Vi venter fortsatt på import av tall fra AMK-sentralene for 2012 og 2013 til Ambustat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi venter fortsatt på import av tall fra AMK-sentralene for 2012 og 2013 til Ambustat."

Transkript

1 Ambulanse Midt-Norge HF Periode: august 2014 Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Aktivitet Vi venter fortsatt på import av tall fra AMK-sentralene for 2012 og 2013 til Ambustat. Programvare for analyse er installert, rutine for dataimport til server hvert døgn er etablert. Første generasjon «dashbord» i Qlikview er ikke ferdigstilt grunnet mangel på ressurser. Datauttak og analyse er derfor fortsatt avhengig av foreløpige løsninger og ikke av ønsket kvalitet. Etter hvert som vi bearbeider de tallene vi har, er det åpenbart at det må settes inn krefter på å gi tilbakemeldinger og følge opp for å utvikle datakvalitet på det ambulansepersonellet legger inn i Ambustat, selv om mye alt har nådd et godt nivå. Grafer under er hentet fra en «private edition». I august 2014 er det i Ambustat registrert 7281 oppdrag (Akutt 2006/Haster 2928/Vanlig 2347), med oppdragstimer og kjørte kilometer. Virksomheten innebærer uendret samlet oppdragsvolum sammenlignet med mai, og ingen vesentlig forskyvning mellom hastegrader i de siste månedene. I verktøyet Ambustat er det mulig å hente oversikt over fordeling mellom ulike typer oppdrag, og å sammenligne seg med andre tjenester som registrerer i samme system. Graf til venstre viser antall oppdrag pr 1000 innbyggere 2014 t.o.m. august. Samlet for AMN er det 85 oppdrag/1000 innb så langt (dvs prognose på 130/1000). Ordinære oppdrag utgjør i underkant av 70%, «rene» transportoppdrag 17%, og pasient tilsett uten behov for transport utgjør 7-8%. Samlet sett ligger regionen «midt i bunken» i forhold til oppdragsmengde pr 1000 innbyggere. 1

2 Primærproblem for oppdragene hittil i år er fordelt som figuren til venstre viser. Sykdom utgjør 70% av oppdragsmengden. Hjertesykdom inkludert STEMI utgjør drøyt 15%, luftveisproblematikk snaut 9%, mage/fordøyelse/urinveier litt over 11%, akutt pleie/nedsatt almenntilstand drøyt 7%, hjerneslag/nervesystem samlet 7,5%, herav FAST-symptomer hos 2,6%. Skader utgjør samlet 21%, men bare 10% i august, likevel en økning i antall akuttoppdrag. Psykiatri utgjør 3,7%, og rus/forgiftning utgjør 2,3%. Transport av ikke forløste gravide og spedbarn er under 2%, 121 pasienter i august. Det var 31 pasienter med smitteproblem som krevde tiltak ut over hansker i august, totalt 262 hittil i år. Figur 3 Skader, august 2014, levert sykehus, hastegrad akutt, triage, med fordeling på fylke, undergrupper, utrykningstid, åstedstid For august er det registrert 757 skadde pasienter. Av disse var 203 hastegrad akutt ut, 123 triage rød eller oransj på vei inn. Median utrykningstid er 7 minutter, median tid på stedet er 15 minutter. Dette synes å være en positiv utvikling (median tid på skadested i mai 23 minutter). Volumet av alvorlige skader i regionen er ikke stort. 2

3 Data for overlevelse ved plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus for august er vist under. Det er registrert gjenopprettet spontan sirkulasjon i 6 av 29 tilfeller i august, som er 20,9%. Tilsvarende for året til nå er 241/45 (18,6%). Disse dataene bør analyseres nærmere når det er kapasitet for det. Antallet hjertepasienter i august er 714. Av disse er 43 STEMI. Median utrykningstid er 10 minutter, median tid på stedet 20 minutter. 3 pasienter fikk trombolyse prehospitalt. Figur 4 Data for pasienter med FAST-symptomer på slag, mai

4 I august var det 114 pasienter i hastegrad akutt eller haster med FAST-symptomer (Facialisparese, Armparese + beinparese, Språkproblem, Taleproblem). Median utrykningstid er 8 minutter, median tid på stedet 14 ½ minutt. Det er fortsatt et meget hardt press på store deler av fagstaben. Hovedbelastning nå er undervisning før innfasing av nye felles retningslinjer Det omfattende prosjektet med nye monitorer har vist seg langt mer ressurskrevende enn forutsatt særlig på grunn av feil knyttet til leveransen. Samarbeidet særlig med HEMIT og MTA har vært meget godt. Systemet, som er kritisk viktig, med 140 monitorer, server i sykehus osv er i produksjon. Det vil være behov for oppfølging for at systemet skal være tilstrekkelig robust og integrert, og satt opp med tilstrekkelig støttesystem. Det er også et omfattende arbeid med opptak av nye lærlinger, utrykningskurs og annen oppfølging av kompetanseplan. Kvalitet August har vært «stille», både for nye registrerte hendelser og for behandling og lukking av tidligere meldte hendelser. Det er fortsatt overvekt av hendelser som vedrører samarbeid og kommunikasjon med eksterne samarbeidspartnere (legevakt/amk osv.). Mange meldinger omhandler Corpuls3. Disse er i hovedsak også meldt og fulgt opp av fagdirektør uten unødig tidstap, slik at kommunikasjonen opp mot leverandør, videre håndtering fra dem og tilbakemelding til brukerne kan gjøres fortløpende. Det spriker fremdeles ulikheter mellom avdelingene hva gjelder status på registrerte hendelser i EQS. Avd S-T har pr. august 39 registrerte hendelser, hvor av 4 meldinger er lukket og ytterligere 7 er under behandling. 28 hendelser er ubehandlet. Avdeling MR har 54 registrerte hendelser pr. august, og har i siste periode ikke fått lukket ytterligere meldinger. Status her er derfor 38 lukkede, 10 under behandling og 6 ubehandlede. Kvalitetsråd (avdeling) og kvalitetsutvalg har ikke hatt møter. Dette er ikke som ønsket. Avdeling N-T har 23 registrerte hendelser, hvor av 9 er lukket, 9 er under behandling og 5 er ubehandlet. EQS har så langt vært et godt hjelpemiddel hva gjelder registrering og behandling av meldinger i avdelingene, men begrenset funksjonalitet ved behandling av hendelser på tvers av foretaksgrensene. Dette krever derfor andre verktøy. Det er i perioden totalt meldt 21 nye hendelser: MR 6 hendelser, NT 7 hendelser og ST 8 hendelser Kategorier Ekstern klage 0 Klage/kommunikasjon/samarbeidspartnere 8 Rutine/prosedyre ikke fulgt 2 Tilfredsstillende rutine/prosedyre finnes ikke 0 Medisinteknisk utstyr 6 Bil, båre, materiell 3 Skade på eget personell 0 3.3/3.3a-melding 0 Annet 2 Oppfølging Erfaringslæring 0 Kvalitetsråd i henholdsvis MR, ST og NT Kvalitetsutvalg 0 Lukkede avvik: 11 fra forrige periode, 0 av de nye hendelsene 4

5 2 Økonomi August 2.1 Resultat Innledning hovedårsak til evt avvik Resultatet for august viser et underskudd 1,525 mill kroner, noe som avviker 0,2 mill kroner i forhold til budsjett. Avvik mellom regnskap og budsjett utgjør akkumulert pr ,4 mill kroner. Årsaken til avviket skyldes i hovedsak et udekket utfordringsbilde på 25 millioner kroner for Se nærmere omtale under prognose punkt 2.1.5, 2.2 og Inntekter Ambulanse Midt-Norge HFs inntekter består i all hovedsak av basisramme og båtinntekter. Av inntektene pr 31.8 på 465 mill kroner utgjør 451 mill kroner basisramme og 11 mill båtinntekter. Resterende beløp gjelder andre inntekter - eksempel gjestepasientinntekter, utleie av ambulanse med personell på diverse arrangement, utleie av legeressurs, utrykningskjøring m.m. Akkumulert er det inntektsført 1,3 mill kroner mer enn budsjettert hvorav kroner gjelder gevinst ved salg av biler, resten av avviket er i hovedsak knyttet til refusjon av kostander samt båtinntekter Varekostnad Virksomhetens varekostnad består, foruten legemidler og forbruksmateriell i ambulansene, i hovedsak av kostnader knyttet til 5 ambulansebåter og 1 pasientransportbåt. Regnskapet viser akkumulert pr 31.8 varekostnader på 35 mill kroner noe som tilsvarer et mindreforbruk på 1 mill kroner i forhold til budsjett Lønnskostnader Akkumulert pr 31.8 viser regnskapet et merforbruk på 0,4 mill kroner i lønnskostnader i forhold til budsjett. Utvikling i overtid og ekstrahjelp i tkr : Lav grunnbemanning ved overtakelse og lite tilgang til vikarer med riktig kompetanse har medført høy bruk av overtid siden oppstart. Spesielt har det vært store utfordringer med å få dekt vakter hvor det har vært behov for nivå 2-kompetanse og AMK-kompetanse. Det har i likhet med foregående måneder blitt generert høye overtidsutbetalinger også i august. AMN har i hele 2013 og 2014 jobbet hardt for å få på plass tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse. Erfaringstallene for perioden viser en reduksjon i overtidsutbetalinger på 9,4 mill kroner sammenlignet med samme periode i Det visers til omtale under kapitel 3. 5

6 Utvikling i overtid og ekstrahjelp i tkr for perioden januar 2013 tom august 2014: Andre driftskostnader Kontogruppe 6: Regnskapet for august viser for gruppe 6 et mindreforbruk på 0,8 mill kroner i forhold til budsjett. Akkumulerte tall viser pr 31.8 et mindreforbruk på 4,2 mill kroner, herav er 1 mill kroner knyttet til avskrivninger og 2,2 mill kroner er knyttet til lokaler. I tillegg er det mindre avvik knyttet til utstyr/inventar/driftsmateriell og reparasjoner og vedlikehold i forhold til periodisert budsjett. Kontogruppe 7: Regnskapet viser for kontogruppe 7 et akkumulert negativt avvik pr 31.8 på 17,8 mill kroner i forhold til budsjett. Kostnadsberegninger i forbindelse med budsjettbehandling for 2014 viser et utfordringsbilde på 25 millioner kroner. Det viser til nærmere omtale under punkt

7 I budsjettsammenheng så er dette utfordringsbildet nettet mot andre kostnader og fremkommer derfor som avvik på 2,08 mill kroner denne periode (akkumulert pr ,6 mill ) i kontogr 7. Resterende avvik i kontogruppe 7 i skyldes i hovedsak merforbruk på 1 mill kroner når det gjelder bilparken i forhold til budsjett Finansposter Av finansposter akkumulert pr 31.8, utgjør 1,4 mill kroner finansinntekter knyttet til bankkonto i DnB. Lån til RHFet på 108 mill kr renteberegnes ikke. 2.2 Prognose Innledning hovedårsak til evt avvik Det er ikke funnet grunnlag for å endre i årsprognosen i forhold til forrige rapportering. 2.3 Arbeid med tiltak for økonomisk balanse Styret ble i styresak 52/13 kjent med at foretakets kostnadsberegning for 2014 viser totale kostnader som er 25 mill kroner høyere enn den tildelte rammen på 676 mill kroner, og at det er ytterligere risiko knyttet til noen kostnadsarter. Styret ba derfor om at det skulle legges frem en plan over mulige tiltak som kan iverksettes for å bidra til å sikre et resultat i balanse for En oversikt med vurdering av mulige kostnadsreduserende tiltak ble lagt frem for styret i styresak 04/14 i styremøte 30. januar. I vedtaket ba styret om at det gjøres en ytterligere gjennomgang med konkrete tiltak inklusiv kostnadseffekt som viser hva som kan iverksettes for å sikre et resultat i balanse for Dette ble behandlet i styremøte sak 12/14. Styret ønsket å gå videre 7

8 med enkelte av de foreslåtte tiltakene og ba administrasjonen utarbeide en oversikt som viser antatt effekt i 2014 samt fremtidig helårseffekt. Denne ble framlagt for styret på styremøte Det er usikkerhet knyttet til hvilke økonomiske konsekvenser omorganisering av ressurser vil få. Dette punket er fortsatt under arbeid og resultatet av dette arbeidet vil bli tatt inn i prognosen på et senere tidspunkt. Dette er et arbeid som planlegges/gjennomføres sammen HF-ene og i dialog med kommunene. Alle økonomiske tiltak er iverksatt. 2.4 Likviditet Ambulanse Midt-Norge HF har pr 31.8 brukt av 4,4 mill kroner av kredittrammen. Foretakets bundne midler i form av skattetrekks midler saldo pr 31.8 utgjør 24 mill kroner 2.5 Investeringer Vedtatt investeringsramme for 2014 var på 35,5 mill kr og omfattet følgende planer: 25 mill kroner til innkjøp av ny multifunksjonsmonitor (overført fra 2013) 10 mill kroner til reinvestering av ambulanser. 0,5 mill kr i egenkapitalinnskudd KLP Pr er det foretatt reinvestering i ambulanser for 10 mill kroner. Dette beløpet hensyntar avhendigssum på 580 tkroner i forbindelse med salg/kondemnering brukte biler. I tillegg er det investert 1 mill i IKT-utstyr til virksomhetsregistrering i ambulansene samt påløpt 23,5 mill i investeringer knyttet til investering i nytt multifunksjonsmonitorutstyr. Egenkapitalinnskudd til KLP er betalt med kr 534 tkroner. 3. HR 3.1 Bemanning/innleie Bemanningsbudsjett er utarbeidet på alle enhetsnivå for hele I oversikten under finner vi utviklingen i brutto månedsverk i 2013, bemanningsbudsjettet i 2014, samt forbrukt brutto månedsverk i Langtidsplanene for arbeidstid er brukt som grunnlag for bemanningsbudsjettet, mens det er brukt erfaringstall kombinert med skjønn for å beregne størrelse og effekt av sykefravær, mertid/overtid/utrykning. 8

9 Brutto månedsverk Foretaksledelse Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Ambulanse Midt-Norge HF I august ligger antall brutto månedsverk godt over det som var budsjettert i Dette har i hovedsak bakgrunn i liten grad av periodisering av bemanningsbudsjettet, og dermed at det ikke er tatt nok høyde for sommerferieavviklingen. Vi ser samme kurve i 2013, med økning av brutto månedsverk i feriemånedene. Dette er læringspunkter å ha med seg videre fra vårt første år med langtidsplanlegging. Oppstartsmøte for gjennomføring av langtidsplanlegging av arbeidstid for 2015 er gjennomført og framdriftsplan for å ferdigstille alle planer innen 1.desember er lagt. Sentrale føringer og århjul er i hovedsak lagt for Det er utfordrende å få informasjon om aktiviteter hos ny arbeidsgiver som bør planlegges inn i turnusene. Der det er uavklart hvordan ny arbeidsgiver vil prioritere aktiviteter (fag, ledelse, HMS), planlegges det som om AMN skulle fortsatt, i hovedsak på samme nivå som i Avdelingene er i gang med utarbeidelse av lokale årshjul som grunnlag for turnusplanlegging. Erfaringene fra første år med langtidsplanlegging er i hovedsak svært god, samtidig som det er flere forbedringsområder å ta med seg inn i neste runde. Motivasjonen blant ledere på alle nivå oppleves som høy, og gjennom det første året har man opparbeidet seg egne idèer fra lokalt behov, for videreutvikling av metodikken. I tillegg til en positiv økonomisk effekt ift. reduserte overtidstimer, gis det tilbakemeldinger om en mer oversiktlig situasjon ift. sommerferieavvikling og mindre tid brukt til å hente inn vikarer (for stasjonsledere og områdeledere). Samtidig er det erfart enkelte steder at det har blitt planlagt for stramt ift. arbeidstid til faste ansatte på sommeren. Det er behov for å knytte til seg flere vikarer og gi disse en del vakter i løpet av sommeren, slik at de ikke binder seg opp i full tid hos annen arbeidsgiver. Ved å gi noen flere vakter til vikarer på sommeren, får vi noe større fleksibilitet ved korttidsfravær. Spesielt utfordrende har det vært med lite tilgang til vikarer ved de stasjoner som har hatt høyt sykefravær i sommer, noe som ble mest tydelig i Nord- Trøndelag denne sommeren. Utvikling i overtid i antall timer 9

10 Overtid (timer) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des AMN AMN Bruk av overtid er fortsatt høyt i foretaket. En økning i overtidsbruk i forbindelse med ferieavvikling var forventet. Trenden med forbedring ift 2014 er imidlertid der også i august. I august ble det betalt ut ca timer færre enn i august Totalt for feriemånedene juni, juli og august er det i 2014 utbetalt ca timer færre enn samme perioden i Dette anser vi som svært positiv utvikling, selv om det fortsatt er høye overtidstall. Hovedårsaken til lavere overtidsbruk er utdanningen av flere vikarer, langtidsplanlegging av arbeidstid og et lavt sykefravær (totalt sett). Variasjonen mellom avdelingene, og de enkelte stasjoner, er stor. Den avdelingen som har slitt med høyest forbruk av overtid tidligere, avdeling Møre og Romsdal, har også hatt den markant største reduksjonen. I avdelingen er det fortsatt de sykehusbaserte stasjonene som har størst bemanningsutfordring, og spesielt er det mangel på AMK-kompetanse hos vikarer som genererer mye overtid blant faste ansatte. På sykehusstasjonene i Møre og Romsdal forventes det imidlertid en større stabilitet i bemanning når det nå er gått over til døgnvakter i stedet for tredelt turnus ved stasjonene i Molde og Kristiansund. Det jobbes intensivt med løsninger for stasjonen i Ålesund også, og det er hyppig dialog med Helse Møre og Romsdal HF for å få endelige avklaringer ift. bemanning av AMK Møre og Romsdal (sammenslåing AMK i Molde og Ålesund). Sør-Trøndelag har også hatt en god reduksjon av overtidstimer, og melder om at spesielt ferieavviklingen i Trondheimsstasjonene har hatt god effekt av langtidsplanleggingen. Samtidig er det også i Trondheim utfordringer med tilstrekkelig personell med AMK-kompetanse. I Nord-Trøndelag var det en liten økning i overtid i juli, men i august er det en liten reduksjon av overtidstimer i 2014 sett i forhold til august Nord- Trøndelag har hatt høyt sykefravær i sommer, noe som i stor grad har sammenheng med behov for overtid. Også i Nord-Trøndelag er det knapphet med personell med AMK-kompetanse, noe som utløser mye overtid. Nord-Trøndelag var den avdelingen som hadde best resultat i fjor, noe som gjør at man ikke kan forvente like store reduksjoner av overtid som i de øvrige avdelingene. 10

11 Utvikling i mertid i antall timer Bruk av mertid i august lån på nesten samme nivå som i fjor. Noe mertid og overtid vil det alltid være behov for i en virksomhet, dette for å dekke ulike typer fravær og ikke planleggbare aktiviteter som overkjøring o.l. Økning av mertid kan ses i sammenheng med økt aktivitetsnivå. Økning i mertid i sommermånedene kan også ha sin bakgrunn i at vi har fått kanalisert flere timer fra overtid til mertid, noe som er positivt økonomisk sett. Mertid (timer) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des AMN AMN Innleie fra vikarbyrå Det benyttes ikke innleie fra vikarbyrå for operasjonelt personell, da tilgangen på kvalifisert personell hos vikarbyrå har vært lav. Det er for tiden innleie av èn person i administrativt arbeid fra vikarbyrå i foretaket. Deltid Deltid jul.14 Gjennomsnittlig stillingsandel 95,7 % Andel deltid 9,2 % I Ambulanse Midt-Norge HF er gjennomsnittlig stillingsandel svært høy og andel deltid lav. Dette nivået har holdt seg på samme nivå stort sett hele 2013 og har en ytterligere forbedring i Det ansettes stort sett bare i fullstillinger, unntakene er ved rettighetsbasert deltid som følge av f.eks. IA-tiltak eller omsorg for små barn, noe som kan generere åpninger i turnuser som må erstattes med reduserte stillingsandeler. Høye stillingsandeler gjør at man har mindre fleksibilitet ift. å benytte faste ansatte til å dekke fravær, uten at det generer overtid. Ved spesielt krevende turnussammensettinger, slik som ved stasjoner som også betjener AMK og/eller båt og legevakt, har det også vært nødvendig med noen mindre stillingsandeler for å få arbeidsplanene til å gå sammen. Bl.a. ansettes medisinstudenter i mindre stillingsandeler i Trondheim, for å få til en god avvikling av helgene. Dette er en positiv ordning for både Ambulanse Midt-Norge HF som mangler folk i helgene og studentene som får relevant praksis og inntekt til tidspunkter de ikke er opptatt på skolen. I forbindelse med nyansettelser praktiseres fortrinnsretten for deltidsansatte i tjenesten. 11

12 3.3 Sykefravær Sykefraværet har blitt gradvis lavere i 2014 for foretaket totalt sett. Den fine utviklingen samlet ser ut til å fortsette. Spesielt i Møre og Romsdal har sykefraværet blitt markant lavere de siste måneder, mens i Nord- Trøndelag har det vært en motsatt trend med økt sykefravær i feriemånedene. Det settes større fokus på målrettet forebygging og oppfølging av sykmeldte framover, samt direkte støtte til stasjonsledere for de stasjonene med størst utfordring. I alle avdelinger er det store variasjoner mellom stasjoner, og det vil være viktig å opprettholde fokuset på forebygging i tillegg til tett oppfølging av sykmeldte, selv om totaltallene har blitt bedre. Både totalt sett for hele foretaket, og fordelt på avdelingene, kan vi se en klar sammenheng mellom overtidstall og sykefravær denne sommeren. 3.4 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelser Langtidsplanlegging av arbeidstid er et av de største tiltakene for å sikre en bemanning som er i tråd med lovog avtaleverk. I ressursstyringssystemet har ledere til enhver tid mulighet til å sjekke ved innsetting av en ny vakt om dette medfører brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Oppfølging av den enkeltes arbeidsbelastning gjøres på individnivå av nærmeste leder. Det følges opp kontinuerlig i hver avdeling at ansatte ikke overstiger de antall timer man har lov til å jobbe. Prosess for oppfølging av overtidstimer er drøftet og protokollført i Samarbeidsutvalget, og ved behov for å gå ut over maksimalt antall overtidstimer drøftes dette med den enkelte ansatte og tillitsvalgte. Ved behov for å leie inn vikarer jobbes det kontinuerlig med bevisstgjøring av å benytte deltidsansatte, vikarer eller ansatte som har jobbet lite overtid tidligere. Dette for å redusere belastningen på hver enkelt og redusere utgifter ved overtidsbruk. Som beskrevet over er dette utfordrende pga. kvalifikasjonskrav og høy gjennomsnittlig stillingsandel, men med lengre planleggingshorisont på all planlagt aktivitet forventes det også færre brudd på arbeidstidsbestemmelsene. 12

13 4. Administrerende direktørs vurdering Det er ikke registrert dramatiske endringer i aktivitet eller oppdragsmengde innenfor ulike sykdoms- /skadekategorier i denne perioden. Det produseres gode virksomhetsdata, men så langt er ikke analyseverktøy i tilstrekkelig grad på plass. I denne fasen like før overføring av virksomheten til sykehusforetakene, er det nødvendig å prioritere overføringsarbeidet samt lansering av FRAM, felles operative retningslinjer for Ambulanse Midt-Norge. Det vil dermed fremdeles ta noe tid før en har ferdigstilt et godt rapporteringsregime med faste måleparametre. Overføringsprosjektet har framdrift i henhold til plan. Det er stort trykk på nøkkelpersonell fram mot overføringstidspunkt og mange kritisk viktige aktiviteter med gjensidig avhengighet. Foretaksledelsen følger utviklingen tett i samarbeid med prosjektledelsen. Det vurderes å være liten risiko i forhold til avvik i operativ drift ved overføring til sykehusforetakene. Risikoen vurderes som noe høyere for administrative funksjoner som også er viktig for styring av virksomheten. Overtidsbruken er fortsatt høy, men fallende. August er også preget av ferieavvikling og det er sannsynlig at overtidstallene vil falle ytterligere fram mot årsskiftet når nyutdannede ambulansearbeidere fyller opp ledige stillinger og utsjekkede 2. års lærlinger kommer i produksjon. Sykefraværstallene fortsetter å falle. Dette er meget positivt. Noen enkeltstasjoner har fremdeles høye fraværstall. Det arbeides her med årsaksanalyser og oppfølging. Økonomien i foretaket viser fortsatt den samme svake, men sikre positive utviklingen som rapportert siste mnd. Det betyr at en ikke finner grunn til å endre årsprognosen ved denne månedsrapporten heller. Årsprognosen holdes fast på minus 12 mill. En er ikke tilfreds med framdriften i arbeidet med kostnadsreduserende tiltak for driften for Dette handler om samarbeid med sykehusforetakene om justering i ambulanseberedskap ved noen stasjoner (vedtatt av styret i AMN HF) slik at foretakene settes i stand til å drive i balanse. Ambulanse Midt-Norge kan ikke alene iverksette slike tiltak. Det er etablert dialog om felles framdriftsplan med alle tre sykehusforetakene. Prognose om ingen økonomisk effekt av de aktuelle tiltakene i 2014 for Ambulanse Midt-Norge opprettholdes. 13

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: april 2014. Aktivitet. Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF. 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: april 2014. Aktivitet. Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF. 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Ambulanse Midt-Norge HF Periode: april 2014 Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Aktivitet I april 2014 er det i Ambustat registrert 7066 oppdrag (Akutt 2018/Haster

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: juni og juli 2014

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: juni og juli 2014 Ambulanse Midt-Norge HF Periode: juni og juli 2014 Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Fagressursene er på sommeren beslaglagt i operativ virksomhet i tillegg til

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: januar 2014. Aktivitet. Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF. 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: januar 2014. Aktivitet. Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF. 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Ambulanse Midt-Norge HF Periode: januar 2014 Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF Aktivitet 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Virksomhetsvolumet, januar 2014 (2013 i parentes), basert på tall fra

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: Desember 2014

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: Desember 2014 Ambulanse Midt-Norge HF Periode: Desember 2014 Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Aktivitet Aktivitetstall hentes fra virksomhetsdatabasen Ambustat, og bearbeides

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: februar Aktivitet. Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF. 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: februar Aktivitet. Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF. 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Ambulanse Midt-Norge HF Periode: februar 2014 Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF Aktivitet 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Foretaket genererer nå egne tall fra dokumentasjonssystemet Ambustat,

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 31/13 Statusrapport Ambulanse Midt-Norge HF pr juli 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 31/13 Statusrapport Ambulanse Midt-Norge HF pr juli 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 31/13 Statusrapport Ambulanse Midt-Norge HF pr juli 2013 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Økonomidirektør Bente Sollie ADM. DIREKTØRS FORSLAG TIL VEDTAK: 1 Styret ser svært

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 36/14 Status bemanning og overtidsutvikling Saksbeh: Bente Sollie / Marit Sjølie Arkivkode: 2014/203 Dato: 13.06.14 Forslag til vedtak: Styret ber om at det fortsettes

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013 Saksbeh: Vigdis Skjerve Haarberg Saksmappe: 2013/462 Dato: 26.09.13 Forslag til vedtak:

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: desember 2013

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: desember 2013 Ambulanse Midt-Norge HF Periode: desember 2013 Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Faglig arbeid mot årets slutt har i særlig vært rettet mot - fortsatt arbeid med

Detaljer

Statusrapport Ambulanse Midt-Norge HF pr

Statusrapport Ambulanse Midt-Norge HF pr Statusrapport Ambulanse Midt-Norge HF pr 31.03.2013 1. Helsefag 1.1 Aktivitet Aktivitetstall for januar 2013 viser en oppdragsøkning for hele foretaket på 10 % sammenlignet med samme periode i 2012. For

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: August 2013

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: August 2013 Ambulanse Midt-Norge HF Periode: August 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Faglig arbeid faller i to deler: Først daglig virksomhet, inkludert oppdrag med forberedelse og etterarbeid,

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: Oktober 2013

Ambulanse Midt-Norge HF Periode: Oktober 2013 Ambulanse Midt-Norge HF Periode: Oktober 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag Aktivitet og kvalitet Viktigste faglige utviklingsarbeid i oktober er knyttet til Fortsatt arbeid med utvikling av kunnskapsbaserte

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/13 Statusrapport Ambulanse Midt-Norge HF pr

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/13 Statusrapport Ambulanse Midt-Norge HF pr AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 21/13 Statusrapport Ambulanse Midt-Norge HF pr 30.04.2013 Saksbeh: Økonomidirektør Bente Sollie Arkivkode: Saksmappe: 2013/345 ADM. DIREKTØRS FORSLAG TIL VEDTAK: 1 Styret

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF

Ambulanse Midt-Norge HF Ambulanse Midt-Norge HF Status pr. medio mars 2013 Orientering til styret 13. mars 2013 Håkon Gammelsæter Adm.dir. Formelle forhold Milepæler: Avtale med sykehusforetakene (HNT, St. Olavs og HMR) er på

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 29.02.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 105/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/502 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 17.12.2015 Forslag

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9.

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9. SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 40/10 Statusrapportering per august 2010 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9.2010 40/10 Saksbeh.: Økonomisjef

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 18. november 2013 Forslag

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 13-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. DESEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Marianne Støre Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/533 Dato for styremøte 7.1.2015 Forslag

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 50/10 Statusrapportering per oktober 2010 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 15.11.2010 50/10 Saksbeh.: Økonomisjef

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.16 Forslag til

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Sak: Til: Fra Møtedato 26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Bakgrunn Virksomhetsrapporten for NSE per august 2016 viser status for bemanning, sykefravær

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/2011

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/2011 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/2011 SAK NR 009-2011 Virksomhetsrapportering pr 31.01.2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR 24-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28. FEBRUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Virksomhetsrapport SAK TIL STYRINGSGRUPPEN

Virksomhetsrapport SAK TIL STYRINGSGRUPPEN SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport Saksnummer 19/ Avsender Senterleder Møtedato 15.06. Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for senteret per april legges fram for styringsgruppen til orientering.

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/501 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.11.2015 Forslag

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/4 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 9.03.2017 Forslag til vedtak:

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 25/2017 Driftsrapport februar 2017 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 3. april 2017 25/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Vedlegg 4 Oppsummering av rapportering fra helseforetakene i tilknytning til 2.tertial

Vedlegg 4 Oppsummering av rapportering fra helseforetakene i tilknytning til 2.tertial Vedlegg 4 Oppsummering av rapportering fra helseforetakene i tilknytning til 2.tertial Helse Nord-Trøndelag HF Gjennomgang etter 2.tertial viser følgende status på de mål og oppgaver som er risikovurdert:

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport oktober 2016 Saksnummer 37/2016 Avsender Senterleder Møtedato 01.12.2016 Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for NSE per oktober 2016 viser status for bemanning,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 10/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr desember

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 10/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr desember HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 10/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr desember Saksbehandler Marianne Støre Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/495 Dato for styremøte 5.2.2015 Forslag

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Sentral stab Organisasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 29/14 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 30.10.2014 Saksansvarlig: Heidi

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Virksomhetsrapport februar 2017

Virksomhetsrapport februar 2017 SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport februar 2017 Saksnummer 9/2017 Avsender Senterleder Møtedato 23.03.2017 Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for NSE per februar 2017 viser status for bemanning,

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 04.05.2010 21/10

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015 Styresak 16/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport februar2015 2.1 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) Oppdatert per 3/3 RAPPORTERINGSPERIODE: FEBRUAR HITTIL I ÅR Budsjett Resultat

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak:

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 05/03/2012 SAK NR 10-2012 Virksomhetsrapportering pr 31.01.2012 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 18/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2014

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 18/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2014 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 18/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2014 Saksbehandler Ansvarlig direktør Marianne Støre Saksmappe 2014/12 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 06.03.2014 Forslag

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer