Eldre flyktningers transnasjonale følelses-og familiearbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eldre flyktningers transnasjonale følelses-og familiearbeid"

Transkript

1 Eldre flyktningers transnasjonale følelses-og familiearbeid Work in progress Marith K. Gullbekk Markussen Ph.d. student Sosialforsk HiOA

2 Sitat av «Warsan» «Det beste ville vært åvære sammen med helefamilien min, og at alle bodde på samme sted. Men -i krigen flytter vi fra hverandre» Warsan, 70-årig kvinne fra Sør-Somalia, med barn og barnebarn bosatt i åtte forskjellige land

3 Hva er særegent for flyktninger? Har ofte hatt en dramatisk flukt fra sitt opprinnelsesland, siden denne sammenfaller med krig og sosial uro Pågrunn av at de har måttet flykte påkort varsel, har ofte ikke flukten vært planlagt lang tid i forkant (op.cit.). I tillegg ofte menneskesmuglerne som bestemmer hvilket land flyktningene havner i, Familiemedlemmer blir derfor gjerne spredt i flere ulike land. Mange flyktninger har nære familiemedlemmer som lever i krigsområder, med den engstelse det medfører.

4 Forskningsspørsmål Hva består eldre flyktningers transnasjonale familieog følelsesarbeid av? Dvs. hva gjør de for å vedlikeholde familierelasjoner påtvers av landegrenser og over lange perioder med separasjon? Hvilke hindringer møter de i sine forsøk påå vedlikeholde transnasjonale familierelasjoner?

5 Metode Studien baserer seg påkvalitative metoder, i hovedsak individuelle dybdeintervju med somaliske menn og kvinner fra år som bor i Norge Data i denne presentasjonen bygger påintervjuer med 10 informanter (vil totalt bli rundt informanter) Intervju med nøkkelinformanter samt ressurspersoner i det somaliske miljøet

6 Hvorfor fokusere påaldring og tvungen migrasjon? Migrasjon and livsløp: et underforsket felt både empirisk og teoretisk Innen sosialgerontologisk forskning er det lite fokus på eldre med etniske minoritetsbakgrunn Innen migrasjonsforskning handler foreliggende studier om alderdom og aldring i all hovedsak om frivillige migranter (økonomiske migranter) og det finnes få studier om eldre flyktninger. Aldring er et neglisjert tema innen migrasjonsforskning.

7 Den politiske situasjonen i Somalia Sør Somalia: Siden 1991, da Said Barres regime sammen, har regionen lidd under en klanbasert militskrigføring Er i dag et område uten statlig styring, de politiske forholdene er svært ustabile og lokale maktforhold endrer seg raskt. Både humanitær og menneskerettslig situasjon alvorlig En radikal islamististisk bevegelse, al Shabaab, har vokst fram og tatt kontroll over tidligere myndighetskontrollerte områder Somaliland (nord): Mens borgerkrigen raste i Sør- Somalia, begynte man i nord, i Somaliland, åbygge opp landet sitt. 18. mai 1991 erklærte Somaliland seg som selvstendig(fangen 2008: 33). Den politiske situasjonen har vært relativt stabil siden 1991, men det er fortsatt store ødeleggelser etter krigen. I 2005 ble det avholdt det første demokratiske valg av parlament.

8 Klan og familiestruktur i Somalia Et klandeltsamfunn, klantilhørighet definerer både sosial lagdeling og kulturell identitet (Fangen 2008: 27). Et patriarkalsksamfunn: mannen anses som familieoverhodet, og ættelinjen påfarssiden er den politiske kjernen i samfunnet. Hierarkisk samfunn: Eldre står over yngre pårangstigen, og yngre menn skal for eksempel påta seg det tyngste fysiske arbeidet, samtidig som de skal adlyde eldre mannlige slektninger (Kapteijns 1999: 18, Fangen 2008: 29).

9 Kjernefamilien utgjør grunnstammen i det somaliske husholdet, men forståelsen av «familie»vil ofte inkludere et større antall mennesker (Abdullahi 2001 i Boyle og Ali, 2009:54), siden hushold i Somalia består av storfamilier Når det snakkes om transnasjonale familierelasjoner her, vil det imidlertid omhandle relasjoner med (det en etter vestlig forståelse vil kalle) «nære familiemedlemmer», som barn, barnebarn, foreldre, ektefelle og i noen tilfeller søsken, da det er disse relasjonene informantene fokuserer påi størst grad.

10 Transnasjonale familier De eldre flyktningene er del av transnasjonale familier, dvs. familier hvor medlemmer lever deler eller mesteparten av tiden fysisk atskilt fra hverandre, men som likevel holder sammen og prøver åhjelpe hverandre og skape en følelse av familiesamhold påtvers av landegrenser (Bryceson and Vuorela 2002: 3). Transnasjonale familier oppstår ved at migranter og de som blir igjen i opprinnelseslandet danner symbolske og sosiale bånd som blir vedlikeholdt gjennom utveksling av hjelp og støtte mellom familiemedlemmene, og denne gjensidige hjelpen underbygges av sterke normer om gjensidighet (Faist 2000:191, Bryceson og Vuorela 2002: 7).

11 Hva er følelses-og familiearbeid? Følelsesarbeid innen familier innebærer ålytte, gi støtte og anerkjennelse og vise empati med andre familiemedlemmers følelser (Erickson 2005: 339; Jones 2004:510). The main skill required of family members is (...) to forge, deepen, and repair family relationships (this) calls for noticing, acknowledging, and empathizing with the feelings of family members, patching up quarrels and, and soothing hurt feelings (Hochschild 1997:89). Familiearbeid: de praktiske aktivitetene som utføres for å opprettholde relasjonene i et familienettverk (Olwig 2007)

12 Hva består de eldres følelses-og familiearbeid av? Alle de eldre som har familie i Somalia yter ulike grader av emosjonell og praktisk støtte til gjenværende familie. Telefonsamtaler sentrale for åopprettholde kontakt! Særlig for de eldre i utvalget er analfabeter (utelukker brev og mailkontakt, etc). Case: Mohammad: long-distance fathering : Har tre tenåringssønner i Sør-Somalia som har ringer to ganger i uka. Har sendt barna penger til åkjøpe mobiltelefoner slik at de lettere kan holde kontakten.

13 Pengeoverføringer De eldres familiearbeid kan innebære bl.a. pengeoverføringer til familie, returbesøk, forsøk på oppnåvisum eller innreisetillatelse for familiemedlemmer og planlegging ifht dette. Alle av de eldre med familie i Somalia sender penger jevnlig til gjenværende familie. Pengeoverføringer setter de eldre i en sårbar økonomisk situasjon, siden alle kun har en form for offentlig stønad som inntektskilde

14 CASE Mohammad: er syk og lever påsosialstønad, men sender likevel tre sønner i Somalia 100 dollar i måneder hver siden de ikke har andre inntektskilder: Noen ganger trenger jeg en medisin, men jeg sender penger til dem i stedet. Jeg kan ikke kjøpe medisin når barna mine vil komme til å sulte! Safia: hennes familie i Somaliland helt avhengige av pengene hun sender. Hun har hatt offentlige stønader som eneste inntektskilde i de tjue årene hun har bodd i Norge, og har hele tiden jevnlig sendt penger tildatteren og hennes familie. Datterens ektemann er syk og arbeidsufør, og derfor blir Safias pengeoverføringer svært viktig for familiens velferd. Hodan:har vært aleneforsørger med ansvaret for 8 barn og hatt offentlige ytelser som eneste inntektskilde, men har sendt moren penger regelmessig i alle de år hun har bodd i Norge: Ja, jeg måtte gjøre det [sende penger], hvis ikke ville moren min dødd av sult.

15 Familiegjenforening Fysisk samvær med familiemedlemmer i Somalia kan ev. oppnås gjennom familiegjenforening i vertslandet Besøksvisum: visum for 3 mnd Eller innvilget søknad om familieinnvandringstillatelse.

16 Returbesøk Returbesøk til Somalia en mulighet til å opprettholde familierelasjoner (forutsatt at det er blitt fred igjen i regionen flyktningene kommer fra)

17 Hindringer påsystemnivåfor returbesøk Krig i opprinnelsesregion umuliggjøre retubesøk (som i Sør- Somalia) Restriktive regler ifht. åoppnåfamiliegjenforening og besøksvisum (både på nasjonalt og supra-nasjonalt nivåfelles europeiske visumregler). Somalia: visumpliktig land. Har ingen stat som kan utstede pass, får derfor ikke visum. Sosialpolitiske hindringer: ved noen type trygdeytelser er det ikke lov for mottaker åreise ut av landet uten at stønadens stanses (for eksempel ved sosialhjelp, arbeidsavklaringspenger og dagpenger).

18 Hindringer for returbesøk på individnivå Dårlig helse: flere har svak helse, kan vanskeliggjøre en lang og krevende reise Manglende økonomisk kapital: returbesøk koster mye penger, sett i betraktning at de fleste kun har offentlige stønader som inntektskilde Usikker bosituasjon: de fleste er leietakere og frykter åmiste boligen om de oppholder seg i utlandet en lengre periode Forsørgeransvar: ved visse ytelser stanses pengene ved utenlandsreise. De eldre i dette utvalg har offentlige stønader som eneste inntekt og de fleste forsørger flere enn seg selv og har et særlig ansvar for økonomisk forsørgelse av familie i Somalia.

19 Foreløpige funn Hindringer påindivid-og systemnivåsamspiller og gjør det praktisk vanskelig åoppnåfysisk samvær med familiemedlemmer Er interne variasjoner mellom ulike grupper av flyktninger avhengig av politisk situasjon i opprinnelsesregionen i forhold til mulighetfor returbesøk og mulighet til åleve transnsjonalt, delvis i Norge og delvis i Somalia avhengig av politisk situasjon Eldre fra områder som stadig er politisk urolige har små muligheter til å besøke opprinnelsesland og familie der Disse lever ogsåi konstant engstelse for familiemedlemmers sikkerhet, noe som påvirker deres hverdag i diaspora i stor grad : VIKTIG åha et transnasjonalt perspektiv for åkunne forståeldre flyktningers familierelajsoner

Omsorg for eldre med minoritetsetnisk bakgrunn

Omsorg for eldre med minoritetsetnisk bakgrunn Når hjemme er et annet sted Omsorg for eldre med minoritetsetnisk bakgrunn BJØRG MOEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/02 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Tilhørighetens balanse

Tilhørighetens balanse dres. Kvinner deltar på ulike arenaer i samfunnet, men fortsetter å ha tilhørighet i tette norsk-pakistanske familier og nettverk. Familiesamhold veier tungt også transnasjonalt. Norsk-pakistanske kvinners

Detaljer

Erfaringer fra arbeidet mot tvangsekteskap ved ambassaden i Amman

Erfaringer fra arbeidet mot tvangsekteskap ved ambassaden i Amman Erfaringer fra arbeidet mot tvangsekteskap ved ambassaden i Amman I løpet av de siste fire årene har ambassaden i Amman registrert en stadig økning i antall henvendelser som gjelder tvangsekteskap eller

Detaljer

«Alt var forskjellig i Norge»

«Alt var forskjellig i Norge» «Alt var forskjellig i Norge» Om flyktningers overgang fra hjemlandet til et liv i Norge. Ann Kristin Alseth, Lise Dalby, Aina Lian Flem og Peder Martin Lysestøl Høgskolen i Sør Trøndelag, Program for

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER

ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER En kvalitativ studie av seks eneforsørgerfamilier PED-3900 Mona Rist Mastergradsoppgave i pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Fakultet

Detaljer

«Det hadde vært fint å få være med å velge»

«Det hadde vært fint å få være med å velge» Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Berit Berg «Det hadde vært fint å få være med å velge» Brukerundersøkelse blant flyktninger i bofellesskap Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug og Berit Berg Det hadde

Detaljer

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av bil og kommunikasjonsmedier i barnefamilier

Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av bil og kommunikasjonsmedier i barnefamilier TØI rapport 754/2005 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Mona Hovland Jakobsen, Rich Ling, Susanne Nordbakke, Leslie Haddon Oslo 2005, 117 sider Sammendrag: Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av

Detaljer

Integrering og samfunnsdeltakelse blant kvinner som har innvandret til Norge gjennom ekteskap med en norsk mann

Integrering og samfunnsdeltakelse blant kvinner som har innvandret til Norge gjennom ekteskap med en norsk mann Marjan Nadim og Marianne Tveit En fot innenfor? Integrering og samfunnsdeltakelse blant kvinner som har innvandret til Norge gjennom ekteskap med en norsk mann Marjan Nadim og Marianne Tveit En fot innenfor?

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Barn med to hjem Greta Sviggum

Barn med to hjem Greta Sviggum Barn nr. 3 2001:9-27, ISSN 0800-1669 2001 Norsk senter for barneforskning Barn med to hjem Hvordan opplever og takler barna at mor og far flytter fra hverandre? Blir det stående som en traumatisk hendelse

Detaljer

2004/1 Rapporter Reports. Benedicte Lie. Ekteskapsmønstre i det flerkulturelle Norge. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2004/1 Rapporter Reports. Benedicte Lie. Ekteskapsmønstre i det flerkulturelle Norge. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2004/ Rapporter Reports Benedicte Lie Ekteskapsmønstre i det flerkulturelle Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

På tvers av landegrenser. Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner

På tvers av landegrenser. Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner På tvers av landegrenser Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner På tvers av landegrenser Arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner

Detaljer

Notater. Gunnlaug Daugstad og Benedicte Lie. Kvalitativ forstudie til levekårsundersøkelse blant ikkevestlige. 2004/88 Notater 2004

Notater. Gunnlaug Daugstad og Benedicte Lie. Kvalitativ forstudie til levekårsundersøkelse blant ikkevestlige. 2004/88 Notater 2004 2004/88 Notater 2004 Gunnlaug Daugstad og Benedicte Lie Notater Kvalitativ forstudie til levekårsundersøkelse blant ikkevestlige innvandrere Seksjon for levekårsstatistikk Forord Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Boligens sosiale betydning for barnevernsbarn

Boligens sosiale betydning for barnevernsbarn NF-notat nr. 1014/2013 Boligens sosiale betydning for barnevernsbarn Del 1 Willy Lichtwarck Graham Clifford 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Somaliere i Norge noen utfordringer...

Somaliere i Norge noen utfordringer... Somaliere i Norge noen utfordringer... I en slik kort oversikt som kommer nedenfor er det selvfølgelig umulig å yte et folk og en nasjon rettferdighet. Vi gir en liten smakebit på landet Somalia og folket

Detaljer

ANNE HELSET MARIT LAUVLI HANS CHRISTIAN SANDLIE

ANNE HELSET MARIT LAUVLI HANS CHRISTIAN SANDLIE Norske pensjonister og norske kommuner i Spania ANNE HELSET MARIT LAUVLI HANS CHRISTIAN SANDLIE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 3/2003 Norsk institutt for forskning

Detaljer

Respons Nigeria: Kvinner og intern migrasjon

Respons Nigeria: Kvinner og intern migrasjon Respons Nigeria: Kvinner og intern migrasjon Problemstilling/spørsmål: Intern migrasjon Kvinner og migrasjon Hvordan er muligheter for enslige kvinner til å finne arbeid og bolig når de bosetter seg i

Detaljer

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Marie Florence Moufack Trondheim, desember 2010 NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Tiltak mot tvangsekteskap

Tiltak mot tvangsekteskap Veileder Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Postboks 8169

Detaljer

Tsunamien i et eksilperspektiv. Et sammendrag

Tsunamien i et eksilperspektiv. Et sammendrag Tsunamien i et eksilperspektiv. Et sammendrag NKVTS - 2007 Tsunamien i et eksilperspektiv Et sammendrag Innledning Flodbølgekatastrofen som rammet Sørøst-Asia i desember 2004 tok livet av mer enn 250 000

Detaljer

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder Arbeid mot tvangsekteskap en veileder Innhold Forord 5 Takk til bidragsyterne 7 Innledning 9 1 1 Bakgrunn 13 1.1 Tvangsekteskap 14 1.2 Ære og vanære 15 1.3 Æresrelatert vold 18 1.4 Individ og kollektiv

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Innledning s. 3 De juridiske forhold bak en adopsjon s. 4 FN`s Barnekonvensjon s. 4 Haagkonvensjonen s. 4 Når kan internasjonal adopsjon finne sted? s. 5 Hvordan

Detaljer

Hvordan opplever biologiske barn det å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd?

Hvordan opplever biologiske barn det å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd? UNIVERSITETET I STAVANGER Hvordan opplever biologiske barn det å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd? Master i Sosialt Arbeid Ingunn Øyre Juni 2012 FORORD Da jeg begynte på Master i Sosialt

Detaljer

Røde Kors- telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201

Røde Kors- telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Røde Kors- telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 En oppsummering av perioden 2008-2011 Innhold 1. Innledning 4 2. Historikk og mandat for Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer