Samhandlingsreforma. Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane. Ajour pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandlingsreforma. Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane. Ajour pr 19.02.18"

Transkript

1 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane Ajour pr

2 Innhald 1. Prosjekt som ikkje er knytt til enkeltkommunar/-regionar 3 Samhandlingsbarometeret 3 Betre praksis for utskrivingsklare pasientar i somatisk spesialisthelseteneste 3 Telemedisin i Sogn og Fjordane - fase 1 4 Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for KOLS-pasientar og utvikling av arbeidsmetodikk for pasientforløp 4 Kompetanseutvikling gjennom gjensidig hospiteringsordning 5 Pasientforløp for hjerneslagpasientar som treng oppfølging av spesialisthelsetenesta og i kommunen etter akuttfasen 6 Meldingsløftet i Sogn og Fjordane 6 Folkehelse og forsking/»active Smarter Kids» 7 Telemedisin i Sogn og Fjordane - fase Prosjekt initiert av kommunar/kommunegrupper Kommunane i Sunnfjord og ytre Sogn, Bremanger, Balestrand og Høyanger 8 Miljøretta helsevern, smittevern, folkehelse og førebyggjing 8 Lokalmedisinske tenester Kommunane i Nordfjord 9 LMS for Nordfjord-regionen 9 Interkommunal teneste innan samfunnsmedisin i Nordfjord Kommunane i Sogn Sogn lokalmedisinske senter Kommunane Luster, Leikanger og Sogndal Folkehelse og førebyggjande arbeid i Sogn Årdal kommune: KOLS-prosjekt Øvrige prosjekt Gjeldande avtalar Avtalar under utarbeiding/revisjon 13 Vedlegg Oversyn over styringsgrupper, prosjektgrupper og prosjektmedarbeidarar i prosjekta Oversyn over arbeidsgrupper i høve arbeid med delavtalar 2

3 1. Prosjekt som ikkje er knytt til enkeltkommunar-/regionar Felles for dei prosjekta som er omtalte her, er at dei kan seiast å vere fellesprosjekt mellom Helse Førde og kommunane i fylket. Dei er ikkje knytt til bestemte kommunar eller regionar, sjølv om nokre kommunar kan vere særskilt involverte. Dei fleste av prosjekta er heilt eller delvis aktualisert ved drøfting mellom Helse Førde og representantar for KS, og desse har også koordineringsrådet gått inn for. Samhandlingsbarometeret Spesialist- og kommunehelsetenesta skal samarbeide som likeverdige partar og utvikle tenestene basert på kunnskap. Dette må i større grad enn i dag vere tilgjengeleg og felles kunnskap. Det bør samarbeidast om å finne fram til data som er relevante og viktige, korleis dei kan tolkast, korleis dei skal samanstillast og tilgjengeleggjerast og korleis dei kan nyttast. Prosjektet hadde i starten som føremål å få fram gode data for skilnader i tilvisingsrater og forbruk av spesialisthelsetenester. Men fokuset er etter kvart utvida til å omfatte andre data som ein ser som nyttig styringsinformasjon, m.a. annan statistikk i høve helse- og omsorgstenester, undersøkingar, forskingsresultat, omtale av prosjekt og samarbeidsavtalar. Så langt har prosjektet i hovudsak vore finansiert av Helse Vest/Helse Førde med i alt kr 1,970 mill i 2010, 2011 og Det har vore tilsett prosjektleiar i 50 % stilling frå Frå har det vore prosjektleiar i 100 % stilling. Det er etablert styringsgruppe og prosjektgruppe med representantar frå helseføretaket, kommunane og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Det er inngått avtale om bruk av eige publiseringsverktøy, og Helse Vest IKT/Datavarehuset bistår med tilretteleggjing av data som gjeld spesialisthelsetenesta. Prosjektet er godt forankra gjennom ulike kommunikasjonsaktivitetar og bruk av aktuelle fora og nettverk. Det er gjennomført ei elektronisk spørjeundersøking hos partane som grunnlag for evaluering/effektmåling. Partane samarbeider om identifikasjon av aktuelle indikatorar som skal tilgjengeleggjerast på Samhandlingsbarometeret. Internettsida samhandlingsbarometeret.no vart lansert på samhandlingskonferansen Ein viktig del av konseptet er tilretteleggjing av system for felles analyse og drøfting av tiltak i relevante fora og nettverk. Helse Bergen knyter seg no til Samhandlingsbarometeret og skal nytte verktøyet i høv eigne data. Partane har innleia ein prosess for vurdering av vidare utvikling og drift av Samhandlingsbarometeret etter prosjektperioden, som i utgangspunktet varer til Styringsgruppa har tilrådd at dei tre partane har eit felles ansvar for Samhandlingsbarometeret som eit permanent opplegg for sikring av relevant styringsinformasjon. Betre praksis for utskrivingsklare pasientar i somatisk spesialistehelseteneste fase 2 Målet med dette prosjektet har m.a. vore at pasientane skal bli utskrivne til rett tid, at pasientar/tilsette opplever at prosessane er gode og at pasientane får rett omsorg/behandling i kommunen etter utskriving. Prosjektet har i hovudsak vore finansiert av Helse Vest/Helse Førde med i alt kr Alle kommunane gjorde vedtak om tilslutning til prosjektet, men fem kommunar vart inviterte til å delta særskilt. Desse kommunane var Lærdal, Sogndal, Førde, Flora og Gloppen. 3

4 Det har vore etablert felles styrings- og prosjektgruppe med deltakarar frå kommunane og Helse Førde m.v. og tre prosjektmedarbeidarar i tilsaman vel 100 % stilling. Prosjektet utarbeidde i ein fyrste fase framlegg til ny delavtale og nye rutinar i samband med utskriving av pasientar for somatikkområdet. Det var semje med kommunane om å praktisere nye rutinar frå årsskiftet 2011/2012, og helseføretaket og alle kommunane har sidan vedteke avtalen. Prosjektet skulle vidare syte for god implementering og oppfølgjing av fastsette rutinar i helseføretaket og kommunane. Sentralt i prosjektet i den siste fasen var overvaking og evaluering av korleis rutinane fungerte og vurdering av behov for eventuelle endringar, i tillegg til å tilrå tiltak for å utvikle kommunikasjonslinene og vurdere dei kommunale rutinane. Ved avslutninga av prosjektet vart det i september 2012 arrangert ein eigen todagars konferanse med god deltaking frå partane, der sentrale tema i høve god utskrivingspraksis vart belyst. Sluttrapport frå prosjektet ligg føre. Telemedisin Sogn og Fjordane fase 1 Det er eit mål i samband med samhandlingsreforma at helse- og omsorgssektoren skal ta i bruk teknologi for å fremje nye samarbeidsmåtar og nye måtar å levere helse- og omsorgstenester på. Som ein start på eit arbeid med å utvikle telemedisinske løysingar har dette prosjektet avklart aktuell bruk av videoutstyr, naudsynte føresetnader for å ta det i bruk, avtalar som kan nyttast osv. Vidare har prosjektet sytt for spreiing av kunnskap og ei forankring hos partane. Dernest skal prosjektet legge til rette for etablering av tenlege tele-medisinske løysingar med tilhøyrande organisering og rutinar i alle kommunane i fylket. Dette arbeidet skal vidareførast i ein fase 2. Prosjektomtale og søknad om midlar vart utarbeidd i eit samarbeid mellom KS og helseforetaket. Kommunane v/førde kommune fekk kr frå Helsedirektoratet til eit kartleggjings- og tilretteleggjingsarbeid. Kommunane gjorde vedtak om å dekke kr % prosjektleiarstilling vart løyst gjennom at stilling i helseføretaket vart stilt til disposisjon for prosjektet. Kommunane sine deltakarar i prosjektgruppa skulle i utgangspunktet representere forsøka som er i gang i Høyanger/Askvoll og Hyllestad/Gulen. I tillegg vart det lagt opp til representasjon frå prosjekta i høve lokalmedisinske senter i Nordfjord og Sogn. Det vart gjennomført tre seminar/«workshops», den fyrste for tilsette i helse- og omsorg i kommunane og andre samarbeidspartar som t. d. NAV, den andre for tilsette i spesialisthelsetenesta /sjukehus, og det vart vidare gjennomført eit seminar for alle med god deltaking. Prosjektet har peikt på behovet for å etablere eit felles forum som kan sikre vidare utvikling av telemedisinske løysingar innanfor rammene av nasjonale og regionale retningsliner og standardar og sikre naudsynt samarbeid og heilskaplege løysingar i fylket. Retningsliner i høve ansvarstilhøve, personvern og informasjonstryggleik knytt til diagnostikk og pasientoppfølging via videokonferanse i høve gjeldande lover og føreskrifter er utarbeidd. Sluttrapport med vedlegg er tilgjengeleg på eiga heimeside: telemedisin-sfj.com. Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for KOLS-pasientar og utvikling av arbeidsmetodikk for pasientforløp KOLS-pasientar er ei pasientgruppe der det med relativt enkle tiltak vil vere mogeleg å oppnå eit betre pasientforløp enn det som ofte er tilfellet i dag. Prosjektet skal samstundes starte arbeidet med å utvikle ein metode for korleis nivåa i lag med brukargruppene kan samarbeide for å utvikle slike heilskaplege pasientforløp i Sogn og Fjordane. 4

5 Dette prosjektet vil dra nytte av det regionale Helse Vest-prosjektet som har arbeidd med metode for utvikling av pasientforløp. Prosjektomtale og søknad om midlar er utarbeidd i eit samarbeid mellom KS og helseforetaket. Kommunane v/førde kommune har fått kr frå Helsedirektoratet til prosjektet. Kommunane har gjort vedtak om å dekke kr , og av dette er kr i avsette midlar. Prosjektet har invitert tre kommunar i fylket med i eit pilotprosjekt for å finne fram til eit godt pasientforløp og ei rett oppgåvefordeling og gode vekslingar mellom spesialist- og kommunehelsetenesta. Desse kommunane er Årdal, Jølster og Vågsøy. Årdal kommune har eit eige prosjekt relatert til KOLS, og det vil vere viktig å sikre kommunikasjon og utnytting av informasjon og kompetanse på tvers av desse prosjekta. Prosjektleiar vart tilsett frå Partane har etablert felles styrings- og prosjektgruppe, og eit innleiande kartleggjingsarbeid er godt i gang. Planen for prosjektet inneber at eit pasientforløp skal vere klart for utprøving frå våren 2013 og at prosjektet skal avsluttast i februar Kompetanseutvikling gjennom gjensidig hospiteringsordning Å få til god samhandling og god kvalitet i ei samhengande behandlingskjede føreset aktørar i helsevesenet som kjenner til kvarandre. Leiarar og fagfolk i spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta må vite om kvarandre sine oppgåver og rutinar for å forstå heilskapen og derigjennom vere i stand til å samhandle og utvikle kvaliteten. Leiarar har sine samhandlingsarenaer som gir eit visst høve til å skaffe seg denne innsikten. Legane har praksiskonsulentordninga og fora og prosjekt i regi av praksiskonsulentane. Dei har og sine representantar i eit felles fagråd. Når det gjeld anna helsepersonell, som sjukepleiarar og helsefagarbeidarar, er slike ordningar i mindre grad sett i system i Helse Førde-området. Eitt viktig unnatak er kreftomsorga. Ein ser behovet for å etablere ei systematisk gjensidig ordning for hospitering for sjukepleiarar og helsefagarbeidarar og tilsvarande fagpersonale. I tillegg til at dette kan gje verdifull fagleg innsikt og kompetanseutvikling, kan det ha ein positiv kulturskapande effekt. Prosjektomtale og søknad om midlar vart utarbeidd i eit samarbeid mellom KS og helseforetaket. Prosjektet skal utgreie ei ordning for hospitering og framlegg til delavtale på området, i tillegg til å syte for utprøving. Kommunane v/førde kommune har fått kr frå Helsedirektoratet til eit kartleggjings- og tilretteleggjingsarbeid. Prosjektet har ei 50 % prosjektleiarstilling og felles styrings- og prosjektgruppe. Prosjektet vart oppstarta våren Det er utarbeidd prosjektplan og eit førebels utkast til delavtale med framlegg til ordning og prosedyrar. Prosjektet står no føre ein pilot-/utprøvingsfase der Kreftavdelinga og Medisinsk avdeling, gruppe 2 deltek frå Helse Førde. Det vil truleg vere to pilotkommunar (desse er ikkje avklara enno). Hospiteringsordninga vil bli prøvd i veke 10 og 11 i Prosjektperioden varer fram til juni Ein tek sikte på at delavtale blir vidare handsama og vedteken hausten 2013 og at hospiteringsordninga blir innført frå same tid. 5

6 Pasientforløp for hjerneslagpasientar som treng oppfølging av spesialisthelsetenesta og i kommunen etter akuttfasen I tråd med nasjonale faglege retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (2010) skal dette prosjektet bidra til å gje lik og god kvalitet til slagpasientar i Sogn og Fjordane. Hjerneslag er og eit satsingsområde i den nasjonale pasienttryggleikskampanjen I trygge hender. Helse Førde hadde i 2008 eit forbetringsprosjekt i høve akuttbehandling og tidleg rehabilitering, og ein ynskjer no å vidareføre dette til å gjelde rehabilitering i spesialisthelsetenesta og vidare oppfølging i/med kommunen. I samband med utskriving frå sjukehus etter eit hjerneslag skal det sikrast at all relevant informasjon om pasienten og planer for vidare rehabilitering og oppfølging er på plass, og at neste ledd i behandlingskjeda er klar til å overta. Det er og viktig å sikre god samhandling og samarbeid mellom helseføretak og kommunehelsetenesta rundt denne pasientgruppa. Helse Førde har fått kr i såkornmidlar frå Helse Vest til prosjektet. prosjektplan er utarbeidd og prosjektgruppe er oppretta. I samarbeid med KS er det avklara at to kommunar skal delta særskilt i prosjektet; Høyanger og Flora. Desse kommunane har kvar sin representant i prosjektgruppa. Prosjektet starta i oktober Det har vore etablert 10 arbeidsgrupper som arbeider med ulike tema i prosjektet, herunder kartleggjing av dagens rutinar, utvikling av interne rutinar i rehabilitering og poliklinikk, felles tverrfaglege team og hospiteringar i samband med utskriving av pasientar. Sluttrapport vart handsama i styringsgruppa den og vil ligge føre med det første. Meldingsløftet i Sogn og Fjordane Gjennom prosjektet «Meldingsløftet i Vest» er det utvikla og innført elektronisk meldingsutveksling mellom helseføretaket og legekontora i fylket. Det er no elektronisk utveksling av tilvisingar og epikrisar med ca 90 % av legekontora, røntgen- og lab.meldingar er under innføring. I høve til gjennomføring av samhandlingsreforma vil det og vere svært viktig å tilrettelegge for elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og pleie og omsorg i kommunane og mellom pleie og omsorg og helseføretaket. Gjennom prosjektet «Meldingsløftet i kommunane» og Elin-kprosjektet» er det utvikla tekniske løysingar for dette, og på Vestlandet er det Stavanger og Bergen som har vore pilotkommunar. Dette vert teke vidare i det regionale prosjektet «Vestlandsløftet», som skal støtte kommunane i arbeidet med å innføre såkalla pleie- og omsorgsmeldingar (PLOmeldingar). Det er vidare etablert eit fellesprosjekt i Sogn og Fjordane med alle kommunane i fylket, IT-forum/Vestlandsforsking og Helse Vest/Helse Førde som deltakarar for å få implementert dette i høve alle kommunane så snart som råd (Meldingsløftet i Sogn og Fjordane). Ein har her gruppert kommunane etter kva fagsystem dei nyttar i pleie og omsorg. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og helse- og omsorgstenestene blir no innført, og ein reknar med å vere vere ferdig i alle kommunane våren Når det gjeld meldingar mellom helse- og omsorg og helseføretaket vil dette bli prøvd ut i to pilotkommunar (Flora og Stryn), oppstartsdato er og piloteringa vert gjennomført i løpet av to-tre veker. Her vil ein truleg ha kome langt i høve alle kommunane før ein kjem langt inn i Prosjektet har førebels fått eit tilskot på kr frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune (skjønsmidlar og «RUP-midlar»). 6

7 Folkehelse og forsking/»active Smarter Kids» Det er under planleggjing eit fellesprosjekt i høve folkehelse og forsking som skal inkludere alle kommunane i Sogn og Fjordane, og der Helse Førde og Høgskulen i Sogn og Fjordane er aktuelle partar i tillegg. Ideen for prosjektet er ein intervensjonsstudie med utvida fysisk aktivitet i grunnskulen med oppfølgjing av resultat i høve helse og læring for elevane. Det er og tankar om etablering av eit eige metabolsk senter og ein biobank til forskingsføremål. Prosjektet er i startfasen. Det er så langt løyvd kr 17,5 mill frå forskingsrådet til prosjektet. Telemedisin i Sogn og Fjordane fase 2 Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde HF gjennomførte i 2011/2012 eit forprosjekt for å kartlegge og vurdere - aktuelle bruksområde for telemedisin - viktige føresetnader for å kunne ta i bruk telemedisinske verktøy på ein effektfull måte. Denne fasen av prosjektet hadde vidare som føremål å spreie kompetanse, gjennomføre ei forankring hos partane og legge grunnlaget for vidareføring av prosjektet i ein fase 2, jfr omtale ovanfor. I fase 2 av prosjektet var planen opprinneleg å syte for implementering av utstyr og naudsynte organisasjonsmessige endringar og rutinar, for å kunne nytte telemedisin i samhandlinga mellom spesialist- og kommunehelsetenesta til dei føremåla som er omtalt i forprosjektrapporten. Det er no bestemt å koble dette prosjektet til eit delprosjekt i det pågåande utviklingsprosjektet for Nordfjord sjukehus. Vidare har Helse Førde behov for å etablere ein basisinfrastruktur for å ivareta kommunikasjon mellom sjukehusa i høve akuttfunksjonane. Hovudmål Ta i bruk telemedisinske løysingar på ein slik måte at dette understøttar god pasientbehandlinga, gir god ressursutnytting og aukar tryggleiken for tilsette. Delmål 1 Tilretteleggje for kommunikasjon i høve diagnostisering, behandling og kompetanseoverføring ved telemedisinsk utstyr på aktuelle einingar i Helse Førde og sjukeheimane i kommunane. Delmål 2 Etablere løsingar som understøttar desentralisert tilbod for hudlidingar i fylket gjennom kommunikasjon mellom fagfolk på ulike stader. Delmål 3 Etablere ein tenleg infrastruktur/løysing for kommunikasjon mellom sjukehusa til bruk i høve akutte situasjonar som krev monitorering og overvaking (kritisk sjuke pasientar). Delmål 4 Etablere løysingar mellom legevakt og sjukehus der kommunane ønskjer slik. Delmål 5 Etablere system for opplæring, utvikling og bruk av telemedisin i kommunane og helseføretak. 7

8 I fase 2 må det etablerast ein prosjektorganisasjon som ivaretek arbeidet med delane av prosjektet på ein rasjonell måte. Det må vidare utarbeidast ein prosjektplan. Prosjektet er praktisk retta og skal tilrettelegge for - og gjennomføre - implementering og utprøving. Støtte til organisasjonsledd og einingar i høve organisatoriske tilpassingar, etablering av naudsynte rutinar, innkjøp og montering av utstyr, opplæring og konkret planleggjing og gjennomføring av utprøving vil vere viktige aktivitetar. Det må søkjast om midlar til ytterlegare finansiering. I starten av fase 2, frå februar 2013, vil det bli nytta konsulentbistand. 2. Prosjekt initiert av kommunar/kommunegrupper Det blir arbeidd med å vurdere tenesteutvikling i relasjon til samhandlingsreforma i enkeltkommunar, regionråd og andre kommunesamarbeid. KS og Helse Førde har ikkje fullstendig oversyn over dette. Nedanfor fylgjer eit oversyn over nokre av dei aktuelle prosjekta. Det må takast atterhald om at ein ikkje har nøyaktig informasjon om prosjekta og deira status. 2.1 Kommunane i Sunnfjord og ytre Sogn, Bremanger, Balestrand og Høyanger Samarbeidet omfattar i alt 12 kommunar. Gulen kommune er ikkje med i dette samarbeidet. Desse kommunane har starta opp eit samarbeid som i utgangspunktet har desse føremåla: - Bistå deltakarkommunane på generell basis med arbeidet i høve til samhandlingsreforma - Utvikle nye tilbod og god samhandling i høve til førebygging - Utvikle nye tilbod og god samhandling i høve til habilitering/rehabilitering Ein har tidlegare (2010) fått kr frå Helsedirektoratet og kr frå fylkesmannen til dette arbeidet. Det vart vinteren/våren 2011 tilsett tre prosjektmedarbeidarar i til saman 250 % stilling. I den første fasen vart det lagt stor vekt på informasjon og forankring av prosjektet i kommunane. Det vart gjennomført ei kartlegging av ressursar, kompetanse og utfordringar i kommunane som danner eit grunnlag for å vurdere val av framtidige løysingar. Miljøretta helsevern/smittevern/folkehelse og førebyggjing Det er gjennomført utgreiing av ei felles tverrfagleg teneste i høve til miljøretta helsevern, smittevern og arbeid med folkehelse/førebyggjing. Sluttrapport låg føre Kommunane er samde om å etablere ei slik felles teneste, lokalisert til Florø, med 4 årsverk. Balestrand og Hyllestad deltek ikkje i dette samarbeidet. Fellestiltaket starta opp Lokalmedisinske tenester Kommunane ønskjer å utgreie eit samarbeid om lokalmedisinske tenester med observasjon,, ø-hjelp, behandling av pasientar som ikkje treng innleggjing på sjukehus, rehabilitering, læring og meistringstilbod, ambulante og tverrfaglege team, evt i form av eit lokalmedisinsk senter. Det vart søkt om eit tilskot på kr 4 mill frå Helsedirektoratet til prosjektet. Det vart i 2011 løyvd kr frå direktoratet. Sluttrapport låg føre Dei førebelse konklusjonane er at kommunane vil avvente, for å kunne vurdere kva dei kan bygge opp i eigen regi, og fordi ein ikkje har økonomi til å etablere eit samarbeid om lokalmedisinske tenester no. Helsedirektoratet har løyvd kr til vidare arbeid. Prosjektet har to prosjektstillingar som kan bistå kommunane i vidare vurderingar og bistand i høve samhandlingsreforma. Deltakarkommunane har slutta seg til eit vidare arbeid og rapprt og tilrpding frå styringsgruppa vil ligge føre våren Samarbeidsgruppa vil i februar

9 melde inn stipulert arealbehov i høve etablering av kommunale funksjonar ved sjukehuset, slik at dette kan bli vurdert i samband med Helse Førde sin arealplan. 2.2 Kommunane i Nordfjord Følgjande prosjekt er konkret planlagt: Samarbeid om LMS (lokalmedisinske senger) for Nordfjord-regionen Dette er samla sett vere eit relativt omfattande prosjekt over tre år. Kommunane Bremanger og Gloppen er ikkje med i dette samarbeidet. Målet har vore å avklare kva nye oppgåver som i dag blir utført av spesialisthelsetenesta som etter intensjonane i samhandlingsreforma skal overtakast av kommunane, og kva dette krev av samarbeids-løysingar. Noko av dette vil vere døgnopphald med tilbod før, i staden for og etter sjukehusopphald. Her vil ein m.a. gjennomgå dei største pasientforløpa og prosjektet krev eit nært samarbeid med helseføretaket. Helsedirektoratet løyvde kr til prosjektet i Funksjonen som prosjektleiar vart i forstudiet løyst ved avtale med Ressurssenter for omstilling i kommunene, i forprosjektet vert prosjektleiinga ivareteken av Eid kommune. Det er gjennomført ei kartlegging i kommunane av ressursar, kompetanse og utfordringar i kommunane som danner eit grunnlag for å vurdere val av framtidige løysingar. Sluttrapport frå forstudiet låg føre i juli 2012, og vart handsama i kommunane saman med plan for forprosjektfasen hautsen Helsedirektoratet har løyvd kr til forprosjektet, og prosjektet har netto hatt kr til disposisjon for denne fasen. I dette prosjektet nærmer ein seg no slutten av forprosjektet. Politisk handsaming vil bli gjennomført i mars 2013, og kommunane tek sikte på å søke om midlar til etablering av døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp innan Det vert arbeidd med ein særavtale om dette og ein drifts- og leigeavtale knytt til kommunale funksjonar lokalisert til sjukehuset. Det er løyvd kr 25 mill pr år over åra til eit eige utviklingsprosjekt for Nordfjord sjukehus. Dette utviklingsprosjektet har ei grenseflate mot utviklinga av eit lokalmedisinsk senter. Interkommunal teneste innan samfunnsmedisin i Nordfjord Utgreiing av behov for felles fagstilling(ar) innan samfunnsmedisin. Aktuelle oppgåver: Overvaking av helsetilstanden hos innbyggjarane, styringsinformasjon, førebyggjande tiltak som virker, planarbeid, med.-fagleg rådgjeving i høve til samhandling, undervisning, smittevernplanar, samhandsaming innan miljøretta helsevern. Kommunane har fått kr frå Helsedirektoratet til prosjektet. Det er tilsett prosjektleiar, prosjektarbeidet er gjennomført og tiltaket vil truleg bli starta opp mot slutten av Bremanger kommune er ikkje med i dette samarbeidet. 2.3 Kommunane i Sogn Sogn lokalmedisinske senter Lærdal kommune har søkt om samhandlingsmidlar til eit prosjekt som hadde nemninga Etablering av distriktsmedisinsk senter som eit tillegg til lokalsjukehuset i Lærdal DMS Sogn. Tittelen er seinare endra til Sogn lokalmedisinske senter. Det er eit siktemål at kommunane i Sogn skal slutte seg til prosjektet. 9

10 Prosjektet er delt opp i tre fasar over tre år: Forstudium, forprosjekt og hovudprosjekt. Det er løyvd kr frå Helsedirektoratet til dette arbeidet. I tillegg har fylkesmannen bidrege med kr Utover dette har regjeringa særskilt løyvd kr 5 mill til utvikling av eit lokalmedisinsk senter ved Lærdal sjukehus, kr 2,5 mill til kommunane og kr 2,5 mill til helseforetaket. Prosjektet starta med oppstartseminar Det vart ikkje tilsett prosjektleiar i samband med forstudiet, men det vart gjort avtale om prosjektstøtte frå konsulentfirma (PWC). Kommunane i Sogn har delteke i arbeidet med forstudiet som vart sluttført ved sluttrapport av (Balestrand har observatørstatus). Etter dette var det lagt opp til eit avgjerdspunkt i høve til vidare deltaking. Saka vart handsama i deltakarkommunane innan sommaren Her slutta kommunane seg til eit vidare arbeid med forprosjekt, men kommunane Sogndal og Luster ønskjer ikkje å delta i høve delutgreiing som gjeld interkommunale senger ved Lærdal sjukehus. På bakgrunn av forstudiet er eit forprosjekt no oppstarta, og dette omfattar: 1) legevakt, akuttsenger og intermediære senger, 2) fagnettverk og 3) pasientforløp. Eit oppstartseminar vart arrangert i Lærdal den Forprosjektet skal avsluttast i mai og handsamast i deltakarkommunane i juni Kommunane Luster, Leikanger og Sogndal Folkehelse og førebyggjande helsearbeid i Sogn Kommunane har gått saman om eit prosjekt med nemninga Folkehelse og førebyggjande helsearbeid i Sogn. Prosjektet er toårig og skal styrke eit kunnskapsbasert førebyggjande helsearbeid. Det er gjennomført ei kartleggjing av helsetilstand og helseutfordringar i kommunane og vurdert aktuelle tiltak. Vidare er det etablert/vidareutvikla ein frisklivssentral og det blir arbeidd med turveg og utsyrssentral. Kommunane har fått kr frå Helsedirektoratet og kr i fornyingsmidlar frå fylkesmannen til prosjektet. Prosjektleiar vart tilsett hausten Les meir om prosjektet på eiga heimeside. 2.5 Årdal kommune KOLS-prosjekt Årdal kommune fekk i 2010 midlar (kr 1 mill) til oppstart av eit prosjekt som skal utgreie lokale tilbod til menneske med KOLS. Dette er eit prosjekt som skal gå i 3 fasar. Prosjektleiinga vert ivareteken av Sogn bedriftshelseteneste, og styringsgruppe/prosjektgruppe er etablert. Det er ei kobling mellom dette prosjektet og fylkesprosjektet som er omtalt tidlegare. Føremåla med prosjektet er: 1. Ein lettare kvardag for menneske med diagnosen KOLS 2. Auka kunnskap om KOLS hos både pasientar, pårørande og fagpersonell 3. Eit styrka tverrfagleg samarbeid internt i kommunen og meir samhandling med spesialisthelsetenesta 4. Eit lokalt og lett tilgjengeleg tenestetilbod der brukarar kan få råd og rettleiing med sikte på heva meistring 5. Ei sterkare brukarrolle 6. Minske tal sjukehusinnleggingar Prosjektarbeidet starta i slutten av januar Det er under planleggjing og gjennomføring konkrete tenester overfor KOLS-pasientar i Årdal: Fagdag om KOLS for helsepersonell, gruppe av ressurssjukepleiararar innan KOLS, etablering av brukargruppe, meistringskurs, treningstilbod, hjelp til røykeavvenning m.m. 10

11 3. Øvrige prosjekt Det er her omtalt nokre aktuelle prosjekt som ikkje er dekka av avsnitta ovanfor. Telemedisin Høyanger, Askvoll og Balestrand Lokal diagnostisering og behandling med støtte via telemedisin frå Sunnfjord og ytre Sogn interkommunale legevakt i Førde. Hud-prosjekt Gulen og Hyllestad Diagnostisering og behandling av hudlidingar blir støtta ved videoverføring mellom kommune- og spesialisthelsetenesta. Utviklingsprosjektet «Framtidas lokalsjukehus» i Nordfjord Dette prosjektet har fleire delprosjekt som også omfattar samhandling med kommunane. Det blir ikkje gjort nærare greie for dette her. Informasjon om utviklingsprosjektet finst på Helse Vest si heimeside. 11

12 4. Gjeldande avtalar 4.1 Rammeavtale mellom helseforetaket og kommunane Ny overordna rammeavtale inngått i januar-mars 2012 avklarer føremål og prinsipp for samhandlingsaktiviteten på eit overordna nivå, i tillegg til avklaring av samhandlingsorgan (dialogmøtet, koordineringsrådet og fagrådet), kva område det skal utarbeidast nærare delavtalar på, brukar- og tilsettemedverknad, oppfølgjing av avvik og handtering av usemje. Avtalen skal evaluerast årleg. 4.2 Delavtalar 1. Delavtale om partane sitt ansvar for helse- og omsorgstenester Delavtalen avklarer det rettslege utgangspunktet for ansvarfordelinga generelt og på viktige område og inneber ei forplikting til vidare avklaringar på område der ansvaret kan vere uklart og/eller område der det er kritisk viktig med god samhandling. 2. Pasientar med behov for koordinerte tenester Avtalen omhandlar tiltak overfor pasientar som gjerne har samansette lidingar og/eller har behov for oppfølgjing over tid og av både spesialist- og kommunehelsetenesta. Dette vil i stor grad dreie seg om pasientar og brukarar som har rett til individuell plan, koordinator og tenester frå koordinerande eining, jf helse- og omsorgstenestelova kap Delavtale tilvising/innleggjing Avtalen skal sikre ansvarsavklaring, god planlegging og god informasjonsoverføring ved tilvising og innlegging i sjukehus. 4. Tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Som eit ledd i samhandlingsreforma blir kommunane sitt ansvar for øyeblikkeleg hjelp utvida til også å omfatte kommunalt tilbud om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp frå Plikta følgjer av lova 3-5 tredje ledd som lyder: Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkeleg hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Delavtalen fastlegg ein del prinsipp for etablering av slike tilbod. Det må i tillegg inngåast ein meir konkret avtale («særavtale») med enkeltkommunar/kommunegrupper. 5. Utskriving Ny delavtalen for utskriving av pasientar innan somatikk inneheld konkrete føresegner i høve varslingsprosedyrar, kommunikasjon og utskrivingsrutinar, tilpassa til nye forskrifter om utskrivingsklare pasientar frå Når det gjeld psykisk helse/rus gjeld inntil vidare tidlegare inngått delavtale om tilvising og utskriving. 6. Kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Gjensidig kunnskapsoverføring, dialog og informasjonsutveksling er sentrale samhandlingselement og heilt avgjerande for å sikre gode tenester og pasientforløp. Spesialisthelsetenesten har også ei lovpålagt rettleiingsplikt overfor kommunane, jf 6-3 i spesialisthelsetenestelova. 7. Forsking og utdanning Delavtalen skal legge til rette for at det blir utvikla felles tiltak for å styrke kunnskap, kompetanse-oppbygging hos helse- og omsorgspersonell, og forsking og innovasjon som understøtter intensjonane i samhandlingsreforma. 12

13 8. Svangerskaps-, fødsels-, barselomsorgstenester Delavtalen omhandlar m.a. korleis tilrådingane i Kvalitetskrav til fødselsomsorgen skal innfriast, korleis tverrfagleg samarbeid og utveksling av informasjon mellom nivåa skal ivaretakast, korleis utviklinga av ei desentralisert og differensiert svangerskaps-, fødsels og barselomsorg skal gjennomførast og korleis følgetjenesta skal sikrast, herunder organisering av beredskap for følgetjeneste. 9. IKT-løysingar lokalt Samarbeid om IKT-løysingar og utviklinga av IKT-system lokalt er svært viktig for å få til god samhandling, og avtalen omhandlar nokre prinsipp for dette samarbeidet og aktuelle tiltak. 10. Førebyggjing For å møte helse- og omsorgsutfordringane i framtida er det m.a. behov for større innsats for å førebyggje og fremme helse. Avtalen om samarbeid om førebyggjande tiltak skal bidra til å avklare aktuelle satsingsområde og samarbeidstiltak. 11. Delavtale om den akuttmedisinske kjeda Delavtalen avklarer det rettslege utgangspunktet for ansvarfordelinga og inneber ei forplikting til vidare avklaringar av ansvarfordeling og aktuelel tiltak for å sikre god samhandling på dette viktige området. (Avtalen er ikkje ferdighandsama i alle kommunar enno) 12. Delavtale kreft/lindrande behandling Avtalen inneber etablering og drift av nettverk der m.a. ressurssjukepleiarar i kommunane deltek. Den skal sikre kompetanseoverføring og gode metodar i behandling og omsorg. 13. Delavtale psykisk helse Avtalen skal sikre ansvarsavklaring og legge til rette for heilskaplege tenestetilbod innan psykisk helse. 14. Delavtale møteplassen for habilitering/rehabilitering Ordninga er retta mot koordinerande eining i kommunane, og inneber etablering av nettverk og erfaringsutveksling. Den er kobla til regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest. Eit arbeidsutval med representantar frå kommunane, helseforetaket og Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter skal ivareta oppgåver med førebuing og tilrettelegging. Rammeavtalen og delavtale 1-11 er tilgjengelege på Samhandlingsbarometeret. 5. Avtalar under utarbeiding/revisjon Det vert arbeidd med delavtalar på følgjande område der fristen førebels er sett til (blir lenga). Psykisk helse Gjeldande avtale om psykisk helse vart inngått i Den er relativt konkret i høve kommunikasjon og samarbeidstiltak. Samhandlingsreforma, og nye mål også i høve psykisk helsearbeid og psykisk helsevern, har aktualisert ein grundig revisjon av avtalen. I ny delavtale om utskriving er dessutan psykisk helse halde utanfor, og dette må i tillegg vurderast. Rus Det finst i dag ingen eigen samarbeidsavtale som gjeld rusfeltet. Samarbeid i høve rus vil delvis vere dekka av avtalen innan psykisk helse. Ein har likevel kome til at det er behov for ein eigen 13

14 delavtale om aktuelle samarbeidstiltak for å betre det samla tilbodet på dette området. Eit førebuande arbeid vart oppstarta våren 2011, men stilt i bero på grunn av arbeidet med ny rammeavtale og lovpålagde delavtalar. Lindrande behandling Det eksisterer i dag ein avtale om «drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling» (inngått i 2008). Dette vert vurdert som ein god og konkret avtale som har bidrege til eit godt samarbeid og viktig kompetanse-utvikling i kreftomsorga. Det er gjort ei vurdering av at det vil vere tenleg med ein delavtale som meir generelt omhandlar ansvarsavklaring og samarbeid i høve lindrande behandling, dvs ikkje avgrensa til kreftomsorga. Smittevern Det vart i 2006, med bakgrunn i forskrift om smittevern i helsetenesta, inngått avtale mellom helseføretaket og dei enkelte kommunane om bistand og rådgjeving innan smittevern. I dette inngjekk m.a. utarbeiding av eit infeksjonskontrollprogram. Det er aktuelt å vurdere utviding av temaet for denne avtalen og revisjon av gjeldande føresegner. Desse avtalane har førebels frist : Beredskap Rammeavtalen omtalar samarbeid om beredskap på eit relativt overordna nivå, og det har vore føresett at dette må følgjast opp med ein meir konkret avtale. Den akuttmedisinske kjeda Denne delavtalen avklarer i stor grad den formelle ansvarsfordelinga mellom spesialist- og kommunehelsetenesta og inneheld nokre få aktuelle samarbeidstiltak. Dette er eit område der samhandlinga mellom aktørane er viktig og krevjande, og der det er meldt om ein del uønska hendingar og avvik. Det synest å vere eit sterkt ønskje hos begge partane å videreføre eit arbeid på dette området før det går for lang tid. Tilvising/innleggjing Denne delavtalen vart inngått for fleire år sidan og treng oppdatering. Ein ser at det er behov for å gå gjennom rutinane i samband med innleggjing, og det er viktig at ein sikrar større grad av informasjonsoverføring i samband med tilvising av pasientar til spesialisthelsetenesta. Det er og svært varierande praksis når det gjeld tilvising. Oppgåvefordeling/vekslingar i pasientforløp Rammeavtalen skisserer behov for ein eigen delavtale som kan avklare nokre prinsipp og danne utgangspunkt for meir konkret avtalte pasientforløp for aktuelle pasient-grupper. Avtaleutvalet vil truleg gå inn for at det likevel ikkje blir utarbeidd eigen delavtale om oppgåvefordeling/vekslingar i pasientforløp. Desse delavtalane tek ein sikte på å utarbeide innan : Pasienttransport Det finst ingen samarbeidsavtale i høve pasienttransport. Dette er eit område med ein del meldingar om uønska hendingar og avvik og eit opplevd behov for utgreiing og tydeleggjering av ansvarsforhold. Legemiddelhandtering og legemiddelbruk Kommunane har hatt avtalar med Sjukehusapoteka Vest om farmasøytisk tilsyn og rådgjeving. Partane har ei målsetting om ein avtale der det noko breiare vert vurdert tiltak som kan sikre god og forsvarleg legemiddelhandtering, noko som kan vere kritisk viktig i tilbodet til enkeltpasientar. 14

15 Gjensidig hospiteringsordning Arbeidet med ein delavtale som fastset mål, ordning og gjensidige plikter i høve hospitering er starta opp gjennom eit eige samhandlingsprosjekt («kompetanse-utvikling gjennom gjensidig hospitering»). Basert på eit førebels utkast til delavtale vil det bli utprøvd ei ordning, og på basis av denne utprøvinga skal endeleg framlegg til delavtale etter planen handsamast hausten Lærings- og meistringstilbod Det er ingen eigen delavtale på dette området i dag, men lærings- og meistringstilbod er m.a. omtalt i delavtale om tilbod til pasientar med behov for koordinerte tenester. Utvikling av samarbeid og tilbod på dette området, og i større grad tilbod i kommu-nane, er eit uttalt mål i samhandlingsreforma. Tilboda bør utviklast saman med pasientar og brukarar, for å kunne styrke deira medverknad og eigenaktivitet for å ivareta eige helse eller lære å meistre ein kvardag med sjukdom. Frå helseføretaket si side er det ønskjeleg å kome raskt i gang med eit utvida samarbeid med kommunane. Det er førebels berre oppretta arbeidsgrupper for dei fire første avtaleområda som er nemnde i dette punktet. 15

16 Vedlegg 1 Oversyn over styringsgrupper, prosjektgrupper og prosjektmedarbeidarar i prosjekta Samhandlingsbarometeret : Viseadm direktør Vidar Vie, Helse Førde Utviklingsdirektør Anne Kristin Kleiven, Helse Førde Fagdirektør Hans-Johan Breidablik, Helse Førde Økonomidirektør Tom Hansen, Helse Førde IT-sjef Frode Schanke, Helse Førde Rådmann Ørjan Raknes Forthun, Eid kommune : Runar Tengel Hovland, Senter for helseforsking Vidar Roseth, samhandlingssjef Helse Førde Knut Ivar Osvoll, seniorrådgjevar IKT Normunn Svoen, praksiskonsulent Kurt Even Andersen, kommunalsjef Førde kommune (Sune Laugesen, kommunelege i Gloppen kommune til sommaren 2012) Analysesjef i Helse Vest, Erik Sverrebo Prosjektleiar: Marte Bale, Helse Førde Betre praksis for utskrivingsklare pasientar i somatisk spesialistehelseteneste fase 2 Klinikkdirektør Olav Hesjedal Leiar med. avd. Trine Vingsnes Leiar avd. ANRR Signe Nordvik Samhandlingssjef Vidar Roseth Dir. kirurgisk klinikk Tore Dvergsdal Avd.sjef kir. avd. Nils Sletteskog Oppvekst- og omsorgssjef Gunnar Steine, Leikanger Kommuneoverlege Jan Helge Dale, Flora kommune Mona Løvø overlege med.avd Helse Førde Marius Dalin, overlege kir.avd., Helse Førde Bjørn Smelvær sjukepleiar ved. ort.avd., Helse Førde Ragnhild Eimhjellen, helse- og omsorgsleiar Gloppen kommune Margun Thue, helse- og omsorgsleiar, Lærdal kommune Gudrun Sigurdadottir, leiar ved Lærdal sjukeheim, Lærdal kommune Jarle Helge Skaar, tenesteleiar pleie og omsorg Sogndal kommune Marita Brandsøy Lystad - fysioterapeut, Førde kommune Jan Helge Dale, kommuneoverlege Flora kommune Norunn Stavø, pleie- og omsorgssjef Flora kommune TV Kjell Nygård - fagforbundet VO Bodil B. Viken med.sengepost Gry Kirkeluten overspl medisinsk avd. frå LS Arnstein Ivesdal - kontituert einingsleiar med avd Frå NS Anne Stubdal, praksiskonsulent Oddveig Birkeland, brukarrepresentant 16

17 Prosjektleiar: Inghild Mowatt, Helse Førde Prosjekttilretteleggjarar: Ina Myklebust Ørjansen, sjukepleiar kirurgisk sengepost/poliklinikk Helse Førde (til desember 2011) Lena Haveland, fagutviklingssjukepleiar ANRR, Helse Førde (frå desember 2012) Ragnhild Eimhjellen, helse- og omsorgsleiar Gloppen kommune Telemedisin Sogn og Fjordane fase 1 Rådmannsutvalet i Sogn og Fjordane Adm. dir. Jon Bolstad, Helse Førde Fagdirektør Hans-Johan Breidablik, Helse Førde Sjukepleiar Sonja Myrekrok, Høyanger kommune., Gulen kommune Leiar SYS IKL Helge Ulvestad Repr for arbeid med LMS Nordfjord (ikkje i fase 1) Repr for arbeid med LMS Sogn, Jan Ove Tryti, kommunelege Sogndal kommune Leiar MTA Helse Førde Per Arne Flølo Avd.leiar Helse Vest IKT Gjertrud Fagerli Seksjonsleiar Innovasjon og arkitektur Helse Vest IKT Geir Granerud Programleiar Helse Vest IKT Anne Bjørlykke Prosjektleiar: Tova Kjæmpenes, Helse Førde Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for KOLS-pasientar og utvikling av arbeidsmetodikk for pasientforløp Rådmannsutvalet i Sogn og Fjordane Direktør Medisinsk klinikk Olav Hesjedal, Helse Førde Fagdirektør Hans-Johan Breidablik, Helse Førde Samhandlingssjef Vidar Roseth, Helse Førde Laila Berg, heimetenesta Vågøy kommune Mette Kleiva, heimetenesta Årdal Kommune Linda Klævold Kjempenes, heimetenesta Jølster kommune Gerd Torkildson, brukarutvalet Kari Esaiassen, Lærings og mestringssenteret Helse Førde Grete Berg Grimelid, Helse Førde v/medisinsk klinikk, medisinsk poliklinikk FSS/ KOLS skule Vara: Siri Årdal: medisinsk avdeling FSS Bianka Lamm, lungelege Helse Førde Hildegunn Steindal (fysioterapeut v/kols-skulen), Helse Førde Prosjektleiar: Marit Eikemo Halsnes 17

18 Kompetanseutvikling gjennom gjensidig hospiteringsordning Rådmannsutvalet i Sogn og Fjordane HR-direktør Arne Skjelten, Helse Førde Samhandlingssjef Vidar Roseth, Helse Førde Marta Strandos, utviklingskoordinator ved Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane, Førde kommune Kirsti Flø, sjukepleiar/konsulent, Hornindal kommune Gudrun Sigurdardottir, sjukepleiar, Lærdal kommune Kari Daltveit, hjelpepleiar, kir.avd. Helse Førde Rune Stormark, HR-avd, Helse Førde Liv Stokkenes Jacobsen, Seniorrådgjevar Nordfjord psykiatrisenter, Helse Førde Fagutv.sjukepleiar Kathrine Personbråthen, Helse Førde Seniorrådgjevar Lena Haveland, Helse Førde Vara: Seksjonsleiar HR Laila Vilnes Helgheim, Helse Førde Oddgeir Lunde, Norsk Sykepleierforbund/UNIO Eli Østerbø, Fagforbundet/LO Brukarutvalet blir halde løpande orientert og får høve til å gje innspel. Prosjektleiar: Funksjonen vert ivaretaken av prosjektstaben knytt til helsesamarbeidet i Sunnfjord. og ytre Sogn. Kontaktperson/hovudansvarleg er Magni Håvardstun. Pasientforløp for hjerneslagpasientar som treng oppfølging av spesialist-helsetenesta og i kommunen etter akuttfasen Klinikkrådet ved medisinsk klinikk Helse Førde Magdalena Pietrzak Stankiewicz, nevrolog Helse Førde Tibor Biro, fysikalsk medisinar Helse Førde Anne Rakel Akselsen, koordinerande fysioterapeut nevro. Helse Førde, tillitsvald-repr. i prosjektgruppa Magni Kvile, koordinerande ergoterapeut rehabilitering Helse Førde Rigmor Bjørkedal, logoped Helse Førde Eli- Nora Lundekvam, fagsjukepleiar i rehabilitering Helse Førde Solgunn Systaddal, sjukepleiar v/anrr, slagkoordinator Helse Førde Irene Hjorthol, oversjukepleiar Helse Førde, ansvar for organisering av sengeposten/bemanning Karianne Gudvangen, fysioterapeut, representant frå Høyanger Kommune Evy Aarsheim, ergoterapeut, representant frå Flora Kommune Berit Hornnes, verneombod Helse Førde Prosjektleiar: Signe Nordvik, avd.sjef v/anrr Helse Førde Prosjekttilretteleggjar: Tonje Bjørkum Strandos, sjukepleiar v/anrr Helse Førde 18

19 Meldingsløftet i Sogn og Fjordane Rådmannsutvalet i Sogn og Fjordane Rådmann Terje Heggheim, Flora kommune Adm. dir. Jon Bolstad, Helse Førde Fagdirektør Hans-Johan Breidablik, Helse Førde Kari Støfringsdal, Flora kommune Kommuneoverlege Jan Helge Dale, Flora kommune Prosjektleiar Magni Håvardstun, samarbeidsprosjekt i Sunnfjord og ytre Sogn Kommunalsjef Åse Elin Hole, Selje kommune Rådmann marit E. Larssen, Gloppen kommune Fylkeslege Per Stensland, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Spes.kons. Anne Bjørlykke, Helse Vest IKT (leiar program Støtte til samhandling) Rådgjevar Sidsel Sunde Tveit, Bergen kommune (prosjektleiar Vestlandsløftet) Seksjonsleiar senter for kliniske fagsystem Gudny Bukve, Helse Førde Forskingsleiar Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking Prosjektleiar Funksjonen vert utøvd av Vestlandsforsking sitt sekretariat for IT-forum Folkehelse og forsking Ikkje avklara Ikkje avklara Prosjektleiar Ikkje tilsett Telemedisin Sogn og Fjordane fase 2 Ikkje avklara Ikkje avklara Prosjektleiar: Funksjonen blir i ein oppstartfase ivareteken av Seevia AS v/jørn Mikalsen Kommunane i Sunnfjord og ytre Sogn, Bremanger, Balestrand og Høyanger Ordførarane og rådmennene i dei deltakande kommunane Vidar Roseth, samhandlingssjef Helse Førde Brukarrepresentasjon FFO v/ Gerd Bjørkedal SAFO v/ Gry Sætre Dahl Pensjonistforbundet v/ Bertel Meek Arbeidstakarrepresentasjon LO v/ Solveig Norevik Unio v/ Oddgeir Lunde 19

20 YS v/ Marit Solheim Akademikerne v/ Leiv Erik Husabø. Arve Helle, ordførar Fjaler kommune (leiar) Håkon Myrvang, ordførar Naustdal kommune Jan Helge Dale, kommuneoverlege Flora kommune Arve Varden, rådmann Høyanger kommune Arvid Eide, leiande fysioterapeut Fjaler kommune Randi Ytrehus, kommunalsjef Bremanger kommune Trond Ueland, kommunalsjef Førde kommune Øystein Furnes, legevaktsjef i SYS IKL Olav Hesjedal, dir. Medisinsk klinikk Helse Førde Hans-Johan Breidablik, fagdirektør Helse Førde Overlege Torgeir Finjord, Helse Førde Prosjektleiarar: Øystein Høyvik, Førde kommune Magni Håvardstun, Førde kommune Felles døgnavdeling/intermediæravdeling for Nordfjord-regionen Rådmennene i dei deltakande kommunane Vidar Roseth, samhandlingssjef Helse Førde Kommunalsjefane i Eid, Vågsøy, Selje og Hornindal Kommunelege Anne Stubdal, Stryn kommune Representant tillitsvalde Unni Silden Hennøen, NSF Representant tillitsvalde Arne Spilde, Fagforbundet Brukarrepresentant Gunn Helgesen Fagdirektør Hans-Johan Breidablik, Helse Førde Seksjonsleiar Laila Haugland, Helse Førde Direktør Medisinsk klinikk Olav Hesjedal, Helse Førde Prosjektleiar: Ingvar Rolstad, Ressurssenter for omstilling i kommunene Sogn LMS Eigarforum Ordførarane i dei deltakande kommunane Adm. dir. Jon Bolstad, Helse Førde Rådmennene i dei deltakande kommunane Vidar Roseth, samhandlingssjef Helse Førde Jarle Vindedal, brukarrepresentant Margun Thue, helse- og omsorgsleiar Lærdal kommune (leiar) Jan Ove Tryti, kommuneoverlege Sogndal kommune Leiv Erik Husabø, kommunelege Leikanger kommune Knut Cotta Schjønberg, helsesjef og kommunelege Luster kommune Frode Myklebust, kommunelege Lærdal kommune 20

SOGN OG FJORDANE. Samhandlingsreforma. Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane. Ajour pr 19.02.18

SOGN OG FJORDANE. Samhandlingsreforma. Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane. Ajour pr 19.02.18 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane Ajour pr 19.02.18 1 Innhald 1. Prosjekt som ikkje er knytt til enkeltkommunar/-regionar 3 Samhandlingsbarometeret 3 Betre praksis

Detaljer

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass?

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? strategikonferansen Jon Bolstad Helse Førde samhandling forbetrast, menneska er dei same! Fokus! Sjå på Sogn og Fjordane! Vi har løyst oppgåvefordelinga oss i mellom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth Helse Førde Nytt frå Helse Førde Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13 Samhandlingssjef Vidar Roseth Tema 1. Litt om stoda i Helse Førde 2. Strategi samhandlingsreforma 3. Eldremedisinsk poliklinikk

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt Telemedisin Sogn og Fjordane Innovasjon i Helse og omsorg Samhandlingsprosjekt Suksessfaktorar for bruk av telemedisin NOU 2011:11 Forankring og eigarskap Bygge solide organisatoriske løysingar Etablere

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet Telemedisin Sogn og Fjordane 2014 03 06 Fagrådet SOGN OG FJORDANE Kva vil vi oppnå? Betre kvalitet og tryggleik i helsetenestene i Sogn og Fjordane! Standardisering: Kompetanse: Tverrfaglege team: Miljøaspekt:

Detaljer

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 Innhald 1. Innleiing. 3 2. Avtalar... 3 2.1 Inngåtte avtalar 3 2.2 Avtalar under arbeid... 5 2.3 Planlagde avtalar.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Samhandlingsreforma i Sogn og Fjordane. plan for vidare arbeid med avtalar mellom kommunane og Helse Førde HF 21.02.12

Samhandlingsreforma i Sogn og Fjordane. plan for vidare arbeid med avtalar mellom kommunane og Helse Førde HF 21.02.12 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma i Sogn og Fjordane plan for vidare arbeid med avtalar mellom kommunane og Helse Førde HF 21.02.12 Samhandlingsreforma i Sogn og Fjordane plan for vidare arbeid med

Detaljer

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt Telemedisin i Sogn og Fjordane Hovudprosjekt 13 11 12 SOGN OG FJORDANE Kva er telemedisin? NST (nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) Telemedisin er bruk av IKT til samhandling om helseformål.

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane Telemedisin Sogn og Fjordane Tid og stad for møtet Tid Onsdag, 19. november 2014 kl. 13.00 15.00 Stad Førdegården rom 314/virtuelt møterom 998362 Deltakarar Jan Helge Dale Solveig Horstad Berget Gro Hovland

Detaljer

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre Framlegg, 08.02.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre 1 Avtale om partene sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver

Detaljer

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane 8:30 9:30 Bruk av plo-meldingane i fylket. v/ Kari Støfringsdal (prosjektmedarbeidar Meldingsløftet ) og Gunn Vigdis Myklatun (prosjektleiar for innføring av plo-meldingane i Helse Førde) 9:45 12:15 Kompis

Detaljer

Etablering av interkommunalt samarbeid om miljøretta helsevern, smittevern og samfunnsmedisinsk rådgjeving.

Etablering av interkommunalt samarbeid om miljøretta helsevern, smittevern og samfunnsmedisinsk rådgjeving. Etablering av interkommunalt samarbeid om miljøretta helsevern, smittevern og samfunnsmedisinsk rådgjeving. Vedlegg 1. Rapport Delprosjekt førebygging - miljøretta helsevern, smittevern og folkehelse.

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 Samhandlingsreforma - deltaking i samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 12.06.12 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Møtedato: 20.11. 2012 Tid: 15.00-16.45 Møtested: Lærdal sjukehus Deltagere: Helge Ulvestad (prosjektleiar), Ingrid Neste

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Samarbeid om førebyggjing

Samarbeid om førebyggjing Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om førebyggjing 1 Avtale om samarbeid om førebyggjing 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Samspel for heilskaplege tenester i Sogn. Samhandling den siste brikka, eller ei ny brikke?

Samspel for heilskaplege tenester i Sogn. Samhandling den siste brikka, eller ei ny brikke? Samspel for heilskaplege tenester i Sogn Samhandling den siste brikka, eller ei ny brikke? Sjå på Sogn og Fjordane! Vi har løyst oppgåvefordelinga oss i mellom på ein koordinert og rasjonell måte! Spørsmål

Detaljer

Eldremedisinsk poliklinikk

Eldremedisinsk poliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk som samarbeidstiltak mellom somatikk og psykiatri Kvalitetskonferansen, Førde 16.10.14 Eva Herløsund Søgnen, spesialist i indremedisin og kardiologi, starta spesialisering i

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar: Medlemmar med tale- og framleggsrett:

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar: Medlemmar med tale- og framleggsrett: Sogn Regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Dei Heibergske Samlingar Sogn Folkemuseum Møtedato: 31.08.2007 Tid: 09:30-14:00 Desse møtte: Olav

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Vidareutvikling av Sogn frisklivssentral TILRÅDING: 1. Kommunestyret sluttar seg til at Sogn frisklivssentral vert vidareutvikla

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Klikk Oppfinningar for å redigere - fylket tittelstil skriv historie i malen Oppfinning År Av Kor Batteri Klikk for 1800 å redigere Alessandro tekststiler Volta i Italia malen Slåmaskin 1834 Cyrus McCormik

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Samhandlingsreforma - deltaking i felles samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane

SAKSFRAMLEGG. Samhandlingsreforma - deltaking i felles samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkivsaksnr.: 11/1261 Arkiv: G10 Samhandlingsreforma - deltaking i felles samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Side 1 av 8. Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 12/1505

SAKSFRAMLEGG. Side 1 av 8. Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 12/1505 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 12/1505 Arkiv: H00 Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS). Invitasjon til deltaking i fase to forprosjektfasen. Rådmannen si tilråding: ::: Sett

Detaljer

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Samarbeidande kommunar Dykkar referanse: Sakshandsamar: Øystein Høyvik Tlf. 57612650 Vår referanse: 13/2466-2-ØH-&85 Dato: 25.11.2013 Etablering

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Notat. Kari Ugland Årleg melding Brukarutvalet Helse Fonna HF 2014

Notat. Kari Ugland Årleg melding Brukarutvalet Helse Fonna HF 2014 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 13.03.15 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Årleg melding Brukarutvalet Helse Fonna HF 2014 Styresak 14/15 O Administrerande direktør si

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

06.11.2008 Stryn kommune 1

06.11.2008 Stryn kommune 1 06.11.2008 Stryn kommune 1 Samarbeid mellom små kommunar Utfordringar og muligheiter med Elin-Kprosjektet Ehelseseminar i Førde 04.november 08 Aslaug Håøy Nygård 06.11.2008 Stryn kommune 2 Elin-K i Stryn

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane Telemedisin Sogn og Fjordane Tid og stad for møtet Tid 23. januar 2014 kl. 13.00 15.00 Stad Møterom 4 FSS/virtuelt møterom Deltakarar Anne Margrethe Øvsthus, prosjektleiar. Jan Helge Dale, kommuneoverlege,

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Meldingsløftet kva skjer i Sogn og Fjordane?

Meldingsløftet kva skjer i Sogn og Fjordane? Meldingsløftet kva skjer i Sogn og Fjordane? Strategikonferansen 2012, Førde, 8. februar Terje Heggheim, Flora kommune, IT-forum S&F Geir Liavåg Strand, Vestlandsforsking, IT-forum S&F Meldingsløftet generelt

Detaljer

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Innhold 1. PROSJEKTNAMN... 2 2. PROSJEKTMÅL... 2 2.1 Hovudmål for prosjektet... 2 2.2 Delmål for prosjekt... 2 3. NOSITUASJONEN... 2 4. PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

REFERAT. Møte i Prosjektgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT. Møte i Prosjektgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Møte i Prosjektgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 29.janaur 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Rigmor Svandberg (Årdal kommune), Margun Thue (Lærdal kommune), Gunnar Steine

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

Visjon og verkelighetframtidas

Visjon og verkelighetframtidas Visjon og verkelighetframtidas lokalsjukehus Samarbeid mellom Nordfjord Psykiatrisenter og medisinsk seksjon Nordfjord sjukehus/førde sentralsjukehus Stavanger 4.juni 2014 Eva Herløsund Søgnen, spesialist

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Referat frå dialogmøte 20.11.15

Referat frå dialogmøte 20.11.15 SOGN OG FJORDANE 21.11.15 Dialogmøtet er heimla i rammeavtalen mellom Helse Førde HF og kommunane i Sogn og Fjordane. Deltakarar er styret og adm. direktør i helseføretaket og ein representant frå kommunane/fylkeskommunen

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse HF Tid: 23. oktober 2008, kl. 09.00 11.05 Stad: Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster Styremøtet var ope for publikum og presse. Følgjande saker var lagt fram til behandling:

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Avtale om kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald 1. Partar

Detaljer

Samhandling om nye arbeidsmåtar - velferdsteknologi Samhandlingskonferansen 2015

Samhandling om nye arbeidsmåtar - velferdsteknologi Samhandlingskonferansen 2015 Samhandling om nye arbeidsmåtar - velferdsteknologi Samhandlingskonferansen 2015 Marta Strandos, Førde kommune, leiar USHT i Sogn og Fjordane Skal innom desse tema: Velferdsteknologi?? Ei historie om samhandling

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 26.08.2011, kl. 10.00 11.55 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Clara

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Delavtalen er underordna Rammeavtalen mellom Helse Førde og den einskilde kommune.

Delavtalen er underordna Rammeavtalen mellom Helse Førde og den einskilde kommune. 1 Innleiing I samband med staten sin opptrappingsplanen for psykisk helse frå 1999-2008, har statlege mynde gjeve føringar og kome med krav om formalisert samarbeid mellom spesialisthelsetenesta og kommunane.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma Rett behandling på rett sted til rett tid Lagt fram i statsråd 19. juni 2009 Fyresdal kommune, 26. november 2009 Ketil O. Kiland Tidlegare helseminister

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

Hallingdal sjukestugu Lokalmedisinske tenester i Hallingdal

Hallingdal sjukestugu Lokalmedisinske tenester i Hallingdal Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes, Flå Samhandlingsreforma Hallingdal sjukestugu Lokalmedisinske tenester i Hallingdal Prosjektleiar Trond Kleppen 16.mars.2012 Vestre Viken HF Hallingdal sjukestugu Ringerike

Detaljer

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg Vedlegg 1 Saksframstilling Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026 Saksnr.: Utval Møtedato 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012 Saksframlegg Sakshandsamar: Karina Nerland Arkiv: 026 Arkivsaksnr.:

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

Vinje kommune. Sluttrapport

Vinje kommune. Sluttrapport Vinje kommune Sluttrapport 28.05.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utvikling av Sogn Frisklivssentral, etablering av lærings- og meistringssenter.

SAKSFRAMLEGG. Utvikling av Sogn Frisklivssentral, etablering av lærings- og meistringssenter. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Britt Veum Hauge Arkivsaksnr.: 13/830 Arkiv: G10 Utvikling av Sogn Frisklivssentral, etablering av lærings- og meistringssenter. Tilråding: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Møtet starter med informasjon og omvising i høve tilbod ved sjukehuset kl 10.30-12.

Møtet starter med informasjon og omvising i høve tilbod ved sjukehuset kl 10.30-12. Helse Førde HF Administrasjonen Møteinnkalling Føremål: Fagrådet Møtetid: Torsdag 5. februar 2014 kl 10.30 15.00 Sted: Møterom i 3. etasje, Nordfjord sjukehus Referent: Vidar Roseth Møteleiar: Kjell Idar

Detaljer

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 11.februar 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Norunn Haugen (Aurland Kommune), John Olaf Røhme (Luster Kommune), Jostein

Detaljer

Hjertetrim,- Trening for livet. Samhandlingsprosjekt i Helsetorgmodellen

Hjertetrim,- Trening for livet. Samhandlingsprosjekt i Helsetorgmodellen Hjertetrim,- Trening for livet Samhandlingsprosjekt i Helsetorgmodellen 2 Hovedmål Flytte «Hjertetrimmen» fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten/ privat aktør, samtidig som kvaliteten på

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 08/2829. Helse- og omsorgsplan for Luster kommune 2010-2021. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 08/2829. Helse- og omsorgsplan for Luster kommune 2010-2021. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 08/2829 Arkiv: 034 H3 Helse- og omsorgsplan for Luster kommune 2010-2021 Rådmannen si tilråding: 1. Helse- og omsorgsplan for Luster kommune for

Detaljer

Felles formannskapsdag

Felles formannskapsdag Felles formannskapsdag Sogn regionråd 5.september 2014 Adm.direktør Jon Bolstad Førde sentralsjukehus Sogn og Fjordane 109 000 innb. Hav, fjord, fjell, is, høgt og lågt «Godt vaksen befolkning som bur

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Grete Robøle, 731 Vår dato 9.7.1 Dykkar dato Vår referanse 1/3 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge,

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på Feil! Bokmerke er ikke

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Saksansvarleg: Kari Voldum Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 13/154-16 K1-143, K2-F00 Ingunn Bårtvedt Skjerdal,

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne MØTEINNKALLING Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Dato: 22.04.2013 kl. 09:30 Stad: Møterom 345 Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på telefon 32029000 eller

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer