tertialrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2014 1.tertialrapport"

Transkript

1 tertialrapport

2 1 SAMMENDRAG DRIFT TJENESTEOMRÅDER VIRKSOMHETENE SAMLET RESULTATER FOR VIRKSOMHETENE PROGNOSE NETTO DRIFTSRESULTAT ANDRE FORHOLD LØNNSOPPGJØR PENSJONSUTGIFTER MOMSKOMPENSASJON FOR INVESTERINGER RENTER OG AVDRAG PÅ LÅN MEDFINANSIERING AV SAMHANDLINGSREFORMEN SKATT OG RAMMETILSKUDD FINANSFORVALTNING RISIKOVURDERINGER SAMLET FORVALTNING AV LEDIG LIKVIDITET OG ANDRE MIDLER BEREGNET FOR DRIFTSFORMÅL FORVALTNING AV KOMMUNENS GJELDSPORTEFØLJE FORVALTNING AV KOMMUNENS LANGSIKTIGE FINANSIELLE AKTIVA INVESTERINGER INVESTERINGSPROSJEKTER SOM PÅGÅR AVVIKSFORKLARINGER - INVESTERINGER AVSLUTNING AV INVESTERINGSPROSJEKTER FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER DRIFT INVESTERING...27

3 1 Sammendrag Det legges fram en tertialrapport med et Netto driftsresultat som er 2,424 mill kr bedre enn opprinnelig budsjett. Bunnlinjen viser et positivt resultat på 1,562 mill kr. Det foreslås omfattende budsjettjusteringer, spesielt for Helse, omsorg og velferd, men også på flere andre områder. Investeringsbudsjettet viser i denne tertialrapporten at prosjektene følges godt opp, og det meldes ikke om budsjettavvik. Rådmannens innstilling: 1. Tertialrapport nr 1 i 2014 tas til etterretning 2. Låneopptak 2014 endres i tråd med fremdrift og nye vedtak, og settes til kr ,- med en nedbetalingstid på 40 år. 3. Budsjettjusteringer som vist i saksutredningen kap 6 vedtas.

4 2 Drift tjenesteområder 2.1 Virksomhetene samlet 1 Tertialrapport per april Økonomi Ordinære driftsutgifter hiå forrige år hiå Regulert budsjett hiå Forbruk i % Årsbudsjett regulert Prognose årsregnskapet Avvik Forbruk i % Årsavvik forrige rapport Kjøp varer/tjenester som inngår i kom.tjenesteprod Kjøp varer/tjenster erst. av kom.prod Overføringsutgifter (ikke kom.oppg.) Utgifter , Fordeling av de største merutgifter på den enkelte virksomhet er: Familietjenester, 2,6 mill kr knyttet til bolig mindreårige flyktninger og barnevern Staben, 1,2 mill kr, knyttet til kjøp A-melding, ny modul lønnssystem relasjonsbasert lønn. Barnehager, 0,77 mill kr, kjøp av plasser utenfor kommunen og overføring privat barnehage Netto lønn hiå forrige år hiå Regulert budsjett hiå Forbruk i % Årsbudsjett regulert Prognose årsregnskapet Avvik Forbruk i % Årsavvik forrige rapport Lønn og sosiale utgifter Refusjon sykelønn/fødselspenger Netto lønnsutgifter , Fordeling av de største merforbruk på lønn er knyttet til sektor Helse, omsorg og velferd og fordeler seg slik: Andebu sykehjem, 2,59 mill kr Hjemmetjenester, 2,38 mill kr Funksjonshemmede og boliger, 3,2 mill kr. Ordinære driftsinntekter hiå forrige år hiå Regulert budsjett hiå Forbruk i % Årsbudsjett regulert Prognose årsregnskapet Avvik Forbruk i % Årsavvik forrige rapport Overføringer - krav motytelse ekskl syke/f.refusj Andre overføringer fra staten Andre overføringer ekskl. skatt Eksterne finansinntekter (renter/avdrag/utbytte mv Inntekter , Fordelingen av merinntektene på 12,2 mill på virksomhetene framkommer i tilsvarende tabell kap 2.2, og fordeler seg i hovedsak slik: Adm helse, omsorg og velferd, 6,7 mill kr, som er merinntekter ressurskrevende tjenester (hvorav 2 mill kr gjelder for 2010 og 2011) Familietjenester, 1,83 mill kr, som knytter seg til refusjoner bolig for mindreårige flyktninger NAV flyktninger, 1,17 mill kr, som knytter seg til integrasjonstilskudd flyktninger.

5 Gebyrer og andre salgs- og leieinntekter etter KOSTRA funksjon Funksjon hiå forrige år hiå Regulert budsjett hiå Forbruk i % Årsbudsjett regulert Prognose årsregnskapet 120 Administrasjon Administrasjonslokaler Førskole Grunnskole Skolelokaler og skyss Styrket tilbud til førskolebarn Skolefritidstilbud Forebyggende arbeid, helse og sosial Aktivisering eldre og funksjonshemmede Diagnose, behandling, rehabilitering Barneverntiltak utenfor familien Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Kommunalt disponerte boliger Økonomisk sosialhjelp Plansakbehandling Bygge- og delesakbehandling og seksjonering Kart og oppmåling Boligbygging og fysisk bomiljøtiltak Tilrettelegging og bistand for næringslivet Landbruksforvaltning Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og parkering Forebygging av branner og andre ulykker Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløpsrensing Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Tømming av slamavskillere, septiktanker og lignend Innsamling av forbruksavfall Naturforvaltning og friluftsliv Bibliotek Muséer Kunstformidling Kommunale idrettsbygg og anlegg Musikk- og kulturskoler Andre kulturaktiviteter Komm kultur og idrettsbygg Salgs-, gebyr- og leieinntekter De største avvikene er knyttet til: Mindreinntekter SFO, 0,4 mill. kr. Merinntekter vederlag sykehjem og salgsinntekter catering, kr. 0,95 mill kr. Avvik Forbruk i % Sum virksomhetene i Andebu kommune hiå forrige år hiå Regulert budsjett hiå Forbruk i % Årsbudsjett regulert Prognose årsregnskapet Avvik Forbruk i % Sum Utgifter Sum Netto lønn Sum Ordinære driftsinntekter Sum gebyrer og andre salgsinntekter Netto driftsresultat Konklusjon prognoseavvik i virksomhetene: Det er store avvik på de enkelte postgruppene. Gjennom omfattende budsjettjusteringer, spesielt i sektor Helse, omsorg og velferd, vil budsjettet rettes opp, og avvikene vil reduseres. Avviket som virksomhetene presenterer i 1. tertialrapport vil reduseres som følge av de budsjettjusteringer som foreslås mellom virksomhetene og reserverte bevilgninger, skatt, ramme og finans (bl.a. fondsbruk).

6 2. Sykefravær Sykefravær, fraværs-% hittil i år 8,70 %. Siste ajourholdte måned i Agresso : April 2014 Sykefraværs% hittil i år 8,70 % 1-16 dager (sykemeldt og egenmeldt) 1,99 % herav 1-16 dager egenmeldt 1,05 % dager 2,34 % Mer enn 56 dager 4,28 % Er oppfølgingssamtaler og dialogmøter avholdt i tråd med retningslinjer for oppfølging av sykemeldte? Nei Ja Delvis Dersom nei/delvis gi en forklaring på årsaken: Gjøres det kartlegging av mulighet for tildeling av tilretteleggingstilskudd evt. andre tilskudd Nei Ja Delvis 3. Kontroll og godkjenning av lønnsrapport Jeg har sjekket lønnsrapportene Jeg har sjekket mottatte lønnsrefusjoner Evt. korrigeringer er meldt inn på lønnsskjema til lønningskontoret 4. Innkjøp Offentlige anskaffelser foretas i tråd med lovverk og innkjøpsreglement ihht anskaffelsesform jfr. beløpsstørrelser og evt protokollførsel 5. Måloppnåelse Status for måloppnåelse finnes i rapporten for den enkelte virksomhet. 6. Vedtaksstatus: Tittel på sak Saksnr Vedtaks-oppfølging er ikke startet Vedtaks-oppfølging er startet og anslått ferdigstillelses-dato Vedtak ferdigstilt / gjennomført Behov for ni-seter til Boligtjenesten KST 017/14 25/ Øk.avd budsjettjustering foretatt Kjøp av grunneiendom festetomt KST 019/14 25/ Øk.avd budsjettjustering foretatt

7 2.2 Resultater for virksomhetene Ordinære driftsutgifter Ordinære driftsutgifter : hiå forrige år hiå Regulert budsjett hiå Forbruk i % Årsbudsjett regulert Prognose årsregnskapet Avvik Forbruk i % Årsavvik forrige rapport Staben Adm skole, bhg, kultur Andebu skole Høyjord skole Kodal skole Andebu ungdomsskole Kultur Barnehager Adm helse, omsorg og velferd Andebu sykehjem Hjemmetjenester Familietjenester Funksjonshemmede og boligtjenester Adm teknisk, landbruk og næring Landbruk Bygg og eiendom Vann, avløp, renovasjon og veier NAV Andebu kirkelige fellesråd Sum Netto lønn Netto lønn : hiå forrige år hiå Regulert budsjett hiå Forbruk i % Årsbudsjett regulert Prognose årsregnskapet Avvik Forbruk i % Årsavvik forrige rapport Staben Adm skole, bhg, kultur Andebu skole Høyjord skole Kodal skole Andebu ungdomsskole Kultur Barnehager Adm helse, omsorg og velferd Andebu sykehjem Hjemmetjenester Familietjenester Funksjonshemmede og boligtjenester Adm teknisk, landbruk og næring Landbruk Bygg og eiendom Vann, avløp, renovasjon og veier NAV Andebu kirkelige fellesråd Sum

8 Ordinære driftsinntekter Ordinære driftsinntekter : hiå forrige år hiå Regulert budsjett hiå Forbruk i % Årsbudsjett regulert Prognose årsregnskapet Avvik Forbruk i % Årsavvik forrige rapport Staben Adm skole, bhg, kultur Andebu skole Høyjord skole Kodal skole Andebu ungdomsskole Kultur Barnehager Adm helse, omsorg og velferd Andebu sykehjem Hjemmetjenester Familietjenester Funksjonshemmede og boligtjenester Adm teknisk, landbruk og næring Landbruk Bygg og eiendom Vann, avløp, renovasjon og veier NAV Andebu kirkelige fellesråd Sum Gebyrer og andre salgs- og leieinntekter Gebyr, salg og leieinntekt pr kostrafunksjon hiå forrige år hiå Regulert budsjett hiå Forbruk i % Årsbudsjett regulert Prognose årsregnskapet Avvik Forbruk i % Årsavvik forrige rapport Staben Adm skole, bhg, kultur Andebu skole Høyjord skole Kodal skole Andebu ungdomsskole Kultur Barnehager Adm helse, omsorg og velferd Andebu sykehjem Hjemmetjenester Familietjenester Funksjonshemmede og boligtjenester Adm teknisk, landbruk og næring Landbruk Bygg og eiendom Vann, avløp, renovasjon og veier NAV Andebu kirkelige fellesråd Sum

9 Sum virksomhetene hiå forrige år hiå Regulert budsjett hiå Forbruk i % Årsbudsjett regulert Prognose årsregnskapet Avvik Forbruk i % Årsavvik forrige rapport Sum Utgifter Sum Netto lønn Sum Ordinære driftsinntekter Sum gebyrer og andre salgsinntekter Netto driftsresultat Kommentarer til resultater virksomhetene Det vises til kommentarer i kap 2.3 Kommentarer til netto driftsresultat. 2.3 Prognose netto driftsresultat 2014 Samlet Andebu kommune Prognose netto driftsresultat samt regnskapsresultat hiå forrige år pr 31/ Regulert budsjett pr 31/ Forbruk i % Årsbudsjett regulert Prognose årsregnskapet Avvik Forbruk i % Årsavvik forrige rapport Staben % % Adm skole, bhg, kultur % % 0 Andebu skole % % Høyjord skole % % Kodal skole % % Andebu ungdomsskole % % 0 Kultur % % Barnehager % % 0 Adm helse, omsorg og velferd % % Andebu sykehjem % % Hjemmetjenester % % Familietjenester % % Funksjonshemmede og boligtjenester % % Adm teknisk, landbruk og næring % % 0 Landbruk % % 0 Bygg og eiendom % % 0 Vann, avløp, renovasjon og veier % % NAV % % 0 Andebu kirkelige fellesråd % % 0 Sum enhetene % % Fordelte utgifter, selvkost % % Kalkulatoriske renter og avskrivninger, selvkost % % Reserverte bevilgninger % % Netto fordelt drift % % Budsjetterte avskrivninger % % Øremerkede tilskudd % % Rammetilskudd % % Skatt % % Brutto driftsresultat % % Renteutgifter inkl startlån % % Renteinntekter bank % % Mottatte renter startlån % % Forvaltningsinntekter Kraftfondet % % Avdrag % % Sum netto finans % % 0 Motpost avskrivninger % % Netto driftsresultat % % Disponering, netto driftsresultat Avsetning til fond % % 0 Bruk av fond % % 0 Overføring til investering % % 0 Disponering av tidligere års ikke disponerte nett % 0 0 % 0 Ikke disponert/negativt resultat % % Kommentarer til avvik netto driftsresultat Staben Alle landets arbeidsgivere er fra 1/ pålagt å tilpasse sine lønnssystemer til gjennomføring av elektronisk rapportering i det nye konseptet A-melding.

10 Fra 1. januar 2015 innføres a-ordningen - en ny rapporteringsordning for arbeidsgivere og andre. Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå samles i a-meldingen. Denne meldingen skal sendes av arbeidsgivere, pensjonsutbetalere og andre som utbetaler lønn og ytelser. For å kunne imøtekomme dette kravet er det nødvendig å gjennomføre endringer og innføre ny funksjonalitet i Agresso lønn. Mottatt tilbud for Andebu og Lardal er ,- kr. inkl mva. I tillegg kommer eksterne reiseutgifter og interne lønnsutgifter, stipulert til ,- kr. Samlet kostnad ,- kr. inkl mva. Forutsatt deling av kostnadene 50/50 med Lardal og ikke modellen i SLAavtalen, er Andebu kommunes andel ,- kr. inkl mva. Utgiftene er uunngåelige, og foreslås finansiert ved bruk av reserverte bevilgninger. Det meldes om et budsjettavvik på 0,9 mill. kr. Avviket er reelt sett 0,62 mill. kr. under forutsetning av at foreslått budsjettjustering av reserverte bevilgninger for finansiering av kostnader til innføring av A-melding. Utbetaling av møtegodtgjørelser for 2. halvår 2013 er belastet i 2014, og det fremkommer derfor en merutgift i prognosen på 0,1 mill kr. Samtidig er det beregnet merutgifter knyttet til AFP på til sammen 0,52 mill kr. Det er foretatt innsparinger på lønn på til sammen 0,18 mill kr i staben. Skolene Skolene melder om et mindreforbruk på 0,1 mill. kr. Det er ungdomsskolen som melder om en liten innsparing, som skyldes høye sykepengerefusjoner fra NAV. I salderingen av Statsbudsjettet fra Solberg-regjeringen ble det lagt frem, og vedtatt endringer, som påvirker ungdomsskolen spesielt. Effekten i vedtatt statsbudsjett for Andebu kommune, som gjelder ungdomsskolen er: ,- kr Reversering av gratis frukt og grønt beløpsanslag fra kommunalsjef Med bakgrunn i det varslede mindreforbruket foreslås det en budsjettjustering på 0,04 mill. kr. som tilføres reserverte bevilgninger. Barnehager Barnehagene melder om et merforbruk på 0,49 mill kr, som skyldes i hovedsak kostnader knyttet til private barnehager og kjøp av plasser i andre kommuner. I salderingen av Statsbudsjettet fra Solberg-regjeringen ble det lagt frem, og vedtatt endringer, som påvirker barnehagesektoren spesielt. Effekten i vedtatt statsbudsjett for Andebu kommune, som gjelder barnehagesektoren er: ,- kr Likeverdig behandling av kommunale og private barnehager ,- kr Reversert reduksjon max.pris i barnehagene ,- kr Reversert opptrapping til 2 barnehageopptak ,- kr Redusert etterspørsel pga. økt kontantstøtte ,- kr Sum endring vedtatt statsbudsjett i bhg.sektoren i forhold til opprinnelig budsjettert rammetilskudd Max pris og reversert opptrapping ble kompensert i rammene for sektoren. Disse skulle derfor blitt trukket ut av rammene. Når det gjelder likeverdig behandling så skulle denne vært tilført rammen. Forholdet knyttet til kontantstøtte kan vi ikke se effekten av i forhold til barnehagesøknader. Med bakgrunn i det varslede merforbruket vil man ikke kunne påregne å kunne klare ytterligere rammekutt. Det foreslås derfor at reduksjonen i rammetilskuddet for kommunen samlet, som fremkommer som mindreinntekter på rammeområde 95, dekkes av reserverte bevilgninger.

11 Kultur Det meldes om et merforbruk på 0,3 mill. kr. Dette skyldes en økning i stilling som biblioteksjef, fra 50% - 90% stilling. I salderingen av Statsbudsjettet fra Solberg-regjeringen ble det lagt frem, og vedtatt endringer, som påvirker kultursektoren spesielt. Effekten i vedtatt statsbudsjett for Andebu kommune, som gjelder kultursektoren er: ,- kr Reversering av innføring av kulturskoletilbud i skole/sfo fra 2013, halvåreffekt skoleåret 2014/2015 Reverseringsbeløpet er satt likt med tildelt rammeøkning til dette formålet Med bakgrunn i det varslede merforbruket vil man ikke kunne påregne og kunne klare ytterligere rammekutt. Det foreslås derfor at reduksjonen i rammetilskuddet for kommunen samlet, som fremkommer som mindreinntekter på rammeområde 95, dekkes av reserverte bevilgninger. Helse, omsorg og velferd Sektoren melder om et mindreforbruk på 1,56 mill. kr. Dette skyldes at kommunen får etterbetalt tilskudd ressurskrevende tjenester for 2010/2011 på nær 2 mill. kr. Det er større avvik i prognosene på både utgifter og inntekter. Merutgifter i boligtjenesten, barnevernet, bolig for mindreårige flyktninger, dekkes opp av tilskudd som mottas knyttet til disse merutgiftene. Sykehjemmet her i tillegg merinntekter knyttet til vederlag og salgsinntekter på cateringvirksomhet. I prognosen inngår bruk av fond til tiltak innen folkehelse og frivilligsentral. Dette medfører at samlet vil sektoren ha et mindreforbruk på 2 mill. kr. inkludert bruk/avsetning fond. I henhold til økonomireglementet skal ikke ekstraordinære inntekter benyttes til økte aktiviteter uten kommunestyrets godkjenning. Det foreslås derfor at sektoren budsjettjusteres ved å øke inntektsanslaget med 2 mill. kr. og at midlene budsjetteres (overføres) til post reserverte bevilgninger, rammeområde 99. I salderingen av Statsbudsjettet fra Solberg-regjeringen ble det lagt frem, og vedtatt endringer, som påvirker barnevernstjenesten spesielt. Effekten i vedtatt statsbudsjett for Andebu kommune, som gjelder Barnevernstjenesten er: ,- kr Økning styrket tilsyn med barn i fosterhjem Med bakgrunn i det varslede merforbruket foreslås det en budsjettjustering på 0,047 mill. kr. som tilføres rammen fra reserverte bevilgninger. Det er imidlertid store avvik på de enkelte virksomhetene. Det legges fram et forslag til budsjettjusteringer som skal rette opp de avvik som framkommer i denne rapporten. Se kap 3.1. Teknikk, miljø og næring Sektoren melder om et mindreforbruk på 0,89 mill. kr. Dette skyldes at det på VAR-området vil bli mindreutgifter knyttet til vakanser. Mindreutgiftene på VAR-området, 0,89 mill. kr. må avsettes på fond, i henhold til regler for selvkost. I tillegg beregnes det et merforbruk på vintervedlikehold på veier på 0,5 mill. kr. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for gang- og sykkelvei Døvlehamna og Håskenveien er det behov for å tilføre sektoren 0,6 mill. kr. netto, dersom tiltakene skal iverksettes. Utgiftene er ikke innarbeidet i prognosen, da tiltakene fremmes som egne budsjettjusteringssaker. Bakgrunnen for tiltakene berører driftsbudsjettet og ikke i investeringsbudsjettet følger av GKRS nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet, 3.1

12 7. Utgifter til prosjektering av en konkret investering, klassifiseres som investeringsutgifter. Utgifter til utarbeidelse av planer som er pålagt etter plan- og bygningsloven og annen generell planlegging av investeringer, er ikke utgifter av investeringsmessig karakter. Dersom det i ettertid viser seg at investeringen ikke blir gjennomført, anses dette som en indikasjon på varig verdifall og nedskrivning skal vurderes i henhold til KRS nr. 9 Nedskrivning av anleggsmidler. Tilsvarende behov for budsjettjustering, knyttet til fremskynding av etablering gang- og sykkelvei på Gravdal, vil fremmes som egen sak i denne møteserie. Reserverte bevilgninger Pott reserverte bevilgninger er i budsjettet 2014 lagt inn med 2,608 mill.kr. I denne rapporten, og andre saker i samme møteserie er det foreslått bruk og avsetninger, som følger: Saldo pott reserverte bevilgninger pr. 1/ ,- Reguleringsplan G/S Døvlehamna *) ,- Reguleringsplan G/S Håskenveien *) ,- Anleggsbidrag til Fylkeskommunen til G/S-vei Gravdal i 2014 *) ,- Tilrettelegging av Agresso for elektronisk A-melding fra 1/ ,- Endring skatt/ramme ,- Økt tilsyn fosterhjemsbarn ,- Lånekostnader kjøp av grunneiendom festetomt KST 019/ ,- Red Frukt og grønt ungdomsskolen ,- Ekstraordinære inntekter ressurskrevende tjenester **) ,- Ny saldo Reserverte bevilgninger etter denne møteserie ,- *) Fremmes i egne saker i denne møteserie og ikke innarbeidet i prognosen **) Er ikke i prognosen til Reserverte bevilgninger, men foreslås budsjettjustert. Merinntekten fremkommer i prognosen under sektor Helse, omsorg og velferd (ansvar 400)

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE HURUM ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE 2013 KOMMUNE 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 4 2 ØKONOMISK UTVIKLING I 2013... 8 2.1 KOMMENTARER TIL HOVEDOVERSIKT DRIFT... 8 1.1.1 Sum driftsutgifter/driftsinntekter

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Budsjett- og regnskapsrapport

Budsjett- og regnskapsrapport Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet 06.11. Kommunestyret 18.11. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

Kommentarer. til. budsjett 2012

Kommentarer. til. budsjett 2012 Kommentarer til budsjett 2012 Vedtatt i kommunestyret i sak 113/11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 I. BUDSJETTPRIORITERINGER... 4 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT, GENERELLE BETRAKTNINGER

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: 1. Det gjøres følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan

Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan FORORD Med dette dokument legger rådmannen fram det administrative forslag til ansvarsbudsjett kommende driftsår, samt videre handlingsplan, dvs. Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan. Styringsdokumentet

Detaljer

FORORD. Vadsø 3. november 2003. Svein Tore Dørmænen rådmann

FORORD. Vadsø 3. november 2003. Svein Tore Dørmænen rådmann FORORD I det følgende presenteres Vadsø kommunes Styringsdokument 2004 strategi og handlingsplan 2005 07. Dette dokument er rådmannens tilrådning for kommunens drifts- og investeringsbudsjett kommende

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Lunner kommune. Resultatrapportering 2. tertial 2012

Lunner kommune. Resultatrapportering 2. tertial 2012 Lunner kommune Resultatrapportering 2. tertial 2012 Roa, 24.09.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 Brukere... 3 1.2 Organisasjon... 4 1.3 Økonomi... 4 2 SAMFUNNSUTVIKLING...10 2.1

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Lardal kommune Årsberetning 2012

Lardal kommune Årsberetning 2012 Lardal kommune Årsberetning Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Rådmannens kommentar 3 2 Befolkningsutvikling 4 3 Organisering 6 3.1 Politisk organisering 6 3.2 Kommunens organisering Lardal og personale 6

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

Årsmelding 2012 Bamble kommune

Årsmelding 2012 Bamble kommune Bamble kommune Årsmelding Årsmelding Bamble kommune Brotorvet fra sjøsiden Foto: Varden 05.03.2013 Side 1 av 121 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N

Detaljer