kr ,- Til topps 2 Feriefryd 2 Barnepanel 2 Sparebankstiftinga 3 Holst Legat 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kr 268 000,- Til topps 2 Feriefryd 2 Barnepanel 2 Sparebankstiftinga 3 Holst Legat 3"

Transkript

1 Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 3 - juni 2013 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino i 1859 INNSAMLING TIL SYRIA Den nasjonale mobiliseringa har fram til no henta inn noko over 1, 9 millionar til Syria. Innsamlinga til Syria er avslutta i vårt fylke og i følge dei rapportane som lokalforeiningane har sendt inn til distriktskontoret har Sogn og Fjordane Røde Kors samla inn snart kroner. Og det kjære Røde Kors vener, er eit svært godt resultat. Kvifor lukkast vi I dette fylket veit vi at det ikkje finns noko quick fix. Skal vi samle inn pengar må det gjerast på den grundige og arbeidssame måte - frå hand til bøsse. På bildet er Alvhild Styve, tolmodig sat ho i døropninga på Sparkjøp i Førde i fleire timar og bad om folk si støtte til dei borgarkrigsråka i Syria. Slik blir det smålotne stort og mektig. For det er mange som henne, som har brukt tolmod og tid, nettopp fordi det gir meining å gje naudhjelp. kr ,- Den humanitære katastrofen held fram Konflikten som starta for over to år sidan, har ført til eit total samanbrot i sivilt og offentleg samfunn. Helsevesenet i Syria er i ferd med å kollapse. Meir enn halvparten av Syria sine sjukehus er skada og ein tredjedel er totalt øydelagde. Tal drepne i konflikten stig kvar dag. Syrian Observatory for Human Rights seier at tal døde har runda Røde Kors fryktar store mørketall. Vår innsats er viktg for Syria Halvmåle sitt arbeid. Takk til alle som var med på innsamlingsaksjonen. Innhald: side Til topps 2 Feriefryd 2 Barnepanel 2 Sparebankstiftinga 3 Holst Legat 3 Studentar i Akrivt val 3 Stopp vald 4 Twinning og Brcko 4 Gjestebod på Skaugum 5 TYR 5 Sogn og Fjordane Røde Kors Langebruvegen 28 Faktura adresse: Tlf: E-post: Bank: FØRDE Postb Faks: Org.nr: NO Trondheim

2 TIL TOPPS-LYKKE For sjette gong arrangerer Norges Røde Kors med samarbeidspartar Noregs sprekaste integrerings tiltak. D-råd omsorg hadde som mål at Sogn og Fjordane skulle ha 100 deltakarar med på toppen av Galdhøpiggen og slik vart det. - Det er vellukka kvar gong, men årets tur var likevel spesiell, seier Bente Nilsen på distriktskontoret. Det var så mange ting som klaffa ilag; Arrangementet var godt organisert, sola som kom når vi sto på toppen, den trygge og hyggelege transporten til og frå, og ikkje minst avslutningsmåltidet på Grotli Høgfjellshotell. Men det aller beste, er nok humoren - latteren og alt det løgne som hender når så mange folk frå ulike nasjonar går saman på tur. Topp motiverte frivillige Det er dei mange frivillige som går saman med gjestane våre, som gjer turen til Galdhøpiggen muleg for mange. Turen er tøff og krevjande og då er det avgjerande å kunne ha trygge turkameratar som veit kva som skal til for å komme vidare, over kneika og opp til toppen. Nokre av dei frivillige melder seg kvart år, og er like sikre på at dei skal gå neste år òg. Det som ser ut til å bli ein trend, er at turgjestar som har hatt gode opplevingar på til topps kjem attende og vil bli frivillige i Røde Kors. Ringar i vatn For Røde Kors i Sogn og Fjordane har det å skape varige lokale nettverk og vennskap gjenom naturopplevingar, vore ei viktig drivkraft. Fleire lokalforeiningar har gjenomført turar i eigen nær-natur og har opna opp for at nye innbyggarar kan bruke naturen også etter at turen til Galdhøpiggen er gjennomført. I år er det Gloppen Røde Kors som har utmerka seg. Dei har gjenomørt fleire lokale turer og fekk næringsliv, med Sogn og Fjordane Energi i spissen til å gi støtte til sko. Når vi veit kor viktig skotøy er for vandring i fjellet, er dette ei solskinshistorie. Rundt 20 personar frå Gloppen deltok, alle med nye og gode fjellsko. Og så - Vikane Røde Kors Hjelpekorps Det er andre året at korpset stiller mannsterke som sanitetsvakter langs løypa opp til toppen. Når vi les mannskapslistene er det to karar som er i fjellet både fredag og laurdag. Takk til alle desse som på ein trygg og god måte passa på og hjelpte dei få som måtte snu. FERIE FRYD Familieopphaldet på Haugland starta måndag 24. juni med 38 vaksne og 70! barn. Det er eit imponerande stykke logistikk og ein har greidd å utnytte all kapasitet. Opp til 12 frivillige ferievertar er på plass. Ein god kombinasjon av nye og erfarne frivillige. Ny leirsjef er Birgitte Nerland og ho har fylt sin forgjengar sine fotspor svært godt. Ein stor del av gjestane i år er annanspråklege og mange snakkar ikkje så godt norsk. Det forsterkar den store fordelen med frivillige som snakkar fleire språk og som kan kommunisere på ein heilt anna måte det som er viktige for ein god dialog mellom vertskap og gjest. Opphaldet byggjer på kjende rammer, som ein har god erfaring med og som ligg godt tilrette for ute på Haugland. Som vanleg registrerer vi god stemning mellom dei frivillige, mellom gjestane og mellom frivillig og gjest. I år er det ein del einslege mødrer med barn, og som ei av desse sa; - Dette er den einaste ferien for oss. Vi har det så bra. heime på Eid der vi bur er det ikkje så mange som snakkar Tigrinja (Eritrea), men her er det fleire som snakkar same språk som eg. Det har blitt mykje dameprat med kaffi om kveldane og det er så bra! Ungdomsleiren vert arrangert i neste veke og barneleiren i veke 29. FRIVILLIG TIL PROSJEKT D-råd omsorg ønskjer å fjølge opp Barnekonvensjonen i praksis ved å opprette Barnepanel. At barn skal bli høyrde og få ein sjanse til å medverke er ein sentral del av barnekonvensjonen. Barn i alderen år og som er i ein sårbar livssituasjon skal sjølve få sette ord på kva for behov dei har. D-råd omsorg ønskjer seg frivillige som vil delta i prosjektet. Prosjektet skal starte i Nordfjord. I samarbeid med helsesøster skal dei finne barn som kan delta i eit slikt panel. Røde Kors skal utarbeide guidar og retningsliner for samtalane. Dette er eit prosjekt som skal utvikle seg sjølv og som skal gi Røde Kors ny innsikt i barns oppvekst. Ta kontakt med Bente Nilsen ved distriktskontoret om dette freistar å delta i. 2

3 Utdanning til elevar/studentar utan økonomiske midlar, kriminalitetsførebygging blant barn og unge, fysisk og psykisk utviklingshemma, vanskelegstilte barn og ungdom og forskning på t.d. vanskelegstilte barn og ungdom. Sogn og Fjordane Røde Kors takkar hjarteleg for støtta som bidreg til mange minnerike og gode opplevingar i sommar! SJUKEPLEIE-STUDENTAR OG RØDE KORS Ni sjukepleiarstudentar gjennomførte i mai/juni 2013 prosjektet Aktiv Val. Temaet er seksuell helse, og målgruppa var elevar i ungdoms- og vidaregåande skule. Programmet Aktivt val er utvikla i Røde Kors og er eit viktig satsingsområde i Røde Kors Ungdom i Sogn og Fjordane. PENGANE FRÅ SPAREBANKSTIFTINGA Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane valde denne våren å gje Sogn og Fjordane Røde Kors eit tilskot på kroner ,-. Rammetilskotet, som skal fordelast ut til lokalforeiningane og til felles prosjekt, er om lag på storleik med den summen som det vart søkt om. Pål Fidjestøl i Sparebankstiftinga fortalte til lokale media at han får gledeshyl i retur på e-postar med tildelingar. Totalt skal vi dele ut 12,5 millionar kroner til allmennyttige føremål i år, så det er framleis litt igjen på konto etter at vi deler ut desse fem, seier Fidjestøl. Røde Kors er ein av dei som verkeleg kan juble over tildelingane. I tillegg er idretten godt representert. Vi har alt ifrå toppidrett til breiddeidrett, så det er vi nøgde med. Men vårens vinnar er nok Røde Kors som får , seier Fidjestøl. Bente Halvorsen, tilretteleggar i omsorg, har samordna søknadane frå lokalforeiningane og distrikt. Ho seier i ein kommentar at det er bra for lokalforeiningane, som no kan skape gode aktivitetar og i tillegg har fått investerings midlar som m.a. skal gå til samband og utstyr. Vi blir betre på beredskap og aktivitetane blir meir føreseielege når økonomien er ordna. Ein god andel av tilskotet er sett av til dei humanitære ferieleirane våre og Til topps. Vi rettar ein stor takk til Stiftinga og Pål Fidjestøl for det gode samarbeidet. REIDAR OG GUNNAR HOLSTS LEGAT Sogn og Fjordane fekk ,- i støtte frå Holsts legat til ferieleirane! Legatet har som houdformål å yte støtte til tiltak som er retta mot barne- og ungdomsarbeid for å betre oppvekstvilkåra og livskvaliteten til barn og unge. Prosjektet inngjekk i emne Helsefremjande og førebyggande arbeid. Dette emnet er ein del av Bachelorutdanninga i sjukepleie ved HiSF. Studentane gjennomførte instruktørkurs og deretter reiste rundt fylket på kryss og tvers, frå Årdal til Måløy, og besøkte til saman 25 skuleklassar. I juni presenterte dei arbeidet for medstudentar og tilreisande frå landssekretariatet til Røde Kors Ungdom. På biletet ser vi følgjande studentar som var med i prosjektet: Marita Monsen, Katrine S. Berge, Elise Kvamme, Jørgen Hjertholm, Anne S. Barlund, Roar Høgalmen, Tine Dregelid Høyland, Cecilie Longum, Khaled Jurmy og Tina Viste Johannessen. Med på biletet er også rettleiar Kari Eldal Tvedt frå HiSF og Christian Vik frå Røde Kors Sogn og Fjordane. Frå Røde Kors sitt hovudkontor i Oslo kjem rådgjevar i seksuell helse og reglar i krig, Eirik Eide, samt rådgjevar for distriktsutvikling, Katrine Hårsaker. Røde Kors, Redningsselskapet og Norske Kvinners Sanitetsforeining er tradisjonelt institusjonar som er mottakarar av støtte frå legatet. Område eller tiltak innanfor barne- og ungdomsarbeid det er aktuelt å støtte for i legatet er: 3

4 Jonsokhelga reiste tre instruktørar og to til retteleggarar til Brcko for å bistå Brcko Røde Kors i eit lokalt kurs. Frivillige frå Brcko Røde Kors har vore i Sogn og Fjordane ved fleire høve og gjennomført opplæring i redning og søk i kursa Barmark C og B. Med utgangspunkt i det dei har lært her har dei utvikla sitt eige kurs. STOPP VALDEN AKTIVITETANE I FYLKET Dette er den aller største haldningskampanjen i Røde Kors i Sogn og Fjordane. Kampanjen er gjennomført i mange år og det er ein kampanje som blir prioritert høgt i lokalforeiningane. Det er frå lokalforeiningane stilt spørsmål om det kan vere aktuelt å flytte kampanjen frå vår til haust. Dette for å styrkje bodskapen og å ta avstand frå vald, spesielt ovanfor avgangselevane både på ungdoms- og i den vidaregåande skulen. Nokre lokalforeiningar skal difor gjennomføre kampanje i haust òg. Sentralt i kampanjen er T-skjortene med Stopp valden merket. Eit synleg prov på at ungdommen har lytta til innhaldet i kampanjen og ønskjer å forplikte seg til å ta avstand til vald. I vårt fylke er historia om Arve Beheim Karlsen sentral i haldningskampanjen. I år som tidlegare år har mor hans, Kari Beheim Karlsen møtt mange skuleklassar og delt si historie. Heile 25 lokalforeiningar deltek i kampanjen I kampanjeperioden vert det blir det delt ut 1521 T-skjorter og 1225 russemerke. To ungdomsskular får òg russemerke. Det er imponerande tal og etterlet seg eit solid inntrykk av kor god denne kampanjen er og kor sentral den er i Røde Kors sitt arbeid lokalt. TWINNING -PROSJEKTET MED BRCKO Det internasjonale samarbeidsprosjektet med Bosnisk Røde Kors i Brcko distrikt i Bosnia-Hercegovina rundar stadig viktig milepålar. Mykje er likt og mykje er ulikt Medan det i Noreg som regel er styggevêr og kaldt når ein skal ut i redning og søk, var det varmen som kanskje vart den største utfordringa for dei norsk hjelpekorpsarane, som var nedover no, med 35 grader i skuggen. Frå Brcko Røde Kors er tilbakemeldingane at dette vart ei oppleving for livet og at det hadde vore svært lærerikt. 8. MAI I SOGN OG FJORDANE På leiarsamlinga i januar vart det utforma tre hovudmål i samband med markeringa av Røde Kors-dagen i Sogn og Fjordane. 1. Å verve fleire medlemar 2. Selje lodd i Røde Kors (reise) lotteriet 3. Auke kjennskapen til aktivitetane på omsorg gjennom «Einsamkampanjen» Omlag halvparten av lokalforeiningane melde attende til distriktskontoret sine planar for markering av den Internasjonale Røde Kors dagen og dei ulike markeringane har svart på målsetningane. 364 dagar i året er organisasjonen retta mot humanitære behov og mot den eller dei som treng vår hjelp. 8. mai ønskjer vi i Sogn og Fjordane å bruke for å opne døra inn til oss, vise kven vi er, kva vi står for og kvifor vi ønskjer oss fleire medlemar og frivillige. Sjølv om det er mange som har gjort ein flott innsats, er det likevel Eid Røde Kors som får sjarmprisen i år også. Deira flotte markering saman med det offisielle Eid er heilt unikt. 4

5 FØREBU DEG PÅ TYR May-Linn Kleiven helsar på Kronprinsesse Mette-Marit. TIL GJESTEBOD PÅ SKAUGUM May-Linn Kleiven frå Viksdalen og Asif Fazli frå Førde var mellom gjestane på DD.KK.HH. Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit sitt gjestebod på Skaugum. Kronprinsparet inviterte til gjestebod tysdag 18. juni og ville snakke om «Ung einsemd», ei humanitær utfordring som Røde Kors Ungdom arbeider med. - Røde Kors-frivillige frå heile Noreg er invitert, og mellom alle desse - to frå vårt fylke, sa distriktsleiar i Sogn og Fjordane Røde Kors, Odd Erik Loftesnes. Vi er stolte over at våre ungdommar blir verdsett for det dei gjer og det dei er opptekne av. Eg trur møtet med Kronprinsparet vil bli ein stor inspirasjon for dei. Gledde seg til å møte kronprinsparet - Dette blir ei oppleving eg aldri kjem til å gløyme, strålte May-Linn. Ho er frivillig i ein aktivitet for barn og unge på Bergum mottaksenter, og i tillegg er ho tillitsvald i distriktsrådet for ungdom. - At dette verkeleg skulle hende meg, har eg tenkt mange gonger. Eg er veldig glad for å få denne sjansen og det er kjekt at så mange er så glade på mine vegne. Det er jo litt i overkant til meg å vere å gå i eit slikt fint selskap - eg som ikkje har hatt ein kjole eller eit skjørt på med sidan eg var 8 år, seier May-Linn. - Eg trudde det var nokon som tulla med meg då den første meldinga kom på telefonen om at eg var invitert til Skaugum seier Asif. Asif er flyktningguide og frivillig på Røde Kors Ungdom sin aktivitet på Bergum. No er eg skikkeleg glad, så glad som eg knapt har vore nokon gong. Det var flott å få høgtidleg invitasjon med kronprinsparet sitt merke på. For meg som var ein foreldrelaus gategutt er det nesten uverkeleg at eg skal få prate med Kronprinsen. Eg håpar eg får høve til å fortelje han at ein kan vere eit positivt menneske for andre, sjølv om ein har hatt ein vanskeleg start på livet sitt, sa Asif. I sin finaste stas vart May-Linn og Asif ønska velkomne av kronprinsparet og Asif fekk snakke med kronprinsen. Han syntes eg var ein sterk, ung mann og ba meg fortsette å vere den eg er. Han snakka med meg i nesten ti minutter, avslutta Asif stolt. I slutten av oktober får Røde Kors i Sogn og Fjordane sett beredskapen skikkeleg på prøve. Den nasjonale beredskapsøvinga TYR er lagt til Ytre Sogn, og vil utfordre både redningstenesta og anna katastrofeberedskap i regionen. Hovedredningssentralen, redningshelikopter, politiet, heimevernet, sivilforsvaret, kommunane, brann-og helsevesenet, Røde Kors og fleire andre skal testast på samvirke. Kven kan delta: Alle Røde Korsressursar i Ytre Sogn kan bli utfordra. Mannskap i tilstøytande regi-onar eller spesialkompetanse i distriktet må kanskje supplere. Beredskapsleiinga på distriktsnivå kan måtte bistå. Førebuing: Gå gjennom varslingsrutiner og ressursar på eige nivå. Informer arbeidsgjevar på førehand at ein kan bli innkalla som frivillig i den nasjonale rednings- og beredskaps-øvinga TYR Be samtidig på om å få fri med lønn på det aktuelle tidspunkt. OPNINGSTIDER VED DISTRIKTSKONTORET I SOMMAR Med unnatak av veke 29 vil det vere tilsette tilstades ved distriktskontoret i heile sommar. Nokre av desse vekene vil det berre vere ein eller to tilstades, og med sommarleirar og anna aktivitet i gong, kan det vere trong for å reise ut frå kontoret for å handtere ulike oppgåver. Fører det til at kontoret vert ubemanna vil det bli hengt opp ein plakat på døra som informerer om kva tid ein er attende. Har de ærend på distriktskontoret i denne perioden kan de gjerne ta ein telefon på førehand for å sikre dykk at det er nokon tilstades. Sentralbordet har oversyn over kven som er tilstades til ei kvar tid, men dei vekene dette er mest aktuelt kan de òg ringe direkte til desse for å få ei avklaring; Veke 27: Bente Nilsen tlf Veke 28: Reidun Sørefjord tlf Veke 29 og 30: Dag Hovland tlf Vi nyttar høvet til å ynskje dykk ein rettleg god sommar! Følg oss på Twitter Lik oss på Facebook Bli med oss på heimesidene 5

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Kjenner du deg einsam

Kjenner du deg einsam Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 2 - april 2013 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Rapport Camp Svalbard vinter 2015

Rapport Camp Svalbard vinter 2015 Rapport Camp Svalbard vinter 2015 Side 2 av 5 Innleiing Camp Svalbard vinter starta som eit prøveprosjekt mellom Longyearbyen Lokalstye, enhet barn og unge (LL), Arktisk Naturguide (ANG) og Longyearbyen

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 215 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 215 i, og Framtidsfylket AS Postboks 6 684 Førde Tlf. 91321392 post@framtidsfylket.no

Detaljer

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Av Eli Gunnvor Grønsdal Då Tehmina Mustafa kom til Noreg, som nyutdanna lege, fekk ho melding om å ta utdanninga på nytt. Ho nekta. I dag er ho professor i

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Dato: 29.02.2012 Ansvarlig: TSH Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Unge funksjonshemmede takkar for høvet til å kommentera departementet sitt framlegg

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer