Planprogram. Planprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planprogram. Planprogram"

Transkript

1 Detaljr regulering av Smedsmo camping Planprogram Oppdragsgjevar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Jostein Smedsmo Detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing Planprogram

2 Nordplan side 2 Jostein Smedsmo Planprogram for detaljregulering av Smedsmo camping Innhald: side 1 Innleiing Føremål med planprogram og prosjektet Lovgrunnlag og krav til prosess Organisering av planprosess 4 2 Overordna planar og føringar Lokalisering av planområdet Arealplanar i området 6 3 Dagens situasjon Bruk og tilkomst Landskap og topografi 6 4 Framtidig bruk Reguleringsføremål 7 5 Konsekvensar for miljø og samfunn tema i planen Metode og omfang av konsekvensutgreiinga Tema i konsekvensutgreiinga Andre tema planen skal omtale Ros-analyse 9 6 Forslag til planprogram Planavgrensing Reguleringsføremål Utgreiingsbehov 11

3 Nordplan side 3 Planprogam reguleringsplan for Smedsmo camping 1 Innleiing Forslag til planprogram for detaljreguleringsplan for Smedsmo camping er utarbeidd av Nordplan as v/ Anne Silje Berg på vegne av Jostein Smedsmo. Kontaktperson hjå oppdragsgjevar er Jostein Smedsmo, Vågåvegen 78, 2680 Vågå. Ansvarleg styresmakt for behandling og godkjenning av planprogrammet er Vågå kommune. Kommunen har gjeve plan-id til reguleringsplanen. Forslag til planprogram blir kunngjort i lokalavisa Fjuken og blir også lagt ut på og sendt til naboar og berørte styresmakter. Perioden for det offentlege ettersynet av planprogrammet er seks veker. Eventuelle synspunkt, merknader og innspel til planarbeidet skal sendast til: Nordplan AS Vågåvegen Vågå Spørsmål kan rettast til Nordplan as v/ Anne Silje Berg, mobil eller e-post Fristen for å kome med merknader, innspel og kommentarar er Føremål med planprogram og prosjektet Planprogram Føremålet med planprogrammet er å avgrense planoppgåva, klargjere konsekvensar og problemstillingar, avklare utgreiingsbehov i forhold til miljø og samfunn, fastsette rammer og føringar for planarbeidet, gje høve til tidleg medverknad og å sikre ei politisk forankring Prosjektmål Prosjektet sitt hovudmål er å leggje til rette for utviding av campingområde samt aktivitetsområde ved noverande Smedsmo camping. I planområdet er det også eksisterande bustadar, bensinstasjon/ vegserviceanlegg, parkering og kollektivknutepunkt samt vegkryss mellom rv 15 og fylkesveg 452 gjennom Vågåmo. Planen skal konsekvensutgreiast. 1.2 Lovgrunnlag og krav til prosess Lovheimel Utarbeiding av reguleringsplan skjer med heimel i plan- og bygningslova kap. 12. Melding om oppstart har heimel i I denne planen er det krav om planprogram i samsvar med 4-1. Krav om konsekvensutgreiing og derfor planprogram i forkant har heimel i forskrift om konsekvensutgreiingar 3 bokstav d) og skal slik vurderast etter 4 bokstav c) i forskrifta (FOR ).

4 Nordplan side 4 Planprogam reguleringsplan for Smedsmo camping Krav til prosess Det skal utarbeidast ein detaljreguleringsplan. Planarbeidet kjem inn under planar og tiltak som skal vurderast etter 3 bokstav d) i forskrifta og skal slik vurderast etter 4 bokstav c) i forskrifta. Utdrag frå referat frå oppstarsmøtet: Dersom det blir lagt opp til å ta i bruk friområdet til utbyggingsformål, vil planen kome inn under forkrift om konsekvensutgreiingar 3d (detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering), og skal følgjeleg vurderast etter forskrifta 4 (Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn): 4: Planer og tiltak etter 3 skal behandles etter forskriften dersom de: c) er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, herunder markaområder, eller i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til utbyggingsformål eller i overordnede grønnstrukturer og viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen eller tiltaket kommer i konflikt med friluftslivsinteresser, Dette inneber at planen utløyser krav om planprogram / konsekvensutgreiing. Planprogrammet følgjer varselet om oppstart av planarbeidet. 1.3 Organisering av planprosess Arbeidsopplegg Detaljreguleringsplanen vil bli utarbeidd av Nordplan AS på oppdrag for tiltakshavar Jostein Smedsmo, og i samarbeid med Vågå kommune. Det vart gjennomført oppstartsmøte , der Ingunn Moen Helland (plan- og miljøkonsulent), Knut Odnes (byggesaksbehandlar) og Tora Sandbu (næringskonsulent) representerte kommunen og tiltakshavar var representert ved Jostein Smedsmo (tiltakshavar/grunneigar) og Anne Silje Berg (Nordplan). Vidare i planarbeidet vil det vera informasjonsutveksling per telefon og e-post, evt. møte dersom dette er naudsynt. Planprogram og høyringsforslag av detaljplanen vil bli politisk forankra gjennom handsaming i hovudutvalet for teknisk, landbruk og naturforvaltning i Vågå kommune. Medverknad og informasjon Planprogrammet blir lagt ut til offentleg ettersyn i seks veker samstundes som oppstart av planarbeidet blir kunngjort. Kommunen får forslaget til planprogram til gjennomsyn før oppstarten blir varsla. Private og offentlege partar og interessentar blir tilskrivne og invitert til å kome med innspel og synspunkt knytt til planarbeidet. Planprogrammet og varsel om oppstart blir kunngjort i lokalavisa Fjuken og på nettsidene til Nordplan på I tillegg blir papirutgåve lagt fram til gjennomsyn på servicetorget i Vågå kommune. Varsling og høyring av reguleringsplanen vil skje på same måte som for planprogrammet. Framdriftsplan Tabellen under gjev ei oversikt over berekna framdrift i arbeidet. Behandlingstidspunkt i kommunen avhenger av saksmengde og møteplanar. Framdriftsplanen tek høgde for to offentlege ettersyn. Fasar i planarbeidet Framdrift Utarbeiding av forslag til planprogram Sept Kunngjering oppstart med planprogram Sept Vedtak av planprogram Des. 2013

5 Nordplan side 5 Planprogam reguleringsplan forr Smedsmo camping Utarbeiding av detaljreguleringsplan Offentleg ettersyn av reguleringsplann Handsaming av merknadar Revidering av plankart og planomtale. Eventuelt ny høyring Vedtak av reguleringsplan Kunngjering av planvedtak Des feb Mars 2014 April A 2014 April A 2014 Mai/ juni 2014 Juni J 2014 Varsla partar Oppstartsvarselet med planprogram er sendt ut til følgjande: Namn/ part Sendt til Utsendt varsel Jostein Smedsmo (gnr./bnr. 65/11, 65/17, 65/1, 65/19) Lill Bente Lian og Ronny Ove Smedsmo (gnr./bnr. 65/21) Vågå Idrettslag (gnr./bnr 65/14) Bjørn Smedsmo (gnr./bnr. 65/13) Bergljot Smedsmo (gnr./bnr. 65/7) Smedsmo og Lian AS (gnr./bnr. 65/3) Haldis Venkee Haukås (gnr./bnr. 65/6) Vågå kommune (gnr./bnr. 65/22) Statens Vegvesen (gnr./bnr. 194/30) Oppland Fylkeskommunee NVE Region Øst Fylkesmannen i Oppland Vågåvegen 78, 2680 Vågå Vågåvegen 70 C, 2680 Vågå Vågåvegen 58, 2680 Vågå Vågåvegen 68 B, 2680 Vågå Vågåvegen 76, 2680 Vågå Vågåvegen 80, 2680 Vågå Vågåvegen 74, 2680 Vågå @nve.no Overordna planar og føringar Lokalisering av planområdett Smedsmo ligg i den sørlege delen av kommunesenteret Vågåmo. Planområdet, markert med blå sirkel, er lokalisert nord for rv 15 og aust for fv 452. I aust, utanfor planområdet, renn Finna som er varigg verna. Tilkomsten til planområdet går frå fylkesvegen.

6 Nordplan side 6 Planprogam reguleringsplan forr Smedsmo camping 2.2 Arealplanar i området Reguleringsplan for Smedsmo camping vart vedteken Kommunedelplan for Vågåmo vart eigengodkjend i kommunen , godkjend av MD Reguleringsplan for Rv 15 Sørem Sundbrua, vedteke Dagens situasjon Bruk og tilkomst Planområdet er i dag brukt til campingareal og bensinstasjon. Det er også nokre bustadar her, i tillegg til leikeplass til bruk for besøkande påå campingen. Her er også eit større friområde som i praksis er unytta bortsett frå eit påbegynt bassengbygg (ikkje ferdigstilt) ). Her er ogsåå lagra diverse reiskapar, og området blir brukt til beite/ hamning g for hest i perioder. Noko areal er dyrka (gras). Nedst i planområdet, inne i friområdet, er dett ein opparbeidd badedam. Langs vestsida av Finna går det ein umerka turstig som startar ved kyrkjegarden i sentrum og følgjer Finna nedover mot Ottaelva. Planområdet har tilkomst frå fylkesveg 452. Ein kjem fyrst inn på området rundt bensinstasjonen, og kan frå her køyre vidare inn til campingplassen. Bilde til venstre: Parti frå dett som i dag er regulert som friområde, ned mot m rv 15 som m kan skimtast i bakgrunnen. Eksisterande camping til høgre. Bilde til høgre: Øvre del av dagens friområde, mot campingplassen. 3.2 Landskap og topografi Planområdet består av tilnærma flatee parti som i stor grad er opparbeidd o og utbygd. Det står att to område med dyrka mark (gras). Mot Finna er det ei lita skråning opp til turstig som går langs toppen av oppbygginga langs elva. Planområdet ligg på elvevifta der Finna F renn utt i Ottaelva, og har ein grunn beståande av hovudsakleg grus og stein. Både Finna og Ottaelva er elver med flomfare, og Finna er forbygd/ oppbygd i tersklar i dei nedre delane av elva nord for utløpet til Ottaelva. Vegetasjonen langs Finna er intakt, medan det på resten av planområdet står att sporadisk vegetasjon, i hovudsak større bjørk.

7 Nordplan side 7 Planprogam reguleringsplan forr Smedsmo camping Umerka turstig som går langs vestsida av Finna. Friområde/ campingområde til høgre Framtidig bruk Tiltakshavar ønskjer å ta i bruk området som i dag er regulert til t friområde for å utvide campingarealet og for å kunne utvikle området til å bli meir attraktivt for reisande. Bensinstasjonen liggg sentralt til langs rv 15, og er eit naturleg stoppepunkt for mange. Ved å leggje området meir til rette ønskjer ein å kunne trekkee til seg fleiree stoppande, og samtidig utvide kapasiteten og tilbodet på campingen. Reguleringsføremål Det er ønskjeleg å regulere området til i hovudsak fritids- og turistføremål,, bensinstasjon/ vegserviceanlegg, kollektivhaldeplass, turstig, bustadar, leikeplass og køyreveg. 5 Konsekvensar for miljø og samfunn tema i planen Metode og omfang av konsekvensutgreiinga Konsekvensutgreiinga skal gjennomførast i tråd med føringar gjevne i forskrifta om konsekvensutgreiingar av Konsekvensutgreiinga skal bygge på eksisterande fagleg kunnskap og om naudsynt ved innhenting av nye data, eventuelt oppdaterting av eksisterande. Konsekvensutgreiinga blir ein del av planomtalen. Tema i konsekvensutgreiingaa Krav om konsekvensutgreiing er utløyst på grunn av eit område som i dag er regulert til friområde skal regulerast til fritids- og turistføremål.. Konsekvensutgreiinga skal omtale ogg vurdere dette. Andre tema planenn skal omtale Bortsett frå temaet om friområdet som blir foreslått regulert til t fritids- og turistføremål, er det ogs fleire andre føremål planen skal omhandle. Landskap, natur og friluftsliv Området er tilnærma flatt og godt synleg frå riksveg og fylkesveg. Nye tiltak/ installasjonar/ bygg vil derfor vera godt synlege, men områdaa lengst nord i området er e delvis skjerma av vegetasjon. Turvegen langs Finna er ein del i bruk, sjølv om den er umerka. Gjennom planarbeidet ønskjer ein å leggje til

8 Nordplan side 8 Planprogam reguleringsplan for Smedsmo camping rette for at denne skal forlengast inn mot eksisterande undergang og turstig under rv 15 og ned mot Ottaelva. Både Finna og Ottaelva er elver som blir berørt av tilhøve som fører til flaum. Dette må utgreiast nærare gjennom konsekvensutgreiinga. Denne nedre delen av Finna er ikkje i bruk som fiskeelv, men det går turstigar i området som kan vera nytta i tilknyting til fiske ved Sundbrua over Ottaelva. Ottaelva er ein del brukt til sportsfiske etter aure, harr og røye. Planområdet grensar i aust til Finna som er varig verna. Langs Finna si vestside går det turstig som vil bli ivareteke gjennom reguleringsplanen. Dette er viktig også for å sikre ålmenta tilgang til eit fint turområde, og verdien av denne sentrumsnære moglegheita for tur og rekreasjon er stor, sjølv om turvegen ikkje er merka. Finna er slik ein viktig miljøfaktor i Vågåmo. Byggegrense fastsett i plan vil også sikre at den umiddelbare nærleiken til elva forblir urørt. Planen skal omtale forholdet til turstigen/ friluftslivet. Flaum er også eit viktig tema i planen, og blir omtala i ROS-analysa. Planen skal omtale nærleiken til Finna som verna vassdrag. Vatn og avlaup, renovasjon og straum Anlegga for campingplassen og bensinstasjonen er knytt til det kommunale avlaupsanlegget. Avfall blir handtert i tilknyting til den interkommunale renovasjonsordninga. Området er knytt til det kommunale avlaupsanlegget. Straumforsyning går via kablar i bakken. Planen skal omtale handteringa av utslepp og renovasjon. Næringsliv og sysselsetting Campingplassen har i dag om lag 2,5 årsverk. Ved etablering av aktivitetsområde og auka trafikk til området i framtida kan det vera aktuelt med utvidingar. Auka trafikk og høgare attraktivitet i dette området som er innfartsvegen til sentrum, kan få følgjer for utviklinga av næringslivet også inn i sentrum. Planen skal omtale kva følgjer planen og utviklinga av campingområdet kan få for næringslivet i sentrum. Kulturlandskap og kulturminne På gnr/bnr 65/1 er det SEFRAK-registrerte hus. Det er ikkje lagt opp til endringar i planstatus for desse, og ein treng ikkje ta temaet vidare til konsekvensutgreiinga. Det er ikkje vurdert å måtte greie ut dette ytterlegare, men temaet blir omtala i planen. Samfunnstryggleik og beredskap Smedsmo ligg i Vågåmo, og både ambulanse- og brannstasjon er lokalisert om lag halvanna kilometer unna. Her er ei ambulanse stasjonert, og brannvesenet har døgnkontinuerleg vakt. Dette har betydning for tryggleiken særleg knytt til hendingar på bensinstasjonen. Delar av området er flaumutsett med direkte tilknyting til Ottaelva. Andre delar av området er lågpunktsområde, som er område som vil vera oversvømt ved ein 200-årsflaum utan at området har direkte tilknyting til elva. Saman med store delar av Vågåmo har også ein stor del av bensinstasjon- og campingområdet blå skravur, med fare for vatn i kjellar ved ein 200-årsflaum. Det er ikkje planlagt nye bustadhus, serviceanlegg eller liknande i områda med flaumfare eller lågpunktsområde. Det skal utarbeidast ROS-analyse (sjå kap. 5.4) der flaum og gassfyllingsanlegget/ bensinstasjonen er tema.

9 Nordplan side 9 Planprogam reguleringsplan for Smedsmo camping Folkehelse, barn og unge, funksjonshemma og eldre Nytt aktivitetsområde vil kome både reisande og lokale til gode, og i særleg grad barnefamiliar/ barn og unge. Dei rikspolitiske retningslinene for barn og planlegging (RPR) seier at ved omdisponering av areal som i planar er sett av til friområde som er i bruk eller er eigna for leik, skal det skaffast fullverdig erstatning. I gjeldande reguleringsplan for Smedsmo er det regulert friområde. Området er i dag ikkje brukt til og heller ikkje særleg eigna til leik, fordi det ikkje er tilrettelagt, det er lagra diverse utstyr der og det finst også eit bygg som ikkje er ferdigstilt inne på området. Slik planen legg opp framtidig bruk av området, vil det, sjølv om det blir omregulert, leggast betre til rette for leik og aktivitetar enn det som er situasjonen i dag. Ulike grupper i befolkninga skal kunne ha tilgang til turstigen langs Finna mot Ottaelva. Planskildringa skal omtale planen sitt forhold til barn og unge, samt andre grupper med særskilde behov. Nærmiljø og tettstadutvikling Smedsmo er det fyrste mange møter når dei skal inn i kommunesenteret Vågåmo eller køyre gjennom Vågå. Området Smedsmo-Brustugu på motsett side av fylkesvegen er peikt på som moglege framtidige viktige utviklingsområde, og ligg med slik eigna føremål i kommunedelplanen for Vågåmo. Denne planen omtalar også moglegheitene for å utvikle denne delen av Vågåmo. I planarbeidet vil det vera viktig med ei nærare utgreiing av konsekvensane for at friområde på Smedsmo blir foreslått til byggeområde/ aktivitetsområde. Planskildringa må omtale planen sin potensielle verknad for tettstaden Vågåmo ved utvikling av området ved campingen og bensinstasjonen. Vegsystem, trafikksikring og kollektivtransport Smedsmo er haldeplass for regionale bussruter og langruter/ ekspressbussane. Rutetrafikken mellom aust og vest har av- og påstigning her. Ved omlegginga av rv 15 til trase utanfor Vågåmo sentrum, vart det utarbeidd reguleringsplan som omfattar delar av dette arealet (rv 15 Sørem-Sundbrua). Reguleringsplan for Smedsmo vil delvis overlappe denne. Det er fotgjengarovergang over fylkesvegen frå fortau direkte inn på området for bensinstasjonen. Planen skal omtale vegsystemet, trafikksikringa og kollektivtransporten i området. 5.4 Ros-analyse Jf. plan- og bygningslova sin 4-3 skal det skal utarbeidast ei generell ROS-analyse for arealbruk. Denne skal vera i tråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) sin temarettleiar Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet. Det er to tema som peiker seg ut som relevante for ROS-analysen. Flaum Gassfyllingsanlegg/ brannfare/ handtering av farlege stoff

10 Nordplan side 10 Planprogam reguleringsplan for Smedsmo camping Forslag til planprogram Planavgrensing Planen grenser i vest mott fv 452, i sørr mot rv 15, i aust mot Finna og i nord plangrense i eksisterande plan/ eigedomsgrenser/tilkomstveg. Plangrense er markert med svart stipla linje.

11 Nordplan side 11 Planprogam reguleringsplan for Smedsmo camping 6.2 Reguleringsføremål Dei viktigaste reguleringsføremåla: Fritids- og turistføremål Bensinstasjon Kollektivhaldeplass Bustadar Turveg Leikeplass Køyreveg 6.3 Utgreiingsbehov Utgreiingsbehovet går fram under dei ulike punkta i kap. 5, men ei samanstilling av moglege konsekvensar og utgreiingsbehov er skjematisk framstilt i tabellen under for å gje ei samla oversikt. Planskildringa skal skildre og konkludere på aktuelle utgreiingstema Mogleg omfang/påverknad Utgreiingsbehov Tema Landskap, natur og friluftsliv Registrert beiteområde for kanadagås, kvinand, stokkand, sangsvane, fossekall. Finna som planområdet grensar mot er varig verna. Temaene skal omtalast i Turveg langs Finna kan bli teke meir i bruk ved at det blir lagt opp til samankobling til eksisterande undergang under rv 15. Tilnærma flatt planområde, lite vegetasjon, nye bygg/ tiltak vil vera godt synlege. Vatn og avlaup, renovasjon og straum Næringsliv og sysselsetting Eksisterande friområde blir omgjort til fritids- og turistføremål. Utviding av campingplassen og tilrettelegging av nye aktivitetar kan føre til endring i utslepp/ renovasjon. Framtidig endra bruk i planområdet kan føre til endringar i antal arbeidsplassar. nye aktivitetar i planområdet kan trekkje meir folk som også vil generere meir aktivitet i sentrum. Det er ikkje vurdert å måtte greie ut dette ytterlegare, men skal omtalast i Skal omtalast i

12 Nordplan side 12 Planprogam reguleringsplan for Smedsmo camping Kulturlandskap og kulturminne Folkehelse, barn og unge, funksjonshemma og eldre Nærmiljø og tettstadutvikling Vegsystem, trafikksikring og kollektivtransport Samfunnstryggleik og beredskap Frå friområde til fritidsog turistføremål SEFRAK-registrerte hus i planområdet, blir ikkje endra føresetnadar for desse. Planen legg opp til endra og meir bruk av planområdet. Med dette følgjer også tilrettelegging for grupper av brukarar med ulike behov. Smedsmo er innfallsporten til Vågåmo. Auka og endra bruk i planområdet kan føre til endringar i den generelle bruken av området. Smedsmo er innfallsporten til Vågåmo, og her er busshaldeplass. Endring i bruken av planområdet kan føre til auka bruk eller endringar i bruken av vegsystemet og kollektivtransporten. Bensinstasjon/ gassfyllingsanlegg samt flaum blir tema i ROS-analyse. Planen legg opp til endring frå friområde til fritids- og turistføremål. Ingen, men skal omtalast i Skal omtalast i Skal omtalast i Skal omtalast i ROS-analyse skal gjennomførast og vera ein del av Tema i konsekvensutgreiing.

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS 08.09.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE - 142 15/179 Oppstartsløyve til planarbeidet og planprogram Kommunestyre - 098/15

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgjevar: Rapportnamn: Kommunedelplan

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Fastsetting av planprogram til kommuneplan for Valle kommune

Fastsetting av planprogram til kommuneplan for Valle kommune VALLE KOMMUNE Teknisk - arealplan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår ref: Sakshandsamar: Arkiv: Dato: 2012/882-34 Ingunn Hellerdal 141 03.07.2014 37937533 ingunn.hellerdal@valle.kommune.no

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan 2017-2027 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1. Planprogram Dette planprogrammet skal vere eit verktøy for å sikre tidleg medverknad og avklaring av viktige omsyn som må takast

Detaljer

Planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet kjem difor ikkje under vedlegg I. Planer som alltid skal konsekvensutredes.

Planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet kjem difor ikkje under vedlegg I. Planer som alltid skal konsekvensutredes. Vurdering KU Mjåtveitstø Furefjellet, Meland kommune For planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet må det vurderast om det skal utarbeidast ei konsekvensutreiing. Området er stort og det er i overordna plan

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/1482-5834/12 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 30/12 Formannskap/ plan og økonomi 29.03.2012 Astrid Rongen PLAN soneinndeling SAMLA SAK - OPPSTART

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 20.10.2015 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 072/2015 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 04.11.2015 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tonje Nepstad Epland 15/1039 15/12195 Plansak 12602015000200

Detaljer

Planprogram. Planprogram for Kuhølgruva, Gnr/Bnr 118/3 m.fl. Skjåk kommune. Oppdragsgivar A. Aaboen AS Oppdrag. Reguleringsplan Rapport type

Planprogram. Planprogram for Kuhølgruva, Gnr/Bnr 118/3 m.fl. Skjåk kommune. Oppdragsgivar A. Aaboen AS Oppdrag. Reguleringsplan Rapport type Planprogram for Kuhølgruva, Gnr/Bnr 118/3 m.fl. Skjåk kommune Oppdragsgivar A. Aaboen AS Oppdrag Reguleringsplan Rapport type Planprogram Prosjektnr. 17077 Dato 04.05.2017 Planprogram Nordplan side 2 A.

Detaljer

PLANPROGRAM Endring av deler av kommunedelplanen for Dale

PLANPROGRAM Endring av deler av kommunedelplanen for Dale PLANPROGRAM Endring av deler av kommunedelplanen for Dale 1 Føremålet med planarbeidet Kommuneplanen er kommunens overordna styringsdokument og gjev rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltninga

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Bergen, 2017-09-13 Vår ref: 612519-01, 10042-904855482-134-1 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Med heimel i 12-8 i plan- og bygningslova blir det med dette varsla oppstart

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: 19.08.16 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR OSSTØLEN (SVEO) GNR. 55 BNR. 1, 2, 10, 37 M.FL., OS KOMMUNE (PLANID 1243_19700102,

Detaljer

Vedlegg 2. Referat fra oppstartsmøte

Vedlegg 2. Referat fra oppstartsmøte Vedlegg 2 Referat fra oppstartsmøte OPPSTARTSMØTE Leveringar som vart etterspurt før oppstartsmøte - vurdering av forskrift om konsekvensutgreiing - kort omtale av tiltaket med kartskisse - forslag til

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Hyttefelt i Gjesdal, del av gnr 45 bnr 8, del 2 med konsekvensutredning Godkjent Planprogram

Detaljreguleringsplan for: Hyttefelt i Gjesdal, del av gnr 45 bnr 8, del 2 med konsekvensutredning Godkjent Planprogram Detaljreguleringsplan for: Hyttefelt i Gjesdal, del av gnr 45 bnr 8, del 2 med konsekvensutredning Godkjent Planprogram Fagkyndig er Sivilingeniør Edvin Helle AS på vegne av: Sissel Gjesdal Sægrov. Sivilingeniør

Detaljer

Kunngjering av planoppstart for detaljreguleringsplan for turist- og fritidsområde Kvellestad, Naustdal kommune.

Kunngjering av planoppstart for detaljreguleringsplan for turist- og fritidsområde Kvellestad, Naustdal kommune. Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Dato: 20.04.2015 Vår ref: Arvid Tveit Dykkar ref: Kunngjering av planoppstart for detaljreguleringsplan for turist- og fritidsområde Kvellestad, Naustdal kommune. p:\2014\14213

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune.

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. 1 Forord Ha-Plan AS v/ siv.ing. Hallgeir Wuttudal har på vegne av grunneigar

Detaljer

Planprogram. Skjåk kommune Endring av reguleringsplan III for Bismo. Oppdragsgivar Skjåk kommune Oppdrag Skjåk skule 1-10 Rapport type

Planprogram. Skjåk kommune Endring av reguleringsplan III for Bismo. Oppdragsgivar Skjåk kommune Oppdrag Skjåk skule 1-10 Rapport type Skjåk kommune Endring av reguleringsplan III for Bismo Planprogram Oppdragsgivar Skjåk kommune Oppdrag Skjåk skule 1-10 Rapport type Planprogram Prosjektnr. 15225 Dato 20.11.2015 rev. etter høyring 12.01.2016

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK SENTRALADMINISTRASJONEN Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 24.10.2017 82/17 Saksbehandlar: Rannfrid Stubhaug

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Områderegulering Undredal. Planprogram

Områderegulering Undredal. Planprogram Områderegulering Undredal Planprogram Innhold 1 Innleiing... 2 1.1 Mål for planarbeidet... 2 1.2 Formål med planprogrammet... 3 2 Rammer og føringar for planarbeidet... 4 2.1 Nasjonale føringar... 4 2.2

Detaljer

Planprogram. Planprogram

Planprogram. Planprogram Gravda al Prosjektutvikling AS Holstad bustadområde, Fjaler Planprogram Oppdragsgivar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Gravdal Prosjektutvikling ASS Holstad bustadområde Planprogram 11142 24..10.2011

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 032/17 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 032/17 Plan og utvikling AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 032/17 Plan og utvikling 06.06.2017 Arkiv saknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 15/308-17/3947 K2 - L12 Ingunn Bårtvedt Skjerdal 57 63 29 32 29.05.2017 Områderegulering

Detaljer

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM 2010-2014. Datert 19.08.09. 1 INNHALD. 1 PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG

Detaljer

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 03.09.2015 146/15 CMÅ Formannskapet 03.09.2015 CMÅ Kommunestyret 10.09.2015 095/15 CMÅ Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET...

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... INNHALD 1 SAMANDRAG... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 6 3.1 BAKGRUNN... 6 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... 6 4 PLANPROSESSEN... 7 4.1 VARSLING... 7 4.2 MERKNADER I SAMBAND

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE GRUNNEIGARAR AV GBNR 43/1 OG 43/3 REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM DATO: 10.06.2009 2 Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Bakgrunn og

Detaljer

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Dato: 14.09.2015 Vår ref: Arvid Tveit Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune I medhald av Plan

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE Dykkar ref: Vår ref.: Ard16035 Bergen: 23.11.16 VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE I medhald av plan og bygningslova (pbl) 12-8 vart det varsla i brev av 01.09.16 om at

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

Granvin herad. Planprogram. Detaljreguleringsplan Skielva, PlanID

Granvin herad. Planprogram. Detaljreguleringsplan Skielva, PlanID Granvin herad Planprogram Detaljreguleringsplan Skielva, PlanID 12342014001 Granvin herad, teknisk etat 29.01.2014 Innhold Innleiing... 2 Bakgrunn... 2 Føremål... 2 Planområde... 2 Planprosess... 3 Organisering

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram Hareid kommune 21.11.2017 Kommunedelplan for vatn og avløp 2018-2030 Forslag til planprogram INNHALDSLISTE 1 Kort om planprogrammet... 3 2 Formål med planarbeidet... 3 3 Rammer og føringar... 3 4 Planområde...

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 010/17 Plan- og miljøutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 010/17 Plan- og miljøutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 010/17 Plan- og miljøutvalet PS 22.02.2017 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 16/2379 Oppstart av reguleringsarbeid og planplanprogram for Langøy-Ospeneset

Detaljer

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM Vedtatt 16.06.2011, k.sak 41/11 Innhold Bakgrunn for planarbeidet...2 Føremål og strategi med planarbeidet...2 Planar og vedtak

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE 2013-2016 PLANPROGRAM Planprogram, sist revidert 24.5.2012 1. Planprogram I samsvar med plan- og bygningslova 5-1 skal dette planprogrammet vere eit verkty

Detaljer

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsgiver Rapporttype Planprogram 18-02-2016 PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN FFoteo OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN 2 (16) OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsnr.: 1350011203 Oppdragsnavn:

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi

Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi Voss kommune Arkivsak-dok. 15/01015-1 Saksbehandler Magnhild Gjengedal Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi FAGNASTØL CAMPING OG HYTTEFELT UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN

Detaljer

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje 1) Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Det har blitt levert inn eit planforslag tidlegare for området, planid: 20100005, men dette arbeidet har

Detaljer

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon:

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Regionalplan Kva er eit planprogram Føremål Bakgrunn/føringar Begrepsjungelen Tema i planarbeidet Metode Presentasjon av temakart; Biologisk leveområde

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

: Kjellaug Brekkhus, rådmann, Johannes Sjøtun, næringssjef. Saksnr./Arkivkode Stad Dato 12/608 - L12 BALESTRAND

: Kjellaug Brekkhus, rådmann, Johannes Sjøtun, næringssjef. Saksnr./Arkivkode Stad Dato 12/608 - L12 BALESTRAND Notat Til : Harald Offerdal, ordførar Balestrand formannskap Frå Kopi : Arne Abrahamsen, plan og utviklingssjef : Kjellaug Brekkhus, rådmann, Johannes Sjøtun, næringssjef Sak : Reguleringsplan for Sæle

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2013 046/13. Arkiv: ARP-20110003, K2-L12 Objekt:

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2013 046/13. Arkiv: ARP-20110003, K2-L12 Objekt: FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2013 046/13 Sakshandsamar: Steinar Furnes Arkiv: ARP-20110003, K2-L12 Objekt: Arkivsaknr 11/902 FRAMLEGG TIL REVIDERT KOMMUNEDELPLAN FOR

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF Ørsta 5.9.2014 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli VINJE KOMMUNE 19. april 2017 Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FØREMÅL MED

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 34, BNR. 379 MFL., I FOSNAVÅG, HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV MASSEDEPONI) Foto: Harald M. Valderhaug FORSLAG TIL PLANPROGRAM 27.5.2016 HERØY KOMMUNE INNHALDSLISTE

Detaljer

2. SITUASJONEN I DAG 3. TILHØVE TIL ANDRE PLANAR 4. ALTERNATIV 5. VIKTIGE PROBLEMSTILLINGAR 7. MEDVERKNAD 8. UTGREIINGSTEMA 9.

2. SITUASJONEN I DAG 3. TILHØVE TIL ANDRE PLANAR 4. ALTERNATIV 5. VIKTIGE PROBLEMSTILLINGAR 7. MEDVERKNAD 8. UTGREIINGSTEMA 9. REGULERINGSPLAN FOR: VOSS GYMNAS, SKULEHAUGEN, VOSS KOMMUNE PLANPROGRAM Hord aland f ylk eskommune 20.04. 2010 29. juni.2010 Innhald 1.INNLEIING 2. SITUASJONEN I DAG 3. TILHØVE TIL ANDRE PLANAR 4. ALTERNATIV

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 6.9.2013 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 019/2016 Formannskapet i Radøy PS 18.02.2016 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tonje Nepstad Epland 16/162 16/1228 Plansak

Detaljer

42/2015 Formannskap 30.06.2015. Revisjon av kommunedelplan for Fossbergom - høyring og offentleg ettersyn

42/2015 Formannskap 30.06.2015. Revisjon av kommunedelplan for Fossbergom - høyring og offentleg ettersyn Miljø, Teknisk, Næring Arkivsak: 2007/1263-38 Arkiv: 143 Saksbehandlar: Sander Sælthun Dato: 18.06.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 42/2015 Formannskap 30.06.2015 Revisjon av kommunedelplan

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid på Bergtun i Anglavika, Fjell kommune.

Varsel om oppstart av planarbeid på Bergtun i Anglavika, Fjell kommune. Likelydande til naboar og gjenbuarar, heimelshavarar, interesseorganisasjonar og offentlege høyringsinstansar Vår ref.: 6973 - JL Straume den: 04.12.14 Varsel om oppstart av planarbeid på Bergtun i Anglavika,

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hjorten kro/trafikkstasjon - Kaupanger - Sogndal kommune

Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hjorten kro/trafikkstasjon - Kaupanger - Sogndal kommune posogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår dato: 30.09.2014 Vår ref.: 201300913-4 Arkiv: 323 Dykkar dato: 29.08.2014 Dykkar ref.: 13/2997-20 Sakshandsamar: Terje Systad 1 Fråsegn til offentleg ettersyn

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 011/15 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 011/15 Plan og utvikling AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 011/15 Plan og utvikling 02.03.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/781-15/1070 K2 - L12 Ingunn Bårtvedt Skjerdal 57 63 29 11 23.02.2015 Oppstart

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS 16.03.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 14/6423 Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde Vedlegg:

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

Søknad om godkjenning av oppstart - Reguleringsplan for Strandebarm gamle skule gnr 120/121 bnr 001, 002/171, 169, mfl Kvam Herad.

Søknad om godkjenning av oppstart - Reguleringsplan for Strandebarm gamle skule gnr 120/121 bnr 001, 002/171, 169, mfl Kvam Herad. Til Kvam herad 02.10.2013 Søknad om godkjenning av oppstart - Reguleringsplan for Strandebarm gamle skule gnr 120/121 bnr 001, 002/171, 169, mfl Kvam Herad. Forslag til planavgrensing: Reguleringsplan

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lom omsorgsbustader - Kulihaugen

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lom omsorgsbustader - Kulihaugen Miljø, Teknisk, Næring iflg adresseliste Vår ref: Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2011/13364089/2011/L12 OYSO / 23.09.2011 Varsel om oppstart av detaljregulering for Lom omsorgsbustader - Kulihaugen I henhald

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune Til: Dato 24.08.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

BARN OG UNGE I PLANSAKER

BARN OG UNGE I PLANSAKER BARN OG UNGE I PLANSAKER Plan- og bygningslova 5-4 gir generelt fylkeskommunen mynde til å reise motsegn i saker med vesentlege nasjonale eller regionale interesser, eller i saker som av andre grunnar

Detaljer

SOS Trudvang Prestadalen og omkringliggande område

SOS Trudvang Prestadalen og omkringliggande område OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR SOS Trudvang Prestadalen og omkringliggande område Planprogram Sogndal kommune 22.8.2012 Innhald INNHALD 1 1 INNLEIING 2 1.1 BAKGRUNN OG FØREMÅL 2 1.2 STATUS FOR PLANPROGRAMMET

Detaljer

Austevoll kommune. Opus v/ Gunnar Wiederstrøm Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Erik Andreas Kyvig 16/906-4

Austevoll kommune. Opus v/ Gunnar Wiederstrøm Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Erik Andreas Kyvig 16/906-4 Austevoll kommune Opus v/ Gunnar Wiederstrøm Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 27.10.2016 Erik Andreas Kyvig 16/906-4 Melding om vedtak Vedtaksbrev om opppstart til reguleringsplanforslag for gnr.

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 22/15 Arkivsak nr: 15/33 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 22/15 Det faste planutvalet 18.03.2015 REGULERINGSENDRING FOR DEL AV DIGERNES NÆRINGSOMRÅDE

Detaljer

VANG KOMMUNE. Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: SUNHAK - 16/ , L

VANG KOMMUNE. Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: SUNHAK - 16/ , L VANG KOMMUNE Rådmannskontoret Sjå adresseliste Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: SUNHAK - 16/7058 2016003, L12 27.12.2016 Melding om fastsett planprogram Kommunestyret behandla i møte 15.12.2016

Detaljer

Utgreiing. Vågå kommune GSV Lemonsjøen. Oppdragsgivar

Utgreiing. Vågå kommune GSV Lemonsjøen. Oppdragsgivar Vågå kommune GSV Lemonsjøen Oppdragsgivar Vågå kommune Oppdrag Utgreiing av ein gang- og sykkelveg mellom Lemonsjøen alpin og Skardå camping Rapport type Forprosjekt Prosjektnr. 08176 Utgreiing Dato Nordplan

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune Statens vegvesen Reguleringsplan for Fossatromma Vøringsfossen Fossli i Eidfjord kommune AKTUELLE TILTAK INNAN PLANOMRÅDET I eit forprosjekt som er utarbeidd av arkitekt CarlViggo Hølmebakk AS, er det

Detaljer

Planprogram. Planprogram

Planprogram. Planprogram Detaljr reguleringsplan for djupvasskai ved Løkjaneset Planprogram Oppdragsgivar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Nor Marine Eiendom AS Detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing Planprogram

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Lundhaugen - Rogne Vurdering i høve virkeområdet til forskrift om konsekvensutgreiing

Detaljreguleringsplan for Lundhaugen - Rogne Vurdering i høve virkeområdet til forskrift om konsekvensutgreiing Til: Voss kommune Frå: Johannes-Henrik Myrmel Dato: 2014-03-01 Detaljreguleringsplan for Lundhaugen - Rogne Vurdering i høve virkeområdet til forskrift om konsekvensutgreiing 1 INNLEIING I samsvar med

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg Reguleringsplan - Forslag til planprogran R A P P O R T Ressursavdelinga Region midt 9. juni - 22. juli 2011 Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 6. juni 2011

Detaljer

Planbeskrivelse 2011014 NEDRE LIAHAGEN AUST GNR 190 /BNR 8

Planbeskrivelse 2011014 NEDRE LIAHAGEN AUST GNR 190 /BNR 8 Voss kommune Kommunalavdeling for tekniske tenester Planbeskrivelse 2011014 NEDRE LIAHAGEN AUST GNR 190 /BNR 8 Utarbeidd av: Anda & Hirth ANS Datert: 08.04.13 Retta: 29.07.13 Retta: 17.09.13 Vedtatt i

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

SAKSGANG. Utval Møtedato Saksnr. i utval. Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170

SAKSGANG. Utval Møtedato Saksnr. i utval. Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170 Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for teknisk, næring og kultur Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170 1. GONGS UTLEGGING TIL HØYRING OG OFFENTLEG

Detaljer