ETNE KOMMUNE LOKALSAMFUNN MED

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETNE KOMMUNE LOKALSAMFUNN MED"

Transkript

1 ETNE KOMMUNE LOKALSAMFUNN MED Rapport Etne kommune Lokalsamfunn med MOT BAKGRUNN: Kommuneplan for Etne: 2.2 Politikkområde oppvekst: Etne kommune skal vera ein attraktiv kommune for barn og unge å bu, gå på skule og arbeida i. 2.4 Politikkområde Helse, sosial og omsorg: Etne skal ha forsvarlege, kostnadseffektive helse, sosial og omsorgstenester. Det vert lagd vekt på forebygging og livskvalitet og brukarane får ivaretatt sine grunnleggjande sosiale, psykiske og fysiske behov. Etter innspel frå Etne IL, vedtok Etne kommunestyre at kommunen skulle inngå ein samarbeidsavtale med organisasjonen MOT. Etne kommune vart då ein av 17 pilotkommunar i landet som skulle utvikle Lokalsamfunn med MOT i eigen kommune. Det 3-årige pilotprosjektet går mot slutten. Frå nyttår 2010 er alle medlemskommunar i MOT med i Lokalsamfunn med MOT. Medlemstalet aukar og er no snart oppi 50 kommunar. I tillegg har ein del vidaregåande skular eigne avtalar. SAMARBEID: Lokalsamfunn med MOT er eit spenstig, viktig og utfordrande prosjekt for oss. I Etne har me hatt gode samarbeidspartnarar desse åra i lag og organisasjonar og i næringsliv som ser haldningsskapande arbeid som eit viktig satsingsområde. Ordførar og rådmann er opptekne av å leggje til rette MOT sin VISJON er å skapa eit varmare og tryggare oppvekstmiljø MOT sin grunntanke er å Bevisstgjera ungdom til å ta val som gjer at dei meistrar livet. Styrkje ungdommane sitt MOT til å ta vare på seg sjølv og andre. Driva haldningsskapande arbeid med fokus på verdiar, val og tru på eigne krefter. MOT sin grunnverdiar: - MOT til å leve - MOT til å bry seg - MOT til å sei nei Lokalsamfunn med MOT er ein modell for å forankra MOT i ein kommune. Samarbeid mellom kommune, lokale organisasjonar og næringsliv. Eit forpliktande samarbeid med nettverksbygging, skolering og felles haldningar for å skapa eit varmare og tryggare oppvekstmiljø i Etne kommune.

2 for arbeidet. Når det gjeld forankringa i lokalsamfunnet gjennom lag og organisasjonar ser me at det må utviklast vidare. Me har hatt ein del aktivitetar i samarbeid med lag- og organisasjonar. Sjå aktivitetsoversyn. 16. mai samarbeider me om rusfritt arrangement i Ølen. Vindafjord kommune møtte med deltakarar på Motivatørkurset i Etne hausten Diverre har Vindafjord meldt seg ut av MOT no. SKULEPROGRAMMET: MOT i skulen vil alltid vera grunnstamma i arbeidet. Me har kreative og aktive informatørar som ungdommane våre set stor pris på. MOT i skulen er for alle elevar i klasse ved Skånevik og Enge skule. I Etne er alle elevane ved Etne vidaregåande skule med. Dette er flott og opnar for eit større fellesskap og møte med ei større aldersgruppe. Me kan utvikla dette meir. SAMARBEIDSPARTNARAR Om lag 500 ungdommar har vore gjennom/er i gang med MOT i skulen desse åra. Alle foreldre i ungdomsskulen er godt informerte og svært positive til MOT. Dei har store forventningar. I Etne kommune har me aktive foreldre og lokalmiljø som bryr seg. Informatørane har ansvar for skulane og tek del i andre aktivitetar. Me er så heldige å ha tre aktive informatørar: Hege Garvik, Skånevik skule, Therese Brekke Lundal, Enge skule og Hans Haugland, Etne vidaregåande skule. Hans driv som MOT informatør i fleire kommunar og ved fleire vidaregåande skular. Ein slags reisande MOT profil på Haugalandet. Alltid i MOT genser! Leif Arne Løvereide er og utdanna informatør, men er ikkje aktiv no. AKTIVITETAR i lokalsamfunnet : Ungdomsklubb i Etne MOT var med. Ungdommane slutta lite opp om tiltaket. Mange sa at dei hadde så mange aktivitetar at dei hadde ikkje tid. Har ikkje vore i drift siste året. Etne IL Fotballgruppa/ Etne cup Etne Lions Etne Røde Kors Frihamn Senteret Etne vidaregåande skule UL Fram Etne Sentrumsforening Etne Marknaden Sparebanken Vest Etne Sparebank 16.mai arrangement Stort rusfritt interkommunalt arrangement i Ølen. Initiativ frå Feed-back i samarbeid med Etne og Vindafjord kommune. Populært tilbod med Hans Haugland, som ein av motorane. Bry deg! Skånevik/Etne- samarbeid MOT /lensmannsetaten/fau og Helselag informasjonsmøte for foreldre om narkotika. Blueskonsert i Skånevik for klasse. Samarbeid MOT og Bluesklubben. Konsert med Internasjonale Blueslegender og band med våre eigne ungdommar. Etne cup 2008, dagars arrangement for 1500 fotballspelarar 9-14 år. Utestand der MOT samla 350 draumar frå særs interesserte fotballspelarar frå Rogaland/Hordaland. MOT er tøft. MOT er fotball. Møteplassen fungerte som ein stad å roe ned og ta ein prat. Svært sosialt. Mange flott ungar med mange draumar. Det som gjekk mest igjen var sjølvsagt draumen om å bli proff fotballspelar.. Under premieutdelinga trekte me ut 5 draumar heilt tilfeldig. Fotballspelarane bak draumen fekk MOT effektar i premie. Her opplevde MOT å vera noko for ungdommen- ein møteplass og ein info plass for dei vaksne. Både MOT informatørar/koordinator og MOT ungdom var på standen heile tida.

3 På lagleiarmøtet fredag kveld heldt MOT koordinator ein appell for om lag 120 vaksne. Etne IL/Etne cup/ Fotballgruppa i Etne IL er nokre av samarbeidspartane våre i Lokalsamfunn med MOT. Etnemarknaden august 2008 MOT - stand saman med Etne kommune. Presenterte Lokalsamfunn med MOT. Målgruppa vart helst vaksne. Men det var ein sentral plass å få ut masse informasjon. Me samla på draumar. Etnesungdommen engasjerte seg og tok del i standen. Kulturnatt for ungdom.samarbeid med UL Fram i Etne februar UL Fram er ein av samarbeidspartane våre i Lokalsamfunn med MOT. Fantastisk mange spennande aktivitetar frå matlaging, dans til eldsluking. Positivt tiltak som kjem att i februar MOT utfordra ungdommane til å bidra med konkrete, positive handlingar som skaper god stemning. Dei tok utfordringa! KICK- OFF MOT KRITLE. November Fjelltur med overnatting til Røde Kors hytta for klasse og Vg1. Hjelpekorpset hadde planlagd mange utfordrande aktivitetar, rappellering og geo-caching. MOT var initiativtakar og planla sine morosame ting. Diverre vart turen avlyst grunna fare for smittespreiing (Svineinfluensa). Alt er klart for å avvikle dette til våren. Eit engasjerande team frå Hjelpekorpset gjer at mykje er mogeleg. Etne Røde Kors er ein av samarbeidspartane våre i Lokalsamfunn med MOT, MOT TIL Å GLEDE DAGEN 23.november kvart år. Ungdommane våre finn på små ting som kan gleda i lokalsamfunnet. Dele ut kjeks, hjelpa folk, gi ein klem, dele ut sjølvlaga kort, leike med barnehage/ småskuleungar, underhalde på omsorgssentra, Små ting som spreier glede. Ungdommane er flinke, modige og veks på dette. Dei har stor glede av å glede andre. Begeistringsveka i mai kvart år. Elevane får ny utfordring kvar dag. Positivt fokus god stemning. Begeistringsveka Dagens utfordring: Måndag Den store døropnardagen! Hald døra open for store og små. Smil fint, og fyll gjerne på med eit hei, velkommen eller stig på, kjekken. Den største gleda ein kan ha, er å gjera andre gla Therese

4 SKOLERING: Lokalsamfunn med MOT gjeld for heile kommunen. Alle tilsette og alle einingar skal ha MOT sine haldningar i ryggmargen i det dei gjer for store og små og i sitt eige arbeidsmiljø. LEIARFOREDRAG MOT koordinator var på leiarmøte i Etne kommune. Informerte om Lokalsamfunn med MOT og felles ansvar for å arbeide for dette. Viktig forankring. Positive, kreative innspel. Mange å samarbeide med vidare. FORELDREMØTE MOT stiller på foreldremøte i kvar klasse kvart år. Hausten 2009 var MOT-koordinator saman med Helsesøster og nytilsett SLT- koordinator på fellesmøte for alle foreldra ved Skånevik skule. LÆRARFOREDRAG ved skulane. MOTIVATØR KURS med lag og organisasjonar, næringsliv og folk frå kommunal sektor. Vindafjord kommune var inviterte.bjørn Tore frå MOT var på topp, fekk verkeleg engasjert og formidla MOT sine grunntankar. Skulle gjerne hatt fullt hus. Ungdom med MOT- skulering av nokre elevar i 9.klasse som skal vera aktive i arbeidet med MOT. Me fekk ikkje avvikla skulering i haust. Det er eit samarbeid på gang med Sauda og Tysvær i febr eller med Kvinnherad kommune. No har me så flinke folk i MOT i Etne at me kan driva dette sjølv. Verv i MOT : MOTleiar Rådmann Elling Hetland Helse-og sosial leiar Frode Ingvalstad frå aug MOTkoordinator Marion Kallevik 2007 Siri Klokkerstuen frå 2008 MOT informatørar Leif Arne Løvereide Hans Mølstre Haugland Hege Garvik Therese Brekke Lundal Tamburinteam MOT: Helse-og sosialleiar Frode Ingvaldstad, Marion Kallevik, rektor Etne vgs, Kjell Ingvald Matre, rektor Skånevik skule, Morten Odeen, rektor Enge skule, Gro Sævereid (Etne IL), Hans Haugland, Siri Klokkerstuen, Therese Brekke Lundal, Hege Garvik. MOT er i tillegg til det direkte arbeidet med barn og unge involvert i prosessar og utval som gjeld barn og unge i Etne kommune. MOTkoordinator har vore leiar for styringsgruppa som gjennomførte Ungdomsundersøkinga i regi av Bergensklinikkene. Arbeidet har gått over lang tid og undersøkinga om unge og rusmiddel i Etne kommune vart presentert 11. november på Etne Kulturhus. MOT- koordinator er UTDRAG FRÅ BREV TIL MOT FRÅ 10.KLASSINGAR I ETNE : Håpar på ei like god oppleving med MOT på vidaregåande skule. Målet med MOT er å læra noko om sjølvtillit, og det har eg lært. Eg seier nesten ikkje noko negativt til andre folk, og det kan eg takka MOT for. Eg har eit mykje betre sjølvbilete og folk snakkar meir positivt om meg. Eg er glad for at me har lært å bli meir inkluderande. Eg trur ikkje at nokon i denne klassen føler seg utanfor. Eg kan bruka MOT til å gleda andre og til å bli ein positiv person. Eg er stolt over at eg har sagt nei til ting eg ikkje vil, noko MOT har hjelpt meg med. Det viktigaste MOT har lært meg er det å inkludere andre. Med dei MOT timane me har hatt på skulen har eg lært å ikkje gi opp, men stå på heile vegen for å nå måla mine, for alle kan viss dei berre vil. MOT timane på Enge skule er noko som har gitt meg MOT. Både sjølvtillit og å seia nei har hjelpt meg mykje. Dette året og dei åra som har gått, har eg vore stolt over at eg har hatt MOT til å seia nei til både alkohol, røyk og festar. Eg er veldig glad for å ha hatt MOT på skulen. Det har hjelpt meg til å sei kva eg meiner om folk, ting som eg har halde inne veldig lenge. Eg veit eg har tenkt å bruka det eg har lært her og er 100% sikker på at det blir nyttig. Tusen takk.

5 medlem i arbeidsgruppa kring SLT-koordinatoren, ei gruppe for Etne og Vindafjord. EVALUERING: Det er vanskeleg å måla effekten av haldningsskapande arbeid. MOT sentralt held på med ei grundig evaluering der ein vil få meir på bordet i Ein klasse frå vår kommune er med. Informatørane driv likevel ei kontinuerleg evaluering. Sjå utdrag av brev frå 10.klassingane 2009/2010 etter 3 år med MOT. Lokalsamfunn med MOT i Etne har god støtte blant både ungdom og vaksne på ulike arenaer. Me må arbeide med rekruttering og forplikte fleire i samarbeidet. Utfordringane er mange, men då er også mulighetene mange for å laga eit varmare samfunn der fleire bryr seg. Me har nett starta. Etne kommune er avhengig av eit breitt samarbeid i heile kommunen for å arbeide inn LOKALSAMFUNN MED MOT. Dette er eit arbeid som ikkje kan gjerast av skulen aleine, eller av eit einskild lag. Etne kommune, lag-og organisasjonar, foreldre, næringsliv alle må arbeide saman for eit varmare og tryggare oppvekstmiljø med positive aktivitetar og gode nettverk for alle. TAKK til alle som har samarbeidd med oss og støtta oss økonomisk desse tre åra. Me vonar de blir med vidare og at enno fleire i heile kommunen vert med. MOT-ORIGINALENS MAGISKE ØYEBLIKK, OKTOBER 2009 ATLE VÅRVIK, MOT sin far sende oss denne helsinga: Kjære MOT-entusiaster. Det største magiske øyeblikket denne måneden var å lese en dokumentasjon og ny evalueringsrapport som igjen viser at det er forskjell mellom skoler som har MOT og skoler som ikke har MOT. Våren 2009 ble en undersøkelse gjort på 19 skoler, med et utvalg på 945 elever i 10.klasse. Omtrent halvparten var fra skoler der elevene har hatt MOT som eneste forebyggende program i tre år, og den andre halvparten var fra skoler der elevene ikke har hatt MOT. På MOT-skolene oppgir 2,7 % av elevene at de blir mobbet mer enn en gang i uka, mot 4,3 % på skolene uten MOT. 4,3 % er også landsgjennomsnittet. I tillegg skårer MOTskolene høyere på å tørre å bry seg om andre, de opplever klassemiljøet som tryggere, de synes de er flinkere til å si nei, flere føler seg sett og de er mer læringsorienterte ATLE VÅRVIK ATLE VÅRVIK Siri Klokkerstuen MOT koordinator Frode Ingvaldstad MOT leiar

6

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Politikarane tok over

Politikarane tok over Vi hadde lyst til å gjera noko artig med ordførarkandidatane, samstundes som dette er eit høve til å synleggjera korleis vi tenkjer og prioriterer ONSDAG 19. AUGUST 2015 NR. 90 43. årgang Laussal kr 25,-

Detaljer

TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s.

TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s. TørvikbygdBLADET 2. UTGÅVE: APRIL 2012 Lys i Vangdalsbergtunnelen Foto: Nils Kjetil Torvik Årsmelding s. 2-3 Coopen s. 4 Lag og organisasjonar s. 6-7 Nytt frå skulen s. 12 Tørvikbygd ferjeleie s. 8-9 www.torvikbygd.no

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Med hjartet på rette staden

Med hjartet på rette staden Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om fråfall i vidaregåande skole Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 2014 i Trondheim, Bergen og Oslo Framtidsfylket AS Postboks 600 6804

Detaljer

Bumsedingser og Dingsebumser, eit utviklingsprosjekt i Tjødnalio barnehage, våren 2012.

Bumsedingser og Dingsebumser, eit utviklingsprosjekt i Tjødnalio barnehage, våren 2012. Bumsedingser og Dingsebumser, eit utviklingsprosjekt i Tjødnalio barnehage, våren 2012. I samband med språkprosjektet vårt Bumsedingser og Dingsebumser, hadde me utforma følgjande problemstilling: Kan

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

4000-innbyggjarkommunen Etne. - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune

4000-innbyggjarkommunen Etne. - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune 4000-innbyggjarkommunen Etne - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune Etne United Bulystutvalet i Etne Kommune Sluttrapport, 10. Mars 2009 1 1 Føreord Denne rapporten representerer

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no 1 Å vera med på kurset pedagogisk entreprenørskap, har vore mykje arbeid og tøff prioritering av fritida. Å starta elevbedrift samtidig som me driv

Detaljer

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune 2008 Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune Prosjektgruppa 04.12.2008 2 Innhald 1. Samandrag... 4 2. Bakgrunn... 6 3. Definisjon av sentrale omgrep...

Detaljer

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA Ein ny start for Os! VALPROGRAM Os Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2011-2015 ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA DEN NYE OS-AVTALEN VALPROGRAM 2011-2015 VALPROGRAM

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune INNLEIING ENDRINGAR FRÅ HANDLINGSPLAN 2003 2006 1.0 MÅLSETJING 2.0 RAMMEVILKÅR 2.1 Statlege rammevilkår 2.1.1 Tiltak retta mot vaksne 2.1.2 Tiltak retta mot

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer