x Fn distribusjon NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Rapport nr: Dato: Prosjekt nr: Godkjent av: Rapportens tittel:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "x Fn distribusjon NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Rapport nr: 43-90 Dato: Prosjekt nr: 07.06.91 1180001 Godkjent av: Rapportens tittel:"

Transkript

1 Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevg. Telefon (OS) Telex nutec n. Telefax: (05) Rapport nr: Dato: Prosjekt nr: Rapportens tittel: Godkjent av: FUDT deiprosjekt Dekompresjon 1990 KlientJoppdragsgiver: FUDT (Statoll, Norsk Hydro, Saga og Oljedirektoratet) Klientlkontaktperson referanse: I. Smith-Sivertsen (Statoil) C. Hordnes (Norsk Hydro) J.A. Ask (Oljedirektoratet) Arbeidet utført av : Rap rtskrivers signatur: J. Hjelle, A. Hope, P. Nyborg, AJ. Arnt.zen (1 = Nutec, 2 = Sjøforsvaret, 3 = Sub Sea Dolphin) 3. 2, K. Segadal, T. Smith Sammendrag: Dette FUDT-delprosjektet har i år gjennomført en pilotstudie angående kroppens væskebalanse ved utaskjærs dykking, og utviklet en database for registrering av relevante faktorer som kan ha innvirkning på helsetilstanden ved operasjonell metningsdykking. Databasen er tenkt brukt av operatør/dykkeselskap fortrinnsvis i tilslutning til dykkeoperasjonen. Dette vil sikre at operatøren har et godt instrument for å kunne systematisere informasjon fra dykkeoperasjonen slik at kunnskap og erfaring angående bruk av utstyr og prosedyrer kan tilbakeføres. Fra pilotstudien ombord på dykkefartøyet Seaway Pelican kan følgende hovedkonklusjoner trekkes: Den såkalte hyperbare diurese forekommer også i operasjonell metningsdykking. Den betydelige økningen i hemoglobin i løpet av dykket indikerer dehydrering i 3 av 4 dykkere. Denne observasjonen bør videreføres ved nye målinger før endelige konklusjoner trekkes. Med oraltemperatur-målinger i klokka var det mulig å påvise endringer i dyp kroppstemperatur i løpet av en sjøøkt, men i bare ett tilfelle var denne endringen betydelig (1.7 C). Emneord på engelsk: Diving Decompression Database Fluid balance Emneord på norsk: Dykking Dekompresjon Database Væskebalanse ERKLÆRING VED FORDELING: Fortrolig Graderingen gjelder til: ISBN: I x Fn distribusjon Antall sider: 32

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. METODE Database Væskebalanse 5 3. RESULTAT Database Væskebalanse 8 4. DISKUSJON Database Væskebalanse SAMMENDRAG REFERANSER 13 Side 7. VEDLEGG A - B - DATABASEBESKRIVELSE LOGGESKJEMA VÆSKEBALANSE Nutec JOH/- Side 2 av 13

3 1. INNLEDNING Operasjonelle dykk på norsk sektor i Nordsjøen er vanligvis i dybdeområdet meter. Ulike dykkeselskap bruker ulike dykkeprosedyrer, og tendensen til bobledannelse hos dykkerne ved bruk av de ulike dekompresjonstabellene er ikke kjent. Kunnskapen om betydningen av slike tause bobler er også mangelfull. Systematisk innsamling og bearbeiding av data fra dykk fra ulike dykkeselskap på norsk kontinentalsokkel mangler også. Dette prosjektet tok sikte på å kunne bidra til å belyse noen av disse faktorene. Den ervervede kunnskapen kan resultere i forslag til endrede dykke- eller dekompresjonsprosedyrer og til nye satsingsområder innen forskning og utvikling. Den nye dykkeforskriften fra Oljedirektoratet (1) peker på nødvendigheten av å overvåke dykkernes arbeidsmiljø og dykkeprosedyrer: - Helsetjenesten - Det skal overvåke helsetilstanden til de som deltar i bemannede undervannsoperasjoner, samt de relevante faktorer som kan ha innvirkning på helsetilstanden. Administrativt og annet personell i virksomheten skal holdes løpende orientert om relevante erfaringer fra overvåkingen. Slike erfaringer skal dessuten omtales i den årlige erfaringsrapport, jf 10. ( 85). er i denne forskriften forutsatt at prosedyrene er basert på anerkjente normer og at det foretas en systematisk registrering av erfaringer med bruk av bestemte prosedyrer. Det anbefales videre at det utarbeides statistisk materiale for å vurdere kvaliteten av prosedyrer. (Til 60, Kompresjon, dekompresjon og behandling). En måte å tilfredsstille disse krav og retningslinjer er å registrere de fleste relevante data fra de utførte dykkene i en database slik at operatør/dykkeselskap kan trekke lærdom fra deres dykkevirksomhet. Allerede i begynnelsen av et metningsdykk, d.v.s. tidlig i kompresjonsfasen, Øker urinproduksjonen. Denne hyperbare diuresen er beskrevet i alle dykk hvor diuresen er målt. Såvidt vites er det kun ved eksperimentelle dykk at slike målinger er foretatt (2). Dersom væsketapet forårsaket av den hyperbare diuresen er større enn væskeinntaket, kan resultatet bli en negativ væskeba.lanse; d.v.s. en dehydrering. Vi har i tillegg observert et overraskende stort svettevæsketap på opptil 3 kg i løpet av 3½ times basseng-dykking med tradisjonell varmtvannsdrakt (3). I operasjonell dykking vil dette sannsynligvis kunne skje uten at dykkeren svømmer tilbake til klokka for å drikke. Videre er det påvist en entydig sammenheng mellom Økning i dyp kroppstemperatur og hydreringsgrad ved submaksimalt arbeid: Hos personer som ikke får tilført drikke fortsetter kropps temperaturen å stige til over 39 C, mens den stabiliseres ved ca. 38 C når drikke tilføres (4). Muligheten og faren for oppvarming og utvikling av hypertermi er derfor til stede hos dykkere i varmtvannsdrakt ved lettere arbeid under varme forhold. Disse resultatene har vi senere fått bekreftet ved immersjonsforsøk i varmt sjøvann (5). Observasjonene peker på et mulig helse- og sikkerhetsmessig problem i operasjonell dykking som man tidligere ikke har fokusert på: Dersom dykkeren er delvis dehydrert før dykking, og så taper 4-5% av kroppsvekten i form av kroppsvæske i løpet av 3½ times dykking, vil hans fysiske og mentale yteevne sannsynligvis være redusert på slutten av dykket (4). Nutec JOH/- Side 3 av 13

4 Såvidt vites foretas det ingen rutineundersøkelser for å avkiare om det forekommer signifikante endringer i kroppens væskebalanse under operasjonell metningsdykking. Derfor foreligger det heller ikke klare krav, spesifikasjoner eller forslag til væskeinntak for å kompensere for eventuelle væsketap. I dykkeforskriftene (1) er det fokusert også på denne problemstillingen: Ved metningsdykking skal dykkerens ernæring og væskebalanse gis spesiell oppmerksomhet ( 88). Pilotstudien ombord på Seaway Pelican hadde som formål å se om enkle målinger kunne påvise endringer eller forstyrrelser som nevnt ovenfor, også i operasjonell metningsdykking. Eventuelle signifikante funn vil kunne danne grunnlag for en mer dyptgående studie. Omfanget av dette prosjektet i år ble noe redusert i forhold til opprinnelig planlagt, dels grunnet sein start av prosjektet, og dels grunnet tidkrevende samspill og kommunikasjon med dykkeselskap. De gjenværende aktivitene i prosjektet som skulle gjennomføres i 1990 ble således: * Gjennomgå litteratur og kontakte andre forskningsmiljøer med kompetanse på dette området for å få et best mulig prosjekt- og databaseoppsett. * Etablere samarbeid med dykkeselskaper for å få tilgang på relevante data fra deres dykkeoperasjoner. * Tilpasse en database til dette formålet. * Pilotstudie vedrørende væskebalanse ved operasjonell dykking utaskjærs. Nutec JOH/- Side 4 av 13

5 2. METODE 2.1. Database I forbindelse med arbeidet med å sette opp en database, har deiprosjektieder hatt flere samtaler med Thomas Shields og hans medarbeidere, og deiprosjektieder har sett på oppbyggingen av og resultatene fra databasen deres i Aberdeen. Databasen i Aberdeen er finansiert av Department of Energy, og de har sett på data fra all overfiateorientert dykking på britisk sektor i Nordsjøen. Prosjektmedarbeidere deltok også på EUBS Workshop-Operational Dive and Decompression Data: Collection and Analysis i Amsterdam medio august. Målsetningene for dette seminaret virket meget relevante for utviklingen og oppsettet av databasen i vårt deiprosjekt. Stolt-Nielsen Seaway A/S har allerede startet å legge inn data i en egen firmautviklet database på bakgrunn av mange tilfeller av trykkfallsyke på Seaway Harrier. Dette databaseprosjektet hos Seaway kalles Hades. Vi anså at det ville være en stor fordel om vårt deiprosjektet kunne dra nytte av den erfaring Seaway har fått i forbindelse med deres database. Det ble derfor avholdt et møte mellom Seaway prosjektieder og deiprosjektetleder fra Nutec for å utveksle erfaring og diskutere et mulig samarbeid. Det ble ikke sett på som formålstjenelig å ha to databaser innen dette feltet i Norge dersom ikke informasjonen i disse databasene blir sammenlignbare. Databasen som vi valgte å bruke, heter DataEase, versjon 4.0 (6). Dette er en relasjonsdatabase. Det betyr at alle data som registreres, kan korreleres til hverandre. Denne databasen kan brukes på alle IBM-kompatible personlige datamaskiner med platelager. Utarbeidelsen av databasen er utført ved hjelp av prosjektmedarbeidere fra Nutec, fra Sjøforsvaret og fra dykkeselskap. Deiprosjektieder har også hatt et møte med BUl Hamilton der vi gilck gjennom vårt utkast til database. Bill Hamilton har i mange år arbeidet med utvikling og validering av dekompresjonstabeller. Han har også arbeidet mye med utvikling og bruk av dykk-fdekompresjonsdatabaser. Konsesjon fra Datatilsynet for etablering av personregister for Evaluering av operasjonelle dekompresjoner ble tildelt i Det er nå i dette deiprosjektet søkt Datatilsynet om å få utvidet dette personregisteret fra ca. 30 yrkesdykkere til ca. 400 yrkesdykkere. For Øvrig er betingelsene for tildeling av konsesjon uendret siden Væskebalanse Fire dykkere ble trykksatt til 135 meter, og memingsdykket hadde en varighet på 14 dager. Følgende målinger ble foretatt: - Hemoglobin ( blodprosenten ) like før og etter metningsperioden. Standard metodikk ble benyttet. - Diurese i hele metningsperioden. Volumet av all urin produsert ble målt ved at dykkeren urinerte i en stor målesylinder før den ble tømt i toalettet. Kopi av Nutec JOHJ- Side 5 av 13

6 loggeskjemaet er vist i Vedlegg B. - Kroppsvekt en gang i døgnet. Det er svært vanskelig å bestemme kroppsvekt ombord på en båt som beveger seg. Dykkeren ble derfor bedt om å veie seg 3 ganger i løpet av 1-2 minutter. (Se loggeskjema i Vedlegg B). - Oraltemperatur like før og etter dykking; målt i dykkeklokka med et digitalt termometer. Resultatet av denne enkle målingen ville kunne si om dykket hadde vært varmt eller kaldt. Nutec JOHJ- Side 6 av 13

7 ved EUBS Workshop-Operational Dive and Decompression Data: Collection and Analysis. Det var meget lite konkret hjelp å få med tanke på vårt utviklingsarbeid ved vår deltagelse metningsdykking. som dykker ekskursjoner 3.1. Database 3. RESULTAT disse dataene skal presenteres i rapportsform etter at data er registrert. Det er altså opp til brukeren å definere hvilke parametre som det vil være interessant å sette sammen i Nutec JOH/- Side 7 av 13 rapportsform for å kunne se på sammenhenger. Av mulig interessante oversikter og parametre skal registreres. Det er nærmest bare fantasien som setter begrensninger for hvordan og som vi i vår database ikke registrer. Men både Seaway s prosjektieder og Nutecs en dekompresjon). Ved flere klokkeløp, flere bodybder etc., Øker antall registrerte parametre. Samtalene med Tom Shields gruppe i Aberdeen og gjennomgang av deres database var meget interessante og til dels nyttige. Det begrensede utbyttet skyldtes at deres database for deiprosjektieder var enig om at et samarbeid med erfaringsoverføring mellom disse databasene Øyeblilcket bare bruker data fra overflateorientert dykicing og ikke fra metningsdykldng. Men I vedlegget er det under hvert skjema en beskrivelse av hvert felt. Et felt er stedet hvor nye de hadde også så smått begynt på utviklingen av en database som skulle bruke data fra Oppsettet for denne registreringen er tatt med i vedlegget. Det er i alt 6 skjema: Etter samtalene med Seaway s prosjektieder viste det seg at vårt databaseoppsett er mye mer omfattende enn hva Hades er, og det var ingen relevante parametre som Seaway registrerte - dykkerdata - hoveddata - data - data - data - data - oversikt - oversikt - dykkprofil - oversikt - trykkfallsyke Vår database kan registrere i alt ca. 98 parametre pr metning (en bodybde, ett klokkeløp og skulle være mulig og Ønskelig. sammenhenger ved store datamengder innsamlet, kan nevnes: fra klokkeløp ( Bellrun ) ( Diver data ) fra dekompresjon ( Decompression ). fra kompresjon ( Compression ) fra bodybde ( Storage ) fra dykket ( Main dive data ) over gjennomførte dykk i forskjellige dybdeområder over gjennomførte dykk for hver dykker over dykk med problemer underveis for hvert dykk for hver dykker (eller andre medisinske endringer) relatert til: tryklcfallsyke - dekompresjonshastighet maks. - antall - - maks. - alder erfaring - tidligere - dybde tryklcgradient ved ekskursjonene

8 C - antall - oksygenpartialtrykk metningsdøgn eller dekompresjonsdøgn i løpet av siste tiden (f.eks siste året) under dekompresjonen Trykkfallsyke er en grov og sjelden forekommende parameter slik at store datamengder er nødvendig. Ved mindre datamengder vil tilsvarende sammenligninger kunne bli utført dersom doppler-registreringer er utført, dvs, mellom grad av sirkulatorisk boblemengde og de andre parametrene som nevnt over under trykkfallsyke. 3.2 Væskebalanse Resultatene fra væskebalanseundersøkelsen under operasjonell metningsdykking ombord på Seaway Pelican framkommer av Tabellene 1-3 og Figur 1. Av Tabell i fremgår det at hemoglobin Økte sterkt (162 til 177 g/i) samtidig som gjennomsnittlig kroppsvekt endret seg lite. Tabell 1. Hemoglobin og kroppsvekt før og etter en 14 dagers metningsperiode. Maksimal dybde var 135 meter. Hemoglobin, g/i Kroppsvekt, kg Dykker før etter før etter i Gj.snitt SD Resultatene fra temperaturmålingene i dykkeklokka før og etter sjøøkt er vist i Tabell 2. I 4 av dykkene (dykk nr. 1, 2, 6 og 8) indikerer oralmålingene en endring i dyp kroppstemperatur i løpet av dykket. Sett i relasjon til hypotesen om svetting og hypertermiutvikling (7), er dykk nr. i interessant fordi økningen på 0.5 C skjedde i løpet av en sjøøkt som bare varte i 50 minutter. Nutec JOH/- Side 8 av 13

9 Tabell 2. Oraltemperatur ( C) målt i dykkeklokken like før og etter sjøøkt. Oraltemp, C Tid i Dykk nr. Dykker før etter T vannet, min i i li i Gj.snitt SD Diuresen er illustrert i Figur 1. (Detalj-resultater er gitt i Tabell 3). Ved å ta hensyn til at nattdiuresen hadde en gjennomsnittlig varighet på 8 timer, kan døgndiuresen beregnes. Beregningen viser en variasjon mellom 1.5 og 1.6 ml/min, tilsvarende liter/døgn. 2.5 Diurese, mijmin 0 Dagdiurese Nattdiurese I I I I I I Tid (dager) Figur 1. Gjennomsnittlig urinvolum (mi/min) i løpet av dykket. Nutec JOH/- Side 9 av 13

10 Tabell 3. Dag- og nattdiurese (urinproduksjon) før og under et 14 dagers operasjonelt metningsdykk til 135 meter. Dag Diurese, mi/min Kommentarer Dl D2 D3 D4 Gj.snitt -1 N D in D N * * D3 dykket i 4 timer D * * D2 dykket i 1.5 timer 3 N * * D3 dykket i 4 timer D N D N D N D N D * * D3 dykket i 2 timer 8 N D N Start dekompresjon D N D N D N D N D N D N D Nutec JOH/- Side 10 av 13

11 synes er nødvendig og praktisk gjennomførbart. Ikke alle disse data vil være tilgjengelig som mulig. Dette vil sannsynligvis også være den eneste realistiske måten å få registrert alle Dette deiprosjektet har resultert i et databaseprogram for registrering av data fra operasjonell kan trekkes. sikre at så mange data som er aktuelt, blir registrert. Videre vil sannsynligvis feilprosenten 4.2. Væskebalanse 4.1. Database 4. DISKUSJON Som nevnt i metodekapitlet er veiing svært vanskelig å foreta nøyaktig når skipet beveger seg vertikalt. Dette er imidlertid bare et teknisk problem som er mulig å løse. Vi har kun akseptert Oraltemperatur-målingene viste endret kroppstemperatur i noen få dykk. Bare i dykk nr. 6 falt temperaturen til verdier under akseptabelt nivå. Målingene kan ikke si noe om de maksimale Den gjennomsnittlige døgndiuresen på liter er omtrent 0.8 liter høyere enn normale verdier, og i samme størrelsesorden som observert i eksperimentaldykk (2). Såvidt vites er en Nutec JOH/- Side 11 av 13 metningsdykking. Hovedformålet med denne registreringen skal være å kunne beskrive det fysiske arbeidsmiljøet til metningsdykkere med så mye data som vi på nåværende tidspunkt erfaringsrapporten som skal sendes Oljedirektoratet ved utgangen av hvert kalenderår eller ved dersom man retrospektivt forsøker å registrere disse data fra dykkeloggene. Den beste dataregistreringen vil man få ved å legge inn dataene i så nær tilslutning til dykkeoperasjonen En registrering av data i denne databasen vil sikre at operatøren har et godt instrument for å ved innleggingen av data bli mindre dersom det er personer som arbeider på dykkeplassen disse dataene på i en database. Det vil si at det bør bli dykkeselskapene som må stå for kunne systematisere informasjon fra dykkeoperasjonen slik at kunnskap og erfaring angående registreringen av disse dataene parallelt med dykkeoperasjonen. Denne registreringsmåten bør pustegassblandingen er høyere enn normalt. Resultatene fra våre Hb-målinger indikerer at 3 kroppsveiinger hvor de 3 målingene viste samme resultat. Da Seaway Pelican lå ved kai i bruk av utstyr og prosedyrer kan tilbakeføres. Dette kan være en naturlig del av som også registrerer dataene. At hemoglobin (Hb) økte så markert som vist i denne studien, er vanskelig å forklare. avslutningen av en bemannet undervannsoperasjon. Normalt reduseres Hb konsentrasjonen i løpet av en metningsperiode fordi 02-tensjonen i av 4 dykkere var dehydrert like etter metningsperioden. Vi kan imidlertid ikke se bort fra enda lavere enn 35.2 C (Dykk nr. 6, Tabell 2). metodefeil, og det vil derfor være nødvendig å gjenta slike målinger før endelig konklusjon store deler av den aktuelle 14 dagers perioden, var de fleste målingene akseptable. endringene i løpet av dykket. Det kan f.eks. tenkes at kjernetemperaturen (målt oralt) har vært urinproduksjonen fører til dehydrering er uvisst (2). slik hyperbar diurese under operasjonell dykking ikke påvist tidligere. Om den økte

12 5. SAMMENDRAG Dette FUDT-deiprosjektet har i år gjennomført en pilotstudie angående kroppens væskebalanse ved utaskjærs dykking, og utviklet en database for registrering av relevante faktorer som kan ha innvirkning på helsetilstanden ved operasjonell metningsdykking. Databasen er tenkt brukt av operatør/dykkeselskap fortrinnsvis i tilslutning til dykkeoperasjonen. Dette vil sikre at operatøren har et godt instrument for å kunne systematisere informasjon fra dykkeoperasjonen slik at kunnskap og erfaring angående bruk av utstyr og prosedyrer kan tilbakeføres. Fra pilotstudien ombord på dykkefartøyet Seaway Pelican kan følgende hovedkonklusjoner trekkes: Den såkalte hyperbare diurese forekommer også i operasjonell metningsdykking. Den betydelige Økningen i hemoglobin i løpet av dykket indikerer dehydrering i 3 av 4 dykkere. Denne observasjonen bør videreføres ved nye målinger før endelige konklusjoner trekkes. Med oraltemperatur-målinger i klokka var det mulig å påvise endringer i dyp kroppstemperatur i løpet av en sjøøkt, men i bare ett tilfelle var denne endringen betydelig (1.7 C). Nutec JOH/- Side 12 av 13

13 A Oljedirektoratet ISBN Aberdeen effects. (Møte-proceedings 1988; referanse ikke tilgjengelig). 2. Hong SK, Claybaugh JR: Hormonal regulation of fluid and electrolytes: Environmental 1. Forskrift for bemannede undervanns operasjoner i petroleumsvirksomheten. 6. REFERANSER Nutec JOH/- Side 13 av Hope A: Sweating in the hot water suit - 6. DataEase. Hovedmanual (Bind 1, Veiledning for bruker. Bind 2, Veiledning for 5. Hope A, Væmes R, Bergan T, Warncke M, Sundland H, Jepsen C, Lorenz B: Body systemutvikler. Bind 3, Veiledning i DataEase Query Language). West Soft A/S, Ålesund, operational diving. In: Thermal Physiology 1989 (Ed. Mercer JB), Proceedings of the International Symposium on Thermal Physiology, Tromsø. Excerpta Medica, Amsterdam New York Åstrand P-O, Rodahi K: Textbook of Work Physiology. McCraw-Hill Book Company, for one week. XIVth Annual EUBS meeting on diving and hyperbaric medicine, 3. Hope A, Hjelle JO, Reed RK: Effects on body fluid balance of repeated, daily diving fluid balance and CNS functions during head out immersion in thermoneutral (34.5 C) and warm (38 C) sea water. XVIth Annual EUBS meeting on diving and hyperbaric medicine, Amsterdam potential health and safety problem in

14 7. VEDLEGG A - DATABASEBESKRIVELSE B - LOGGESKJEMA VÆSKEBALANSE Nutec JOH/-

15 - Text: Tekstfelt med et gitt maks. antall tegn - Numeric Siring: Tallfelt til bruk for talikoder, identifikasjon - Number: Navn: Feitnavnet som er gitt av oss. Type: Det er sju ulike felttyper: Nr.: Feitnummeret på skjemaet. Kort forklaring til feltbeskrivelsene under hvert skjema: VEDLEGG A - DATABASEBESKREVELSE for feltet. hver) Tallverdier med gitt maks. antall tegn (Heltall, fast desimal eller fri desimal) Nutec JOH/- Side i av 16 Unik: Ja dersom feltet er unikt og en ønsker å hindre en dobbelregistrering av like poster. NØdvnd: (= nødvendig). Ja dersom feltet alltid må fylles ut, Nei i motsatt fall. Index: Ja dersom det er ønskelig å øke behandlingshastigheten ved søking og Lengde: Angir rnaks. antall tegn i feltet ø/n Grn: (= øvre/nedre grenseverdi). Dette anvendes for felt der innholdet skal Avledt: (= avledet). Ja dersom et annet felt brukes for å få regnet ut verdien/teksten Beskytt: (= slcrivebeskyttelse). Benyttes for å hindre brukeren å få registrere data i feltet. skjemaet presenteres i tabellform. kontrolleres og finnes innen gitte grenseverdier. hukommelsen i datamaskinen. sortering av dette feltet. Ulempen er at et slikt felt vil oppta mer plass i Klokkeslert Nei og Ja som eneste godkjente registrering - Date: Datofelt Time: - Nei/Ja: - - Choice: Felt som gir tvungne valg (maks. 99 valg med maks 60 tegn Ikice tab: (= skjules ved tabellform). Brukes (dvs. Ja) for å hindre at feltet vises når

16 years SKJEMA DIVERINF0 21/12/90 14: DIVER DATA Diver index: Som year : Weight: kg Height: cm Start of diving Start ci commerciai diving Licence i Llcer.ce 2 Date: Date: Lcence 3 Date: Max, depth : msw Saturation days: >180 rr.sw: Deccmpression sickness Type i: Type 2: Cther diving related illnesses: Sm.oking: For: years Consume: Comnents sig./day Stopped: ago Record date: FELT SESKRIVELSEP Nr. Navn Type Leng Nød In On Avi ø/n Ses Ikke Post de vnd dex ik edt Cm kytt tab lengde/offs 1 Diverlndex Num.String 4 ja ja ja ja nei ja nei 4 6 Formel for feltberegningen:sequence from I Feitpresentasjon (framhev) : Farge:nzkkelfelt 2 Som Number 2 ja nei nei nei nei nei nei i 10 Nummer type : Heitall 3 Weight Number 3 nei nei nei nei nei nei nei 2 11 Nummer type : Heitall 4 Height Nu mb er 3 nei nei nei nei nei nei nei 2 13 Nummer type : Heitall 5 Startofdiving Date Hjelpetekst: 8 nei nei nei nei nei nei nei 6 15 The date of start of sportsdiving om as an commerciai diver but with incorne from the diving not exceeding 10% ci the total income. Aitemnativiy: The amount of diving is less than one day a week on average. 6 Commerciaidiving 7 iicencel Choice i: Choice 2: Choice 3: Chcice 4: Choice 5: Choice 6: Choce 7: Date Choice Sport diver Ship diver Clearar.ce diver Speoiai Boat Service Air diver 8 nei nei nei nei nei nei nei 20 nei nei nei ja nei nei nei Mix cas diver Hard hat dtver Fcrmei for feltberegn!ngen:mix gas dlver Hjepetekst:Type of the first diving 1cence the diver obtained. 8 Date Date 8 ne nei nei nei nei nei nei Hjeipetekst:Date for first diving iicence. 9 Iicence2 Choice 20 nei nei nei ja nei nei nei Choice Choice i: None 2: Sip diver Cholce 3: Ciearance diver Choice 4: Speoiai Boat Service Choice 5: Air d!ver Choice 6: Mlx gas diver Choice 7: Hard hat dlver Formel for feitberegningen :None Nutec JOH/ Side 2 av 16

17 Hjelpetekst: Type of licence number 2 if the diver has 2 types of diving licence. 10 Date2 flate 8 nei nei nei nei nei nei nei 6 35 Hjelpetekst:Date for military or ccmmercial diving licence. 11 licence3 Choice 20 nei nei nei ja nei nei nei I 41 Choice 1: None Choice 2: Ship diver Choice 3: Clearance diver Choice 4: Special Beat Service Choice 5: Air diver Choice 6: Xix 985 diver Choice 7: Hard hat diver Formel for feitberegzingen:ncne HjeiDetekst: Type cf iicence number 3 if the diver nas 3 types of diving licer.ce. 12 Date3 flate 8 nei nei nei nei nei nei rei 6 42 Njelpetekst:flate for che third diving licence. 13 Maxdepth Number 3 nei nei nei nei nei nei nei 2 48 Nummer type : Heltali Hjeloetekst:The maxirnum depth obtain in the diver s whoie career. 14 Satdays Number 6 nei nei nei nei nei nei nei 4 50 Nummer type : Heltall 4jeipeceksr: The total number of saturation days in the diver s whoie career. 15 days>180 Number 3 nei nei nei nei nei nei nei 2 54 Nummer type : Heltall 16 DCS Choice 7 ja nei nei ja nei nei nei 1 56 Choice 1: No Choice 2: Yes Choice 3: Unknown Formel for feltberegningen:no 17 Type 1 Number 2 nei nei nei nei nei nei nei 1 57 Nummer type : 1-teltall 18 Type 2 Number 2 nei nei nei nei nei nei nei 1 58 Nummer type : Heltall 19 Otherilinesses Chcice 20 ja nei nei ja nei nei nei 1 59 Choice 1: No Choice 2: Air embolism Choice 3: Neurological sequele Choice 4: Ostecr.ecrosis Formel far feltberegningen:nc 20 Smokingduratlan Number 2 nei nei nei nei nei nei nei 1 60 Nummer type : 1-leltall Mjelpetekst:The duration of the smoking In years. 21 Smokingconsumptlon Choice 5 nei nei nei nei nei nei nei 1 Choice 1: 0 Choice 2: 1 5 Chcice 3: 6 10 Chcice 4: c:-.oice 5: Cholce 6: Choice 7: Choice 8: Chcice 9: Choice 10: >40 Hjelpetekst: Choose Ute average number of sigarettes srnoked per day taking also into account Ute periods in saturation when no smoking is performed. 22 Snokingstopped Number 2 nei nei nei nei nei nei nei 1 62 Nummer type : Heltall Hjelpetekst:If the diver has not stopped smoking, put 0 years. 23 long:comments Text 40 nei nei nei nei nei nei nei iong:comments2 Text 40 nei nei nei nei nei nei nei long:comments3 Text 40 nei nei nei nei nei nei nei ecorddate flate 8 ja nei nei ja nei nei nei Formel for felcberegningen:iookup current date Post størr. 189 Nødvendig indre lager : Tekst 1545, Felt 2189, Totalt 3734 bytes. Nutec )4/ ide 3 av 16

18 SKJEMA DIVE 21/12/90 14: MAIN DIVE DATA Dive index Dlver index Start Date End Dace Duration : cays Time: Age : years Experience : years Sat. days : >l63rrsw: Type of dive Max. depth : nsw Altitude: rne t e r Ccrroany : Lccation Acoepted log Accident/illness: Coniments: Recording place Recorded by: Licencee Vessei Referante: Record date: FELT BESKRIVELSER Nr. Navn Type Leng Nød In Un de vnd dex ik AvI ø/n Res Ikke Post edt Om kytt tab lengde/offs 1 Diveindex Num,String 6 ja ja ja Formel for feltberegningen:sequence froni i Feltpresentasjon (framhev) : Farge:nøkkelfelt 2 Diverindex Nur.ber 5 ja ja ja nei nei nei ne i Nummer type : HeltaH. Feltresen:asjcn (framhev) : Farge:nekkelfelt 3 Datestart Date 8 ja nei nei nei nei nei nei 4 Timestart Time 8 nei nei nei nei nei nei nei 5 Age Text 2 nei nei nei ja nei nei nei Formel for feltberegnlngen: (Year(Datestart) lookup diverinfo bom) /365,25 6 Dateend Date 8 ja nei nei nei nei nel nei 7 Timeend Time 8 nei nei nei nei nei nei nei 8 Exoerience Text 2 nei ne nei ja nei nei nei Formel for feltberegningen: (datestart lookup diverinfo 1ic 9 Duration Text 2 ja nei nei ja nei ja nei Formel for feltberegningen:dateend Datestart 10 Satdays Number 5 nei nei nei ja nei nei nei Nummer type : Heitall Formel for feltberegningen:lookup diverinfo satdays 11 days>180 Number 3 nei nei nei ja nei nei Nummer type : Heltall Formel for feltberegningen:lookup diverinfo days> Typedive Choice Choice Choice 23 ja ja nei 1: Saturation diving 2: Surface oriented diving feltberegningen:saturation diving Formel for 13 Altitude Number 5 ja nei nei Nummer type : Neltall Formel for feltberegningen:0 Hjelpetekst: LE non sea diving, the height ce che surface of the 14 Max. depth Number 3 nei nei nei Nummer type : He.tall I-ljeloetekst:The naximum depth of the dive. 15 Company Choice 15 nei nei nei Choice 1: Ccniex Choice 2: Inocean Choice 3: Ocear.eerlng ja nei ja nei 6 6 enne I ja nei nei nei ja nei nei nei /365, nei 2 46 lake above sea levei. nei nei nei nei 2 nei nei nei nei Nutec JOH/ Side 4 av :6

19 16 Licencee Chojce 11 ja nei nei nei nei nei nei I 54 Choice 4: Seaway Choice 5: Sub Sea Dolphin Choice 6: SP C?oice 1: Ekofisk Choice 9: EIf Choice 9: Mobil Choice 2: Statfjord Choice 3: Qseberg Choice 4: Guiifaks Choice 1: 5. Pelican Choice 2: 5. Harrier Choice 6: Regalia Choice 7: Choice 8: Suidra Choice 1: Yes Choice 2: No Choice i: ne Choice 2: ja Choice 1: xxx Choice 1: tbn Hjelpetekst: Choioe 5: Amoco Nutec JOH/ Sice 5 av 16 Nødvendig indre lager : Tekst 1455, Feit 1725, Totalt 3180 bytes. Post størr. 147 ing data, chcose Yes. If the diving iog can be acoepted due to proper accurancy of and enough div 20 Referance Text 20 nei nei nei nei nei nei nei Accidents Choice 3 nei nei nei nei nei nei nei I Ccrnrnencs Texc 60 nei nei nei nei nei nei nei Recordingpiace Choice 3 nei nei nei nei nei nei nei Recordedby Choice 3 nei nei nei nei nei nei nei Recdate Date 8 ja nei nei ja nei nei nei iog Choice 3 ja nei nei ja nei nei nei 1 57 Formei for feitberegningen:yes 18 Vessel Choice 13 nei nei nei nei nei nei nei i 56 Formel for feitberegningen:lookup current date 17 Location Choice 9 nei nei nei nei nei nei nei I 55 Choice 1: Statoii Choice 2: Norsk Hydro Choice 3: Phiilips Choice 4 : Saga Choice 3: 5. Condor Choice 4: Norskaid Choice 7: Shell Chcice 5; Smith Semi II Choice 2: yyy

20 + SKJEMA CCMPRESSION 21/12/90 14:49 i DATA FOR COMPRESSION Dive index Company: Vessel Diver index: Compresslon mlx type: No No Ccnoression frorz air: Terperature, max: End of compression Rate of compression Compression table Compression profile 1me: m/hour kpa C min: Duration: hours Symptons: NPNS; If yes, of operatioz-.a significance: arthraigia: If yes, locations: combinations: Interruptions: Record date i FELT BESKRIVELSER Nr. Navn Type Leng tød In On Avi Ø/N Ses Ikke Post de vnd dex ik edt Cm kytt tab lengde/offs i Divelndex Number 7 ja nei nei nei nei nei nei 4 6 Nurnuer type :Heitall Feltoresentasjon (franhev) Farge:nøkkelfei 2 STATUS Text 5 ja nei nei ja nei ja nei 5 10 Formel for feltberegntngen:if(divetype = Saturation diving, 0K, ERROR ) Feltoresentasjcn (franhev) : Farge:neldinggsfelt - 3 Company Text 30 ja nei nei ja nei virt nei Formel for feltberegningen:lookup dive company 4 DIVETYPE Text 23 ja nei nei ja nei ja ja Formel for fel:beregnlngen:ookup DIVE TYFEDIVE Feitoresentasjon (framhev) : Hiqhlight 3 5 Vessel Text 30 ja nei nei ja nei virt nei Formel for feitberegningen:lcokup dive vessel 6 Diverindex Number 6 ja nei ja ja nei virt nei Nummer type : Fleitall Formel for feltberegningen:lookup dive diverindex 7 Gastype Choice 12 ja nei nei ja nei nei nei 1 38 Choice 1: Heliox Choice 2: Air Choice 3: Nitrox Choice 4: Trimix 5% N2 Choice 5: Trimix other Formel for feitberegningen:heliox!-ijelpetekst:the type of gas used during compression Number 5 nei nei nei nei nei nei nei 4 39 Nummer type : Fast desimai Sifre i heltallsdeien = 3 Hjelpetekst: The partial pressure of oxygen in the breathing 985 during compression 9 Gastype2 Cholce Choice 1: Heliox Cholce 2: AIr Choice 3: Nitrox Cho!ce 4: Trinix 5% N2 Cholce 5: Trimix other :2 ja nei nei nei nei nei nei 1 43 Nutec 2l J0H/ Side 6 av 6

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2008

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2008 RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2008 1 SAMMENDRAG I 2008 var aktivitetsnivået for metningsdykking på 55.234 manntimer i metning. Dette er ca en halvering av aktivitetsnivået sammenlignet med 2007 (fig.

Detaljer

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2009

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2009 RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2009 1 SAMMENDRAG I 2009 var aktivitetsnivået for metningsdykking på 42.931 manntimer i metning. Dette er ca 20% reduksjon i aktivitetsnivået sammenlignet med 2008 (fig.

Detaljer

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2014

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2014 RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2014 1 SAMMENDRAG I 2014 ble det innrapportert 134.433 manntimer i metning ved dykking på norsk sokkel. Dette er ca. 40% økning i aktivitet sammenlignet med 2013

Detaljer

Nutec. Nutec rapport 2-96. A. Hope, L. Aanderud, H. Sundland og A. Aakvaag. Væsketap ved dykking. Dykking med åpen varmtvannsdrakt i 1, 2 og 4 timer

Nutec. Nutec rapport 2-96. A. Hope, L. Aanderud, H. Sundland og A. Aakvaag. Væsketap ved dykking. Dykking med åpen varmtvannsdrakt i 1, 2 og 4 timer Nutec Nutec rapport 2-96 A. Hope, L. Aanderud, H. Sundland og A. Aakvaag Væsketap ved dykking. Dykking med åpen varmtvannsdrakt i 1, 2 og 4 timer * Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks

Detaljer

rwa ÅRsRAPP0wr 1999 DYKKERELATERT FoU INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999

rwa ÅRsRAPP0wr 1999 DYKKERELATERT FoU INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999 rwa ÅRsRAPP0wr 1999 INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999 NUI as NORSOK U-100 Manned underwater operations Presentert i Dykkenytt nr.2 1999. NUI as NORSOK U-1O1 Diving Respiratory

Detaljer

C Arbeidet utført av:

C Arbeidet utført av: NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Poitbob 6, 5034 Ytre Lakev1g. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 25-94 Revisjon nr: i Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-1

Detaljer

Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 46 - Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert 24.02.92

Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 46 - Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert 24.02.92 .-. Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 46-91 Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

NUI rapport 20-00. Arvid Hope og Rudolf Brekken

NUI rapport 20-00. Arvid Hope og Rudolf Brekken NUI rapport 20-00 Arvid Hope og Rudolf Brekken TEST AV DRIKKESYSTEM FOR DYKKERE (DSFD) En subjektiv evaluering av DSFD i bruk ved operasjonell metningsdykking rwå NORSK UNDERVANNSINTERVENSJON A.S Postboks

Detaljer

SiS GO ELECTROLYTE POWDERS

SiS GO ELECTROLYTE POWDERS VOSS BERGEN-VOSS Energibehov til Bergen-Voss er et regnestykke. For å gjøre opplevelsen best mulig, må kroppen opprettholde væskebalansen og få energitilskudd for å unngå kramper og holde kraften oppe.

Detaljer

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl ftw NORSK UNDERVANNSINTERVENSJON AS Postboks 23, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon: 55 94 28 00 Telefaks: 55 94 28 04 Rapport nr: 15/98 Revisjon nr: i Dato: 14.09.98 Prosjekt nr: 8633 Rapportens tittel: Vurdering

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

STF23 F91012. En ny dykkeklokke: Presentasjon av en. fuliskala. modell. Draft 1991-02-15. OE1Lui SINTEF UNIMED PPORT

STF23 F91012. En ny dykkeklokke: Presentasjon av en. fuliskala. modell. Draft 1991-02-15. OE1Lui SINTEF UNIMED PPORT RT *7 SINTEF UNIMED 1991-02-15 Draft modell fuliskala En ny dykkeklokke: STF23 F91012 OE1Lui Presentasjon av en PPORT stikkord Egenvalgte N - 7034 Gruppe I Gruppe 2 Ekstrakt. 7 vid P he I Draft Antall

Detaljer

flam 4,4 4 i$jfr,e.qdev I NORSK UNUERVANNSINTERVENSJON A.S Postboks 23, 5034 Ytre Laksevàg. Telefoa: 55 94 28 00 Telefaks: 55 94 28 04

flam 4,4 4 i$jfr,e.qdev I NORSK UNUERVANNSINTERVENSJON A.S Postboks 23, 5034 Ytre Laksevàg. Telefoa: 55 94 28 00 Telefaks: 55 94 28 04 25.11.1999 61033 Rapportens tittel: Kontrollert av:f 4 i$jfr,e.qdev I Rapport tic 08-99 Revisjon nr: 0 Unto: Prosjekt at: Postboks 23, 5034 Ytre Laksevàg. Telefoa: 55 94 28 00 Telefaks: 55 94 28 04 NORSK

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Volden, G.; Aarseth, EL: Diver s hand: a. skin disorder common in occupational. Vol. 55, No. 2, p. 141-143, 1998. Ahlén,

Volden, G.; Aarseth, EL: Diver s hand: a. skin disorder common in occupational. Vol. 55, No. 2, p. 141-143, 1998. Ahlén, Ahlén, NUI AS Dykkeseminaret 1998. IMPLEMENTERING Iversen, O.J.: R&D Environmental Control Pseudomonas NUI AS Gravdalsveien 245 Pb. 23 Ytre Laksevåg, NO-58 48 Bergen TIf.+ 47 55 94 28 00 Fax + 47 55 94

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2016 1 SAMMENDRAG I 2016 ble det innrapportert 44.569 manntimer i metning ved dykking på norsk sokkel. Dette er ca 23 % reduksjon i dykkeaktivitet sammenlignet med

Detaljer

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2010

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2010 RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2010 1 SAMMENDRAG I 2010 var aktivitetsnivået for metningsdykking på 52.537 manntimer i metning. Dette er en liten økning i aktivitetsnivået sammenlignet med 2009 (fig.

Detaljer

TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014

TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014 TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014 Assignment 1 Task 1 : Basic Definitions Explain the main differences between: Information Retrieval vs Data Retrieval En samling av data er en godt strukturert

Detaljer

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2011

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2011 RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2011 1 SAMMENDRAG I 2011 var innrapportert aktivitetsnivået for metningsdykking på norsk sokkel 48.106 manntimer i metning. Dette er en liten reduksjon i aktivitetsnivået

Detaljer

RAPPORT FRA PTILS DYKKEDATABASE DSYS - 2013

RAPPORT FRA PTILS DYKKEDATABASE DSYS - 2013 RAPPORT FRA PTILS DYKKEDATABASE DSYS - 2013 1 SAMMENDRAG I 2013 var innrapportert aktivitet for metningsdykking på norsk sokkel 96.005 manntimer i metning. Dette er mer enn en fordobling av aktivitet sammenlignet

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Follafoss, Verran kommune Dato: Oktober Omsøkt/disponert av: Follasmolt AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda 9 / 99, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2015

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2015 RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2015 1 SAMMENDRAG I 2015 ble det innrapportert 57.764 manntimer i metning ved dykking på norsk sokkel. Dette er litt over en halvering av aktivitet sammenlignet

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen. Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø

Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen. Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Hensikt: Gi et lite innblikk

Detaljer

Statoil. Norsk Hydro. Saga Stolt Comex Seaway. Oceaneering. SubSea Dolphin. Rockwater. Stena Offshore SINTEF. Senter for yperbarmedisinsk

Statoil. Norsk Hydro. Saga Stolt Comex Seaway. Oceaneering. SubSea Dolphin. Rockwater. Stena Offshore SINTEF. Senter for yperbarmedisinsk Einar Svendsen Tom Smith Einar Lura Arvid Påsche Tjøstolv Lund Leif Aanderud Biblioteket Svein Eidsvik S. Shepard I. Haugland Norsk Hydro Haukeland Sykehus NUTEC Rockwater NUTEC Statoil Saga Stolt Comex

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

EQUASS ASSURANCE FORBEREDELSE AV REVISJONSBESØKET HOS TJENESTELEVERANDØREN.

EQUASS ASSURANCE FORBEREDELSE AV REVISJONSBESØKET HOS TJENESTELEVERANDØREN. EQUASS ASSURANCE FORBEREDELSE AV REVISJONSBESØKET HOS TJENESTELEVERANDØREN. (SITE VISIT PREP AR ATI ON FORM) Revisjonsbesøk: 2012 by European

Detaljer

ENGELSK. 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure.

ENGELSK. 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure. Side 1 av 8 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure. 3. Vi måler oksygenmetningen i blodet. We are measuring

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Nutec 7 HYDRO OLJEDIREKTORATET STATOIL PUBLISERING I FUDT PROSJEKTET 1988-1992 /

Nutec 7 HYDRO OLJEDIREKTORATET STATOIL PUBLISERING I FUDT PROSJEKTET 1988-1992 / 1988-1992 / PROSJEKTET PUBLISERING I FUDT 7 HYDRO OLJEDIREKTORATET STATOIL Nutec J Nutec FORORD FUDT - Forsknings- og utviklingsprosjekt i dykketeknologi - er et samarbeidsprosjekt mellom Statoil, Norsk

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. april 2008 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

INutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. oppsurnrnering

INutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. oppsurnrnering INutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Posiboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 39-93 Revisjon nr: i Dato: Prosjekt nr: 15.11.93

Detaljer

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH)

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Pål Molander Direktør, Prof. Dr. www.pussh.org Agenda Litt om bakgrunnen og bakteppet for prosjektet Hvem er det som har besluttet at det foreligger

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

Luftlekkasjetest -Differansetrykkmetoden

Luftlekkasjetest -Differansetrykkmetoden Luftlekkasjetest -Differansetrykkmetoden I samsvar med European Norm EN13829 European Union Byggets adresse: Mågerølia 24, 3145 Tjøme Kunde: Ola Borud Operatør: Marius Vedvik Test dato: 2015-11-16 Filnavn:

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Naturdata Nordområdene

Naturdata Nordområdene Naturdata Nordområdene Gerhard Ersdal Petroleumstilsynet Generelt Petroleumstilsynet deltar i arbeidet med å utvikle NORSOK N-003, som blant annet inkluderer informasjon om værdata og naturdata for nordområdene

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 47-91 Dato :15.12.91 Prosjekt nr:l1110 revidert 24.02.91

Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 47-91 Dato :15.12.91 Prosjekt nr:l1110 revidert 24.02.91 Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 47-91 Dato :15.12.91 Prosjekt nr:l1110 revidert

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

I tretten dager i iiiars ble det gjennomført et tørt. sinwlert metningsdykk i NUIs kammersystem. Dette var

I tretten dager i iiiars ble det gjennomført et tørt. sinwlert metningsdykk i NUIs kammersystem. Dette var tilleggstudier. U u formålene var soiii den gang å verifisere kvalitet på prosedyrer som trengs hvis det skulle bli nødvendig å ble anledningen benyttet for å verifisere kompetanse og oksmetniiigsdykk

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Vekeplan 10. klasse Namn:. Veke 7 og 8 Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Tverrfagleg temaarbeid: Ei ulik verd Mål: Klare prøva godt. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Tverrfagleg temaarbeid:

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2012

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2012 RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2012 1 SAMMENDRAG I 2012 var innrapportert aktivit for metningsdykking på norsk sokkel 40.464 manntimer i metning. Dette er en reduksjon i aktivitet sammenlignet med 2011

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

Måledyp: m Rundereimstranda Marine Harvest Norway. Måleperiode: Rapportert:

Måledyp: m Rundereimstranda Marine Harvest Norway. Måleperiode: Rapportert: Måledyp: 50 + 80 m Rundereimstranda Marine Harvest Norway Måleperiode: 26.02.2014-09.04.2014 Rapportert: 11.06.2014 Innhold Sammendrag... 3 Rigg... 4 Detaljer: 50 m... 5 Detaljer: 80 m... 6 Statistikk...

Detaljer

hygienehjelpemidler Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig

hygienehjelpemidler Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig ~ Anne Mette Lauridsen, Ergoterapeut Det skjer ofte at man som terapeut står i en situasjon, hvor man bare har lyst til å gi opp. Man har prøvd alle

Detaljer

Behovsstyrt ventilasjon

Behovsstyrt ventilasjon Centre for Environment-friendly Energy Research (CEER/FME) Zero Emission Buildings (ZEB) Behovsstyrt ventilasjon Samtidighet og dimensjonering Johan Halvarsson Institutt for energi- og prosessteknikk Seminar

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post:

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post: EMPIC MEDICAL Etterutdanningskurs flyleger 21. april 2017 Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: +47 976 90 799 E-post: Lrh@caa.no it-vakt@caa.no Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50

Detaljer

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD ) i perioden... Val Akva Lokalitet: Hindholmen Nærøy Kommune Figur : Plassering av strømmåler i forhold til anlegg Kort oppsummering

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

NPD Factpages. Survey. General information. NPDID for survey 7980 Factmaps in new window Status. Ferdig Barentshavet - Sør.

NPD Factpages. Survey. General information. NPDID for survey 7980 Factmaps in new window Status. Ferdig Barentshavet - Sør. General information name ST14312 NPDID for survey 7980 Factmaps in new window Status Area Marked available Category Main type Sub type Sampling Shallow drilling Geotechnical measurement Company - responsible

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka Marin Konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand Leka Dato:.oktober. REVIDERT

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Marine Harvest AS Attn: Knut Staven Flatanger tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Kornstad, Averøya. Strømmålinger.

Detaljer

Nutec. Dykkeseminaret 28. - 29. oktober 1997 STATO IL OLJEDI REKTORATET

Nutec. Dykkeseminaret 28. - 29. oktober 1997 STATO IL OLJEDI REKTORATET I OLJEDI REKTORATET LI STATO IL 28. - 29. oktober 1997 1997 Dykkeseminaret Anne Gurd Lindrup, 9.00 - Helge F. Schjøtt,, Nutcc Cato Hordnes, Norsk Hydro 10.10-10.25 Åpning av seminaret Ordstyrere: Otto

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Lokaliteten: Rotholmen, Meløy. Sprednings- og bunnstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Rotholmen i Meløy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson:

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson: VFH-Rapport: Strømmålinger ved lokalitet, Vindhammeren i Bø kommune. Overflatestrøm m dyp Vannutskiftningsstrøm - m dyp GPS posisjon strømmåler: o,/ o, Ø Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side

Detaljer

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke 34/10-1 GULLFAKS. Brønn navn 34/10-9

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke 34/10-1 GULLFAKS. Brønn navn 34/10-9 Generell informasjon Brønnbane navn Type Formål Status Faktakart i nytt vindu Hovedområde Felt Funn 34/10-9 R EXPLORATION APPRAISAL P&A lenke NORTH SEA GULLFAKS Brønn navn 34/10-9 34/10-1 GULLFAKS Seismisk

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømmen Lakseoppdrett AS Strømmålinger Grunneneset 5m, m, Spredningsstrøm (9m) og bunnstrøm (14m) Akvaplan-niva AS Rapport: 7346.2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke Generell in Brønnbane navn Type Formål Status Faktakart i nytt vindu Hovedområde Felt Funn 35/11-4 R EXPLORATION APPRAISAL P&A lenke NORTH SEA FRAM 35/11-4 FRAM Brønn navn 35/11-4 Seismisk lokalisering

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

NPD Factpages. Survey. General information. NPDID for survey 8324 Factmaps in new window Status. Ferdig Norskehavet.

NPD Factpages. Survey. General information. NPDID for survey 8324 Factmaps in new window Status. Ferdig Norskehavet. General information name ST16301 NPDID for survey 8324 Factmaps in new window Status Area Marked available Category Main type Sub type Sampling Shallow drilling Geotechnical measurement Company - responsible

Detaljer

Prøveprosjekt i Askim v/even Øyseth

Prøveprosjekt i Askim v/even Øyseth Prøveprosjekt i Askim v/even Øyseth Formål Studere forbedring i bæreevne for forsterkningslag/anleggsveger på bløt grunn armert med ulike typer geosynteter 5 ulike produkt er testet som armering mellom

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS S-025 03-02-025 Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: 52844560 Address: Øyavn 60 4296 Åkrehamn Fax:52844561 E-mail: terje@tral.no

Detaljer