FREMAD I ALLE RETNINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREMAD I ALLE RETNINGER"

Transkript

1 FREMAD I ALLE RETNINGER eller nytt forsøk i "Innviklet TILLØP UTEN HOPP" NTNU - Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Teknologi for bærekraft og utvikling Forklaring til "Handlingsplan 2009" Planen har 61 punkter i 17 avdelinger Står Betyr FORSKNING SKAFFE PENGER ØKE OMFANGET PÅ EU-FORSKNING I BRUKE MER TID PÅ BYRÅKRATISK FORSKNING MED FASIT Gjennomføre motivasjonskampanje innenfor utvalgte områder 1 Sende ut noen byråkratiske rundskriv Bedre inngrep med EUs teknologiplattformer 2 Sende flere direktører, etc til Brydsel Benytte (eventuelt ansette) seniorforskere til søknadsskriving 2 De beste forskerne skal bli byråkrater Bedre støtteapparat på fakultetsnivå 3 Flere byråkrater som spiser av lasset Bruke incentiver 4 Mer penger til byråkratene Sende minst 30 søknader med mål om 5 tilslag (hvorav minst 1 med NTNU som koordinator) 5 Kvantitet er viktigst, kvalitet teller ikke ( at man heller ikke vet hvorledes tallord skrives, får være underordnet) UTVIKLE STRATEGIER FOR BRUK AV FORSKERSKOLER II SKRIVE NOE VÅS OM NOE MAN IKKE FORSTÅR SEG PÅ Utarbeide strategi for bruk av forskerskoler for økt kvalitet på IVTs forskning gjennom PhD 1 Skrive et uforståelig notat fullt av floskler og svada Etablere minst tre forskerskoler ved IVT og fremme søknad til Forskningsrådet innenfor bærekraftig infrastruktur dersom det kommer utlysning av midler i Skrive fine ord som man tror at andre byråkrater blir imponert over Øke samarbeidet med internasjonale universiteter 3 Dekanus og noen direktører drar på rundreise til universiteter i andre land

2 Fokusere på kvalitet og omfang av phd-produksjon 4 Vi skal ha flest mulig doktorkandidater, for da tjener vi penger TILKNYTTE SEG SENIORFORSKERE III GAMLINGER KREVER IKKE SÅ MYE Identifisere miljøer ved utvalgte institutter 1 Gjøre en spørreundersøkelse Kartlegge rutiner, rammebetingelser og arbeidsoppgaver 2 Overvåke vitenskapelig ansatte Kartlegge ressurspersoner og tilsette som prøveordning 3 Overvåke vitenskapelig ansatte Søke å etablere forskerutvekslingsprogram med næringslivet 4 Sende en direktør og noen byråkrater på rundreise i Norge UTVIKLE STRATEGI FOR INTERNASJONALISERING IV SKRIVE ET NOTAT Kjøre internt prosjekt på benchmarking 1 Prøve å finne ut hva ordet betyr Velge ut ett eller et fåtall pilotinstitutter 2 Gi penger til de institutter som dekanus liker Utvikle strateginotat med tematiske satsingsområder 3 Skrive et byråkratisk notat som ingen forstår Etablere minst en samarbeidskonstellasjon 4 Dekanus reiser til utlandet Utvikle indikatorer på personnivå for internasjonal virksomhet (reviewer, editorial board, editor, conference chairman, key-note, priser, opponent i utlandet) 5 Finne fram til hvordan vi begrunne at vi deler ut penger til dem vi liker best FORBEREDE SØKNADER PÅ SFI V PRØVE Å SKAFFE MER PENGER Velge og avgrense fagområde for ny(e) SFI 1 Hvem har de beste flosklene? Etablere dialog med Forskningsrådet 2 Dekanus og fakultetsdirektør reiser til Oslo Iverksette internt forberedelsesprosjekt 3 Penger ut av vinduet ØKE OMFANG AV PUBLISERING VI PRØVE Å SKAFFE MER PENGER Motivere til publisering (incentivmidler til den som publiserer artikler og bøker) 1 Som før, bortsett fra at midlene går til bibliotekene som må betale svindyrt for bøker og tidsskrifter Fokusere på artikkelbaserte avhandlinger 2 Doktorstuderende bør holde seg på overflaten; kvantitet er viktigere enn kvalitet for det gir mer penger Oppmuntre professor II til å publisere gjennom NTNU 3 Du kan gjerne være professor, bare du betaler for deg MOTIVERE FOR NYSKAPING VII MER PRAT Skape kultur for nyskaping blant studenter og ansatte gjennom formidling, incentiver, konkurranser, seminarer og gjennomføre "idesøk" ved utvalgte institutter 1 Fortsette som før Etablere tettere samarbeid med TTO 2 Finne ut hva TTO er for noe og om vi kan få penger derfra

3 UNDERVISNING UNDERVISNING IMPLEMENTERE UTVALGTE ELEMENTER FRA EVALUERINGEN AV SIVILINGENIØRSTUDIET Samarbeide med de øvrige siving-fakultetene gjennom FUS for å velge temaer der det skal arbeides med endringer VIII NÅ TAR VI EN SKIKKELIG FJERT 1 Dekanus snakker med andre dekaner om saker de ikke har særlig peiling på Forankring av ønskede endringer hos faglærerne (studieprogram, institutt) 2 Vi sender ut et notat, eventuelt en instruks Vedta milepelsplan for gjennomføring av endringer ved fakultetet 3 Vi skriver ned noen tilfeldige datoer Arbeide gjennom studieprogrammene med implementering 4 Vi skal vel ha noen møter, og muligvis ansette en seiorrådgiver Bruk av utvekslingsstudenter for "benchmarking" av undervisning 5 Vi har ingen peiling, men det høres ut som et fjongt ord EVALUERE OG IMPLEMENTERE FREMTIDENS BYGG- STUDIUM, VIDEREFØRE UTVIKLING AV FREMTIDENS BERG_STUDIUM OG STARTE UTVIKLING AV FREMTIDENS PUP-STUDIUM Identifisere ønskede og realistiske endringer avhengig av næringsliv og få høring på dette fra næringslivsdeltakerne i prosjektet IX FJONGE OSS MED FINE ORD FRAMOVER OGSÅ SLIK AT VI IKKE TRENGER Å ANSTRENGE OSS MED NOE SOM HELST 1 Preike med noen vi kjenner og skrive et referat Redusere tilbud av antall emner med 20-30% 2 Studentene gir vi blaffen i, så de skal få enda dårligere tilbud enn før Forankre endringer hos faglærerne 3 Sende ut noen rundskriv Formidle erfaringer og resultater mellom prosjektene (Fremtidens Bygg-studium, Fremtidens Berg-studium, Fremtidens PUP-studium + evt andre) 4 Lage en kostbar brosjyre Rapportere og arbeide med studieplan for 2010/ Holde sekretærer i arbeid VIDEREUTVIKLE UNDERVISNINGSKVALITET; MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Definere de viktigste parametre som inngår i utdanningskvalitet blant annet ved å bruke de tilbakemeldinger vi har fått gjennom evalueringer Gjennomføre en prosess med faglærerne for å finne motivasjonsfaktorer for dem i forhold til undervisningskvalitet; motivere for kontinuerlig forbedringsprosess Medvirke til forbedringer av verktøyet KVASS for en enklere rapportering om hvilken kvalitet som er oppnådd X VI FORTSETTER SOM FØR 1 Vi ansetter en seniorrådgiver for å lage noen regler 2 Vi lager en spørreundersøkelse 3 Vi tror at bare noe er rapportert, blir det kvalitet Arbeide med "best-practice" for undervisnings- og læremetoder; IKT i læring, e-læring 4 Vi har lært oss noen nye ord som vi kan fjonge oss med i

4 i samarbeid med UNIPED ARBEIDE FOR BRUK AV LABORATORIE- OG FELTUNDERVISNING; FINANSIERING XI samarbeid med et tidsskrift som vi har hørt om, men aldri sett HVORDAN SKAFFE PENGER Samarbeide med næringsliv for finansiering 1 Vi vil gjerne ha penger Få frem innspill til inntektsfordelingsmodellen (IFM) med egne rater for emner med 2 Hvordan kan vi lure systemet? felt- og laboratorieundervisning Bruk av laboratoriefaciliteter aktivt i rekruttering og motivasjon av studenter (også phd-studenter) 3 Hvordan kan vi lure studenter til å tjene penger for oss? FÅ OPP EN PLAN FOR STUDENTAREALER; IVERKSETTING AV FORBEDRINGER Dokumentere behovet nå og ekstrapolere for 5 til 10 år Se på bruk i ulike perioder (ettermiddagstid, eksamenstid osv) XII HVORDAN FJERNE STUDENTAREALER 1 Send inn en rapport over rom som tidligere er beslaglagt av byråkratiet Vurdere innmeldt behov og foreslå tiltak 2 Ikke nødvendig, administrasjonen beslaglegger de lokaler de har lyst på, uten å tenke på studenter Påvirke åpningstider i bibliotek i periodene med ekstra stort behov 3 Bibliotek??? Instituttbiblioteket er omgjort til administrasjonskontorer ORGANISASJONSUTVIKLING OG LEDELSE INNVIKLING OG BYRÅKRATI VIDEREUTVIKLE INSTITUTTENES LEDELSE XIII MER INNVIKLET INSTITUTTBESTYRELSE Gjennomføre en prosess som forankrer NTNUs modell for instituttledelse på enhetene, frem mot implementering Klargjøre instituttledelsens rolle, oppgaver og ansvar på IVTs institutter, herunder fordeling mellom instituttleder, nestleder, faggruppeledere og kontorsjef Spesielt vurdere faggrupperollen og støttefunksjonen rundt instituttleder Gjennomføring av medarbeidersamtaler (normalt årlig) som grunnlag for utvikling av instituttets ansatte opp mot definerte nivå STYRKE TEKNISK/ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKSJONER 1 Sende ut et 60-siders rundskriv til instituttbestyrerne 2 Leie inn eksterne konsulenter til å lage en skvalderrapport 3 Slangens passiar med musen skal ikke finne sted mer enn en gang om året XIV ANSETTE FLERE BYRÅKRATER Oppsummering og iverksettelse av justerte LØF-tiltak 1 Enda mer plagsomme oppgaver for sekretærene Oppsummering og iverksettelse av justerte IT-tjeneste-tiltak 2 Stadig mer overvåking og tilbakestående datatjenester

5 Sluttføring og oppstart iverksetting av strategisk personalplan for teknisk/administrativt personale 3 La sekretærer og laboratoriefolkene gå for lut og kaldt vann Om mulig, vurdere mulighetene for eksternt finansierte støttefunksjoner 4 Bruke forskningsmidler til byråkrati TILPASSE ORGANISASJONEN MED SIKTE PÅ BEDRE ØKONOMI Oppsummere konkrete råd til instituttene mht hvordan lære av hverandre mht bestpractice hva gjelder sammenhengen mellom økonomi, ekstern prosjektaktivitet og intern effektivitet Instituttvise konkrete oppfølginger for å lære fra andre Økte ressurser for profesjonalisering av prosjektgjennomføring XV ØKE ADMINISTRASJONEN 1 Leie inn konsulenter til å plapre om selvfølgeligheter 2 PISSPREIK FORBEDRE INTERN KOMMUNIKASJON XVI FLERE MENINGSLØSE MØTER OG RUNDSKRIV Gjennomføre allmøter i et forpliktende antall på alle institutter (to per semester) 1 Mer Flatterende Preik fra Dekanus og Direktør Individbasert opplegg for informasjon til ansatte om aktuelle (viktige) saker på IVT, og tilsvarende på instituttnivå 2 Hver især skal plages med mer tullprat BEDRE LIKESTILLING VED FAKULTETET XVII DETTE ER VI PÅLAGT Å HA MED Etablere flere postdokstillinger som "øremerkes" for kvinner, med bruk av "kallelse" i gitte tilfeller Offensiv oppfølging av prøveordningen med søkekomiteer med særlig ansvar for rekruttering av kvinner til faste vitenskapelige stillinger 1 Det kan være kjekt med unge, vakre kvinner som dekanus liker 2 Dersom det er plass til fler, kan også fakultetsdirektøren få inn sine favoritter For å kunne holde på med dette latterlige våset blir det nødvendig å ansette et dusin nye seniorrådgivere Etterpå bør det gjennomføres en "evaluering", fortrinnsvis av innleide konsulenter som for en håndfull millioner leverer resultat på bestilling

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Oppsummering fra gruppearbeid til parallellsesjon 1 Horisont 2020 og norsk deltakelse, NARMA-konferansen 2013

Oppsummering fra gruppearbeid til parallellsesjon 1 Horisont 2020 og norsk deltakelse, NARMA-konferansen 2013 Oppsummering fra gruppearbeid til parallellsesjon 1 Horisont 2020 og norsk deltakelse, NARMA-konferansen 2013 Ansvarlige for sesjonen: Ingrid Sogner, UiO Troels Gyde Jacobsen, UiS Vibeke Moe, HiOA Oppgave

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring

Evaluering av system for kvalitetssikring NOKUTs tilsynsrapporter Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU April 2014 og april 2013 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Innspill fra instituttene. US-sak 55/2015 Vedlegg 2

Innspill fra instituttene. US-sak 55/2015 Vedlegg 2 Innspill fra instituttene US-sak 55/2015 Vedlegg 2 Forslag fra INA om tiltak for å nå målet om mer fremragende forskning og utdanning ved NMBU Svar: 8. mai 2015, Forskningsavdelingen, epost til Solveig

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 25.11.2014 Sted: Adamstuen, Gjesteserveringen Tid: 0900-1300 inkl lunsj Faglig innlegg: Finn-Arne Weltzien, professor, BasAm SAKSLISTE Saker 46/2014 Godkjenning

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Helle Ingeborg

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Strategi for Det medisinske fakultet 2005-2009. Universitetet i Oslo

Strategi for Det medisinske fakultet 2005-2009. Universitetet i Oslo Strategi for Det medisinske fakultet 2005-2009 Universitetet i Oslo Vedtatt av Fakultetsstyret 8. november 2005 Fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Med

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Gjennomgang av kommunenes oppstartsrapportering og prosjektplaner Pulje 2 Rapport Innhold 1. INNLEDNING... 3 Om oppdraget... 3 Sammendrag funn... 3 Erfaringsoverføring fra pulje

Detaljer

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Visjon: Norske UH-institusjoner skal bli langt mer attraktive for internasjonale og norske talenter Et inspirasjonsdokument utarbeidet av

Detaljer

1.3 Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008. 1.4 Søknad om utviklingsmidler til engelskspråklige studietilbud 2008

1.3 Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008. 1.4 Søknad om utviklingsmidler til engelskspråklige studietilbud 2008 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 31.08.07, aom 1 FØRINGER FOR PLAN OG BUDSJETTARBEIDET 2008-2010 PLANMAL - TEKSTDEL: Tilbakemelding fra Avdeling for lærer- og tolkeutdanning på bestillinger og føringer i Hoveddokument

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER... EVALUERINGSSTRATEGI FOR FOKUS Oslo 2013 Innhold: 1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...3 5.

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 Forord Dette er den siste Årsrapport for studiekvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten har endret noe form de siste årene, og

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015.

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015. MØTEINNKALLING FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD MØTEINNKALLING Høgskolestyret HBV Dato: 08.05.2015 kl. 9:00 Sted: Campus Drammen, Papirbredden 2, 5.etg rom 15203 Arkivsak: 15/00247 Arkivkode:

Detaljer

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Bjørknes Høyskole Kvalitetshåndbok Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Sist revidert mars 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 4 Kvalitetssikringssystemet 4 Verktøy

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer