Innkalling til årsmøte i Ofoten friluftsråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til årsmøte i Ofoten friluftsråd"

Transkript

1 Innkalling til årsmøte i fredag 08.juni 2012 kl. 14:30 Rica hotell, Narvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen, Lene Fjelldal, Bjørn Hanssen, Jardar Jensen, Filip Mikkelsen, Trond Millerjord, Anne-Rita Nicklasson, Svein Nilsen, Petter Paulsen, Bjørnar Pettersen, Guttorm Aasebøstøl. Administrasjonssjefene i medlemskommunene. Vi ber om at representanter som blir forhindret fra å møte gir tilbakemelding til sekretariatet. Årsmøtet er s høyeste myndighet og skal avholdes innen utgangen av juni. Årsmøtet utgjøres av hovedstyre i Ofoten regionråd i tillegg møter representanter fra deltakende kommuner som ikke er medlemmer av Ofoten regionråd. s medlemmer kan delta med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Saker til behandling: HS 18/12 Godkjenning innkalling og sakliste HS 19/12 Godkjenning årsmelding 2011 HS 20/12 Godkjenning regnskap 2011 HS 21/12 Opptak av Gratangen kommune som deltager i HS 22/12 Arbeidsprogram - Handlingsplan for perioden HS 23/12 Budsjett og kommunal kontingent for 2013 HS 24/12 Innkomne saker 4. juni 2012 Tore Nysæter Leder Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

2 Årsmelding

3 Årsmelding Innholdsfortegnelse side 1. Tillitsvalgte og ansatte medlemmer i råd og administrasjon 3 2. Organisasjonsarbeid 4 3. Økonomi 4 4. Folkehelsesatsing med utgangspunkt i Nordland fylkeskommunes 5 Handlingsplan for folkehelse Læring i friluft, Helsefremmende barnehager og skole 5 6. Kartlegging og verdisetting av friluftsområder 7 7. Folkehelsetiltak rettet mot barn, ungdom og barnefamilier, 8 minoritetsgrupper, psykisk utviklingshemmede og voksne 8. Utstyrslager 9 9. Naturlos Kurs Informasjonsmedier Andre lavere prioriterte oppgaver der samarbeidsmuligheter, økonomi, 10 praktiske forhold har avgjort prioritering 13. Representasjon Samarbeid med myndigheter, institusjoner og frivillige organisasjoner 11 Vedlegg Regnskap 2011 Budsjett 2012 Bilder: Natursti ved Melkedalsvatnet Krokvatnet et parti en passerer når en går Grenseleden 1. Tillitsvalgte og ansatte medlemmer i råd og administrasjon 2

4 Kommunemedlemmer Kommunerepresentanter er oppnevnt i etterkant av kommunevalget høsten Tabellen viser kommunerepresentanter pr KOMMUNE REPR/VARAREPR ADRESSE Ballangen Evenes Narvik Tjeldsund Tysfjord nestleder: Arild Olsen vara. Tove Kvanmo medlem Einar Pettersen vara: Linda Noble -Strand medlem: Rune Edvardsen vara: Bror Martin Hanssen leder: Fred Åge Hol vara: Kent Are Eide medlem: Svein Berg vara: Jan Ivar Jakobsen Ledelse Styret i hadde pr fram til følgende sammensetning: leder: Fred Åge Hol nestleder: Arild Olsen medlem: Svein Berg medlem Einar Pettersen medlem: Rune Edvardsen Fra kommunenes administrasjon møter fra: Evenes: Unn Kristin Laberg Ballangen: Oddbjørn Dalsbø Tjeldsund: Esben Waage Tysfjord: Kjersti Ness Westgård Narvik: Randi Melgaard Administrasjon Anne-Margrethe Roll har vært tilsatt som daglig leder i full stilling fra med kontorsted Narvik, Enhet kultur. Før det var hun engasjert i 50 % stilling fra juni 2008 og fram til Engasjement/ Prosjekter Geir Bjernes engasjert i 70 % stilling til prosjektet Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder. Bjørn Framnes engasjert i 20% stilling til prosjektet Helsefremmende skoler. Sylvi Røssås engasjert i 10% stilling til prosjektet Helsefremmende barnehager. 3

5 Regnskapstjenester kjøpes fra Narvik kommune tilsvarende 12% stilling. 2. Organisasjonsarbeid Møteaktivitet Årsmøte Årsmøtet til i 2011 ble avholdt i Ballangen kommune, Pippira Siida, Årsmelding til ble behandlet av Ofoten Regionråd fredag Korshamn, Ballangen Styremøter Det er avholdt 3 styremøter i. Møtedatoer: på Pippira Siida, på Hol, i Bogen. Det ble behandlet 25 saker i perioden. Kontorforhold Ofoten frilufsråd har kontorfellesskap med Enhet kultur, Kongensgate 46, i E- verkbygget. Overbygning er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund. Pr var Friluftsrådenes Landsforbund paraplyorganisasjon for 20 interkommunale friluftsråd. Friluftsrådenes Landsforbund er de interkommunale friluftsrådenes felles talerør overfor nasjonale myndigheter og organisasjoner. Friluftsrådenes Landsforbund fordeler statlig driftsstøtte til friluftsrådene og legger til rette for kompetanseutvikling. Vedtekter Vedtekter ble godkjent av Ofoten regionråd Vedtektene er fremmet for kommune og godkjent. Tjeldsund Tysfjord Ballangen Narvik Evenes Kommuner tilsluttet friluftsrådet Daglig leder har jobbet aktivt for å øke antallet medlemskommuner til friluftsrådet. Årsaken til dette er at kriterier som legges til grunn ved fordeling av administrasjonsstøtten er på bakrunn friluftsrådets størrelse og aktivitet. I den anledning er alle kommuner i Sør Troms region er kontaktet og invitert til å delta i friluftsrådet. Saken har vært tatt opp til behandling i styret til Sør Troms regionråd. Sør Troms regionråd har anbefalt kommunene om å etablere et eget friluftsråd eller tilslutte seg. Skånland- og Gratangen kommune har deltatt på noen av styremøtene som observatører i Økonomi 4

6 Drift av friluftsrådet er basert på årlig kontingent fra medlemskommunene, tildelt administrasjonstøtte fra Friluftsrådenes Landsforbund og driftsstøtte fra Nordland fylkeskommune. Administrativt tilskudd: Kommuner: kr ,- Nordland fylkeskommune: kr ,- Friluftsrådene Landsforbund Totalt kr ,- kr ,- 4. Folkehelsesatsing med utgangspunkt i Nordland fylkeskommunes Handlingsplan for folkehelse Fylkestinget i Nordland vedtok i desember 2007: Nordland fylkeskommune, Handlingsplan folkehelsearbeid De interkommunale friluftsrådene i Nordland er framhevet som sentrale aktører i handlingsplanen. vektlegger folkehelsearbeid med utgangpunkt i Nordland fylkeskommunes vedtatte plan og har underskrevet samarbeidsavtale om folkehelse med fylkeskommunen. satser særskilt på flerårige tiltak, Barnehager og skoler i Ofoten, Barn og Ungdom i Natur på fritiden Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i medlemskommunene Naturlos utarbeidet en informasjonsbrosjyre som viser en oversikt over guideede fellesturer i Ofoten og nabokommunene Gratangen og Skånland. Tilrettelegging av møte- og rekreasjonsområder På slutten av 2011 startet arbeidet med utredning for mulig Geopark i Ofoten. Det er utarbeidet prosjektbeskrivelser for tiltakene. Prosjektene krever ekstern finansiering. 5. Læring i friluft Folkehelsetiltak: Helsefremmende barnehage Det er tre grunner til at barnehagen er blitt svært viktig i folkehelsearbeidet: De aller fleste barn går i barnehage. Med virkning fra høsten 2009 har alle barn i Norge rett til barnehageplass i egen kommune. Barn som begynner i barnehagen når de er ett år, og har full plass, tilbringer ca timer i barnehagen. Barnehagetida representerer en viktig tidsfase for holdningsdanning. Med dette utgangspunktet har tatt initiativ til en fireårig folkehelsesatsing retta mot barnehagen. Prosjektet er et lærende nettverk og har tittel Helsefremmende barnehage. Kommunene har oppnevnt følgende barnehager som prosjektbarnehager: Stollen barnehage, Ballangen Emmenes barnehage, Narvik Rallar n barnehage, Narvik Trollhaugen barnehage, Narvik 5

7 Bogen barnehage, Evenes Liland barnehage, Evenes Kanutten barnehage, Tjeldsund Ramsund barnehage, Tjeldsund Kongsvik barnehage, Tjeldsund Hovedtema er: fysisk aktivitet, naturopplevelse og kost. Prosjektet styres av ei gruppe der Nordland fylkeskommune, RKK Ofoten og Ofoten friluftsråd og en representant fra barnehagene. Engasjement i perioden 2011: Barnehager: Gjennomført 1. to-dagers felles temasamling i Bjerkvik for nettverksbarnehagene i Ofoten Hovedtema: Kurs i bygging av snøoppbygde Skileikanlegg og Snøskulpturer Grottetur med barnehagene i Tjeldsund i samarb med Holofotenguides. Dekt kostnadene i forbindelse med turen, guide og transport Arb. Avt mellom Sylvi Røsås og Helsefremmende barnehager 5 % Gjennomført 1 dagssamling med tema: Steiner og mineraler, møtested Ballangen, Kaiakafe Hovedtema: Geologi og hvordan tilpasse dette til barnehager og barn i barnehagene. Med gjennomgang av undervisningsopplegg pedagogisk tilpasset målgruppen. I perioden til 4.11 Gjennomført dagsbesøk i alle nettverksbarnehagene med et hvor en har fulgt opp barnehagene i forhold til utviklingsmål og gjennomført møte med den enkelte barnehage. Oppfølging av framdrift ved bygging av trelavvo ved Kongsvik barnehage. De fikk kr ,- i 2010 til prosjektet. Folkehelsetiltak: Helsefremmende skoler Tiltaket omfatter ulike informasjons- og stimuleringstiltak basert på prosjektet Helsefremmende skole. Det er ikke lagt opp til pedagogisk utviklingsarbeid i skole, men formidling, erfaringsutveksling, dokumentasjon og tilegning av ny kunnskap. Det ble sendt invitasjon til grunnskolene i Ofoten om deltakelse i prosjekt Helsefremmende skole Engasjement i 2011: 8.6 Arbeidsavtale mellom og Bjørn Framnes 20 % stilling. Prosjekt Læring i friluft/helsefremmende barnehager Våren 2011 ga vi en orientering om prosjektet til de skoler som ønsker det. Deltatt i folkehelsenettverk, læring i friluft, i regi av Friluftsrådenes Landsforbund samling Lærende nettverk, Kart i skolen Gardermoen Gjennomført 1. 2 dagerssamling for skolene i Ofoten, møtested Korshamn fort Hovedtema: Handlingsplaner og 6 timers GPS kurs i bruk av GPS. samarbeid med Friluftsrådenes Landsforbund om utvikling av nettbasert pedagogisk hjelpemiddel til bruk i planlegging av undervisnings opplegg Stedsbasert læring på 6

8 nett. Håkvik- og Kongsvik skole har vært sentral i utvikling av systemet. Oppfølging av bygging av Gamme ved Kongsvik skole i Tjeldsund kommune. De ble tildelt kr ,- til finansieringen av fylkeskommunale midler i På grunn av at veivalget for E 6 ble flyttet har dette fått konsekvenser for framdriften for bygging av Gammen Økonomi: regnskap viser kr ,-. Prosjektmidler tildelt: Nordland fylkeskommune kr. 150,- Friluftsrådnes Landforbund kr. 64,-. 6. Kartlegging og verdisetting av friluftsområder Kartlegging av friluftsområder er et samarbeidsprosjekt mellom Ofoten Friluftsråd og medlemskommunene. Kartleggingen bygger på modell utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning (DN-håndbok 25), og finansieres ved egeninnsats og midler fra Nordland fylkeskommune. Det vil også bli søkt om skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Etter endt kartlegging vil arealene i samtlige Ofoten-kommuner være vurdert i forhold til friluftsbruk. Arealer som har attraksjon for friluftsliv vil bli kategorisert i forhold til ulik brukstype og verdi. Resultatene av kartleggingen legges ut på felles Kartleggingen er et femårig prosjekt fra Engasjement i perioden: Det er fattet vedtak om oppstart i: o Tjeldsund o Ballangen o Tysfjord o Narvik o Evenes har ikke hatt saken til behandling. Arbeidet skjer i samarbeid med Fylkesmann i Nordland, Nordland fylkeskommune og Statens Kartverk. Narvik Narvik startet opp med registrering av friluftsområder i 2009 i forbindelse med hovedrullering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse og kommuneplanens arealdel. Det ble i 2010 opprettet intern arbeidsgruppe i Narvik kommune som består av Unni Kufaas, Olaf Schaug-Pettersen og Geir Bjernes som representerer plan/ areal/byggesak. I 2011 har arbeidsgruppa hatt 8 møter i Narvik vedrørende kartlegging og verdisetting. 4.1., 18.1., 1.2., 29.3., 12.4., 26.4., og Folkemøter arrangert i Narvik er totalt 10 møter , 7.2., 22.2., 4.3.,25.3., 14.4., 18.5., 8.7, og På slutten av 2011 startet arbeidet opp i Tjeldsund kommune. I arbeidsgruppa sitter Rigmor Wangen, Inge,Geir Bjernes og Anne-Margrethe Roll. Det er arrangert 2 planleggingsmøter Fylkesmannen i Nordland har bevilget i 2011 kr ,- til prosjektet. I henhold til tidsplan er arbeidet i rute. 7

9 Tjeldsund kommue. Av arbeidsmessige grunner valgte vi å dele kommunen inn i 3 soner. Sone 1. Kongsvik (Hinnøysiden), sone 2. Tjeldøya og Sone 3. Fjelldal og Ramsund (fastlandet) Arbeidet startet opp Det ble etablert intern administrativ arbeidsgruppe som består av Rigmor Wangen, Ole Øystein Lindebø, Inge Amundsen, Esben Waage, Geir Bjernes og Anne-Margrethe Roll Det ble i 2011 arrangert 3 interne arbeidsmøter 19.09, og og et folkemøte Møte med prosjektleder Tomas Haugland for Troms, kartlegging og verdisetting Når kartlegging og verdisetting er gjennomført vil Nordland fylkeskommune gjennomføre digitalisering av registrert materiale. 7. Folkehelsetiltak rettet mot barn, ungdom og barnefamilier, minoritetsgrupper, psykisk utviklingshemmede og voksne Målet med prosjektet er at målgruppen skal bli kjent i og med ulike naturmiljøer; fjellet, skogen, fjæra og sjøen, sommer som vinter. I den forbindelse er det arrangert dagsturer hvor målgruppen er invitert. Arrangementene er gjennomført i hovedsak samarbeid med lokale foreninger. Det er mottatt økonomisk tilskudd fra: Friluftsrådenes Landsforbund kr ,- Ungdom i Natur Nordland fylkeskommune kr ,-. Friluftsrådenes Landsforbund kr ,- Barn i Natur Nordland fylkeskommune kr ,-. Friluftsrådenes Landsforbund kr ,- Bacecamp Nordland fylkeskommune kr ,- Skred kurs Sildvikmidler kr ,- Skredkurs Direktoratet for Naturforvaltning kr ,- Barn og unge med funksjonsnedsettelse Spillemidler FL kr ,- Aktivitetstiltak funksjonshemmede Direktoratet for Naturforvaltning kr ,- Minoritetsgrupper 1 tur/arrangement for psykisk utviklingshemmede 15.6 i Sjomen 4 turer/arrangement for minoritetsgrupper, 6.5., 8.7., 27.9., og leirer for ungdom, 1 for ungdom/voksne, seilkurs over 5 dager gjennomført Basecamp. Der ble arrangert to leirer for ungdom i Den ene leiren ble arrangert i samarbeid med Narvik kommune enhet barn og unge 15 deltakere. Og den andre leiren ble arrangert i samarbeid med Narvik og Omegn turistforeneing 16 deltakere. Det ble også brukt mye tid på å planlegger for å arrangere Energikamp, 68 grader mininord. Det var her et samarbeid med speiderforeningen i Narvik og Ballangen. Denne leiren ble ikke realisert på grunn av at ingen deltakere meldt seg. 2 fisketurer for barnefamilier og ungdom. Turer /arrangement for barn, ungdom og voksne Isfiske Ballangen Isfiske Drag, arrangert kurs i trygg ferdsel på is 2.3. Skileik i Beisfjord 8.3. Skileik i Kobberstadløypa 8

10 27.3 Skitur Trollhøgda 24.5 Fisketur 31.5 Roknappen Barn i Natur i samarbeid med NOT Utsetting av O- poster på Ankenesfjellet 23.6 Grottetur, barn i natur 7.11 Fiskekurs lære å kaste med stang, arranger i samarbeid med Barans turlag 14.7 Kurs i Kart og kompass Løksa Jeger og fiskeforening Åpning av gapahuk ved Klubbfjellvatnet Befaring Grenseleden, Fellestur. Med Tysfjord og Gellivarre kommune 4.9. Tur til Lilletind/Peppertua i samarbeid med Barnas Turlag Familietur til Melkedalen i samarbeid med Ballangen Jeger og Fisk 09. Tur for barn og unge minoritetsbakgrunn i sameb med Hero mottak Spor langs sporet Kulturminnetur arrangert i samarbeid med Evenes kommune Arrangement 10 på topp i Ballangen - Barn i Natur Mørketidstur Adventsarrangement på 4 H gård for funksjonshemmede barn og ungdom Arrangement for barenfamilier tur til bondegård Adventsarrngement for funksjonshemmede eldre 10 deltakere Adventarrangement for barnefamilier tur til bondegård i Håkvik. Besøke dyr og nissen på loven Romjulsarrangement i Evenes, Strandvannet. Gitt tilskudd til Evenes turlags trimprosjekt, Evenestrimmen tiltak rettet mot ungdom og bedrifter 8. Utstyrslager Utstyslageret er lokalisert til Narvik Sykehus, garasjer i sykehjemsfløyen. Det er skrevet leieavtale med Narvik kommune for bruk av lokalene. Drift og vedlikehold av utstyr pågår fortløpende det er utleie hele året, vår, sommer og høst topper utleie av utstyr seg. Reperasjon av Zodiak 17 fots gummibåt ble ikke utført i Det er tetting av hull som gjenstår. Blir utført i Bensintanke og slange kjøpt inn til påhengsmotor Utstyr: Supplert og innkjøpt av utstyr til utstyrslageret. Det ble kjøpt inn 1. Kano, 1 Kajakk, Trille, 2 tørrdraketer, med hansker, sokker og hette. 3 stk Snøformingskasser. To av kassene disponeres og oppevares hos Emmenes- og Kanutten barnehage. Den tredje kassen er plasser på lagret for utlån. 5 igloformer kjøpt inn. Økonomi, regnskap viser kr ,- Tilskudd tildelt fra: NFK kr ,- Sildvikmidler kr ,- Friluftsrådene Landsforbund kr ,- 9. Naturlos Det ble i samarbeid med Narvik og Omegn Turistforening, Evenes Turlag, Kjøpsvik turlag Tjeldsund kommune Ingolf Kvanndal, Terje Holtet med flere utarbeidet en oversikt over 60 turer som ble arrangert med guide i regionen. Turene ble samlet i en brosjyre. Brosjyren ble sendt til alle husstander i Ofoten i tillegg til Gratangen og Skånland. 9

11 Økonomi, regnskap viser kr ,-. Tilskudd: Nordland fylkeskommune kr ,- Friluftsrådenes Landsforbund, spillemidler. kr ,- 10. Kurs Skredkurs ble arrangert 5.3. Deltakerantallet var 33 stk. Kurset var arrangert i samarbeid med Ankenes Røde kors og Norsk folkehjelp i Narvik. Målgruppe: ungdom i alderen 16 år til 30år Økonomi, regnskap viser kr ,- Tilskudd: Nordland fylkeskommune kr ,- Narvik kommune sildvikmidler kr ,- Kurs. Klart det går 7.6. Friluftsaktiviteter for barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelse. Målgruppe: Fritidskontakter og ansatte i boliger. 12 deltakere. Økonomi: Tilskudd kr ,- fra Friluftsrådneslandsorbund Seilkurs - Liland Seilkurs for ungdom startet opp 20.6 og gikk over fem uker hvor en dag i uka var satt av til kurs. Arrangørsted Liland. Gjennomført i samarbeid med Evenes Kystlag 11. Informasjonsmedier Hjemmeside s hjemmesider finnes på Hjemmesiden oppdaters og holde gjevnlig asjur. Dette arbeidet er i år blitt prioritert i større grad enn sist år. Potensialet for å bli bedre er ennå tilstede, men det vil da gå ut over andre oppgaver som skal gjøres, da det går med noen tid til å gjøre denne jobben. På soden legges ut nyheter som kurs, turer, aktiviteter, referater fra styremøter og fra de ulike prosjektene og annet friluftslivsnytt. Face book Juni 2011 etablerte Facebook Mediekontakt med aviser og radio Før og etter arrangement kontaktes lokale aviser. Lokalpressen er positiv til å skrive om saker som vi jobber med. 12. Andre lavere prioriterte oppgaver der samarbeidsmuligheter, økonomi, praktiske forhold har avgjort prioritering Samarbeidsprosjekt med kommunene, anlegg Tiltak: Oppgradere eksisterende traser. Bogen i Evenes Strandvatnet for alle. Samarbeid med Evenes kommune. Har hatt 6 arbeidsmøter som til sist har resultert i søknad om tilskudd over spillemidler sendt til NFK. Narvik Turvei til Tøttadalen. Samarbeid med Narvik kommune og Narvik Skiklubb. 10

12 Søknad om tilskudd sendt til Narvik kommune, Sildvikmidler i 2011 kr ,- Kjøpsvik Turer i Kjøpsvik. Samarbeid med Tysfjord kommune. Søkt om tilskudd men ikke innvilget. Narvik Slåttvika Opparbeiding av bade og rekrasjonsområde. Søkt tilskudd fra Sildvikmidler, tildelt kr ,- tilskuddet satt på fond da det er mangler kr ,- til fullfinansiering. Presentasjon av et turmål i hver kommune Friluftsrådenes Landsforbund hadde 25 årsjubileum i I den anledning ble kommunene i Ofoten invitert til å presentere et friluftslivsområde/mål i sin kommune. Evenes valgte å presentere Strandvatnet rund og Narvik valgte Tøttadalen. På friluftrådets hjemmeside kan en lese presentasjoenen. De andre tre kommunene valgte å ikke premme noe forslag. Geopark Etter å ha vært i Soknedal kommune på en ansatte samling i regi av Friluftsrådenes Landsforbund og Dalane friluftsråd ble vi her gitt en orientering om Magma Geopark i Soknedal. Det slo meg da at jeg må sjekke ut muligheten for å etablere Geopark i Ofoten.Jeg tok dette opp med styret og leder for Ofoten regionråd. På bakgrunn av positive tilbakemelding startet arbeidet med å utarbeide et skisse til prosjektplan. Høringsuttalelser og involvering i planarbeid Høringsuttalelse 17.3 Tillatelse til uttak av grunnvann til Bjerkvik vannverk i Narvik kommune Høringsuttalelse Forvaltningsplan for Grunnvannet naturreservat i Ballangen 13 Representasjon Leder har deltatt på: Styreleder samling på Gardemoen i februar Årsmøtet i FL 17. juni i Ålesund Daglig leder har deltatt på: FL sin samling «Læring i friluft» i Oslo januar Friluftskonferanse i Ålesund 15., 16., og Årsmøtet i Ålesund 17. juni 30.4 Møte med Narvik kommune, Utekontakten mars 2011 Orienterte om Friluftsrådets arbeid Årsmøtet til Evenes Turlag Møte 3.5 med Tysfjord kommune, Samisk senter Arran og Drag aktivitet, vernet bedrift mfl. Årsmøtet Friluftsrådenes landsforbund fredag 17. juni 2011 i Ålesund Seminar Helsefremmende barnehager i Bodø oktober Samrådsmøte vedr. Skogvatnet vindparkverk, Tysfjord samling daglig ledere Gardermoen Ansattesamling Stavanger Dalarne friluftsråd Befaring Vassdalen Vannverk 30.9 og Befaring Tøttadalen Utbedring av vei opp til Førstevannet Samling daglige ledere. Sted: Haugestund Deltatt på Livreddningskursrettet mot skoler og fritid 1.12.Skatter i fjell. - Til stede på lansering av bok på HiN 9.12 Samling daglig ledere Oslo, Friluftsrådenes Landsforbund 11

13 14. Samarbeid med myndigheter, institusjoner og frivillige organisasjoner 5.5 Befaring Slåttvik i Narvik opparbeiding av u.u. bade- og rekreasjonsområde Møte med Narvik kommune, Enhet fysioterapi, Postkassetrimmen, Etablere lavterkel tilbud Myklebostad, Workshop etablering av turgruppe Møte med Narvik kommune Enhet kultur Samarbeidsavtale Møte med Narvik kommune Arbeidsavtale, Kartlegging og verdisetting Møte i Ballangen vedr. NaturLos Møte med Ofoten Regionråd om hva som rører seg Møte med Tysfjord kommune, Stig og Svein Møte med NOT, Barnas Turlag turer Deltatt på samling for alle friluftsrådene i Nordland i regi av Nordland fylkeskommune Løns-smia, Lønsdal Ofoten Friluftsråd har videreført samarbeid med (uprioritert rekkefølge): Direktoratet for Naturforvaltning Helsedirektoratet Kulturdepartementet Nordland fylkeskommune Friluftsrådenes Landsforbund De tre øvrige friluftsrådene i Nordland, Salten, Polarsirkelen og Vesterålen. Friluftsrådene i Troms, Ishavskysten og Midt-Troms Fylkesmannen i Nordland Kommunene i Ofoten Statens Kartverk Statskog Narvik Destinasjon Narvik Forum for natur og friluftsliv i Nordland RKK Ofoten Evenes Turlag Narvik Skiklubb Ballangen Idrettslag Ballangen Speiderforening Bjerkvik Idrettsforening Ankenes Alpinklubb Narvik Røde Kors Narvik speideren Norsk Folkehjelp Narvik Båtforening Narvik og Omegn turistforening Narvik og omegn Jeger og fiskeforening Unge Kvinners Sanitetsforening avd. Narvik Evenes Syns og Mestringssenter Evenes Idrettslag Evenes Kystlag Drag Arrangement Museum Nord, Ballangen Tysfjord og Narvik 12

14 Ballangen (turlag) Ballangen Jeger og fiskeforening Kjøpsvik Trimgruppe Myklebostad grendelag Tjeldsund 4 H Hol Ofoten guides Nova Turlag andre vedlegg: Regnskap 2011 Budsjett 2012 Narvik 30. mai 2012 Tove Kvannmo Styreleder Anne-Margrethe Roll daglig leder 13

15 Dato: Saksbehandler: Anne Margrete Roll Sak HS 21/12 Opptak av Gratangen kommune som deltager i Forslag til vedtak: Gratangen kommune tilsluttes som medlem av. Saksopplysninger: I henhold til vedtekter for 4 Årsmøtet, skal årsmøtet behandle saker om medlemskap for kommuner. Gratangen kommune hadde saken om medlemskap til behandlet i kommunestyret den , saksnr 29/12. Gratangen kommune vedtok å delta i. Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner

16 Handlingsplan 2012 Handlingsplan og budsjett Adr: co/narvik kommune e-post: Besøksadresse: Kongens gate 94 Tlf mob Nettside:

17 Handlingsplan 2012 Innholdsfortegnelse side Organisasjon 1 Sikrede friluftslivsområder 1 Generell drift 1 Økonomi 2 Visjon og overordnede mål 3 Målsetninger og tiltak 4 Friluftsliv og folkehelse 4 Kartlegging og verdisetting av friluftsområder 6 God kontakt med myndighetene og frivillige organisasjoner 6 Påvirknings og holdningsarbeid 7 2 Adr: co/narvik kommune e-post: Besøksadresse: Kongens gate 94 Tlf mob Nettside:

18 Handlingsplan 2012 Organisasjon er et interkommunalt samarbeidsorgan som arbeider for fremme av friluftslivet. Friluftsrådet ble etablert i 199?. ivaretar friluftslivet i 6 kommuner: Ballangen, Evenes, Gratangen, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord, som alle er likeverdige medlemmer. Narvik kommune er vertskommune. Friluftsrådet består av en representant fra hver medlemskommune. Det er ansatt daglig leder i 100 % stilling med kontorsted på E-verkbygget tilhørende Narvik kommune. Geografisk beliggenhet, arealer og befolkningsgrunnlag Kommunene ligger i indre Ofoten og omkranser Ofoten. Det bor nærmere mennesker fordelt på 5294 km2. Befolkningstettheten varier mye fra kommune til kommune ( se tabell 1) Kommune Areal km2 Antall innbyggere Ballangen Evenes Gratangen Narvik Tjeldsund Tysfjord kommuner Ballangen Evenes Gratangen: Narvik: Tjeldsund: Tysfjord Fagernesleira Fjelldalsskaret Tjeldnes (Odden) Breivika (mot Myklebostad Generell drift: Kontoret driftes av daglig leder i 100% stilling. I tillegg er det personer korttids engasjement i forbindelse med prosjekter. I løpet av året ønsker en å del-/fullfinansiere prosjektstilling gjennom prosjekter. Målsetningen på sikt er å kunne ha 2 faste stillingshjemler i. I tillegg til forefallende kontorarbeid, skal administrasjonen: Være sekretær for styret i. Serviceorgan for medlemskommunene Sende ut annet relevant materiell og informasjon. Videresende saker som kan være aktuelle å arbeide med for styremedlemmer og 3 Adr: co/narvik kommune e-post: Besøksadresse: Kongens gate 94 Tlf mob Nettside:

19 Handlingsplan 2012 kommune administrasjon. Utarbeide prosjekter, søke og følge opp søknader om tilskudd. Rapportering Være behjelpelig med utarbeidelse av søknader i prosjekter som kommunene har. Lage nyhetssaker for hjemmesiden og oppdatere denne. Informere om s arbeid på hjemmesiden Legge ut møtebøker fra styremøtene på nettsiden. Drift, forvaltning og kompletering av utlånssentralen Arbeide aktivt for å øke antall kommuner i. Kommuner som er aktuelle er; Gratangen, Lavangen, Salangen og Skånland. Økonomi: s administrasjon skal: Sørge for at de økonomiske ressursene utnyttes effektivt, og at vedtatt budsjett overholdes. Arbeide med å sikre det økonomiske grunnlaget for driften av 2012 og Følge opp regnskapstjenester som kjøpes fra Narvik kommune, enhet Kultur. Kommunerepresentanter politisk valgt: Det må bli et større fokus på å få engasjerte representanter i styret. Trekke inn vara representantene i styremøtene. Jobbe tettere med kommuneadministrasjon i kommunene i saker som omhandler friluftsliv og folkehelse. Visjon og overordna mål Visjon Friluftsliv - for alle Strategi arbeide for at flere mennesker, i alle livsfaser og med ulike fysiske forutsetninger, benytter naturen i sunn aktivitet til alle årstider ved å legge forholdene til rette for fysisk aktivitet med spesiell fokus på barn og unge. søke å skape en økt forståelse for friluftslivets betydning for den fysiske, sosiale og mentale helsetilstand informere om og bidra til å utvikle regionens friluftsmuligheter for en økt utbredelse av friluftslivet generelt. Motivere medlemskommunene til og bistå dem med kartleggings- og planarbeid innen området friluftsliv. bidra til å samordne innsatsen fra ulike aktører gjennom felles informasjons- og planarbeid vedrørende friluftslivet i regionen - og i egen regi utføre prosjektrettede fellesoppgaver Overordna mål skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige 4 Adr: co/narvik kommune e-post: Besøksadresse: Kongens gate 94 Tlf mob Nettside:

20 Handlingsplan 2012 myndigheter og friluftsinteressene for øvrig arbeide for: - øke forståelsen for friluftslivets betydning, bedre friluftslivskultur og utbedrelse av friluftslivet - sikre og utvikle regionens friluftsmuligheter Målsetninger og tiltak Målsetning 1: Friluftsliv og Folkehelse: skal arbeide for å fremme friluftslivet og folkehelsen i Nordland: Fylkestinget i Nordland vedtok i 2007, Handlingsplan folkehelsearbeid for Nordland fylkeskommune. Ofoten friluftsliv har skrevet partnerskapsavtale med NFK. Ofoten friluftsråd vil ta utgangspunkt i NFK vedtatte plan angående folkehelse arbeid. Folkehelsearbeid med særlig vekt på: - Fysisk aktivitet/friluftsliv - Kosthold - Psykisk helse - Kommunalplanlegging Tiltak: skal: Etablere folkehelseprosjekt med utgangspunkt i samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune, folkehelsearbeid med vekt på prosjekt. Tiltak Beskrivelse Ansvar Tid/frist Kostnad Helsefremmende barnehager Videreføre læring i friluft Helsefremmende skoler Videreføre læring i friluft, Arrangere seminar Tema Folkehelse i friluft med fokus på sikkerhet målgrupper er skoler og barnehager, helsepersonell, kommunens ledelse Arrangere seminar Tema Stedsbasert læring Kart i skole Målgruppe skoler Fellesturer initiativtaker og rådgiver. Barn i natur. Lavterkel arrangerearrangement Ungdom i natur Lavterkel arrangerearrangement Utarbeide forprosjekt rettet Innhente tilbud på Elektronisk mot bedrifter, flere i aktivitet registreing av trimturer i oftere. kommunene 5 Adr: co/narvik kommune e-post: Besøksadresse: Kongens gate 94 Tlf mob Nettside:

Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 % stilling.

Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 % stilling. forum for natur og friluftsliv Nordland ARBEIDSPLAN 2013 ORGANISASJON Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 %

Detaljer

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd fredag 25.juni 2010 kl. 09:45 Korshamn, Kjeldebotn Til: Leder Bjørnar Pettersen, nestleder Karen Margrethe Kuvaas, Jardar Jensen, Anne-Rita Nicklasson,

Detaljer

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.11 30.04.12

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.11 30.04.12 Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.11 30.04.12 0 Administrasjon - arbeidstidsbruk 0.1 Ansatte ressurs: Det legges opp til en arbeidskapasitet i Friluftsrådet på 2,1 årsverk fordelt slik:

Detaljer

Vår ref.: rs Saksbehandler: Arkiv: adm/m/s Deres ref.: Dato:

Vår ref.: rs Saksbehandler: Arkiv: adm/m/s Deres ref.: Dato: Årsmøte 2016 Protokoll Vår ref.: rs Saksbehandler: Arkiv: adm/m/s Deres ref.: Dato: 11.5.2016 Til stede: Delegater Helge Hveding, Ballangen kommune Per Anders Robertsen, Evenes kommune, etter kl. 14.10

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 25.januar 2013, kl. 10:00-14:00 Bjerkvik hotell Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd 01.05.10 30.04.11

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd 01.05.10 30.04.11 Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd 01.05.10 30.04.11 0 Administrasjon - arbeidstidsbruk 0.1 Ansatte ressurs: Det legges opp til en arbeidskapasitet i Friluftsrådet på 2,4 årsverk fordelt slik: Daglig

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER Morten Dåsnes, daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund www.friluftsrad.no Hovedtema - Om friluftsliv

Detaljer

Sikring som instrument i friluftslivsarbeidet

Sikring som instrument i friluftslivsarbeidet Sikring av friluftslivsområder 20.10.2016 Sted: Narvik Regional samling Sikring som instrument i friluftslivsarbeidet Ofoten Friluftsråd Visjon «Friluftsliv for alle» Overordnet mål Bygge friluftsliv

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Innledning. Regionrådet har i 2012 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik.

Innledning. Regionrådet har i 2012 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik. Årsmelding 2012 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye interkommunale

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Handlingsplan 2009-2011

Handlingsplan 2009-2011 Handlingsplan 2009-2011 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN... 3 1.1. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD... 3 1.2. BEFOLKNINGSGRUNNLAG... 3 1.3. SIKREDE FRILUFTSOMRÅDER... 3 2. VISJON OG OVERORDNA

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2009 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye

Detaljer

Friluftsråd. www.friluftsrad.no

Friluftsråd. www.friluftsrad.no Friluftsråd www.friluftsrad.no 2009 LOKAL FORANKRING - SENTRAL KONTAKT Interkommunale friluftsråd Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. I

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 3. november 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik

Detaljer

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.2013 30.04.2014

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.2013 30.04.2014 Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.2013 30.04.2014 0 Administrasjon - arbeidstidsbruk 0.1 Ansatte ressurs: Det legges opp til en arbeidskapasitet i Friluftsrådet på 3,3 årsverk fordelt

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 11.05.12, kl. 10-12 Salongen, Narvik kulturhus Til: Tore Nysæter (leder), Tor Asgeir Johansen (nestleder), Jardar Jensen, Anne-Rita Nicklasson,

Detaljer

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: Friluftsrådet Vest FRILUFTSRÅD www.friluftsrad.no Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: FL 2014 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 friluft@online.no INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Hva er

Detaljer

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak Årsmøte med 13 eierkommuner Styret Friluftsrådets administrasjon Tiltak Styret: Kommunene: Rauma, Kristiansund, Tingvoll, Eide, Fræna, Averøy, Sandøy, Gjemnes, Nesset, Misund, Aukra, Molde og Sunndal.

Detaljer

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 1. Medlemspleie og nye medlemmer 10 kommuner og Møre og Romsdal JFF er medlem i FR. Kommunene Rauma og Tingvoll kommer med som nye kommuner i 2012. Det ble arbeidet

Detaljer

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2009

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2009 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2009 1. STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd ble etter en prøveperiode på 3 år etablert som en permanent satsning 1. januar 2007 i regi av Vesterålen regionråd

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 22. mai 2015 kl 11:00 Myklebostad kulturhus, Tjeldsund

INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 22. mai 2015 kl 11:00 Myklebostad kulturhus, Tjeldsund 11. mai 15 INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 22. mai 2015 kl 11:00 Myklebostad kulturhus, Tjeldsund Innkalt: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

Innkalling til møte i representantskapet i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i representantskapet i Ofoten regionråd Innkalling til møte i representantskapet i Ofoten regionråd fredag 07.06.13, kl. 10:30 Rica Hotell, Narvik Til: Formannskapene i deltagerkommunene som til sammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse i landsomfattende prosjekt.

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse i landsomfattende prosjekt. Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201200335-57 Lillehammer, 17. april 2015 Deres ref. : Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse

Detaljer

Temaplan for stier og løyper i Narvik. Torsdag Ragnhild Sandøy

Temaplan for stier og løyper i Narvik. Torsdag Ragnhild Sandøy Temaplan for stier og løyper i Narvik Torsdag 26. 3. 2015 Ragnhild Sandøy Program 18:00 Velkommen. Om mål med kvelden. Randi Melgård 18.05 Om planarbeidet målsettinger, organisering og framdrift. Ragnhild

Detaljer

KOMMUNE REPR/VARAREPR ADRESSE BEIARN Anne Maren Wasmuth vara: Tom Antonsen

KOMMUNE REPR/VARAREPR ADRESSE BEIARN Anne Maren Wasmuth vara: Tom Antonsen 1 Salten Friluftsråd, Årsmelding 01.05.10 30.04.11 0 Tillitsvalgte og ansatte 0.1 Medlemmer Kommunemedlemmer Kommunerepresentanter er oppnevnt i etterkant av kommunevalget høsten 2007. Tabellen viser kommunerepresentanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 30.11.2010 Tid: 09.00 10.35 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl Forfall:

Detaljer

Kunnskapsgrunnlaget - prosjekter i Nordland Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlaget - prosjekter i Nordland Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlaget - prosjekter i Nordland Fylkeskommune Plankonferansen 2012 Prosjektleder NFK, Gudrun Hagen, 12.12.2012 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Kunnskap og utredninger de

Detaljer

Folkehelsealliansen Nordland Arbeidsgruppe Helsefremmende bo- og nærmiljø. Status pr 05.05.15.

Folkehelsealliansen Nordland Arbeidsgruppe Helsefremmende bo- og nærmiljø. Status pr 05.05.15. Folkehelsealliansen Nordland Arbeidsgruppe Helsefremmende bo- og nærmiljø Status pr 05.05.15. Medlemmer i gruppa: Mental Helse Statskog FNF (Forum for Natur og Friluftsliv) Nordland Fylkeskommune Trygg

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Hermod Steen Jan Helge Hardersen H Mona Bjerkaas Larsen Gunnar Flygel HTL

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Hermod Steen Jan Helge Hardersen H Mona Bjerkaas Larsen Gunnar Flygel HTL Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.09.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Albert Kjerstad Medlem

Detaljer

Årsrapport 2005 Vesterålen Friluftsråd

Årsrapport 2005 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2005 Vesterålen Friluftsråd Rolf Olav Johnsen (Melbu), Steinar Henriksen (SFK Ajaks) og Kjetil Paulsen (Sortland) i bakken på vinteraktivitetsdagen på Kleiva. Foto: Tone M Sørensen 1. STYRING

Detaljer

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen.

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen. Saksnr.: 19/2011 Møtedato: 29.11.11 Sakstittel: Forslag til arbeidsprogram for 2012 1. Friluftsrådets kontorbygg Etter at FR kjøpte bygget i 2010 var fjoråret et ordinært driftsår. Lensmannen faktureres

Detaljer

LEDERSAMLING FRILUFTSRÅDENE

LEDERSAMLING FRILUFTSRÅDENE LEDERSAMLING FRILUFTSRÅDENE 11.-12. februar 2016 16.00 Presentasjonsrunde 16.30 Nye kommunestyrer og fylkesting, v Henry Tendenes 17.45 Forum for natur og friluftsliv, Morten Dåsnes 18.30 Valgkomiteens

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer. Helse- og omsorgssjef, sak 31/16

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer. Helse- og omsorgssjef, sak 31/16 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.04.2016 Tid: 10:00 14:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Velkommen. til folkemøte. http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen. Midt i opplevelsen

Velkommen. til folkemøte. http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen. Midt i opplevelsen Velkommen til folkemøte http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen Agenda Hvorfor reform, statens målsettinger Vedtak så langt i Evenes Spørsmål og avklaringer Gi oss dine innspill, hva skal

Detaljer

Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder

Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder Hvorfor er friluftsliv så viktig? Ferske tall viser at. - KUN 3 av 10 barn og voksne oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger

Detaljer

Handlingsplan 2011-2012 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD

Handlingsplan 2011-2012 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Handlingsplan 2011-2012 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.april 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN... 3 1.1. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD... 3 1.2. BEFOLKNINGSGRUNNLAG... 3 1.3. SIKREDE FRILUFTSOMRÅDER... 4

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Det norske Arbeiderparti Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Tommy Kristensen og Johan Daniel Hætta

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Det norske Arbeiderparti Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Tommy Kristensen og Johan Daniel Hætta HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Drag Samfunnshus Møtedato: 19.12.2016 Tid: 09:00-17:45 Til stede på møtet Det norske Arbeiderparti Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Tommy Kristensen og Johan

Detaljer

Årsmelding. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Mars 2010

Årsmelding. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Mars 2010 Årsmelding 2009 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Mars 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virksomhet i råd og administrasjon... 3 1.1. Medlemmer... 3 1.2. Administrasjonen... 3 1.3. Møteaktivitet, kurs og konferanser...

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Olaf Hanssen NESTL AP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Olaf Hanssen NESTL AP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 13.20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Rapport 2011: Læring i friluft

Rapport 2011: Læring i friluft Rapport 2011: Læring i friluft Læring i friluft Læring i friluft er friluftsrådenes og FLs felles tiltak for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO med utgangspunkt i vår

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl 09.30)

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl 09.30) HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 26.01.2009 Tid: 09.00 14.10 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Til: Kristin Tørum, Astrid Rutherford, Trond Mathiassen, Svein Kvakland, Rune Skatt og Birgitte Henriksen Fra: Randi Helland Stråtveit Tid: Torsdag 17.09.12 kl 09.00 15.30 Sted:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 10:00 12:59 Tilstede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Johan Daniel Hætta, Alfhild Larsen, Svein Arne Jakobsen Jan Einar

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær og merforbruk

Detaljer

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN Alstahaug kommune PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN for Arbeidet med forvaltningsplan for Åsen i Sandnessjøen September Prosessplan vedtatt av: Planutvalget den 19.09.13, sak 35/13 Prosessplan sist endret den:

Detaljer

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv forum for natur og friluftsliv TROMS Tromsø kommune Kultur og idrett Epost: postmottak@tromso.kommune.no 28. mars 2014 Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 natur-

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Årsrapport 2004 Vesterålen Friluftsråd

Årsrapport 2004 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2004 Vesterålen Friluftsråd Foto: Alf Oxem 1. STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd er organisert som et 3-årig prøveprosjekt under Vesterålen Kulturutvalg med Vesterålen regionråd

Detaljer

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - et frivillig interkommunalt samarbeidsorgan mellom: Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Evje og

Detaljer

Visjon: Bedre folkehelse og miljø i Salten

Visjon: Bedre folkehelse og miljø i Salten (HMTS) Interkommunalt selskap (IKS) Opprettet 2004 Representantskap-styre Administrasjon: 4 ansatte Basisoppgaver - basistilskudd 11 eierkommuner: 81 000 innbyggere Værøy Røst Delegert myndighet til å

Detaljer

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2008

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2008 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2008 Årsrapport Vesterålen Friluftsråd 2008 2 1. STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd ble etter en prøveperiode på 3 år etablert som en permanent satsning 1.

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Svein

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2010 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye

Detaljer

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2011

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2011 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2011 STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd ble etter en prøveperiode på 3 år etablert som en permanent satsning 1. januar 2007 i regi av Vesterålen regionråd

Detaljer

Referat fra styremøte den 10. desember 2012 i Molde.

Referat fra styremøte den 10. desember 2012 i Molde. Til: Styre og varamedlemmer, FNF, 13.12. 2012 medlemskommuner, fylke og Friluftsrådets Landsforbund Referat fra styremøte den 10. desember 2012 i Molde. Tilstede: Olav Bjørn Nilssen, Gjemnes kommune Bente

Detaljer

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv IS-1781 Innhold Hva er en utstyrssentral 2 Bakgrunn 2 Hvorfor utstyrssentral 3 Felles mål 3 Suksesskriterier 3 Råd for etablering av utstyrssentral

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Lunde MEDL AP Stig Kristensen MEDL BYH Hermod Steen MEDL H Torbjørn Solås MEDL H

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Lunde MEDL AP Stig Kristensen MEDL BYH Hermod Steen MEDL H Torbjørn Solås MEDL H Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.08.2015 Tid: 17:00 18:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER 2012-2013

KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER 2012-2013 Alstahaug kommune KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER 2012-2013 Innhold 1 Bakgrunn:... 2 2 Formål med kartleggingen:... 2 3 Prosjektgjennomføring:... 3 4 Resultat:... 4 5 Høring og videre arbeid:...

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Troms fylke trygt og tilgjengelig

Troms fylke trygt og tilgjengelig tromsfylke.no Troms fylke trygt og tilgjengelig Et prosjekt om skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid 2009-2012 Samling for fylkene om folkehelse 7. mars 2012 tromsfylke.no Hvorfor prosjektet?

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 15:00 18:30

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 15:00 18:30 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 14.09.2015 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Årsmelding. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011

Årsmelding. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011 Årsmelding 2010 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virksomhet i råd og administrasjon... 3 1.1. Medlemmer... 3 1.2. Administrasjonen... 3 1.3. Møteaktivitet, kurs og konferanser...

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Saknr. 15/431-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune går inn i et fireårig prosjekt i perioden 2015-2018 hvor hovedmålet

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer. Rådmann Møtesekretær

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer. Rådmann Møtesekretær Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Rådhuset Dato: 22.01.2013 Tid: 09:30 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 10:00 17:00

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 10:00 17:00 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 19.11.2015 Tid: 10:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen

Detaljer

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Verdiskaping i utmarka v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Landets største grunneier Vi eier på vegne av fellesskapet ca. 1/5 av Norge over 80% av Statskogs grunn

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Friluftsliv til det beste for reiseliv og folkehelse Natur og folkehelse Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Tina Bringslimark, Lister Friluftsråd Nordbergkonferansen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

ÅRSMELDING MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD 2009

ÅRSMELDING MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD 2009 ÅRSMELDING 2008 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virksomhet i råd og administrasjon...3 1.1. Medlemmer...3 1.2. Administrasjonen...3 1.3. Møteaktivitet, kurs og konferanser...3 1.4. Friluftsrådenes

Detaljer

Prinsipprogram Friluftsliv. - en naturlig del av hverdagen for alle.

Prinsipprogram Friluftsliv. - en naturlig del av hverdagen for alle. Prinsipprogram 2014-2019 Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle www.friluftsrad.no PRINSIPPROGRAM 2014-2019 Visjon Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle Slagord Vi har RÅD til

Detaljer

Hvor langt skal vi gå?

Hvor langt skal vi gå? Invitasjon til Landskonferanse friluftsliv Salten, 14.-15. juni 2012 Hvor langt skal vi gå? Program Torsdag 14. juni Torsdag fram til lunsj er felles med Anleggskonferansen 2012 08.00 09.00 Registrering,

Detaljer

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen.

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen. Side 1 av 10 Årsmøte. Søndag 15.03.2009 Kl 1600 i Operasjonsentralen. Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. Referat. Side 2 av 10 Agenda: 1. Kort presentasjon av sittende styre. 2. Årsrapport for 2008. 3.

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.02.2014 Tid: 09:30 16.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt for informasjonsportal 02.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø

Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø Rapport for Prosjektåret 2008 (pr 01.11.08) Kommunene Mandal, Lindesnes, Marnardal,

Detaljer

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Sammendrag Det vises til invitasjon fra Nordland fylkeskommune med invitasjon til deltakelse i kartlegging

Detaljer

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007.

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Årsmelding for 2008 Generelt I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Vi har aktivt arbeidet for å øke kompetansen vår rundt frivillig arbeid, for best mulig å kunne støtte

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 14. mars 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Ullr, Ullensaker rådhus.

Referat fra styremøte i ØRU 14. mars 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Ullr, Ullensaker rådhus. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 26. mars 2013 Referat fra styremøte i ØRU 14. mars 2014

Detaljer

Til Styret i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, medlemskommuner, Møre og Romsdal fylkeskommune, FNF ogfl

Til Styret i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, medlemskommuner, Møre og Romsdal fylkeskommune, FNF ogfl Dato: 19.2 2014 Til Styret i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, medlemskommuner, Møre og Romsdal fylkeskommune, FNF ogfl Referat fra Styremøte den 12. februar kl. 10.00 i Kristiansund. Tilstede: Styreleder

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET

REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET Dato: 20.01.15 Vår ref: RR-protokoll-2015-01-20 Tid: Tirsdag 20. januar kl. 12.30-15.00 Sted: Kunnskapsparken, Finnsnes, møterom 221 Til stede: Ordførere: Rådmenn: Sekretariat:

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013 Kommunestyresalen, Nesset kommunehus kl. 1800 2115 Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid:

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 12.30 16.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Yngve Hansen, Willy Adolfsen, Sverre Riska og Svein Danielsen (observatør)

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Yngve Hansen, Willy Adolfsen, Sverre Riska og Svein Danielsen (observatør) Møte nr. 6-2010 Emne Referat Hovedstyremøte, PROFO Møtetidspunkt Lørdag 14.08.10 kl 1130 1800 Søndag 15.08.10 kl 1130-1300 Møtested Kreftforeningen,Tønsberg/ Quality Hotell Tønsberg Referent Andreas Hole

Detaljer