Årsrapport De nasjonale forskningsetiske komiteer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007. De nasjonale forskningsetiske komiteer"

Transkript

1 Årsrapport 2007 De nasjonale forskningsetiske komiteer

2

3 Innhold Forord 4 Gentestingens etiske dilemma 6 Forskerens samfunnsansvar 10 Kartlegging av bostedsløse taushetsplikten utfordres 14 Hvem er Forskningsetiske komiteer? 19 Kommunikasjon 34 Årsoppgjør

4 Forord Med fokus på forskingsetikk Både i dei generelle media og i fagpresse er det eit aukande fokus på forskings etikk. Institusjonar, forskingsfinansierande institusjonar og sentrale myndig heiter ynskjer betre system for å sikra at forskinga og forskingsrapporteringa fylgjer gode etiske normer. Ansvaret ligg ikkje berre på forskaren; forskingsinstitusjonane har eit stort ansvar for å sikra god forskingspraksis gjennom opplæring, etablering av rutinar for handsaming av forskingsetiske problem og ved å etablera rutinar for arkivering av forskingsdata og forskingsmateriale. På dette siste området står dei fleste institusjonane knapt i startgropa. Arkiveringa krev økonomiske midlar, og det gjer prioriteringa vanskeleg. I alle norske doktorgradsprogram er det no innført opplæring i forskingsetikk. Dei forskingsetiske komiteane (NEM, NENT og NESH) vart hausten 2006 evaluerte av eit nordisk utval som leverte innstillinga tidleg i Evalueringsutvalet kom med mange positive utspel både i høve organiseringa av arbeidet med forskingsetikk i Norge, og arbeidet i sekretariatet og i dei einskilte komiteane. Komiteen framheva m.a. som spesielt positivt at sekretariatleiarane har relevant forskingskompetanse. Da forskingsetikklova av 30. juni 2006 vart sett i kraft den 1. juli 2007, vart alle dei forskingsetiske komiteane lovheimla, og komiteane fekk understreka ansvar for førebyggjande verksemd. NEM fekk ei ny rolle som klageorgan for forskarar som ikkje får godkjent forskingsprosjekt i dei regionale komiteane. I -07 har Kunnskapsdepartementet òg oppnemnt eit utval til å koma med forslag til den vidare organiseringa av og arbeidet i etikkomiteane. Komiteane er i dette utvalet representert ved ein av sekretariatleiarane. For å sikra godt arbeid framover er det ynskjeleg at dette utvalet kjem med si tilråding tidleg i I 2007 vart òg det 4

5 lovbestemte «Redelighetsutvalget» etablert. Det har fått sitt sekretariat knytt til dei same lokalitetane som sekretariatet for etikkomiteane. Sjølv om komiteane og utvalet har ulike fokus, vil samlokaliseringa sikra god kommunikasjon i arbeidet med god forskingsetisk praksis innan ulike forskingsfelt. I mandatet for komiteane er det gitt at ein skal utarbeide forskingsetiske retningslinjer. NESH har hatt slike sidan 1993 og revidert dei fleire gonger. Desse har vore aktivt nytta av relevante fagmiljø og institusjonar. NEM har dei seinare åra laga fleire ulike retningslinjer knytte til meir avgrensa problemstellingar, og starta i 2007 opp arbeidet med retningslinjer for vurdering av helsefagleg forsking som nyttar kvalitative metodar. NENT lanserte forskingsetiske retningslinjer for naturvitskap og teknologi den 25. september 2007 ved formell overlevering til Kunnskapsdepartementet. Etter det har det vore orientering om retningslinjene ved alle seks universiteta i Norge. Retningslinjene NENT har utarbeidd er noko ulike NESH sine retningslinjer og drøftar m.a. forskinga og forskaren sitt samfunnsansvar. Forslag til ein forskingseid vert også lansert. Desse to elementa i retningslinjene har ført til ein del diskusjon i media. Mange er positive; nokre er negative til denne vinklinga. Å få fokus på og diskusjon kring forskingsetiske utfordringar er viktig, men også vanskeleg. Forskingsetikk inneheld mange fasettar. Ein viktig fasett er at god forsking ikkje kan sikrast ved reguleringar og forbod aleine. Det trengst òg ei kultivering av gode forskingsetiske haldningar. Skal vi nå dette målet, må vi halde fram med å diskutere kva som er forskingas formål, og kva slags haldningar og handlingar som bryt med dette formålet. Difor er òg undervisning i forskingsetikk i all høgare utdanning viktig førebyggjande arbeid. Beate Indrebø Hovland Leder i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) Dag Helland Leder i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) Anne-Hilde Nagel Leder i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunns vitenskap og humaniora (NESH) 5

6 6

7 Gentestingens etiske dilemma Gentesting har mange sider. Derfor ble Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) bedt om å uttale seg vedrørende det omstridte MIDIA prosjektet. Dette prosjektet illustrerer hvor vanskelig forskningsetikken kan være, sier leder av komiteen, Beate Indrebø Hovland. MIDIA-prosjektet Folkehelseinstituttet står bak prosjektet MIDIA. Formålet med prosjektet er å finne miljøårsakene til type 1 diabetes blant barn med høy genetisk risiko. Type 1 diabetes er en av de vanligste kroniske sykdommene hos barn i den vestlige verden. Norge og de andre nordiske landene utmerker seg med høy forekomst av sykdommen, som fører til redusert livskvalitet og forkortet levealder. I dag har man god kunnskap om hvilke gener som er knyttet til risikoen for å utvikle type 1 diabetes. MIDIA prosjektet innebærer at: babyer skal testes. Det fører til at man vil finne 2100 barn med risiko-gener. Et barn med risikogen har 7 prosent sjanse for å utvikle type1 diabetes i løpet av de første 15 leveårene, eller 20 % sjanse for utvikling av sykdommen hvis vi ser på hele livsløpet. (Risikoen for å få type 1 diabetes for et tilfeldig nyfødt barn i Norge er omtrent 0,4 prosent i løpet av de første 15 årene. Det er altså en risikoøkning på omtrent 6,5 prosent for barna som er med i MIDIA, til å bli kjent med sin eventuelle forekomst av risikogenet.) Slik jeg ser det, er ikke MIDIA prosjektet vanskelig bare for forskningsetiske komiteer. Både forskere og deltakere i prosjektet er aktører i det som ble årets mest omtalte forskningsprosjekt, mener Hovland. Hun forklarer at komiteen måtte igjennom flere viktige prinsippdiskusjoner underveis i behandlingen av saken. Og hun vil gjerne trekke fram de viktigste. Disse diskusjonene har lært oss mye underveis og er nyttige å se tilbake på ved framtidige lignende prosjekt, forklarer hun. Risikoinformasjon og samtykke ble ett av de temaene vi diskuterte, sier Hovland. Hvordan skulle man greie å formidle på en forståelig måte den mulige ulempen man utsetter barnet sitt for, ved å si ja til gentesting? Da kan det skje at barnet er en av dem som får kjennskap til at det har en forhøyet risiko for å utvikle type 1 diabetes, en alvorlig sykdom som barnet selv ikke kan gjøre noe for å forebygge. I forskning er det heller ikke hvilken som helst risiko eller belastning vi tillater mennesker å samtykke til på egne vegne, langt mindre på andres vegne når de som skal inkluderes, 7

8 Beate Indrebø Hovland, leder av NEM Aftenposten 17. oktober 2007 ikke selv kan ta stilling til deltakelse (som når foreldre samtykker på vegne av barn, slik som i MIDIA-studien). Samfunnsnytte, ja En samlet komité mente at MIDIAprosjektet potensielt har en betydelig vitenskapelig og samfunnsmessig verdi, forteller hun videre. Prosjektet vil kunne komme framtidige barn og familier til nytte. For at prosjektet skal kunne anses som berettiget, må det imidlertid vurderes om det er et akseptabelt forhold mellom disse fordelene og den risikoen eller belastningen som de som inkluderes, kan bli utsatt for. Denne diskusjonen ble viktig i komiteen. Belastning for barna I de papirene som har fulgt denne saken, er fokus nesten utelukkende på om risikoinformasjon kan innebære en belastning for foreldrene, forklarer hun videre. Når det gjelder foreldrene i denne studien, kan de selv samtykke til å motta risikoinformasjon om sine barn. De kan derfor også selv ta stilling til om den belastningen denne informasjonen måtte kunne medføre, er «akseptabel» for dem. Men hva med barna? spør Hovland. Komiteen syntes det var bemerkelsesverdig at det i diskusjonen om og vurderingen av MIDIA prosjektet ble fokusert så lite på de barna som ble testet. Faktisk skulle barna bare følges opp til de ble 15 år. På et visst tidspunkt vil disse barna/ungdommene skjønne at de deltar i et forskningsprosjekt som angår risiko for å få diabetes. Dette er en risikoinformasjon som angår dem direkte, og ikke kun indirekte som tilfellet er med foreldrene. Hovland forklarer at man har altfor lite empirisk kunnskap om hvordan det er å vokse opp med slik genetisk risikoinformasjon. 8

9 Hva blir rådet? Til tross for den usikkerheten som hefter ved avveiningen mellom fordeler og ulemper ved MIDIA-prosjektet, ble likevel spørsmålet for komiteen da de behandlet saken: Hva bør gjøres nå når prosjektet allerede er i gang? Komiteen vurderte tre muligheter: (1) Å stanse nyrekruttering til prosjektet, (2) videreføre prosjektet som det var, men med forslag til forbedringer, (3) endre design for siste halvdel av prosjektet. En samlet komité mente at de barna som allerede var inkludert, uansett måtte følges opp videre, også etter fylte15 år. Komiteen hadde delt syn Komiteen delte seg i to i forhold til hvordan prosjektet burde håndteres videre. Det i seg selv er ikke noe problem, mener Beate Indrebø Hovland, det sier bare noe om hvor vanskelig saken er. Et knapt mindretall mente at prosjektet kunne videre føres med nåværende design. Det ville i så fall kreve dispen sasjon fra vilkår i bioteknologiloven Informasjon til foreldrene må forbedres Dernest må det lages en oppfølgingsplan for de barna som har risiko for å få sykdommen, også etter fylte 15 år når de går ut av studien Et knapt flertall i komiteen mente at prosjektet ikke bør inkludere nye barn slik designet nå er. Forbedringsmulighetene er ikke tilstrekkelig til å unngå at barn som inkluderes, kan utsettes for psykososiale belastninger som må anses som langt mer enn «ubetydelige» eller «minimale» og «kortvarige» (som er det vilkåret som settes i forskningsetiske retningslinjer når mennesker ikke selv kan samtykke til deltakelse). Disse medlemmene mente at samfunnet heller må avstå fra en potensiell ny og viktig kunnskap enn å ta sjansen på å utsette enda flere barn, som ikke selv kan ta stilling til forskningsdeltakelse, for noe som må sies å være mer enn en ubetydelig belastning. Resymé av året 2007 MIDIA-prosjektet var tidligere tilrådd av regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og Datatilsynet. Helse- og omsorgsdepartementet var også orientert om prosjektet. Etter at en mor til en av deltakerne og hennes helsestasjonslege reagerte kraftig på MIDIA-prosjektet, ble Rådet for legeetikk bedt om en vurdering om gentestingen i prosjektet var i tråd med bioteknologiloven, og om informasjonen som ble gitt til deltakerne i prosjektet var god nok. Rådet sendte saken over til Sosial- og helsedirektoratet (SHdir), som har forvaltningsansvaret for loven. Direktoratet mente i første omgang at det ikke var grunnlag for å stoppe prosjektet, men at det måtte søkes om godkjenning for å gjøre genetiske tester som kan påvise fremtidig sykdom. I tillegg mente SHdir at Folkehelseinstituttet må gjøre endringer i informasjonsskrivet, slik at deltakerne i større grad kan forberedes på eventuell risikoinformasjon. Bioteknologinemnda, som også har behandlet prosjektet, mente at det er lovstridig. De hadde derimot ingen myndighet til å stoppe prosjektet. Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) sendte på forespørsel en uttalelse om de etiske sidene ved prosjektet til Rådet for legeetikk. I desember 2007 avslo SHdir søknaden fra Folkehelseinstituttet om å fortsette prosjektet. Videre krevde direktoratet at de barna som allerede var inkludert i studien, måtte få en skikkelig oppfølging. Ved årets slutt var det enda uklart om det ville bli tillatt å forske videre på det allerede innsamlete materialet. 9

10 10

11 Forskerens samfunnsansvar Høsten 2007 lanserte Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) de nye retningslinjene. Det var resultatet av et arbeid som hadde pågått i flere år og med høring til en rekke instanser. Det var med glede og stolthet at komiteenes leder, professor Dag E. Helland, kunne overrekke publikasjonen til stats sekretær Per Botolf Maurseth 25. september. Helland forteller at arbeidet med retningslinjene ble startet opp i forrige komitéperiode. Faktisk er det slik at Norge ligger langt framme internasjonalt når det gjelder forskningsetikk. Ingen andre land har laget egne retningslinjer innenfor området vårt. Derfor har vi allerede satt i gang oversetting til engelsk. Den vil nok først være klar i 2008, da føyer han til. Lederen i NENT vil gjerne trekke fram noen særskilte områder der disse retningslinjene skiller seg fra mange andre. Varsling og etisk ansvar Vi har satt ord på varslerens rolle når det gjelder mistanke om forskningsfusk. Her har vi sett på arbeidsmiljøloven og knyttet vårt punkt tett opp til denne, forklarer Helland. Noen ganger kan det oppstå konflikter mellom den enkelte forsker og overordnede instanser eller personer. Dette er spesielt problematisk når konflikten oppstår fordi forskeren anser det som sin etiske plikt å fungere som varsler, noen ganger imot råd fra overordnede instanser eller personer. Slike varslingssituasjoner kan gjelde interne forhold i forsk ningen, slik som for eksempel vitenskapelig uredelighet eller forhold av samfunnsmessig betydning. I og med at slik varsling er basert på skjønnsmessige vurderinger, er det ofte grunnlag for uavklarte konflikter. Institusjonen må påse at varslerens rettsvern ikke trues, slik det bl.a. er beskrevet i arbeidsmiljølovens 2 4: Når forskeren i sitt arbeid kommer i konflikt med det han eller hun oppfatter som sitt generelle samfunnsansvar, skal fors keren ha mulighet og etter omstendighetene plikt til å opptre som varsler («whistle-blower») overfor offentligheten. Videre er NENT spesielt opptatt av forskerens samfunnsansvar og tydeliggjør det på to måter i retningslinjene: 1. Bruk av føre-var prinsippet Mye forskning innen naturvitenskap og teknologi kan få betydelige konsekvenser for samfunnet. Mange forskningsresultat ligger til grunn for strategiske og politiske avgjørelser. Derfor oppfordres det i retningslinjene til oftere bruk av føre-var prinsippet. Helland selv nevner eksempler på viktige funn forskere har gjort, der føre-var prinsippet kunne vært brukt som for eksempel farer ved radioaktiv stråling, og varsko i forhold til genteknologi, som allerede ble gjort på 70-tallet. 11

12 Dag Helland, leder av NENT Et annet godt eksempel er klimaforskningen. De aller fleste forskere mener at klimaforandringene er menneskeskapte. Noen få mener noe annet. Det ville være feil å la flertallet av forskere være styrende for en beslutning. I en slik sammenheng kan føre-var prinsippet brukes som grunnlag for valg. 2. Vitenskapsed Forskere har et samfunnsansvar, men i tillegg til dette, eller like gjerne som en del av dette, har forskere også et personlig ansvar, mener Helland. Derfor foreslår vi i retningslinjene at forskere kan avlegge en vitenskapsed (se faktaboks). Selvfølgelig vil dette være en frivillig sak, men det blir en utfordring til institusjonene om de vil ta ideen i bruk. Vi tror at en slik ed kan være med å bevisstgjøre forskere. Eden kan sammen lignes med den hippokratiske ed som medisinere må avlegge. Ikke uventet har forslaget om denne eden møtt en del motstand i fagmiljøene. På lanseringsdagen var det noen som uttrykte sterk misnøye med et så «pompøst» forslag. Men Helland er ikke enig i det. Jeg mener at den enkelte forsker skal føle et personlig ansvar for å følge de forskningsetiske retningslinjene; selv om det er institusjonene som til syvende og sist har ansvaret for at forskningen foregår på rett vis. 12

13 «Derfor foreslår vi i retningslinjene at forskere kan avlegge en vitenskapsed» Oppsummert mener NENT at forskere og forskningsinstitusjoner har et stort samfunnsansvar. Noen mener at forskning bare skal bidra til å få fram vitenskapelig sannhet, men vi i NENT mener at forskningen i seg selv også kan sees på som bidrag til demokrati og fred. Derfor vil jeg til sist framheve punkt 1, som lyder slik: Forskningen skal være i overensstemmelse med menneskerettighetene Forskningen må ikke bryte med de rettighetene som er ned felt i internasjonale konvensjoner om sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter. Mange oppslag At mange var interessert i de nye retningslinjene, fikk vi bekreftet via medieoppslag, som telte ca. 50 stk. Aviser over det ganske land ønsket å formidle noe om dette. Og det må vi si oss fornøyd med, smiler Helland. Han kan også fortelle at flere av komitémedlemmene har holdt foredrag om de nye retningslinjene, på egne institusjoner og andre steder. Så får vi håpe at «ryktebørsen» fører til at flere og flere av både forskere og institusjoner tar dem i bruk og ser dem som et godt verktøy. Retningslinjer NENT Vitenskapsed for forskere NENT foreslår i retningslinjer en vitenskapsed: Jeg vil utøve min virksomhet som forsker redelig og sannferdig. Jeg skal bruke mine vitenskapelige kunnskaper og ferdigheter til beste for menneskeheten og for en bærekraftig utvikling. Jeg skal vise respekt for dyr og natur. Jeg skal handle i overensstemmelse med forskningsetikken, og jeg skal ikke tillate at hensyn bygget på ideologi, religion, etnisitet, fordommer eller materielle fordeler overskygger mitt etiske ansvar som forsker. 13

14 14

15 Kartlegging av bostedsløse taushetsplikten utfordres Taushetsplikten er en viktig rettslig anordning og er hjemlet i lov. Plikten hindrer at personlige opplysninger skal komme uvedkommende i hende. Målet er å beskytte individet. Men hva når denne plikten hindrer nyttig og god forskning? I løpet av året 2007 fikk Den forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) en sak til behandling som handlet om dispensasjon fra taushetsplikten. Det var Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR) som hadde fått i oppdrag fra Husbanken å kartlegge antall bostedsløse. En slik kartlegging er nødvendig for å kunne utforme en nasjonal boligpolitikk for målgruppen. NESH fikk saken på bordet etter at Husbanken hadde mottatt avslag på søknad om dispensasjon for taushetsplikten fra Sosial- og helsedirektoratet (SHdir). Husbanken ønsket en etisk vurdering av prosjektet. Kort om prosjektet Det skulle utføres en telling av bostedsløse i uke 48, Dette skulle være tredje telling i en serie, hvorav det tidligere er utført tellinger i 1996, 2003 og Disse tellingene er gjennomført i henhold til enhver tid gjeldende rett. Siden 2005 er lovverket blitt strengere, blant annet er kravet til innhenting av samtykke skjerpet, spesielt når gruppen det forskes på, defineres som spesielt sårbar. Gruppen «bostedsløse» regnes i denne kategori, fordi mange av dem det gjelder, er rusmisbrukere eller er psykisk syke. Kartleggingen i 2007 var planlagt gjennomført ved at nøkkelinformanter fra det offentlige behandlingsapparatet, som i utgangspunktet har taushetsplikt, skulle levere fra seg opplysninger om de bostedsløse som for eksempel opplysninger om rus og psykisk helse. Disse opplysningene skulle være indirekte personidentifiserbare i en kort periode. Slike opplysninger (som initialer og kommunetilhørighet) skulle innhentes for å unngå dobbeltregistreringer, altså sikre kvalitet på prosjektet. Det vanskelige punktet var at de bostedsløse ikke selv har samtykket til at opplysningene kunne gis videre fra personalet. Nettopp fordi dette handler om sensitive personopplysninger, krevde både Datatilsynet og Personvernombudet for forskning (NSD) at opplysningene skulle anonymiseres så raskt som mulig, og ga på dette grunnlaget støtte til at pros jektet kunne gjennomføres uten samtykke fra den enkelte bostedsløse. SHdir hadde i sitt avslag følgende hovedargumenter: Bostedsløse er en sårbar gruppe, men er absolutt i stand til å avgi et informert samtykke. Selv om det er vanskelig å finne dem, er ikke dette hinderet grunn til å la være å få et samtykke. 15

16 Hilde W. Nagell, sekretariatsleder i NESH Informantene på sosialkontorene er gode nok til å informere klientene om hva de skal samtykke til. SHdir trekker i tvil verdien av opplysninger som ønskes angående rus og psykisk sykdom, direktoratet mener altså at man ikke behøver spørre om dette. SHdir mener det er andre metoder man kan bruke for å innhente de opplysninger man er ute etter. Konklusjon Da NESH fikk saken på bordet, fikk de også alt underlagsmateriell knyttet til søknaden om dispensasjon. På eget grunnlag behandlet komiteen saken i desember. Når vi diskuterer de etiske sidene, tar vi selvfølgelig hensyn til det lovverket som gjelder. I denne saken er det spesielt samtykkeproblematikken og personvernet som er vesentlig, forklarer Nagell. Hun viser til NESH sine retningslinjer som omhandler krav til samtykke punkt 9. Selv om hovedregelen innen forskning er krav om informert samtykke, kan man i noen tilfelle gi dispensasjon fra dette, for eksempel når forskningen er til direkte nytte for den gruppen det gjelder, ulempen for den enkelte ansees som liten, og samfunnsnytten anses å være stor. Etter komiteens vurdering dreier denne registreringen av bostedsløse seg om et prosjekt med stor samfunnsnyttig verdi. Ulempen for den enkelte vil være minimal. Resultatet av tellingen antas også å komme gruppen bostedsløse til nytte. Videre ser komiteen liten mulighet rent praktisk å gjennomføre kravet til samtykke. De bostedsløse har ikke noe fast tilholdssted og vil i ulik grad være fri for rus. Et slikt krav vil også føre til en endring av forskningsdesign, som 16

17 «Selv om hovedregelen innen forskning er krav om informert samtykke, kan man i noen tilfelle gi dispensasjon fra dette» innebærer at resultatet ikke kan sammenlignes med det som er gjort foregående år. Forum Personvernet synes godt gjennomtenkt og skal praktiseres slik både Datatilsynet og NSD har gitt direktiv om. Komiteen gjør i sitt svar allikevel oppmerksom på skjerpet aktsomhet i håndtering av slike sensitive opplysninger som psykisk helse og rusproblematikk. NESH forutsetter at opplysningene vil være indirekte identifiserbare bare for en begrenset tids periode. Denne perioden skal gjøres så kort som mulig, og datamaterialet skal slettes så snart det er kontrollert for dobbeltregistreringer. Videre skal den nye tellingen ikke krysskobles med noe annet register eller utleveres til andre etater. Hilde Nagell, sekretariatsleder i NESH, forteller at de etiske diskusjonene resulterte i at en samlet komité sto bak denne konklusjonen: Komiteen var uenig med SHdir og anbefalte godkjenning av prosjektets søknad om dispensasjon fra taushetsplikten. Anket til departementet Samtidig med at NESH behandlet saken før jul, ble saken anket til Administrasjon- og inkluderingsdepartementet (AID). Før dette var saken blitt slått stor opp i media, blant annet ved at Magnhild Meltveit Kleppa tydelig reagerte negativt på avslaget fra SHdir. Jeg vil ha telling av de bostedsløse, uttalte hun til Dagbladet. Det er et viktig verktøy for meg og regjeringen når vi skal planlegge tiltak for denne gruppen, sa hun. Etter jul fikk Husbanken svaret fra (AID). De var uenige med SHdir, og prosjektet kan nå gjennomføres. Sekretariatslederen i NESH er fornøyd med at departementet støtter komiteens syn. Men de viser ikke til noen av NESHs argumenter, sier hun. Dette prosjektet viser igjen hvordan taushetsplikt, som prinsipp, kan stoppe viktig forskning, mener Nagell. for samfunnsdialog I løpet av 2007 hadde Forskningsetiske komiteer et samarbeid med Teknologirådet gjennom Forum for samfunnsdialog. Tema som har vært på dagsorden: Etisk matrise som beslutningsgrunnlag Citizen-centric egovernment i EU Kunnskapsproduksjon i ekspertgrupper Fremsyn også for politikere? Kampen om gasskraft Hvem er folk flest? Er politikerne interessert i dialog? Når vann blir farlig ekspertens dilemma i formidling av usikker kunnskap 17

18 18

19 Hvem er Forskningsetiske komiteer? 19

20 Hvem er Forskningsetiske komiteer? Deltakelse i utvalg NEM Knut Ruyter Medlem av klinisk etikkomité, Aker universitetssykehus Medlem av arbeidsgruppe i Kunnskapsdepartementet ad fremtidig organisering av etikkomitésystemet NENT Matthias Kaiser Nasjonalt utnevnt medlem av OECDs arbeidsgruppe under Global Science Forum om uredelighet i forskning President i European Society for Agricultural and Food Ethics (EurSafe) NESH Hilde Nagell Medlem av Riksantikvarens arbeidsgruppe «Retningslinjer for ivaretakelse og forvaltning av graver og skjeletter fra nyere tid» Medlem av forskningsetisk utvalg ved Politihøgskolen Medlem av NHOs utvalg for etikk og samfunnsansvar (ESU) Varamedlem i forskningsetisk utvalg, Universitetet i Oslo Forskningsetiske komiteer er frittstående uavhengige organer for forsknings etiske spørsmål innen alle fagområder Tre nasjonale komiteer Det finnes tre nasjonale komiteer. De har et felles sekretariat i Oslo. Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag NEM Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi NENT Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora NESH Regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk REK I tillegg finnes regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), som vurderer alle medisinske/helsefaglige forskningsprosjekter som involverer mennesker eller menneskelig materiale. NEM er koordinerende organ for REK. I løpet av 2007 fikk vi flere REK. Ved utgangen av året var det 7 regionale komiteer. Den etiske nemnda for patentsaker Patentnemnda I forbindelse med implementeringen av EUs patentdirektiv, er det opprettet en egen nemnd som skal vurdere etiske sider ved patentsøknader innen bioteknologi. Patentnemnda er lagt til Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). 20

21 Arbeidsoppgaver for Forskningsetiske komiteer Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av humant skjelettmateriale Skjelettutvalget Skjelettutvalget ble opprettet etter forslag fra Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) og kollegiet ved Universitetet i Oslo. Behovet for å opprette et uavhengig nasjonalt utvalg ble tydelig i forbindelse med Universitetet i Oslos arbeide omkring oppbevaring og forskning på samisk materiale ved de Schreinerske samlinger, samt krav om tilbakeføring av deler av dette materialet. Sekretariatet for Skjelettutvalget er lagt til Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Fellessekretariatet Forskningsetiske komiteer har et felles sekretariat sentralt i Oslo. Hver komité har egen sekretariatsleder. En felles stab dekker administrasjon og informasjon. Stabsmøter for sekretariatet holdes jevnlig hver 14. dag for gjensidig utveksling av informasjon og planlegging av arbeidsoppgaver i nærmeste framtid. I begynnelsen av hvert semester holdes et internt seminar, hvor de lengre linjene blir trukket opp og mer prinsipielle saker blir diskutert. I løpet av 2007 ble sekretariatet styrket med juridisk kompetanse. Juristen skal hovedsakelig arbeide med saker knyttet til helseforskning og NEM, men skal også kunne arbeide med de andre komiteene etter behov. Forskningsetiske komiteer er uavhengige instanser. Komiteene skal fungere som nasjonale utkikksposter, opplysere og rådgivere i forskningsetikk slik det står i mandatet. I tillegg skal komiteene arbeide for utøvelse av god vitenskapelig skikk og redelig forskning. Det innebærer blant annet at: Komiteene skal forebygge uredelig forskning, blant annet gjennom undervisning Komiteene skal holde seg løpende orientert om aktuelle og potensielle forskningsetiske spørsmål Komiteene skal informere forskere, administrasjon og allmennhet om aktuelle og potensielle forskningsetiske spørsmål Komiteene skal uttale seg i enkeltsaker av spesiell forskningsetisk betydning Komiteene skal minst én gang årlig gjøre rede for sin virksomhet i et åpent møte, og på de måter den finner tjenlig stimulere til en informert samfunnsdebatt om etiske spørsmål 21

22 doktorgrad i etisk metode Med utgangspunkt i arbeid i de forskningsetiske komiteene har Ellen-Marie Forsberg sett på hvordan den såkalte etiske matrisen som er en type etisk metode kan gjøre etisk rådgivning mer systematisk og transparent. Det konkrete eksempelet hun har sett på er spørsmålet om å tillate markedsføring av genmodifisert raps til dyrefôr. 30. mars 2007 disputerte Forsberg til filosofisk doktorgrad. Forsberg har arbeidet i sekretariatet til Forskningsetiske komiteer siden 1999, og sekretariatsleder Matthias Kaiser var veileder for hennes doktorgrad. Forskningsetikkloven Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning forskningsetikkloven ble iverksatt den Den viktigste nye oppgaven for NEM er at den skal behandle klager på avgjørelser i REK. I perioden frem til nyttår har komiteen behandlet to klagesaker. Begge to handlet om spørsmål relatert til om prosjektet egentlig er forskning, og hvis det er det om det holder tilstrekkelig vitenskapelig kvalitet. I begge saker opprettholdt NEM vedtak fattet i REK. Vedtakene i klagesakene er tilgjengelig på komiteenes nettside. (www.etikkom.no/rek/klagesaker) Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning Kunnskapsdepartementet oppnevnte i august 2007 et nasjonalt utvalg som skal granske påstander om uredelighet i forskning. Utvalget ledes av professor Johan Giertsen fra Universitetet i Bergen. Sekretariatet er organisert sammen med de nasjonale forskningsetiske komiteer. I forskningsetikkloven heter det at vitenskapelig uredelighet er definert som: «Forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning». Forslaget om å opprette et nasjonalt utvalg som kan håndtere vitenskapelig uredelighet, ble fremmet på grunnlag av en innstilling fra en ekspertkomité som utredet spørsmålet for Forskningsrådet. Forskningsetikkloven forutsetter et samarbeid mellom Granskningsutvalget og Forskningsetiske komiteer. Granskningsutvalget vil særlig granske enkeltsaker, mens komiteene særlig skal arbeide for og foreslå tiltak som kan forebygge uredelighet i forskning. Ett slikt tiltak vil være å stille ressurser tilgjengelig for undervisning i forskningsetikk ved universitetene og høyskolene. 22

Publikasjoner 65 årsregnskap 67

Publikasjoner 65 årsregnskap 67 Årsrapport 2008 Forord - et veiskille 4 fagartikkel - NEM 7 Fagartikkel - nent 12 Fagartikkel - nesh 15 hvem er forsknigsetiske komitéer? 18 organisasjonen 20 et utvalg av årets arbeidsoppgaver 23 Den

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

Forskningsetikk. Datadeling TEMA. 22. juli flerbruk av data. Databanken. Verdenskonferanse: Research Integrity. NR. 2 Juni 2013 13.

Forskningsetikk. Datadeling TEMA. 22. juli flerbruk av data. Databanken. Verdenskonferanse: Research Integrity. NR. 2 Juni 2013 13. Forskningsetikk NR. 2 Juni 2013 13. ÅRGANG TEMA Datadeling 22. juli flerbruk av data Databanken HUNT Verdenskonferanse: Research Integrity leder Brasil Norge Nei, det gjelder ikke fotballkamp denne gangen.

Detaljer

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI ISBN: 82-7682-049-2 Opplag: 2000 mars

Detaljer

Prediktiv gentesting av barn for om mulig å avdekke miljøårsaker til type 1-diabetes MIDIA-prosjektet i regi av Folkehelseinstituttet

Prediktiv gentesting av barn for om mulig å avdekke miljøårsaker til type 1-diabetes MIDIA-prosjektet i regi av Folkehelseinstituttet Den norske lægeforenings råd for legeetikk Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Vår ref.: 07.4.179 Deres Ref.:OB/- Dato: 12.10.07 Prediktiv gentesting av barn for om mulig å avdekke miljøårsaker til type 1-diabetes

Detaljer

DY XUHGHOLJKHW L IRUVNQLQJHQ,QQVWLOOLQJ WLO 1RUJHV

DY XUHGHOLJKHW L IRUVNQLQJHQ,QQVWLOOLQJ WLO 1RUJHV 6WUDWHJL +nqgwhulqjdyxuhgholjkhwl IRUVNQLQJHQ,QQVWLOOLQJWLO1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Håndtering av uredelighet i forskningen Innstilling til Norges forskningsråd &RS\ULJKW 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG

Detaljer

6. årgang desember 2006 Nr. 4 06. JUSS OG ETISK SKJØNN kan det forenes?

6. årgang desember 2006 Nr. 4 06. JUSS OG ETISK SKJØNN kan det forenes? F O R S K N I N G S E T I K K 6. årgang desember 2006 Nr. 4 06 JUSS OG ETISK SKJØNN kan det forenes? F O R S K N I N G S E T I K K UTGIS AV DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEER I REDAKSJONEN Lise Ekern

Detaljer

Forvaltningsansvaret for de regionale komitéene for medisinsk forskningsetikk

Forvaltningsansvaret for de regionale komitéene for medisinsk forskningsetikk Forvaltningsansvaret for de regionale komitéene for medisinsk forskningsetikk Statskonsult rapport 2007:13 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utredet forvaltningsansvaret for

Detaljer

Forord. Statskonsult er ansvarlig for faglig innhold, konklusjoner og anbefalinger i rapporten.

Forord. Statskonsult er ansvarlig for faglig innhold, konklusjoner og anbefalinger i rapporten. Forord I tråd med vedtak i Stortinget i 1994 har Sosial- og helsedepartementet i 1998 99 lagt opp til en bred evaluering av erfaringene med lov om medisinsk bruk av bioteknologi. Statskonsult har fått

Detaljer

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Åpent møte om BIOTEKNOLOGINEMNDA Biobanker Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda

Detaljer

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt Den norske legeforenings råd for legeetikk Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Sosial- og helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår ref: 647 05/02-005 Deres ref: SHdir: 07/2904- Dato: 13.09.2007

Detaljer

Forskningsetikk. Klimaetikk i oljelandet TEMA. Vanskelig å snakke om fiskevelferd. utprøving av legemidler

Forskningsetikk. Klimaetikk i oljelandet TEMA. Vanskelig å snakke om fiskevelferd. utprøving av legemidler Forskningsetikk Et magasin fra forskningsetiske komiteene NR. 3 Oktober 2014 14. årgang TEMA Klimaetikk i oljelandet Ebola og etikk Ny regulering ved utprøving av legemidler Vanskelig å snakke om fiskevelferd

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

Hvem er vi, og hva gjør vi?

Hvem er vi, og hva gjør vi? Hvem er vi, og hva gjør vi? Hvem er vi? De nasjonale forskningsetiske komiteene er tilknyttet Kunnskapsdepartementet og består av komiteer, utvalg og nemnd: NEM Den nasjonale forskningsetiske komité for

Detaljer

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Navlestrengsblod BIOTEKNOLOGINEMNDA Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring Bioteknologinemnda: Navlestrengsblod Status,

Detaljer

Åpent møte 4. april 2008. Åpent møte om. Helseforskning og personvern ja takk, begge deler!

Åpent møte 4. april 2008. Åpent møte om. Helseforskning og personvern ja takk, begge deler! Åpent møte 4. april 2008 R A P P O R T Åpent møte om Helseforskning og personvern ja takk, begge deler! Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Tilgjengelig

Detaljer

FORSKNINGSETIKK. 3. årgang juni 2003. Fotografi og etikk flere dilemmaer

FORSKNINGSETIKK. 3. årgang juni 2003. Fotografi og etikk flere dilemmaer FORSKNINGSETIKK 3. årgang juni 2003 Nr. 2-03 Fotografi og etikk flere dilemmaer FORSKNINGSETIKK UTGIS AV DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEER I REDAKSJONEN Lise Ekern (ansv. redaktør) lise.ekern@etikkom.no

Detaljer

Patentnemnd uten portefølje? En analyse av etiske utfordringer ved patentering

Patentnemnd uten portefølje? En analyse av etiske utfordringer ved patentering Patentnemnd uten portefølje? En analyse av etiske utfordringer ved patentering Publikasjon nr. 7 2008 Publikasjon nr. 7 2008 Den etiske nemnda for patentsaker, Oslo 2008 Patentnemnd uten portefølje? En

Detaljer

FORSKNINGSETIKK. 3. årgang oktober 2003. Forsøksdyr og etikk

FORSKNINGSETIKK. 3. årgang oktober 2003. Forsøksdyr og etikk FORSKNINGSETIKK 3. årgang oktober 2003 Nr. 3 03 Forsøksdyr og etikk FORSKNINGSETIKK UTGIS AV DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEER I REDAKSJONEN Lise Ekern (ansv. redaktør) lise.ekern@etikkom.no Tlf.:

Detaljer

Datatilsynets årsmelding for 2010

Datatilsynets årsmelding for 2010 Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Datatilsynets årsmelding for 2010 Årsmelding R11/01 10.02.2011 Manus til stortingsmelding

Detaljer

Potensial for kommersiell utnyttelse av humane biobanker

Potensial for kommersiell utnyttelse av humane biobanker Potensial for kommersiell utnyttelse av humane biobanker Utarbeidet på oppdrag for Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Utredning Divisjon for vitenskap Potensial for kommersiell utnyttelse

Detaljer

Forskningsetikk. Tar grep om skjelettene. Forskere lurer tidsskriftene. Nye muligheter med mobilen. Mange gråsoner på Internett

Forskningsetikk. Tar grep om skjelettene. Forskere lurer tidsskriftene. Nye muligheter med mobilen. Mange gråsoner på Internett Forskningsetikk Et magasin fra De nasjonale forskningsetiske komiteene NR. 2 Juni 2015 15. årgang Tar grep om skjelettene Nye muligheter med mobilen Forskere lurer tidsskriftene Mange gråsoner på Internett

Detaljer

opplysninger om den enkelte kan føres tilbake til vedkommende. Møte torsdag den 30. november kl. 12.35 President: Jorunn Ringstad

opplysninger om den enkelte kan føres tilbake til vedkommende. Møte torsdag den 30. november kl. 12.35 President: Jorunn Ringstad 2000 30. nov. Endr. i medisinsk bioteknologiloven 121 Møte torsdag den 30. november kl. 12.35 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 9): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i lov 5.

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Rapport nr 2/08 Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Vedlegg til Norges fjerde rapport om barnekonvensjonen MONA SANDBÆK JÓNA HAFDIS EINARSSON NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Sameksistens. Vilkår for fosterdiagnostikk. Innsynsrett ved genetiske undersøkelser i forskning. Genmodifiserte jordbær

Sameksistens. Vilkår for fosterdiagnostikk. Innsynsrett ved genetiske undersøkelser i forskning. Genmodifiserte jordbær 13. årgang NR. 1/2004 BIOTEKNOLOGINEMNDA T I D S S K R I F T F R A B I O T E K N O L O G I N E M N D A Sameksistens Vilkår for fosterdiagnostikk Innsynsrett ved genetiske undersøkelser i forskning Genmodifiserte

Detaljer

Bergljot Webster og Arnfinn Bårdsen

Bergljot Webster og Arnfinn Bårdsen Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2009 Portrett: Bergljot Webster og Arnfinn Bårdsen side 21 23 Blogging i rettssalen side 11 14 Tema: TU-undersøkelse s. 5 7 TU virker! Tilsynsutvalget for dommere

Detaljer

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring?

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring? SIRK Nr 1, vår 2015, 23. årgang Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nr 1 2015 Nye krav til bruk av internrevisjon The Bedrock of Quality s. 24 Integrert rapportering hva innebærer det? s. 37 Lykkes

Detaljer

Datatilsynets årsmelding 2003. Oversendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet 10. februar 2004. (v1)

Datatilsynets årsmelding 2003. Oversendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet 10. februar 2004. (v1) Datatilsynets årsmelding 2003 Oversendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet 10. februar 2004. (v1) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OM DATATILSYNET...3 2. RAPPORT FRA ÅRET 2003...4 2.1 OVERORDNEDE PRIORITERINGER...4

Detaljer

[annonse] forskerforum 9 2012 side 2

[annonse] forskerforum 9 2012 side 2 november 2012 NUMMER 9 ÅRGANG 44 F Arveskifte De kom hjem med de første Widerøe-flyene til Volda og har siden bygget opp en solid høgskole. Nå går de snart av med pensjon. Hvem skal bygge videre? Side

Detaljer