kr ,- Til topps 2 Feriefryd 2 Barnepanel 2 Sparebankstiftinga 3 Holst Legat 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kr 268 000,- Til topps 2 Feriefryd 2 Barnepanel 2 Sparebankstiftinga 3 Holst Legat 3"

Transkript

1 Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 3 - juni 2013 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino i 1859 INNSAMLING TIL SYRIA Den nasjonale mobiliseringa har fram til no henta inn noko over 1, 9 millionar til Syria. Innsamlinga til Syria er avslutta i vårt fylke og i følge dei rapportane som lokalforeiningane har sendt inn til distriktskontoret har Sogn og Fjordane Røde Kors samla inn snart kroner. Og det kjære Røde Kors vener, er eit svært godt resultat. Kvifor lukkast vi I dette fylket veit vi at det ikkje finns noko quick fix. Skal vi samle inn pengar må det gjerast på den grundige og arbeidssame måte - frå hand til bøsse. På bildet er Alvhild Styve, tolmodig sat ho i døropninga på Sparkjøp i Førde i fleire timar og bad om folk si støtte til dei borgarkrigsråka i Syria. Slik blir det smålotne stort og mektig. For det er mange som henne, som har brukt tolmod og tid, nettopp fordi det gir meining å gje naudhjelp. kr ,- Den humanitære katastrofen held fram Konflikten som starta for over to år sidan, har ført til eit total samanbrot i sivilt og offentleg samfunn. Helsevesenet i Syria er i ferd med å kollapse. Meir enn halvparten av Syria sine sjukehus er skada og ein tredjedel er totalt øydelagde. Tal drepne i konflikten stig kvar dag. Syrian Observatory for Human Rights seier at tal døde har runda Røde Kors fryktar store mørketall. Vår innsats er viktg for Syria Halvmåle sitt arbeid. Takk til alle som var med på innsamlingsaksjonen. Innhald: side Til topps 2 Feriefryd 2 Barnepanel 2 Sparebankstiftinga 3 Holst Legat 3 Studentar i Akrivt val 3 Stopp vald 4 Twinning og Brcko 4 Gjestebod på Skaugum 5 TYR 5 Sogn og Fjordane Røde Kors Langebruvegen 28 Faktura adresse: Tlf: E-post: Bank: FØRDE Postb Faks: Org.nr: NO Trondheim

2 TIL TOPPS-LYKKE For sjette gong arrangerer Norges Røde Kors med samarbeidspartar Noregs sprekaste integrerings tiltak. D-råd omsorg hadde som mål at Sogn og Fjordane skulle ha 100 deltakarar med på toppen av Galdhøpiggen og slik vart det. - Det er vellukka kvar gong, men årets tur var likevel spesiell, seier Bente Nilsen på distriktskontoret. Det var så mange ting som klaffa ilag; Arrangementet var godt organisert, sola som kom når vi sto på toppen, den trygge og hyggelege transporten til og frå, og ikkje minst avslutningsmåltidet på Grotli Høgfjellshotell. Men det aller beste, er nok humoren - latteren og alt det løgne som hender når så mange folk frå ulike nasjonar går saman på tur. Topp motiverte frivillige Det er dei mange frivillige som går saman med gjestane våre, som gjer turen til Galdhøpiggen muleg for mange. Turen er tøff og krevjande og då er det avgjerande å kunne ha trygge turkameratar som veit kva som skal til for å komme vidare, over kneika og opp til toppen. Nokre av dei frivillige melder seg kvart år, og er like sikre på at dei skal gå neste år òg. Det som ser ut til å bli ein trend, er at turgjestar som har hatt gode opplevingar på til topps kjem attende og vil bli frivillige i Røde Kors. Ringar i vatn For Røde Kors i Sogn og Fjordane har det å skape varige lokale nettverk og vennskap gjenom naturopplevingar, vore ei viktig drivkraft. Fleire lokalforeiningar har gjenomført turar i eigen nær-natur og har opna opp for at nye innbyggarar kan bruke naturen også etter at turen til Galdhøpiggen er gjennomført. I år er det Gloppen Røde Kors som har utmerka seg. Dei har gjenomørt fleire lokale turer og fekk næringsliv, med Sogn og Fjordane Energi i spissen til å gi støtte til sko. Når vi veit kor viktig skotøy er for vandring i fjellet, er dette ei solskinshistorie. Rundt 20 personar frå Gloppen deltok, alle med nye og gode fjellsko. Og så - Vikane Røde Kors Hjelpekorps Det er andre året at korpset stiller mannsterke som sanitetsvakter langs løypa opp til toppen. Når vi les mannskapslistene er det to karar som er i fjellet både fredag og laurdag. Takk til alle desse som på ein trygg og god måte passa på og hjelpte dei få som måtte snu. FERIE FRYD Familieopphaldet på Haugland starta måndag 24. juni med 38 vaksne og 70! barn. Det er eit imponerande stykke logistikk og ein har greidd å utnytte all kapasitet. Opp til 12 frivillige ferievertar er på plass. Ein god kombinasjon av nye og erfarne frivillige. Ny leirsjef er Birgitte Nerland og ho har fylt sin forgjengar sine fotspor svært godt. Ein stor del av gjestane i år er annanspråklege og mange snakkar ikkje så godt norsk. Det forsterkar den store fordelen med frivillige som snakkar fleire språk og som kan kommunisere på ein heilt anna måte det som er viktige for ein god dialog mellom vertskap og gjest. Opphaldet byggjer på kjende rammer, som ein har god erfaring med og som ligg godt tilrette for ute på Haugland. Som vanleg registrerer vi god stemning mellom dei frivillige, mellom gjestane og mellom frivillig og gjest. I år er det ein del einslege mødrer med barn, og som ei av desse sa; - Dette er den einaste ferien for oss. Vi har det så bra. heime på Eid der vi bur er det ikkje så mange som snakkar Tigrinja (Eritrea), men her er det fleire som snakkar same språk som eg. Det har blitt mykje dameprat med kaffi om kveldane og det er så bra! Ungdomsleiren vert arrangert i neste veke og barneleiren i veke 29. FRIVILLIG TIL PROSJEKT D-råd omsorg ønskjer å fjølge opp Barnekonvensjonen i praksis ved å opprette Barnepanel. At barn skal bli høyrde og få ein sjanse til å medverke er ein sentral del av barnekonvensjonen. Barn i alderen år og som er i ein sårbar livssituasjon skal sjølve få sette ord på kva for behov dei har. D-råd omsorg ønskjer seg frivillige som vil delta i prosjektet. Prosjektet skal starte i Nordfjord. I samarbeid med helsesøster skal dei finne barn som kan delta i eit slikt panel. Røde Kors skal utarbeide guidar og retningsliner for samtalane. Dette er eit prosjekt som skal utvikle seg sjølv og som skal gi Røde Kors ny innsikt i barns oppvekst. Ta kontakt med Bente Nilsen ved distriktskontoret om dette freistar å delta i. 2

3 Utdanning til elevar/studentar utan økonomiske midlar, kriminalitetsførebygging blant barn og unge, fysisk og psykisk utviklingshemma, vanskelegstilte barn og ungdom og forskning på t.d. vanskelegstilte barn og ungdom. Sogn og Fjordane Røde Kors takkar hjarteleg for støtta som bidreg til mange minnerike og gode opplevingar i sommar! SJUKEPLEIE-STUDENTAR OG RØDE KORS Ni sjukepleiarstudentar gjennomførte i mai/juni 2013 prosjektet Aktiv Val. Temaet er seksuell helse, og målgruppa var elevar i ungdoms- og vidaregåande skule. Programmet Aktivt val er utvikla i Røde Kors og er eit viktig satsingsområde i Røde Kors Ungdom i Sogn og Fjordane. PENGANE FRÅ SPAREBANKSTIFTINGA Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane valde denne våren å gje Sogn og Fjordane Røde Kors eit tilskot på kroner ,-. Rammetilskotet, som skal fordelast ut til lokalforeiningane og til felles prosjekt, er om lag på storleik med den summen som det vart søkt om. Pål Fidjestøl i Sparebankstiftinga fortalte til lokale media at han får gledeshyl i retur på e-postar med tildelingar. Totalt skal vi dele ut 12,5 millionar kroner til allmennyttige føremål i år, så det er framleis litt igjen på konto etter at vi deler ut desse fem, seier Fidjestøl. Røde Kors er ein av dei som verkeleg kan juble over tildelingane. I tillegg er idretten godt representert. Vi har alt ifrå toppidrett til breiddeidrett, så det er vi nøgde med. Men vårens vinnar er nok Røde Kors som får , seier Fidjestøl. Bente Halvorsen, tilretteleggar i omsorg, har samordna søknadane frå lokalforeiningane og distrikt. Ho seier i ein kommentar at det er bra for lokalforeiningane, som no kan skape gode aktivitetar og i tillegg har fått investerings midlar som m.a. skal gå til samband og utstyr. Vi blir betre på beredskap og aktivitetane blir meir føreseielege når økonomien er ordna. Ein god andel av tilskotet er sett av til dei humanitære ferieleirane våre og Til topps. Vi rettar ein stor takk til Stiftinga og Pål Fidjestøl for det gode samarbeidet. REIDAR OG GUNNAR HOLSTS LEGAT Sogn og Fjordane fekk ,- i støtte frå Holsts legat til ferieleirane! Legatet har som houdformål å yte støtte til tiltak som er retta mot barne- og ungdomsarbeid for å betre oppvekstvilkåra og livskvaliteten til barn og unge. Prosjektet inngjekk i emne Helsefremjande og førebyggande arbeid. Dette emnet er ein del av Bachelorutdanninga i sjukepleie ved HiSF. Studentane gjennomførte instruktørkurs og deretter reiste rundt fylket på kryss og tvers, frå Årdal til Måløy, og besøkte til saman 25 skuleklassar. I juni presenterte dei arbeidet for medstudentar og tilreisande frå landssekretariatet til Røde Kors Ungdom. På biletet ser vi følgjande studentar som var med i prosjektet: Marita Monsen, Katrine S. Berge, Elise Kvamme, Jørgen Hjertholm, Anne S. Barlund, Roar Høgalmen, Tine Dregelid Høyland, Cecilie Longum, Khaled Jurmy og Tina Viste Johannessen. Med på biletet er også rettleiar Kari Eldal Tvedt frå HiSF og Christian Vik frå Røde Kors Sogn og Fjordane. Frå Røde Kors sitt hovudkontor i Oslo kjem rådgjevar i seksuell helse og reglar i krig, Eirik Eide, samt rådgjevar for distriktsutvikling, Katrine Hårsaker. Røde Kors, Redningsselskapet og Norske Kvinners Sanitetsforeining er tradisjonelt institusjonar som er mottakarar av støtte frå legatet. Område eller tiltak innanfor barne- og ungdomsarbeid det er aktuelt å støtte for i legatet er: 3

4 Jonsokhelga reiste tre instruktørar og to til retteleggarar til Brcko for å bistå Brcko Røde Kors i eit lokalt kurs. Frivillige frå Brcko Røde Kors har vore i Sogn og Fjordane ved fleire høve og gjennomført opplæring i redning og søk i kursa Barmark C og B. Med utgangspunkt i det dei har lært her har dei utvikla sitt eige kurs. STOPP VALDEN AKTIVITETANE I FYLKET Dette er den aller største haldningskampanjen i Røde Kors i Sogn og Fjordane. Kampanjen er gjennomført i mange år og det er ein kampanje som blir prioritert høgt i lokalforeiningane. Det er frå lokalforeiningane stilt spørsmål om det kan vere aktuelt å flytte kampanjen frå vår til haust. Dette for å styrkje bodskapen og å ta avstand frå vald, spesielt ovanfor avgangselevane både på ungdoms- og i den vidaregåande skulen. Nokre lokalforeiningar skal difor gjennomføre kampanje i haust òg. Sentralt i kampanjen er T-skjortene med Stopp valden merket. Eit synleg prov på at ungdommen har lytta til innhaldet i kampanjen og ønskjer å forplikte seg til å ta avstand til vald. I vårt fylke er historia om Arve Beheim Karlsen sentral i haldningskampanjen. I år som tidlegare år har mor hans, Kari Beheim Karlsen møtt mange skuleklassar og delt si historie. Heile 25 lokalforeiningar deltek i kampanjen I kampanjeperioden vert det blir det delt ut 1521 T-skjorter og 1225 russemerke. To ungdomsskular får òg russemerke. Det er imponerande tal og etterlet seg eit solid inntrykk av kor god denne kampanjen er og kor sentral den er i Røde Kors sitt arbeid lokalt. TWINNING -PROSJEKTET MED BRCKO Det internasjonale samarbeidsprosjektet med Bosnisk Røde Kors i Brcko distrikt i Bosnia-Hercegovina rundar stadig viktig milepålar. Mykje er likt og mykje er ulikt Medan det i Noreg som regel er styggevêr og kaldt når ein skal ut i redning og søk, var det varmen som kanskje vart den største utfordringa for dei norsk hjelpekorpsarane, som var nedover no, med 35 grader i skuggen. Frå Brcko Røde Kors er tilbakemeldingane at dette vart ei oppleving for livet og at det hadde vore svært lærerikt. 8. MAI I SOGN OG FJORDANE På leiarsamlinga i januar vart det utforma tre hovudmål i samband med markeringa av Røde Kors-dagen i Sogn og Fjordane. 1. Å verve fleire medlemar 2. Selje lodd i Røde Kors (reise) lotteriet 3. Auke kjennskapen til aktivitetane på omsorg gjennom «Einsamkampanjen» Omlag halvparten av lokalforeiningane melde attende til distriktskontoret sine planar for markering av den Internasjonale Røde Kors dagen og dei ulike markeringane har svart på målsetningane. 364 dagar i året er organisasjonen retta mot humanitære behov og mot den eller dei som treng vår hjelp. 8. mai ønskjer vi i Sogn og Fjordane å bruke for å opne døra inn til oss, vise kven vi er, kva vi står for og kvifor vi ønskjer oss fleire medlemar og frivillige. Sjølv om det er mange som har gjort ein flott innsats, er det likevel Eid Røde Kors som får sjarmprisen i år også. Deira flotte markering saman med det offisielle Eid er heilt unikt. 4

5 FØREBU DEG PÅ TYR May-Linn Kleiven helsar på Kronprinsesse Mette-Marit. TIL GJESTEBOD PÅ SKAUGUM May-Linn Kleiven frå Viksdalen og Asif Fazli frå Førde var mellom gjestane på DD.KK.HH. Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit sitt gjestebod på Skaugum. Kronprinsparet inviterte til gjestebod tysdag 18. juni og ville snakke om «Ung einsemd», ei humanitær utfordring som Røde Kors Ungdom arbeider med. - Røde Kors-frivillige frå heile Noreg er invitert, og mellom alle desse - to frå vårt fylke, sa distriktsleiar i Sogn og Fjordane Røde Kors, Odd Erik Loftesnes. Vi er stolte over at våre ungdommar blir verdsett for det dei gjer og det dei er opptekne av. Eg trur møtet med Kronprinsparet vil bli ein stor inspirasjon for dei. Gledde seg til å møte kronprinsparet - Dette blir ei oppleving eg aldri kjem til å gløyme, strålte May-Linn. Ho er frivillig i ein aktivitet for barn og unge på Bergum mottaksenter, og i tillegg er ho tillitsvald i distriktsrådet for ungdom. - At dette verkeleg skulle hende meg, har eg tenkt mange gonger. Eg er veldig glad for å få denne sjansen og det er kjekt at så mange er så glade på mine vegne. Det er jo litt i overkant til meg å vere å gå i eit slikt fint selskap - eg som ikkje har hatt ein kjole eller eit skjørt på med sidan eg var 8 år, seier May-Linn. - Eg trudde det var nokon som tulla med meg då den første meldinga kom på telefonen om at eg var invitert til Skaugum seier Asif. Asif er flyktningguide og frivillig på Røde Kors Ungdom sin aktivitet på Bergum. No er eg skikkeleg glad, så glad som eg knapt har vore nokon gong. Det var flott å få høgtidleg invitasjon med kronprinsparet sitt merke på. For meg som var ein foreldrelaus gategutt er det nesten uverkeleg at eg skal få prate med Kronprinsen. Eg håpar eg får høve til å fortelje han at ein kan vere eit positivt menneske for andre, sjølv om ein har hatt ein vanskeleg start på livet sitt, sa Asif. I sin finaste stas vart May-Linn og Asif ønska velkomne av kronprinsparet og Asif fekk snakke med kronprinsen. Han syntes eg var ein sterk, ung mann og ba meg fortsette å vere den eg er. Han snakka med meg i nesten ti minutter, avslutta Asif stolt. I slutten av oktober får Røde Kors i Sogn og Fjordane sett beredskapen skikkeleg på prøve. Den nasjonale beredskapsøvinga TYR er lagt til Ytre Sogn, og vil utfordre både redningstenesta og anna katastrofeberedskap i regionen. Hovedredningssentralen, redningshelikopter, politiet, heimevernet, sivilforsvaret, kommunane, brann-og helsevesenet, Røde Kors og fleire andre skal testast på samvirke. Kven kan delta: Alle Røde Korsressursar i Ytre Sogn kan bli utfordra. Mannskap i tilstøytande regi-onar eller spesialkompetanse i distriktet må kanskje supplere. Beredskapsleiinga på distriktsnivå kan måtte bistå. Førebuing: Gå gjennom varslingsrutiner og ressursar på eige nivå. Informer arbeidsgjevar på førehand at ein kan bli innkalla som frivillig i den nasjonale rednings- og beredskaps-øvinga TYR Be samtidig på om å få fri med lønn på det aktuelle tidspunkt. OPNINGSTIDER VED DISTRIKTSKONTORET I SOMMAR Med unnatak av veke 29 vil det vere tilsette tilstades ved distriktskontoret i heile sommar. Nokre av desse vekene vil det berre vere ein eller to tilstades, og med sommarleirar og anna aktivitet i gong, kan det vere trong for å reise ut frå kontoret for å handtere ulike oppgåver. Fører det til at kontoret vert ubemanna vil det bli hengt opp ein plakat på døra som informerer om kva tid ein er attende. Har de ærend på distriktskontoret i denne perioden kan de gjerne ta ein telefon på førehand for å sikre dykk at det er nokon tilstades. Sentralbordet har oversyn over kven som er tilstades til ei kvar tid, men dei vekene dette er mest aktuelt kan de òg ringe direkte til desse for å få ei avklaring; Veke 27: Bente Nilsen tlf Veke 28: Reidun Sørefjord tlf Veke 29 og 30: Dag Hovland tlf Vi nyttar høvet til å ynskje dykk ein rettleg god sommar! Følg oss på Twitter Lik oss på Facebook Bli med oss på heimesidene 5

Sjarmerande vinnar 2 Julevask 2 Positivt om skatt 2 Julegleder 2 Innsamling Filippinene 3 Resultat 3 Middag for ei god sak 4

Sjarmerande vinnar 2 Julevask 2 Positivt om skatt 2 Julegleder 2 Innsamling Filippinene 3 Resultat 3 Middag for ei god sak 4 Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 6 - desember 2013 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka

Detaljer

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars.

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 2 - april 2012 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane.

Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors nr. 3 juli 2011 tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE Nr. 1 2010 15. årgang God påske! Ordføraren har ordet Me har hatt ein litt merkeleg vinter. Ein av det gode, gamle slaget når det gjeld temperatur, men

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane. Rapport frå studietur 30. sept. 4. okt. 2013. www.sfj.no

Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane. Rapport frå studietur 30. sept. 4. okt. 2013. www.sfj.no Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane Rapport frå studietur 30. sept. 4. okt. 2013 www.sfj.no Innhold Innleiing... 2 Dag 1 i Venlo: tysdag 1.oktober... 3 Dag 2 i Venlo: onsdag 2.oktober...

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Politikarane tok over

Politikarane tok over Vi hadde lyst til å gjera noko artig med ordførarkandidatane, samstundes som dette er eit høve til å synleggjera korleis vi tenkjer og prioriterer ONSDAG 19. AUGUST 2015 NR. 90 43. årgang Laussal kr 25,-

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul!

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul! LUSTRA Nr. 2 2013 KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE 18. årgang nytt God jul! Ordføraren har ordet Det har også dette halvåret vore aktive månader i kommunal regi, me har feira 50-årsjubileet

Detaljer

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden.

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Innhald Oppsummering av dei viktigaste funna... s. 3 Politiske tilrådingar... s. 3

Detaljer

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Stiftsnytt www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Miljø Stiftsnytt nr 1 - juni 2007 Eit informasjonsblad frå Bjørgvin bispedøme Innhald Fem heile dagar... side

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013 KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013 Solveig Bertine Tangen 100 år! ordførar Bernhard Riksfjord var blant dei mange gratulantane side 14 Aukra er avhengig av utanlandsk arbeidskraft

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 2014 i Trondheim, Bergen og Oslo Framtidsfylket AS Postboks 600 6804

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 1 ÅRSMELDING Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 Ida er ein av våre flinke ungdommar frå Naustdal. Ho har laga dette framsidebiletet, og bilde under opning av årsmøte PÅ SIDE 2 FINN DU

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44 TEMA: Ungdom FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar TEMA Nordfjord folkehøgskule med i eit spennande prosjekt DETTE VAR VI

Detaljer

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006 Nr. 3-2006 B Sunn Møring Hjelp til sjølvhjelp Av og på med kleda. Om att og om att. Intensiv motorisk trening kan verkeleg setje tolmodet på prøve. Audiopedagogen Sverre Sundsvoll side 6-7 side 12-13 side

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer