NØDSAMBANDSPLAN FOR BERGENSGRUPPEN NORSK RADIO RELÆ LIGA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NØDSAMBANDSPLAN FOR BERGENSGRUPPEN NORSK RADIO RELÆ LIGA"

Transkript

1 1 NØDSAMBANDSPLAN FOR BERGENSGRUPPEN AV NORSK RADIO RELÆ LIGA Revidert 22. mars

2 2 INNHOLD 1.0 Informasjon om NRRL sambandstjenesten. 1.1 Hovedplan 1.2 Nødsambandsplan 2.0 Sambandsplan for Bergensgruppen av NRRL 2.1 Dekningsområde 2.2 Identifikasjon og felles kallesignal 2.3 VHF sambandet/repeater oversikt. 2.4 Organiseringen av HF - sambandet i Bergensgruppen av NRRL 3.0 Sambandsforskrifter 3.1 Fonetisk alfabet 4.0 Nød - sambandsøvelser 5.0 Alarmplan/Personelloversikt 6.0 Huskeliste ved utrykning (personlig utstyr) 7.0 Liste over gruppenes nettkallesignaler 8.0 LOGG eksempel 1.0 INFORMASJON OM NORSK RADIO RELÆ LIGA - 2

3 3 SAMBANDSTJENESTEN Norsk Radio Relæ Liga - Sambandstjenesten er engasjert i Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum FORF. FORF er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som er engasjert i norsk offentlig redningstjeneste. Det skal være et politisk uavhengig og nøytralt organ som det kreves at medlemmene i de tilsluttede organisasjoner gjør sin tjeneste uten vederlag. Tilsluttede medlemsorganisasjoner i FORF: De alpine Fjellredningsgruppene (KARG) Norsk Grotteforbund (NGF) Norsk Aero Klubb Flytjeneste Norges Røde Kors Hjelpekorps Norsk Folkehjelp Sanitet Norske Redningshunder Norsk Radio Relæ Liga - Sambandstjenesten Norsk Radio Relæ Liga - Sambandstjenesten har som formål å yte reserve nød- og katastrofesamband til ansvarlig myndighet (dvs. politiet), ved å benytte radioamatørenes kompetanse og materiell. Tjenesten vil også kunne nyttes av de øvrige frivillige organisasjonene innen redningstjenesten når det foreligger avtale om det. Sambandstjenesten utfører også årlig et stort antall sambandsoppdrag i forbindelse med idrettsarrangementer og andre allmennyttige arrangementer. Graden av beredskap er avhengig av de avtaler som gjøres lokalt. Justisdepartementet har anmodet politimestrene om å legge forholdene til rette for samarbeid med Norsk Radio Relæ Liga - Sambandstjenesten. Enkelte av gruppene har også samarbeidsavtaler med de lokale Røde Kors Hjelpekorps. 3

4 4 1.1 HOVEDPLAN Denne sambandsplan er utarbeidet etter Retningslinjer for NRRL s nød og katastrofesamband (nødsambandstjenesten) og er ment å være et stasjonært og mobilt sambandstilbud for våre ansvarlige myndigheter i tilfelle nød/katastrofe eller andre hjelpeaksjoner. Det er i denne plan også tatt sikte på å opprette samband med våre nabogrupper. Dette for å kunne føre et samband fra deres nødsambandsnett tilbake til Hovedredningssentralen på Sola.. Dette sambandet er basert på HF, VHF- telefoni eller digitale modes etter behov. Nødsambandet vil bli basert på HF/VHF etter de behov den enkelte situasjon måtte kreve. Sambandet innen det aktuelle område (skadested) vil primært være et direkte samband på VHF bestående av bærbare apparater. Ved fremskutt KO bør det i tillegg være en mobil stasjon for HF evt. VHF. Samband tilbake til stasjonær hovedstasjon vil foregå på HF/VHF etter behov. Bemanningen av sambandsenhetene kan i åpningsfasen bli som følger: LRS (Nettleder) (VHF) 1 operatør HF samband sentral (HF +VHF) 1 operatør Skadested (VHF/HF) 1 operatør Avhengig av behov og i samarbeid med LRS, kan bemanningen økes utover dette. Nettleder er ansvarlig for at det innkalles reserver og sette opp vaktlister, samt påse at utstyr blir rekvirert etter behov. Mobil sambandsenhet skal være utstyrt for minimum 6 timers drift. Nødsambandskoordinator er ansvarlig for at det blir utarbeidet alarmplan/personelloversikt og at denne sendes NRRL s kontor. Personelloversikten gjøres også tilgjengelig for LRS. Planen/oversikten oppdateres ved forandring i personellsituasjonen, eller trekkes tilbake når materiell eller mannskapssituasjonen i gruppen ikke lenger er tilstrekkelig for oppgaven. Bergensgruppens primære varslingstelefoner finnes på internett sidene for deltakerne i FORF samarbeidet, Varslingstelefoner for redningstjenesten under overskriften VAKTSTASJONER. Se Alle deltakerne i Bergensgruppens nødsambandsberedskap plikter å gjøre seg nøye kjent med innholdet i planen, og følge denne i den utstrekning som situasjonen tillater og etter nærmere instruks fra nettleder. Bergen, 22. mars 2004 for Bergensgruppen av NRRL Hans Chr. Haaland Nødsambandskoordinator 4

5 5 1.2 NØDSAMBAND GENERELT Denne plan har som mål å sikre en rask, effektiv og rasjonell utnyttelse av personell og materiellressurser som Bergensgruppenav NRRL kan stille til disposisjon ved redningsaksjoner Planen kan bli iverksatt ved ulykker/uhell som f eks. ved ettersøkning, flyhavarier, skred, flom, brann og forurensingskatastrofer ol. Varsling om ulykker/uhell og anmodning om assistanse vil komme fra Lokal Redningssentral (LRS) IVERKSETTELSE Nødsambandsplanen iverksettes etter ordre fra Politimesteren i Hordaland eller den han bemyndiger. Videre iverksettelse skjer ved ordren "OPERASJON NØDSAMBAND VED BORTFALL AV DET OFFENTLIGE STRØMNETTET, SKAL ALLE DELTAKERNE I NØDSAMBANDSGRUPPEN, SOM HAR BATTERIDREVET 2M UTSTYR TILGJENGELIG, SLÅ PÅ UTSTYRET OG LYTTE PÅ BERGENSREPEATEREN - LA5BR - I KANAL RV60, FOR MULIGE ANMODNINGER OM SAMBANDSASISTANSE/HJELP VARSLING Vaktstasjonen eller den av Bergensgruppens nødsambands medlemmer som først blir varslet om behov for nødsamband varsler over VHF repeaterne i området: Bergen - LA5BR i kanal RV60, Uskedal - LA5VR i kanal RV50 og Gulen - LA8GR i kanal RV62. Varsling av de enkelte medlemmer vil også kunne finne sted via telefon og .. CQ CQ CQ de (kallesignal) OPERASJON NØDSAMBAND - etterfulgt av en kort orientering om situasjon og ber personell melde seg. Vedkommende er videre ansvarlig for å varsle iht. varslingslisten. Et minimum på 3 personer må til for et tilfredsstillende samband i åpningsfasen. Den som mottok meldingen rapporterer til LRS når dette er oppnådd, eventuelt når tid sambandet kan opprettes LEDELSE Nødsambandet ledes av den som gruppens nødsambands koordinator har utpekt, eller av den som først blir varslet i.h.h.t varslingslisten. Nødsambandsleder (nettleder) vil normalt operere fra LRS BEMANNING Bemanningen av sambandsenhetene vil i åpningsfasen bli følgende: LRS (NETTLEDER) 1 operatør HF samband sentral (HF og VHF) 1 operatør Skadested 1 operatør Avhengig av behov og i samarbeid med LRS kan bemanningen økes utover dette Se også figur på side 7 SAMBANDSDIAGRAM FOR LE1O SAMBAND Dersom skadestedet ligger innenfor dekningsområdet til VHF repeater RV60 så benyttes denne som primær sambandsfrekvens. Nødsambandstrafikk over RV60 har prioritet over all annen trafikk. Sambandsleder påser at de enkelte ledd iht. radiodiagrammet oppretter nødvendig samband. Dersom skadestedets beliggenhet betinger opprettelse av en fremskutt mobil HF stasjon, så skal denne medbringe HF- utstyr og nødvendige antenner LOGGFØRING Sambandsleder er ansvarlig for at nødvendig loggføring foretas. Forslag til logg finnes vedlagt dette dokument. 5

6 2.0 SAMBANDSPLAN FOR BERGENSGRUPPEN AV NRRL Dekningsområde På SAMBANDSDIAGRAM FOR LE1O, vises et eksempel på sambandet Bergensgruppen av NRRL kan sette opp basert på gruppens VHF repeater - LA5BR. I tillegg til at alle de oppførte stasjoner som kommuniserer via repeater stasjonen på felles frekvens, vil også de enkelte enhetene kunne kommunisere direkte med hverandre på alternative frekvenser i 145 MHz båndet. Dette vil imidlertid være avhengig av de enkelte stasjoners aktuelle plassering i terrenget. Dekningsområdet for repeater stasjonen LA5BR, lokalisert på Ørnefjell, er med unntak av enkelte skyggesoner, Bergen sentrum, Laksevåg, Fana, Åsane og i mindre grad Arna. I tillegg er Askøy, deler av Sotra, Radøy og Lindås dekket. For de sistnevnte områdene er der imidlertid god supplerende dekning fra VHF repeater - LA8GR, som er lokalisert i Gulen. Repeater - LA5VR - lokalisert på Kattnakken, Stord. Denne gir god dekning spesielt til Bergensområdets sørlige deler. Dekningsområdet på HF er landsdekkende til de av NRRL s grupper som har opprettet nødsambandsgrupper. 2.2 Identifikasjon og felles kallesignal. Bergensgruppens felles kallesignal i forbindelse med nødsambandsoppdrag og øvelser til samme, vil være : LE1O De deltakende enheter/stasjoner tilknyttet Bergensgruppen av NRRL, er tildelt kallesignal i serien : LE1OA LE1OZ. Et anrop til LE1O betyr at vedkommende har en melding som gjelder ALLE stasjoner med kallesignal i serien LE1O. Hvis den anropende stasjonen ber om det, skal samtlige andre stasjoner kvittere for mottak av meldingen. Normalt vil meldingene gå direkte fra eksempelvis LE1OD, som kan være tildelt en utestasjon/skadested, til LE1OA som kan være tildelt og plassert på det lokale rednings senter. HRS 6

7 7 LRS NABO GRUPPE NETTLEDER LE10A HF SAMBAND SENTRAL LE1O VHF REPEATER LA5BR LE10C Tx: 145,750 MHz Rx: MHz SYKEHUS LE10B SKADESTED LE10D - SAMBANDSDIAGRAM FOR LE1O BERGENSGRUPPEN AV NRRL 2.3 VHF SAMBANDET/REPEATER OVERSIKT VHF sambandet tar som nevnt primært sikte på å dekke Bergens nærområde vha repeaterne i området. Utveksling av meldinger mellom de enkelte stasjoner kan også bli dirigert til arbeidsfrekvenser i 145 MHz båndet. Etter utveksling av melding, gjenopptar stasjonene lyttevakt på repeater ut frekvens. For stasjoner som er lokalisert høyt i terrenget, eller med tilnærmet fri sikt til motstasjonen/ repeaterne, kan rekkevidden være betydelig 7

8 8 utover det som innledningsvis er indikert BERGEN. Sambandet beregnes primært å gå via LA5BR i kanal RV60 lokalisert på Ørnefjell, BERGEN. Maidenhead Locator: Inn frekvens: Ut frekvens: Utgangseffekt: Antenne høyde: Kraftforsyning: Nød strøm: JP20OJ MHz MHz 12 W 340 m ASL 220 V nett. JA SUNNHORDLAND LA5VR i kanal RV50 lokalisert på Kattnakken, Stord. (Også benevnt som Vestlandsrepeateren.) Maidenhead Locator: Inn frekvens: Ut frekvens: Utgangseffekt: Antenne høyde: Kraftforsyning: Nød strøm: JO29RU MHz MHz 12 W 723 m ASL 220 V nett. NEI NORDHORDLAND LA8GR i kanal RV62 lokalisert i Gulen. Maidenhead Locator: Inn frekvens: Ut frekvens: Utgangseffekt: Antennehøyde: Kraftforsyning: Nød strøm: JP21NB MHz MHz 12 W 723 m ASL 220 V nett JA 2.4 Organisering av HF - sambandet i Bergensgruppen av NRRL HF sambandet tar i første rekke sikte på å dekke kommunikasjon utover Bergensområdet, og er i denne forbindelse et riksdekkende nettverk som bemannes av øvrige grupper tilhørende Norsk Radio Relæ Liga. En primær oppgave vil være å opprette kontakt med HRS og formidle kontakter til og fra distrikter utenom Bergensområdet. Mobilt HF samband vil også kunne benyttes fra posisjoner innen Bergensområdet som ikke har repeater dekning. 8

9 Frekvensvalg Nødsambandet vil på HF primært foregå på telefoni (SSB) på frekvenser i 80 og 40 M båndene, supplert av spesielt allokerte frekvenser i 60 M båndet. Hvor spesielle propagasjonsmessige forhold tilsier det, er det også mulig å benytte frekvenser i de øvrige radio amatør bånd fra 160 til 10 M. De primært benyttede frekvenser vil være som følger: 3720 khz +/- 10 khz USB 7050 khz +/- 5 khz USB 5410 og 5420 khz USB/LSB * ) *) Av hensyn til eventuell kommunikasjon med helikopter som benyttes i redningstjenesten, anbefales primært bruk av USB. Det kan imidlertid være påkrevet å benytte LSB for samband mellom nabogrupper for å unngå forstyrrelser fra andre tjenester i eller på nabokanal. Antall operatører som allokeres til operasjon på de forskjellige frekvensbånd vil være situasjonsbestemt. Ved større landsomfattende aksjoner kan de tre nevnte frekvensbånd bli operert fra 3 forskjellige stasjoner/operatører. Dette gjøres for å øke sikkerheten i sambandet. Hvis det ikke er mulig å få sendt meldingen på ett bestemt bånd på grunn av eksempelvis forstyrrelser eller andre radiomessige forhold, kan meldingen sendes på et annet bånd og fra en annen deltakende stasjon. Det forutsettes da at det er annen direkte kommunikasjon mellom disse stasjonene, enten via repeater eller direkte VHF forbindelse. I andre situasjoner vil det være tilstrekkelig at 1 stasjon med 1 operatør kan operere samtlige frekvenser etter behov. Må sambandet gå over lang tid, vil avløsere/reserver bli kalt inn. Hvis gruppens hovedstasjon eksempelvis ikke når fram til HRS, kan meldinger også dirigeres eller rele sendes via nabogruppe. 3.0 SAMBANDSFORSKRIFTER 9

10 l. NETTLEDER er normalt plassert ved LRS og er leder av sambandsnettet. Utestasjonene må rette seg nøye etter de instrukser som gis derfra Ved utrykning skal utestasjonene melde seg på avtalt nettfrekvens og klokkeslett. om, ikke bestemt klokkeslett er angitt skal utestasjonene melde seg på nettet så fort som mulig.under oppnetting av stasjonen skal prosedyren være så kort som mulig. All unødig sending av signalrapporter bør unngåes. 3. Nettet skifter frekvens når NETTLEDER finner det nødvendig for å opprettholde sambandet. Hver gang nettet skifter frekvens skal NETTLEDER kalle opp alle utestasjonene for å få bekreftet at alle har funnet den nye frekvensen. 4. Det er ikke tillatt for utestasjonene på eget initiativ å opprette samband med amatørstasjoner som ikke deltar i sambandsopplegget. Dersom NETTLEDER finner det nødvendig å rekvirere andre stasjoner for å opprettholde sambandet, nettes disse inn og blir å betrakte som utestasjoner og tildeles kallesignaler. 5. All unødig sending er forbudt. 6. I trafikksvake tider hvor det er fare for at nettfrekvens forstyrres av annen trafikk, kan NETTLEDER holde frekvensen aktivisert med uprioritert trafikk Dette gjøres bare untaksvis mens man regelmessig lytter etter eventuell melding. Det bør også annonseres med jevne mellomrom at det pågår nødsambanstrafikk på angjeldende frekvens og med oppmodning til annen lovlig trafikk om å holde frekvensen fri. 7. Utestasjoner må ikke på eget initiativ nedlegge sin virksomhet, men fortsette sin tjeneste til hovedstasjonen permitterer vedkommende utestasjon. Dersom utestasjonen av en eller annen grunn må gå QRT for en stund, skal dette meldes til NETTLEDER. Dersom en utestasjon får breakdown som ikke kan utbedres ute i felten, skal melding sendes til LRS på beste måte. 3.1 FONETISK ALFABET Når det er nødvendig å identifisere alfabetets bokstaver skal følgende fonetiske alfabet brukes: A ALFA K KILO U UNIFORM B BRAVO L LIMA V VICTOR C CHARLIE M MIKE W WHISKEY D DELTA N NOVEMBER X XRAY E ECHO O OSCAR Y YANKEE F FOXTROT P PAPA Z ZULU G GOLF Q QUEBEC Æ ÆRLIG H HOTEL R ROMEO Ø ØSTEN 10

11 I INDIA S SIERRA Å ÅSE J JULIETT T TANGO Vanskelige ord skal staves ved hjelp av det fonetiske alfabet, og hvis mulig uttales før og etter stavingen. Eksempel: Ordet CATENARY bokstaveres som: CHARLIE ALFA TANGO ECHO NOVEMBER ALFA ROMEO YANKEE Gjenta: CATENARY. 11 Tall skal sendes siffer for siffer, unntatt dersom tallet består av hele hundreder eller tusener. Eksempel: 90 - TALLTEGN NI, NULL TALLTEGN EN, TRE, SEKS TALLTEGN ETT, HUNDRE TALLTEGN FEM, HUNDRE TALLTEGN SYV, TUSEN TALLTEGN FIRE, NULL, TUSEN Foran tidsgruppe brukes ekspedisjonsordet KLOKKEN". Eksempel: Klokkeslett 12:00 leses som: KLOKKEN en to null null Tids- eller datotidsgrupper uttales siffer for siffer. Eksempel på datotidsgruppe: 21. April Kl skrives som: DTG NØDSAMBANDSØVELSER For å holde ved like ferdighet i meldingsutveksling, og for å sikre at nødsambandsutstyret fungerer, og sist men ikke minst for å motivere og samle deltakerne, vil det med ulike intervaller bli avholdt NØDSAMBANDSØVELSER. Prosedyre/gjennomføring av øvelsene. Prosedyrer som er angitt i NØDSAMBANDSPLAN FOR BERGENSGRUPPEN AV NRRL skal i hovedsak følges. Men det vil være naturlig og hensiktsmessig å legge større vekt på teknisk utprøving i forbindelse med justeringer og utprøving av nytt utstyr og nye antenner. Signalrapportering Testen forutsettes gjennomført ved at det mellom de deltakende stasjoner utveksles styrke / signalrapporter etter RS skalaen, og videre at det utveksles simulerte nødmeldinger. 11

12 12 Meldinger Meldingene skal inneholde til/fra, samt referansenummer og tidsangivelse. Selve meldingen kan være i klartekst eller sammensatt av vilkårlige tall /tegn i grupper. For å forhindre mulige misforståelser ved at tilfeldige lyttere oppfanger meldingene, SKAL DET FØR MELDING SENDES ANNONSERES : ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE MELDING FØLGER: Eksempel : Til : HRS Fra: LRS Melding nr:. 012 DTG: Tankskipet M/T "Miljøbomben med tonn tungolje grunnstøtt ved Mongstad STOPP olje lekkasje er registrert STOPP assistanse til å begrense skadeomfanget trenges omgående STOPP referanse koder abxyz xy23n STOPP ØVELSE MELDING SLUTT Loggføring og arkivering: Meldingene som sendes og mottaes skal loggføres og arkiveres. Logg og meldinger kan f. eks tenkes sendt til sambandsledelsen i NRRL for evaluering, etter testen. Fonetisk alfabet benyttes ved utveksling av meldinger. Ved sending : Les meldingen rolig og tydelig, slik at motstasjonen får tid til å skrive den ned. Be om kvittering når meldingen er sendt. Noter tidspunkt for mottak av melding. Relesending - QSP: Skal en melding eksempelvis sendes fra Oslo til Bodø, eller til/fra en hvilken som helst annen stasjon, og radioforholdene over denne avstanden i øyeblikket ikke gjør dette mulig, forsøk da å sende meldingen på et annet bånd. Hvis dette heller ikke er mulig, be da en annen mellom liggende stasjon om å relesende meldingen. 12

13 5.0 ALARMPLAN/PERSONELLOVERSIKT Bergensgruppen av NRRL s nødsamband. Oppdatert 25. mars LRS kan suksessivt kontakte nedenforstående personell til det oppnås kontakt. Den som mottar melding fra LRS skal varsle videre til det nødvendige antall mannskap er kontaktet. Vaktstasjon (Salhus) LA6GV Oscar Storås Salhusveien 168, 5107 Salhus (p) (m) Vaktstasjon (Fyllingsdalen) LA3QMA Kai Gunter Brandt Løvåsbakken 11, 5145 FYLLINGSDALEN (m) (a) Vaktstasjon (Sotra) LB8RE Jarle Eek Haganes, 5357 Fjell (p) (m) (a) Materiell ansvarlig LA7CFA Øystein Ask - Lyngbøveien 52, 5163 Laksevåg (p/a) (m) (m) Liason lokale FORF grupper LB9DE Einar Leon Olsen Lyshovden 254, 5148 Fyllingsdalen (p) (m) (a) Nødsambandskoordinator/Konsulent LA2EG Hans Chr Haaland Lokketodalen 24, 5136 Mjølkeråen (p) (m) LA4CQ Jan Haugland Flaktveitrinden 21, 5135 Flaktveit (p) (a) (m) LA9EJA Audun Kjærland Salhusveien 216, 5107 Salhus (p) (m) LA4PM Finn Fossmark 5724 Stanghelle (p) (a) (m) LA4OMA Frode E. Nybø Vadmyrveien 26, N-5172 LODDEFJORD (p) (m) LA8AL Bjørn Hodneland Storåsen 37A, 5132 NYBORG 13

14 (p) (m) LA8PDA Ole Johnny Selle Sedalsveien 171, 5098 Bergen (p) (m) (a) LA2JX Jan Helge Jakobsen Sandvikslien 16, 5037 Bergen (p) LA6HIA Asle Fonn 5357 Haganes LA8OHA Roar Elde 5337 Rong (p) (a) (m) LA5XQ Ove Storhaug Kringsjåveien 82, 5163 LAKSEVÅG (p) (m) LA3PV Trygve Sæterdal Sædalsveien 100, 5098 BERGEN ( p) (a) (m) LA8DP Anders Lyngstad Lynghaugen 1, 5053 SANDVIKEN (p) (a) (m LA7UW Claus Arne Wilhelmsen Bruskedalsreset 133, 5115 ULSET (p) (m) LA1UNA Bob Alton Skutevikstorget 6a, 5032 BERGEN (p) (a) (m) LA1VNA Johnny Astad Hardangerveien 246, 5226 Nesttun (p) (m) LA4NMA Rune Austefjord Nordre Toppe MJØLKERÅEN (m) 14

15 HUSKELISTE VED UTRYKNING (PERSONLIG UTSTYR) 2m håndapparat Antenne + coax (sjekk at plugger stemmer) DC kabel Ekstra batteri Øretelefon/ speaker-mic Blyant/papir Kle deg godt (gode sko, vindtett jakke/bukse, ekstra sokker, lue, votter, solbriller) Mat og drikke Ryggsekk 15

16 7.0 LISTE OVER GRUPPENES NETTKALLESIGNALER 16 Listen omfatter tildeling av nettkallesignaler. Kallesignalene kan bare benyttes av grupper som har fått godkjent sitt nødsambandsoppsett av NRRL i henhold til Retningslinjer for NRRL's nød- og katastrofesamband (Nødsambandstjenesten). GRUPPE KALLESIGN. GRUPPE KALLESIGN. Alta LE5Y Mandal LE3K Andøy LE1W Midt-Troms LE3X Arendal LE1I Mo LE3W Asker/Bærum LE1C Modum LE4F Bergen LE1O Molde LE2T Bodø LE2W Mosjøen LE4W Bø LE1H Moss LE3B Drammen LE1F Måløy LE2S Drangedal LE6H Namdal LE2V Egersund LE5L Narvik LE5W Fauske LE7W Nedre Hallingdal LE5F Firda LE1S Nedre Romerike LE4C Flekkefjord LE1K Nordkapp LE6Y Florø LE4S Notodden LE3H Follo LE2C Oslo LE1A Fosen LE3U Osterøy LE3R Fredrikstad LE1B Porsgrunn LE7H Gardermoen LE3C Ringerike LE6F Gjøvik/Toten LE1E Risør LE2I Grenland LE2H Ryfylke LE6L Gudbrandsdalen LE3E Sandefjord LE3Z Halden LE2B Sandnes/Jæren LE3L Hallingdal LE2F Sandnessjøen LE8W Hamar LE2D Sarpsborg LE4B Hammerfest LE4Y Sauda LE7L Harstad LE1X Stavanger LE4L Haugesund LE1L Stjørdal LE1V Horten LE1Z Sunnhordland LE1R Høyanger LE5S Søre Sunnmøre LE4T Inntrøndelag LE3V Tromsø LE2X Karmøy LE2L Trondheim LE2U Kirkenes LE1Y Tønsberg LE4Z Kongsberg LE3F Vadsø LE2Y Kongsvinger LE1D Vardø LE3Y Kristiansand S. LE2K Voss LE2R Kristiansund N. LE3T Øksnes LE6W Larvik LE2Z Ålesund LE1T Lillehammer LE2E Årdal LE3S Lista LE4K NRRL HQ LE2A Eksempel på bruk av kallesignal: Nettkallesignal: LE1W Hovedstasjon: LE1WA Utestasjoner: LE1WB, LE1WC osv. LE0 + fylkesbokstav kan etter søknad til NRRL utdeles til grupper som ikke har godkjent nødsambandstjeneste. Denne utdelingen er tidsbegrenset, og det må søkes for hvert enkelt oppdrag. 16

17 17 KOMMUNIKASJONS LOGG for LE1O... Dato Lokal Tid Stasjon Frekvens Kommentarer/Melding Operatør:... 17

NRRL Samband Oslo og Akershus (NSOA)

NRRL Samband Oslo og Akershus (NSOA) NRRL Samband Oslo og Akershus (NSOA) NRRL Samband Oslo og Akershus (NSOA) består av: OSLOGRUPPEN, ASKER OG BÆRUMGRUPPEN, FOLLOGRUPPEN, GARDERMOGRUPPEN av Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) Medlem av Frivillige

Detaljer

Grunnkurs samband Deltakerhefte

Grunnkurs samband Deltakerhefte Grunnkurs samband Deltakerhefte 2 Innholdet i dette heftet er hentet fra sambandsheftet fra 2009 som er utarbeidet av ressursgruppe samband. Illustrasjoner: Gunnar Sten Johnsen, Helge Dommarsnes Foto:

Detaljer

Sambandsreglement del 3 for 110 Agder og brannvesenet i Agder

Sambandsreglement del 3 for 110 Agder og brannvesenet i Agder 2014 Sambandsreglement del 3 for 110 Agder og brannvesenet i Agder Dato:23.04.2014 Revisjon: 03 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Autorisasjon og opplæring... 5 1.2 Taushetsplikt... 5 1.3 Lydlogging...

Detaljer

Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner. Versjon 4.1

Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner. Versjon 4.1 Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner Versjon 4.1 Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner Utgitt: 12.02.2015 Ikrafttredelse: 01.03.2015 Utgitt av: FORF Frivillige Organisasjoners

Detaljer

Regelverk for À jour pr 11. februar 2009

Regelverk for À jour pr 11. februar 2009 Regelverk for À jour pr 11. februar 2009 Side 1 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE Formålet med Norges Røde Kors Hjelpekorps 3 1. Om regelverket 3 1.1 Forholdet mellom RKH regleverk og VOVV 3 2. Kvalitetskrav for

Detaljer

Den norske redningstjeneste

Den norske redningstjeneste Den norske redningstjeneste SAMVIRKE Redningstjenesten utøves som et samvirke mellom en rekke offentlige etater, frivillige hjelpeorganisasjoner og private selskaper med egnede ressurser til redningsinnsats.

Detaljer

Forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten ved avvik

Forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten ved avvik Trondheimsgruppen av NRRL Tilsluttet Norsk Radio Relæ Liga Forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten ved avvik Har de ansvarlige for nødmeldingstjenesten glemt oss som nødsambandsressurs? . Innholdsfortegnelse:

Detaljer

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe?

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe? 1 WHAT IF - hva om ingen gjorde noe? Status, utfordringer og tiltak for den frivillige redningstjenesten. En bestilling fra Det Kgl Justis- og politidepartementet. WHAT IF vi ikke klarte å ta vare på den

Detaljer

Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS)

Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS), av 18.01.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Organiseringen av Enhetlig innsatsledelsessystem

Detaljer

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett Versjon 1.0 30. november 2012 Sammendrag Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011 og har

Detaljer

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL Side 1 av 26 Innhold Side 2 av 26 KAPITTEL 1... 3 BEREDSKAPSORGANISASJONEN... 3 1.1 Formål... 3 1.2 IUAs BEREDSKAPSORGANISASJON... 4 1.3 Bemanningsliste... 5 1.4 Geografisk virkeområde... 6 1.5 Aksjonssentralene...

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

Foto: John Petter Reinertsen/Samfoto

Foto: John Petter Reinertsen/Samfoto . 1994. Foto: John Petter Reinertsen/Samfoto Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum FORF er paraplyorganisasjonen for de frivillige i rednings tjenesten i Norge. Organisasjonene representerer

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

Velkommen til uforpliktende orienteringsmøte. 26. august 2015 kl 1800. i Oslogruppens lokaler i Nedre Rommen 5 E, Oslo

Velkommen til uforpliktende orienteringsmøte. 26. august 2015 kl 1800. i Oslogruppens lokaler i Nedre Rommen 5 E, Oslo Velkommen til uforpliktende orienteringsmøte 26. august 2015 kl 1800 i Oslogruppens lokaler i Nedre Rommen 5 E, Oslo Oslogruppen av NRRL (LA4O) er en av Norges største og eldste radioamatørgrupper. Gruppen

Detaljer

Håndbok for. Redningstjenesten R E D N I N G S T J E N E S T E N. 1 utgave 2008. Justis- og politidepartementet. Dato: 03.01.2008

Håndbok for. Redningstjenesten R E D N I N G S T J E N E S T E N. 1 utgave 2008. Justis- og politidepartementet. Dato: 03.01.2008 Håndbok for Redningstjenesten R E D N I N G S T J E N E S T E N 1 utgave 2008 Dato: 03.01.2008 Justis- og politidepartementet 2 Utgave 1-2008 R E D N I N G S T J E N E S T E N Forord Fotograf: John Petter

Detaljer

BJØRGVIN BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER

BJØRGVIN BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER BJØRGVIN BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 1 Innholdsfortegnelse BISPEDØMMETS PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 1. Innledning s. 3 2. Den sivile beredskap s. 4 2.1 Organisering av redningstjenesten...

Detaljer

St.meld. nr. 23 (2001)

St.meld. nr. 23 (2001) St.meld. nr. 23 (2001) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.meld. nr. 23 2 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Formålet med denne meldingen

Detaljer

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag.

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag. Evalueringsrapport Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09 Utarbeidet i samarbeid mellom POLITIET Nord-Trøndelag Politidistrikt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1 INNHOLD 1 INNLEDNING............................................................................................

Detaljer

Den norske redningstjeneste

Den norske redningstjeneste Den norske redningstjeneste Norge er et langstrakt og værhardt land høyt mot nord omgitt av ugjestmilde havområder som kan innebære krevende utfordringer for redningstjenesten. Redningstjenesten i Norge

Detaljer

KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK. 01.12.2009 2009 Kjeller Aero Senter AS Rev. 1.6 Side 1 av 26

KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK. 01.12.2009 2009 Kjeller Aero Senter AS Rev. 1.6 Side 1 av 26 KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK Side 1 av 26 REVISJONSOVERSIKT 1.6 01.12.09 Endringer ihht BSL E 3-3, BSL E S.K. Johnsen 4-1 og BSL E 4-2, m.fl. 1.5 01.11.08 Per Evensen 1.4 20.01.05 Endrede

Detaljer

Evalueringsrapport. Øvelse Tyr 2008

Evalueringsrapport. Øvelse Tyr 2008 Evalueringsrapport Øvelse Tyr 2008 14.1.2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1. Bakgrunn...4 1.2 Formål...4 1.3 Evaluering/metoder...4 1.4 Rammer for rapporten...5 1.5 Sammendrag...5 2 Planlegging...

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF den 26.06.2006 Revidert GJELDER FRA 30.6.2006 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon.

Detaljer

FENN-rapporten og helsetjenesten

FENN-rapporten og helsetjenesten ISBN 978-82-996335-7-4 ISBN 82-996335-7-5 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Tema: Nødkommunikasjon Bekymret for terrorberedskapen Analog telefoni avvikles Tusenvis av alarmsystemer må legges om Nødnett

Detaljer

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre...

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre... HJELPEKORPS Nr. 1-2002 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 7. årgang Veien videre... 2 Innhold Side Leder... 2 Redaksjonelt... 3 Utradisjonelt i Levanger... 4-5 Nytt rekrutteringsmateriell... 6 Kinoreklame...

Detaljer

3.utgave (Jan 2009) Av John Devoldere, ON4UN og Mark Demeuleneere, ON4WW Norsk versjon ved Ragnar Otterstad LA5HE

3.utgave (Jan 2009) Av John Devoldere, ON4UN og Mark Demeuleneere, ON4WW Norsk versjon ved Ragnar Otterstad LA5HE ETIKK OG OPERASJONS PROSEDYRER FOR RADIO AMATØRER 3.utgave (Jan 2009) Av John Devoldere, ON4UN og Mark Demeuleneere, ON4WW Norsk versjon ved Ragnar Otterstad LA5HE Ethics and Operating Procedures for the

Detaljer

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN Innholdsfortegnelse Forord... 5 1 INNLEDNING... 6 1.1 Mandatet for arbeidet godkjent 11.2.2013... 6 1.2 Forprosjektgruppens sammensetning... 8 1.3 Gruppens arbeid... 8

Detaljer