Lars Petter Solås (FrP) Frode Woldsund (KrF) Ane M. Wigers (V)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lars Petter Solås (FrP) Frode Woldsund (KrF) Ane M. Wigers (V)"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/13 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 18. juni 2013 kl Sekretariat: Møteleder: Arve Edvardsen (H) Arve Edvardsen (H) Hege Astrup Sannum (H) Bjørn Fjellheim (H) Kate Hege Nielsen (H) Mona Verdich (H) Nina E. Øyen (H) Knut Falchenberg (H) Steinar Andersen (A) Knut Hedemann (A) Anne Marie Donati (A) Anne Nyeggen (A) Lars Petter Solås (FrP) Frode Woldsund (KrF) Ane M. Wigers (V) Tedd Urnes (SV) 15 stemmeberettigede til stede Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte fra administrasjonen: Vegard Rooth (H) Amy Webber (A) Knut Falchenberg (H) Anne Nyeggen (A) Vildgun Steinhaugen, fung. bydelsdirektør Inge Olav Solli, ass. bydelsdirektør Mihriban Rai, enhetsleder Birte Egeland, enhetsleder Jorunn Lamson, folkehelsekoordinator Irene Borge-Hansen, konsulent

2 Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli Åpen halvtime: Odd Øyvind Bergstad orienterte om en aksjonskomite som har samlet underskriftslister for bevaring av Lambertseter gård som samfunnshus. 633 underskrifter er foreløpig registrert. Han uttrykte ønske om at gården overføres fra EBY til kulturetaten. Asle Rossavik viste til saken om Lambertseter gård. Han er glad for å få bydelsutvalgets støtte. Katrine Jensen, FAU Åssiden barnehage og Siv Karin Førde, FAU Nordseter/Drengestua barnehage orienterte om sine synspunkter i BU-sak 77/13, samordnet ledelse i barnehagene pilotprosjekt. Are Guldbrandsen, nabo til Lambertseter senter, stilte spørsmål om planprosessen i forbindelse med sak 71/13 planinitiativ, tidligere Lambertseter senter Informasjon: Fung. bydelsdirektør, Vildgun Steinhaugen, viste til orientering sendt pr e-post i går, Eventuelt: Steinar Andersen (A) viste til prosjekt arbeidstrening og aktiviteter for barn og ungdom under barnevernstjenesten - «Ung Oslo». Barnevernet i Bydel Nordstrand er invitert å delta i prosjektet, men har varslet at de ikke har tid. Han ønsker tilbakemelding i neste møte om begrunnelse da han mener det er god barnevernspolitikk å delta Knut Hedemann (A) orienterte fra møte i helse- og sosialkomiteen hvor lederne for tilsynsutvalgene var invitert. Det var enighet om regelmessige samarbeidsmøter med helse- og sosialkomiteen og tilsynsutvalgenes ledere Saker behandlet under møte Sak 58 /13 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte bydelsutvalget... 1 Sak 59 /13 Godkjenning av protokoll fra møte bydelsutvalget... 1 Sak 60 /13 Avviksrapport pr mars 2013 for Bydel Nordstrand... 2 Sak 61 /13 Avviksrapport april Bydel Nordstrand... 3 Sak 62 /13 Tertialrapport pr for Bydel Nordstrand... 5 Sak 63 /13 Tertialstatistikk pr for Bydel Nordstrand... 7 Sak 64 /13 Fremdriftsplan for budsjett 2014 og økonomiplan Sak 65 /13 Oppfølging av budsjettjusteringssak mai Sak 66 /13 Ny og forenklet planprosess Sak 67 /13 Ekebergveien 191B - varsel om igangsetting av planarbeid Sak 68 /13 Varsel om oppstart av planarbeider for Ekebergveien 237, Sæter Sak 69 /13 Omregulering av opparbeidet parkeringsplass ved tidligere Lambertseter senter 14 ii

3 Sak 70 /13 Forslag til skilting av parkeringsplass ved tidligere Lambertseter senter Sak 71 /13 Planinitiativ, tidligere Lambertster senter Sak 72 /13 Avklaring tilknyttet Lambertseter gård Sak 73 /13 Trafikkproblemer i forbindelse med ny Munkerud skole og barnehage - innstilling fra BMS-komiteen Sak 74 /13 Strekning Sjømannsskolen - Konows gate - oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning og planprogram Sak 75 /13 Sjømannsskolen holdeplass - forslag om å endre navn (saken trukket) Sak 76 /13 Utkast til Oslo havneplan bydelens uttalelse Sak 77 /13 Samordnet ledelse i barnehagene - pilotprosjekt Sak 78 /13 Samarbeidsavtale mellom Bydel Nordstrand og private barnehager Sak 79 /13 Søknad om bevilling. Bocata Tante Sophies Hus Sak 80 /13 Foreløpig evaluering Activus prosjektet Sak 81 /13 Evaluering av fosterhjemsprosjektet Sak 82 /13 Brukerundersøkelse hjemmetjenesten Sak 83 /13 Sommerfullmakter for bydelsutvalgets arbeidsutvalg Sak 84 /13 Endring i BUK-komiteens sammensetning Sak 85 /13 Søknad om permisjon fra folkevalgt verv Sak 86 /13 Felles uttalelse fra Eldrerådene i bydelene Vestre aker, Frogner og Ullern Sak 87 /13 Årsmelding og regnskap for Simensbråten - Ekeberg seniorsenter Sak 88 /13 Tilsynsrapport - Lambertseter alders- og sykehjem avd. Marmorberget Uanmeldt tilsyn Sak 89 /13 Protokoller til orientering Referatsaker iii

4

5 Sak 58 /13 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte bydelsutvalget Innkalling og sakskart til møte godkjennes Arve Edvardsen (H) orienterte om at bydelsdirektøren har trukket sak 75/13 Sjømannskolen holdeplass forslag om å endre navn Arve Edvardsen (H) fremmet forslag om å behandle sakene i endret saksrekkefølge av hensyn til de frammøttes interesse i sakene, som følger: Sakene 58, 59, 71, 72, 77 og 84/13 behandles først. Deretter behandles sakene i henhold til nummereringen i sakskartet. Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Arve Edvardsens (H) forslag til endringer og sak 75/13 trekkes. Innkalling og sakskart til møte godkjennes med følgende endringer: Sak 75/13 trekkes Sakene 58, 59, 71, 72, 77 og 84/13 behandles først. Deretter behandles sakene i henhold til nummereringen i sakskartet. Sak 59 /13 Godkjenning av protokoll fra møte bydelsutvalget Protokoll fra møte godkjennes Ingen forslag fremmet Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Protokoll fra møte godkjennes 1

6 Sak 60 /13 Avviksrapport pr mars 2013 for Bydel Nordstrand Helse- og sosialkomiteen Barn-, ungdom- og kulturkomiteen Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Til komiteer: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt Til råd: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Til medbestemmelsesutvalget: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Til bydelsutvalget: Avviksrapport pr 28. februar 2013 for Bydel Nordstrand godkjennes VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG Helse- og sosialkomiteen Barn-, ungdom- og kulturkomiteen Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Eldrerådets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Medbestemmelsesutvalgets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Rådet for funksjonshemmedes vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Ungdomsrådets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Barn,- ungdom og kulturkomiteens vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt 2

7 Helse- og sosialkomiteens vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt Ingen forslag fremmet Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Avviksrapport pr 28. februar 2013 for Bydel Nordstrand godkjennes Sak 61 /13 Avviksrapport april Bydel Nordstrand Helse- og sosialkomiteen Barn-, ungdom- og kulturkomiteen Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Til komiteer: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt Til råd: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Til medbestemmelsesutvalget: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Til bydelsutvalget: Avviksrapport pr 30. april 2013 for Bydel Nordstrand godkjennes VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: Bjørn Fjellheim (H) fremmet forslag om at saken også sendes til behandling i BMS-komiteen Bydelsdirektørens forslag til vedtak, med Bjørn Fjellheims (H) tilleggsforslag om å sende saken til behandling i BMS-komiteen, ble enstemmig vedtatt 3

8 Helse- og sosialkomiteen Barn-, ungdom- og kulturkomiteen Byutvikling,- miljø- og samferdselskomiteen Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Eldrerådets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Rådet for funksjonshemmedes vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Ungdomsrådets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt Barn,- ungdom og kulturkomiteens vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende innstilling til bemerkning overfor bydelsutvalget: er urolig over det store antallet reinnleggelser- ca 20 % - til sykehus fra sykehjem. Utskrevne sykehuspasienter på korttidsplasser på sykehjem har ikke tilgang på pleie med tilstrekkelig kompetanse forhold til etterbehandling/rehabilitering etter sykehusbehandlingen. Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med helse- og sosialkomiteens innstilling til bemerkning Helse- og sosialkomiteen vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som falle inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt med følgende bemerkning: ser med uro på det store antallet reinnleggelser - ca 20 % - til sykehus fra sykehjem. Utskrevne sykehuspasienter på korttidsplasser på sykehjem har ikke tilgang på pleie med tilstrekkelig kompetanse i forhold til etterbehandling/opptrening etter sykehusbehandlingen. 4

9 Arve Edvardsen (H) viste til helse- og sosialkomiteens innstilling og fremmet dette som forslag til vedtak, som følger: Avviksrapport pr 30. april 2013 for Bydel Nordstrand godkjennes med følgende bemerkning: ser med uro på det store antallet reinnleggelser - ca 20 % - til sykehus fra sykehjem. Utskrevne sykehuspasienter på korttidsplasser på sykehjem har ikke tilgang på pleie med tilstrekkelig kompetanse i forhold til etterbehandling/opptrening etter sykehusbehandlingen. Knut Hedemann (A) fremmet følgende alternative forslag, punkt 1 og 2: 1. Avviksrapport pr 30. april 2013 for Bydel Nordstrand godkjennes med et punkt 2: 2. mener at det store antallet reinnleggelser- ca 20%- til sykehus fra sykehjem, tyder på at pasienter sendes fra sykehus for tidlig slik at de må reinnlegges. Dette kan ikke være samhandlingsreformens intensjon. Ved alternativ votering mellom Knut Hedemanns (A) alternative forslag og helse- og sosialkomiteen innstilling, ble helse- og sosialkomiteens innstilling vedtatt med 10 stemmer (7 H, 1 FrP, 1 KrF, 1 V) Knut Hedemanns (A) forslag fikk 5 stemmer (4 A, 1 SV) og falt Avviksrapport pr 30. april 2013 for Bydel Nordstrand godkjennes med følgende bemerkning: ser med uro på det store antallet reinnleggelser - ca 20 % - til sykehus fra sykehjem. Utskrevne sykehuspasienter på korttidsplasser på sykehjem har ikke tilgang på pleie med tilstrekkelig kompetanse i forhold til etterbehandling/opptrening etter sykehusbehandlingen. Sak 62 /13 Tertialrapport pr for Bydel Nordstrand Helse- og sosialkomiteen Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Til komiteene: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt 5

10 Til rådene: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt Til medbestemmelsesutvalget: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt Til arbeidsmiljøutvalget: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt Til bydelsutvalget: Tertialrapport pr for Bydel Nordstrand vedtas. VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG Helse- og sosialkomiteen Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt Eldrerådets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt Medbestemmelsesutvalgets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt Rådet for funksjonshemmedes vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt Ungdomsrådets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt Barn,- ungdom og kulturkomiteens vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt Helse- og sosialkomiteens vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt 6

11 Ingen forslag fremmet Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Tertialrapport pr for Bydel Nordstrand vedtas. Sak 63 /13 Tertialstatistikk pr for Bydel Nordstrand Helse- og sosialkomiteen Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Til komiteene: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt Til rådene: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Til medbestemmelsesutvalget: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Til arbeidsmiljøutvalget: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Til bydelsutvalget: Tertialstatistikk pr for Bydel Nordstrand tas til orientering. 7

12 VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG Helse- og sosialkomiteen Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Eldrerådets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Medbestemmelsesutvalgets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Rådet for funksjonshemmedes vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Ungdomsrådets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt Barn,- ungdom og kulturkomiteens vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt Helse- og sosialkomiteens vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt Ingen forslag fremmet Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Tertialstatistikk pr for Bydel Nordstrand tas til orientering. 8

13 Sak 64 /13 Fremdriftsplan for budsjett 2014 og økonomiplan Helse- og sosialkomiteen Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Til komiteer og råd: Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt Til medbestemmelsesutvalget: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales vedtatt Til arbeidsmiljøutvalget: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales vedtatt Til bydelsutvalget: Fremdriftsplan for budsjett 2014 og økonomiplan vedtas VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag: Saken sendes kun til behandling i bydelsutvalget Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt Saken sendes kun til behandling i bydelsutvalget Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt Medbestemmelsesutvalgets behandling: Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt Ingen forslag fremmet 9

14 Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Fremdriftsplan for budsjett 2014 og økonomiplan vedtas Sak 65 /13 Oppfølging av budsjettjusteringssak mai 2013 Til bydelsutvalget: tar bydelsdirektørens notat til etterretning VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag endring i punkt 10 i saksframlegget: godkjenner bydelsdirektørens forslag vedrørende pkt. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 8, 9a og 9b. Når det gjelder pkt årsverk spesialrådgiver SOH, gis bydelsutvalgsleder fullmakt til å godkjenne tilsetting dersom tjenesten ikke kan anskaffes i markedet, eller at kostnadene blir vesentlig høyere enn ved egen regi. har i utgangspunktet bred kompetanse til å beslutte om tjenester skal kjøpes i markedet eller drives i egen regi. Utvalget kan derfor ikke slutte seg til bydelsdirektørens generelle vurderinger i siste avsnitt i innstillingen. Ved votering om det skulle stemmes over forslagene i to deler, fikk forslaget 5 stemmer (4 A, 1 SV) og falt. Ved alternativ votering mellom Arve Edvardsens (H) endringsforslag og bydelsdirektørens forslag, ble Arve Edvardsens (H) forslag vedtatt med 10 stemmer (7 H, 1 FrP, 1 V, 1 KrF) 5 stemte for bydelsdirektørens forslag (4 A, 1 SV) som falt godkjenner bydelsdirektørens forslag vedrørende pkt. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 8, 9a og 9b. Når det gjelder pkt årsverk spesialrådgiver SOH, gis bydelsutvalgsleder fullmakt til å godkjenne tilsetting dersom tjenesten ikke kan anskaffes i markedet, eller at kostnadene blir vesentlig høyere enn ved egen regi. har i utgangspunktet bred kompetanse til å beslutte om tjenester skal kjøpes i markedet eller drives i egen regi. Utvalget kan derfor ikke slutte seg til bydelsdirektørens generelle vurderinger i siste avsnitt i innstillingen. 10

15 Sak 66 /13 Ny og forenklet planprosess Til bydelsutvalget: 1. tar til etterretning at Plan- og bygningsetaten har forenklet sin planprosess, blant annet ved at planinitiativ bortfaller og erstattes av melding om at det er søkt om oppstartmøte. 2. fastsetter følgende rutine for behandling av melding om søknad om oppstartmøte: a) Melding videresendes på epost til bydelsutvalgets leder og nestleder, samt leder av BMS-komiteen, samme dag som meldingen kommer til bydelens postmottak. b) De tre nevnt i pkt 2a) vurderer sammen om det er grunnlag for å melde inn synspunkt om et konkret prosjekt. De tre gis fullmakt av bydelsutvalget til å formulere slike uttalelser på vegne av bydelen. Eventuell uttalelser fremsendes via administrasjonen. VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG Saken har ikke vært behandlet i komiteer, råd eller utvalg Ingen forslag fremmet Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 1. tar til etterretning at Plan- og bygningsetaten har forenklet sin planprosess, blant annet ved at planinitiativ bortfaller og erstattes av melding om at det er søkt om oppstartmøte. 2. fastsetter følgende rutine for behandling av melding om søknad om oppstartmøte: a) Melding videresendes på epost til bydelsutvalgets leder og nestleder, samt leder av BMS-komiteen, samme dag som meldingen kommer til bydelens postmottak. b) De tre nevnt i pkt 2a) vurderer sammen om det er grunnlag for å melde inn synspunkt om et konkret prosjekt. De tre gis fullmakt av bydelsutvalget til å formulere slike uttalelser på vegne av bydelen. Eventuell uttalelser fremsendes via administrasjonen. 11

16 Sak 67 /13 Ekebergveien 191B - varsel om igangsetting av planarbeid Saken behandles i BMS-komiteen og BU. Til komiteer og råd: Den innstillingen som er lagt frem for BU, anbefales vedtatt. Til bydelsutvalget: ser ingen spesielle forhold av betydning for igangsetting av planarbeidet for Ekebergveien 191B. VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG Saken behandles i BMS-komiteen og BU. Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: Den innstillingen som er lagt frem for BU, anbefales vedtatt. Bjørn Fjellheim (H) fremmet følgende tilleggsforslag til bydelsdirektørens forslag: «.jfr bydelsutvalgets vedtak i sak 139/12 av » Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Bjørn Fjellheims (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt ser ingen spesielle forhold av betydning for igangsetting av planarbeidet for Ekebergveien 191B jfr bydelsutvalgets vedtak i sak 139/ Sak 68 /13 Varsel om oppstart av planarbeider for Ekebergveien 237, Sæter Saken behandles i: - Eldrerådet - Rådet for funksjonshemmede - Komite for byutvikling, miljø og samferdsel - 12

17 Til komiteer og råd: Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. Til bydelsutvalget: 1. ser forslaget i planbeskrivelsen som en positiv oppgradering av eiendommen. 2. vil understreke at Poppelstien er skolevei for mange barn og atkomst til eldresenteret på Sæter. Det er også mange barn både i Ekebergveien og Nordstrandveien, og mange syklister passerer Sæter. Det må derfor tas helt spesielle hensyn under anleggsfasen, slik at området kan være trygt å ferdes i for alle grupper. 3. Det må legges opp til gode og oversiktlige løsninger for inn- og utkjøring samt vareleveranser, som sikrer trygge forhold for de mange barna og de eldre som ferdes i området. VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG Saken behandles i: - Eldrerådet - Rådet for funksjonshemmede - Komite for byutvikling, miljø og samferdsel - Eldrerådets vedtak: Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. Rådet for funksjonshemmedes vedtak: Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling/vedtak: Ingen alternative forslag fremmet Bydelsdirektørens innstilling ble vedtatt med 5 (2 H, 1 A, 1 SV, 1 FrP) 2 stemte i mot (1V,1 KrF). Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 4: 4. viser til de trafikale problemene som parkeringsnormen for knutepunktene har medført på Holtet. Det presiseres derfor at utbygger må legge forholdene til rette for besøksparkering på eiendommen. Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punktene 1-3 Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag, nytt punkt 4, ble enstemmig vedtatt 13

18 1. ser forslaget i planbeskrivelsen som en positiv oppgradering av eiendommen. 2. vil understreke at Poppelstien er skolevei for mange barn og atkomst til eldresenteret på Sæter. Det er også mange barn både i Ekebergveien og Nordstrandveien, og mange syklister passerer Sæter. Det må derfor tas helt spesielle hensyn under anleggsfasen, slik at området kan være trygt å ferdes i for alle grupper. 3. Det må legges opp til gode og oversiktlige løsninger for inn- og utkjøring samt vareleveranser, som sikrer trygge forhold for de mange barna og de eldre som ferdes i området. 4. viser til de trafikale problemene som parkeringsnormen for knutepunktene har medført på Holtet. Det presiseres derfor at utbygger må legge forholdene til rette for besøksparkering på eiendommen. Sak 69 /13 Omregulering av opparbeidet parkeringsplass ved tidligere Lambertseter senter Saken behandles i: - Eldrerådet - Rådet for funksjonshemmede - Komite for byutvikling, miljø og samferdsel - Til komiteer og råd: Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. Til bydelsutvalget: 1. viser til tidligere vedtak i sakens anledning, spesielt sak 28/12, og ber om at det nå settes i gang et arbeid med henblikk på en fremtidig og permanent omregulering av den asfalterte parkeringsplassen ved tidligere Lambertseter senter fra reguleringsformål friareale til parkering. 2. Eventuell kompensasjon for tapt grøntareale kan løses slik det er angitt i BU-sak 28/ Bydelsdirektøren bes om å kontakte aktuelle etater for å få startet en omreguleringsprosess. VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG Saken behandles i: - Eldrerådet - Rådet for funksjonshemmede - Komite for byutvikling, miljø og samferdsel - 14

19 Eldrerådets behandling/vedtak: Rådet hadde følgende merknad: Plassen bør skiltes med 3 timer og ikke 10 timer Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader Eldrerådets vedtak: Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende merknad: Plassen bør skiltes med 3 timer og ikke 10 timer Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: Grete Ann Wadsworth fremmet følgende tilleggsforslag: Forslag for at hele området blir friområde slik nåværende reguleringsbestemmelser tilsier. Alternativ at området deles mellom parkering og friområde Grete Ann Wadsworths alternative forslag til vedtak fikk 1 stemme og falt. 4 medlemmer støtter bydelsdirektørens forslag. Rådet for funksjonshemmedes vedtak: Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. Ingen forslag fremmet Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 1. viser til tidligere vedtak i sakens anledning, spesielt sak 28/12, og ber om at det nå settes i gang et arbeid med henblikk på en fremtidig og permanent omregulering av den asfalterte parkeringsplassen ved tidligere Lambertseter senter fra reguleringsformål friareale til parkering. 2. Eventuell kompensasjon for tapt grøntareale kan løses slik det er angitt i BU-sak 28/ Bydelsdirektøren bes om å kontakte aktuelle etater for å få startet en omreguleringsprosess. 15

20 Sak 70 /13 Forslag til skilting av parkeringsplass ved tidligere Lambertseter senter Til komiteer og råd: Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. Til bydelsutvalget: 1. vedtok enstemmig i sak 28/12 at parkeringsplassen bør skiltes slik at det er mulig å parkere kjøretøy kostnadsfritt i inntil 10 timer i tidsrommet kl vil på den bakgrunn be om at det utarbeides nye forslag til parkeringsregulering, som bygger på nevnte forutsetning. 2. For å hindre langtidsparkering, kan det aksepteres at det blir avgift i tidsrommet kl ber også om at det blir skiltet parkeringsforbud for tyngre kjøretøy og tilhengere. VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling/vedtak: BMS-komiteen fremmet følgende alternative fellesforslag, punkt 1 og 2: 1. foreslår at det er mulig å parkere kjøretøy kostnadsfritt i inntil 10 timer. Ut over 10 timer skal det være avgiftsbetaling. 2. ber også om at det blir skiltet parkeringsforbud for tyngre kjøretøy og tilhenger.» BMS-komiteens alternative fellesforslag på 2 punkter ble enstemmig vedtatt Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: BMS-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget: 1. foreslår at det er mulig å parkere kjøretøy kostnadsfritt i inntil 10 timer. Ut over 10 timer skal det være avgiftsbetaling. 2. ber også om at det blir skiltet parkeringsforbud for tyngre kjøretøy og tilhenger. Bjørn Fjellheim (H) viste til BMS-komiteens innstilling og fremmet dette som forslag til vedtak, punkt 1 og 2 Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 3 : 3. Kostnadsfri parkering i dette tidsrommet legger forholdene til rette for at fler kan bruke kollektivtransport (park and ride) og at ansatte som arbeider i og ved senteret kan parkere på denne plassen i stedet for på tilliggende boligveier Anne Marie Donati (A) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 4 : 4. ber om at nåværende inn- og utkjøring til parkeringsplassen beholdes uendret. Denne fungerer godt i forhold til innsnevring ned fotgjengerfelt og bussholdeplass 16

21 Ved alternativ votering mellom bydelsdirektørens og Bjørn Fjellheims (H) forslag, som er BMS-komiteens vedtak, ble Bjørn Fjellheims (H) forslag enstemmig vedtatt, 2 punkter Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt, punkt 3 Anne Marie Donati (A) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt, punkt 4 1. foreslår at det er mulig å parkere kjøretøy kostnadsfritt i inntil 10 timer. Ut over 10 timer skal det være avgiftsbetaling. 2. ber også om at det blir skiltet parkeringsforbud for tyngre kjøretøy og tilhenger. 3. Kostnadsfri parkering i dette tidsrommet legger forholdene til rette for at fler kan bruke kollektivtransport (park and ride) og at ansatte som arbeider i og ved senteret kan parkere på denne plassen i stedet for på tilliggende boligveier 4. ber om at nåværende inn- og utkjøring til parkeringsplassen beholdes uendret. Denne fungerer godt i forhold til innsnevring ned fotgjengerfelt og bussholdeplass Sak 71 /13 Planinitiativ, tidligere Lambertseter senter På prinsipielt grunnlag ser arbeidsutvalget planinitiativet som en positiv oppgradering og videreutvikling av Lambertseter som bydelens naturlige senter og tyngdepunkt. Til komiteer og råd: Den uttalelsen som er vedtatt av arbeidsutvalget, tas til orientering. Til bydelsutvalget: Den uttalelsen som er vedtatt av arbeidsutvalget, tas til orientering. BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG På prinsipielt grunnlag ser arbeidsutvalget planinitiativet som en positiv oppgradering og videreutvikling av Lambertseter som bydelens naturlige senter og tyngdepunkt. Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling/vedtak: Komiteen vedtok med 6 stemmer, mot 1 stemme, å fremme følgende alternative innstilling: «imøteser et planforslag som innebærer en oppgradering/utvikling av tidligere Lambertseter senter, men oppfatter det foreliggende planinitiativet som lite estetisk og for volumiøst. mener at planlagt bebyggelse på tomten i større grad må tilpasses omkringliggende bebyggelse med hensyn til høyde og utforming og at det bygges parkeringsplasser i henhold til parkeringsnormen for ytre by.» 17

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 11. juni 2012 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 01. september 2014 kl. 10.00 Sekretariat: 02

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/13 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 04. februar 2013 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Administrasjonen. Møteinnkalling 3/05

Oslo kommune Bydel Nordstrand Administrasjonen. Møteinnkalling 3/05 Oslo kommune Bydel Nordstrand Administrasjonen Møteinnkalling 3/05 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243, 2. etg. Møtetid: Torsdag 21. april 2005 kl. 19.00 Sekretariat: 234 95 029 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 02180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Saker behandlet under møte Sak 69 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOS- komiteen 9.12.2014... 1 Sak 70 /14 Godkjenning av

Saker behandlet under møte Sak 69 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOS- komiteen 9.12.2014... 1 Sak 70 /14 Godkjenning av Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 09. desember 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 7/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 24. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 9/06

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 9/06 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen Møteinnkalling 9/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 28. november 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 SAKSKART Åpen

Detaljer

Møteinnkalling 7/05 Møte: Møtested: Møtetid: Sekretariat: SAKSKART Saker til behandling

Møteinnkalling 7/05 Møte: Møtested: Møtetid: Sekretariat: SAKSKART Saker til behandling Oslo kommune Møteinnkalling 7/05 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 27. september 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget. DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG TIRSDAG 22. FEBRUAR 2011 KL 18.00 I SOMMERROGT. 1, Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 4/11

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 4/11 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 4/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantinen. Sørkedalsveien 148 3. etg. Møtetid: torsdag 19. mai 2011 kl. 17.15 Sekretariat: 23476014 SAKSKART Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU-salen Møtetid: torsdag 05. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Wenche M Hansen SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/15

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/15 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/15 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Torsdag 12. februar 2015 kl. 18.00 Sekretariat: 907 44 608 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 07. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART Åpen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09 Møte: Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 23. februar 2009 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Dato: 15.08.2012 Arkivkode: 563.1 Saks an Utval Møtedato Barne- o un domsrådet 11.09.2012 Kultur-

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Innstranda Bydelsutvalg Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg, telefon 97591553,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Krohg-Sørensen oppfordret bydelspolitikerne til å engasjere seg i denne saken

Krohg-Sørensen oppfordret bydelspolitikerne til å engasjere seg i denne saken Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Torsdag 03. mai 2007 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 31.08.2006 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja Tidspunkt: 18:30

Oslo kommune Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 31.08.2006 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja Tidspunkt: 18:30 Oslo kommune Bydel Sagene Møteinnkalling Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 31.08.2006 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja Tidspunkt: 18:30 Til behandling foreligger: Saksnr Tittel 0. Åpen halvtime 1. Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal 26.04.2007 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer