INNHOLD - CONTENTS. DeniihgahiebcndccipB~rkedetrmudd. Posiiive trend for hiornegian canning industry 39. Forskiing for fmllwa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD - CONTENTS. DeniihgahiebcndccipB~rkedetrmudd. Posiiive trend for hiornegian canning industry 39. Forskiing for fmllwa"

Transkript

1

2 INNHOLD CONTENTS 70. ARGANG Nr. 2 Uke L!k hvc# 14. dag ISSW Ansv. redam Sigbjørn Lomelde Kontorsjef RedakrJon: Vidar Høviskeland Kari Østervold Toft Øvsein 0kIand Ekspedisjon: Dagmar Meling Freydis Madsen Fisk* Gangs adresse: Fiskeridirektoratet Postboks Bergen Telf. : (05) Trykt i offset A.8 John Grkg Abonnement kan tegnes ved alle poststeder ved innbetaiing av abonnementsbelepet pa postgirokonto , pa konto nr Norges Bank eller direkte i Fiskeridirektoratets kassakontor. Abonnementsprisen p& Fiskets Gang er kr pr. Ar. Denne pris gjelder ogsa for Danmark. Finland. Island og Sverige. Øvrige utland kr pr. hr. Utland med fly kr Fiskerifagstudenter kr PRISTARIFF FOR ANNONSER: Tekstsider: 111 kr kr. 700 li2 kr Eller kr pr. spalte mm. Andre annonsealternativer etter avtale VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN DeniihgahiebcndccipB~rkedetrmudd Posiiive trend for hiornegian canning industry 39 Forskiing for fmllwa The Canning Industty's Laboratory phns kr the Mure 41 Tidllgefe sardin pro du^^ na cwnbal~ Fromsardnestopackhg 44 Riktig emballasje viktig for kvalitet The rigm packing means improved qt&i 45 Nye utkwld av Huka The H i threatens Norwegian salmon 47 Kvotewtakr 1984 ~omegian quotas a review 51 Vi beklager at det pci grunn av en svikt i varl dataanlegg ikke har vært mulig A W materialet til v&e salgslagstabeller. Disse vil bli trykket i neste nummer. Red. Redaksjamn avsluttet 26. januar 1984 iotw&b Finn Cehd

3 Adm. dir. Harald Pedersen i De Norske Hermetikfabrikers Landsforening: I på ekspor;..~;. %edet er snu, I I Eksporten av sildesardiner og brislingsardiner til USA var hayere i 1983 enn året far, viser en oversikt fra Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt. USA, som er det desidesrt starste eksportmarkedet for norsk fiskeherme tikk, importerte totalt kasser norskproduserte sardiner i Dette er en skning på kasser i forhold til Det synes nå som om den negative trenden på det amerikanske markedet er snudd. Vi har gjort et profesjonelt markedsfrsringsarbeid. Hele hermetikkindustrien har pa at den norske Hermetikfabrikers Landsforening, Harald Pedersen, som framholder disse optimistiske kommentarene overfor Fiskets Gang. Brldingen den liiie Norgesarnbnssademn i USA Trass i en katastrofal nedgang i eksportvolumet de siste Ara har vi likevel klart A opprettholde vår posisjon p6 det amerikanske markedet. Norske sardinprodukter finnes nesten overalt i USA. Selv i butikkhyller pa de mest fiemtlggnde steder i Appalachene er er det mulig å kjepe norske sildesardiner. Dette er en helt unik situasjon, og selvsagt svært gledelig, understreker Pedersen. En rekke faktorer forklarer denne utviklingen. Det er summen av hele kjeden i den norske hermetikkindustrien som er Arsaken til at norske sardiner er i stand til å konkurrere pa det amerikanske markedet, mener Peder sen. Først og fremst er rastoffet godt. Emballasjen holder en hoy kvalitet og ikke minst er det dyktige folk I var bransje å takke. sier Pedersen. På grunnlag av omfattende markedsanalyser utarbeidet hermetikkindustnen i 1982 en 5arsplan for markedsfering av fiskehermetikk i USA. Det ble bevilget 6 millioner kroner til a gjennomføre disse undersekelsene. I denne 5årsplanen blir det understreket at det er et stort behov for produksjonstilpasning og nye produkter på det amerikanske markedet. Samtidig er det klart at norsk hermetikk holder en hay pris sammenliknet med tilsvarende produkt fra andre land. Dette krever igjen at norsk fiskehermetikk må være av hy og jevn kvalitet for 4 være konkurransedyktig Midler til markedsfaring Situasjonen er imidlertid den at behovet for penger til markedsføring er like stort ved et eksportvolum på kasser som for 1 million kasser. Det koster ikke lite å opprettholde og utvikle vår markedsandel i USA. Problemet daggrsgefernkjleuarbeidelfd komme opp igjen til nivået i toppåret 1973 da Norge eksporterte ca. 1 million kasser sardiner til USA, forteller Pedersen, som mener at det må bli vist skarre vilje til bruk av offentlige midler som et ledd i staiten til hermetikkindustrien. Han er av den oppfatning at de offentlige tilskuddene avslarer en kortsiktig tankegang som ikke er tilfredsstillende for industrien. V ire er det tvingende ndvendg at hele bransjen står samlet om alle tiltakene. Vi må holde et bransjeperspektiv pa markedsføringa. Det krever et sarnspill fra alle Darter i hermetikkindustrien, fordi hele bransjen er involvert, understreker Pedersen. England var tidligere et betydelig marked for norsk fiskehermetikk tradisjonelt det nest største etter USA. Som en konsekvens av handelsavtalen med EF sank eksporten katastrofalt. Eksporten av hovedproduktet. 2lags sommerfanget brisling. ble redusert fra et nivå på kasser til ca kasser i Hermetikkindustrien ble mott med en permanent tollbarriere med tollsatser på 12%. 20% og 25% på hovedproduktene hermetisk brisling, sild, rogn og makrell. En liknende utvikling gjorde seg også gjeldende pa det vesttyske markedet. Norsk hermetikkindustri var i ferd med å bygge opp en relativt stor eksport av siklesardiner i tillegg til en del andre delikatesseprodukt. F.G. nr. 2. uke

4 ...,. : :& g:.:. %,.q z., t4.?,$.::::i..ī., Adm. dhalrtw l De Norske HemwtikfakC km LmwWanming HenM Pedemen er redd for at Norge kan Mi w M til andm lands foredlidrifter. Forholdet til EF V& bransje kom svært uheldig ut som følge av avtalen med EF. Vi var positive til EF, og sb muligheter til å komme inn p& EFmarkedet med nye produkter i tillegg til en styrking av var posisjon der. Vi fikk imidlertid en negativ utvikling. l tillegg til et generelt hnyt kostnadsnivb i Norge skapte de nye tollbarrierene rundt vaire tidligere samarbeidsland i EFTA (England, Danmark) en forverring av konkurranseevnen for norsk hermetikk. EFlandene utnyttet selvsagt ogsb sin nye tollfrie status som et ledd i å beskytte sine egne hermetikkprodukt i konkurransen med de norske. EF's felles ytre tolltariff satte en stopper for våre muligheter på dette markedet et marked som vi da var i ferd med å bygge kraftig ut, sier Pedersen. De siste salgstall tra 1983 tyder altså på at den nedadghende salgskurve på eksportmarkledet er flatet ut og trenden er i ferd med å snu. Hva.d med innenlandsmarkedet? ' Vi venter at Hermetikkkampanjen skal endre forbrukernes oppfatning og holdning til hermetikk. Denne kampanjen er et samarbeidsprosjekt som et ledd i opp profileringsarbeidet for hermetikkindustrien. For mig er det et helt annet konkurranseutgangspunkt på innenlandsmarkedet enn i utlandet. Markedsfwingen blir annerledes p& hjemmemarkedet. Dessuten er det norske markedet mindre risikofylt. Vi er for eksempel ikke bundet av tolltariffer, varierende valutakurser og andre politiske vedtak som kan Cre CI nedgang i eksporten. Jeg vil gjeme også si at v& arbeidshypotese for 1984 blir B vurdere Norden som et hjemmemarked og dermed Bpne for muligheten B styrke eksporten til Sverige, som allerede er en av vire størcte markeder, tilfeyer Pedersen. Hermetikk fra utlandet Er utenlandske hermetikkvarer mer framtredende enn norske i butikkhyllene her hjemme? Mye avhenger av hvilken profil butikken har. Men jeg vil bestemt awise p&tanden m at norsk fiskeherme UKK Kommer I.annen remw I DUOKKhyllene. Det er i alle fall ikke en generell trend. Det er imidlertid beklagelig at hermetikkprodukt fra EFlandene kan konkurrere med våre egne pa hjemmemarkedet fordi de importerte varene er uten tollbelastning. i motsetning til vbre eksporhrarer p& EFmarkedet. Fiskehermetikk er ikke billig, men vbre produkter oppretoidder en sterk posisjon p& innenlandsmarkedet takket være en jevn, god kvalitet. mener Pedersen. St& vi i dag overfor faren for at Norge kan bli en eksporter av raoff til andre lands foredlingsbedrifier innenfor hermetikkindustrien? Ja, dette har bekymret meg lenge. Spersm&let er om produksjonen av fiskehermetikk i framtiden fortsatt skal kunne foreg8 i Norge. I sommer mfitte Farsund Packing stoppe produk~~onen. og virksomheten blir i disse dager flyitet til EFland. Bakgrunnen for B etablere seg p4 EFharkedet er selvsagt B unnga de store tollbamerene for norske produkter. Det er markedet samt det haye kostnadsnidet i Norge som har tvunget fram denne utviklingen. Hva blir gjort for B hindre en slik utvikling? Det er klart at vi msker B beholde produksjonen av fiskehennetikk pa nosk jord, og vi forsker d langt det er mulig B hindre etablering i utlandet. Dannelsen av Norway Foods var blant annet en konsekvens av denne utviklingen. Vi har etter hvert bygget opp en knowhow spesielt p l sardinsiden, og vi er derfor ikke interessert i fabrikk* knowhow. Dette kan fare til en undergraving av hele basisen for produksjon av hemetikk i Norge, samtidig som vbre tradisjonelle kjepere (feks. USA), begynner B handle med de nyetablerte produksjonsenhetene som er dannet med M e av norsk knowhow. understreker Pedersen, som og& er noe bekymret for en liknende utvikling for hele fiskerinæringa. EF4 Øystein 0kland dememkm Hwm i Stavanger. 40 F.G. nr. 2. uke

5 P Hermetikkindustriens Laboratorium i Stavanger: FORSKNING FOR FRAMTIDA I Avd. Johan Gustavsson og inspekter Katin S. Tranmy Rossehaug kontrollerer Mde norske og utenlandske hennetikkvaier. Emballasjeteknologi Maskin og prosessutvikling Råstoffbehandling Produktutvikling Materialtesting Fabrikkplanlegging Dette er noen av de mange fagområdene som Hermetikkindustriens Laboratorium i Stavanger arbeider innen. Hermetikkindustriens Laboratorium er en forskningsstasjon som ikke bare driver med tradisjonell hermetikkforskning, som mange tror. Framtidsrettet forskning er et nøkkelord forskning som har til formål å utvikle hermetikkindustrien i Norge slik at bransjen til alle tider er beredt til å mate den stadig skarpere konkurransen. Ny anvendelse Vi er stadig på søken etter ny anvendelse av utradisjonelle fiskeslag, samtidig med en bedre utnyttelse av de tradisjonelle. Sentralt star produktutvikling for tilpasning for nye markeder, parallelt med en kvalitativ hermetikkproduktene, forteller fungerende instituttsjef Roald Jargensen til Fiskets Gang. Hermetikkindustrien viser stor interesse for arbeidet vårt, fortsetter Jørgensen. De fleste prosjektene er på oppdrag fra og i samarbeid med bedriftene. En av våre viktigste oppgaver er da nettopp å bistå industrien med informasjon og forskning for 6 imøtekomme de stadig større krav som stilles til kvalitet. Laboratoriet i Stavanger [[hermetikkindustriens vugge ble opprettet ved Stortingsvedtak i 1928 etter forslag fra industrien. Laboratoriet har i dag fire avdeliger: Maskinavdeling, bakteriologisk avdeling, kjemisk avdeling og avdeling for emballasjeforskning. Virksomheten finansieres blant annet gjennom faste avgifter hentet fra hermetikkindustriens produksjonsvolum. Denne posten beløp seg i 1982 til ca. 1,5 millioner kroner. Tilskuddet fra Fondet til fremme av bransjeforskning er imidlertid den største inntektskilden for laboratoriet mottok Hermetikkindustriens Laboratorium over 2 millio F.G. nr. 2, uke 4,

6 kr kroner fra dette fondet. Videre er det mulig å oppretthoide virksomheten ved hjelp av spesifisert prosjekist&te fra Norges Fiskeriforskningsriid sami oppdragsinntekter. Laboratoriet har ved utgangen av 1983 ca. 30 heltidsansatte. Produktutvikling Produktutvikling si& sentralt i forskningsprosjektene ved laboratoriet. Forsk.leder Roif Ragård ved Kjemisk avddi sier til Fiskets Gang at undersdaker av &offer alltid vil være en sentrai oppgave. Farpbmtoder og foredlingsprosesser endres, samtidig som nye transportmetoder av &stoffet foreligger. Dette skaper nye muligheter for anvendelse av &stoffet og dermed og& nye oppgaver for kjemisk avdeling. I takt med utviklingen i oppdretts Laboratorium i gang med fo& for om mulig å framstille kaviar fra oppdrettsaret Man kom fram til en brukbar m&e å befri rognkornene i oppdrettsfisken fra bindevevshinnene som omgir dem. Produktet ble d industrielt og det ble straks godt mottatt. I dag kan Boneng & Sann pzi Fmya se tilbake på ett h produksjon av kaviar fra laks og mtrogn. Kaviaren Mir pakket pa glass og produktet er i hovedsak omsatt p3 innenlandsmarkedet. I fjor produserte vi ca glass, hvor hjemmemarkedet stod for det meste av kjøpet. Det er først og fremst restaurant og hotellnæringen som kjøper kaviaren. I fjor eksporterte vi en del til England og VestTyskland, og vi vil i år gjøre forsek p4 å komme inn p3 markedet i Sveits og USA, forteller Boneng jr. til Fiskets Gang. Han sier samtidig at de nå er i gang med produksjon av kaviar i I.kg plastspann. Kaviar i plastspann er rettet inn mot storhusholdninger. Boneng 8 Sann har lang tradisjon i å foredle havets delikatesser. Bedriften p& Fmya ble stiftet i Det aller siste produktet p4 markedet fra Boneng er cmetpostei. Dette er ogsi3 et produkt m er framstilt i samarbeid med Hermetikkindustriens Laboratori "e,.c I El L Chr. Bieliand har tmt en sentriil plass i bybildst i Stivsnger. um i Stavanger. Posteien er billigere enn kaviaren, men til nå er det bare foretatt prøvesalg av dette produktet fra Boneng & Smn. Interessen er imidlertid upåklagelig. Posteien har en grovfibret konsistens, og den er tenkt som forrett, men passer ogsi som smørbredp4legg. Rolf Ragård opplyser til Fiskets Gang at det er flere fiskeslag som er aktuelle forskningsprosjekt i Eiter oppdrag fra industrien og fra initiativ vil vi i Ar se nærmere blant annet på skjellbrosme og tobis. Vi har etter hvert opparbeidet oss en egen simagem hvor det er de utradisjonelle fiskeslagene m st&r i fokus for v& oppmerksomhet, sier RagArd. Tobis som hermetikk Han mener at tobis er en velsmakende iisk som d absolutt bnr kunne bli gienstand for kommersiell utnyttelse til konsumpsjon. Det g j e bare en metode for B finne om tobis innehokk sand eller ikke. Fomddet er nemlig det at tobis (eng.: sandeei) graver seg ned i san den. Nå finnes det riktignok iritt sv0mmende tobis (pelagisk tobis). og det er den pelagiske tobisen vi er interessert i å utnytte. Vi har i den anledning bedt om en besiandsoversikt for A vurdere om det er grunnlag for en industriell utnyttelse av fisken. sier R&d, som mener at tobis ikke bar pakkes slik som sardiner p& grunn av de bye omkostningene. N& det gjelder skjellbrosme er vi ogsd avhengige av en bestandsoversikt far vi forbetter med prosjektet med dette fiskesiaget. Det er imidieriid et interesarit prosjekt. som vi vil komme tiibfdgeoppi septemberi fjor ble ikke slik vi hadde ventet. Tanken varåframstilleethemietwkproduktav skjeilbrosme noe i samme gate som bacalao. Det liknet ikke sætlig p& bacalrro, men b& smaken og konsistensen var meget god. Nå gjemt& det bare å underseke mengden av skjeilbrosme samt B vurdere mulighetene for maskinell bearbeiding (filetering) av fisken far vi g& videre med prosjektet, understreker Ragm. Makrellproduktet Vire blir det gjort forsak med kokt makrell p& boks ved kjemisk avdeling. Ragård kan fortelle at forelepg har dette prraveproduktet ikke fått særlig respons. Han mener at et slikt makrellprodukt kan få anvendelse som ahurtigmeny.. Det er lettvint å ty til en boks med kokt makrell når man ikke har tid til å koke middag. En god del av de fomkene vi driver med kan karakteriseres som delikatesse eller ufinefoodmprosjekt. Det mci likevel være klart at vi prwer Ci dekke et så vidt spekter som mulig. understreker Ragard. Han kan formrig nevne at laboratoriet i fjor fikk en forespersel fra et universitet i USA vedrørende utnyttelsen av risp av hvitlaks (vassild) som &toff til gelatin. Laboratoriet i Stavanger har i sin tur henvendt seg til Fiskeridirektoratet for å kartlegge bestanden av hvitlaks uten at det er satt i gang m prweprosjekt for utnyttelse av risp. 42 F.G. nr. 2, uke

7 hakl VBgane (Lh.) og Heine Haktomn i arbid ved tegnebordet pb maskinavdelingen. Nye sardinsauser I forbindelse med forsøk med nye sausvarianter for sardiner har Hermetikkindustriens Laboratorium foretatt holdbarhetsunders0kelser av disse nye sardinvariantene. Reklamefondet for den Norske Hermetikkindustrien ulfarte i 1980 en del forsøk som året etter ble videresendt ~ ~ til laboratoriet ~ til videre bearbeidelse for kommersiell utnyttelse. I alt fire sausvarianter (Vinaigrette sauce, Hot tomat0 sauce, soya sauce og Tabasco sauce brand) ble prevd. To prøveproduksjoner ble gjennomfort og testet i USA med godt resultat. I fjor høst ble det endelig industrielt framstilt et større parti av alle de fire sausene for videre markedspraving. Responsen fra markedet har hiil vært tilfredsstillende. Det tekniske utstyret i fabrikken er i ferd med å bli tilpasset fo~uk3ottsse nye &rdinproduktene. samtidig blir det ogsii foretatt utpraving av nye krydderblandinger som kan bli markedsaktuelle i framtiden. En rekke råstoffer blir altså underwkt ved laboratoriet med henblikk på framstilling av hermetiske produkter. Her gjenstår mye ugjort arbeide. Det vil stadig være et behov for å hente mat fra havet, og hermetisering vil i tidene som kommer stå sentralt som konserveringsmetode. Hermetisering har mange fordeler når det gjelder transport. oppbevaring og lav svinnprosent. Transport av brisling Nettopp transport av brisling er et sentralt studieobjekt for rnaskinavdeligen ved laboratoriet. Forskningsleder Jsrg Hviding sier at det er i gang prosjekt for å forenkle opptaket av brisling og å forbedre mellomlagskapasitetenlfrysekapasiteten på fryseskipene. Prosjektet Rasjonalisering av opptak og faring av kystbrisling* er et samarbeidsprosjekt mellom Norway Foods Ltd, FTFI og Hermetikkindustriens Laboratorium. Målsettingen er 6 redusere arbeidsmengde og arbeidsbelastning bade for brislingfiskere og fhngsmannskap. Videre er det med en bedre behandling av brisling& kombinert med en hurtigere nedkjding som igjen vil sikre en hoyere kvalitet p5 råstoffet som blir levert til sardinfabrikkene. Det viser seg ogsi% at brislingen er åtefri om natten, og av denne grunn er vi opptatt av å gjøre det mulig å ake opptaket når det er makt. Dette betyr igjen at mottaksapparatet p5 landsiden må tilpasses fisket. Vi vil og& fortsette fomkene med å fare brisling i containere ombord. Her er det aktuelt & utvikle doseringsordninger for riktig forhdd fiswis samt å finne en gunstig blanding ved oppfylling av containere. forteller Hviding. Maskinavdelingen ved Hermetikkindustriens Laboratorium kan deles inn i to arbeidsområder: Maskinutvikling og service. Servicen' til hermetikkindusirien innebærer konsulentbistand innenfor feltene fabrikk og produksjonspianlegging, automatisering og datateknikk. maskin og produksjon. Avdelingens virksomhet har vært og er fortsatt i,stor grad rettet mot å assistere hermetikkindustrien. sic1 Øys tein Økland F.G. nr. 2. uke

8 Strukturendringene i hermetikkindustrien ga ny produksjon: Tidligere sardinproduksjon nå emballasje Stavanger, hermetikkindustriens Mek Norway Foods sine p$uksjonsanlegg til hermetikkemballasje også i dag. Ved ka, hadde for første gang i historien over hele landet. Arsaken er blant emballasjeavdelingen hos Norway ingen sardinproduksjon i Chr. Bjellands lokaler på Verven ble den siste sardinen lagt på boks i november Nå er det blant annet produksjon av emballasje som foregår her i regi av annet at hermetikkboksen krever et relativt stort transportvolum, og for å unngå transportkostnader, blir produksjonen av bokser integrert i produksjonen av næringsmiddelet. Den såkalte Foods på Verven kommer aluminiumsråstoffet fra Holmestrand. Rullene med aluminiumsfolie blir daglig fordelt på de tre store pressene i produksjonshallen som i sin tur.sprøyter ut ikke få tusen Norway Foods. u1/4 dingleyboksen blir ikke laget ved lokk daglig. Det å drive sin egen emballasje emballasjeavdelingen i Stavanger. Vårt utstyr her er spesielt rettet inn fabrikk ser ut til å være en god forretning. Vi får en sikker og stødig produksjon og vet til alle tider hvor mye emballasje som skal lages, sier avd.le Boksene er standardiserte i tråd med vedtak fra International Organization for Standardization (ISO)? og det er derfor små muligheter for endringer av mot sardinemballasje. sier Halvorsen. Vi har ikke eget trykkeri, slik at lokkene ikke kan dekoreres. Avfallet i produksjonsprosessen er fomvrig relativt besder Torbjørn Halvorsen på emballasje emballasjen. kjeden. Råmateriale som blir igjen blir avdelingen hos Norway Foods. I 1930årene kom overgangen fra buntet sammen og sendt tilbake til Vi produserer alle lokk til Norway varmfortinnet til elektrolyttfortinnet blikk leverandøren. De ferdige lokkene blir Foods bedriftene her. For 1984 er det i hermetikkindustrien. Rundt 1960 kom pakket manuelt i kartonger og sendt til k a w & h ~ ~ t e detbestemme~~rif?~alliqen~a~ t på W100 millioner lokk ved denne avdelingen. Råstoffet er så godt som kemballasje skulle lakkeres innvendig. Bakgrunnen for dette var innvendig bedriftene. Det er i dag ca. 25 ansatte på denne bare aluminium. Det alt vesentlige av produksjon går til egne bedrifter innenfor Norway Foods, sier Halvorsen til korrosjonsproblemer. For sardinboksene (V4 dingley) ble aluminium det ledende emballasjemaemballasjeavdelingen Foods i Stavanger. til Norway Fiskets Gang. teriale i 1960årene. Aluminium har "6 Øystein Økland Produksjonen av hermetikkboksene oga starst utbredelse som råmateriale foregår derimot i nær tilknytning til (over fra side 46) produksjonen skjer under, som varighet, temperatur og kontaktform. Det er mange stoffer som samtidig kan migrere til næringsmidlet, og derfor er det umulig å fastlegge migrasjonsverdiene. Således er det innført en del næringsmiddelsimulanter som i kontakt med emballasjematerialet skal <;trekke ut.. de samme næringsstoffer som nærinasmidlet selv. Disse miarasjonsanalysene ved Hermetikkindustriens Laboratorium blir utført ved temperaturer over de som er aktuelle ved bruk av emballasien' blir for 2 øke den helsemessiae sikkerheten. Stadig dukker nye krav opp fra myndighetene om å kunne bestemme mindre mengder av umskede stoffer i næringsmidler og i emballasjen Bakgrunnen er selvsagt forbrukernes helsemessige sikkerhet. Laboratonet har på dette området bygget opp en kompetanse og får stadig nye oppdrag fra plast og metallproddusenter, sier Lunde. i Øystein Økland I Fra produksjonen av lokk i emballasjeavdelingen til Nomay Foods Ltd. En av Chr. Bjelland (L Co. bygninger som i dag benyttes som lager. I 44 F.G. nr. 2, uke

9 Riktig emballasje har stor betydning for kvaliteten Vi er opptatt av å framstille emballasje for hermetik. kindustrien som er teknisk egnet til å tåle mange års lagring. Dessuten står naeringsmiddelemballasjens helsemessige sikkerhet og næringsmiddellovgivning sentralt i vårt arbeide. Det er forskningsleder John M. Lunde ved emballasjeavdelingen ved Her I metikkindustriens Laboratorium som sier dette til wiskets Gang; I tillegg til å utføre konkrete forskning 1 sprosjekter for industrien har vi selv sagt ogsa til oppgave å undersøke og 3 I godkjenne de materialene som industrien skal benytte. Av lakkerte materialer som undersøkes utføres blant annet såkalte migrasjonsanalyser for a se om det overføres uønskede stoffer til næringslivet, tilføyer Lunde. Forskningsleder Lunde forteller at videreføring av NFFRprosjektet Pakking av fersk fisk i modifisert atmosfære vil stå sentralt i arbeidet på emballasjeavdelingen ved laborato riet i Dette prosjektet bygger pa den kompetanse som Hermetikkindustriens Laboratorium har dannet på området.<pakking av fersk fisk i plastemballasje^. Arbeidet foregår innen emballasjeteknologi, undersøkelser av forskjellige plastmaterialer og selve prosessen under pakking. Hold barhetsekning Malsettingen er A øke holdbarheten av fersk fisk og øke produktspekteret av pasteurisertelsteriliserte produkter pakket i plastemballasje, understreker Lunde. Errrekke forskjellige plastmaterialer som kan varmebehandles ved temperaturer over 1W er benyttet i dette prosjektet. I samarbeide med flere industribedrifter er det pakket fiskeprodukter som er varmebehandlet både ved pasteurisering og sterilisering. Produktene er lagret ved forskjellige temperaturer og inspisert etter varierende lagringstider. Sensoriske. kjemiske og bakteriologiske analyser av prøvene er utført for A klarlegge maksimum lagringstid. Resultatene av undersøkelsene har vært positive. Dette har ført til at lagringsforsøkene vil fortsette også i år. En del av bedriftene som har vært med i dette prosjektet vil forsøke med industriell produksjon med noen av produktene. I denne sammenhengen vil Hermetikkindustriens, Laboratorium yte konsulenthjelp. Optimalisering Vi er interessert i å redusere emballasjeomkostningene i hermetikkindustrien. I den forbindelse har vi i gang forskningsprosjekt hvor vi tar for oss nye aluminiummaterialer som gir mulighet for a redusere tykkelsen pa emballasjen. Stikkordet i denne sammenhengen er optimalisering av hemetikkembaliasje.vi problematikken ved bruk av ringlpningslokk på forskjellige emballasjetyper, forteller Lunde. Når det gjelder fersk fisk pakket i konsumpakninger, så har laboratoriet i Stavanger utført flere holdbarhetsundersøkelser. Fersk fisk pakket i storhusholdningspakninger er derimot lite undersøkt. Etter de forsøkene som emballasjeavdelingen har gjort, så viser det seg at holdbarhetstiden for fisk pakket i storhusholdningspakning er kortere enn for fisk pakket i konsum. Videre er volumet stort, men lite fisk (ca. 50%), og dermed høye transport 'I" 3Ea x3 Embalkjeforskning sur sentralt p& Hennetilddndustriens Laboratorium. F.G. nr. 2, uke 4,

10 ktnader. Derimot synes kvaliteten pa i B uivikle og forbedre produktene i en undemkes for B forseke B &e profisken i storhusholdningspakker B være prosess hvor sikkerheten stbr sentralt, duktspekteret av kjelekonserverte fistiifredsstillende. Visuelle forandringer sier Lunde. keprodukter. I denne sammenhengensom skjer med fisken er ikke noe stort er sima interessant. problem. Alternativ pakking Steriliserbare poser Stediserbare aluminiumsfolielaminater blir stadig mer benyttet til emballasje i fiskehermetikkindusitien. Steriliserbare poser er en emballasjetype som synes B fb en sifarre markedsandel. En av fordelene med en slik pose er at steriliseringstiden kan reduseres sammenliknet med en konvensjonell rund boks med samme volum. Steriliseringstiden kan reduseres med opptil 60%. og p& denne m& kan man og& oppni en bedre farge og produktet. Emballasjen er lett. lagervolumet er lie og produksjonen relativt st0yfri. Visse ulemper med disse posene er pavist. som for eksempel store investerinaskostnader, posene defonneres lett og det er lav hastighet ved sveising. EMre næringsmiddellovgivning innehoidt lite om emballasje. Det var i hovedsak bare snakk om at embaliaden ikke mhtte tilfare næringsmidlet stoffer som kunne medfare helseskade. Dessuten eksisterte det noen regler om begrensninger for innhoidei av bly og tinn. Alternativ pakking av fiskeprodukter i Migrasjonsanalyser plastlami&rt emballasje eret prosjekt som har att bevilgninger for Prosjektet skal underceke andre pakkemetoder enn de som benyttes i dag. Fiskeprodukter pakket i plastlaminert emballasje skai kunne konserveres pl en slik mbte at hensiktsmessige ia gringstider kan oppnh. Prosessmetodikk samt holdbarhetsstudier ma Migrering fra emballasje til næringsmiddei er et problem (?) som stadig blir viet oppmerksomhet. Felles for all emballasje i fiskehennetikkindustrien er at emballasjen innehoider komponenter som kan migrere over til næringsnidlet. Migrasjonen avhenger av varetype, materialtype og de betingelser som (over til si& 44) I Internasional standardiserinci I Retningslinjer Ferdigpakkede matvarer har gradvis gjort sitt inntog ph markedet, og& fiskehermetikk. Dette har f0rt til at det eksisterende regeiverket ble utvidet. Det er i hovedsak Food and Dnig Administrasjon (FDA) i USA og Bundesgesundheitsamt (BGA) i Vest Tyskland som har dratt opp retningslinjene for næringsmiddelemballasje. Vi har fulgt de amerikanske forskriftene, men det er klart at dette med lovgivning for emballasje er et felt som vil fa stsrre oppmerksomhet i tiden fremover, sier Lunde. Han kan i denne forbindelse fortelle at samarbeidet med kjetthermetikkinductrien er av vesentlig betydning. Det beste samarbeidet har vi imidlertid med industribedriftene. Vi pmer hele tiden B gi dem impulser fra den utvikling som finner sted pii embalkjesektoren. Det er farst og iratnst hensynet til forbrukerne som teller. og pai bakgrunn av dette er alle parter i hernietikkindusirien interessert besaec;mersegfw4 s m t w. x * ambeide en standard. Mr det satt limnetikkinclusbiens Cabon i10smwærtbetydnngsk Dethbrblantametnstsegai ~ s u m e r ~ i 4 m rtekniskestandarderkan~vhid e ~ ~ f 8 t I l e r t aergodtattaviso.l., H #dlwerimvendingwisi f& utvet&, " m tiwmwaw standarden være 'i; med internasjonale kommersielle &maker. 46 F.G. nr. 2. uke

11 p gishets Gang Nye utbrudd av Hitrasjuka men håp om lysning Hitrasiuka er nok den mest frykta laksesjukdommen blant oppdrettere her til lands, takt og fremsi fordi vi vet svært lite om den og fremdeles ikke har kommet fram til en metode som setter en effektiv stopper for utbredelsen. Den siste måneden har vi hatt noen tilfeller av Hitrasjuka på oppdrettsanlegg i den ssrlige delen av Hordaland og i Sogn og Fjordane, men totalt sett har tallet på sjukdomstilfelle gått sterkt tilbake i 1983 sammenliknet med åra far. Direktar Odd Steinsba i Fiskeoppdretternes Salgslag mener at oppdrettsnæringa har lidd mye stsrre tap på grunn av havari enn av sjukdom i Norsk Fiskeoppdrett gjennom de siste "ene har Emmy Egidus kar*erisert ~ ~ & ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ be har de kalt siukdommen for ka,& Forssk Forsek ved Havforskningsinstituttet og Universitetet i Trornse har ogsa vist at denne bakterien kan framkalle sjukdommen, men veterinærene har ikke fbtt sjukdommen fram pb fisk de har podet med bakterien. Dette er med pa & understreke hvor vanskelig det er b trekke noen bastante konklusjoner om haken til utbrudd av Et aspekt som der at Hitrasjuka er SA Motsetninger Hitrasjuka. p wskel'g B finne ut av,er at den stadig gir seg nye utslag. Til na har det vært Dette gir noe rett tilhver av de to bortimot umulig & si at adet eller det. er aleirenem som har representert motset w grunnen til utbruddet. ningene i forskninga pa denne sjuk Feltundersakelser dommen. Veterinærene har holdt D& Tore Hbtein og Trygve T. Poppe ved miljaet som Arsak til utbrudd, mens Veterinærinstituttet gjorde i 1982 felt Stor forskningsinnsats Havforskningcinstituttet og Universite undersakelser pa 52 anlegg i Hemy, Men i dag, mer enn noen gang, blir det tet i Tromse har hevdet at utbruddene Fmya. Hitra og Austevoll og p& More. lagt ned en enorm forskningsinnsats skyldes en bakterie. Wde ved Hav Deres konklusjon er og& at det egentfor & finne en problemet. I forskningsinstituttet og ved Universitet lig er svært vanskelig å trekke noen regi av organisaet i Tromse har de lykkes i A isolere en endelige slutninger. sjoner ble,<frisk fiskprosjektet etabakterie som de i?iener foråmer sjukblert i dag består det av sju dommendelprosjekter spredt på de fleste forsk Ilenne tilherer vibrioarten9 ningsinstitusjoner med tilknytning til "e" Skiller seg fra den vanlige oppdrettsnæringa i Norge. sebakterien ved at den vokser svært Utbrudd av Hitrasiuka betyr en stor De hovedansvarlige for disse delprosakte og 'parsomt. I flere innlegg i ekonomisk belastning for oppdretterm. sjektene sitter i en styringsgruppe for prosjektet. sammen med direktør Odd Steinsbe fra Fiskeoppdretternes Salgs lag og forskningssjef Dag Møller ved avdeling for akvakultur pa Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt. Gruppa skal ha sitt neste mde i slutten av januar, og både Steinsbø og Msller uttrykker optimisme foran dette mdet, sjel om de er enige om at det nok ennb er langt fram mot den hele og fulle forstbelse for denne sjukdommen. Dag Meller sier til Fiskets Gang at han går ut fra at det ma være mulig A få noen data p& bordet under dette matet som kan bringe oss et skritt videre. Inntrykket i dag, som det enna ikke er funnet helt klare og solide bevis for, er at det dreier seg om en bakterie som slar ut under spesielt ugunstige forhold. I F.G. nr. 2, uke 4,

INNHOLD - CONTENTS. Rekeskall til laksefor Prawnshell for salmonfeed 275. Vi m6 plele markedene Marketing farmed fish 278

INNHOLD - CONTENTS. Rekeskall til laksefor Prawnshell for salmonfeed 275. Vi m6 plele markedene Marketing farmed fish 278 INNHOLD CONTENTS 67. ARGANG NR. 8 Uke 18 1981 Redaktor: Ulgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 Sigbj~rrn Lomelde Kontorsjef Redaksjon: Gunnar Christensen,(red.sekr.) Vidar Ho~iskeland Kari Østervold Toft Ekspedisjon:

Detaljer

SEAFOOD CONFERENCE & EXHIBITION "96

SEAFOOD CONFERENCE & EXHIBITION 96 SEAFOOD CONFERENCE & EXHIBITION "96 BERGEN, MAY 8 12 INNHOLD - CONTENTS Norsk-Dansk avtale om fiskerifaglig samarbeid klar - Norwegian-Danish fishery agreement Jon Skaar jr.: - Tar aldri krise i min munn!

Detaljer

iaen tireke i ~ ~hnene

iaen tireke i ~ ~hnene v..&as >*.. iaen tireke i ~ ~hnene Hva med kystoverv Da Fiskeridirektoratet i mars 1989 @itet h fral en og nuen kilometer lenger nord i byen ute pai Nordnes, veggivegg med Havfmkningsinsiituitet savget

Detaljer

INNHOLD - CONTENTS. Norsk fiskeoppdrett ftaggsr ut Norwegian lishbreeders establish themselves abroad

INNHOLD - CONTENTS. Norsk fiskeoppdrett ftaggsr ut Norwegian lishbreeders establish themselves abroad m"wj i' i L,. giskets Gang $0 %if Utgi11 av Fiskerldlrekleren NNHOLD CONTENTS 69. ARGANG Nr. 23 Uke 47 1983 Utgis hver 14. dag SSN 0015 3133 Ansv. redakter: SigbjQrn Lomelde Kontorsjef Redaksjon: Vidar

Detaljer

Tid for skjærgårdsferie - men ta hensyn til lover og regler

Tid for skjærgårdsferie - men ta hensyn til lover og regler AKTUELT ~is"ets Gane GI * UTGITI AV FISKERIDIREKTORATET 81.ARGANG NR. 6 - JUNI Utgis månedlig ISSN 0015-3133 ANSV.REDAKTBR Sigbjørn Lome/de Kontorsjef REDAKSJON: OlavLe/cve Dag Paulsen Per-Marius Larsen

Detaljer

I Kari 0stervold Toit

I Kari 0stervold Toit INNHOLD - CONTENTS 67. ARGANG Nr. 14 - Uke 31-1981 Utgls hver 14. dag ISSN 0015-3133 Ansv. redaklar: Sigblorn Lomelde Fung. kontorsjef I Redakslon: I Vidar Hkiviskeland I Kari 0stervold Toit Ekspedisjon:

Detaljer

- h=--. DEN STØRSTE NYHET ES380. i,led til dg punktet du ønsker å korrigere. -- --- v &t nye fargeloddet fofieiler deg hvor stor fisken er -

- h=--. DEN STØRSTE NYHET ES380. i,led til dg punktet du ønsker å korrigere. -- --- v &t nye fargeloddet fofieiler deg hvor stor fisken er - DEN STØRSTE p -- --- NYHET 8 Simrad's nye fargelodd ES 380 Pionerlodd kan i fiskeletingssammenheng bli like betydningsfullt som sonaren da den kom! Store ord, men vi har dekning for dem. Hør bare: -t SIMRAD

Detaljer

INNHOLD - CONTENTS. oppaat~-og~kofylt hom and risk in aquaairture 359. Markedel tor iisk og liskepiodukter i Hoyl Kong og Si-

INNHOLD - CONTENTS. oppaat~-og~kofylt hom and risk in aquaairture 359. Markedel tor iisk og liskepiodukter i Hoyl Kong og Si- P giskets Gang & XG Utgltl av Fkkerldirekioren NNHOLD CONTENTS 70. ARGANG Nr. 13 Uke 28 1984 U$b hver 14. dag SSN Wl5 Sl33 Am. redakler: Sigbinrn Lomelde Kontorsjef Redaksjon: Vidar Hsviskeland Kari Østervold

Detaljer

&--- Y.': %.. %- ... i;..

&--- Y.': %.. %- ... i;.. &--- %.. %- Y.':..... i;.. gishets Gang & INNHOLD - CONTENTS Tema Slkkema - avdelingsleder Magnar Renstad 1 Norges FWdag: - Fiskcme er oppiaii av sikkerhet Subject Ceairity: Head of department, Magnar

Detaljer

Tar utlendingene over? [ side 6 ] Fersk frosset [ side 11 ] Sjømatnæringen, forbrukeren og fersk fisk [ side 18 ]

Tar utlendingene over? [ side 6 ] Fersk frosset [ side 11 ] Sjømatnæringen, forbrukeren og fersk fisk [ side 18 ] NUMMER 3 2008 Tar utlendingene over? [ side 6 ] Fersk frosset [ side 11 ] Sjømatnæringen, forbrukeren og fersk fisk [ side 18 ] Ny spennende krabbesesong i vente [ side 22 ] [ MARKED [ LEDER ] Norsk Sjømat

Detaljer

85 valuable fishing vessels?

85 valuable fishing vessels? INNHOLD - CONTENTS -- Torsk, hyse og havforskarar Marine Researchers Institute comments the cod and haddock 83 fisheries In the Berenb Sea Ulgill av Fiskeridirekloren 68. ARGANG NR. 3-14. FEBR. 1980 Ulgis

Detaljer

Nr. 1-1991. Ny katamaran Norges fiskerier 1990 Havbruk & lønnsomhet Forbrukerforskning I.:

Nr. 1-1991. Ny katamaran Norges fiskerier 1990 Havbruk & lønnsomhet Forbrukerforskning I.: Nr. 1 1991 Ny katamaran Norges fiskerier 1990 Havbruk & lønnsomhet Forbrukerforskning I.: om e «vinklin g,, Jeg har nettopp lest «News from Iceland. Ikke hele, men de mange sidene med fiskestoff. Like

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Rapport # 4 Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler

Detaljer

Russiske planer om økt fiskeriovervåking i Barentshavet

Russiske planer om økt fiskeriovervåking i Barentshavet AKTUELT ffiiskets Gang du * UTGITT AV FISKERIDIREKTORATET 81. ÅRGANG NR. 9 - SEPTEMBER Russiske planer om økt fiskeriovervåking i Barentshavet Utgis månedlig ISSN 0015-3133 ANSV. REDAKTØR Sigbjøm Lome/de

Detaljer

Grenlands flaggskip mot stupet?

Grenlands flaggskip mot stupet? AKTUELT - Grenlands flaggskip mot stupet? mot folk, skriv a h aaimga~1iutwgmn~ten~. Selskapet har dei siste fem h hatt underskot kvart d-, og ham, i fy&@ u/ujem&hgar gjwt av tidbi#%& 1 morgenm og ~R&visen~,

Detaljer

- I. .-, - i *,- I,.-$ 8 :#'f. 6 '1 7- I-. 't? i

- I. .-, - i *,- I,.-$ 8 :#'f. 6 '1 7- I-. 't? i 4 I., i.. :i :. *, I,.$ 8 :#'f 6 '1 7 I. 't? i INNHOLD CONTENTS To besetninger p& kyslvaklfarloyene Two crews on each of the new coast guard vessels l Ekspedisjon: Utgilt av Fiskeridirekloren Redaktor:

Detaljer

Fiskeri- forvaltning i 100 år

Fiskeri- forvaltning i 100 år AKTUELT * Fiskets C --- - - - Fiskeri- v forvaltning i 100 år Den2!i.a)ril1~sit~et#~iila%Inide. E i a v ~ ~ d rhandsa- a l n#rt er opprutiislo av a w k # w. Etn eigen komite, leia av amtmann HrauOhsr,~i1~fHtti~1wnleni~~pdaeigmlidob

Detaljer

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES A.s AN INCH OF TIME. 25 år er kun «en tomme

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES A.s AN INCH OF TIME. 25 år er kun «en tomme AN INCH OF TIME `4. 25 år er kun «en tomme av tiden», men ser man på IBM's utvikling i Norge i denne periode, fortoner det seg for oss som en meget betydningsfull tid. I takt med den kontortekniske utvikling

Detaljer

Seier for fiskeriene. God start på fiskeriåret Side 6

Seier for fiskeriene. God start på fiskeriåret Side 6 21. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2006 Gjøres klar for å hugges Her er rederiet Carisma sitt Soria Moria en utrangert dansk ringnotsnurper til 2,5 millioner kroner. Når båten er satt i stand - «egnet og utstyrt for

Detaljer

SOSIALOKONOMEN. Tidligere Stimulator. Nr. 2-14. rgang - februar 1960

SOSIALOKONOMEN. Tidligere Stimulator. Nr. 2-14. rgang - februar 1960 SOSIALOKONOMEN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfunn Nr. 2-14. rgang - februar 1960 000000000000.000000OO0.000000000 Et skritt nærmere ny studieordning Utkastet til

Detaljer

Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ]

Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ] NUMMER 2 2012 Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ] Nye etiketter på fiskekasser [ side 44 ] Anticimex Matsikkerhetsavtale

Detaljer

EFFs holdning til Italia-spøkelset er svært naivt. Leder side 2

EFFs holdning til Italia-spøkelset er svært naivt. Leder side 2 29. august mandag 2011 Løssalg kr 20 Norden DKK 20 Årgang 4 Nr 100 Uke 35 EFFs holdning til Italia-spøkelset er svært naivt. Leder side 2 Aqua Nor er en glimrende anledning til å styrke næringens omdømme.

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Historien rundt råfiskloven [ side 4 ] Mat i farten [ side 16 ] Vi må bruke, men ikke forbruke [ side 22 ] Studenter i fiskeri og havbruk [ side 43 ]

Historien rundt råfiskloven [ side 4 ] Mat i farten [ side 16 ] Vi må bruke, men ikke forbruke [ side 22 ] Studenter i fiskeri og havbruk [ side 43 ] NUMMER 6 2009 Historien rundt råfiskloven [ side 4 ] Mat i farten [ side 16 ] Vi må bruke, men ikke forbruke [ side 22 ] Studenter i fiskeri og havbruk [ side 43 ] [ LEDER ] Norsk Sjømat gis ut av Norske

Detaljer

Må vi ha større. arbeidsledighet?

Må vi ha større. arbeidsledighet? Må vi ha større arbeidsledighet? Ved de sentrale lønnsoppgjør i år hadde svært mange grupper mer aggressive lønnskrav enn på lenge. Paradoksalt nok skjedde det etter at nesten alle grupper forbedret sin

Detaljer

fokus NR 2/2009/JUNI

fokus NR 2/2009/JUNI europharma fokus NR 2/2009/JUNI Det rakner i Chile Dårlige produksjonsrutiner, ufornuftig medikamentbruk og manglende reguleringer har sendt den chilenske oppdrettsnæringen inn i dyp krise. Hvordan skal

Detaljer

ØKONOM. I dette nummer: Sosialokonom Siviløkonom. tering, terminplanlegging, evaluering og rapportering.

ØKONOM. I dette nummer: Sosialokonom Siviløkonom. tering, terminplanlegging, evaluering og rapportering. I dette nummer: Forskningsstipendiat ved NTH, Jean Hartmann, har en artikkel om elektronisk databehandling i industrien. Artikkelen konsentrerer seg om den utvikling som har funnet sted av de elektroniske

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 52 2001 7. juni Endr. i jernbaneloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 52 2001 7. juni Endr. i jernbaneloven Forhandlinger i Odelstinget nr. 52 2001 7. juni Endr. i jernbaneloven 745 Møte torsdag den 7. juni kl. 13.40 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 44): 1. Innstilling fra samferdselskomiteen

Detaljer

>'.d UTGliT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

>'.d UTGliT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN >'.d UTGliT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN FIiKtT! GANG AV INNHOLDET I DETTE NR: Fiskerilovgivning... 541 Forelepige oppgaver over fisk omsatt av Norges RAfisklag pr. 28. juni 19i0... 541 Glimt fra Opplysningsutvalgets

Detaljer