Samhandlingsreforma. Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane. Ajour pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandlingsreforma. Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane. Ajour pr 19.02.18"

Transkript

1 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane Ajour pr

2 Innhald 1. Prosjekt som ikkje er knytt til enkeltkommunar/-regionar 3 Samhandlingsbarometeret 3 Betre praksis for utskrivingsklare pasientar i somatisk spesialisthelseteneste 3 Telemedisin i Sogn og Fjordane - fase 1 4 Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for KOLS-pasientar og utvikling av arbeidsmetodikk for pasientforløp 4 Kompetanseutvikling gjennom gjensidig hospiteringsordning 5 Pasientforløp for hjerneslagpasientar som treng oppfølging av spesialisthelsetenesta og i kommunen etter akuttfasen 6 Meldingsløftet i Sogn og Fjordane 6 Folkehelse og forsking/»active Smarter Kids» 7 Telemedisin i Sogn og Fjordane - fase Prosjekt initiert av kommunar/kommunegrupper Kommunane i Sunnfjord og ytre Sogn, Bremanger, Balestrand og Høyanger 8 Miljøretta helsevern, smittevern, folkehelse og førebyggjing 8 Lokalmedisinske tenester Kommunane i Nordfjord 9 LMS for Nordfjord-regionen 9 Interkommunal teneste innan samfunnsmedisin i Nordfjord Kommunane i Sogn Sogn lokalmedisinske senter Kommunane Luster, Leikanger og Sogndal Folkehelse og førebyggjande arbeid i Sogn Årdal kommune: KOLS-prosjekt Øvrige prosjekt Gjeldande avtalar Avtalar under utarbeiding/revisjon 13 Vedlegg Oversyn over styringsgrupper, prosjektgrupper og prosjektmedarbeidarar i prosjekta Oversyn over arbeidsgrupper i høve arbeid med delavtalar 2

3 1. Prosjekt som ikkje er knytt til enkeltkommunar-/regionar Felles for dei prosjekta som er omtalte her, er at dei kan seiast å vere fellesprosjekt mellom Helse Førde og kommunane i fylket. Dei er ikkje knytt til bestemte kommunar eller regionar, sjølv om nokre kommunar kan vere særskilt involverte. Dei fleste av prosjekta er heilt eller delvis aktualisert ved drøfting mellom Helse Førde og representantar for KS, og desse har også koordineringsrådet gått inn for. Samhandlingsbarometeret Spesialist- og kommunehelsetenesta skal samarbeide som likeverdige partar og utvikle tenestene basert på kunnskap. Dette må i større grad enn i dag vere tilgjengeleg og felles kunnskap. Det bør samarbeidast om å finne fram til data som er relevante og viktige, korleis dei kan tolkast, korleis dei skal samanstillast og tilgjengeleggjerast og korleis dei kan nyttast. Prosjektet hadde i starten som føremål å få fram gode data for skilnader i tilvisingsrater og forbruk av spesialisthelsetenester. Men fokuset er etter kvart utvida til å omfatte andre data som ein ser som nyttig styringsinformasjon, m.a. annan statistikk i høve helse- og omsorgstenester, undersøkingar, forskingsresultat, omtale av prosjekt og samarbeidsavtalar. Så langt har prosjektet i hovudsak vore finansiert av Helse Vest/Helse Førde med i alt kr 1,970 mill i 2010, 2011 og Det har vore tilsett prosjektleiar i 50 % stilling frå Frå har det vore prosjektleiar i 100 % stilling. Det er etablert styringsgruppe og prosjektgruppe med representantar frå helseføretaket, kommunane og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Det er inngått avtale om bruk av eige publiseringsverktøy, og Helse Vest IKT/Datavarehuset bistår med tilretteleggjing av data som gjeld spesialisthelsetenesta. Prosjektet er godt forankra gjennom ulike kommunikasjonsaktivitetar og bruk av aktuelle fora og nettverk. Det er gjennomført ei elektronisk spørjeundersøking hos partane som grunnlag for evaluering/effektmåling. Partane samarbeider om identifikasjon av aktuelle indikatorar som skal tilgjengeleggjerast på Samhandlingsbarometeret. Internettsida samhandlingsbarometeret.no vart lansert på samhandlingskonferansen Ein viktig del av konseptet er tilretteleggjing av system for felles analyse og drøfting av tiltak i relevante fora og nettverk. Helse Bergen knyter seg no til Samhandlingsbarometeret og skal nytte verktøyet i høv eigne data. Partane har innleia ein prosess for vurdering av vidare utvikling og drift av Samhandlingsbarometeret etter prosjektperioden, som i utgangspunktet varer til Styringsgruppa har tilrådd at dei tre partane har eit felles ansvar for Samhandlingsbarometeret som eit permanent opplegg for sikring av relevant styringsinformasjon. Betre praksis for utskrivingsklare pasientar i somatisk spesialistehelseteneste fase 2 Målet med dette prosjektet har m.a. vore at pasientane skal bli utskrivne til rett tid, at pasientar/tilsette opplever at prosessane er gode og at pasientane får rett omsorg/behandling i kommunen etter utskriving. Prosjektet har i hovudsak vore finansiert av Helse Vest/Helse Førde med i alt kr Alle kommunane gjorde vedtak om tilslutning til prosjektet, men fem kommunar vart inviterte til å delta særskilt. Desse kommunane var Lærdal, Sogndal, Førde, Flora og Gloppen. 3

4 Det har vore etablert felles styrings- og prosjektgruppe med deltakarar frå kommunane og Helse Førde m.v. og tre prosjektmedarbeidarar i tilsaman vel 100 % stilling. Prosjektet utarbeidde i ein fyrste fase framlegg til ny delavtale og nye rutinar i samband med utskriving av pasientar for somatikkområdet. Det var semje med kommunane om å praktisere nye rutinar frå årsskiftet 2011/2012, og helseføretaket og alle kommunane har sidan vedteke avtalen. Prosjektet skulle vidare syte for god implementering og oppfølgjing av fastsette rutinar i helseføretaket og kommunane. Sentralt i prosjektet i den siste fasen var overvaking og evaluering av korleis rutinane fungerte og vurdering av behov for eventuelle endringar, i tillegg til å tilrå tiltak for å utvikle kommunikasjonslinene og vurdere dei kommunale rutinane. Ved avslutninga av prosjektet vart det i september 2012 arrangert ein eigen todagars konferanse med god deltaking frå partane, der sentrale tema i høve god utskrivingspraksis vart belyst. Sluttrapport frå prosjektet ligg føre. Telemedisin Sogn og Fjordane fase 1 Det er eit mål i samband med samhandlingsreforma at helse- og omsorgssektoren skal ta i bruk teknologi for å fremje nye samarbeidsmåtar og nye måtar å levere helse- og omsorgstenester på. Som ein start på eit arbeid med å utvikle telemedisinske løysingar har dette prosjektet avklart aktuell bruk av videoutstyr, naudsynte føresetnader for å ta det i bruk, avtalar som kan nyttast osv. Vidare har prosjektet sytt for spreiing av kunnskap og ei forankring hos partane. Dernest skal prosjektet legge til rette for etablering av tenlege tele-medisinske løysingar med tilhøyrande organisering og rutinar i alle kommunane i fylket. Dette arbeidet skal vidareførast i ein fase 2. Prosjektomtale og søknad om midlar vart utarbeidd i eit samarbeid mellom KS og helseforetaket. Kommunane v/førde kommune fekk kr frå Helsedirektoratet til eit kartleggjings- og tilretteleggjingsarbeid. Kommunane gjorde vedtak om å dekke kr % prosjektleiarstilling vart løyst gjennom at stilling i helseføretaket vart stilt til disposisjon for prosjektet. Kommunane sine deltakarar i prosjektgruppa skulle i utgangspunktet representere forsøka som er i gang i Høyanger/Askvoll og Hyllestad/Gulen. I tillegg vart det lagt opp til representasjon frå prosjekta i høve lokalmedisinske senter i Nordfjord og Sogn. Det vart gjennomført tre seminar/«workshops», den fyrste for tilsette i helse- og omsorg i kommunane og andre samarbeidspartar som t. d. NAV, den andre for tilsette i spesialisthelsetenesta /sjukehus, og det vart vidare gjennomført eit seminar for alle med god deltaking. Prosjektet har peikt på behovet for å etablere eit felles forum som kan sikre vidare utvikling av telemedisinske løysingar innanfor rammene av nasjonale og regionale retningsliner og standardar og sikre naudsynt samarbeid og heilskaplege løysingar i fylket. Retningsliner i høve ansvarstilhøve, personvern og informasjonstryggleik knytt til diagnostikk og pasientoppfølging via videokonferanse i høve gjeldande lover og føreskrifter er utarbeidd. Sluttrapport med vedlegg er tilgjengeleg på eiga heimeside: telemedisin-sfj.com. Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for KOLS-pasientar og utvikling av arbeidsmetodikk for pasientforløp KOLS-pasientar er ei pasientgruppe der det med relativt enkle tiltak vil vere mogeleg å oppnå eit betre pasientforløp enn det som ofte er tilfellet i dag. Prosjektet skal samstundes starte arbeidet med å utvikle ein metode for korleis nivåa i lag med brukargruppene kan samarbeide for å utvikle slike heilskaplege pasientforløp i Sogn og Fjordane. 4

5 Dette prosjektet vil dra nytte av det regionale Helse Vest-prosjektet som har arbeidd med metode for utvikling av pasientforløp. Prosjektomtale og søknad om midlar er utarbeidd i eit samarbeid mellom KS og helseforetaket. Kommunane v/førde kommune har fått kr frå Helsedirektoratet til prosjektet. Kommunane har gjort vedtak om å dekke kr , og av dette er kr i avsette midlar. Prosjektet har invitert tre kommunar i fylket med i eit pilotprosjekt for å finne fram til eit godt pasientforløp og ei rett oppgåvefordeling og gode vekslingar mellom spesialist- og kommunehelsetenesta. Desse kommunane er Årdal, Jølster og Vågsøy. Årdal kommune har eit eige prosjekt relatert til KOLS, og det vil vere viktig å sikre kommunikasjon og utnytting av informasjon og kompetanse på tvers av desse prosjekta. Prosjektleiar vart tilsett frå Partane har etablert felles styrings- og prosjektgruppe, og eit innleiande kartleggjingsarbeid er godt i gang. Planen for prosjektet inneber at eit pasientforløp skal vere klart for utprøving frå våren 2013 og at prosjektet skal avsluttast i februar Kompetanseutvikling gjennom gjensidig hospiteringsordning Å få til god samhandling og god kvalitet i ei samhengande behandlingskjede føreset aktørar i helsevesenet som kjenner til kvarandre. Leiarar og fagfolk i spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta må vite om kvarandre sine oppgåver og rutinar for å forstå heilskapen og derigjennom vere i stand til å samhandle og utvikle kvaliteten. Leiarar har sine samhandlingsarenaer som gir eit visst høve til å skaffe seg denne innsikten. Legane har praksiskonsulentordninga og fora og prosjekt i regi av praksiskonsulentane. Dei har og sine representantar i eit felles fagråd. Når det gjeld anna helsepersonell, som sjukepleiarar og helsefagarbeidarar, er slike ordningar i mindre grad sett i system i Helse Førde-området. Eitt viktig unnatak er kreftomsorga. Ein ser behovet for å etablere ei systematisk gjensidig ordning for hospitering for sjukepleiarar og helsefagarbeidarar og tilsvarande fagpersonale. I tillegg til at dette kan gje verdifull fagleg innsikt og kompetanseutvikling, kan det ha ein positiv kulturskapande effekt. Prosjektomtale og søknad om midlar vart utarbeidd i eit samarbeid mellom KS og helseforetaket. Prosjektet skal utgreie ei ordning for hospitering og framlegg til delavtale på området, i tillegg til å syte for utprøving. Kommunane v/førde kommune har fått kr frå Helsedirektoratet til eit kartleggjings- og tilretteleggjingsarbeid. Prosjektet har ei 50 % prosjektleiarstilling og felles styrings- og prosjektgruppe. Prosjektet vart oppstarta våren Det er utarbeidd prosjektplan og eit førebels utkast til delavtale med framlegg til ordning og prosedyrar. Prosjektet står no føre ein pilot-/utprøvingsfase der Kreftavdelinga og Medisinsk avdeling, gruppe 2 deltek frå Helse Førde. Det vil truleg vere to pilotkommunar (desse er ikkje avklara enno). Hospiteringsordninga vil bli prøvd i veke 10 og 11 i Prosjektperioden varer fram til juni Ein tek sikte på at delavtale blir vidare handsama og vedteken hausten 2013 og at hospiteringsordninga blir innført frå same tid. 5

6 Pasientforløp for hjerneslagpasientar som treng oppfølging av spesialisthelsetenesta og i kommunen etter akuttfasen I tråd med nasjonale faglege retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (2010) skal dette prosjektet bidra til å gje lik og god kvalitet til slagpasientar i Sogn og Fjordane. Hjerneslag er og eit satsingsområde i den nasjonale pasienttryggleikskampanjen I trygge hender. Helse Førde hadde i 2008 eit forbetringsprosjekt i høve akuttbehandling og tidleg rehabilitering, og ein ynskjer no å vidareføre dette til å gjelde rehabilitering i spesialisthelsetenesta og vidare oppfølging i/med kommunen. I samband med utskriving frå sjukehus etter eit hjerneslag skal det sikrast at all relevant informasjon om pasienten og planer for vidare rehabilitering og oppfølging er på plass, og at neste ledd i behandlingskjeda er klar til å overta. Det er og viktig å sikre god samhandling og samarbeid mellom helseføretak og kommunehelsetenesta rundt denne pasientgruppa. Helse Førde har fått kr i såkornmidlar frå Helse Vest til prosjektet. prosjektplan er utarbeidd og prosjektgruppe er oppretta. I samarbeid med KS er det avklara at to kommunar skal delta særskilt i prosjektet; Høyanger og Flora. Desse kommunane har kvar sin representant i prosjektgruppa. Prosjektet starta i oktober Det har vore etablert 10 arbeidsgrupper som arbeider med ulike tema i prosjektet, herunder kartleggjing av dagens rutinar, utvikling av interne rutinar i rehabilitering og poliklinikk, felles tverrfaglege team og hospiteringar i samband med utskriving av pasientar. Sluttrapport vart handsama i styringsgruppa den og vil ligge føre med det første. Meldingsløftet i Sogn og Fjordane Gjennom prosjektet «Meldingsløftet i Vest» er det utvikla og innført elektronisk meldingsutveksling mellom helseføretaket og legekontora i fylket. Det er no elektronisk utveksling av tilvisingar og epikrisar med ca 90 % av legekontora, røntgen- og lab.meldingar er under innføring. I høve til gjennomføring av samhandlingsreforma vil det og vere svært viktig å tilrettelegge for elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og pleie og omsorg i kommunane og mellom pleie og omsorg og helseføretaket. Gjennom prosjektet «Meldingsløftet i kommunane» og Elin-kprosjektet» er det utvikla tekniske løysingar for dette, og på Vestlandet er det Stavanger og Bergen som har vore pilotkommunar. Dette vert teke vidare i det regionale prosjektet «Vestlandsløftet», som skal støtte kommunane i arbeidet med å innføre såkalla pleie- og omsorgsmeldingar (PLOmeldingar). Det er vidare etablert eit fellesprosjekt i Sogn og Fjordane med alle kommunane i fylket, IT-forum/Vestlandsforsking og Helse Vest/Helse Førde som deltakarar for å få implementert dette i høve alle kommunane så snart som råd (Meldingsløftet i Sogn og Fjordane). Ein har her gruppert kommunane etter kva fagsystem dei nyttar i pleie og omsorg. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og helse- og omsorgstenestene blir no innført, og ein reknar med å vere vere ferdig i alle kommunane våren Når det gjeld meldingar mellom helse- og omsorg og helseføretaket vil dette bli prøvd ut i to pilotkommunar (Flora og Stryn), oppstartsdato er og piloteringa vert gjennomført i løpet av to-tre veker. Her vil ein truleg ha kome langt i høve alle kommunane før ein kjem langt inn i Prosjektet har førebels fått eit tilskot på kr frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune (skjønsmidlar og «RUP-midlar»). 6

7 Folkehelse og forsking/»active Smarter Kids» Det er under planleggjing eit fellesprosjekt i høve folkehelse og forsking som skal inkludere alle kommunane i Sogn og Fjordane, og der Helse Førde og Høgskulen i Sogn og Fjordane er aktuelle partar i tillegg. Ideen for prosjektet er ein intervensjonsstudie med utvida fysisk aktivitet i grunnskulen med oppfølgjing av resultat i høve helse og læring for elevane. Det er og tankar om etablering av eit eige metabolsk senter og ein biobank til forskingsføremål. Prosjektet er i startfasen. Det er så langt løyvd kr 17,5 mill frå forskingsrådet til prosjektet. Telemedisin i Sogn og Fjordane fase 2 Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde HF gjennomførte i 2011/2012 eit forprosjekt for å kartlegge og vurdere - aktuelle bruksområde for telemedisin - viktige føresetnader for å kunne ta i bruk telemedisinske verktøy på ein effektfull måte. Denne fasen av prosjektet hadde vidare som føremål å spreie kompetanse, gjennomføre ei forankring hos partane og legge grunnlaget for vidareføring av prosjektet i ein fase 2, jfr omtale ovanfor. I fase 2 av prosjektet var planen opprinneleg å syte for implementering av utstyr og naudsynte organisasjonsmessige endringar og rutinar, for å kunne nytte telemedisin i samhandlinga mellom spesialist- og kommunehelsetenesta til dei føremåla som er omtalt i forprosjektrapporten. Det er no bestemt å koble dette prosjektet til eit delprosjekt i det pågåande utviklingsprosjektet for Nordfjord sjukehus. Vidare har Helse Førde behov for å etablere ein basisinfrastruktur for å ivareta kommunikasjon mellom sjukehusa i høve akuttfunksjonane. Hovudmål Ta i bruk telemedisinske løysingar på ein slik måte at dette understøttar god pasientbehandlinga, gir god ressursutnytting og aukar tryggleiken for tilsette. Delmål 1 Tilretteleggje for kommunikasjon i høve diagnostisering, behandling og kompetanseoverføring ved telemedisinsk utstyr på aktuelle einingar i Helse Førde og sjukeheimane i kommunane. Delmål 2 Etablere løsingar som understøttar desentralisert tilbod for hudlidingar i fylket gjennom kommunikasjon mellom fagfolk på ulike stader. Delmål 3 Etablere ein tenleg infrastruktur/løysing for kommunikasjon mellom sjukehusa til bruk i høve akutte situasjonar som krev monitorering og overvaking (kritisk sjuke pasientar). Delmål 4 Etablere løysingar mellom legevakt og sjukehus der kommunane ønskjer slik. Delmål 5 Etablere system for opplæring, utvikling og bruk av telemedisin i kommunane og helseføretak. 7

8 I fase 2 må det etablerast ein prosjektorganisasjon som ivaretek arbeidet med delane av prosjektet på ein rasjonell måte. Det må vidare utarbeidast ein prosjektplan. Prosjektet er praktisk retta og skal tilrettelegge for - og gjennomføre - implementering og utprøving. Støtte til organisasjonsledd og einingar i høve organisatoriske tilpassingar, etablering av naudsynte rutinar, innkjøp og montering av utstyr, opplæring og konkret planleggjing og gjennomføring av utprøving vil vere viktige aktivitetar. Det må søkjast om midlar til ytterlegare finansiering. I starten av fase 2, frå februar 2013, vil det bli nytta konsulentbistand. 2. Prosjekt initiert av kommunar/kommunegrupper Det blir arbeidd med å vurdere tenesteutvikling i relasjon til samhandlingsreforma i enkeltkommunar, regionråd og andre kommunesamarbeid. KS og Helse Førde har ikkje fullstendig oversyn over dette. Nedanfor fylgjer eit oversyn over nokre av dei aktuelle prosjekta. Det må takast atterhald om at ein ikkje har nøyaktig informasjon om prosjekta og deira status. 2.1 Kommunane i Sunnfjord og ytre Sogn, Bremanger, Balestrand og Høyanger Samarbeidet omfattar i alt 12 kommunar. Gulen kommune er ikkje med i dette samarbeidet. Desse kommunane har starta opp eit samarbeid som i utgangspunktet har desse føremåla: - Bistå deltakarkommunane på generell basis med arbeidet i høve til samhandlingsreforma - Utvikle nye tilbod og god samhandling i høve til førebygging - Utvikle nye tilbod og god samhandling i høve til habilitering/rehabilitering Ein har tidlegare (2010) fått kr frå Helsedirektoratet og kr frå fylkesmannen til dette arbeidet. Det vart vinteren/våren 2011 tilsett tre prosjektmedarbeidarar i til saman 250 % stilling. I den første fasen vart det lagt stor vekt på informasjon og forankring av prosjektet i kommunane. Det vart gjennomført ei kartlegging av ressursar, kompetanse og utfordringar i kommunane som danner eit grunnlag for å vurdere val av framtidige løysingar. Miljøretta helsevern/smittevern/folkehelse og førebyggjing Det er gjennomført utgreiing av ei felles tverrfagleg teneste i høve til miljøretta helsevern, smittevern og arbeid med folkehelse/førebyggjing. Sluttrapport låg føre Kommunane er samde om å etablere ei slik felles teneste, lokalisert til Florø, med 4 årsverk. Balestrand og Hyllestad deltek ikkje i dette samarbeidet. Fellestiltaket starta opp Lokalmedisinske tenester Kommunane ønskjer å utgreie eit samarbeid om lokalmedisinske tenester med observasjon,, ø-hjelp, behandling av pasientar som ikkje treng innleggjing på sjukehus, rehabilitering, læring og meistringstilbod, ambulante og tverrfaglege team, evt i form av eit lokalmedisinsk senter. Det vart søkt om eit tilskot på kr 4 mill frå Helsedirektoratet til prosjektet. Det vart i 2011 løyvd kr frå direktoratet. Sluttrapport låg føre Dei førebelse konklusjonane er at kommunane vil avvente, for å kunne vurdere kva dei kan bygge opp i eigen regi, og fordi ein ikkje har økonomi til å etablere eit samarbeid om lokalmedisinske tenester no. Helsedirektoratet har løyvd kr til vidare arbeid. Prosjektet har to prosjektstillingar som kan bistå kommunane i vidare vurderingar og bistand i høve samhandlingsreforma. Deltakarkommunane har slutta seg til eit vidare arbeid og rapprt og tilrpding frå styringsgruppa vil ligge føre våren Samarbeidsgruppa vil i februar

9 melde inn stipulert arealbehov i høve etablering av kommunale funksjonar ved sjukehuset, slik at dette kan bli vurdert i samband med Helse Førde sin arealplan. 2.2 Kommunane i Nordfjord Følgjande prosjekt er konkret planlagt: Samarbeid om LMS (lokalmedisinske senger) for Nordfjord-regionen Dette er samla sett vere eit relativt omfattande prosjekt over tre år. Kommunane Bremanger og Gloppen er ikkje med i dette samarbeidet. Målet har vore å avklare kva nye oppgåver som i dag blir utført av spesialisthelsetenesta som etter intensjonane i samhandlingsreforma skal overtakast av kommunane, og kva dette krev av samarbeids-løysingar. Noko av dette vil vere døgnopphald med tilbod før, i staden for og etter sjukehusopphald. Her vil ein m.a. gjennomgå dei største pasientforløpa og prosjektet krev eit nært samarbeid med helseføretaket. Helsedirektoratet løyvde kr til prosjektet i Funksjonen som prosjektleiar vart i forstudiet løyst ved avtale med Ressurssenter for omstilling i kommunene, i forprosjektet vert prosjektleiinga ivareteken av Eid kommune. Det er gjennomført ei kartlegging i kommunane av ressursar, kompetanse og utfordringar i kommunane som danner eit grunnlag for å vurdere val av framtidige løysingar. Sluttrapport frå forstudiet låg føre i juli 2012, og vart handsama i kommunane saman med plan for forprosjektfasen hautsen Helsedirektoratet har løyvd kr til forprosjektet, og prosjektet har netto hatt kr til disposisjon for denne fasen. I dette prosjektet nærmer ein seg no slutten av forprosjektet. Politisk handsaming vil bli gjennomført i mars 2013, og kommunane tek sikte på å søke om midlar til etablering av døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp innan Det vert arbeidd med ein særavtale om dette og ein drifts- og leigeavtale knytt til kommunale funksjonar lokalisert til sjukehuset. Det er løyvd kr 25 mill pr år over åra til eit eige utviklingsprosjekt for Nordfjord sjukehus. Dette utviklingsprosjektet har ei grenseflate mot utviklinga av eit lokalmedisinsk senter. Interkommunal teneste innan samfunnsmedisin i Nordfjord Utgreiing av behov for felles fagstilling(ar) innan samfunnsmedisin. Aktuelle oppgåver: Overvaking av helsetilstanden hos innbyggjarane, styringsinformasjon, førebyggjande tiltak som virker, planarbeid, med.-fagleg rådgjeving i høve til samhandling, undervisning, smittevernplanar, samhandsaming innan miljøretta helsevern. Kommunane har fått kr frå Helsedirektoratet til prosjektet. Det er tilsett prosjektleiar, prosjektarbeidet er gjennomført og tiltaket vil truleg bli starta opp mot slutten av Bremanger kommune er ikkje med i dette samarbeidet. 2.3 Kommunane i Sogn Sogn lokalmedisinske senter Lærdal kommune har søkt om samhandlingsmidlar til eit prosjekt som hadde nemninga Etablering av distriktsmedisinsk senter som eit tillegg til lokalsjukehuset i Lærdal DMS Sogn. Tittelen er seinare endra til Sogn lokalmedisinske senter. Det er eit siktemål at kommunane i Sogn skal slutte seg til prosjektet. 9

10 Prosjektet er delt opp i tre fasar over tre år: Forstudium, forprosjekt og hovudprosjekt. Det er løyvd kr frå Helsedirektoratet til dette arbeidet. I tillegg har fylkesmannen bidrege med kr Utover dette har regjeringa særskilt løyvd kr 5 mill til utvikling av eit lokalmedisinsk senter ved Lærdal sjukehus, kr 2,5 mill til kommunane og kr 2,5 mill til helseforetaket. Prosjektet starta med oppstartseminar Det vart ikkje tilsett prosjektleiar i samband med forstudiet, men det vart gjort avtale om prosjektstøtte frå konsulentfirma (PWC). Kommunane i Sogn har delteke i arbeidet med forstudiet som vart sluttført ved sluttrapport av (Balestrand har observatørstatus). Etter dette var det lagt opp til eit avgjerdspunkt i høve til vidare deltaking. Saka vart handsama i deltakarkommunane innan sommaren Her slutta kommunane seg til eit vidare arbeid med forprosjekt, men kommunane Sogndal og Luster ønskjer ikkje å delta i høve delutgreiing som gjeld interkommunale senger ved Lærdal sjukehus. På bakgrunn av forstudiet er eit forprosjekt no oppstarta, og dette omfattar: 1) legevakt, akuttsenger og intermediære senger, 2) fagnettverk og 3) pasientforløp. Eit oppstartseminar vart arrangert i Lærdal den Forprosjektet skal avsluttast i mai og handsamast i deltakarkommunane i juni Kommunane Luster, Leikanger og Sogndal Folkehelse og førebyggjande helsearbeid i Sogn Kommunane har gått saman om eit prosjekt med nemninga Folkehelse og førebyggjande helsearbeid i Sogn. Prosjektet er toårig og skal styrke eit kunnskapsbasert førebyggjande helsearbeid. Det er gjennomført ei kartleggjing av helsetilstand og helseutfordringar i kommunane og vurdert aktuelle tiltak. Vidare er det etablert/vidareutvikla ein frisklivssentral og det blir arbeidd med turveg og utsyrssentral. Kommunane har fått kr frå Helsedirektoratet og kr i fornyingsmidlar frå fylkesmannen til prosjektet. Prosjektleiar vart tilsett hausten Les meir om prosjektet på eiga heimeside. 2.5 Årdal kommune KOLS-prosjekt Årdal kommune fekk i 2010 midlar (kr 1 mill) til oppstart av eit prosjekt som skal utgreie lokale tilbod til menneske med KOLS. Dette er eit prosjekt som skal gå i 3 fasar. Prosjektleiinga vert ivareteken av Sogn bedriftshelseteneste, og styringsgruppe/prosjektgruppe er etablert. Det er ei kobling mellom dette prosjektet og fylkesprosjektet som er omtalt tidlegare. Føremåla med prosjektet er: 1. Ein lettare kvardag for menneske med diagnosen KOLS 2. Auka kunnskap om KOLS hos både pasientar, pårørande og fagpersonell 3. Eit styrka tverrfagleg samarbeid internt i kommunen og meir samhandling med spesialisthelsetenesta 4. Eit lokalt og lett tilgjengeleg tenestetilbod der brukarar kan få råd og rettleiing med sikte på heva meistring 5. Ei sterkare brukarrolle 6. Minske tal sjukehusinnleggingar Prosjektarbeidet starta i slutten av januar Det er under planleggjing og gjennomføring konkrete tenester overfor KOLS-pasientar i Årdal: Fagdag om KOLS for helsepersonell, gruppe av ressurssjukepleiararar innan KOLS, etablering av brukargruppe, meistringskurs, treningstilbod, hjelp til røykeavvenning m.m. 10

11 3. Øvrige prosjekt Det er her omtalt nokre aktuelle prosjekt som ikkje er dekka av avsnitta ovanfor. Telemedisin Høyanger, Askvoll og Balestrand Lokal diagnostisering og behandling med støtte via telemedisin frå Sunnfjord og ytre Sogn interkommunale legevakt i Førde. Hud-prosjekt Gulen og Hyllestad Diagnostisering og behandling av hudlidingar blir støtta ved videoverføring mellom kommune- og spesialisthelsetenesta. Utviklingsprosjektet «Framtidas lokalsjukehus» i Nordfjord Dette prosjektet har fleire delprosjekt som også omfattar samhandling med kommunane. Det blir ikkje gjort nærare greie for dette her. Informasjon om utviklingsprosjektet finst på Helse Vest si heimeside. 11

12 4. Gjeldande avtalar 4.1 Rammeavtale mellom helseforetaket og kommunane Ny overordna rammeavtale inngått i januar-mars 2012 avklarer føremål og prinsipp for samhandlingsaktiviteten på eit overordna nivå, i tillegg til avklaring av samhandlingsorgan (dialogmøtet, koordineringsrådet og fagrådet), kva område det skal utarbeidast nærare delavtalar på, brukar- og tilsettemedverknad, oppfølgjing av avvik og handtering av usemje. Avtalen skal evaluerast årleg. 4.2 Delavtalar 1. Delavtale om partane sitt ansvar for helse- og omsorgstenester Delavtalen avklarer det rettslege utgangspunktet for ansvarfordelinga generelt og på viktige område og inneber ei forplikting til vidare avklaringar på område der ansvaret kan vere uklart og/eller område der det er kritisk viktig med god samhandling. 2. Pasientar med behov for koordinerte tenester Avtalen omhandlar tiltak overfor pasientar som gjerne har samansette lidingar og/eller har behov for oppfølgjing over tid og av både spesialist- og kommunehelsetenesta. Dette vil i stor grad dreie seg om pasientar og brukarar som har rett til individuell plan, koordinator og tenester frå koordinerande eining, jf helse- og omsorgstenestelova kap Delavtale tilvising/innleggjing Avtalen skal sikre ansvarsavklaring, god planlegging og god informasjonsoverføring ved tilvising og innlegging i sjukehus. 4. Tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Som eit ledd i samhandlingsreforma blir kommunane sitt ansvar for øyeblikkeleg hjelp utvida til også å omfatte kommunalt tilbud om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp frå Plikta følgjer av lova 3-5 tredje ledd som lyder: Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkeleg hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Delavtalen fastlegg ein del prinsipp for etablering av slike tilbod. Det må i tillegg inngåast ein meir konkret avtale («særavtale») med enkeltkommunar/kommunegrupper. 5. Utskriving Ny delavtalen for utskriving av pasientar innan somatikk inneheld konkrete føresegner i høve varslingsprosedyrar, kommunikasjon og utskrivingsrutinar, tilpassa til nye forskrifter om utskrivingsklare pasientar frå Når det gjeld psykisk helse/rus gjeld inntil vidare tidlegare inngått delavtale om tilvising og utskriving. 6. Kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Gjensidig kunnskapsoverføring, dialog og informasjonsutveksling er sentrale samhandlingselement og heilt avgjerande for å sikre gode tenester og pasientforløp. Spesialisthelsetenesten har også ei lovpålagt rettleiingsplikt overfor kommunane, jf 6-3 i spesialisthelsetenestelova. 7. Forsking og utdanning Delavtalen skal legge til rette for at det blir utvikla felles tiltak for å styrke kunnskap, kompetanse-oppbygging hos helse- og omsorgspersonell, og forsking og innovasjon som understøtter intensjonane i samhandlingsreforma. 12

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 Samhandlingsreforma - deltaking i samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE Hovudprosjekt fase 3 Statusnotat 28.05.15 Innhald 1. Organisering av arbeidet med prosjektet... 3 2. Breidding utstyr på alle aktuelle sjukehusavdelingar og i alle kommunar

Detaljer

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 12.06.12 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektet er organisert under Helsetorgmodellen, og er eit samarbeid mellom kommunane Stord,

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva»

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva» 2014 til 2020 «Fitjar; ein god stad å leva» Omsorgsplan for Fitjar kommune Plangruppe Fitjar Kommune 2014 til 2020 1 Innleiing 1.1 Mandat 2 Føresetnader for omsorgsplanen 2.1 Omsorg 2.2 LEON- BEON-prinsippet

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

KOMMUNAR, HELSE OG IKT

KOMMUNAR, HELSE OG IKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 2/2006 Forprosjektrapport KOMMUNAR, HELSE OG IKT IKT-samordning mellom kommunar og helseføretak Av Ivar

Detaljer

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Avtale om kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald 1. Partar

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

SKRIV OG MELDINGAR. Offentleg

SKRIV OG MELDINGAR. Offentleg Offentleg SKRIV OG MELDINGAR Samhandlings-nytt, september 2012 Brev frå Helse Vest vedr. "Forventningar til Årleg melding frå helseføretaka til Helse Vest RHF", datert 10.09.2012 Brev frå DSB vedr. "Helse

Detaljer

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde STYREMØTE Helse Førde HF 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde 1 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FØRDE HF Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4, Svanehaugvegen 2, Førde Møtetidspunkt:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest Rapport frå prosjektgruppa Utkast mai 2012 Innhald: 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Grunnlagsdokument... 5 1.3

Detaljer

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Innleiing Helse Bergen er ein del av spesialisthelsetenesta, og visjonen til føretaket er å fremme helse og livskvalitet. Verdigrunnlaget kan samanfattast slik: Helse

Detaljer

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24.

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 17.02.2012 INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. FEBRUAR 2012 Vi kallar

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2012 Lustrabadet vart opna Korttidsavdelinga vart etablert Bustadfeltet Borhaug i Solvorn Kulturpris til Geirr Vetti Rådmannen, april 2013 Luster kommune - årshjul 2012 - Luster

Detaljer