NØDSAMBANDSPLAN FOR BERGENSGRUPPEN NORSK RADIO RELÆ LIGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NØDSAMBANDSPLAN FOR BERGENSGRUPPEN NORSK RADIO RELÆ LIGA"

Transkript

1 1 NØDSAMBANDSPLAN FOR BERGENSGRUPPEN AV NORSK RADIO RELÆ LIGA Revidert 22. mars

2 2 INNHOLD 1.0 Informasjon om NRRL sambandstjenesten. 1.1 Hovedplan 1.2 Nødsambandsplan 2.0 Sambandsplan for Bergensgruppen av NRRL 2.1 Dekningsområde 2.2 Identifikasjon og felles kallesignal 2.3 VHF sambandet/repeater oversikt. 2.4 Organiseringen av HF - sambandet i Bergensgruppen av NRRL 3.0 Sambandsforskrifter 3.1 Fonetisk alfabet 4.0 Nød - sambandsøvelser 5.0 Alarmplan/Personelloversikt 6.0 Huskeliste ved utrykning (personlig utstyr) 7.0 Liste over gruppenes nettkallesignaler 8.0 LOGG eksempel 1.0 INFORMASJON OM NORSK RADIO RELÆ LIGA - 2

3 3 SAMBANDSTJENESTEN Norsk Radio Relæ Liga - Sambandstjenesten er engasjert i Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum FORF. FORF er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som er engasjert i norsk offentlig redningstjeneste. Det skal være et politisk uavhengig og nøytralt organ som det kreves at medlemmene i de tilsluttede organisasjoner gjør sin tjeneste uten vederlag. Tilsluttede medlemsorganisasjoner i FORF: De alpine Fjellredningsgruppene (KARG) Norsk Grotteforbund (NGF) Norsk Aero Klubb Flytjeneste Norges Røde Kors Hjelpekorps Norsk Folkehjelp Sanitet Norske Redningshunder Norsk Radio Relæ Liga - Sambandstjenesten Norsk Radio Relæ Liga - Sambandstjenesten har som formål å yte reserve nød- og katastrofesamband til ansvarlig myndighet (dvs. politiet), ved å benytte radioamatørenes kompetanse og materiell. Tjenesten vil også kunne nyttes av de øvrige frivillige organisasjonene innen redningstjenesten når det foreligger avtale om det. Sambandstjenesten utfører også årlig et stort antall sambandsoppdrag i forbindelse med idrettsarrangementer og andre allmennyttige arrangementer. Graden av beredskap er avhengig av de avtaler som gjøres lokalt. Justisdepartementet har anmodet politimestrene om å legge forholdene til rette for samarbeid med Norsk Radio Relæ Liga - Sambandstjenesten. Enkelte av gruppene har også samarbeidsavtaler med de lokale Røde Kors Hjelpekorps. 3

4 4 1.1 HOVEDPLAN Denne sambandsplan er utarbeidet etter Retningslinjer for NRRL s nød og katastrofesamband (nødsambandstjenesten) og er ment å være et stasjonært og mobilt sambandstilbud for våre ansvarlige myndigheter i tilfelle nød/katastrofe eller andre hjelpeaksjoner. Det er i denne plan også tatt sikte på å opprette samband med våre nabogrupper. Dette for å kunne føre et samband fra deres nødsambandsnett tilbake til Hovedredningssentralen på Sola.. Dette sambandet er basert på HF, VHF- telefoni eller digitale modes etter behov. Nødsambandet vil bli basert på HF/VHF etter de behov den enkelte situasjon måtte kreve. Sambandet innen det aktuelle område (skadested) vil primært være et direkte samband på VHF bestående av bærbare apparater. Ved fremskutt KO bør det i tillegg være en mobil stasjon for HF evt. VHF. Samband tilbake til stasjonær hovedstasjon vil foregå på HF/VHF etter behov. Bemanningen av sambandsenhetene kan i åpningsfasen bli som følger: LRS (Nettleder) (VHF) 1 operatør HF samband sentral (HF +VHF) 1 operatør Skadested (VHF/HF) 1 operatør Avhengig av behov og i samarbeid med LRS, kan bemanningen økes utover dette. Nettleder er ansvarlig for at det innkalles reserver og sette opp vaktlister, samt påse at utstyr blir rekvirert etter behov. Mobil sambandsenhet skal være utstyrt for minimum 6 timers drift. Nødsambandskoordinator er ansvarlig for at det blir utarbeidet alarmplan/personelloversikt og at denne sendes NRRL s kontor. Personelloversikten gjøres også tilgjengelig for LRS. Planen/oversikten oppdateres ved forandring i personellsituasjonen, eller trekkes tilbake når materiell eller mannskapssituasjonen i gruppen ikke lenger er tilstrekkelig for oppgaven. Bergensgruppens primære varslingstelefoner finnes på internett sidene for deltakerne i FORF samarbeidet, Varslingstelefoner for redningstjenesten under overskriften VAKTSTASJONER. Se Alle deltakerne i Bergensgruppens nødsambandsberedskap plikter å gjøre seg nøye kjent med innholdet i planen, og følge denne i den utstrekning som situasjonen tillater og etter nærmere instruks fra nettleder. Bergen, 22. mars 2004 for Bergensgruppen av NRRL Hans Chr. Haaland Nødsambandskoordinator 4

5 5 1.2 NØDSAMBAND GENERELT Denne plan har som mål å sikre en rask, effektiv og rasjonell utnyttelse av personell og materiellressurser som Bergensgruppenav NRRL kan stille til disposisjon ved redningsaksjoner Planen kan bli iverksatt ved ulykker/uhell som f eks. ved ettersøkning, flyhavarier, skred, flom, brann og forurensingskatastrofer ol. Varsling om ulykker/uhell og anmodning om assistanse vil komme fra Lokal Redningssentral (LRS) IVERKSETTELSE Nødsambandsplanen iverksettes etter ordre fra Politimesteren i Hordaland eller den han bemyndiger. Videre iverksettelse skjer ved ordren "OPERASJON NØDSAMBAND VED BORTFALL AV DET OFFENTLIGE STRØMNETTET, SKAL ALLE DELTAKERNE I NØDSAMBANDSGRUPPEN, SOM HAR BATTERIDREVET 2M UTSTYR TILGJENGELIG, SLÅ PÅ UTSTYRET OG LYTTE PÅ BERGENSREPEATEREN - LA5BR - I KANAL RV60, FOR MULIGE ANMODNINGER OM SAMBANDSASISTANSE/HJELP VARSLING Vaktstasjonen eller den av Bergensgruppens nødsambands medlemmer som først blir varslet om behov for nødsamband varsler over VHF repeaterne i området: Bergen - LA5BR i kanal RV60, Uskedal - LA5VR i kanal RV50 og Gulen - LA8GR i kanal RV62. Varsling av de enkelte medlemmer vil også kunne finne sted via telefon og .. CQ CQ CQ de (kallesignal) OPERASJON NØDSAMBAND - etterfulgt av en kort orientering om situasjon og ber personell melde seg. Vedkommende er videre ansvarlig for å varsle iht. varslingslisten. Et minimum på 3 personer må til for et tilfredsstillende samband i åpningsfasen. Den som mottok meldingen rapporterer til LRS når dette er oppnådd, eventuelt når tid sambandet kan opprettes LEDELSE Nødsambandet ledes av den som gruppens nødsambands koordinator har utpekt, eller av den som først blir varslet i.h.h.t varslingslisten. Nødsambandsleder (nettleder) vil normalt operere fra LRS BEMANNING Bemanningen av sambandsenhetene vil i åpningsfasen bli følgende: LRS (NETTLEDER) 1 operatør HF samband sentral (HF og VHF) 1 operatør Skadested 1 operatør Avhengig av behov og i samarbeid med LRS kan bemanningen økes utover dette Se også figur på side 7 SAMBANDSDIAGRAM FOR LE1O SAMBAND Dersom skadestedet ligger innenfor dekningsområdet til VHF repeater RV60 så benyttes denne som primær sambandsfrekvens. Nødsambandstrafikk over RV60 har prioritet over all annen trafikk. Sambandsleder påser at de enkelte ledd iht. radiodiagrammet oppretter nødvendig samband. Dersom skadestedets beliggenhet betinger opprettelse av en fremskutt mobil HF stasjon, så skal denne medbringe HF- utstyr og nødvendige antenner LOGGFØRING Sambandsleder er ansvarlig for at nødvendig loggføring foretas. Forslag til logg finnes vedlagt dette dokument. 5

6 2.0 SAMBANDSPLAN FOR BERGENSGRUPPEN AV NRRL Dekningsområde På SAMBANDSDIAGRAM FOR LE1O, vises et eksempel på sambandet Bergensgruppen av NRRL kan sette opp basert på gruppens VHF repeater - LA5BR. I tillegg til at alle de oppførte stasjoner som kommuniserer via repeater stasjonen på felles frekvens, vil også de enkelte enhetene kunne kommunisere direkte med hverandre på alternative frekvenser i 145 MHz båndet. Dette vil imidlertid være avhengig av de enkelte stasjoners aktuelle plassering i terrenget. Dekningsområdet for repeater stasjonen LA5BR, lokalisert på Ørnefjell, er med unntak av enkelte skyggesoner, Bergen sentrum, Laksevåg, Fana, Åsane og i mindre grad Arna. I tillegg er Askøy, deler av Sotra, Radøy og Lindås dekket. For de sistnevnte områdene er der imidlertid god supplerende dekning fra VHF repeater - LA8GR, som er lokalisert i Gulen. Repeater - LA5VR - lokalisert på Kattnakken, Stord. Denne gir god dekning spesielt til Bergensområdets sørlige deler. Dekningsområdet på HF er landsdekkende til de av NRRL s grupper som har opprettet nødsambandsgrupper. 2.2 Identifikasjon og felles kallesignal. Bergensgruppens felles kallesignal i forbindelse med nødsambandsoppdrag og øvelser til samme, vil være : LE1O De deltakende enheter/stasjoner tilknyttet Bergensgruppen av NRRL, er tildelt kallesignal i serien : LE1OA LE1OZ. Et anrop til LE1O betyr at vedkommende har en melding som gjelder ALLE stasjoner med kallesignal i serien LE1O. Hvis den anropende stasjonen ber om det, skal samtlige andre stasjoner kvittere for mottak av meldingen. Normalt vil meldingene gå direkte fra eksempelvis LE1OD, som kan være tildelt en utestasjon/skadested, til LE1OA som kan være tildelt og plassert på det lokale rednings senter. HRS 6

7 7 LRS NABO GRUPPE NETTLEDER LE10A HF SAMBAND SENTRAL LE1O VHF REPEATER LA5BR LE10C Tx: 145,750 MHz Rx: MHz SYKEHUS LE10B SKADESTED LE10D - SAMBANDSDIAGRAM FOR LE1O BERGENSGRUPPEN AV NRRL 2.3 VHF SAMBANDET/REPEATER OVERSIKT VHF sambandet tar som nevnt primært sikte på å dekke Bergens nærområde vha repeaterne i området. Utveksling av meldinger mellom de enkelte stasjoner kan også bli dirigert til arbeidsfrekvenser i 145 MHz båndet. Etter utveksling av melding, gjenopptar stasjonene lyttevakt på repeater ut frekvens. For stasjoner som er lokalisert høyt i terrenget, eller med tilnærmet fri sikt til motstasjonen/ repeaterne, kan rekkevidden være betydelig 7

8 8 utover det som innledningsvis er indikert BERGEN. Sambandet beregnes primært å gå via LA5BR i kanal RV60 lokalisert på Ørnefjell, BERGEN. Maidenhead Locator: Inn frekvens: Ut frekvens: Utgangseffekt: Antenne høyde: Kraftforsyning: Nød strøm: JP20OJ MHz MHz 12 W 340 m ASL 220 V nett. JA SUNNHORDLAND LA5VR i kanal RV50 lokalisert på Kattnakken, Stord. (Også benevnt som Vestlandsrepeateren.) Maidenhead Locator: Inn frekvens: Ut frekvens: Utgangseffekt: Antenne høyde: Kraftforsyning: Nød strøm: JO29RU MHz MHz 12 W 723 m ASL 220 V nett. NEI NORDHORDLAND LA8GR i kanal RV62 lokalisert i Gulen. Maidenhead Locator: Inn frekvens: Ut frekvens: Utgangseffekt: Antennehøyde: Kraftforsyning: Nød strøm: JP21NB MHz MHz 12 W 723 m ASL 220 V nett JA 2.4 Organisering av HF - sambandet i Bergensgruppen av NRRL HF sambandet tar i første rekke sikte på å dekke kommunikasjon utover Bergensområdet, og er i denne forbindelse et riksdekkende nettverk som bemannes av øvrige grupper tilhørende Norsk Radio Relæ Liga. En primær oppgave vil være å opprette kontakt med HRS og formidle kontakter til og fra distrikter utenom Bergensområdet. Mobilt HF samband vil også kunne benyttes fra posisjoner innen Bergensområdet som ikke har repeater dekning. 8

9 Frekvensvalg Nødsambandet vil på HF primært foregå på telefoni (SSB) på frekvenser i 80 og 40 M båndene, supplert av spesielt allokerte frekvenser i 60 M båndet. Hvor spesielle propagasjonsmessige forhold tilsier det, er det også mulig å benytte frekvenser i de øvrige radio amatør bånd fra 160 til 10 M. De primært benyttede frekvenser vil være som følger: 3720 khz +/- 10 khz USB 7050 khz +/- 5 khz USB 5410 og 5420 khz USB/LSB * ) *) Av hensyn til eventuell kommunikasjon med helikopter som benyttes i redningstjenesten, anbefales primært bruk av USB. Det kan imidlertid være påkrevet å benytte LSB for samband mellom nabogrupper for å unngå forstyrrelser fra andre tjenester i eller på nabokanal. Antall operatører som allokeres til operasjon på de forskjellige frekvensbånd vil være situasjonsbestemt. Ved større landsomfattende aksjoner kan de tre nevnte frekvensbånd bli operert fra 3 forskjellige stasjoner/operatører. Dette gjøres for å øke sikkerheten i sambandet. Hvis det ikke er mulig å få sendt meldingen på ett bestemt bånd på grunn av eksempelvis forstyrrelser eller andre radiomessige forhold, kan meldingen sendes på et annet bånd og fra en annen deltakende stasjon. Det forutsettes da at det er annen direkte kommunikasjon mellom disse stasjonene, enten via repeater eller direkte VHF forbindelse. I andre situasjoner vil det være tilstrekkelig at 1 stasjon med 1 operatør kan operere samtlige frekvenser etter behov. Må sambandet gå over lang tid, vil avløsere/reserver bli kalt inn. Hvis gruppens hovedstasjon eksempelvis ikke når fram til HRS, kan meldinger også dirigeres eller rele sendes via nabogruppe. 3.0 SAMBANDSFORSKRIFTER 9

10 l. NETTLEDER er normalt plassert ved LRS og er leder av sambandsnettet. Utestasjonene må rette seg nøye etter de instrukser som gis derfra Ved utrykning skal utestasjonene melde seg på avtalt nettfrekvens og klokkeslett. om, ikke bestemt klokkeslett er angitt skal utestasjonene melde seg på nettet så fort som mulig.under oppnetting av stasjonen skal prosedyren være så kort som mulig. All unødig sending av signalrapporter bør unngåes. 3. Nettet skifter frekvens når NETTLEDER finner det nødvendig for å opprettholde sambandet. Hver gang nettet skifter frekvens skal NETTLEDER kalle opp alle utestasjonene for å få bekreftet at alle har funnet den nye frekvensen. 4. Det er ikke tillatt for utestasjonene på eget initiativ å opprette samband med amatørstasjoner som ikke deltar i sambandsopplegget. Dersom NETTLEDER finner det nødvendig å rekvirere andre stasjoner for å opprettholde sambandet, nettes disse inn og blir å betrakte som utestasjoner og tildeles kallesignaler. 5. All unødig sending er forbudt. 6. I trafikksvake tider hvor det er fare for at nettfrekvens forstyrres av annen trafikk, kan NETTLEDER holde frekvensen aktivisert med uprioritert trafikk Dette gjøres bare untaksvis mens man regelmessig lytter etter eventuell melding. Det bør også annonseres med jevne mellomrom at det pågår nødsambanstrafikk på angjeldende frekvens og med oppmodning til annen lovlig trafikk om å holde frekvensen fri. 7. Utestasjoner må ikke på eget initiativ nedlegge sin virksomhet, men fortsette sin tjeneste til hovedstasjonen permitterer vedkommende utestasjon. Dersom utestasjonen av en eller annen grunn må gå QRT for en stund, skal dette meldes til NETTLEDER. Dersom en utestasjon får breakdown som ikke kan utbedres ute i felten, skal melding sendes til LRS på beste måte. 3.1 FONETISK ALFABET Når det er nødvendig å identifisere alfabetets bokstaver skal følgende fonetiske alfabet brukes: A ALFA K KILO U UNIFORM B BRAVO L LIMA V VICTOR C CHARLIE M MIKE W WHISKEY D DELTA N NOVEMBER X XRAY E ECHO O OSCAR Y YANKEE F FOXTROT P PAPA Z ZULU G GOLF Q QUEBEC Æ ÆRLIG H HOTEL R ROMEO Ø ØSTEN 10

11 I INDIA S SIERRA Å ÅSE J JULIETT T TANGO Vanskelige ord skal staves ved hjelp av det fonetiske alfabet, og hvis mulig uttales før og etter stavingen. Eksempel: Ordet CATENARY bokstaveres som: CHARLIE ALFA TANGO ECHO NOVEMBER ALFA ROMEO YANKEE Gjenta: CATENARY. 11 Tall skal sendes siffer for siffer, unntatt dersom tallet består av hele hundreder eller tusener. Eksempel: 90 - TALLTEGN NI, NULL TALLTEGN EN, TRE, SEKS TALLTEGN ETT, HUNDRE TALLTEGN FEM, HUNDRE TALLTEGN SYV, TUSEN TALLTEGN FIRE, NULL, TUSEN Foran tidsgruppe brukes ekspedisjonsordet KLOKKEN". Eksempel: Klokkeslett 12:00 leses som: KLOKKEN en to null null Tids- eller datotidsgrupper uttales siffer for siffer. Eksempel på datotidsgruppe: 21. April Kl skrives som: DTG NØDSAMBANDSØVELSER For å holde ved like ferdighet i meldingsutveksling, og for å sikre at nødsambandsutstyret fungerer, og sist men ikke minst for å motivere og samle deltakerne, vil det med ulike intervaller bli avholdt NØDSAMBANDSØVELSER. Prosedyre/gjennomføring av øvelsene. Prosedyrer som er angitt i NØDSAMBANDSPLAN FOR BERGENSGRUPPEN AV NRRL skal i hovedsak følges. Men det vil være naturlig og hensiktsmessig å legge større vekt på teknisk utprøving i forbindelse med justeringer og utprøving av nytt utstyr og nye antenner. Signalrapportering Testen forutsettes gjennomført ved at det mellom de deltakende stasjoner utveksles styrke / signalrapporter etter RS skalaen, og videre at det utveksles simulerte nødmeldinger. 11

12 12 Meldinger Meldingene skal inneholde til/fra, samt referansenummer og tidsangivelse. Selve meldingen kan være i klartekst eller sammensatt av vilkårlige tall /tegn i grupper. For å forhindre mulige misforståelser ved at tilfeldige lyttere oppfanger meldingene, SKAL DET FØR MELDING SENDES ANNONSERES : ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE MELDING FØLGER: Eksempel : Til : HRS Fra: LRS Melding nr:. 012 DTG: Tankskipet M/T "Miljøbomben med tonn tungolje grunnstøtt ved Mongstad STOPP olje lekkasje er registrert STOPP assistanse til å begrense skadeomfanget trenges omgående STOPP referanse koder abxyz xy23n STOPP ØVELSE MELDING SLUTT Loggføring og arkivering: Meldingene som sendes og mottaes skal loggføres og arkiveres. Logg og meldinger kan f. eks tenkes sendt til sambandsledelsen i NRRL for evaluering, etter testen. Fonetisk alfabet benyttes ved utveksling av meldinger. Ved sending : Les meldingen rolig og tydelig, slik at motstasjonen får tid til å skrive den ned. Be om kvittering når meldingen er sendt. Noter tidspunkt for mottak av melding. Relesending - QSP: Skal en melding eksempelvis sendes fra Oslo til Bodø, eller til/fra en hvilken som helst annen stasjon, og radioforholdene over denne avstanden i øyeblikket ikke gjør dette mulig, forsøk da å sende meldingen på et annet bånd. Hvis dette heller ikke er mulig, be da en annen mellom liggende stasjon om å relesende meldingen. 12

13 5.0 ALARMPLAN/PERSONELLOVERSIKT Bergensgruppen av NRRL s nødsamband. Oppdatert 25. mars LRS kan suksessivt kontakte nedenforstående personell til det oppnås kontakt. Den som mottar melding fra LRS skal varsle videre til det nødvendige antall mannskap er kontaktet. Vaktstasjon (Salhus) LA6GV Oscar Storås Salhusveien 168, 5107 Salhus (p) (m) Vaktstasjon (Fyllingsdalen) LA3QMA Kai Gunter Brandt Løvåsbakken 11, 5145 FYLLINGSDALEN (m) (a) Vaktstasjon (Sotra) LB8RE Jarle Eek Haganes, 5357 Fjell (p) (m) (a) Materiell ansvarlig LA7CFA Øystein Ask - Lyngbøveien 52, 5163 Laksevåg (p/a) (m) (m) Liason lokale FORF grupper LB9DE Einar Leon Olsen Lyshovden 254, 5148 Fyllingsdalen (p) (m) (a) Nødsambandskoordinator/Konsulent LA2EG Hans Chr Haaland Lokketodalen 24, 5136 Mjølkeråen (p) (m) LA4CQ Jan Haugland Flaktveitrinden 21, 5135 Flaktveit (p) (a) (m) LA9EJA Audun Kjærland Salhusveien 216, 5107 Salhus (p) (m) LA4PM Finn Fossmark 5724 Stanghelle (p) (a) (m) LA4OMA Frode E. Nybø Vadmyrveien 26, N-5172 LODDEFJORD (p) (m) LA8AL Bjørn Hodneland Storåsen 37A, 5132 NYBORG 13

14 (p) (m) LA8PDA Ole Johnny Selle Sedalsveien 171, 5098 Bergen (p) (m) (a) LA2JX Jan Helge Jakobsen Sandvikslien 16, 5037 Bergen (p) LA6HIA Asle Fonn 5357 Haganes LA8OHA Roar Elde 5337 Rong (p) (a) (m) LA5XQ Ove Storhaug Kringsjåveien 82, 5163 LAKSEVÅG (p) (m) LA3PV Trygve Sæterdal Sædalsveien 100, 5098 BERGEN ( p) (a) (m) LA8DP Anders Lyngstad Lynghaugen 1, 5053 SANDVIKEN (p) (a) (m LA7UW Claus Arne Wilhelmsen Bruskedalsreset 133, 5115 ULSET (p) (m) LA1UNA Bob Alton Skutevikstorget 6a, 5032 BERGEN (p) (a) (m) LA1VNA Johnny Astad Hardangerveien 246, 5226 Nesttun (p) (m) LA4NMA Rune Austefjord Nordre Toppe MJØLKERÅEN (m) 14

15 HUSKELISTE VED UTRYKNING (PERSONLIG UTSTYR) 2m håndapparat Antenne + coax (sjekk at plugger stemmer) DC kabel Ekstra batteri Øretelefon/ speaker-mic Blyant/papir Kle deg godt (gode sko, vindtett jakke/bukse, ekstra sokker, lue, votter, solbriller) Mat og drikke Ryggsekk 15

16 7.0 LISTE OVER GRUPPENES NETTKALLESIGNALER 16 Listen omfatter tildeling av nettkallesignaler. Kallesignalene kan bare benyttes av grupper som har fått godkjent sitt nødsambandsoppsett av NRRL i henhold til Retningslinjer for NRRL's nød- og katastrofesamband (Nødsambandstjenesten). GRUPPE KALLESIGN. GRUPPE KALLESIGN. Alta LE5Y Mandal LE3K Andøy LE1W Midt-Troms LE3X Arendal LE1I Mo LE3W Asker/Bærum LE1C Modum LE4F Bergen LE1O Molde LE2T Bodø LE2W Mosjøen LE4W Bø LE1H Moss LE3B Drammen LE1F Måløy LE2S Drangedal LE6H Namdal LE2V Egersund LE5L Narvik LE5W Fauske LE7W Nedre Hallingdal LE5F Firda LE1S Nedre Romerike LE4C Flekkefjord LE1K Nordkapp LE6Y Florø LE4S Notodden LE3H Follo LE2C Oslo LE1A Fosen LE3U Osterøy LE3R Fredrikstad LE1B Porsgrunn LE7H Gardermoen LE3C Ringerike LE6F Gjøvik/Toten LE1E Risør LE2I Grenland LE2H Ryfylke LE6L Gudbrandsdalen LE3E Sandefjord LE3Z Halden LE2B Sandnes/Jæren LE3L Hallingdal LE2F Sandnessjøen LE8W Hamar LE2D Sarpsborg LE4B Hammerfest LE4Y Sauda LE7L Harstad LE1X Stavanger LE4L Haugesund LE1L Stjørdal LE1V Horten LE1Z Sunnhordland LE1R Høyanger LE5S Søre Sunnmøre LE4T Inntrøndelag LE3V Tromsø LE2X Karmøy LE2L Trondheim LE2U Kirkenes LE1Y Tønsberg LE4Z Kongsberg LE3F Vadsø LE2Y Kongsvinger LE1D Vardø LE3Y Kristiansand S. LE2K Voss LE2R Kristiansund N. LE3T Øksnes LE6W Larvik LE2Z Ålesund LE1T Lillehammer LE2E Årdal LE3S Lista LE4K NRRL HQ LE2A Eksempel på bruk av kallesignal: Nettkallesignal: LE1W Hovedstasjon: LE1WA Utestasjoner: LE1WB, LE1WC osv. LE0 + fylkesbokstav kan etter søknad til NRRL utdeles til grupper som ikke har godkjent nødsambandstjeneste. Denne utdelingen er tidsbegrenset, og det må søkes for hvert enkelt oppdrag. 16

17 17 KOMMUNIKASJONS LOGG for LE1O... Dato Lokal Tid Stasjon Frekvens Kommentarer/Melding Operatør:... 17

NRRL Samband Oslo og Akershus (NSOA)

NRRL Samband Oslo og Akershus (NSOA) NRRL Samband Oslo og Akershus (NSOA) NRRL Samband Oslo og Akershus (NSOA) består av: OSLOGRUPPEN, ASKER OG BÆRUMGRUPPEN, FOLLOGRUPPEN, GARDERMOGRUPPEN av Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) Medlem av Frivillige

Detaljer

Revidert av: Anne R. Slind Dato: 13.10.2011

Revidert av: Anne R. Slind Dato: 13.10.2011 Side 1 av 5 Prosedyre Sambandsprosedyrer for NOFO personell ombord på OR fartøy Dagens dato: Dokument-ID: 230 Versjon: 0 Status: Gyldig Opprettet av: Ivar Kristoffersen Dato: 28.09.2011 Revidert av: Anne

Detaljer

NRRL Sambandstjenesten Oslo og Akershus. Alarm og info. Samband, tracking, mobilsporing ved Søk og redning Krise- og katastrofesamband

NRRL Sambandstjenesten Oslo og Akershus. Alarm og info. Samband, tracking, mobilsporing ved Søk og redning Krise- og katastrofesamband NRRL Sambandstjenesten Oslo og Akershus Alarm og info Samband, tracking, mobilsporing ved Søk og redning Krise- og katastrofesamband GJELDER FRA 26. JANUAR 2017 Varslings- og kontaktinformasjon ALARMTELEFON

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Lokale ressurser lokal trygghet

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Lokale ressurser lokal trygghet Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Paraplyorganisasjon for de frivillige i redningstjenesten Samarbeidsorgan Fremme redningsfaglig kompetanse Myndighetskontakt LRS representasjon Medlemsorganisasjoner

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Sogn og Fjordane krets av NSF JOTA/JOTI

Sogn og Fjordane krets av NSF JOTA/JOTI JOTA/JOTI Førde, mars 2008 Hei, speidarar, leiarar eller andre som no sit med dette vesle «heftet», enten i digital- eller papirform. På Sogn og Fjordane sin JOTA/JOTI i 2007, som var på Fagerneset, mellom

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Troppsmøte. Forberedelse til JOTA. Jamboree-On-The-Air

Troppsmøte. Forberedelse til JOTA. Jamboree-On-The-Air Troppsmøte Forberedelse til JOTA - Jamboree-On-The-Air Troppsmøte - forberedelse til JOTA. Dette troppsmøtet kan være en del av det å ta Radio jamboree merket. Hvis man deltar på JOTA og er aktiv på radio

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy Etter liste Etter Iiste DATO DERES DATO 25.01.2016 REFERANSE DERES REFERANSE SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy VEDLEGG Kopi til Regiondirektørene i Statsbygg Varsling i forbindelse med kommuneplanprosessen

Detaljer

Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten

Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten Side 2 Side 3 Innhold Hvilke oppdrag utfører Røde Kors Hjelpekorps? Hvordan benytter vi Nødnett? Statistikk Utfordringer Sambandsberedskap

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

1. Introduksjon. De viktigste komponentene i en MF / HF radio består av:

1. Introduksjon. De viktigste komponentene i en MF / HF radio består av: 1. Introduksjon MF/HF RT radio er ofte kjent som SSB radio. Det er et sende-mottakings-system ofte referert til som en transceiver (Tx / Rx), som tillater at operatøren kan enten sende eller motta informasjon

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Kort

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

JOTA-guide for speidere og radioamatører som kjører JOTA «Jamboree On The Air»

JOTA-guide for speidere og radioamatører som kjører JOTA «Jamboree On The Air» JOTA-guide for speidere og radioamatører som kjører JOTA «Jamboree On The Air» For NRRL av LA6FJA Stein-Roar Brobakken og LA2VTA Leif- Konrad Storaas Forord Dette er ment som en guide for de speiderne

Detaljer

Dekningsområde for hjemlevering av pakker På Døren 1736 og Home Delivery Parcels 0349 Gjeldende fra Siste oppdatering:

Dekningsområde for hjemlevering av pakker På Døren 1736 og Home Delivery Parcels 0349 Gjeldende fra Siste oppdatering: Dekningsområde for hjemlevering av pakker På Døren 1736 og Home Delivery Parcels 0349 Gjeldende fra 01.10.2016 Siste oppdatering: 21.10.2016 Postnummer Stedsnavn 0139 OSLO 0151 OSLO 0152 OSLO 0153 OSLO

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Jørgen Haugen, Tynset 28. mai 2010. Tynset Flyklubb

Jørgen Haugen, Tynset 28. mai 2010. Tynset Flyklubb Jørgen Haugen, Tynset 28. mai 2010 Tynset Flyklubb NAKs Flytjeneste organiserer all samfunnsnyttig flytjeneste som utføres av flyklubber tilsluttet Norges Luftsportsforbund (tidligere Norsk Aero Klubb).

Detaljer

Redningstjenesten i Norge. Noe har skjedd. Merete Jeppesen Redningsinspektør Hovedredningssentralen Nord Norge

Redningstjenesten i Norge. Noe har skjedd. Merete Jeppesen Redningsinspektør Hovedredningssentralen Nord Norge Redningstjenesten i Norge Noe har skjedd Merete Jeppesen Redningsinspektør Hovedredningssentralen Nord Norge ...noe uventet har skjedd. med noen Hvordan er Norsk Redningstjeneste organisert og hvilket

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

Klubb 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0

Klubb 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 502-H ALTA HANG & PARAGLIDERKLUBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 003-M ANDEBU MODELLFLYKLUBB 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Hvordan opererer jeg?

Hvordan opererer jeg? Amatørradio nr. 6 / 2004 Hvordan opererer jeg? NIB En kryptisk underoverskrift for de fleste? Forhåpentligvis pirrende for nysgjerrigheten! NIB er grunnlaget for mesteparten av radiokommunikasjon i radiospekteret,

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

Bruk av VHF i nødsituasjon. Terje Hanssen

Bruk av VHF i nødsituasjon. Terje Hanssen Bruk av VHF i nødsituasjon Terje Hanssen Min bakgrunn Båt i over 30 år FORTUNA TEEL i 13 år Frivillig på redningsskøyta i 9 år (fører i 5 år) Agenda Når er man i nød? Hvem bør man kontakte og hva skjer?

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Arbeidshefte maritim VHF

Arbeidshefte maritim VHF VHF-eksamen består av 35 flervalgspørsmål som er tatt fra hele pensumheftet, og du har 1 time til rådighet. Det er fire svaralternativer for hvert spørsmål, som vist i dette eksemplet: Spørsmål nr. y Hvor

Detaljer

Skredstandard. Lunde & Skjelbakken Ressursgruppe skred, NRKH

Skredstandard. Lunde & Skjelbakken Ressursgruppe skred, NRKH Skredstandard Lunde & Skjelbakken Ressursgruppe skred, NRKH Initiativet Skredseminar på Lom 22/2-07 for å diskutere ulik praksis i metodevalg ved snøskredulykker. Deltakere fra NFS, 330, NRH, LT AS, NLA

Detaljer

25 indikatorer for regional utvikling

25 indikatorer for regional utvikling ØF-notat 06/2005 25 indikatorer for regional utvikling av Tor Selstad ØF-notat 06/2005 25 indikatorer for regional utvikling av Tor Selstad Tittel: 25 indikatorer for regional utvikling Forfattere: Tor

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Prisliste Fra 1. desember

Prisliste Fra 1. desember Prisliste Fra 1. desember 2005 Prislisten omfatter følgende komponenter i Tollpost Globes varestrømmer DPD STANDARD DPD EXPRESS10 DPD EKSPORT TOLLPOST STYKKGODS TOLLPOST PARTIFRAKT Prisliste Fra 1. desember

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker Sivilforsvaret Forsterker beskytter samvirker Forsterkning I fredstid er Sivilforsvaret en statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og beredskapsetatene ved redningsaksjoner og annen innsats. Sivilforsvaret

Detaljer

Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker. Firmapresentasjon

Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker. Firmapresentasjon Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker Firmapresentasjon Globalt: Nasjonalt: Nordkapp 130 land/2000 locations 64.000 ansatte i rail/logistics Tromsø Alta Vadsø Kirkenes Sortland Narvik Bodø Ålesund

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Øvelse Tamokdalen X-Band 19 februar 2011.

Øvelse Tamokdalen X-Band 19 februar 2011. Øvelse Tamokdalen X-Band 19 februar 2011. En teknisk øvelse med flere x-band for å avdekke problemstillinger med dekning, frekvenser etc. Et annet moment var hvor mange X-band radioer som var nødvendig

Detaljer

Veiledning for kontakt med media

Veiledning for kontakt med media Veiledning for kontakt med media O d d F e l l o w O r d e n e n I. O. O. F. N O R G E Forord Selv om vår Orden er lukket, ser vi gjerne at offentligheten får kjennskap til og et riktig bilde av hva vi

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Hva har vi oppnådd og hva har vi lært? Lene Granly, psykologspesialist/ TF-CBT-konsulent TF-CBT-KONFERANSEN januar 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 klinikker

Detaljer

MIDLERTIDIG SAMBANDSREGLEMENT DEL III REGIONALT NIVÅ TELEMARK

MIDLERTIDIG SAMBANDSREGLEMENT DEL III REGIONALT NIVÅ TELEMARK MIDLERTIDIG SAMBANDSREGLEMENT DEL III REGIONALT NIVÅ TELEMARK Vedtatt av Styret i Alarmsentralen 110 Telemark: 18. mars 2010 Orientert i Årsmøtet i Alarmsentralen 110 Telemark: 28. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

ISY JobTech Bemanningsplanlegger

ISY JobTech Bemanningsplanlegger ISY JobTech Bemanningsplanlegger MainTech konferanse, 8. april 2015 Endre Lykke Agenda Kort om Norconsult ISY JobTech Bemanningsplanlegger i ISY JobTech Demo 1 Om Norconsult Norconsult er Norges og en

Detaljer

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14 Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik 22:53 Det brenn på utsida av huset i Kyrkjeteigen. Det brenn opp etter bordkledningen. Alle personane er komne ut. Det er vind i området og det

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter 11.01.2009 Arendal Og Omegn Hundeklubb 090002 AG + AG 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter Lillesand 4818 FÆRVIK arendal.hunde@klubb.nkk.no 24.01.2009 Follo Brukshundklubb 25.01.2009

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA SAKSBEHANDLER Einar Karlsen VÅR REF. 14/01647-60 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202778 DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. 333.9 Forvaltningsarkivet VÅR DATO

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 15.12.2012 Bø I Telemark 3101 Tønsberg tonsberg.hunde@klubb.nkk.

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 15.12.2012 Bø I Telemark 3101 Tønsberg tonsberg.hunde@klubb.nkk. 12.01.2013 Tønsberg Hundeklubb 130004 AG + AG 15.12.2012 12.01.2013 Postboks 511 Bø I Telemark 3101 Tønsberg tonsberg.hunde@klubb.nkk.no 12.01.2013 Sandefjord Hundeklubb 12.01.2013 Husebyveien 27 3234

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan 19. april 2013 1 Nasjonal organisering Brannvesen og 110-sentraler er organisert og finansiert på kommunalt nivå Direktoratet for Samfunnssikkerhet

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold Jørn Hilmar Fundingsrud, Rådgiver, siv ark. MNAL, lektor By- og tettstedsseksjonen, Planavdelingen,

Detaljer

TESS. Presentasjon av leverandør

TESS. Presentasjon av leverandør TESS Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes 84 steder i Norge, og tilgjengelighet er et

Detaljer

Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til qst-la@nrrl.no senest torsdag kveld.

Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til qst-la@nrrl.no senest torsdag kveld. QST-LA uke 33-2015 Informasjon om møter og aktiviteter sendes på e-post til qst-la@nrrl.no senest torsdag kveld. 1. Silent Key 2. QST-LA på CW 3. HQ-møte 4. NRRL søker ny leder for sambandstjenesten 5.

Detaljer

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Innsats 22.7 Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Evaluering 22.7 Kort om Norsk Folkehjelp Kort om innsatsen vår 22.7 Samvirkeerfaringer 20.09.2012 2 Norsk Folkehjelp Sanitet Landsdekkende

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Redningsselskapet. Standardpresentasjon. Redningsselskapet Trygg på sjøen

Redningsselskapet. Standardpresentasjon. Redningsselskapet Trygg på sjøen Standardpresentasjon En stolt historie, fra seil til vannjet på 124 år Om organisasjonen Ca. 60 ansatte på hovedkontoret i Oslo 5 regionskontorer 25 redningsskøyter med fast bemanning (190 ansatte) 25

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori Oslo Oslo Comfort Hotel Børsparken Standard 198 1.460 1.060 1.680 1.215 10 15 Superior 1.680 1.215 1.915 1.385 10 15 Oslo Comfort Hotel Oslo (januar 2008) Standard 73 1.795 1.045 1.995 1.195 10 15 Oslo

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Reglement. Teori MMSI. Sist endret: 28-12-2014

Reglement. Teori MMSI. Sist endret: 28-12-2014 Sist endret: 28-12-2014 Reglement Teori MMSI Alle norske skipsradiostasjoner skal ha konsesjon som utstedes av Telenor Networks, maritim radio, lisensavdelingen. Konsesjonsdokumentet eller gjenpart av

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Mengderapportering vinteren

Mengderapportering vinteren Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi september 2014 Mengderapportering vinteren 2013/2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 321 Bente Hætta Statens vegvesens rapporter

Detaljer

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning Innhold Kort om TETRA Organisering av TETRA-prosjektet Status for det sentrale

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer