MNK-rus ønsker alle en GOD JUL og ALT GODT I 2006! Mor/barn-enheten Villa Ma ved Veksthuset Molde har nylig fylt 1 år!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MNK-rus ønsker alle en GOD JUL og ALT GODT I 2006! Mor/barn-enheten Villa Ma ved Veksthuset Molde har nylig fylt 1 år!"

Transkript

1 MNK-rus ønsker alle en GOD JUL og ALT GODT I 2006! Nyhetsbrev nr. 4/2005, desember Midt-Norsk RusInfo Utgiver: Midt-Norsk Kompetansesenter for Rusfaget (MNK-rus), Hovedkontor: Vestmoa 27, 6018 ÅLESUND. En virksomhet i Last ned fra menydel Informasjon om rus. Mor/barn-enheten Villa Ma ved Veksthuset Molde har nylig fylt 1 år! 15. november 2005 markerte Villa Ma at det var 1 år siden oppstart av seksjonen for behandling av rusavhengige gravide og foreldre med små barn. Leif Sverre Hoel m.fl., Veksthuset Molde Dette var en hyggelig sammenkomst med brukerne, deres gjester, ansatte og noen få inviterte utenfra. Motivasjon og utbytte I et intervju med brukerne i anledning årsdagen (Romsdals Budstikke 3.11) redegjorde de for hvordan de opplevde det å komme til Villa Ma. Noen er i behandlingen på grunn av et ultimatum fra barnevernet. Likevel understreker kvinnene at motivasjonen kom raskt. Dette kan seksjonsleder Helga A.K. Ormbostad bekrefte: - Med de begrensede erfaringene vi har hatt så langt, ser vi at disse kvinnene raskt synes å bli like motiverte som sine medsøstre som har søkt seg inn frivillig. - Dette er det viktigste jeg har gjort i livet mitt og det beste året jeg har hatt. Det blir rart å reise her i fra, uttaler en av brukerne i intervjuet. Hun understreker betydningen av å få anledning til å legge bak seg all uorden som misbruket har ført med seg, og legge grunnlaget for å komme videre i livet. Grensesetting, struktur og prioritering er stikkord brukerne nevner, men ikke minst fokus på rollen som forelder. Innarbeiding av tilbud tar tid Først i oktober hadde Villa Ma 100 % belegg, og vi har undret oss over den manglende interessen. Dette til tross for at det er iverksatt en del tiltak for å endre på dette: Utgivelse av egnet informasjonsmateriell, invitasjoner til vurderingsinstansene i regionen og informasjonsmøter i kommuner har vært noen av tiltakene, i tillegg til reportasjer i media. Den siste tiden har seksjonen imidlertid merket en økning i henvendelser og forespørsler om plass og om innholdet i behandlingen. I en artikkel i Romsdals Budstikke den 5.11 påpekte Fylkesmannen i Møre og Romsdal at det alltid tar tid å innarbeide et nytt tilbud. Styrke familien, med barnet i fokus Ved innleggelse av familier der både mor og far er rusavhengige, har vi ved Veksthuset Molde valgt å gi mor behandling på Villa Ma med barnet. Far bor vegg i vegg i det terapeutiske samfunn (kalt Huset ) med sitt eget skreddersydde behandlingsprogram. Vi har møtt mange kritiske røster til denne inndelingen. Vi mener det likevel er riktig at mor og far får anledning til å jobbe med hvert sitt behandlingsprogram. Samtidig tilrettelegger vi for samvær for hele familien og tilbyr felles behandlingsarenaer der både mor og far deltar. Eksempler på dette er foreldreveiledningsgrupper, samspillsgrupper og familie- og/eller parsamtaler dersom de ønsker dette. Egne grupper Mye av behandlingen ved Villa Ma og Veksthuset Molde foregår i grupper. I rusbehandling har kvinnene vært i mindretall og mye av behandlingen har foregått på mennenes premisser. Mange av kvinnene i rusomsorgen kommer fra miljøer der fysisk mishandling og seksuelle overgrep har vært en del av hverdagen. Det er videre velkjent at der menn og kvinner deltar sammen i terapi, skjer det lett at tradisjonelle kjønnsrelasjoner foresterkes og kvinnene ender opp med å ta omsorg for mannen. Bergensklinikkene har også tatt i bruk kjønnsdelt behandling. - Det vil likevel være viktig at vi på Villa Ma til enhver tid har barnet i fokus og tanke på at vi skal gi et tilbud som skal gjøre hele familien best mulig rustet til å stå på egne ben når behandlingen er avslutte, avslutter seksjonsleder Helga A.K. Ormbostad. Kontakt: Lekerommet i Villa Ma gir gode utfoldelsesmuligheter. Tilbudet har nå fullt hus. Foto: Veksthuset Molde.

2 TIUR for unge rusmiddelmisbrukere som faller utenfor tjenestene Side 2 av 6 Tiltaksutvikling unge rusmisbrukere (TIUR) er et prosjekt hvor hovedmålsettingen er å utvikle en god og virksom metodikk i arbeidet med unge rusmiddelmisbrukere mellom 17 og 25 år som faller utenfor de eksisterende tjenestene i Trondheim. Kommunen fikk i høst kroner i støtte fra SHdir til et forprosjekt. Rune Flessen Arne D. Julien, MNK-rus Utgangspunktet for dette prosjektet er at det er hjelpeapparatet som svikter hvis de unge menneskene vi er ment å hjelpe ikke får den hjelpen de trenger. Det er en utprøving av Wraparound Services, som vektlegger familie- og nettverksmetodikk i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Midt-Norsk Kompetansesenter for Rusfaget (MNK-rus) avd. Sør-Trøndelag ved Rune Flessen deltar i prosjektet med ansvar for dokumentasjon/ evaluering og for å være refleksjonspartner. Bakgrunn Det er en rekke unge rusmiddelmisbrukere som ikke makter å nyttiggjøre seg de eksisterende tilbud i det offentlige tjenesteapparatet. Dette gjelder de som allerede har falt ut av et tilbud og de som står i fare for det. Årsakene til at det er slik er mange og til dels sammensatte. En rekke aktører innenfor hjelpeapparatet forsøker å gjøre noe med dette. Prosjektet og prosjektideen har utviklet seg over de to-tre siste årene. Samarbeidsparter er alle instanser/etater i Trondheim som er i befatning med målgruppa og MNK-rus. Hovedfokuset Det har hele tiden vært at vi som representanter for hjelpeapparatet ikke kan sitte å se på at unge mennesker går til grunne foran øynene på oss. Det må finnes en måte å hjelpe dem på. Underveis i denne prosessen har det etter hvert blitt mer og mer tydelig at hovedforklaringen på hvorfor disse ungdommene faller utenfor finnes i hjelpeapparatet. Ikke nødvendigvis gjennom manglende tiltak og tilbud, men mer på grunn av manglende koordinering av tiltak og hvordan disse unge menneskene blir møtt og behandlet. Målsettinger med TIUR Høsten 2005 fikk Trondheim kommune og Stavne gård innvilget en søknad på midler fra Sosial- og helsedirektoratet for å sette i gang et forprosjekt nettopp med tanke på dette. Målene i dette er: Prøve ut en metodikk i forhold til endringsarbeid overfor minimum fem brukere. Involvere og forplikte aktuelle samarbeidspartnere. Utprøve og tilegne kompetanse på metodikk. Dokumentasjon Utvikling av søknad og ytterligere prosjektmidler for et prosjekt på 3 år Målgruppen Menneskene i målgruppen kjennetegnes ved sammensatt problematikk hvor særlig et tungt rusmisbruk er fremtredende. Dette gjerne kombinert med store psykososiale problemer. De kjennetegnes videre ved at de har prøvd en rekke ulike tiltak uten at det har gitt varige resultater. Metode Wraparound I dette prosjektet ønsker vi å prøve ut en metode som har vært brukt med stor suksess i Canada og USA i flere år, nemlig Wraparound. Wraparound eller Wraparound process kan både betegnes som en spesifikk metodikk i endringsarbeid og koordinering av tjenester, så vel som en beskrivelse av en prosess på det samme. Det verdimessige og det teoretiske fundament for metoden finnes på vårt nettsted i en utvidet artikkel. Her vil jeg si litt mer om hvordan metoden rent konkret kan se Prosjektgruppa i TIUR (f.v): Jannike Bergsaune, Mona Eilertsen og Kjetil Røttereng. Foto: Kenneth Urdshals. ut. Det skal også legges til at metoden minner mye om andre nettverksmetoder, og da særlig Flipover. Prosessen styres av en eller to koordinatorer som har ansvaret for å lede arbeidet og framdriften i forhold til hver sak. Wraparound er en teambasert prosess hvor bruker, hans/ hennes private nettverk og det offentlige hjelpeapparat alle er representert i teamet. Denne prosessen skjer ikke nødvendigvis uavhengig av andre hjelpetiltak, og man kan godt tenke seg at andre tiltak er inne parallelt. Hvis dette er tilfellet er samordning med disse nødvendig. Metoden eller prosessen kan deles inn i fire hoveddeler. Til grunn for metodevalget ligger visse verdier og teoriballast, samt en utvidet praksis av brukermedvirkning. Se fullversjon av artikkelen på www. mnk-rus.no angående dette! Kontakt TIUR : - Kjetil Røttereng og Mona Eilertsen, Stavne Gård: og - Jannicke Bergsaune, Helse og velferdstjenesten Trondheim: Jannicke. - Rune Flessen, MNK-rus: rune.

3 Side 3 av 6 Fysisk aktivitet i rusbehandling er godt for så mangt Hjellestadklinikken i Bergen har spesialisert seg på bruk av fysisk aktivitet som metode i behandlingen. De ser mange gode sider ved fysisk aktivitet. Vestmo ser også verdi i dette. Klinisk nytte av trim er betydelig. Her fra Vestmo Behandlingssenter. Foto: MNK-rus Arne D. Julien MNK-rus avd. Nord-Trøndelag arrangerte i september et todagers kurs i behandling av menn, med kursledere fra Stiftelsen Bergensklinikkene. På kurset ble det ikke tid til å ta for seg temaet fysisk aktivitet for menn i behandlingen ved Hjellestadklinikken, som er en del av Bergensklinikkene. Vi presenterer noen hovedpoeng om fysisk aktivitet her. Også Vestmo Behandlingssenter i Ålesund ser stor verdi av trening/trim, både fysisk og for det psykiske velværet. Nytte av fysisk aktivitet Hjellestadklinikken og Vestmo bruker fysisk utfoldelse som ett av mange virkemidler i behandlingen. Slik aktivitet med kroppen har mange fordeler: gir alternativ til rus demper angst og depresjon reduserer stress gir rus uten rusmilder bedrer søvnkvalitet flytter fokus tankestopper bedrer konsentrasjonsevnen bedrer fysisk form løser opp spenninger gir overskudd bedrer selvbilde og selvtillit virker identitetsbyggende oppnår sosial kontakt i trygge rammer gir ny og bedre livskvalitet Hovedmål Målsettingene med bruk av fysisk aktivitet er: hjelpe pasienten å holde ut abstinenser og være rusfri over tid gi pasienten tro på seg selv, bedre selvbilde og følelse av kontroll over eget liv lære pasienten å bruke fysisk aktivitet som forebyggende tiltak, og som mestringsstrategi når risikosituasjoner oppstår Struktur på behandlingen Hjellestadklinikken har dette løpet: Kartleggingssamtale ved behandlingsstart Individuelt tilrettelagt program/ timeplan Oppfølging etter behov Mulighet til å trene 3 4 ganger daglig sammen med personale Undervisning Avslutningssamtale Ideologien bak aktiviteten Hjellestadklinikkens tanker bak arbeidet: All aktivitet er bra ( - og bedre enn ingen aktivitet ) Aktiviteten skal være individuelt tilrettelagt Bedre med hyppig aktivitet med lav intensitet, enn sjelden aktivitet med høy intensitet RIO Midt-Norge er etablert RIO Midt-Norge ledes av Mari-Ann Green. Det er flere representanter i Trondheim, Molde, og Lar Nett, og flere er på vei inn. RIO Midt-Norge er en avdeling av Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) som ønsker å jobbe for å påvirke fagfolk, byråkrater og politikere til å yte bedre tjenester for rusmisbrukere uansett ståsted. Vår filosofi går på at vi alle er hjelpeløse alene i denne verden. Vi er helt avhengig av andre mennesker for å fungere og utvikle oss. Det er også hva vi bør tilrettelegge for rusmisbrukere i rehabilitering. Jobben gjør de i stor grad sjøl. Vi jobber aktivt for at brukermedvirkning på individ- og systemnivå skal bli en innarbeidet ordning i forhold til alle spørsmål som reises innen rusfeltet, på alle nivåer. Vi har til en viss grad nådd Viktig å vektlegge variasjon, både når det gjelder type aktivitet, intensitet, miljø etc. Psykiske effekter av fysisk aktivitet vektlegges fremfor fysiske Vi tenker etter behandling, og ønsker å vektlegge aktiviteter som pasienten kan fortsette med etter behandling Opplevelse er et viktig element! Kontakt: se Behandling og Hjellestadklinikken. Bodil Grønn Kolstad, driftsleder fysisk aktivitet, nikkene.no Tlf Leder Mari- Ann Green disse målene i andre regioner. RIO har hovedfokus på integrering. Med andre ord det som skjer etter behandling. Aktivitet er suksess kriterier. Gjennom aktivitet kan nødvendige sosiale nettverk etableres. Rusmisbrukere trenger ofte et nytt nettverk å utvikle seg sammen med. Kontakt: RIO Midt-Norge, NO45 Rinnleiret, 7600 Levanger. E-post: Nett:

4 Side 4 av 6 Brobygging i Molde for å styrke sosial kompetanse i rusfrie nettverk Ensomheten er den største trusselen mot å holde seg rusfri, sa en tidligere rusavhengig. Det å bli rusfri og fungere normalt i samfunnet sammenlignes av rehabiliterte rusavhengige med å komme til en ny planet hvor språk, koder og normer etc trengs å læres. Av Aslak Benjaminsen, fagkonsulent, Veksthuset Molde Veksthuset Molde har derfor i samarbeid med Molde Røde Kors startet prosjektet Brobygging, med formål å hjelpe beboere på Veksthuset til å skape seg et rusfritt nettverk etter endt behandling. Planleggingen har gått sakte, men sikkert fremover siden januar 2004, og vi er i disse dager i gang med samvær mellom beboere og frivillige. Forebygging i Nord-Trøndelag Midt-Norsk Kompetansesenter for Rusfaget (MNK-rus) avd. Nord- Trøndelag leder og koordinerer Rusfor ebyggingsprogrammet i Nord-Trøndelag , som inngår som en del av folkehelsekjeden i Nord-Trøndelag. Det etableres et overordnet programstyre som bl.a. skal initiere og koordinere programmet, bistå faglig, og være et erfaringssenter. Fire kommuner i Nord-Trøndelag skal inviteres til nærmere samarbeid. De kartlegger ressurser og behov lokalt, og lager ut fra dette en lokal prosjektplan. Visjon og mål Visjonen er at Nord-Trøndelag skal være et fylke fritt for drikkepress, ungdomsfyll og narkotika. Følgende hovedmål skal oppnås i perioden : Redusere forekomst av ungdomsfyll Heve debutalderen for bruk av alkohol Redusere bruk av narkotika blant ungdom Kontakt: Siri H. Haugland, prosjektleder, MNKrus, Styrke sosial kompetanse Vi opplever at det er vanskelig for våre beboere å få i stand sosialt samvær med vanlige mennesker på deres egen alder. Rusavhengigheten har gjort at mange beboere har mangel på sosial kompetanse. Mange føler stort behov for trening i alminnelig sosialt samvær med alminnelige mennesker, noe som er viktig når de skal skape seg en ny identitet og etablere seg i samfunnet som rusfri. Det er dette brobyggingsprosjektet vårt har som intensjon å bidra med gjennom samvær mellom beboere og frivillig. Da kan beboeren stå bedre rustet til å danne seg sitt eget rusfrie nettverk. Tanken er altså ikke at beboeren nødvendigvis skal knytte den frivillige inn i sitt private nettverk, men få trening i å omgås vanlige folk i dagligdagse aktiviteter. Stort behov Bakgrunnen for prosjektet er behovsanalysen Et helt vanlig liv som ble gjennomført for Røde Kors. Målgruppen i undersøkelsen er tidligere rusmisbrukere som har vært rusfrie i noen år, rusavhengige under rehabilitering og innsatte i norske fengsler. Her kommer det frem et stort behov for hjelp og støtte i forbindelse med etablering av nytt sosialt nettverk. Etter flere år med rusavhengighet og (for mange) kriminalitet er det lite rusfritt nettverk å bygge på. Det som er igjen er ofte rusmiljøet, noe man under behandling ikke bør opprettholde kontakten med hvis man skal holde seg rusfri. Rekruttering av frivillige De frivillige er rekruttert gjennom ulike kanaler, blant annet media, oppslag på offentlige steder og brosjyreutdeling. Vi har til nå fått tak i ca 10 stykker. Gjennom møter, intervjuer og kursing har de frivillige blitt valgt ut og fått opplæring. De skal være helt vanlige mennesker som beboeren kan være sammen med på ulike sosiale arenaer som kino, kafè og turer i skog og mark avhengig av interesser og ønsker. Beboeren får anledning til å treffe andre og til å skape nye interesser. Dermed får han/hun trene på språket og kodene på den nye planeten. Kontrakt Det blir i utgangspunktet ikke lagt noen føringer på aktiviteter utenom fravær av rus, men både frivillige og beboere har skrevet under på en kontrakt med retningslinjer for prosjektet blant annet med hensikt å skjerme partene for ting utover det de selv ønsker. Kontaktinfo: Prosjektleder Tlf Aslak Benjaminsen Biltur til noe å gjøre blant rusfrie folk? Evne til relasjoner i rusfrie nettverk må læres for mange rusavhengige. Veksthuset arbeider med frivillge for dette. Foto: Leif Sverre Hoel, Veksthuset.

5 Side 5 av 6 Spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge presenterer seg Vi har tilbudt behandlingsinstitusjonene som er en del av eller har avtale med Rusbehandling Midt-Norge HF å presentere sitt tilbud for kommunale tjenester og øvrige interesserte i regionen. Kollektivet er for ungdom i alderen 17 til 24 år, med 21 døgnplasser. Målgruppe Ungdom i aldersgruppen 17 til 24 år med sammensatte problem som er i ferd med å utvikle/har utviklet rusmiddelavhengighet og som har behov for tverrfaglig spesialisert behandling. På kollektivet kalles de elever. Plasser og behandling Kollektivet har totalt 21 døgnplasser, som alle disponeres av Rusbehandling Midt-Norge HF. Behandling ytes etter Lov om spesialisthelsetjenesten 2-1 a pkt. 5. Bruk av Lov om sosiale tjenester 6-3 skal innarbeides som en del av tilbudet innen Behandlingen går fra primæravdeling, via videreføring og til utflytting med oppfølging i egen bolig etter avtale med elevens hjemkommune. Behandlingstid i døgninstitusjon utgjør normalt to år. Sosialt fellesskap i arbeid og fritid er et av grunnelementene i behandlingen. I dette utvikles stabile relasjoner og gruppetilhørighet over tid. Styrking av sosiale ferdigheter på arenaer utenfor kollektivet vektlegges. Eleven deltar i meningsfylt produktivt arbeid som gir tilvenning til arbeidslivet, mens det også motiveres for å styrke utdanningen for den enkelte. Det skjer en gradvis tilvenning til storsamfunnet på alle områder. Under kollektivoppholdet er det tilgang på regelmessige polikliniske psykiatriske tjenester. Ansatte Kollektivet har 21 stillingshjemler. Barnevernspedagoger, sosionomer, Potetarbeid i behandlingen ved kollektivet. Foto: Kvamsgrind. førskolelærere, pedagoger, ergoterapeut, lege og akupunktør/kunstterapeut. N.K.S. Kvamsgrindkollektivet arbeider etter medleverprinsippet. Dette innebærer at ansatte har bolig tilknyttet kollektivet og at de inngår i et arbeidsfellesskap med elevene. Kontakt: N.K.S. Kvamsgrindkollektivet, Bjørkmyr, 7036 Trondheim. Daglig leder: Runar Asp. Telefon: , Faks: E-post: Hjemmeside: Vestmo Behandlingssenter i Ålesund med styrket tilbud Vestmo har siden høsten 2004 fått i gang sju nye plasser i en ny avgiftningssenhet og utviklet et godt faglig behandlingsmiljø der. Utredningsenheten er utvidet fra fem til sju plasser, og antall plasser i klinikken er økt fra 16 til 22 plasser fra 1. september i år. Bygningsmessig har institusjonen vært igjennom en betydelig utbygging og utbedring, noe som gjør at vi kan tilby våre brukere et godt bomiljø. Tverrfaglig styrking Vi har fått en tverrfaglig styrking av personalet ved tilsetting av mer helsepersonell ved institusjonen, herunder flere sykepleiere/vernepleiere med videreutdanning i psykiatri, lege i 95 % fast stilling og ny fagsjef (psykiater) med erfaring fra rus. Den sosialfaglige personalgruppen er også styrket blant annet ved at flere videreutdannes i rus/ psykiatri. Vestmo har derfor hatt en god, bred faglig utvikling parallelt med økning i tjenestetilbudet det siste året. Avgiftning og utredning Vestmo organiserer avgiftning og utredning i hver sin enhet innen én avdeling. Avgiftningsenheten tilbyr blant annet abstinensbehandling, medisinsk oppfølging og døgnrytmestabilisering. Inntak forutsetter i hovedsak en avklart videre behandlingsplan. Rundt 14 dagers oppholdstid i enheten er det vanligste. I utredningssenheten fokuseres det på kartlegging av rusrelaterte forhold, fysisk og psykisk helse og sosiale forhold. Kartlegging av både funksjonsnivå og helseplager/ lidelsestrykk er viktig. Samhandling omkring individuell plan står sentralt i arbeidet med brukerne. De fleste er innlagt i seks uker. Klinikken Klinikkavdelingen legger vekt på kognitive og andre psykoterapeutiske arbeidsmetoder med gruppebehandling, temamøter, ulike former for miljøterapi og individuelle samtaler. Et første behandlingsopphold kan være på seks uker, med muligheter for forlengelse. Videreføringsopphold og kortere gruppeinntak kan tilbys på seinere tidspunkt, siden varig bedring av rusrelaterte problemer oftest er en langvarig prosess. Det er nå ca 7 ukers ventetid på inntak i klinikk og utredning, og ca 3-4 uker i avgiftningsenheten. Kontakt : Vestmo Behandlingssenter, Vestmoa 27, 6018 Ålesund. Tlf , Faks E-post felles: E-post utredning/avgiftning: E-post klinikk:

6 Side 6 av 6 Når rusmisbrukere blir foreldre - en ny rapport fra MNK-rus Dette er tittelen på en rapport fra MNKrus (produkt nr. 6/2005) fra et uformelt faglig nettverk i Trondheim, i revidert utgave april Den er skrevet av spesialkonsulent Anne Juberg (nå i permisjon som doktorgradsstipendiat ved NTNU). Rapporten dreier seg primært om 19 faglig-metodiske tema/utfordringer som nettverksmedlemmene fra ulike tjenester i Trondheim kommune har samtalt om kompetanse for. En oversikt over disse 19 finnes i omtale av rapporten på vårt nettsted Forsidetegning: Anne Juberg Erfaringsutveksling rundt hva gjør vi når vi lykkes? var poenget, og utvekslingen formidles gjennom rapporten. Man håper at utvekslingen vil stimulere til refleksjon over egen praksis hos de praktikerne som leser rapporten. Rapporten innleder med relevante nasjonale føringer for temaet og hva aktuell forskning sier om når rusmisbrukere blir foreldre. De ulike tiltakene som medlemmene i nettverket var/ er knyttet til presenteres også. 92 sider i 17x24 cm format. ISBN Kan bestilles gratis fra MNK-rus: Faks Nyansatte spesialkonsulenter i MNK-rus Ingjerd Woldstad Ho begynte som spesialkonsulent i MNK-rus den , og fleiper med at ho ønskjer å vere avdelinga sitt nynorskalibi, Ho skal arbeide med området Behandling, rehabilitering og omsorg, og skal ha eit særleg ansvar for temaet Barn i familier med rusproblematikk. Ho kom frå stillinga som fagteamleiar Sunnmøre i Bufetat. Ingjerd er barnevernpedagog av grunnutdanning, og har diverse vidareutdanningar, til dømes profesjonsetikk og prosjektleiing. Ho har lang praksis som sosialarbeidar frå 1. og 2. linjetenesta, mest i barnevernet. Kontakt: Tlf Mobil Lars Wikdahl Han begynte som spesialkonsulent i MNK-rus den , innen hovedområdet Rehabilitering, behandling og omsorg. Han er vikar for Anne Juberg. Lars er utdannet sykepleier og bedriftsøkonom, og har bl.a. tatt kurs i rusmisbruk ved Sosialhøgskolen i Trondheim og innføringskurs i kognitiv terapi. Han kommer fra Nidarosklinikken i Trondheim, der han var fra 1993 og leder der siden Lars arbeidet før det som sykepleier m.m. ved Lade BehandlingsSenter, RIT og Ullevål. Kontakt: Tlf Mobil Send gjerne stoff til nyhetsbrevet Midt-Norsk RusInfo!! Intensjonen vår er at dette skal kunne være et formidlingsservice for aktivitet innen rusfeltet i Midt-Norge (kommune, spesialisthelsetjenesten, m.v.), og ikke kun for det MNK-rus er involvert i! Utgivelse 1 gang pr. kvartal. Distribusjon pr. e-post og nedlasting fra Frister for stoffinnsending i : Artikler/notiser man ønsker å formilde må være hos redaktøren senest: Fredag 24.februar (nr 1-06) Fredag 26. mai (nr 2-06) Fredag 1. september (nr 3-06) Fredag 17. november (nr 4-06) Kontakt redaktøren: Arne D. Julien, informasjonskonsulent, MNK-rus. E-post: Faks Direkte-tlf: Post: MNK-rus, v/ Julien, Vestmoa 27, 6018 Ålesund. Merk at han skal ha kun 60% stilling (=3 dagers uke).

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Akutte tjenester / vaktfunksjoner RMN (TSB) 2020-møte (fagdirektørene) Uke 1, 2010 Reidar Hole

Akutte tjenester / vaktfunksjoner RMN (TSB) 2020-møte (fagdirektørene) Uke 1, 2010 Reidar Hole Akutte tjenester / vaktfunksjoner RMN (TSB) 2020-møte (fagdirektørene) Uke 1, 2010 Reidar Hole Hovedpoeng/agenda 1. God rusbehandling hva er det? Viktig med en profesjonell og kunnskapsbasert tilnærming

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE

RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE Hva er rusbehandling? Rusbehandling er: Tverrfaglig På ulike nivå (nettbasert/poliklinikk/klinikk) Ulik med tanke på behandlingstilnærming (12-trinn

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket Einar R. Vonstad Prosjektleder LMS-RUS Midt- Norsk Kompetansesenter for Rusfaget Hovedoppgave for Lærings- og mestringssenterene Det skal opprettes

Detaljer

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt Nordlandsklinikken Organisasjon Nordlandsklinikken er en seksjon under Avdeling for Rusbehandling, som er en del av Psykisk helse-og rusklinikken

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Tvang innen TSB. «Hvordan ivaretar TSB tvang overfor mennesker med rusmiddelavhengighet før, under og etter innleggelse»?

Tvang innen TSB. «Hvordan ivaretar TSB tvang overfor mennesker med rusmiddelavhengighet før, under og etter innleggelse»? Tvang innen TSB «Hvordan ivaretar TSB tvang overfor mennesker med rusmiddelavhengighet før, under og etter innleggelse»? Tema Før innleggelse Under innleggelse avrusning Under innleggelse døgnbehandling

Detaljer

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING av rusmisbruk hos eldre ARTIKKEL Av: Sonja Mellingen, KoRus - vest Bergen og Knut Arne Gravingen, KoRus - Øst I Voss og Gjøvik kommuner er det igangsatt kartlegging av rusforbruket

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Læring - utvikling - mestring

Læring - utvikling - mestring Læring - utvikling - mestring Voksenklinikken, avdeling Nidarosklinikken Voksenklinikken Helse Midt-Norge har organisert all rusbehandling i regionen i et eget helseforetak Rusbehandling Midt-Norge HF.

Detaljer

Birus 2006/2007 Barn i familier med rusvansker

Birus 2006/2007 Barn i familier med rusvansker Birus 2006/2007 Barn i familier med rusvansker En presentasjon av prosjektet v/ingjerd Woldstad Birus 2006/2007 Bistand til barn under 23 år til brukere av spesialisthelsetjenestene i Midt- Norge Visjon

Detaljer

Nærmiljøbasert TSB for ungdom

Nærmiljøbasert TSB for ungdom Nærmiljøbasert TSB for ungdom Et samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og ARP(Avdeling for Rusrelatert Psykiatri) Psykologspesialist Eva Karin Egseth (ARP) Seksjonsleder Rune Ingebrigtsen (ARP) Ruskoordinator

Detaljer

PROSJEKT FABA HELHETSFOKUS 29.09.14 BEHANDLINGSMETODER AD/HD TRENINGSKONTAKT BRUKERSTYRT ASSISTENT AMBULERENDE TRENINGSTERAPI

PROSJEKT FABA HELHETSFOKUS 29.09.14 BEHANDLINGSMETODER AD/HD TRENINGSKONTAKT BRUKERSTYRT ASSISTENT AMBULERENDE TRENINGSTERAPI 29.09.14 PROSJEKT FABA TRENINGSKONTAKT BRUKERSTYRT ASSISTENT AMBULERENDE TRENINGSTERAPI Kropp & sinn konferanse, 2014 HELHETSFOKUS IP RUSMIDDEL AVHENGIGHET Angst AD/HD SOSIALE FAKTORER LIG DE ÅN V LI Kognitiv

Detaljer

Ruskurs for leger. 12.12.2008. Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene.

Ruskurs for leger. 12.12.2008. Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene. Ruskurs for leger. 12.12.2008 Samarbeidstiltak, mellom MNK-Rus og fylkesmannsembetene i Trøndelagsfylkene, ved fylkeslegene. Organisering/oppdrag MNK-rus mottar årlig oppdrag og finansiering fra Helsedirektoratet.

Detaljer

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon avrusning og motivasjon starten på et bedre liv Vår drøm er å se mennesker starte et rusfritt liv, slå ut vingene og følge sin egen drøm Jeg har drømmejobben! Hver dag får jeg jobbe med et engasjert,

Detaljer

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler Presentasjon i ASU Nord Trøndelag Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler 26.april Elise Solheim Samhandlingsleder Helsedepartementet Helse Nord RHF Helse SørØst

Detaljer

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Lærings- og Mestringssenter samling Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Omfang av rusproblem: Alkohol Betydelig økning hos vokse Flere ungdom venter med å drikke De som drikker drikker

Detaljer

Sterk nok. for livet!

Sterk nok. for livet! Sterk nok for livet! - Veksthuset Molde eies av Rusbehandling Midt-Norge HF, og virksomheten ble etablert i 1988. Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert langtidsbehandling for rusavhengige i institusjon, gjennom

Detaljer

www.koa-as.no Psykisk Helse

www.koa-as.no Psykisk Helse www.koa-as.no Psykisk Helse KOA Psykisk Helse AS gir et landsdekkende rehabiliterings- og behandlingstilbud for unge og voksne med psykiske vansker og/eller rusproblemer. I møte med pasientens hverdagslige

Detaljer

Stiftelsen Fossumkollektivet

Stiftelsen Fossumkollektivet Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige fra hele landet. Målgruppa er unge voksne med rusmiddelrelaterte problemer/avhengighet og med samtidig rus og psykiske

Detaljer

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,-

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,- c-c/13 Oslo, 17/11-2009 ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Søkerens navn: RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Svaradresse/-poststed: Pb 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo Kontoradresse hovedkontor:

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF. Liten virksomhet stort samfunnsansvar!

Rusbehandling Midt-Norge HF. Liten virksomhet stort samfunnsansvar! Rusbehandling Midt-Norge HF Liten virksomhet stort samfunnsansvar! Hvor var vi Rusreformen 1.1 2004 Løfte de rusavhengiges status Eget HF i Midt-Norge Hvorfor eget rusforetak? Utfordringene i Midt-Norge

Detaljer

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret Rapport 05/2014 Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge En spørreundersøkelse blant ansatte i offentlige og private klinikker Lærings- og mestringssenteret Lars

Detaljer

Lang vei inn, kort vei ut?

Lang vei inn, kort vei ut? Lang vei inn, kort vei ut? Om kortvarig behandling av langvarige vansker Klinikkbehandling ved Vestmo Behandlingssenter Seksjonsleder Siri-Mette D. Hoff Psykolog Magne Storvik «Prototyp pasient» Mann,

Detaljer

Opphavet til Barnesporene BiRus 2009-2012 - Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker

Opphavet til Barnesporene BiRus 2009-2012 - Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker Opphavet til Barnesporene BiRus 2009-2012 - Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker Med barnespor i hjertet, Molde, 9.mai 2010 Prosjektleder Mette Grytten, Kompetansesenter rus-midt-norge

Detaljer

BRUKERMEDVIRKNING. Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag

BRUKERMEDVIRKNING. Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag BRUKERMEDVIRKNING Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) RIO er en landsdekkende, politisk og religiøst uavhengig organisasjon bestående

Detaljer

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET Informasjon til fagpersonell www.marborg.no Om Marborg MARBORG ble stiftet 1. juni 2004 og er en brukerorganisasjon innen rusfeltet, med særlig fokus på opiatavhengige

Detaljer

Helse og omsorg Sosiale tjenester. Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen

Helse og omsorg Sosiale tjenester. Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen Helse og omsorg Sosiale tjenester Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen Nasjonale føringer Omsorg 2020 Omsorgssektoren dekker i dag hele livsløpet, og har brukere og pasienter i alle aldersgrupper

Detaljer

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Samhandling i praksis flere eksempler på god samhandling Ingen trenger å falle utenfor. Samhandling i praksis Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger

Detaljer

KRITERIER KRITERIER KRITERIER. Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov MÅL MED BEHANDLINGEN I SÆRTILTAKENE

KRITERIER KRITERIER KRITERIER. Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov MÅL MED BEHANDLINGEN I SÆRTILTAKENE Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov Rusforum Nordland 11.februar 2009 Lars Linderoth Overlege ved Nordlandssykehuset HF Førsteamanuensis ved HiBo KRITERIER 1. Alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Bolig som mulighet og arena for mestring

Bolig som mulighet og arena for mestring Bolig som mulighet og arena for mestring Amund Aakerholt Kompetansesenter rus region øst Lillehammer 05.05.09 1 Disposisjon Holdninger til rus og det å være kvalifisert for bolig. Hva er gjort mht til

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR VADSØ KOMMUNE, FORSØK MED BRUK AV TILLITSPERSONER

PROSJEKTPLAN FOR VADSØ KOMMUNE, FORSØK MED BRUK AV TILLITSPERSONER SOSIALTJENESTEN NAV VADSØ PROSJEKTPLAN FOR VADSØ KOMMUNE, FORSØK MED BRUK AV TILLITSPERSONER FOR MENNESKER MED RUSRELATERTE PROBLEMER 0 Bilde: Prosjekt Arbeid for bedre bolig / Tillitspersonforsøket 2009

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Phoenix. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Phoenix. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Stiftelsen Phoenix og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: x Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 %

Detaljer

koordinering av rusbehandling i regionen Rutiner for henvisning, vurdering og inntak i Midt-Norge for TSB

koordinering av rusbehandling i regionen Rutiner for henvisning, vurdering og inntak i Midt-Norge for TSB koordinering av rusbehandling i regionen Rutiner for henvisning, vurdering og inntak i Midt-Norge for TSB Revidert: Gjeldene fra januar 2010 Forord Rusbehandling Midt-Norge har en koordinerende funksjon

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Samhandlingsteamet i Bærum

Samhandlingsteamet i Bærum Samhandlingsteamet i Bærum En forpliktende samarbeidsmodell mellom Bærum kommune og Bærum DPS Anne-Grethe Skjerve Bærum DPS Hdirs IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr x 1) Tjenestevolum og pris Antall behandlingsdøgn

Detaljer

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune Evalueringsrapport Prosjekt rus og psykiatri Sarpsborg kommune Formålet med prosjektet var å gi mennesker med rus-/psykiatriproblemer og bostedsløse tjenester av god kvalitet og som var helhetlige, samordnede

Detaljer

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet Sentral stab Samhandlingsavdelingen Sak 4/16 Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet 2016-2020 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.02.2016 Saksansvarlig:

Detaljer

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon avrusning og motivasjon starten på et bedre liv MIDT I OSLO i et ærverdig hus med lav terskel holder vi til VÅR DRØM er å se mennesker starte et rusfritt liv, slå ut vingene og følge sin egen drøm! Jeg

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

RUSFORUM BODØ 14.FEBRUAR 2007. Kjersti Thommesen Psyk.sykepleier og Mette Moe Ass.avd.leder/fagutvikler

RUSFORUM BODØ 14.FEBRUAR 2007. Kjersti Thommesen Psyk.sykepleier og Mette Moe Ass.avd.leder/fagutvikler RUSFORUM BODØ 14.FEBRUAR 2007 Kjersti Thommesen Psyk.sykepleier og Mette Moe Ass.avd.leder/fagutvikler Rus/psykiatri posten, Rehabiliteringsavdelingen, Nordlandssykehuset. Beliggenhet: Gamle Trollåsen

Detaljer

4. Hvordan samhandle innenfor område med sentrale aktører?

4. Hvordan samhandle innenfor område med sentrale aktører? Gruppeoppgaver Bårdshaug 28.10.09 Oppgave gruppe 1-4 (områdegruppene): 1. Noen refleksjoner om hva som kjennetegner russituasjonen i området? 2. Hvordan utvikle robuste kommunale tjenester i området? 3.

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet :

Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet : 1 Levanger 110403 Status Rapport Rus - Forprosjektet : Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet : Punkt 1: Utrede en felles strategi for forebygging mot rus i de fire kommunene.

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Tilnærming til ungdom- erfaring fra ARA poliklinikk (Psykiatrisk ungdomsteam)

Tilnærming til ungdom- erfaring fra ARA poliklinikk (Psykiatrisk ungdomsteam) Tilnærming til ungdom- erfaring fra ARA poliklinikk (Psykiatrisk ungdomsteam) Klinisk sosionom Anne Marie Willesen Spesialsykepleier Karen Reinholtsen Øidne PUT (Psykiatrisk Ungdomsteam) Etablert i midten

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad. http://a-larm.no/

Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad. http://a-larm.no/ Sandefjord:19 mars Kunnskap og brobygging på ROP- feltet «Hvordan kan behandlingen innrettes slik at pasienten/ brukeren blir i stand til å ta egne valg» Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad

Detaljer

Ytelsesavtale mellom. Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret. Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom. Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret. Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2016 31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret:

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004 Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 Hmmm! Hvem er MARBORG for. Organisasjon for tidligere rusmisbrukere i behandling med metadon/subutex (LAR),

Detaljer

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabisavhengighet i spesialisthelsetjenesten Ut av tåka 15.02.2011 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

REHABILITERINGSSEKSJONEN

REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONENS AVDELINGER OG TILTAK Helseavdeling- LARIS og Helsestasjon LAR avd. LAR-koordinatortjenesten HUSET Miljøarbeidertjeneste -avd M98 LØA Sysselsetting Lagård

Detaljer

STATUS RAPPORT. Brukerstyrte Innleggelser. en Pilot

STATUS RAPPORT. Brukerstyrte Innleggelser. en Pilot STATUS RAPPORT Brukerstyrte Innleggelser en Pilot 2014-2015 Innholdsfortegnelse Brukerstyrte Innleggelser en Pilot 2014-2015... 3 Organisering av prosjektet... 3 Hovedmål:... 4 Delmål:... 4 Brukerstyrt

Detaljer

Et samfunn hvor alle skal fåf. tilrettelagt veien ut av rusrelaterte problemer

Et samfunn hvor alle skal fåf. tilrettelagt veien ut av rusrelaterte problemer Et samfunn hvor alle skal fåf tilrettelagt veien ut av rusrelaterte problemer RIO påvirker og utvikler prosessene som skal gi rusavhengige bedre tilbud Stiftet i 1996 Alle aktive medarbeidere er tidligere

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste. Stjørdal, 4.februar Anne Grete Valbekmo prosjektleder

Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste. Stjørdal, 4.februar Anne Grete Valbekmo prosjektleder Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste Stjørdal, 4.februar Anne Grete Valbekmo prosjektleder Dagens behandlingstilbud Avd. for rusrelatert psykiatri

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Integrert behandling Fasespesifikk behandling

Integrert behandling Fasespesifikk behandling Integrert behandling Fasespesifikk behandling Nasjonalt opplæringsprogram ROP Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio)

Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) RIO er en landsdekkende, politisk og religiøst uavhengig organisasjon bestående av tidligere rusmisbrukere. Stiftet i 1996 Det eneste absolutte kravet

Detaljer

Stiftelsen Fossumkollektivet

Stiftelsen Fossumkollektivet Visst nytter det! Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige fra hele landet. Målgruppa er ungdom med rusmiddelrelaterte problemer/avhengighet og med samtidig

Detaljer

Mennesket i samfunnet

Mennesket i samfunnet INKLUDERING DELTAKELSE Mennesket i samfunnet RUSBEHANDLING MIDT-NORGE har tradisjon for bred kontakt med lokalsamfunnet som ledd i rehabilitering av rusavhengige. Dette skjer gjennom samspill med ideelle

Detaljer

Evaluering av sostjl 6-2-6-3

Evaluering av sostjl 6-2-6-3 Evaluering av sostjl 6-2-6-3 Rusmiddelavhengige som blir innlagt på tvang av Ingrid Lundeberg Vilkårene for tvang i LOST 6-2 rusmiddelmisbrukeren utsetter ved misbruket sin fysiske eller psykiske helse

Detaljer

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA Psykisk helse i BrukerPlan Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA BRUKERE MED SAMTIDIGE RUSLIDELSER OG PSYKISK LIDELSE, ROP-LIDELSER

Detaljer

De bearbeidede resultatene (gratis tjeneste fra KorFor) kan brukes til:

De bearbeidede resultatene (gratis tjeneste fra KorFor) kan brukes til: BrukerPlan er et gratis dataverktøy som kartlegger rusmisbruk i kommunen. Resultatene kan danne grunnlag for folkehelseplan, rusplan og individuell plan, men er i seg selv ikke et direkte planverktøy.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Behandlingsorientert dag Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Nasjonal ruskonferanse Pepper og joggesko 9. desember 2010, Stjørdal Ved Reidar Hole, fagdirektør Agenda Behandlingstilbudet

Detaljer

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 1 HELHETLIGE TJENESTER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 RUSAVDELINGEN RUSTJENESTEN RUSPROSJEKTENE Lov om sosiale tjenester kap. 6

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Psykiatri. Prosjektnummer: 2011/0243. Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Psykiatri. Prosjektnummer: 2011/0243. Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Psykiatri Prosjektnummer: 2011/0243 Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse Søkerorganisasjon: Mental Helse 1 Forord Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Ringsaker kommune Ungdomskontakten TIUR-prosjektperioden Erfaringer inn i fast drift Stor innlandskommune Ca. 33 500 innbyggere

Detaljer

Asbjørn larsen RIO Rusmisbrukernes interesse organisasjon

Asbjørn larsen RIO Rusmisbrukernes interesse organisasjon Asbjørn larsen RIO Rusmisbrukernes interesse organisasjon Sam Stone 1 Kommunikasjon - Wikipedia: Kommunikasjon er den prosessen der en person, gruppe eller organisasjon overfører informasjon til en annen

Detaljer

HVORFOR? HVORFOR? ROP-lidelser Å jobbe på pasientens arenaer 6.Mars 2014 HVORFOR FOKUS PÅ RUS OG PSYKISK LIDELSE?

HVORFOR? HVORFOR? ROP-lidelser Å jobbe på pasientens arenaer 6.Mars 2014 HVORFOR FOKUS PÅ RUS OG PSYKISK LIDELSE? ROP-lidelser Å jobbe på pasientens arenaer 6.Mars 2014 Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten 23.09. 2014 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører TSB

Detaljer

HELHETLIG BEHANDLING -SUKSESSKRITERIER? HVOR HELHETLIG OPPLEVER EGENTLIG BRUKERNE DET?

HELHETLIG BEHANDLING -SUKSESSKRITERIER? HVOR HELHETLIG OPPLEVER EGENTLIG BRUKERNE DET? HELHETLIG BEHANDLING -SUKSESSKRITERIER? HVOR HELHETLIG OPPLEVER EGENTLIG BRUKERNE DET? Asbjørn Larsen - Brukermedvirker RIO-Rusmisbrukernes interesse organisasjon, hele landet - Daglig leder kafé X i Tromsø

Detaljer

Psykisk helse og rusteam/recovery

Psykisk helse og rusteam/recovery Psykisk helse og rusteam/recovery En forskningsbasert evaluering om recovery Nils Sørnes Fagkonsulent PSYKISK HELSE OG RUSTEAM -Startet i 2001 Ca 34 brukere 5,6 årsverk, todelt turnus inkl. helg, alle

Detaljer

Hva er ACT og FACT?

Hva er ACT og FACT? Hva er ACT og FACT? anne.landheim@sykehuset-innlandet.no Dagsorden Hva er ACT og FACT? Hva viser den norske forskningen om ACT Potensialet for ACT- og FACT-modellene i Norge? Hva er ACT og FACT? ACT ble

Detaljer

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk 1 Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin - da er det bra det finnes forskere som forsøker å finne svar på - hvorfor? -

Detaljer

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. ... ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET i TRONDHEIM RUSBEHANDLING MIDT-NORGE idtre (3AUPAL KOMMUME TJENESTEAVTALE 2 FOR SAMARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Betydningen av å involvere pårørende i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Betydningen av å involvere pårørende i tverrfaglig spesialisert rusbehandling Betydningen av å involvere pårørende i tverrfaglig spesialisert rusbehandling Pårørendeseminar Stjørdal 13.03.14 med Blåkorsfarerne Åse Prestvik og Ingebjørg Flatås 15.00: Undervurder aldri ein lykkeleg

Detaljer

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem?

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Kommunaldirektør Tor Åm,10. november 2008 Utfordringer for velferdsstaten; 1. Økende press på tjenester 2.

Detaljer

MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet. RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Asbjørn Larsen - RIO Vidar Hårvik - MARBORG

MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet. RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Asbjørn Larsen - RIO Vidar Hårvik - MARBORG MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Asbjørn Larsen - RIO Vidar Hårvik - MARBORG 1 Hvem er MARBORG for. Stiftet 1. juni 2004 Brukerorganisasjon på rusfeltet

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Målgruppe Gravide og/eller blivende fedre med psykososiale og rusrelaterte problemer Gravide som bruker legemidler og er bekymret for fosteret. Gravide og/eller blivende

Detaljer