Kommisjonsforordning (EF) nr. 1252/2002 av 11. juli 2002 om midlertidig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommisjonsforordning (EF) nr. 1252/2002 av 11. juli 2002 om midlertidig"

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN Nr årgang /EØS/56/ /EØS/56/ /EØS/56/ /EØS/56/ /EØS/56/ /EØS/56/ /EØS/56/ /EØS/56/ /EØS/56/09 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1041/2002 av 14. juni 2002 om midlertidig godkjenning av et nytt tilsetningsstoff i fôrvarer Kommisjonsforordning (EF) nr. 1252/2002 av 11. juli 2002 om midlertidig godkjenning av et nytt tilsetningsstoff i fôrvarer Kommisjonsvedtak 2001/897/EF av 12. desember 2001 om fastsetjing av nærmare reglar for samanliknande fellesskapsforsøk og -analysar av frø og økslingsmateriale av visse planter som er nemnde i rådsdirektiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF, 68/193/EØF, 69/208/EØF, 70/458/EØF og 92/33/EØF Kommisjonsvedtak 2002/280/EF av 15. april 2002 om endring av vedtak 98/320/EF om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i prøvetaking og kontroll av frø i henhold til rådsdirektiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 69/208/EØF Kommisjonsvedtak 2002/454/EF av 12. juni 2002 om eit tidsavgrensa forsøk med omsyn til å auke den høgste vekta til eit parti med visse frø frå fôrvekstrar i medhald av rådsdirektiv 66/401/EØF Kommisjonsdirektiv 2002/42/EF av 17. mai 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til fastsettelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler (bentazon og pyridat) i og på korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker Kommisjonsdirektiv 2002/63/EF av 11. juli 2002 om fastsettelse av fellesskapsmetoder for prøvetaking ved offentlig kontroll av rester av plantevernmidler i og på produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og om oppheving av direktiv 79/700/EØF Kommisjonsdirektiv 2002/67/EF av 18. juli 2002 om merking av næringsmiddel som inneheld kinin og næringsmiddel som inneheld koffein Kommisjonsdirektiv 2002/66/EF av 16. juli 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til fastsettelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis frukt og grønnsaker, korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker

2 2004/EØS/56/ /EØS/56/ /EØS/56/ /EØS/56/ /EØS/56/ /EØS/56/ /EØS/56/ /EØS/56/17 Kommisjonsdirektiv 2002/71/EF av 19. august 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til fastsettelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler (formotion, dimetoat og oksydemetonmetyl) på og i korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker Kommisjonsdirektiv 2002/72/EF av 6. august 2002 om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler Kommisjonsforordning (EF) nr. 1162/2002 av 28. juni 2002 om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av ordningen med import fra tredjestater, omhandlet i forordning (EØF) nr. 2092/ Kommisjonsdirektiv 2002/48/EF av 30. mai 2002 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av iprovalikarb, prosulfuron og sulfosulfuron som aktive stoffer Kommisjonsdirektiv 2002/64/EF av 15. juli 2002 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av cinidon-etyl, cyhalofop-butyl, famoksadon, florasulam, metalaksyl-m og pikolinafen som aktive stoffer Tjuefjerde kommisjonsdirektiv 2000/6/EF av 29. februar 2000 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II, III, VI og VII til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/37/EF av 5. juni 2001 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer /EØS/56/18 De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere Beslutning nr. 179 av 18. april 2000 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 111, E 111 B, E 113-E 118 og E 125-E 127) /EØS/56/19 De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere Beslutning nr. 183 av 27. juni 2001 om fortolkning av artikkel 22 nr. 1 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 1408/71 med hensyn til helsetjenester i forbindelse med svangerskap og fødsel /EØS/56/ /EØS/56/ /EØS/56/22 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF av 27. juni 2002 om opprettelse av et overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk i Fellesskapet og om oppheving av rådsdirektiv 93/75/EØF Kommisjonsvedtak 2002/529/EF av 27. juni 2002 om et spørreskjema til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av direktiv 1999/13/EF om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske løsemidler i visse virksomheter og anlegg Kommisjonsvedtak 2001/753/EF av 17. oktober 2001 om et spørreskjema til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer Fortsetter på den siste siden...

3 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1041/ /EØS/56/01 av 14. juni 2002 om midlertidig godkjenning av et nytt tilsetningsstoff i fôrvarer(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer( 1 ), sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2205/2001( 2 ), særlig artikkel 3 og 9a, og ut fra følgende betraktninger: 1) I direktiv 70/524/EØF er det fastsatt at nye tilsetningsstoffer kan godkjennes etter behandling av en søknad i samsvar med direktivets artikkel 4. 2) I henhold til artikkel 2 bokstav aaa) i direktiv 70/524/EØF skal godkjenningen av koksidiostatika være knyttet til den som er ansvarlig for markedsføringen. 3) I artikkel 9a i direktiv 70/524/EØF er det fastsatt at det kan gis midlertidig godkjenning til bruk av stoffer oppført i del I i vedlegg C til direktivet for et tidsrom på høyst fire år fra den dato da godkjenningen får virkning, dersom vilkårene i direktivets artikkel 3a bokstav b)-e) er oppfylt, og det på bakgrunn av de resultatene som foreligger er grunn til å anta at stoffet når det brukes i fôrvarer, har en av virkningene nevnt i artikkel 2 bokstav a). 4) Vurderingen av den innsendte saksmappen for koksidiostatikumet «semduramicinnatrium» nevnt i vedlegget viser at dette tilsetningsstoffet oppfyller vilkårene nevnt ovenfor når det benyttes til den dyregruppe og på de vilkår som er beskrevet i vedlegget. 5) Vurderingen av saksmappen viser at det kan være nødvendig med visse framgangsmåter for å verne arbeidstakere mot å bli eksponert for tilsetningsstoffene. Et slikt vern bør imidlertid være sikret ved anvendelse av rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen( 3 ). 6) Vitenskapskomiteen for fôrvarer har avgitt en positiv uttalelse med hensyn til uskadeligheten til koksidiostatikumet nevnt ovenfor på de vilkår som er beskrevet i vedlegget. 7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Tilsetningsstoffet «semduramicinnatrium» som tilhører gruppen «koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning» og er oppført i vedlegget til denne forordning, godkjennes midlertidig som tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i nevnte vedlegg. Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 14. juni For Kommisjonen David BYRNE Medlem av Kommisjonen (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 157 av , s. 41, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2003 av 31. januar 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av , s. 2. ( 1 ) EFT L 270 av , s. 1. ( 2 ) EFT L 297 av , s. 3. ( 3 ) EFT L 183 av , s. 1.

4 Nr. 56/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende ANNEX Tilsetningsstoffets registrer-ingsnummer Navn og registreringsnummer til den som er ansvarlig for markedsføringen Tilsetningsstoff (handelsbetegnelse) Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse «Koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning 29 Phibro Animal Health, sprl Semduramicinnatrium (Aviax 5 %) Tilsetningsstoffets sammensetning: Semduramicinnatrium: 51,3 g/kg Natriumkarbonat: 40 g/kg Mineralolje: 50 g/kg Natriumaluminosilikat: 20 g/kg Soyabønneskall: 838,7 g/kg Aktivt stoff: Semduramicinnatrium C45H76O16Na CAS-nr natriumsalt av en monokarboksylsyrepolyeterionofor framstilt av Actinomadura roseorufa (ATCC 53664) Beslektede urenheter: Deskarboksylsemduramicin, 2 % Desmetoksylsemduramicin, 2 % Hydroksysemduramicin, 2 % I alt: 5 % Dyreart eller dyregruppe Oppfôringskyllinger Høyeste alder Laveste innhold Høyeste innhold Andre bestemmelser mg aktivt stoff/kg fullfôr Bruk de siste 5 døgn før slakting forbudt Godkjenningsperiodens utløp »

5 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/3 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1252/ /EØS/56/02 av 11. juli 2002 om midlertidig godkjenning av et nytt tilsetningsstoff i fôrvarer(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer( 1 ), sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2205/2001( 2 ), særlig artikkel 3 og 9e, og ut fra følgende betraktninger: 1) I direktiv 70/524/EØF er det fastsatt at nye tilsetningsstoffer eller ny bruk av tilsetningsstoffer kan godkjennes etter behandling av en søknad i samsvar med direktivets artikkel 4. 2) I artikkel 9e nr. 1 er det fastsatt at det kan gis midlertidig godkjenning til bruk av et nytt tilsetningsstoff eller ny bruk av et tilsetningsstoff dersom vilkårene i artikkel 3a bokstav b)-e) er oppfylt, og det på bakgrunn av resultatene som foreligger er grunn til å anta at stoffet når det brukes i fôrvarer, har en av virkningene nevnt i artikkel 2 bokstav a). En slik midlertidig godkjenning kan gis for et tidsrom på inntil fire år for tilsetningsstoffene nevnt i del II i vedlegg C til direktivet. 3) Vurderingen av den innsendte saksmappen viser at konserveringsmiddelet nevnt i vedlegget til denne forordning oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF og dermed kan godkjennes midlertidig for et tidsrom på fire år. 4) Vurderingen av saksmappen viser at det kan være nødvendig med visse framgangsmåter for å verne arbeidstakere mot å bli eksponert for tilsetningsstoffene. Et slikt vern bør imidlertid være sikret ved anvendelse av rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen( 3 ). 5) Vitenskapskomiteen for fôrvarer har avgitt en positiv uttalelse med hensyn til uskadeligheten til konserveringsmiddelet på de vilkår som er beskrevet i vedlegget. 6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Preparatet som tilhører gruppen «konserveringsmidler» og er oppført i vedlegget til denne forordning, godkjennes midlertidig som tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i vedlegget. Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 11. juli For Kommisjonen David BYRNE Medlem av Kommisjonen (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 183 av , s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2003 av 31. januar 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av , s. 2. ( 1 ) EFT L 270 av , s. 1. ( 2 ) EFT L 297 av , s. 3. ( 3 ) EFT L 183 av , s. 1.

6 Nr. 56/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. (eller EF-nr.) Tilsetningsstoff Kjemisk betegnelse, beskrivelse «Konserveringsmidler 1 Natriumbenzoat 140 g/kg Propionsyre 370 g/kg Natriumpropionat 110 g/kg Tilsetningsstoffets sammensetning Natriumbenzoat: 140 g/kg Propionsyre: 370 g/kg Natriumpropionat: 110 g/kg Vann: 380 g/kg Aktivt stoff Natriumbenzoat, C7H5O2Na Propionsyre, C3H6O2 Natriumpropionat, C3H5O2Na VEDLEGG Dyreart eller dyregruppe Høyeste alder Laveste innhold Høyeste innhold Andre bestemmelser mg/kg fullfôr Svin Til konservering av korn med et vanninnhold på over 15 % Melkekuer Til konservering av korn med et vanninnhold på over 15 % Godkjenningsperiodens utløp »

7 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/5 KOMMISJONSVEDTAK 2004/EØS/56/03 av 12. desember 2001 om fastsetjing av nærmare reglar for samanliknande fellesskapsforsøk med og fellesskapsanalysar av frø og økslingsmateriale av visse planter som er nemnde i rådsdirektiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF, 68/193/EØF, 69/208/EØF, 70/458/EØF og 92/33/EØF(*) [meldt under nummeret K(2001) 4222] (2001/897/EF) KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsdirektiv 66/400/EØF om markedsføring av betefrø( 1 ), sist endra ved direktiv 98/96/EF( 2 ), særleg artikkel 20 nr. 3, med tilvising til rådsdirektiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster( 3 ), sist endra ved direktiv 2001/64/EF( 4 ), særleg artikkel 20 nr. 3, med tilvising til rådsdirektiv 66/402/EØF om markedsføring av såkorn( 5 ), sist endra ved direktiv 1999/54/EF( 6 ), særleg artikkel 20 nr. 3, med tilvising til rådsdirektiv 66/403/EØF om markedsføring av settepoteter( 7 ), sist endra ved kommisjonsvedtak 1999/742/EF( 8 ), særleg artikkel 14 nr. 4, med tilvising til rådsdirektiv 68/193/EØF om markedsføring av vinstokkmateriale for vegetativ formering( 9 ), sist endra ved tilmeldingsakta for Austerrike, Finland og Sverige( 10 ), særleg artikkel 16 nr. 3, med tilvising til rådsdirektiv 69/208/EØF om markedsføring av frø fra oljevekster og fibervekster( 11 ), sist endra ved direktiv 98/96/EF, særleg artikkel 19 nr. 3, med tilvising til rådsdirektiv 70/458/EØF om markedsføring av grønnsakfrø( 12 ), sist endra ved direktiv 98/96/EF, særleg artikkel 39 nr. 3, med tilvising til rådsdirektiv 92/33/EØF om markedsføring av formeringsmateriale og plantemateriale av grønnsaker, (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 331 av , s. 97, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2003 av 31. januar 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av , s. 3. ( 1 ) TEF L 125 av , s. 2290/66. ( 2 ) TEF L 25 av , s. 27. ( 3 ) TEF L 125 av , s. 2298/66. ( 4 ) TEF L 234 av , s. 60. ( 5 ) TEF L 125 av , s. 2039/66. ( 6 ) TEF L 142 av , s. 30. ( 7 ) TEF L 125 av , s. 2320/66. ( 8 ) TEF L 297 av , s. 39. ( 9 ) TEF L 93 av , s. 15. ( 10 ) TEF C 241 av , s ( 11 ) TEF L 169 av , s. 3. ( 12 ) TEF L 225 av , s. 7. med unntak av frø( 13 ), sist endra ved direktiv 1999/29/EF( 14 ), særleg artikkel 20 nr. 4, og ut frå desse synsmåtane: 1) I dei førnemnde direktiva er det fastsett føresegner som er naudsynte for å gjennomføre samanliknande fellesskapsforsøk og -analysar av frø og økslingsmateriale. 2) Det bør sikrast at dei prøvene som vert tekne i samband med forsøka og analysane, er tilstrekkeleg representative, i det minste når det gjeld visse utvalde planter. 3) For å kunne trekkje dei rette konklusjonane frå dei samanliknande fellesskapsforsøka og -analysane bør medlemsstatane ta del i desse dersom frø og økslingsmateriale av dei førnemnde plantene vanlegvis vert øksla eller marknadsførde på territoriet deira. 4) Kommisjonen har ansvaret for å vedta dei føresegnene som er naudsynte for å gjennomføre samanliknande fellesskapsforsøk og -analysar. 5) Dei nærmare tekniske reglane for gjennomføring av forsøka og analysane er vortne fastlagde av Det faste utvalet for frø og økslingsmateriale innan jordbruk, hagebruk og skogbruk. 6) Dei nærmare reglane for forsøk og analysar omfattar òg, med omsyn til setjepoteter, m.a. visse skadelege organismar som høyrer inn under verkeområdet til rådsdirektiv 2000/29/EF om vernetiltak mot innføring i medlemsstatene av visse organismer som er skadelige for planter eller planteprodukter( 15 ), sist endra ved direktiv 2001/33/EF( 16 ). 7) Det bør i tidsrommet gjennomførast samanliknande fellesskapsforsøk og -analysar av frø og økslingsmateriale som er hausta i 2001, og det bør fastleggjast nærmare reglar for slike forsøk og analysar. ( 13 ) TEF L 157 av , s. 1. ( 14 ) TEF L 8 av , s. 29. ( 15 ) TEF L 169 av , s. 1. ( 16 ) TEF L 127 av , s. 42.

8 Nr. 56/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende ) For samanliknande fellesskapsforsøk og -analysar som varer lenger enn eitt år, bør dei delane av forsøka og analysane som vert gjennomførde etter det første året, kunne godkjennast av Kommisjonen utan nærmare samråd med Det faste utvalet for frø og økslingsmateriale innan jordbruk, hagebruk og skogbruk, på det vilkåret at dei naudsynte løyvingane er gjevne. 9) Det faste utvalet for frø og økslingsmateriale innan jordbruk, hagebruk og skogbruk har ikkje gjeve noka fråsegn innan den fristen som leiaren har fastsett GJORT DETTE VEDTAKET: 4. Dei nærmare reglane for forsøka og analysane er førde opp i vedlegget. Artikkel 2 Når det gjeld vurdering av setjepoteter i medhald av direktiv 2000/29/EF, skal det organet som er ansvarleg for gjennomføringa av forsøk og analysar på vegner av kontora til Kommisjonen, på førehand utstyre kvar prøve som vert send inn til laboratorieanalysar, med ein kode. Dersom det er stadfesta at prøver er vortne smitta med nokon av dei aktuelle skadelege organismane, skal dei tiltaka som krevst etter fellesskapsordninga for plantehelse, gjerast. Dette rører ikkje ved dei allmenne vilkåra som gjeld for gransking av årsrapportane om stadfesta resultat og ved konklusjonane frå samanliknande fellesskapsforsøk og -analysar. Artikkel 3 Artikkel 1 1. Det skal i tidsrommet gjennomførast samanliknande fellesskapsforsøk og -analysar av frø og økslingsmateriale av dei plantene som er førde opp i vedlegget. 2. Dei øvre kostnadsgrensene for forsøka og analysane for 2002 er fastsette i vedlegget. Kommisjonen kan avgjere at dei forsøka og analysane som er førde opp i vedlegget, skal førast vidare i Dei øvre kostnadsgrensene for forsøk og analysar som skal førast vidare på dette grunnlaget, skal ikkje overstige den summen som er fastsett i vedlegget. Artikkel 4 Dette vedtaket er retta til medlemsstatane. Utferda i Brussel, 12. desember Alle medlemsstatane skal ta del i dei samanliknande fellesskapsforsøka og -analysane dersom frø og økslingsmateriale av dei plantene som er førde opp i vedlegget, vanlegvis vert øksla eller marknadsførde på territoriet deira. For Kommisjonen David BYRNE Medlem av Kommisjonen

9 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/7 VEDLEGG Forsøk som skal gjennomførast i 2002 Art Ansvarleg organ Krav som skal vurderast Tal på prøver Kostnad (i euro) Gramineae(*) NAK Emmeloord (NL) Sortsektleik og sortsreinleik (feltforsøk) Ytre frøkvalitet (laboratorieforsøk) Zea mays ENSE Milano (I) Sortsektleik og sortsreinleik (feltforsøk) Ytre frøkvalitet (laboratorieforsøk) Triticum aestivum(*) DFE Merelbeke (B) Sortsektleik og sortsreinleik (feltforsøk) Ytre frøkvalitet (laboratorieforsøk) Solanum tuberosum DGPC Oeiras (P) Sortsektleik og sortsreinleik (feltforsøk) Plantehelse (ringròte/ brunròte/pstv) (laboratorieforsøk) Glycine max ENSE Milano (I) Sortsektleik og sortsreinleik (feltforsøk) Brassica napus(*) NIAB Cambridge (UK) Sortsektleik og sortsreinleik (feltforsøk) Ytre frøkvalitet (laboratorieforsøk) Helianthus annuus ETSI Madrid (E) Sortsektleik og sortsreinleik (feltforsøk) Ytre frøkvalitet (laboratorieforsøk) Hordeum vulgare Triticum aestivum Lolium Perenne Brassica napus Beta vulgaris BFL Wien (A) Ytre frøkvalitet (laboratorieforsøk) i medhald av kommisjonsvedtak 98/320/EF Lycopersicon lycopersicum ENSE Milano (I) Sortsektleik og sortsreinleik (feltforsøk) Ytre frøkvalitet (laboratorieforsøk) Allium ascalonicum(*) NAKT Roelofarendsveen (NL) Sortsektleik og sortsreinleik (feltforsøk) Plantehelse (laboratorieforsøk) Vitis vinifera(*) ISV Conegliano Veneto (I) Sortsektleik og sortsreinleik (feltforsøk) Plantehelse (laboratorieforsøk) Samla kostnad (*) Forsøk som varer lenger enn eitt år.

10 Nr. 56/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forsøk som skal gjennomførast i 2003 Art Ansvarleg organ Krav som skal vurderast Tal på prøver Kostnad (i euro) (**) Gramineae(*) NAK Emmeloord (NL) Sortsektleik og sortsreinleik (feltforsøk) Ytre frøkvalitet (laboratorieforsøk) Triticum aestivum(*) DFE Merelbeke (B) Sortsektleik og sortsreinleik (feltforsøk) Ytre frøkvalitet (laboratorieforsøk) Brassica napus(*) NIAB Cambridge (UK) Sortsektleik og sortsreinleik (feltforsøk) Ytre frøkvalitet (laboratorieforsøk) Allium ascalonicum(*) NAKT Roelofarendsveen (NL) Sortsektleik og sortsreinleik (feltforsøk) Plantehelse (laboratorieforsøk) Vitis vinifera(*) ISV Conegliano Veneto (I) Sortsektleik og sortsreinleik (feltforsøk) Plantehelse (laboratorieforsøk) Samla kostnad (*) Forsøk som varer lenger enn eitt år. (**) Kostnadsoverslag.

11 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/9 KOMMISJONSVEDTAK 2004/EØS/56/04 av 15. april 2002 om endring av vedtak 98/320/EF om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i prøvetaking og kontroll av frø i henhold til rådsdirektiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 69/208/EØF(*) [meldt under nummeret K(2002) 1404] (2002/280/EF) KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsdirektiv 66/400/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av betefrø( 1 ), sist endra ved direktiv 98/96/EF( 2 ), særleg artikkel 13a, med tilvising til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av frø fra fôrvekster( 3 ), sist endra ved direktiv 2001/64/EF( 4 ), særleg artikkel 13a, med tilvising til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av såkorn( 5 ), sist endra ved direktiv 2001/64/EF, særleg artikkel 13a, med tilvising til rådsdirektiv 69/208/EØF av 30. juni 1969 om markedsføring av frø fra oljevekster og fibervekster( 6 ), sist endra ved direktiv 98/96/EF, særleg artikkel 12a, og ut frå desse synsmåtane: 1) Ved kommisjonsvedtak 98/320/EF( 7 ) vart det innført eit tidsavgrensa forsøk på fellesskapsplan med sikte på å vurdere om prøvetaking og kontroll av frø under offentleg tilsyn kan vere betre alternativ enn dei framgangsmåtane for offisiell klassifisering av frø som krevst i medhald av direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 69/208/EØF, utan at det vil føre til at kvaliteten på frøa går vesentleg ned. 2) Kommisjonen held framleis på med å samle inn opplysningar for å ajourføre og utfylle dei opplysningane som alt er lagde fram av dei medlemsstatane som tek del i forsøket i samband med resultata av denne deltakinga. Kommisjonen held òg framleis på med å samle inn opplysningar om dei prøvene som medlemsstatane har lagt fram, og som vert kontrollerte ved samanliknande fellesskapsforsøk. 3) Etter gjeldande internasjonal praksis, medrekna den praksisen som er vedteken av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og Det internasjonale frøkontrollforbundet (ISTA), er det framleis tillate med tidsavgrensa forsøk med prøvetaking og kontroll av frø. 4) Følgjeleg bør det tidsavgrensa forsøket lengjast, og vedtak 98/320/EF endrast tilsvarande. 5) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for frø og økslingsmateriale innan jordbruk, hagebruk og skogbruk GJORT DETTE VEDTAKET: Artikkel 1 I artikkel 4 i vedtak 98/320/EF vert datoen «30. juni 2002» bytt ut med «31. juli 2004». Artikkel 2 Dette vedtaket er retta til medlemsstatane. Utferda i Brussel, 15. april For Kommisjonen David BYRNE Medlem av Kommisjonen (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 99 av , s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2003 av 31. januar 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av , s. 3. ( 1 ) TEF 125 av , s. 2290/66 ( 2 ) TEF L 25 av , s. 27. ( 3 ) TEF 125 av , s. 2298/66 ( 4 ) TEF L 234 av , s. 60. ( 5 ) TEF 125 av , s. 2309/66 ( 6 ) TEF L 169 av , s. 3. ( 7 ) TEF L 140 av , s. 14.

12 Nr. 56/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2004/EØS/56/05 av 12. juni 2002 om eit tidsavgrensa forsøk med omsyn til å auke den høgste vekta til eit parti med visse frø frå fôrvekstrar i medhald av rådsdirektiv 66/401/EØF(*) [meldt under nummeret K(2002) 2078] (2002/454/EF) KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR GJORT DETTE VEDTAKET: med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av frø fra fôrvekster( 1 ), sist endra ved direktiv 2001/64/EF( 2 ), særleg artikkel 13a, og ut frå desse synsmåtane: 1) I direktiv 66/401/EØF er det fastsett ei høgste vekt for eit parti i samband med frøkontroll. 2) Endringar i marknadsføringspraksisen for frø, særleg med omsyn til måtar å transportere frø på, medrekna i bulk, gjer det ønskjeleg å auke den høgste vekta for parti med frø frå gras. 3) Etter noverande internasjonale praksis, det vil seie det avvikande forsøket med omsyn til den høgste vekta til parti med frø frå gras, som vart vedteken av Rådet for Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling 28. september 2000, og forsøket med omsyn til storleiken på parti med frø frå fôrvekstrar, som vart godkjent på det ordinære møtet til Det internasjonale frøkontrollforbundet 21. juni 2001, er det tillate med framgangsmåtar der den høgste vekta til eit parti kan aukast for visse artar, medrekna gras. 4) Det bør difor organiserast eit tidsavgrensa forsøk på nærmare fastsette vilkår med omsyn til å auke den høgste vekta til parti med gras. 5) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for frø og økslingsmateriale innan jordbruk, hagebruk og skogbruk Artikkel 1 Føremålet med dette vedtaket er å organisere tidsavgrensa forsøk på fellesskapsplan i samsvar med dei vilkåra som er fastsette i vedlegget, for å vurdere om den høgste vekta til eit parti som er fastsett i vedlegg III til direktiv 66/401/EØF, kan aukast for frø i kategorien «sertifiserte frø» av dei grasartane som er førde opp i artikkel 2 i det nemnde direktivet. Artikkel 2 1. Alle medlemsstatane kan ta del i forsøket. 2. Medlemsstatar som vedtek å ta del i forsøket, skal melde frå til Kommisjonen om dette. 3. Med verknad frå den datoen då ein medlemsstat har meldt frå til Kommisjonen i medhald av nr. 2, er medlemsstaten, for føremåla med forsøket, løyst frå den plikta som er fastsett i artikkel 7 nr. 2 i direktiv 66/401/EØF med omsyn til den høgste vekta for parti med grasartar som er førd opp i kolonne 2 i vedlegg III, for dei artane som er førde opp i kolonne 1 under overskrifta «GRAMINEAE». Han skal i staden nytte ei høgste vekt på 25 tonn og stette, i tillegg til dei andre vilkåra som er fastsette i direktiv 66/401/EØF, dei vilkåra som er fastsette i vedlegget til dette vedtaket. (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 155 av , s. 57, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2003 av 31. januar 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av , s. 3. ( 1 ) TEF L 125 av , s. 2298/66. ( 2 ) TEF L 234 av , s. 60.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-KOMITEEN. 7. årgang 10.2.2000

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-KOMITEEN. 7. årgang 10.2.2000 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2000/EØS/7/01 EØS-KOMITEEN ISSN 1022-9310 EØS-komiteens beslutning nr. 1/1999 av 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. ORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGAER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISS 1022-9310 r. 27 12. årgang 2.6.2005 2005/EØS/27/01 2005/EØS/27/02 2005/EØS/27/03 2005/EØS/27/04

Detaljer

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene NOR/305R0183.00T OJ L 35/05, p. 1-22 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 25 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.4.2015 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 25 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.4.2015 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/25/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 25 22. årgang 30.4.2015 Kommisjonsforordning (EF) nr. 123/2009 av 10. februar

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 20. årgang 27.6.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 20. årgang 27.6.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 38 20. årgang 27.6.2013 2013/EØS/38/01 2013/EØS/38/02 2013/EØS/38/03 2013/EØS/38/04 2013/EØS/38/05

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Nedenfor gjengis forordning (EF) nr. 648/2004, slik Miljøverndepartementet tolker denne. Forordning (EF) nr. 648/2004 er konsolidert for endringer gjennomført ved

Detaljer

...jf. nr. 2 (direktiv 73/440/EØF endret ved direktiv 82/242/EØF og direktiv 86/94 EØF), nr. 3 (direktiv 73/405/EØF endret ved direktiv 82/243/EØF)

...jf. nr. 2 (direktiv 73/440/EØF endret ved direktiv 82/242/EØF og direktiv 86/94 EØF), nr. 3 (direktiv 73/405/EØF endret ved direktiv 82/243/EØF) Forskrift om endring av forskrift av 1. juni 2004 nr 922 om begrensning i bruk av helseog miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Fastsatt av Miljøverndepartementet xx.xx.2005

Detaljer

Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF av 27. september 2004 om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister... 52

Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF av 27. september 2004 om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister... 52 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 23 15. årgang 24.4.2008 2008/EØS/23/01 2008/EØS/23/02 2008/EØS/23/03 2008/EØS/23/04

Detaljer

Kommisjonsvedtak 2001/313/EF av 4. april 2001 om andre endring av vedtak

Kommisjonsvedtak 2001/313/EF av 4. april 2001 om andre endring av vedtak NORSK utgave EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9337 Nr. 23 10. årgang 8.5.2003 2003/EØS/20/01 2003/EØS/20/02 2003/EØS/20/03 2003/EØS/20/04

Detaljer

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/73/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 73 20. årgang 19.12.2013 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2014/EØS/10/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 10 21. årgang 20.2.2014 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006

Detaljer

Nr. 49/272 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/6/EF. av 18. februar 2002

Nr. 49/272 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/6/EF. av 18. februar 2002 Nr. 49/272 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2003 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/6/EF av 18. februar 2002 om meldingsformaliteter for skip som ankommer og/eller

Detaljer

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004 28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 31/101 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF 2007/EØS/31/32 av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring

Detaljer

NOR/397L0068.00T OJ L 59/98, p. 1-86

NOR/397L0068.00T OJ L 59/98, p. 1-86 NOR/397L0068.00T OJ L 59/98, p. 1-86 Directive 97/68/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1997 on the approximation of the laws of the Member States relating to measures against

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 715/2007. av 20. juni 2007

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 715/2007. av 20. juni 2007 Nr. 16/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 715/2007 2012/EØS/16/10 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til

Detaljer

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009 EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009 Innholdsfortegnelse: -ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET... 5 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006 VEDLEGG 1. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF)

Detaljer

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 1. april 2011

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 1. april 2011 EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 1. april 2011 -ARBEIDSDEPARTEMENTET...6 RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET...

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og 391L0263.NOR Council Directive of 29 April 1991 on the approximation of the laws of the Member States concerning telecommunications terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 21 EØS-ORGANER. 7. årgang 11.5.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 21 EØS-ORGANER. 7. årgang 11.5.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2000/EØS/21/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 21 EØS-komiteens beslutning nr. 13/99 av 29. januar 1999 om

Detaljer

Nr. 7 2014 Side 953 1107 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2014 Side 953 1107 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2014 Side 953 1107 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 10. juli 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Mai. 23. Lov nr. 18 om endr.

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Nedenfor følger EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56bb (forordning (EF) nr. 725/2004 om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg), slik Kystverket forstår denne

Detaljer

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation)

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) NOR/304R0881.00T OJ L 220/04, p. 3-15 Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) EUROPAPARLAMENTS-

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ),

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ), Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del A nr. 1 (rådsforordning (EF) nr. 139/2004), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

Nr. 26/408 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 138/2004. av 5.

Nr. 26/408 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 138/2004. av 5. Nr. 26/408 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 138/2004 2007/EØS/26/49 av 5. desember 2003 om landbruksregnskaper i Fellesskapet(*) EUROPAPARLAMENTET

Detaljer

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003. av 20. november 2003

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003. av 20. november 2003 Nr. 10/521 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003 2008/EØS/10/25 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøysprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner

Detaljer

EU-rettsakter som ble utsatt fra møtet i EØS-komiteen 11. februar 2011, og som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØSkomiteen

EU-rettsakter som ble utsatt fra møtet i EØS-komiteen 11. februar 2011, og som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØSkomiteen EU-rettsakter som ble utsatt fra møtet i EØS-komiteen 11. februar 2011, og som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØSkomiteen 1. april 2011 -BARNE-, LIKESTILINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET...8

Detaljer

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6. juni 2008

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6. juni 2008 EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6. juni 2008 Innholdsfortegnelse: -FINANSDEPARTEMENTET... 4 RETTSAKTER SOM KREVER LOV- ELLER BUDSJETTENDRING SAMT RETTSAKTER

Detaljer

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23.

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23. Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.2.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008 2014/EØS/10/15 av 23. april 2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering

Detaljer