KONSESJONSVILKÅR FOR TV 2 AS I PERIODEN 1. JANUAR 2003 TIL 31. DESEMBER 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONSESJONSVILKÅR FOR TV 2 AS I PERIODEN 1. JANUAR 2003 TIL 31. DESEMBER 2009"

Transkript

1 KONSESJONSVILKÅR FOR TV 2 AS I PERIODEN 1. JANUAR 2003 TIL 31. DESEMBER 2009 Med hjemmel i 2-1, 1. og 2. ledd i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting har Kulturdepartementet 15. oktober 2001 fastsatt følgende vilkår for TV 2 AS konsesjon til å sende riksdekkende reklamefinansiert fjernsyn formidlet via analoge bakkesendere i perioden 1. januar 2003 til 31. desember Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Innledende bestemmelser Konsesjonens formål er å fastsette plikter som bidrar til at TV 2 utøver sin rett til å sende riksdekkende reklamefinansiert fjernsyn på en måte som i størst mulig grad bidrar til at norske TV-seere får et enkelt tilgjengelig, bredt og kvalitativt høyverdig TV-tilbud som ivaretar hensynet til alle grupper i det norske samfunnet. TV 2 skal finansieres ved reklameinntekter, eventuelt ved en kombinasjon av reklame- og abonnementsinntekter. Det vil ikke bli gitt offentlig tilskudd til drift av TV Konsesjonsperiode Konsesjonen gjelder fra og med 1. januar 2003 til og med 31. desember TV 2 kan ikke frasi seg vilkårene eller tre ut av konsesjonen med unntak for tilfellene beskrevet i 2-5 og 2-8. Kulturdepartementet skal ta stilling til spørsmålet om fornyet konsesjon senest når det gjenstår ni måneder av konsesjonsperioden. Konsesjonen kan ikke overdras uten at det innhentes samtykke fra departementet. Kanalen kan ikke skifte navn i konsesjonsperioden uten at det innhentes samtykke fra departementet. 1-3 Lokalisering TV 2s hovedkontor og den sentrale nyhetsredaksjonen skal ligge i Bergen. Det er en forutsetning for konsesjonen at TV 2s sendinger hører inn under norsk jurisdiksjon.

2 1-4 Dekningskrav TV 2 skal i konsesjonsperioden opprettholde samme dekningsgrad ved formidling via analoge bakkesendere som i foregående konsesjonsperiode. Eieren av det analoge bakkenettet for kringkasting er tildelt frekvenser som gjør slik formidling som nevnt i 1. ledd mulig. TV 2 skal ha rett til å bruke disse frekvensene så lenge konsesjonsperioden løper. I den grad departementet med hjemmel i denne bestemmelsens 3. ledd gir TV 2 samtykke til å avslutte analog utsendelse helt eller delvis, anses de frekvensressursene som da frigjøres ikke lenger som reservert for TV 2. Departementet kan fravike kravet til dekningsgrad for de analoge sendingene lokalt, regionalt eller nasjonalt dersom utbyggingen av et digitalt bakkenett for fjernsynssendinger eller annen teknologi innebærer at en vesentlig del av befolkningen i de relevante områdene mottar TV 2s sendinger digitalt. Departementet vil fortløpende drøfte en eventuell overgang til digital distribusjon med TV Melding om virksomheten TV 2 AS skal hvert år innen utgangen av april legge frem for Kulturdepartementet: a. melding om virksomheten i det foregående driftsår b. oppdatering av planene for det inneværende driftsår c. hovedtrekkene i selskapets planer for det kommende år d. skisse til tiltak i de neste tre til fem år, eller eventuelt frem til utløpet av konsesjonsperioden. Hvis slike meldinger og planer inneholder informasjon som vil være omfattet av forvaltningslovens regler om taushetsplikt, skal TV 2 ved innsending opplyse hvilke deler av det innsendte materialet som inneholder slik informasjon. Kulturdepartementet vil unnta disse delene fra offentlighet i det omfang som følger av offentlighetsloven 5a. TV 2 AS plikter å gi departementet de opplysninger som departementet anser som nødvendige for å kunne føre tilsyn med etterlevelsen av konsesjonsvilkårene. Kapittel 2 - Konsesjonsvederlag 2-1 Engangsvederlag Ved tildeling av konsesjonen skal det betales et engangsvederlag, stort 150 mill. kroner. Beløpet forfaller til betaling en måned etter den dato konsesjonen formelt tildeles. 2-2 Inntektsuavhengig vederlag Det skal svares et årlig inntektsuavhengig vederlag, stort 25 mill. kroner til Norsk filmfond. Beløpet skal betales 1. juli hvert år i konsesjonsperioden, første gang 1. juli 2003, siste gang Side 2

3 1. juli Vederlaget skal justeres for endringer i konsumprisindeksen. Beregningen skal ta utgangspunkt i indeksnivået i den måneden konsesjonen formelt tildeles og indeksnivået som offentliggjøres i juni måned i betalingsåret. 2-3 Inntektsavhengig vederlag Det skal svares et årlig inntektsavhengig vederlag. Den inntektsavhengige delen av det årlige vederlaget skal beregnes slik: 7,5 prosent av reklameinntekter mellom og mill. kroner. 10 prosent av reklameinntekter mellom og mill. kroner. 20 prosent av reklameinntekter over mill. kroner. Innslagspunktene skal justeres for endringer i konsumprisindeksen. Beregningen skal ta utgangspunkt i indeksnivået i den måneden konsesjonen formelt tildeles og indeksnivået som offentliggjøres i juni måned i opptjeningsåret. De justerte innslagspunktene skal legges til grunn for hele kalenderårets vederlag. Det årlige inntektsuavhengige vederlaget, jf. 2-2, skal komme til fradrag i den inntektsavhengige delen av vederlaget. Det samlede årlige vederlaget skal likevel være minimum 25 mill. kroner, og skal indeksjusteres i samsvar med prinsippene i 2-2. Det inntektsavhengige vederlaget skal senest være innbetalt en måned etter utløpet av fristen for å sende inn ordinært årsregnskap (jf. regnskapsloven 3-1). 2-4 Vederlagsgrunnlaget Med reklameinntekter menes i 2-3 inntekter fra det som til en hver tid defineres som reklame i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften. Inntekter fra sponsing, tekst-tv, abonnenter, salg av programmer, SMS-tjenester, interaktive tjenester etc. skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget. Reklameinntektene omfatter alle inntekter fra salg av reklametid i allmennkringkastingskanalen TV 2, distribuert analogt eller digitalt via satellitt, analogt eller digitalt via kabelnett, samt via analoge bakkesendere. Inntekter fra salg av reklametid i et digitalt bakkenett for fjernsyn eller øvrige nye digitale plattformer inngår ikke i vederlagsgrunnlaget. Det skal føres et eget årsregnskap for reklameinntekter som definert ovenfor. Inngår reklametid som ledd i en bytteavtale mot varer, tjenester etc. skal disse motytelsene regnskapsføres til reell markedspris. Hvis det inngås kombinerte avtaler, for eksempel bestående av både reklame og sponsing, skal eventuelle rabatter fordeles pro rata mellom elementene i avtalen. Reklameregnskapet skal sendes Kulturdepartementet senest samtidig med innsendingsfristen for ordinært regnskap (jf. regnskapsloven 3-1). Kulturdepartementet kan kreve at TV 2 muntlig eller skriftlig, innen en fastsatt frist, fremlegger de opplysninger departementet finner nødvendig for å kontrollere at beregningsgrunnlaget er korrekt fastsatt. 2-5 Reforhandling Side 3

4 Dersom det i konsesjonsperioden åpnes for hel eller delvis reklamefinansiering av Norsk rikskringkastings allmennkanaler i fjernsyn (NRK 1 og/eller NRK 2), og dette får betydning for TV 2s økonomi, har TV 2 rett til å kreve reforhandling av konsesjonsvilkårene og størrelsen på konsesjonsvederlagene i 2-2 og 2-3. Med mindre partene blir enige innen seks måneder etter at krav om reforhandlinger er fremmet, kan TV 2 frasi seg konsesjonen med seks måneders varsel. Dersom andelen av seerne som faktisk mottar TV 2s allmennkringkastingskanal direkte fra analoge bakkesendere reduseres til mindre enn 15 prosent i løpet av konsesjonsperioden, kan TV 2 kreve forhandlinger om endring av konsesjonsvilkårene og reduksjon av vederlagene, jf. 2-2 og 2-3. Reduksjonen av vederlagene og endringene av konsesjonsvilkårene skal stå i rimelig forhold til den reduserte betydningen av analog distribusjon. Dersom det i konsesjonsperioden skulle bli gitt konsesjon til etablering av riksdekkende, reklamefinansierte fjernsynstilbud i konkurranse med TV 2s allmennkringkastingskanal, der det i formidlingen tas i bruk analoge fjernsynsfrekvenser i bakkenettet, kan TV 2 kreve forhandlinger om endring av konsesjonsvilkårene og reduksjon av vederlagene, jf. 2-2 og 2-3. Bruk av eksisterende lokale bakkenett for kringkasting skal ikke komme i betraktning. Reduksjonen av vederlagene og endringene av konsesjonsvilkårene skal stå i rimelig forhold til endringene i TV 2s konkurransesituasjon. 2-6 Tvist om betalingen Oppstår det tvist direkte knyttet til plikten til å svare avgift, skal avgiften likevel betales til fastsatt tid, med forbehold. TV 2 har ikke adgang til å bringe andre påståtte krav mot Staten eller offentlige organer til motregning i konsesjonsvederlaget. Dette gjelder også krav som springer ut av samme rettsgrunnlag. 2-7 Forsinket betaling Ved for sen betaling skal det svares renter etter lov av 17. desember 1976, nr. 100 om forsinket betaling. 2-8 Forbehold Ihht. Grl. 75 a) må nivået på det årlige inntektsavhengige vederlaget, jf 2-3, vedtas av Stortinget i forbindelse med de årlige budsjettvedtak. Dersom Stortinget i slike vedtak endrer det inntektsavhengige vederlaget eller beregningsgrunnlagene for dette i TV 2s disfavør, har TV 2 rett til å kreve reforhandling av konsesjonsvilkårene. TV 2 kan også i en slik situasjon frasi seg konsesjonen med seks måneders varsel. Kapittel 3 Krav til sendingene 3-1 Redaksjonelle prinsipper TV 2 skal utøve sin programvirksomhet etter prinsippene for ytringsfrihet og redaksjonell selvstendighet. TV 2 skal opptre fullt ut uavhengig av eierne, eller andre interessegrupper av politisk, økonomisk eller annen karakter. Side 4

5 3-2 Overordnede krav til sendingene Konsesjonens programvilkår gjelder for TV 2s allmennkringkastingskanal distribuert analogt eller digitalt via satellitt, analogt eller digitalt via kabelnett, samt via analoge bakkesendere. TV 2s sendinger skal baseres på prinsippene for allmennkringkasting. Dette innebærer at; a. programmenyen skal ha tematisk og sjangermessig bredde, både hva gjelder sammensetningen av programkategorier og sammensetningen innenfor den enkelte programkategori, jf også 3-3. b. det skal være programmer for både brede og smale seergrupper. c. sendingene skal bidra til å styrke norsk språk, identitet og kultur. d. minst halvparten av TV 2s sendinger skal være norskpråklige. TV 2 har som intensjon å styrke andelen norskspråklig produksjon i konsesjonsperioden. TV 2 skal hvert år utarbeide allmennkringkasterregnskap i overensstemmelse med de til en hver tid gjeldende standarder fra EBU. Dette skal sendes Statens medieforvaltning innen 15. mars. 3-3 Spesifikke krav til sendingene 1. TV 2 skal ha daglige, egenproduserte nyhetssendinger. 2. TV 2 skal jevnlig sende aktualitets- og dokumentarprogrammer. 3. TV 2 skal ha daglige norskspråklige sendinger for barn under 12 år med mindre det foreligger spesifikke redaksjonelt begrunnede unntak. 4. TV 2 skal jevnlig ha norskspråklige sendinger for unge. 5. TV 2 skal sende norskspråklig drama. 6. TV 2 skal ha egne programmer som gjenspeiler mangfoldet i norsk og internasjonalt kulturliv. 7. TV 2 skal ha egne programmer eller programinnslag for den samiske befolkning. Disse skal som hovedregel være på samisk. 8. TV 2 skal ha egne programmer eller programinnslag for etniske minoriteter. 9. TV 2 skal sende livssynsprogrammer. 3-4 Målformer TV 2 skal benytte begge de offisielle norske målformene. 3-5 Teksting for hørselshemmede Side 5

6 TV 2 skal tekste sendingene i tidsrommet 1800 til 2200 hver dag for hørselshemmede. Dette gjelder programmer der teksting er teknisk og praktisk mulig i forhold til produksjonstid. Lar det seg ikke gjøre å tekste hele sendingen skal enkeltinnslag om mulig tekstes. TV 2 skal ta i bruk teknologi for automatisert simultanteksting av sine direktesendte nyhetsog aktualitetsprogrammer så snart slik teknologi er tilgjengelig og kvalitetsmessig tilfredsstillende. Inntil slik teknologi tas i bruk skal TV 2 tekste reprisene på direktesendte aktualitetsprogrammer. 3-6 Beredskapstiltak TV 2 plikter å treffe særskilte beredskapstiltak for å sikre at informasjon fra Regjeringen når befolkningen under beredskap og krig. Nærmere tiltak kan reguleres i egen avtale med Kulturdepartementet. TV 2 skal samarbeide med Norsk Rikskringkasting når det gjelder beredskapsplanlegging og plikter å rette seg etter de retningslinjer som myndighetene fastsetter på dette området. Kapittel 4 Endringer og sanksjoner 4-1 Endringer i konsesjonsvilkårene Om det anses nødvendig av hensyn til internasjonale forpliktelser eller endret nasjonal lovgivning, kan Kulturdepartementet foreta endringer eller tillegg i disse konsesjonsvilkår så lenge dette ikke må anses å utgjøre et uforholdsmessig inngrep overfor TV Sanksjoner Ved overtredelse av forpliktelser nedfelt i konsesjonen vil TV 2 kunne bli ilagt sanksjoner etter det til enhver tid gjeldende sanksjonssystem for brudd på konsesjonsvilkår eller annet regelverk knyttet til kringkastingsvirksomheten. Brudd som er av en slik karakter at de kan bli påberopt som grunnlag for inndragning av konsesjonen skal meddeles skriftlig til styret i TV 2 uten ugrunnet opphold etter at forholdet er konstatert. Dersom Kulturdepartementet overveier å inndra konsesjonen i konsesjonsperioden, skal dette meddeles styret for TV 2. Det skal settes en rimelig frist til å rette opp de forhold som er grunnlag for vurdering om inndragning. Side 6

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER LOV OM EIERSKAP I MEDIER

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER LOV OM EIERSKAP I MEDIER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER LOV OM EIERSKAP I MEDIER Retningslinjer gjeldende fra 1.juli 2006 1 Innledning 2 2 Lovens anvendelsesområde 3 2.1 Lovens formål 3 2.2 Lovens saklige virkeområde

Detaljer

Informasjon & retningslinjer

Informasjon & retningslinjer Informasjon & retningslinjer Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Dok id: 1-109 Page 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Informasjon... 3 3. Formål... 4 4. Beslutningskriterier...

Detaljer

Nemnda til behandling av tvister vedrørende videresending av kringkastingsprogram

Nemnda til behandling av tvister vedrørende videresending av kringkastingsprogram 1 Nemnda til behandling av tvister vedrørende videresending av kringkastingsprogram Kabeltvistnemnda Enkelte opplysninger tatt ut med hjemmel i off.loven 13, jf. forvaltningsloven 13. Den 8. desember 2011

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP)

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) FISJONSPLAN FOR AKER SOLUTIONS ASA (SOM OVERDRAGENDE SELSKAP) OG KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) 5. april 2011 1. FISJONSPARTER Overdragende selskap: Aker Solutions ASA Org.nr.: 986 529 551 Forretningskommune:

Detaljer

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK ABONNEMENTSBETINGELSER FOR INTERNETT Generelle avtalevilkår for levering av bredbåndstjenester fra Phonect AS. Vilkårene kommer i tillegg til Avtalen og Abonnementsbetingelser. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 026568.9 LÅNEAVTALE mellom E-CO Energi AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente E-CO Energi AS åpent obligasjonslån

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Vilkårene som er en integrert del av Tilskuddsbrevet for prosjekter som støttes av CLIMITdemo programmet, gjelder fra 01.01.15 dersom

Detaljer

Offentlig AFP. En regelverksskisse. Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Advokat Sven Iver Steen (H)

Offentlig AFP. En regelverksskisse. Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Advokat Sven Iver Steen (H) Arntzen de Besche Advokatfirma AS Advokat Sven Iver Steen (H) 21. mai 2013 INNHOLD REGELVERKSSKISSE OFFENTLIG AFP Side Utkast til regler om offentlig AFP 2 Kommentarer til utkast til regler om offentlig

Detaljer

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023063.4 LÅNEAVTALE mellom Troms Kraft AS (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 5,25 % Troms Kraft AS åpent obligasjonslån 2004/2011

Detaljer

Regelverk for tilskudd til audiovisuelle prosjekter ved Midtnorsk Filmsenter AS

Regelverk for tilskudd til audiovisuelle prosjekter ved Midtnorsk Filmsenter AS Regelverk for tilskudd til audiovisuelle prosjekter ved Midtnorsk Filmsenter AS Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1-1. Virkeområde Regelverket gir regler for Midtnorsk Filmsenters tildeling av tilskudd

Detaljer

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS (Frende) - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov om

Detaljer

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs JULI 2011 Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs 818375 1/24 Opptaksregler for aksjer (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.1.1 Allmenn interesse,

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2008-2010

ASA 4313 for perioden 2008-2010 ASA 4313 for perioden 2008-2010 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av privat fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten, jf kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. BAKGRUNN, DEFINISJONER OG KONVERTERING 1.1 Bakgrunn

AKSJONÆRAVTALE. BAKGRUNN, DEFINISJONER OG KONVERTERING 1.1 Bakgrunn AKSJONÆRAVTALE Denne aksjonæravtalen ( Avtalen ) er inngått mellom Eidsiva Energi AS, org nr 983 424 082 ( Selskapet ), og de aksjonærer som oppfyller Avtalens vilkår for å eie B- aksjer og/eller C-aksjer

Detaljer

Juli 2013. Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs

Juli 2013. Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Juli 2013 Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Opptaksregler for aksjer (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.1.1 Allmenn interesse, regelmessig

Detaljer

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023062.6 LÅNEAVTALE mellom Troms Kraft AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Troms Kraft AS åpent obligasjonslån

Detaljer

Januar 2015. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

Januar 2015. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Januar 2015 Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR...

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

GJENNOMFØRINGSAVTALE

GJENNOMFØRINGSAVTALE GJENNOMFØRINGSAVTALE VEDRØRENDE UTSLIPP AV SVOVELDIOKSID (SO 2 ) FRA PROSESSINDUSTRIEN 1 Bakgrunn og formål... 5 2 Den enkelte avtaleparts rettigheter og forpliktelser... 5 3 Selskapenes innbetalingsplikt...

Detaljer

Offentlig versjon. 1. Bakgrunn

Offentlig versjon. 1. Bakgrunn Offentlig versjon Deres ref.: Vår ref.: 2001/181 MA2-M5 MISV 528.4 Saksbeh.: Dato: 18.11.2003 TV2 AS og NRK AS - konkurranseloven 3-9, jf 3-1 og 3-3 - samarbeid om rettigheter til norske fotballkamper

Detaljer

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013.

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Dette regelverket omhandler forvaltningen av midler i henhold

Detaljer

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023784.5 LÅNEAVTALE mellom Sandnes Sparebank (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Sandnes Sparebank åpent obligasjonslån

Detaljer