L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D"

Transkript

1 PASTE - JUNI 2012_Layout Side 1 J U N I L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D Bildet illustrerer en del av fremtiden for den kommende generasjon. LES OM: Hensikten med å være fagorganisert Diplomutdeling/- motivasjonsskapende Byggmester refser holdninger til yrkesfag Praksisbrevordningen NVU-konferanse Universitetet i Agder Lærere utsatt for vold Blakstadmodellen Vil kutte kontingentfradraget Hvordan står det til med utdanningsinstitusjonene.

2 PASTE - JUNI 2012_Layout Side 2 Innholdsfortegnelse Leder n Leder Redaktøren har ordet Hensikt i å være fagorganisert Innmelding i LY Mer om fagskole Diplomutdeling Refser holdninger NVU-konferansen Praksisbrevordningen Vold på arbeidsplassen Søvnproblemer Vil kutte kontingentfradrag Blakstadmodellen Hjemmeundervisning Ferie og sykdom Hva er voksenpedagogikk Det muntre hjørne Viktige navn og adresser Gjensidige bank Redaktør: Idar R Andersen Telf Layout: Copyright Grafisk Design Trykk: Kraft Digital print AS Opplag: 700 eks. Årets lønnsoppgjør Streik i Stat og Kommune er resultatet av årets lønnsoppgjør i offentlig sektor. Etter et tilfredsstillende oppgjør i det private har regjeringen nå skrudd pengekranen igjen. At det private tilgodesees med et godt oppgjør skal de offentlig ansatte betale for. Slik er det å forstå regjeringens syn på lønnsoppgjøret i offentlig sektor. At regjeringen samtidig sier at offentlig sektor er for stor og for kostbar er ikke til å misforstå. Men er dette måten å redusere det offentlige pengeforbruket på? I skrivende stund er streiken kraftig opptrappet. Og som vanlig er det den tredje part som rammes hardest. Skoler, barnehager og renovasjon er av de viktige områdene som blir berørt og som setter store deler av samfunnet ut av spill. Det er vanskelig å forstå at et moderne samfunn som Norge kan havne i en slik situasjon. Like vanskelig er det å forstå at en ansvarlig regjering som ønsker vekst og utvikling i offentlig sektor viser så lite vilje til å komme sine egne i møte som det i årets lønnsoppgjør kan vises til. Kanskje er signalene fra regjeringen at det offentlige må privatiseres i enda større grad. Som fagforbund opplever vi i større og større grad at ansatte i skoleverket slutter i det offentlige og finner seg langt bedre til rette i det private. En skremmende utvikling dersom regjeringen ikke ønsker at offentlig skolevesen skal bli som det private. Bedre lønnet lærere og bedre tilbud til elevene. Forsidefoto: Jan Omdal Ole Johnny Fagerlid Forbundsleder 2

3 PASTE - JUNI 2012_Layout Side 3 Redaktøren har ordet: IDAR R. ANDERSEN Som redaktør for blad nr. 1 i år 2012 vil jeg atter komme med noen synspunkter og spørsmål til dere som lesere av LY-NYTT. Vi så i forrige blad nr. 1 for året 2012 at to nye medlemmer bidro til stoff for bladet. Universitetet i Agder bidro igjen med Storyline og kunnskaper på nettbasert undervisning og hele verden som klasserom. Her begynner vi å få stadig flere medlemmer til å skrive. Dette er meget positivt, og vi ønsker flere bidrag fra dere som LY medlemmer. Året 2011 gav oss store utfordringer for å få LY-NYTT til å bli lesbart for medlemmene. Vi vil i dette bladet markere Byggteknikk på Blakstad vgs som nå går i medvind med historisk søknad til bygg - fagene, interesse for Blakstadmodellen, passivhus, kompetanseløft, 90 % fikk lærlingeplass og mange ut i jobb. De som ikke har fått jobb sliter med høyt fravær sier leder for opplæringskontoret. En opplevelsestur til Kina måtte vi avlyse til tross for at vi flere ganger hadde avertert i bladet og på LY sin hjemmeside. Det er da en relativt kostbar tur, men det var lagt inn mange fine opplevelser som tross alt koster penger. Har dere som medlemmer synspunkter på denne turen eller eventuelt andre turer så kan vi formidle dette videre dersom interesse. Utviklingen i videregående skoler, høgskoler og universiteter tilsier en enorm omstilling for lærerstaben i frem - tiden. Jeg har forsøkt å synliggjøre litt av dette i tidligere blader med f.eks: Ubrente lærere, mer praksis i skolene for å motvirke frafall, hva fremmer læring, om stress, hersketeknikker, adferds problemer i skolen, nye videregående skoler med over 1000 elever i en spesiell aktiv alder, hele verden som klasserom, gratis forelesninger på nett, IKT og fremtiden. Vold og trusler i videregående skoler. Vi leser at lærene har for lite å stille opp med mot vold og trusler fra elevene. Vi kan lese om lærere som får stoler, steiner og bøker kastet etter seg av elever, eller som blir slått eller sparket. Det ser ut som om vold som utøves av elever mot lærere ikke har minsket de senere årene. I følge loven har lærere ikke lov til å holde igjen en elev, de har ikke lov til å legge hånd på en elev, unntatt i de tilfeller der det kan bevises at dette var i selvforsvar. De har heller ingen reaksjonsmulig - heter mot elever som virker truende. For et år siden ble to lærere stilt for retten av arbeidsgiveren etter å ha havnet i håndgemeng med utagerende elever. Ifølge dem selv handlet de i selvforsvar, og begge ble frikjent. Det rapporteres inn voldsepisoder hvert år, men det fryktes at mørketallene er store. Mange lærere synes det er problematisk å melde fra om hendelser. Det kan se ut som om lover og regler nå er på elevenes premisser. Vi ser at mange elever utredes for ADHD, syndrettes syndrom m.m. og alle kan bli plassert i en klasse på 15 elever der halvparten av elevene er blitt utredet for ett eller annet. Planlegger økte krav til lærerne. Regjeringen vil ha slutt på at musikk - lærerne stepper inn i mattetimene, og at mattelærerne vikarierer i norsk, men kommunene mener at lærerkabalen ikke vil gå opp hvis lærerkravene skjerpes. I dag finnes det ikke noe krav til at læreren kan det faget han/hun underviser i. Dette mener regjeringen er uholdbar. Det legges frem en stortingsproposisjon med forslag om å innføre krav til lærernes kompetanse for å undervise. Spesielt skjerpes kravene for å undervise i matte, norsk og samisk, men kommunene er svært negative til forslaget. I min tid som lærer(33år) hadde jeg opp til 15 forskjellige fag som jeg på utrolig kort varsel måtte lese meg opp til og presentere for voksne mennesker. I starten fra hadde jeg 11 forskjellige fag og 150 % stilling. En uutholdelig situasjon som gikk over etter hvert som teknikk i pedagogikk ble innøvd. Så ble det tak på overtiden til 120 % som også ble forbigått. Hvordan har nye lærere det i dagens skoler med skoletrøtte elever med forskjellig bakgrunn og oppvekst? Hvordan blir nye lærere tatt i mot i skolene? Har ting blitt bedre eller verre? Send meg noen ord fra din hverdag og din skole positive ting eller ting som kan forbedres. Mobil:

4 PASTE - JUNI 2012_Layout Side 4 Hensikt i å være fagorganisert? Feilutbetaling av delvis lønn over tre år. Selve saken: 1. Lønnskontoret ved skolen hadde fått beskjed om å stoppe utbetaling av kr 300,- pr mnd. i lønn. 2. Skattedirektøren hadde fått beskjed om dette. 3. Jeg som lønnsmottaker hadde ikke fått beskjed, og levde i god tro om at det var en avtale om lønn for TV og VO ved den maritime høgskolen. 4. Etter tre år og av daværende rektor fikk jeg beskjed om å tilbakebetale for feil som skolen hadde gjort. 5. En kollega av meg som også var utdannet jurist mente at så enkelt var det ikke når feilen lå på skolen sin side. I den ansattes ansettelsesavtale kan det stå at arbeidsgiver, ved feilutbetaling, har rett til å foreta lønnstrekk den påfølgende måned. Er dette tilstrekkelig for at skolen uten varsel kan trekke i vedkommende lønn? Det ble i utgangspunktet i mitt tilfelle ikke trukket i lønnen. Adgangen til lønnstrekk er uttømmende regulert i arbeidsmiljøloven Uttømmende vil si at det ikke er adgang til lønnstrekk i tilfeller som ikke står opplistet i loven. Dette er igjen begrunnet i hensynet til arbeidstakerne, disse skal motta sin lønn mest mulig ubeskåret, slik at den kan beregnes i forkant. I arbeidsmiljøloven heter det blant annet at arbeidsgiver kan gjennomføre trekk i den ansattes lønn når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale. Bestemmelsen tolkes strengt, slik at en generell avtaleklausul i selve ansettelsesavtalen, ikke uten videre er tilstrekkelig. Dersom arbeidstakeren etter feilutbetalingen ikke erkjenner eller samtykker i at arbeidsgiver har slik trekkadgang vil en forhåndsavtale ikke være gyldig. I slike tilfeller må arbeidsgiver inngå en ny avtale om trekk med arbeidstakeren etter at selve feilutbetalingen har funnet sted. Jeg i dette konkrete tilfellet kunne da ikke erkjenne eller samtykke i adgangen til å trekke i lønnen, og det ble selvsagt heller ikke gjort. I tillegg skulle trekk i lønn på grunnlag av en slik skriftlig avtale bli begrenset til den del av kravet som oversteg det jeg med rimelighet trengte til underhold for meg og min husstand. En slik vurdering måtte bli relativt skjønnsmessig, og ville blant annet avhenge av størrelsen på min lønn, samt husstandens økonomiske forhold som sådan. Her skjedde ingen ting i mitt tilfelle. I et arbeidsforhold generelt heter det at da gjelder et prinsipp, om ytelse mot ytelse. Arbeidstaker mottar lønn for utført arbeid. Dersom arbeidstaker ikke møter på jobb, enten det er som følge av lovlig eller ulovlig fravær, så har denne ikke krav på lønn. Arbeidsgiver utbetaler bare lønn for de dager arbeidstaker har vært på arbeid. Det innebærer altså ikke trekk i lønn å ikke utbetale lønn for de dager arbeidstaker ikke har arbeidet. Her var det ikke snakk at jeg ikke hadde vært på jobb. Heller det motsatte med mye ekstra overtid var mitt tilfelle. Jeg tok da kontakt med LY sentralt som kjørte saken videre gjennom advokat i YS. Vi vant selvsagt saken, og skolen måtte henlegge hele kravet etter et 6 siders langt brev fra YS sitt advokatfirma. Saksgangen fra skolens side tok lang tid, men til slutt gav de etter når det forelå et tettskrevet skriv fra vår advokat i YS. Det er i slike tilfeller at en ser nytten av å være fagorganisert. Dette har kun skjedd en gang i min tid som fagorganisert, men da var det trygt å ha LY organisasjonen i ryggen, og som sto på for meg som medlem. Saken fra høgskolens side ble henlagt i taushet. Tekst: Idar R Andersen Innmelding i : Lærernes Yrkesforbund, Lakkegata 3, 0187 Oslo. Bruk skjemaet nedenfor for å melde deg inn i LY. Personalopplysning: Fornavn Etternavn Adresse Postnr./sted Fødselsdato Telefon/Mobil E-postadresse Arbeidsgiver/trekksted: Navn Adresse Postnr./sted Arbeidssted: Navn på skole/bedrift Adresse Postnr./sted Telefon

5 PASTE - JUNI 2012_Layout Side 5 Mer om Fagskole - en yrkesrettet utdanning Fagskole vs Høyere utdanning. Det som skiller en fagskoleutdanning fra høyere studier er at den er kortere. Den må minst være et halvt år og maks to år. En fagskoleutdanning behøver heller ikke å være forskningsbasert. Fordelen med en slik utdanning er at den skal gi deg yrkeskompetanse som kan tas i bruk direkte slik at du ikke behøver ytterlige opplæringstiltak når du kommer ut i arbeidslivet. Betegnelsene fagskole og fagskoleutdanning kan bare benyttes om utdanninger og tilbydere som er godkjent etter fagskoleloven. Videreutdanning. Med en Teknisk Fagskolebakgrunn eller kanskje også et fagbrev så har du en utmerket mulighet til å videreutdanne deg til f.eks ingeniør. Du stiller veldig sterkt på arbeidsmarkedet med yrkeskombinasjonen fagtekniker og ingeniør. Med et teknisk grunnlag fra fagskolen din så kan du ta ingeniørstudiet på kun to år. I og med at tidligere fagskolestudenter har den verdifulle praktiske erfaringen som andre studenter ofte mangler, så blir de i veldig mange tilfeller de beste ingeniørstudentene og de som først får seg jobb etter endt utdanning. Fagskoleutdanning. Det er mange grupper som kan bli godkjent som fagskoleutdanning hvis kvaliteten er bra nok, nedenfor ser du eksempel på noen av disse hovedgruppene: 2-årig yrkesrettet teknisk utdanning som de tidligere tekniske fagskolene tilbyr. Utdanningen bygger på aktuelt fagbrev og praksis i minst ett år etter læretiden. Det er i hovedsak fylkeskommuner som er eiere. Maritim utdanning, d.v.s teoretisk utdanning til maritime sertifikater. Utdanningen bygger på fagbrev i maritime fag. Utdanningen gis av fylkeskommunale aktører. Videreutdanning av helse- og sosialpersonell for personer med helse- og sosialfaglig yrkesutdanning fra videregående. Tilbys både av fylkeskommunen og private aktører. Bibelskoleutdanning. Bibelskolene drives oftest av menigheter, egne stiftelser og religiøse organisasjoner. Kunstutdanning som gis av kunst skoler hvor det normalt er opptaksprøve. Disse er i hovedsak private tilbydere. I tillegg de som er nevnt ovenfor finnes det en rekke andre utdanningstilbud, bla innen sekretærutdanning, reklameutdanning og IKT-utdanning. Vær oppmerksom på at denne grupperingen ikke er fullstendig, Det kan også søkes om fagskolegodkjenning innenfor andre områder. Kilde: NOKUT, lovdata.no, hive.no Ambisiøse Baser/tømrere søkes Ønskede kvalifikasjoner: Tømmersvenn selvstendig høye krav til egne resultater Ta gjerne kontakt med avd. leder Asle Thorsen på tlf.: , eller epost: for mer informasjon eller en uforpliktende samtale om stillingen(e). Byggmester Asle Thorsen AS, Asdal, 4824 Bjorbekk. Søknad sendes epost: Byggmester Asle Thorsen AS er et selskap i BETONMAST AS. Selskapet har et omsetningsmål i 2012 på 100 mill. NoK. Asle Thorsen er i sterk vekst og har i en årrekke levert gode resultater og solid håndverk. Selskapet var i 2011 nominert til NHOs pris som Norges beste læringsbedrift. Betonmast Bygg AS er et bygg-og eiendomskonsern med datterselskaper i Oslo, Bergen, Østfold, Arendal, Romerike og i Mosjøregionen. Selskapet er i sterk vekst og forventet omsetning i 2012 er på 1,8 Mrd NoK. 5

6 PASTE - JUNI 2012_Layout Side 6 Diplomutdeling til beste elev ved Blalkstad vgs. Byggmester Asle Thorsen, Arendal sto for utdelingen den Et slående eksempel på hvordan en potensiell arbeidsgiver kan være med på motivasjonsskapende arbeid i videregående skole. Intervju: Idar R Andersen Bestemannskonkurranse på Byggteknikk Den beste eleven fra hver av de 4 Byggteknikk-klassene har konkurrert om å vinne verktøy for kr. 6000,- og lærlingkontrakt hos Byggmester Asle Thorsen AS. De 4 elevene var Kenneth Hagane (2BTA), Jarl-Erik Joten (2BTB), Pål Viktor Samuelsen (2BTC) og Johannes Simonsen (2BTD). De fikk utlevert arbeidstegninger av et hundehus, og fikk ca. 1 skoledag til å lage det fineste hundehuset. Det var et høyt nivå på alle de fire deltakerne, og vinneren ble Kenneth Hagane. Vi gratulerer! Ved intervju av byggmester Asle Thorsen, Arendal ønsket jeg å vite hvilken målsetting byggefirmaet hadde med å dele ut et diplom til beste elev ved VK 2 Byggteknikk. Thorsen mente at han på dette samarbeidet kunne skaffe seg de absolutt beste elevene for en fremtidig drift av sitt firma. På spørsmålet om firmaets visjon for diplomtildelingen var dette å synliggjøre verdiskapningen i landet. Selvsagt ville det ha en meget god markedsføringseffekt ved at prosjektet også ble synliggjort i LY-NYTT som er et blad som representerte yrkesskoler over stort sett hele landet. Hvem som ble involvert i selve vurderingskriteriene. Her var det flere inne i bildet. Først og fremst var elevene med. Dette skjedde ved at elevene selv valgte ut to elever fra hvert klassetrinn. Det var fire klassetrinn. Fra disse har to lærere valgt ut en elev som ble ansett som den beste i hvert klassetrinn. Det ble da den beste elev fra hvert klassetrinn som gikk til finalen. Deretter vurderte elevene seg selv med kritiske øyne. Da var det en elev som utmerket Bak fra venstre: Asle Thorsen, Vidar Olsen og Magne Knutsen Asdal. Foran fra venstre: Pål Viktor Samuelsen, Jarl-Erik Joten, vinner : Kenneth Hagane og Johannes Simonsen. Foto: Blakstad vgs. seg og gjorde en meget dyktig selvvurdering. Vedkommende elev hadde spesiell evne til å se sine egne feil og kommenterte disse på en tillitsfull måte. Denne eleven fikk tilbud om lærlingeplass. I finalen ble en ren praktisk prøve vurdert. I selve juryen satt det to fra skolen rektor og en lærer. Fra Asle Thorsen AS satt Asle Thorsen selv og en formann (med dobbeltstemme). Dobbeltstemme i tilfelle likhet. Eleven som vant var den som hadde utført mest arbeid på en dag, men det var ikke selve årsaken til seieren. Vurderingen ble gjort med bakgrunn i kvaliteten på det arbeidet som ble levert. Hvorfor har vi hatt et ønske om en slik bestemannspris? Når Asle Thorsen selv var elev her i 1977 satt han på avslutningen før ferien i gymsalen sammen med alle elevene fra skolen. Den gang delte Kraftverket ut en bestemannspremie til elektro sterkstrøms klassen på kr 1.000,-. Dette var et tiltak som Thorsen tenkte på mange ganger siden. I 2006 tok Thorsen Asle Thorsen deler ut diplom til vinner Kenneth Hagane. Foto: Blakstad vgs 6

7 PASTE - JUNI 2012_Layout Side 7 norsk, engelsk, matematikk og samfunnsfag. De viktigste karakterene er de som fremkommer under orden og oppførsel, praktisk arbeid, og ikke minst fravær. Thorsen mente at fravær, holdninger, og at elevene var aktivt interesserte på jobb var det som betydde mest. De som bare var interessert i å ha seg en jobb, og et sted å være, var ikke så interessant å ansette. Thorsen kom med følgende anbefaling til elevene: Når dere skal ut å søke jobb eller lærlingeplass, så vil jeg tipse dere å være høflige, presenter dere selv og fortell hvorfor dere er kommet. Ring gjerne på forhånd og spør om dere kan få et møte med bedriften/arbeidsgiveren. Det er også viktig, at dere ser ordentlige ut når dere skal møte en mulig arbeidsgiver for første gang. Det er heller ikke farlig å fortelle hvilke gode egenskaper dere har og hvilke forbedrings potensiale dere har. Ærlighet kommer man lengst med. BATAS og lærlinger: Thorsen har drevet aktivt med lærlinger i snart 25 år. Og det har hele tiden vært inspirerende å ha kontakt med positive ungdommer som ønsker å skape noe for fremtiden. Thorsen har i dag ca. 30 håndverkere i bedriften og av disse er 6 lærlinger, og skal nå før ferien skrive 2 eller 3 nye lærlingekontrakter før 01. juli i år. Bestemannsprisen for 2012 gikk til Kenneth Hagane. Kenneth Hagane i full jobb med sitt prosjekt. Foto: Blakstad VGS kontakt med Rektor på Blakstad vgs. Rektor syntes dette var et positivt tiltak og ønsket det velkommen. Siden den gang har tiltaket bare blitt liggende å surre i bakhodet til Thorsen, inn til han i fjor vinter tok kontakt med skolen igjen for et felles møte om en slik diplomutdeling. Etter dette møtet kom samarbeidet i stand til det det som kunne presenteres som vellykket. Thorsen ønsker et videre samarbeid med skolen på tiltaket som han håper kan bli en årlig seanse. Thorsen mener at det sikkert kan være forbedrings potensiale i prosjektet. Noe som vil bli evaluert før neste utdeling til neste år. På spørsmålet om hva arbeidsgivere ser etter når de skulle ta inn nye lærlinger ble følgende nevnt: Det viktigste når jeg snakker med nye aktuelle lærlingekandidater er ikke nødvendigvis karakterer i Ekstra fridager til ikke-røykere Arbeidsgivere har begynt å dele ut ekstra fridager til ansatte som ikke røyker. Stadig flere arbeidsgivere vil bare ansette røykfrie medarbeidere, skriver Vårt Land. Helseminister AnneGrete Strøm-Erichsen (Ap), som vil stramme inn tobakksskadeloven for å redusere antall røykere i Norge, gir sin støtte til tiltaket. Stadig flere røykfrie arbeidsplasser Departementet støtter en utvikling hvor stadig flere arbeidsplasser gjøres tobakksfrie, og viser til at arbeidsgiver i stor utstrekning har mulighet til å forby tobakksbruk i betalt arbeidstid, skriver Helse- og omsorgsdep. i et høringsbrev. Lønnsomt å belønne ikke-røykere. Røykepausene tar tid Røykepausene tar tid, og siden det ikke blir røyket innendørs lenger, går det ekstra lang tid når ansatte tar en røykepause, sier hun. 7

8 PASTE - JUNI 2012_Layout Side 8 «Refser holdninger til yrkesfag» Lærernes yrkes forbund (LY) ønsker å presentere en bygg-mester som setter positive spor etter seg hos ungdommen. I Agderposten er det et større oppslag på første siden og side 4 og 5 vedr: Holdninger til yrkes fag hos foreldre og andre, med tittel: Ungdom vil ikke ha skitne hender. Det skrives innledningsvis at foreldrenes holdninger er noe av årsaken til mangel på håndverkere og lave søkertall til håndverksfag, men Asle Thorsen har en annen vinkling på utfordringene. Undertegnede byggmester har i over 20 år selv drevet aktivt med rekrutering til tømrerfaget. Om ikke vi selv hadde vært aktive på rekrutering så hadde vi aldri oppnådd våre mål om å øke bemanning i produksjonen i vår bedrift, Byggmester Asle Thorsen AS. Mitt inntrykk er at arbeids - giverne selv er for dårlige til å ta inn lærlinger å sørge for en skikkelig opplæring. Mange tror, og forventer, at disse unge menn og kvinner skal inngå som en del av den aktive produksjonen så alt for raskt. Om man bruker litt tid på den enkelte lærling i opplæringsåret (som mange benytter til verdiskapning), som det heter, så vil mann få en bedre og dyktigere lærling i verdiskapningsdelen av utdannelsen. Lærlingene skal ha lov til å feile uten å bli straffet av den grunn. Å opparbeide selvtillit gir raskere selv - stendighet er vår erfaring. For at yrkesfagene skal få økt søknadsmengde må de ytes bedre innsats fra foreldre, grunnskole, kanskje i et mer aktivt samarbeid med næringslivet. I mine, snart 30 år i bransjen, så er jeg f.eks. aldri KJÆRE UNGDOM: SKAL DU HA EN RASK VEI TIL ET FOR- NUFTIG ARBEIDSLIV UTEN Å STUDERE DEG I HJEL ELLER BLI SITTENDE MED HØY STUDIEGJELD I 20 ÅR, SÅ VELG FOR ALL DEL ET YRKESFAG, SKRIVER BYGG- MESTER ASLE THORSEN. blitt kontaktet av noen av grunnskolene. Det er allerede på dette nivået man må starte rekruteringen av ungdommen. Hvem av elevene i dagens tiende klassinger er det som er orientert om at man ved å ta en yrkesutdannelse f.eks. etter bestått fag/svenneprøve kan søke seg inn på teknisk skole eller ingeniørhøyskole? Ingeniører med slik bakgrunn er ofte blant de beste ingeniørene ute i bedrift senere da de har oppnådd forståelsen for bygge bransjen på en annen måte enn de som har gått direkte til en allmennfaglig utdannelse før ingeniørstudiet. Fag/svennebrev kan mann oppnå ved å gå direkte ut i bedrift etter tiende klasse pluss 4 år i lære, eller 1-år på yrkesfaglig studieretning pluss 3-år i bedrift, eller den som de fleste velger 2 år på skole og 2 år i bedrift. Deretter kan mann, med 2-års praksis etter avlagt fag/svenneprøve, avlegge eksamen til et mesterbrev (forutsatt at mann har tatt et 2-årig kurs på kveldstid). Etter bestått prøve til mesterbrev kan hvem som helst etablere egen virksomhet. Dvs. at allerede 5 år etter endt tiende klasse kan man etablere egen virksomhet og begynne å bestemme sin egen fremtid hva angår inntekt og utfordringer. Denne modellen har f.eks. undertegnede i sin tid benyttet. Motivasjonen den gang var at mann hadde en kort vei frem til å kunne etablere egen virksomhet å ha anledning til å kunne påvirke egen fremtid mest mulig. Hvem er det som driver mest verdiskapning her i landet? Min påstand er at det er de med en praktisk bakgrunn som står for den største delen av verdiskapningen. «Kontorrottene» deltar kun med å holde styr på «papirene våre», og sørge for at alle de formaliteter som samfunnet hele tiden pålegger oss går i orden. Vi må selvfølgelig også ha mange slike arbeidsplasser for at helheten blir bra. Men hadde det ikke vært for oss yrkesfaglærte så hadde ikke samfunnet hatt anledning til å bygge nye skoler, rådhus, boliger, ta vare på den eldste bygningsmassen vår, bygd veier, 8

9 PASTE - JUNI 2012_Layout Side 9 lagt mat, klipt hår osv. osv. En av de store gledene ved å være yrkesfaglært er at mann daglig setter spor etter seg for fremtiden, daglig er det noen som setter pris på det mann gjør. Hver eneste dag kan måles i at mann gjør fremskritt i det mann driver med. Det er yrkesfagene som lager historie ved alle de sporene mann setter etter seg. Hvem er skyld i at de antikvariske myndighetene fra tid til annen freder ett bygg? Jo det er noen tidligere yrkesfaglærte som tross alt har satt store spor etter seg, som myndighetene mener er så viktige at ingen i fremtiden for lov til å røre dem annet en å kun å sørge for at de også består i fremtiden. Så kjære ungdom, min oppfordring er at, skal du ha en rask vei frem til et fornuftig arbeidsliv uten å studere deg i hjel, eller bli sittende med høy studiegjeld i de neste 20 årene, så velg for all del et yrkesfag. Og til dere som allerede har et fag/svennebrev, fortell dagens yngste at dere er stolte av det dere har gjort hver dag dere går hjem fra jobb, og oppfordre dem til å søke yrkesfag. Til alle bestemmende myndigheter, fjern arbeidsgiveravgiften på alle lærlinger slik at det blir enda mer interessant for arbeidsgiverne å ta inn lærlinger, og slik at lærlingene kanskje kan få et økt utdanningsbidrag fra arbeidsgiverne. Det bør også stilles krav til alle skolene om kompetanseheving av alle rådgiverne om yrkesutdannelsen slik at de bedre kan gi råd til ungdommene om riktig utdanningsvalg, Byggmester Asle Thorsen omkranset av lærlingene f.v. Egil Norstrøm, Anders Næss, (Asle Thorsen) Martin Huth, Tobias Grude, Bendik Hoflandsdal, og Simon Andersen bak. Foto: Lisbeth Hoskuldsen samt at de pålegges et tettere samarbeid med et næringsliv som slett ikke har noe i mot et slikt samarbeid. Foreldre bør også følge tettere opp jenta eller gutten sin om hva som kan passe best for dem og ikke best for foreldrene. Om disse enkle ting gjennomføres så er jeg sikker på at et riktig yrkesvalg for den enkelte blir lettere og vi slipper kanskje at ungdommen oppdager for sent at de har valgt feil og igjen må starte på en ny utdannelse. Vår bedrift, Byggmester Asle Thorsen AS, ble i 2011 valgt til årets opplæringsbedrift i Agder samt nominert som 1 av 4 på landbasis i samme kategorien. Dette forteller, oss som jobber her, at vi kanskje har gjort noe riktig i alle de årene vi har bidratt til utdanning av håndverkere i Agder. Uansett så inspirer en slik pris til å bidra ytter - ligere til utvikling av sunn og frisk ungdom. Kanskje finner vi på nye utdanningsmål i fremtiden, men dette avhenger selvfølgelig av et supert samarbeid med bestemmende myndigheter, foreldre, skoler og ikke minst opplæringskontor for faget vårt. Med all respekt å melde så er jeg ganske sikker på at alle som leser dette ikke hadde hatt et hus å bo i om ikke det hadde vært for våre dyktige fagarbeidere med masse yrkesstolthet. Kilde: Asle Thorsen, Avd. leder Bygg, Byggmester Asle Thorsen AS Blakstad vgs. flytter fra høsten 2012 Teknikk og industriell produksjon (TIP) til nybygget på Sam Eyde Vgs. Videre fra høsten 2013 vil også andre deler av utdanningen overføres til Sam Eyde Vgs. Se også illustrerende artikler om Blakstad Vgs. i LY-NYTT og på Blakstad Vgs. sin hjemmeside. Vi ønsker nye og nåværende elever velkommen til spennende skoleår i nybygget på Sam Eyde Vgs. Blakstad Vgs. har Internat med plass til 80 beboere og kantine med variert og riktig kosthold. Det blir formelt en skole fra med navnet: Sam Eyde Vgs. Kontaktinformasjon: Sentralbord: E-post: Faks:

10 PASTE - JUNI 2012_Layout Side 10 NVU-konferansen Læring i skyen(e)? NVU-konferansen 2012 ble arrangert ved Universitetet i Agder, campus Grimstad, fra tirsdag 17. til onsdag 18. april Dette er den 12. årlige NVU-kon feransen, en veletablert nasjonal konferanse innen fleksibel og nettbasert utdanning. Konferansen hadde påmeldt ca. 90. NVU-konferansen presenterte det nyeste innen forskning og utvikling av fleksibel og nett-støttet utdanning. Konferansen hadde fagfolk på områdene som brukte eller ønsket å bruke IKT for bedre undervisning. Universitetet i Agder har som et strategisk mål å være innovativ i bruk av teknologi og kommunikasjonsmedier i læringsprosesser, forskning og kunnskapsformidling konferansen ble en viktig møteplass for erfaringsutveksling og for å formidle konkrete utviklingsprosjekter på området. Hovedtema på konferansen var: Framtidas læring i det blå eller kanskje i skyen(e)? Eksempler på temaer som ble tatt opp var: Digitale medier i undervisningen oppskrytt eller viktig når de brukes riktig? Data-skyen - en utfordring for tradisjonell utdanningstenkning? Pedagogisk bruk av IKT i hverdagsundervisningen Digitale evalueringsformer og eksamener på nett Oppfølging og veiledning gjennom sosiale medier teknologi i fleksible og nettbaserte utdanninger Kvalitetsaspekter ved fleksible og nettbaserte utdanninger Deling av digitale læringsressurser Bruk av web 2.0-verktøy og sosiale medier Konferansen ønsket å bidra innenfor et bredt spekter av tema. Det ble gitt rom for flerfaglighet og mangfold i forhold til teoretiske, metodiske og praktiske tilnærminger. Programansvarlig for NVU-konferansen 2012 var: Pedagogisk Utviklingssenter (PULS). Prosjektleder: Åke Bjørke, Universitetet i Agder Grete Oline Hole fortalte om et studie over nettet som tok for seg kunnskaper innen sykepleie. Hole viste til et nettstudium der kurset på nettet var Nettkurs v/grete Oline Hole. Foto: Idar R Andersen På konferanse ble det av høgskolelektor Svend Andreas Horgen satt spørsmål ved: Hvorfor, hva og hvordan læring i skyene kommer rullende innover oss med hjelp av gammel og spesielt ny teknologi. Som det ble nevnt innledningsvis så nytter det ikke bare å sette strøm på gamle undervisningsmetoder. De nye verktøyene vil gi oss et paradigme skifte, og det ble nevnt en rekke eksempler på skybaserte verktøy den kommende generasjon av ungdom allerede brukte som f.eks: You tube, facebook, dropbox, blog, skype, Google m.m. Horgen fortalte at studentene sendte inn oppgaver på blogg og fikk kommentarer fra både lærere/ forelesere og andre studenter. Det betyr at andre leser studentenes blogg og bruker dette i sin læringsprosess. Her nytter det ikke for foreleser å stå med krittet i hånden når studentene krever en mer avansert pedagogisk metode for læring. Her ønsker studentene å bruke nettet 10

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D PASTE - JUNI 2015-2_Layout 1 02.06.15 09:17 Side 1 NUMMER 2-2015 L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D Keldsstemning på Nidelva Arendal. Foto Rudi Andersen. LES OM: Lederen Redaktøren har ordet Teoriskolen

Detaljer

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D PASTE - DES 13_Layout 1 06.12.13 19.36 Side 1 L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D DESEMBER 2013 Julen startet med pyntet juletre i slutten av november på Amadores-stranden. LES OM: KanSKjE årets julegave

Detaljer

PASTE -DESEMBER 2012_Layout 1 30.11.12 13.13 Side 1

PASTE -DESEMBER 2012_Layout 1 30.11.12 13.13 Side 1 DESEMBER 2012 PASTE -DESEMBER 2012_Layout 1 30.11.12 13.13 Side 1 LÆRERNES YRKESFORBUND LES OM: LY sin hjemmeside - Medlemsfordeler i YS Trenger vi en Facebook side? UNIVERN Pøbelprosjektet - Leser av

Detaljer

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D PASTE - SEPTEMBER 2013 _Layout 1 25.09.13 19.53 Side 1 L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D SEPTEMBER 2013 100-årsjubileum og Landsmøte 2013 LES OM: Artikler fra landsmøtet og lederen. Følgende viktige

Detaljer

PASTE -FEBRUAR 2013_Layout 1 28.01.13 08.42 Side 1. Tåkete vinteridyll på Sørlandet. Foto: Idar R Andersen

PASTE -FEBRUAR 2013_Layout 1 28.01.13 08.42 Side 1. Tåkete vinteridyll på Sørlandet. Foto: Idar R Andersen PASTE -FEBRUAR 2013_Layout 1 28.01.13 08.42 Side 1 FEBRUAR 2013 LÆRERNES YRKESFORBUND Tåkete vinteridyll på Sørlandet. Foto: Idar R Andersen LES OM: Sentralstyrets beretning - Nyheter fra Vest Lofoten

Detaljer

PASTE - JANUAR 2015-1_Layout 1 03.02.15 07:49 Side 1

PASTE - JANUAR 2015-1_Layout 1 03.02.15 07:49 Side 1 NUMMER 1-2015 PASTE - JANUAR 2015-1_Layout 1 03.02.15 07:49 Side 1 LÆRERNES YRKESFORBUND Vinterstemning på Jessheim Foto: Anne Merete Larsen LES OM: LES OM: Redaktøren har ordet - Ble årets julegaver virtuelle

Detaljer

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D PASTE - FEBRUAR 2014 _Layout 1 22.01.14 21.23 Side 1 L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D FEBRUAR 2014 Nord Norsk vinterfjell i februar. LES OM: Uniformerte vakter - LYs nye nestleder - Har skolen spilt

Detaljer

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 08/ 11 Fagforeningene svekket Hyllet og drapstruet Hvem skal drive tilsyn? Brenner for nordområdene Kunsten å overbevise Amal Aden:

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Tilpasset opplæring i yrkesfagene. Er det veien å gå og hva skal til for å lykkes?

Tilpasset opplæring i yrkesfagene. Er det veien å gå og hva skal til for å lykkes? Høgskolen i Lillehammer Masteroppgave Tilpasset opplæring i yrkesfagene. Er det veien å gå og hva skal til for å lykkes? En kvalitativ undersøkelse av videregående skoles erfaringer med tilpasset opplæring

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Kommunenes fremtidige helter

Kommunenes fremtidige helter Prosjektforum Våren 2010 Fredrik Asmaro, Lene Godager, Fredrik A. Gregersen, Hege Hellvik og Kine Reegård Kommunenes fremtidige helter - En samtale med elever og lærlinger på helsearbeiderfaget På oppdrag

Detaljer

Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først

Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først 18 31. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no Håndverkere: Ønsket

Detaljer

ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet

ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 16-19 26-29 4-7 < 3 Leder: Når kommunene byr på seg selv < 4-7 Former sin egen hverdag og andres < 8-10 Servicetorg bra bare for innbyggerne?

Detaljer

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema.

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema. SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2007 Arbeid,

Detaljer

Skolelederen. Det globale klasserommet. s. 12. Nr. 1 januar 2014 Fagblad for skoleledelse. s 6: NHO-direktør: Undervisningskvaliteten kan forbedres

Skolelederen. Det globale klasserommet. s. 12. Nr. 1 januar 2014 Fagblad for skoleledelse. s 6: NHO-direktør: Undervisningskvaliteten kan forbedres Skolelederen Nr. 1 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Det globale klasserommet s. 12 s 6: NHO-direktør: Undervisningskvaliteten kan forbedres s 10: Færre får spesialundervisning s. 6 s. 10 s. 14 s 14:

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Skolelederen. Viviane Robinson. Møte med. Nr. 6 juni 2012 Fagblad for skoleledelse. s 6: Lærer fra Norge hjelper jenter med utdanning i Afghanistan

Skolelederen. Viviane Robinson. Møte med. Nr. 6 juni 2012 Fagblad for skoleledelse. s 6: Lærer fra Norge hjelper jenter med utdanning i Afghanistan Skolelederen Nr. 6 juni 2012 Fagblad for skoleledelse Møte med Viviane Robinson s 6: Lærer fra Norge hjelper jenter med utdanning i Afghanistan s 16: Kunst og kultur gir mer entusiastiske elever! s. 10

Detaljer

Likestillingens ubehagelige sannhet. Vil, bør og kan. AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011. Side 5. Fordi vi fortjener det?

Likestillingens ubehagelige sannhet. Vil, bør og kan. AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011. Side 5. Fordi vi fortjener det? AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011 Fordi vi fortjener det? Side 13 Punktlighet i togtrafikken: Vi må tenke nytt Side 22 Vil, bør og kan Side 19 Likestillingens ubehagelige sannhet Side

Detaljer

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til Min favorittlærer 20 En god menneskekjenner Fotoreportasje 24 Birkebeinere Frisonen 29 Ultraløperen Kronikk 44 Den skjulte mobbinga 4 24. FEBRUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Yrkesfagene sliter Leter

Detaljer

Schous. fra morgen til kveld. KLP Eiendom har omskapt det gamle Schous fra ølbryggeri til kulturbryggeri. Her pulserer et samfunn i samfunnet.

Schous. fra morgen til kveld. KLP Eiendom har omskapt det gamle Schous fra ølbryggeri til kulturbryggeri. Her pulserer et samfunn i samfunnet. Magasinet Utgave 3 Juni 2012 03 Schous fra morgen til kveld KLP Eiendom har omskapt det gamle Schous fra ølbryggeri til kulturbryggeri. Her pulserer et samfunn i samfunnet. 25 prosent av alle tilfeller

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Fra teori. til praksis

Fra teori. til praksis M o d e l l e r f o r s a m a r b e i d m e l l o m u t d a n n i n g s i n s t i t u s j o n e r o g a r b e i d s l i v Fra teori til praksis Forord Denne samlingen av modeller for ulike samarbeidsformer

Detaljer

Lærerprofesjon. Tema. Veiene til lærerprofesjon i Norden. Når krise oppstår. Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv?

Lærerprofesjon. Tema. Veiene til lærerprofesjon i Norden. Når krise oppstår. Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv? Tema Lærerprofesjon Veiene til lærerprofesjon i Norden Når krise oppstår Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv? www.pedagogstudentene.no Konkurranse Er det noe som opptar eller provoserer

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 12. mai Muntlig spørretime 3359 Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 80): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer?

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Håkon Høst Dr. polit., forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) haakon.host@nifu.no Tre

Detaljer