Rev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2009-03-16 Rev 2009-08-25"

Transkript

1 Mindre kollektivterminaler i Akershus. Statusrapport om tilgjengelighet, tilstand og universell utforming sommeren 2008, supplert med vinterstatus januar Rev

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Om registreringene Oppsummering Registreingene Kostnader De enkelte terminalene Skedsmokorset Jessheim Vormsund Bjørkelangen Blakstad Bærums verk Rød Ask Enebakk (Kirkebygda) Løken Fjerdingby Eltonåsen Østerås Gjelleråstoppen Sonsveien Vevelstad Heggedal Skibak Rotnes Kolsås Fetsund Kostnader Kostnader for standardheving av de mindre terminalene Kostnader for standardheving av de større terminalene De 100 største holdeplassene i Akershus

3 1 Innledning AkershusKollektivterminaler FKF (AKT) har bedt Rambøll Norge AS om å kartlegge status på en del små og mellomstore kollektivterminaler i Akershus. Bakgrunnen er et ønske om å vurdere om det kan være aktuelt at AKT overtar driftsansvar for flere terminaler enn det man har i dag. I dag er det i hovedsak terminaler i Akershus med 6 eller flere plattformer som er AKTs ansvar. Det finnes likevel unntak fra dette. Gjennomgående er standarden på terminaler driftet i AKTs regi høyere enn de som vegholder har ansvaret for. Før AKT evt. vil tilby å ta på seg et økt vedlikeholdsansvar er det nødvendig med en kartlegging av hvor mange terminaler som kan være aktuelle, samt å gi et raskt bilde av dagens status på disse. Foreløpig er det kun tatt med to terminaler i Oslo. Her kan flere terminaler være aktuelle. Som grunnlag for utvelgelsen av de aktuelle terminaler er det benyttet to kriterier, der begge bør oppfylles: Det skal være et sted tilrettelagt for rutemessig omstigning. Rene skoleterminaler er ikke tatt med. Omstigningsområdet skal ikke bare bestå av vanlige busslommer i tilknytning til vegen. Det er i liten grad tatt hensyn til terminalenes trafikkgrunnlag. Fysisk sett er det mange holdeplasser med betydelig trafikk som ligger utenfor vegen, og som således kan ha et skrantende vedlikehold, eller tilgjengeligheten kan være dårlig. Men dette er ikke terminaler, og faller således utenom denne registreringen. Eksempler på dette er de mange snuplassene som finnes rundt omkring. Dette er ofte endeholdeplasser med til dels betydelig trafikk, og ofte med flere enn en buss samtidig (uten at det nødvendigvis skjer omstigning der). En annen gruppe er ensidige stoppesteder, som også teknisk kan være mye likt en terminal. Det anbefales at det også gjøres en vurdering av om enkelte av disse stoppestedene kan vurderes tillagt AKTs apparat for vedlikehold. Det samme kan også gjelde for enkelte anlegg for innfartsparkering, der disse ikke ligger i tilknytning til en terminal. 2 Om registreringene Alle terminalene er befart og registreringene er dokumentert med bilder. Ved registreringen er det lagt vekt på følgende forhold: Vedlikeholdsstatus, herunder Er asfaltdekker hele og uten hjulspor? Er kantsteiner rette og uskadd? Hvordan ser grøntanleggene ut? Er søppelkasser tømt? Utseende og standard på lehus. Det er ikke vurdert type lehus, kun funksjon. Virker området rent og ryddig? Skilting og informasjon, herunder Har terminalen 512-skilt, og er disse korrekt oppsatt? Finnes stoppestedsnavn på lehus og/eller på skiltstolpe? Finnes rutekart (antar at dette er viktigst der det er mange ruter i forskjellig retning). Områdekart er en generell mangel i Akershus. 3

4 Er rutetabeller lesbare og godt tilgjengelige for alle? Hvis sanntidsinformasjon, virker denne? Er det noen form for visningsskilting til terminalen og evt. innfartsparkering? Universell utforming, herunder Er det trinnfri (anbefalt 20 mm høydeforskjell) atkomst til plattformer? Er kantsteinshøyden høy nok (bør være 180 mm) Kommer rullestoler inn i lehus? Hvordan er tilgjengeligheten fra nærområdet? Beskrivelse av evt. hindringer. Kommentarer til belysning. I noen tilfeller kan generell vegbelysning være nok. I andre tilfeller kreves lavere belysningspunkter for å dekke spesielle områder. I den grad det er allergifremkallende bjørk i umiddelbar nærhet kommenteres dette. Annet Tilgjengelighet for buss. Er terminalen stor nok for å kjøre 15 meters boggibuss? Innfartsparkering for bil, status og belegg. NB! Siden det meste av registreringen er foretatt i juli vil belegget være lavere enn normalt. Mulighet for Kiss&Ride kommenteres der dette er et tydelig behov. I landlige omgivelser skjer dette ofte uregulert, og uten spesielle behov for tilrettelegging. Sykkelparkering, status og belegg. Oppsummering av generelt inntrykk Hver terminal er beskrevet i kapittel 4. En kortfattet oppsummering er vist i kapittel 3. Registreringene er utført i juli/august Det er senere gjennomført en vinterbefaring av de største terminalene. Denne befaringen er foretatt ca 1. februar Dette var nesten en uke etter siste snøfall (5 20 cm), og bør være representativt for en satt vintersituasjon der en har hatt tid til å gjennomføre det vedlikeholdet man bør kunne forvente. 4

5 3 Oppsummering 3.1 Registreringene På de neste sidene følger en oppsummering av registreringene. De langt fleste terminalene hadde mangler ved vintervedlikeholdet, men i tabellen under er dette kommentert bare for de mest graverende tilfellene. 3.2 Kostnader En oppgradering av de 21 terminalene nevnt foran til en mer enhetlig standard kan gjøres innenfor en ramme på ca 2 mill. kr. Dette er nærmere detaljert i kapittel 4 og I tillegg kommer et oppgraderingsbehov for større terminaler, ikke utredet i denne rapporten, på ca 1 2 mill kr. Dette er nærmere omtalt i kapittel 5.2. Samlet oppgraderingsbehov for terminalene i Akershus er derved på 3 4 mill kr. Dersom AKT også skal overta ansvaret for større holdeplasser vil investeringsbehovet stige ytterligere. Det er beregnet at en oppgradering av de 100 største holdeplassene medfører en investering på ca 10 mill kr. En mer detaljert beskrivelse av dette finnes i 5.3. Overtakelse av de 21 terminalene beskrevet foran fører til økte driftskostnader på ca kr 2,5 mill. kr årlig. I tillegg kommer nødvendige lønnskostnader. Se for øvrig tabell på side Basert på foranstående kan følgende oppsummerende tabell settes opp: Oppgradering av 21 mindre terminaler Oppgradering av 7-12 større terminaler Oppgradering av inntil 100 holdeplasser Økte driftskostnader 21 mindre terminaler Kostnader 2 mill kr 1-2 mill. kr 10 mill kr 2,5 mill kr/år 5

6 Nr Terminal Kommune Antall oppstillingsplasser Generelt inntrykk Ny terminal. Kantstein er gjennomgående for lav, og terminalen trenger justeringer 1 Skedsmokorset Skedsmo 7-8 (+ 1 avstigning) av skiltplassering, skilting og lehus. Den er ellers i god stand. Ved vinterbefaringen var det glatte gang- og kjøreforhold, og mangelfull strøing. Terminalen er ryddig, med unntak av skråning mot kjøreveg. Det er noen mangler 2 Jessheim Ullensaker 6 på informasjon, lehus og sitteplasser. Ved vinterbefaringen var det glatte gang- og kjøreforhold. 3 Vormsund Nes 5-6 Terminalen er glatt vinterstid og er derfor utfordrende å strø. Den mangler helt ruteinformansjon. Vedlikeholdsmessig er terminalen ellers OK. 4 Bjørkelangen Aurskog-Høland 5 (ikke alle i bruk) Terminalen har god kapasitet, men har mangler knyttet til søppel og vedlikehold av lehus (bl.a. tagging). Kun nedsenk i bakkant av plattformene. 5 Blakstad Asker 4 Terminalen er ryddig, med unntak av manglende skilt på enkelte plf. og lehus uten skillevegger. 6 Bærums Verk Bærum 4 Terminalen er trang og komprimert, men med kun mindre konkrete mangler, litt hjulspor, noe bratte nedsenk, ikke ruteinfo på plattformene, feilplasserte søppelbøtter foran sykkelparkering. 7 Rød Nes 4 Det er hjulspor som bør utbedres ved den ene plattformen. Her må også kantsteinshøyden økes. Lehuset bør vaskes og informasjonsskilting utbedres. Terminalen er ellers i relativt god stand. Terminalen er dårlig vedlikeholdt, med hjulspor på plattformer, søppel rundt 8 Ask Gjerdrum strøing. 4 fullverdige (+reguleringsplasser i delvis bruk) opprusting. Ved vinterbefaringen var det glatte gang- og kjøreforhold, og omkring, stygt lehus, og lite tilgjengelige plattformer. Terminalen trenger mangelfull 9 Enebakk (Kirkebygda) Enebakk 4 (full kun ved skoleslutt) Terminalen trenger oppgradering. Det er mye hærverk med kulehull og ødelagt benk. Midtplattformer er smale og mangler nedsenk. Gangtilknytning er bratt og med en del grus oppå asfalten. 10 Løken Aurskog-Høland 3 Mye søppel og generelt dårlig vedlikehold. Busstopp i kurve gir dårlig tilpasning til universell utforming. 11 Fjerdingby Rælingen 3 (med ekstra kapasitet) Terminalen framstår som ryddig, men med manglende nedsenk for forflytning til plf. 3. Denne har også lav kantstein. Ruteinfo mangler ved hver enkelt plf. Ved vinterbefaringen var det glatte kjøreforhold. 12 Eltonåsen Nannestad 3 fullverdige Benk og søpplekasse bør utbedres og ruteinformasjon bør flyttes. Terminalen 6

7 Nr Terminal Kommune Antall oppstillingsplasser Generelt inntrykk framstår ellers i god stand. Ved vinterbefaringen var det vanskelige kjøreforhold og mangelfull brøyting. 13 Østerås Bærum 3 (ikke alle i bruk) Terminalen er i god stand. Den vesentligste mangelen er 13 cm kansteinshøyde. Korte og for få plattformer. Noe ødelagte møbler og feilplassert søppelkasse. 14 Gjelleråstoppen Nittedal 2 Innfartsparkering ønskelig. Ved vinterbefaringen var det mangelfull strøing av gangarealer. 15 Sonsveien Vestby 2 (med ekstra kapasitet) Terminalen er i relativt god stand. Men lehuset trenger et strøk maling. Det er også noen mangler knyttet til ekstraplattformen. 16 Vevelstad Ski 2 (+ 1-2 kan vente) Lokalisering og kjørearealer er OK, men kantsteinshøyden er svært lav. Terminalen er gjengrodd, og generelt dårlig vedlikeholdt med søppel og betydelig tagging. Området rundt lehus er spesielt ille. Terminalen trenger opprusting. Ved vinterbefaringen var det glatte gang- og kjøreforhold, og mangelfull strøing. 17 Heggedal Asker 1-2 Terminalen er ren og ryddig, men med store mangler knyttet til sikkerhet, universell utforming og skilting/informasjon. Det bør søkes etter annet sted for bussterminal. Ved vinterbefaringen var det vanskelige kjøreforhold og mangelfull brøyting. 18 Skibak Ullensaker 1-2 (med ekstra kapasitet) Terminalen er betydelig overdimensjonert slik den er i dag. Utformingen er OK, men søppelkasse mangler. 19 Rotnes Nittedal 1-2 (+2) Stopp i kurve gjør på- og avstingning vanskelig. Terminalen er trangere enn anbefalt for 15 meters buss. Stopp langs Rv4 erstatter langt på veg terminalen. Ved vinterbefaringen var det glatte gang- og kjøreforhold, og mangelfull strøing. 20 Kolsås Bærum 21 Fetsund Fet 1 1 (+reguleringsplasser. og holdeplass langs FV160) De viktigste busstoppestedene her er ute i fylkesveien, og de er i god forfatning. Terminal utenfor gategrunn skjer i forbindelse med snuing av busser på snuplass. Med unntak av kort plattform og dårlig belysning er terminalen i grei forfatning. Det er lite trafikk her. Ved vinterbefaringen var det glatte kjøreforhold. Området er under ombygging, og terminalfunksjonen er liten. Passasjerrepos mangler asfalt. 7

8 8

9 4 De enkelte terminalene På de etterfølgende sidene presenteres en gjennomgang av status for de enkelte terminalene. Registreringene er supplert med bilder og kart/flyfoto. Kart/flyfoto er av til dels varierende kvalitet og noen flyfoto er gamle. Lehus er markert med røde ringer på kartene. Der ringen er stiplet er det spesielle forhold ved lehuset (andres ansvar, ved busslomme langs vei, etc.). 9

10 4.1 Skedsmokorset Antall oppstillingsplasser Omstigning/korrespondanse avstigningsplass Knutepunkt med mange korresponderende ruter. Vedlikeholdsstatus Terminalen gir et ryddig inntrykk, med unntak av reguleringsholdeplassen, der det er store mengder søppel (og ingen søppelkasse). Søppelkasser på terminalen for øvrig er tømt. Kantstein er av granitt og i god stand. Asfalt er stort sett hel og jevn. Grøntarealene virker velstelt. Skilting og informasjon Det er ikke stoppestedsnavn eller 512 på lehus, men på hver enkelt plattform. Terminalen har flere mangler når det gjelder rutetider. Disse finnes på plattformene, men enkelte mangler. Rutetider burde dessuten vært samlet i lehus og supplert med rutekart. Det er opplegg for sanntidsinformasjon, men denne har i følge passasjerer aldri virket 1. Visningsskilting mangler, det samme gjør innkjøring forbudt -skilt fra Trondheimsveien. Universell utforming Gangatkomst skjer planfritt langs gang- og sykkelvei/fotgjengerfelt. Atkomst til de enkelte plattformer er tenkt via nedsenk fra hovedplattform (ved lehus) til ulike steder på de andre plattformene. Nedsenk er godt utformet, med en høyde på 2-3 cm (noen steder 4). Den er imidlertid plassert der bussen på hovedplattform stopper, slik at det ikke er mulig for forflytningshemmede å bevege seg til andre plattformer når det er buss på denne plattform. Buss på hovedplattform stoppet ved befaringen dessuten med fremre dør i nedsenken, på grunn av stoppestedskiltets (feilaktige) plassering. Kantsteinshøyde langs plattformer er cm. Plattformene er smale, kun 1,45 m. Skilt er godt plassert i enden av plattformene, men som før nevnt feilplassert på sideplattform. Terminalen har to gode lehus med trinnløs atkomst. Lehusene burde idéelt sett vært trukket lengre fra hverandre. Belysning er ok. Det er bjørk rundt terminalen. Denne er imidlertid ikke plantet nylig. 1 Denne virker ved befaringen

11 Vintersituasjon Terminalområdet og gangatkomsten er brøytet og fri for snø. Det ligger is på gangarealene. Plattformer er ikke strødd og det er glatt. Det ligger is og snø i gangatkomsten, og det er ikke strødd. Det er issvuller i overgangen til bensinstasjonen. Kjørearealene er saltet, uten at dette har hatt tilstrekkelig effekt. Det er is enkelte steder og det er ikke strødd. Ved plattform 1 ligger det litt is inntil plattformkanten, og ved de resterende plattformene ligger det mye is. Det er store issvuller foran lehusene. Det er også issvuller rundt skiltstolpene til rutetabellene. Brøytekant hindrer tilgang til sykkelstativet, og telefonkiosken på terminalområdet er av samme årsak kun delvis tilgjengelig. Annet Det er sykkelparkering uten tak for 9 sykler. 1 parkeringsplass er i bruk ved befaringen (formiddag). Regulert innfartsparkering ser ut til å mangle. Muligheter for korttidsparkering og K&R er få eller ingen, men det er pr i dag ikke forbudt å kjøre bil inn på terminalområdet. Rester av gammel holdeplass (512-skilt og søppelkasse) finnes i utkant av terminalen. Generelt inntrykk Terminalen er vedlikeholdsmessig i god stand, men har klare mangler ved den universelle utformingen og skiltingen. Det synes som om det er et forbedringspotensiale knyttet til vinterdriften. Det er smale plattformer på terminalen. På grunn av stoppestedskiltets plassering stopper bussen med døren delvis i nedsenken. 11

12 Rester av gammel holdeplass. Buss stopper i nedsenk og hindrer dermed universell tilgang til andre plattformer. Salting av kjørearealer har ikke hatt tilstrekkelig effekt. Det ligger is på plattformene og det er ikke strødd. Brøytekant hindrer tilgang til sykkelstativ. 12

13 4.2 Jessheim P Antall oppstillingsplasser Omstigning/korrespondanse 6 Knutepunkt med korrespondanse og omstigning mellom buss og jernbane. Vedlikeholdsstatus Terminalområdet er ryddig, med unntak av mur/skråning ved plattform helt i sør, der det er en del søppel. Det er søppelkasser kun på annenhver plattform. Kassene er tømt. Kantstein er av granitt og i god stand. Asfalterte flater er hele. Vegetasjonen er ikke holdt nede, og enkelte steder er det tegn på gjengroing. Enkelte infosøyler trenger mindre reparasjoner. Overbygde areal mellom bussterminal og jernbaneplattform er preget av sprukne skiferheller, løse brostein og rotete oppstilling av benker og søppelkasser. Skilting og informasjon Det er infosøyler på hver enkelt plattform, med normalt gode rutetabeller, 512 og stoppestedsnavn. Det er imidlertid ingen felles infotavle eller rutekart på terminalen. Universell utforming Gangvei fra innfartsparkering er delvis blokkert av møblement til kafé. Kantsteinshøyde langs plattformer er cm, som er forholdsmessig bra. Nedsenk til plattformer varierer og stort sett for høy (4-8 cm). Dette gjelder i begge ender av plattformene. Plattformene er brede og infosøyle og lysstolpe er godt plassert 1,5 m fra kant. Dette gir god fremkommelighet på plattformene. Lehus mangler og det er få sitteplasser på terminalen. Det er god belysning på terminalen. Vintersituasjon Terminalområdet og gangatkomsten er brøytet og fri for snø, med unntak av en del slaps i utkjøringen for bussene. Det ligger is på gangarealene. På plattformene er det delvis strødd med sand, de resterende gangarealer (gangatkomst og rundt plattformer) er ikke strødd. På kjørearealene er det til dels mye is og issvuller, spesielt mellom plattformene. Dette gir ujevnt dekke og nivåforskjeller for bussene. Det er i tillegg issvuller og store mengder is inntil plattforkanter. Det er ikke strødd. Kjørebanen er sannsynligvis saltet, men dette har hatt liten effekt (sannsynligvis for kaldt). 13

14 Fotgjengerkryssing kan medføre farlige situasjoner, da både busser og fotgjengere ferdes i samme glatte kjørebane. Innfartsparkeringen er brøytet. Det ligger is på kjørearealer og gangatkomst til terminal, og det er ikke strødd. Annet Det er stor sykkelparkeringsplass under tak, med mange parkerte sykler ved befaring (formiddag). Det er innfartsparkering i forbindelse med jernbanestasjonen 2. På terminalområdet finnes også drosjeholdeplass. Det er K&R-muligheter kun ved jernbanestasjonen. Trapp fra terminalens sørøstlige område til veien/broen over toglinjene bør vurderes. Plattformer er i korteste laget, og ikke tilpasset leddbuss. Generelt inntrykk Terminalen gir et relativt godt inntrykk, men noen forhold bør utbedres. Dette gjelder spesielt vintersituasjonen. Jessheim terminal med sine 6 plattformer og jernbanestasjonen i bakgrunnen. Nedsenk er litt for høy. Jernbanestasjonen trenger oppgradering. 2 Denne er full ved befaringen

15 Der passasjerer sitter og venter ligger det mye søppel, til tross for søppelkassen til høyre. I skråningen bak kunne det vært en trapp/snarvei til veien over. Felles gang- og kjørearealer er glatte og ikke strødd. Store mengder is skråner opp mot plattformkant og issvuller ligger i kjørebanen. Det kan synes som om det er forsøkt saltet, uten at dette har hatt tilstrekkelig effekt. 15

16 4.3 Vormsund P Antall oppstillingsplasser Omstigning/korrespondanse 5-6 Mindre knutepunkt med korresponderende ruter og omstiging (spesielt mellom matebuss og TIME/Oslo-rettede busser). Vedlikeholdsstatus Det er en søppelkasse på terminalområdet, og denne er tømt. Det er litt søppel i og rundt lehuset. Det er nytt lehus av metallrammer/glass på terminalen. Dette er imidlertid litt skittent og det er merker etter plakatklistring. Kantstein er av granitt og i god stand. Asfalten er i hovedsak hel og uskadet, men har antydninger til hjulspor enkelte steder. Gress er klippet. Skilting og informasjon Stoppestedsnavn og 512 finnes kun på den ene kortsiden av lehuset. Det er ingen plattformnummerering eller oppmerkning av påstigningssted for de ulike rutene. Rutetabeller og informasjon om hvilke bussruter som stopper ved terminalen mangler. Parkering er skiltet. Universell utforming Gangatkomst til terminalen er via overganger av ulik utforming. Den nærmestliggende i sørøstlig retning har god nedsenk, men mangler fotgjengerfelt. Terminalen har sentraløy med god fremkommelighet og få hindringer. Kantstein langs plattform er for lav, med cm. Det er dessuten kun én nedsenk til sentraløya (i retning parkeringsplassen). Denne er for høy, med 5-7 cm. Det er trinnløs atkomst til lehus. Det finnes to benker på sentraløya, en inne i lehuset og en utenfor. Belysningen er ok. Vintersituasjon Terminalområdet og gangatkomsten er brøytet og fri for snø. Det ligger is på gangarealene, men både plattformer og gangatkomst er godt strødd. I tillegg er én plattform (hovedplattform?) helt fri for is (har varmekabler?). Kjørebanen er sannsynligvis saltet, men dette har hatt liten effekt. Det er kun innkjørselen fra nordvest som er delvis bar. I de resterende kjørearealene ligger det is og issvuller. Det er strødd, men mye grus er blitt borte. De ulike plattformene har i varierende grad is liggende inntil plattformkantene. 16

17 Innfartsparkering for bil er brøytet, men ikke strødd. Annet Det finnes seks sykkelparkeringsplasser, hvorav ingen er i bruk ved befaringen. Det finnes parkeringsplass for biler ved terminalen og flere ned mot båthavna. Denne er nesten tom ved befaringen. Muligheter for korttidsparkering og K&R kunne vært bedre (må skje på p-plass). Terminalen ligger delvis på en kolle og heller nedover i flere retninger. Dette kan gi glatte forhold om vinteren. Generelt inntrykk Terminalen var glatt ved vinterbefaringen, og stiller derfor store krav til gode strørutiner. Terminalen er i god forfatning, med unntak av mangel på informasjon. Vormsund terminal med sentraløy i midten. Den mangler nedsenk fra denne kanten, som er i retning Vormsunds senterområde. 17

18 Lehus med to benker. Det er ingen ruteinformasjon på terminalen. Antydning til hjulspor i forkant av bildet. Sentraløyas eneste nedsenk. Denne er 5-7 cm, noe som er høyere en anbefalt. Det ligger is på store deler av kjørearealene. Det er strødd, men det meste av grusen er borte fra kjørearealene på nordøstsiden av sentraløya. Plattformer og gangatkomst er strødd. I tillegg har hovedplattformen varmekabler. 18

19 4.4 Bjørkelangen P Antall oppstillingsplasser Omstigning/korrespondanse 5 Få korresponderende ruter og begrenset omstigning. Vedlikeholdsstatus Det er en søppelkasse i lehuset. Denne er ved befaringen åpen og ikke tømt nylig. Det er litt søppel på bakken. I følge bussjåfør er det ofte mye søppel på terminalen. Lehuset er nedtagget, også ruteinformasjon og skilt. Det mangler dessuten benk. Rester av en sykkel står i sykkelstativet bak lehuset. Kantstein er av granitt og i god stand. Ved plattform 2 og 3 er det hjulspor og ved plattform 1 er det antydninger til hjulspor. Gress er klippet. Skilting og informasjon Det er stoppestedsnavn og 512-skilt på to sider av lehuset. Det er ikke oppmerking av påstigningssted for de ulike rutene. Ved befaringen stoppet bussene ved ulike plattformer og langt bak på hovedplattformen (der det ikke er skilting). Stoppmønsteret er derfor lite leselig. Utvalg av rutetabeller ser ut til å være komplett, men disse er tagget på og delvis ødelagt. Rutekart mangler. Visningsskilting så ut til å mangle. Det mangler også et innkjøring forbudt -skilt, og et annet er snudd. Parkering er skiltet. Universell utforming Atkomst til terminaler er av varierende utforming i forhold til tilgjengelighet for alle. Fra parkeringsplassen er atkomsten grei, men til fortau i retning syd er nedsenken for høy (5-10 cm). Mot nord har overgangen til plattfomen en terskel på 3-8 cm, mens direkte bak lehuset har overgangen lave og gode terskler på kun 1-2 cm. Hovedplattformen er tilstrekkelig bred og uten hindringer. Den har god nedsenk (2-3 cm) i overgangen til de andre plattformene. De andre plattformene har nedsenk på 1-2 cm. Denne er imidlertid i bakkant, noe som er tungvint i forhold til plassering av lehus på hovedplattformen. Kantsteinshøyde langs plattformer er cm. Det er nær trinnfri atkomst til lehuset. Dette mangler for øyeblikket benk. Det er derfor ingen sitteplasser på terminalområdet. Belysningen er ikke optimal. 19

20 Vintersituasjon Terminalområdet og gangatkomsten er brøytet og fri for snø. Det ligger is på gangarealene. Gangatkomst fra alle retninger er godt strødd. Plattformene er strødd, men det ligger noe bar is og issvuller der passasjerer må krysse mellom plattformene. Kjørearealene er saltet og stort sett bare. Det ligger imidlertid noe is i mellom plattformene. Det er delvis strødd. Det ligger litt is inntil plattformkant på samtlige plattformer. Parkeringsplass er brøytet og strødd. Annet Det er parkeringsplass uten tak til 8 sykler. Det er en forholdsvis stor parkeringsplass for bil like ved terminalen. Generelt inntrykk Terminalen er i ok stand, men det ser ut til å være mangler ved søppelhåndtering og vedlikehold av lehus. Bjørkelangen terminal, med den gamle jernbanestasjonen til høyre. Søppelkassen er full og det kommer søppel ut både i bunnen og toppen. Lehuset og rutetabellene er helt nedtagget. 20

21 Plattformskilt mangler, og passasjerer må skifte plattform når bussene kommer inn på terminalen. Nedsenk til plattformen er i bakkant. Plattformer er strødd, men det ligger snø og issvuller i mellom plattformene. Kjørearealene er saltet, uten at dette har hatt tilstrekkelig effekt over hele terminalen. 21

22 4.5 Blakstad Antall oppstillingsplasser Omstigning/korrespondanse 4 (2 i hver retning) Knutepunkt med korresponderende ruter og omstigning (spesielt mellom matebusser og Oslo-rettede busser). Vedlikeholdsstatus Det er en søppelkasse på terminalområdet, denne står i lehuset. Den er full ved befaringen, og dekselet er åpent. Det er litt søppel på bakken i lehuset. Lehuset er rent, men med litt tagging og annet hærverk. Infosøyler er litt skitne. Kantstein er av granitt og i god stand. Ved én plattform er det litt hjulspor. Gress er klippet og beplantningen velstelt. Skilting og informasjon Terminalen har to infosøyler, en på hver side av sentraløya. Disse har stoppestedsnavn og 512-skilt. Det er ikke stoppestedsnavn på lehuset. Enkelte rutetabeller ser ut til å mangle og det er ikke helt samsvar mellom oppgitt rutenummer og rutetabeller på infosøylene. Infosøyler finnes kun på to av de fire punktene bussene stopper. Rutetabeller er ikke samlet i lehus og rutekart mangler. Visningsskilting mangler. Universell utforming Gangatkomst til terminalen er god fra alle retninger, med gangfelt med 1-3 cm nedsenk. Det er trinnløs atkomst til lehus. Plattformen er bred og uten hindre for fremkommelighet. Kantsteinshøyde langs plattformer er cm. Belysningen på området er god og lehus har indre belysning. Vintersituasjon Terminalområdet og gangatkomsten er brøytet og fri for snø. Det ligger is på gangarealene. Gangatkomst fra alle retninger er strødd. Det er et opphold i strøinga der gangveien krysser terminalområdet. Plattformene er litt sparsomt strødd, og det er glatt flere steder. Kjørearealer er saltet og stort sett bare. Busser har god tilgang til plattformkantene. Sykkelparkering er ikke brøytet. 22

23 Annet Det er 8 sykkelparkeringsplasser uten tak, hvorav 1 er i bruk ved befaringen. Regulert innfartsparkering ser ut til å mangle. Muligheter for korttidsparkering og K&R er få eller ingen, men det antas at bilene stopper i kjørevegen. Generelt inntrykk Terminalen er ryddig og i relativ god forfatning, men med manglende sidevegger i lehus og informasjon på enkelte av plattformene. Vintervedlikeholdet kunne vært bedre. Dette er en ryddig og velstelt terminal, og de plantede trærne er ikke bjørk. Trygg atkomst til terminalen via gangfelt og fortau. Infosøyler finnes kun på to av de fire stedene bussene kan stoppe. 23

24 Blakstad terminal med sentraløy. Kjørearealer er saltet og stort sett bare. Det ligger is på plattformene, og det er ikke tilstrekkelig mengder grus til å forhindre at det blir glatt. Sykkelparkering er ikke brøytet. 24

25 4.6 Bærums verk Antall oppstillingsplasser Omstigning/korrespondanse 4 Korrespondanse og omstigning mellom 143 og 753. Vedlikeholdsstatus Det er to søppelkasser i det store lehuset og en i det lille. Disse er tømt, men det ligger en god del sneiper og søppel på bakken i og rundt lehusene. Det er tagging på lehusene. Kantstein er av betong og i god stand 3. Ved én plattform er det litt hjulspor og ujevn asfalt. Det lille som er av vegetasjon på terminalområdet er ikke stelt nylig. Skilting og informasjon Det er ikke stoppestedsnavn på lehusene. Terminalen har kun 512 på den ene siden av det lille lehuset. Det er ingen plattformskilt som viser hvor bussene stopper. Det er normalt gode rutetabeller plassert i hvert lehus. Det er også sanntidsinformasjon på plattformer i begge retninger. Det er ikke rutekart. Universell utforming Atkomsten til terminalen er via gangfelt og overganger med nedsenk og oppmerksomhetsindikator. Nedsenk i forbindelse med en av overgangene er bratt. Det er ledelinjer med oppmerksomhetsindikator fra lehus til plattformkant på begge plattformer. Plattformkant på én plattform har taktil merking. Kantsteinshøyde langs plattformer varierer fra 13 til 17 cm. Det er nær trinnløs atkomst til lehus. Belysningen ser ut til å være tilfredsstillende, sett bort i fra manglende lys i lehus. Vintersituasjon Terminalområdet og gangatkomsten er brøytet og fri for snø. Det ligger is på gangarealene. Det er godt strødd, både i gangatkomst og på plattformene. Kjørearealene er saltet og bare. Busser har god tilgang til plattformkantene. Snøopplag i inn- og utkjørsel sør på terminalen kan muligens hindre sikt for buss. Sykkelparkering er ikke brøytet. Parkeringsplasser for bil er brøytet og strødd. Gangatkomst til terminal er strødd. 3 Kantstein ved den ene plattformen er ødelagt ved befaringen Se bilde nedenfor. 25

26 Annet Sykkelparkeringen ved terminalen er lite tilfredsstillende. Ti sykkelparkeringsplasser er blokkert av søppelkasser som benyttes av avisbud 4. De resterende 4-5 plassene har bøyde rør og ikke tak. Muligheter for korttidsparkering og K&R er få eller ingen. Plattformene er litt korte for de korresponderende bussene og det blir trangt med fire busser samtidig. Generelt inntrykk Terminalen er i middels god til god forfatning, uten akutte behov for oppgradering. Den er liten i forhold til antallet samtidige busser. Bærums Verk terminal. Oppmerksomhetsindikator ved alle overganger. Plattform er litt kort til de to korresponderende rutene. Plattformkant har taktil merking. 4 Søppelkassene er flyttet ved befaringen

Foreløpig er det kun tatt med to terminaler i Oslo. Her kan flere terminaler være aktuelle.

Foreløpig er det kun tatt med to terminaler i Oslo. Her kan flere terminaler være aktuelle. Mindre kollektivterminaler i Akershus. Statusrapport om tilgjengelighet, tilstand og universell utforming sommeren 2008, supplert med vinterstatus januar 2009. 200-02-19 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10)

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) Jevn stigning og samme høyde på opptrinn. Håndlist på begge sider og i hele trappeløpet. Avsluttes etter første og siste trinn med Obs: markering av hvert trappetrinn i hht

Detaljer

UTFORMING AV GATER OMRÅDEPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM

UTFORMING AV GATER OMRÅDEPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM UTFORMING AV GATER OMRÅDEPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM 02.02.2015 Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Formannskapet 12.2.2015 Frist for høringsuttalelser: Områdeplan for Spikkestad sentrum 1 1 INNLEDNING...

Detaljer

Universell utforming og ny HB 111 Standard for drift og vedlikehold av veger

Universell utforming og ny HB 111 Standard for drift og vedlikehold av veger Universell utforming og ny HB 111 Standard for drift og vedlikehold av veger Fagkonferanse om drift og vedlikehold av universell utforming på veger og uteområder Trondheim 30. oktober 2012 Jon Berg, Byggherreseksjonen

Detaljer

KARTLEGGING AV HOLDEPLASSER LINJE 37 : NYDALEN - HELSFYR

KARTLEGGING AV HOLDEPLASSER LINJE 37 : NYDALEN - HELSFYR KARTLEGGING AV HOLDEPLASSER LINJE 37 : NYDALEN - HELSFYR Side 2 Forord Oslo kommune v/ Samferdselsetaten har engasjert Asplan Viak AS til å gjennomføre en kartlegging av behovet for oppgradering av bussholdeplasser

Detaljer

B U S S K U R I ALTA. RAPPORT ETTER B EFARI N G Rådet for funksjonshemmede, 2017

B U S S K U R I ALTA. RAPPORT ETTER B EFARI N G Rådet for funksjonshemmede, 2017 B U S S K U R I ALTA RAPPORT ETTER B EFARI N G 26.09.17 Rådet for funksjonshemmede, 2017 Utarbeidet av Maureen Bjerkan Olsen, styremedlem Norges Blindeforbund Finnmark Denne rapporten viser graden av universell

Detaljer

10 råd for universell utforming av turveger. - en praktisk tilnærming sett fra en landskapsarkitekt / vegplanlegger

10 råd for universell utforming av turveger. - en praktisk tilnærming sett fra en landskapsarkitekt / vegplanlegger 10 råd for universell utforming av turveger - en praktisk tilnærming sett fra en landskapsarkitekt / vegplanlegger Elin Katrine Nilssen Temadag på Notodden 26.03.2014 En sammenligning Telemark Sogn og

Detaljer

Universell utforming kollektivtrafikk

Universell utforming kollektivtrafikk Generelle krav Alle ledd i reisekjeden må være tilgjengelige. Materiell og infrastruktur må være tilpasset hverandre. Krav til materiell Universell utforming kollektivtrafikk Trinnfri atkomst må sikres

Detaljer

Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon

Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon Kolsås Vel Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon Ref.: Referat fra styremøte 19. Mai 2016. Sak: Trafikksikkerheten rundt Kolsås Stasjon. Innhold Rapport fra befaring med Bærum kommune, Plan og Sikkerhet....

Detaljer

Drift av sykkelanlegg og fortau i Trondheim. Terje Lindland Trondheim kommune Trondheim bydrift

Drift av sykkelanlegg og fortau i Trondheim. Terje Lindland Trondheim kommune Trondheim bydrift Drift av sykkelanlegg og fortau i Trondheim Terje Lindland Trondheim kommune Trondheim bydrift Miljøpakken Ambisiøse mål for sykkel Ett mål i Miljøpakken er å få på plass et helhetlig sykkelvegnett i Trondheim.

Detaljer

SKOLEBUSSTERMINAL TYNSET

SKOLEBUSSTERMINAL TYNSET SKISSEMESSIGE INNSPILL, BUSSER OG PARKERING 1 (13) Oppdragsgiver Tynset kommune Rapporttype Skisser 2011-10-10 SKOLEBUSSTERMINAL TYNSET SKISSEMESSIGE INNSPILL, BUSSER OG PARKERING 2-(13) SKISSEMESSIGE

Detaljer

Hva er universell utforming? Sigrid Hellerdal Garthe Styrings- og strategistaben 9.desember 2010

Hva er universell utforming? Sigrid Hellerdal Garthe Styrings- og strategistaben 9.desember 2010 Hva er universell utforming? Sigrid Hellerdal Garthe Styrings- og strategistaben 9.desember 2010 Forankring for arbeidet med uu Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2009) Offentlige myndigheter

Detaljer

Utfordringer knyttet til drift/vedlikehold i byer

Utfordringer knyttet til drift/vedlikehold i byer Sykkelbynettverket: Nettverksamling Region midt Steinkjer 17.-18.april 2012 Utfordringer knyttet til drift/vedlikehold i byer Terje Lindland Trondheim bydrift Typer sykkelanlegg Blandet trafikk (boliggate

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

Operatørkontroll Kvalitetsmanual Buss. Kvalitetsmanual Buss. Versjon 8.0 Februar 2011 1

Operatørkontroll Kvalitetsmanual Buss. Kvalitetsmanual Buss. Versjon 8.0 Februar 2011 1 Kvalitetsmanual Buss Versjon 8.0 Februar 2011 1 Q1Dato Dato for gjennomføring av kontrollen registreres. Q 2 Intervjer ID Intervju ID registreres. (inntil 3 siffer) Q3 Transportmiddel Transportmiddelet

Detaljer

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14))

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Nr. Sted Kostnad Kommentar (Plan og Bygg) 1 Sammenhengende G/S på Tofte-(130 meter gangvei etableres

Detaljer

God sikt Knappen skal brukes hvis du synes biler eller syklister kjører så fort at det blir vanskelig eller utrygt for deg.

God sikt Knappen skal brukes hvis du synes biler eller syklister kjører så fort at det blir vanskelig eller utrygt for deg. Forklaring knappene til nettside Navn Ikon Beskrivelse Krysse vei Knappen skal brukes der du skal gå over veien. Du kan krysse veien i gangfelt med lyskryss, merket gangfelt eller utenfor gangfelt. Før

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

Evaluering av standarder, håndbøker og veiledere. Aud Tennøy Nils Fearnley Kjersti Visnes Øksenholt

Evaluering av standarder, håndbøker og veiledere. Aud Tennøy Nils Fearnley Kjersti Visnes Øksenholt Evaluering av standarder, håndbøker og veiledere Aud Tennøy Nils Fearnley Kjersti Visnes Øksenholt Orientering og veifinning Samstemte: Hovedprinsippet skal være å utforme omgivelsene så logisk og enkelt

Detaljer

Universell utforming. Trygt fram hele året. Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, region øst. Foto: Knut Opeide

Universell utforming. Trygt fram hele året. Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, region øst. Foto: Knut Opeide Universell utforming Trygt fram hele året Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, region øst Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide FotoFoto: Ida Harildstad Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide

Detaljer

Universell utforming. Trygt fram hele året. Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, region øst. Foto: Knut Opeide

Universell utforming. Trygt fram hele året. Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, region øst. Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Universell utforming Trygt fram hele året Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, region øst Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide FotoFoto: Ida Harildstad Foto: Ingrid Øvsteng

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYER OG TETTSTEDER UTFORDRINGER I BY OG TETTSTED KRAV TIL FREMKOMMELIGHET

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYER OG TETTSTEDER UTFORDRINGER I BY OG TETTSTED KRAV TIL FREMKOMMELIGHET DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYER OG TETTSTEDER Joakim Hjertum Bymiljøetaten, Oslo kommune UTFORDRINGER I BY OG TETTSTED Mange kryss og krappe kurver Avkjørsler Lav brøytehastighet Hekker, trær, gjerder o.

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Ulovlig parkering i Brennaveien anmodning om kontroller

Detaljer

DATA FRA SPØRREUNDERSØKELSEN SOM BLE GJENNOMFØRT VED SLUTTEN AV KAMPANJEN VINTERSYKLIST SØKES

DATA FRA SPØRREUNDERSØKELSEN SOM BLE GJENNOMFØRT VED SLUTTEN AV KAMPANJEN VINTERSYKLIST SØKES lillestrom@syklistene.no www.syklistene.no/lillestrom DATA FRA SPØRREUNDERSØKELSEN SOM BLE GJENNOMFØRT VED SLUTTEN AV KAMPANJEN VINTERSYKLIST SØKES Nedenfor vises data fra 40 spørsmål i spørreundersøkelsen

Detaljer

Tilgjengelighet til stoppe- og omstigningssteder i Akershus. Registreringer og forslag til tiltak langs linje 151

Tilgjengelighet til stoppe- og omstigningssteder i Akershus. Registreringer og forslag til tiltak langs linje 151 Tilgjengelighet til stoppe- og ostigningssteder i Akershus Registreringer og forslag til tiltak langs linje 151 Deseber 2008 1 Forord I løpet av soeren 2008 har holdeplassene langs busslinje 151, 401 og

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE REFERANSE: IINR 1103 ASFALTERINGSARBEID

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE REFERANSE: IINR 1103 ASFALTERINGSARBEID ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE REFERANSE: IINR 1103 ASFALTERINGSARBEID OPPLYSNING OM VEIANLEGGENE OG DEN RESPEKTIVE KOMMUNE: Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum Side 1 av 9 Aurskog-Høland

Detaljer

Trygt fram hele året. Universell utforming BILDE AV GOD DRIFT. Hva ser dere her? Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, region øst

Trygt fram hele året. Universell utforming BILDE AV GOD DRIFT. Hva ser dere her? Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, region øst Universell utforming Trygt fram hele året Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, region øst BILDE AV GOD DRIFT. Hva ser dere her? 1 FotoFoto: Ida Harildstad Foto: Ingrid Øvsteng Nasjonal Transportplan Gang-

Detaljer

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/13038-1 Arkiv: Dato: 24.05.13 Q80 ENDRING AV BUSSTRASÉ PÅ GULSKOGEN â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til

Detaljer

5.0 Adkomst trafikkplass

5.0 Adkomst trafikkplass 5.0 Adkomst trafikkplass 5.1 Utforming Utforming av uteareal skal bidra til god adkomst til stasjonen. Videre bidra til å oppfylle mål for parkering. Prinsippskissen som vist i tegning bør legges til grunn

Detaljer

Operatørkontroll Kvalitetsmanual - Buss. Ruter AS Versjon: Kvalitetsmanual Buss. Operatørkontroll. Fotograf: Bonanza AS

Operatørkontroll Kvalitetsmanual - Buss. Ruter AS Versjon: Kvalitetsmanual Buss. Operatørkontroll. Fotograf: Bonanza AS Operatørkontroll Kvalitetsmanual - Buss Ruter AS 15.06.2016 Versjon: 11.0 Kvalitetsmanual Buss Operatørkontroll Fotograf: Bonanza AS Innhold: Q1Dato... 2 Q2 Intervjuer ID... 2 Q3 Transportmiddel... 2 Q5

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer

Sel kommune KARTLEGGING AV UNIVERSELL UTFORMING PÅ OTTA

Sel kommune KARTLEGGING AV UNIVERSELL UTFORMING PÅ OTTA Sel kommune KARTLEGGING AV UNIVERSELL UTFORMING PÅ OTTA 3. november 2011 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Hedmark og Oppland pilotfylker universell utforming Utvikle kommunens kompetanse på universell utforming

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Håndbok HB 111 Standard for drift og vedlikehold Krav til gang- og sykkel- anlegg, sommer og vinter 30. mai 2012 i Alta Jon Berg, Byggherreseksjonen,

Detaljer

Vurdering av tiltak for å oppnå bedre universell utforming av Storgata i Son sentrum

Vurdering av tiltak for å oppnå bedre universell utforming av Storgata i Son sentrum Torggata 2 0181 Oslo www.universellutforming.org Vurdering av tiltak for å oppnå bedre universell utforming av Storgata i Son sentrum Oslo, 16. oktober 2014 Prosjekt Storgata, Son kommune Oppdragsgiver

Detaljer

VIKTIGE FERDSELSÅRER STORGATA

VIKTIGE FERDSELSÅRER STORGATA VIKTIGE FERDSELSÅRER Storgata fra vest. Stigningsforhold ingen utfordring i Otta sentrum Tverrfall fortau er slake, ca 1:50 Gode bredder på fortausarealene stort sett Soneinndeling av gatesnittet, men

Detaljer

Barnebursdagstesten. Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel

Barnebursdagstesten. Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel Kryss Barnebursdagstesten Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel Kvalitet dynamisk rangering -Sikkerhet - Trygghet - Sammenheng

Detaljer

Barnetråkk Tema: Trafikksikkerhet

Barnetråkk Tema: Trafikksikkerhet Barnetråkk 2017 Tema: Trafikksikkerhet Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om Barnetråkk... 3 Barnetråkk 2017... 3 Hva vil skje med Barnetråkkregistreringene?... 3 Tegnforklaring... 3 Barn og unge og

Detaljer

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Mulighetsanalyse Larvik - Forstudie InterCity Larvik Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Alle innspillene fra møtet er referert i dette notatet. Vi tar med oss alle kommentarer videre inn

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.4 Osebrogate 3.0 VEGETASJONSBRUK 4.0 BELYSNING, MØBLERING 4.1 Belysning 4.2 Møblering

Detaljer

GJØVIK BIBLIOTEK OG DE NÆRE OMGIVELSER. Strekningen fra buss-stopp i Strandgata til inngangsparti.

GJØVIK BIBLIOTEK OG DE NÆRE OMGIVELSER. Strekningen fra buss-stopp i Strandgata til inngangsparti. GJØVIK BIBLIOTEK OG DE NÆRE OMGIVELSER. Strekningen fra buss-stopp i Strandgata til inngangsparti. Buss-stoppet i Strandgata. Skiltet med buss-stopp blir borte under skyggen av trekronene. Rutetabellen

Detaljer

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Av Aud Tennøy, stipendiat ved UMB-ILP og Forsker II ved TØI Først noen spørsmål om arbeidsreisen

Detaljer

10-2013. Sykkelbyen Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Strømpeforum Rørfornying i Drammen Flomsikring i Munchen

10-2013. Sykkelbyen Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Strømpeforum Rørfornying i Drammen Flomsikring i Munchen 10-2013 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Sykkelbyen Asker Strømpeforum Rørfornying i Drammen Flomsikring i Munchen Kunnskapsdeling for et bedre samfunn Sykkelbyen Asker Asker kommune

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

12-6. Kommunikasjonsvei

12-6. Kommunikasjonsvei 12-6. Kommunikasjonsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.01.2016 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som

Detaljer

Vegseksjonen Stavanger

Vegseksjonen Stavanger NVF seminar Horsens Forsterket vinterdrift på gang og sykkelveger Vegseksjonen Stavanger Eivind Stangeland Historie 1103 Stavanger 2006-2011 innføring av barveistrategi på gjennomgående sykkelruter i Stavanger,

Detaljer

Tilgjengelighet til stoppe- og omstigningssteder i Akershus. Registreringer og forslag til tiltak langs linje 401.

Tilgjengelighet til stoppe- og omstigningssteder i Akershus. Registreringer og forslag til tiltak langs linje 401. Tilgjengelighet til stoppe- og ostigningssteder i Akershus. Registreringer og forslag til tiltak langs linje 401. Deseber 2008 Forord I løpet av soeren 2008 har holdeplassene langs busslinje 151, 401 og

Detaljer

Foto: Knut Opeide Gående

Foto: Knut Opeide Gående Gående 1 Syklende Trygt fram hele året? Ingrid Rindal Øvsteng, Statens vegvesen Vegdirektoratet 2 Jeg vil si noe om: Mål Prinsipper og bakgrunn Utfordringer Bodø Foto: Tom Melby 3 BILDE AV GOD DRIFT. Hva

Detaljer

130 Aurskog-Høland kommune

130 Aurskog-Høland kommune Ullensaker 479 477 173 478 257 476 Nes Aulifeltet 253 Rånåsfoss 5 17 252 Blaker Sørum 171 251 Hogsetgrenda 171 237 170 6 23 235 8 170 Lierfoss 234 14Finstadbru 12 13 238 Aursmoen Aurskog 11 239 21 Bjørkelangen

Detaljer

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 Karen-Anne Noer Nettverk for regional og kommunal planlegging Oslo, 7. desember 2017 Universell utforming

Detaljer

Detaljert vurdering av gågate

Detaljert vurdering av gågate Hvis ikke tilfredsstillende: Detaljert vurdering av gågate Tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Ikke relevant Problemer for bevegelse? Problemer for orientering? Problemer for miljø? Eventuelle målbare

Detaljer

Prosjektet Kollektiv Alta sender i år inn 3 søknader. De er prioritert som følger:

Prosjektet Kollektiv Alta sender i år inn 3 søknader. De er prioritert som følger: Kollektiv Alta BRA søknader 2013 Prosjektet Kollektiv Alta sender i år inn 3 søknader. De er prioritert som følger: 1. Sannstidsinformasjon (SIS) medsøker er Finnmark fylkeskommune 2. Kurs i universell

Detaljer

Trafikkvurdering av skoleveg ved Sædalen skole

Trafikkvurdering av skoleveg ved Sædalen skole Bergen kommune, Etat for utbygging Trafikkvurdering av skoleveg ved Sædalen skole 2015-04-30 Oppdragsnr.: 5150911 3 2015-04-30 Endring etter møte med oppdragsgiver 2015-04-21 darom ihe darom 2 2015-03-27

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Nes kommune, handlingsplan fysiske tiltak Vedtatt i Nes kommunestyre

Trafikksikkerhetsplan Nes kommune, handlingsplan fysiske tiltak Vedtatt i Nes kommunestyre spiller inn prioritering av tiltak på riks- og fylkesveger I forbindelse med behandling av handlingsprogrammer for riks- og fylkesveger.* Riksveg 7 Gang- og sykkelveger Gangveg til busslomme på Svenkerud

Detaljer

Saksframlegg. Ny standard for utforming av bussholdeplass på kommunal veg

Saksframlegg. Ny standard for utforming av bussholdeplass på kommunal veg Saksframlegg Ny standard for utforming av bussholdeplass på kommunal veg Arkivsak.: 13/32707 Forslag til vedtak: Ved oppgradering eller etablering av nye holdeplasser på kommunal veg benyttes kantsteinstopp

Detaljer

Tilbakeblikk. KFU- møte Ivar Arne Devik Leder for sykkelgruppa i MP. Stasjonsutforming tenk bane bygg buss

Tilbakeblikk. KFU- møte Ivar Arne Devik Leder for sykkelgruppa i MP. Stasjonsutforming tenk bane bygg buss Miljøpakken og superbuss hvordan legger en til rette mht. universell utforming Tilbakeblikk KFU- møte 08.11.2016 Ivar Arne Devik Leder for sykkelgruppa i MP Stasjonsutforming tenk bane bygg buss Miljøpakken

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 Tryggheim Forus Skisse for uteområdet Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 INNHOLD 1. GENERELT 2. HOVEDGREP I PLANEN 3. AMFI MED TILHØRENDE ELEMENTER 4. BALLEK 5. TARZANLØYPE/JUNGEL 6. ANDRE ELEMENTER

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013 Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag 23. oktober 2013 Stø kurs Økningen i persontransport skal tas med økt kollektivtilbud Standarden på fylkesveinettet opprettholdes, samt at vedlikeholdsetterslepet

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/10 Oslo kommune Møteinnkalling 3/10 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Tirsdag 08. juni 2010 kl. 17.00 SAKSKART Åpen halvtime Opprop

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming.

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. 1 Plan- og bygningsloven Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak Et samfunn

Detaljer

GID NAVN STEDSTYPE BESKRIVELSE USERID SKOLENR 2 Plass Ønsket møteplass Huseby. 944 ungdomsskole 1 Plass Ønsket møteplass Huseby

GID NAVN STEDSTYPE BESKRIVELSE USERID SKOLENR 2 Plass Ønsket møteplass Huseby. 944 ungdomsskole 1 Plass Ønsket møteplass Huseby GID NAVN STEDSTYPE BESKRIVELSE USERID SKOLENR 2 Plass Ønsket 1 Plass Ønsket 3 Plass Ønsket Boxåpnere må bli større 4 Plass Ønsket Parkeringsplass. Full folk på senteret. 5 Plass Ønsket Banen må få bedre

Detaljer

Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming.

Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming. Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming. Forutsetninger og ambisjoner Prosessen, medvirkning Konkrete løsninger i bygg og uterom Lærdom Plankonferanse på Sortland 4.-5. april 2011 Skolekvartalet

Detaljer

Statens vegvesen D2-S10-1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser 2014-05-01

Statens vegvesen D2-S10-1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser 2014-05-01 Statens vegvesen D2-S10-1 D2-S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser Innhold 1 Generelt... 2 2 Vinterdriftsklasse DkA... 2 3 Vinterdriftsklasse DkB - høy... 3 4 Vinterdriftsklasse DkB - middels... 4 5 Vinterdriftsklasse

Detaljer

Notat. Registrering av bussholdeplasser i Sørum kommune med hensyn på universell utforming og tilgjengelighet. Oktober 2011

Notat. Registrering av bussholdeplasser i Sørum kommune med hensyn på universell utforming og tilgjengelighet. Oktober 2011 Notat Registrering av bussholdeplasser i Sørum kommune med hensyn på universell utforming og tilgjengelighet. Oktober 2011 2 Forord Sørum kommune, ved Plan- og utbyggingsseksjonen ba 06.05.2011 om tilbud

Detaljer

Universell utforming av knutepunkter

Universell utforming av knutepunkter Universell utforming av knutepunkter HEFTE 03.09.2012 Region øst Forsiden Bilde av Lillehammer skysstasjon som ble opprustet i 2011. Foto: Randi K. Øverland. Universell utforming Knutepunkt . KNUTEPUNKT

Detaljer

Prinsipper for ledelinjer

Prinsipper for ledelinjer Prinsipper for ledelinjer Håndbok 278 Universell utforming av veger og gater Ledelinjer Kunstige ledelinjer vs naturlige ledelinjer Kunstige ledelinjer Ulemper: Kostbart å legge Vanskelig å drifte/vedlikeholde

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Opprop Til stede: Roger Walther Holland (Norges Handikapforbund) kst. Leder, Helge Havnegjerde, Bente Bråthen (Landsforeningen for ryggmargskadde)

Opprop Til stede: Roger Walther Holland (Norges Handikapforbund) kst. Leder, Helge Havnegjerde, Bente Bråthen (Landsforeningen for ryggmargskadde) Oslo kommune Protokoll 3/10 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Tirsdag 08. juni 2010 kl. 17.00-18.00 Åpen halvtime Det var ingen frammøtte til åpen

Detaljer

Erfaringer fra Romerike-kontraktene. Per Nilsen

Erfaringer fra Romerike-kontraktene. Per Nilsen side 1 Erfaringer fra Romerike-kontraktene Per Nilsen 18.04.17 Nettbuss AS Inndelt i 9 regioner i Norge. Region Akershus/Oslo ansvar for Nettbuss sin produksjon i Akershus og Oslo. Regionen disponerer

Detaljer

VURDERING AV UTEOMRÅDET FOR URANIENBORG BARNEHAGE

VURDERING AV UTEOMRÅDET FOR URANIENBORG BARNEHAGE Prosjekt Oslo/634808.1 13 A-125156 DEL 3: VURDERING AV UTEOMRÅDET FOR URANIENBORG BARNEHAGE ADRESSE G.NR./B.NR. RAPPORT DATO Uranienborgveien 22b/22d 213/424 07.02.2014 2/5 1. BAKGRUNN 1.1 Formål I forbindelse

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Oppsummering og rapport for barnetråkk registrert 5., 18. og 19. juni 2013 2., 5. og 8. klasse på Hallingby skole Nr. Navn på kryss, strekning eller område

Detaljer

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet Vedlegg 1 Innspill til tiltaks for trafikksikkerhet 2016-2019 Fra Forslag til tiltak Kommunens kommentar Utbedring av krysset Sjøskogenveien/Nordskogenveien/ Grimsrudveien, mulig rundkjøring Regulering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand Statens vegvesen

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand Statens vegvesen KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand 2014 Statens vegvesen TEGNINGSLISTE Prosjekt: Samlekontrakt kollektiv Kristiansand 2014 Ajour pr. 20.12.2013 Tegn nr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune I SAKSFRAMLEGG skedsmokommune Saksmappe 2013/7844 Lgpenr. 89940/2013 Saksbehandler Arne Myhrvold Høringsutkast om strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksgang Utval ssaksnr UtvalL Møtedato

Detaljer

Gåstrategi for eldre: Hva skal til for at eldre skal gå mer i hverdagen?

Gåstrategi for eldre: Hva skal til for at eldre skal gå mer i hverdagen? Gåstrategi for eldre: Hva skal til for at eldre skal gå mer i hverdagen? Julie Runde Krogstad jrk@toi.no Transportøkonomisk institutt Nordisk folkehelsekonferanse 26.-29. august 2014, Trondheim Workshop

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE VED SLUTTEN AV KAMPANJEN VINTERSYKLIST SØKES 02.01. 20.03.13

SPØRREUNDERSØKELSE VED SLUTTEN AV KAMPANJEN VINTERSYKLIST SØKES 02.01. 20.03.13 Syklistenes Landsforening SLF Lillestrøm og omegn www.slf.no/lillestrom lillestrom@syklistene.no SPØRREUNDERSØKELSE VED SLUTTEN AV KAMPANJEN VINTERSYKLIST SØKES 02.01. 20.03.13 Tusen takk for at du deltok

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

Fv. 31 - Registrert gateparkering i Hans Tordsens gate og Nordbyveien

Fv. 31 - Registrert gateparkering i Hans Tordsens gate og Nordbyveien Statens vegvesen, juni 2014 Fv. 31 - Registrert gateparkering i Hans Tordsens gate og Nordbyveien Bakgrunn Registreringen er foretatt ved gjennomgang av flyfoto fra forskjellige år (kilde: www.norgeibilder.no),

Detaljer

VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER

VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER Definisjon på kommunale veger og plasser: Veg Busslommer med og uten leskur Gang- og sykkelveg (gangbane) Fortau Snuplasser Andre plasser (eksempel

Detaljer

Krav og anbefalinger til universell utforming av gågate, fortau og gang/sykkelveg i tettbygde områder/by

Krav og anbefalinger til universell utforming av gågate, fortau og gang/sykkelveg i tettbygde områder/by Krav og anbefalinger til universell utforming av gågate, fortau og gang/sykkelveg i tettbygde områder/by Kommunevegdagene 2011 Ingrid R. Øvsteng, Statens vegvesen, Vegdirektoratet 23.mai 2011 Vi har ulike

Detaljer

Bærum kommune. Drift- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier, Hovedprosess 9 -Vinterarbeider

Bærum kommune. Drift- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier, Hovedprosess 9 -Vinterarbeider Vedlegg 1 Bærum kommune. Drift- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier, Hovedprosess 9 -Vinterarbeider 92 Brøyting 92.1 Snøbrøyting på gater og veier Prosessen omfatter brøyting av gater, gang og

Detaljer

a r be i d er i S t or g a ta i S on s en tr u m

a r be i d er i S t or g a ta i S on s en tr u m Universell Utforming AS Kongens gate 9 0153 Oslo www.universellutforming.org O v e r o r dn e t ev a l u er i n g a v u tf ør t e a r be i d er i S t or g a ta i S on s en tr u m Oslo, 10. mars 2014 Prosjekt

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

V123 Kollektivhåndboka

V123 Kollektivhåndboka V123 Kollektivhåndboka Tilrettelegging for kollektivtransport på veg og gate Per Frøyland Vegdirektoratet 2-dagers kurs i kollektivtransport, Region vest 21.-22. januar 2015 Disposisjon presentasjon Innledning

Detaljer

REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16. Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet

REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16. Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16 Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet Kart 1: Klassifisering av stier Sjetne skole Vurdering av stier og tråkk. Sjetne skole Gjennom befaring 14.november

Detaljer

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 Utarbeidet av: Dato: 15.09.2013. Innholdsfortegnelse BAKGRUNN...

Detaljer

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2 - S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser. Innhold

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2 - S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser. Innhold Statens vegves en D2 - S10-1 D2 - S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser Innhold 1 Generelt......... 2 2 Vinterdriftsklasse DkA......... 2 3 Vinterdriftsklasse DkB - høy...... 3 4 Vinterdriftsklasse DkB

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

SYKKELPARKERING I STAVANGER

SYKKELPARKERING I STAVANGER SYKKELPARKERING I STAVANGER **Inspeksjon av utvalgte bygg SLF Rogaland mai 2008 Stavanger Konserthus Sykkelparkering: Nei Kommentar: Absolutt ingen sykkelstativ synlig på forsiden. Ett stativ (10) på baksiden.

Detaljer

Vegseksjonen Stavanger

Vegseksjonen Stavanger Vinterdagene 2014 Forsterket vinterdrift på gang og sykkelveger Vegseksjonen Stavanger Eivind Stangeland Historie 1103 Stavanger 2006-2011 innføring av barveistrategi på gjennomgående sykkelruter i Stavanger,

Detaljer