Vi venter fortsatt på import av tall fra AMK-sentralene for 2012 og 2013 til Ambustat.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi venter fortsatt på import av tall fra AMK-sentralene for 2012 og 2013 til Ambustat."

Transkript

1 Ambulanse Midt-Norge HF Periode: august 2014 Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Aktivitet Vi venter fortsatt på import av tall fra AMK-sentralene for 2012 og 2013 til Ambustat. Programvare for analyse er installert, rutine for dataimport til server hvert døgn er etablert. Første generasjon «dashbord» i Qlikview er ikke ferdigstilt grunnet mangel på ressurser. Datauttak og analyse er derfor fortsatt avhengig av foreløpige løsninger og ikke av ønsket kvalitet. Etter hvert som vi bearbeider de tallene vi har, er det åpenbart at det må settes inn krefter på å gi tilbakemeldinger og følge opp for å utvikle datakvalitet på det ambulansepersonellet legger inn i Ambustat, selv om mye alt har nådd et godt nivå. Grafer under er hentet fra en «private edition». I august 2014 er det i Ambustat registrert 7281 oppdrag (Akutt 2006/Haster 2928/Vanlig 2347), med oppdragstimer og kjørte kilometer. Virksomheten innebærer uendret samlet oppdragsvolum sammenlignet med mai, og ingen vesentlig forskyvning mellom hastegrader i de siste månedene. I verktøyet Ambustat er det mulig å hente oversikt over fordeling mellom ulike typer oppdrag, og å sammenligne seg med andre tjenester som registrerer i samme system. Graf til venstre viser antall oppdrag pr 1000 innbyggere 2014 t.o.m. august. Samlet for AMN er det 85 oppdrag/1000 innb så langt (dvs prognose på 130/1000). Ordinære oppdrag utgjør i underkant av 70%, «rene» transportoppdrag 17%, og pasient tilsett uten behov for transport utgjør 7-8%. Samlet sett ligger regionen «midt i bunken» i forhold til oppdragsmengde pr 1000 innbyggere. 1

2 Primærproblem for oppdragene hittil i år er fordelt som figuren til venstre viser. Sykdom utgjør 70% av oppdragsmengden. Hjertesykdom inkludert STEMI utgjør drøyt 15%, luftveisproblematikk snaut 9%, mage/fordøyelse/urinveier litt over 11%, akutt pleie/nedsatt almenntilstand drøyt 7%, hjerneslag/nervesystem samlet 7,5%, herav FAST-symptomer hos 2,6%. Skader utgjør samlet 21%, men bare 10% i august, likevel en økning i antall akuttoppdrag. Psykiatri utgjør 3,7%, og rus/forgiftning utgjør 2,3%. Transport av ikke forløste gravide og spedbarn er under 2%, 121 pasienter i august. Det var 31 pasienter med smitteproblem som krevde tiltak ut over hansker i august, totalt 262 hittil i år. Figur 3 Skader, august 2014, levert sykehus, hastegrad akutt, triage, med fordeling på fylke, undergrupper, utrykningstid, åstedstid For august er det registrert 757 skadde pasienter. Av disse var 203 hastegrad akutt ut, 123 triage rød eller oransj på vei inn. Median utrykningstid er 7 minutter, median tid på stedet er 15 minutter. Dette synes å være en positiv utvikling (median tid på skadested i mai 23 minutter). Volumet av alvorlige skader i regionen er ikke stort. 2

3 Data for overlevelse ved plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus for august er vist under. Det er registrert gjenopprettet spontan sirkulasjon i 6 av 29 tilfeller i august, som er 20,9%. Tilsvarende for året til nå er 241/45 (18,6%). Disse dataene bør analyseres nærmere når det er kapasitet for det. Antallet hjertepasienter i august er 714. Av disse er 43 STEMI. Median utrykningstid er 10 minutter, median tid på stedet 20 minutter. 3 pasienter fikk trombolyse prehospitalt. Figur 4 Data for pasienter med FAST-symptomer på slag, mai

4 I august var det 114 pasienter i hastegrad akutt eller haster med FAST-symptomer (Facialisparese, Armparese + beinparese, Språkproblem, Taleproblem). Median utrykningstid er 8 minutter, median tid på stedet 14 ½ minutt. Det er fortsatt et meget hardt press på store deler av fagstaben. Hovedbelastning nå er undervisning før innfasing av nye felles retningslinjer Det omfattende prosjektet med nye monitorer har vist seg langt mer ressurskrevende enn forutsatt særlig på grunn av feil knyttet til leveransen. Samarbeidet særlig med HEMIT og MTA har vært meget godt. Systemet, som er kritisk viktig, med 140 monitorer, server i sykehus osv er i produksjon. Det vil være behov for oppfølging for at systemet skal være tilstrekkelig robust og integrert, og satt opp med tilstrekkelig støttesystem. Det er også et omfattende arbeid med opptak av nye lærlinger, utrykningskurs og annen oppfølging av kompetanseplan. Kvalitet August har vært «stille», både for nye registrerte hendelser og for behandling og lukking av tidligere meldte hendelser. Det er fortsatt overvekt av hendelser som vedrører samarbeid og kommunikasjon med eksterne samarbeidspartnere (legevakt/amk osv.). Mange meldinger omhandler Corpuls3. Disse er i hovedsak også meldt og fulgt opp av fagdirektør uten unødig tidstap, slik at kommunikasjonen opp mot leverandør, videre håndtering fra dem og tilbakemelding til brukerne kan gjøres fortløpende. Det spriker fremdeles ulikheter mellom avdelingene hva gjelder status på registrerte hendelser i EQS. Avd S-T har pr. august 39 registrerte hendelser, hvor av 4 meldinger er lukket og ytterligere 7 er under behandling. 28 hendelser er ubehandlet. Avdeling MR har 54 registrerte hendelser pr. august, og har i siste periode ikke fått lukket ytterligere meldinger. Status her er derfor 38 lukkede, 10 under behandling og 6 ubehandlede. Kvalitetsråd (avdeling) og kvalitetsutvalg har ikke hatt møter. Dette er ikke som ønsket. Avdeling N-T har 23 registrerte hendelser, hvor av 9 er lukket, 9 er under behandling og 5 er ubehandlet. EQS har så langt vært et godt hjelpemiddel hva gjelder registrering og behandling av meldinger i avdelingene, men begrenset funksjonalitet ved behandling av hendelser på tvers av foretaksgrensene. Dette krever derfor andre verktøy. Det er i perioden totalt meldt 21 nye hendelser: MR 6 hendelser, NT 7 hendelser og ST 8 hendelser Kategorier Ekstern klage 0 Klage/kommunikasjon/samarbeidspartnere 8 Rutine/prosedyre ikke fulgt 2 Tilfredsstillende rutine/prosedyre finnes ikke 0 Medisinteknisk utstyr 6 Bil, båre, materiell 3 Skade på eget personell 0 3.3/3.3a-melding 0 Annet 2 Oppfølging Erfaringslæring 0 Kvalitetsråd i henholdsvis MR, ST og NT Kvalitetsutvalg 0 Lukkede avvik: 11 fra forrige periode, 0 av de nye hendelsene 4

5 2 Økonomi August 2.1 Resultat Innledning hovedårsak til evt avvik Resultatet for august viser et underskudd 1,525 mill kroner, noe som avviker 0,2 mill kroner i forhold til budsjett. Avvik mellom regnskap og budsjett utgjør akkumulert pr ,4 mill kroner. Årsaken til avviket skyldes i hovedsak et udekket utfordringsbilde på 25 millioner kroner for Se nærmere omtale under prognose punkt 2.1.5, 2.2 og Inntekter Ambulanse Midt-Norge HFs inntekter består i all hovedsak av basisramme og båtinntekter. Av inntektene pr 31.8 på 465 mill kroner utgjør 451 mill kroner basisramme og 11 mill båtinntekter. Resterende beløp gjelder andre inntekter - eksempel gjestepasientinntekter, utleie av ambulanse med personell på diverse arrangement, utleie av legeressurs, utrykningskjøring m.m. Akkumulert er det inntektsført 1,3 mill kroner mer enn budsjettert hvorav kroner gjelder gevinst ved salg av biler, resten av avviket er i hovedsak knyttet til refusjon av kostander samt båtinntekter Varekostnad Virksomhetens varekostnad består, foruten legemidler og forbruksmateriell i ambulansene, i hovedsak av kostnader knyttet til 5 ambulansebåter og 1 pasientransportbåt. Regnskapet viser akkumulert pr 31.8 varekostnader på 35 mill kroner noe som tilsvarer et mindreforbruk på 1 mill kroner i forhold til budsjett Lønnskostnader Akkumulert pr 31.8 viser regnskapet et merforbruk på 0,4 mill kroner i lønnskostnader i forhold til budsjett. Utvikling i overtid og ekstrahjelp i tkr : Lav grunnbemanning ved overtakelse og lite tilgang til vikarer med riktig kompetanse har medført høy bruk av overtid siden oppstart. Spesielt har det vært store utfordringer med å få dekt vakter hvor det har vært behov for nivå 2-kompetanse og AMK-kompetanse. Det har i likhet med foregående måneder blitt generert høye overtidsutbetalinger også i august. AMN har i hele 2013 og 2014 jobbet hardt for å få på plass tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse. Erfaringstallene for perioden viser en reduksjon i overtidsutbetalinger på 9,4 mill kroner sammenlignet med samme periode i Det visers til omtale under kapitel 3. 5

6 Utvikling i overtid og ekstrahjelp i tkr for perioden januar 2013 tom august 2014: Andre driftskostnader Kontogruppe 6: Regnskapet for august viser for gruppe 6 et mindreforbruk på 0,8 mill kroner i forhold til budsjett. Akkumulerte tall viser pr 31.8 et mindreforbruk på 4,2 mill kroner, herav er 1 mill kroner knyttet til avskrivninger og 2,2 mill kroner er knyttet til lokaler. I tillegg er det mindre avvik knyttet til utstyr/inventar/driftsmateriell og reparasjoner og vedlikehold i forhold til periodisert budsjett. Kontogruppe 7: Regnskapet viser for kontogruppe 7 et akkumulert negativt avvik pr 31.8 på 17,8 mill kroner i forhold til budsjett. Kostnadsberegninger i forbindelse med budsjettbehandling for 2014 viser et utfordringsbilde på 25 millioner kroner. Det viser til nærmere omtale under punkt

7 I budsjettsammenheng så er dette utfordringsbildet nettet mot andre kostnader og fremkommer derfor som avvik på 2,08 mill kroner denne periode (akkumulert pr ,6 mill ) i kontogr 7. Resterende avvik i kontogruppe 7 i skyldes i hovedsak merforbruk på 1 mill kroner når det gjelder bilparken i forhold til budsjett Finansposter Av finansposter akkumulert pr 31.8, utgjør 1,4 mill kroner finansinntekter knyttet til bankkonto i DnB. Lån til RHFet på 108 mill kr renteberegnes ikke. 2.2 Prognose Innledning hovedårsak til evt avvik Det er ikke funnet grunnlag for å endre i årsprognosen i forhold til forrige rapportering. 2.3 Arbeid med tiltak for økonomisk balanse Styret ble i styresak 52/13 kjent med at foretakets kostnadsberegning for 2014 viser totale kostnader som er 25 mill kroner høyere enn den tildelte rammen på 676 mill kroner, og at det er ytterligere risiko knyttet til noen kostnadsarter. Styret ba derfor om at det skulle legges frem en plan over mulige tiltak som kan iverksettes for å bidra til å sikre et resultat i balanse for En oversikt med vurdering av mulige kostnadsreduserende tiltak ble lagt frem for styret i styresak 04/14 i styremøte 30. januar. I vedtaket ba styret om at det gjøres en ytterligere gjennomgang med konkrete tiltak inklusiv kostnadseffekt som viser hva som kan iverksettes for å sikre et resultat i balanse for Dette ble behandlet i styremøte sak 12/14. Styret ønsket å gå videre 7

8 med enkelte av de foreslåtte tiltakene og ba administrasjonen utarbeide en oversikt som viser antatt effekt i 2014 samt fremtidig helårseffekt. Denne ble framlagt for styret på styremøte Det er usikkerhet knyttet til hvilke økonomiske konsekvenser omorganisering av ressurser vil få. Dette punket er fortsatt under arbeid og resultatet av dette arbeidet vil bli tatt inn i prognosen på et senere tidspunkt. Dette er et arbeid som planlegges/gjennomføres sammen HF-ene og i dialog med kommunene. Alle økonomiske tiltak er iverksatt. 2.4 Likviditet Ambulanse Midt-Norge HF har pr 31.8 brukt av 4,4 mill kroner av kredittrammen. Foretakets bundne midler i form av skattetrekks midler saldo pr 31.8 utgjør 24 mill kroner 2.5 Investeringer Vedtatt investeringsramme for 2014 var på 35,5 mill kr og omfattet følgende planer: 25 mill kroner til innkjøp av ny multifunksjonsmonitor (overført fra 2013) 10 mill kroner til reinvestering av ambulanser. 0,5 mill kr i egenkapitalinnskudd KLP Pr er det foretatt reinvestering i ambulanser for 10 mill kroner. Dette beløpet hensyntar avhendigssum på 580 tkroner i forbindelse med salg/kondemnering brukte biler. I tillegg er det investert 1 mill i IKT-utstyr til virksomhetsregistrering i ambulansene samt påløpt 23,5 mill i investeringer knyttet til investering i nytt multifunksjonsmonitorutstyr. Egenkapitalinnskudd til KLP er betalt med kr 534 tkroner. 3. HR 3.1 Bemanning/innleie Bemanningsbudsjett er utarbeidet på alle enhetsnivå for hele I oversikten under finner vi utviklingen i brutto månedsverk i 2013, bemanningsbudsjettet i 2014, samt forbrukt brutto månedsverk i Langtidsplanene for arbeidstid er brukt som grunnlag for bemanningsbudsjettet, mens det er brukt erfaringstall kombinert med skjønn for å beregne størrelse og effekt av sykefravær, mertid/overtid/utrykning. 8

9 Brutto månedsverk Foretaksledelse Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Ambulanse Midt-Norge HF I august ligger antall brutto månedsverk godt over det som var budsjettert i Dette har i hovedsak bakgrunn i liten grad av periodisering av bemanningsbudsjettet, og dermed at det ikke er tatt nok høyde for sommerferieavviklingen. Vi ser samme kurve i 2013, med økning av brutto månedsverk i feriemånedene. Dette er læringspunkter å ha med seg videre fra vårt første år med langtidsplanlegging. Oppstartsmøte for gjennomføring av langtidsplanlegging av arbeidstid for 2015 er gjennomført og framdriftsplan for å ferdigstille alle planer innen 1.desember er lagt. Sentrale føringer og århjul er i hovedsak lagt for Det er utfordrende å få informasjon om aktiviteter hos ny arbeidsgiver som bør planlegges inn i turnusene. Der det er uavklart hvordan ny arbeidsgiver vil prioritere aktiviteter (fag, ledelse, HMS), planlegges det som om AMN skulle fortsatt, i hovedsak på samme nivå som i Avdelingene er i gang med utarbeidelse av lokale årshjul som grunnlag for turnusplanlegging. Erfaringene fra første år med langtidsplanlegging er i hovedsak svært god, samtidig som det er flere forbedringsområder å ta med seg inn i neste runde. Motivasjonen blant ledere på alle nivå oppleves som høy, og gjennom det første året har man opparbeidet seg egne idèer fra lokalt behov, for videreutvikling av metodikken. I tillegg til en positiv økonomisk effekt ift. reduserte overtidstimer, gis det tilbakemeldinger om en mer oversiktlig situasjon ift. sommerferieavvikling og mindre tid brukt til å hente inn vikarer (for stasjonsledere og områdeledere). Samtidig er det erfart enkelte steder at det har blitt planlagt for stramt ift. arbeidstid til faste ansatte på sommeren. Det er behov for å knytte til seg flere vikarer og gi disse en del vakter i løpet av sommeren, slik at de ikke binder seg opp i full tid hos annen arbeidsgiver. Ved å gi noen flere vakter til vikarer på sommeren, får vi noe større fleksibilitet ved korttidsfravær. Spesielt utfordrende har det vært med lite tilgang til vikarer ved de stasjoner som har hatt høyt sykefravær i sommer, noe som ble mest tydelig i Nord- Trøndelag denne sommeren. Utvikling i overtid i antall timer 9

10 Overtid (timer) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des AMN AMN Bruk av overtid er fortsatt høyt i foretaket. En økning i overtidsbruk i forbindelse med ferieavvikling var forventet. Trenden med forbedring ift 2014 er imidlertid der også i august. I august ble det betalt ut ca timer færre enn i august Totalt for feriemånedene juni, juli og august er det i 2014 utbetalt ca timer færre enn samme perioden i Dette anser vi som svært positiv utvikling, selv om det fortsatt er høye overtidstall. Hovedårsaken til lavere overtidsbruk er utdanningen av flere vikarer, langtidsplanlegging av arbeidstid og et lavt sykefravær (totalt sett). Variasjonen mellom avdelingene, og de enkelte stasjoner, er stor. Den avdelingen som har slitt med høyest forbruk av overtid tidligere, avdeling Møre og Romsdal, har også hatt den markant største reduksjonen. I avdelingen er det fortsatt de sykehusbaserte stasjonene som har størst bemanningsutfordring, og spesielt er det mangel på AMK-kompetanse hos vikarer som genererer mye overtid blant faste ansatte. På sykehusstasjonene i Møre og Romsdal forventes det imidlertid en større stabilitet i bemanning når det nå er gått over til døgnvakter i stedet for tredelt turnus ved stasjonene i Molde og Kristiansund. Det jobbes intensivt med løsninger for stasjonen i Ålesund også, og det er hyppig dialog med Helse Møre og Romsdal HF for å få endelige avklaringer ift. bemanning av AMK Møre og Romsdal (sammenslåing AMK i Molde og Ålesund). Sør-Trøndelag har også hatt en god reduksjon av overtidstimer, og melder om at spesielt ferieavviklingen i Trondheimsstasjonene har hatt god effekt av langtidsplanleggingen. Samtidig er det også i Trondheim utfordringer med tilstrekkelig personell med AMK-kompetanse. I Nord-Trøndelag var det en liten økning i overtid i juli, men i august er det en liten reduksjon av overtidstimer i 2014 sett i forhold til august Nord- Trøndelag har hatt høyt sykefravær i sommer, noe som i stor grad har sammenheng med behov for overtid. Også i Nord-Trøndelag er det knapphet med personell med AMK-kompetanse, noe som utløser mye overtid. Nord-Trøndelag var den avdelingen som hadde best resultat i fjor, noe som gjør at man ikke kan forvente like store reduksjoner av overtid som i de øvrige avdelingene. 10

11 Utvikling i mertid i antall timer Bruk av mertid i august lån på nesten samme nivå som i fjor. Noe mertid og overtid vil det alltid være behov for i en virksomhet, dette for å dekke ulike typer fravær og ikke planleggbare aktiviteter som overkjøring o.l. Økning av mertid kan ses i sammenheng med økt aktivitetsnivå. Økning i mertid i sommermånedene kan også ha sin bakgrunn i at vi har fått kanalisert flere timer fra overtid til mertid, noe som er positivt økonomisk sett. Mertid (timer) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des AMN AMN Innleie fra vikarbyrå Det benyttes ikke innleie fra vikarbyrå for operasjonelt personell, da tilgangen på kvalifisert personell hos vikarbyrå har vært lav. Det er for tiden innleie av èn person i administrativt arbeid fra vikarbyrå i foretaket. Deltid Deltid jul.14 Gjennomsnittlig stillingsandel 95,7 % Andel deltid 9,2 % I Ambulanse Midt-Norge HF er gjennomsnittlig stillingsandel svært høy og andel deltid lav. Dette nivået har holdt seg på samme nivå stort sett hele 2013 og har en ytterligere forbedring i Det ansettes stort sett bare i fullstillinger, unntakene er ved rettighetsbasert deltid som følge av f.eks. IA-tiltak eller omsorg for små barn, noe som kan generere åpninger i turnuser som må erstattes med reduserte stillingsandeler. Høye stillingsandeler gjør at man har mindre fleksibilitet ift. å benytte faste ansatte til å dekke fravær, uten at det generer overtid. Ved spesielt krevende turnussammensettinger, slik som ved stasjoner som også betjener AMK og/eller båt og legevakt, har det også vært nødvendig med noen mindre stillingsandeler for å få arbeidsplanene til å gå sammen. Bl.a. ansettes medisinstudenter i mindre stillingsandeler i Trondheim, for å få til en god avvikling av helgene. Dette er en positiv ordning for både Ambulanse Midt-Norge HF som mangler folk i helgene og studentene som får relevant praksis og inntekt til tidspunkter de ikke er opptatt på skolen. I forbindelse med nyansettelser praktiseres fortrinnsretten for deltidsansatte i tjenesten. 11

12 3.3 Sykefravær Sykefraværet har blitt gradvis lavere i 2014 for foretaket totalt sett. Den fine utviklingen samlet ser ut til å fortsette. Spesielt i Møre og Romsdal har sykefraværet blitt markant lavere de siste måneder, mens i Nord- Trøndelag har det vært en motsatt trend med økt sykefravær i feriemånedene. Det settes større fokus på målrettet forebygging og oppfølging av sykmeldte framover, samt direkte støtte til stasjonsledere for de stasjonene med størst utfordring. I alle avdelinger er det store variasjoner mellom stasjoner, og det vil være viktig å opprettholde fokuset på forebygging i tillegg til tett oppfølging av sykmeldte, selv om totaltallene har blitt bedre. Både totalt sett for hele foretaket, og fordelt på avdelingene, kan vi se en klar sammenheng mellom overtidstall og sykefravær denne sommeren. 3.4 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelser Langtidsplanlegging av arbeidstid er et av de største tiltakene for å sikre en bemanning som er i tråd med lovog avtaleverk. I ressursstyringssystemet har ledere til enhver tid mulighet til å sjekke ved innsetting av en ny vakt om dette medfører brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Oppfølging av den enkeltes arbeidsbelastning gjøres på individnivå av nærmeste leder. Det følges opp kontinuerlig i hver avdeling at ansatte ikke overstiger de antall timer man har lov til å jobbe. Prosess for oppfølging av overtidstimer er drøftet og protokollført i Samarbeidsutvalget, og ved behov for å gå ut over maksimalt antall overtidstimer drøftes dette med den enkelte ansatte og tillitsvalgte. Ved behov for å leie inn vikarer jobbes det kontinuerlig med bevisstgjøring av å benytte deltidsansatte, vikarer eller ansatte som har jobbet lite overtid tidligere. Dette for å redusere belastningen på hver enkelt og redusere utgifter ved overtidsbruk. Som beskrevet over er dette utfordrende pga. kvalifikasjonskrav og høy gjennomsnittlig stillingsandel, men med lengre planleggingshorisont på all planlagt aktivitet forventes det også færre brudd på arbeidstidsbestemmelsene. 12

13 4. Administrerende direktørs vurdering Det er ikke registrert dramatiske endringer i aktivitet eller oppdragsmengde innenfor ulike sykdoms- /skadekategorier i denne perioden. Det produseres gode virksomhetsdata, men så langt er ikke analyseverktøy i tilstrekkelig grad på plass. I denne fasen like før overføring av virksomheten til sykehusforetakene, er det nødvendig å prioritere overføringsarbeidet samt lansering av FRAM, felles operative retningslinjer for Ambulanse Midt-Norge. Det vil dermed fremdeles ta noe tid før en har ferdigstilt et godt rapporteringsregime med faste måleparametre. Overføringsprosjektet har framdrift i henhold til plan. Det er stort trykk på nøkkelpersonell fram mot overføringstidspunkt og mange kritisk viktige aktiviteter med gjensidig avhengighet. Foretaksledelsen følger utviklingen tett i samarbeid med prosjektledelsen. Det vurderes å være liten risiko i forhold til avvik i operativ drift ved overføring til sykehusforetakene. Risikoen vurderes som noe høyere for administrative funksjoner som også er viktig for styring av virksomheten. Overtidsbruken er fortsatt høy, men fallende. August er også preget av ferieavvikling og det er sannsynlig at overtidstallene vil falle ytterligere fram mot årsskiftet når nyutdannede ambulansearbeidere fyller opp ledige stillinger og utsjekkede 2. års lærlinger kommer i produksjon. Sykefraværstallene fortsetter å falle. Dette er meget positivt. Noen enkeltstasjoner har fremdeles høye fraværstall. Det arbeides her med årsaksanalyser og oppfølging. Økonomien i foretaket viser fortsatt den samme svake, men sikre positive utviklingen som rapportert siste mnd. Det betyr at en ikke finner grunn til å endre årsprognosen ved denne månedsrapporten heller. Årsprognosen holdes fast på minus 12 mill. En er ikke tilfreds med framdriften i arbeidet med kostnadsreduserende tiltak for driften for Dette handler om samarbeid med sykehusforetakene om justering i ambulanseberedskap ved noen stasjoner (vedtatt av styret i AMN HF) slik at foretakene settes i stand til å drive i balanse. Ambulanse Midt-Norge kan ikke alene iverksette slike tiltak. Det er etablert dialog om felles framdriftsplan med alle tre sykehusforetakene. Prognose om ingen økonomisk effekt av de aktuelle tiltakene i 2014 for Ambulanse Midt-Norge opprettholdes. 13

Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014

Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014 Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2014/4529-19371/2014 - HF Dykkar ref.: Dato: 15.09.2014 Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014 Vi kallar med dette inn til:

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 Omtale av virksomheten Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet 1. desember 2011 etter vedtak i Helse Midt-Norge RHF om å insource ambulansetjenesten fra private drivere

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial 2007

Regnskapsrapport 1. tertial 2007 Vår dato: Vår referanse: 22. mai 2007 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomikonsulent Torunn Engum Kopi til: Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Regnskapsrapport 1. tertial 2007 1 Oppsummering

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. november Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 24. november kl.10.00-16.00

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4 April 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

Styresak 36/2013: Resultat og tiltaksrapport per 04/2013 - Økonomi

Styresak 36/2013: Resultat og tiltaksrapport per 04/2013 - Økonomi Styresak 36/2013: Resultat og tiltaksrapport per 04/2013 - Økonomi Møtedato: 28.05.13 Møtested: Sandnessjøen, Rica hotell Syv Søstre Innledning Det vises til vedlagte resultat og tiltaksrapport for april

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR Styreleder Ketil Holmgren 8. januar 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

Styresak 42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010

Styresak 42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010 Styresak 42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010 Møtedato: 17.06.10 Møtested: Mo i Rana Resultatutvikling Resultatet per 05/2010 for viser et akkumulert underskudd på 2,889 mill. kr. Det er en

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer