Vi venter fortsatt på import av tall fra AMK-sentralene for 2012 og 2013 til Ambustat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi venter fortsatt på import av tall fra AMK-sentralene for 2012 og 2013 til Ambustat."

Transkript

1 Ambulanse Midt-Norge HF Periode: august 2014 Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Aktivitet Vi venter fortsatt på import av tall fra AMK-sentralene for 2012 og 2013 til Ambustat. Programvare for analyse er installert, rutine for dataimport til server hvert døgn er etablert. Første generasjon «dashbord» i Qlikview er ikke ferdigstilt grunnet mangel på ressurser. Datauttak og analyse er derfor fortsatt avhengig av foreløpige løsninger og ikke av ønsket kvalitet. Etter hvert som vi bearbeider de tallene vi har, er det åpenbart at det må settes inn krefter på å gi tilbakemeldinger og følge opp for å utvikle datakvalitet på det ambulansepersonellet legger inn i Ambustat, selv om mye alt har nådd et godt nivå. Grafer under er hentet fra en «private edition». I august 2014 er det i Ambustat registrert 7281 oppdrag (Akutt 2006/Haster 2928/Vanlig 2347), med oppdragstimer og kjørte kilometer. Virksomheten innebærer uendret samlet oppdragsvolum sammenlignet med mai, og ingen vesentlig forskyvning mellom hastegrader i de siste månedene. I verktøyet Ambustat er det mulig å hente oversikt over fordeling mellom ulike typer oppdrag, og å sammenligne seg med andre tjenester som registrerer i samme system. Graf til venstre viser antall oppdrag pr 1000 innbyggere 2014 t.o.m. august. Samlet for AMN er det 85 oppdrag/1000 innb så langt (dvs prognose på 130/1000). Ordinære oppdrag utgjør i underkant av 70%, «rene» transportoppdrag 17%, og pasient tilsett uten behov for transport utgjør 7-8%. Samlet sett ligger regionen «midt i bunken» i forhold til oppdragsmengde pr 1000 innbyggere. 1

2 Primærproblem for oppdragene hittil i år er fordelt som figuren til venstre viser. Sykdom utgjør 70% av oppdragsmengden. Hjertesykdom inkludert STEMI utgjør drøyt 15%, luftveisproblematikk snaut 9%, mage/fordøyelse/urinveier litt over 11%, akutt pleie/nedsatt almenntilstand drøyt 7%, hjerneslag/nervesystem samlet 7,5%, herav FAST-symptomer hos 2,6%. Skader utgjør samlet 21%, men bare 10% i august, likevel en økning i antall akuttoppdrag. Psykiatri utgjør 3,7%, og rus/forgiftning utgjør 2,3%. Transport av ikke forløste gravide og spedbarn er under 2%, 121 pasienter i august. Det var 31 pasienter med smitteproblem som krevde tiltak ut over hansker i august, totalt 262 hittil i år. Figur 3 Skader, august 2014, levert sykehus, hastegrad akutt, triage, med fordeling på fylke, undergrupper, utrykningstid, åstedstid For august er det registrert 757 skadde pasienter. Av disse var 203 hastegrad akutt ut, 123 triage rød eller oransj på vei inn. Median utrykningstid er 7 minutter, median tid på stedet er 15 minutter. Dette synes å være en positiv utvikling (median tid på skadested i mai 23 minutter). Volumet av alvorlige skader i regionen er ikke stort. 2

3 Data for overlevelse ved plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus for august er vist under. Det er registrert gjenopprettet spontan sirkulasjon i 6 av 29 tilfeller i august, som er 20,9%. Tilsvarende for året til nå er 241/45 (18,6%). Disse dataene bør analyseres nærmere når det er kapasitet for det. Antallet hjertepasienter i august er 714. Av disse er 43 STEMI. Median utrykningstid er 10 minutter, median tid på stedet 20 minutter. 3 pasienter fikk trombolyse prehospitalt. Figur 4 Data for pasienter med FAST-symptomer på slag, mai

4 I august var det 114 pasienter i hastegrad akutt eller haster med FAST-symptomer (Facialisparese, Armparese + beinparese, Språkproblem, Taleproblem). Median utrykningstid er 8 minutter, median tid på stedet 14 ½ minutt. Det er fortsatt et meget hardt press på store deler av fagstaben. Hovedbelastning nå er undervisning før innfasing av nye felles retningslinjer Det omfattende prosjektet med nye monitorer har vist seg langt mer ressurskrevende enn forutsatt særlig på grunn av feil knyttet til leveransen. Samarbeidet særlig med HEMIT og MTA har vært meget godt. Systemet, som er kritisk viktig, med 140 monitorer, server i sykehus osv er i produksjon. Det vil være behov for oppfølging for at systemet skal være tilstrekkelig robust og integrert, og satt opp med tilstrekkelig støttesystem. Det er også et omfattende arbeid med opptak av nye lærlinger, utrykningskurs og annen oppfølging av kompetanseplan. Kvalitet August har vært «stille», både for nye registrerte hendelser og for behandling og lukking av tidligere meldte hendelser. Det er fortsatt overvekt av hendelser som vedrører samarbeid og kommunikasjon med eksterne samarbeidspartnere (legevakt/amk osv.). Mange meldinger omhandler Corpuls3. Disse er i hovedsak også meldt og fulgt opp av fagdirektør uten unødig tidstap, slik at kommunikasjonen opp mot leverandør, videre håndtering fra dem og tilbakemelding til brukerne kan gjøres fortløpende. Det spriker fremdeles ulikheter mellom avdelingene hva gjelder status på registrerte hendelser i EQS. Avd S-T har pr. august 39 registrerte hendelser, hvor av 4 meldinger er lukket og ytterligere 7 er under behandling. 28 hendelser er ubehandlet. Avdeling MR har 54 registrerte hendelser pr. august, og har i siste periode ikke fått lukket ytterligere meldinger. Status her er derfor 38 lukkede, 10 under behandling og 6 ubehandlede. Kvalitetsråd (avdeling) og kvalitetsutvalg har ikke hatt møter. Dette er ikke som ønsket. Avdeling N-T har 23 registrerte hendelser, hvor av 9 er lukket, 9 er under behandling og 5 er ubehandlet. EQS har så langt vært et godt hjelpemiddel hva gjelder registrering og behandling av meldinger i avdelingene, men begrenset funksjonalitet ved behandling av hendelser på tvers av foretaksgrensene. Dette krever derfor andre verktøy. Det er i perioden totalt meldt 21 nye hendelser: MR 6 hendelser, NT 7 hendelser og ST 8 hendelser Kategorier Ekstern klage 0 Klage/kommunikasjon/samarbeidspartnere 8 Rutine/prosedyre ikke fulgt 2 Tilfredsstillende rutine/prosedyre finnes ikke 0 Medisinteknisk utstyr 6 Bil, båre, materiell 3 Skade på eget personell 0 3.3/3.3a-melding 0 Annet 2 Oppfølging Erfaringslæring 0 Kvalitetsråd i henholdsvis MR, ST og NT Kvalitetsutvalg 0 Lukkede avvik: 11 fra forrige periode, 0 av de nye hendelsene 4

5 2 Økonomi August 2.1 Resultat Innledning hovedårsak til evt avvik Resultatet for august viser et underskudd 1,525 mill kroner, noe som avviker 0,2 mill kroner i forhold til budsjett. Avvik mellom regnskap og budsjett utgjør akkumulert pr ,4 mill kroner. Årsaken til avviket skyldes i hovedsak et udekket utfordringsbilde på 25 millioner kroner for Se nærmere omtale under prognose punkt 2.1.5, 2.2 og Inntekter Ambulanse Midt-Norge HFs inntekter består i all hovedsak av basisramme og båtinntekter. Av inntektene pr 31.8 på 465 mill kroner utgjør 451 mill kroner basisramme og 11 mill båtinntekter. Resterende beløp gjelder andre inntekter - eksempel gjestepasientinntekter, utleie av ambulanse med personell på diverse arrangement, utleie av legeressurs, utrykningskjøring m.m. Akkumulert er det inntektsført 1,3 mill kroner mer enn budsjettert hvorav kroner gjelder gevinst ved salg av biler, resten av avviket er i hovedsak knyttet til refusjon av kostander samt båtinntekter Varekostnad Virksomhetens varekostnad består, foruten legemidler og forbruksmateriell i ambulansene, i hovedsak av kostnader knyttet til 5 ambulansebåter og 1 pasientransportbåt. Regnskapet viser akkumulert pr 31.8 varekostnader på 35 mill kroner noe som tilsvarer et mindreforbruk på 1 mill kroner i forhold til budsjett Lønnskostnader Akkumulert pr 31.8 viser regnskapet et merforbruk på 0,4 mill kroner i lønnskostnader i forhold til budsjett. Utvikling i overtid og ekstrahjelp i tkr : Lav grunnbemanning ved overtakelse og lite tilgang til vikarer med riktig kompetanse har medført høy bruk av overtid siden oppstart. Spesielt har det vært store utfordringer med å få dekt vakter hvor det har vært behov for nivå 2-kompetanse og AMK-kompetanse. Det har i likhet med foregående måneder blitt generert høye overtidsutbetalinger også i august. AMN har i hele 2013 og 2014 jobbet hardt for å få på plass tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse. Erfaringstallene for perioden viser en reduksjon i overtidsutbetalinger på 9,4 mill kroner sammenlignet med samme periode i Det visers til omtale under kapitel 3. 5

6 Utvikling i overtid og ekstrahjelp i tkr for perioden januar 2013 tom august 2014: Andre driftskostnader Kontogruppe 6: Regnskapet for august viser for gruppe 6 et mindreforbruk på 0,8 mill kroner i forhold til budsjett. Akkumulerte tall viser pr 31.8 et mindreforbruk på 4,2 mill kroner, herav er 1 mill kroner knyttet til avskrivninger og 2,2 mill kroner er knyttet til lokaler. I tillegg er det mindre avvik knyttet til utstyr/inventar/driftsmateriell og reparasjoner og vedlikehold i forhold til periodisert budsjett. Kontogruppe 7: Regnskapet viser for kontogruppe 7 et akkumulert negativt avvik pr 31.8 på 17,8 mill kroner i forhold til budsjett. Kostnadsberegninger i forbindelse med budsjettbehandling for 2014 viser et utfordringsbilde på 25 millioner kroner. Det viser til nærmere omtale under punkt

7 I budsjettsammenheng så er dette utfordringsbildet nettet mot andre kostnader og fremkommer derfor som avvik på 2,08 mill kroner denne periode (akkumulert pr ,6 mill ) i kontogr 7. Resterende avvik i kontogruppe 7 i skyldes i hovedsak merforbruk på 1 mill kroner når det gjelder bilparken i forhold til budsjett Finansposter Av finansposter akkumulert pr 31.8, utgjør 1,4 mill kroner finansinntekter knyttet til bankkonto i DnB. Lån til RHFet på 108 mill kr renteberegnes ikke. 2.2 Prognose Innledning hovedårsak til evt avvik Det er ikke funnet grunnlag for å endre i årsprognosen i forhold til forrige rapportering. 2.3 Arbeid med tiltak for økonomisk balanse Styret ble i styresak 52/13 kjent med at foretakets kostnadsberegning for 2014 viser totale kostnader som er 25 mill kroner høyere enn den tildelte rammen på 676 mill kroner, og at det er ytterligere risiko knyttet til noen kostnadsarter. Styret ba derfor om at det skulle legges frem en plan over mulige tiltak som kan iverksettes for å bidra til å sikre et resultat i balanse for En oversikt med vurdering av mulige kostnadsreduserende tiltak ble lagt frem for styret i styresak 04/14 i styremøte 30. januar. I vedtaket ba styret om at det gjøres en ytterligere gjennomgang med konkrete tiltak inklusiv kostnadseffekt som viser hva som kan iverksettes for å sikre et resultat i balanse for Dette ble behandlet i styremøte sak 12/14. Styret ønsket å gå videre 7

8 med enkelte av de foreslåtte tiltakene og ba administrasjonen utarbeide en oversikt som viser antatt effekt i 2014 samt fremtidig helårseffekt. Denne ble framlagt for styret på styremøte Det er usikkerhet knyttet til hvilke økonomiske konsekvenser omorganisering av ressurser vil få. Dette punket er fortsatt under arbeid og resultatet av dette arbeidet vil bli tatt inn i prognosen på et senere tidspunkt. Dette er et arbeid som planlegges/gjennomføres sammen HF-ene og i dialog med kommunene. Alle økonomiske tiltak er iverksatt. 2.4 Likviditet Ambulanse Midt-Norge HF har pr 31.8 brukt av 4,4 mill kroner av kredittrammen. Foretakets bundne midler i form av skattetrekks midler saldo pr 31.8 utgjør 24 mill kroner 2.5 Investeringer Vedtatt investeringsramme for 2014 var på 35,5 mill kr og omfattet følgende planer: 25 mill kroner til innkjøp av ny multifunksjonsmonitor (overført fra 2013) 10 mill kroner til reinvestering av ambulanser. 0,5 mill kr i egenkapitalinnskudd KLP Pr er det foretatt reinvestering i ambulanser for 10 mill kroner. Dette beløpet hensyntar avhendigssum på 580 tkroner i forbindelse med salg/kondemnering brukte biler. I tillegg er det investert 1 mill i IKT-utstyr til virksomhetsregistrering i ambulansene samt påløpt 23,5 mill i investeringer knyttet til investering i nytt multifunksjonsmonitorutstyr. Egenkapitalinnskudd til KLP er betalt med kr 534 tkroner. 3. HR 3.1 Bemanning/innleie Bemanningsbudsjett er utarbeidet på alle enhetsnivå for hele I oversikten under finner vi utviklingen i brutto månedsverk i 2013, bemanningsbudsjettet i 2014, samt forbrukt brutto månedsverk i Langtidsplanene for arbeidstid er brukt som grunnlag for bemanningsbudsjettet, mens det er brukt erfaringstall kombinert med skjønn for å beregne størrelse og effekt av sykefravær, mertid/overtid/utrykning. 8

9 Brutto månedsverk Foretaksledelse Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Ambulanse Midt-Norge HF I august ligger antall brutto månedsverk godt over det som var budsjettert i Dette har i hovedsak bakgrunn i liten grad av periodisering av bemanningsbudsjettet, og dermed at det ikke er tatt nok høyde for sommerferieavviklingen. Vi ser samme kurve i 2013, med økning av brutto månedsverk i feriemånedene. Dette er læringspunkter å ha med seg videre fra vårt første år med langtidsplanlegging. Oppstartsmøte for gjennomføring av langtidsplanlegging av arbeidstid for 2015 er gjennomført og framdriftsplan for å ferdigstille alle planer innen 1.desember er lagt. Sentrale føringer og århjul er i hovedsak lagt for Det er utfordrende å få informasjon om aktiviteter hos ny arbeidsgiver som bør planlegges inn i turnusene. Der det er uavklart hvordan ny arbeidsgiver vil prioritere aktiviteter (fag, ledelse, HMS), planlegges det som om AMN skulle fortsatt, i hovedsak på samme nivå som i Avdelingene er i gang med utarbeidelse av lokale årshjul som grunnlag for turnusplanlegging. Erfaringene fra første år med langtidsplanlegging er i hovedsak svært god, samtidig som det er flere forbedringsområder å ta med seg inn i neste runde. Motivasjonen blant ledere på alle nivå oppleves som høy, og gjennom det første året har man opparbeidet seg egne idèer fra lokalt behov, for videreutvikling av metodikken. I tillegg til en positiv økonomisk effekt ift. reduserte overtidstimer, gis det tilbakemeldinger om en mer oversiktlig situasjon ift. sommerferieavvikling og mindre tid brukt til å hente inn vikarer (for stasjonsledere og områdeledere). Samtidig er det erfart enkelte steder at det har blitt planlagt for stramt ift. arbeidstid til faste ansatte på sommeren. Det er behov for å knytte til seg flere vikarer og gi disse en del vakter i løpet av sommeren, slik at de ikke binder seg opp i full tid hos annen arbeidsgiver. Ved å gi noen flere vakter til vikarer på sommeren, får vi noe større fleksibilitet ved korttidsfravær. Spesielt utfordrende har det vært med lite tilgang til vikarer ved de stasjoner som har hatt høyt sykefravær i sommer, noe som ble mest tydelig i Nord- Trøndelag denne sommeren. Utvikling i overtid i antall timer 9

10 Overtid (timer) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des AMN AMN Bruk av overtid er fortsatt høyt i foretaket. En økning i overtidsbruk i forbindelse med ferieavvikling var forventet. Trenden med forbedring ift 2014 er imidlertid der også i august. I august ble det betalt ut ca timer færre enn i august Totalt for feriemånedene juni, juli og august er det i 2014 utbetalt ca timer færre enn samme perioden i Dette anser vi som svært positiv utvikling, selv om det fortsatt er høye overtidstall. Hovedårsaken til lavere overtidsbruk er utdanningen av flere vikarer, langtidsplanlegging av arbeidstid og et lavt sykefravær (totalt sett). Variasjonen mellom avdelingene, og de enkelte stasjoner, er stor. Den avdelingen som har slitt med høyest forbruk av overtid tidligere, avdeling Møre og Romsdal, har også hatt den markant største reduksjonen. I avdelingen er det fortsatt de sykehusbaserte stasjonene som har størst bemanningsutfordring, og spesielt er det mangel på AMK-kompetanse hos vikarer som genererer mye overtid blant faste ansatte. På sykehusstasjonene i Møre og Romsdal forventes det imidlertid en større stabilitet i bemanning når det nå er gått over til døgnvakter i stedet for tredelt turnus ved stasjonene i Molde og Kristiansund. Det jobbes intensivt med løsninger for stasjonen i Ålesund også, og det er hyppig dialog med Helse Møre og Romsdal HF for å få endelige avklaringer ift. bemanning av AMK Møre og Romsdal (sammenslåing AMK i Molde og Ålesund). Sør-Trøndelag har også hatt en god reduksjon av overtidstimer, og melder om at spesielt ferieavviklingen i Trondheimsstasjonene har hatt god effekt av langtidsplanleggingen. Samtidig er det også i Trondheim utfordringer med tilstrekkelig personell med AMK-kompetanse. I Nord-Trøndelag var det en liten økning i overtid i juli, men i august er det en liten reduksjon av overtidstimer i 2014 sett i forhold til august Nord- Trøndelag har hatt høyt sykefravær i sommer, noe som i stor grad har sammenheng med behov for overtid. Også i Nord-Trøndelag er det knapphet med personell med AMK-kompetanse, noe som utløser mye overtid. Nord-Trøndelag var den avdelingen som hadde best resultat i fjor, noe som gjør at man ikke kan forvente like store reduksjoner av overtid som i de øvrige avdelingene. 10

11 Utvikling i mertid i antall timer Bruk av mertid i august lån på nesten samme nivå som i fjor. Noe mertid og overtid vil det alltid være behov for i en virksomhet, dette for å dekke ulike typer fravær og ikke planleggbare aktiviteter som overkjøring o.l. Økning av mertid kan ses i sammenheng med økt aktivitetsnivå. Økning i mertid i sommermånedene kan også ha sin bakgrunn i at vi har fått kanalisert flere timer fra overtid til mertid, noe som er positivt økonomisk sett. Mertid (timer) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des AMN AMN Innleie fra vikarbyrå Det benyttes ikke innleie fra vikarbyrå for operasjonelt personell, da tilgangen på kvalifisert personell hos vikarbyrå har vært lav. Det er for tiden innleie av èn person i administrativt arbeid fra vikarbyrå i foretaket. Deltid Deltid jul.14 Gjennomsnittlig stillingsandel 95,7 % Andel deltid 9,2 % I Ambulanse Midt-Norge HF er gjennomsnittlig stillingsandel svært høy og andel deltid lav. Dette nivået har holdt seg på samme nivå stort sett hele 2013 og har en ytterligere forbedring i Det ansettes stort sett bare i fullstillinger, unntakene er ved rettighetsbasert deltid som følge av f.eks. IA-tiltak eller omsorg for små barn, noe som kan generere åpninger i turnuser som må erstattes med reduserte stillingsandeler. Høye stillingsandeler gjør at man har mindre fleksibilitet ift. å benytte faste ansatte til å dekke fravær, uten at det generer overtid. Ved spesielt krevende turnussammensettinger, slik som ved stasjoner som også betjener AMK og/eller båt og legevakt, har det også vært nødvendig med noen mindre stillingsandeler for å få arbeidsplanene til å gå sammen. Bl.a. ansettes medisinstudenter i mindre stillingsandeler i Trondheim, for å få til en god avvikling av helgene. Dette er en positiv ordning for både Ambulanse Midt-Norge HF som mangler folk i helgene og studentene som får relevant praksis og inntekt til tidspunkter de ikke er opptatt på skolen. I forbindelse med nyansettelser praktiseres fortrinnsretten for deltidsansatte i tjenesten. 11

12 3.3 Sykefravær Sykefraværet har blitt gradvis lavere i 2014 for foretaket totalt sett. Den fine utviklingen samlet ser ut til å fortsette. Spesielt i Møre og Romsdal har sykefraværet blitt markant lavere de siste måneder, mens i Nord- Trøndelag har det vært en motsatt trend med økt sykefravær i feriemånedene. Det settes større fokus på målrettet forebygging og oppfølging av sykmeldte framover, samt direkte støtte til stasjonsledere for de stasjonene med størst utfordring. I alle avdelinger er det store variasjoner mellom stasjoner, og det vil være viktig å opprettholde fokuset på forebygging i tillegg til tett oppfølging av sykmeldte, selv om totaltallene har blitt bedre. Både totalt sett for hele foretaket, og fordelt på avdelingene, kan vi se en klar sammenheng mellom overtidstall og sykefravær denne sommeren. 3.4 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelser Langtidsplanlegging av arbeidstid er et av de største tiltakene for å sikre en bemanning som er i tråd med lovog avtaleverk. I ressursstyringssystemet har ledere til enhver tid mulighet til å sjekke ved innsetting av en ny vakt om dette medfører brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Oppfølging av den enkeltes arbeidsbelastning gjøres på individnivå av nærmeste leder. Det følges opp kontinuerlig i hver avdeling at ansatte ikke overstiger de antall timer man har lov til å jobbe. Prosess for oppfølging av overtidstimer er drøftet og protokollført i Samarbeidsutvalget, og ved behov for å gå ut over maksimalt antall overtidstimer drøftes dette med den enkelte ansatte og tillitsvalgte. Ved behov for å leie inn vikarer jobbes det kontinuerlig med bevisstgjøring av å benytte deltidsansatte, vikarer eller ansatte som har jobbet lite overtid tidligere. Dette for å redusere belastningen på hver enkelt og redusere utgifter ved overtidsbruk. Som beskrevet over er dette utfordrende pga. kvalifikasjonskrav og høy gjennomsnittlig stillingsandel, men med lengre planleggingshorisont på all planlagt aktivitet forventes det også færre brudd på arbeidstidsbestemmelsene. 12

13 4. Administrerende direktørs vurdering Det er ikke registrert dramatiske endringer i aktivitet eller oppdragsmengde innenfor ulike sykdoms- /skadekategorier i denne perioden. Det produseres gode virksomhetsdata, men så langt er ikke analyseverktøy i tilstrekkelig grad på plass. I denne fasen like før overføring av virksomheten til sykehusforetakene, er det nødvendig å prioritere overføringsarbeidet samt lansering av FRAM, felles operative retningslinjer for Ambulanse Midt-Norge. Det vil dermed fremdeles ta noe tid før en har ferdigstilt et godt rapporteringsregime med faste måleparametre. Overføringsprosjektet har framdrift i henhold til plan. Det er stort trykk på nøkkelpersonell fram mot overføringstidspunkt og mange kritisk viktige aktiviteter med gjensidig avhengighet. Foretaksledelsen følger utviklingen tett i samarbeid med prosjektledelsen. Det vurderes å være liten risiko i forhold til avvik i operativ drift ved overføring til sykehusforetakene. Risikoen vurderes som noe høyere for administrative funksjoner som også er viktig for styring av virksomheten. Overtidsbruken er fortsatt høy, men fallende. August er også preget av ferieavvikling og det er sannsynlig at overtidstallene vil falle ytterligere fram mot årsskiftet når nyutdannede ambulansearbeidere fyller opp ledige stillinger og utsjekkede 2. års lærlinger kommer i produksjon. Sykefraværstallene fortsetter å falle. Dette er meget positivt. Noen enkeltstasjoner har fremdeles høye fraværstall. Det arbeides her med årsaksanalyser og oppfølging. Økonomien i foretaket viser fortsatt den samme svake, men sikre positive utviklingen som rapportert siste mnd. Det betyr at en ikke finner grunn til å endre årsprognosen ved denne månedsrapporten heller. Årsprognosen holdes fast på minus 12 mill. En er ikke tilfreds med framdriften i arbeidet med kostnadsreduserende tiltak for driften for Dette handler om samarbeid med sykehusforetakene om justering i ambulanseberedskap ved noen stasjoner (vedtatt av styret i AMN HF) slik at foretakene settes i stand til å drive i balanse. Ambulanse Midt-Norge kan ikke alene iverksette slike tiltak. Det er etablert dialog om felles framdriftsplan med alle tre sykehusforetakene. Prognose om ingen økonomisk effekt av de aktuelle tiltakene i 2014 for Ambulanse Midt-Norge opprettholdes. 13

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: april 2014. Aktivitet. Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF. 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: april 2014. Aktivitet. Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF. 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Ambulanse Midt-Norge HF Periode: april 2014 Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Aktivitet I april 2014 er det i Ambustat registrert 7066 oppdrag (Akutt 2018/Haster

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: juni og juli 2014

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: juni og juli 2014 Ambulanse Midt-Norge HF Periode: juni og juli 2014 Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Fagressursene er på sommeren beslaglagt i operativ virksomhet i tillegg til

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: januar 2014. Aktivitet. Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF. 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: januar 2014. Aktivitet. Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF. 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Ambulanse Midt-Norge HF Periode: januar 2014 Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF Aktivitet 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Virksomhetsvolumet, januar 2014 (2013 i parentes), basert på tall fra

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: Desember 2014

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: Desember 2014 Ambulanse Midt-Norge HF Periode: Desember 2014 Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Aktivitet Aktivitetstall hentes fra virksomhetsdatabasen Ambustat, og bearbeides

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 31/13 Statusrapport Ambulanse Midt-Norge HF pr juli 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 31/13 Statusrapport Ambulanse Midt-Norge HF pr juli 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 31/13 Statusrapport Ambulanse Midt-Norge HF pr juli 2013 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Økonomidirektør Bente Sollie ADM. DIREKTØRS FORSLAG TIL VEDTAK: 1 Styret ser svært

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 36/14 Status bemanning og overtidsutvikling Saksbeh: Bente Sollie / Marit Sjølie Arkivkode: 2014/203 Dato: 13.06.14 Forslag til vedtak: Styret ber om at det fortsettes

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF

Ambulanse Midt-Norge HF Ambulanse Midt-Norge HF Status pr. medio mars 2013 Orientering til styret 13. mars 2013 Håkon Gammelsæter Adm.dir. Formelle forhold Milepæler: Avtale med sykehusforetakene (HNT, St. Olavs og HMR) er på

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Marianne Støre Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/533 Dato for styremøte 7.1.2015 Forslag

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 13-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. DESEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 04.05.2010 21/10

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Sentral stab Organisasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 29/14 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 30.10.2014 Saksansvarlig: Heidi

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013. SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013. SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013 SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.oktober 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 62/13 Statusrapport Helse Midt-Norge pr juli 2013

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 62/13 Statusrapport Helse Midt-Norge pr juli 2013 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 62/13 Statusrapport Helse Midt-Norge pr juli 2013 Saksbehandler Rigmor Mollan Ansvarlig direktør Reidun Martine Rømo Saksmappe 12/562 Dato for styremøte 29.08.13 Forslag

Detaljer

Styrerapporter HR september 2008

Styrerapporter HR september 2008 Styrerapporter HR september 2008 Teritalsrapport mai-august Tertialrapporten er bygd opp med fokus på følgende tema 1. Månedsverk 2. Fravær inklusive sykefravær 3. Andel deltidsansatte Månedsverk. Mål:

Detaljer

Ambulansetjenesten i Midt-Norge - status og utfordringsbilde. ved adm.dir Håkon Gammelsæter styreseminar, Stjørdal 13. mars 2013

Ambulansetjenesten i Midt-Norge - status og utfordringsbilde. ved adm.dir Håkon Gammelsæter styreseminar, Stjørdal 13. mars 2013 Ambulansetjenesten i Midt-Norge - status og utfordringsbilde ved adm.dir Håkon Gammelsæter styreseminar, Stjørdal 13. mars 2013 Agenda Kort om etablering av virksomheten Prioriterte områder i 2013 Utfordringsbildet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

ÅRSVERKSUTVIKLING 2012

ÅRSVERKSUTVIKLING 2012 ÅRSVERKSUTVIKLING 2012 Innhold VVHF TOTALT... 2 DRAMMEN SYKEHUS... 6 BÆRUM SYKEHUS... 7 RINGERIKE SYKEHUS... 8 KONGSBERG SYKEHUS... 10 PSYKISK HELSE OG RUS... 11 INTERN SERVICE... 12 MEDISINSK DIAGNOSTIK...

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE R STYRET Sak 05/14 Resultat og Investeringsbudsjett 2014 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/11 Anne Marie Barane Dato for styremøte 06.02.14 Forslag til vedtak:

Detaljer

Rapport 1. tertial 2010

Rapport 1. tertial 2010 Rapport 1. tertial 2010 Innhold: Personal...2 Sykefravær...2 Økonomi...3 Resultat...3 Investeringer...7 Prognose...7 Årsverksutvikling...7 Salg til eksterne...8 Oppfølging av Riksrevisjonenes rapport om

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging SAKSFREMLEGG Sak 26/12 Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.9.2012 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-30 Arkiv: 251 Innstilling

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/ SAK NR 14- Virksomhetsrapportering per 28. februar Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 10.12.12 Karin Ask-Henriksen Evaluering av hovedferieavvikling 2012 - Overordnede prinsipper for hovedferieavviklingen 2013 Saksnr.

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/ SAK NR 52- Virksomhetsrapportering per 31. august Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 09.11.10 86/10 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor Mollan

Detaljer

Dialogmøte. Helse Nord-Trøndelag. 9. mars 2010

Dialogmøte. Helse Nord-Trøndelag. 9. mars 2010 Dialogmøte Helse Nord-Trøndelag 9. mars 2010 Agenda 1. Resultat og prognose pr. januar 2010 2. Analyse budsjett 2010 Periodisering Prinsipper 3. Aktivitet Resultat hittil i år Periodisert budsjett Prognose

Detaljer

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Prosjektrapport Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Jan Arild Brandshaug 25.11.213 Innhold Bakgrunn for prosjektet..3 Status før prosjektet 4 Drift av vikarpool...6 Økonomi.7 Ledelse 7

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Dato 22.februar 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 013/2012 29.2.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Bech, Hilde Kristin 29.11.2013 Innhold: 1. Bakgrunn... 2 2. Utvikling... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Typene

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid SAKSFREMLEGG Sak 23/13 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.06.13 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-38 Arkiv:

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 SAK NR 02-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 30. NOVEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/2012 SAK NR 53-2012 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. JANUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Ambulanseforetaket Status og Framdrift 22. august 2012. Orientering til Styret. Håkon Gammelsæter Adm.dir.

Ambulanseforetaket Status og Framdrift 22. august 2012. Orientering til Styret. Håkon Gammelsæter Adm.dir. Ambulanseforetaket Status og Framdrift 22. august 2012 Orientering til Styret Håkon Gammelsæter Adm.dir. Formelle forhold: Milepæler Brev om virksomhetsoverdragelse og reservasjonsrett sendt ut til alle

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 17.10.2014 Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

Vedlegg 1 til sak 052-2012. Divisjonsvis bemanningsutvikling

Vedlegg 1 til sak 052-2012. Divisjonsvis bemanningsutvikling Vedlegg 1 til sak 052-2012 Divisjonsvis bemanningsutvikling Brumunddal, 14. juni 2012 Side 1 av 26 Innhold 1 DIVISJON ELVERUM-HAMAR... 2 2 DIVISJON GJØVIK... 6 3 DIVISJON LILLEHAMMER... 8 4 DIVISJON PREHOSPITALE

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF

Ambulanse Midt-Norge HF Ambulanse Midt-Norge HF Status pr. januar 2013 Orientering til styret 24. januar 2013 Håkon Gammelsæter Adm.dir. Formelle forhold Milepæler: Ambulanse Midt-Norge HF tok formelt over all bil- og båtambulansetjeneste

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

SAK NR 084 2014 FORETAKETS ARBEID MED DELTID OG BRUK AV INNLEIE OG MIDLERTIDIGE STILLINGER - ORIENTERING

SAK NR 084 2014 FORETAKETS ARBEID MED DELTID OG BRUK AV INNLEIE OG MIDLERTIDIGE STILLINGER - ORIENTERING Sykehuset Innlandet HF Styremøte 24.10.14 SAK NR 084 2014 FORETAKETS ARBEID MED DELTID OG BRUK AV INNLEIE OG MIDLERTIDIGE STILLINGER - ORIENTERING Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelse om foretakets

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer