x Fn distribusjon NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Rapport nr: Dato: Prosjekt nr: Godkjent av: Rapportens tittel:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "x Fn distribusjon NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Rapport nr: 43-90 Dato: Prosjekt nr: 07.06.91 1180001 Godkjent av: Rapportens tittel:"

Transkript

1 Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevg. Telefon (OS) Telex nutec n. Telefax: (05) Rapport nr: Dato: Prosjekt nr: Rapportens tittel: Godkjent av: FUDT deiprosjekt Dekompresjon 1990 KlientJoppdragsgiver: FUDT (Statoll, Norsk Hydro, Saga og Oljedirektoratet) Klientlkontaktperson referanse: I. Smith-Sivertsen (Statoil) C. Hordnes (Norsk Hydro) J.A. Ask (Oljedirektoratet) Arbeidet utført av : Rap rtskrivers signatur: J. Hjelle, A. Hope, P. Nyborg, AJ. Arnt.zen (1 = Nutec, 2 = Sjøforsvaret, 3 = Sub Sea Dolphin) 3. 2, K. Segadal, T. Smith Sammendrag: Dette FUDT-delprosjektet har i år gjennomført en pilotstudie angående kroppens væskebalanse ved utaskjærs dykking, og utviklet en database for registrering av relevante faktorer som kan ha innvirkning på helsetilstanden ved operasjonell metningsdykking. Databasen er tenkt brukt av operatør/dykkeselskap fortrinnsvis i tilslutning til dykkeoperasjonen. Dette vil sikre at operatøren har et godt instrument for å kunne systematisere informasjon fra dykkeoperasjonen slik at kunnskap og erfaring angående bruk av utstyr og prosedyrer kan tilbakeføres. Fra pilotstudien ombord på dykkefartøyet Seaway Pelican kan følgende hovedkonklusjoner trekkes: Den såkalte hyperbare diurese forekommer også i operasjonell metningsdykking. Den betydelige økningen i hemoglobin i løpet av dykket indikerer dehydrering i 3 av 4 dykkere. Denne observasjonen bør videreføres ved nye målinger før endelige konklusjoner trekkes. Med oraltemperatur-målinger i klokka var det mulig å påvise endringer i dyp kroppstemperatur i løpet av en sjøøkt, men i bare ett tilfelle var denne endringen betydelig (1.7 C). Emneord på engelsk: Diving Decompression Database Fluid balance Emneord på norsk: Dykking Dekompresjon Database Væskebalanse ERKLÆRING VED FORDELING: Fortrolig Graderingen gjelder til: ISBN: I x Fn distribusjon Antall sider: 32

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. METODE Database Væskebalanse 5 3. RESULTAT Database Væskebalanse 8 4. DISKUSJON Database Væskebalanse SAMMENDRAG REFERANSER 13 Side 7. VEDLEGG A - B - DATABASEBESKRIVELSE LOGGESKJEMA VÆSKEBALANSE Nutec JOH/- Side 2 av 13

3 1. INNLEDNING Operasjonelle dykk på norsk sektor i Nordsjøen er vanligvis i dybdeområdet meter. Ulike dykkeselskap bruker ulike dykkeprosedyrer, og tendensen til bobledannelse hos dykkerne ved bruk av de ulike dekompresjonstabellene er ikke kjent. Kunnskapen om betydningen av slike tause bobler er også mangelfull. Systematisk innsamling og bearbeiding av data fra dykk fra ulike dykkeselskap på norsk kontinentalsokkel mangler også. Dette prosjektet tok sikte på å kunne bidra til å belyse noen av disse faktorene. Den ervervede kunnskapen kan resultere i forslag til endrede dykke- eller dekompresjonsprosedyrer og til nye satsingsområder innen forskning og utvikling. Den nye dykkeforskriften fra Oljedirektoratet (1) peker på nødvendigheten av å overvåke dykkernes arbeidsmiljø og dykkeprosedyrer: - Helsetjenesten - Det skal overvåke helsetilstanden til de som deltar i bemannede undervannsoperasjoner, samt de relevante faktorer som kan ha innvirkning på helsetilstanden. Administrativt og annet personell i virksomheten skal holdes løpende orientert om relevante erfaringer fra overvåkingen. Slike erfaringer skal dessuten omtales i den årlige erfaringsrapport, jf 10. ( 85). er i denne forskriften forutsatt at prosedyrene er basert på anerkjente normer og at det foretas en systematisk registrering av erfaringer med bruk av bestemte prosedyrer. Det anbefales videre at det utarbeides statistisk materiale for å vurdere kvaliteten av prosedyrer. (Til 60, Kompresjon, dekompresjon og behandling). En måte å tilfredsstille disse krav og retningslinjer er å registrere de fleste relevante data fra de utførte dykkene i en database slik at operatør/dykkeselskap kan trekke lærdom fra deres dykkevirksomhet. Allerede i begynnelsen av et metningsdykk, d.v.s. tidlig i kompresjonsfasen, Øker urinproduksjonen. Denne hyperbare diuresen er beskrevet i alle dykk hvor diuresen er målt. Såvidt vites er det kun ved eksperimentelle dykk at slike målinger er foretatt (2). Dersom væsketapet forårsaket av den hyperbare diuresen er større enn væskeinntaket, kan resultatet bli en negativ væskeba.lanse; d.v.s. en dehydrering. Vi har i tillegg observert et overraskende stort svettevæsketap på opptil 3 kg i løpet av 3½ times basseng-dykking med tradisjonell varmtvannsdrakt (3). I operasjonell dykking vil dette sannsynligvis kunne skje uten at dykkeren svømmer tilbake til klokka for å drikke. Videre er det påvist en entydig sammenheng mellom Økning i dyp kroppstemperatur og hydreringsgrad ved submaksimalt arbeid: Hos personer som ikke får tilført drikke fortsetter kropps temperaturen å stige til over 39 C, mens den stabiliseres ved ca. 38 C når drikke tilføres (4). Muligheten og faren for oppvarming og utvikling av hypertermi er derfor til stede hos dykkere i varmtvannsdrakt ved lettere arbeid under varme forhold. Disse resultatene har vi senere fått bekreftet ved immersjonsforsøk i varmt sjøvann (5). Observasjonene peker på et mulig helse- og sikkerhetsmessig problem i operasjonell dykking som man tidligere ikke har fokusert på: Dersom dykkeren er delvis dehydrert før dykking, og så taper 4-5% av kroppsvekten i form av kroppsvæske i løpet av 3½ times dykking, vil hans fysiske og mentale yteevne sannsynligvis være redusert på slutten av dykket (4). Nutec JOH/- Side 3 av 13

4 Såvidt vites foretas det ingen rutineundersøkelser for å avkiare om det forekommer signifikante endringer i kroppens væskebalanse under operasjonell metningsdykking. Derfor foreligger det heller ikke klare krav, spesifikasjoner eller forslag til væskeinntak for å kompensere for eventuelle væsketap. I dykkeforskriftene (1) er det fokusert også på denne problemstillingen: Ved metningsdykking skal dykkerens ernæring og væskebalanse gis spesiell oppmerksomhet ( 88). Pilotstudien ombord på Seaway Pelican hadde som formål å se om enkle målinger kunne påvise endringer eller forstyrrelser som nevnt ovenfor, også i operasjonell metningsdykking. Eventuelle signifikante funn vil kunne danne grunnlag for en mer dyptgående studie. Omfanget av dette prosjektet i år ble noe redusert i forhold til opprinnelig planlagt, dels grunnet sein start av prosjektet, og dels grunnet tidkrevende samspill og kommunikasjon med dykkeselskap. De gjenværende aktivitene i prosjektet som skulle gjennomføres i 1990 ble således: * Gjennomgå litteratur og kontakte andre forskningsmiljøer med kompetanse på dette området for å få et best mulig prosjekt- og databaseoppsett. * Etablere samarbeid med dykkeselskaper for å få tilgang på relevante data fra deres dykkeoperasjoner. * Tilpasse en database til dette formålet. * Pilotstudie vedrørende væskebalanse ved operasjonell dykking utaskjærs. Nutec JOH/- Side 4 av 13

5 2. METODE 2.1. Database I forbindelse med arbeidet med å sette opp en database, har deiprosjektieder hatt flere samtaler med Thomas Shields og hans medarbeidere, og deiprosjektieder har sett på oppbyggingen av og resultatene fra databasen deres i Aberdeen. Databasen i Aberdeen er finansiert av Department of Energy, og de har sett på data fra all overfiateorientert dykking på britisk sektor i Nordsjøen. Prosjektmedarbeidere deltok også på EUBS Workshop-Operational Dive and Decompression Data: Collection and Analysis i Amsterdam medio august. Målsetningene for dette seminaret virket meget relevante for utviklingen og oppsettet av databasen i vårt deiprosjekt. Stolt-Nielsen Seaway A/S har allerede startet å legge inn data i en egen firmautviklet database på bakgrunn av mange tilfeller av trykkfallsyke på Seaway Harrier. Dette databaseprosjektet hos Seaway kalles Hades. Vi anså at det ville være en stor fordel om vårt deiprosjektet kunne dra nytte av den erfaring Seaway har fått i forbindelse med deres database. Det ble derfor avholdt et møte mellom Seaway prosjektieder og deiprosjektetleder fra Nutec for å utveksle erfaring og diskutere et mulig samarbeid. Det ble ikke sett på som formålstjenelig å ha to databaser innen dette feltet i Norge dersom ikke informasjonen i disse databasene blir sammenlignbare. Databasen som vi valgte å bruke, heter DataEase, versjon 4.0 (6). Dette er en relasjonsdatabase. Det betyr at alle data som registreres, kan korreleres til hverandre. Denne databasen kan brukes på alle IBM-kompatible personlige datamaskiner med platelager. Utarbeidelsen av databasen er utført ved hjelp av prosjektmedarbeidere fra Nutec, fra Sjøforsvaret og fra dykkeselskap. Deiprosjektieder har også hatt et møte med BUl Hamilton der vi gilck gjennom vårt utkast til database. Bill Hamilton har i mange år arbeidet med utvikling og validering av dekompresjonstabeller. Han har også arbeidet mye med utvikling og bruk av dykk-fdekompresjonsdatabaser. Konsesjon fra Datatilsynet for etablering av personregister for Evaluering av operasjonelle dekompresjoner ble tildelt i Det er nå i dette deiprosjektet søkt Datatilsynet om å få utvidet dette personregisteret fra ca. 30 yrkesdykkere til ca. 400 yrkesdykkere. For Øvrig er betingelsene for tildeling av konsesjon uendret siden Væskebalanse Fire dykkere ble trykksatt til 135 meter, og memingsdykket hadde en varighet på 14 dager. Følgende målinger ble foretatt: - Hemoglobin ( blodprosenten ) like før og etter metningsperioden. Standard metodikk ble benyttet. - Diurese i hele metningsperioden. Volumet av all urin produsert ble målt ved at dykkeren urinerte i en stor målesylinder før den ble tømt i toalettet. Kopi av Nutec JOHJ- Side 5 av 13

6 loggeskjemaet er vist i Vedlegg B. - Kroppsvekt en gang i døgnet. Det er svært vanskelig å bestemme kroppsvekt ombord på en båt som beveger seg. Dykkeren ble derfor bedt om å veie seg 3 ganger i løpet av 1-2 minutter. (Se loggeskjema i Vedlegg B). - Oraltemperatur like før og etter dykking; målt i dykkeklokka med et digitalt termometer. Resultatet av denne enkle målingen ville kunne si om dykket hadde vært varmt eller kaldt. Nutec JOHJ- Side 6 av 13

7 ved EUBS Workshop-Operational Dive and Decompression Data: Collection and Analysis. Det var meget lite konkret hjelp å få med tanke på vårt utviklingsarbeid ved vår deltagelse metningsdykking. som dykker ekskursjoner 3.1. Database 3. RESULTAT disse dataene skal presenteres i rapportsform etter at data er registrert. Det er altså opp til brukeren å definere hvilke parametre som det vil være interessant å sette sammen i Nutec JOH/- Side 7 av 13 rapportsform for å kunne se på sammenhenger. Av mulig interessante oversikter og parametre skal registreres. Det er nærmest bare fantasien som setter begrensninger for hvordan og som vi i vår database ikke registrer. Men både Seaway s prosjektieder og Nutecs en dekompresjon). Ved flere klokkeløp, flere bodybder etc., Øker antall registrerte parametre. Samtalene med Tom Shields gruppe i Aberdeen og gjennomgang av deres database var meget interessante og til dels nyttige. Det begrensede utbyttet skyldtes at deres database for deiprosjektieder var enig om at et samarbeid med erfaringsoverføring mellom disse databasene Øyeblilcket bare bruker data fra overflateorientert dykicing og ikke fra metningsdykldng. Men I vedlegget er det under hvert skjema en beskrivelse av hvert felt. Et felt er stedet hvor nye de hadde også så smått begynt på utviklingen av en database som skulle bruke data fra Oppsettet for denne registreringen er tatt med i vedlegget. Det er i alt 6 skjema: Etter samtalene med Seaway s prosjektieder viste det seg at vårt databaseoppsett er mye mer omfattende enn hva Hades er, og det var ingen relevante parametre som Seaway registrerte - dykkerdata - hoveddata - data - data - data - data - oversikt - oversikt - dykkprofil - oversikt - trykkfallsyke Vår database kan registrere i alt ca. 98 parametre pr metning (en bodybde, ett klokkeløp og skulle være mulig og Ønskelig. sammenhenger ved store datamengder innsamlet, kan nevnes: fra klokkeløp ( Bellrun ) ( Diver data ) fra dekompresjon ( Decompression ). fra kompresjon ( Compression ) fra bodybde ( Storage ) fra dykket ( Main dive data ) over gjennomførte dykk i forskjellige dybdeområder over gjennomførte dykk for hver dykker over dykk med problemer underveis for hvert dykk for hver dykker (eller andre medisinske endringer) relatert til: tryklcfallsyke - dekompresjonshastighet maks. - antall - - maks. - alder erfaring - tidligere - dybde tryklcgradient ved ekskursjonene

8 C - antall - oksygenpartialtrykk metningsdøgn eller dekompresjonsdøgn i løpet av siste tiden (f.eks siste året) under dekompresjonen Trykkfallsyke er en grov og sjelden forekommende parameter slik at store datamengder er nødvendig. Ved mindre datamengder vil tilsvarende sammenligninger kunne bli utført dersom doppler-registreringer er utført, dvs, mellom grad av sirkulatorisk boblemengde og de andre parametrene som nevnt over under trykkfallsyke. 3.2 Væskebalanse Resultatene fra væskebalanseundersøkelsen under operasjonell metningsdykking ombord på Seaway Pelican framkommer av Tabellene 1-3 og Figur 1. Av Tabell i fremgår det at hemoglobin Økte sterkt (162 til 177 g/i) samtidig som gjennomsnittlig kroppsvekt endret seg lite. Tabell 1. Hemoglobin og kroppsvekt før og etter en 14 dagers metningsperiode. Maksimal dybde var 135 meter. Hemoglobin, g/i Kroppsvekt, kg Dykker før etter før etter i Gj.snitt SD Resultatene fra temperaturmålingene i dykkeklokka før og etter sjøøkt er vist i Tabell 2. I 4 av dykkene (dykk nr. 1, 2, 6 og 8) indikerer oralmålingene en endring i dyp kroppstemperatur i løpet av dykket. Sett i relasjon til hypotesen om svetting og hypertermiutvikling (7), er dykk nr. i interessant fordi økningen på 0.5 C skjedde i løpet av en sjøøkt som bare varte i 50 minutter. Nutec JOH/- Side 8 av 13

9 Tabell 2. Oraltemperatur ( C) målt i dykkeklokken like før og etter sjøøkt. Oraltemp, C Tid i Dykk nr. Dykker før etter T vannet, min i i li i Gj.snitt SD Diuresen er illustrert i Figur 1. (Detalj-resultater er gitt i Tabell 3). Ved å ta hensyn til at nattdiuresen hadde en gjennomsnittlig varighet på 8 timer, kan døgndiuresen beregnes. Beregningen viser en variasjon mellom 1.5 og 1.6 ml/min, tilsvarende liter/døgn. 2.5 Diurese, mijmin 0 Dagdiurese Nattdiurese I I I I I I Tid (dager) Figur 1. Gjennomsnittlig urinvolum (mi/min) i løpet av dykket. Nutec JOH/- Side 9 av 13

10 Tabell 3. Dag- og nattdiurese (urinproduksjon) før og under et 14 dagers operasjonelt metningsdykk til 135 meter. Dag Diurese, mi/min Kommentarer Dl D2 D3 D4 Gj.snitt -1 N D in D N * * D3 dykket i 4 timer D * * D2 dykket i 1.5 timer 3 N * * D3 dykket i 4 timer D N D N D N D N D * * D3 dykket i 2 timer 8 N D N Start dekompresjon D N D N D N D N D N D N D Nutec JOH/- Side 10 av 13

11 synes er nødvendig og praktisk gjennomførbart. Ikke alle disse data vil være tilgjengelig som mulig. Dette vil sannsynligvis også være den eneste realistiske måten å få registrert alle Dette deiprosjektet har resultert i et databaseprogram for registrering av data fra operasjonell kan trekkes. sikre at så mange data som er aktuelt, blir registrert. Videre vil sannsynligvis feilprosenten 4.2. Væskebalanse 4.1. Database 4. DISKUSJON Som nevnt i metodekapitlet er veiing svært vanskelig å foreta nøyaktig når skipet beveger seg vertikalt. Dette er imidlertid bare et teknisk problem som er mulig å løse. Vi har kun akseptert Oraltemperatur-målingene viste endret kroppstemperatur i noen få dykk. Bare i dykk nr. 6 falt temperaturen til verdier under akseptabelt nivå. Målingene kan ikke si noe om de maksimale Den gjennomsnittlige døgndiuresen på liter er omtrent 0.8 liter høyere enn normale verdier, og i samme størrelsesorden som observert i eksperimentaldykk (2). Såvidt vites er en Nutec JOH/- Side 11 av 13 metningsdykking. Hovedformålet med denne registreringen skal være å kunne beskrive det fysiske arbeidsmiljøet til metningsdykkere med så mye data som vi på nåværende tidspunkt erfaringsrapporten som skal sendes Oljedirektoratet ved utgangen av hvert kalenderår eller ved dersom man retrospektivt forsøker å registrere disse data fra dykkeloggene. Den beste dataregistreringen vil man få ved å legge inn dataene i så nær tilslutning til dykkeoperasjonen En registrering av data i denne databasen vil sikre at operatøren har et godt instrument for å ved innleggingen av data bli mindre dersom det er personer som arbeider på dykkeplassen disse dataene på i en database. Det vil si at det bør bli dykkeselskapene som må stå for kunne systematisere informasjon fra dykkeoperasjonen slik at kunnskap og erfaring angående registreringen av disse dataene parallelt med dykkeoperasjonen. Denne registreringsmåten bør pustegassblandingen er høyere enn normalt. Resultatene fra våre Hb-målinger indikerer at 3 kroppsveiinger hvor de 3 målingene viste samme resultat. Da Seaway Pelican lå ved kai i bruk av utstyr og prosedyrer kan tilbakeføres. Dette kan være en naturlig del av som også registrerer dataene. At hemoglobin (Hb) økte så markert som vist i denne studien, er vanskelig å forklare. avslutningen av en bemannet undervannsoperasjon. Normalt reduseres Hb konsentrasjonen i løpet av en metningsperiode fordi 02-tensjonen i av 4 dykkere var dehydrert like etter metningsperioden. Vi kan imidlertid ikke se bort fra enda lavere enn 35.2 C (Dykk nr. 6, Tabell 2). metodefeil, og det vil derfor være nødvendig å gjenta slike målinger før endelig konklusjon store deler av den aktuelle 14 dagers perioden, var de fleste målingene akseptable. endringene i løpet av dykket. Det kan f.eks. tenkes at kjernetemperaturen (målt oralt) har vært urinproduksjonen fører til dehydrering er uvisst (2). slik hyperbar diurese under operasjonell dykking ikke påvist tidligere. Om den økte

12 5. SAMMENDRAG Dette FUDT-deiprosjektet har i år gjennomført en pilotstudie angående kroppens væskebalanse ved utaskjærs dykking, og utviklet en database for registrering av relevante faktorer som kan ha innvirkning på helsetilstanden ved operasjonell metningsdykking. Databasen er tenkt brukt av operatør/dykkeselskap fortrinnsvis i tilslutning til dykkeoperasjonen. Dette vil sikre at operatøren har et godt instrument for å kunne systematisere informasjon fra dykkeoperasjonen slik at kunnskap og erfaring angående bruk av utstyr og prosedyrer kan tilbakeføres. Fra pilotstudien ombord på dykkefartøyet Seaway Pelican kan følgende hovedkonklusjoner trekkes: Den såkalte hyperbare diurese forekommer også i operasjonell metningsdykking. Den betydelige Økningen i hemoglobin i løpet av dykket indikerer dehydrering i 3 av 4 dykkere. Denne observasjonen bør videreføres ved nye målinger før endelige konklusjoner trekkes. Med oraltemperatur-målinger i klokka var det mulig å påvise endringer i dyp kroppstemperatur i løpet av en sjøøkt, men i bare ett tilfelle var denne endringen betydelig (1.7 C). Nutec JOH/- Side 12 av 13

13 A Oljedirektoratet ISBN Aberdeen effects. (Møte-proceedings 1988; referanse ikke tilgjengelig). 2. Hong SK, Claybaugh JR: Hormonal regulation of fluid and electrolytes: Environmental 1. Forskrift for bemannede undervanns operasjoner i petroleumsvirksomheten. 6. REFERANSER Nutec JOH/- Side 13 av Hope A: Sweating in the hot water suit - 6. DataEase. Hovedmanual (Bind 1, Veiledning for bruker. Bind 2, Veiledning for 5. Hope A, Væmes R, Bergan T, Warncke M, Sundland H, Jepsen C, Lorenz B: Body systemutvikler. Bind 3, Veiledning i DataEase Query Language). West Soft A/S, Ålesund, operational diving. In: Thermal Physiology 1989 (Ed. Mercer JB), Proceedings of the International Symposium on Thermal Physiology, Tromsø. Excerpta Medica, Amsterdam New York Åstrand P-O, Rodahi K: Textbook of Work Physiology. McCraw-Hill Book Company, for one week. XIVth Annual EUBS meeting on diving and hyperbaric medicine, 3. Hope A, Hjelle JO, Reed RK: Effects on body fluid balance of repeated, daily diving fluid balance and CNS functions during head out immersion in thermoneutral (34.5 C) and warm (38 C) sea water. XVIth Annual EUBS meeting on diving and hyperbaric medicine, Amsterdam potential health and safety problem in

14 7. VEDLEGG A - DATABASEBESKRIVELSE B - LOGGESKJEMA VÆSKEBALANSE Nutec JOH/-

15 - Text: Tekstfelt med et gitt maks. antall tegn - Numeric Siring: Tallfelt til bruk for talikoder, identifikasjon - Number: Navn: Feitnavnet som er gitt av oss. Type: Det er sju ulike felttyper: Nr.: Feitnummeret på skjemaet. Kort forklaring til feltbeskrivelsene under hvert skjema: VEDLEGG A - DATABASEBESKREVELSE for feltet. hver) Tallverdier med gitt maks. antall tegn (Heltall, fast desimal eller fri desimal) Nutec JOH/- Side i av 16 Unik: Ja dersom feltet er unikt og en ønsker å hindre en dobbelregistrering av like poster. NØdvnd: (= nødvendig). Ja dersom feltet alltid må fylles ut, Nei i motsatt fall. Index: Ja dersom det er ønskelig å øke behandlingshastigheten ved søking og Lengde: Angir rnaks. antall tegn i feltet ø/n Grn: (= øvre/nedre grenseverdi). Dette anvendes for felt der innholdet skal Avledt: (= avledet). Ja dersom et annet felt brukes for å få regnet ut verdien/teksten Beskytt: (= slcrivebeskyttelse). Benyttes for å hindre brukeren å få registrere data i feltet. skjemaet presenteres i tabellform. kontrolleres og finnes innen gitte grenseverdier. hukommelsen i datamaskinen. sortering av dette feltet. Ulempen er at et slikt felt vil oppta mer plass i Klokkeslert Nei og Ja som eneste godkjente registrering - Date: Datofelt Time: - Nei/Ja: - - Choice: Felt som gir tvungne valg (maks. 99 valg med maks 60 tegn Ikice tab: (= skjules ved tabellform). Brukes (dvs. Ja) for å hindre at feltet vises når

16 years SKJEMA DIVERINF0 21/12/90 14: DIVER DATA Diver index: Som year : Weight: kg Height: cm Start of diving Start ci commerciai diving Licence i Llcer.ce 2 Date: Date: Lcence 3 Date: Max, depth : msw Saturation days: >180 rr.sw: Deccmpression sickness Type i: Type 2: Cther diving related illnesses: Sm.oking: For: years Consume: Comnents sig./day Stopped: ago Record date: FELT SESKRIVELSEP Nr. Navn Type Leng Nød In On Avi ø/n Ses Ikke Post de vnd dex ik edt Cm kytt tab lengde/offs 1 Diverlndex Num.String 4 ja ja ja ja nei ja nei 4 6 Formel for feltberegningen:sequence from I Feitpresentasjon (framhev) : Farge:nzkkelfelt 2 Som Number 2 ja nei nei nei nei nei nei i 10 Nummer type : Heitall 3 Weight Number 3 nei nei nei nei nei nei nei 2 11 Nummer type : Heitall 4 Height Nu mb er 3 nei nei nei nei nei nei nei 2 13 Nummer type : Heitall 5 Startofdiving Date Hjelpetekst: 8 nei nei nei nei nei nei nei 6 15 The date of start of sportsdiving om as an commerciai diver but with incorne from the diving not exceeding 10% ci the total income. Aitemnativiy: The amount of diving is less than one day a week on average. 6 Commerciaidiving 7 iicencel Choice i: Choice 2: Choice 3: Chcice 4: Choice 5: Choice 6: Choce 7: Date Choice Sport diver Ship diver Clearar.ce diver Speoiai Boat Service Air diver 8 nei nei nei nei nei nei nei 20 nei nei nei ja nei nei nei Mix cas diver Hard hat dtver Fcrmei for feltberegn!ngen:mix gas dlver Hjepetekst:Type of the first diving 1cence the diver obtained. 8 Date Date 8 ne nei nei nei nei nei nei Hjeipetekst:Date for first diving iicence. 9 Iicence2 Choice 20 nei nei nei ja nei nei nei Choice Choice i: None 2: Sip diver Cholce 3: Ciearance diver Choice 4: Speoiai Boat Service Choice 5: Air d!ver Choice 6: Mlx gas diver Choice 7: Hard hat dlver Formel for feitberegningen :None Nutec JOH/ Side 2 av 16

17 Hjelpetekst: Type of licence number 2 if the diver has 2 types of diving licence. 10 Date2 flate 8 nei nei nei nei nei nei nei 6 35 Hjelpetekst:Date for military or ccmmercial diving licence. 11 licence3 Choice 20 nei nei nei ja nei nei nei I 41 Choice 1: None Choice 2: Ship diver Choice 3: Clearance diver Choice 4: Special Beat Service Choice 5: Air diver Choice 6: Xix 985 diver Choice 7: Hard hat diver Formel for feitberegzingen:ncne HjeiDetekst: Type cf iicence number 3 if the diver nas 3 types of diving licer.ce. 12 Date3 flate 8 nei nei nei nei nei nei rei 6 42 Njelpetekst:flate for che third diving licence. 13 Maxdepth Number 3 nei nei nei nei nei nei nei 2 48 Nummer type : Heltali Hjeloetekst:The maxirnum depth obtain in the diver s whoie career. 14 Satdays Number 6 nei nei nei nei nei nei nei 4 50 Nummer type : Heltall 4jeipeceksr: The total number of saturation days in the diver s whoie career. 15 days>180 Number 3 nei nei nei nei nei nei nei 2 54 Nummer type : Heltall 16 DCS Choice 7 ja nei nei ja nei nei nei 1 56 Choice 1: No Choice 2: Yes Choice 3: Unknown Formel for feltberegningen:no 17 Type 1 Number 2 nei nei nei nei nei nei nei 1 57 Nummer type : 1-teltall 18 Type 2 Number 2 nei nei nei nei nei nei nei 1 58 Nummer type : Heltall 19 Otherilinesses Chcice 20 ja nei nei ja nei nei nei 1 59 Choice 1: No Choice 2: Air embolism Choice 3: Neurological sequele Choice 4: Ostecr.ecrosis Formel far feltberegningen:nc 20 Smokingduratlan Number 2 nei nei nei nei nei nei nei 1 60 Nummer type : 1-leltall Mjelpetekst:The duration of the smoking In years. 21 Smokingconsumptlon Choice 5 nei nei nei nei nei nei nei 1 Choice 1: 0 Choice 2: 1 5 Chcice 3: 6 10 Chcice 4: c:-.oice 5: Cholce 6: Choice 7: Choice 8: Chcice 9: Choice 10: >40 Hjelpetekst: Choose Ute average number of sigarettes srnoked per day taking also into account Ute periods in saturation when no smoking is performed. 22 Snokingstopped Number 2 nei nei nei nei nei nei nei 1 62 Nummer type : Heltall Hjelpetekst:If the diver has not stopped smoking, put 0 years. 23 long:comments Text 40 nei nei nei nei nei nei nei iong:comments2 Text 40 nei nei nei nei nei nei nei long:comments3 Text 40 nei nei nei nei nei nei nei ecorddate flate 8 ja nei nei ja nei nei nei Formel for felcberegningen:iookup current date Post størr. 189 Nødvendig indre lager : Tekst 1545, Felt 2189, Totalt 3734 bytes. Nutec )4/ ide 3 av 16

18 SKJEMA DIVE 21/12/90 14: MAIN DIVE DATA Dive index Dlver index Start Date End Dace Duration : cays Time: Age : years Experience : years Sat. days : >l63rrsw: Type of dive Max. depth : nsw Altitude: rne t e r Ccrroany : Lccation Acoepted log Accident/illness: Coniments: Recording place Recorded by: Licencee Vessei Referante: Record date: FELT BESKRIVELSER Nr. Navn Type Leng Nød In Un de vnd dex ik AvI ø/n Res Ikke Post edt Om kytt tab lengde/offs 1 Diveindex Num,String 6 ja ja ja Formel for feltberegningen:sequence froni i Feltpresentasjon (framhev) : Farge:nøkkelfelt 2 Diverindex Nur.ber 5 ja ja ja nei nei nei ne i Nummer type : HeltaH. Feltresen:asjcn (framhev) : Farge:nekkelfelt 3 Datestart Date 8 ja nei nei nei nei nei nei 4 Timestart Time 8 nei nei nei nei nei nei nei 5 Age Text 2 nei nei nei ja nei nei nei Formel for feltberegnlngen: (Year(Datestart) lookup diverinfo bom) /365,25 6 Dateend Date 8 ja nei nei nei nei nel nei 7 Timeend Time 8 nei nei nei nei nei nei nei 8 Exoerience Text 2 nei ne nei ja nei nei nei Formel for feltberegningen: (datestart lookup diverinfo 1ic 9 Duration Text 2 ja nei nei ja nei ja nei Formel for feltberegningen:dateend Datestart 10 Satdays Number 5 nei nei nei ja nei nei nei Nummer type : Heitall Formel for feltberegningen:lookup diverinfo satdays 11 days>180 Number 3 nei nei nei ja nei nei Nummer type : Heltall Formel for feltberegningen:lookup diverinfo days> Typedive Choice Choice Choice 23 ja ja nei 1: Saturation diving 2: Surface oriented diving feltberegningen:saturation diving Formel for 13 Altitude Number 5 ja nei nei Nummer type : Neltall Formel for feltberegningen:0 Hjelpetekst: LE non sea diving, the height ce che surface of the 14 Max. depth Number 3 nei nei nei Nummer type : He.tall I-ljeloetekst:The naximum depth of the dive. 15 Company Choice 15 nei nei nei Choice 1: Ccniex Choice 2: Inocean Choice 3: Ocear.eerlng ja nei ja nei 6 6 enne I ja nei nei nei ja nei nei nei /365, nei 2 46 lake above sea levei. nei nei nei nei 2 nei nei nei nei Nutec JOH/ Side 4 av :6

19 16 Licencee Chojce 11 ja nei nei nei nei nei nei I 54 Choice 4: Seaway Choice 5: Sub Sea Dolphin Choice 6: SP C?oice 1: Ekofisk Choice 9: EIf Choice 9: Mobil Choice 2: Statfjord Choice 3: Qseberg Choice 4: Guiifaks Choice 1: 5. Pelican Choice 2: 5. Harrier Choice 6: Regalia Choice 7: Choice 8: Suidra Choice 1: Yes Choice 2: No Choice i: ne Choice 2: ja Choice 1: xxx Choice 1: tbn Hjelpetekst: Choioe 5: Amoco Nutec JOH/ Sice 5 av 16 Nødvendig indre lager : Tekst 1455, Feit 1725, Totalt 3180 bytes. Post størr. 147 ing data, chcose Yes. If the diving iog can be acoepted due to proper accurancy of and enough div 20 Referance Text 20 nei nei nei nei nei nei nei Accidents Choice 3 nei nei nei nei nei nei nei I Ccrnrnencs Texc 60 nei nei nei nei nei nei nei Recordingpiace Choice 3 nei nei nei nei nei nei nei Recordedby Choice 3 nei nei nei nei nei nei nei Recdate Date 8 ja nei nei ja nei nei nei iog Choice 3 ja nei nei ja nei nei nei 1 57 Formei for feitberegningen:yes 18 Vessel Choice 13 nei nei nei nei nei nei nei i 56 Formel for feitberegningen:lookup current date 17 Location Choice 9 nei nei nei nei nei nei nei I 55 Choice 1: Statoii Choice 2: Norsk Hydro Choice 3: Phiilips Choice 4 : Saga Choice 3: 5. Condor Choice 4: Norskaid Choice 7: Shell Chcice 5; Smith Semi II Choice 2: yyy

Dekompresjon og omgivelses. temperatur. Effekten av ulik grad av perifer blodgjennomstrømning og

Dekompresjon og omgivelses. temperatur. Effekten av ulik grad av perifer blodgjennomstrømning og 1995-12-29 Gradering: Åpen STF23 A9568 temperatur. Effekten av ulik grad av perifer blodgjennomstrømning og Dekompresjon og omgivelses bruk av helium eller nitrogen under dekompresjon på bobledannelse

Detaljer

Velger Forsvaret de rette ungdommene?

Velger Forsvaret de rette ungdommene? FFI-rapport 2014/02174 Velger Forsvaret de rette ungdommene? analyse av seleksjon, gjennomføring og frafall i førstegangstjeneste 2010 2014 Petter Kristian Køber Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian

Detaljer

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS Hovedoppgave utført høsten 1998 Av Stud. techn. Andreas Gaarder Institutt for produksjons- og Kvalitetsteknikk Norges Teknisk-Naturvitenskapelig

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Nye regler, sikrere havbruk?

Nye regler, sikrere havbruk? Nye regler, sikrere havbruk? Benny Kristian Kilhavn Marin teknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Harald Ellingsen, IMT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for marin teknikk TMR

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Aud Johannessen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2006:12 Pårørende

Detaljer

SØF-rapport nr. 05/11. Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk

SØF-rapport nr. 05/11. Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk Hans Bonesrønning Jon Marius Vaag Iversen Ivar Pettersen SØF-prosjekt nr. 7000: Analyse av ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

produksjon og tap i reindriften

produksjon og tap i reindriften Beregning av produksjon og tap i reindriften Torkild Tveraa Manuel Ballesteros Bård-Jørgen Bårdsen Per Fauchald Madeleine Lagergren Knut Langeland Elisabeth Pedersen Audun Stien NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

Ny sjanse - varige resultater?

Ny sjanse - varige resultater? Rapporter Reports 17/2012 Anders Ekeland Ny sjanse - varige resultater? En vurdering av integreringstiltaket Ny sjanse Rapporter 17/2012 Anders Ekeland Ny sjanse - varige resultater? En vurdering av integreringstiltaket

Detaljer

DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B

DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B VED LØFTEOPERASJONER DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B DOK.NR.:U D-49610 SIDE 2 AV 77 REVISJONER Rev. nr. Beskrivelse 01 Utgitt for informasjon til oppfølgingsmøte 02 Utgitt for høring 0 Sluttrapport A Oppdatering

Detaljer

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud 2002/15 Rapporter Reports Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud Kostnads ved av kommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom NIBR-rapport 2012:9 Sara Blåka Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom Status etter Opptrappingsplanen Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Detaljer

SØF-rapport nr. 01/11

SØF-rapport nr. 01/11 Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne Torberg Falch Ole Henning Nyhus SØF-prosjekt nr. 8000: Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting

Detaljer

METODEHEFTE NR. 6. Forarbeider til et variabelkatalog-prosjekt i Statistisk Sentralbyrå INNHOLD

METODEHEFTE NR. 6. Forarbeider til et variabelkatalog-prosjekt i Statistisk Sentralbyrå INNHOLD METODEHEFTE NR. 6 Forarbeider til et variabelkatalog-prosjekt i Statistisk Sentralbyrå INNHOLD Forord 2 Eivind Hoffmann: "Variabelkatalog-prosjektet - foreløpige synspunkter". (EH/IH, 8/2-72) 3 Svein Nordbotten:

Detaljer

Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper

Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper Rapporter 43/21 Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før?

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter Reports 2015/3 Ragni Hege Kitterød, Jan Lyngstad, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter 2015/3 Ragni Hege Kitterød,

Detaljer

Dykkerumbilical ut av dykkerklokke

Dykkerumbilical ut av dykkerklokke STF23 F93047 Dykkerumbilical ut av dykkerklokke 93-11-26 nrrel.1 RAPPOP Dykkerumbilical ut av dykkerklokke SINTEF Ekstreme arbeidsmiljø Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Olav Kyrresgt. 3 Telefon:

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Frode Drevland Rett og riktig En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Concept-programmet 2005 Concept rapport nr. 1070-6 Rett og riktig En gjennomgang av Statens Vegvesens analysemodell Frode

Detaljer

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Anne Madslien Vegard Østli Chi Kwan Kwong Elise Caspersen Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Kartlegging av transport av farlig gods i Norge Anne

Detaljer

R-04. Svein Olav Nås, Tore Sandven, Keith Smith. Innovasjon og ny teknologi i norsk industri: En oversikt. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-04. Svein Olav Nås, Tore Sandven, Keith Smith. Innovasjon og ny teknologi i norsk industri: En oversikt. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapport / report ISSN 0804-8185 R-04 1994 Svein Olav Nås, Tore Sandven, Keith Smith Innovasjon og ny teknologi i norsk industri: En oversikt Svein Olav Nås, Tore Sandven, Keith Smith STEP Storgaten

Detaljer

Å SE OG BLI SETT. Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv. Sluttrapport. Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson

Å SE OG BLI SETT. Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv. Sluttrapport. Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson Å SE OG BLI SETT Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv Sluttrapport av Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson NF-rapport nr. 6/2013 ISBN-nr.: 978-82-7321-644-1 ISSN-nr.:

Detaljer

Bruk av den dynamiske vindusmodellen i norsk klima

Bruk av den dynamiske vindusmodellen i norsk klima Forord 1 Bruk av den dynamiske vindusmodellen i norsk klima Masteroppgave i energi og miljø Høgskolen i Oslo i samarbeid med Universitetet i Aalborg Vårsemesteret 211 3 studiepoeng Eirik Storvig Jacobsen

Detaljer