Innleveringsfrist for pristilbud og innhold : Dato: , klokken hos Norsk Designråd, Hausmannsgate 16, NO-0182 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innleveringsfrist for pristilbud og innhold : Dato: 11.02.05, klokken 12.00 hos Norsk Designråd, Hausmannsgate 16, NO-0182 Oslo"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Utvikling av visuell profil FOR UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Utlevert, dato : 28. januar 2005 Innleveringsfrist for pristilbud og innhold : Dato: , klokken hos Norsk Designråd, Hausmannsgate 16, NO-0182 Oslo Presentasjon og forhandlingsmøter : 15 og 16. februar 2005 på UMB, Ås 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1. Bakgrunnsdokumentasjon Bakgrunn Om selve konkurransen Kalender for anskaffelsesprosessen Beskrivelse 3 2. Føringer for UMBs nye status UMBs visjon og overordnede målsettinger Kortfattet historie og organisering UMB-profilens arkitektur og struktur Strategi og målsettinger med profilen Andre spesielle føringer 7 3. Spesifikasjoner for profil og designprogram Verktøykasse Eksponeringsflater Designmaual Hva leveransen ikke inneholder Pristilbudene 8 4. Avslutning av konkurransen om off. anskaffelser Møter og frister Evalueringskriterier 9 5. Prosjektgjennomføring Godkjennings- og beslutningsprosess Grovinndeling av designprosessen Kontaktpersoner 10 2

3 1. Bakgrunnsdokumentasjon 1.1. Bakgrunn Norges landbrukshøgskole har fått status som universitet fra 1. januar Navnet på det nye universitet er Universitetet for miljø- og biovitenskap, forkortet UMB. UMB har utarbeidet en visjon, overordnede mål og verdigrunnlag for universitetet. Dette fremkommer av Strategisk plan Det er i forlengelsen av dette arbeidet at det er utarbeidet en handlingsplan som beskriver mange aktiviteter på ulike områder, blant annet aktiviteter for å synliggjøre og tydeliggjøre UMBs identitet. I denne sammenheng er Norsk Designråd forespurt om assistanse og vi har anbefalt ulike tiltak gjennom møter, interne work-shops og notater. UMB har sett nødvendigheten av å fremstå med en entydig visuell profil som reflekterer universitetets særpreg og verdier på en samlet og helhetlig måte, samtidig som profilen må være tydelig og konsekvent. Et designprogram (visuelle profilelementer og manual/håndbok), skal danne rammeverket rundt UMBs egenart og måte å kommunisere på både internt og eksternt. Begrunnelsen for dette ligger i flere forhold: UMB ønsker å bygge en klar visuell identitet som reflekterer dets samfunnsrolle som universitet både nasjonalt og globalt. UMB ønsker på en tydelig og synlig måte - både innad og utad å visualisere sin akademiske posisjon, basert på mangeårig vitenskapelig forskning og utdannelse anerkjent i inn- og utland. UMB ønsker å utnytte entydige, enkle og konsistente virkemidler som støtter opp om ønsket identitet. Det skal tas reelle hensyn til hverdagens praktiske behov som brukervennlighet og kostnadseffektive virkemidler. UMB ønsker et designprogram som skal ivareta UMBs ønske om en samlet og helhetlig profil samtidig som behovet for fleksibilitet blir ivaretatt. Behovet for fleksibilitet er spesielt rettet mot de mange avdelinger, forskningssentra, institutter, samarbeidspartnere og organisasjoner som har en fastere eller løsere tilknytning til UMB. Disse ønskes å knyttes opp mot MOR, dvs Universitetet for miljø- og biovitenskap i en løsere eller fastere form, avhengige av den formelle bindingen. Målgruppene for UMB er sammensatte: Utdanningssøkende, media, ansatte, studenter ved NLH, samarbeidsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt, forvaltningsorgan og beslutningstagere, landbruks- og naturbruksorganisasjoner, næringsliv og industri. Utdanningssøkende og samarbeidspartnere er sentrale målgrupper, som også representerer to ulike alderssammensetninger. Dette gjør det nødvendig å legge forholdene til rette for en ung og moderne profil på for eksempel studiemateriell, samtidig som man har en tung og seriøs profil. For tiden har universitetet løst dette med to ganske ulike profiler. Visuell identitet skal skape engasjement, stolthet og gode ambassadører for UMBs interne og eksterne relasjoner og nettverk. UBM har derfor besluttet å etablere et prosjekt som skal skape det nødvendige rammeverket, i form av en langsiktig visuell identitet og et profilprogram Om selve konkurransen Gjennom Norsk lysningsblad og Doffindatabasen er det, iht EU s regelverk og prosedyrer for offentlige anskaffelser, kunngjort en konkurranse med forhandlinger - Hastetilfelle - (ref: ). 3

4 Frist for innlevering av dokumentasjon for prekvalifisering av leverandør/designbyrå, som anmoder om å få delta i den utlyste konkurransen, var 19. januar kl Ved fristens utløp var 28 designbyråer registrert for prekvalifisering. Norsk Designråd ved rådgiverne Vilhelm Lange Larssen og Eva Christensen-Røed, er engasjert for å gjennomføre anskaffelseskonkurransen og tilrettelegge for designprosessen. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det er fattet endelig beslutning om utvikling og implementering av et helhetlig og langsiktig designprogram for universitetet Kalender for anskaffelsesprosessen Kunngjøres i Norsk Lysningsblad og Doffindatabasen: Innleveringsfrist for dokumentasjon til prekvalifikasjon, kl : Vurdering av dokumentasjon ga prekvalifisering av 28 byråer av disse er 4 invitert til å inngi tilbud og konkurrere om kontrakt på anskaffelsen: Engen & Harlem designbyrå AS Anisdahl, Sand & Partnere AS Tangram Design (Bates Red Cell AS) Enterprise IG AS De fire tilbyderne får tilsendt dette konkurransegrunnlaget: Samtidig informeres alle designbyråene som deltok om utfallet av prekvalifiseringen NB Innleveringsfrist for tilbud på oppdraget til Norsk Designråd, kl Forhandlingsmøter med tilbyderne, separate møter, sett av dagene Kontraktsforhandlinger med valgt designbyrå og bekjentgjort resultat: Beskrivelse ND og UMB har utarbeidet dette konkurransegrunnlaget som er basert på UMBs interne prosesser m.h.t: Visjon, Rolle, Mål og Strategier Verdigrunnlag og hovedarbeidsoppgaver Ønsket vinkling og innhold i designprogram, med krav som stilles til innhold og kvaliteter for samlet og helhetlig bruk samt brukervennlighet og kostnadseffektiv funksjonalitet. 2. Føringer for UMBs nye status som universitet og designprogram 2.1. UMBs visjon og overordnede målsettinger UMB har valgt mat natur helse som bærende stikkord for institusjonens virksomhet i Strategisk plan I samme plan er følgende overordnede visjon og målsettinger fastlagt: Visjon: Universitetet for miljø -og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens generasjoner. 4

5 UMB skal være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag. UMB skal bidra aktivt til næringsutvikling og videreutvikle det vitenskapelige fundamentet for landbruk, akvakultur og andre biobaserte næringer Kortfattet historie og organisering UMB ble universitet fra Status som universitet representerer en anerkjennelse av dens faglige bredde og kvalitet. Institusjonen ble opprettet i 1854 som Den høiere landbruksskole på Ås. I 1897 endret institusjonen navn til Norges Landbrukshøiskole, og forskning ble en sentral oppgave. UMB har 2800 studenter, og av disse er det om lag 250 internasjonale studenter. UMB har et unikt multikulturelt miljø, der mer en 40 nasjoner er representert på Campus. Det er 870 ansatte ved universitetet, og av disse er 420 ansatt i vitenskapelige stillinger. UMB ledes av et styre som består av 11 medlemmer medregnet rektor, som er universitetets øverste leder. Det er fire eksterne styremedlemmer. Rektor og styremedlemmene har en funksjonsperiode på fire år. UMB består av 7 institutter og 6 sentre: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for landskapsplanlegging Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for naturforvaltning Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for økonomi og ressursforvaltning Senter for internasjonale miljø og utviklingsstudier (Noragric) Senter for husdyrforsøk (SHF) Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) Aquaculture Protein Centre (APC) Centre for Integrative Genetics (Cigene) 2.3. UMB-profilens arkitektur og struktur Ledelsen går inn for en monolittisk struktur som hovedprinsipp i det nye visuelle programmet, dvs. en hovedlogo. (UMBs navnetrekk og figurmerke) UMB er det overordnede MORSELSKAPET hvis hovedoppgave er gjengitt i ovennevnte avsnitt. Institutter, sentra og andre enheter vil være underlagt en monolittisk struktur. Innen forskningsmiljøene knyttet til universitetene er det en trend at spissforskningssentra ønsker en egen profil. Dette er sentra som har ekstern finansiering, men som samtidig er organisatorisk knyttet til universitetet. Det er et ønske at disse skal ha en klar tilknytning til UMB, samtidig som deres egen identitet og merkevare fremkommer. Pr gjelder dette enhetene: 5

6 Centre for Integrative Genetics (Cigene) Aquaculture Protein Centre (APC) UMB ønsker at det i en ny profil legges til rette for at slike forskningsenheter inkluderes i UMBs monolittiske struktur, slik at UMB står som klar avsender og MOR. I tillegg ønsker de å benytte sine egne visuelle designelementer (logo) slik at de fremstår som mer selvstendige og individuelle enn øvrige enheter (for eksempel instituttene). Det ønskes følgelig en fleksibel og tilpasset designløsning for slike forskningsenheter. I skrivende stund er det ikke helt avklart om disse forskningsenhetene aksepterer den monolittiske løsningen. Dette spørsmålet må vi komme tilbake til. Men uansett utfall av dette spørsmålet, ønsker UMB at fremtidige nye forskningsenheter skal ha en visuell familielikhet med MORSELSKAPET. I denne forbindelse blir det viktig at en i den konseptuelle fasen tester ut konsekvenser av alternative designløsninger i grensesnittet mellom en monolittisk og en kombinert og varemerkevarebasert arkitektur. Dette i tillegg til den utfordrende oppgaven det er å finne et riktig visuelt uttrykk som kommuniserer hvem UMB er. I dagens designstruktur benyttes to profiler ut i fra ulike målgrupper. Design rettet mot utdanningssøkende ungdom, slik som informasjon om studietilbudet, har en bevisst ung og moderne profil. Nettsidene (www.umb.no) har også forsøkt å ha dette som et bærende element. Design av øvrige trykksaker er tyngre og seriøs. Denne todelingen kan vurderes videreført, men innenfor samme visuelle ramme. Målgruppen utdanningssøkende ungdom er viktig, samtidig som profilen ikke må bli for lett da dette kan bidra til å redusere inntrykket av vitenskapelig tyngde Strategi og målsettinger med profilen En ny visuell profil skal først og fremst bygge opp under institusjonens langsiktige målsettinger. Den skal bidra til å skape et helhetlig og enhetlig inntrykk av institusjonen, slik at publikum gjenkjenner og fester seg ved universitetets visuelle profil. UMB har 150-års tradisjon knyttet til begrepet landbruk. Dette er en posisjon som UMB er stolte av og som man ønsker å videreføre. Samtidig må universitetet, med endret navn og status, tydelig bygge forståelse for den faglige bredde som universitetet faktisk rommer. Markedsundersøkelsen fra juni 2004 dokumenterer at de fleste målgrupper, også de som kjenner universitetet godt, ikke kjenner den utdannings- og forskningsfaglige bredde som universitetet rommer. UMB har valgt mat natur helse som ledende stikkord, og ønsker at en ny profil også skal signalisere kombinasjonen av tradisjon og modernitet, kvalitet og engasjement samt universitetets internasjonale profil. Kjennskap og kunnskapene om UMB må økes hos viktige målgrupper, og en ny visuell profil skal støtte dette. Særskilte ønsker mht hva et visuelt program skal bidra til: Det visuelle programmet må ha et uttrykk som vekker positive assosiasjoner til UMB slik at unge mennesker velger UMB fremfor andre universiteter, likeledes forskere, ansatte, samarbeidspartnere, m.fl. Skape begeistring hos ansatte og studenter samtidig som det skal knytte sammen et fellesskap på tvers av organisasjonsstrukturen. Reflektere en positiv og bevisst holdning til UMBs identitet Rydde opp i dagens mangfold og fragmenterte uttrykk 6

7 Skape et tidsriktig og fremtidsorientert visuelt uttrykk med potensialet for lang levetid Skape en visuell helhet der virksomheten er synlig både eksternt og internt Fremstå som et internasjonalt og nasjonalt anerkjent universitet. Utvikle et brukervennlig og enkelt designprogram, tilpasset mange brukere Oppnå daglig brukseffektivitet mht tid og kostnader Andre spesielle føringer Som ett av flere konseptuelle retninger for designprogrammet ønskes minst ett forslag å inkludere eksisterende logo, men med en videreutvikling. Utover dette er det ikke gitt spesielle føringer av logo eller andre designelementer. 3. Spesifikasjoner for profil og designprogram for Universitetet for miljø- og biovitenskap Spesifikasjon av komplett designprogram som ønsket levert fra designbyrå. Det gjelder UMB, instituttene, sentra, sentraladministrasjon og nemnder. Det etterspørres ikke en egen visuell profil for tilknyttede forskningssentra, men en modell for hvordan disse enhetene klart kan knyttes til morselskapet slik spesifisert under punkt Verktøykasse av (design) identitetselementer for total arkitekturløsning Navnetrekk (engelsk og norsk) Logo (symbol/figurmerke og navnetrekk) Plassering av tilhørende grafiske elementer som sertifiseringslogoer Fargepalett Strukturelement (identitetselement et tilleggselement som mønstre, fotostil, m.m.) Typografi (størrelse, skrifttype og lignende.) Regi og grid for layout Papirkvalitet Alle designelementer skal være tilpasset både trykte og digitale medier. Dessuten skal alle designelementene leveres ferdige som digitale originaler, levert digitalt på 2 stk. CD som PDF og EPS filer Eksponeringsflater og applikasjoner Grunnleggende materiell (norsk og engelsk) Brevark (1-2) * Internt notat * Telefaks * Pressemeldinger * Stillingsannonser * Besøkskort Hilsningskort Invitasjoner * Visittkort * Konvolutter Vitnemål Omslagsark * Kursmapper Vitenskapelig poster Plakater PP-maler * Trykk Brosjyrer (to formater) Studiehåndbok Annonsering (to varianter, tre størr.) Omslag studentoppgaver (MSc og BSc) Magasin-forside (1) Digital publisering Årsmelding * Rapporter * Omslag vit. Rapport * Omslag Ph.D.- avhandling 7

8 Utkast intranett (nivå 1 og 2) Utkast internett (nivå 1 og 2) * Cover CD og DVD Messe- og utstillingsmateriell Stand Roll-ups Audiovisuell eksponering Skilting: Med utgangspunkt i folieringen skal dagens skiltprogram tilføres profilelementer Skilting ute Skilting inne Merking av bygg Merking og navn på kontor og møtelokaler Resepsjon Annet: Skal ikke regnes med i konkurransen Gaver og profileringsartikler Biler Arbeidstøy Flagg, vimpler og banner Som nevnt under punkt 2.3. har noen enheter egen profil. Det etterspørres ikke en egen visuell profil for tilknyttede forskningssentra, men en modell for hvordan disse enhetene klart kan knyttes til morselskapet. Denne modellen skal omfatte flatene markert med * over Designmanual tilpasset valgt arkitektur Leveres digitalt på 2 stk CD (PDF- og EPSfiler) egnet som trykksakunderlag med følgende innhold: Innledning med forord fra universitetsledelsen om UMB og designprogrammet. Beskrivelse av identitetselementene med tekniske spesifikasjoner og kjøreregler (inkl. beskrivelse av UMB arkitektur og kjøreregler). Samtlige applikasjoner leveres som maler, dvs. brukerferdig elektroniske maler, eller som originaler klar til trykking. Det utarbeides kjøreregler for god og effektiv bruk med eventuelle kommentar (se eksponeringsflater). Alle maler og originaler skal være tilpasset UMBs IT-utstyr og plattform Hva leveransen ikke inneholder Produksjon og trykk Designmanual tilpasset web (bare utvalgte sideforslag) Internett og intranett programmering og arkitektur (kun designmal) 3.5. Pristilbudene Designbyråenes tilbud skal være sammenliknbare fra byrå til byrå mht oppbygging, innhold og skal deles inn i fasene som fremkommer under punkt 5.2. nedenfor. Innleveringsfrist til Norsk Designråd 11. februar kl Avslutning av konkurransen om offentlig anskaffelser -tilbud med forhandlinger 4.1. Møter og frister 8

9 Forhandlingsmøter med designbyråene, UMB og ND den 15 og 16. februar 2005 (sett av datoene, vi kommer tilbake med eksakt dato og klokkeslett. Møte skal holdes på UMB,Ås) Kontraktsforhandlinger om leveranse med valgte byrået og bekjentgjort den 23.februar Frist for påklage av konkurransens avgjørelse må være skriftlig og innlevert ND innen onsdag kl. 12 den 2. mars Evalueringskriterier ved vurdering av innlevert konkurransetilbud og forhandling: Demonstrert prosess og designkompetanse Forståelse av oppgaven, oppdragsgivers egenart og designers rolle Innsikt og erfaring med tilsvarende oppdrag og omfang. Kvaliteten i designbyråets arbeider og utøvelse av sitt fag Inntrykk av empati, fleksibilitet og samarbeidsvilje fra presentasjon Tilbudets innhold og pris 5. Prosjektgjennomføring etter valgt designbyrå: Det forutsettes at prosjektet starter opp primo mars Byråene skal også beskrive tidsforbruk pr. fase og frem til ferdig leveranse innen sommeren Dvs. ferdig utarbeidet og vedtatt logo for UMB (juni 05) Dessuten kommer implementeringen og verktøykasse på sensommeren/høsten Norsk Designråd er løpende rådgiver og kvalitetssikrer for prosjektet etter UMBs ønske. Det vil bli lagt avgjørende vekt på pris i forhold til UMBs spesielle ønsker Godkjennings- og beslutningsprosess UMB s universitetsstyre er den endelig beslutningstager for visuell retning og profil. Ansvaret for den operative gjennomføringen er delegert til arbeidsgruppen m/leder Steinar Haugsvær og med tilhørende styringsgruppe og referansegruppe. Norsk Designråd er deltagende i arbeidsgruppen som ekstern rådgiver. Det utarbeides samarbeidskontrakt mellom UMB og Designbyrå som mellom UMB og ND Grovinndeling av designprosessen som ønskes benyttes ved pristilbudet Fase 1 Kick-off møte med valgte byrå, referansegruppen, arbeidsgruppen og eventuelt ledelsen. Hensikten med møte er å overføre kunnskap om prosjektet og å gi relevant informasjon slik at alle har en felles oppfatning av prosjektinnhold og prosess. Deretter avtales et byråmøte med valgte byrå, UMB og ND. Forut for dette byråmøte må byrået gis anledning til å utarbeide et forslag til en designplattform Antatt tidsforbruk 1-2 uker. 9

10 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Utvikling av prinsipp og designkonsepter, basert på tre likeverdige og alternative visuelle retninger, hvorav ett skal bygge på dagens logo som grunnlag for presentasjon for ledelsen og beslutning om konsept. Antall runder byrået trenger for å få godkjent 3 likeverdige konsepter av arbeidsgruppen kan ikke forhåndsdefineres og er designbyråets risiko. Designkonseptene skal ta hensyn til arkitektur og designelementer med eksempler på bruk. Denne fasen skal ta høyde for inntil 3 runder med korrigeringer, samt evt. korrigeringer som følge av videreutvikling av eksisterende logo. Designutvikling og rentegning av designelementer. Ferdige originaler, inkl. innkjøp. Implementering av designelementer på applikasjoner definert lenger foran i dette notat. Enkel designmanual som beskrevet foran i dette notat, inkl. innkjøp. NB. Totalbudsjettet fra byrå skal inkludere alle diverse kostnader, inkl. mva, konsulentarbeid, prosjektledelse, koordinering, møter og referater, materiell, fargetrykk, transport, reisekostnader, byråmateriell / utstyr m.m. NB.Designbyråets standard avtalegrunnlag og leveringsbetingelser skal også vedlegges! 5.3. Kontaktpersoner i forbindelse med konkurransegrunnlaget: ND: Vilhelm Lange Larssen, bedriftsrådgiver Telef ?, mob , e-post: ND: Eva Christensen-Røed, prosjektleder Telef , mob , e-post: UMB: Steinar Haugsvær, seksjonsleder Informasjonsavdelingen Telef , mob , e-post: NB: Designbyråene bes kontakte Eva Christensen-Røed eller Vilhelm Lange Larssen i ND ved behov for avklaring av uklarheter ved oppdraget eller konkurransegrunnlaget. Oslo, den 28. januar 2005 På vegne av Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Eva Christensen-Røed Vilhelm Lange Larssen Prosjektleder Bedriftsrådgiver Norsk Designråd Norsk Designråd 10

11 11

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Strategi for forskning og utvikling. for forsvarssektoren

Strategi for forskning og utvikling. for forsvarssektoren Strategi for forskning og utvikling for forsvarssektoren Juni 2013 Forord Forskning og utvikling (FoU) er viktig for å bringe Norge videre som et kunnskapssamfunn. FoU har spilt en viktig rolle i omstillingen

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

ORGANISASJONERS VISUELLE IDENTITET OG OMDØMMEUTVIKLINGEN VED NHH! TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE

ORGANISASJONERS VISUELLE IDENTITET OG OMDØMMEUTVIKLINGEN VED NHH! TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Strategi og ledelse Veileder: professor Magne Supphellen ORGANISASJONERS VISUELLE IDENTITET OG OMDØMMEUTVIKLINGEN

Detaljer

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge.

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. 20. juni 2002 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Gruppens mandat og sammensetning, kort om arbeidet 1.2 Om

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Veien gjennom KS2. Kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Håndbok. 2. utgave

Veien gjennom KS2. Kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Håndbok. 2. utgave Veien gjennom KS2 Kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter Håndbok 2. utgave Copyright 2008 Norsk senter for prosjektledelse Norsk senter for prosjektledelse er et løpende forskningsprogram

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Et verdinettverk for tolketjenester : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Innholdsfortegnelse ET VERDINETTVERK FOR TOLKETJENESTER... 1 : SLUTTRAPPORT FRA FORSTUDIE OM BESTILLING

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Prosjektarbeid har det noe å si?

Prosjektarbeid har det noe å si? Prosjektarbeid har det noe å si? Implementeringen av interne prosjektgruppers konsepter i basisorganisasjonen Kjerstin Andersen Mastergradsoppgave i organisasjon og ledelse, STV-3901 Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer