OPPLEVELSE B BLAD. Nå skal festningene favne alle fra barn til Bruce Springsteen. SIDE 32-39

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPLEVELSE B BLAD. Nå skal festningene favne alle fra barn til Bruce Springsteen. SIDE 32-39"

Transkript

1 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: Mil: Annonser og abonnement: Tlf: Mil: F FORSVARETS FORUM NR 6 JUNI 2009 FORSVARETS FORUM AKTUELT Fredsmegleren SIDE 22 PORTRETT Rådgiveren SIDE 40 SPORT Søkeren SIDE 58 OPPLEVELSE NR 6 09 JUNI Nå skal festningene favne alle fra barn til Bruce Springsteen. SIDE Kr. 39,- ISSN X

2 annonse annonse 2 JUNI 2009 F 99

3 annonse F JUNI

4 Foto: TIMOTHY A. CLARY/SCANPIX aktuelt Det Brucer på festningene Mange legger turen innom festningene i sommer, blant andre verdensstjernen Bruce Springsteen. Se vår oversikt. 32 aktuelt Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ Foto: OLE KÅRE EIDE Foto: MAJED HAMDAN/SCANPIX forsvaret & jeg Krigsseileren Bård Haugland (88) opplevde å bli torpedert av en tysk ubåt. Les hans historie. 16 Syv dager i herjet idyll Vi fulgte den norske fredsmegleren Kåre Lode på jobb i Øst-Kongo. 22 aktuelt Klar tale Mats Gilbert er for FN men i mot at Norge er med i det han kaller aggressive militære allianser JUNI 2009 F

5 innhold FORSIDEN: Barna i Solgry barnehage på Oscarsborg festning. F.v: Alexandra S. Schau (5), Karoline Nyhus (5) og Josefin Svensson (3). Foto: ARNE FLAATEN AKTUELT 10 NSM med sikkerhetsvarsko 10 Savner konkrete veteranforslag 12 Ny dataløsning skaper hodebry 12 Forsvarskomiteen kan forsvinne 14 Derfor blir Tsjad dyrt 14 Vil ha kvinnelig verneplikt 20 Endrer rutiner på skytebanen 30 Livet etter Forsvaret: Leirskolen på Andøya TEKNIKK OG VITEN 44 Hogger russiske atomubåter UTLAND 49 Burmas etniske problem MENINGER 13 Kommentar nå: Aslak Bonde 15 Akkurat nå: Finn Kristian Hannestad 29 Livet: Einar Gelius 48 Utsyn: Sverre Lodgaard 54 Kronikk: Torolf Bjerkem 57 TMO-kommentar: Silje Myhre Agledal SPORT OG FRILUFT 58 Jakter befalsskoleplass KULTUR 60 Aqua-Lene på trynet 62 Museer i Normandie FASTE SPALTER 11 Fire kjappe: Trygve Smidt 40 Portrett: Ragnhild Mathisen 53 Miniportrettet: Per Sverre Opedal 59 Helsespalta 64 Språkspalta: Grautmål 71 Forsvarets informasjonssider 96 Forsvarets kapasiteter Denne gang: Hæren DETTE BLADET GIKK I TRYKKEN 25. MAI redaksjonelt «MANGE OPPLEVER AT FORSVARS- POLITIKK ER BLITT MINDRE VIKTIG FOR STORTINGS- POLITIKARANE» Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 14, 0158 Oslo, Tlf.: Forsvarskomité ikkje naudsynt? Eit administrasjonsutval på Stortinget ønskjer å slå saman utanrikskomiteen og forsvarskomiteen. Stortinget skal ta stilling til forslaget før sommarferien. Arbeidet i forsvarskomiteen er ikkje så stort at det fordrar ein eigen komité, seier parlamentarisk leier i Senterpartiet, Rune Skjælaaen. Han meiner at det viktigaste argumentet for å slå saman komiteane, er at forsvars- og tryggingspolitikk heng tett saman. Stortings president Thorbjørn Jagland er einig: Med ei samanslåing vil forsvarspolitikken få ein meir sentral plass. Framstegspartiet varsla tidleg at det vil halda på dagens ordning. Jan Petersen (Høgre) og Signe Øye (Ap), leiar og nestleiar i forsvars - komiteen i dag, åtvarar også mot å leggje ned forsvarskomiteen. I deira parti er det ulike meiningar. Forsvaret er ein stor sektor, vanskeleg tilgjengeleg og krev ein del spesialinnsats for kunnskap, seier Petersen. Ifølgje den tidlegare utanriksministeren, med 17 års røynsle frå Stor - tingets utanrikskomité, er samanslåing av komiteane ein særs dårleg idé. Tilliten til at Stortinget ser konsekvensane av vedtaka sine, er viktig. Det held ikkje med skrivebordsvedtak. Korkje forsvarspolitikken eller tryggingspolitikken vil vere tente med det. I ein samanslege komité vil det ganske enkelt ikkje vere like god tid til å setje seg inn i alle sakene. Når fem personellorganisasjonar i Forsvaret saman sender ei oppmoding til dei politiske partia om å halda på forsvarskomiteen, er det grunn til å ta dei på alvor. Det er ikkje kvar dag at dei er så einige som i dette stykket: Med den moderne bruken av Forsvaret sine styrkar er Noreg avhengig av demokratisk kontroll med utviklinga i Forsvaret, både med omsyn til økonomi og andre måtar. Stortinget løyver rundt 33 milliardar kroner til Forsvaret kvart år. Ifølge Signe Øye ville ikkje Forsvaret ha fått ei påplussing på 800 millionar kroner i fjor om ikkje forsvarskomiteen hadde pressa på. Ho meiner også at det vil sende gale signal til soldatane å leggje ned forsvarskomiteen. Dei fleste som arbeider i Forsvaret, eller med forsvarsspørsmål til dagleg, opplever dette på same måten at forsvarspolitikk er blitt mindre viktig for stortingspolitikarane. Dei politiske partia på Stortinget bør tenkje seg grundig om før dei sender eit slikt signal ikkje berre til soldatane, men også til veljarane no før valet. Ansvarlig redaktør: TOR EIGIL STORDAHL Redaktør: ERLING EIKLI Kontorleder: GUNN-HILDE KOLSTAD F er utgitt av Forsvarets forum på oppdrag fra eieren, Forsvars sjefen. Bladet har som oppgave å for midle informasjon og debatt. Redaksjonen har en fri og uavhengig stilling i henhold til Lov om redaksjonell fridom i media og Redaktørplakaten. Innholdet behøver derfor ikke være et uttrykk for hva den politiske eller militære ledelsen måtte mene. F Forsvarets forum ønsker å rette seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale i bladet, oppfordres til å kontakte redaksjonen. Det er også anledning å reise klage til: MEDLEM AV European Military Press Association F JUNI

6 sideblikk FOTOGRAFEN Espen Rasmussen (33) Espen Rasmussen var vernepliktig fotograf i Forsvarets forum i 1996/97. I dag fotograferer han for VG. Då Garden hadde delt ut 1500 soveposar til heimlause i Oslo, blei Espen Rasmussen og Forsvarets forum med ut på gata. Vinteren 1997 kunne ein i Forsvarets forum lesa om veteranuteliggjaren Tore og kameratane som låg i Frognerparken med utsikt over Oslos beste vestkant. Frelsesarmeen hadde teke i mot utrangert materiell frå Forsvaret som skulle vera med og halda liv i uteliggjarane i hovudstaden. Soveposar, undertøy, ulltrøyer, støvlar og anna utstyr. Verkelege menneske. Det er desse oppdraga som er mest givande for meg som fotograf. Det å laga reportasje om dei verkelege menneska, fortel Espen Rasmussen, som den gong var vernepliktig i Forsvarets forum. I dag er han fotograf for VG, etter nokre år i Dagbladet. Saman med journalist Kristian Sarastuen hengde dei seg på gategutane gjennom ein heil dag. Me vandra rundt med dei og fekk dokumentert dagleglivet deira. Dette biletet er eitt av mange, og oppslaget blei stort. Eg hugsar eg blei glad då desken laga oppslaget, forklarar Rasmussen. Raudsprit og ein sliten, grøn sovepose hadde halde liv i heimlause Tore og kameratane hans. Men med dei nye soveposane frå Garden blei det betre tilhøve i januarkulda. Forsvaret skal vite at dei har halde liv i mange stakkarar i vinter. Skriv at me er takksame, sa Tore til Forum i Det var interessant å følgja desse gutane som var på sida av samfunnet. Det var ein utruleg hyggeleg gjeng. Men dei drakk rein raudsprit. Eg lurer på korleis det har gått med dei etter denne dagen, fortel fotografen. Merittert fotograf. 33-åringen si merittliste som fotograf er imponerande. World Press Photo og Picture of The Year er to av prisane han har innkassert. Rasmussen har vore i fleire konfliktområde som pressemann, men det er sjeldan han treffer på grønkledde. Etter året i Forsvarets forum har eg jobba lite med soldatar. Eg har konsentrert meg om sivilbefolkninga, og det er eit heilt medvite val, fortel han. I Forsvarets forum fekk han moglegheita til å følgja Sjøforsvaret sine marinejegerar på helvetesøvinga «Mammut». Saka gjorde eg åleine på Vestlandet, og Forum brukte saka fint. Det som var bra med For - svarets forum, var at me fekk tillit til å gjera fleire ulike oppdrag, som til dømes dei heimlause i sovepose. Så lenge det var ein link til Forsvaret, fekk me prøva oss med ulike saker. Forsvarets forum må vera den beste staden å vera for vernepliktige. Men det er ikkje vernepliktige i F i dag. Seier du det? Det er veldig synd. Forum var jo reine talent - fabrikken for Presse-Noreg. Enno har eg mange gode venner frå tida som vernepliktig fotograf, seier han. VIDAR HOPE Opera 6 JUNI 2009 F

7 sjon Sovepose F JUNI

8 nyheitsbiletet SÅG VETERANSHOW: Marian Aas Hansen var ein av mange artistar som skapte feststemning på Forsvarskonserten i Oslo Spektrum, her saman med fenrik Bjarne Edvard Herbjørnrød og kapteinløytnant Jørn Winnæss frå Marinemusikken. Konserten, den første i sitt slag, var ei hyllest på frigjeringsdagen til krigsveteranar og dei som gjer og har gjort teneste i internasjonale operasjonar. Veteranar, forsvarstilsette og andre gjester var publikum. TV 2 sendte showet 17. mai i eit to timar langt program som også inneheldt reportasjar frå Forsvaret. I snitt såg personar programmet. Talet steig undervegs, og såg siste del. Til samanlikning var det som såg på TV 2 til same tid i fjor. Foto: ARNE FLAATEN 20 år siden 50 år siden 8 Offiserane si rolle kan ikkje foreinast med Folkerørsla mot innvandring (FMI) sine haldningar, sa leiaren i Norges Offisersforbund, Jan Bråten. Dette er rein nonsens. Det beviser berre at NOF ikkje har tileigna seg kunnskap om kva som har skjedd i land kor innvandringa har teke overhand, kontra Jan Høeg i FMI. I 1988 blei det gjort 94 beslag av narkotika i Forsvaret. 271 personar blei meld. Aldri tidlegare hadde så mange soldatar blitt tekne for narkotikamisbruk. Gunnar Aarseth, leiar for Narko-Nord, meinte misbruket gjenspegla utviklinga i samfunnet. I tillegg eksisterer det eit høgt skjult medikamentbruk. Soldatar som går til lege kan få skrive ut sterke medikament. JUNI 2009 F FAKSIMILE: Forsvarets forum nr 12, 10. juni 1989 Fem 750 kilos magnetiske senkeminer blei funnen i professor Løvenskiolds hage på Nesodden ved Oslo. Dei blei droppa av britiske fly som dekka Oslofjorden med miner i år etter blei dei fjerna av Ingeniørvåpenet. Sonen i huset, Herman, kunne fortelje: Kameratane mine og eg leika indianar og kvit, cowboy og alt ein finn på i årsalderen. FAKSIMILE: Mannskapsavisa nr 9, 4. mai 1959 Den totale omsetjinga ved Forsvarets kantiner var i ,6 millionar kroner. Dette var ein stigning på 6,5 prosent samanlikna med året før. Av dei 95 kantinene som var i drift, gjekk over ein av tre med underskot. For å dekke underskota blei det gjennomført ein utjamning frå dei med størst overskot til dei med underskot.

9 dette skjer juni Inviterer 66 nasjonar Ein OSSE-delegasjon vitjar Bodø hovudflystasjon og Garnisonen i Sør-Varanger i juni. Organisasjonen for sikkerheit og samarbeid i Europa (OSSE) har sete i Wien og gjer tillitsskapande arbeid i Europa og Sentral-Asia. 56 nasjonar har akseptert Wien-dokumentet frå 1999, som går ut på å kike i kvarandre sine militære kapasitetar for å fremje militær sikkerheit og senke spaningsnivået. Med elleve samarbeidsland er i alt 66 nasjonar invitert til Bodø og Kirkenes med inntil to representantar kvar. Må invitere. Sjefen for Norges nasjonale rustningskontrollkontor, oberstløytnant Gunnar Hiorth, reknar med 50 deltakarar. Dette blir eit stort arrangement som vi har planlagt lenge. OSSE har mange avtalar, som CFE (konvensjonelle våpen) som russarane sa opp i desember No har vi ein prosess for å finne tilbake til det gode samarbeidet. CFE-avtala med sine drygt 30 medlemsland er slett ikkje daud, seier Hiorth. To av Wien-dokumentet sine avsnitt er av særleg interesse i samanheng med dette besøket. Avsnitta gjeld det som vert kalla «Visit to Military Facility» og «Visit to Airbase». Alle land som har signert avtala, er forplikta til å invitere til slike besøk i laupet av ein femårsperiode. På Ørland flystasjon var det nyleg ein inspeksjon kor tre russarar deltok. Ikkje alt blir vist. Den store kontrollen i år er likevel lagt til Bodø 15. til 17. juni og Garnisonen i Sør-Varanger 17. til 19. juni. OSSE-KIKK: Frå ein tidligare OSSEinspeksjon på Ørland. Foto: PRIVAT Er ingenting hemmeleg når inspektørane kjem? Vi skal vise stor grad av openheit for å gje gjestene eit bilete av forsvarsstrukturen vår, men ikkje vera naive. Vi unngår å ta inspektørane inn i operasjonsrom og liknande, men alle hovudvåpentypar skal visast og demonstrerast. Det blir briefar og høve til å snakka med personellet, og det er eit sosialt arrangement i tillegg. I Bodø omfattar programmet forutan sjølve flystasjonen eit besøk på KV Svalbard og ein tur til Saltstraumen. I Kirkenes blir det i tillegg til Høybuktmoen ein tur ut på grenselinja og Svanvik grensestasjon, fangst av kongekrabbe og vonleg ein dose natur og midnattssol. TORBJØRN LØVLAND MØTER & SEMINAR 5-7/6: Landsmøte i Norges Forsvarsforening i Molde. 9/6: Ny generalsekretær i Nato militærpolitiske implikasjonar, førelesning ved prof. Ryan Hendrickson på Blindern. Sjå /6: Nato sitt forsvarsministermøte i Brussel /6: Shapex, konferanse om nytt strategisk konsept for Nato i Brussel /6: Hovudplanleggingskonferanse for Cold Respons 2010, i Sandnes /6: Oppfølgingskonferanse om klasebomber i Berlin. KULTUR 12/6: Svenske sommarperler i Haakonshallen med Forsvarets musikkorps Vestlandet. 12/6: Divisjonsmusikken på det 35. nordnorske musikkstemnet i Kabelvåg. 14/6: Allsong i Selbu med Luftforsvarets musikkorps. 14/6: Divisjonsmusikken med æreskonsert i Heggelia i samband med nedlegging av 6. divisjon. 15/6: Kongen opnar Krigshistorisk landskap, seremoniar på Lapphaugen og i Narvik. 19/6: Avduking av bronsestatue i Honningsvåg til minne om marinehunden Bamse. 20/6: Rakettluftvernet markerer 50 år i Oslo. 21/6: Festspelkonsert med Divi - sjonsmusikken i Harstad kulturhus. 26/6: Vestlandsmusikken med Astrid Lindgren-kalas i Os. 26/6: Fyrverkerikonsert på Karljohansvern i Horten med Marinemusikken, dagen etter på Oscarsborg. IDRETT 7/6: Skytingas dag. 8-12/6: Militært EM i orientering i Karup, Danmark /6: Nordisk meisterskap i segling, Bergen /6: Nordisk i skyting, Borris, Danmark /6: Nordisk meisterskap i marinefemkamp, Haakonsvern ANDRE HENDINGAR 3-8/6: Veteran 2009, Fs veteranprosjekt - til Normandie. 5-12/6: Fredsforskingsinstituttet PRIO markerer sitt 50-årsjubileum. 8 11/6: Første stabsteneste - øving for Forsvarets operative hovedkvarter. 9-10/6: Nammo Raufoss med sitt årlege skyte-symposium. 12/6: Medaljeparade på Akershus for PRT /6: Stortinget avsluttar vår - sesjonen /6: Operativ evaluering av Garden. 26/6: FN sin fødselsdag. 30/6: Operativ evaluering av «Fridtjof Nansen». NB! Hugs at 10. juni er påmeldingsfrist til Landsskyttarstemnet (1. 8. august) F JUNI

10 10 Foto: TORBJØRN LØVLAND 5 millioner kroner får Forsvarets logistikkorganisasjon (Flo)/IKT nå tilført slik at Helpdesk kan komme i drift igjen på tampen av året. 18 innleide konsulenter ble i vinter sagt opp fordi midlene til datahjelp ble halvert. Dette resulterte i en unison etterlysning av den telefoniske veiledningstjenesten, og Forsvarsstaben bestemte seg for å be Flo/IKT gjenopprette Helpdesk. Vi får ikke reetablert på ei stund, for vi er avhengig av å få tak i personell, og det vil være ei trinnvis oppbygging. Jeg tar det for gitt at tjenesten nå blir permanent, sier flaggkommandør Elisabeth Natvig i Flo/IKT. 32 prosent av Sjøforsvarets ansatte oppgir at de ofte eller svært ofte har opplevd smerter i en eller flere kroppsdeler siste år. Dette kommer fram i en avhandling lege Nils Magerøy har foretatt under prosjektet HMS Sjø. Muskel- og skjelettplagene er størst blant sivilt personell og personell som i liten grad har regelmessig trening. Rygg, skuldre og nakke var mest utsatt. Magerøy disputerte på helse i Sjøforsvaret 8. mai ved Universitetet i Bergen. 49 millioner kroner har det nye tårnet på Andøya flyplass (bildet) kostet. Det blir tatt i bruk senhøstes, når det flytekniske utstyret er på plass i et samarbeid mellom Avinor og Forsvarets logistikkorganisasjon. Deretter blir det gamle tårnet revet, bortsett fra tårnfoten, hvor kontorer og verksteder pusses opp. Det nye tårnet er 30 meter høyt, og har i motsetning til det gamle også heis. Og vesentlig større personalrom, påpeker prosjektleder Kenneth Tollefsen i Forsvarsbygg. Andøya flyplass driftes av Luftforsvaret. 375 millioner norske kroner ble overskuddet for Nammogruppen ifjor. Dermed ble det tiende drifts - året også det beste for ammunisjonsprodusenten. Nammo har utviklet seg fra en aktør på det nordiske markedet til en tungvekter også internasjonalt på høyteknologiske våpen. Men finanskrisen gjør dette året mer usikkert enn det forrige, medgir direktør Edgar Fossheim. 14 prosent økte Nammo omsetningen med i fjor og nådde 3,13 milliarder kroner. To tredeler ble solgt til land utenfor Norden. JUNI 2009 F tall Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ Advarer mot mangel på sikkerhet Nasjonal Sikkerhetsmyndighet mener gapet mellom trusselbilde og sikkerhetstilstand er for stort. «Etterretningstrykket mot Forsvaret er betydelig. I tillegg finnes det eksempler på kriminelle handlinger som blir utført av militært personell, og at sikkerhetsloven blir brutt. Dette tyder på mangler i grunnsikringen og administrasjonen av sikkerhet på det enkelte tjenestested.» Delte meninger om ny Regjeringen mener stortingsmelding viser at veteranene blir tatt på alvor. Veteranene selv savner konkrete tiltak. Arbeidet har gått svært fort, og vi har i liten grad hatt mulighet til å bidra. Meldingen bærer preg av å være hastverksarbeid, sier generalsekretær i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), Vidar Falck. Det var få lovord å høste da Forsvars - Det skriver Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) i sin årsrapport for Den ble lagt frem i slutten av mai. Det er et økende gap mellom trusselvurderingen til PST og det forebyggende defensive sikkerhetsarbeidet, sier Kjetil Nilsen (bildet), sjef for NSM. Politiets sikkerhetstjenestes (PST) åpne trusselvurdering sier at aktiviteten til utenlandske staters etterretningstjenester mot Norge og norske interesser er høy. NSM er bekymret fordi deres funn viser at sikkerhetsarbeidet ikke holder følge. Konsekvensen er at sikkerheten komiteen holdt åpen høring om Stortings - melding 34 «Fra vernepliktig til veteran» i slutten av mai. Meldingen retter søkelyset mot ivaretakelsen av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner. Ifølge forbund og organisasjoner som jobber for veteranene er det mange fagre ord, men få konkrete tiltak. Det som er viktig nå er at vi har en tett og god dialog mellom politikerne og veteranorganisasjonene. Denne meldingen er et godt utgangspunkt for videre arbeid, mener president i NVIO, Odd Helge Olsen. NVIO framholder blant annet at det er viktig at meldingen legger opp til et tett samarbeid mellom Forsvaret, det sivile helsevesen og Arbeids- og velferdsetaten.

11 blir for lav og at vi ikke blir i stand til å ivareta grunnleggende sikkerhetskrav. Må ta tak selv. I rapporten påpekes manglende kompetanse om sikkerhet også i Forsvaret. Det er blant annet få utdanningstilbud spesielt rettet mot virksomhetsledere. Vi har tillit til at Forsvaret tar tak i denne utfordringen og selv bidrar til økt kompetanse og tilfredsstillende lederutvikling, sier Nilsen. Det som er viktig er at sikkerhetsarbeidet har lederforankring. Målsettingen må være å ha en god sikkerhetskultur på alle nivåer. Har ikke sikkerhetskulturen vært god nok? Det jeg kan si er at den har et forbedrings - potensiale. Store konsekvenser. Kommandør Geir Gade i Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST) deler NSMs bekymring. Dårlig sikkerhetskultur kan i en gitt situasjon bidra til å utsette norske soldater for større risiko i utførelse av sine oppdrag, sier han. I 2006 kontrollerte Forsvaret sikkerheten ved avdelingene. De slo fast at det flere steder var nødvendig med et krafttak for å tilfredsstille kravene til sikkerhetstjeneste. Situasjonen er i dag mye bedre, men sikkerhetstjenesten ute ved Forsvarets avdelinger er ekstra sårbar som følge av stort arbeidspress og høy aktivitet. OLE KÅRE EIDE Foto: ARNE FØAATEN 4 kjappe om: ROSER SAMHOLDET: Veteran Jakob Engebakken er kritisk til oppfølgingen av veteraner. Likevel ønsker han ikke å avskrekke andre fra å tjenestegjøre i utlandet. Å være ute er en opplevelse i samhold og man lærer utrolig mye. melding Påpeker feil. Veteranforbundet SIOPS (Skadde etter Internasjonale Operasjoner) mener meldingen bærer preg av hastverksarbeid og inneholder feil. Blant annet retter de kritikk mot påstanden om at psykiske lidelser som posttraumatisk stress er vanligere i den generelle befolkningen enn i Forsvaret. Det er helt feil. Ett år med oppfølging etter tjenesten som regjeringen nå har lagt opp til er for dårlig, sier Jakob Engebakken, som er veteran fra Bosnia og Kosovo. Han er også tidligere styremedlem i SIOPS. Han får støtte fra Norske reserveoffiserers forbund. De mener at det utvides med flere år, og først når behovet for hjelp melder seg. Psykiske skader kan nemlig oppstå flere år etter utenlandsoperasjonene. Vanskelig hverdag. Med en bror som tok livet sitt i etterkant av utenlandstjeneste, har Jakob Engebakken god kjennskap til de problemene som kan oppstå som følge av oppdrag i utlandet. Ettervernet må styrkes, sier 34-åringen. Mange har problemer med å tilpasse seg det sivile livet. Forsvaret sitter på mye kompetanse rundt dette, men de sender ansvaret videre til det sivile samfunn, sier han. Selv om det har blitt mer åpenhet om psykiske lidelser i det sivile samfunn, er holdningen i Forsvaret den samme som den var for 30 år siden. Milepæl. Ifølge politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet, Ragnhild Mathisen, viser meldingen at regjeringen har tatt veteranene på alvor. Arbeidet som har blitt nedlagt, og styrkingen av de økonomiske erstatningsordningene til veteranene, er historisk, ifølge Mathisen. Helt fra vi kom i regjering har vi jobbet for å styrke rettighetene til veteranene. Jeg mener det er en milepæl at vi nå har fått en helhetlig oversikt over hvordan vi skal ta vare på veteranene og personell før, under og etter utenlandsoperasjonene. Vi skal være stolte over at vi har fått til dette i fellesskap med organisasjonene og veteranforbundene. Hun lover at veteranene vil merke økningen i forsvarsbudsjettet de nærmeste årene. Regjeringen har allerede i 2009 brukt 400 millioner kroner mer enn i fjor. Vi er i ferd med å bygge opp Forsvaret, og jobber blant annet for en styrking av Hæren for å begrense belastningen som har vært veldig stor for noen av dem som er i utlandet, sier Mathisen. Befalets Fellesorganisasjon (BFO) håper regjeringen og Stortinget vil ta tak slik at belastningen for de som tjenestegjør ute blir mindre. Det viktigste er at vi får velfungerende ordninger som tar vare på soldatene og de pårørende både under og etter operasjonene. Det er godt psykososialt arbeid og ett av elementene som vil virke rekrutterende til utenlandstjeneste, sier nestleder i BFO, Jens Bernhard Jahren. ØYVIND FØRLAND OLSEN Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ Nye kjøretøyer Navn: Trygve Smidt (42), oberstløytnant Tradok Stilling: Prosjektleder kjøretøystrategi Aktuell: Rapport leveres i juni Er det på gang et generasjonsskifte i kjøretøyparken? Delvis. Vi har fått i oppdrag å utarbeide en plattformstrategi til støtte for Forsvarsdepartementet, og den skal overleveres i juni. Det er snakk om leveranser framover til 2016 i første omgang, og her har alle forsvarsgrener og fellesinstitusjoner kommet med innspill. Og det er mange typer kjøretøyer? Vi skal se på hvilke klasser og varianter vi får behov for i hele Forsvaret, pansrede og upansrede, hjul og belter, lettere feltvogner og opp til tungtransportbiler. Vi skal etter hvert erstatte dagens Sisu, rommet mellom Sisu og Iveco, CV 90, alle Scania lastebiler og Mercedes feltvogner. I realiteten hele Forsvarets kjøretøypark, men det er ikke behov for å skifte alle samtidig. Blir det færre typer og en mer enhetlig kjøretøypark? Ja, vi vil søke å redusere antallet grunnvarianter, slik at én leverandør kan dekke et bredt spekter. Og feltvognene blir nok mer pansret i framtida, ut fra behovet i internasjonale oppdrag. Dette vil koste mange milliarder? Ja, men vi har en materiellplan som dekker de nærmeste årene, og det løper leveranseavtaler allerede, som på Iveco og 113-familien. Nye lastebiler ligger allerede i startgropa. Sett i et 25 års perspektiv blir dette veldig mye penger. TORBJØRN LØVLAND F JUNI

12 12 Foto: TORBJØRN LØVLAND Store problemer ett år etter Ny dataløsning skulle samle Forsvaret i ett system, men fortsatt mangler avdelinger oversikt. Felles integrert forvaltningssystem (Fif 2.0) med regnskapsplattformen SAP ble iverksatt etter en frysperiode av eksisterende systemer i juni i fjor. Forsvarsgrenenes gamle datasystemer ble stengt av, og data konvertert over i det nye systemet. Dette skjedde før grunnlagsdata var tilstrekkelig kvalitetssikret. Dette resulterte i at man mistet oversikten, og avdelingene har brukt mye overtid på manuell feilretting. Hadde vi hatt et halvt år ekstra på å kvalitetssikre det gamle systemet, kunne vi unngått mye ompostering og dermed spart overtid. Det positive er at lagergjennomgangen avslører ting som bør kasseres, sier løytnant og lagersjef Kåre Kvanli i Flo Base Troms Finnmark. Bekymringsmelding. Også på økonomisiden har det vært mye plunder med den nye løsningen. Systemet var ikke godt nok utviklet og prøvekjørt før det ble satt i drift. På innkjøp har det blitt veldig mye avviksbehandling fordi fakturaen ofte ikke stemmer med bestillingen. Da må det gjøres en manuell jobb for å finne feil og korrigere, forklarer kaptein John Sigurd Skjold, innkjøpssjef på Bardufoss. Han behandler mellom seks og ti avviksmeldinger hver dag fra sin base. For øyeblikket ligger noen hundre meldinger i kø. Dette fører til at regninger betales så sent at det påløper morarenter. Problemene ligger i at programmene ikke er ferdig utviklet og opplæringen har vært mangelfull. Det går ut over Forsvarets renommé når Forsvaret ikke gjør opp for seg før etter flere måneder, sier Skjold, som har skrevet bekymringsmelding. Mora-million. Kommandørkaptein Ståle Eriksen, som er sjef for Forsvarets regnskapsavdeling (FRA), bekrefter at det fortsatt betales en del morarenter: På årsbasis blir det nok millionbeløp fordi prosessen med betaling alt for mange ganger går for sent. Det går hele tiden litt bedre, men fortsatt for tregt, sier han. Mange advarte i fjor om at økonomiprosjektet ble satt i drift for tidlig. Nå har ledelsen i Forsvarets logistikkorganisasjon startet opp prosjekt driftsstabilisering for å bøte på problemene. Logistikkdelen av prosjektet, som skulle innføres til høsten, er av utsatt til neste år i påvente av at de første delene av økonomiprosjektet skal fungere. Forsvaret har hele tiden visst at det etter innføring av et nytt og så omfattende system kom til å bli vanskelig før det blir bedre. Forsvaret får nå ett styringssystem, med over artikler, sier oberstløytnant Petter Lindqvist i Forsvarsdepartementets kommunikasjonsenhet. TORBJØRN LØVLAND DELETRØBBEL: Det kreves god oversikt når mange tusen reservedeler skal holdes styr på, sier løytnant Kåre Kvanli. JUNI 2009 F EXIT: Dette kan bli den siste rene forsvarskomiteen i Norge. Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ Forsvarskomiteen Arbeiderpartiets stortingsgruppe sa ja med knapt flertall. Dermed kan det bli fusjon mellom Stortingets forsvarskomité og utenrikskomité. To ganger tidligere har Arbeider - partiet blokkert en slik sammenslåing. Denne gang holdt ikke Signe Øyes argumentasjon i Ap-gruppa: Vi har erfart de siste fire årene at vi ikke har hatt så veldig mange saker, men noen har vært store og tunge, som langtidsplanen. Forsvarskomiteen brukte et helt år på å sette seg inn i omstillingen for ikke å gjøre et skrivebordsvedtak, vi besøkte omtrent alle avdelingene. Å legge ned vil være å sende gale signaler til våre soldater, særlig de som er ute. Og jeg vil våge den påstand at vi aldri hadde fått den store påplussingen i fjor (800 millioner kroner) om ikke forsvarskomiteen hadde presset på, sier Signe Øye (Ap), som nå er nestleder i forsvarskomiteen, men som i sommer forlater rikspolitikken. Ei forferdelig tøff tid FAKSIMILE: F nr 5 mai Henger tett sammen. Det er et administrasjonsutvalg med de parlamentariske lederne på Stortinget som hvert valgår vurderer de forskjellige komiteene. Denne gang er den viktigste foreslåtte endring å slå sammen utenriksog forsvarskomiteen. Utgangspunktet for å foreslå sammenslåing er at etter en lang omstilling er noen viktige strategiske valg gjort i Forsvaret. Arbeidet i forsvarskomiteen er ikke så stort at det fordrer en egen komité. Og kanskje viktigst forsvars- og sikkerhetspolitikk henger tett sammen, sier parlamentarisk leder Rune Skjælaaen i Senterpartiet. Stortingspresident Thorbjørn Jagland, som leder det avtroppende administrasjonsutvalget, sier at utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk er spørsmål som er så sammenvevet at det er naturlig at de behandles av samme komité. Med sammenslåing vil forsvarspolitikken få en mer sentral plass i det politiske landskap, sier Jagland, som selv sitter i forsvarskomiteen for Ap. Ingen statusheving. Noen sier en sammenslåing kan være en statushe- Geir Arild Høiland (54) ble arrestert av militærpoliti og siktet for heleri. Tre år senere legger Forsvaret seg flate. F skrev i fjor om oberstløytnanten som i 2006 ble arrestert og kastet på glattcelle. Senere ble han siktet for heleri av gradert radioutstyr. Og selv om siktelsen ble henlagt i 2007, fikk han ikke materiellet tilbake til tross for at Etterretningstjenesten i 2008 konkluderte med at det ikke var noe til hinder for det. Først våren 2009 ble partene forlikt. Nå er materiellet tilbake på Høilands private museum i Follebu i

13 kommentar nå kan bli lagt ned ving av Forsvaret. Jeg ser det som nedgradering, sier Øye, som fortsatt øyner et håp om at forsvarskomiteen overlever valget. Også dagens komitéleder Jan Petersen fra Høyre er klar på at felles forsvars- og utenrikskomité er en særdeles dårlig idé, selv om kollega Per Kristian Foss var med på innstillingen om fusjon: Forsvaret er en stor sektor, vanskelig tilgjengelig og krever endel spesialinnsats for kunnskap, med reising og knytting av kontakter. Noen bør fortsatt ha Forsvaret som spesialoppgave, sier Petersen, som har 17 år bak seg i utenrikskomiteen før han i siste periode ble valgt som leder av forsvarskomiteen. Høyres parlamentariske leder Per Kristian Foss ønsker ikke å kommentere innstillingen: Den er ennå ikke levert presidentskapet. Deretter skal den drøftes av partigruppene, før den behandles i Stortinget, er Foss sin knappe kommentar. Står samlet. Fremskrittspartiet signaliserte tidlig at de ønsker å beholde dagens ordning, og ga dissens i administrasjonsutvalget. De andre Oppland. Høiland har fått en offisiell unnskyldning, og Forsvaret betaler alle sakens omkostninger. Forsvaret beklager måten oberstløytnant Høiland ble behandlet på i forbindelse med den urettmessige siktelsen for heleri, uttalte Bent-Ivan Myhre i kommunikasjonsenheten til Forsvars departementet da forliket ble presentert. Jeg føler stor lettelse, sier Høiland, som fortsatt er 50 prosent sykemeldt fra jobben sin ved Forsvarets logistikkorganisasjon på Kolsås. Hvordan har du opplevd de siste tre partiene synes å støtte forslaget om fusjon. Fem personellorganisasjoner sendte 19. mai brev til partiene, hvor de anmoder om å beholde forsvarskomiteen. Noe annet vil være en katastrofe, sier initiativtaker Eivind R. Solberg i Befalets Fellesorganisasjon og betegner Ap-gruppas vedtak som et knefall for andre partier i den rød-grønne regjeringen. Han påpeker at Forsvaret er avhengig av å ha noen med tung kompetanse og genuint engasjement i forsvarsspørsmål på Stortinget. Tjenestemannsorganisasjonene er bekymret for den framtidige forankringen Forsvaret er avhengig av i folket. Avgjørelsen faller trolig like før 19. juni, da avsluttes vårsesjonen i Stortinget. Det er også en teoretisk mulighet for at saken droppes, slik den forrige stortingspresidenten valgte å gjøre det, og det nye Stortinget kan også til høsten velge å ikke følge tilrådningen fra det avtroppende Stortinget. TORBJØRN LØVLAND LETTET: Nå anser Geir Arild Høiland saken som ferdig. Foto: ARNE FLAATEN årene? Det har vært ei forferdelig tøff tid. Jeg har vært veldig alene. Og jeg forventet at noen skulle ta tak i dette tidligere, sier Høiland. (oke) F inviterer gode skribenter fra norsk presse til å kommentere aktuelle temaer. Denne gang Aslak Bonde. Det er vesentlig at de som skal hjelpes, tror på hjelpernes motiver, skriver Aslak Bonde. Luksus i grønt Hvordan reagerer folk i Tsjad på at et militærsykehus for vestlige soldater blir ti ganger så dyrt som hjelpeorganisasjonenes sykehus for lokalbefolkningen? I følge Norsk Telegrambyrå kommer det norske feltsykehuset i Tsjad til å koste en halv milliard kroner. Det er dobbelt så mye som Kirkens Nødhjelp bruker på bistand i hele Øst-Afrika. Røde Kors sier at de kunne ha fått ti feltsykehus med 100 senger hver for den samme prisen. Årsakene til at et militært feltsykehus blir dyrt, er mange. Forsvaret kan eksempelvis ikke basere seg på å leie inn lokalt utstyr og arbeidskraft når de skal etablere seg ute i felt. Et militærsykehus for vestlige soldater krever også en helt annen sikkerhetstenkning enn et feltsykehus for lokalbefolkningen. Om kostnadsforskjellene er urimelige, vet jeg ikke. Poenget her er at de er synlige for lokalbefolkningen i Tsjad. Det legges merke til at de grønne har et enormt transportfly i skytteltrafikk til og fra Gardermoen, mens de hvite greier seg med et fly når de skal frakte sitt sykehus til landet. De ser at de vestlige militære hjelperne bruker relativt mye mer ressurser på å sikre seg selv enn på å hjelpe Tsjads befolkning. «FELTSYKE- HUSET ER NØDVENDIG, OG OM DET KOSTER EN HALV ELLER EN KVART MILLIARD BETYR IKKE SÅ MYE» Selvfølgelig er det slik. I et vestlig mediesamfunn er «egne» liv mer verdt enn de «andres». Det gjelder også for hjelpeorganisasjonene som blant mye annet gir opp å hjelpe dersom risikoen for noen relativt få vestlige hjelpearbeidere blir for stor. Det spesielle med Forsvarets innsats i utviklingsland er at den tydeliggjør hvilke verdier vi setter høyest nemlig vår egen sikkerhet. Den snevre konklusjonen er at feltsykehuset i Tsjad kan skade arbeidet til de hjelpearbeiderne, soldatene og offiserene som skal skaffe seg tillit i lokalbefolkningen. Både for å stabilisere et land, og for å hjelpe, er det vesentlig at de som skal hjelpes tror på hjelpernes motiver. Dersom de tror at vi er der av storpolitiske grunner, og at vi er mest opptatt av skadebegrensning for oss selv, kommer vi ingen vei. En mer omfattende konklusjon er at det selvfølgelig ikke går an å sende soldater til et land uten å ha et skikkelig opplegg for behandling dersom de blir såret eller syke. Feltsykehuset er nødvendig, og om det koster en halv eller en kvart milliard, betyr ikke så mye i den store sammenheng. Men det kostbare sykehusprosjektet er en glimrende illustrasjon på hvor vanskelig det blir når de militære skal gå fra å være forsvarere til å bli stabilisatorer under fjerne himmelstrøk. Mer om Tsjad-oppdraget på neste side. F JUNI

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

KALDE SPRELL B BLAD. Midnattsol, torskefiske og fem grader i vannet. Bli med soldater på sommereventyr. SIDE 32-37

KALDE SPRELL B BLAD. Midnattsol, torskefiske og fem grader i vannet. Bli med soldater på sommereventyr. SIDE 32-37 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets respons senter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

F FORSVARETS FORUM NR 4 APRIL 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

F FORSVARETS FORUM NR 4 APRIL 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak SIDE 20. Kampfly på Kreta SIDE 28 NR 5 11 MAI FORSVARETS FORUM

AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak SIDE 20. Kampfly på Kreta SIDE 28 NR 5 11 MAI FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2011 FORSVARETS FORUM NR 5 11 MAI AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 4 APRIL 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 4 APRIL 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

KYPROS KNUTEN NR 6 15 JUNI. Generalmajor Kristin Lund står midt i en 40 år gammel fastlåst FORSVARETS FORUM SIDE 36 INTERPRESS NORGE RETURUKE 27

KYPROS KNUTEN NR 6 15 JUNI. Generalmajor Kristin Lund står midt i en 40 år gammel fastlåst FORSVARETS FORUM SIDE 36 INTERPRESS NORGE RETURUKE 27 FORSVARETS FORUM NR 6 15 JUNI RETURUKE 27 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- Generalmajor Kristin Lund står midt i en 40 år gammel fastlåst konflikt. SIDE 36 KYPROS KNUTEN - KONGSBERG KONGSBERG creates

Detaljer

FORSVARETS FORUM NR 11 14 NOVEMBER SKAPEREN. Nå skal Forsvarets fremtid formes. SIDE 24 INTERPRESS NORGE. ISSN 0809-845X Kr. 39,-

FORSVARETS FORUM NR 11 14 NOVEMBER SKAPEREN. Nå skal Forsvarets fremtid formes. SIDE 24 INTERPRESS NORGE. ISSN 0809-845X Kr. 39,- FORSVARETS FORUM NR 11 14 NOVEMBER RETURUKE 50 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- Nå skal Forsvarets fremtid formes. SIDE 24 SKAPEREN Bildereportasje Den tyske okkupasjonen ble gjenskapt under

Detaljer

B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO

B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2008. AKTUELT Møt Erik Solheim SIDE 24. UTLAND Sjørøverjakt langs Afrikas Horn SIDE 42

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2008. AKTUELT Møt Erik Solheim SIDE 24. UTLAND Sjørøverjakt langs Afrikas Horn SIDE 42 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 1/2 JANUAR/FEBRUAR 2011

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 1/2 JANUAR/FEBRUAR 2011 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

TERROR? Kan vi forsvare oss mot SIDE 32. AKTIV Rio-VM SIDE 62 AKTUELT I historiske spor SIDE 18 PORTRETT Rune Wenneberg SIDE 42 NR 9 11 SEPTEMBER

TERROR? Kan vi forsvare oss mot SIDE 32. AKTIV Rio-VM SIDE 62 AKTUELT I historiske spor SIDE 18 PORTRETT Rune Wenneberg SIDE 42 NR 9 11 SEPTEMBER FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 9 SEPTEMBER 2011 NR 9 11 SEPTEMBER AKTIV Rio-VM SIDE 62 AKTUELT

Detaljer

F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030. Kr.

F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030. Kr. annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

MOTE. Vi kledde opp fenrik Kristina Hagen i sivile klær med militær stil. SIDE 20 NR 11 12 NOVEMBER FORSVARETS FORUM

MOTE. Vi kledde opp fenrik Kristina Hagen i sivile klær med militær stil. SIDE 20 NR 11 12 NOVEMBER FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 11 NOVEMBER 2012 FORSVARETS FORUM NR 11 12 NOVEMBER Vi kledde opp fenrik Kristina Hagen

Detaljer

JAGER NR 7/8 15 JULI/AUGUST. «Borat» øver på å angripe en fregatt. Vi satt på. SIDE 20 FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 36

JAGER NR 7/8 15 JULI/AUGUST. «Borat» øver på å angripe en fregatt. Vi satt på. SIDE 20 FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 36 FORSVARETS FORUM NR 7/8 15 JULI/AUGUST RETURUKE 36 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- «Borat» øver på å angripe en fregatt. Vi satt på. SIDE 20 JAGER With our more than 60 years of innovative radar

Detaljer

BARTH EIDE EN BIT AV NR 3 12 MARS. I 30 timer fulgte vi forsvarsministeren. SIDE 18 FORSVARETS FORUM

BARTH EIDE EN BIT AV NR 3 12 MARS. I 30 timer fulgte vi forsvarsministeren. SIDE 18 FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 3 FORSVARETS FORUM NR 3 12 MARS RETURUKE 14 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,-

Detaljer

AKTUELT: Stafettlaget SIDE 18 AKTUELT: Hemmelig jubilé SIDE 30

AKTUELT: Stafettlaget SIDE 18 AKTUELT: Hemmelig jubilé SIDE 30 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2012 FORSVARETS FORUM NR 12 12 DESEMBER AKTUELT: Stafettlaget SIDE 18 AKTUELT:

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 6 JUNI 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 6 JUNI 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

KAPRET. Å borde et kapret skip er noe av det farligste man gjør i Forsvaret. Også på øvelse. SIDE 22 NR 3 14 MARS

KAPRET. Å borde et kapret skip er noe av det farligste man gjør i Forsvaret. Også på øvelse. SIDE 22 NR 3 14 MARS FORSVARETS FORUM AKTUELT: Soldatburgeren SIDE 30 DOKUMENT: Gammel og offiser SIDE 36 TEKNIKK OG VITEN: Slik er HK416 SIDE 50 NR 3 14 MARS KAPRET Å borde et kapret skip er noe av det farligste man gjør

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 9 SEPTEMBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 9 SEPTEMBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse F FORSVARETS

Detaljer

Bergen. Målselv Stavanger. Sortland. Halvparten av kommunene med flest forsvarsansatte er Høyre-styrte. SIDE 40. Lillehammer Bardu Skedsmo Rygge

Bergen. Målselv Stavanger. Sortland. Halvparten av kommunene med flest forsvarsansatte er Høyre-styrte. SIDE 40. Lillehammer Bardu Skedsmo Rygge FORSVARETS FORUM Bergen Kristiansand NR 9 15 SEPTEMBER Oslo Bodø Elverum Bærum Sortland Målselv Stavanger Andøy Ullensaker HØYRE OM! Halvparten av kommunene med flest forsvarsansatte er Høyre-styrte. SIDE

Detaljer

MITT ÅR I FORSVARET. I ett år fulgte vi førstegangstjenesten til Lisbeth Fekjær. SIDE 24. AKTUELT Piratjegerne SIDE 16

MITT ÅR I FORSVARET. I ett år fulgte vi førstegangstjenesten til Lisbeth Fekjær. SIDE 24. AKTUELT Piratjegerne SIDE 16 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2011 FORSVARETS FORUM NR 12 11 DESEMBER AKTUELT Piratjegerne SIDE 16

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse F FORSVARETS

Detaljer

KALDT VENNSKAP. Aktiviteter og øvelser innstilles, men i det daglige samarbeidet er det «business as usual» med Russland. SIDE 42

KALDT VENNSKAP. Aktiviteter og øvelser innstilles, men i det daglige samarbeidet er det «business as usual» med Russland. SIDE 42 FORSVARETS FORUM NR 7/8 14 JULI/AUGUST Aktiviteter og øvelser innstilles, men i det daglige samarbeidet er det «business as usual» med Russland. SIDE 42 INTERPRESS NORGE RETURUKE 36 ISSN 0809-845X Kr.

Detaljer

NEDSLITT. Forsvarsbygg. fått et dårlig om dømme. Vi spør hvorfor. SIDE 36 NR 12 13 DESEMBER

NEDSLITT. Forsvarsbygg. fått et dårlig om dømme. Vi spør hvorfor. SIDE 36 NR 12 13 DESEMBER FORSVARETS FORUM AKTUELT: Afghanistan-reisen SIDE 18 AKTIV: Den nye marsjtesten SIDE 64 KULTUR: Julekonserten SIDE 66 NR 12 13 DESEMBER Forsvarsbygg har fått et dårlig om dømme. Vi spør hvorfor. SIDE 36

Detaljer

FORSVARETS FORUM PORTRETTET: Anniken Huitfeldt SIDE 44 AKTIV: Kuletrening på grensa SIDE 62 KULTUR: Gjestespillerne SIDE 66

FORSVARETS FORUM PORTRETTET: Anniken Huitfeldt SIDE 44 AKTIV: Kuletrening på grensa SIDE 62 KULTUR: Gjestespillerne SIDE 66 FORSVARETS FORUM PORTRETTET: Anniken Huitfeldt SIDE 44 AKTIV: Kuletrening på grensa SIDE 62 KULTUR: Gjestespillerne SIDE 66 NR 1/2 14 JANUAR/FEBRUAR 1500 PENDLERE Antallet flypendlere har økt med 62 prosent

Detaljer

KONFLIKT. B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO I KJØLVANNET AV EN

KONFLIKT. B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO I KJØLVANNET AV EN B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS FORUM

Detaljer