Planprogram. Planprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planprogram. Planprogram"

Transkript

1 Detaljr regulering av Smedsmo camping Planprogram Oppdragsgjevar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Jostein Smedsmo Detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing Planprogram

2 Nordplan side 2 Jostein Smedsmo Planprogram for detaljregulering av Smedsmo camping Innhald: side 1 Innleiing Føremål med planprogram og prosjektet Lovgrunnlag og krav til prosess Organisering av planprosess 4 2 Overordna planar og føringar Lokalisering av planområdet Arealplanar i området 6 3 Dagens situasjon Bruk og tilkomst Landskap og topografi 6 4 Framtidig bruk Reguleringsføremål 7 5 Konsekvensar for miljø og samfunn tema i planen Metode og omfang av konsekvensutgreiinga Tema i konsekvensutgreiinga Andre tema planen skal omtale Ros-analyse 9 6 Forslag til planprogram Planavgrensing Reguleringsføremål Utgreiingsbehov 11

3 Nordplan side 3 Planprogam reguleringsplan for Smedsmo camping 1 Innleiing Forslag til planprogram for detaljreguleringsplan for Smedsmo camping er utarbeidd av Nordplan as v/ Anne Silje Berg på vegne av Jostein Smedsmo. Kontaktperson hjå oppdragsgjevar er Jostein Smedsmo, Vågåvegen 78, 2680 Vågå. Ansvarleg styresmakt for behandling og godkjenning av planprogrammet er Vågå kommune. Kommunen har gjeve plan-id til reguleringsplanen. Forslag til planprogram blir kunngjort i lokalavisa Fjuken og blir også lagt ut på og sendt til naboar og berørte styresmakter. Perioden for det offentlege ettersynet av planprogrammet er seks veker. Eventuelle synspunkt, merknader og innspel til planarbeidet skal sendast til: Nordplan AS Vågåvegen Vågå Spørsmål kan rettast til Nordplan as v/ Anne Silje Berg, mobil eller e-post Fristen for å kome med merknader, innspel og kommentarar er Føremål med planprogram og prosjektet Planprogram Føremålet med planprogrammet er å avgrense planoppgåva, klargjere konsekvensar og problemstillingar, avklare utgreiingsbehov i forhold til miljø og samfunn, fastsette rammer og føringar for planarbeidet, gje høve til tidleg medverknad og å sikre ei politisk forankring Prosjektmål Prosjektet sitt hovudmål er å leggje til rette for utviding av campingområde samt aktivitetsområde ved noverande Smedsmo camping. I planområdet er det også eksisterande bustadar, bensinstasjon/ vegserviceanlegg, parkering og kollektivknutepunkt samt vegkryss mellom rv 15 og fylkesveg 452 gjennom Vågåmo. Planen skal konsekvensutgreiast. 1.2 Lovgrunnlag og krav til prosess Lovheimel Utarbeiding av reguleringsplan skjer med heimel i plan- og bygningslova kap. 12. Melding om oppstart har heimel i I denne planen er det krav om planprogram i samsvar med 4-1. Krav om konsekvensutgreiing og derfor planprogram i forkant har heimel i forskrift om konsekvensutgreiingar 3 bokstav d) og skal slik vurderast etter 4 bokstav c) i forskrifta (FOR ).

4 Nordplan side 4 Planprogam reguleringsplan for Smedsmo camping Krav til prosess Det skal utarbeidast ein detaljreguleringsplan. Planarbeidet kjem inn under planar og tiltak som skal vurderast etter 3 bokstav d) i forskrifta og skal slik vurderast etter 4 bokstav c) i forskrifta. Utdrag frå referat frå oppstarsmøtet: Dersom det blir lagt opp til å ta i bruk friområdet til utbyggingsformål, vil planen kome inn under forkrift om konsekvensutgreiingar 3d (detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering), og skal følgjeleg vurderast etter forskrifta 4 (Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn): 4: Planer og tiltak etter 3 skal behandles etter forskriften dersom de: c) er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, herunder markaområder, eller i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til utbyggingsformål eller i overordnede grønnstrukturer og viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen eller tiltaket kommer i konflikt med friluftslivsinteresser, Dette inneber at planen utløyser krav om planprogram / konsekvensutgreiing. Planprogrammet følgjer varselet om oppstart av planarbeidet. 1.3 Organisering av planprosess Arbeidsopplegg Detaljreguleringsplanen vil bli utarbeidd av Nordplan AS på oppdrag for tiltakshavar Jostein Smedsmo, og i samarbeid med Vågå kommune. Det vart gjennomført oppstartsmøte , der Ingunn Moen Helland (plan- og miljøkonsulent), Knut Odnes (byggesaksbehandlar) og Tora Sandbu (næringskonsulent) representerte kommunen og tiltakshavar var representert ved Jostein Smedsmo (tiltakshavar/grunneigar) og Anne Silje Berg (Nordplan). Vidare i planarbeidet vil det vera informasjonsutveksling per telefon og e-post, evt. møte dersom dette er naudsynt. Planprogram og høyringsforslag av detaljplanen vil bli politisk forankra gjennom handsaming i hovudutvalet for teknisk, landbruk og naturforvaltning i Vågå kommune. Medverknad og informasjon Planprogrammet blir lagt ut til offentleg ettersyn i seks veker samstundes som oppstart av planarbeidet blir kunngjort. Kommunen får forslaget til planprogram til gjennomsyn før oppstarten blir varsla. Private og offentlege partar og interessentar blir tilskrivne og invitert til å kome med innspel og synspunkt knytt til planarbeidet. Planprogrammet og varsel om oppstart blir kunngjort i lokalavisa Fjuken og på nettsidene til Nordplan på I tillegg blir papirutgåve lagt fram til gjennomsyn på servicetorget i Vågå kommune. Varsling og høyring av reguleringsplanen vil skje på same måte som for planprogrammet. Framdriftsplan Tabellen under gjev ei oversikt over berekna framdrift i arbeidet. Behandlingstidspunkt i kommunen avhenger av saksmengde og møteplanar. Framdriftsplanen tek høgde for to offentlege ettersyn. Fasar i planarbeidet Framdrift Utarbeiding av forslag til planprogram Sept Kunngjering oppstart med planprogram Sept Vedtak av planprogram Des. 2013

5 Nordplan side 5 Planprogam reguleringsplan forr Smedsmo camping Utarbeiding av detaljreguleringsplan Offentleg ettersyn av reguleringsplann Handsaming av merknadar Revidering av plankart og planomtale. Eventuelt ny høyring Vedtak av reguleringsplan Kunngjering av planvedtak Des feb Mars 2014 April A 2014 April A 2014 Mai/ juni 2014 Juni J 2014 Varsla partar Oppstartsvarselet med planprogram er sendt ut til følgjande: Namn/ part Sendt til Utsendt varsel Jostein Smedsmo (gnr./bnr. 65/11, 65/17, 65/1, 65/19) Lill Bente Lian og Ronny Ove Smedsmo (gnr./bnr. 65/21) Vågå Idrettslag (gnr./bnr 65/14) Bjørn Smedsmo (gnr./bnr. 65/13) Bergljot Smedsmo (gnr./bnr. 65/7) Smedsmo og Lian AS (gnr./bnr. 65/3) Haldis Venkee Haukås (gnr./bnr. 65/6) Vågå kommune (gnr./bnr. 65/22) Statens Vegvesen (gnr./bnr. 194/30) Oppland Fylkeskommunee NVE Region Øst Fylkesmannen i Oppland Vågåvegen 78, 2680 Vågå Vågåvegen 70 C, 2680 Vågå Vågåvegen 58, 2680 Vågå Vågåvegen 68 B, 2680 Vågå Vågåvegen 76, 2680 Vågå Vågåvegen 80, 2680 Vågå Vågåvegen 74, 2680 Vågå @nve.no Overordna planar og føringar Lokalisering av planområdett Smedsmo ligg i den sørlege delen av kommunesenteret Vågåmo. Planområdet, markert med blå sirkel, er lokalisert nord for rv 15 og aust for fv 452. I aust, utanfor planområdet, renn Finna som er varigg verna. Tilkomsten til planområdet går frå fylkesvegen.

6 Nordplan side 6 Planprogam reguleringsplan forr Smedsmo camping 2.2 Arealplanar i området Reguleringsplan for Smedsmo camping vart vedteken Kommunedelplan for Vågåmo vart eigengodkjend i kommunen , godkjend av MD Reguleringsplan for Rv 15 Sørem Sundbrua, vedteke Dagens situasjon Bruk og tilkomst Planområdet er i dag brukt til campingareal og bensinstasjon. Det er også nokre bustadar her, i tillegg til leikeplass til bruk for besøkande påå campingen. Her er også eit større friområde som i praksis er unytta bortsett frå eit påbegynt bassengbygg (ikkje ferdigstilt) ). Her er ogsåå lagra diverse reiskapar, og området blir brukt til beite/ hamning g for hest i perioder. Noko areal er dyrka (gras). Nedst i planområdet, inne i friområdet, er dett ein opparbeidd badedam. Langs vestsida av Finna går det ein umerka turstig som startar ved kyrkjegarden i sentrum og følgjer Finna nedover mot Ottaelva. Planområdet har tilkomst frå fylkesveg 452. Ein kjem fyrst inn på området rundt bensinstasjonen, og kan frå her køyre vidare inn til campingplassen. Bilde til venstre: Parti frå dett som i dag er regulert som friområde, ned mot m rv 15 som m kan skimtast i bakgrunnen. Eksisterande camping til høgre. Bilde til høgre: Øvre del av dagens friområde, mot campingplassen. 3.2 Landskap og topografi Planområdet består av tilnærma flatee parti som i stor grad er opparbeidd o og utbygd. Det står att to område med dyrka mark (gras). Mot Finna er det ei lita skråning opp til turstig som går langs toppen av oppbygginga langs elva. Planområdet ligg på elvevifta der Finna F renn utt i Ottaelva, og har ein grunn beståande av hovudsakleg grus og stein. Både Finna og Ottaelva er elver med flomfare, og Finna er forbygd/ oppbygd i tersklar i dei nedre delane av elva nord for utløpet til Ottaelva. Vegetasjonen langs Finna er intakt, medan det på resten av planområdet står att sporadisk vegetasjon, i hovudsak større bjørk.

7 Nordplan side 7 Planprogam reguleringsplan forr Smedsmo camping Umerka turstig som går langs vestsida av Finna. Friområde/ campingområde til høgre Framtidig bruk Tiltakshavar ønskjer å ta i bruk området som i dag er regulert til t friområde for å utvide campingarealet og for å kunne utvikle området til å bli meir attraktivt for reisande. Bensinstasjonen liggg sentralt til langs rv 15, og er eit naturleg stoppepunkt for mange. Ved å leggje området meir til rette ønskjer ein å kunne trekkee til seg fleiree stoppande, og samtidig utvide kapasiteten og tilbodet på campingen. Reguleringsføremål Det er ønskjeleg å regulere området til i hovudsak fritids- og turistføremål,, bensinstasjon/ vegserviceanlegg, kollektivhaldeplass, turstig, bustadar, leikeplass og køyreveg. 5 Konsekvensar for miljø og samfunn tema i planen Metode og omfang av konsekvensutgreiinga Konsekvensutgreiinga skal gjennomførast i tråd med føringar gjevne i forskrifta om konsekvensutgreiingar av Konsekvensutgreiinga skal bygge på eksisterande fagleg kunnskap og om naudsynt ved innhenting av nye data, eventuelt oppdaterting av eksisterande. Konsekvensutgreiinga blir ein del av planomtalen. Tema i konsekvensutgreiingaa Krav om konsekvensutgreiing er utløyst på grunn av eit område som i dag er regulert til friområde skal regulerast til fritids- og turistføremål.. Konsekvensutgreiinga skal omtale ogg vurdere dette. Andre tema planenn skal omtale Bortsett frå temaet om friområdet som blir foreslått regulert til t fritids- og turistføremål, er det ogs fleire andre føremål planen skal omhandle. Landskap, natur og friluftsliv Området er tilnærma flatt og godt synleg frå riksveg og fylkesveg. Nye tiltak/ installasjonar/ bygg vil derfor vera godt synlege, men områdaa lengst nord i området er e delvis skjerma av vegetasjon. Turvegen langs Finna er ein del i bruk, sjølv om den er umerka. Gjennom planarbeidet ønskjer ein å leggje til

8 Nordplan side 8 Planprogam reguleringsplan for Smedsmo camping rette for at denne skal forlengast inn mot eksisterande undergang og turstig under rv 15 og ned mot Ottaelva. Både Finna og Ottaelva er elver som blir berørt av tilhøve som fører til flaum. Dette må utgreiast nærare gjennom konsekvensutgreiinga. Denne nedre delen av Finna er ikkje i bruk som fiskeelv, men det går turstigar i området som kan vera nytta i tilknyting til fiske ved Sundbrua over Ottaelva. Ottaelva er ein del brukt til sportsfiske etter aure, harr og røye. Planområdet grensar i aust til Finna som er varig verna. Langs Finna si vestside går det turstig som vil bli ivareteke gjennom reguleringsplanen. Dette er viktig også for å sikre ålmenta tilgang til eit fint turområde, og verdien av denne sentrumsnære moglegheita for tur og rekreasjon er stor, sjølv om turvegen ikkje er merka. Finna er slik ein viktig miljøfaktor i Vågåmo. Byggegrense fastsett i plan vil også sikre at den umiddelbare nærleiken til elva forblir urørt. Planen skal omtale forholdet til turstigen/ friluftslivet. Flaum er også eit viktig tema i planen, og blir omtala i ROS-analysa. Planen skal omtale nærleiken til Finna som verna vassdrag. Vatn og avlaup, renovasjon og straum Anlegga for campingplassen og bensinstasjonen er knytt til det kommunale avlaupsanlegget. Avfall blir handtert i tilknyting til den interkommunale renovasjonsordninga. Området er knytt til det kommunale avlaupsanlegget. Straumforsyning går via kablar i bakken. Planen skal omtale handteringa av utslepp og renovasjon. Næringsliv og sysselsetting Campingplassen har i dag om lag 2,5 årsverk. Ved etablering av aktivitetsområde og auka trafikk til området i framtida kan det vera aktuelt med utvidingar. Auka trafikk og høgare attraktivitet i dette området som er innfartsvegen til sentrum, kan få følgjer for utviklinga av næringslivet også inn i sentrum. Planen skal omtale kva følgjer planen og utviklinga av campingområdet kan få for næringslivet i sentrum. Kulturlandskap og kulturminne På gnr/bnr 65/1 er det SEFRAK-registrerte hus. Det er ikkje lagt opp til endringar i planstatus for desse, og ein treng ikkje ta temaet vidare til konsekvensutgreiinga. Det er ikkje vurdert å måtte greie ut dette ytterlegare, men temaet blir omtala i planen. Samfunnstryggleik og beredskap Smedsmo ligg i Vågåmo, og både ambulanse- og brannstasjon er lokalisert om lag halvanna kilometer unna. Her er ei ambulanse stasjonert, og brannvesenet har døgnkontinuerleg vakt. Dette har betydning for tryggleiken særleg knytt til hendingar på bensinstasjonen. Delar av området er flaumutsett med direkte tilknyting til Ottaelva. Andre delar av området er lågpunktsområde, som er område som vil vera oversvømt ved ein 200-årsflaum utan at området har direkte tilknyting til elva. Saman med store delar av Vågåmo har også ein stor del av bensinstasjon- og campingområdet blå skravur, med fare for vatn i kjellar ved ein 200-årsflaum. Det er ikkje planlagt nye bustadhus, serviceanlegg eller liknande i områda med flaumfare eller lågpunktsområde. Det skal utarbeidast ROS-analyse (sjå kap. 5.4) der flaum og gassfyllingsanlegget/ bensinstasjonen er tema.

9 Nordplan side 9 Planprogam reguleringsplan for Smedsmo camping Folkehelse, barn og unge, funksjonshemma og eldre Nytt aktivitetsområde vil kome både reisande og lokale til gode, og i særleg grad barnefamiliar/ barn og unge. Dei rikspolitiske retningslinene for barn og planlegging (RPR) seier at ved omdisponering av areal som i planar er sett av til friområde som er i bruk eller er eigna for leik, skal det skaffast fullverdig erstatning. I gjeldande reguleringsplan for Smedsmo er det regulert friområde. Området er i dag ikkje brukt til og heller ikkje særleg eigna til leik, fordi det ikkje er tilrettelagt, det er lagra diverse utstyr der og det finst også eit bygg som ikkje er ferdigstilt inne på området. Slik planen legg opp framtidig bruk av området, vil det, sjølv om det blir omregulert, leggast betre til rette for leik og aktivitetar enn det som er situasjonen i dag. Ulike grupper i befolkninga skal kunne ha tilgang til turstigen langs Finna mot Ottaelva. Planskildringa skal omtale planen sitt forhold til barn og unge, samt andre grupper med særskilde behov. Nærmiljø og tettstadutvikling Smedsmo er det fyrste mange møter når dei skal inn i kommunesenteret Vågåmo eller køyre gjennom Vågå. Området Smedsmo-Brustugu på motsett side av fylkesvegen er peikt på som moglege framtidige viktige utviklingsområde, og ligg med slik eigna føremål i kommunedelplanen for Vågåmo. Denne planen omtalar også moglegheitene for å utvikle denne delen av Vågåmo. I planarbeidet vil det vera viktig med ei nærare utgreiing av konsekvensane for at friområde på Smedsmo blir foreslått til byggeområde/ aktivitetsområde. Planskildringa må omtale planen sin potensielle verknad for tettstaden Vågåmo ved utvikling av området ved campingen og bensinstasjonen. Vegsystem, trafikksikring og kollektivtransport Smedsmo er haldeplass for regionale bussruter og langruter/ ekspressbussane. Rutetrafikken mellom aust og vest har av- og påstigning her. Ved omlegginga av rv 15 til trase utanfor Vågåmo sentrum, vart det utarbeidd reguleringsplan som omfattar delar av dette arealet (rv 15 Sørem-Sundbrua). Reguleringsplan for Smedsmo vil delvis overlappe denne. Det er fotgjengarovergang over fylkesvegen frå fortau direkte inn på området for bensinstasjonen. Planen skal omtale vegsystemet, trafikksikringa og kollektivtransporten i området. 5.4 Ros-analyse Jf. plan- og bygningslova sin 4-3 skal det skal utarbeidast ei generell ROS-analyse for arealbruk. Denne skal vera i tråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) sin temarettleiar Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet. Det er to tema som peiker seg ut som relevante for ROS-analysen. Flaum Gassfyllingsanlegg/ brannfare/ handtering av farlege stoff

10 Nordplan side 10 Planprogam reguleringsplan for Smedsmo camping Forslag til planprogram Planavgrensing Planen grenser i vest mott fv 452, i sørr mot rv 15, i aust mot Finna og i nord plangrense i eksisterande plan/ eigedomsgrenser/tilkomstveg. Plangrense er markert med svart stipla linje.

11 Nordplan side 11 Planprogam reguleringsplan for Smedsmo camping 6.2 Reguleringsføremål Dei viktigaste reguleringsføremåla: Fritids- og turistføremål Bensinstasjon Kollektivhaldeplass Bustadar Turveg Leikeplass Køyreveg 6.3 Utgreiingsbehov Utgreiingsbehovet går fram under dei ulike punkta i kap. 5, men ei samanstilling av moglege konsekvensar og utgreiingsbehov er skjematisk framstilt i tabellen under for å gje ei samla oversikt. Planskildringa skal skildre og konkludere på aktuelle utgreiingstema Mogleg omfang/påverknad Utgreiingsbehov Tema Landskap, natur og friluftsliv Registrert beiteområde for kanadagås, kvinand, stokkand, sangsvane, fossekall. Finna som planområdet grensar mot er varig verna. Temaene skal omtalast i Turveg langs Finna kan bli teke meir i bruk ved at det blir lagt opp til samankobling til eksisterande undergang under rv 15. Tilnærma flatt planområde, lite vegetasjon, nye bygg/ tiltak vil vera godt synlege. Vatn og avlaup, renovasjon og straum Næringsliv og sysselsetting Eksisterande friområde blir omgjort til fritids- og turistføremål. Utviding av campingplassen og tilrettelegging av nye aktivitetar kan føre til endring i utslepp/ renovasjon. Framtidig endra bruk i planområdet kan føre til endringar i antal arbeidsplassar. nye aktivitetar i planområdet kan trekkje meir folk som også vil generere meir aktivitet i sentrum. Det er ikkje vurdert å måtte greie ut dette ytterlegare, men skal omtalast i Skal omtalast i

12 Nordplan side 12 Planprogam reguleringsplan for Smedsmo camping Kulturlandskap og kulturminne Folkehelse, barn og unge, funksjonshemma og eldre Nærmiljø og tettstadutvikling Vegsystem, trafikksikring og kollektivtransport Samfunnstryggleik og beredskap Frå friområde til fritidsog turistføremål SEFRAK-registrerte hus i planområdet, blir ikkje endra føresetnadar for desse. Planen legg opp til endra og meir bruk av planområdet. Med dette følgjer også tilrettelegging for grupper av brukarar med ulike behov. Smedsmo er innfallsporten til Vågåmo. Auka og endra bruk i planområdet kan føre til endringar i den generelle bruken av området. Smedsmo er innfallsporten til Vågåmo, og her er busshaldeplass. Endring i bruken av planområdet kan føre til auka bruk eller endringar i bruken av vegsystemet og kollektivtransporten. Bensinstasjon/ gassfyllingsanlegg samt flaum blir tema i ROS-analyse. Planen legg opp til endring frå friområde til fritids- og turistføremål. Ingen, men skal omtalast i Skal omtalast i Skal omtalast i Skal omtalast i ROS-analyse skal gjennomførast og vera ein del av Tema i konsekvensutgreiing.

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER 14 REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Vedlegg B Føremålet med møtet er at kommunen vert informert om planlagt innhald i planen og avgrensing av planområdet, Kommunen avklarar plansituasjonen for området,

Detaljer

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

KVAM HERAD. I/PÅ (namn). (gnr/bnr)

KVAM HERAD. I/PÅ (namn). (gnr/bnr) KVAM HERAD NOTAT FRÅ OPPSTARTSMØTE DEN.. (dato) REGULERING I/PÅ (namn). (gnr/bnr) Gjennomføring av oppstartsmøte er ei lovpålagd oppgåve jf. plan- og bygningslova 12-8. Møtet skal haldast før kunngjering

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011 Kommuneplan ; arealdelen 011 0 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 7. september 011 FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN FITJAR KOMMUNE SIN AREALDEL (011-0) Føresegnene er heimla i Plan og bygningslovv

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Nasjonalt utviklingsprogram Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Februar 2013 1 Samandrag Denne sluttrapporten tek sikte på å samanfatte informasjon og lærdom frå utviklingsprogrammet Landbruksbygg

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad 12. mars 2015 2 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Formål... 4 2.1. Formål med planprogrammet... 4 2.2. Formål med planarbeidet... 5 3. Beskrivelse

Detaljer

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Rapport «Byen og regionsenteret Stord» 30. desember 2014 «Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport Samarbeidsrådet for Sunnhordland Tittel: Prosjektnr.: 2091

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer