Innleveringsfrist for pristilbud og innhold : Dato: , klokken hos Norsk Designråd, Hausmannsgate 16, NO-0182 Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innleveringsfrist for pristilbud og innhold : Dato: 11.02.05, klokken 12.00 hos Norsk Designråd, Hausmannsgate 16, NO-0182 Oslo"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Utvikling av visuell profil FOR UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Utlevert, dato : 28. januar 2005 Innleveringsfrist for pristilbud og innhold : Dato: , klokken hos Norsk Designråd, Hausmannsgate 16, NO-0182 Oslo Presentasjon og forhandlingsmøter : 15 og 16. februar 2005 på UMB, Ås 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1. Bakgrunnsdokumentasjon Bakgrunn Om selve konkurransen Kalender for anskaffelsesprosessen Beskrivelse 3 2. Føringer for UMBs nye status UMBs visjon og overordnede målsettinger Kortfattet historie og organisering UMB-profilens arkitektur og struktur Strategi og målsettinger med profilen Andre spesielle føringer 7 3. Spesifikasjoner for profil og designprogram Verktøykasse Eksponeringsflater Designmaual Hva leveransen ikke inneholder Pristilbudene 8 4. Avslutning av konkurransen om off. anskaffelser Møter og frister Evalueringskriterier 9 5. Prosjektgjennomføring Godkjennings- og beslutningsprosess Grovinndeling av designprosessen Kontaktpersoner 10 2

3 1. Bakgrunnsdokumentasjon 1.1. Bakgrunn Norges landbrukshøgskole har fått status som universitet fra 1. januar Navnet på det nye universitet er Universitetet for miljø- og biovitenskap, forkortet UMB. UMB har utarbeidet en visjon, overordnede mål og verdigrunnlag for universitetet. Dette fremkommer av Strategisk plan Det er i forlengelsen av dette arbeidet at det er utarbeidet en handlingsplan som beskriver mange aktiviteter på ulike områder, blant annet aktiviteter for å synliggjøre og tydeliggjøre UMBs identitet. I denne sammenheng er Norsk Designråd forespurt om assistanse og vi har anbefalt ulike tiltak gjennom møter, interne work-shops og notater. UMB har sett nødvendigheten av å fremstå med en entydig visuell profil som reflekterer universitetets særpreg og verdier på en samlet og helhetlig måte, samtidig som profilen må være tydelig og konsekvent. Et designprogram (visuelle profilelementer og manual/håndbok), skal danne rammeverket rundt UMBs egenart og måte å kommunisere på både internt og eksternt. Begrunnelsen for dette ligger i flere forhold: UMB ønsker å bygge en klar visuell identitet som reflekterer dets samfunnsrolle som universitet både nasjonalt og globalt. UMB ønsker på en tydelig og synlig måte - både innad og utad å visualisere sin akademiske posisjon, basert på mangeårig vitenskapelig forskning og utdannelse anerkjent i inn- og utland. UMB ønsker å utnytte entydige, enkle og konsistente virkemidler som støtter opp om ønsket identitet. Det skal tas reelle hensyn til hverdagens praktiske behov som brukervennlighet og kostnadseffektive virkemidler. UMB ønsker et designprogram som skal ivareta UMBs ønske om en samlet og helhetlig profil samtidig som behovet for fleksibilitet blir ivaretatt. Behovet for fleksibilitet er spesielt rettet mot de mange avdelinger, forskningssentra, institutter, samarbeidspartnere og organisasjoner som har en fastere eller løsere tilknytning til UMB. Disse ønskes å knyttes opp mot MOR, dvs Universitetet for miljø- og biovitenskap i en løsere eller fastere form, avhengige av den formelle bindingen. Målgruppene for UMB er sammensatte: Utdanningssøkende, media, ansatte, studenter ved NLH, samarbeidsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt, forvaltningsorgan og beslutningstagere, landbruks- og naturbruksorganisasjoner, næringsliv og industri. Utdanningssøkende og samarbeidspartnere er sentrale målgrupper, som også representerer to ulike alderssammensetninger. Dette gjør det nødvendig å legge forholdene til rette for en ung og moderne profil på for eksempel studiemateriell, samtidig som man har en tung og seriøs profil. For tiden har universitetet løst dette med to ganske ulike profiler. Visuell identitet skal skape engasjement, stolthet og gode ambassadører for UMBs interne og eksterne relasjoner og nettverk. UBM har derfor besluttet å etablere et prosjekt som skal skape det nødvendige rammeverket, i form av en langsiktig visuell identitet og et profilprogram Om selve konkurransen Gjennom Norsk lysningsblad og Doffindatabasen er det, iht EU s regelverk og prosedyrer for offentlige anskaffelser, kunngjort en konkurranse med forhandlinger - Hastetilfelle - (ref: ). 3

4 Frist for innlevering av dokumentasjon for prekvalifisering av leverandør/designbyrå, som anmoder om å få delta i den utlyste konkurransen, var 19. januar kl Ved fristens utløp var 28 designbyråer registrert for prekvalifisering. Norsk Designråd ved rådgiverne Vilhelm Lange Larssen og Eva Christensen-Røed, er engasjert for å gjennomføre anskaffelseskonkurransen og tilrettelegge for designprosessen. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det er fattet endelig beslutning om utvikling og implementering av et helhetlig og langsiktig designprogram for universitetet Kalender for anskaffelsesprosessen Kunngjøres i Norsk Lysningsblad og Doffindatabasen: Innleveringsfrist for dokumentasjon til prekvalifikasjon, kl : Vurdering av dokumentasjon ga prekvalifisering av 28 byråer av disse er 4 invitert til å inngi tilbud og konkurrere om kontrakt på anskaffelsen: Engen & Harlem designbyrå AS Anisdahl, Sand & Partnere AS Tangram Design (Bates Red Cell AS) Enterprise IG AS De fire tilbyderne får tilsendt dette konkurransegrunnlaget: Samtidig informeres alle designbyråene som deltok om utfallet av prekvalifiseringen NB Innleveringsfrist for tilbud på oppdraget til Norsk Designråd, kl Forhandlingsmøter med tilbyderne, separate møter, sett av dagene Kontraktsforhandlinger med valgt designbyrå og bekjentgjort resultat: Beskrivelse ND og UMB har utarbeidet dette konkurransegrunnlaget som er basert på UMBs interne prosesser m.h.t: Visjon, Rolle, Mål og Strategier Verdigrunnlag og hovedarbeidsoppgaver Ønsket vinkling og innhold i designprogram, med krav som stilles til innhold og kvaliteter for samlet og helhetlig bruk samt brukervennlighet og kostnadseffektiv funksjonalitet. 2. Føringer for UMBs nye status som universitet og designprogram 2.1. UMBs visjon og overordnede målsettinger UMB har valgt mat natur helse som bærende stikkord for institusjonens virksomhet i Strategisk plan I samme plan er følgende overordnede visjon og målsettinger fastlagt: Visjon: Universitetet for miljø -og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens generasjoner. 4

5 UMB skal være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag. UMB skal bidra aktivt til næringsutvikling og videreutvikle det vitenskapelige fundamentet for landbruk, akvakultur og andre biobaserte næringer Kortfattet historie og organisering UMB ble universitet fra Status som universitet representerer en anerkjennelse av dens faglige bredde og kvalitet. Institusjonen ble opprettet i 1854 som Den høiere landbruksskole på Ås. I 1897 endret institusjonen navn til Norges Landbrukshøiskole, og forskning ble en sentral oppgave. UMB har 2800 studenter, og av disse er det om lag 250 internasjonale studenter. UMB har et unikt multikulturelt miljø, der mer en 40 nasjoner er representert på Campus. Det er 870 ansatte ved universitetet, og av disse er 420 ansatt i vitenskapelige stillinger. UMB ledes av et styre som består av 11 medlemmer medregnet rektor, som er universitetets øverste leder. Det er fire eksterne styremedlemmer. Rektor og styremedlemmene har en funksjonsperiode på fire år. UMB består av 7 institutter og 6 sentre: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for landskapsplanlegging Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for naturforvaltning Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for økonomi og ressursforvaltning Senter for internasjonale miljø og utviklingsstudier (Noragric) Senter for husdyrforsøk (SHF) Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) Aquaculture Protein Centre (APC) Centre for Integrative Genetics (Cigene) 2.3. UMB-profilens arkitektur og struktur Ledelsen går inn for en monolittisk struktur som hovedprinsipp i det nye visuelle programmet, dvs. en hovedlogo. (UMBs navnetrekk og figurmerke) UMB er det overordnede MORSELSKAPET hvis hovedoppgave er gjengitt i ovennevnte avsnitt. Institutter, sentra og andre enheter vil være underlagt en monolittisk struktur. Innen forskningsmiljøene knyttet til universitetene er det en trend at spissforskningssentra ønsker en egen profil. Dette er sentra som har ekstern finansiering, men som samtidig er organisatorisk knyttet til universitetet. Det er et ønske at disse skal ha en klar tilknytning til UMB, samtidig som deres egen identitet og merkevare fremkommer. Pr gjelder dette enhetene: 5

6 Centre for Integrative Genetics (Cigene) Aquaculture Protein Centre (APC) UMB ønsker at det i en ny profil legges til rette for at slike forskningsenheter inkluderes i UMBs monolittiske struktur, slik at UMB står som klar avsender og MOR. I tillegg ønsker de å benytte sine egne visuelle designelementer (logo) slik at de fremstår som mer selvstendige og individuelle enn øvrige enheter (for eksempel instituttene). Det ønskes følgelig en fleksibel og tilpasset designløsning for slike forskningsenheter. I skrivende stund er det ikke helt avklart om disse forskningsenhetene aksepterer den monolittiske løsningen. Dette spørsmålet må vi komme tilbake til. Men uansett utfall av dette spørsmålet, ønsker UMB at fremtidige nye forskningsenheter skal ha en visuell familielikhet med MORSELSKAPET. I denne forbindelse blir det viktig at en i den konseptuelle fasen tester ut konsekvenser av alternative designløsninger i grensesnittet mellom en monolittisk og en kombinert og varemerkevarebasert arkitektur. Dette i tillegg til den utfordrende oppgaven det er å finne et riktig visuelt uttrykk som kommuniserer hvem UMB er. I dagens designstruktur benyttes to profiler ut i fra ulike målgrupper. Design rettet mot utdanningssøkende ungdom, slik som informasjon om studietilbudet, har en bevisst ung og moderne profil. Nettsidene (www.umb.no) har også forsøkt å ha dette som et bærende element. Design av øvrige trykksaker er tyngre og seriøs. Denne todelingen kan vurderes videreført, men innenfor samme visuelle ramme. Målgruppen utdanningssøkende ungdom er viktig, samtidig som profilen ikke må bli for lett da dette kan bidra til å redusere inntrykket av vitenskapelig tyngde Strategi og målsettinger med profilen En ny visuell profil skal først og fremst bygge opp under institusjonens langsiktige målsettinger. Den skal bidra til å skape et helhetlig og enhetlig inntrykk av institusjonen, slik at publikum gjenkjenner og fester seg ved universitetets visuelle profil. UMB har 150-års tradisjon knyttet til begrepet landbruk. Dette er en posisjon som UMB er stolte av og som man ønsker å videreføre. Samtidig må universitetet, med endret navn og status, tydelig bygge forståelse for den faglige bredde som universitetet faktisk rommer. Markedsundersøkelsen fra juni 2004 dokumenterer at de fleste målgrupper, også de som kjenner universitetet godt, ikke kjenner den utdannings- og forskningsfaglige bredde som universitetet rommer. UMB har valgt mat natur helse som ledende stikkord, og ønsker at en ny profil også skal signalisere kombinasjonen av tradisjon og modernitet, kvalitet og engasjement samt universitetets internasjonale profil. Kjennskap og kunnskapene om UMB må økes hos viktige målgrupper, og en ny visuell profil skal støtte dette. Særskilte ønsker mht hva et visuelt program skal bidra til: Det visuelle programmet må ha et uttrykk som vekker positive assosiasjoner til UMB slik at unge mennesker velger UMB fremfor andre universiteter, likeledes forskere, ansatte, samarbeidspartnere, m.fl. Skape begeistring hos ansatte og studenter samtidig som det skal knytte sammen et fellesskap på tvers av organisasjonsstrukturen. Reflektere en positiv og bevisst holdning til UMBs identitet Rydde opp i dagens mangfold og fragmenterte uttrykk 6

7 Skape et tidsriktig og fremtidsorientert visuelt uttrykk med potensialet for lang levetid Skape en visuell helhet der virksomheten er synlig både eksternt og internt Fremstå som et internasjonalt og nasjonalt anerkjent universitet. Utvikle et brukervennlig og enkelt designprogram, tilpasset mange brukere Oppnå daglig brukseffektivitet mht tid og kostnader Andre spesielle føringer Som ett av flere konseptuelle retninger for designprogrammet ønskes minst ett forslag å inkludere eksisterende logo, men med en videreutvikling. Utover dette er det ikke gitt spesielle føringer av logo eller andre designelementer. 3. Spesifikasjoner for profil og designprogram for Universitetet for miljø- og biovitenskap Spesifikasjon av komplett designprogram som ønsket levert fra designbyrå. Det gjelder UMB, instituttene, sentra, sentraladministrasjon og nemnder. Det etterspørres ikke en egen visuell profil for tilknyttede forskningssentra, men en modell for hvordan disse enhetene klart kan knyttes til morselskapet slik spesifisert under punkt Verktøykasse av (design) identitetselementer for total arkitekturløsning Navnetrekk (engelsk og norsk) Logo (symbol/figurmerke og navnetrekk) Plassering av tilhørende grafiske elementer som sertifiseringslogoer Fargepalett Strukturelement (identitetselement et tilleggselement som mønstre, fotostil, m.m.) Typografi (størrelse, skrifttype og lignende.) Regi og grid for layout Papirkvalitet Alle designelementer skal være tilpasset både trykte og digitale medier. Dessuten skal alle designelementene leveres ferdige som digitale originaler, levert digitalt på 2 stk. CD som PDF og EPS filer Eksponeringsflater og applikasjoner Grunnleggende materiell (norsk og engelsk) Brevark (1-2) * Internt notat * Telefaks * Pressemeldinger * Stillingsannonser * Besøkskort Hilsningskort Invitasjoner * Visittkort * Konvolutter Vitnemål Omslagsark * Kursmapper Vitenskapelig poster Plakater PP-maler * Trykk Brosjyrer (to formater) Studiehåndbok Annonsering (to varianter, tre størr.) Omslag studentoppgaver (MSc og BSc) Magasin-forside (1) Digital publisering Årsmelding * Rapporter * Omslag vit. Rapport * Omslag Ph.D.- avhandling 7

8 Utkast intranett (nivå 1 og 2) Utkast internett (nivå 1 og 2) * Cover CD og DVD Messe- og utstillingsmateriell Stand Roll-ups Audiovisuell eksponering Skilting: Med utgangspunkt i folieringen skal dagens skiltprogram tilføres profilelementer Skilting ute Skilting inne Merking av bygg Merking og navn på kontor og møtelokaler Resepsjon Annet: Skal ikke regnes med i konkurransen Gaver og profileringsartikler Biler Arbeidstøy Flagg, vimpler og banner Som nevnt under punkt 2.3. har noen enheter egen profil. Det etterspørres ikke en egen visuell profil for tilknyttede forskningssentra, men en modell for hvordan disse enhetene klart kan knyttes til morselskapet. Denne modellen skal omfatte flatene markert med * over Designmanual tilpasset valgt arkitektur Leveres digitalt på 2 stk CD (PDF- og EPSfiler) egnet som trykksakunderlag med følgende innhold: Innledning med forord fra universitetsledelsen om UMB og designprogrammet. Beskrivelse av identitetselementene med tekniske spesifikasjoner og kjøreregler (inkl. beskrivelse av UMB arkitektur og kjøreregler). Samtlige applikasjoner leveres som maler, dvs. brukerferdig elektroniske maler, eller som originaler klar til trykking. Det utarbeides kjøreregler for god og effektiv bruk med eventuelle kommentar (se eksponeringsflater). Alle maler og originaler skal være tilpasset UMBs IT-utstyr og plattform Hva leveransen ikke inneholder Produksjon og trykk Designmanual tilpasset web (bare utvalgte sideforslag) Internett og intranett programmering og arkitektur (kun designmal) 3.5. Pristilbudene Designbyråenes tilbud skal være sammenliknbare fra byrå til byrå mht oppbygging, innhold og skal deles inn i fasene som fremkommer under punkt 5.2. nedenfor. Innleveringsfrist til Norsk Designråd 11. februar kl Avslutning av konkurransen om offentlig anskaffelser -tilbud med forhandlinger 4.1. Møter og frister 8

9 Forhandlingsmøter med designbyråene, UMB og ND den 15 og 16. februar 2005 (sett av datoene, vi kommer tilbake med eksakt dato og klokkeslett. Møte skal holdes på UMB,Ås) Kontraktsforhandlinger om leveranse med valgte byrået og bekjentgjort den 23.februar Frist for påklage av konkurransens avgjørelse må være skriftlig og innlevert ND innen onsdag kl. 12 den 2. mars Evalueringskriterier ved vurdering av innlevert konkurransetilbud og forhandling: Demonstrert prosess og designkompetanse Forståelse av oppgaven, oppdragsgivers egenart og designers rolle Innsikt og erfaring med tilsvarende oppdrag og omfang. Kvaliteten i designbyråets arbeider og utøvelse av sitt fag Inntrykk av empati, fleksibilitet og samarbeidsvilje fra presentasjon Tilbudets innhold og pris 5. Prosjektgjennomføring etter valgt designbyrå: Det forutsettes at prosjektet starter opp primo mars Byråene skal også beskrive tidsforbruk pr. fase og frem til ferdig leveranse innen sommeren Dvs. ferdig utarbeidet og vedtatt logo for UMB (juni 05) Dessuten kommer implementeringen og verktøykasse på sensommeren/høsten Norsk Designråd er løpende rådgiver og kvalitetssikrer for prosjektet etter UMBs ønske. Det vil bli lagt avgjørende vekt på pris i forhold til UMBs spesielle ønsker Godkjennings- og beslutningsprosess UMB s universitetsstyre er den endelig beslutningstager for visuell retning og profil. Ansvaret for den operative gjennomføringen er delegert til arbeidsgruppen m/leder Steinar Haugsvær og med tilhørende styringsgruppe og referansegruppe. Norsk Designråd er deltagende i arbeidsgruppen som ekstern rådgiver. Det utarbeides samarbeidskontrakt mellom UMB og Designbyrå som mellom UMB og ND Grovinndeling av designprosessen som ønskes benyttes ved pristilbudet Fase 1 Kick-off møte med valgte byrå, referansegruppen, arbeidsgruppen og eventuelt ledelsen. Hensikten med møte er å overføre kunnskap om prosjektet og å gi relevant informasjon slik at alle har en felles oppfatning av prosjektinnhold og prosess. Deretter avtales et byråmøte med valgte byrå, UMB og ND. Forut for dette byråmøte må byrået gis anledning til å utarbeide et forslag til en designplattform Antatt tidsforbruk 1-2 uker. 9

10 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Utvikling av prinsipp og designkonsepter, basert på tre likeverdige og alternative visuelle retninger, hvorav ett skal bygge på dagens logo som grunnlag for presentasjon for ledelsen og beslutning om konsept. Antall runder byrået trenger for å få godkjent 3 likeverdige konsepter av arbeidsgruppen kan ikke forhåndsdefineres og er designbyråets risiko. Designkonseptene skal ta hensyn til arkitektur og designelementer med eksempler på bruk. Denne fasen skal ta høyde for inntil 3 runder med korrigeringer, samt evt. korrigeringer som følge av videreutvikling av eksisterende logo. Designutvikling og rentegning av designelementer. Ferdige originaler, inkl. innkjøp. Implementering av designelementer på applikasjoner definert lenger foran i dette notat. Enkel designmanual som beskrevet foran i dette notat, inkl. innkjøp. NB. Totalbudsjettet fra byrå skal inkludere alle diverse kostnader, inkl. mva, konsulentarbeid, prosjektledelse, koordinering, møter og referater, materiell, fargetrykk, transport, reisekostnader, byråmateriell / utstyr m.m. NB.Designbyråets standard avtalegrunnlag og leveringsbetingelser skal også vedlegges! 5.3. Kontaktpersoner i forbindelse med konkurransegrunnlaget: ND: Vilhelm Lange Larssen, bedriftsrådgiver Telef ?, mob , e-post: ND: Eva Christensen-Røed, prosjektleder Telef , mob , e-post: UMB: Steinar Haugsvær, seksjonsleder Informasjonsavdelingen Telef , mob , e-post: NB: Designbyråene bes kontakte Eva Christensen-Røed eller Vilhelm Lange Larssen i ND ved behov for avklaring av uklarheter ved oppdraget eller konkurransegrunnlaget. Oslo, den 28. januar 2005 På vegne av Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Eva Christensen-Røed Vilhelm Lange Larssen Prosjektleder Bedriftsrådgiver Norsk Designråd Norsk Designråd 10

11 11

NY VISUELL PROFIL PROSESS, FORUTSETNINGER OG ERFARINGER

NY VISUELL PROFIL PROSESS, FORUTSETNINGER OG ERFARINGER NY VISUELL PROFIL PROSESS, FORUTSETNINGER OG ERFARINGER Judith Gloppen AGENDA Prosess Forutsetninger for utviklingsarbeidet Presentasjon av ny visuell profil Spørsmål og deling av erfaringer PROSESS Offentlig

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.5.2 Profilhåndbok for Utgave: 1.00 Skrevet av: Klara Johansen Gjelder fra: 01.06.2016 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av Introduksjon Vi ønsker å fremstå som en profesjonell,

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING

VELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING VELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING Velkommen til dere alle! INSTITUTTTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 2 CAMPUS ÅS INSTITUTTTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

DET LEVENDE UNIVERSITET

DET LEVENDE UNIVERSITET Internasjonalisering i ingeniørutdanningene 6. Desember 2011 www.umb.no 2 1 Den høiere Landbrugsskole paa Aas: 1859 Norges landbrukshøgskole: 1897 Norges første vitenskapelige høgskole med rett å tildele

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 17.11.08 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-053/08 Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Saksbehandler/-sted: Christel

Detaljer

Universitet og høgskole hånd i hånd

Universitet og høgskole hånd i hånd Universitet og høgskole hånd i hånd Til beste for regionen: Samarbeidet mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Høgskolen i Østfold (HiØ) Trine Hvoslef-Eide (Prorektor for utdanning UMB)

Detaljer

Visuell identitet Designmanual. Versjon 2 Forenklet utgave. Kunsthøgskolen i Oslo Fossveien 24 0551 Oslo

Visuell identitet Designmanual. Versjon 2 Forenklet utgave. Kunsthøgskolen i Oslo Fossveien 24 0551 Oslo Designmanual Versjon 2 Forenklet utgave Kunsthøgskolen i Oslo Fossveien 24 0551 Oslo Telefon +47 22 99 55 00 E-post khio@khio.no www.khio.no Virksomhetsidé Kunsthøgskolen i Oslo Kunsthøgskolen i Oslo samler

Detaljer

Spørsmål og svar og utsatt tilbudsfrist

Spørsmål og svar og utsatt tilbudsfrist Spørsmål og svar og utsatt tilbudsfrist Nedenfor følger de spørsmålene Sivilombudsmannen har mottatt til konkurransegrunnlaget, sammen med Sivilombudsmannens svar. Spørsmålene har gjort det nødvendig med

Detaljer

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Markedsorientering Handler om å legge en plan for hvordan være attraktiv for kundene og annerledes enn konkurrentene. Målgrupper

Detaljer

Implementering av TVERRforsk-ordningen ved UMB

Implementering av TVERRforsk-ordningen ved UMB 1302 1901 FON-SAK NR:26/2011 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 26/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen

Detaljer

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene Hvordan bruke logoer, farger og skrifttyper sentralt og lokalt RETNINGSLINJENE Kortversjon, utgitt 2016 Retningslinjer for

Detaljer

FS-112/2013 Merkevareplattform og visuell profil

FS-112/2013 Merkevareplattform og visuell profil FS-112/2013 Merkevareplattform og visuell profil Møtedato: Saksansvarlig: Saksbehandlere: 20. september Mette Risbråthe Mette Risbråthe og Gørill Kvamme (Neue Design Studio) Vedlegg: 1. Organisering av

Detaljer

Anbudskonkurranse med forhandlinger: Webstrategi og utvikling av kravspesifikasjon for webtjenester

Anbudskonkurranse med forhandlinger: Webstrategi og utvikling av kravspesifikasjon for webtjenester Deres ref: Vår ref: Dato: 25.06.10 Anbudskonkurranse med forhandlinger: Webstrategi og utvikling av kravspesifikasjon for webtjenester DEL 1. Informasjon og betingelser 1. Innbydelse Senter for IKT i utdanningen

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Pristilbud 420022. Lunner kommune v. Ole Dæhlen. Kapp, 05.04.13

Innholdsfortegnelse: Pristilbud 420022. Lunner kommune v. Ole Dæhlen. Kapp, 05.04.13 Lunner kommune v. Ole Dæhlen Kapp, 05.04.13 Pristilbud 420022 Vi takker for spennende forespørsel, og kommer med dette med forslag til mulig arbeidsprosess og et tilbud på design av visuell identitet for

Detaljer

FN-SAMBANDET I NY DRAKT

FN-SAMBANDET I NY DRAKT FN-SAMBANDET I NY DRAKT OM DESIGNMANUALEN Formålet med denne designmanualen er at all kommunikasjon skal styres i samme retning. Designmanualen skal være et verktøy for å gi retningslinjer slik at FN-SAMBANDET

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

NYTT GRAFISK PROFILPROGRAM FOR HEDMARK FYLKESKOMMUNE

NYTT GRAFISK PROFILPROGRAM FOR HEDMARK FYLKESKOMMUNE Saknr. 11/6145-1 Ark.nr. Saksbehandler: Olav Arne Bjerkelund Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Profilmanual for Hedmark fylkeskommune,

Detaljer

Det nye universitetet status og planer. Hans Fredrik Hoen Rektor

Det nye universitetet status og planer. Hans Fredrik Hoen Rektor Det nye universitetet status og planer Hans Fredrik Hoen Rektor INNHOLD Litt om UMB i dag Det nye universitetet status og planer www.umb.no 2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Den høiere Landbrugsskole

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av fellestyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013. Et nytt universitet med lang historie Regjeringen fremmet 11. januar 2008

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Retningslinjer som kan for gå logobruk.

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Retningslinjer som kan for gå logobruk. Tittel 24 punkt over Januar 2007 med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Retningslinjer som kan for gå logobruk over flere linjer Divisjon for

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US US-SAK NR:143A/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 2012/2054 Evaluering av Aquaculture Protein

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Grunnformen på logoen er et hjerte, vi har satt en stilk i toppen sånn at hjertet skal ligne et eple, dette gjør at logoen både kommuniserer kost og

Grunnformen på logoen er et hjerte, vi har satt en stilk i toppen sånn at hjertet skal ligne et eple, dette gjør at logoen både kommuniserer kost og Formålet med den grafiske designmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og riktig bruk av Friskere livs designelementer. En helhetlig grafisk profil er et viktig verktøy for å oppnå en sterk og gjenkjennelig

Detaljer

94/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen ved UMB

94/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen ved UMB US-SAK NR: 94/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: 2011/913 94/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen

Detaljer

Konseptskisse - KTF s 3

Konseptskisse - KTF s 3 Konseptskisse KTF sett med nye øyne 23. mars 2010 HE LLI Tittel xxxxx Innhold KTF idag 5 KTF muligheter 7 Hovedlogo - Konsept -1 9 Hovedlogo - Konsept - 2 11 Hovedlogo - Konsept - 3 13 Fargepalett 15 Typografi

Detaljer

PROFILMANUAL. Fluid Control

PROFILMANUAL. Fluid Control PROFILMANUAL Fluid Control Den visuelle profilen skal sørge for at Fluid Control fremstår gjenkjennelig og helhetlig i all kommunikasjon. For at det skal skje, må profilmanualen følges konsekvent. LOGO

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU Halvor Hektoen Prorektor NMBU To tradisjonsrike og stolte institusjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NARMA-konferanse 2016 2 NARMA-konferanse

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Oppdatert februar 2014. Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Oppdatert februar 2014. Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Tittel 24 punkt over Oppdatert februar 2014 med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Retningslinjer forgå logobruk som kan over flere linjer Kommunikasjonsenheten

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

DET LEVENDE UNIVERSITET. Oppdatert november 2012

DET LEVENDE UNIVERSITET. Oppdatert november 2012 Oppdatert november 2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no Retningslinjer for NSTs grafiske profil www.telemed.no Dette er NSTs nye profil! Nasjonalt senter for telemedisin har fått ny grafisk profil som skal være et effektivt og strategisk verktøy for salg og

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Veiledning. Visuell profil. Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 (pdf)

Veiledning. Visuell profil. Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 (pdf) Veiledning Visuell profil Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 (pdf) Logo - Profil Norges Bondelag Vår visuelle profil er vår identitet. Den sier noe om hvem vi er. En god visuell profil forsterker

Detaljer

Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

INNHOLD. Grafisk design. Bruksområder. Profilmanual Nordlandsforskning. Innhold

INNHOLD. Grafisk design. Bruksområder. Profilmanual Nordlandsforskning. Innhold PROFILMANUAL 1 INNHOLD Innhold Grafisk design Primærlogo Logovarianter Logoelementer Logobruk Piktogrammer Typografi Farger Bildemanér Multikanal Facebook Twitter LinkedIn Powerpoint Brevmal Notatmal Rapportmal

Detaljer

Profilmanual. for Norsk Form

Profilmanual. for Norsk Form Profilmanual for Norsk Form Introduksjon Norsk Form fikk i 2006 ny grafisk profil utarbeidet av Enzo Finger. Profilen består av logo, fargepalett, typografi og formkonsept. Gjennomført bruk av den visuelle

Detaljer

Bilag 1 KRAVSPESIFIKASJON. Referanse: KOMM Årsrapport og samfunnsrapport. for årene med opsjon om forlengelse i ett år.

Bilag 1 KRAVSPESIFIKASJON. Referanse: KOMM Årsrapport og samfunnsrapport. for årene med opsjon om forlengelse i ett år. Bilag 1 KRAVSPESIFIKASJON Referanse: KOMM-010-2012 Årsrapport og samfunnsrapport for årene 2012-2014 med opsjon om forlengelse i ett år. Innhold BILAG 1... 1 INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 MÅLSETTING

Detaljer

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge NY PROFIL Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge Her er Tromsø kommunes nye logo og profil Tromsø kommune sin profil skal gjøre oss gjenkjennelig og gi et helhetlig inntrykk. Det

Detaljer

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 176/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av stilling som Personal-

Detaljer

Mau profilmanual. Ståle Tevik Tove Jonassen Svein Lunde Grethe Bjørk Margrét Alsvik

Mau profilmanual. Ståle Tevik Tove Jonassen Svein Lunde Grethe Bjørk Margrét Alsvik Mau profilmanual Ståle Tevik Tove Jonassen Svein Lunde Grethe Bjørk Margrét Alsvik Innholdsfortegnelse Grunnelementer... 3 Logo... 3 Fargepalett... 3 Typografi... 5 Profilfont... 5 Støttefont... 5 Intern

Detaljer

Høring: Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Høring: Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). US-SAK NR: 125/2012 U NIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP U NIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 S AKSANSVARLIG: RUTH HAUG S AKSBEHANDLER(E): RAGNHILD S OLHEIM, COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 12/1991 Høring:

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

NMBU identitet Benedicte Wildhagen

NMBU identitet Benedicte Wildhagen NMBU identitet 17.10.2012 Benedicte Wildhagen AGENDA Kort om Norsk Designråd Hva er en visuell identitet verdt? Prosess NMBU NASJONALT KOMPETANSESENTER Brukere, prosesser, interaksjon, visuell kommunikasjon,

Detaljer

UTKAST STRATEGI NMBU

UTKAST STRATEGI NMBU UTKAST 14.08.2012 STRATEGI NMBU 2014 2020 1 Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets overordnede

Detaljer

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder Merkehåndbok Innledning Denne håndboken handler om Finansforbundets fremtid. På de neste sidene vil du finne en nærmere beskrivelse av hva Finansforbundet skal være. Dette er et resultat av en omfattende

Detaljer

1. For budsjett 2011 fastesettes følgende foreløpige budsjettrammer: (1000 kroner)

1. For budsjett 2011 fastesettes følgende foreløpige budsjettrammer: (1000 kroner) US-SAK NR: 108/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2010/984 Budsjett og årsplan Opplegg

Detaljer

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB Strategisk tenking rundt Internasjonalisering Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB DET LEVENDE UNIVERSITET Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) UMB er et kunnskapssentrum for biovitenskap,

Detaljer

Østfoldkonferansen 2010. UMB også en Østfoldleverandør. Ruth Haug Prorektor forskning

Østfoldkonferansen 2010. UMB også en Østfoldleverandør. Ruth Haug Prorektor forskning Østfoldkonferansen 2010 UMB også en Østfoldleverandør Ruth Haug Prorektor forskning 2 Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB): Vi bidrar gjerne til Østfold.hva kan UMB bidra med? www.umb.no 2 DET

Detaljer

Profilmanual. Design: Haltenbanken

Profilmanual. Design: Haltenbanken Profilmanual Design: Haltenbanken Innhold 3 4 8 11 12 13 14 16 17 19 Introduksjon Logo Typografi Farger Ikoner Bilder Visittkort PPT presentasjon forside Sosiale medier Mobil nettside Profilmanual 2 Introduksjon

Detaljer

Design for Alvor 2009

Design for Alvor 2009 0177 Osl Norge T Design for Alvor 2009 Design for Alvor 2009 Design for alvor er i år tildelt Norsk Folkehjelp. Design for Alvor arrangeres for første gang i år og er en videreføring av Kreativt Forums

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG - Visuell profil og identitet. for. Norsk Designråd

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG - Visuell profil og identitet. for. Norsk Designråd KVALIFIKASJONSGRUNNLAG - Visuell profil og identitet for Norsk Designråd - - 0 - - Innholdsfortegnelse 1. Innledning...- 2-1.2 Bakgrunn for prosjektet og generelt om behovet...- 2-1.3 Lover og regler...-

Detaljer

Om UiBs grafiske profil

Om UiBs grafiske profil Om UiBs grafiske profil Den grafiske profilen til Universitetet i Bergen (UiB) er basert på universitetets kjerneverdier, samtidig som den er smidig og fleksibel. Profil eller stil.. Visuell profil er

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Veiledning. Visuell profil. Heftet er lagret i Public 360, 10/00241

Veiledning. Visuell profil. Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 Veiledning Visuell profil Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 Innhold Logo - Profil Norges Bondelag 3 Hvorfor skal Norges Bondelag ha en visuell profil? 4 Hvorfor nek i logoen? 5 Hovedlogo 6 Bilder

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her!

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her! ARBEIDSHEFTE Veien til ditt unike brand starter her! Hva er det som gjør at kundene velger akkurat din bedrift og ikke «naboens» selv om dere selger samme produkt? Hva får oss til å legge mer penger i

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 2 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 Innledning Et av satsningsområdene for BIBSYS

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1)

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Rådgivning for strategisk utviklingsarbeid Saksnr. 2016-4 Tilbudsfrist: 17.06.2016

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

Kom m u n ikasjon sstrategi

Kom m u n ikasjon sstrategi Kom m u n ikasjon sstrategi 201 6-2020 Buskerud fylkeskommune Kommunikasjonsavdeling en august 2016 Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Kommunikasjonsutfordringer... 3 1.2 Målgrupper...

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012 1302 1901 US-SAK NR: 27/2012 SAKSANSVARLIG: MARI SUNDLI TVEIT SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD ARKIVSAK NR:2011/1452 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Fullmaktssak: -US-sak

Detaljer

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 2 2. Leveranseomfang... 2 3. Beskrivelse av nåsituasjon... 2 4. Absolutte krav til leveransen... 3 5. Ønskede egenskaper, funksjoner og

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

Grafisk profil Norske Landbrukstenester

Grafisk profil Norske Landbrukstenester Grafisk profil Norske NLT er inndelt i 2 områder som er hovedorganisasjonen (NLT) og medlemslagene i NLT. Den visuelle profil skal bidra til at all aktivitet under Norske sin paraply knyttes sammen og

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 UTKAST MØTEBOK GODKJENNES 30.04.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Strategi NMBU

Strategi NMBU Utkast 21.09.2012 Sluttversjon fra arbeidsgruppen nedsatt av fellestyret 31.1.2012. Strategi 2014 2020 NMBU Visjon: Kunnskap for livet NMBU har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets

Detaljer