Rev

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2009-03-16 Rev 2009-08-25"

Transkript

1 Mindre kollektivterminaler i Akershus. Statusrapport om tilgjengelighet, tilstand og universell utforming sommeren 2008, supplert med vinterstatus januar Rev

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Om registreringene Oppsummering Registreingene Kostnader De enkelte terminalene Skedsmokorset Jessheim Vormsund Bjørkelangen Blakstad Bærums verk Rød Ask Enebakk (Kirkebygda) Løken Fjerdingby Eltonåsen Østerås Gjelleråstoppen Sonsveien Vevelstad Heggedal Skibak Rotnes Kolsås Fetsund Kostnader Kostnader for standardheving av de mindre terminalene Kostnader for standardheving av de større terminalene De 100 største holdeplassene i Akershus

3 1 Innledning AkershusKollektivterminaler FKF (AKT) har bedt Rambøll Norge AS om å kartlegge status på en del små og mellomstore kollektivterminaler i Akershus. Bakgrunnen er et ønske om å vurdere om det kan være aktuelt at AKT overtar driftsansvar for flere terminaler enn det man har i dag. I dag er det i hovedsak terminaler i Akershus med 6 eller flere plattformer som er AKTs ansvar. Det finnes likevel unntak fra dette. Gjennomgående er standarden på terminaler driftet i AKTs regi høyere enn de som vegholder har ansvaret for. Før AKT evt. vil tilby å ta på seg et økt vedlikeholdsansvar er det nødvendig med en kartlegging av hvor mange terminaler som kan være aktuelle, samt å gi et raskt bilde av dagens status på disse. Foreløpig er det kun tatt med to terminaler i Oslo. Her kan flere terminaler være aktuelle. Som grunnlag for utvelgelsen av de aktuelle terminaler er det benyttet to kriterier, der begge bør oppfylles: Det skal være et sted tilrettelagt for rutemessig omstigning. Rene skoleterminaler er ikke tatt med. Omstigningsområdet skal ikke bare bestå av vanlige busslommer i tilknytning til vegen. Det er i liten grad tatt hensyn til terminalenes trafikkgrunnlag. Fysisk sett er det mange holdeplasser med betydelig trafikk som ligger utenfor vegen, og som således kan ha et skrantende vedlikehold, eller tilgjengeligheten kan være dårlig. Men dette er ikke terminaler, og faller således utenom denne registreringen. Eksempler på dette er de mange snuplassene som finnes rundt omkring. Dette er ofte endeholdeplasser med til dels betydelig trafikk, og ofte med flere enn en buss samtidig (uten at det nødvendigvis skjer omstigning der). En annen gruppe er ensidige stoppesteder, som også teknisk kan være mye likt en terminal. Det anbefales at det også gjøres en vurdering av om enkelte av disse stoppestedene kan vurderes tillagt AKTs apparat for vedlikehold. Det samme kan også gjelde for enkelte anlegg for innfartsparkering, der disse ikke ligger i tilknytning til en terminal. 2 Om registreringene Alle terminalene er befart og registreringene er dokumentert med bilder. Ved registreringen er det lagt vekt på følgende forhold: Vedlikeholdsstatus, herunder Er asfaltdekker hele og uten hjulspor? Er kantsteiner rette og uskadd? Hvordan ser grøntanleggene ut? Er søppelkasser tømt? Utseende og standard på lehus. Det er ikke vurdert type lehus, kun funksjon. Virker området rent og ryddig? Skilting og informasjon, herunder Har terminalen 512-skilt, og er disse korrekt oppsatt? Finnes stoppestedsnavn på lehus og/eller på skiltstolpe? Finnes rutekart (antar at dette er viktigst der det er mange ruter i forskjellig retning). Områdekart er en generell mangel i Akershus. 3

4 Er rutetabeller lesbare og godt tilgjengelige for alle? Hvis sanntidsinformasjon, virker denne? Er det noen form for visningsskilting til terminalen og evt. innfartsparkering? Universell utforming, herunder Er det trinnfri (anbefalt 20 mm høydeforskjell) atkomst til plattformer? Er kantsteinshøyden høy nok (bør være 180 mm) Kommer rullestoler inn i lehus? Hvordan er tilgjengeligheten fra nærområdet? Beskrivelse av evt. hindringer. Kommentarer til belysning. I noen tilfeller kan generell vegbelysning være nok. I andre tilfeller kreves lavere belysningspunkter for å dekke spesielle områder. I den grad det er allergifremkallende bjørk i umiddelbar nærhet kommenteres dette. Annet Tilgjengelighet for buss. Er terminalen stor nok for å kjøre 15 meters boggibuss? Innfartsparkering for bil, status og belegg. NB! Siden det meste av registreringen er foretatt i juli vil belegget være lavere enn normalt. Mulighet for Kiss&Ride kommenteres der dette er et tydelig behov. I landlige omgivelser skjer dette ofte uregulert, og uten spesielle behov for tilrettelegging. Sykkelparkering, status og belegg. Oppsummering av generelt inntrykk Hver terminal er beskrevet i kapittel 4. En kortfattet oppsummering er vist i kapittel 3. Registreringene er utført i juli/august Det er senere gjennomført en vinterbefaring av de største terminalene. Denne befaringen er foretatt ca 1. februar Dette var nesten en uke etter siste snøfall (5 20 cm), og bør være representativt for en satt vintersituasjon der en har hatt tid til å gjennomføre det vedlikeholdet man bør kunne forvente. 4

5 3 Oppsummering 3.1 Registreringene På de neste sidene følger en oppsummering av registreringene. De langt fleste terminalene hadde mangler ved vintervedlikeholdet, men i tabellen under er dette kommentert bare for de mest graverende tilfellene. 3.2 Kostnader En oppgradering av de 21 terminalene nevnt foran til en mer enhetlig standard kan gjøres innenfor en ramme på ca 2 mill. kr. Dette er nærmere detaljert i kapittel 4 og I tillegg kommer et oppgraderingsbehov for større terminaler, ikke utredet i denne rapporten, på ca 1 2 mill kr. Dette er nærmere omtalt i kapittel 5.2. Samlet oppgraderingsbehov for terminalene i Akershus er derved på 3 4 mill kr. Dersom AKT også skal overta ansvaret for større holdeplasser vil investeringsbehovet stige ytterligere. Det er beregnet at en oppgradering av de 100 største holdeplassene medfører en investering på ca 10 mill kr. En mer detaljert beskrivelse av dette finnes i 5.3. Overtakelse av de 21 terminalene beskrevet foran fører til økte driftskostnader på ca kr 2,5 mill. kr årlig. I tillegg kommer nødvendige lønnskostnader. Se for øvrig tabell på side Basert på foranstående kan følgende oppsummerende tabell settes opp: Oppgradering av 21 mindre terminaler Oppgradering av 7-12 større terminaler Oppgradering av inntil 100 holdeplasser Økte driftskostnader 21 mindre terminaler Kostnader 2 mill kr 1-2 mill. kr 10 mill kr 2,5 mill kr/år 5

6 Nr Terminal Kommune Antall oppstillingsplasser Generelt inntrykk Ny terminal. Kantstein er gjennomgående for lav, og terminalen trenger justeringer 1 Skedsmokorset Skedsmo 7-8 (+ 1 avstigning) av skiltplassering, skilting og lehus. Den er ellers i god stand. Ved vinterbefaringen var det glatte gang- og kjøreforhold, og mangelfull strøing. Terminalen er ryddig, med unntak av skråning mot kjøreveg. Det er noen mangler 2 Jessheim Ullensaker 6 på informasjon, lehus og sitteplasser. Ved vinterbefaringen var det glatte gang- og kjøreforhold. 3 Vormsund Nes 5-6 Terminalen er glatt vinterstid og er derfor utfordrende å strø. Den mangler helt ruteinformansjon. Vedlikeholdsmessig er terminalen ellers OK. 4 Bjørkelangen Aurskog-Høland 5 (ikke alle i bruk) Terminalen har god kapasitet, men har mangler knyttet til søppel og vedlikehold av lehus (bl.a. tagging). Kun nedsenk i bakkant av plattformene. 5 Blakstad Asker 4 Terminalen er ryddig, med unntak av manglende skilt på enkelte plf. og lehus uten skillevegger. 6 Bærums Verk Bærum 4 Terminalen er trang og komprimert, men med kun mindre konkrete mangler, litt hjulspor, noe bratte nedsenk, ikke ruteinfo på plattformene, feilplasserte søppelbøtter foran sykkelparkering. 7 Rød Nes 4 Det er hjulspor som bør utbedres ved den ene plattformen. Her må også kantsteinshøyden økes. Lehuset bør vaskes og informasjonsskilting utbedres. Terminalen er ellers i relativt god stand. Terminalen er dårlig vedlikeholdt, med hjulspor på plattformer, søppel rundt 8 Ask Gjerdrum strøing. 4 fullverdige (+reguleringsplasser i delvis bruk) opprusting. Ved vinterbefaringen var det glatte gang- og kjøreforhold, og omkring, stygt lehus, og lite tilgjengelige plattformer. Terminalen trenger mangelfull 9 Enebakk (Kirkebygda) Enebakk 4 (full kun ved skoleslutt) Terminalen trenger oppgradering. Det er mye hærverk med kulehull og ødelagt benk. Midtplattformer er smale og mangler nedsenk. Gangtilknytning er bratt og med en del grus oppå asfalten. 10 Løken Aurskog-Høland 3 Mye søppel og generelt dårlig vedlikehold. Busstopp i kurve gir dårlig tilpasning til universell utforming. 11 Fjerdingby Rælingen 3 (med ekstra kapasitet) Terminalen framstår som ryddig, men med manglende nedsenk for forflytning til plf. 3. Denne har også lav kantstein. Ruteinfo mangler ved hver enkelt plf. Ved vinterbefaringen var det glatte kjøreforhold. 12 Eltonåsen Nannestad 3 fullverdige Benk og søpplekasse bør utbedres og ruteinformasjon bør flyttes. Terminalen 6

7 Nr Terminal Kommune Antall oppstillingsplasser Generelt inntrykk framstår ellers i god stand. Ved vinterbefaringen var det vanskelige kjøreforhold og mangelfull brøyting. 13 Østerås Bærum 3 (ikke alle i bruk) Terminalen er i god stand. Den vesentligste mangelen er 13 cm kansteinshøyde. Korte og for få plattformer. Noe ødelagte møbler og feilplassert søppelkasse. 14 Gjelleråstoppen Nittedal 2 Innfartsparkering ønskelig. Ved vinterbefaringen var det mangelfull strøing av gangarealer. 15 Sonsveien Vestby 2 (med ekstra kapasitet) Terminalen er i relativt god stand. Men lehuset trenger et strøk maling. Det er også noen mangler knyttet til ekstraplattformen. 16 Vevelstad Ski 2 (+ 1-2 kan vente) Lokalisering og kjørearealer er OK, men kantsteinshøyden er svært lav. Terminalen er gjengrodd, og generelt dårlig vedlikeholdt med søppel og betydelig tagging. Området rundt lehus er spesielt ille. Terminalen trenger opprusting. Ved vinterbefaringen var det glatte gang- og kjøreforhold, og mangelfull strøing. 17 Heggedal Asker 1-2 Terminalen er ren og ryddig, men med store mangler knyttet til sikkerhet, universell utforming og skilting/informasjon. Det bør søkes etter annet sted for bussterminal. Ved vinterbefaringen var det vanskelige kjøreforhold og mangelfull brøyting. 18 Skibak Ullensaker 1-2 (med ekstra kapasitet) Terminalen er betydelig overdimensjonert slik den er i dag. Utformingen er OK, men søppelkasse mangler. 19 Rotnes Nittedal 1-2 (+2) Stopp i kurve gjør på- og avstingning vanskelig. Terminalen er trangere enn anbefalt for 15 meters buss. Stopp langs Rv4 erstatter langt på veg terminalen. Ved vinterbefaringen var det glatte gang- og kjøreforhold, og mangelfull strøing. 20 Kolsås Bærum 21 Fetsund Fet 1 1 (+reguleringsplasser. og holdeplass langs FV160) De viktigste busstoppestedene her er ute i fylkesveien, og de er i god forfatning. Terminal utenfor gategrunn skjer i forbindelse med snuing av busser på snuplass. Med unntak av kort plattform og dårlig belysning er terminalen i grei forfatning. Det er lite trafikk her. Ved vinterbefaringen var det glatte kjøreforhold. Området er under ombygging, og terminalfunksjonen er liten. Passasjerrepos mangler asfalt. 7

8 8

9 4 De enkelte terminalene På de etterfølgende sidene presenteres en gjennomgang av status for de enkelte terminalene. Registreringene er supplert med bilder og kart/flyfoto. Kart/flyfoto er av til dels varierende kvalitet og noen flyfoto er gamle. Lehus er markert med røde ringer på kartene. Der ringen er stiplet er det spesielle forhold ved lehuset (andres ansvar, ved busslomme langs vei, etc.). 9

10 4.1 Skedsmokorset Antall oppstillingsplasser Omstigning/korrespondanse avstigningsplass Knutepunkt med mange korresponderende ruter. Vedlikeholdsstatus Terminalen gir et ryddig inntrykk, med unntak av reguleringsholdeplassen, der det er store mengder søppel (og ingen søppelkasse). Søppelkasser på terminalen for øvrig er tømt. Kantstein er av granitt og i god stand. Asfalt er stort sett hel og jevn. Grøntarealene virker velstelt. Skilting og informasjon Det er ikke stoppestedsnavn eller 512 på lehus, men på hver enkelt plattform. Terminalen har flere mangler når det gjelder rutetider. Disse finnes på plattformene, men enkelte mangler. Rutetider burde dessuten vært samlet i lehus og supplert med rutekart. Det er opplegg for sanntidsinformasjon, men denne har i følge passasjerer aldri virket 1. Visningsskilting mangler, det samme gjør innkjøring forbudt -skilt fra Trondheimsveien. Universell utforming Gangatkomst skjer planfritt langs gang- og sykkelvei/fotgjengerfelt. Atkomst til de enkelte plattformer er tenkt via nedsenk fra hovedplattform (ved lehus) til ulike steder på de andre plattformene. Nedsenk er godt utformet, med en høyde på 2-3 cm (noen steder 4). Den er imidlertid plassert der bussen på hovedplattform stopper, slik at det ikke er mulig for forflytningshemmede å bevege seg til andre plattformer når det er buss på denne plattform. Buss på hovedplattform stoppet ved befaringen dessuten med fremre dør i nedsenken, på grunn av stoppestedskiltets (feilaktige) plassering. Kantsteinshøyde langs plattformer er cm. Plattformene er smale, kun 1,45 m. Skilt er godt plassert i enden av plattformene, men som før nevnt feilplassert på sideplattform. Terminalen har to gode lehus med trinnløs atkomst. Lehusene burde idéelt sett vært trukket lengre fra hverandre. Belysning er ok. Det er bjørk rundt terminalen. Denne er imidlertid ikke plantet nylig. 1 Denne virker ved befaringen

11 Vintersituasjon Terminalområdet og gangatkomsten er brøytet og fri for snø. Det ligger is på gangarealene. Plattformer er ikke strødd og det er glatt. Det ligger is og snø i gangatkomsten, og det er ikke strødd. Det er issvuller i overgangen til bensinstasjonen. Kjørearealene er saltet, uten at dette har hatt tilstrekkelig effekt. Det er is enkelte steder og det er ikke strødd. Ved plattform 1 ligger det litt is inntil plattformkanten, og ved de resterende plattformene ligger det mye is. Det er store issvuller foran lehusene. Det er også issvuller rundt skiltstolpene til rutetabellene. Brøytekant hindrer tilgang til sykkelstativet, og telefonkiosken på terminalområdet er av samme årsak kun delvis tilgjengelig. Annet Det er sykkelparkering uten tak for 9 sykler. 1 parkeringsplass er i bruk ved befaringen (formiddag). Regulert innfartsparkering ser ut til å mangle. Muligheter for korttidsparkering og K&R er få eller ingen, men det er pr i dag ikke forbudt å kjøre bil inn på terminalområdet. Rester av gammel holdeplass (512-skilt og søppelkasse) finnes i utkant av terminalen. Generelt inntrykk Terminalen er vedlikeholdsmessig i god stand, men har klare mangler ved den universelle utformingen og skiltingen. Det synes som om det er et forbedringspotensiale knyttet til vinterdriften. Det er smale plattformer på terminalen. På grunn av stoppestedskiltets plassering stopper bussen med døren delvis i nedsenken. 11

12 Rester av gammel holdeplass. Buss stopper i nedsenk og hindrer dermed universell tilgang til andre plattformer. Salting av kjørearealer har ikke hatt tilstrekkelig effekt. Det ligger is på plattformene og det er ikke strødd. Brøytekant hindrer tilgang til sykkelstativ. 12

13 4.2 Jessheim P Antall oppstillingsplasser Omstigning/korrespondanse 6 Knutepunkt med korrespondanse og omstigning mellom buss og jernbane. Vedlikeholdsstatus Terminalområdet er ryddig, med unntak av mur/skråning ved plattform helt i sør, der det er en del søppel. Det er søppelkasser kun på annenhver plattform. Kassene er tømt. Kantstein er av granitt og i god stand. Asfalterte flater er hele. Vegetasjonen er ikke holdt nede, og enkelte steder er det tegn på gjengroing. Enkelte infosøyler trenger mindre reparasjoner. Overbygde areal mellom bussterminal og jernbaneplattform er preget av sprukne skiferheller, løse brostein og rotete oppstilling av benker og søppelkasser. Skilting og informasjon Det er infosøyler på hver enkelt plattform, med normalt gode rutetabeller, 512 og stoppestedsnavn. Det er imidlertid ingen felles infotavle eller rutekart på terminalen. Universell utforming Gangvei fra innfartsparkering er delvis blokkert av møblement til kafé. Kantsteinshøyde langs plattformer er cm, som er forholdsmessig bra. Nedsenk til plattformer varierer og stort sett for høy (4-8 cm). Dette gjelder i begge ender av plattformene. Plattformene er brede og infosøyle og lysstolpe er godt plassert 1,5 m fra kant. Dette gir god fremkommelighet på plattformene. Lehus mangler og det er få sitteplasser på terminalen. Det er god belysning på terminalen. Vintersituasjon Terminalområdet og gangatkomsten er brøytet og fri for snø, med unntak av en del slaps i utkjøringen for bussene. Det ligger is på gangarealene. På plattformene er det delvis strødd med sand, de resterende gangarealer (gangatkomst og rundt plattformer) er ikke strødd. På kjørearealene er det til dels mye is og issvuller, spesielt mellom plattformene. Dette gir ujevnt dekke og nivåforskjeller for bussene. Det er i tillegg issvuller og store mengder is inntil plattforkanter. Det er ikke strødd. Kjørebanen er sannsynligvis saltet, men dette har hatt liten effekt (sannsynligvis for kaldt). 13

14 Fotgjengerkryssing kan medføre farlige situasjoner, da både busser og fotgjengere ferdes i samme glatte kjørebane. Innfartsparkeringen er brøytet. Det ligger is på kjørearealer og gangatkomst til terminal, og det er ikke strødd. Annet Det er stor sykkelparkeringsplass under tak, med mange parkerte sykler ved befaring (formiddag). Det er innfartsparkering i forbindelse med jernbanestasjonen 2. På terminalområdet finnes også drosjeholdeplass. Det er K&R-muligheter kun ved jernbanestasjonen. Trapp fra terminalens sørøstlige område til veien/broen over toglinjene bør vurderes. Plattformer er i korteste laget, og ikke tilpasset leddbuss. Generelt inntrykk Terminalen gir et relativt godt inntrykk, men noen forhold bør utbedres. Dette gjelder spesielt vintersituasjonen. Jessheim terminal med sine 6 plattformer og jernbanestasjonen i bakgrunnen. Nedsenk er litt for høy. Jernbanestasjonen trenger oppgradering. 2 Denne er full ved befaringen

15 Der passasjerer sitter og venter ligger det mye søppel, til tross for søppelkassen til høyre. I skråningen bak kunne det vært en trapp/snarvei til veien over. Felles gang- og kjørearealer er glatte og ikke strødd. Store mengder is skråner opp mot plattformkant og issvuller ligger i kjørebanen. Det kan synes som om det er forsøkt saltet, uten at dette har hatt tilstrekkelig effekt. 15

16 4.3 Vormsund P Antall oppstillingsplasser Omstigning/korrespondanse 5-6 Mindre knutepunkt med korresponderende ruter og omstiging (spesielt mellom matebuss og TIME/Oslo-rettede busser). Vedlikeholdsstatus Det er en søppelkasse på terminalområdet, og denne er tømt. Det er litt søppel i og rundt lehuset. Det er nytt lehus av metallrammer/glass på terminalen. Dette er imidlertid litt skittent og det er merker etter plakatklistring. Kantstein er av granitt og i god stand. Asfalten er i hovedsak hel og uskadet, men har antydninger til hjulspor enkelte steder. Gress er klippet. Skilting og informasjon Stoppestedsnavn og 512 finnes kun på den ene kortsiden av lehuset. Det er ingen plattformnummerering eller oppmerkning av påstigningssted for de ulike rutene. Rutetabeller og informasjon om hvilke bussruter som stopper ved terminalen mangler. Parkering er skiltet. Universell utforming Gangatkomst til terminalen er via overganger av ulik utforming. Den nærmestliggende i sørøstlig retning har god nedsenk, men mangler fotgjengerfelt. Terminalen har sentraløy med god fremkommelighet og få hindringer. Kantstein langs plattform er for lav, med cm. Det er dessuten kun én nedsenk til sentraløya (i retning parkeringsplassen). Denne er for høy, med 5-7 cm. Det er trinnløs atkomst til lehus. Det finnes to benker på sentraløya, en inne i lehuset og en utenfor. Belysningen er ok. Vintersituasjon Terminalområdet og gangatkomsten er brøytet og fri for snø. Det ligger is på gangarealene, men både plattformer og gangatkomst er godt strødd. I tillegg er én plattform (hovedplattform?) helt fri for is (har varmekabler?). Kjørebanen er sannsynligvis saltet, men dette har hatt liten effekt. Det er kun innkjørselen fra nordvest som er delvis bar. I de resterende kjørearealene ligger det is og issvuller. Det er strødd, men mye grus er blitt borte. De ulike plattformene har i varierende grad is liggende inntil plattformkantene. 16

17 Innfartsparkering for bil er brøytet, men ikke strødd. Annet Det finnes seks sykkelparkeringsplasser, hvorav ingen er i bruk ved befaringen. Det finnes parkeringsplass for biler ved terminalen og flere ned mot båthavna. Denne er nesten tom ved befaringen. Muligheter for korttidsparkering og K&R kunne vært bedre (må skje på p-plass). Terminalen ligger delvis på en kolle og heller nedover i flere retninger. Dette kan gi glatte forhold om vinteren. Generelt inntrykk Terminalen var glatt ved vinterbefaringen, og stiller derfor store krav til gode strørutiner. Terminalen er i god forfatning, med unntak av mangel på informasjon. Vormsund terminal med sentraløy i midten. Den mangler nedsenk fra denne kanten, som er i retning Vormsunds senterområde. 17

18 Lehus med to benker. Det er ingen ruteinformasjon på terminalen. Antydning til hjulspor i forkant av bildet. Sentraløyas eneste nedsenk. Denne er 5-7 cm, noe som er høyere en anbefalt. Det ligger is på store deler av kjørearealene. Det er strødd, men det meste av grusen er borte fra kjørearealene på nordøstsiden av sentraløya. Plattformer og gangatkomst er strødd. I tillegg har hovedplattformen varmekabler. 18

19 4.4 Bjørkelangen P Antall oppstillingsplasser Omstigning/korrespondanse 5 Få korresponderende ruter og begrenset omstigning. Vedlikeholdsstatus Det er en søppelkasse i lehuset. Denne er ved befaringen åpen og ikke tømt nylig. Det er litt søppel på bakken. I følge bussjåfør er det ofte mye søppel på terminalen. Lehuset er nedtagget, også ruteinformasjon og skilt. Det mangler dessuten benk. Rester av en sykkel står i sykkelstativet bak lehuset. Kantstein er av granitt og i god stand. Ved plattform 2 og 3 er det hjulspor og ved plattform 1 er det antydninger til hjulspor. Gress er klippet. Skilting og informasjon Det er stoppestedsnavn og 512-skilt på to sider av lehuset. Det er ikke oppmerking av påstigningssted for de ulike rutene. Ved befaringen stoppet bussene ved ulike plattformer og langt bak på hovedplattformen (der det ikke er skilting). Stoppmønsteret er derfor lite leselig. Utvalg av rutetabeller ser ut til å være komplett, men disse er tagget på og delvis ødelagt. Rutekart mangler. Visningsskilting så ut til å mangle. Det mangler også et innkjøring forbudt -skilt, og et annet er snudd. Parkering er skiltet. Universell utforming Atkomst til terminaler er av varierende utforming i forhold til tilgjengelighet for alle. Fra parkeringsplassen er atkomsten grei, men til fortau i retning syd er nedsenken for høy (5-10 cm). Mot nord har overgangen til plattfomen en terskel på 3-8 cm, mens direkte bak lehuset har overgangen lave og gode terskler på kun 1-2 cm. Hovedplattformen er tilstrekkelig bred og uten hindringer. Den har god nedsenk (2-3 cm) i overgangen til de andre plattformene. De andre plattformene har nedsenk på 1-2 cm. Denne er imidlertid i bakkant, noe som er tungvint i forhold til plassering av lehus på hovedplattformen. Kantsteinshøyde langs plattformer er cm. Det er nær trinnfri atkomst til lehuset. Dette mangler for øyeblikket benk. Det er derfor ingen sitteplasser på terminalområdet. Belysningen er ikke optimal. 19

20 Vintersituasjon Terminalområdet og gangatkomsten er brøytet og fri for snø. Det ligger is på gangarealene. Gangatkomst fra alle retninger er godt strødd. Plattformene er strødd, men det ligger noe bar is og issvuller der passasjerer må krysse mellom plattformene. Kjørearealene er saltet og stort sett bare. Det ligger imidlertid noe is i mellom plattformene. Det er delvis strødd. Det ligger litt is inntil plattformkant på samtlige plattformer. Parkeringsplass er brøytet og strødd. Annet Det er parkeringsplass uten tak til 8 sykler. Det er en forholdsvis stor parkeringsplass for bil like ved terminalen. Generelt inntrykk Terminalen er i ok stand, men det ser ut til å være mangler ved søppelhåndtering og vedlikehold av lehus. Bjørkelangen terminal, med den gamle jernbanestasjonen til høyre. Søppelkassen er full og det kommer søppel ut både i bunnen og toppen. Lehuset og rutetabellene er helt nedtagget. 20

21 Plattformskilt mangler, og passasjerer må skifte plattform når bussene kommer inn på terminalen. Nedsenk til plattformen er i bakkant. Plattformer er strødd, men det ligger snø og issvuller i mellom plattformene. Kjørearealene er saltet, uten at dette har hatt tilstrekkelig effekt over hele terminalen. 21

22 4.5 Blakstad Antall oppstillingsplasser Omstigning/korrespondanse 4 (2 i hver retning) Knutepunkt med korresponderende ruter og omstigning (spesielt mellom matebusser og Oslo-rettede busser). Vedlikeholdsstatus Det er en søppelkasse på terminalområdet, denne står i lehuset. Den er full ved befaringen, og dekselet er åpent. Det er litt søppel på bakken i lehuset. Lehuset er rent, men med litt tagging og annet hærverk. Infosøyler er litt skitne. Kantstein er av granitt og i god stand. Ved én plattform er det litt hjulspor. Gress er klippet og beplantningen velstelt. Skilting og informasjon Terminalen har to infosøyler, en på hver side av sentraløya. Disse har stoppestedsnavn og 512-skilt. Det er ikke stoppestedsnavn på lehuset. Enkelte rutetabeller ser ut til å mangle og det er ikke helt samsvar mellom oppgitt rutenummer og rutetabeller på infosøylene. Infosøyler finnes kun på to av de fire punktene bussene stopper. Rutetabeller er ikke samlet i lehus og rutekart mangler. Visningsskilting mangler. Universell utforming Gangatkomst til terminalen er god fra alle retninger, med gangfelt med 1-3 cm nedsenk. Det er trinnløs atkomst til lehus. Plattformen er bred og uten hindre for fremkommelighet. Kantsteinshøyde langs plattformer er cm. Belysningen på området er god og lehus har indre belysning. Vintersituasjon Terminalområdet og gangatkomsten er brøytet og fri for snø. Det ligger is på gangarealene. Gangatkomst fra alle retninger er strødd. Det er et opphold i strøinga der gangveien krysser terminalområdet. Plattformene er litt sparsomt strødd, og det er glatt flere steder. Kjørearealer er saltet og stort sett bare. Busser har god tilgang til plattformkantene. Sykkelparkering er ikke brøytet. 22

23 Annet Det er 8 sykkelparkeringsplasser uten tak, hvorav 1 er i bruk ved befaringen. Regulert innfartsparkering ser ut til å mangle. Muligheter for korttidsparkering og K&R er få eller ingen, men det antas at bilene stopper i kjørevegen. Generelt inntrykk Terminalen er ryddig og i relativ god forfatning, men med manglende sidevegger i lehus og informasjon på enkelte av plattformene. Vintervedlikeholdet kunne vært bedre. Dette er en ryddig og velstelt terminal, og de plantede trærne er ikke bjørk. Trygg atkomst til terminalen via gangfelt og fortau. Infosøyler finnes kun på to av de fire stedene bussene kan stoppe. 23

24 Blakstad terminal med sentraløy. Kjørearealer er saltet og stort sett bare. Det ligger is på plattformene, og det er ikke tilstrekkelig mengder grus til å forhindre at det blir glatt. Sykkelparkering er ikke brøytet. 24

25 4.6 Bærums verk Antall oppstillingsplasser Omstigning/korrespondanse 4 Korrespondanse og omstigning mellom 143 og 753. Vedlikeholdsstatus Det er to søppelkasser i det store lehuset og en i det lille. Disse er tømt, men det ligger en god del sneiper og søppel på bakken i og rundt lehusene. Det er tagging på lehusene. Kantstein er av betong og i god stand 3. Ved én plattform er det litt hjulspor og ujevn asfalt. Det lille som er av vegetasjon på terminalområdet er ikke stelt nylig. Skilting og informasjon Det er ikke stoppestedsnavn på lehusene. Terminalen har kun 512 på den ene siden av det lille lehuset. Det er ingen plattformskilt som viser hvor bussene stopper. Det er normalt gode rutetabeller plassert i hvert lehus. Det er også sanntidsinformasjon på plattformer i begge retninger. Det er ikke rutekart. Universell utforming Atkomsten til terminalen er via gangfelt og overganger med nedsenk og oppmerksomhetsindikator. Nedsenk i forbindelse med en av overgangene er bratt. Det er ledelinjer med oppmerksomhetsindikator fra lehus til plattformkant på begge plattformer. Plattformkant på én plattform har taktil merking. Kantsteinshøyde langs plattformer varierer fra 13 til 17 cm. Det er nær trinnløs atkomst til lehus. Belysningen ser ut til å være tilfredsstillende, sett bort i fra manglende lys i lehus. Vintersituasjon Terminalområdet og gangatkomsten er brøytet og fri for snø. Det ligger is på gangarealene. Det er godt strødd, både i gangatkomst og på plattformene. Kjørearealene er saltet og bare. Busser har god tilgang til plattformkantene. Snøopplag i inn- og utkjørsel sør på terminalen kan muligens hindre sikt for buss. Sykkelparkering er ikke brøytet. Parkeringsplasser for bil er brøytet og strødd. Gangatkomst til terminal er strødd. 3 Kantstein ved den ene plattformen er ødelagt ved befaringen Se bilde nedenfor. 25

26 Annet Sykkelparkeringen ved terminalen er lite tilfredsstillende. Ti sykkelparkeringsplasser er blokkert av søppelkasser som benyttes av avisbud 4. De resterende 4-5 plassene har bøyde rør og ikke tak. Muligheter for korttidsparkering og K&R er få eller ingen. Plattformene er litt korte for de korresponderende bussene og det blir trangt med fire busser samtidig. Generelt inntrykk Terminalen er i middels god til god forfatning, uten akutte behov for oppgradering. Den er liten i forhold til antallet samtidige busser. Bærums Verk terminal. Oppmerksomhetsindikator ved alle overganger. Plattform er litt kort til de to korresponderende rutene. Plattformkant har taktil merking. 4 Søppelkassene er flyttet ved befaringen

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE RAPPORT /// NOVEMBER 2011 OPPDRAGSGIVER Ruter AS KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no Forsidebilde: Strasbourg Alle fotografier: Plan Urban Kartgrunnlag:

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim Utgave: 1 Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Ny stamrute øst i Trondheim Utgave/dato: 1 / 2012-04-23 Arkivreferanse:

Detaljer

Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater

Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater UTB 2003/06 Utbyggingsavdelingen, Vegdirektoratet Fra riksveg til gate Der ikke annet er nevnt er foto tatt av Thor Lie Stort forsidefoto: Rainer Stange.

Detaljer

1. Hensikt og omfang. Håndbok for stasjoner beskriver også avvik fra krav og planprosess. 2. Beskrivelse

1. Hensikt og omfang. Håndbok for stasjoner beskriver også avvik fra krav og planprosess. 2. Beskrivelse KRAVOVERSIKT FOR HÅNDBOK FOR STASJONER Styringssystem Dokumentansvarlig: Reinsberg, Atle Side: 1 av 8 Dokument-ID: STY-601251 Rev.: 003 Godkjent av: Jakobsen, Sefrid Line Gyldig fra: 12.06.2013 1. Hensikt

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer

Et inkluderende samfunn

Et inkluderende samfunn Et inkluderende samfunn Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet Norges Blindeforbund Tittel: Et inkluderende samfunn. Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet Utgiver: Norges Blindeforbund

Detaljer

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming Prosjektoppgave for videreutdanningskurset: UNIVERSELL UTFORMING skap ett bedre samfunn for alle Fordypning i byrom og uteområder EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

Detaljer

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Se på - ta på - høre på

Se på - ta på - høre på Se på - ta på - høre på Pantone Pantone Om tilgjengelighet og formidling. Erfaringer fra Bergen Byarkiv. 459 c6 m7 y55 k0 r242 g255 b140 #F2E18C 151 484 c0 m43 y87 k0 r249 g161 b58 #F9A13A Pantone c0 m87

Detaljer

Bygg i snørike områder

Bygg i snørike områder BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thomas Thiis Bygg i snørike områder en veileder i klimatilpassing Prosjektrapport 389 2005 Prosjektrapport 389 Thomas Thiis Bygg i snørike områder en veileder i

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB)

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) KVALITETEN PÅ VEINETTET Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) FORORD INNHOLD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ønsker å bidra til at landets veinett blir bedre. OFVs

Detaljer

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011 VD rapport VD report Tittel

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 ØSTLANDET HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 Rapport - revidert KaKLa KSt MaVei 01A Rapport - revidert 12.05.2015 KaKLa MaVei MaVei 00A Rapportutkast 18.03.2015 MaVei KSt MaVei Revisjon Revisjonen

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET

FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET RAPPORT FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET Opplysningsrådet for Veitrafikken FORORD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har engasjert Rambøll Norge AS til å utarbeide en rapport som redegjør

Detaljer

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen Samferdselspakke fase 2 for Kristiansandsregionen KVU Forside Rapport 7 KVU Kristiansandsregionen rapport Gående i vestre del av Kvadraturen 1 Her befinner vi oss: Vest-Agder fylke Kristiansand kommune

Detaljer

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer