RAPPORT Ferie For Alle Haugland veke 26 Barmen veke 28 Haugland veke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT Ferie For Alle Haugland veke 26 Barmen veke 28 Haugland veke 30 2014"

Transkript

1 RAPPORT Ferie For Alle Haugland veke 26 Barmen veke 28 Haugland veke

2 FERIE FOR ALLE 2014 Sogn og Fjordane Røde Kors Rapport frå familieopphald på Barmen i Selje kommune, juli 2014 Alle barn har rett til en tilfredsstillende levestandard uansett hvilken familie de blir født inn i. Utdrag frå artikkel 27 i FNs barnekonvensjon I dag er det mange føresette som ikkje har mogelegheit til å gje borna dei sosiale opplevingane som dei treng grunna familien sin svake økonomi. Tal lagt fram i september 2009, syner at ca 8% av alle born i alderen 0-17 år er frå husholdningar som reknast som fattige etter EU sine mål. Desse borna fortel om ein oppvekst utan pengar og som leier til ekslusjon, dårleg sjølvkjendsle og mistrivsel. Dette ynskjer Røde Kors å gjere noko med. Alle barn har rett til fritid og lek. Utdrag frå artikkel 31 i FNs barnekonvensjon FN sin barnekonvensjon talar om barn sin rett til kvile og fritid og til å delta i leik og fritidsaktivitetar. Barn frå familiar med lav inntekt får ofte ikkje desse rettane innfridd. Ferie For Alle ynskjer å ivareta barnas rett gjennom barnekonvensjonen sin artikkel 27 og 31. Barna får mogelegheit til å reise på ferie saman med sine føresette på lik linje med andre jamnaldrande. På denne måten skal ferietilbodet bidra til å leggje til rette for nettverksbygging, sosial utvikling og oppleving av meistring, kulturell inkludering og styrking av familieband. Sommaren 2004 kom vestlandsfylka med i Ferie For Alle med eitt felles familieopphald, og frå 2006 har Sogn og Fjordane, Hordaland og Møre og Romsdal arrangert denne leiren er det første året Røde Kors har kunne gjeve dette tilbodet til barn og vaksne i heile landet.

3 FORMIDLING AV TILBODET Ferie For Alle er eit gratis tilbod for familiar som har så begrensa økonomi at dei sjølv ikkje kan finansiere ferie- eller fritidsopplevingar for barna sine. Dei som får tilbodet har ikkje andre tilsvarande tilbod, og har levd i ein situasjon med svak økonomi over lengre tid. Familiane har minst eitt barn i alderen 6 til 13 år. I nokre tilfeller deltek familiar med eldre barn. Hjelpeapparatet i kommunane har oversikt over dei familiane som oppfyller krava og som har størst behov for ferieopphald. Difor samarbeidar Røde Kors med desse for å nå målgruppa. Sogn og Fjordane Røde Kors sendte ut informasjon om FFA- tilbodet i desember 2013 for sommaren 2014 til: Skulehelsetenesta Sosialtenesta Barnevernstenesta Mottakssentra i fylket Krisesenteret i Sogn og Fjordane Vidare utsending av innbyding og søknadsskjema til instansane i februar 2014, med påmeldingsfrist den Dessutan formidling av informasjon gjennom: SFRK nettside Røde Kors avisa Røde Kors-lotteriet sine frivillige loddselgarar Alle Lokalforeiningsleiarar TILRETTELEGGARAR DISTRIKTSKONTORET Distriktskontoret i Sogn og Fjordane har for 2014 hatt to tilretteleggarar i arbeidet med planlegging og førebuing, samt yter bistand til leirsjef ved behov: Bente Nilsen: fagleg tilretteleggar Lis Maria Munkvold: administrativ tilretteleggar Arbeidet er systematisk organisert med fordelte ansvarsoppgåver i eit årshjul frå oktober til september kvart år.

4 2014: AUKA ETTERSPURNAD GAV AUKA TILBOD Diagrammet nedanfor viser ei auke i søkarar dei siste åra. I fjor vart det veteke å auke kapasiteten med mål om å klare å gje alle søkarar eit ferietilbod. Kapasiteten vart dobla frå 100 plassar til 217 plassar for sommaren Vi mottok søknadar frå 310 personar (76 familiar). 90 personar stod på venteliste etter første tildeling. Søkarar og deltakarar søkarar deltakarar LEIRSTADANE Sogn og Fjordane Røde Kors har lang tradisjon på å nytte Haugland i Fjaler kommune som leirstad, då ved Røde Kors Nordisk United World College. Veke 26 og 30 vart avholdt her. Barmen i Selje kommune inngjekk i eit heilt nytt tilbod for denne sommaren, i veke 28, med plass til tre familiar på Barmøy Gjestehus.

5 LEIRLEIARAR OG FRIVILLIGE Ferieopphaldet skal vanlegvis leiast og gjennomførast av frivillige ferievertar. Dette er personar som ynskjer å gjere ein skilnad for familiar som ikkje har dei same moglegheitene som ein sjølv. Kriteriet for å vere frivillig i Ferie For Alle er at ein er glad i å vere saman med barn og vaksne, og at ein har gjennomført den nødvendige opplæringa som Røde Kors har for frivillige. Dei må legge fram politiattest og underskrive Røde Kors sin etikk- og teieplikterklæring. Ingen frivillig skal opptre som terapeutar eller behandlarar, men som eit empatisk medmenneske. Dette er eit viktig konsept for Ferie For Alle. Dei frivillige vert rekruttert gjennom anna Røde Kors-aktivitet, gjennom stands og vervingskampanjar, samt konferansar i regi av Røde Kors. Frivilligsentralane i Sogn og Fjordane vert også tilskrive med etterspørsel etter eigna personar, samt bruk av vårt eige arkiv over tidlegare frivillige ferievertar. Tidlegare leirdeltakarar melder også si interesse for å verte framtidig frivillig ferievert. Dessutan er det av stor verdi at dei frivillige ynskjer å engasjere seg i dette arbeidet fleire gongar, og eit viktig arbeid her er å følgje opp og motivere dei frivillige til dette. Sogn og Fjordane sine familieleirar hadde i år tilsaman 26 frivillige. Nokre av desse var med på fleire av Ferieleirane. Familieleir Haugland veke 26: Torleif Reksten Turid Astrid Reksten Bergen ny frivillig Lamin Barry Karim Barry Emily Hagen Vik Karoline Skaflestad Naustdal ny frivillig Mukhtar Jamal Stryn ny frivillig Ingvill Hilleren Bærum Katrin Eldevik Fjaler Leirsjef Matthias Heil Dale ny frivillig Abdirashid Mohamed Stryn ny frivillig Sultan Abdulla Ibrahim Jakob Høyanger Familieleir Barmen veke 28: Bente Nilsen Jakob Innvik Grøsvik

6 Familieleir Haugland veke 30: Aud Lunde Gaular Lamin Barry Anne Lise Skarstein Holmedal Maria Mosini Berit Flæthe Arntsen Lavik ny frivillig Duniyo S. Abdi Førde ny frivillig Gro Bjørvik Sandane Leirsjef, ny frivillig Ida Mathilde Hoff Førde ny frivillig Jan Kåre Torheim Skei ny frivillig Alexandra Nordstrand Førde ny frivillig Langø Anne Brit Sande Førde ny frivillig Mads Masdal KVALITETSSIKRING AV FERIE FOR ALLE Ferieleirane har fått auka fokus på kvalitetssikring og kompetanseheving for vidareutvikling av aktiviteten. Dette innebærer blant anna kurs for alle nye ferievertar; Temakurs Omsorg oppvekstaktivitetar. Frå sentralt hald er det utarbeida «verktøykasse» for distrikta som driv FFA, der ein fekk tilgang på skriftlig materiell for betre drift og sikring. I tillegg til relevant materiell til dei frivillige frå verktøykassen, var det også formidla ut ein eigen beredskapsplan for leiren. I tillegg har UWC eigen beredskapsplan for leirstaden.

7 SØKARANE OG DELTAKARANE Antal søkarar vaksne barn familiar Veke Veke Veke Totalt personar Antal som fekk innvilga vaksne barn Veke Veke Veke Totalt personar Antal deltakarar vaksne barn familiar Veke Veke Veke Totalt personar Tilsaman 52 familiar, derav 76 vaksne og 121 born, fekk oppleve ei veke på leir i sommar i regi av Sogn og Fjordane Røde Kors. Av 52 deltakarfamiliar hadde 36 innvandrarbakgrunn: Fordeling bakgrunn søkarar norsk bakgrunn innvandrarbakgrunn 31 % 69 %

8 19 av 26 kommunar i fylket ynskte benytte seg av tilbodet: Fordeling søkarkommunar 17 antal familiar Kommunane oppgjev ofte ei prioritering av søkarane om tildeling av plass som Røde Kors tek atterhald om. Røde Kors tek i tillegg atterhald om søkarane oppfyller kriteriene, samt tidlegare deltaking. GJENNOMFØRING OG AKTIVITETAR Leirane på Haugland Timeplanen gjennom veka for aktivitetane var som følger: : frukost : aktivitet : lunsj : aktivitet : basseng : middag : kveldsaktivitet : kveldsmat : slutt for dagen

9 Aktivitetar: Bogeskyting Lynet (båt) Robåt og kano Fisking Perling Måling på t-skjorter Legorom Hest og kjerre -på postvegen med Fjordhestlaget Tuben Bading i basseng Såpesklie Ballbinge Kveldsaktivitetar i og rundt Kulturhuset: bingo, brettspel, kino, pilspel, fotball, bading i fjæra og hoppetau Kulturhuset (Leif Høegh-senter) vart nytta til kveldsaktivitetar og kveldsmat. I Andresens Building vart det nytta tre rom til forming, samt til morgonmøter for leirleiinga. Familiane og dei frivillige disponerte internatbygga på Røde Kors Nordisk UWC, kor kvar familie fekk eige rom med bad. Bygning for vask av klede var også tilgjengeleg. Frukost, lunsj og middag i kantinebygget til UWC.

10 Leiren på Barmøy På Barmøy Gjestehus var vertskapet for gjestetunet tilgjengelege, med eit særskilt ansvar for mat og nokre aktivitetar: Tove Måløy, Barmøy Tor Ivar Østreng, Barmøy Timeplanen gjennom veka for aktivitetane var som følger: : frukost som familiane hadde ansvaret for sjølve : aktivitet : lunsj : aktivitet : middag : kveldsaktivitet med kosemat : slutt for dagen Aktivitetar: Besøk i sauefjøset Fiske i fjellvatnet Bålbrenning og pinnebrød Fisking på sjøen med båt Måling på t-skjorter Badetur på stranda i Kvennavikja Kanopadling i fjellvatnet Robåt i fjellvatnet Hjortesafari Utveksling av mattradisjonar Rebus rundt fjellvatnet med fine premiar

11 Uteleikar på tunet, mellom anna cricket, fotball og volleyball Bygging av gapahuk Bygdahuset vart nytta til lunsj, middag og nokre aktivitetar som t.d. maling av T-skjorter. Familiane disponerte dei to gjestehusa, medan dei frivillige overnatta hos vertskapet i privat bustad på andre sida av øya. Veret var heilt fantastisk. Det var nesten ikkje vind, sjølv om vi nesten kan sjå bort på stadthavet og sol kvar dag. Behagelege temperaturar rundt 25 grader og berre eit par regnbyger gjennom heile veka. Vertskapet er kjent for å bruke lokale råvarer og det var fantastisk mat Her er litt av menyen: Fiskeburger Ovnsbakt torsk Rabarbrasuppe Indisk lammegryte Pizza Jordbær med fløte Gele med vaniljesaus Heimelaga vårrullar Grillaften, der man fekk lage sitt eige grillspyd Til kveldskos var det alltid noko heimelaga: Skulebollar Sveler Kanelbollar Vaflar Evalueringar frå deltakarane på Barmøy: Det var veldig gode tilbakemeldingar frå dei tre familiane, der særskilt maten og aktivitane fekk gode tilbakemeldingar. Dei tykte at leiren passa for dei, fordi den var så liten, men det var ønskje om at barna var meir like i alder. Det var også eit ønskje om at det var fleire aktivitetar som var tilpassa dei eldste barna. Ein fantastisk tilbakemelding frå ein einsleg far med fire barn på Familieleiren på Haugland: I would like to express my gratitude for the invitation to "Ferie for alle" in Haugsund. It has been a nice week filled with pleasant activities, well guided by the friendly volunteers. We have enjoyed ourselves, for the boys the multicultural aspect was an extra bonus. Good to see that the children, all of different descent, connect and accept eachother so well. Overall a fantastic initiative for troubled family's to have a holiday, relax and build good memories together. I am thankfull for this experience.

12 Have yourself a beautiful day MEDIADEKNING Sogn og Fjordane Røde Kors publiserar i Røde Kors avisa artikkel frå Familieleirane, kor frivilligheita er sett i fokus. Dette ut frå at våre leirar har mange ferievertar som har vore med fleire år. Dessutan at nokre av dei er med fleirkulturell bakgrunn, og difor ein viktig ressurs i forhold til den store andelen gjestar med innvandrarbakgrunn. NRK Sogn og Fjordane Radio hadde sending med fokus på ferieleirane til Røde Kors, der leiar i Distriktsråd Omsorg Berit Flæthe Arntsen og Tilretteleggar Bente Nilsen var gjestar. Vestlandsrevyen sendte reportasje frå Familieleiren i veke 30. Leirsjef Katrin Eldevik fortalde om sin motivasjon som frivillig ferievert. Det var også fokus på auka behov for tilbodet. På Facebook vart det lagt ut bileter frå forskjellige aktivitetar frå Barmen, kor dette vart lest av 1341 personar. Etter ferien fekk vi besøk av ei ung superheltinne innom kontoret vårt. Ellen Synnøve Myklebust Fagerli frå Barmen har gitt heile 1230 kr av sine sommarjobb pengar til Røde Kors. Ho er blitt inspirert av vertane på Barmen. For pengane har ho klyppa plen, gjort gardsarbeid, mata sauer og katt, vatna planter og rydda rom. På spørsmål kva dei skal gå til: Gje dei til ein familie som treng ferietilbod. Dette bodskapet vart lagt ut på Facebook og fekk 2412 visningar Fjordene Tidende laga i juni eit fint intervju av vertskapet på Barmen. SAMARBEID MED ANDRE Comfort Hotel tok kontakt i juni, og hadde eit ønskje om å hjelpe nokon av dei som ikkje hadde høve til å reise på ferie. Dei kunne tilby 8 langweekendar torsdag til søndag med gratis hotellopphald, kost og aktivitetar som badeland og besøk av akvarium. Røde Kors tok kontakt med dei familane som var på venteliste, der 7 familiar ønskja dette tilbodet som eit supplement til Røde Kors sitt ferietilbod. Det er viktig å understreke at dette ikkje var eit Røde Kors tilbod, men det vart godt motteke som eit alternativ både av kommunane og familiane. Firda Billag har etter avtale og oppsett busstid forlenga køyreruta frå Dale til Haugland ettersom at mange av deltakarane følgjer bussrute. Ekstra kostnad for dette vert belasta Sogn og Fjordane Røde Kors. UWC har avtale med Fjordhestlaget i Flekke, kor hest- og vognaktiviteten føregår i Vassliås, ca. 15 min. køyring frå UWC. Deltakarane vert frakta med minibuss. Røde Kors Nordisk United World College egnar seg godt til arrangering av Røde Kors sine leirar med den sin mange moglegheiter for aktivitetstilbod i tiltalande omgjevnader.

13 Eit godt samarbeid mellom Sogn og Fjordane Røde Kors og UWC bidreg til at eit slikt krevjande arrangement vert til ei positiv og lærerik oppleving for både tilsette ved DK, dei frivillige, og dermed for deltakarane. FINANSIERING Størst bidrag frå Norges Røde Kors gjennom bidrag frå Barne- og Likestillingsdepartementet. I tillegg bidrag frå privatpersonar, Sparebankstiftinga og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Dessutan overskot frå Røde Kors-lotteriet, samt lokalforeiningar. Vi takkar hjarteleg for støtta! Sogn og Fjordane Røde Kors takkar alle for innsatsen! Førde, august 2014 For Sogn og Fjordane Røde Kors Bente Nilsen Fagleg ansvarleg Lis Maria Munkvold Adm.tilretteleggar

Storkurshelga 2013. Innhaldsliste: Psykisk Førstehjelp 3. Voice Broadcast 3. Administrativ Leiing 4. Grunnkurs Organisasjon 4

Storkurshelga 2013. Innhaldsliste: Psykisk Førstehjelp 3. Voice Broadcast 3. Administrativ Leiing 4. Grunnkurs Organisasjon 4 Kurskatalog 27.-29. sept. Storkurshelga 2013 Innhaldsliste: side Psykisk Førstehjelp 3 Voice Broadcast 3 Administrativ Leiing 4 Grunnkurs Organisasjon 4 Temakurs Valnemdarbeid 5 Temakurs Mangfold 5 Introduksjon

Detaljer

Sjarmerande vinnar 2 Julevask 2 Positivt om skatt 2 Julegleder 2 Innsamling Filippinene 3 Resultat 3 Middag for ei god sak 4

Sjarmerande vinnar 2 Julevask 2 Positivt om skatt 2 Julegleder 2 Innsamling Filippinene 3 Resultat 3 Middag for ei god sak 4 Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 6 - desember 2013 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Voss og Stalheim Gjesteundersøking sommaren 2009

Voss og Stalheim Gjesteundersøking sommaren 2009 Føreord Sommaren 2009 vart det gjennomført ei gjesteundersøking i dei fem destinasjonane i Hordaland fylke som ei oppfølging av tilsvarande undersøking i 2007. Arbeidet er finansiert av Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader

Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader - Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 721014 2011 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag... iv 1 Innleiing... 7 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET FERIE FOR ALLE 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av ferieoppholdene 06 Frivillige 08 Røde Kors satser på økt mangfold

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 1 ÅRSMELDING Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 Ida er ein av våre flinke ungdommar frå Naustdal. Ho har laga dette framsidebiletet, og bilde under opning av årsmøte PÅ SIDE 2 FINN DU

Detaljer

Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane. Rapport frå studietur 30. sept. 4. okt. 2013. www.sfj.no

Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane. Rapport frå studietur 30. sept. 4. okt. 2013. www.sfj.no Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane Rapport frå studietur 30. sept. 4. okt. 2013 www.sfj.no Innhold Innleiing... 2 Dag 1 i Venlo: tysdag 1.oktober... 3 Dag 2 i Venlo: onsdag 2.oktober...

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars.

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 2 - april 2012 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Framlegg til kulturprisen 2011 Byggesakshandsaming MOT-ungdomskoordinator

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Årsrapport 2012. Barneombodet sin årlege rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2012. Barneombodet sin årlege rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2012 Barneombodet sin årlege rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhald 1. Innleiing... 4 2. Mål og resultatoppnåing... 4 a. Førespurnader og utsegner på brev og

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no HEI ALLE SAMAN! Ønskjer alle gamle og nye barn og deira føresette hjarteleg velkommen til

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Askvoll. Næringsav sa i. Nr. 4 25 juni 2015. 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug.

Askvoll. Næringsav sa i. Nr. 4 25 juni 2015. 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug. Næringsav sa i Askvoll Nr. 4 25 juni 2015 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug. Krabbefestivalen Sauene lokka Peder heim... s. 4 Frå topp til tå........ s. 8 Ein amerikansk

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer