Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling."

Transkript

1 Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 15:00 Formannskapet tek til etter valstyret. Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll Ordførar H Agnar Aarskog Varaordførar AP Arne Prestbø Medlem H Lars Ove Rimmereid Medlem SP Harald Rydland Medlem KRF Varamedlemar Funksjon Representerer Thoralf Åge Røen Varamedlem AP Frode Pletten Varamedlem H Sigurd Andre Maraas Varamedlem FRP Grete Marit Veka Maraas Varamedlem SP Dagfinn Brekke Varamedlem KRF Wenche Tislevoll Ordførar Kristin Meland Møtereferent Side1

2 Saksnr Innhald Lukket PS 25/13 Godkjenning av protokoll 033 PS 26/13 Meldingssaker 033 PS 27/13 Saker handsama etter delegering 033 PS 28/13 Oppgradering av rådhuset 65/399 PS 29/13 Evnt. ombygging av FBB 67/63 PS 30/13 PS 31/13 PS 32/13 Diverse avtalar i tilknyting til utbyggingsavtale med Koløy Terasse AS Ny avtale med Stord om Stord/Fitjar Landbruks- og miljøkontor (SFLMK) Eigarmøte: Årsmøte i SIM IKS PS 33/13 Fitjar Meieri - forhandling offenleg kai 63/31 PS 34/13 Fallrettar i Årskogelva - leigeavtale eller sal PS 35/13 Ymse Side2

3 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2013/98 Sakshandsamar: Kristin Meland Dato: Godkjenning av protokoll SAKSFRAMLEGG Utval sak Utval Møtedato 25/13 Formannskapet Vedlegg: Protokoll Samandrag: Godkjenning av protokoll frå møte Saksopplysningar: Vurdering: Framlegg til vedtak: Formannskapet godkjenner protokoll frå sist møte. Atle Tornes Rådmann Side3

4 Side4

5 Side5

6 Side6

7 Side7

8 Side8

9 Side9

10 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2013/98 Sakshandsamar: Kristin Meland Dato: SAKSFRAMLEGG Meldingssaker Utval sak Utval Møtedato 26/13 Formannskapet Vedlegg: Tannhelsetilbodet i Fitjar, notat frå fylkestannlegen Melding om skatteinngangen mars 2013 Likviditetssituasjonen Brev frå Statens Vegvesen vedk. redusert fartsgrense Rimbareid Vik Kontrollutval og nye rutinar Referat frå møte i politirådet Munnleg orientering: Dokken i Årskog Saksopplysningar: Vurdering: Framlegg til vedtak: Formannskapet tek meldingssakene til vitande. Atle Tornes Rådmann Side10

11 Side11

12 Side12

13 Side13

14 Fitjar kommune Notat Dykkar dato: Dykkar ref: Vår dato: Vår ref: Sakshandsamar: / /2013, arkiv 232 Trond Salmo Til: Formannskapet Melding om skatteinngangen mars 2013 Fitjar kommune har budsjettert med kr ,- i skatteinntekter i Dette er ein auke på 15,75 % i høve faktisk skatteinngang i Satsar for skatteøyre i perioden rapporten omhandlar: - Januar til februar 2012: 11,3 % - Frå mars 2012: 11,6 % Perioden januar til mars 2013: Samla skatteinngan dei tre første månadane (tal i heile 1000): Skatteinntekter 2013 Budsjett 2013 Skatteinntekter 2012 Kr Avvik 0,0 % 9,4 % Det er ikkje avvik i høve til budsjett. Mars 2013: Skatteinntekter 2013 Budsjett 2013 Skatteinntekter 2012 Kr Avvik - 6,8 % 0,4 % Skatteinngangen i mars er noko svakare enn budsjettert. Tidleg påske kan ha hatt innverknad på inntektene. Med helsing Trond Salmo Økonomisjef Side14

15 Virksomhetens navn Side 2 av 2 Skatteinngangen 2013 Budsjett Innbetalt Samla innbet. Innbetalt Samla innbet. Innbetalt Samla innbet. januar kr kr februar kr kr kr kr kr mars kr kr kr kr kr april kr kr kr kr mai kr kr kr kr juni kr kr kr kr juli kr kr kr kr august kr kr kr kr september kr kr kr kr oktober kr kr kr kr november kr kr kr kr desember kr kr kr kr Side15

16 Fitjar kommune Notat Dykkar dato: Dykkar ref: Vår dato: Vår ref: Sakshandsamar: / /2013, arkiv 200 Trond Salmo Til: Formannskapet Likviditetssituasjonen for Fitjar kommune Dei seinare åra har likviditeten for Fitjar kommune vore ok, og i betring. Ei stund i 2005 hadde kommunen likviditetslån på 23 mill. Likviditetslånet vart nedbetalt i I 2012 var ledig likviditet på 26 mill. i snitt. Moderate investeringsbudsjett har bidrege til denne utviklinga. Kommunen har teke opp lån til investeringar i slutten av året. På den måte har me spart avdragsutgifter og (nokre) renteutgifter. Bygging av den nye skule på Rimbareid fører til store investeringar, særskild i Kommunen har ikkje driftslikviditet til å dekka investeringane fram til desember, som tidlegare år. Me har behov for å ta opp lån til investeringar på eit tidlegare tidspunkt i 2013 enn dei føregåande åra. Seinaste estimat av likviditetsutviklinga viser at kommunen vil vera ubehageleg lav 1. juni, om lag kr ,-. Neste kritiske tidspunkt er ved lønsutbetaling i august. Estimatet viser at kommunen vil mangle pengar til denne utbetalinga. Dei to siste månadane viser estimatet negativ likviditet. Legg ein inn ein tryggleiksmargin på til dømes 10 mill., vil likviditeten stort sett heile perioden frå medio mai, ligge under denne. Kommunen har behov for å få tilført likviditet i storleiken 15 mill. seinast 30. mai, for å kunna møta betalingsforpliktingane fram til november. Då vil ein ha behov ytterligare midlar. Føresetnadar for låneopptak i 2013: Fitjar kommunestyre har vedteke å ta opp kr ,- i nye lån til investeringar i år. Kommunen har rentesikring på i underkant av 40% av låneportefølgja. Minimumsgrensa er 1/3 i følgje Finansforvaltningsreglementet. Ein rentebytteavtale går ut 31. oktober, og ein fastrenteavtale går ut 31. desember. Med dagens fordeling mellom fast- og flytande rente, kan kommunen maksimalt ta opp 27 mill. på flytande rente. Innan utgangen av året må kommunen sikra minimum 22,5 mill. Storleiken på låneopptak mai 2013: 1) Kommunen tek opp lån på mill. ultimo mai. Resten av låneopptaket vert gjort innan 31. oktober. 2) Kommunen tek opp heile lånet til investeringar ultimo mai. Ein må ha på plass rentesikring for deler av portefølgja / nytt lån innan låneopptaket vert gjort. Side16

17 Virksomhetens navn Side 2 av 2 Konsekvensar ved å ta opp lån 30/5 i høve til desember: A) Avdrag: Rådmannen har vert i kontakt med Kommunalbanken som munnleg opplyser at me kan ta opp lån no med første avdrag 1. juli Avdragsutgiftene vil då følgje langtidsplanen. B) Renter: Kommunen har per i dag høgare utlåns- enn lågaste innlånsrente (p.t.-rente). Utlånsrenta (innskotsrenta) er i dag 30 rentepunkt høgare enn innlånsrenta for dei første 10 mill., og 50 rentepunkt til (totalt 80 rentepunkt) for beløp over 10 mill. C) Rentesikring vil gje høgare rentekostnadar enn utlånsrenta. 10 års sikring opplyser Kommunalbanken (3,64% per 9. april), ligg rentepunkt over utlånsrenta vår. I desse dagar vurderer ein å refinansiera tre lån i KLP Kommunekreditt på til saman 27 mill. KLP har ei svært høg lånerente (3,45%). Eit alternativ er fastrente på refinansieringa, som igjen gjev moglegheit til å ta opp heile lånet 2013 på flytande rente. Med helsing Trond Salmo Økonomisjef Side17

18 Statens vegvesen Fitjar kommune Pb FITJAR Behandlande eining: Sakshandsamar/innvalsnr: yar referanse: Dykkar referanse: Vk dato: Region vest Remy Rune Furevik / / / Vegavdeling Hordaland Oppmoding om redusert fartsgrense - fv pa strekkja Rimbareid - Vik - Fitjar kommune Vi visar til dykkar brev datert , der det er ynskje om lagare fartsgrense Rimbareid til Vik, fy1kesveg 545. Etter ein samla vurdering har Statens vegvesen kome fram til at me onskjer A innfore swrskih fartsgrense 60 km/t pa strekninga Fitjar kommune ber om. Samstundes onskjer me afatte eit mitt samla vedtak pa heile Fv. 545 mellom SandvikvAg og Heiane. Det er i denne samanheng yore gjennomfort ein ny fartsgrensevurdering opp mot NA-rundskriv nr 2011/7, og vedlagt skiltplan datert er i trad med fartsgrensekriteria. Statens vegvesen vil fremja folgjande forslag om srskihe fartsgrensar med referanse til vart vegnettregister: Fv. 545: 60 km/t fra hp.01 km 0,000, til hp.01 km 3,987 (ingen endring) Fv. 545: 50 km/t fra hp.01 km 3,987, til hp.02 km 1,125 (ingen endring) Fv. 545: 60 km/t fra hp.02 km 1,125, til hp.02 km 3,029 (ingen endring) Fv. 545: 60 km/t fra hp.02 km 12,420, til hp.03 km 1,030 (ingen endring) Fv. 545: 60 km/t frâ hp.03 km 2,146, til hp.03 km 6,260 (forlenga fartsgrense) Fv. 545: 40 km/t fra hp.03 km 6,260, til hp.03 km 7,180 (ingen endring) Fv. 545: 50 km/t frá hp.03 km 7,180, til hp.03 km 7,530 (ingen endring) Fv. 545: 60 km/t fra hp.03 km 7,530, til hp.03 km 8,120 (ingen endring) Fv. 545: 50 km/t fra hp.03 km 10,810, til hp.03 km 11,690 (ingen endring) Sjd skiltplan nr. L001, L002, L003, L004, L005, L006 og L007 som ligg ved. Eit nytt vedtak vil erstatte tidlegare vedtak. I samsvar med skiltforskrifta 26, nr.1, anna og tredje ledd, ber vi om Hordaland politidistrikt samt Stord- og Fitjar kommune sine frasegner. Vi ber om ftisegn sa snai-t som mogleg, og seinast innan Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Staten, vegvesen Telefaks: Spelhaugen 12 Statens vegvesen Region vest 5147 FYLLINGSDALEN Regnskap Askedalen 4 Batsfjordveien Leikanger Org.nr: VADSO Telefon: Telefaks: Side18

19 2 I samsvar med foresetnadene i NA-rundskriv 2011/7 sendast kopi av dette hoyringsbrevet til Samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Med helsing ( VAT:L.Los Olav Rime Avdelingsdirektor 5 1:ndke Sindre Lillebo 1 vedlegg Side19

20 Side20

21 Side21

22 REFERAT FRÅ POLITIRÅD I FITJAR KOMMUNE Stad: Fitjar Lensmannskontor Tid: Til stades: Ordførar Wenche Tislevoll, Rådmann Atle Tornes, Kontor og personalsjef Halvard Wiik, Leiar NAV/Fitjar Magnhild Grov, Helse- og sosialleiar Anne Berit Hofstad Johansen, SLT- koordinator Ellinor Bergesen, Lensmann Bernt Norvalls, Lensmann Svein Lunde, SLT- koordinator Remi Sortland (Observatør Bømlo), SLT- koordinator Terje Eriksen Stord (sekretær). Møtet ble opna av ordførar Wenche Tislavoll. Lensmann Bernt Norvalls hadde ei kort orientering om historie og bakgrunn for Politirådsordninga. Det ble vidare ein kort diskusjon om SLT- organiseringa i Fitjar og rollane til SLT -koordinatorane i Fitjar og Stord. Det vart semje om at SLT- koordinator i Stord kommune skulle vera sekretær i Politirådet i Fitjar og elles fakturera for utført arbeid med Unge & rus prosjektet og andre fellesprosjekt mellom dei to kommunane. Sak 1. Russituasjonen i Fitjar. Ordførar Wenche Tislevoll innleia med å seia at ho var svært bekymra over russituasjonen i Fitjar. Ho peika på at etter at LAR tiltaket hadde fått fleire brukarar og medisinutdelinga gjekk føre seg frå NAV- kontora hadde rusmiljøet blitt mykje meir synleg i Fitjar sentrum. Representant frå NAV Magnhild Grov uttrykte også stor uro og ho fortalte at av dei 6-7 LAR brukarane var det 6 personar som var totalt ute av stand til å styra eige bustad og at det var svært vanskeleg å finna egna butilbod til dei i kommunen. Rådmann Atle Tornes meinte at det var eit aukande narkotikaproblem i Fitjar og at det måtte drastiske tiltak til for å stoppe dette. Han etterlyste synleg politi som uroa desse miljøa. Han peikte og på at det var eit gryande ungdomsmiljø som fekk stadig tettare knyting til det etablerte rusmiljøet og at det kunne vera så mange som 30 ungdommar frå 16 til 24 år i denne ungdomsgruppa. Magnhild Grov samtykka i dette og ho sa at mange av desse ungdommane stod i fare for å utvikle både rusavhengighet og psykiske problem. Fleire i denne gruppa hadde barn som dei hadde samvær med. Ho sa vidare at ein også hadde problem med å skaffe desse ungdomane arbeid eller anna aktivitet på dagtid og at ho ynskte at dei hadde eit tilbod som «Springbrettet» på Stord. Då ville ein ha mykje tettare oppfylging av den einskilde og fylgje dei nærare opp både i høve til bustad, arbeid og fritid. Magnhild Grov peika også på at det blant LAR pasientane i kommunen var fleire 6-7 personar som var utan evne til å bu aleine. Det var svært vanskeleg å finna eigna bustad til dei og mange av dei flytta frå den eine bustaden /butilbodet til det andre. Lensmann Bernt Norvalls var samd i at situasjonen i Fitjar var alvorleg og ynskte at politiet ble kontakta når det var høve til å gå direkte inn i situasjonar der politiet kunne uroa narkotikamiljøet. Han sa også at det var mykje narkotika på Stordøya no, og at Larpasientane og andre rusmisbrukarar skaffa seg legale rusmiddel på resept ved å reise til Belgia og andre land og bringe med seg store mengder med Subutex attende til Noreg. Desse ble brukt både til eige forbruk og ble seld til andre i narko og ungdomsmiljøet i Stord og Fitjar. På denne måten fekk dei som reiste på slike turar økonomi til å skaffe Side22

23 seg illegale rusmiddel, særleg amfetamin og heroin. Dette fører i sin tur til økt forbruk og fleire og fleire blir rekruttert inn i narkotikamiljøet. Lensmann Svein Lunde meinte at rusmisbrukarane i Fitjar no heldt seg meir i Fitjar sentrum enn tidligare og at rusproblema difor var blitt mykje meir synleg for meinigmann som ferdes i sentrum. Han sa at det både var eit slitent/gammalt rusmiljø og at miljøet både trekker til seg ungdom frå Fitjar og meir etablerte misbrukarar frå Os og Stord. Konklusjonen på diskusjonen om rusmiljøet i Fitjar blei at det skal vera eit arbeidsmøte der ein skal kartleggja russituasjonen og planlegge og sette i verk strakstiltak og individretta tiltak for å betra tilhøva i Fitjar. Magnhild Grov( NAV), Svein Lunde og Nils Blikra (Politiet) og Terje Eriksen (SLT) blir med i denne gruppa. Magnhild Grov kan også ta med seg ein av ruskonsulentane i kommunen om ho ynskjer det. Møtet vert holdt : TORSDAG 11. APRIL KL I FITJAR KULTUR OG IDRETTSBYGG 2.ETG. MØTEROM. SAK 2. MOAHAGEN. Moahagen er nokre bygningar som blir brukt i samband med «Håkonarspelet» i Fitjar. Bygningane var ein tid nytta av rusmisbrukarmiljøet som ulovleg hadde tatt tilhald der. Lensmann Lunde meinte at dette var eit tilbakelagt problem og at bygningane ikkje lengre var brukt av rusmiljøet. Dei andre deltakarane på møtet var samde i dette. Sak 3. Utenlandske dørseljarar. Rådmann Atle Tornes innleia med å seia at fleire av kommunen sine innbyggarar hadde kontakta han og fortalt at dei hadde blitt oppsøkt av utenlandske dørseljarar som både hadde vore pågåande og truande. Det var polske dørseljarar som påstod at dei var døve. Fleire andre av møtedeltakarane hadde også blitt kontakta om desse seljarane. Lensmann Lunde peika på at mange eldre i Fitjar budde aleine og langt frå naboane og desse opplevde det svært ubehageleg å møta dei utenlandske dørseljarane. Han sa vidare at mange i Fitjar ikkje brukte å låsa dørene sine og at dei ofte hadde mykje kontantar liggjande i heimen. Han gjorde framlegg om at kommunehelsetenesta som hadde kontakt med mange eldre i heimen, oppfordra dei til å låsa dørene og til å ikkje ha store pengebeløp liggjande i heimen. Lensmann Norvalls fortalte at EØS borgarar har lov til å komme til Noreg og arbeida her i 3 månader. Det er ikkje ulovleg å drive med sal på dørene. Truande og aggressiv åtferd blir sett på som forstyrring av ro og orden og dette er ulovleg, likeeins er det lovbrot om ein tråkker inn i huset utan at eigar har gitt løyve til dette. Norvalls meinte det kunne væra mogeleg å få regulert mykje av den uønska åtferden ved at kommunen endra dei kommunale vedtektene. M.a. kan ein i vedtektene forlange at alle som ynskjer å drive sal eller utføra arbeid skal melda seg for politiet før dei setter i gang aktiviteten. Om dei ikkje gjer dette kan dei bli vist bort frå kommunen om dei driv sal/eller anna verksemd. Norvalls og Lunde ville kontakta pressa og advara folk mot dørseljarar og såkalla «travellers» (skotter og engelskmenn som tilbyr deg å leggja asfalt og stein for folk). Desse dukkar opp kvar vår og lurer/svindlar naive kundar og gjer dårleg arbeid til ein høg pris. Dei krev ofte førehandsbetaling og kan opptre truande og aggressivt Side23

24 Sak 4. Tiltak 30/4 og 16/5. SLT koordinator Ellinor A. Bergesen orienterte om at de årlige ungdomsarrangementa disse to dagene også ville bli arrangert i år. Ho fortalte også om at det skulle arrangeres en trafikksikkerhetsdag i løpet av våren. Sak 5. Midtfjellet fase 2. Lensmann Bernt Norvalls orienterte om fase 2 av Midtfjelletutbygginga. I perioden15 april til 7 juli skal det gjennomføres 70 breitransporter. Det er tilsett 6 pensjonerte politimenn i alderen år som skal ha ansvar for desse. Mandag til torsdag går det tre transporter kvar dag. Fredag kveld går det 1 transport og søndag vil det avvikles 1 transport på dagtid. Sak. 6. Beredskapsplaner i Fitjar kommune.(skuleskyting).kriseteam/pårørandesenter. Bernt Norvalls refererte til hendinga ved Nordbygdo Ungdomsskule og innleia saka om beredskapen i fitjar kommune. Han viste til at det ved skulestart hausten 2013 vil komme ein vegleiar frå Justisdepartementet med fokus på beredskapsplanar i høve til situasjonar (skuleskyting) på skulane. Han stilte spørsmål om kva beredskapsplanar som var laga i Fitjar, om det var kriseteam og pårørandesenter og om kven som var involvert i kriseberedeskapen i kommunen. Han fekk fylgjande svar: Det er oppretta eit kriseteam i Fitjar kommune. Deltakarar i dette er Lensmann, prest, helsesyster,psykiatrisk helsearbeidar, helse- og sosialleiar. Når kriseteamet skal etablerast er det som oftast Lensmann Lunde som blir ringt opp/ tar initiativ. Det er ingen som har «pliktvakt» og difor blir ansvaret fordelt og diskutert t.d. i forkant av alle ferier. Pårørandesenteret er lagt i hovudsak til Fitjar Kultur og idrettsbygg, men kan i gitte tilfelle bli lagt til andre lokaliteter når situasjon og geografi gjer dette mest hensiktsmessig. Det er planlagt eit møte i Beredskapsrådet før påsken Sak 7. POP Prosjekter.(Problemorientert politiarbeid). Med fokus på trafikk/narkotika. Bernt Norvalls/Terje Eriksen orienterte om arbeid med ungdom og POP-prosjekter som er i gang eller planleggast. BEKYMRINGSSAMTALEN er eit verktøy for samtaler med barn og ungdom som er i ferd med å utøve risikoåtferd i høve til kriminalitet og rus. Det er politiet og SLT koordinator som gjennomfører desse samtalene i vårt lensmannsdistrikt. UNGDOMSKONTRAKT Dersom det gjennom bekymringssamtalen kjem fram opplysningar som tydar på at ein ungdom er i startfasen av en mogeleg ruskarriere på ulovlege rusmiddel kan me tilby ungdomskontrakt til dei ungdomane som ynskjer det. Om den unge er blitt tatt for bruk Side24

25 av narkotika kan han få ei påtaleunnlating på vilkår av at han held seg rusfri dei neste to åra og er viljug til å ta urinprøvar for å syne at han ikkje bruker narkotika i eit år. I tillegg til prøvetaking og oppfølging i samband med desse vil vedkomande også få tilbod om oppfylgingssamtalar med helse/sosialpersonell frå kommunen. Det er politiet som initierar bruk av ungdomskontraktane og det er ein forutsetnad at ungdommen er under 18 år og at både den unge og foreldre samtykker til kontrakten. ANSVARLEG VERTSSKAP STORKONTROLLER Våren 2013 vil me også ha eit POP- prosjekt som fokuserar på aktivt politiarbeid opp mot, og i samarbeid med utelivsbransjen i kommunen. Overskjenking og skjenking av mindreårige vil være de viktigaste tema. Det syner seg at den tradisjonelle skjenkekontrollen i svært liten grad avdekker brot på alkohollova og me vil difor ha storkontroller saman med instansar som Mattilsyn, Tollvesen, skatteetat, politi, brannvesen og kommunen sine sakshandsamarar og i samarbeid med bransjen arbeida for å få eit betre og tryggare uteliv for alle. Dette prosjektet ar eit samarbeid med Bergensklinikkane og er delvis finansiert av midlar frå Helsedirektoratet. Sak 8.Bruk av anabole steroider blant ungdom mellom 15 og 23 år. (Fellesprosjekt mellom Fitjar og Stord). ANABOLE STEROIDER. I løpet av våren vil SLT- Stord gjennomføra eit prosjekt for kartlegging av omfanget av bruk av anabole steroider blant ungdom frå år i Stord og Fitjar. Samarbeidspartnarar vil vera politi, Anti- doping Norge, Ungdomsskulane og Vidaregåande skule,treningssenter, idrettslaga, barnevern, helesyster, m. fl. Prosjektet vil bli gjennomført etter HKH Metoden (Hurtigkartlegging med handling) som er utvikla av Bergensklinikkane- Korus Vest. Sak 9. Ymse Bernt Norvall/ Svein Lunde orienterte om prosessen vedrørande bygg av nytt politihus på Leirvik. Håpet er at bygget står klar til bruk vår Ordførar Wenche Tislavoll ville drøfta ulike trafikksikringstiltak i kommunen. Særleg var ho oppteken av å få gjort tiltak for å få redusert fartsgrense i Fitjar sentrum. Ho meinte at fartsdumpar hadde vore effektivt, men møter lite velvilje frå statens vegvesen for dette framlegget. Det ble konkludert med at dette hadde vore eit nyttig møte og at ein skal ha eit nytt Politiråd i løpet av hausten. Ref. Terje Eriksen Sekretær Politirådet Fitjar kommune Side25

26 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2013/98 Sakshandsamar: Kristin Meland Dato: SAKSFRAMLEGG Saker handsama etter delegering Utval sak Utval Møtedato 27/13 Formannskapet Vedlegg: DS 1/13 Tildeling av startlån DS 2/13 Endra lånevilkår startlån DS 3/13 Tildeling av startlån DS 4/13 Førehandsgodkjenning av startlån Samandrag: Saksopplysningar: Startlånordninga per 31. mars 2013 Totale utlån kr ,- Ikkje utbetalte midlar: kr ,- Fordelt på Tilsagn kr ,- Førehandsgodkj. kr ,- Udisponert kr ,- Vurdering: Framlegg til vedtak: Formannskapet tek saka til vitande. Atle Tornes Rådmann Side26

27 Fitjar kommune Arkivkode: 65/399 Saksmappe: 2010/474 Sakshandsamar: Atle Tornes Dato: Oppgradering av rådhuset SAKSFRAMLEGG Utval sak Utval Møtedato 28/13 Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: 1. Referat frå styremøte 18 mars Arbeidsnotat frå Akvator dagsett 8/ Bakgrunn: Rådhuset er eid av aksjeselskapet Gamle Fitjar Tinghus A/S(GFT), med 80 % av aksjane eigt av kommunen og 20 % av kraftlaget. Selskapet/bygget har eit eige styre, og er administrert av Fitjar kraftlag. Gjennom dei siste åra har det vore meir og meir klart at bygget har behov for ei oppgradering. Og dette har vore omsnakka mange gonger, og delvis teke inn i budsjett/andre vedtak, utan at ein har sett føre seg den samla løysinga. Mellom anna er brannløysingane ikkje tilfredsstillande. Bygget manglar dessutan heis som vil bli eit framtidig krav i høve «universell utforming», og inngongspartia er lite tilfredsstillande. Uteareala er ikkje tilpassa inngangspartia, verken på nord- eller sørsida. Dørane ligg høgare enn arealet utanfor, og det er laga ramper for å tilpassa for rullestolar. Det er ein leigekontrakt mellom Gamle Fitjar tinghus A/S og Fitjar kommune, der kommunen leiger 100 % av bygget. Selskapet er momsregistert og fakturerar leige med moms til kommunen, slik at selskapet får fullt fradrag for moms for investering. Det er dermed avgiftsmessig likt om ei investering blir gjort i selskapet eller av kommunen. Leigekontrakten er frå Etter denne er kommunen ansvarlig for all innvending oppgradering som leigetakar sjølv ynskjer/har behov for. Det er dessutan spesifikt sagt at kommunen skal vere ansvarleg for eventuelle offentlege krav, til dømes brann. Styret i selskapet har over ein periode på eit par år arbeidd med ei oppgradering av huset, slik at det fyller dagens krav. Kommunen har og peika på nokre behov for tiltak, mellom anna inngangsparti og universell utforming. Styret har no kome fram til sin konklusjon, og ber rådmannen om å fremja sak til styrande organ i kommunen. Saksopplysningar: Det er normalt slik at grensa for kostnadsansvaret mellom utleigar og leigetakar går ved yttervegg. Utleigar er ansvarleg for alt utvending areal og tiltak på yttervegg, og leigetakar har det innvendige, med mindre anna er/vert avtalt. I dette tilfellet er det ikkje noko anna avtalt enn det som gjeld offentlege krav. Det tilseier formelt at kommunen ikkje kan nekta å betala for nødvendige tiltak knytt til brann. I investeringsbudsjettet for 2013 har me 1,7 mill. kroner til brannoppgradering og kr ,- til naudaggregat. Fitjar kraftlag meiner at det ikkje er nødvendig med eige aggregat, då det vil vere enklare å laga ei utvendig tilkobling og få tilkjørt aggregat ved ein naudsituasjon. Kraftlaget har aggregat og vil sikre dette. Dermed kan me vurdera at Side27

28 me har 2,0 mill. kroner til disposisjon for tiltak på rådhuset. Kr må i tilfelle nyttast til koplingspunkt. Tiltaka: Det store spørsmålet ved ei oppgradering har vore om det skal vere heis eller ikkje. Heis er formelt ikkje eit krav no, men det vil koma om ikkje mange år. Selskapet har ved fleire høve sett på korleis ein best kan tilpassa ein heis i bygget, og det er ikkje lett. Etter mange rundar er ein komen fram til at ein heis som «startar» til høgre for inngangsdøra i 1. etasje(i Kundetorget), går igjennom kontoret til helse- og sosialsjef i 2. etasje og forkontoret mellom ordførar og rådmann i 3. etasje vil vera den beste løysinga. Dette når ein vurderer både kostnader og ulemper. Det er klart at ei slik løysing vil ha ulemper. Særlig vil Kundetorget blir sterkt redusert, og ein taper minimum 2 kontorplasser her. Ein taper og ein kontorplass i 3. etasje, som ikkje vert nytta til kontor i dag. Kontoret i 2.etasje blir forringa, men framleis brukbart. I tilknyting til branntiltaka vil ein «reinska» korridorane i 2. etasje for å få rette og opne rømningsvegar. Det er høvesvis enkelt å få til eit ekstra kontor på sørsida i same tiltaket. I tredje etasje vil ein og «reinska» opp på økonomiavdelinga. Eit kontor blir nytta som rømningsveg, men det er mogleg å tilpassa slik at eit stort kontor kan delast i to mindre. Dette er føresett gjort som del av branntiltaka. Elles er branntiltaka i hovudsak å laga eigne brannceller i trappegang, med vegger/branndørar til korridorane og kontora. Universell utforming består i tiltak på dørane på framsida, som vil bli skifta med elektroniske skyvedørar, slik at rullestolar kjem inn. Terrenget utanfor dørane blir «flush» med døra utan hindringar. Dørene på baksida vert skifta ut med «konvensjonelle» dørar. I 1.etasje blir det eit vindfang for å sikra mot varmetap. Rådmannen har elles lite kjennskap til dei konkrete tiltaka under denne «paraplyen». Innkomne tilbod: Selskapet har hatt arbeidet ute på anbod og har fått inn tre tilbod på uteareal og to på inneareal. Utearealet kostar ca. 1,7 mill. og innearealet er rekna til 4,1 mill (Billegaste tilbod, to ulike entreprenørar). Ein bør dessutan rekna ein margin for uføresett. (Det er lagt inn kr ). Det kan og henda at det vil vera ynskjeleg med oppgradering av ein del andre fasilitetar i same rennet, mellom anna toaletta. Det er ikkje kalkulert. Dersom ein vel heis er kostnadene fordelt slik: Branntiltak Universell utforming Heis kr. 1,8 mill. kr. 1,2 mill. kr. 1,0 1,1 mill. Inkludert i kostnaden med branntiltak på 1,8 mill. er ca. kr ,-, ting som ein kan unnlata, men som særleg gjeld det ekstra kontoret i 2. etasje. Må difor vurderast som absolutt nødvendig dersom ein byggjer heis. Av den utvendige kostnaden på 1,7 mill er ein del knytt til etablering av parkeringsplass på austsida på bygget. Vidare vil utvendig areal på framsida bli heva slik at det ikkje er nødvendig med rampe inn mot døra. Trappa framfor bygget mot den kommunale parkeringsplassen vil bli forlenga tilsvarande. Det vil framleis vere mogeleg å parkere framfor bygget. På baksida vil ein fylla inntil bygget for å eliminera høgdeforskjellen, og det blir nokonlunde same tal parkeringsplassar. Konsulent Reidar Nesse frå Akvator har hatt i oppdrag å gå igjennom anboda med begge aktuelle tilbydarar. Han har kome med ei tilråding til kva styret bør gjera i saka, jf vedlegg 2. Tilrådinga endrar ikkje tala ovanfor. Men han peikar på at kostnader med prosjektering og byggjeleiing ikkje er med i tala som styret hadde til handsaming, og anslår desse til: Prosjektering kr (pluss allereie brukt i 2011/12 kr ). Byggjeleiing kr Side28

29 Dette er kostnader som må med og aukar kalkylen med kr (Pengane som er brukt er borte, og bør ikkje inn i vurderinga. Dei er ikkje med i kalkylane i saka). Total kostnadsramme blir dermed kr med heis. Det er mogleg å ta ut heis, kr ( medrekna kontor 2. etasje), og redusera litt på utearealet. Vurdering: Ved å gjennomføra ein samla oppgradering no, vurderer styret at ein har fått eit rimelig tilbod kva gjeld innomhus. Dette er om lag slik som prisantydninga frå Då var ikkje brannkontrollsystem med, men prosjektering var med. Særlig heisen må ein rekna som rimeleg når den blir gjort saman med det andre arbeidet, og vesentleg dyrare på eit seinare tidspunkt. Men samstundes er det heisen som medfører dei største ulempene frå eit brukarsynspunkt. Rådmannen har ikkje teke del i prosessane som førte fram til omfanget av arbeidet og dei løysingane som vart sendt ut på tilbod. Eg har såleis ikkje detaljert oversikt over kva dei einskilde postane(brann, universell utforming) omfattar, eller om noko av dette kunne vore utelate, eller gjort på ein annan måte. Særleg synest universell utforming å vera dyrt. Heisen er likevel rimelegare enn venta. Det totale prosjektet med ramme på 6,35 mill synest alt for dyrt. Det er heller ikkje usannsynleg at det er rekna for lite uføresett (kr = 3 %). Samstundes er det ikkje lett på peika på kva som burde vore endra/redusert, då det framstår som 3 samla «pakkar» innandørs, og ein ute. Rådmannen vil fremja saka som eit utspel frå styret, utan at rådmannen vil gje ei eiga tilråding. Eg vil likevel laga eit mogleg forslag til vedtak i fall ein vil gjennomføra prosjektet, noko eg ser det er ynskje om. Kommunestyret må i denne saka avgjere om ein samtykker i at ein skal foreta heile investeringa no, eller om noko skal utelatast. Kommunen bør dessutan ha ei forhandlingsramme for kor stor del av investeringa som skal takast av kommunen direkte, og kor stor del som skal takst av eigar. Som sagt er brannsikring eit krav etter leigekontrakten. Det må kommunen ta, men kommunen har også ynskt universell utforming. Rådmannen meiner det er rett å fylgja leigekontrakten slik han er. Det som ikkje er kommunen sitt direkte ansvar etter kontrakten bør overlatast til huseigar/selskap. Alt utvendig arbeid vert dermed på selskapet. Det same gjeld tiltak i yttervegg, dørar, mv. Samla ca 2,0 mill (men som må sjekkast nærare). Selskapet har pr. no ein disponibel likviditet på ca. kr ,- og vil truleg kunne ta opp lån for ein investering på 3 mill, samla minst 4,0 mill i investeringsevne. Med 20 års avskrivingstid vil resultatet framleis vera i balanse (med noverande rentenivå). Brannkostnaden på 1,8 mill kan ein skriva av over 20 år, = kr og me får i rente første år(renta fallande over tid, men aukar med rentenivået). Denne er innbakt i budsjetta våre. Det står då att 2,2 mill. kroner i innvendig areal som ein anten kan ta i selskapet med auka husleige eller ein kan ta det som ein investering hos leigetakar. Rentekostnaden vil vera ca. 0,3 % høgare i selskapet enn i kommunen, men til gjengjeld vil selskapet kunna spare(=utsetja) skatt som ein elles vil betale på kort sikt. Over 20 år kan dette gje ei auka husleige på kr pluss i rente(3 %), renta fallande over tid, men aukar med rentenivået. Ved bruk av annuitetslån noko lavare dei første åra. Denne kostnaden kjem anten i huset, og aukar leiga, eller som kapitalkostnad i kommunen. For alle investeringar i kommunen vil det vera eit tillegg på 5 % moms i 2013, 0 i 2014 (og tilsvarande driftsinntekt i 2013), og ca 5 % byggerente/administrasjon i tillegg til entreprisekostnaden. Byggjerente kjem og i selskapet. Denne saka er ei prinsippavgjerd om å fremja tiltaket i budsjett m.v., i tillegg til finansiering og vedtak om igangsetjing. Sidan det har vore knapp tid å få fram detaljane Side29

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom i 2.høgda, Fitjar rådhus Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Møterom 3. etasje, Fitjar rådhus Dato: 04.04.2017 Tid: 13:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Arne Prestbø Medlem H. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Terje Træet Arne Prestbø H

Forfall: Namn Funksjon Representerer Arne Prestbø Medlem H. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Terje Træet Arne Prestbø H 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.05.2016 Tid: 14:00 18:20 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Vigdis Røen Leirvik. Leiar Nestleiar

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Vigdis Røen Leirvik. Leiar Nestleiar 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 21.02.2017 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit

Detaljer

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 15:00 17:30

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 15:00 17:30 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 27.09.2017 Tid: 15:00 17:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:30 15:50 10:00 14:30 Budsjettmøte i utvida formannskap

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:30 15:50 10:00 14:30 Budsjettmøte i utvida formannskap 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 31.10.2017 Tid: 14:30 15:50 10:00 14:30 Budsjettmøte i utvida formannskap Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Wenche Tislevoll Dagfinn Brekke Grete Marit Veka Maraas Ordførar

Wenche Tislevoll Dagfinn Brekke Grete Marit Veka Maraas Ordførar 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 22.01.2016 Tid: 14:00: 16:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 32/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: Saknr. Sak 32/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.09.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 32/12 39/12 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (H) Svanhild

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 11:00 14:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.09.2016 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Stord kommune Møteprotokoll

Stord kommune Møteprotokoll 1 Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 17.02.2014 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret.

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 30/13 36/13 Før møtet starta (kl. 09.00 10.00) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Sakliste: Saknr. Sak 08/11 Godkjenning av innkalling og sakliste. Kontrollutvalet

MØTEPROTOKOLL. Sakliste: Saknr. Sak 08/11 Godkjenning av innkalling og sakliste. Kontrollutvalet kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.03.11 Kl.: 14.00 17.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 08/11 16/11 MØTELEIAR Toralf Røen (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) (gjekk kl.16.30,

Detaljer

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 11:00 16:00

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 11:00 16:00 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 21.04.2016 Tid: 11:00 16:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 15:15

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 15:15 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 25.10.2016 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 16.10.2017 Tid: 14:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Karin Tislevoll Medlem H

Forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Karin Tislevoll Medlem H 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.03.2016 Tid: 15:00 18:40 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. 1 Møteinnkalling Utval: Eldrerådet Møtestad: Møterom 2 etasje, Fitjar rådhus Dato: 03.04.2017 Tid: 10:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: 02.12.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.01.12 Kl.: 10.00 14.45 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Johannes

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 20.05.10 Kl.: 08.30 13.15 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 11/10 20/10 MØTELEIAR Anne Line Innvær (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) gjekk frå møtet etter

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 23.05.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 28.03.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gro

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Leiar SP Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP Ole Bergesen Medlem H

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Leiar SP Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP Ole Bergesen Medlem H 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 08.06.2016 Tid: 13:00 16:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 06.06.2017 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Isene Medlem KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Isene Medlem KRF VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunalt råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom C, Volda rådhus Dato: 15.10.2012 Tid: 14:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arne Oddmund Torvik

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.06.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 16/12 30/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 28.09.2016 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

35/10 Oppfølging av justert plan for forvaltningsrevisjon og tinging av prosjekt

35/10 Oppfølging av justert plan for forvaltningsrevisjon og tinging av prosjekt kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.11.10 Kl.: 14.30 17.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 30/10 37/10 MØTELEIAR Benedicte Meyer (SV) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) fekk permisjon og gjekk frå

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 19.01.2015 Tid : 09:00 MØTEINNKALLING Tysnes kommune SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 1/15 15/37 LUNDE BARNEHAGE - UNDERVISNING I STORASTOVA

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.05.11 Kl.: 09.00 11.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 003/14 14/122 Faste saker 004/14 13/849 Oppfølging rapport barnevern

2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 003/14 14/122 Faste saker 004/14 13/849 Oppfølging rapport barnevern SAMNANGER KOMMUNE 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 15.06.2016 Tid: 14:00 18:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Arkivref: 2008/2372-6629/2009 / D11 Saksh.: Kjell Nesbø Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Framlegg til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Strategi- og utviklingsleiar Guttorm Rimstad Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2014/365 8004/2016 / Q66 SER / NORAND 16.11.2016 MELDING OM VEDTAK Fiber

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 19.09.2017 Tidspunkt: 09:00 11:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.03.2016 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer