Å DYRKE BLÅSKJELL. Et temahefte om blåskjelldyrking

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å DYRKE BLÅSKJELL. Et temahefte om blåskjelldyrking"

Transkript

1 Å DYRKE BLÅSKJELL Et temahefte om blåskjelldyrking

2 BLÅSKJELLDYRKING, EN NÆRING I VEKST Norge har lange tradisjoner med utnyttelse av havet, og skjell er ikke noe unntak. Som mat er det særlig østersen som har spilt en rolle, mens blåskjell, O-skjell og andre arter har vært viktige som agn for å skaffe mat. De siste 20 årene har det vært en ganske stabil dyrking av blåskjell på Fosen i Trøndelag, med årlig høsting av noen hundre tonn. På 80-tallet var det mange som prøvde seg som blåskjelldyrkere langs hele kysten, men uten særlig suksess. For lite profesjonell satsing, dårlige metoder for kontroll av algegifter og til dels dårlig markedskontakt var noen av årsakene til dette. Nå ser verden litt annerledes ut. Metodene og rutinene for algegiftkontroll er langt bedre, mange bedrifter satser seriøst og profesjonelt på skjell, og fokuset mot markedet er langt større enn ved forrige satsing. Selv om enkeltbedrifter sikkert vil feile og få problemer underveis i oppbyggingen av en norsk skjellnæring, har blåskjellnæringen kommet for å bli. Fra dagens produksjon på rundt 600 tonn peker prognosene for årene fremover i retning av en del tonn, noen mener vi kan passere tonn i løpet av få år. HVORFOR TEMAHEFTE OM BLÅSKJELLDYRKING? Interessen for blåskjelldyrking har eksplodert de siste årene. Dette gjør at mange ønsker å sette seg inn i hva dette faktisk dreier seg om, enten for å satse selv, eller for å vurdere andres satsing. Privatpersoner, bedrifter, forvaltningen, politikere og beslutningstakere på ulike nivå må lære seg litt om blåskjelldyrking. Også i skoleverket er det behov for informasjon, særlig for de som vurderer å ta utdanning innen havbruk og kanskje skjelldyrking. Dette heftet er ment å dekke noe av dette behovet, uten å gå for dypt inn i de forskjellige faglige elementene. HVEM STÅR BAK? Heftet er utarbeidet og finansiert av Norske Fiskeoppdretteres Forening- en nasjonal bransjeforening også for skjelldyrkere, Fiskerinæringens Felles Kompetansestyre (FFK) / Fiskerinæringens Kvinneutvalg (FKU) og Aquaflow, et europeisk nettverk for spredning av FoU-informasjon om akvakultur. OM BLÅSKJELLET Blåskjellet (Mytilus edulis) finnes langs hele norskekysten, gjerne på steder med brakkvann og strøm. Det er særkjønnet (hunn- og hannskjell), og gyter ved en temperatur på 8 12 o C. I sør gyter de første gang normalt i april/mai, noe senere lenger nordover. Selv om man har en hovedgyting om våren, gyter blåskjellene gjennom hele sommeren til ut i august. Et skjell kan gyte 10 millioner egg. Egg og melke slippes fritt ut i vannet. Hvis eggene ikke er befruktet innen 3 4 timer dør de. Larvene lever de første dagene fritt i vannmassene. Som 0.3 mm lang yngel setter de seg på fast underlag (dette kalles gjerne påslag, bunnslåing eller 4 Forsidebilde: Hege Terese Myhren Bilder uten byline: Eksportutvalget for fisk

3 settling). Underlaget kan være forskjellig, som stein, grus, sand, mudder, tre, tauverk, plast osv. I den frittsvevende (pelagiske) fasen lever de nær overflaten og ned til 10 m dyp, varierende fra lokalitet til lokalitet. Mange steder kan påslaget komme bare i de øverste 2 3 meterne, også på grunn av sjøpølser og annet som spiser blåskjellyngelen eller hindrer dem i å feste seg. Lav saltholdighet (under 5 promille) i overflatelaget gjør at larvene lever dypere. Yngelen holder seg fast til underlaget med tråder (byssus) som de spinner og fester med et supersterkt lim. Etter at yngelen har festet seg kan de fremdeles bevege seg ved å strekke ut foten og feste nye byssustråder samtidig som de slipper gamle. Blåskjell lever av planteplankton (alger), dyreplankton, bakterier og rester av døde planter og dyr som svever i vannet. Et enkelt skjell kan filtrere mange liter sjøvann hver time. Nyttig mat tas inn i fordøyelsessystemet, mens unyttig stoff skilles direkte ut igjen som såkalt pseudofeces. Skjellmaten blir kremgulaktig hos hannskjell og rødorange hos hunnskjell. Blåskjell kan bli opptil 8 cm, og høstes fra ca 5,5 cm størrelse og oppover etter 11/2 21/2 år. utsatt for fiender fordi de ikke klarer å holde skallet helt lukket. Blåskjell kan finnes på lokaliteter med saltinnhold i vannet (salinitet) ned til ca 6 promille, men da er veksten dårlig. Generelt er det best med jevn salinitet og temperaturer i området fra o C. Blåskjell tåler også tørrlegging. Da strammer de lukkemuskelen godt til slik at uttørking hindres. Blåskjell som dyrkes i hengekulturer som følger opp og ned med tidevannet får en slappere lukkemuskel. Holdbarheten som følge av dette kan bli kortere fordi skjellet åpner seg tidligere enn skjell med en godt trenet lukkemuskel. Mange steder i utlandet er det vanlig å legge sekker med blåskjell fra hengekulturanlegg i tidevannsonen for å trene dem opp noen dager før de sendes ut på markedet. Naturlige fiender for blåskjell er blant annet krabbe, rovsnegl, sjøstjerner og ikke minst ærfugl. OPPDRETTSTEKNOLOGI Dyrking av blåskjell kan virke enkelt, men de som har forsøkt vet at det er mye å passe på. De som prøvde seg på Blåskjell tåler store variasjoner i temperatur og salt-innhold i vannet. De kan overleve innfrysing og temperaturer ned til frysepunktet for sjøvann ( 1.9 o C). De er da mer norske fiskeoppdretteres forening 5

4 80-tallet hadde dårlig tilgang på skikkelig utstyr, og de fleste la ut gammelt tauverk og brukte maursyrekanner og lignende til oppdrift. Dagens anlegg er i langt større grad skreddersydd til formålet, og det finnes seriøse leverandører av utstyr både i Norge og i utlandet. Utstyrsvalg og drift av anlegg er fullstendig avhengig av følgende faktorer: Dybde for påslag og vekst av kultur (bør testes for eksempel ved å se hvor langt ned på tau eller skjellsamlere yngel fester seg) Næringstilgang på lokaliteten (dette får du en pekepinn om ved å se på hva som finnes av ville blåskjell i området) Værforhold, strøm, storm o.l. og hvordan dette kan påvirke avglidning (skjellene kan miste taket og falle til bunns) Indre/ytre regioner. Det kan være ulik fare for problemer med algegift avhengig av hvor anlegget skal Skisse av typiske anleggstyper. (Mats Heide, NTNU/SINTEF Fiskeri og havbruk) legges. Dette kan igjen påvirke behov for flytting og re-utsetting i såkalte strømper. I tillegg kan det være behov for korte eller plutselige høsteperioder før giftalger blir et problem. Størrelse på anlegg og videre ambisjoner vil påvirke utforming/ valg av anleggstype. Egen høsting kontra andres høsting/ leie-høsting samt planlagt markedsføring er viktige faktorer for utstyrsvalg. Rasjonell og maskinell høsting av store anlegg er en forutsetning. Båter/flåter med høsteutstyr ombord må brukes. Det er vanskelig å treffe det rette valget. I utlandet er det opparbeidet mye erfaring om blåskjelldyrking, og en del norske dyrkere har også holdt på i et 20-talls år. Noen besøk rundt på anlegg, både med og uten følge av utstyrsleverandører, kan være nyttig bruk av tid og penger før de endelige valgene treffes. Utforming av anlegg Det meste av blåskjelldyrking i verden foregår som bunnkultur, ved at skjell samles fra bunnen, markedsklare skjell sorteres fra, og små-skjell legges ut igjen. I Norge og andre land hvor blåskjelldyrking er i vekst er det bøyestrekkmetoden som er vanligst. Yngelsamlere (kollektorer) av forskjellige 6

5 Blåskjellåker typer (bånd, tau, notlin) henges ned under bæreliner som ligger i overflaten. Samlerne kan gå ned til forskjellig dyp alt etter hvor dypt blåskjellyngelen finnes på den aktuelle lokaliteten, men det vanligste er 3 10 m. En produksjon på 5-10 kg blåskjell per meter yngelsamler brukes ofte som budsjetteringsgrunnlag, slik at et anlegg som skal produsere 150 tonn blåskjell må sette ut km med yngelsamler. Realistisk produksjon under norske forhold ser ut til å være alt fra 100 til minst 250 kg blåskjell produsert per meter bæreline. Dvs at det henger ned 2-3 stk. 10 m lange yngelsamlere for hver meter bæreline i overflaten. For å produsere 150 tonn blåskjell er det da nødvendig med meter bæreline i overflaten, pluss det som trengs for fortøyninger. Noen velger å legge dette ut som én eller noen få lange bæreliner, mens andre legger flere ved Foto: Vidar Vassvik siden av hverandre. Sikkerhetsmessig er det best om hver bæreline festes individuelt i hver ende. Avstanden som benyttes mellom bærelinene varierer. Et viktig poeng er at avstanden bør være slik at skjellene tilføres nok algerikt vann, samtidig som høsting skal være enkelt. Med 120 m lange bæreliner, 3 m mellom linene og 5 liner i bredden, krever et anlegg da 15 til 40 dekar sjøareal for en årsproduksjon på 150 tonn (4-10 tonn per dekar). Variasjonen er imidlertid stor fra plass til plass, og alt fra 2 til 25 tonn per dekar må regnes som helt normalt. For skjelldyrkeren vil det være fornuftig å spre anlegget over et relativt stort areal i starten, og eventuelt redusere dette eller legge ut flere bæreliner hvis det viser seg at produksjonsevnen på lokaliteten er god nok til det. Disse tallene gjelder for en generasjons utsett og produksjon. For å få et anlegg med Et temahefte om blåskjelldyrking 7

6 kontinuerlig høsting må hver skjelldyrker disponere 3 slike lokaliteter. Anlegg i Rogaland med rør som flytelegemer. Foto: Aspøy Skjell og Produktutvikling Slik bør det ikke se ut! Foto: Kjell Maroni Etter hvert som yngel slår seg på samlerne, skjellene vokser og andre marine organismer gjør det samme, øker tyngden kraftig. På 80-tallet var det mang en skjelldyrker som opplevde at anlegget gikk til bunns, og vi har sett det de siste årene også. En kritisk faktor i denne sammenhengen er oppdrift/ flytelegemer. Flere typer blåser benyttes, og mange farger er i bruk. Enkelte benytter også rør som oppdriftslegemer. Rør anses av mange å få en jevnere gange i sjøen, og også å være et sikrere oppdriftslegeme. Estetisk sett er enten rør, eller blåser med runde former og grå eller svart farge best. Hvor stor oppdrift som bør beregnes er avhengig av hvor stor sikkerhet man vil ha. Blåskjell i sjø regnes gjerne å ha en vekt på 30 % av vekten i luft. En 10 m lang kollektor med 10 kg markedsklare skjell per meter vil ha en vekt i sjøen på 10kg * 10m * 0.3 = 30 kg. Med en flottør for hver 5 m, og 2 3 kollektorer per meter må hver flottør ha en oppdrift på minst 800 kg for å unngå at mer enn halvparten av flottøren trekkes under vann. Utover dette anbefales gjerne 30 40% ekstra sikkerhet, pluss det som skal til for å holde selve anlegget flytende. Endeflottørene skal sammen med fortøyningene bidra til å holde strekk i anlegget. En god tommelfingerregel er at forankringstauene bør være minst 3 ganger dybden. Oppdrift til fortøyningene avhenger av dette forholdet samt strøm og anleggets størrelse. 8

7 HUSK GODE SIKKERHETS- MARGINER! Det anbefales å kontakte aktuelle leverandører av utstyr, og sammenligne tilbudene en får både teknisk og økonomisk. Uansett er det viktig at anlegget legges ut og forankres på en ryddig og sikker måte, som også gjør det mulig med rasjonell drift. Lokaliteter Før du søker om tillatelse til blåskjelldyrking er det nødvendig å undersøke lokaliteten du skal bruke så godt som mulig. En kan i dag få en såkalt tidsbegrenset (normalt 15 mnd) prøvedyrkingstillatelse for å legge ut et lite testanlegg som kan dekke 2m 2 sjøareal. Med et slikt anlegg kan du sjekke om du får påslag av larver, men i praksis gir det lite informasjon som kan brukes senere. Vekstpotensialet på lokaliteten bestemmes blant annet av hvor mye skjell du har i anlegget. Dessuten varierer forekomsten av gode og dårlige alger sterkt fra år til år. En prøvedyrkingstillatelse gir heller ikke noen enerett på lokaliteten. Derfor anbefales det at det søkes om permanent tillatelse med en gang. Anlegget skal plasseres slik at skjellene får best mulige vekstvilkår. Det skal helst ikke ligge slik at det er for skjemmende eller hindrer båttrafikken unødig. Det stilles krav om avstand til andre typer oppdrettsanlegg osv. Et viktig poeng er at anlegget legges og forankres slik at det ikke unødig hindrer kommersielt fiske. Normalt er det ikke tillatt å drive fiske nærmere enn 100 m fra oppdrettsanlegg, men for de fleste skjellanlegg vil det ikke være noe problem å fiske med passive redskaper helt inn til anlegget. Fiskeridirektoratet må da på forespørsel fra den som søker om dyrkingstillatelse, gi dispensasjon fra den generelle regelen om 100 m fiskeforbudsone. Det kan være aktuelt med ulike typer lokaliteter for blåskjelldyrking. En lokalitet kan være godt egnet for larvepåslag, en annen kan ha veldig gode vekstvilkår, mens en tredje kan være egnet for å sikre at skjellene får høy matkvalitet. Flere skjelldyrkere baserer seg i dag på et driftsopplegg hvor skjellene tas opp av sjøen, sorteres og settes ut igjen på en ny lokalitet. Dette krever godkjenning fra fylkesveterinæren. Særlig ærfugl kan være et stort problem for blåskjelldyrkere. Derfor kan det være lurt å unngå å legge ut anlegg på plasser hvor det er kjent at ærfugl oppholder seg. En annen utfordring kan være bølgene. Lokaliteter som ligger åpent til kan være vanskelige fordi skjellene ristes av når det er høy sjø. Hvor store bølger som tåles kan variere litt, etter hva slags anlegg og oppdrift som benyttes. MARKED / OMSETNING Markedsmuligheter Markedet for blåskjell er stort. I Norge omsettes det foreløpig ikke så mye (noen hundre tonn årlig), men lenger sør i Europa spises det årlig omtrent norske fiskeoppdretteres forening 9

8 tonn dyrkete blåskjell av vår art (Mytilus edulis), og over tonn av Middelhavsblåskjell (Mytilus galloprovencialis). Mesteparten av disse skjellene omsettes som ferske, levende skjell, og noe som fryste eller i forskjellige typer lufttette eller åpne pakninger. Videreforedlete skjell utgjør et lite volum, men til dels til gode priser. Holdbarhet Blåskjell som ikke er foredlet skal ved omsetning være friske og levende. De skal være lukket eller lukke seg ved banking på skallet, og skallene skal selvfølgelig ikke være knust. Holdbarhetstid oppgis derfor som Skjell skal omsettes levende. De skal oppbevares ved temperaturer mellom 1 o C og +4 o C, og vil da normalt være holdbare ca 1 uke. Ved pakking i såkalt modifisert atmosfære kan holdbarhetstiden økes noe, men dette krever spesialutstyr og vil også være mer kostbart. du spør. Er det levende skjell høstet på anlegget? Er småskjell og annet sortert fra? Er de størrelses-sortert og ferdig pakket? Får du bare høre om stjernesalgene? osv. START MED KALKYLEN, OG GJØR DEN GRUNDIG!!! Arbeid deg gjennom kalkyler for hvert driftsår fremover, og husk å ta med alt. Hvor hurtig skal utbyggingen foregå? Hvor store skal anleggene være? Hvor langt ligger de fra landbasen og fra nærmeste skjellmottak? Her er det primært snakk om arbeidskostnader, timer til og fra, etterstramming, tilsyn, analyser og røkting, og til sist høsting, sortering, transport til mottak og pakking. I tillegg får en kostnader knyttet til prøver, leie av båter osv. Kalkylen avhenger også av hvilket marked en satser på og hvor lang tid det tar for å nå markedstørrelse. Klarer en 1-åringer til Paris, 2-åringer til Nederland eller 3-åringer til Belgia? Kalkylen vil være unik for hver bedrift, og den vil også avhenge av hvilket system en satser på. Økonomi Kalkyler og økonomien i det å dyrke blåskjell er viktig: VIL VI TJENE PENGER??? Tenk på effektivt arbeid, produksjonskostnader og hvilken salgspris du kan regne med å få for den andelen av skjellene som blir markedsklare FØR du starter å investere en masse penger. Ikke regn med for høye priser, og vær klar over hvilken pris du får oppgitt når Det er også viktig å ha fornuftig finansiering av bedriften, og ikke satse alt på tilskudd og lån. En del egenkapital er nødvendig. Ikke pantsett huset for å starte opp! Norske Fiskeoppdretteres Forening har laget en kontoplan og innføring i økonomistyring for skjelldyrkere. Den kan du kjøpe ved å henvende deg dit. Den gir et grunnlag for kalkyler og hvordan regnskap bør settes opp. 10

9 HVORDAN STARTE MED BLÅSKJELLDYRKING? Tillatelse - konsesjon Tillatelse for å drive med skjell gis fra Fiskeridirektoratets regionale kontorer på grunnlag av en søknad (på fastsatt skjema). Søker du tillatelse for flere lokaliteter, må du søke separat for disse. Søknadsskjema fås hos Fiskeridirektoratets regionkontor. Det kan også hentes ned fra Internett på Veiledningen for utfylling finner du på Prøvedyrking eller permanent konsesjon? Du kan velge mellom prøvekonsesjon eller permanent (fast) konsesjon. Prøvekonsesjonen er gebyrfri, har forenklet saksbehandling, men gis bare for 15 mnd. Fast konsesjon har saksbehandlingsgebyr på kr 8.000,- Søknaden sendes samtidig til kommunen anlegget søkes lagt i, og til Fiskeridirektoratets regionkontor. Søker skal etter kommunens anvisning legge søknaden ut til offentlig høring. Da er det opp til alle som har interesser i området å komme med uttalelser. Ofte kan det være lurt å snakke med de du tror kan ha innvendinger på forhånd (fiskere, fastboende, hyttefolk, andre oppdrettere osv.), og komme til en enighet om hvordan ting skal ordnes. Hvis lokaliteten det søkes om blåskjelldyrking på, ligger i et område av sjøen som kommunen har planlagt til akvakultur, er sjansen for å få konsesjon større enn hvis området er planlagt til noe annet. Det fordi det da må gis dispensasjon eller planen må endres. Høringsuttalelsene sammen med kommunens vurdering sendes til Fiskeridirektoratets regionkontor når saken er ferdigbehandlet i kommunen. Fiskeridirektoratet fordeler søknaden til andre offentlige instanser som skal uttale seg, blant annet Fylkesmannens Miljøvernavdeling, Fylkesveterinæren og Kystverket. Hele prosessen med høringer og søknadsbehandling kan ofte ta lang tid, og det er lurt å tenke minst 1 år fremover når du søker. Fiskeridirektoratets regionkontor er til slutt ansvarlig for å si ja eller nei, og for å skrive ut konsesjonspapirene. Da er det ofte knyttet vilkår til konsesjonen, gjerne som følge av innspill under høringene. Utdanning og kunnskapskrav Å drive med oppdrett krever solid kompetanse. Det finnes et mangfold av kurstilbud/studier på ulike nivå relatert til fiskeri- og havbruksnæringen. For mer informasjon se: Ta også direkte kontakt med skole/ utdanningsinstitusjonene i ditt nærområde for å høre mer om tilbudene som finnes. For å starte med blåskjelldyrking har det vært et minstekrav at du har et 60 timers skjellkurs. Dette dekker skalldyrforskriftens krav til relevant kompetanse. Kurset tar for seg følgende emner: Skjellbiologi, forvaltning, teknologi og utvikling av forretningsplan. Disse kunnskapene er nødvendige for å kunne søke om konsesjon for skjelldyrking. Opplæringsplanen er under Et temahefte om blåskjelldyrking 11

10 vurdering, og det er foreslått å øke timeantallet på kurset til 100 timer. De fleste kursarrangører tilbyr nå kurs etter den nye opplæringsplanen. Se Har du følgende kvalifikasjoner stilles det ikke krav om skjellkurs: 1. Bestått teoretisk tverrfaglig prøve 2. Fagbrev i akvakultur 3. Videregående skole- VKI akvakultur, eller høyere utdanning i akvakultur BLÅSKJELL SOM MAT Matkvalitet Blåskjellene er best på senhøsten med topp kvalitet ved juletider. Utover vinteren synker kvaliteten gradvis før den under og etter gytingen blir på et lavmål, spesielt når det gjelder matinnhold. Beklageligvis er det i sommersesongen at skjellkvaliteten er lav, og det er da nordmenn flest spiser skjell! Blåskjell er en god kilde til jern, selen og vitamin B12. De har lite, men sunt fett, med stor andel av Omega 3 fettsyrer. Utbytteprosent / matinnhold Blåskjell bør ha en fyllingsgrad på minst 20%. Dette måles på følgende måte: Vei en viss mengde skjell. Ha skjellene i et varmt kokekar. Legg på lokket, og når det damper tas lokket av og dampen slippes ut. Dette gjentas slik at skjellene dampes opp 3 ganger. Siste gangen tas kokekaret av og skjellene legges over på et fat. Fyllingsgraden måles ved å veie matinnholdet og regne det ut i prosent av den opprinnelige vekt. Matvaretrygghet / algegifter Skjell som blir solgt via grossist og butikk er testet og er trygge å spise. Men skjell kan bli giftige. Skjell lever bl.a. av mikroskopiske alger, og legger hovedsaklig opp sunne og gode næringsstoffer. Når skjell spiser giftige alger blir de også giftige, og bør ikke spises før skjellene igjen har spist nok gode alger og blitt giftfrie. Giftstoffene er uten farge, uten smak, uten lukt og er til stede selv etter tørking og koking. Det er to hovedgrupper giftstoffer: DSP (diarrhetic shellfish poison) forårsaker ubehagelig, men ufarlig diaré PSP (paralytic shellfish poison) forårsaker nervelammelser og kan være livstruende I Kvalitetsforskriften for fisk og fiskevarer: lover/kvalitet0.html ( 11) stilles det en rekke spesielle krav til skjell som skal omsettes. Dette gjelder innhold av bakterier, mulige giftige eller skadelige forbindelser, innhold av algegifter osv. For å dokumentere at disse kravene overholdes skal alle skjelldyrkingsbedrifter ha en såkalt egenkontroll, blant annet med regelmessig prøveuttak. Sanker du skjell selv er det viktig å unngå steder der vannet kan være forurenset (bakterier, tungmetaller) eller inneholde giftige alger. Statens Næringsmiddeltilsyn har fra mars til oktober tilgjengelig informasjon om algesituasjonen langs kysten på Skjelltelefonen , eller du 12

11 kan finne informasjon på Internett: eller Dyrkete skjell kontrolleres svært nøye før omsetning. Fiskeridirektoratet er ansvarlige for den OPPSKRIFTER Eksportutvalget for fisk har laget en rekke fine oppskriftshefter, blant annet om skjell. Disse kan du finne hos fiskehandleren, eller på oppskrifter/oppskriftshefter. Oppskriften under er hentet derfra: Hvitvinsdampede blåskjell 4 personer INGREDIENSER: 1 l blåskjell 2 stk finhakket sjalottløk 1 finhakket hvitløkbåt 2 ss olivenolje 1 ss finhakket bladpersille 1 dl hvitvin 1 ss usaltet smør endelige godkjenningen av produserte blåskjell i overenstemmelse med EUs direktiver. Norges Veterinærhøyskole i Oslo eller Regionsykehuset og Næringsmiddeltilsynet i Trondheim foretar de nødvendige biologiske testene, foreløpig må dette gjøres med mus. Det arbeides aktivt for å komme frem til, og få godkjent, rent kjemiske testmetoder. Fiskeridirektoratet gjennomfører også et nasjonalt overvåkingsprogram med prøveuttak fra ca 50 steder der det pågår eller snart vil pågå høsting av skjell. Her undersøkes skjellene mikrobiolo- SLIK GJØR DU: Surr sjalottløk og hvitløk i olivenolje til løken er myk. Tilsett blåskjell, smør og hvitvin, og legg lokk på gryten. Når skjellene har åpnet seg er de ferdige. Dryss på persille og server dem varme med godt brød. Med skjell på gaffelen av Stein Mortensen, Morten Schakena, Charles Tjessem og Per Eide er en bok utgitt på Kom Forlag. Den gir deg inngående kjennskap til hvordan du kvalitetsbestemmer og behandler skjell, samt et spekter av gode oppskrifter fra det helt enkle til det mer eksotiske. Den kan kjøpes hos de fleste bokhandlere. 13

12 gisk/kjemisk for forurensninger og kjemisk/biologisk for algegifter. I tillegg registreres algekonsentrasjon og algetyper i vannprøver. ORGANISASJONER Norske Fiskeoppdretteres Forening (NFF) Fagansvarlig: Kjell Maroni Tlf: Hjemmeside: Norske Fiskeoppdretteres Forening er en faglig, landsomfattende og politisk uavhengig organisasjon for norske oppdrettere av fisk og andre organismer i sjøvann og ferskvann, og en del av Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening (FHL). NFF har hovedkontor i Trondheim, og regionale kontorer i Tromsø, Bodø, Trondheim og Bergen. NFF har som formål å samle landets oppdrettere i én organisasjon for derigjennom å fremme oppdretternes økonomiske, faglige, sosiale og kulturelle interesser. Dette søkes nådd gjennom: 1. Å fremme samarbeid og organisasjon blant oppdretterne. 2. Å fremme faglig og økonomisk veiledning/informasjon overfor oppdretterne. 3. Å arbeide for gjennomføring av oppdretternes ønsker og krav overfor de offentlige myndigheter. Å skaffe oppdretterne medbestemmelsesrett ved avgjørelser i spørsmål av faglig og økonomisk betydning for næringen. Fiskerinæringens Landsforening (FNL) Kontaktperson: Otto James Olsen Nils Kristian Sørensen Tlf: Hjemmeside: Fiskerinæringens Landsforening organiserer bedrifter som har virksomhet i fiskerinæringen, fortrinnsvis innen bearbeiding og eksport av fisk og andre sjømatprodukter. Fiskerinæringens Felles Kompetansestyre (FFK) / Fiskerinæringens Kvinneutvalg (FKU) Kontakt: Edel Åsjord Tlf: Hjemmeside: FFK og FKU er nå blitt én organisasjon, og vil få et nytt navn. Den nye organisasjonen vil fortsatt jobbe med kompetanse, rekruttering og likestilling til beste for ei samlet fiskeri og havbruksnæring. FAGLIGE NETTVERK Skjellprosjektet Sekretariat: Gunnar Eiken Tlf: Hjemmeside:

13 Skjellprosjektets arbeid skal bidra til å utvikle en miljøvennlig, lønnsom skjellnæring i Norge, basert på kunnskap og lokale naturressurser. Prosjektet ledes av et styre med representanter fra næringen og bransjeorganisasjoner. Det skal gjennom en koordinert og konsentrert innsats, bidra til utvikling av en skjellnæring i Norge. Når næringen er moden for det, skal arbeidet videreføres av næringen selv, i samarbeid med forvaltning og FoU institusjoner m.v. NAM-prosjektet North Atlantic Shellfish Management Kontakt: Lena Søderholm Tlf Hjemmeside:www.s-fj.f.kommune.no/ prosjekt REGIONALE SKJELLDYRKERLAG Rundt i landet finnes det en rekke lokale/regionale skjelldyrkarlag, som i nært samarbeid med NFF og Skjellprosjektet arbeider for en best mulig utvikling av skjellnæringen i den enkelte region: Rogaland Skjellforum Formann: Alise Karlsen Tlf: Møre og Romsdal Skjellforum Leder: Britt Harøy Tlf: Sunnhordland Skjeldyrkarlag Formann: Eivind Bergtun Tlf: I Sunnhordland pågår også et eget prosjekt, NET Skjel. Prosjektet har som formål å Utnytte potensialet i regionen til å øke verdiskapingen av dyrka sjømat og til å utvikle egen teknologi for utvalgte deler av dyrkarmiljøet. Kontakt: Asbjørn Stavland Tlf: samarbeidsraadet-sunnhordland.no Sogn og Fjordane Skjeldyrkarlag Formann: Vidar Trettenes Hjemmeside: I Møre og Romsdal pågår også et eget Regionalt Utviklingsprogram for Skjellnæringen (RUFS) Kontakt: Hege Terese Myhren Tlf: nordmorenr.no Fosen Skjelldyrkarlag Leder: Runa Hjelm Tlf: Nordnorsk Skjelldyrkerlag Leder: Tone Rasmussen Tlf: Skjellinor Sekretariat: Line Leistad Tlf:

14 FAGMILJØER OG FORSKNING Det er en lang rekke fag- og forskningsmiljøer som arbeider med problemstillinger med betydning for skjellnæringen. Under er de mest aktive listet opp alfabetisk: Akvaforsk (Sunndalsøra Ås) Tlf: Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt (Bergen) Tlf: Høgskolen i Sogndal Tlf: akva.htm Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) (Oslo Grimstad Bergen) Tlf: Norsk Sjømatsenter (Bergen) Tlf: Rogalandsforskning (Stavanger) Tlf: Stiftelsen for samfunns og næringslivsforskning (Bergen) Tlf: Bogestilla AS (Trondheim) Tlf: Havbrukskompaniet (Forsand i Rogaland) Tlf: KPMG Consulting (Trondheim) Tlf: Norconserv (Stavanger) Tlf: NTNU Trondhjem biologiske stasjon Tlf: SINTEF fiskeri og havbruk (Trondheim) Tlf: Veterinærinstituttet Skjellhelse i Bergen Tlf: Fiskeriforskning (Tromsø) Tlf: Havforskningsinstituttet (Bergen Arendal) Tlf: Møreforskning (Ålesund) Tlf: Norges Veterinærhøyskole (Oslo) Tlf: Oceanor (Trondheim) Tlf: Universitetet i Bergen Tlf:

15 OFFENTLIG INFORMASJON Fiskeridirektoratet Har hovedansvaret for havbruksnæringen og dermed skjelldyrking i Norge. Regionale kontorer i Vadsø, Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Måløy, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Tlf hovedkontor: Hjemmeside: Eksportutvalget for fisk Eksportutvalget for fisk ble opprettet av Stortinget 1. juli 1991 og virksomheten er hjemlet i fiskeeksportloven. Virksomheten er i sin helhet finansiert av næringen gjennom lovpålagt avgift. Godkjenning av eksportører, informasjon til næringen og fellesmarkedsføring av norsk sjømat i inn- og utland er oppgaver som EFF er pålagt gjennom lovverket. Som markedsorgan skal EFF gjennom aktiv påvirkning, og ved å sette agenda, bidra til å sikre omdømmet til Norsk Sjømat ute og hjemme. EFF skal i tillegg være kontaktledd mellom utdanning, forskning og næring når det gjelder markedsføring av sjømat. Kontakt: Siri Hamnvik Tlf: Hjemmeside: ANNEN RELEVANT INFORMASJON Aquaflow Norsk koordinator: Helge Reinertsen Tlf: Hjemmeside: Aquaflow er et europeisk nettverk for spredning av FoU-informasjon om akvakultur. Målsettingen er å bidra til å informere akvakulturnæringen og industrien rundt om de siste forskningsresultatene fra EU-finansierte programmer. Forskningsprosjektene oppsummeres på en-sides faktaark, som enten kan hentes fra hjemmesiden på Internett, eller ved henvendelse til NFF eller den norske koordinatoren. Intrafish Hjemmeside: Intrafish har daglig oppdaterte nyheter om hele fiskeri- og havbruksnæringen. Norsk Fiskeoppdrett Kontakt adm./red. tlf: Hjemmeside: Norsk Fiskeoppdrett er det eldste fagbladet for havbruksnæringen i Norge, og har også mange artikler om skjelldyrking. norske fiskeoppdretteres forening 17

16 norske fiskeoppdretteres forening Postboks 1214 Pirsenteret 7462 Trondheim Telefon Telefaks

Foto: Norwegian Seafood Export Council. Å dyrke østers

Foto: Norwegian Seafood Export Council. Å dyrke østers Foto: Norwegian Seafood Export Council Å dyrke østers Østers, eksklusiv nytelse gir muligheter God østers får tennene til å løpe i vann hos personer med sans for matnytelse. Og vår europeiske flatøsters

Detaljer

kveite en «hellig» fisk i oppdrett Norwegian Seafood Export Council Foto: Eiilif Leren/

kveite en «hellig» fisk i oppdrett Norwegian Seafood Export Council Foto: Eiilif Leren/ kveite en «hellig» fisk i oppdrett Foto: Eiilif Leren/ Norwegian Seafood Export Council Kveite, en fisk forbundet med myter og sagn Kveite (Hippoglossus hippoglossus), eller Hellefisk/Helleflyndre som

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR HAVBEITE MED KAMSKJELL I NORGE

STRATEGIPLAN FOR HAVBEITE MED KAMSKJELL I NORGE STRATEGIPLAN FOR HAVBEITE MED KAMSKJELL I NORGE BRANSJENOTAT Hanne Skjæggestad og Thorolf Magnesen 2006 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for biologi Innhold 0 Sammendrag... 3 1 Innledning...

Detaljer

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS 13 10 Fiskeri og havbruk Vi bygger nye tradisjoner... I mer enn 110 år har Nordlandsbanken opparbeidet seg en unik kompetanse om nordnorsk næringsliv og fiskerinæringen.

Detaljer

RAPPORTER OG MELDINGER FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT - BERGEN

RAPPORTER OG MELDINGER FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT - BERGEN Serie B 1979 Nr. S RAPPORTER OG MELDINGER FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT - BERGEN Serie B 1979 Nr, 5 Begrenset distribusjon varierende etter Innhold (Restricted distribution) DYRKING AV

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Fjord Garden AS GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 820022 50 + 5

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Fjord Garden AS GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 820022 50 + 5 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Bioressurser Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF, Forskningssenteret på Rotvoll Arkitekt Ebbellsvei 10 Telefon: 73 59 56 50 Telefaks: 73

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

Markedstilpasning blant oppdrettere av marine arter 1)

Markedstilpasning blant oppdrettere av marine arter 1) Markedstilpasning blant oppdrettere av marine arter 1) Geir Grundvåg Ottesen og Kjell Grønhaug Utgangspunktet for denne artikkelen er spørsmålene: Hvordan oppfatter oppdrettere av marine arter markedsmulighetene?

Detaljer

HOLD NORGE RENT KURSEN MOT REN KYST

HOLD NORGE RENT KURSEN MOT REN KYST HOLD NORGE RENT KURSEN MOT REN KYST INNHOLDSFORTEGNELSE Rapportdel 1. Forord 2. Introduksjon 3. Diskusjon 4. Konklusjoner og anbefalinger 5. Kilder Manual Om marin forsøpling Kort om strandryddedagen Strandrydding:

Detaljer

Ukraina etter Sovjetunionen [ SIDE 6 ] Rørvik blir merkevare for god sjømat [ SIDE 16 ] Forum for visningsanlegg i havbruk [ SIDE 26 ]

Ukraina etter Sovjetunionen [ SIDE 6 ] Rørvik blir merkevare for god sjømat [ SIDE 16 ] Forum for visningsanlegg i havbruk [ SIDE 26 ] NUMMER 2 2014 Ukraina etter Sovjetunionen [ SIDE 6 ] Rørvik blir merkevare for god sjømat [ SIDE 16 ] Forum for visningsanlegg i havbruk [ SIDE 26 ] Dei bortkomne sønene [ SIDE 28 ] Egenskaper Stalam

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

SKREI et kulinarisk høydepunkt [ side 6 ] Det gamle kveitefisket [ side 18 ] Havfruen 25 år [ side 26 ] Fra Ferdigmat til Torungen [ side 32 ]

SKREI et kulinarisk høydepunkt [ side 6 ] Det gamle kveitefisket [ side 18 ] Havfruen 25 år [ side 26 ] Fra Ferdigmat til Torungen [ side 32 ] NUMMER 1 2012 SKREI et kulinarisk høydepunkt [ side 6 ] Det gamle kveitefisket [ side 18 ] Havfruen 25 år [ side 26 ] Fra Ferdigmat til Torungen [ side 32 ] [ innhold ] SKREI et kulinarisk høydepunkt

Detaljer

Tar utlendingene over? [ side 6 ] Fersk frosset [ side 11 ] Sjømatnæringen, forbrukeren og fersk fisk [ side 18 ]

Tar utlendingene over? [ side 6 ] Fersk frosset [ side 11 ] Sjømatnæringen, forbrukeren og fersk fisk [ side 18 ] NUMMER 3 2008 Tar utlendingene over? [ side 6 ] Fersk frosset [ side 11 ] Sjømatnæringen, forbrukeren og fersk fisk [ side 18 ] Ny spennende krabbesesong i vente [ side 22 ] [ MARKED [ LEDER ] Norsk Sjømat

Detaljer

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Rapport fra Arbeidsgruppe om bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Livet i havet vårt felles ansvar Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 2 Leppefiskarter i Norge...

Detaljer

SNF rapport nr. 21/07. Økt verdiskaping gjennom differensierte markedsstrategier? En studie av SMB er i sjømatnæringen i Hardangerfjorden

SNF rapport nr. 21/07. Økt verdiskaping gjennom differensierte markedsstrategier? En studie av SMB er i sjømatnæringen i Hardangerfjorden SNF rapport nr. 21/07 Økt verdiskaping gjennom differensierte markedsstrategier? En studie av SMB er i sjømatnæringen i Hardangerfjorden Inger Beate Pettersen, James Hosea, Bernt Aarset SNF-prosjekt 6950:

Detaljer

SEAFOOD CONFERENCE & EXHIBITION "96

SEAFOOD CONFERENCE & EXHIBITION 96 SEAFOOD CONFERENCE & EXHIBITION "96 BERGEN, MAY 8 12 INNHOLD - CONTENTS Norsk-Dansk avtale om fiskerifaglig samarbeid klar - Norwegian-Danish fishery agreement Jon Skaar jr.: - Tar aldri krise i min munn!

Detaljer

NUMMER 2 2009. Pangasius [ side 4 ] Fartøyer i krabbenæring [ side 8 ] Kultivering av havet [ side 24 ] Sporing krever samarbeid [ side 42 ]

NUMMER 2 2009. Pangasius [ side 4 ] Fartøyer i krabbenæring [ side 8 ] Kultivering av havet [ side 24 ] Sporing krever samarbeid [ side 42 ] NUMMER 2 2009 Pangasius [ side 4 ] Fartøyer i krabbenæring [ side 8 ] Kultivering av havet [ side 24 ] Sporing krever samarbeid [ side 42 ] [ LEDER ] Alle arter vil dø ut Norsk Sjømat gis ut av Norske

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Rømmingssikker not for torsk FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Innovasjon Norge GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Rømmingssikker not for torsk FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Innovasjon Norge GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Havbruksteknologi Rømmingssikker not for torsk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17B Telefon: 4000 5350 Telefaks: 932

Detaljer

Potensial for etablering av en AkvaPark i Rogaland. Fremdrift gjennom delt kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn

Potensial for etablering av en AkvaPark i Rogaland. Fremdrift gjennom delt kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn AkvaPark Rogaland Potensial for etablering av en AkvaPark i Rogaland Fremdrift gjennom delt kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn Outlet to sea Seawater supply Port Heat pump Freshwater

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Fiskens essensielle fettsyrer [ side 4 ] Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda [ side 6 ] LISTEX en løsning på listeriaproblemet [ side 14 ]

Fiskens essensielle fettsyrer [ side 4 ] Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda [ side 6 ] LISTEX en løsning på listeriaproblemet [ side 14 ] NUMMER 1 2008 Fiskens essensielle fettsyrer [ side 4 ] Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda [ side 6 ] LISTEX en løsning på listeriaproblemet [ side 14 ] Kan marin sektor overleve uten taus kunnskap [

Detaljer

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett av Kristian Johansen Masteroppgave ved Institutt for informasjon- og medievitenskap Universitetet i Bergen Høst 2010 og Vår 2011 1 2 Forord Før jeg

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

ROGALAND. i utvikling

ROGALAND. i utvikling ROGALAND i utvikling Rogaland Fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Nr. 2 juni. 2003 8. årgang Hylen midt i verda Regionalt utviklingsarbeid Fylkesdelplan på Haugalandet Havbruk viktig næring i matfylket

Detaljer

Prosjekt Lærlingbedrift

Prosjekt Lærlingbedrift N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1004/06 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 24 Prosjekt nr: 1025 Prosjekt tittel:

Detaljer

effektiv og bærekraftig

effektiv og bærekraftig effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen areal til begjær Oslo 4. februar 2011 Rapport fra et ekspertutvalg oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

Detaljer

Scientia. vitenskapelig metode i ungdomsskolen Veiledning for lærere og elever. Scientia

Scientia. vitenskapelig metode i ungdomsskolen Veiledning for lærere og elever. Scientia vitenskapelig metode i ungdomsskolen Veiledning for lærere og elever Norges forskningsråd, 2005 Innholdet kan kopieres til undervisningsformål Tittel: Vitenskapelig metode i ungdomsskolen. Veiledning for

Detaljer