Leveranse til Skate fra arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leveranse til Skate fra arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter"

Transkript

1 Leveranse til Skate fra arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter Leveransen er utarbeidet av hele arbeidsgruppen, med deltakere fra alle virksomhetene som deltar aktivt i Skate. Denne leveransepresentasjonen er arbeidsgruppas «rapport», og utgjør vedlegg 1 til Løpende sak 02/14 Veikart for nasjonale felleskomponenter Skatemøtet 25. juni 2014

2 Mandat av mai 2013: Veikartet skal skape en helhetlig oversikt over behov, sammenhengen mellom disse behovene og om de kan dekkes av eksisterende felleskomponenter, eventuelt hvilke nye felleskomponenter som trengs Rapport av februar 2014: mangelfulle planer hos Skate-virksomhetene Anbefalte tiltak for: felles strategi Utvikling og forvaltning finansieringsmodell og prinsipper helhetlig tverrsektoriell prioritering og styring Presisert mandat februar 2014: fortsett arbeidet med å dokumentere tjenesteeiernes behov og felleskomponentforvalternes planer for videreutvikling av felleskomponentene, og sammenstille disse til et felles «veikart». Skate tar stilling til iverksetting av øvrige foreslåtte tiltak når dette arbeidet er gjennomført og lagt fram for Skate.

3 Behov Tilnærming Hvilke behov har innbygger og næringsliv for digitale tjenester? Hvilke felles funksjonelle behov kan avledes av disse? Mål Enklere hverdag og effektiv forvaltning Hvilke behov er ikke godt nok ivaretatt og hvilke nye tiltak bør iverksettes? Hvilke behov er godt nok ivaretatt av komponentforvalter eller andre tiltak / prosjekter? Hvilke planer har tjenesteeierne for å levere digitale tjenester? Hvilke konkrete behov medfører dette i forhold til: - Fokus («fellesfunksjonalitet») - Videreutvikling av den enkelte felleskomponent Behov innbyggere og næringsliv Funksjonelle behov Behov felleskomponenter Data- /informasjons -behov Hva er EGENTLIG behovet? Presist hva, hvor viktig, hvilke interessenter, hva pågår? Løsninger Hvilke andre tiltak pågår allerede? Hvilke utviklingsplaner har komponentforvalterne for dagens fellesløsninger?

4 Behov Tilnærming Beslutning om neste skritt Anbefalt håndtering alle behov Nye tiltak jf februar-rapporten Til møtet i september Hvilke behov har innbygger og næringsliv for digitale tjenester? Behovsanalyse 1a Helhetlig tilnærming Hvilke felles funksjonelle Brukernes generelle behov kan avledes behov av disse? og definisjoner på fellesfunksjonalitet Hvilke planer har tjenesteeierne for å levere digitale tjenester? Behovsanalyse 1b Helhetlig tilnærming Tjenesteeiernes planer Hvilke konkrete behov medfører dette og behov i forhold til: i forhold til - Fokus («fellesfunksjonalitet») -felleskomponentene Videreutvikling av den enkelte felleskomponent Mål Enklere hverdag og effektiv forvaltning Behov innbyggere og næringsliv Funksjonelle behov Behov felleskomponenter Data- /informasjons -behov Behovsanalyse 2 Samlet oversikt og nærmere beskrivelser av alle kjente behov Hva er EGENTLIG behovet? Presist hva, hvor viktig, hvilke interessenter, hva pågår? Løsninger Hvilke behov er ikke godt nok Konklusjoner ivaretatt og hvilke 3 nye tiltak bør iverksettes? Forslag til beslutning Hvilke behov er godt nok ivaretatt Konklusjoner av komponentforvalter 2 eller andre tiltak / prosjekter? Skisse til neste skritt Konklusjoner 1 Oppsummeringer Utviklingsplaner 2 Andre tiltak/prosjekter Hvilke andre tiltak pågår allerede? Utviklingsplaner Hvilke utviklingsplaner 1 har Forvalternes komponentforvalterne gjeldende for dagens fellesløsninger? utviklingsplaner

5 Behovsanalyse 1a «Helhetlig tilnærming» BRUKERNES GENERELLE BEHOV OG DEFINISJONER PÅ FELLESFUNKSJONALITET

6 Behovsanalyse 1a Helhetlig tilnærming Brukerperspektivet Nå-situasjon Fornye Forenkle Forbedre Effektivt for - innbyggere og næringsliv - forvaltningen Brukernes generelle behov (innbyggere og næringsliv) Forenkling Fulldigitale løsninger Tilgjengelighet Personvern Sikkerhet og tillit Innsyn Gjenbruk av informasjon Proaktive tjenester Åpne data Fellesfunksjonalitet utledet av de generelle behovene ID og sikkerhet Kontaktinformasjon og roller Informasjonsflyt Samhandlingsprosess Gjenbruk Helhetlig oversikt Tjenester tilgjengelige for alle Elektronisk arkiv

7 Underlag eller utdyping til tidligere lysark Behovsanalyse 1a Helhetlig tilnærming Brukernes generelle behov innbygger/næringsliv Brukernes generelle behov (innbyggere og næringsliv) kan oppsummeres i følgende stikkord: Forenkling Fulldigitale løsninger Tilgjengelighet Personvern Sikkerhet og tillit Innsyn Gjenbruk av informasjon Proaktive tjenester Åpne data Hva som ligger i hvert stikkord er skissert på denne og neste lysark Forenkling Statusoversikt Rask behandling brukerstøtte Regelverksforenkling Endring av arbeids og forvaltningsprosesser, inkl 3. parts dokumentasjon Samlet tjenestepresentasjon uavhengig av organisering Gjenkjennbart brukergrensesnitt/prosess (når innbyggere/næringslivet har valgt eks å være digital bruker, må alle tjenestene være tilgjengelige) Klart språk inkludert beskrivelse /definisjon av informasjon Fulldigitale løsninger Dialog Meldingsboks (postkasse og varslingstjenester) Automatisert saksbehandling - Ønsker å løse oppgaven (søknaden/henvendelsen) der og da. Dette betyr i mange sammenhenger at de digitale tjenestene samhandler på tvers av kommuner og statlige etater i sanntid. Bort med papiret. Alle digitale henvendelser fra det offentlige (kommune og stat) kommuniserer helelektronisk, dvs at det på sikt ikke sendes ut brev på papir. Roller tilpasset brukervennlighet/kategorisering av tjenester

8 Underlag eller utdyping til tidligere lysark Behovsanalyse 1a Helhetlig tilnærming Brukernes generelle behov innbygger/næringsliv Områder som krever effektive og godt samordnede tiltak på tvers av forvaltningen Tilgjengelighet 24/7/365 Universell utforming Elektroniske tjenester må presenteres på det medium som innbygger/næringsliv har Stabilitet og responstid Tilgjengelig for alle brukergrupper Personvern sikkerhet og tillit Elektroniske tjenester har personvern og sikkerhet i høysete. Brudd på personvern og informasjonssikkerhet Kan få meget uheldige konsekvenser både når det gjelder kvalitet på informasjon, uriktige vedtak, informasjon på avveie. Slike hendelser vil føre at tilliten til elektroniske tjenester fra det offentliges svekkes med den konsekvens at innbyggere/næringsliv velger andre kanaler enn de digitale samt et stor omdømmetap for det offentlige. Elektroniske tjenester vil øke mulighetene for at innbyggere ivaretar sine innsynsrettigheter på en bedre måte. Data/informasjonskvalitet Rolle/rettighet inkl fullmakt og verge Samtykke og kontroll i fht bruk av informasjon og eierskap til informasjon Innsyn Elektronisk innsyn i alle sine saker (innbygger og næringsliv). Dette gjelder både pågående og historiske saker inkl korrespondanse med det offentlige. Innbygger og næringslivet er rett til innsyn i egen informasjon. Innsyn i hva som skjer f.eks i mitt nærmiljø-hvor er det nå reguleringsplaner, byggesaker til behandling/vedtak osv. Status (saksbehandling) Gjenbruk av informasjon: Preutfylling av informasjon inkludert definisjon av opplysninger/informasjon Innbygger og næringsliv skal slippe å registrere opplysninger som det offentlige har fra før. Sporbarhet og dokumentasjon knyttet til informasjonsgrunnlag (hvem og tidspunkt) Proaktive tjenester: Det offentlige sitter med en mengde informasjon som innbygger og næringsliv bør være informert om for å ivareta aktuelle fremtidige behov, f.eks barnehagesøknad. Proaktivitet bør sees i sammenheng med livsfaser og/eller områder som du selv ønsker å abonnere på, f.eks byggesaker i ditt nærmiljø. Varsling Åpne data: Det offentlige tilgjengeliggjør informasjon/data som markedet kan bruke til å utvikle nye digitale løsninger. Dette bidrar til muligheter for innovasjon i markedet. Definisjon og kilder knyttet til data for å sikre kvalitet i tjenestene

9 Underlag eller utdyping til tidligere lysark Behovsanalyse 1a Helhetlig tilnærming Fellesfunksjonalitet utledet av generelle behov Områder som krever effektive og godt samordnede tiltak på tvers av forvaltningen ID og sikkerhet Standardiserte løsninger for eid (autensiering, autorisering, signering) er en forutsetning. En skal være bevisst på at ulikheter i håndtering av dette kan bli oppfattet som forvirrende og lite forståelig for innbygger og næringsliv. Håndtering av personvern, sikkerhet, logging av informasjon er generelt et område som både statlige etater og kommuner bør håndtere på likest mulig måte slik at det offentlige kan fremstå enhetlig overfor innbyggere og næringsliv. Kontaktinformasjon og roller, innbygger og næringsliv Det er behov for at off forvaltning kan samhandle og nå Innbygger og næringsliv digitalt. Felles registrere digitalkontaktinformasjon informasjon for å unngå lokale registre. Dette betyr at det offentlige bruker samme registre på tvers av stat og kommune. Funksjonalitet som håndterer roller er nødvendig. En person kan være både innbygger, ansatt og selvstendignæringsdrivende. For en bedrift er det behov for ulike roller til å håndtere ulike tjenester. Innbygger og næringsliv skal selv oppdatere sin profil og denne skal de offentlige kontrollere og ta i bruk. Elektronisk arkiv (Noark5-kjerne) og sikker dokumenthåndtering Elektroniske tjenester krever sikker dokumenthåndtering og godkjent elektronisk arkiv. Det er ulike behov, noen vil klare seg med standard sak/journal/arkivsystemer mens andre tjenester bruker særegne fagsystemer som enten har implementert Noark5-kjerne eller har behov for kun å knytte seg til kjernen. Både stat og kommune har de samme behovene for standardisering og fleksibilitet når det gjelder elektronisk arkiv. Tilgang på historiske data fører til at stat og kommune har like retningslinjer for hvor langt tilbake informasjonen er online-tilgjengelig samt enhetlig funksjonalitet for evt å etterspørre informasjon som ikke er online-tilgjengelig Behovet her er standardisering slik at samhandling og informasjonsflyt er mulig Tjenester tilgjengelig for alle inkl universell utforming og ulike brukermedie Dette betyr tilgang 24/7/365 til informasjon fra stat og kommune som er aktuelle i forbindelse med elektroniske tjenester Elektroniske tjenester fra stat og kommune skal være universelt utformet Elektroniske tjenester skal være tilgjengelig i det brukermediet innbyggere og næringsliv har valgt. Dette krever tilpasninger og fleksibilitet i løsninger.

10 Underlag eller utdyping til tidligere lysark Behovsanalyse 1a Helhetlig tilnærming Fellesfunksjonalitet utledet av generelle behov Områder som krever effektive og godt samordnede tiltak på tvers av forvaltningen Informasjonsflyt mellom fagsystemer og felleskomponenter/registre Det er behov for standardiserte grensesnitt mellom fagsystemer (stat og kommune) og de ulike felleskomponentene/registre. I forbindelse med at det offentlige skal være mer proaktiv overfor innbygger/næringsliv ved å gi de elektronisk varsel/beskjed om forhold de bør ta standpunkt til er det avgjørende at fagsystemene i stat og kommune tilrettelegger for en slik funksjonalitet. Endringsmeldinger. Hvis informasjonen endres i en statlig etat/kommune skal endret informasjon sendes elektronisk iht standardisererte grensesnitt til tjenesteeier, bort med månedlige/årlige batch-overføringer og papir. Informasjonsforvaltning (DIFI rapport) Oppdatering/endring av opplysninger i fellesregistre Utveksling av strukturert og ustrukturert informasjon krever ulike løsninger Samhandlingsprosess på tvers av offentlige virksomheter (stat og kommune) I forbindelse med fulldigitale tjenester er det behov for online-tilgang til registre fra stat og kommune. Det er avgjørende at der hvor det er nødvendig med informasjon på tvers av statlige etater og kommuner at det prioriteres å gjøre informasjonen tilgjengelig online slik at innbygger/næringsliv for løst sine oppgaver der og da. Det er mange tjenester hvor det skal gjennomføres høringsprosesser før en sak kan ferdigbehandles. Inkluderer også løsninger for «3.parts dokumentasjon», eks Lånekassen & NAV, politiattest, legeerklæring etc Elektronisk utveksling i det offentlige i den forbindelse er aktuelt for å følge prosesser og for å ferdigbehandle saker raskest mulig. informasjonsforvaltning (Difi rapport) Gjenbruk av informasjon Innbygger og næringslov har behov for å unngå å registrere samme informasjon flere ganger. Helhetlig oversikt (kundeside) Fra kommunal sektor ønsker innbyggere/næringsliv å se en samlet oversikt over saker, status, og historiske data. De slipper da å ta opp flere sider fra de ulike sektorene som barnehage, renovasjon, plan- og byggesaker, skole, omsorgstjenester etc. Bør også være aktuelt for statlige etater. Innbyggere og næringsliv skal løse sine oppgaver og er ikke opptatt av om tjenestene er statlige eller kommunale.

11 Behovsanalyse 1b «Helhetlig tilnærming» TJENESTEEIERNES PLANER OG BEHOV I FORHOLD TIL FELLESKOMPONENTENE

12 Behovsanalyse 1b Helhetlig tilnærming Kort om kartleggingen og faktagrunnlaget For første gang foreligger det et grunnlag som viser felles behov for tjenesteeierne Tjenesteeierne har meldt inn ca 200 konkrete planlagte tiltak i perioden *) Tiltakene er av ulik karakter, og omfatter Digitale tjenester til innbygger og næringsliv Samhandlingstiltak i det offentlige, primært innen egen sektor (fokus på egne verdikjeder, vertikal integrasjon) Interne tiltak i virksomheten (opprydding, tilrettelegging, effektivisering) Planlagte tiltak viser at: Mange behov allerede er dekket gjennom eksisterende felleskomponenter Samtidig behov for videreutvikling av eksisterende felleskomponenter og behov for nye komponenter og tiltak Områder som kunne vært løst felles på tvers av forvaltningen planlegges løst sektorielt/virksomhetsinternt *) Kartleggingen avgrenset til virksomheter som deltar i arbeidsgruppen og planer pr. april 2014

13 Behovsanalyse 1b Helhetlig tilnærming Brukerperspektivet Kategorier fellesfunksjonalitet Nå-situasjon Fornye Forenkle Forbedre Effektivt for - innbyggere og næringsliv - forvaltningen Viktige forutsetninger for mer og bedre samhandling Fellesfunksjonalitet utledet av de generelle behovene ID og sikkerhet Kontaktinformasjon Informasjonsflyt Samhandlingsprosess Gjenbruk Helhetlig oversikt Tjenester tilgjengelige for alle Elektronisk arkiv

14 Behovsanalyse 1b Helhetlig tilnærming Planlagte tiltak og bruk av felleskomponenter Figuren illustrerer i hvilken grad tjenesteeiernes planlagte tiltak vil: - bruke felleskomponentene slik de er i dag («as-is») - forutsette videreutvikling av komponentene («nye egenskaper») Hovedpoenger Felleskomponentene er, og vil være, viktige pilarer for digitale tjenester Tjenesteeiernes planer baseres på eksisterende FK, med forutsetning om at justeringer/videreutvikling i FK gjennomføres. Utviklingsbehov pr komponent er identifisert og vil bli kommunisert til forvalter Nye egenskaper Brukes As-is

15 Underlag eller utdyping til tidligere lysark Data om grunnlaget Oversikten viser antall planlagte digitale tjenester Ikke planlagt, usikkert, Uklart, 2018 Skatteetaten NAV Helse Brønnøysundsregistrene 2 2 KS/KommIT Lånekassen SSB Totalt Totalt 1) Der hvor det er angitt intervall, så er tjenesten med i første året for intervallet 2) Der det er angitt år med spørsmålstegn er den inkluder i det år den er angitt

16 Underlag eller utdyping til tidligere lysark Hvor mange av tjenestene har behov for løsninger innen felles funksjonelle områder? Maks= De største mulighetene for å komme videre i digitaliseringen er knyttet til samhandling innen forvaltningen, informasjonsflyt, gjenbruk av informasjon, kontaktinformasjon og sikkerhet.

17 Underlag eller utdyping til tidligere lysark I hvilken grad krever planlagte tjenester at det gjøres endringer i eksisterende felleskomponent? En sammenstilling av hvor mange planlagte tiltak som vil: - bruke FK slik den er nå - kreve videreutvikling (nye egenskaper) av FK Forutsatt videreutvikling pr. felleskomponent er spesifisert på en slide / felleskomponent (de neste sidene) Nye egenskaper Brukes As-is

18 Underlag eller utdyping til tidligere lysark Planlagte tjenester som krever videreutvikling av ID-porten Virksomhet HDIR BRREG NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV KS LÅN Digital tjeneste Nye tjenester i helsenorge.no Nasjonalt kontaktpunkt, tjenestedirektivet (KiHT og det reviderte yrkeskvalifikasjonsdirektivet) Digital brukerdialog: Oppgradering og konsolidering av selvbetjeningsløsninger (2014) Digital brukerdialog: Oppgradering og konsolidering av selvbetjeningsløsninger (2015) Digital brukerdialog: Digitalisere løpende informasjon - utbetalinger pilot Digital brukerdialog: Dialogtjenester uføre Digital brukerdialog: Flerpartsdialoger Digital brukerdialog: Sykefraværsoppfølging Digital brukerdialog: Innsynstjenester (fortløpende) Veiledet dialog - Tilgjengelig for alle virksomheter Dialog med foresatte ved å benytte kontaktregisteret og sikker post Flesteparten av de planlagte tjenestene forutsetter løsning på behov 7/8 Autentisering uten F-nr eller D-nr samt støtte for internasjonal ID I tillegg har mange andre virksomheter fremmet samme behov direkte til ID-porten. Kommentar / vurdering av felleskomponentforvalter: Behovet er beskrevet i eksisterende utviklingsplaner

19 Underlag eller utdyping til tidligere lysark Planlagte tjenester som krever videreutvikling av Altinn Virksomhet HDIR BRREG SKD SKD KS KS KS SSB SSB SSB SSB Digital tjeneste Helserefusjonssøknader Videreutvikling elektronisk tinglysning av løsøre og bobehandling konkursbo EDAG - alle tjenester (G2G) SOFUS - Innsynstjeneste skatteplikt Min Side for næringslivet og innbyggere SvarUT til forsendelser i kommunene. Elektroniske søknadstjenester (kontonr,utleggstrekk, betalingsordning, deling av faktura komm. avgifter), Kemneren Digital korrespondanes fra/til SSB: Forberede for datainnsamling for en statistikk Digital korrespondanes fra/til SSB: Datainnsamling og editering Altinn-omlegging i SSB Klassdb i SSB Flere av tjenestene krever at behov for digital adressering til/fra næringsliv og fullmakter løses (behov 3) Tjenesten Min Side fra KS forutsetter videre at behovene for fangst av registerendringer og varsling (behov 39) og tilgang til utvidet Aa-register løses (behov 14) Kommentar / vurdering av felleskomponentforvalter: Behovene delvis vurdert. Noe avklaringsbehov. Det arbeides kontinuerlig med EDAG og SvarUT.

20 Underlag eller utdyping til tidligere lysark Planlagte tjenester som krever videreutvikling av Folkeregistret Virksomhet Digital tjeneste NAV Digital brukerdialog: Vedtaksformidling - pilot (saksområde arbeid) NAV Digital brukerdialog: Vedtaksformidling - rest saksområde arbeid NAV Digital brukerdialog: Vedtaksformidling - "saksområde 2" NAV Digital brukerdialog: Digitalisere løpende informasjon - utbetalinger rest NAV Modernisering oppgaver og ytelser: Foreldrepenger - Saksbehandlingsløsning vedtak NAV Modernisering oppgaver og ytelser: Foreldrepenger - Saksbehandlingsløsning automatiseringstiltak KS SSB SSB SSB SSB SSB Elektroniske søknadstjenester (kontonr,utleggstrekk, betalingsordning, deling av faktura komm. avgifter), Kemneren Digital korrespondanes fra/til SSB: Forberede for datainnsamling for en statistikk Digital korrespondanes fra/til SSB: Datainnsamling og editering Digital korrespondanes fra/til SSB: Aktiviteter i avslutningsfasen Fellesregistrene (pseudonymisering- og anonymiseringstjenester) - Felles offentlig tjeneste: Tilgjengeliggjøre informasjonsmodellene for felleskomponentene. Fellesregistrene (pseudonymisering- og anonymiseringstjenester) - Felles offentlig tjeneste: Stabile og fleksible tjenester som understøtter etaters arbeidsprosesser De fleste at disse tjenestene krever at behovet for oversikt over fullmakter gitt fra innbygger løses (behov nr 5). Kommentar / vurdering av felleskomponentforvalter: Det antas at behovene stort sett kommer til å bli dekket gjennom de eksisterende planer, men at det er noe behov for avklaringer og nærmere utredninger i løpet av moderniseringsprosessen

21 Underlag eller utdyping til tidligere lysark Planlagte tjenester som krever videreutvikling av Enhetsregistret Virksomhet HDIR NAV KS KS KS KS KS KS Digital tjeneste Nettsted for kommunikasjon og involvering Modernisering oppgaver og ytelser: Bestilling av hjelpemidler Min Side for næringslivet og innbyggere SvarUT til forsendelser i kommunene. Brukervennlige skjema med interaktiv veileder for søknader (Næringsetaten og Kemneren) Helautomatisert saksbehandling av enkeltanledning (salgs-service- og skjenkebevilling) Veiledet dialog - Tilgjengelig for alle virksomheter Elektronisk rapportering av utførte kontroller med elektronisk overføring av rapporter, Næringsetaten I hovedsak gjelder behovet for videreutvikling av Enhetsregistret fangst av endringer i registret/varsel (behov 39B) Digital kontaktinformasjon / adressering næringsliv (behov 3) Tjeneste for oppdatering av registret (behov 31) Kommentar / vurdering av felleskomponentforvalter: Behov 3: Relevante planer hos ER: 1. Videreutvikling av Enhetsprofilen i Altinn med mulig forankring mot ER. 2. ER som autorativ kilde for elektroniske adresser. 3 Pågående evaluering av offentlig sektor i ER. Behov for nærmere utredning for å avdekke hvor mye av behovet som kan dekkes gjennom disse planene. Difi sitt arbeid med ELMA og digital kommunikasjon interne i forvaltningen må ses i sammenheng. Behov 31: Relevante pågående aktiviteter hos ER: 1. ER-data som åpne data. 2. ER-data beskrevet ihht SERES. Støtter forslaget om nærmere utreding ifht behov og dagens situasjon. Behov 39B: Omfattes ikke av konkrete planer per i dag. Behov for nærmere dialog med tjenesteeierne før videreutvikling planlegges.

22 Underlag eller utdyping til tidligere lysark Planlagte tjenester som krever videreutvikling av Matrikkelen Virksomhet Digital tjeneste KS Proaktiv varsling plan- og byggesaker SSB SSB Fellesregistrene (pseudonymisering- og anonymiseringstjenester) - Felles offentlig tjeneste: Tilgjengeliggjøre informasjonsmodellene for felleskomponentene. Fellesregistrene (pseudonymisering- og anonymiseringstjenester) - Felles offentlig tjeneste: Stabile og fleksible tjenester som understøtter etaters arbeidsprosesser Tjenesteeier har behov for fange opp informasjon om endringer i registret som har betydning for saker og saksbehandling Tilgjengelige informasjonsmodeller Stabilitet og fleksibilitet Kommentar / vurdering av felleskomponentforvalter: KS: Denne er ikke dekket av planene så langt. Registreres inn som behov/ønske. Kan ev løses innenfor vedlikeholdsrammene. SSB1: SOSI del 2. Adresse Bygninger og Eiendomsinformasjon er tilgjengelig i Geoportal. Dermed kodelister og definisjoner mv. Resterende informasjonsmodell er klar for geoportal i løpet av høsten. SSB2. Denne er ikke avklart med SSB, men vi har så langt vi kan se stabile og fleksible tjenester for matrikkelinformasjon. SSB har en lokal matrikkelkopi som hele tiden, så ofte de ønsker spør om endringer i matrikkelen. Krever bilateral dialog med SSB for å avklares.

23 Underlag eller utdyping til tidligere lysark Planlagte tjenester som krever videreutvikling av Sikker digital post Virksomhet SKD KS KS SSB Digital tjeneste Folkeregister - Saksbehandling (forretningslogikk) Min Side for næringslivet og innbyggere SvarUT til forsendelser i kommunene. Altinn-omlegging i SSB Er dette et uttrykk for at disse tjenestene vil ta i bruk funksjonaliteten eller ligger det et reelt behov for videreutvikling bak markeringene?, i tilfelle hva er dette? Kommentar / vurdering av felleskomponentforvalter: De fleste behov er dekket av eksisterende løsning Noen behov krever nærmere avklaring eller spesifikasjon, bilateral dialog.

24 Underlag eller utdyping til tidligere lysark Planlagte tjenester som krever videreutvikling av Kontaktregister med reservasjon Virksomhet Digital tjeneste NAV Digital brukerdialog: Digitalisere løpende informasjon - utbetalinger pilot NAV Digital brukerdialog: Dagpengedialog NAV Digital brukerdialog: Vedtaksformidling - pilot (saksområde arbeid) NAV Digital brukerdialog: Vedtaksformidling - rest saksområde arbeid NAV Digital brukerdialog: Vedtaksformidling - "saksområde 2" NAV Digital brukerdialog: Digitalisere løpende informasjon - utbetalinger rest SKD EDAG - A01 a-melding manuell inntasting SKD EDAG - A02 a-melding innsending fra system SKD EDAG - A03 a-melding tilbakemelding SKD EDAG - A04 Forenklet a- melding for privatpersoner som arbeidsgiver SKD EDAG - A05 Forenklet a- melding for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon SKD EDAG - A06 a-melding bestill avstemmingsinformasjon SKD EDAG - A07 a-melding avstemming SKD EDAG - A08 a-melding innsynstjeneste for inntektsmottaker bestilling SKD EDAG - A09 a-melding innsynstjeneste for inntektsmottaker retur SKD MAG - RF-1312 Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret- likningsoppgaver SKD MAG - RF-1301 Likningsoppgaver som vedlegg SKD MAG - RF-1183 Oppgave over innskudd, utlån og renter mv SKD MAG - RF Pass og stell av barn SKD MAG - RF Tilskudd til vitenskaplig forskning SKD MAG - RF Gaver til frivillige organisasjoner SKD MAG - RF-1302 Kjøp fra primærnæring - korn SKD MAG - RF-1303 Kjøp fra primærnæring - slakt SKD MAG - RF-1304 Kjøp fra primærnæring - melk SKD MAG - RF-1305 Kjøp fra primærnæring - egg SKD MAG - RF-1287 Kjøp fra primærnæring - jord og hagebruk SKD MAG - RF-1139 Boligselskap- likningsoppgaver SKD MAG - RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver SKD Folkeregister - Saksbehandling (forretningslogikk) KS Min Side for næringslivet og innbyggere KS Brukervennlige skjema med interaktiv veileder for søknader (Næringsetaten og Kemneren) KS Helautomatisert saksbehandling av enkeltanledning (salgs-service- og skjenkebevilling) LÅN Dialog med foresatte ved å benytte kontaktregisteret og sikker post SSB Digital korrespondanes fra/til SSB: Forberede for datainnsamling for en statistikk SSB Digital korrespondanes fra/til SSB: Datainnsamling og editering SSB Digital korrespondanes fra/til SSB: Aktiviteter i avslutningsfasen SSB Altinn-omlegging i SSB Delvis et uttrykk for at dette et nytt register som vil tas i bruk av nye tiltak (uten videreutviklingsbehov) og delvis at enkelte tjenesteeiere angitt behovet for fullmakter for innbyggere som tilleggs egenskap til kontaktregistret. Kommentar / vurdering av felleskomponentforvalter: De fleste behov er dekket av eksisterende løsning Noen behov krever nærmere avklaring eller spesifikasjon, bilateral dialog.

25 Analyse av udekkete behov (avledet av tjenesteeiernes planer) Oppsummering av forvalternes kommentarer I hvilken grad mener forvalterne selv at sine egne utviklingsplaner vil ivareta behovene for funksjonalitet som de 200 tiltakene medfører? ID-porten: Altinn: Folkeregistret: Antas dekket ved eksisterende planer Behovene delvis vurdert. Noe avklaringsbehov. Det arbeides kontinuerlig med EDAG og SvarUT. Antas i hovedsak dekket. Noe avklarings- og utredningsbehov. Enhetsregistret: Mange relevante tiltak i gang men foreløpig ikke i planer for utvikling. Matrikkelen: Sikker post: Delvis dekket. Noe avklaringsbehov. De fleste behov dekket. Noe avklaringsbehov. Kontaktregistret: De fleste behov dekket. Noe avklaringsbehov. Konklusjon Behovene vil i stor grad bli dekket. Hvis de IKKE blir dekket, vil de kunne bli spilt inn som nytt behov i behovskatalogen.

26 Analyse av udekkete behov (avledet av tjenesteeiernes planer) Oversikt over behov som ikke ivaretas i planlagt videreutvikling Dvs en oversikt over behov avledet av tjenesteeiernes planlagte tiltak som ikke kan knyttes til noen felleskomponent, heller ikke eventuell videreutvikling av de eksisterende felleskomponentene. Konkrete behov Kontakt og fullmaktsregister for næringslivet / virksomheter *) Fullmaktsregister for innbyggere Bedre informasjonsflyt og mer effektiv utveksling av strukturert og ikke-strukturert informasjon mellom ulike parter Gjenbruk av informasjon som forvaltningen allerede har Sikker autentisering av innbyggere og personer som bekler roller i næringslivet *) Samhandlingsprosess Hovedpoeng Fravær av felles tiltak vil medføre at behovene ofte vil bli løst i siloene sektorielt eller innenfor én virksomhet Sektorielt løste behov begrenser muligheten for effektiv samhandling og gjenbruk *) Finnes i dag noe funksjonalitet i Altinn og Enhetsregisteret rundt kontakter og fullmakter, men ikke eksponert som «felles funksjonalitet» i en felleskomponent, og heller ikke fullstendig i forhold til de behovene som er identifisert. Det samme gjelder autentisering av personer med roller i næringslivet.

27 Virksomhet Fullmaktsoversikt Dagens løsninger ("As is") Nye egenskaper ("To be") E-dag / Amelding Dagens løsninger ("As is") Nye egenskaper ("To be") G2G system-til-system Nye egenskaper ("To be") Digitalt kontkatregister for næringslivet Nye egenskaper ("To be") Underlag eller utdyping til tidligere lysark Planlagte tjenester som angir behov for fellesfunksjonalitet Behov for fellesfunksjonalitet som ikke løses som videreutvikling av eksisterende felleskomponenter Egenskapene som det er behov for er i noen tilfeller angitt som behov for videreutvikling (to-be egenskaper ved en av de eksisterende felleskomponentene) NAV Digital brukerdialog: Oppgradering og konsolidering av selvbetjeningsløsninger (2014) 5 NAV Digital brukerdialog: Oppgradering og konsolidering av selvbetjeningsløsninger (2015) 5 NAV Digital brukerdialog: Digitalisere løpende informasjon - utbetalinger pilot 5 NAV Digital brukerdialog: Dagpengedialog 5 NAV Digital brukerdialog: Vedtaksformidling - pilot (saksområde arbeid) 5 NAV Digital brukerdialog: Vedtaksformidling - rest saksområde arbeid 5 NAV Digital brukerdialog: Vedtaksformidling - "saksområde 2" 5 NAV Digital brukerdialog: Digitalisere løpende informasjon - utbetalinger rest 5 Modernisering oppgaver og ytelser: Sykepenger - Elektronisk innrapportering fra NAV arbeidsgiver NAV Reformer regelverk: Pensjonsreformen - AP2016 (2014) x NAV Reformer regelverk: Pensjonsreformen - AP2016 (2015) x NAV Reformer regelverk: Pensjonsreformen - AP2016 (2016) x NAV Samhandlingsløsninger og registerintegrasjon: EDAG/A-melding prod. (2014) x NAV Samhandlingsløsninger og registerintegrasjon:edag/a-melding rest (2015) x NAV Samhandlingsløsninger og registerintegrasjon:edag/a-melding utvidelser x SKD EDAG - alle tjenester (G2G) x KS Min Side for næringslivet og innbyggere x KS SvarUT til forsendelser i kommunene. x KS Brukervennlige skjema med interaktiv veileder for søknader (Næringsetaten og Kemneren) x KS Helautomatisert saksbehandling av enkeltanledning (salgs-service- og skjenkebevilling) x KS Innsyn i kommunale avgifter (MeglerWEB) x KS Nettløsning for det kommunale inkassosystemet (Procasso), Kemneren x KS Sikker innsyn til byggetegninger i nettløsning (Innloggingsløsning) x KS KS Elektroniske søknadstjenester (kontonr,utleggstrekk, betalingsordning, deling av faktura komm. avgifter), Kemneren Tjeneste for bestilling av oppstartsmøte, forhåndskonferanse og forespørsel, plan- og bygg KS Helautomatisert gjennomføring av kunnskaps- og etablererprøver, Næringsetaten x KS Proaktiv varsling plan- og byggesaker x KS Abonnementstjeneste for innbyggere og næringsliv x KS Elekronisk kommunikasjon mellom høringsinstanser (stat/kommune) x KS Dialog i plansaker og evt. andre prosesser x KS Planprogrammer (plan- og byggesaksområdet) tilgjengelig i Planinnsyn x KS Min Side - tilgjengelige for alle kommunale tjenester ca 250 stk x x x x KS Veiledet dialog - Tilgjengelig for alle virksomheter x KS Bestillingstjeneste, Handlekurv - Tilgjengelig for alle virksomheter x KS Stedfestet informasjon, kartbasert løsning inkl avgiftsportal x Elektronisk rapportering av utførte kontroller med elektronisk overføring av rapporter, KS Næringsetaten x KS "Skjenkeapp" x KS Smarte reguleringskart x KS Automatisert behandling av enkle byggesaker x

28 Behovsanalyse 2 SAMLET OVERSIKT OG NÆRMERE BESKRIVELSER AV ALLE KJENTE BEHOV

29 Utarbeidet av: Versjon Dato Virksomhet Hans Nilsson Difi Behov: 39B Informasjon om endring i grunndataregistre Beskrivelse av behov: Innbyggere og næringsliv får rettigheter blant annet basert på informasjon i grunndataregistrene. Informasjon i grunndataregistrene kan være betingelse for den aktuelle rettigheten. For at den offentlige virksomheten skal kunne jobbe proaktivt mot innbyggeren og næringslivet er det vesentlig at den offentlige virksomheten fanger opp og agerer/vurderer rettigheten på bakgrunn av endringer i informasjon som lå til grunn for rettigheten. Utarbeidet av: Versjon Dato Virksomhet Eksempelvis kan skjenkebevilgning for en restaurant bortfalle dersom status for enheten endres. Et annet eksempel er stønader som en innbygger mottar Hans Nilsson er basert på bostedsadressen. Dersom denne endres 1.0 vil betingelsene for rettigheten endres Difi og kreve ev ny vurdering av den offentlige virksomhet som yter tjenesten. Det er derfor behov for at endringer Behov: i grunndataregistre 39B Informasjon tilflyter den offentlige om endring virksomheten i grunndataregistre og denne dermed kan agere på bakgrunn av endringen. Det Beskrivelse vil uansett av behov: være tjenesteeier som har ansvar for å følge opp betingelser knyttet til en rettighet som mottakeren har. Innbyggere og næringsliv får rettigheter blant annet basert på informasjon i grunndataregistrene. Informasjon i grunndataregistrene kan være betingelse for den aktuelle rettigheten. For at den offentlige virksomheten skal kunne jobbe Interessenter for løsning: proaktivt mot innbyggeren og næringslivet er det vesentlig at den offentlige virksomheten fanger opp og agerer/vurderer Alle offentlige virksomheter rettigheten som forvalter på bakgrunn ordninger av som endringer gir innbygger i informasjon eller næringsliv som lå til rettigheter grunn for basert rettigheten. på informasjon i Utarbeidet av: Versjon Dato Virksomhet grunndataregistre. I andre ledd Eksempelvis vil interessenter kan skjenkebevilgning være innbyggere og for næringsliv en restaurant som bortfalle vil oppleve dersom en mer status proaktiv for enheten offentlig endres. Et annet eksempel er forvaltning. stønader som en innbygger mottar Hans Nilsson er basert på bostedsadressen. Dersom denne endres 1.0 vil betingelsene for rettigheten endres Difi og kreve ev ny vurdering av den offentlige virksomhet som yter tjenesten. Behovskategori: Det er derfor behov for at endringer Behov: Når i grunndataregistre er det 39B behov Informasjon en tilflyter løsning den tilsvarende offentlige om behovet endring virksomheten er i i grunndataregistre og denne dermed kan agere på bakgrunn av endringen. Det Beskrivelse vil uansett produksjon: av behov: være tjenesteeier som har ansvar for å følge opp betingelser knyttet til en rettighet _x_ Kan trolig dekkes innenfor som eksisterende mottakeren løsninger har. Innbyggere og næringsliv får rettigheter blant annet basert på informasjon i grunndataregistrene. Informasjon i _x_ny eller endret funksjonalitet i eksisterende FK (tilgang grunndataregistrene 2015 kan være betingelse for den aktuelle rettigheten. For at den offentlige virksomheten skal kunne jobbe og bruk av informasjon fra digitale Interessenter kontaktregistreinnbyggere og næringsliv) for løsning: proaktivt mot innbyggeren og næringslivet er det vesentlig at den offentlige virksomheten fanger opp og agerer/vurderer Alle offentlige virksomheter rettigheten som forvalter på bakgrunn ordninger av som endringer gir innbygger i informasjon eller næringsliv som lå til rettigheter grunn for basert rettigheten. på informasjon i Ny felleskomponent Utarbeidet av: Versjon Dato Virksomhet grunndataregistre. I andre ledd Eksempelvis vil interessenter kan skjenkebevilgning være innbyggere og for næringsliv en restaurant som bortfalle vil oppleve dersom en mer status proaktiv for enheten offentlig endres. Et annet eksempel er Ny data/informasjon i grunndataregister forvaltning. stønader som en innbygger mottar Hans Nilsson er basert på bostedsadressen. Dersom denne endres 1.0 vil betingelsene for rettigheten endres Difi og kreve ev ny vurdering av den offentlige virksomhet som yter tjenesten. Viktighet Behovskategori: Det er derfor behov for at endringer Behov: Når i grunndataregistre er det 39B behov Informasjon en tilflyter løsning den tilsvarende offentlige om behovet endring virksomheten er i i grunndataregistre og denne dermed kan agere Innbyggere og næringsliv forventer en forvaltning som agerer på bakgrunn proaktivt av basert endringen. på informasjon Det Beskrivelse vil uansett produksjon: som av behov: det være offentlige tjenesteeier har. som har ansvar for å følge opp betingelser knyttet til en rettighet Løsninger på dette område vil _x_ også Kan medvirke trolig dekkes til at det innenfor ikke som feilaktig eksisterende mottakeren blir utbetalt løsninger har. penger Innbyggere basert på og feilaktig næringsliv informasjon. får rettigheter blant annet basert på informasjon i grunndataregistrene. Informasjon i Rettigheter som den enkelte _x_ny har krav eller på blir endret bedre funksjonalitet ivaretatt. i eksisterende FK (tilgang grunndataregistrene 2015 kan være betingelse for den aktuelle rettigheten. For at den offentlige virksomheten skal kunne jobbe og bruk av informasjon fra digitale Interessenter kontaktregistreinnbyggere løses som og felleskomponent: næringsliv) for løsning: proaktivt mot innbyggeren og næringslivet er det vesentlig at den offentlige virksomheten fanger opp og agerer/vurderer Eventuelle argumenter for at behovet Alle offentlige virksomheter rettigheten som forvalter på bakgrunn ordninger av som endringer gir innbygger i informasjon eller næringsliv som lå til rettigheter grunn for basert rettigheten. på informasjon i Løsninger for dette vil kunne påvirke Ny felleskomponent alle grunndataregistrene, grunndataregistre. men ikke nødvendigvis I andre ledd Eksempelvis slik vil at interessenter det løses kan skjenkebevilgning teknisk være innbyggere på samme og for næringsliv en restaurant som bortfalle vil oppleve dersom en mer status proaktiv for enheten offentlig endres. Et annet eksempel er måte for alle registrene. Ny data/informasjon i grunndataregister forvaltning. stønader som en innbygger mottar er basert på bostedsadressen. Dersom denne endres vil betingelsene for rettigheten endres og kreve ev ny vurdering av den offentlige virksomhet som yter tjenesten. Ev forslag til løsning Viktighet Behovskategori: Det er derfor behov for at endringer Når i grunndataregistre er det behov for en tilflyter løsning den tilsvarende offentlige behovet virksomheten er i og at denne dermed kan agere Forvaltere av grunndata skal Innbyggere tilrettelegge og for næringsliv at TE kan forventer fange opp en og forvaltning agere på bakgrunn som agerer på av bakgrunn proaktivt endringer av basert endringen. i register. på informasjon Flere Det vil uansett produksjon: som det være offentlige tjenesteeier har. som har ansvar for å følge opp betingelser knyttet til en rettighet løsninger kan tenkes. Enten ved Løsninger at offentlige på dette virksomheter område vil _x_ også kan Kan abonnere medvirke trolig dekkes på til registerendringer at det innenfor ikke som feilaktig eksisterende mottakeren ut fra blir visse utbetalt løsninger har. kriterier penger som basert angis på feilaktig informasjon. eller at grunndataregistrene gjør Rettigheter tilgjengelig som endringsmeldinger den enkelte _x_ny har krav generelt. eller på blir endret bedre Tjenesteiere funksjonalitet ivaretatt. må selv i eksisterende ha prosesser FK og (tilgang systemer for 2015 behandling/vurdering av konsekvensen av endringen. og bruk av informasjon fra digitale Interessenter kontaktregistreinnbyggere løses som og felleskomponent: næringsliv) for løsning: Eventuelle argumenter for at behovet Alle offentlige virksomheter som forvalter ordninger som gir innbygger eller næringsliv rettigheter basert på informasjon i Andre kjente og relevante igangsatte Løsninger tiltak som for har dette betydning vil kunne for behovet påvirke Ny felleskomponent eller alle løsning: grunndataregistrene, grunndataregistre. men ikke nødvendigvis I andre ledd slik vil at interessenter det løses teknisk være innbyggere på samme og næringsliv som vil oppleve en mer proaktiv offentlig Behov 4B Informasjonsutveksling måte for strukturerte alle registrene. data Ny data/informasjon i grunndataregister forvaltning. Behov 31 Felles oppslagstjeneste offentlige registre Ev forslag til løsning Viktighet Behovskategori: Når er det behov for at en løsning tilsvarende behovet er i Anbefaling til videre håndtering: Forvaltere av grunndata skal Innbyggere tilrettelegge og for næringsliv at TE kan forventer fange opp en og forvaltning agere på bakgrunn som agerer av proaktivt endringer basert i register. på informasjon Flere produksjon: som det offentlige har. Behovet oversendes felleskomponentforvalterne løsninger kan tenkes. med Enten spørsmål ved Løsninger at offentlige om hvordan på dette virksomheter område det legges vil _x_ til også kan rette Kan abonnere medvirke trolig for å dekkes på til registerendringer at behovet. det innenfor ikke feilaktig eksisterende ut fra blir visse utbetalt løsninger kriterier penger som basert angis på feilaktig informasjon. eller at grunndataregistrene gjør Rettigheter tilgjengelig som endringsmeldinger den enkelte _x_ny har krav generelt. eller på blir endret bedre Tjenesteiere funksjonalitet ivaretatt. må selv i eksisterende ha prosesser FK og (tilgang systemer for 2015 behandling/vurdering av konsekvensen av endringen. og bruk av informasjon fra digitale kontaktregistreinnbyggere løses som og felleskomponent: næringsliv) Eventuelle argumenter for at behovet Andre kjente og relevante igangsatte Løsninger tiltak som for har dette betydning vil kunne for behovet påvirke Ny felleskomponent eller alle løsning: grunndataregistrene, men ikke nødvendigvis slik at det løses teknisk på samme Behov 4B Informasjonsutveksling måte for strukturerte alle registrene. data Ny data/informasjon i grunndataregister Behov 31 Felles oppslagstjeneste offentlige registre Ev forslag til løsning Viktighet Anbefaling til videre håndtering: Forvaltere av grunndata skal Innbyggere tilrettelegge og for næringsliv at TE kan forventer fange opp en og forvaltning agere på bakgrunn som agerer av proaktivt endringer basert i register. på informasjon Flere som det offentlige har. Behovet oversendes felleskomponentforvalterne løsninger kan tenkes. med Enten spørsmål ved Løsninger at offentlige om hvordan på dette virksomheter område det legges vil til også kan rette abonnere medvirke for å dekke på til registerendringer at behovet. det ikke feilaktig ut fra blir visse utbetalt kriterier penger som basert angis på feilaktig informasjon. eller at grunndataregistrene gjør Rettigheter tilgjengelig som endringsmeldinger den enkelte har krav generelt. på blir bedre Tjenesteiere ivaretatt. må selv ha prosesser og systemer for behandling/vurdering av konsekvensen av endringen. Eventuelle argumenter for at behovet løses som felleskomponent: Andre kjente og relevante igangsatte Løsninger tiltak som for har dette betydning vil kunne for behovet påvirke eller alle løsning: grunndataregistrene, men ikke nødvendigvis slik at det løses teknisk på samme Behov 4B Informasjonsutveksling måte for strukturerte alle registrene. data Behov 31 Felles oppslagstjeneste offentlige registre Ev forslag til løsning Anbefaling til videre håndtering: Forvaltere av grunndata skal tilrettelegge for at TE kan fange opp og agere på bakgrunn av endringer i register. Flere Behovet oversendes felleskomponentforvalterne løsninger kan tenkes. med Enten spørsmål ved at offentlige om hvordan virksomheter det legges til kan rette abonnere for å dekke på registerendringer behovet. ut fra visse kriterier som angis eller at grunndataregistrene gjør tilgjengelig endringsmeldinger generelt. Tjenesteiere må selv ha prosesser og systemer for behandling/vurdering av konsekvensen av endringen. Andre kjente og relevante igangsatte tiltak som har betydning for behovet eller løsning: Behov 4B Informasjonsutveksling strukturerte data Behov 31 Felles oppslagstjeneste offentlige registre Anbefaling til videre håndtering: Behovet oversendes felleskomponentforvalterne med spørsmål om hvordan det legges til rette for å dekke behovet. Samlet oversikt over behov Generelle behov Behov for fellesfunksjonalitet Tidligere innmeldte behov 200 tiltak i tjenesteeiernes planer for de neste 4 år Initielle analyser og utredninger 22 behov som ikke er dekket og som bør håndteres Noen få omforente, gjennomdrøftete, tydelige behov Veikart Behovsbeskrivelse Veikart Behovsbeskrivelse Veikart Behovsbeskrivelse Veikart Behovsbeskrivelse Et antall ulike behov «Behovskatalogen» Nærmere beskrivelse av hvert enkelt behov i behovskatalogen Nærmere analyser og utredninger

30 Behovskatalogen Oversikt over 22 behov som ikke er dekket Nærmere beskrivelser av hvert enkelt behov Beskrivelse av behov (og eventuelle del-behov) Behovskategori (eksisterende komponent, ny komponent, annet) Interessenter for løsning Viktighet, pluss hvorfor behovet bør løses som felleskomponent Eventuelle forslag til løsning Andre relevante og kjente tiltak som kan ha betydning for behovet eller forslag til løsning

31 Behovene (1/3) Forutsetninger for samhandling ID og sikkerhet Autentisering 32 Signerings- og validering 7 og 8 Manglende FNR/DNR Kontaktinformasjon og roller Virksomheter 3A Kontaktregister virksomheter 3B Fullmaktsregister virksomheter 14 Info om knytning mellom person og virksomhet Innbyggere 5 Fullmaktsløsning innbyggere

32 Behovene (2/3) Forutsetninger for samhandling Informasjonsflyt 4A Utveksling ustrukturerte data 4B Utveksling strukturerte data 10 Felles begrepsrammeverk mv Samhandlingsprosess og Gjenbruk 31 Bedre tilgjengelighet mv av grunndata 39B Informasjon om endring i grunndata Data som bør gjenbrukes 6 Utvidet info om personer 42 Inntektsopplysninger (EDAG) 12 P-rom likningsverdi 28 Enkel tilgang til lov og regelverk

33 Behovene (3/3) Langsiktige mål og Øvrige behov Helhetlig oversikt 34 Felles brukerprofiler for preferanser 39A Abonnementstjeneste(r) 43 Bankkonto for mottak av betalinger Tjenester tilgjengelig for alle 9 Plattform- og portaluavhengighet 38 Betalingsløsninger 44 Tidsstempling dokumenter Øvrige behov 37 Elektronisk arkiv

34 Eksempler på behovsbeskrivelser

35 Oppsummert er det 22 behov som bør ivaretas og som kan håndteres på ulike måter I en senere bolk i denne presentasjonen presenteres en skisse til hvordan disse behovene kan håndteres. Vurderingen gjøres langs to dimensjoner. Første dimensjon er «prinsipp for håndteringen». Dvs om behovet bør oversendes en felleskomponentforvalter for å ivaretas der som del av forvalterens gjeldende utviklingsplaner, eller om det bør ivaretas av et allerede planlagt tiltak/prosjekt, eller om det anbefales å iverksette et helt nytt forprosjekt, eller annet. Andre dimensjon er prioritering. Er behovet prioritet 1, 2 eller 3? Men først må vi se på forutsetningene for vurderingene og skissen En forutsetning for å kunne gjøre denne vurderingen er at man har en oversikt over hvilke utviklingsplaner og tiltak som allerede pågår. Disse oversiktene presenteres i de to neste bolkene: Forvalternes gjeldende utviklingsplaner for den enkelte felleskomponent Oversikt over andre utviklingstiltak og prosjekter

36 Utviklingsplaner 1 FORVALTERNES GJELDENDE UTVIKLINGSPLANER

37 Oversikt over planer Hver forvalter har dokumentert egne planer Hovedpunkter (1 side) Oversikt (Gantt) Utfyllende informasjon om det enkelte tiltak / aktivitet i oversikten (ligger i samarbeidsrom for Veikart) Hver komponent har ulik karakter og fokus Neppe hensiktsmessig med en sammenstilling i et felles diagram Evt. fordyping kan være å se på og adressere hovedproblemstillingene for den enkelte komponent

38 ID-porten Essensen («hva ID-porten er» pr 2014) Sikker innlogging til offentlige tjenester 3,4 mill registrert brukere (og overført til kontaktregisteret) 40 mill innlogginger i % vekst i 2014 Brukes pr juni 2014 av 342 offentlige virksomheter 480 offentlige tjenester er sikret med ID-porten, ca 5 nye hver måned Hovedpunkter fra utviklingsplanene Videre utbredelse, til samtlige tjenesteeiere. Robusthet og skalérbarhet. Etablere løsninger for personer uten norsk personnummer og D-nummer Etablere støtte for signering Spesielt viktig Visjon og strategi for de neste 3-5 år er ferdigstilt, men ikke besluttet. Det gjenstår å få prioritert og besluttet tiltakene i strategien

39 Underlag eller utdyping til tidligere lysark ID-porten

40 Altinn Essensen («hva Altinn er» pr 2014) Altinn er en utviklingsplattform for digitale tjenester og en driftsplattform for både utviklingsplattformen og de digitale tjenestene. Tjenestene tilgjengeliggjøres på Altinn-portalen eller for andre system via ulike grensesnitt (APIer). Hovedpunkter fra utviklingsplanene Altinn skal i løpet av 2015 fullføre arbeidet med det som har fått fellesbetegnelsen «Moden plattform: En stabil og skalerbar plattform med hensiktsmessig infrastruktur, god brukskvalitet, oppdatert programvare, håndterbar teknisk gjeld samt ingen alvorlige flaskehalser i utviklingsløp for hverken tjenester eller plattformen.» Altinn skal i perioden etablere ikke funksjonelle egenskaper som går under fellesbetegnelsen «Tjenestehotell: Selvbetjeningskonsept, portal- og kanaluavhengighet, uavhengighet mellom tjenester, elastisitet og skalerbarhet og målbarhet.» Altinn skal i perioden videreutvikle funksjonalitet for å realisere stadig mer kompliserte samhandlings- og edialogtjenester gjennom å utvikle både utviklings- og integrasjonsplattformen. Spesielt viktig Ingen særskilte OBS-punkter

41 Underlag eller utdyping til tidligere lysark

42 Sikker digital post Essensen («hva Sikker digital post er» pr 2014) Felles løsning for utsendelse av sikker digital post til innbyggerne. Taushetsbelagt og annen beskyttelsesverdig informasjon kan sendes Viktige dokumenter kan oppbevares trygt i postkassen så lenge mottakeren selv ønsker. Man logger inn til post fra offentlige avsendere via ID-porten Det er vesentlig billigere å sende et brev som Sikker digital post enn brev på papir Er tilgjengelig for alle offentlige virksomheter fra november 2014 Hovedpunkter fra utviklingsplanene Få utbredelse blant offentlige avsendere og få innbyggerne til å velge digital postkasse Spesielt viktig Ingen særskilte OBS-punkter

43 Underlag eller utdyping til tidligere lysark Sikker digital post

44 Folkeregisteret Essensen («hva Folkeregisteret er» pr 2014) Register for grunndata om personer. Brukes av ca 1700 virksomheter i privat og offentlig sektor, som grunnlag for vurdering av tjenestetilbud, samt rettigheter og plikter. Datasystemene i offentlig og privat sektor er basert på at de får nødvendige personopplysninger fra folkeregisteret. Enkelte offentlige virksomheter har komplett kopi av folkeregisteret, andre får tilgang via distributør. Hovedpunkter fra utviklingsplanene Utvikling av folkeregisteret forutsetter at satsingsforslaget går gjennom, i så fall planlegges oppstart hovedprosjekt i perioden Forutsatt oppstart hovedprosjekt planlegges det med tre større delleveranser i prosjektperioden. Utvikling av elektroniske fødselsmeldinger, basert på en modell fra Vestfold, gjøres i dagens register og er vurdert som første skritt mot en modernisering hvor fødselsnummer vil bli tildelt automatisk. Spesielt viktig Ingen særskilte OBS-punkter

45 Underlag eller utdyping til tidligere lysark Folkeregisteret

46 Enhetsregisteret Essensen («hva Enhetsregisteret er» pr 2014) Inneholder grunndata om juridiske personer og enkeltpersonforetak i Norge. I overkant av 1 mill virksomheter er tildelt organisasjonsnummer og registrert. Alle offentlige etater i stat og kommune har lovfestet plikt til å gjenbruke data fra ER. Registeret gjenbrukes i stor grad, men det er ennå et potensiale for økt gjenbruk. Data tilgjengeliggjøres bl.a. via web services, batch ajourhold, datahotellet, oppslag på internett, nettbutikk, manuell avgivelse og produkter og tjenester i Altinn. Hovedpunkter fra utviklingsplanene I løpet av 2014 skal dataene være beskrevet og modellert iht SERES. Modellene og beskrivelsene skal tilgjengeliggjøres. I løpet av 2014 skal noen sentrale data være tilgjengelig som åpne (lenkede) data. Det er behov for en oversikt over, og tilgang til, autorative elektroniske adresser/kontaktpunkt hos virksomheter. Sammen med flere andre aktører må ER bidra til å finne gode løsninger for dette. Må ses i sammenheng med behovet for kontaktregister og fullmaktsregister for virksomheter. Spesielt viktig Ingen særskilte OBS-punkter

47 Underlag eller utdyping til tidligere lysark Enhetsregisteret

48 Matrikkelen Essensen («hva Matrikkelen er» pr 2014) Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Det er registrert ca. 3.1 mill matrikkelenheter (eiendommer), ca. 4.1 mill bygg og ca. 2.4 mill fysiske adresser i matrikkelen Matrikkelen brukes av alle landets 600 parter i Norge digitalt. Bør brukes av alle offentlige virksomheter. Matrikkelen er basert på moderne arkitekturprinsipper og leverer ferske kvalitetsdata gjennom standardiserte grensesnitt ( API) Hovedpunkter fra utviklingsplanene Nye grensesnitt API, tilgang til historisk matrikkelinformasjon, tilpasning til EU-direktiv Kommuneendringsprogram tilpasset den kommende kommunereformen Spesielt viktig Alle offentlige virksomheter skal i den grad det er mulig bruke matrikkelen som kilde til informasjon i sin tjenesteproduksjon

49 Underlag eller utdyping til tidligere lysark Matrikkelen

50 Kontaktregisteret Essensen («hva Kontaktregisteret er» pr 2014) Ett felles register for offentlig sektor med e-postadresse og mobilnummer til privatpersoner De som reserverer seg mot kommunikasjon på nett (mot å få vedtak og andre viktige henvendelser digitalt), får status «reservert» i dette registeret. Her finner vi adresser til de som vil kommunisere digitalt med offentlig sektor og vi finner hvem som foretrekker å få post på papir Etablert på basis av kontaktregisteret til ID-porten, 3,3 mill digitalt aktive pr dd. Fra er det obligatorisk, når viktige brev sendes digitalt til innbygger, å sende varsel til e-postadressen eller mobilnummeret som er registrerte i dette registeret. Utviklingsplan Få flest mulig offentlige virksomheter til raskt å ta i bruk registeret Spesielt viktig Ingen særskilte OBS-punkter

51 Underlag eller utdyping til tidligere lysark Kontaktregisteret

52 Dette var forvalternes utviklingsplaner. Hva så? Skate har etterspurt en oversikt over gjeldende utviklingsplaner, og dette er nå levert. En noe mer utfyllende oversikt, med nærmere beskrivelser av det enkelte tiltak i oversiktene, er dokumentert i samarbeidsrommet til arbeidsgruppe Veikart *) Tjenestekomponentene ID-porten Altinn Sikker digital post Registrene Folkeregisteret Enhetsregisteret Matrikkelen Kontaktregisteret *) Rommet er tilgangsbegrenset. Kun deltakere i arbeidsgruppen har tilgang og kan ta ut planene. Det er gjort en oppsummering av i hvilken grad gjeldende utviklingsplanener faktisk dekker de behovene som er identifisert. Dette er behandlet tidligere under bolken Tjenesteeiernes planer og behov i forhold til felleskomponentene.

53 Utviklingsplaner 2 ANDRE RELEVANTE UTVIKLINGSTILTAK OG PROSJEKTER

54 Relevante utviklingstiltak og prosjekter Det er planlagt og/eller iverksatt en rekke utviklingstiltak og prosjekter, relevant for felleskomponentene og felles behov. Noen av disse vil naturlig kunne ivareta et eller flere av behovene i behovskatalogen. Arbeidsgruppen har gjort en registrering av relevante tiltak, med tanke på nettopp dette. Relevante tiltak er dokumentert på tilsvarende måte som behov.

55 Dette var øvrige utviklingstiltak/prosjekter. Hva så? Hvis et behov IKKE dekkes av forvalternes gjeldende utviklingsplaner, så dekkes det KANSKJE av et allerede planlagt utviklingstiltak/prosjekt. Derfor en oversikt over relevante tiltak/prosjekter. Det er gjort en kort analyse av i hvilken grad disse tiltakene og prosjektene dekker de behovene som er identifisert. Analysen inngår i bolken «Skisse til håndtering av kjente behov». Det er også nødvendig for arbeidsgruppa å ha en slik oversikt. Primært for å være orientert om alle de ulike initiativene som pågår rundt felles infrastruktur og komponentene. Det er viktig å se sammenhenger. Den kan også være nyttig i den operative driften og samkjøring av løpende aktiviteter. Mange aktiviteter glir inn i hverandre, mange personer deltar i flere tiltak, prosjekter og samarbeidsfora.

56 Konklusjoner 1 OPPSUMMERINGER FRA BEHOVSANALYSEN OG UTVIKLINGSPLANENE

57 Oppsummering av viktigste funn Felleskomponentene har vært og vil være effektive byggeklosser for digitalisering av tjenester Felleskomponentene må videreutvikles kontinuerlig og offensivt for at de skal opprettholde sin posisjon Basert på brukernes forventninger og forvaltningens behov for effektivisering kan det fastslås at vesentlige områder ikke er godt nok dekket av godt nok samordnede tiltak og fellesløsninger Samhandling på tvers i forvaltningen med utgangspunkt i brukerperspektiv Informasjonsflyt på tvers av forvaltningen Gjenbruk av informasjon som forvaltningen allerede har Kontakt- og fullmaktshåndtering som sikrer digitalisering av prosesser / dialog med riktig objekt Autentisering/autorisering av brukergrupper som i dag henvises til papir, manuelle rutiner og oppmøte

58 Konklusjoner 2 SKISSER TIL NESTE SKRITT

59 Skisser til neste skritt «Neste skritt» er ikke tema i junimøtet. Gruppa anbefaler at Skate i juni har fokus på forstå og drøfte det kunnskapsgrunnlaget som gruppa nå har overlevert og presentert i de tidligere lysarkene. --- Samtidig ønsker gruppa at Skate i september drøfter og avklarer det videre arbeidet. Dette vil omfatte to ting: a) mulig håndtering av de 22 behovene i behovskatalogen, og b) neste skritt, sett i forhold til den overordnete framdriftsplanen i arbeidsgruppens rapport fra februar. Gruppa skisserer derfor i denne bolken hvordan saksframlegget til september kan bli bygget opp, og antyder hvilke forslag arbeidsgruppa vil komme med der. Det er IKKE meningen at Skate skal ta stilling til disse skissene og antydningene nå. --- Først i neste og siste bolk kommer hovedproblemstillingene og forslag til beslutning som Skate bes tas stilling til nå i juni.

60 Alle behov vurderes mot gjeldende planer og tiltak Utgangspunkt Behovskatalogen omfatter nå alle kjente behov fra de 200 tiltakene, og tidligere innmeldte behov etter analyse blitt 22 behov. Analyse før anbefaling til håndtering For hvert enkelt behov vurdere om det allerede er ivaretatt av forvalters gjeldende utviklingsplaner av allerede igangsatte/planlagte tiltak Hvis behov IKKE er ivaretatt, hvordan skal det da håndteres? Modellen for håndtering av det enkelte behov er illustrert på neste lysark.

61 Anbefalt håndtering av behov hovedprinsipper 22 behov ID og sikkerhet 2 behov Kontaktinformasjon og roller 4 behov Informasjonsflyt 3 behov Samhandlingsprosess 2 behov Gjenbruk 4 behov Helhetlig oversikt 3 behov Tjenester tilgjengelig for alle 3 behov Øvrig 1 behov hovedprinsipper 1. Oversendes forvalter av felleskomponent, ivaretas i forvaltning 2. Oversendes til tiltak, ivaretas gjennom tiltaket 3. Ivaretas ikke pr idag, forprosjekt el utredning bør iverksettes 4. Avventes (ikke prioritert) --- Workshop (foranalyse) for å avklare rammer, og vurdere og anbefale håndtering (i august/sept.)

62 Fugleperspektiv på håndtering av behovene Samhandlingsprosess, informasjonsflyt og gjenbruk Behovene forventes å kunne løses av resp felleskomponentforvalter B 1 4 Behovene antas dekkes av pågående tiltak 4 2 Noen tiltak er i gang, usikkert om disse vil løse behovene eller er godt samordnet, haster 4 A 4 B Kontaktinformasjon 6 3 B 3 A 5 Iverksetting av foranalyse, nasjonal interesse ID og sikkerhet Lite eller ingen tiltak i gang, haster ikke, bør utredes bedre Andre 9 Oversendes FK-forvalter Rapportering tilbake til Skate Følges opp av arbeidsgruppen Rapportering tilbake til Skate 3 9 A Forprosjekt Avventer 3 8

63 Forarbeid før anbefaling i september Noen behov: Workshop (foranalyse) før anbefaling WS 1 WS 2 WS 3 WS 4 De høyest prioriterte behovene 3A Kontaktregister virksomheter 3B Fullmaktsregister virksomheter 5 Fullmaktshåndtering innbyggere 4A Utveksling ustrukturerte data 4B Utveksling strukturerte data 10 Felles begrepsrammeverk og kataloger Normal prioritet 31 Bedre tilgjengelighet og samordning av grunndata Forutsetning for mer og bedre samhandling Sak 05/14 Informasjonsforvaltning omfatter dette feltet, og vil definere en del av løsningene framover. Men. Premisser og planer må vurderes og avklares i WS 3 før arbeidsgruppa kan anbefale at all oppfølging av behovet overføres dette tiltaket.

64 Antatt anbefaling til september Oversendes felleskomponentforvalter Ingen er spesielt høyt prioritert, alle har normal prioritet ID-porten 7 og 8 - FNR/DNR, landegrenser 32 Signering og validering 44 Tidsstempling dokumenter Altinn 32 Signering og validering 44 Tidsstempling dokumenter Folkeregisteret Ingen (men se neste lysark) Enhetsregisteret Ingen Matrikkelen 12 P-rom likningsverdi Alle 9 Plattform- og kanaluavhengighet 39B Info om endring i grunndataregistre

65 Antatt anbefaling til september Oversendes tiltak / prosjekt Pr juni 2014: Ingen er spesielt høyt prioritert, alle har normal prioritet OBS: Arbeidsgruppa antar at etter WS 3 vil det bli anbefalt at behovsbeskrivelsene for behov 4A, 4B og 10 oversendes til tiltaket Informasjonsforvaltning, med tett oppfølging for å sikre at behovene blir fullt ut ivaretatt. Disse tiltakene er blant de høyeste prioriterte. Normal prioritet Program for modernisering av folkeregisteret (SKD) 6 Utvidet informasjon om personer AA-registeret (NAV) 14 Informasjon om knytning person og virksomhet EDAG (SKD) 42 Tilgang inntektsopplysninger

66 Antatt anbefaling til september Forprosjekt eller utredning bør iverksettes Pr juni 2014: Ingen er spesielt høyt prioritert, «alle» har normal prioritet OBS: Arbeidsgruppa antar at etter WS 1 og 2 vil det bli anbefalt at behovsbeskrivelsene for behov 3A Kontaktregister virksomheter og 3B Fullmaktshåndtering virksomheter, og 5 Fullmaktshåndtering Innbyggere bør definere grunnlaget for to nye forprosjekter. Disse behovene er blant de høyeste prioriterte. Normal prioritet Utredning med bred deltakelse / ingen klar eier 39 A Abonnementstjeneste OBS: Arbeidsgruppa antar at WS 4 vil anbefale at 31 Bedre tilgjengelighet og håndtering av grunndata bør definere grunnlaget for et annet forprosjekt, med normal prioritet.

67 Antatt anbefaling til september Avvente - Ikke prioritert Alle disse er pr definisjon ikke prioritert, og videre oppfølging kan dermed avventes Arbeidsgruppa har følgelig heller ikke tatt stilling til hvorvidt disse bør oversendes forvalter, tiltak/prosjekt, eller egen utredning. Dette gjelder pr juni 2014 fem behov 28 Enkel tilgang til lov og regelverk 34 Felles brukerprofiler / brukerpreferanser 37 Elektronisk arkiv 38 Betalingsløsninger 43 Bankkonto for mottak av betalinger

68 Antatt anbefaling til september Håndtering av nye behov Behovsanalysen som har ledet fram til de 22 behovene i behovskatalogen er gjennomført innenfor arbeidsgruppe Veikart, uten deltakelse fra den øvrige forvaltningen. Arbeidsgruppa har dessuten hatt fokus på å identifisere og dokumentere konkrete behov som følge av tjenesteeiernes planer. Det er derfor rimelig å anta at det framover vil bli meldt inn flere behov, som i prinsippet også bør kvalifiseres, dokumenteres, og vurderes m h t anbefalt videre håndtering på samme måte som de som nå er identifisert og beskrevet. Arbeidsgruppen har allerede mottatt et første innspill på nye behov, som foreløpig ikke er drøftet eller behandlet. Disse nye behovene omfatter: Samordnet identitetsforvaltning Orkestrering sluttbrukerprosesser Åpne næringslivsdata Skytjenester og drift Oversikt over hjemmelsinformasjon Sluttbrukeres innsyn i forretningsregler

69 Mulige neste skritt I tillegg til å håndtere de 22 behovene bør man arbeide videre med øvrige prioriterte tiltak og aktiviteter, basert på beskrivelsene og framdriftsplanen som ble foreslått i arbeidsgruppas rapport i februar. Mandat for det videre arbeidet bør konkretiseres, og arbeidsgruppa ser for seg at saksframlegget til Skate til september adresserer tre områder Forvalte oversiktene over gjeldende utviklingsplaner, fra hver forvalter Forvalte oversikten over behovene (Behovskatalogen), herunder legge opp til en løpende vurdering av nye behov og bredere innhenting også fra andre deler av forvaltningen enn de virksomhetene som deltar i Skate Utarbeide en strategi for videreutviklingen av felleskomponentene Så langt har gruppa innhentet og dokumentert gjeldende planer «as is», eller «bottom up». Skate og andre som ønsker å ta et strategisk grep vil ha behov også for underlag ut fra en mer overordnet og strategisk tilnærming, «top down». Dvs. i hvilken retning og på hvilken måte ønsker Skate at fellesløsninger og komponenter skal utvikle seg? I tillegg kommer arbeidet med finansieringsmodeller som KMD allerede har bestilt fra Difi

70 Forslag til videre arbeid Status i forhold til skissert overordnet plan Illustrasjonen under er «overordnet plan for videre arbeid» fra arbeidsgruppens rapport i februar Det framgår av boksene med hvite piler hvor langt i har kommet med denne leveransen. Også bestillingen fra KMD til Difi om utredning av finansieringsmodeller er lagt inn i figuren.

Leveranse til Skate fra arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter

Leveranse til Skate fra arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter Leveranse til Skate fra arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter Leveransen er utarbeidet av hele arbeidsgruppen, med deltakere fra alle virksomhetene som deltar aktivt i Skate. Denne leveransepresentasjonen

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig satsning på elektroniske tjenester Finansbyråd Eirik Lae Solberg 08.09.2014

Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig satsning på elektroniske tjenester Finansbyråd Eirik Lae Solberg 08.09.2014 Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig satsning på elektroniske tjenester Finansbyråd Eirik Lae Solberg 08.09.2014 " Samhandling mellom innbyggere/næringsliv og kommunen Dagens situasjon Fremtidig

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi for felles kommunal IKT-arkitektur Juni 2014 cm KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse Dokumentkart...

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår

Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår Endringer i denne versjon Tiltaket felles løsning for «Innrapportering for frivillig sektor» er ferdig utviklet og er tatt ut av planen. Tiltaket «Løsning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 24.06.2015. Halvårsleveranse fra Skates styringssystem, med status på behov og utviklingsplaner.

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 24.06.2015. Halvårsleveranse fra Skates styringssystem, med status på behov og utviklingsplaner. SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 24.06.2015 Sak 08-2015 Beslutningssak Halvårsleveranse fra Skates styringssystem, med status på behov og utviklingsplaner. Historikk/bakgrunn September 2014 besluttet

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2015 Endre Grøtnes, Difi Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle utfordringer ved

Detaljer

Smart integrasjon i offentlig sektor

Smart integrasjon i offentlig sektor Smart integrasjon i offentlig sektor En konseptuell tilnærming Rolf Jacobsen, Fagdirektør ved Brønnøysundregistrene Produktsjef Altinn Integrasjonsdagene i Halden, 4-5. september 2014 Noen eforvaltnings

Detaljer

Samarbeid for digital forenkling. Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014

Samarbeid for digital forenkling. Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014 Samarbeid for digital forenkling Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014 Brønnøysundregistrene = Forenklingsetaten Altinn som felles ressurs Tre Altinn-myter Noen skritt

Detaljer

Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter

Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter Altinn-dagen 1. Desember 2015 Digital by default digitalt førstevalg! Once only: Brukeren registrerer informasjon en gang - gjenbrukes av alle offentlige

Detaljer

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Vedlegg til brev fra KMD til forvaltningen Digital kommunikasjon som hovedregel Digital kommunikasjon er nå hovedregelen

Detaljer

Digitalt førstevalg og felleskomponenter

Digitalt førstevalg og felleskomponenter Digitalt førstevalg og felleskomponenter Ark2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark 2011

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012

Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012 Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012 Bort fra papir Innbyggerne skal få én digital postkasse varsel på sms eller e-post slippe å oppgi opplysninger flere ganger trygg og god elektronisk ID offentlige

Detaljer

Altinn for fagsystemleverandører

Altinn for fagsystemleverandører Altinn for fagsystemleverandører Altinndagen 29. august 2012 Rolf Jacobsen 1. Altinn plattformen 2. Viktigheten av system til system forståelse 3. Fellesløsninger 4. Pådrivere i videreutviklingen av Altinn

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Sikker digital posttjeneste status og tilknytning av avsendervirksomheter

Sikker digital posttjeneste status og tilknytning av avsendervirksomheter Sikker digital posttjeneste status og tilknytning av avsendervirksomheter Høstseminar Norsk arkivråd Oslo, 24. oktober 2013 Helge Bang, Difi Bakgrunn Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens

Detaljer

Hvordan adressere behovene framover sett fra Difi og Skate. Nokios 2015 Sesjon 1A Digitalisering som forvaltningsreform vidar.holmane@difi.

Hvordan adressere behovene framover sett fra Difi og Skate. Nokios 2015 Sesjon 1A Digitalisering som forvaltningsreform vidar.holmane@difi. Hvordan adressere behovene framover sett fra Difi og Skate Nokios 2015 Sesjon 1A Digitalisering som forvaltningsreform vidar.holmane@difi.no Direktoratet for forvaltning og IKT Den politiske styringen

Detaljer

Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune"

Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune Spør brukerne! Elektroniske tjenester og nytt nettsted for Oslo kommune" Trine Lind, byrådsavdeling for finans" André Myrbråten, byrådslederens kontor" Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015

Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015 Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015 Den digitale virkelighet Den digitale virkelighet 1993 Veikart for nasjonale felleskomponenter : Bakgrunn Skate

Detaljer

Sikker digital post til innbygger

Sikker digital post til innbygger Sikker digital post til innbygger NOKIOS Trondheim 30.oktober 2013 Olav Skarsbø og Stig Hornnes, Difi Bakgrunn Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer Utfordringer og løsninger på offentlig II INF3290 17. oktober 2014 Endre Grøtnes Direktoratet for forvaltning og IKT endre.grotnes@difi.no Hva er spesielt med å utvikle

Detaljer

ID-porten Utviklingsplan 2016

ID-porten Utviklingsplan 2016 ID-porten splan 2016 Endringer i denne versjon Oppdatert informasjon om bruk av ID-porten for antall virksomheter og tjenester Oppdatert med tiltak rettet mot eidas Oppdatert med tiltak rettet mot mobile

Detaljer

Trafikkstasjon på nett

Trafikkstasjon på nett Trafikkstasjon på nett Utvikling av selvbetjeningsløsninger for publikum og næringsliv Erfaringer med bruk av offentlige felleskomponenter Sjefingeniør Ketil Moen Vegdirektoratet Om våre tjenester og om

Detaljer

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund SvarUt spørsmål inn? Endringer for offentlig avsender og privat mottaker Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund Oslo kommunes program for utvikling av digitale tjenester 2014-2017 Mål Kommunen

Detaljer

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.?

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? 1 e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? NOKIOS 21. September 2011 Rune Gløersen Fagdirektør, IT og statistiske metoder Statistisk sentralbyrå 1 Utvikling i bruken av ALTINN SAM- HANDLE SAM- ORDNE

Detaljer

Felleskomponenter. Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013

Felleskomponenter. Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013 Felleskomponenter Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013 Målbildet i st. meld. 17 (2006) Forslag til fellestjenester og felleskomponenter Autentisering (eid) og autorisering Samtrafikknav

Detaljer

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Hva kan du bruke Altinn til? Viktig funksjonalitet Ikke funksjonelle fordeler Hva må du gjøre?

Detaljer

Digital postkasse til innbyggerne. Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi

Digital postkasse til innbyggerne. Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi Digital postkasse til innbyggerne Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi Sikkerhet, robusthet og personvern Tilpasset regelverk Digital kommunikasjon som hovedregel Privatpersoner kan reservere

Detaljer

Sikker digital posttjeneste. Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret

Sikker digital posttjeneste. Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret Sikker digital posttjeneste Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret Bakgrunn «Innbyggerne skal kunne velge mellom markedsbaserte postkasseløsninger, og kunne få post fra det

Detaljer

Autentisering av ansatte

Autentisering av ansatte Autentisering av ansatte Øivind Grinde, Difi Norstella eid fagutvalg 20.3.2014 Strategi for ID-porten Mandat Levere en strategi med besluttbare tiltak og løsningsalternativer på identifiserte områder.

Detaljer

Samordning, samarbeid og samhandling

Samordning, samarbeid og samhandling Samordning, samarbeid og samhandling IKT som virkemiddel for effektivisering og bedre tjenester i og med offentlig forvaltning - Hvordan møter vi utfordringene? Statssekretær Tone Toften Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Felles IKT-arktiektur med vekt på sikker tilgang til elektroniske tjenester - presentasjon for Norsk kommunal teknisk forening

Felles IKT-arktiektur med vekt på sikker tilgang til elektroniske tjenester - presentasjon for Norsk kommunal teknisk forening Felles IKT-arktiektur med vekt på sikker tilgang til elektroniske tjenester - presentasjon for Norsk kommunal teknisk forening 15.juni 2010 Lise Nilsen Difi, prosjektleder Nasjonal eid Lise.Nilsen@Difi.no

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Agenda Digital forsendelse med SvarUt Hvordan fungerer løsningen Erfaringer og hva er

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsprogram Sett fra Brønnøysund med Altinn-briller

Regjeringens digitaliseringsprogram Sett fra Brønnøysund med Altinn-briller Regjeringens digitaliseringsprogram Sett fra Brønnøysund med Altinn-briller Tor Nygaard Altinndagen 2012 29. august 2012 Digitaliseringsprogrammet (Digital) agenda: Betydning og assosiasjoner Mål og prinsipper

Detaljer

Nye felles løsninger for eid i offentlig sektor

Nye felles løsninger for eid i offentlig sektor Nye felles løsninger for eid i offentlig sektor BankID konferansen 2010 Tor Alvik Tor.alvik@difi.no Difi skal Bidra til å utvikle og fornye offentlig sektor Styrke samordning og tilby fellesløsninger Målet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Hva er SvarUt? En løsning for å kunne sende digital utgående post fra kommunen i et elektronisk

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Ekspedisjonssjef Lars-Henrik Myrmel-Johansen Beat for beat, Østfold, 2013 1 2 Kilde: IKT-Norge 2012 3 Kilde: IKT-Norge 2012 Ønsket måte å levere

Detaljer

Sikker digital posttjeneste

Sikker digital posttjeneste Sikker digital posttjeneste Bakgrunn Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv Digital forvaltning skal gi bedre tjenester Mer effektiv

Detaljer

Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen

Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen v/nina Fossbakken - 27.mai 2014 Digital forsendelse SvarUt Tekniske forutsetninger Riktig

Detaljer

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS, Astrid Øksenvåg IKT i kommunal sektor er et program i KS for sam ord ning av IKT i kommune sektoren. Programmets visjon: En samordnet

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting En reise gjennom digitalisering av kommunal sektor. 2005-2010

Detaljer

Dagens situasjon. Hovedanbefalinger 22.10.2012

Dagens situasjon. Hovedanbefalinger 22.10.2012 Felleskomponenter i offentlig sektor Ideen om felleskomponenter Når en offentlig virksomhet skal utvikle egne elektroniske tjenester så skal felleskomponenter kunne benyttes (sammen med egne løsninger).

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsprogram. Statssekretær Tone Toften

Regjeringens digitaliseringsprogram. Statssekretær Tone Toften På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Statssekretær Tone Toften Servicekonferansen 25. oktober 2012 En forvaltningsreform Mål: Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor Alt du trenger å vite om digital postkasse Informasjon til ansatte i offentlig sektor «Digital postkasse er enkelt for innbyggerne og fjerner tidstyver og kostnader i det offentlige. Innbyggerne får post

Detaljer

Regelverk. Endringer i regelverk for digital forvaltning

Regelverk. Endringer i regelverk for digital forvaltning Regelverk Endringer i regelverk for digital forvaltning Offentlig sektors dataforum Oslo 28. november 2013 Nina Fladsrud Sikkerhet, robusthet og personvern rege Sikkerhet, robusthet og personvern Digital

Detaljer

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT KS SvarUt DDT 8. april 2014 Astrid Øksenvåg - Satsingsområder Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern og informasjons-sikkerhet Arkitektur og standardisering

Detaljer

Samarbeid på tvers av brukergrupper

Samarbeid på tvers av brukergrupper Samarbeid på tvers av brukergrupper Byggsøk Morten Græsby, Brønnøysundregistrene Olaug Nesheim og Tor Kjetil Nilsen, Direktoratet for byggkvalitet Byggsøk og Altinn Hvordan benytte Altinns i selvbetjent

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015 Disposisjon Digitalt førstevalg Forelesning FINF4001 13.10.2015 Erik Hornnes, Hva er Digitalt førstevalg? Hvorfor Digitalt førstevalg? Hvordan realisere Digitalt førstevalg? Status digitalisering Statuskartlegging

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere Utviklingsplan 2016

Digital postkasse til innbyggere Utviklingsplan 2016 Digital postkasse til innbyggere iklingsplan 2016 Endringer i denne versjon Oppdatert med status for 2016 Direktoratet for forvaltning og IKT Digital postkasse til innbyggere Essensen («hva digital postkasse

Detaljer

Felleskomponenter. kommunal sektor. kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no

Felleskomponenter. kommunal sektor. kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no Felleskomponenter og IKT styring i kommunal sektor kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no Felleskomponenter og IKT styring i kommunal sektor» Utfordringen!» Hvorfor felleskomponenter?»

Detaljer

Sikker digital posttjeneste

Sikker digital posttjeneste Sikker digital posttjeneste Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret Jan Molund November 2014 Bakgrunn «Innbyggerne skal kunne velge mellom markedsbaserte postkasseløsninger,

Detaljer

Mindre skjemavelde, sikrere tall

Mindre skjemavelde, sikrere tall Mindre skjemavelde, sikrere tall Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Detaljer

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter Gjennomgang endringer for sluttbrukersystem

Detaljer

Digital forsendelse i praktisk bruk

Digital forsendelse i praktisk bruk Digital forsendelse i praktisk bruk eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no SvarUt Når det piper i telefonen Som en sjøsyk fiolin Er det kommun som ringer

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018

Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018 Digitaliseringsstrategi Finnmark fylkeskommune 2015-2018 PÅ VEI INN I FREMTIDEN Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 2 2 Hovedmål Finnmark fylkeskommune... 2 3 Føringsdokumenter

Detaljer

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 13/1249 13/00654-2/HHU 20. september 2013 Dato Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften

Detaljer

Altinn Gevinstrealisering. Altinn-dagen 31.8.2009

Altinn Gevinstrealisering. Altinn-dagen 31.8.2009 Altinn Gevinstrealisering Altinn-dagen 31.8.2009 1 Altinn - nøkkelen til eforvaltning i verdensklasse Altinn målhierarki Samfunnsmål: Økt ressurseffektivitet i samfunnet Mer kostnadseffektiv offentlig

Detaljer

Innbyggerdimensjonen: Uføredialogen

Innbyggerdimensjonen: Uføredialogen Innbyggerdimensjonen: 4.Samling i Innovation@Altinn 29.10 2013 Trondheim Visjonen og veien mot målet. Et helhetlig økosystem for god livskvalitet 1. Identifisere scenario for en prototype 2. Kartlegging

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Digitale adresser Kontakt- og reservasjonsregisteret. Adresseseminaret 10.09.14 Helge Bang, Difi

Digitale adresser Kontakt- og reservasjonsregisteret. Adresseseminaret 10.09.14 Helge Bang, Difi Digitale adresser Kontakt- og reservasjonsregisteret Adresseseminaret 10.09.14 Helge Bang, Difi Bakgrunn Digital kommunikasjon som hovedregel Det er den offentlige virksomhet som bestemmer om den skal

Detaljer

Referat Skatemøte 17. september 2014 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate)

Referat Skatemøte 17. september 2014 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Referat Skatemøte 17. september 2014 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Møtested: NAV, Sannergata 2, Oslo (Auditoriet NDU) Møtetid: 17.09.14 kl 09:00-11:30

Detaljer

Hvordan få fart på digitaliseringen av Norge?

Hvordan få fart på digitaliseringen av Norge? Hvordan få fart på digitaliseringen av Norge? Brønnøysundregistrenes og Altinns rolle i den elektroniske samhandlingen Direktør Lars Peder Brekk 13.02.2014 Brønnøysundregistrene har TRE bærebjelker ORDEN

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Tema Bakgrunn Endret eforvaltningsforskrift Kontakt- og reservasjonsregister Samspelet med KS SvarUT Finansiering Hvordan komme i gang? Informasjon til innbyggere Fra

Detaljer

Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer

Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer Antall personer i yrkesaktiv alder per person over 67 år Kjelde: SSB 2010 Befolkningsframskrivinger middelalternativet, MMMM, NOU 2011:11 Innovasjon

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

Matrikkelen som felleskomponent Samfunnsutviklingsdagene Ski, 10. Februar 2015

Matrikkelen som felleskomponent Samfunnsutviklingsdagene Ski, 10. Februar 2015 Matrikkelen som felleskomponent Samfunnsutviklingsdagene Ski, 10. Februar 2015 Siri-Linn Ektvedt Senioringeniør Matrikkel- og stedsnavnavdelingen Digitalisering av offentlig sektor Ansvar Kommunal- og

Detaljer

Strategi for metadata i offentlig sektor

Strategi for metadata i offentlig sektor Strategi for metadata i offentlig sektor Seminar om elektronisk samhandling Norstella, 27. august 2009 Lasse Udjus, prosjektet Innhold Bakgrunn for arbeidet med metadatastrategi for offentlig sektor Oppdragsbeskrivelsen

Detaljer

Hvordan få ut gevinstene fra e-forvaltning? Jens Nørve

Hvordan få ut gevinstene fra e-forvaltning? Jens Nørve Hvordan få ut gevinstene fra e-forvaltning? Jens Nørve Rikets tilstand? Felles målbilde? Felles arkitekturmålbilde? Felles syn på felles komponentene? Mange tiltak bidrar til å fremmer gevinstrealisering

Detaljer

edialog NOKIOS 13 15 okt 2009 Sesjon 2A Prosessorienterte løsninger på tvers av offentlige virksomheter

edialog NOKIOS 13 15 okt 2009 Sesjon 2A Prosessorienterte løsninger på tvers av offentlige virksomheter edialog NOKIOS 13 15 okt 2009 Sesjon 2A Prosessorienterte løsninger på tvers av offentlige virksomheter Arne Thorstensen Programleder Er@ programmet i Skattedirektoratet Presentasjonen Hva er en edialog?

Detaljer

Modernisering av folkeregisteret ekommune-konferanse 2012 Trondheim, 24.-25.9.2012

Modernisering av folkeregisteret ekommune-konferanse 2012 Trondheim, 24.-25.9.2012 Modernisering av folkeregisteret ekommune-konferanse 2012 Trondheim, 24.-25.9.2012 Boris Schürmann, Skattedirektoratet Agenda Kort om programmet Bakgrunn Status Fremtidens folkeregister Spørsmål, innspill,

Detaljer

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Brev Hva er SvarUt? Sak/Arkiv En løsning for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og Fagsystem

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen?

Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen? Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen? NAV SKD Altinn Regelhjelp SSB Min Side Brreg Standardkostnadsmod ellen Elmer eid Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Innhold. Modernisering av folkeregisteret Status og planer i arbeidet AFIN-seminar Felles IKT-løsninger, 22.10.2012. Modernisering av folkeregisteret

Innhold. Modernisering av folkeregisteret Status og planer i arbeidet AFIN-seminar Felles IKT-løsninger, 22.10.2012. Modernisering av folkeregisteret Innhold Modernisering av folkeregisteret Status og planer i arbeidet AFIN-seminar Felles IKT-løsninger, 22.10.2012 Boris Schürmann, Skattedirektoratet Kort om moderniseringsprogrammet Bakgrunn hvorfor

Detaljer

Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon

Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon Geomatikkdagene 2015: Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon Seniorrådgiver Glenn Håkon Melby Helsedirektoratet, Avdeling Digitale innbyggertjenester Noen spørsmål.. Hvordan kan kart og geodata

Detaljer

Prosjektet E-tinglysing

Prosjektet E-tinglysing Prosjektet E-tinglysing Prosjektmål Prosjektet har følgende overordnede prosjektmål: Utvikle et helhetlig fagsystem for elektronisk tinglysing i fast eiendom og borettslagsandeler, slik at de vanligste

Detaljer

Hovedprosjekt. Bluegardendagene 24.oktober 2012. Åge Andresen, Skatteetaten. Gjør det enkelt å oppfylle opplysningsplikten til NAV, SKD og SSB

Hovedprosjekt. Bluegardendagene 24.oktober 2012. Åge Andresen, Skatteetaten. Gjør det enkelt å oppfylle opplysningsplikten til NAV, SKD og SSB Hovedprosjekt Gjør det enkelt å oppfylle opplysningsplikten til NAV, SKD og SSB Bluegardendagene 24.oktober 2012 Åge Andresen, Skatteetaten 2 Takk for sist! Noe har da skjedd siden sist, blant annet: Stortinget

Detaljer

Konferanse om elektroniske tjenester i offentlig sektor Oslo 01. juni 2010

Konferanse om elektroniske tjenester i offentlig sektor Oslo 01. juni 2010 Hva løser Altinn? Konferanse om elektroniske tjenester i offentlig sektor Oslo 01. juni 2010 Avdelingsdirektør Roar Olsen, - avdeling for nasjonal e forvaltning og infrastruktur (AEI) Hva løser Altinn?

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

Semantikk og Informasjonsarkitektur. Geir Myrind, SITS Planlegging Arkitektur

Semantikk og Informasjonsarkitektur. Geir Myrind, SITS Planlegging Arkitektur Semantikk og Informasjonsarkitektur i Skatteetaten Geir Myrind, SITS Planlegging Arkitektur Enraged cow injures farmer with axe Bakgrunn og tildeling for prosjektet I regjeringens arbeid med fornying

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Innhold 23.10.2014. Matrikkelen-felleskomponent innhold- styring og organisering

Innhold 23.10.2014. Matrikkelen-felleskomponent innhold- styring og organisering Matrikkelen-felleskomponent innhold- styring og organisering UIO-23.10.2014 Unn Disch Kihle, Systemforvaltningsseksjonen Matrikkel- og stedsnavnavdelingen Innhold 1. Litt om vår organisasjon 1. Matrikkelen

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Krav til digitalisering - sett fra Skatteetatens ståsted. Skattedirektør Hans Christian Holte 13. februar 2014

Krav til digitalisering - sett fra Skatteetatens ståsted. Skattedirektør Hans Christian Holte 13. februar 2014 Krav til digitalisering - sett fra Skatteetatens ståsted Skattedirektør Hans Christian Holte 13. februar 2014 Om Skatteetaten Antall ansatte: 6 400 Samlet budsjett: Kr 5,4 mrd IT-budsjett: Ca 1,3 mrd*

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer