AKA, samt IKTrådgivere fra andre sektorer etter at AKST- omorganiseringen er gjennomført. Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2014 side 11

12 Enhetens målsetninger for budsjett 2014 Nr Mål Beskrivelse Status 1 Ta i bruk teknologiske løsninger for alle ambulerende forhåndsstemmemottak slik at de er klare for valg 2015 Utvikle kompetansen hos medarbeiderne slik at valg 2015 kan gjennomføres på en rasjonell måte 2 Gjennomføre opplæring av folkevalgte i praktisk IKTbruk Bidra til at det blir en sikker og effektiv arkivdanning. i løpet av våren Avholde månedlige oppfriskningskurs/internopplæring i ephorte 4 Øke antall facebook-likere med 500 i løpet av 2014 Gjennomføre målrettede kampanjer for å øke mottakerbasen i kommunikasjonskanalen. 5 Etablere klarspråkprosjekt 6 Gjennomføre tre velkomstarrangementer for studentene Følge opp samarbeidet med fadderstyret ved UIA. ved UIA i forbindelse med Studiestartfestivalen. 7 Halvårlig gjennomgang av rutinedokument for arkiv og saksbehandling. Rutinedokumentet vil være oppdatert med siste endringer og vil være et oppslagsverk for saksbehandler i arkivdanningen i ephorte. 8 Gjennomgå og forbedre rutinebeskrivelser på oppgavene i politisk sekretariat i løpet av Forbedre interne rutiner for informasjonteamet i løpet av Gjennomføre minst to kommunikasjonsprosjekter i samarbeid med planavdelingen. 11 Utvikle kommunens juridiske ressurser Etablere juridisk fagforum Oppnå en nærværsprosent på 12 minst 95 Reduksjon av avdelingens kopi- og utskriftskostnader 13 med 30 % i forhold til Styrke ansattes kompetanse i basisprogramvare for å 14 øke effektivt bruk av disse. 15 Øke organisasjonens kompetanse innen lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Fokus på faglig og sosialt fellesskap med ett temamøte hver måned, i tillegg til avdelingsmøter og sosiale aktiviteter Holde fokus på at man skal jobbe med dokumenter digitalt, samt si opp leie av en av avdelingens kopimaskiner. Gjennomføre en Office-opplæringsrunde kurs hvert halvår (Innovasjonskurs). Gjennomføre obligatorisk internkurs for ansatte med bestillermyndighet i løpet av Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2014 side 12

13 4. Sosial- og barnevernstjenesten Enhetsleder: Tina Fabricius Tall i tusen kr. Regnskap Budsjett Budsjett Oppr. Revidert Avvik % Inntekter ,6 Netto lønnsutg ,5 Andre utgifter ,6 Netto resultat ,3 Personaldata Faste årsverk 45,9 43,2-2,7-5,9 Brutto årsverk 59,9 57,1-2,8-4,7 Nærværsprosent 94,8 91,7-3,0-3,1 Aktivitetsdata Antall tiltak 201 Omsorgsovert. 8 Antall i FH* 70 Innledning I 2014 har det vært jobbet mye med forbedringsarbeid, omorganisering og bolig. Jobbsentralen ble overført til helsetjenesten fra , mens barneverntjenesten ikke ble egen enhet ved årsskiftet grunnet lederskifte. Ny enhetsleder tiltrer Vi har fått vedtatt tomter til både modulboliger og småhus; Sjef i egen bolig. Videre har nedbemanningsprosessen i arbeidet med enslige mindreårige flyktninger (EM) blitt gjennomført. I november ble begge boligene samlet til en felles bolig for alle ungdommene. I august ble arbeidet med å finne nødboliger til bostedsløse overført til NAV. I følge NAV-loven er det NAV som skal ha denne oppgaven. I løpet av høsten ble vedtaksmyndigheten for rustjenesten overført til bestillerenheten. og aktiviteter I barnevernet har det vært jobbet med ny organisering og opprettelse av Hjemme hos -tjenesten. På grunn av lederskifte og sykmeldinger har det ikke latt seg gjøre å gjennomføre denne omorganiseringen. Dette er begrunnelsen for at vi heller ikke har klart å gjennomføre en brukerundersøkelse i barnevernet i Brukerundersøkelsen er imidlertid påbegynt og vil bli ferdigstilt i Jobbsentralen har hatt som mål å skulle gi et arbeids- eller aktivitetstilbud for de som er i ettervern. Det er behov for en ekstra arbeidsleder på Jobbsentralen for å få det til, og det har enheten ikke hatt ressurser til. Det har vært jobbet med nærvær i arbeidet med EM. Grunnet nedbemanning, ny turnus og flytting til ny bolig, har dessverre nærværsprosenten ikke blitt økt i Arbeidet videreføres. Ressursbruk Sosial- og barneverntjenesten har et merforbruk i forhold til budsjett på kroner. Årsaken til merforbruket er hovedsakelig kjøp av private tjenester for rusmiddelmisbrukere, kjøp av private tjenester og juridisk bistand for barnevernet, egenandel for arbeidet med enslige mindreårige flyktninger og drift av Jobbsentralen. I 2014 ble det gitt et innsparingskrav på kjøp av private tjenester til rusmiddelmisbrukere på kr Det har ikke lykkes for enheten å redusere kjøp av disse tjenestene i denne størrelsesorden, og innsparingen er på kr Det er særlig behovet for flere boliger til rusmiddelmisbrukere som fører til et stort behov for kjøp av slike plasser. Merforbruk i barnevernet skyldes kjøp av private tjenester. Selv om kjøp av disse tjenestene er redusert med kr fra 2013 til 2014, ligger enheten Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2014 side 13

14 over budsjett. Når det gjelder kjøp av juridisk bistand, har dette økt med kr fra 2013 til Barnevernet har hatt mange flere saker i fylkesnemda/tingretten i Dette skyldes at biologiske foreldre kan ta opp saken en gang i året. Dette medfører store kostnader til juridisk bistand. Når det gjelder arbeidet med enslige mindreårige flyktninger er den kostnaden som enheten selv må dekke på kr Kvalifiseringstjenesten har dekket resten av egenandelen med integreringstilskuddet. Jobbsentralen har et merforbruk på kr Dette skyldes at driften er dyrere enn budsjettert. Slik har det vært de siste årene. Jobbsentralen gjør et meget godt arbeid, og resultat for overgang til jobb og skole er på 60 %. Dette er et meget godt resultat når det gjelder denne målgruppen. Dette er et godt forebyggende tiltak. Vurderinger Oppfølging av rusmiddelmisbrukere fra kommunen før og under behandling i andrelinje-tjenesten (sykehuset), fungerer veldig godt. Tilbakemelding fra sykehuset er at rustjenesten gjør en meget god jobb. Det er mange bostedsløse i Grimstad, noe som øker presset i miljøet ved at de bostedsløse bor hos andre med rusrelaterte problemer. Konfliktnivået øker, og i flere tilfeller melder miljøtjenesten om at personer med egen bolig, blir sykere av å ha bostedsløse på overnattingsbesøk. I tillegg blir de bostedsløse sykere av ikke å ha trygge rammer rundt seg, og uroen i miljøet fortsetter på denne måten å eskalere. Det er en stor utfordring at enheten ikke har nok boliger til vanskeligstilte. Det er ca 30 bostedsløse i Grimstad. Det er behov for å bygge eller kjøpe flere boliger til denne målgruppen. Sykefraværet i 2014 er på 8,3 %, noe som er høyt. Fraværet skyldes tre langtidsfravær, samt mange sykmeldinger i EM. Videre var det mye sykefravær i barnevernet de siste månedene av Sykefraværsoppfølging har høy prioritet og fokus, og er et satsningsområde videre. Enhetens målsetninger for budsjett 2014 Nr Mål Beskrivelse Status 1 Opprette miljøtjeneste i barnevernet innenfor egen ramme Ved å omdisponere midler brukt til å kjøpe private tjenester og ved å flytte to ansatte fra saksbehandling til miljøtjeneste. Barnevernet har i tillegg fått økning i ett årsverk til miljøtjeneste. Dette er et tiltak for å jobbe forebyggende og med tidlig innsats. Jobbsentralen vil gi et arbeids- eller aktivitetstilbud til de brukerne som har gjennomført rusbehandling i spesialisthelsetjenesten 2 Gi et arbeids- eller aktivitetstilbud for dem som er i ettervern 3 Gjennomføre brukerundersøkelse i barnevernet Det skal gjennomføres en slik undersøkelse i løpet av Øke nærværsprosenten for ansatte som jobber med enslige mindreårige Jobbe aktivt med arbeidsmiljø for å øke nærværsprosenten. Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2014 side 14

15 5. NAV Grimstad Enhetsleder: Finn B. Henningsen Tall i tusen kr. Regnskap Budsjett Budsjett Oppr. Revidert Avvik % Inntekter Netto lønnsutg Andre utgifter Netto resultat Personaldata Faste årsverk 7,8 8,7 0,9 11,5 Brutto årsverk 9,1 9,4 0,3 3,2 Nærværsprosent 86,5 94,8 8,3 - Aktivitetsdata Innkomne ,2 Behandlede Ferdig beh Ventetid aktive Ventetid ferdig 18,77 16,75-2,02-10,8 Innledning Totale utgifter inneholder lønn, lønn til brukere som er i kvalifiseringsprogrammet, sosialhjelp, utgifter til brukere som har omsorgstilbud i påvente av institusjonsplass og institusjonsopphold. Bakgrunnen for at dette føres på NAV Grimstad sosial er at saksbehandling og utbetaling skjer i fagprogrammet Velferd. og aktiviteter Saksbehandlingstiden er redusert med 10,8 % sammenlignet med I 2014 er nærværsprosenten på 94,8 %. Dette er en positiv utvikling sammenlignet med 2013 hvor nærværsprosenten var 86,5 %. Medarbeiderundersøkelsen for alle medarbeidere i NAV Grimstad viser for 2014 et meget godt resultat. Vi scorer høyest i Aust-Agder med en score på 26,3 poeng av 30 oppnåelige. Alle medarbeidere svarte på undersøkelsen. Ressursbruk Utgiftene til sosialhjelp viser et overforbruk på kroner for Opprinnelig budsjett i 2014 ble redusert i forhold til revidert budsjett 2013 med ca kroner. Videre har vi valgt å overføre kroner til en ekstra arbeidsleder på Jobbsentralen i Dette har vi gjort for å kunne innfri vilkår om arbeidsplikt til brukere på økonomisk sosialhjelp. Dette er hovedårsaken til vårt merforbruk i Per har vi 10 kommunale årsverk ved NAV Grimstad. Vi har økt antall årsverk fra 8,2 til 10 i løpet av året. Økningen gjelder en stilling til introduksjonsprogrammet grunnet økt antall nyankomne flyktninger og økt stilling til gjeldsrådgiver fra 0,2 til 1,0 årsverk. Fra har NAV Grimstad overtatt totalansvaret for midlertidige boliger. Det ble ikke gitt ressurser til totalansvaret for midlertidige boliger. Vurderinger NAV Grimstad har meget gode resultater på introduksjonsprogrammet med overgang til arbeid/utdanning. Vi har nedgang i antall innkomne saker i 2014, og vi har og redusert behandlingstiden i 2014 sammenlignet med NAV Grimstad har hatt tilsyn fra Fylkesmannen innenfor kvalifiseringsprogrammet. Det ble avdekket to avvik, og begge avvikene er lukket innenfor fastsatt tidsfrist. Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2014 side 15

16 Det er gjennomført en medarbeiderundersøkelse også i 2014 for både statlige og kommunale medarbeidere ved NAV Grimstad. Vi scorer 26,3 poeng av 30 oppnåelige. Alle medarbeidere har svart på undersøkelsen og resultatet er best i NAV Aust-Agder. Enhetens målsetninger for budsjett 2014 Nr Mål Beskrivelse Status 1 Alle arbeidssøkende brukere som trenger bistand for å komme i jobb skal få tilbud om veiledning og vurdert arbeidsrettede tiltak. Alle brukere skal få vurdert sitt bistandsbehov mot arbeid. Vårt mål er å opprettholde nivået på antall brukere ved Jobbsentralen fra 2013 til Tiltaket krever en ekstra arbeidsleder på Jobbsentralen og finansieres med overføring av midler fra NAV Grimstad til Sosialtjenesten. 2 Raskt tilbud om gjeldsrådgivning. Det er i dag 12 måneders ventetid på nye saker. Vi har 23 ubehandlede saker og videre 26 saker hvor vi har bedt kreditor stille kravet i bero i inntil ett år. Ved å øke stillingen fra 20 prosent til 100 prosent vil bruker få raskt tilbud om gjeldsrådgivning, tidlig avklaring av brukers økonomiske situasjon, reduksjon av økonomisk sosialhjelp og bedre service og mer fornøyde brukere. 3 Andel deltakere på introduksjonsprogram med overgang til arbeid eller utdanning skal være over 60 prosent ved utgangen av året. Gjennomgang av deltakere minimum hvert kvartal med tanke på aktivitet mot arbeid og utdanning. 4 Godt arbeidsmiljø og et nærvær på minimum 95 %. Alle medarbeidere skal trives på arbeidsplassen Snakk til og ikke om Pluss runde Godt arbeidsmiljø fast tema på kontor- og avdelingsmøter. Medarbeidersamtaler gjennomføres i løpet av andre halvår. 5 Energisparing Lys ved NAV Grimstad skal være avslått i tidsrommet i ukedager. Den medarbeider som går sist har ansvar for slukking i sin avdeling, alternativt innkjøp av tidsbryter. 6 Reduksjon i forbruk av papir Alle skrivere innstilles for dobbeltsidig utskrift. Oppfordre alle til kritisk vurdering av behovet for nødvendige utskrifter. Tas opp med alle medarbeidere i kontormøte Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2014 side 16

17 6. Boveiledertjenesten Enhetsleder: Marit Henriksen Tall i tusen kr. Regnskap Budsjett Budsjett Oppr. Revidert Avvik % Inntekter Netto lønnsutg Andre utgifter Netto resultat Personaldata Faste årsverk 87,2 79,9-7,3-8,4 Brutto årsverk 126,5 122,7-3,8-3,0 Nærværsprosent 87,1 85,7-1,4 - Aktivitetsdata Utviklingshemmede med tjenester u 16 år tjenester o 16 år støttekontakter Omsorgslønn Innledning Boveiledertjenesten er en stor enhet. Antall medarbeidere, døgndrift og en sammensatt brukergruppe gir en svært kompleks drift. Slik beskriver Deloitte boveiledertjenesten etter sin gjennomgang i Man står årlig overfor nye utfordringer og oppgaver som skal håndteres. Også i 2014 har det vær tilsig av brukere, med behov for omfattende tjenester. Man har blant annet brukt høsten til å organisere opp et nytt enetiltak. og aktiviteter Det har vært jobbet målrettet med gjennomgang og rutineforbedrende tiltak i bolig som har vært utsatt for mye negativ omtale, blant annet gjennom mediene. Dette har vært en positiv opplevelse på mange måter, og man høster nå resultater som følge av godt samarbeid og konstruktiv dialog mellom pårørende, verge, habiliteringstjenesten og kommunen. Tidligere kommunalsjef tok i høst initiativ til å etablere en samarbeidsgruppe bestående av pårørende, politikere og ledere. Gruppen har gjennom høsten hatt flere innholdsrike og nyttige møter, der mye av fokuset har vært på erfaringsutveksling og dialog rundt hvordan man kan bruke erfaringene inn i forbedringsarbeid i ulike tjenestetilbud i boveiledertjenesten. Det er også, som følge av erfaringer gjort i 2014, initiert en grundig gjennomgang av hele boveiledertjenesten. Dette arbeidet vil starte opp tidlig i 2015, og fokusområdene vil være knyttet til de ulike tjenestetilbudene, fag, kvalitet og bemanning. Av organisatoriske endringer må det nevnes at det ble konstituert ny enhetsleder i november og at det er tilsatt ny fagleder ved Landviktun. Vedkommende tiltrer på nyåret i Det ble i høst politisk besluttet å øke timelønnssatsen for støttekontaktordningen. Denne endringen trådte i kraft fra oktober og har fått meget god mottakelse fra vår støttekontakter. Man opplever allerede effekt i form av at man nå lettere rekrutterer personell til denne viktige oppgaven. Aktiviteten i 2014 har vært økende, men man har etter beste evne forsøkt å løse nye oppgaver innenfor eksisterende rammer. I tillegg til nye brukere, øker behovet for tjenester hos etablerte brukere. Vi begynner nå å få en del eldre utviklingshemmede som har behov for oppfølging for ulike geriatriske lidelser, som kommer på toppen av grunndiagnosene. Dette utfordrer tjenestetilbudet både faglig og bemanningsmessig. Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2014 side 17

18 Man har i siste halvdel av 2014 registret økt søkermasse til dagaktivitetstilbudet på Dømmesmoen. Dette har medført at vi i høst, grunnet bemanningssituasjonen og de fysiske begrensingene på Aktivitetshuset, har måtte sette inntaksstopp. Dette bidrar til at ikke alle brukere som har fått innvilget tjenesten, får et tilbud. Det jobbes med å finne løsninger av mer permanent karakter, da vi vet at det også vil komme flere nye brukere i Det er en utfordring at antallet VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid) er lavt, og at bedrifter som organiserer slike ordninger stadig øker kravet til brukers funksjonsnivå grunnet behov for høyere profitt. Ressursbruk Enheten har en reduksjon i faste årsverk, dette er primært knyttet til avvikling av et avlastningstilbud. Det er også en reduksjon i brutto årsverk, dette til tross for at sykefraværet er noe høyere i 2014, sammenliknet med foregående år. Sykefraværsandelen fordeler seg ulike på ulike boliger, men ledelsen har god oversikt på hvor det er viktig å prioritere forebyggende tiltak og god oppfølging av ansatte med høyt sykefravær. De mest utsatte boligene får stort fokus også i kommende år, og det jobbes iherdig med å få besatt ledige stillinger for å dempe slitasje og høyt arbeidspress. Enheten er dessverre ikke i nærheten av å oppnå ønsket mål for reduksjon av sykefravær i Enhetens sluttregnskap viser et negativt resultat på 2,1 millioner. Det negative avviket kan i hovedsak knyttes til merforbruk på lønn. Det er særlig én bolig og ett enetiltak som utmerker seg, der høyt fravær og mange vakante stillinger har bidratt til økt behov for innleie og bruk av overtid. Enheten har hatt stort fokus på forbedringsarbeid, dette vil også fortsette i Hovedmålsetningen er å få bemannet opp i henhold til bemanningsplaner, samt sikre god tilgang på kompetente vikarer, slik at man får kontroll på merforbruket. Vurderinger Som tidligere nevnt er det initiert en grundig driftsgjennomgang av hele boveiledertjenesten i Denne gjennomgangen blir viktig med tanke på å identifisere forbedringsområder og utarbeide gode strategier for å møte fremtidige behov. Det er imidlertid viktig å poengtere at det skjer utrolig mye bra i tjenesten hver eneste dag. Mange dyktige medarbeidere og fagledere gjør en formidabel innsats for å møte brukene på en respektfull og faglig god måte, i den hensikt å levere tjenester i henhold til de vedtak som brukerne har fått. Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2014 side 18

19 Enhetens målsetninger for budsjett 2014 Nr Mål Beskrivelse Status 1 Alle voksne utviklingshemmede skal ha mulighet til Følge opp at NAV og videregående skole tar sitt ansvar for arbeids- og skoletilbud. Alle skal dagaktivitet en eller flere dager i uka. vurderes til arbeid før tilbud om kommunal dagaktivitet. Opprette kommunale arbeidstreningsplasser. Søke prosjektmidler.. 2 Bidra til at brukerne får/opprettholder et så høyt funksjonsnivå som mulig. Ha kompetente medarbeidere og turnuser som bidrar til stabilitet og kontinuitet. Fokus på egenmestring. 3 Lavest mulig sykefravær - max 10 %. Ha fokus på nærvær, følge opp sykemeldte. Ha gode turnuser og dyktige ledere. Ha fokus på positive tilbakemeldinger. 4 Satsing på brukermedvirkning og mangfold gjennom å gi tilbud om støttekontakt også som gruppetilbud. Tildeling/omgjøring av tilgjengelige ressurser. Tverrfaglig samarbeid. 9te9 Øke antallet støttekontakter med 35. Det vil redusere ventelista med 90 %. (40 personer har i dag vedtak men det mangler støttekontakt) 5 Gjennomføre opplæringsprogram for ansatte uten formell kompetanse i miljøarbeid. 90 % (av 75) fullfører kompetansehevingsprogrammet; ABC, utviklingshemming og aldring Opplæring i medikament-håndtering gjennomføres som e-læring for dem som ikke har godkjenning for dette i sin utdanning. 6 Arrangere 2 åpne møter med faglig innhold for foresatte. 7 Gjennomgå, evaluere og oppdatere gjeldene kontrollrutiner; fag, økonomi, personal inkl lønn. Etablere controllerfunksjon. Støttekontakt er et rimelig og godt tiltak nederst i omsorgstrappa. Timelønna blir økt med virkning fra 1. oktober. Det er også nødvendig å frigjøre mer arbeidstid til faglig arbeid fremfor administrative oppgaver. Det er det en plan for. Det er i 2013 utarbeidet eget undervisningsopplegg for nyansatte ufaglærte. Programmet skal gjennomføres 1-2 ganger i året. Igangsatt Vi har tidligere hatt god erfaring med å arrangere møter for foresatte. Utvikle samarbeid og felles forståelse. Det er i første omgang satt i system samarbeid på systemnivå mellom pårørende, administrasjon og politisk nivå. Sikre systematisk oppdatering og oppfølging av de internkontroll systemene vi har. Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2014 side 19

20 7. Hjemmetjenesten Enhetsleder: Kari Anne Johnsen Tall i tusen kr. Regnskap Budsjett Budsjett Oppr. Revidert Avvik % Inntekter Netto lønnsutg ,5 Andre utgifter ,2 Netto resultat ,5 Personaldata Faste årsverk 25,1 24,6-0,5-2,0 Brutto årsverk 39,9 41,1 1,2 3,0 Nærværsprosent 86,2 90,3 4,2 - Aktivitetsdata Antall vedtakstimer Innledning Virksomheten omfatter Fevik og Frivoll hjemmebaserte tjenester. Tjenesten består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, turnusbemannet leilighet for ressurskrevende bruker og brukerstyrte personlige assistenter. Tjenesten har til sammen ca.74,75 faste årsverk med et totalt budsjett på 58 millioner. I tillegg drives enheten med omtrent 30 årsverk med timeinnleide og midlertidig ansatte. Inkludert i faste årsverk er 7,22 årsverk brukerstyrte personlige assistenter som betjener 17 brukere. Hjemmesykepleie har 55,23 årsverk og betjener 500 brukere. Praktisk bistand har 2,6 årsverk hjemmehjelpere som betjener 150 brukere. På Fevik er det 2,9 årsverk som betjener én ressurskrevende bruker. 350 brukere har trygghetsalarm, en del av disse har ikke andre tjenester. 13 brukere får avlastningstjeneste i hjemmet. Enheten blir administrert av 3,8 årsverk fagledere, 1 årsverk sykepleiekonsulent og 1 årsverk enhetsleder. Formålet er gi brukere hjelp til å være hjemme så lenge som det er mulig og tilrådelig. og aktiviteter Hjemmebaserte tjenester er en tjeneste som har økt mye, og kommer til å øke ytterligere, som en følge av en ønsket omstilling innen helse- og omsorgstjenestene. Tjenesten har fått flere nye oppgaver: avlastningsoppdrag og kartlegging av demente, økning i fastvaktbruk på natt til terminale kreftpasienter samt hverdagsrehabilitering, der målet er å bidra til økt mestring hjemme. Gerica mobil pleie ble innført i løpet av 2014, slik at nå har alle ansatte i hjemmesykepleien tilgang til dokumentasjonssystem for alle 500 brukere tilgjengelig på smarttelefoner. Det ble oppstart av Helsedirektoratets pasientsikkerhetskampanje med innsatsområde medisinbruk i Denne kampanjen har nå gått over til å bli et program i Internundervisning med faglig kompetanseheving er kjørt med gratis undervisere, og om mulig, i deler av arbeidstiden eller på personalmøter. Slik er målet med kompetansehevende tiltak oppnådd. Det har vært gjennomført ombygginger i desember av lokaler på Frivoll og på Fevik, dette for å tilpasse lokaler til flere grupper på Frivoll og utvide areal til medisinrom på Fevik. Siden ombygging og tilpasning av lokaler først skjedde i desember og på grunn av betydelig aktivitetsøkning i vedtakstimer i 2014, har arbeidet med oppstart av en sykepleiepoliklinikk blitt utsatt til Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2014 side 20

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten... 11 5.

1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten... 11 5. Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2014 2 1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten... 11 5.

Detaljer

34. Byggesaksenheten... 94 35. Oppmålingsenheten... 96 36. Bygg- og eiendomstjenesten... 97 37. Brann- og feiertjenesten... 99 38.

34. Byggesaksenheten... 94 35. Oppmålingsenheten... 96 36. Bygg- og eiendomstjenesten... 97 37. Brann- og feiertjenesten... 99 38. Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial 2014 2 Innhold 1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten...

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

Driftsenhetenes årsmeldinger 2015. Vedlegg til Grimstad kommunes årsmelding 2015

Driftsenhetenes årsmeldinger 2015. Vedlegg til Grimstad kommunes årsmelding 2015 Driftsenhetenes årsmeldinger 2015 Vedlegg til Grimstad kommunes årsmelding 2015 1. VIRKSOMHETSSTYRING... 5 2. KOMMUNIKASJONS- OG DIGITALISERINGSAVDELINGEN... 8 3. SOSIALTJENESTEN... 11 4. BARNEVERNSTJENESTEN...

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

Fra passiv hjelp til aktiv mestring

Fra passiv hjelp til aktiv mestring Sluttrapport for omstilling i pleie- og omsorgstjenestene 2014-2015 Fra passiv hjelp til aktiv mestring 1 Innhold Innhold... 2 1 Bakgrunn for omstillingen... 3 1.1 Mål og rammer... 4 2 Prosessen... 6 2.1

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017 Vedlegg driftsenhetenes mål Grimstad kommune

Handlingsprogram 2014-2017 Vedlegg driftsenhetenes mål Grimstad kommune Handlingsprogram 2014-2017 Vedlegg driftsenhetenes Grimstad kommune Innhold 1. AKA Administrasjons- og kommunikasjonsenheten... 3 2. Økonomiavdelingen... 6 3. HR-avdelingen... 7 4. Sosial- og barnevernstjenesten...

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Helse og omsorgssjefens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Vedlegg til 3. kvartalsrapport 2013

Vedlegg til 3. kvartalsrapport 2013 Vedlegg til 3. kvartalsrapport 2013 Driftsenhetene Grimstad kommune 1. HR-avdelingen... 4 2. Økonomiavdelingen... 6 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen... 8 4. Sosial- og barnevernstjenesten...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

VEDLEGG - 1. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

VEDLEGG - 1. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune VEDLEGG - 1. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

33. Plan, miljø og landbruksenheten... 84 34. Byggesaksenheten... 86 35. Oppmålingsenheten... 88 36. Bygg- og eiendomstjenesten... 90 37.

33. Plan, miljø og landbruksenheten... 84 34. Byggesaksenheten... 86 35. Oppmålingsenheten... 88 36. Bygg- og eiendomstjenesten... 90 37. Driftsenhetenes årsmeldinger 2013 Innhold 1. HR-avdelingen... 4 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten... 12 5. NAV Grimstad...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

VEDLEGG - 2. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

VEDLEGG - 2. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune VEDLEGG - 2. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Lnr.: 10515/11 Arkivsaksnr.: 11/2147 Arkivnøkkel.: 410 F29. Saksbehandler: KJH. Utskrift til: OPPBEMANNING HJEMMETJENESTEN DOKKA.

Lnr.: 10515/11 Arkivsaksnr.: 11/2147 Arkivnøkkel.: 410 F29. Saksbehandler: KJH. Utskrift til: OPPBEMANNING HJEMMETJENESTEN DOKKA. Lnr.: 10515/11 Arkivsaksnr.: 11/2147 Arkivnøkkel.: 410 F29 Saksbehandler: KJH Utskrift til: OPPBEMANNING HJEMMETJENESTEN DOKKA Sammendrag: Det har over en periode vært mye å gjøre i hjemmetjenesten på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

Finansiering av tiltak i R4

Finansiering av tiltak i R4 Saksframlegg Arkivnr. 153 Saksnr. 2014/1422-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Hege Almås Finansiering av tiltak i R4 Dokumenter i saken:

Detaljer

Heltid Deltid Frihet til å velge

Heltid Deltid Frihet til å velge Saman om ein betre kommune. Comfort Hotell Runway, Gardermoen 17.september 2013 Presentasjon av Arbeidstidmodellen i Hurum kommune Heltid Deltid Frihet til å velge v/prosjektleder Grethe Reinhardtsen Arbeidstidmodellen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 Økonomiske konsekvenser ved UHO`s vedtak om tiltak i sak 29/13... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Innspill til Helsedirektoratet fra Kristiansand kommune ifm. videre arbeid med tildelt oppdrag. 4.9.2015

Innspill til Helsedirektoratet fra Kristiansand kommune ifm. videre arbeid med tildelt oppdrag. 4.9.2015 Innspill til Helsedirektoratet fra Kristiansand kommune ifm. videre arbeid med tildelt oppdrag. 4.9.2015 Lederperspektivet NYE KRAV hva er nytt/ukjent? Utfordringsbildet og kunnskapsgrunnlaget HVORFOR?

Detaljer

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?» Grimstad kommune 2. Kontaktperson: Inger Johanne Bolstad 3. E-post: inger.johanne.bolstad@grimstad.kommune.no 4. Telefon: 958 35 668 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014

Prosjektplan Kvæfjordheimen Sammen om en bedre arbeidsplass 2013-2014 Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelinga Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014 Innhold: Prosjektplan Kvæfjordheimen...1 "Sammen om en bedre arbeidsplass"...1 1.0 Bakgrunn...1

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545 MANGLENDE TETTING AV PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET Rådmannens innstilling: 1.For å tette Arbeistilsynets pålegg og å

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Noen fakta om Arendal kommune Antall innbyggere: ca 45 000 Helse og levekår 8 enheter Funksjonshemmede

Detaljer

VEDLEGG - ÅRSMELDING 2012 DRIFTSENHETENE

VEDLEGG - ÅRSMELDING 2012 DRIFTSENHETENE VEDLEGG - ÅRSMELDING 2012 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1.Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 6 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Pilotprosjekt: Lokaliseringsteknologi. Leonila Juvland Spesialsykepleier Demensteam

Pilotprosjekt: Lokaliseringsteknologi. Leonila Juvland Spesialsykepleier Demensteam Pilotprosjekt: Lokaliseringsteknologi Leonila Juvland Spesialsykepleier Demensteam Organisering Metode og gjennomføring Tverrfaglig prosjektgruppe bestående av seks ressurspersoner fra helse- og velferd

Detaljer

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Styresaknr. 34/07 REF: 2007/000294 SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: AMU-sak: Sykefravær. Statistikk og oppfølging Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Helseetaten Postboks 30 Sentrum 0101 OSLO Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Dato: 31.01.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201100288 201100096-10 Else-Berit Momrak,

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak PROSJEKTPLAN TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie

Detaljer

NATTILSYN MED TEKNOLOGISTØTTE

NATTILSYN MED TEKNOLOGISTØTTE Side 1 Prosjektbeskrivelse NATTILSYN MED TEKNOLOGISTØTTE Versjon 2, 15.04.2014 Kommunesamarbeidet Østre Agder har besluttet å satse på implementering av velferdsteknologi i arbeidet for å bedre kvaliteten

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Etablering av Helsevakt og innføring av velferdsteknologi

Etablering av Helsevakt og innføring av velferdsteknologi Fagdag koordinerende enhet og koordinatorer 12.juni 2015 Etablering av Helsevakt og innføring av velferdsteknologi Ulf Harry Evensen, prosjektkoordinator velferdsteknologi Fakta om Fredrikstad kommune

Detaljer

Velferdsteknologi i Grimstad og Østre Agder Aktiv mestring 7.4.14 v/silje Bjerkås

Velferdsteknologi i Grimstad og Østre Agder Aktiv mestring 7.4.14 v/silje Bjerkås Velferdsteknologi i Grimstad og Østre Agder Aktiv mestring 7.4.14 v/silje Bjerkås Dagens tema Hva er velferdsteknologi Visningsarena for velferdsteknologi Nasjonalt velferdsteknologiprogram GericaMobilPleie

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM.

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM. Møtedato: 31.08.2011 Fra kl. 09.15 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 9/11 Til saknr.: 10/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Regnskapsrapport pr 30.04.2015. Innherred Samkommune

Regnskapsrapport pr 30.04.2015. Innherred Samkommune Regnskapsrapport pr 30.04.2015 Innherred Samkommune Verdal, 27. mai 2015 Innhold: Innledning og administrasjonssjefens kommentar 3 Økonomisk situasjon pr 30.04.15 3 Organisasjon 4 Sykefravær 4 Årsverk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

Administrativ organisering av Berg kommune

Administrativ organisering av Berg kommune Administrativ organisering av Berg kommune Berg kommune gjør en midlertidig endring av den administrative organiseringen fra og med dags dato januar 2013. Berg kommune ønsker med dette å forbedre administrasjonens

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Hverdagsmestring i Sørum. Sander Meursinge, enhetsleder Signe Gillebo, fysioterapeut

Hverdagsmestring i Sørum. Sander Meursinge, enhetsleder Signe Gillebo, fysioterapeut Hverdagsmestring i Sørum Sander Meursinge, enhetsleder Signe Gillebo, fysioterapeut Oppstart og forankring 2011: Tanke om å starte med hverdagsrehabilitering, virksomhetsleder og kommunalsjef Januar 2012:

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

HVORFOR TENKE HELT NYTT? V/ TORILL SKÅR

HVORFOR TENKE HELT NYTT? V/ TORILL SKÅR HVORFOR TENKE HELT NYTT? V/ TORILL SKÅR Demografiske endringer Hvordan aktivere innbyggernes egne ressurser? Rekruttering Økonomi 3 Statlige føringer Kommunale føringer Hva skal til for at vi i størst

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 1 Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten... 3 Kort beskrivelse av enheten... 3 Rammebetingelser... 4 Gjennomgående målekort... 5 Målekort for enheten... 7 Beskrivelse

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen Sakstittel: STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskap

Detaljer

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen 1 Visjon for ledelse i Arendal kommune. Å tørre er å gjøre - Handling skaper vekst 2 Uønsket deltid må ses i sammenheng med arbeidsgiverpolitikken. Brukerorientering

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste. Helse- og omsorgsdepartementet

Fremtidens primærhelsetjeneste. Helse- og omsorgsdepartementet Hva sier(og foreslår)pasienter og brukere? "Silotenkningen kan ikke fortsette, det er behov for mer tverrfaglig tilnærming" "Samarbeid må være et krav" "Tjenestene må organiseres slik at den som registrerer

Detaljer

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid

Detaljer

Styring av tjenester til personer med utviklingshemming. Thore Ottershagen Sørum Kommune

Styring av tjenester til personer med utviklingshemming. Thore Ottershagen Sørum Kommune Styring av tjenester til personer med utviklingshemming Thore Ottershagen Sørum Kommune Organisering Overordnet faglig ansvarlig; Kommunalsjef Omsorg og Velferd Delegert ansvar Virksomhetsleder bo- og

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 05.04.2011 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer