Planprogram. Planprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planprogram. Planprogram"

Transkript

1 Detaljr regulering av Smedsmo camping Planprogram Oppdragsgjevar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Jostein Smedsmo Detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing Planprogram

2 Nordplan side 2 Jostein Smedsmo Planprogram for detaljregulering av Smedsmo camping Innhald: side 1 Innleiing Føremål med planprogram og prosjektet Lovgrunnlag og krav til prosess Organisering av planprosess 4 2 Overordna planar og føringar Lokalisering av planområdet Arealplanar i området 6 3 Dagens situasjon Bruk og tilkomst Landskap og topografi 6 4 Framtidig bruk Reguleringsføremål 7 5 Konsekvensar for miljø og samfunn tema i planen Metode og omfang av konsekvensutgreiinga Tema i konsekvensutgreiinga Andre tema planen skal omtale Ros-analyse 9 6 Forslag til planprogram Planavgrensing Reguleringsføremål Utgreiingsbehov 11

3 Nordplan side 3 Planprogam reguleringsplan for Smedsmo camping 1 Innleiing Forslag til planprogram for detaljreguleringsplan for Smedsmo camping er utarbeidd av Nordplan as v/ Anne Silje Berg på vegne av Jostein Smedsmo. Kontaktperson hjå oppdragsgjevar er Jostein Smedsmo, Vågåvegen 78, 2680 Vågå. Ansvarleg styresmakt for behandling og godkjenning av planprogrammet er Vågå kommune. Kommunen har gjeve plan-id til reguleringsplanen. Forslag til planprogram blir kunngjort i lokalavisa Fjuken og blir også lagt ut på og sendt til naboar og berørte styresmakter. Perioden for det offentlege ettersynet av planprogrammet er seks veker. Eventuelle synspunkt, merknader og innspel til planarbeidet skal sendast til: Nordplan AS Vågåvegen Vågå Spørsmål kan rettast til Nordplan as v/ Anne Silje Berg, mobil eller e-post Fristen for å kome med merknader, innspel og kommentarar er Føremål med planprogram og prosjektet Planprogram Føremålet med planprogrammet er å avgrense planoppgåva, klargjere konsekvensar og problemstillingar, avklare utgreiingsbehov i forhold til miljø og samfunn, fastsette rammer og føringar for planarbeidet, gje høve til tidleg medverknad og å sikre ei politisk forankring Prosjektmål Prosjektet sitt hovudmål er å leggje til rette for utviding av campingområde samt aktivitetsområde ved noverande Smedsmo camping. I planområdet er det også eksisterande bustadar, bensinstasjon/ vegserviceanlegg, parkering og kollektivknutepunkt samt vegkryss mellom rv 15 og fylkesveg 452 gjennom Vågåmo. Planen skal konsekvensutgreiast. 1.2 Lovgrunnlag og krav til prosess Lovheimel Utarbeiding av reguleringsplan skjer med heimel i plan- og bygningslova kap. 12. Melding om oppstart har heimel i I denne planen er det krav om planprogram i samsvar med 4-1. Krav om konsekvensutgreiing og derfor planprogram i forkant har heimel i forskrift om konsekvensutgreiingar 3 bokstav d) og skal slik vurderast etter 4 bokstav c) i forskrifta (FOR ).

4 Nordplan side 4 Planprogam reguleringsplan for Smedsmo camping Krav til prosess Det skal utarbeidast ein detaljreguleringsplan. Planarbeidet kjem inn under planar og tiltak som skal vurderast etter 3 bokstav d) i forskrifta og skal slik vurderast etter 4 bokstav c) i forskrifta. Utdrag frå referat frå oppstarsmøtet: Dersom det blir lagt opp til å ta i bruk friområdet til utbyggingsformål, vil planen kome inn under forkrift om konsekvensutgreiingar 3d (detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering), og skal følgjeleg vurderast etter forskrifta 4 (Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn): 4: Planer og tiltak etter 3 skal behandles etter forskriften dersom de: c) er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, herunder markaområder, eller i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til utbyggingsformål eller i overordnede grønnstrukturer og viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen eller tiltaket kommer i konflikt med friluftslivsinteresser, Dette inneber at planen utløyser krav om planprogram / konsekvensutgreiing. Planprogrammet følgjer varselet om oppstart av planarbeidet. 1.3 Organisering av planprosess Arbeidsopplegg Detaljreguleringsplanen vil bli utarbeidd av Nordplan AS på oppdrag for tiltakshavar Jostein Smedsmo, og i samarbeid med Vågå kommune. Det vart gjennomført oppstartsmøte , der Ingunn Moen Helland (plan- og miljøkonsulent), Knut Odnes (byggesaksbehandlar) og Tora Sandbu (næringskonsulent) representerte kommunen og tiltakshavar var representert ved Jostein Smedsmo (tiltakshavar/grunneigar) og Anne Silje Berg (Nordplan). Vidare i planarbeidet vil det vera informasjonsutveksling per telefon og e-post, evt. møte dersom dette er naudsynt. Planprogram og høyringsforslag av detaljplanen vil bli politisk forankra gjennom handsaming i hovudutvalet for teknisk, landbruk og naturforvaltning i Vågå kommune. Medverknad og informasjon Planprogrammet blir lagt ut til offentleg ettersyn i seks veker samstundes som oppstart av planarbeidet blir kunngjort. Kommunen får forslaget til planprogram til gjennomsyn før oppstarten blir varsla. Private og offentlege partar og interessentar blir tilskrivne og invitert til å kome med innspel og synspunkt knytt til planarbeidet. Planprogrammet og varsel om oppstart blir kunngjort i lokalavisa Fjuken og på nettsidene til Nordplan på I tillegg blir papirutgåve lagt fram til gjennomsyn på servicetorget i Vågå kommune. Varsling og høyring av reguleringsplanen vil skje på same måte som for planprogrammet. Framdriftsplan Tabellen under gjev ei oversikt over berekna framdrift i arbeidet. Behandlingstidspunkt i kommunen avhenger av saksmengde og møteplanar. Framdriftsplanen tek høgde for to offentlege ettersyn. Fasar i planarbeidet Framdrift Utarbeiding av forslag til planprogram Sept Kunngjering oppstart med planprogram Sept Vedtak av planprogram Des. 2013

5 Nordplan side 5 Planprogam reguleringsplan forr Smedsmo camping Utarbeiding av detaljreguleringsplan Offentleg ettersyn av reguleringsplann Handsaming av merknadar Revidering av plankart og planomtale. Eventuelt ny høyring Vedtak av reguleringsplan Kunngjering av planvedtak Des feb Mars 2014 April A 2014 April A 2014 Mai/ juni 2014 Juni J 2014 Varsla partar Oppstartsvarselet med planprogram er sendt ut til følgjande: Namn/ part Sendt til Utsendt varsel Jostein Smedsmo (gnr./bnr. 65/11, 65/17, 65/1, 65/19) Lill Bente Lian og Ronny Ove Smedsmo (gnr./bnr. 65/21) Vågå Idrettslag (gnr./bnr 65/14) Bjørn Smedsmo (gnr./bnr. 65/13) Bergljot Smedsmo (gnr./bnr. 65/7) Smedsmo og Lian AS (gnr./bnr. 65/3) Haldis Venkee Haukås (gnr./bnr. 65/6) Vågå kommune (gnr./bnr. 65/22) Statens Vegvesen (gnr./bnr. 194/30) Oppland Fylkeskommunee NVE Region Øst Fylkesmannen i Oppland Vågåvegen 78, 2680 Vågå Vågåvegen 70 C, 2680 Vågå Vågåvegen 58, 2680 Vågå Vågåvegen 68 B, 2680 Vågå Vågåvegen 76, 2680 Vågå Vågåvegen 80, 2680 Vågå Vågåvegen 74, 2680 Vågå @nve.no Overordna planar og føringar Lokalisering av planområdett Smedsmo ligg i den sørlege delen av kommunesenteret Vågåmo. Planområdet, markert med blå sirkel, er lokalisert nord for rv 15 og aust for fv 452. I aust, utanfor planområdet, renn Finna som er varigg verna. Tilkomsten til planområdet går frå fylkesvegen.

6 Nordplan side 6 Planprogam reguleringsplan forr Smedsmo camping 2.2 Arealplanar i området Reguleringsplan for Smedsmo camping vart vedteken Kommunedelplan for Vågåmo vart eigengodkjend i kommunen , godkjend av MD Reguleringsplan for Rv 15 Sørem Sundbrua, vedteke Dagens situasjon Bruk og tilkomst Planområdet er i dag brukt til campingareal og bensinstasjon. Det er også nokre bustadar her, i tillegg til leikeplass til bruk for besøkande påå campingen. Her er også eit større friområde som i praksis er unytta bortsett frå eit påbegynt bassengbygg (ikkje ferdigstilt) ). Her er ogsåå lagra diverse reiskapar, og området blir brukt til beite/ hamning g for hest i perioder. Noko areal er dyrka (gras). Nedst i planområdet, inne i friområdet, er dett ein opparbeidd badedam. Langs vestsida av Finna går det ein umerka turstig som startar ved kyrkjegarden i sentrum og følgjer Finna nedover mot Ottaelva. Planområdet har tilkomst frå fylkesveg 452. Ein kjem fyrst inn på området rundt bensinstasjonen, og kan frå her køyre vidare inn til campingplassen. Bilde til venstre: Parti frå dett som i dag er regulert som friområde, ned mot m rv 15 som m kan skimtast i bakgrunnen. Eksisterande camping til høgre. Bilde til høgre: Øvre del av dagens friområde, mot campingplassen. 3.2 Landskap og topografi Planområdet består av tilnærma flatee parti som i stor grad er opparbeidd o og utbygd. Det står att to område med dyrka mark (gras). Mot Finna er det ei lita skråning opp til turstig som går langs toppen av oppbygginga langs elva. Planområdet ligg på elvevifta der Finna F renn utt i Ottaelva, og har ein grunn beståande av hovudsakleg grus og stein. Både Finna og Ottaelva er elver med flomfare, og Finna er forbygd/ oppbygd i tersklar i dei nedre delane av elva nord for utløpet til Ottaelva. Vegetasjonen langs Finna er intakt, medan det på resten av planområdet står att sporadisk vegetasjon, i hovudsak større bjørk.

7 Nordplan side 7 Planprogam reguleringsplan forr Smedsmo camping Umerka turstig som går langs vestsida av Finna. Friområde/ campingområde til høgre Framtidig bruk Tiltakshavar ønskjer å ta i bruk området som i dag er regulert til t friområde for å utvide campingarealet og for å kunne utvikle området til å bli meir attraktivt for reisande. Bensinstasjonen liggg sentralt til langs rv 15, og er eit naturleg stoppepunkt for mange. Ved å leggje området meir til rette ønskjer ein å kunne trekkee til seg fleiree stoppande, og samtidig utvide kapasiteten og tilbodet på campingen. Reguleringsføremål Det er ønskjeleg å regulere området til i hovudsak fritids- og turistføremål,, bensinstasjon/ vegserviceanlegg, kollektivhaldeplass, turstig, bustadar, leikeplass og køyreveg. 5 Konsekvensar for miljø og samfunn tema i planen Metode og omfang av konsekvensutgreiinga Konsekvensutgreiinga skal gjennomførast i tråd med føringar gjevne i forskrifta om konsekvensutgreiingar av Konsekvensutgreiinga skal bygge på eksisterande fagleg kunnskap og om naudsynt ved innhenting av nye data, eventuelt oppdaterting av eksisterande. Konsekvensutgreiinga blir ein del av planomtalen. Tema i konsekvensutgreiingaa Krav om konsekvensutgreiing er utløyst på grunn av eit område som i dag er regulert til friområde skal regulerast til fritids- og turistføremål.. Konsekvensutgreiinga skal omtale ogg vurdere dette. Andre tema planenn skal omtale Bortsett frå temaet om friområdet som blir foreslått regulert til t fritids- og turistføremål, er det ogs fleire andre føremål planen skal omhandle. Landskap, natur og friluftsliv Området er tilnærma flatt og godt synleg frå riksveg og fylkesveg. Nye tiltak/ installasjonar/ bygg vil derfor vera godt synlege, men områdaa lengst nord i området er e delvis skjerma av vegetasjon. Turvegen langs Finna er ein del i bruk, sjølv om den er umerka. Gjennom planarbeidet ønskjer ein å leggje til

8 Nordplan side 8 Planprogam reguleringsplan for Smedsmo camping rette for at denne skal forlengast inn mot eksisterande undergang og turstig under rv 15 og ned mot Ottaelva. Både Finna og Ottaelva er elver som blir berørt av tilhøve som fører til flaum. Dette må utgreiast nærare gjennom konsekvensutgreiinga. Denne nedre delen av Finna er ikkje i bruk som fiskeelv, men det går turstigar i området som kan vera nytta i tilknyting til fiske ved Sundbrua over Ottaelva. Ottaelva er ein del brukt til sportsfiske etter aure, harr og røye. Planområdet grensar i aust til Finna som er varig verna. Langs Finna si vestside går det turstig som vil bli ivareteke gjennom reguleringsplanen. Dette er viktig også for å sikre ålmenta tilgang til eit fint turområde, og verdien av denne sentrumsnære moglegheita for tur og rekreasjon er stor, sjølv om turvegen ikkje er merka. Finna er slik ein viktig miljøfaktor i Vågåmo. Byggegrense fastsett i plan vil også sikre at den umiddelbare nærleiken til elva forblir urørt. Planen skal omtale forholdet til turstigen/ friluftslivet. Flaum er også eit viktig tema i planen, og blir omtala i ROS-analysa. Planen skal omtale nærleiken til Finna som verna vassdrag. Vatn og avlaup, renovasjon og straum Anlegga for campingplassen og bensinstasjonen er knytt til det kommunale avlaupsanlegget. Avfall blir handtert i tilknyting til den interkommunale renovasjonsordninga. Området er knytt til det kommunale avlaupsanlegget. Straumforsyning går via kablar i bakken. Planen skal omtale handteringa av utslepp og renovasjon. Næringsliv og sysselsetting Campingplassen har i dag om lag 2,5 årsverk. Ved etablering av aktivitetsområde og auka trafikk til området i framtida kan det vera aktuelt med utvidingar. Auka trafikk og høgare attraktivitet i dette området som er innfartsvegen til sentrum, kan få følgjer for utviklinga av næringslivet også inn i sentrum. Planen skal omtale kva følgjer planen og utviklinga av campingområdet kan få for næringslivet i sentrum. Kulturlandskap og kulturminne På gnr/bnr 65/1 er det SEFRAK-registrerte hus. Det er ikkje lagt opp til endringar i planstatus for desse, og ein treng ikkje ta temaet vidare til konsekvensutgreiinga. Det er ikkje vurdert å måtte greie ut dette ytterlegare, men temaet blir omtala i planen. Samfunnstryggleik og beredskap Smedsmo ligg i Vågåmo, og både ambulanse- og brannstasjon er lokalisert om lag halvanna kilometer unna. Her er ei ambulanse stasjonert, og brannvesenet har døgnkontinuerleg vakt. Dette har betydning for tryggleiken særleg knytt til hendingar på bensinstasjonen. Delar av området er flaumutsett med direkte tilknyting til Ottaelva. Andre delar av området er lågpunktsområde, som er område som vil vera oversvømt ved ein 200-årsflaum utan at området har direkte tilknyting til elva. Saman med store delar av Vågåmo har også ein stor del av bensinstasjon- og campingområdet blå skravur, med fare for vatn i kjellar ved ein 200-årsflaum. Det er ikkje planlagt nye bustadhus, serviceanlegg eller liknande i områda med flaumfare eller lågpunktsområde. Det skal utarbeidast ROS-analyse (sjå kap. 5.4) der flaum og gassfyllingsanlegget/ bensinstasjonen er tema.

9 Nordplan side 9 Planprogam reguleringsplan for Smedsmo camping Folkehelse, barn og unge, funksjonshemma og eldre Nytt aktivitetsområde vil kome både reisande og lokale til gode, og i særleg grad barnefamiliar/ barn og unge. Dei rikspolitiske retningslinene for barn og planlegging (RPR) seier at ved omdisponering av areal som i planar er sett av til friområde som er i bruk eller er eigna for leik, skal det skaffast fullverdig erstatning. I gjeldande reguleringsplan for Smedsmo er det regulert friområde. Området er i dag ikkje brukt til og heller ikkje særleg eigna til leik, fordi det ikkje er tilrettelagt, det er lagra diverse utstyr der og det finst også eit bygg som ikkje er ferdigstilt inne på området. Slik planen legg opp framtidig bruk av området, vil det, sjølv om det blir omregulert, leggast betre til rette for leik og aktivitetar enn det som er situasjonen i dag. Ulike grupper i befolkninga skal kunne ha tilgang til turstigen langs Finna mot Ottaelva. Planskildringa skal omtale planen sitt forhold til barn og unge, samt andre grupper med særskilde behov. Nærmiljø og tettstadutvikling Smedsmo er det fyrste mange møter når dei skal inn i kommunesenteret Vågåmo eller køyre gjennom Vågå. Området Smedsmo-Brustugu på motsett side av fylkesvegen er peikt på som moglege framtidige viktige utviklingsområde, og ligg med slik eigna føremål i kommunedelplanen for Vågåmo. Denne planen omtalar også moglegheitene for å utvikle denne delen av Vågåmo. I planarbeidet vil det vera viktig med ei nærare utgreiing av konsekvensane for at friområde på Smedsmo blir foreslått til byggeområde/ aktivitetsområde. Planskildringa må omtale planen sin potensielle verknad for tettstaden Vågåmo ved utvikling av området ved campingen og bensinstasjonen. Vegsystem, trafikksikring og kollektivtransport Smedsmo er haldeplass for regionale bussruter og langruter/ ekspressbussane. Rutetrafikken mellom aust og vest har av- og påstigning her. Ved omlegginga av rv 15 til trase utanfor Vågåmo sentrum, vart det utarbeidd reguleringsplan som omfattar delar av dette arealet (rv 15 Sørem-Sundbrua). Reguleringsplan for Smedsmo vil delvis overlappe denne. Det er fotgjengarovergang over fylkesvegen frå fortau direkte inn på området for bensinstasjonen. Planen skal omtale vegsystemet, trafikksikringa og kollektivtransporten i området. 5.4 Ros-analyse Jf. plan- og bygningslova sin 4-3 skal det skal utarbeidast ei generell ROS-analyse for arealbruk. Denne skal vera i tråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) sin temarettleiar Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet. Det er to tema som peiker seg ut som relevante for ROS-analysen. Flaum Gassfyllingsanlegg/ brannfare/ handtering av farlege stoff

10 Nordplan side 10 Planprogam reguleringsplan for Smedsmo camping Forslag til planprogram Planavgrensing Planen grenser i vest mott fv 452, i sørr mot rv 15, i aust mot Finna og i nord plangrense i eksisterande plan/ eigedomsgrenser/tilkomstveg. Plangrense er markert med svart stipla linje.

11 Nordplan side 11 Planprogam reguleringsplan for Smedsmo camping 6.2 Reguleringsføremål Dei viktigaste reguleringsføremåla: Fritids- og turistføremål Bensinstasjon Kollektivhaldeplass Bustadar Turveg Leikeplass Køyreveg 6.3 Utgreiingsbehov Utgreiingsbehovet går fram under dei ulike punkta i kap. 5, men ei samanstilling av moglege konsekvensar og utgreiingsbehov er skjematisk framstilt i tabellen under for å gje ei samla oversikt. Planskildringa skal skildre og konkludere på aktuelle utgreiingstema Mogleg omfang/påverknad Utgreiingsbehov Tema Landskap, natur og friluftsliv Registrert beiteområde for kanadagås, kvinand, stokkand, sangsvane, fossekall. Finna som planområdet grensar mot er varig verna. Temaene skal omtalast i Turveg langs Finna kan bli teke meir i bruk ved at det blir lagt opp til samankobling til eksisterande undergang under rv 15. Tilnærma flatt planområde, lite vegetasjon, nye bygg/ tiltak vil vera godt synlege. Vatn og avlaup, renovasjon og straum Næringsliv og sysselsetting Eksisterande friområde blir omgjort til fritids- og turistføremål. Utviding av campingplassen og tilrettelegging av nye aktivitetar kan føre til endring i utslepp/ renovasjon. Framtidig endra bruk i planområdet kan føre til endringar i antal arbeidsplassar. nye aktivitetar i planområdet kan trekkje meir folk som også vil generere meir aktivitet i sentrum. Det er ikkje vurdert å måtte greie ut dette ytterlegare, men skal omtalast i Skal omtalast i

12 Nordplan side 12 Planprogam reguleringsplan for Smedsmo camping Kulturlandskap og kulturminne Folkehelse, barn og unge, funksjonshemma og eldre Nærmiljø og tettstadutvikling Vegsystem, trafikksikring og kollektivtransport Samfunnstryggleik og beredskap Frå friområde til fritidsog turistføremål SEFRAK-registrerte hus i planområdet, blir ikkje endra føresetnadar for desse. Planen legg opp til endra og meir bruk av planområdet. Med dette følgjer også tilrettelegging for grupper av brukarar med ulike behov. Smedsmo er innfallsporten til Vågåmo. Auka og endra bruk i planområdet kan føre til endringar i den generelle bruken av området. Smedsmo er innfallsporten til Vågåmo, og her er busshaldeplass. Endring i bruken av planområdet kan føre til auka bruk eller endringar i bruken av vegsystemet og kollektivtransporten. Bensinstasjon/ gassfyllingsanlegg samt flaum blir tema i ROS-analyse. Planen legg opp til endring frå friområde til fritids- og turistføremål. Ingen, men skal omtalast i Skal omtalast i Skal omtalast i Skal omtalast i ROS-analyse skal gjennomførast og vera ein del av Tema i konsekvensutgreiing.

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgjevar: Rapportnamn: Kommunedelplan

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/1482-5834/12 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 30/12 Formannskap/ plan og økonomi 29.03.2012 Astrid Rongen PLAN soneinndeling SAMLA SAK - OPPSTART

Detaljer

PLANPROGRAM Endring av deler av kommunedelplanen for Dale

PLANPROGRAM Endring av deler av kommunedelplanen for Dale PLANPROGRAM Endring av deler av kommunedelplanen for Dale 1 Føremålet med planarbeidet Kommuneplanen er kommunens overordna styringsdokument og gjev rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltninga

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 20.10.2015 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

Områderegulering Undredal. Planprogram

Områderegulering Undredal. Planprogram Områderegulering Undredal Planprogram Innhold 1 Innleiing... 2 1.1 Mål for planarbeidet... 2 1.2 Formål med planprogrammet... 3 2 Rammer og føringar for planarbeidet... 4 2.1 Nasjonale føringar... 4 2.2

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune.

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. 1 Forord Ha-Plan AS v/ siv.ing. Hallgeir Wuttudal har på vegne av grunneigar

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: 19.08.16 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR OSSTØLEN (SVEO) GNR. 55 BNR. 1, 2, 10, 37 M.FL., OS KOMMUNE (PLANID 1243_19700102,

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planprogram. Planprogram

Planprogram. Planprogram Gravda al Prosjektutvikling AS Holstad bustadområde, Fjaler Planprogram Oppdragsgivar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Gravdal Prosjektutvikling ASS Holstad bustadområde Planprogram 11142 24..10.2011

Detaljer

Kunngjering av planoppstart for detaljreguleringsplan for turist- og fritidsområde Kvellestad, Naustdal kommune.

Kunngjering av planoppstart for detaljreguleringsplan for turist- og fritidsområde Kvellestad, Naustdal kommune. Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Dato: 20.04.2015 Vår ref: Arvid Tveit Dykkar ref: Kunngjering av planoppstart for detaljreguleringsplan for turist- og fritidsområde Kvellestad, Naustdal kommune. p:\2014\14213

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE GRUNNEIGARAR AV GBNR 43/1 OG 43/3 REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM DATO: 10.06.2009 2 Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Bakgrunn og

Detaljer

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Dato: 14.09.2015 Vår ref: Arvid Tveit Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune I medhald av Plan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE 2013-2016 PLANPROGRAM Planprogram, sist revidert 24.5.2012 1. Planprogram I samsvar med plan- og bygningslova 5-1 skal dette planprogrammet vere eit verkty

Detaljer

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET...

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... INNHALD 1 SAMANDRAG... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 6 3.1 BAKGRUNN... 6 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... 6 4 PLANPROSESSEN... 7 4.1 VARSLING... 7 4.2 MERKNADER I SAMBAND

Detaljer

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM Vedtatt 16.06.2011, k.sak 41/11 Innhold Bakgrunn for planarbeidet...2 Føremål og strategi med planarbeidet...2 Planar og vedtak

Detaljer

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsgiver Rapporttype Planprogram 18-02-2016 PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN FFoteo OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN 2 (16) OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsnr.: 1350011203 Oppdragsnavn:

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

2. SITUASJONEN I DAG 3. TILHØVE TIL ANDRE PLANAR 4. ALTERNATIV 5. VIKTIGE PROBLEMSTILLINGAR 7. MEDVERKNAD 8. UTGREIINGSTEMA 9.

2. SITUASJONEN I DAG 3. TILHØVE TIL ANDRE PLANAR 4. ALTERNATIV 5. VIKTIGE PROBLEMSTILLINGAR 7. MEDVERKNAD 8. UTGREIINGSTEMA 9. REGULERINGSPLAN FOR: VOSS GYMNAS, SKULEHAUGEN, VOSS KOMMUNE PLANPROGRAM Hord aland f ylk eskommune 20.04. 2010 29. juni.2010 Innhald 1.INNLEIING 2. SITUASJONEN I DAG 3. TILHØVE TIL ANDRE PLANAR 4. ALTERNATIV

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi

Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi Voss kommune Arkivsak-dok. 15/01015-1 Saksbehandler Magnhild Gjengedal Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi FAGNASTØL CAMPING OG HYTTEFELT UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje 1) Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Det har blitt levert inn eit planforslag tidlegare for området, planid: 20100005, men dette arbeidet har

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

42/2015 Formannskap 30.06.2015. Revisjon av kommunedelplan for Fossbergom - høyring og offentleg ettersyn

42/2015 Formannskap 30.06.2015. Revisjon av kommunedelplan for Fossbergom - høyring og offentleg ettersyn Miljø, Teknisk, Næring Arkivsak: 2007/1263-38 Arkiv: 143 Saksbehandlar: Sander Sælthun Dato: 18.06.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 42/2015 Formannskap 30.06.2015 Revisjon av kommunedelplan

Detaljer

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon:

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Regionalplan Kva er eit planprogram Føremål Bakgrunn/føringar Begrepsjungelen Tema i planarbeidet Metode Presentasjon av temakart; Biologisk leveområde

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2013 046/13. Arkiv: ARP-20110003, K2-L12 Objekt:

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2013 046/13. Arkiv: ARP-20110003, K2-L12 Objekt: FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2013 046/13 Sakshandsamar: Steinar Furnes Arkiv: ARP-20110003, K2-L12 Objekt: Arkivsaknr 11/902 FRAMLEGG TIL REVIDERT KOMMUNEDELPLAN FOR

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hjorten kro/trafikkstasjon - Kaupanger - Sogndal kommune

Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hjorten kro/trafikkstasjon - Kaupanger - Sogndal kommune posogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår dato: 30.09.2014 Vår ref.: 201300913-4 Arkiv: 323 Dykkar dato: 29.08.2014 Dykkar ref.: 13/2997-20 Sakshandsamar: Terje Systad 1 Fråsegn til offentleg ettersyn

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse 2011014 NEDRE LIAHAGEN AUST GNR 190 /BNR 8

Planbeskrivelse 2011014 NEDRE LIAHAGEN AUST GNR 190 /BNR 8 Voss kommune Kommunalavdeling for tekniske tenester Planbeskrivelse 2011014 NEDRE LIAHAGEN AUST GNR 190 /BNR 8 Utarbeidd av: Anda & Hirth ANS Datert: 08.04.13 Retta: 29.07.13 Retta: 17.09.13 Vedtatt i

Detaljer

Planprogram. Planprogram for Lund masseuttak. Oppdragsgivar Alvin Drage AS Oppdrag. Detaljregulering med planprogram Rapport type

Planprogram. Planprogram for Lund masseuttak. Oppdragsgivar Alvin Drage AS Oppdrag. Detaljregulering med planprogram Rapport type Planprogram for Lund masseuttak Planprogram Oppdragsgivar Alvin Drage AS Oppdrag Detaljregulering med planprogram Rapport type Planprogram Prosjektnr. 14049 Dato/revidert 16.02.2015/ revidert 13.03.2015

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune Statens vegvesen Reguleringsplan for Fossatromma Vøringsfossen Fossli i Eidfjord kommune AKTUELLE TILTAK INNAN PLANOMRÅDET I eit forprosjekt som er utarbeidd av arkitekt CarlViggo Hølmebakk AS, er det

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

Planprogram. Planprogram

Planprogram. Planprogram Detaljr reguleringsplan for djupvasskai ved Løkjaneset Planprogram Oppdragsgivar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Nor Marine Eiendom AS Detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing Planprogram

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 30.10.2013 075/13 TROBRA Avgjerd av: Saksh.: Trond Inge Brakestad Arkiv: N-504, PLANID-20130005

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2011/2754 Løpenr.: 15778/2014 Arkivkode: 88/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 HERØY KOMMUNE Plan-ID: 201308 REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 INNHALD 1 - BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 Formålet med planarbeidet... Tidlegare

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lom omsorgsbustader - Kulihaugen

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lom omsorgsbustader - Kulihaugen Miljø, Teknisk, Næring iflg adresseliste Vår ref: Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2011/13364089/2011/L12 OYSO / 23.09.2011 Varsel om oppstart av detaljregulering for Lom omsorgsbustader - Kulihaugen I henhald

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Arealdelen av kommuneplanen. Plan- og miljøvernleiar Kjersti Sande Tveit

Arealdelen av kommuneplanen. Plan- og miljøvernleiar Kjersti Sande Tveit Arealdelen av kommuneplanen Plan- og miljøvernleiar Kjersti Sande Tveit Utgangspunkt Arealdel frå 1994 Kommunedelplan for sjøområda (kystsoneplan) frå 1999 Kommunedelplan for Bulandet og Værlandet frå

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Bykle kommune Rådmannsstaben. Melding om vedtak

Bykle kommune Rådmannsstaben. Melding om vedtak Bykle kommune Rådmannsstaben «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/280-24 Kay Christian Jørgensen, 37938500 L12 12.12.2014

Detaljer

Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram

Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram Innhald Bakgrunn og føremål med planarbeidet... 3 Innhald og verknad av planen... 3 Planavgrensing... 4 Planomtale... 4 Overordna føringar... 5 Organisering

Detaljer

Endring av Reguleringsplan Heimdal hyttefelt - planid sluttbehandling

Endring av Reguleringsplan Heimdal hyttefelt - planid sluttbehandling Lesja kommune Forvaltning og utvikling Arkivsak: 2009/132-32 Arkiv: L12 Saksbehandler: Trond Stensby Dato: 02.12.2013 Saksutredning Utv.saksnr Utvalg Møtedato 97/13 Forvaltningsstyre 12.12.2013 99/13 Kommunestyret

Detaljer

BARN OG UNGE I PLANSAKER

BARN OG UNGE I PLANSAKER BARN OG UNGE I PLANSAKER Plan- og bygningslova 5-4 gir generelt fylkeskommunen mynde til å reise motsegn i saker med vesentlege nasjonale eller regionale interesser, eller i saker som av andre grunnar

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta 29.07.2014

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan for Engelvågen, del av gnr 62 bnr 1. Askvoll kommune

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan for Engelvågen, del av gnr 62 bnr 1. Askvoll kommune PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for Engelvågen, del av gnr 62 bnr 1 Askvoll kommune Framlegg til høyring 03.02.2016 Askvoll kommune Planprogram Detaljreguleringsplan for Engelvågen, del av gnr 62 bnr

Detaljer

Detaljreguleringsplan Bjørnset/Helgøya delar av gbnr.81/1, 81/2 m.fl, Flora kommune. VARSEL OM PLANOPPSTART Høyringsfrist 17.12.

Detaljreguleringsplan Bjørnset/Helgøya delar av gbnr.81/1, 81/2 m.fl, Flora kommune. VARSEL OM PLANOPPSTART Høyringsfrist 17.12. Detaljreguleringsplan Bjørnset/Helgøya delar av gbnr.81/1, 81/2 m.fl, Flora kommune VARSEL OM PLANOPPSTART Høyringsfrist 17.12.2013 Tiltakshavar: Dagfinn Ellingsund 15.11.2013 Flora kommune VARSEL OM PLANOPPSTART

Detaljer

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune I medhald av plan- og bygningslova av 14. juni 1985, nr. 77 med revisjonar, 22-26 og 30, er det utarbeidet reguleringsplan for

Detaljer

E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km

E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km 0-2900 Stjørdal kommune TEKNISKE DATA Fra profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 70 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/502-758/15 Saksbeh.: Arkivkode: Kjersti Næss Finne PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 4/15 Formannskap/ plan og økonomi 15.01.2015 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 09/1162 Arkiv: L12 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

Stord kommune kort presentasjon

Stord kommune kort presentasjon Stord kommune kort presentasjon - areal: 144 km2 - folketal: ca.17800. I tillegg 2000-3000 - geografisk plassering: gjestearbeidarar og studentar ligg langs kyststamvegen, ca.60 km til Bergen (pluss ferje)

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/798-19840/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 72/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 Berit Marie Galaaen PLAN Soneinndeling SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 INNHALDSLISTE: 1. INNLEIING:...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2. GJENNOMFØRINGSORGANISASJON:...FEIL!

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1488-6 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Utlegging til offentleg ettersyn av reguleringsplan - detaljregulering for byen

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Side 1 av 7 Planid.: 05031 Arkivsak: 05/1709 Arkivkode: PLAN soneinndeling, L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR MYRKDALEN CAMPING Utarbeidd av: Anda & Hirth ANS

Detaljer

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Vurdering av merknader motteke ved offentleg ettersyn Innhold 1. Høyringsperiode og offentlig ettersyn...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM BUSTAD OG FORRETNING HAGAVIK, GNR/BNR 34/ 44 M.FL. OS KOMMUNE. Reguleringsplan med konsekvensutgreiing

FORSLAG TIL PLANPROGRAM BUSTAD OG FORRETNING HAGAVIK, GNR/BNR 34/ 44 M.FL. OS KOMMUNE. Reguleringsplan med konsekvensutgreiing FORSLAG TIL PLANPROGRAM BUSTAD OG FORRETNING HAGAVIK, GNR/BNR 34/ 44 M.FL. OS KOMMUNE Reguleringsplan med konsekvensutgreiing Os, April 2015. 1 INNHALDSLISTE 1. BAKGRUNN OG FØREMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Fjell kommune BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Dokumentet følgjer vedlagt. Dokumentet

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Planleggar Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/24 1872/2014 / 141 SER / AARRAN 31.03.2014 MELDING OM VEDTAK Kommuneplan til 2020 - Arealdelen. Vurdering

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS

AG Plan og Arkitektur AS AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Ørsta 12.2.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER 1. GENERELT 1.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense (Sjå

Detaljer

VEDLEGG D: Prosess og medverknad

VEDLEGG D: Prosess og medverknad VEDLEGG D: Prosess og medverknad Dokumentet har utfyllande saksopplysningar knytt til prosess og medverknad Arealdelen til kommuneplanen 2015-2026 Organisering: Kommunestyret er planmynde og gjer endeleg

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Avgjerd av: Saksh.: Bjørn Vik Arkiv: N-504 Objekt: Arkivsaknr 07/634 Oppstart

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer