Innkalling til årsmøte i Ofoten friluftsråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til årsmøte i Ofoten friluftsråd"

Transkript

1 Innkalling til årsmøte i fredag 08.juni 2012 kl. 14:30 Rica hotell, Narvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen, Lene Fjelldal, Bjørn Hanssen, Jardar Jensen, Filip Mikkelsen, Trond Millerjord, Anne-Rita Nicklasson, Svein Nilsen, Petter Paulsen, Bjørnar Pettersen, Guttorm Aasebøstøl. Administrasjonssjefene i medlemskommunene. Vi ber om at representanter som blir forhindret fra å møte gir tilbakemelding til sekretariatet. Årsmøtet er s høyeste myndighet og skal avholdes innen utgangen av juni. Årsmøtet utgjøres av hovedstyre i Ofoten regionråd i tillegg møter representanter fra deltakende kommuner som ikke er medlemmer av Ofoten regionråd. s medlemmer kan delta med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Saker til behandling: HS 18/12 Godkjenning innkalling og sakliste HS 19/12 Godkjenning årsmelding 2011 HS 20/12 Godkjenning regnskap 2011 HS 21/12 Opptak av Gratangen kommune som deltager i HS 22/12 Arbeidsprogram - Handlingsplan for perioden HS 23/12 Budsjett og kommunal kontingent for 2013 HS 24/12 Innkomne saker 4. juni 2012 Tore Nysæter Leder Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

2 Årsmelding

3 Årsmelding Innholdsfortegnelse side 1. Tillitsvalgte og ansatte medlemmer i råd og administrasjon 3 2. Organisasjonsarbeid 4 3. Økonomi 4 4. Folkehelsesatsing med utgangspunkt i Nordland fylkeskommunes 5 Handlingsplan for folkehelse Læring i friluft, Helsefremmende barnehager og skole 5 6. Kartlegging og verdisetting av friluftsområder 7 7. Folkehelsetiltak rettet mot barn, ungdom og barnefamilier, 8 minoritetsgrupper, psykisk utviklingshemmede og voksne 8. Utstyrslager 9 9. Naturlos Kurs Informasjonsmedier Andre lavere prioriterte oppgaver der samarbeidsmuligheter, økonomi, 10 praktiske forhold har avgjort prioritering 13. Representasjon Samarbeid med myndigheter, institusjoner og frivillige organisasjoner 11 Vedlegg Regnskap 2011 Budsjett 2012 Bilder: Natursti ved Melkedalsvatnet Krokvatnet et parti en passerer når en går Grenseleden 1. Tillitsvalgte og ansatte medlemmer i råd og administrasjon 2

4 Kommunemedlemmer Kommunerepresentanter er oppnevnt i etterkant av kommunevalget høsten Tabellen viser kommunerepresentanter pr KOMMUNE REPR/VARAREPR ADRESSE Ballangen Evenes Narvik Tjeldsund Tysfjord nestleder: Arild Olsen vara. Tove Kvanmo medlem Einar Pettersen vara: Linda Noble -Strand medlem: Rune Edvardsen vara: Bror Martin Hanssen leder: Fred Åge Hol vara: Kent Are Eide medlem: Svein Berg vara: Jan Ivar Jakobsen Ledelse Styret i hadde pr fram til følgende sammensetning: leder: Fred Åge Hol nestleder: Arild Olsen medlem: Svein Berg medlem Einar Pettersen medlem: Rune Edvardsen Fra kommunenes administrasjon møter fra: Evenes: Unn Kristin Laberg Ballangen: Oddbjørn Dalsbø Tjeldsund: Esben Waage Tysfjord: Kjersti Ness Westgård Narvik: Randi Melgaard Administrasjon Anne-Margrethe Roll har vært tilsatt som daglig leder i full stilling fra med kontorsted Narvik, Enhet kultur. Før det var hun engasjert i 50 % stilling fra juni 2008 og fram til Engasjement/ Prosjekter Geir Bjernes engasjert i 70 % stilling til prosjektet Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder. Bjørn Framnes engasjert i 20% stilling til prosjektet Helsefremmende skoler. Sylvi Røssås engasjert i 10% stilling til prosjektet Helsefremmende barnehager. 3

5 Regnskapstjenester kjøpes fra Narvik kommune tilsvarende 12% stilling. 2. Organisasjonsarbeid Møteaktivitet Årsmøte Årsmøtet til i 2011 ble avholdt i Ballangen kommune, Pippira Siida, Årsmelding til ble behandlet av Ofoten Regionråd fredag Korshamn, Ballangen Styremøter Det er avholdt 3 styremøter i. Møtedatoer: på Pippira Siida, på Hol, i Bogen. Det ble behandlet 25 saker i perioden. Kontorforhold Ofoten frilufsråd har kontorfellesskap med Enhet kultur, Kongensgate 46, i E- verkbygget. Overbygning er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund. Pr var Friluftsrådenes Landsforbund paraplyorganisasjon for 20 interkommunale friluftsråd. Friluftsrådenes Landsforbund er de interkommunale friluftsrådenes felles talerør overfor nasjonale myndigheter og organisasjoner. Friluftsrådenes Landsforbund fordeler statlig driftsstøtte til friluftsrådene og legger til rette for kompetanseutvikling. Vedtekter Vedtekter ble godkjent av Ofoten regionråd Vedtektene er fremmet for kommune og godkjent. Tjeldsund Tysfjord Ballangen Narvik Evenes Kommuner tilsluttet friluftsrådet Daglig leder har jobbet aktivt for å øke antallet medlemskommuner til friluftsrådet. Årsaken til dette er at kriterier som legges til grunn ved fordeling av administrasjonsstøtten er på bakrunn friluftsrådets størrelse og aktivitet. I den anledning er alle kommuner i Sør Troms region er kontaktet og invitert til å delta i friluftsrådet. Saken har vært tatt opp til behandling i styret til Sør Troms regionråd. Sør Troms regionråd har anbefalt kommunene om å etablere et eget friluftsråd eller tilslutte seg. Skånland- og Gratangen kommune har deltatt på noen av styremøtene som observatører i Økonomi 4

6 Drift av friluftsrådet er basert på årlig kontingent fra medlemskommunene, tildelt administrasjonstøtte fra Friluftsrådenes Landsforbund og driftsstøtte fra Nordland fylkeskommune. Administrativt tilskudd: Kommuner: kr ,- Nordland fylkeskommune: kr ,- Friluftsrådene Landsforbund Totalt kr ,- kr ,- 4. Folkehelsesatsing med utgangspunkt i Nordland fylkeskommunes Handlingsplan for folkehelse Fylkestinget i Nordland vedtok i desember 2007: Nordland fylkeskommune, Handlingsplan folkehelsearbeid De interkommunale friluftsrådene i Nordland er framhevet som sentrale aktører i handlingsplanen. vektlegger folkehelsearbeid med utgangpunkt i Nordland fylkeskommunes vedtatte plan og har underskrevet samarbeidsavtale om folkehelse med fylkeskommunen. satser særskilt på flerårige tiltak, Barnehager og skoler i Ofoten, Barn og Ungdom i Natur på fritiden Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i medlemskommunene Naturlos utarbeidet en informasjonsbrosjyre som viser en oversikt over guideede fellesturer i Ofoten og nabokommunene Gratangen og Skånland. Tilrettelegging av møte- og rekreasjonsområder På slutten av 2011 startet arbeidet med utredning for mulig Geopark i Ofoten. Det er utarbeidet prosjektbeskrivelser for tiltakene. Prosjektene krever ekstern finansiering. 5. Læring i friluft Folkehelsetiltak: Helsefremmende barnehage Det er tre grunner til at barnehagen er blitt svært viktig i folkehelsearbeidet: De aller fleste barn går i barnehage. Med virkning fra høsten 2009 har alle barn i Norge rett til barnehageplass i egen kommune. Barn som begynner i barnehagen når de er ett år, og har full plass, tilbringer ca timer i barnehagen. Barnehagetida representerer en viktig tidsfase for holdningsdanning. Med dette utgangspunktet har tatt initiativ til en fireårig folkehelsesatsing retta mot barnehagen. Prosjektet er et lærende nettverk og har tittel Helsefremmende barnehage. Kommunene har oppnevnt følgende barnehager som prosjektbarnehager: Stollen barnehage, Ballangen Emmenes barnehage, Narvik Rallar n barnehage, Narvik Trollhaugen barnehage, Narvik 5

7 Bogen barnehage, Evenes Liland barnehage, Evenes Kanutten barnehage, Tjeldsund Ramsund barnehage, Tjeldsund Kongsvik barnehage, Tjeldsund Hovedtema er: fysisk aktivitet, naturopplevelse og kost. Prosjektet styres av ei gruppe der Nordland fylkeskommune, RKK Ofoten og Ofoten friluftsråd og en representant fra barnehagene. Engasjement i perioden 2011: Barnehager: Gjennomført 1. to-dagers felles temasamling i Bjerkvik for nettverksbarnehagene i Ofoten Hovedtema: Kurs i bygging av snøoppbygde Skileikanlegg og Snøskulpturer Grottetur med barnehagene i Tjeldsund i samarb med Holofotenguides. Dekt kostnadene i forbindelse med turen, guide og transport Arb. Avt mellom Sylvi Røsås og Helsefremmende barnehager 5 % Gjennomført 1 dagssamling med tema: Steiner og mineraler, møtested Ballangen, Kaiakafe Hovedtema: Geologi og hvordan tilpasse dette til barnehager og barn i barnehagene. Med gjennomgang av undervisningsopplegg pedagogisk tilpasset målgruppen. I perioden til 4.11 Gjennomført dagsbesøk i alle nettverksbarnehagene med et hvor en har fulgt opp barnehagene i forhold til utviklingsmål og gjennomført møte med den enkelte barnehage. Oppfølging av framdrift ved bygging av trelavvo ved Kongsvik barnehage. De fikk kr ,- i 2010 til prosjektet. Folkehelsetiltak: Helsefremmende skoler Tiltaket omfatter ulike informasjons- og stimuleringstiltak basert på prosjektet Helsefremmende skole. Det er ikke lagt opp til pedagogisk utviklingsarbeid i skole, men formidling, erfaringsutveksling, dokumentasjon og tilegning av ny kunnskap. Det ble sendt invitasjon til grunnskolene i Ofoten om deltakelse i prosjekt Helsefremmende skole Engasjement i 2011: 8.6 Arbeidsavtale mellom og Bjørn Framnes 20 % stilling. Prosjekt Læring i friluft/helsefremmende barnehager Våren 2011 ga vi en orientering om prosjektet til de skoler som ønsker det. Deltatt i folkehelsenettverk, læring i friluft, i regi av Friluftsrådenes Landsforbund samling Lærende nettverk, Kart i skolen Gardermoen Gjennomført 1. 2 dagerssamling for skolene i Ofoten, møtested Korshamn fort Hovedtema: Handlingsplaner og 6 timers GPS kurs i bruk av GPS. samarbeid med Friluftsrådenes Landsforbund om utvikling av nettbasert pedagogisk hjelpemiddel til bruk i planlegging av undervisnings opplegg Stedsbasert læring på 6

8 nett. Håkvik- og Kongsvik skole har vært sentral i utvikling av systemet. Oppfølging av bygging av Gamme ved Kongsvik skole i Tjeldsund kommune. De ble tildelt kr ,- til finansieringen av fylkeskommunale midler i På grunn av at veivalget for E 6 ble flyttet har dette fått konsekvenser for framdriften for bygging av Gammen Økonomi: regnskap viser kr ,-. Prosjektmidler tildelt: Nordland fylkeskommune kr. 150,- Friluftsrådnes Landforbund kr. 64,-. 6. Kartlegging og verdisetting av friluftsområder Kartlegging av friluftsområder er et samarbeidsprosjekt mellom Ofoten Friluftsråd og medlemskommunene. Kartleggingen bygger på modell utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning (DN-håndbok 25), og finansieres ved egeninnsats og midler fra Nordland fylkeskommune. Det vil også bli søkt om skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Etter endt kartlegging vil arealene i samtlige Ofoten-kommuner være vurdert i forhold til friluftsbruk. Arealer som har attraksjon for friluftsliv vil bli kategorisert i forhold til ulik brukstype og verdi. Resultatene av kartleggingen legges ut på felles Kartleggingen er et femårig prosjekt fra Engasjement i perioden: Det er fattet vedtak om oppstart i: o Tjeldsund o Ballangen o Tysfjord o Narvik o Evenes har ikke hatt saken til behandling. Arbeidet skjer i samarbeid med Fylkesmann i Nordland, Nordland fylkeskommune og Statens Kartverk. Narvik Narvik startet opp med registrering av friluftsområder i 2009 i forbindelse med hovedrullering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse og kommuneplanens arealdel. Det ble i 2010 opprettet intern arbeidsgruppe i Narvik kommune som består av Unni Kufaas, Olaf Schaug-Pettersen og Geir Bjernes som representerer plan/ areal/byggesak. I 2011 har arbeidsgruppa hatt 8 møter i Narvik vedrørende kartlegging og verdisetting. 4.1., 18.1., 1.2., 29.3., 12.4., 26.4., og Folkemøter arrangert i Narvik er totalt 10 møter , 7.2., 22.2., 4.3.,25.3., 14.4., 18.5., 8.7, og På slutten av 2011 startet arbeidet opp i Tjeldsund kommune. I arbeidsgruppa sitter Rigmor Wangen, Inge,Geir Bjernes og Anne-Margrethe Roll. Det er arrangert 2 planleggingsmøter Fylkesmannen i Nordland har bevilget i 2011 kr ,- til prosjektet. I henhold til tidsplan er arbeidet i rute. 7

9 Tjeldsund kommue. Av arbeidsmessige grunner valgte vi å dele kommunen inn i 3 soner. Sone 1. Kongsvik (Hinnøysiden), sone 2. Tjeldøya og Sone 3. Fjelldal og Ramsund (fastlandet) Arbeidet startet opp Det ble etablert intern administrativ arbeidsgruppe som består av Rigmor Wangen, Ole Øystein Lindebø, Inge Amundsen, Esben Waage, Geir Bjernes og Anne-Margrethe Roll Det ble i 2011 arrangert 3 interne arbeidsmøter 19.09, og og et folkemøte Møte med prosjektleder Tomas Haugland for Troms, kartlegging og verdisetting Når kartlegging og verdisetting er gjennomført vil Nordland fylkeskommune gjennomføre digitalisering av registrert materiale. 7. Folkehelsetiltak rettet mot barn, ungdom og barnefamilier, minoritetsgrupper, psykisk utviklingshemmede og voksne Målet med prosjektet er at målgruppen skal bli kjent i og med ulike naturmiljøer; fjellet, skogen, fjæra og sjøen, sommer som vinter. I den forbindelse er det arrangert dagsturer hvor målgruppen er invitert. Arrangementene er gjennomført i hovedsak samarbeid med lokale foreninger. Det er mottatt økonomisk tilskudd fra: Friluftsrådenes Landsforbund kr ,- Ungdom i Natur Nordland fylkeskommune kr ,-. Friluftsrådenes Landsforbund kr ,- Barn i Natur Nordland fylkeskommune kr ,-. Friluftsrådenes Landsforbund kr ,- Bacecamp Nordland fylkeskommune kr ,- Skred kurs Sildvikmidler kr ,- Skredkurs Direktoratet for Naturforvaltning kr ,- Barn og unge med funksjonsnedsettelse Spillemidler FL kr ,- Aktivitetstiltak funksjonshemmede Direktoratet for Naturforvaltning kr ,- Minoritetsgrupper 1 tur/arrangement for psykisk utviklingshemmede 15.6 i Sjomen 4 turer/arrangement for minoritetsgrupper, 6.5., 8.7., 27.9., og leirer for ungdom, 1 for ungdom/voksne, seilkurs over 5 dager gjennomført Basecamp. Der ble arrangert to leirer for ungdom i Den ene leiren ble arrangert i samarbeid med Narvik kommune enhet barn og unge 15 deltakere. Og den andre leiren ble arrangert i samarbeid med Narvik og Omegn turistforeneing 16 deltakere. Det ble også brukt mye tid på å planlegger for å arrangere Energikamp, 68 grader mininord. Det var her et samarbeid med speiderforeningen i Narvik og Ballangen. Denne leiren ble ikke realisert på grunn av at ingen deltakere meldt seg. 2 fisketurer for barnefamilier og ungdom. Turer /arrangement for barn, ungdom og voksne Isfiske Ballangen Isfiske Drag, arrangert kurs i trygg ferdsel på is 2.3. Skileik i Beisfjord 8.3. Skileik i Kobberstadløypa 8

10 27.3 Skitur Trollhøgda 24.5 Fisketur 31.5 Roknappen Barn i Natur i samarbeid med NOT Utsetting av O- poster på Ankenesfjellet 23.6 Grottetur, barn i natur 7.11 Fiskekurs lære å kaste med stang, arranger i samarbeid med Barans turlag 14.7 Kurs i Kart og kompass Løksa Jeger og fiskeforening Åpning av gapahuk ved Klubbfjellvatnet Befaring Grenseleden, Fellestur. Med Tysfjord og Gellivarre kommune 4.9. Tur til Lilletind/Peppertua i samarbeid med Barnas Turlag Familietur til Melkedalen i samarbeid med Ballangen Jeger og Fisk 09. Tur for barn og unge minoritetsbakgrunn i sameb med Hero mottak Spor langs sporet Kulturminnetur arrangert i samarbeid med Evenes kommune Arrangement 10 på topp i Ballangen - Barn i Natur Mørketidstur Adventsarrangement på 4 H gård for funksjonshemmede barn og ungdom Arrangement for barenfamilier tur til bondegård Adventsarrngement for funksjonshemmede eldre 10 deltakere Adventarrangement for barnefamilier tur til bondegård i Håkvik. Besøke dyr og nissen på loven Romjulsarrangement i Evenes, Strandvannet. Gitt tilskudd til Evenes turlags trimprosjekt, Evenestrimmen tiltak rettet mot ungdom og bedrifter 8. Utstyrslager Utstyslageret er lokalisert til Narvik Sykehus, garasjer i sykehjemsfløyen. Det er skrevet leieavtale med Narvik kommune for bruk av lokalene. Drift og vedlikehold av utstyr pågår fortløpende det er utleie hele året, vår, sommer og høst topper utleie av utstyr seg. Reperasjon av Zodiak 17 fots gummibåt ble ikke utført i Det er tetting av hull som gjenstår. Blir utført i Bensintanke og slange kjøpt inn til påhengsmotor Utstyr: Supplert og innkjøpt av utstyr til utstyrslageret. Det ble kjøpt inn 1. Kano, 1 Kajakk, Trille, 2 tørrdraketer, med hansker, sokker og hette. 3 stk Snøformingskasser. To av kassene disponeres og oppevares hos Emmenes- og Kanutten barnehage. Den tredje kassen er plasser på lagret for utlån. 5 igloformer kjøpt inn. Økonomi, regnskap viser kr ,- Tilskudd tildelt fra: NFK kr ,- Sildvikmidler kr ,- Friluftsrådene Landsforbund kr ,- 9. Naturlos Det ble i samarbeid med Narvik og Omegn Turistforening, Evenes Turlag, Kjøpsvik turlag Tjeldsund kommune Ingolf Kvanndal, Terje Holtet med flere utarbeidet en oversikt over 60 turer som ble arrangert med guide i regionen. Turene ble samlet i en brosjyre. Brosjyren ble sendt til alle husstander i Ofoten i tillegg til Gratangen og Skånland. 9

11 Økonomi, regnskap viser kr ,-. Tilskudd: Nordland fylkeskommune kr ,- Friluftsrådenes Landsforbund, spillemidler. kr ,- 10. Kurs Skredkurs ble arrangert 5.3. Deltakerantallet var 33 stk. Kurset var arrangert i samarbeid med Ankenes Røde kors og Norsk folkehjelp i Narvik. Målgruppe: ungdom i alderen 16 år til 30år Økonomi, regnskap viser kr ,- Tilskudd: Nordland fylkeskommune kr ,- Narvik kommune sildvikmidler kr ,- Kurs. Klart det går 7.6. Friluftsaktiviteter for barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelse. Målgruppe: Fritidskontakter og ansatte i boliger. 12 deltakere. Økonomi: Tilskudd kr ,- fra Friluftsrådneslandsorbund Seilkurs - Liland Seilkurs for ungdom startet opp 20.6 og gikk over fem uker hvor en dag i uka var satt av til kurs. Arrangørsted Liland. Gjennomført i samarbeid med Evenes Kystlag 11. Informasjonsmedier Hjemmeside s hjemmesider finnes på Hjemmesiden oppdaters og holde gjevnlig asjur. Dette arbeidet er i år blitt prioritert i større grad enn sist år. Potensialet for å bli bedre er ennå tilstede, men det vil da gå ut over andre oppgaver som skal gjøres, da det går med noen tid til å gjøre denne jobben. På soden legges ut nyheter som kurs, turer, aktiviteter, referater fra styremøter og fra de ulike prosjektene og annet friluftslivsnytt. Face book Juni 2011 etablerte Facebook Mediekontakt med aviser og radio Før og etter arrangement kontaktes lokale aviser. Lokalpressen er positiv til å skrive om saker som vi jobber med. 12. Andre lavere prioriterte oppgaver der samarbeidsmuligheter, økonomi, praktiske forhold har avgjort prioritering Samarbeidsprosjekt med kommunene, anlegg Tiltak: Oppgradere eksisterende traser. Bogen i Evenes Strandvatnet for alle. Samarbeid med Evenes kommune. Har hatt 6 arbeidsmøter som til sist har resultert i søknad om tilskudd over spillemidler sendt til NFK. Narvik Turvei til Tøttadalen. Samarbeid med Narvik kommune og Narvik Skiklubb. 10

12 Søknad om tilskudd sendt til Narvik kommune, Sildvikmidler i 2011 kr ,- Kjøpsvik Turer i Kjøpsvik. Samarbeid med Tysfjord kommune. Søkt om tilskudd men ikke innvilget. Narvik Slåttvika Opparbeiding av bade og rekrasjonsområde. Søkt tilskudd fra Sildvikmidler, tildelt kr ,- tilskuddet satt på fond da det er mangler kr ,- til fullfinansiering. Presentasjon av et turmål i hver kommune Friluftsrådenes Landsforbund hadde 25 årsjubileum i I den anledning ble kommunene i Ofoten invitert til å presentere et friluftslivsområde/mål i sin kommune. Evenes valgte å presentere Strandvatnet rund og Narvik valgte Tøttadalen. På friluftrådets hjemmeside kan en lese presentasjoenen. De andre tre kommunene valgte å ikke premme noe forslag. Geopark Etter å ha vært i Soknedal kommune på en ansatte samling i regi av Friluftsrådenes Landsforbund og Dalane friluftsråd ble vi her gitt en orientering om Magma Geopark i Soknedal. Det slo meg da at jeg må sjekke ut muligheten for å etablere Geopark i Ofoten.Jeg tok dette opp med styret og leder for Ofoten regionråd. På bakgrunn av positive tilbakemelding startet arbeidet med å utarbeide et skisse til prosjektplan. Høringsuttalelser og involvering i planarbeid Høringsuttalelse 17.3 Tillatelse til uttak av grunnvann til Bjerkvik vannverk i Narvik kommune Høringsuttalelse Forvaltningsplan for Grunnvannet naturreservat i Ballangen 13 Representasjon Leder har deltatt på: Styreleder samling på Gardemoen i februar Årsmøtet i FL 17. juni i Ålesund Daglig leder har deltatt på: FL sin samling «Læring i friluft» i Oslo januar Friluftskonferanse i Ålesund 15., 16., og Årsmøtet i Ålesund 17. juni 30.4 Møte med Narvik kommune, Utekontakten mars 2011 Orienterte om Friluftsrådets arbeid Årsmøtet til Evenes Turlag Møte 3.5 med Tysfjord kommune, Samisk senter Arran og Drag aktivitet, vernet bedrift mfl. Årsmøtet Friluftsrådenes landsforbund fredag 17. juni 2011 i Ålesund Seminar Helsefremmende barnehager i Bodø oktober Samrådsmøte vedr. Skogvatnet vindparkverk, Tysfjord samling daglig ledere Gardermoen Ansattesamling Stavanger Dalarne friluftsråd Befaring Vassdalen Vannverk 30.9 og Befaring Tøttadalen Utbedring av vei opp til Førstevannet Samling daglige ledere. Sted: Haugestund Deltatt på Livreddningskursrettet mot skoler og fritid 1.12.Skatter i fjell. - Til stede på lansering av bok på HiN 9.12 Samling daglig ledere Oslo, Friluftsrådenes Landsforbund 11

13 14. Samarbeid med myndigheter, institusjoner og frivillige organisasjoner 5.5 Befaring Slåttvik i Narvik opparbeiding av u.u. bade- og rekreasjonsområde Møte med Narvik kommune, Enhet fysioterapi, Postkassetrimmen, Etablere lavterkel tilbud Myklebostad, Workshop etablering av turgruppe Møte med Narvik kommune Enhet kultur Samarbeidsavtale Møte med Narvik kommune Arbeidsavtale, Kartlegging og verdisetting Møte i Ballangen vedr. NaturLos Møte med Ofoten Regionråd om hva som rører seg Møte med Tysfjord kommune, Stig og Svein Møte med NOT, Barnas Turlag turer Deltatt på samling for alle friluftsrådene i Nordland i regi av Nordland fylkeskommune Løns-smia, Lønsdal Ofoten Friluftsråd har videreført samarbeid med (uprioritert rekkefølge): Direktoratet for Naturforvaltning Helsedirektoratet Kulturdepartementet Nordland fylkeskommune Friluftsrådenes Landsforbund De tre øvrige friluftsrådene i Nordland, Salten, Polarsirkelen og Vesterålen. Friluftsrådene i Troms, Ishavskysten og Midt-Troms Fylkesmannen i Nordland Kommunene i Ofoten Statens Kartverk Statskog Narvik Destinasjon Narvik Forum for natur og friluftsliv i Nordland RKK Ofoten Evenes Turlag Narvik Skiklubb Ballangen Idrettslag Ballangen Speiderforening Bjerkvik Idrettsforening Ankenes Alpinklubb Narvik Røde Kors Narvik speideren Norsk Folkehjelp Narvik Båtforening Narvik og Omegn turistforening Narvik og omegn Jeger og fiskeforening Unge Kvinners Sanitetsforening avd. Narvik Evenes Syns og Mestringssenter Evenes Idrettslag Evenes Kystlag Drag Arrangement Museum Nord, Ballangen Tysfjord og Narvik 12

14 Ballangen (turlag) Ballangen Jeger og fiskeforening Kjøpsvik Trimgruppe Myklebostad grendelag Tjeldsund 4 H Hol Ofoten guides Nova Turlag andre vedlegg: Regnskap 2011 Budsjett 2012 Narvik 30. mai 2012 Tove Kvannmo Styreleder Anne-Margrethe Roll daglig leder 13

15 Dato: Saksbehandler: Anne Margrete Roll Sak HS 21/12 Opptak av Gratangen kommune som deltager i Forslag til vedtak: Gratangen kommune tilsluttes som medlem av. Saksopplysninger: I henhold til vedtekter for 4 Årsmøtet, skal årsmøtet behandle saker om medlemskap for kommuner. Gratangen kommune hadde saken om medlemskap til behandlet i kommunestyret den , saksnr 29/12. Gratangen kommune vedtok å delta i. Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner

16 Handlingsplan 2012 Handlingsplan og budsjett Adr: co/narvik kommune e-post: Besøksadresse: Kongens gate 94 Tlf mob Nettside:

17 Handlingsplan 2012 Innholdsfortegnelse side Organisasjon 1 Sikrede friluftslivsområder 1 Generell drift 1 Økonomi 2 Visjon og overordnede mål 3 Målsetninger og tiltak 4 Friluftsliv og folkehelse 4 Kartlegging og verdisetting av friluftsområder 6 God kontakt med myndighetene og frivillige organisasjoner 6 Påvirknings og holdningsarbeid 7 2 Adr: co/narvik kommune e-post: Besøksadresse: Kongens gate 94 Tlf mob Nettside:

18 Handlingsplan 2012 Organisasjon er et interkommunalt samarbeidsorgan som arbeider for fremme av friluftslivet. Friluftsrådet ble etablert i 199?. ivaretar friluftslivet i 6 kommuner: Ballangen, Evenes, Gratangen, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord, som alle er likeverdige medlemmer. Narvik kommune er vertskommune. Friluftsrådet består av en representant fra hver medlemskommune. Det er ansatt daglig leder i 100 % stilling med kontorsted på E-verkbygget tilhørende Narvik kommune. Geografisk beliggenhet, arealer og befolkningsgrunnlag Kommunene ligger i indre Ofoten og omkranser Ofoten. Det bor nærmere mennesker fordelt på 5294 km2. Befolkningstettheten varier mye fra kommune til kommune ( se tabell 1) Kommune Areal km2 Antall innbyggere Ballangen Evenes Gratangen Narvik Tjeldsund Tysfjord kommuner Ballangen Evenes Gratangen: Narvik: Tjeldsund: Tysfjord Fagernesleira Fjelldalsskaret Tjeldnes (Odden) Breivika (mot Myklebostad Generell drift: Kontoret driftes av daglig leder i 100% stilling. I tillegg er det personer korttids engasjement i forbindelse med prosjekter. I løpet av året ønsker en å del-/fullfinansiere prosjektstilling gjennom prosjekter. Målsetningen på sikt er å kunne ha 2 faste stillingshjemler i. I tillegg til forefallende kontorarbeid, skal administrasjonen: Være sekretær for styret i. Serviceorgan for medlemskommunene Sende ut annet relevant materiell og informasjon. Videresende saker som kan være aktuelle å arbeide med for styremedlemmer og 3 Adr: co/narvik kommune e-post: Besøksadresse: Kongens gate 94 Tlf mob Nettside:

19 Handlingsplan 2012 kommune administrasjon. Utarbeide prosjekter, søke og følge opp søknader om tilskudd. Rapportering Være behjelpelig med utarbeidelse av søknader i prosjekter som kommunene har. Lage nyhetssaker for hjemmesiden og oppdatere denne. Informere om s arbeid på hjemmesiden Legge ut møtebøker fra styremøtene på nettsiden. Drift, forvaltning og kompletering av utlånssentralen Arbeide aktivt for å øke antall kommuner i. Kommuner som er aktuelle er; Gratangen, Lavangen, Salangen og Skånland. Økonomi: s administrasjon skal: Sørge for at de økonomiske ressursene utnyttes effektivt, og at vedtatt budsjett overholdes. Arbeide med å sikre det økonomiske grunnlaget for driften av 2012 og Følge opp regnskapstjenester som kjøpes fra Narvik kommune, enhet Kultur. Kommunerepresentanter politisk valgt: Det må bli et større fokus på å få engasjerte representanter i styret. Trekke inn vara representantene i styremøtene. Jobbe tettere med kommuneadministrasjon i kommunene i saker som omhandler friluftsliv og folkehelse. Visjon og overordna mål Visjon Friluftsliv - for alle Strategi arbeide for at flere mennesker, i alle livsfaser og med ulike fysiske forutsetninger, benytter naturen i sunn aktivitet til alle årstider ved å legge forholdene til rette for fysisk aktivitet med spesiell fokus på barn og unge. søke å skape en økt forståelse for friluftslivets betydning for den fysiske, sosiale og mentale helsetilstand informere om og bidra til å utvikle regionens friluftsmuligheter for en økt utbredelse av friluftslivet generelt. Motivere medlemskommunene til og bistå dem med kartleggings- og planarbeid innen området friluftsliv. bidra til å samordne innsatsen fra ulike aktører gjennom felles informasjons- og planarbeid vedrørende friluftslivet i regionen - og i egen regi utføre prosjektrettede fellesoppgaver Overordna mål skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige 4 Adr: co/narvik kommune e-post: Besøksadresse: Kongens gate 94 Tlf mob Nettside:

20 Handlingsplan 2012 myndigheter og friluftsinteressene for øvrig arbeide for: - øke forståelsen for friluftslivets betydning, bedre friluftslivskultur og utbedrelse av friluftslivet - sikre og utvikle regionens friluftsmuligheter Målsetninger og tiltak Målsetning 1: Friluftsliv og Folkehelse: skal arbeide for å fremme friluftslivet og folkehelsen i Nordland: Fylkestinget i Nordland vedtok i 2007, Handlingsplan folkehelsearbeid for Nordland fylkeskommune. Ofoten friluftsliv har skrevet partnerskapsavtale med NFK. Ofoten friluftsråd vil ta utgangspunkt i NFK vedtatte plan angående folkehelse arbeid. Folkehelsearbeid med særlig vekt på: - Fysisk aktivitet/friluftsliv - Kosthold - Psykisk helse - Kommunalplanlegging Tiltak: skal: Etablere folkehelseprosjekt med utgangspunkt i samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune, folkehelsearbeid med vekt på prosjekt. Tiltak Beskrivelse Ansvar Tid/frist Kostnad Helsefremmende barnehager Videreføre læring i friluft Helsefremmende skoler Videreføre læring i friluft, Arrangere seminar Tema Folkehelse i friluft med fokus på sikkerhet målgrupper er skoler og barnehager, helsepersonell, kommunens ledelse Arrangere seminar Tema Stedsbasert læring Kart i skole Målgruppe skoler Fellesturer initiativtaker og rådgiver. Barn i natur. Lavterkel arrangerearrangement Ungdom i natur Lavterkel arrangerearrangement Utarbeide forprosjekt rettet Innhente tilbud på Elektronisk mot bedrifter, flere i aktivitet registreing av trimturer i oftere. kommunene 5 Adr: co/narvik kommune e-post: Besøksadresse: Kongens gate 94 Tlf mob Nettside:

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd torsdag 4. juni 2009, kl. 10:00 Norges Brannskole, Fjelldal Til: Leder Bjørnar Pettersen, nestleder Karen Margrethe Kuvaas, Jardar Jensen, Anne-Rita

Detaljer

Innledning. Regionrådet har i 2012 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik.

Innledning. Regionrådet har i 2012 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik. Årsmelding 2012 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye interkommunale

Detaljer

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1 Årsberetning 08 Arendal FROLAND GJERSTAD GRIMSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI ÅMLI 1 ÅRSBERETNINGEN FOR 2008 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Lands forbund (FL), Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Årsberetning 2007 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2007.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik 23. februar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen,

Detaljer

årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor.

årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor. årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor.no Daglig leder: Geir Henning Waagsnes Telefon: 37 00 55

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 06. 07. JUNI 2013

MØTE I REGIONRÅDET 06. 07. JUNI 2013 Salten Regionråd Dokument: sr130606-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 06. 07. JUNI 2013 RICA HOTELL, NARVIK, RÅDHUSET OG HØGSKOLEN I NARVIK SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Ole Goderstad og Geir Henning Waagsnes deltok på felles ledersamling på Gardermoen i februar.

ÅRSMELDING 2013. Ole Goderstad og Geir Henning Waagsnes deltok på felles ledersamling på Gardermoen i februar. ÅRSMELDING 2013 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 3 styremøter og behandlet 31 saker. Det har vært ett møte i arbeidsgruppen for utredning av organisering, lokalisering og vedtekter for Friluftsrådet Sør.

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2010 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye

Detaljer

Årsmelding. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011

Årsmelding. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011 Årsmelding 2010 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virksomhet i råd og administrasjon... 3 1.1. Medlemmer... 3 1.2. Administrasjonen... 3 1.3. Møteaktivitet, kurs og konferanser...

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2014

Årsmelding og Regnskap 2014 Årsmelding og Regnskap 2014 1 Innledning Ved utgangen av 2014 kunne Salten Regionråd se tilbake på 25 år som samarbeidsorgan mellom kommunene i Salten. Dette ble markert under festmiddagen på Saltentinget

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2009 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 09. mars 2012, kl. 10:00 Bystyresalen, Narvik rådhus Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2010. Handlingsplan 2009

Årsmelding og Regnskap 2010. Handlingsplan 2009 Årsmelding og Regnskap 2010 Handlingsplan 2009 1 Innledning Salten Regionrådet kan ved utgangen av 2010 se tilbake på 21 år som samarbeidsorgan mellom kommunene i Salten. Hele tiden har målsettingen vært,

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 MANDAG 16. MARS 2015 kl. 18.00 Trondheim Spektrum sal K4/K3 IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM bjorn.kilskar@idrettsforbundet.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 24. september 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Oslofjorden 2012 1 Leder Året 2012 var et meget aktivt år i Oslofjorden Friluftsråd (OF). Mange prosjekter ble sluttført. 2012 var også det første året OF ikke var medlem

Detaljer

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert 2 Utfordringene for Narvikregionen har stått i kø også i 2014. Flere bedrifter har lagt ned og mange arbeidsplasser har blitt borte. Det betyr nye kraftanstrengelser for å bidra til at det legges til rette

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin Handlingsplan 2014 Foto: Chris Brynjulfsen Foto: Tine Marie Hagelin Innledning Handlingsplanen for 2014 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders arbeidsoppgaver.

Detaljer

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013 MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 26.04.2013 kl. 9:00 Sted: Røysumtunet, Røysumlinna 41, 2770 ren Arkivsak: 13/00007 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 7.12.29 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92. Vararepresentanter

Detaljer

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni.

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested:, Kommunehuset Dato: 29.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed,

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND GRAN RÅDHUS 15.3. 2012 SAKENE 1/13 til 6/13 Møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 29. januar 2013 Tid, sted: Gran rådhus. Kl.12.30 14.45.

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer