Tilnærmingen skulle være helhetlige strukturelle tiltak i tråd med overordnete føringer med særlig vekt på:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilnærmingen skulle være helhetlige strukturelle tiltak i tråd med overordnete føringer med særlig vekt på:"

Transkript

1 NOTAT Til: Fra: Administrerende direktør Morten Lang-Ree Fagdirektør Toril Kolås Dato: Tema: Omstilling somatikk Bakgrunn Vurderingene av tiltak i ØLP-perioden har vært tema på en rekke ulike arenaer, bl.a. innspillsgruppene, ledermøter og -samling på nivå 2 og 3, TV 20, HAMU, samarbeidsmøte mellom SIs styre og tillitsvalgtgruppen, samfunnspanel og styringsgruppe SI Omstilling. Tilnærmingen skulle være helhetlige strukturelle tiltak i tråd med overordnete føringer med særlig vekt på: HSØ styrevedtak : o Akuttfunksjoner for kirurgi, ortopedi og andre spesialiserte funksjoner skal som hovedregel samles under en ledelse og fortrinnsvis på ett sted i hvert sykehusområde Vedtaket om SF 2025: o Forutsetning for SF 2025: For å sikre robuste fagmiljøer, god faglig kvalitet og effektiv ressursutnyttelse vil det være nødvendig å samle akuttkirurgisk beredskap til færre sykehus. Disse sykehusene får status som akuttsykehus i tråd med anbefalingene i Traumerapporten Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ).. Tiltakene skulle være godt faglig begrunnet. Den helhetlige løsningen måtte ha en tilfredsstillende faglig effekt for SI sett som helhet. Retningen på endringene skal være mot et hovedsykehus med samling av flere funksjoner på færre steder der hensynet til allsidighet ivaretas. Under arbeidet med omstilling somatikk høsten 2013 kom regjeringens nye plattform hvor det er presisert at ingen akuttilbud eller fødetilbud skal legges ned med mindre det er begrunnet i pasientkvalitet eller pasientsikkerhet. Styret i SI presiserer at AD må fortsette med prosess vedr strukturelle tiltak med klinikknær tilnærming, helhetlig løsning og ikke enkeltsaker hvor fokuset er kvalitetsforbedrende tiltak for å sikre og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet i tråd med faglige anbefalinger og nasjonale retningslinjer. Nødvendigheten av kvalitetsforbedrende tiltak forsterkes av resultatene av de nasjonale kvalitetsindikatorene, tall for 30 dagers overlevelse og 5 års overlevelse etter kreft ( bryst-, lunge-, mage-tarm- og prostatakreft) SI som foretak kommer dårlig ut på flere indikatorer og 4 av foretakets 6 somatiske sykehus er blant de 5 dårligste på indikatoren 30 dagers

2 totaloverlevelse. Resultatene er delvis konsistent over flere år. Riksrevisjonen viser også områderr med forbedringspotensial som samsvarer med resultatene fra de nasjonale kvalitetsindikatorene. Faglige tiltak må gjennomføres på kort sikt og innenfor det nærmeste året.for å møte de nasjonale kvalitetskrav. Kvalitetsforbedrende tiltak i det videre arbeidet må knyttes til ivaretakelse av sentrale føringer i forhold til kompetanse og kvalitet innenn en rekke områder. Arbeidet bør ha spesielt fokus på de sentrale føringerr innenfor: Akuttmottak: kompetanse i front traumefunksjonn Kreftbehandling Fødselsomsorg og nyfødtmedisin Behandling av hjerteinfarkt Slagbehandling Ortopedi Aktuelle sykehusmodeller for de nærmestee år En modell for lokalsykehus der akuttilbudet er redusert til et minimum (tilpasset) beskrives i Sluttrapport frå Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus Framtidas lokalsjukehus. Denne modellen tar utgangspunkt i Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ). Innholdet som beskrives er: Indremedisinsk døgntilbud (i hovedsak rettet mot de mest alminnelige problemstillingene, generell indremedisin ) Anestesilegevakt Bildediagnostikk Laboratorietjeneste Kompetanse til å utføre enklere kirurgiske prosedyrer på døgnbasis. Stabilisering før transport Bredt poliklinisk tilbud Den Norske Legeforening vektlegger i sin høringsuttalelse at modellen ikke representerer et lokalsykehus siden den ikke inneholder akuttkirurgifunksjon. Videre skaper modellen uklarhet rundt ansvarsfordelingen mellomm kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten/helseforetaket. Fagdirektør mener at det er usikkerhet om en slik en modell vil ha et fagligg innhold som gir tilfredsstillende kvalitet på pasientbehandling sett i lys av geografi og størrelse på opptaksområdene til lokalsykehusene i Innlandet. Usikkerheten er spesielt knyttet til at en slik modell ikke har generell kirurgisk beredskap. For at SI skal kunne ivareta pasienter med komplekse tilstander, uavklarte tilstander og traumerr på best mulig måte, må det minst være ett sykehus i SI med allsidige funksjoner (breddekompetanse) under samme tak. Det forutsettes at sykehus som kan betegnes som Side 2

3 sykehuss med allsidig akuttfunksjon inneholder vaktberedskap og sengeposter/avdelinger minimum innenfor: Indremedisin Gastrokirurgi Ortopedi Gynekologi Intensiv Traumefunksjon Områdesykehusfunksjoner slik som for eksempel nevrologi, kvinneklinikk, nyfødtmedisin, barn og ungdom legges primært til allsidige sykehus. Utfyllende oversikt over funksjoner vil måtte beskrives senere i utredningen. Fagdirektørs vurdering For å imøtekommee dagens og de nærmeste årenes krav til kvalitet og pasientsikkerhet må SI gjøre omfattende kvalitetsforbedrende arbeid. Det vil medføre endringer i pasienttilbudet på hver lokalisasjon, og er etter fagdirektørs syn nødvendig for å sikre god kvalitet på tjenestene, beholdee pasientene, utvikle pasienttilbudet og skape et godt omdømme. Fagråd vil få sentral rolle i å definere relevante faglige kvalitetskrav/-kriterier for Sykehuset Innlandet Tilnærmingen på kort sikt Akuttmottak Kompetanse i front: En viktig faktor for å oppnå god kvalitet og pasientsikkerhet for akutte pasienter er god kompetanse i akuttmottakene. For å oppnå dette må SI øke tilstedeværelsen av erfarnee leger, med spesiell fokus på tilgjengeligheten av overleger, og øke kompetansen til personelll generelt i mottakene. Antall pasienter (volum) er også avgjørende for å opprettholde og øke kvaliteten. SI har 6 akuttmottak med varierende og til dels utilfredsstillendee kompetanse. Turnusleger, som er uerfarne, betjener mottakene store deler av døgnet med ved hjelp av bakvaktsordinger. Dette er sårbart. Mottakene er ofte en flaskehals i pasientforløp fordi vurderingene av pasientene ikke er av god nok kvalitet og tar for lang tid. Spesialistvurderingen forsinkes og medfører forsinket diagnostisering og behandling som påvirker kvaliteten. Kompetansen og kvaliteten i akuttmottak må forbedres. Ferske tall viser at akuttbehandling i SI representererr kun 23 % av foretakets totale aktivitet da hovedtyngden er planlagt aktivitet (poliklinikk/dagbehandling/innleggelse; n= pasientkontakter hittil i år). Antall innleggelser utgjør ca 15 % ( n=53 316) av den totale aktiviteten hvorav akutte innleggelser utgjør størstedelen (n=39 031). Ca 70 % av akutte innleggelser i foretaket legges inn på indremedisinske avdelinger. Side 3

4 I sær på natten er det få akuttinnleggelser. Tall fra NPR i 1. halvår i 2013 mellom kl viser i gjennomsnitt 21 innleggelser pr døgn totalt i SI. Ca 30 % av akuttinnleggelsenee mellom m kl er gyn føde: E-H Pr nattt 7 i gj.snitt Lillehammer 6 Gjøvik 4,6 Kongsvinger 2,6 Tynset 0,8 o Heve kvaliteten i akuttmottak ved å styrke bemanningen med overleger/erfarne leger i spesialistutdanning o Forsterke/forbedre seleksjon av akuttpasienter til mottakenee o Reduksjon i antall akuttmottak Traumefunksjon SI har i dag 5 lokalisasjoner med traumefunksjon: Tynset, Kongsvinger, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. De nasjonale kravene for å inneha traumefunksjonn er høye. Traumatiserte pasienter med høy risiko for komplekse skader skal fraktes til sykehus med breddekompetanse. SI har i dag ikke tilfredsstillendee kompetanse og faglig organisering av alle traumeteam. Kompetansenn for initial stabilisering og transport av de alvorligste traumene til OUS synes heller ikke å være godt nok ivaretatt. Tilbakemeldinger fra divisjon prehospitale tjenester og OUS understøtter dette. Tilsyn i 2013 fra det regionalee traumeteamm påpeker flere svakheter ved traumefunksjonen i den enkelte divisjon. Noen av svakhetenee kan i møtekommes uten vesentlige ressurser, mens andre vil være mer krevende for å møte krav til kvalitet i traumebehandlingen.. o Redusere antalll lokalisasjoner som har traumefunksjon o Heve kompetansen til traumeteam Utredning og behandling av kreft Kreftbehandling blir stadig mer krevendee med nye tilbud og behandlingsformer og mer aggressiv behandling, som stiller økende krav til kompetanse og gode pasientforløp med fokus på forløpstider. Her må flaskehalsene identifiseres og elimineres i størst mulig grad. o Sentralisering av kreftkirurgien i større grad o Økt sentralisering av medisinsk onkologi o Sørge for sømløse, helhetlige pasientforløp som oppfyller krav til forløpstider o Samhandling med primærhelsetjenesten ift oppfølging og palliasjon av kreftpasienter. Fødselsomsorg Side 4

5 De nye kvalitetskrav innenfor fødselsomsorg er gjennomført i SI. Ved endringer i andre faglige tilbud på lokalisasjonene må dettee vurderes på nytt og evt tilpasses kravene. Behandling av hjerteinfarkt Pasienter med mistanke om hjerteinfarkt utgjør en stor pasientgruppe. Forsinket diagnostikk og behandling kan ha stor konsekvens for livskvalitet og er en av de viktigste kvalitetsindikatorerr som foretaket blir målt på. o Oppfølging av kvalitetsregistre for forbedring av kvalitet i behandlingenn o Læring på tvers mellom divisjonene og foretakene: sammenligning mot de beste o Sørge for raske, sømløse, helhetlige forløp for pasientene i hver divisjon Hjerneslagbehandling Pasienter med mistanke om hjerneslagslag utgjør også en stor pasientgruppe. Her er også tidlig diagnostikk og behandling avgjørende for livskvalitet og er en av de viktigste kvalitetsindikatorerr som foretaket blir målt på. Indikatoren viser at SI har et forbedringspotensial innenfor området. o Oppfølging av kvalitetsregistre for forbedring av kvalitet i behandlingenn o Læring på tvers mellom divisjonene og foretakene: sammenligning mot de beste o Sørge for raske, sømløse, helhetlige forløp for pasientene i hver divisjon Ortopedi Ortopedi er et stortt fagområde med flere store avdelinger i SI. Nye nasjonale kvalitetskrav innen ortopedi er kommet. Foretaket må forbedre seg på noen områder. Bl. a viser riksrevisjonen at SI behandler korsbåndsskader som døgnpasienter, mens andre foretak utfører dette som dagbehandling. o Innfri de nye kravene fra regionalt fagråd/hsø til lokalfunksjon og områdefunksjonn o Oppfølging av kvalitetsregistre for forbedring av kvalitet i behandlingen o Utredningsforløp, behandlingstilbud, liggetid vurderes. Reoperasjoner av hoftebrudd og hofteproteser bør spesielt ses på. o Optimalisere behandlingsforløp, ved for eksempel å omgjøre inngrep fra døgn til dagbehandling Side 5

6 Tilnærming på noe lengre sikt For at SI skal kunne møte de stadig økende krav til kvalitet og pasientsikkerhet samt til tilgjengelighet, er fagdirektørs klare anbefaling at det gjennomføres strukturelle grep innen relativ kort tid der hvor det er behov for dette.. En slik endring kan tilnærmes ved å justere innholdet i lokalisasjonene: Allsidig akuttsykehus: Breddekompetansee under samme tak er en viktig faktor for å sikre god kvalitet for akuttpasienter, som ofte må utredes av flere spesialister. Breddekompetansee er avgjørende for å vurdere traumepasienter på en faglig tilfredsstillende måte. Traumerapporten fra regionalt tilsyn understøtter dette. For å kunne gi best mulig kvalitet på foretakets tjenester generelt må vi organisere foretaket slik at færrest mulig pasienter må sendes mellom lokalisasjonene i SI eller ut av foretaket for utredning og behandling.. De resterende lokalisasjoner Lokalisasjoner uten allsidig akuttfunksjonn må endre pasienttilbudet. Avklarte pasienter og planlagt drift utgjør størstedelen av den faglige driften ved SI. Estimatet ligger på ca 75 % (77% ihht ferske tall) av total aktivitet og inkluderer poliklinikk, dagbehandling og planlagte operasjoner. Dennee aktiviteten kan i stor grad legges til steder som ikke har allsidig akuttfunksjon. Her har man mulighet for bedre å legge til rette for å øke den faglige kompetanse (større volum pr team). Det vil også kunne gi bedree tilgjengelighet til foretakets tjenestetilbud og bedre utnyttelse av de faglige ressurser. Organiseringen av fagmiljøenee må tilpasse organiseringen av fagtilbudene i foretaket. Den samme legestab innen hvert fagområde bør tjenestegjøre både på allsidig akuttsykehuss (bl.a delta i vaktteam) og på lokalisasjoner der det evt kun vil være aktivitet på dagtid/kveld. Konklusjon SI har som mål om å gi best mulig faglig kvalitet til sin befolkning. Dette ønsker SI å oppnå ved å etablere et hovedsykehus i På veien mot et hovedsykehus har det vært tydelige føringerr fra eier om å samle akuttfunksjoner og andre spesialiserte funksjoner i større grad og føringerr fra styret i SI om å samle akuttkirurgisk beredskap til færre sykehus. Nylig publiserte nasjonale resultater fra Kunnskapssenteret på indikatoren 30 dagers totaloverlevelse viser at SI snarlig må gjennomføre kvalitetsforbedrende tiltak for å gi også dagens pasienter tilfredsstillende kvalitet på flere tjenester. SI har høyt kompetente og dyktige medarbeidere. Fagdirektørs vurdering er at måten foretaket har organisert pasienttilbudene på kan være en viktig årsak til at vi ikke klarer å levere tilfredsstillende kvalitet på flere områder. Side 6

7 Det kan legges enda bedre til rette for den best mulige kvalitet. Legeforeningens tillitsvalgte i foretake støtter fagdirektørens syn. Som fagdirektør, med det overordnete faglige ansvar for pasienttilbudet i SI, er det påkrevd at jeg kommer med ulike forslag til kvalitetsforbedrende tiltak. Fagråd vil få sentral rolle i å defineree relevante kvalitetskrav/-kriterier for Sykehuset Innlandet og kvalitetssikring av tiltakene. Side 7

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Helse Nords overordnede strategi har vært virksom siden 2002/2003. I perioden

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Strategi 2020 sett fra kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos

Strategi 2020 sett fra kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos Høringsuttalelse Strategi 2020 sett fra kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos Hovedpunkter i uttalelsen: Sykehuset Namsos, kirurgisk klinikk, har gjennomført betydelige endringer i vaktberedskap de senere

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt 1 Statusrapport 2015 En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem

Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av RHFene, inkludert vurdering etter høringsrunde. 9. oktober 27 Organisering av behandlingen av

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter og tiltak. En oversikt, vurdering og tilråding

Gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter og tiltak. En oversikt, vurdering og tilråding Bedre samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten Gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter og tiltak En oversikt, vurdering og tilråding Helsebygg Midt-norge Trondheim, mars 2002 Samarbeid 1

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Sykehustjenester når mange blir gamle -

Sykehustjenester når mange blir gamle - Sørlandet sykehus HF Sykehustjenester når mange blir gamle - Handlingsplan for eldremedisin for Sørlandet sykehus 2012 2020 1 Forord Jeg har deltatt i ulike planarbeid i mer enn to tiår. Det er ikke bare

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer