SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 15/4325 HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 15/4325 HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 15/4325 HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Rådmannens innstilling: 1. Utgiftsutjevning kostnadsnøkler Modum kommune anbefaler den alternative modellen med bruk av antall heltidsansatte i stedet for utdanningsnivå i kostnadsnøkkelen for barnehage. Dette begrunnes med at denne modellen vil ha større legitimitet blant kommunene. Det samsvarer også bedre med de politiske prioriteringer som nylig er gjort innen barnehageområdet. 2. Basistilskudd Skisserte modell for endring av basistilskudd gir betydelige omfordelingsvirkninger ut over det som er formålet med endringene. Modellen bør revurderes. 3. Regionalpolitiske tilskudd Omfanget av regionalpolitiske tilskudd bør konkretiseres og sees i sammenheng med andre regionalpolitiske virkemidler. 4. Storbytilskudd Det bør vurderes om ordningen med storbytilskudd skal videreføres. Omfanget bør nedjusteres dersom det vedtas andre endringer i inntektssystemet som slår positivt ut for folkerike kommuner. 5. Skjønnstilskudd Skjønnstilskudd bør ikke benyttes som regionalpolitiske virkemiddel, men kun benyttes til forhold som ikke fanges opp av kostnadsnøkkelen samt uforutsette hendelser. Skjønnsrammen bør dermed ha likere fordeling mellom fylker (pr innbygger). 6. Skatteandel og inntektsutjevning For å sikre likeverdige tjenester til innbyggere i alle kommuner, bør skatteandelen holdes lav og skatteinntekter utjevnes minst på nivå med dagens ordning: Skatteandelen bør videreføres på 40 % av samlede inntekter Skatteutjevningsgraden i den symmetriske delen av inntektsutjevningen bør være minst 60 %. 7. Selskapsskatt Det bør på nytt vurderes om vedtatt modell for selskapsskatt vil gi ønsket effekt.

2 Vedlegg: Høringsbrev fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) Høringsnotat: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Saksopplysninger: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt forslag til nytt inntektssystem for kommunene på høring. I forslaget er inntektssystemet også sett i sammenheng med kommunereformen. Departementet legger opp til å presentere et helhetlig forslag til nytt inntektssystem i kommuneproposisjonen for 2017, med virkning fra Høringsfrist er 1. mars. Kommunesektoren finansieres i hovedsak gjennom frie inntekter, dvs. rammetilskudd og skatt. Kommunene har forskjeller i kostnader som følge av ulikt tjenestebehov og forskjeller i skattegrunnlag. Målet med inntektssystemet er å utjevne disse forskjellene, slik at alle kommuner settes i stand til å tilby gode og likeverdige tjenester til sine innbyggere. Gjennom utgiftsutjevningen er det i prinsippet full utjevning av forskjeller i ufrivillige kostnader, mens det gjennom skatteutjevningen er en delvis utjevning av skatteinntektene. Et sentralt spørsmål som drøftes i høringsnotatet er i hvilken grad kommuner skal kompenseres fullt ut for smådriftsulemper i kommunal tjenesteproduksjon. Størrelsen på, og utformingen av de regionalpolitiske tilskuddene er politisk begrunnet, på samme måte som fastsettelsen av skattens andel av samlede inntekter og graden av inntektsutjevning mellom kommunene. I høringsforslaget fra KMD presenteres blant annet: forslag til nye kostnadsnøkler for kommunene, inkludert en ny modell der det skilles mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper endringer i de regionalpolitiske tilskuddene en beskrivelse av skatteelementene i inntektssystemet Kommuner som slår seg sammen får beholde basistilskudd og eventuelle regionalpolitiske tilskudd de mister som følge av sammenslåingen i 15 år før tilskuddet trappes ned over 5 år. I tillegg får de reformstøtte og dekning av engangskostnader ved sammenslåingen.

3 1. Utgiftsutjevning kostnadsnøkler Norske kommuner er svært ulike i størrelse, geografi og befolkningssammensetning. Dette påvirker både behovet for og kostnadene ved å tilby kommunale tjenester. Målet med utgiftsutjevningen er å sette kommunene i stand til å gi innbyggerne likeverdige og gode tjenester. Gjennom utgiftsutjevningen får kommunene full kompensasjon for ufrivillige kostnadsforskjeller. Grunnlaget for denne omfordelingen er kostnadsnøkkelen i utgiftsutjevningen. For at kostnadsnøklene skal fange opp endringer i befolkningssammensetning, levekår, reiseavstander og andre strukturelle forhold bør disse oppdateres jevnlig. Denne revisjonen av kostnadsnøkkelen er en oppfølging av dette. Utgiftsutjevningen omfatter velferdstjenester av nasjonal karakter, og tjenester det er knyttet sterke nasjonale føringer til. I dag inngår sektorene grunnskole, barnehage, pleie og omsorg, kommunehelsetjeneste, sosialhjelp, barnevern og administrasjon, landbruk og miljø i utgiftsutjevningen. Det er foretatt en vurdering av om også kommunale veier bør inngå, men det anbefales ikke at denne sektoren tas inn. Det foreslås ingen endringer i hvilke sektorer som skal inngå i utgiftsutjevningen i dette høringsnotatet. Foreslåtte endringer Forslaget til nye kostnadsnøkler er hovedsakelig er en ren oppdatering av de kostnadsnøklene som gjelder i dag. Kommunal og moderniseringsdepartementet har gjort oppdaterte analyser av alle kostnadsnøklene og det foreslås endringer på bakgrunn av dette. Grunnskole: Kriteriet norskfødte 6-15 år med innvandrerforeldre (ekskl Skandinavia) tas ut. Pleie og omsorg: Ingen endringer i kriterier. Innbyggere 0-66 år vektet opp, mens innbyggere 90 år og over og psykisk utviklingshemmede 16 år og over vektes ned. Nedvektingen av psykisk utviklingshemmede vil ventelig redusere innslagspunktet i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester. Barnehager: Ingen endring i kriterier. Men det er også skissert en alternativ modell der den viktigste forskjellen er at utdanningskriteriet erstattes med antall heltidsansatte år. Kommunehelse: Det legges større vekt på kriteriet innbyggere 67 år og over samtidig som kriteriet for dødelighet tas ut. Barnevern: Ingen endringer i kriterier. Større vekt på kriteriet barn 0-15 år med enslig forsørger og personer med lav inntekt, mens innbyggere 0-22 år får mindre vekt. Sosialhjelp: Urbanitetskriteriet erstattes med kriteriet aleneboende år. Dette gjør også at vektingen mellom kriteriene endres. Landbruk: Kriteriet areal dyrket mark går ut. Kriteriet antall jordbruksbedrifter vektes betydelig opp. Administrasjon: Ingen endring i kriterier. I tillegg er de ulike sektorenes vekting endret etter andel av utgiftene.

4 Modum og Buskerud For Modum gir endringene i kostnadsnøkler økt rammetilskudd på 1,4 mill. kr. Dette utgjør 103 kr pr innbygger. Endring i kostnadsnøkler gir ulike utslag for kommunene i Buskerud avhengig av befolkningssammensetning og andre forhold i den enkelte kommune: Vurdering Høringens forslag til nye kostnadsnøkler er hovedsakelig en ren oppdatering av de kostnadsnøklene som gjelder i dag. Forslagene til oppdateringen av kostnadsnøklene er basert på statistiske analyser. Det vil være vanskelig å overprøve disse faglige beregningene. Barnehage I 2011 ble barnehage lagt inn i inntektssystemet og fordelt etter kostnadsnøkler. Dette medførte til dels store endringer for enkeltkommuner sammenlignet med tidligere ordning der kommunen fikk tilskudd etter faktisk antall plasser. Et kriterium som har vært mye diskutert er utdanningsnivå. Kommuner som har relativt få innbyggere med høyere utdanning har fått trekk i tilskuddet. Det har vært stilt spørsmål ved hvor avgjørende utdanningsnivå er for behovet for barnehageplasser. For Buskerud har vi følgende sammenheng mellom utdanningsnivå og barnehagedekning:

5 Som vi ser av figuren er det tre kommuner i Buskerud som har utdanningsnivå over landsgjennomsnittet. Av de 18 kommunene med utdanningsnivå under snittet, er det 11 kommuner som har barnehagedekning over landsgjennomsnittet på 90,2 %. Det kan dermed se ut som det ikke er klar sammenheng mellom utdanningsnivå og barnehagetilbud. I høringsnotatet er det imidlertid vist til statistiske analyser som viser at dette er et godt kriterium for å fange opp faktiske kostnadsforskjeller mellom kommunene. I høringsdokumentet foreslås det derfor å videreføre utdanningsnivå som et av kriteriene i kostnadsnøkkelen. Det kan også være vanskelig å forstå at man skal få mindre rammetilskudd ved å ha innbyggere med lavere utdanning, siden dette gir uønskede fordelingsvirkninger. I andre sammenhenger vil lavt utdanningsnivå medføre økt behov for kommunale tjenester, og det kan også gi lavere skatteinntekter. I 2015 er det innført et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehage for familier med lav inntekt og gratis kjernetid for fire- og femåringer fra lavinntektsfamilier. Fra 2016 blir ordningen med gratis kjernetid utvidet til også å gjelde treåringer fra høsten Disse ordningene medfører isolert sett at kommuner med høy andel lavinntektsfamilier vil måtte dekke en høyere andel av barnehageutgiftene enn kommuner med en lavere andel lavinntektsfamilier. Disse endringene vil sannsynligvis redusere betydningen av utdanningsnivå. Effekten av disse moderasjonsordningene er ikke fanget opp i analysene siden analysene bygger på kommunale regnskapstall for Siden dagens kostnadsnøkkel har liten legitimitet, presenteres en alternativ kostnadsnøkkel i høringsnotatet. Dette er en modell med antall barn 1-5 år og antall

6 heltidsansatte i alt. Forklaringskraften til denne modellen er noe lavere enn dagens modell, men vurderes som en faglig god modell. Tabell 4.10 i høringsnotatet: Forslag til delkostnadsnøkkel for barnehage Kriterium Kriterievekt Barn 2 5 år 0,7816 Barn 1 år uten kontantstøtte Utdanningsnivå 0,1042 0,1142 Sum 1,0000 Tabell 4.11 i høringsnotatet: Alternativ delkostnadsnøkkel for barnehage Kriterium Kriterievekt Barn 1 5 år 0,8093 Antall heltidsansatte år 0,1907 Sum 1,0000 Rådmannen har ikke underlagsmateriale som viser konsekvensene av den alternative modellen. Konklusjon Rådmannen anbefaler å gå inn for den alternative modellen med bruk av antall heltidsansatte i stedet for utdanningsnivå i kostnadsnøkkelen for barnehage. Dette begrunnes med at denne modellen vil ha større legitimitet blant kommunene. Det samsvarer også bedre med de politiske prioriteringer som nylig er gjort innen barnehageområdet. 2. Basistilskudd - Kompensasjon for smådriftsulemper i utgiftsutjevningen I inntektssystemet i dag legges det til grunn at smådriftsulemper er en ufrivillig kostnad for kommunene. Denne kostnaden kompenseres fullt ut gjennom utgiftsutjevningen, på lik linje med andre ufrivillige kostnadsforskjeller mellom kommunene. Kompensasjonen for smådriftsulemper gis gjennom basiskriteriet i kostnadsnøkkelen med et likt beløp per kommune. I 2016 er dette beløpet om lag 13,2 mill. kr per kommune, og utgjør i sum om lag 5,6 mrd. kroner. De minste kommunene får med dette et høyere beløp per innbygger enn de større kommunene. For eksempel utgjør dette nærmere kroner per innbygger for Utsira, mens det utgjør 20 kroner per innbygger for Oslo. Foreslåtte endringer I høringsnotatet skisseres en modell for hvordan man kan skille mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper gjennom et strukturkriterium. Strukturkriteriet sier noe om avstander og spredtbygdhet i regionen. For innbyggerne i grunnkretser beregnes minste

7 reiseavstand for å nå personer. Det legges inn korreksjon hvis man for eksempel er avhengig av ferge for å nå det gitte antall personer. Har man lengre reiseavstand enn en bestemt grenseverdi, får man fortsatt fullt basistilskudd. Har man kortere reiseavstand, trappes tilskuddet ned. Det skisseres tre mulige grenseverdier; 25,4 km, 16,5 km eller 13,3 km. Denne endringen vil gjøre inntektssystemet mer nøytralt i forhold til kommunesammenslutninger. Endelig utforming av en slik modell blir presentert i kommuneproposisjonen for I høringsrunden ønskes det innspill og kommentarer til innretningen på denne modellen, og den prinsipielle vurderingen av om alle smådriftsulemper i kommunal tjenesteproduksjon bør kompenseres fullt ut gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet. Gradering av basiskriteriet er foreløpig ikke inkludert i departementets forslag til ny kostnadsnøkkel, men dette vil bli en del av kostnadsnøkkelen når modellen innføres. Modum og Buskerud Den enkelte kommunes verdi på strukturkriteriet er vist i vedlegg 1 i høringsdokumentet. For Buskerudkommunene kan det illustreres i følgende figur. Bruken av et strukturkriterium vil medføre at kommunen vil få mellom 0 og 13,2 mill. kr i basistilskudd. Kommunesektorens samlede inntekter vil ikke bli berørt av forslaget, fordi reduksjonen i basistilskudd vil bli beholdt i det samlede inntektssystemet, men gir omfordelingsvirkninger mellom kommunene. Besparelser på basistilskudd forutsettes omfordelt med likt beløp pr innbygger. Modum kommer under alle de tre foreslåtte grenseverdiene, og vil som følge av det få redusert basistilskudd.

8 I tabellen under er det lagt inn nettovirkningen av de tre ulike alternative grenseverdiene. Som figuren illustrerer vil noen kommuner med lange reiseavstander tjene noe på omleggingen av systemet siden de får beholde basistilskuddet. De store vinnerne er imidlertid de folkerike kommunene som vinner på at resterende midler deles ut etter folketall. Modum kommune vil avhengig av valgt modell tape mellom 4 og 5 millioner på denne omleggingen. Til sammen taper Buskerudkommunene i størrelsesorden millioner på ny modell. Tabellen under viser hva de 5 mest folkerike kommunene vil tjene på omleggingen: Mill. kr Reise- Grenseverdi Innbyggere avstand 25,4 km 16,5 km 13,3 km Oslo ,0 334,7 243,2 202,4 Bergen ,9 134,8 96,4 79,4 Trondheim ,5 86,1 60,4 49,0 Stavanger ,3 57,5 39,2 31,1 Bærum ,4 51,5 34,8 27,5 Sum ,5 474,0 389,2 Vurdering Foreslåtte endringer i basistilskuddet er mer nyansert enn mange småkommuner på forhånd fryktet. Høringsforslaget til nytt inntektssystem tar innover seg at geografiske forhold begrenser mulighetene for å hente ut stordriftsfordeler ved kommunesammenslåinger. Avstander og geografi er forhold som ligger fast og som ikke kan påvirkes av kommunale beslutninger. De karakteriseres således som ufrivillige smådriftsulemper. Forslag til modell for basistilskudd tar hensyn til dette.

9 Foreslått modell Etter det rådmannen kan forstå gir denne modellen omfordelingsvirkninger som ikke var hensikten med forslaget. Mellomstore kommuner som Modum vil etter denne modellen være en tapende gruppe, siden de mister basistilskuddet som følge av korte reiseavstander, og dette kompenseres ikke fullt ut gjennom at resterende midler fordeles etter folketall. De som kommer best ut av den omfordelingen er de største kommunene. Kommuner med lange reiseavstander vil også komme godt ut siden de beholder basistilskuddet og i tillegg får sin andel av resterende midler. Kompensasjon for smådriftsulemper Når det gjelder spørsmålet om i hvilken grad man skal kompensere fullt ut for smådriftsulemper er dette en avveining mellom to forhold: Nøytralitet med hensyn til kommunesammenslutninger tilsier liten kompensasjon for smådriftsulemper. Regjeringen peker på særlig to ulemper knyttet til at det kompenseres for smådriftsulemper som i noen grad er frivillige. For det første blir kommunene behandlet forskjellig avhengig av hvordan de søker å begrense smådriftsulemper i tjenesteproduksjonen. Kommuner som begrenser smådriftsulemper gjennom kommunesammenslutninger får reduserte overføringer, mens interkommunalt samarbeid ikke påvirker overføringene fra staten. For det andre svekkes insentivene til frivillige kommunesammenslutninger når kostnadsgevinsten ved en sammenslutning trekkes inn av staten i form av reduserte overføringer. På den andre siden vil hensynet til likeverdige tjenester innebære fortsatt kompensasjon for det kostnadsnivået som små enheter gir. Konklusjon Skisserte modell for endring av basistilskudd gir betydelige omfordelingsvirkninger ut over det som er formålet med endringene. Modellen bør revurderes. 3. De regionalpolitiske tilskuddene I dagens inntektssystem er fem tilskudd regionalpolitisk begrunnet; småkommunetilskuddet. Distriktstilskudd Sør-Norge, Nord-Norge og Namsdalstilskuddet, veksttilskuddet og storbytilskuddet. De regionalpolitiske tilskuddene utgjør i sum om lag 3,9 mrd. kroner i 2016, og 321 av 428 kommuner mottar ett eller flere tilskudd. De regionalpolitiske tilskuddene finansieres innenfor rammetilskuddet. I tillegg til disse tilskuddene er skjønnstilskuddet delvis regionalpolitisk begrunnet.

10 De tre tilskuddene Nord-Norge- og Namdalstilskuddet, Distriktstilskudd Sør-Norge og småkommunetilskuddet er alle begrunnet ut fra regionalpolitiske målsettinger, og kommer i tillegg til kompensasjon for smådriftsulempene i utgiftsutjevningen. Disse regionalpolitiske tilskuddene skal tilføre kommuner i områder med distriktsutfordringer høyere inntekter, slik at disse skal kunne ha et bedre kommunalt tjenestetilbud som et virkemiddel for å opprettholde bosetting, og drive nærings- og samfunnsutvikling. Veksttilskuddet gis til kommuner som har årlig befolkningsvekst på mer enn 1,6 %. Ordningen har vært endret de senere årene, senest i forslaget til statsbudsjett for Storbytilskuddet ble innført i 2011, og erstattet det tidligere hovedstadstilskuddet som ble innført i Begrunnelsen for innføringen av storbytilskuddet var da at de største kommunene hadde særlige utfordringer knyttet til urbanitet og høy befolkningskonsentrasjon, som ikke ble fanget godt nok opp i kostnadsnøkkelen. Dette gjaldt særlig sosiale forhold og levekår, rus og psykiatri og tilrettelegging av infrastruktur og arealbruk. Storbytilskuddet går til de fire største kommunene (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger), og blir fordelt med et likt beløp per innbygger. Satsen per innbygger i 2016 er 371 kroner. Skjønnstilskudd I tillegg til tilskuddene nevnt over er også deler av skjønnstilskuddet regionalpolitisk begrunnet. Skjønnstilskuddet skal brukes til å kompensere kommuner for spesielle forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Foreslåtte endringer Det foreslås å samle de tre tilskuddene Nord- Norge- og Namdalstilskuddet, distriktstilskudd Sør-Norge og småkommunetilskuddet i to nye tilskudd; ett for Nord- Norge og ett for Sør-Norge. Småkommunetilskuddet foreslås videreført innenfor de to nye tilskuddene, som et eget småkommunetillegg. Småkommunetillegget differensieres med distriktsindeksen (som er et mål på graden av distriktspolitiske utfordringer knyttet til bl.a. arbeidsmarked og demografi). På den måten blir også graden av distriktsutfordringer, og ikke bare innbyggertall, avgjørende for størrelsen på småkommunetillegget. Formålet med endringene i de regionalpolitiske tilskuddene som presenteres i høringsnotatet er å forenkle tilskuddsstrukturen og å knytte de regionalpolitiske tilskuddene tettere opp til øvrig distriktspolitikk. En gradvis endring i fordelingen av de regionalpolitiske tilskuddene til et system der mer fordeles per innbygger og mindre per kommune vil gjøre inntektssystemet mer nøytralt i forhold til endringer i kommunestrukturen. Forslag til satser for de nye tilskuddene vil bli lagt fram i kommuneproposisjonen for Samlet bevilgning for tilskuddene vil bli bestemt i forbindelse med de årlige budsjettprosessene.

11 Departementet legger opp til en egen prosess for skjønnstilskuddet i forbindelse med fastsetting av skjønnsrammen for Skjønnstilskuddet og veksttilskuddet er derfor holdt utenom i denne gjennomgangen. Fram mot kommuneproposisjonen for 2017 vil regjeringen vurdere nærmere om veksttilskuddet skal innlemmes i inndelingstilskuddet. Departementet vil vurdere å endre omfanget og innretningen på storbytilskuddet, slik at det i større grad knyttes opp mot andre forhold enn bare innbyggertall. Modum og Buskerud Følgende kommuner i Buskerud mottar småkommunetilskudd eller distriktstilskudd for Sør-Norge: Mill. kr Distriktstilskudd Sør-Norge Flå 5,475 Hemsedal 5,475 Krødsherad 5,475 Flesberg 5,475 Rollag 5,475 Nore og Uvdal 5,475 Nes 5,853 Gol 1,235 Ål 3,739 Småkommunetilskudd Omleggingene som skisseres antas å ha størst betydning for kommunene med under 3200 innbyggere. I og med at det ikke er fremmet forslag til nye tilskuddssatser har det ikke vært mulig å lage virkningstabeller ned på kommunenivå. Vurdering Høringsforslaget legger opp til at inntektssystemet i størst mulig grad skal være nøytralt i forhold til kommunesammenslutninger, slik at ikke innretningen på inntektssystemet er det som avgjør hvorvidt kommuner skal slå seg sammen eller ikke. Samtidig er det slik at mange små kommuner er svært avhengig av tilskuddene som i dag gis per kommune. Med departementets forslag til endringer i de regionalpolitiske tilskuddene vil kommuner i Nord-Norge og små kommuner i hele landet fortsatt ha et betydelig høyere inntektsnivå enn andre kommuner. Fordelingsprofilen i regionalpolitikken i inntektssystemet vil i hovedsak bli som i dag, selv om småkommunetillegget knyttes til distriktsindeksen. Retningen i politikken er en forsiktig dreining der mer knyttes til reelle distriktsutfordringer og mindre til størrelsen på kommunen. Modum er ikke direkte berørt av de foreslåtte endringene i regionalpolitiske tilskudd. Siden disse tilskuddene tas av den totale tilskuddsrammen, vil størrelsen på tilskuddene

12 indirekte få betydning for Modum. Dersom de regionalpolitiske tilskuddene blir lavere, vil mer bli fordelt etter innbyggertall, og Modum vil tjene på det. Storbytilskudd må sees i sammenheng med de andre endringene som gjøres i inntektssystemet. Foreslåtte endringer har betydelig positiv virkning for de største kommunene. Ordning og omfang av storbytilskudd bør vurderes. Skjønnstilskudd Figuren under viser fordelingen av skjønnsrammen i Fordelingen av skjønnsmidlene er svært ulikt fordelt. Bl.a. får kommuner som nyter godt av regionalpolitiske tilskudd også en betydelig andel av skjønnsmidlene. Konklusjon Omfanget av regionalpolitiske tilskudd bør konkretiseres og sees i sammenheng med andre regionalpolitiske virkemidler. Det bør vurderes om ordningen med storbytilskudd skal videreføres. Ordningen må sees i sammenheng med andre omlegginger. Tilskuddet bør nedjusteres dersom det vedtas andre endringer i inntektssystemet som systematisk slår positivt ut for folkerike kommuner. Skjønnstilskudd bør ikke benyttes som regionalpolitiske virkemiddel, men kun benyttes til forhold som ikke fanges opp av kostnadsnøkkelen samt uforutsette hendelser. Skjønnsrammen bør dermed ha likere fordeling mellom fylker (pr innbygger).

13 Skatt og inntektsutjevning Skatteinntekter er en viktig finansieringskilde for kommunesektoren. Skatteelementene i inntektssystemet består i hovedsak av tre elementer; fastsetting av skattens andel av de samlede inntektene hvilke skatter som skal tilfalle kommunene graden av utjevning av skatteinntekter mellom kommunene. Skatteinntektene utgjør i dag om lag 40 % av kommunesektorens samlede inntekter. Kommunenes inntekter fra personskatt og naturressursskatt inngår i inntektsutjevningen. I de periodene kommunene har beholdt deler av selskapsskatten, har denne også blitt utjevnet. Det er frivillig om kommunene vil innføre eiendomsskatt, og denne blir ikke utjevnet mellom kommunene. Dagens inntektsutjevning er en symmetrisk modell hvor kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet, målt per innbygger, blir kompensert for 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet blir tilsvarende trukket for 60 %. I tillegg blir kommuner med skatteinngang under 90 % av landsgjennomsnittet kompensert for 35 % av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 % av landsgjennomsnittet. Gjennom skatteutjevningen ble det i 2014 omfordelt 7,6 mrd. kroner. Før utjevningen varierte kommunenes skatteinntekter fra personskatt og naturressursskatt per innbygger mellom 53 og 281 % av landsgjennomsnittet, mens etter utjevning varierte skatteinntektene mellom 93 og 171 %. Foreslåtte endringer I høringsnotatet drøftes de ulike skatteelementene og utviklingen i disse over tid. Det er i høringsforslaget ikke lagt fram forslag til endringer, men vises til at skatteandel og graden av skatteutjevning er noe som fastsettes hvert år i statsbudsjettet. Regjeringen har i Sundvolden-plattformen uttalt at Regjeringen vil: Gjennomføre en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet som sikrer at kommunene får beholde en større del av verdiskapingen lokalt. Selskapsskatt Selv om Regjeringen signaliserte en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet, ble det allerede i kommuneproposisjonen for 2016 varslet at fra og med 2017 vil kommunene bli tilført inntekter via en ny modell for selskapsskatt. Denne modellen er basert på vekst i lokal verdiskapning. Modellen skal gi kommunene et sterkere insentiv til å legge til rette for næringsutvikling ved at deler av verdiskapningen føres tilbake til lokalsamfunnet. Kommuner med vekst i lønnssummen i private foretak over en periode på fire år vil motta en andel av den nye selskapsskatten. Endelig modell for selskapskatten vil bli lagt fram i kommuneproposisjonen for 2017.

14 Modum og Buskerud Skattegrunnlaget varierer mye fra kommune til kommune. Inntektsutjevningen reduserer forskjellene noe, men også etter utjevning er det betydelige inntektsforskjeller mellom kommunene. Modum er en lavinntektskommune. I 2015 var skatteinntekter pr innbygger i Modum 84,5 % av landsgjennomsnittet (inkl. naturressursskatt). Dette var lavest i Buskerud. Etter inntektsutjevning ligger inntektene på 94,5 %. Dersom Modum hadde hatt skatt og inntektsutjevning på landsgjennomsnittet ville det gitt 20 mill. kr mer i inntekter. Hadde Ringerike hatt skatteinntekter på nivå med Kongsberg ville de hatt 66 mill. kr mer. Som det framgår av figuren har de største kommunene i landet et høyt inntektsnivå pr innbygger. Vurdering Et av prinsippene for finansieringen av kommunesektoren er hensynet til det lokale selvstyret. Dette innebærer at kommunesektoren får beholde en andel av inntekter og verdier som skapes i eget lokalsamfunn. Et annet prinsipp er at kommunene skal settes i stand til å gi likeverdige tjenester til sine innbyggere, noe som tilsier at det ikke bør være for store forskjeller i inntekter mellom kommunene. I skatteelementene i inntektssystemet tas det hensyn til begge prinsipper. I høringsnotatet understreker Regjeringen at «den overordnede målsettingen med inntektssystemet er å utjevne kommunenes økonomiske forutsetninger slik at forholdene legges til rette for et likeverdig tjenestetilbud til innbyggere i hele landet».

15 Endringer som gjør at kommunene får beholde større del av verdiskapningen lokalt, vil ha motsatt effekt. Økning i skatteandel og redusert skatteutjevning har stort sett de samme fordelingsvirkningene: skatteriker kommuner kommer ut med gevinst og skattesvake kommuner kommer ut med et tap. Dette vil forsterke forskjellene mellom kommuner og lavinntektskommuner vil få enda dårligere muligheter til å oppfylle forventningene om likeverdige tjenester til innbyggerne. 2/3 av kommunene i Buskerud har skatteinntekter under landsgjennomsnittet. Skatteinntektene i 85 % av kommunene i landet ligger under landsgjennomsnittet. 63 % av landets innbyggere bor i kommuner som har lavere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet. En omfattende kommunesammenslåingsprosess endrer ikke dette bildet. Basert på Nivi Analyses forslag der 428 kommuner slås sammen til 104 kommuner vil fortsatt 63 % av innbyggerne bo i kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet. 84 % av kommunene vil ha skatteinntekter under landsgjennomsnittet: Skatteinnt.nivå Antall Innbyggere Skatt pr innb Skattenivå Andel innb Andel komm Over 100 % % 36,8 % 15 % Under 100 % % 63,2 % 85 % Sum Etter sammenslåing Over 100 % % 37,3 % 15 % Under 100 % % 62,7 % 84 % Sum Neste tabell synliggjør konsekvensene av å la kommunene beholde mer av sine egne skatteinntekter dersom inntektsutjevningen i den symmetriske delen reduseres med hhv. 5 %-poeng til 55 % og 10 %-poeng til 50 % for regionkommuner. Regionkommuner som har lavere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet vil få lavere inntekter, mens regionkommuner som har høyere skatteinntekter vil få økte inntekter. Endring i inntekter etter kommunesammenslåing og etter endring av inntektsutjevning fra dagens 60% (Nivi Analyse):

16 Skatteinntekt 2014 Konsekvenser ved endring til Regionkommuner Skattenivå 55 % 50 % Asker-Bærum 155 % +131 mill. kr +252 mill. kr Stavangerregionen 133 % +119 mill. kr +226 mill. kr Oslo 131 % +279 mill. kr +524 mill. kr Trondheimsområdet 96 % -22 mill. kr -32 mill. kr Drammensregionen 94 % -25 mill. kr -36 mill. kr Kristiansandregionen 89 % -47 mill. kr -66 mill. kr Grenland 85 % -14 mill. kr -34 mill. kr Nedre Glomma 81 % -35 mill. kr -18 mill. kr Selskapsskatt Varslet ordning for selskapsskatt er ment å gi insitamenter til lokal næringsutvikling ved at deler av verdiskapning beholdes lokalt. Det er imidlertid ikke dokumentert sammenheng mellom lokal politisk vilje til å satse på næringsutvikling og slike insentiver. Tidligere har selskapsskatt blitt fjernet som finansieringskilde for kommunene fordi man fant svakheter ved tidligere modell. Det siste årets utvikling innen oljerelatert industri, viser også at konjunkturer og andre forhold utenfor den enkelte kommunes kontroll har stor innvirkning på lokal verdiskapning. Berørte kommuner vil få negative utslag av modellen for selskapsskatt. Konklusjon For å sikre likeverdige tjenester til innbyggere i alle kommuner, bør skatteandelen holdes lav og skatteinntekter utjevnes minst på nivå med dagens ordning: Skatteandelen bør videreføres på 40 % av samlede inntekter Skatteutjevningsgraden i den symmetriske delen av inntektsutjevningen bør være minst 60 %. Det bør på nytt vurderes om vedtatt modell for selskapsskatt vil gi ønsket effekt.

Ringerike kommune Rådmannen

Ringerike kommune Rådmannen Ringerike kommune Rådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 15/10228-5 8070/16 103 &13 02.03.2016 Svar - Høring - Forslag

Detaljer

Innspill høring inntektssystemet. Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune Januar 2016

Innspill høring inntektssystemet. Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune Januar 2016 Innspill høring inntektssystemet Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune Januar 2016 Flå Hemsedal Krødsherad Hol Hole Kongsberg Drammen Nes Ringerike Stavanger Oslo Modum Hurum Gol Øvre Eiker Lier Trondheim

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.02.2016 kl. 08:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.02.2016 kl. 08:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.02.2016 kl. 08:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 200 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Ståle Opsal. Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

Frosta kommune Arkiv: 200 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Ståle Opsal. Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Frosta kommune Arkiv: 200 Arkivsaksnr: 2015/5048-2 Saksbehandler: Ståle Opsal Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.02.2016 Høringsuttalelse - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Detaljer

Fylkesstyret i KS Nord-Trøndelag har følgende innspill til forslag til nytt inntektssystem for kommunene:

Fylkesstyret i KS Nord-Trøndelag har følgende innspill til forslag til nytt inntektssystem for kommunene: Fylkesstyresak 16/3 Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Uttalelse fra KS Nord-Trøndelag Vedtak Fylkesstyret i KS Nord-Trøndelag har følgende innspill til forslag til nytt inntektssystem for kommunene:

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 01116 F-sak 003/2016 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE:

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Vår dato: 29.02.2016 Vår referanse: 2015/8258 Arkivnr.: 330 Deres referanse: 17.12.2015 Saksbehandler: Lisbet Kari Wølner Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Innvalgstelefon:

Detaljer

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2015/11098-3273/2016 Arkiv: 103 Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Hørings forslag til inntektssystemet. Jens-Einar Johansen

Hørings forslag til inntektssystemet. Jens-Einar Johansen Hørings forslag til inntektssystemet Jens-Einar Johansen Høring på forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal og regionaldepartementet har sendt ut på høring forslag til nytt inntektssystem.

Detaljer

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 2 Nytt inntektssystem i en urolig tid Usikkerhet om utvikling i norsk økonomi Fall i oljepris Veksten

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 103 Saksmappe: 2015/598-2 Saksbehandler: ASH Dato: 17.02.2016 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/16 Formannskapet 22.02.2016 Høring vedr. forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 15/3026-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 15/3026-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 15/3026-2 Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene ::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE RØR LINJA Forslag

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: -2016/147

Ørland kommune Arkiv: -2016/147 Ørland kommune Arkiv: -2016/147 Dato: 28.01.2016 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Ørland kommune Forslag til nytt inntektssystem fra 2017 - høring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING Rådmannens innstilling: Kommunal- og moderniseringsdepartementets

Detaljer

Strategikonferanse Buskerud. Rune Bye, 26. januar 2016

Strategikonferanse Buskerud. Rune Bye, 26. januar 2016 Strategikonferanse Buskerud Rune Bye, 26. januar 2016 Høringsnotat fra kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles mellom frivillig og

Detaljer

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Høring nytt inntektssystem fra 1. januar 2017 Folk og samfunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN NYTT INNTEKTSSYSTEM

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN NYTT INNTEKTSSYSTEM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2017 - NYTT INNTEKTSSYSTEM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Vedlegg: Saksopplysninger:

Detaljer

OSEN KOMMUNE Arkiv: 150

OSEN KOMMUNE Arkiv: 150 OSEN KOMMUNE Arkiv: 150 Dato: 24.01.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Roar Leirset Ikke vedlagt saken, men lenket elektronisk: https://www.regjeringen.no/contentassets/a2d1bd7961da456c9b107253cd54c31c/horingsnota

Detaljer

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2015/10080-2 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene KMD 19.01.16 Avdelingsdirektør Thor Bernstrøm Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Kostnadsnøkkelen ble sist

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høringsuttalelse - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres referanse 15/4746 Dato 29.02.2016 Vår referanse 2015/8200-3 330 AGN Saksbehandler Anne-Gunn Sletten, tlf. 61 26 60 38 Høringsuttalelse

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem. Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal

Forslag til nytt inntektssystem. Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal Forslag til nytt inntektssystem Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal Oppsummering av effektberegninger Illustrasjonsberegningene viser en effekt av nytt inntektssystem på -18,5 mill. kr for de tre

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Høringsuttalelse

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Høringsuttalelse Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/866 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Kommunestyret 18.02.2016 002/16 OVERJO Forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Høringsuttalelse Andre

Detaljer

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Att. Karen N Byrhagen Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Vår dato.: 24.02.2016 Deres referanse: Vår saksbehandler: Vår referanse: 2015/11098- Toril V Sakshaug 6266/2016

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Lillehammer 12.02.16 Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen, Kommunalavdelingen, KMD Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/1061

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/1061 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/1061 NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING Rådmannens innstilling: Høringsuttalelse fra Herøy kommune. 1. Herøy

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene KMD 15.01.16 Seniorrådgiver Hilde Marie Skarvang Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Kostnadsnøkkelen ble

Detaljer

Eidsvoll kommune Sentraladministrasjonen

Eidsvoll kommune Sentraladministrasjonen Eidsvoll kommune Sentraladministrasjonen Arkivsak: 2015/4044-2 Arkiv: 230 Saksbehandler: David Eriksen Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/16 Formannskapet 01.03.2016 Høring - Forslag

Detaljer

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre 13/

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre 13/ Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2015/10080-2 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: 103 Dato: 22.02.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Geir Aune Høring - nytt inntektssystem for kommunene fra 2017 Vedlegg: 1 Høring - Forslag til nytt inntektssystem

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 16/19 Kommunestyret Høringsuttalelse - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Saksnr Utvalg Møtedato 16/19 Kommunestyret Høringsuttalelse - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Gjerstad kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: Arkivref: 09.02.2016 2016/221-2 / 103 Torill Neset 37119731 torill.neset@gjerstad.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato 16/19 Kommunestyret - 2015-2019 18.02.2016

Detaljer

Inntektssystemet, høring. Høringsfrist

Inntektssystemet, høring. Høringsfrist Inntektssystemet, høring Høringsfrist 01.03.2016 Inntektssystemet Inntektssystemet består av følgende element: Innbyggertilskudd m/ utgiftsutjevning, inntektsgarantiordning og skatteutjevning Regionalpolitiske

Detaljer

Høringssvar Bodø kommune vedrørende Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt forslag til nytt inntektssystem for kommunene.

Høringssvar Bodø kommune vedrørende Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.01.2016 2304/2016 2016/263 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 28.01.2016 Bystyret 11.02.2016 Høringssvar Bodø kommune vedrørende Kommunal-

Detaljer

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02.

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02. Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/10061-2 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Ullensvang, 2. februar 2016

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Ullensvang, 2. februar 2016 Høringsforslag - revidert inntektssystem Ullensvang, 2. februar 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles mellom

Detaljer

Nytt inntektssystem HORDALAND

Nytt inntektssystem HORDALAND Nytt inntektssystem HORDALAND Målet for inntektssystemet Bidra til at kommuner/fylkeskommuner blir satt i stand til å yte et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere Utjevning av strukturelle kostnader

Detaljer

Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Kommunestyret /16

Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Kommunestyret /16 Hvaler kommune Saksnr 2015/2831 - Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunen - Doknr 2 Arkivkode 103 Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Hodder Hovden Arkiv: 230 &13 Arkivsaksnr.: 15/6811-3

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Hodder Hovden Arkiv: 230 &13 Arkivsaksnr.: 15/6811-3 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Hodder Hovden Arkiv: 230 &13 Arkivsaksnr.: 15/6811-3 Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Vedlegg: Høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FE Høringsuttalelse nytt inntektssystem - fra Sauherad kommune

Sauherad kommune Arkiv: FE Høringsuttalelse nytt inntektssystem - fra Sauherad kommune Sauherad kommune Arkiv: FE - 103 Saksmappe: 16/500-2 Saksbehandler: Mona Slaaen Dato: 19.02.2016 Høringsuttalelse nytt inntektssystem - fra Sauherad kommune Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Samlet saksfremstilling Arkivsak: 15/2148 Saknr Utvalg Møtedato 21/16 Formannskapet 17.02.2016 Løpenummer: 1077/16 Saksnummer: 15/2148 Arkivkoder: 231 Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Tollef Imsdalen

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Vik + Balestrand + Leikanger + Sogndal Aurland + Lærdal + Årdal Høyanger + Balestrand Oppsummering av effektberegninger Oppsummering

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene høringsuttalelse fra Nord- Troms Regionråd:

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene høringsuttalelse fra Nord- Troms Regionråd: Til Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 29.02.16 E-post: postmottak@kmd.dep.no Forslag til nytt inntektssystem for kommunene høringsuttalelse fra Nord- Troms Regionråd: 1. Nord-Troms Regionråd

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing. Steinkjer + Verran + Snåsa (3K) Steinkjer + Verran (2K)

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing. Steinkjer + Verran + Snåsa (3K) Steinkjer + Verran (2K) Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Steinkjer + Verran + Snåsa (3K) Steinkjer + Verran (2K) Oppsummering av effektberegninger Oppsummering av effektberegninger. Grenseverdi

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/4548-5 Arknr.: 233 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Formannskapet 23/16 02.03.2016 Kommunestyret 31/16 09.03.2016 HØRING - FORSLAG TIIL NYTT

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Høring på forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høring på forslag til nytt inntektssystem for kommunene 14. januar 2016 Høring på forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og regionaldepartementet har sendt på høring forslag til nytt inntektssystem. Høringsfristen er satt til 1. mars. Departementet

Detaljer

SAKEN GJELDER: HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE

SAKEN GJELDER: HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Skaun kommune Arkivkode: 103 &13 Arkivsaksnr.: 15/3281 Saksbehandler: Frode Haugskott Saksnummer Utvalg Møtedato 5/16 Kommunestyret 28.01.2016 SAKEN GJELDER: HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/814 HØRING NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter: Notat fra KS fra 14 januar

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/10053-3 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens

Detaljer

Saksfremlegg med innstilling

Saksfremlegg med innstilling Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2016/168-3 Saksfremlegg med innstilling Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/16 Formannskapet 28.01.16 Kommunestyret Vedlegg 1 Høring - forslag til nytt inntektssystem for

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høringsuttalelse: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Høringsuttalelse: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Bakgrunn Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte på høring forslag til nytt inntektssystem for kommunene den 16.12.2015. Høringsfrist

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssaksliste. Formannskapet Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00

Møteinnkalling. Tilleggssaksliste. Formannskapet Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Møteinnkalling Formannskapet 01.03.2016 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 18.02.2016 Kommunestyret 29.02.2016 Avgjøres av: Sektor: Virksomhetsstyring Saksbeh.: Helge Moen 2014/1117-14 Arkivsaknr.: Arkivkode: 030 Høring

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 18/16

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 18/16 Leka kommune Ordfører Arkiv: 070 Arkivsaksnr: 2015/12-46 Saksbehandler: Per Helge Johansen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 18/16 Høring - nytt inntektssystem Vedlegg: 1 Høring - Forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad formannskap slutter seg til rådmannens vurderinger og konklusjoner i saken.

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad formannskap slutter seg til rådmannens vurderinger og konklusjoner i saken. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 15/2369 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Møtedato FORSLAG TIL NYTT KOMMUNALT INNTEKSTSSYSTEM - HØRING Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE

HØRINGSUTTALELSE - NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.03.2016 HØRINGSUTTALELSE - NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Vedtak Ullensaker kommune avgir høringsuttalelse

Detaljer

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Kristiansand, 4. februar 2016

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Kristiansand, 4. februar 2016 Høringsforslag - revidert inntektssystem Kristiansand, 4. februar 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles mellom

Detaljer

Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune

Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune 1 Om beregningene Vi har utarbeidet illustrasjonsberegninger av effekt på frie inntekter for Fjell kommune som følge av oljekrisen/-prisfallet

Detaljer

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1.januar 2017

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1.januar 2017 Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1.januar 2017 Nytt Inntektssystem 2017 KMD har sendt forslag til nytt inntektssystem for kommunene ut på høring. Høringsfristen er 1. mars 2016.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 25.02.2016 007/16 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 15/1213 16/1285 103 Karin Stegarud Høring - Forslag til nytt

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: HØRING FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: HØRING FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 15/10621-2 Dato: 08.02.2016 HØRING FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing 1) Bardu + Målselv 2) Bardu + Målselv + Sørreisa + Dyrøy 3) Målselv + Sørreisa + Tranøy + Torsken + Berg + Lenvik 4) Bardu + Salangen

Detaljer

Høring Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høring Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Elektronisk høringsportal Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Erik Orskaug 23.02.2016 DOK/2016/00119 økonomisk politikk, kommuneøkonomi

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 3424/2016//8SBA 01.02.2016 Åfjord kommune - Høringssvar nytt inntektssystem 2017 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre

Detaljer

BOKN KOMMUNE Sakspapir

BOKN KOMMUNE Sakspapir BOKN KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret 08.03.2015 JEN Saksansv.: Jan Erik Nygaard Arkiv: K1-230 Objekt: Arkivsaknr 15/712 Høringsuttale nytt

Detaljer

Inntektssystemet for kommunene 2017

Inntektssystemet for kommunene 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Inntektssystemet for kommunene 2017 Karen N. Byrhagen KMD, 05.10.16 Hovedpunkt endringene i inntektssystemet 1. Differensiering av kompensasjonen for smådriftsulemper

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Innhold 1 Helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene... 6 1.1 Innledning... 6 1.2 Oppsummering av forslagene til endring... 7 1.2.1 Forslag til

Detaljer

Konferanse for ordførere og rådmenn i Buskerud. 25. mai 2016 Lisbet K. Smedaas Wølner

Konferanse for ordførere og rådmenn i Buskerud. 25. mai 2016 Lisbet K. Smedaas Wølner Konferanse for ordførere og rådmenn i Buskerud 25. mai 2016 Lisbet K. Smedaas Wølner Økonomiforvaltning Ny kommunelov på høring Forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen ivaretas over tid

Detaljer

Saksframlegg med vedlegg

Saksframlegg med vedlegg Saksframlegg med vedlegg Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Ståle Ruud FE - 230, TI - &13 15/3153 Saksnr Utvalg Type Dato 16/13 Formannskap PS 11.02.2016

Detaljer

Nytt inntektssystem for kommunene

Nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nytt inntektssystem for kommunene Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen KMD 11.05.16 Inntektssystemet skal bidra til: Sterke, levende lokalsamfunn i hele landet Likeverdig

Detaljer

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, Vrådal 10. februar 2016

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, Vrådal 10. februar 2016 Høringsforslag - revidert inntektssystem Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, Vrådal 10. februar 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Rettet inn mot kommunereformen Nye kostnadsnøkler

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 5 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT SAKSGANG: R.f. Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Formannskap 08.03.2016 9/16 Kommunestyret 17.03.2016 13/16 Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Saksbehandler:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/4746-1 17.12.2015 Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene I kommuneproposisjonen for 2016 (Prop. 121 S (2014-2015)) ble det varslet at regjeringen

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 10/16 Formannskapet Høringsuttalelse - forslag til nytt inntektssystem

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 10/16 Formannskapet Høringsuttalelse - forslag til nytt inntektssystem Saksnr: 2016/3-2 Arkiv: 103 Saksbehandler: Jon Arve Tøndevoldshagen Dato: 24.02.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 10/16 Formannskapet 02.03.2016 Høringsuttalelse - forslag til nytt inntektssystem

Detaljer

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 2017

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 2017 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2016/1237-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 2017 Utvalg

Detaljer

Høringsuttalelse nytt inntektssystem - fra Sauherad kommune

Høringsuttalelse nytt inntektssystem - fra Sauherad kommune Sauherad kommune Arkiv: FE - 103 Saksmappe: 16/500 -

Detaljer

Utskrift av møtebok. Høringsuttalelse - forslag til endringer i inntektssystemet

Utskrift av møtebok. Høringsuttalelse - forslag til endringer i inntektssystemet Utskrift av møtebok Dato: 16.02.2016 Arkivsak: 2015/1016-36 Saksbehandler: Elin Teigmoen 61700725 Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 21/16 Formannskapet 23.02.2016 Høringsuttalelse - forslag til endringer i inntektssystemet

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem elementer knyttet til kommunestørrelse. Strategikonferanse Buskerud 26.1.2016

Forslag til nytt inntektssystem elementer knyttet til kommunestørrelse. Strategikonferanse Buskerud 26.1.2016 Forslag til nytt inntektssystem elementer knyttet til kommunestørrelse Strategikonferanse Buskerud 26.1.2016 1 Foreslåtte endringer i elementer som gir ekstra tilskudd til små kommuner Basiskriteriet graderes

Detaljer

Arkivsak: 15/10621 Tittel: Saksprotokoll: Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Arkivsak: 15/10621 Tittel: Saksprotokoll: Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.02.2016 Sak: 15/16 Arkivsak: 15/10621 Tittel: Saksprotokoll: Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Behandling: Merete Andrea

Detaljer

Nytt inntektssystem. Felles kommunestyre Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu februar 2016 Regiondirektør Trond Lesjø KS Hedmark / Oppland

Nytt inntektssystem. Felles kommunestyre Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu februar 2016 Regiondirektør Trond Lesjø KS Hedmark / Oppland Nytt inntektssystem Felles kommunestyre Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu - 18. februar 2016 Regiondirektør Trond Lesjø KS Hedmark / Oppland Fra staten Fra innb Finansiering av kommunesektoren Frie inntekter

Detaljer

Høring Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høring Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 29.02.2016 15/02323-11 Nicolai Christian Stensig Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for samfunn og 62 24142089 analyse Kommunal-

Detaljer

Inntektssystemet. Karen N. Byrhagen

Inntektssystemet. Karen N. Byrhagen Inntektssystemet Karen N. Byrhagen 24.11.2010 1 Finansiering av kommunesektoren (2011) Frie inntekter Skatteinntekter Rammetilskudd 40% 36% Bundne inntekter Egenbetalinger (gebyrer) Øremerkede tilskudd

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Uttalelse fra Verran kommune om forslaget til nytt inntektssystem

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Uttalelse fra Verran kommune om forslaget til nytt inntektssystem Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1908-3 Saksbehandler: Jacob Br. Almlid,Rådmann Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet RÆLINGEN KOMMUNE Arkivkode/-sak: 103 / 2015/7782-2 Samlet saksframlegg Saksbehandler: Lillian Sandnes Pedersen Saksnr. Utvalg Møtedato 16/25 Formannskapet 07.03.2016 16/15 Kommunestyret 16.03.2016 Høringsuttalelse

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Averøy kommune Kommunal- og moderniseringsdepartementet Att. Karen-Nystad Byrhagen Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/3282-4 Astri Christine Bævre Istad 08.03.2016 Høringssvar

Detaljer

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene - innspill fra Horten kommune

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene - innspill fra Horten kommune Horten kommune Vår ref. 16/6135 16/715-1 / FE-103 Saksbehandler: Ole Kristian Grinde Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene - innspill fra Horten kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30 15:00

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30 15:00 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 10:30 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Larkollen, 2. mars 2016

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Larkollen, 2. mars 2016 Høringsforslag - revidert inntektssystem Larkollen, 2. mars 2016 Høringsnotat fra Kommunal-og moderniseringsdepartementet Gjennomgangen av inntektssystemet er sett i sammenheng med kommunereformen Nye

Detaljer

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Statsbudsjettet 2017 Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Kostnadsnøkkelen 2017- inkludert gradert basis Innføres som i kommuneproposisjonen 2017, men: Gradert basis er inkludert i kostnadsnøkkelen

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Den Kongelige Kommunal- og modernieringsdepartement Postboks 8112 Dep 0032 OSLO MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/34-188 Roger Andersen, 74

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvensar ved kommunesamanslåing. Forhandlingsmøte

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvensar ved kommunesamanslåing. Forhandlingsmøte Forslag til nytt inntektssystem og konsekvensar ved kommunesamanslåing Forhandlingsmøte 26.2.2016 Hovudelement i høyringsframlegget Nye kostnadsnøklar herunder modell der det blir skilt mellom frivillige

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25/ Kommunestyret 15/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25/ Kommunestyret 15/ Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1908-3 Saksbehandler: Jacob Br. Almlid,Rådmann Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25/16 01.03.2016

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2016/123-2 Wenche Næsvold Høringssvar - Høring om nytt inntektssystem for kommunene

Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2016/123-2 Wenche Næsvold Høringssvar - Høring om nytt inntektssystem for kommunene BINDAL KOMMUNE Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Melding om vedtak Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2016/123-2 Wenche Næsvold 24.02.2016 Høringssvar - Høring om nytt inntektssystem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/6819 Klassering: 103/&13 Saksbehandler: Trond Waldal FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRINGSUTTALELSE Trykte

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

Høringsuttale til Forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /16

Høringsuttale til Forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-103 16/140 16/1630 Stian Skjærvik 16.02.2016 Høringsuttale til Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16 Kommunestyret /16 Side 1 av 9 Tjøme kommune JournalpostID: 16/658 Saksbehandler: Laila Rognaldsen, telefon: 33 06 78 14 Økonomi Høringsuttalelse om nytt inntektssystem for kommunene Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Namdalseid formannskap

Namdalseid formannskap Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 01.03.2016 Tidspunkt: 15:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Buskerud

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Buskerud Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Buskerud Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer