Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 11:00"

Transkript

1 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Orienteringer: Presentasjon av regnskap 2014 ved rådmann Robert Pettersen. Kai Henning Henriksen Ordfører Anniken Nordland Sekretær -1-

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 9/15 PS 10/15 PS 11/15 PS 12/15 PS 13/15 Referatsaker Årsrapport og årsregnskap for skatteoppkreveren for /1268 Strøsand 2015/1343 Utbygging og finansiering av E6 på Helgeland. Kommunal garant for bompengeselskaps lån til E6 Helgeland sør inkl. Brattås-Lien. Rana jeger og fiskeforening - disponering av Klokkerhagenhuset/partnerskapsavtale. Byggdrift KF. Fastsetting vedtekter og styresammensetning. Søknad om partnerskapsavtale mellom Rana kommune og Polarsirkelen Golfklubb. 2014/ / / /4122 PS 14/15 Endring av reglement for folkevalgte 2014/605 PS 15/15 PS 16/15 PS 17/15 Budsjettregulering - Overføring av budsjettbevilgningene for sykehjemsleger fra omsorgsavdelingen til helse- og sosialavdelingen Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Rana kommune - endring Søknad om støtte til oppdatering og fornying av Mo prestegjelds gardshistorie 2015/ / /3733 PS 18/15 Søknad om ettergivelse av eiendomsskatt 2014 xxxxx X 2014/831 Innhold Lukket Arkivsaksnr -2-

3 PS9/15Referatsaker -3-

4 Arkiv: 203 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Per Gøran Svartvatn Årsrapport og årsregnskap for skatteoppkreveren for 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 1/ Saksopplysninger Bakgrunn Med hjemmel i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt 56 nr. 1, jf. Finansdepartementets delegeringsvedtak av 13. mars 1958 har Skattedirektoratet fastsatt 12. desember 2007 og trådte i kraft 1. januar Instruksen 2-5 nr. 2 lyder: Årsrapporten skal sendes skattekontoret og kommunale styringsorganer innen 20. januar. Årsregnskap og årsrapport for 2014 framlegges sammen med kontrollrapporten til formannskapet som en orienteringssak. Beskrivelse Skatteoppkreveren i Rana har for tidsrommet stått for innfordringen av kr inkl avsetning for margin. Dette er kr eller 2,3 % mer enn i Rana kommunes andel av skatteinngangen var kr, utgjør en økning på kr i forhold til Dette utgjør en økning på 1,3 %. Budsjettert skatteinngang for 2014 var kr, noe som betyr at skatteinngangen kr høyere enn budsjettert. Det regionale skatteutvalget hadde behandlet 6 søknader ved utgangen av Antall saker på samme nivå som i Restansene økte med 3,7 mill.kr fra Økningen er knyttet til noen få enkeltsaker. Det er i løpet av 2014 avholdt 100 utleggsforretninger. Av utleggsforretningene var 68 intet til utlegg og 32 utlegg i fast eiendom/bil/bankkonto. Det er begjært 3 konkurser av skatteoppkreveren alene i 2014, men skatteoppkreveren har gitt skattekontoret fullmakt til å begjære konkurs. Det ble åpnet 24 konkurser i Dette er noe høyere enn i Det ble gjennomført 39 arbeidsgiverkontroller i 2014 som medførte endringsforslag på 1,7 mill. kr. Skatteetaten har ført kontroll med intern kontroll, regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap, skatte- og avgiftsinnkreving samt arbeidsgiverkontroll. Kontrollrapport 2014 fra skatteetaten er vedlagt saken. -4-

5 Vurdering Resultatene på innfordringen av skatter og avgifter er stort sett gode. Kommunen har nådd målet i forhold til antall arbeidsgiverkontroller. Vedlegg: 1 Årsrapport og årsregnskap for skatteoppkreveren for Kontrollrapport Side 2 av 2-5-

6 -6-

7 -7-

8 -8-

9 -9-

10 -10-

11 -11-

12 -12-

13 -13-

14 -14-

15 -15-

16 -16-

17 -17-

18 -18-

19 -19-

20 -20-

21 -21-

22 -22-

23 -23-

24 -24-

25 -25-

26 NOTAT TIL FORMANNSKAPETS MØTE Dan Erik Kjellnø stilte til Formannskapsmøte 10 februar spørsmål om kommunens bruk av strøsand. Ordføreren svarte. I kommunestyremøte 17 februar tok Kjellnø på nytt opp spørsmål om strøsand. Teknisk sjef varslet da at det ville bli gitt en skriftlig redegjørelse til neste Formannskapsmøte. Spørsmål fra Kjellnø: Når våren kommer opplever man vel et nytt år med «sandstorm» i byen. 1. Spørsmålet til ordføreren er har kommunen skiftet ut elvesand med knust grus. 2. Ytterligere spørsmål til ordføreren er foreligger det en kjemisk analyse av den strøsanden som benyttes. Bakgrunnen for dette spørsmålet er at meg bekjent er det sand som i alle fall har vært benyttet underkjent i flere sammenhenger, bl.a. av Statens vegvesen. 3. Helt til slutt kjøper kommunen asfalt med den sandtype som har vært brukt til strøing som tilslagsmateriale? Svar: 1. Kommunen stiller ikke krav om knust grus til bruk som strøsand. Det benyttes sand fra Langvassheia (elvesand / breavsetninger). Kvaliteten på denne strøsanden er kanskje ikke den beste, men sett i kost-/nyttesammenheng er den et naturlig og godt valg for kommunen. Statens vegvesen sin håndbok for vinterdrift gir følgende anbefaling om strøsand: Grusmaterialene som benyttes for strøing med sand kan enten være siktet naturgrus eller knuste masser av enten naturgrus eller knust fjell. Vanligvis knuses og siktes også naturgrusen for å utnytte materialene best mulig, samtidig som en derved også har kontroll på steinstørrelsen. Kornfordelingen i strøsanden er viktig med hensyn til den friksjonsforbedrende effekten av tiltaket og for å begrense skader på bilparken pga steinsprut. Ideelt sett bør halvparten av massene bestå av steinstørrelse på under 1 mm og maks størrelse ligge på 6 mm. Strøsanden fra Langvassheia er siktet for å ta ut grove fraksjoner og inneholder relativt mye finstoff (50% < 1 mm, se vedlagt siktekurve). Dette er innenfor vegvesenets anbefaling. Materialet er klasse 2 styrkemessig, med innslag av klasse 3. Klasse 3 er i slik sammenheng ønskelig for å redusere omfanget av nedknusing av trafikkbelastning. Om nedknusing er et stort problem er vanskelig å si noe om. Strøsanden har en nokså kort «levetid» i vegbanen da trafikken og stor avrenning som ofte er situasjonen når det strøs, frakter sanda ut av vegbanen. Bydrift bruker betydelige ressurser på feiing og rengjøring av vegene så snart forholdene (temperaturen) tillater det. Kommunen bruker store kvanta strøsand. I perioden til har vi brukt over 5000 tonn. Det er en stor fordel at massen kan leveres raskt og etter behov fra en lokal tilgjengelig frostfri stuff direkte til kommunens silo. Skulle kommunen kjøpe strøsand levert med båt ville dette kreve en helt annen kapasitet på silo som da også må frostsikres. Vinterbehovet for strøsand er umulig å forutse da dette er væravhengig. Dette er sikkert en utfordring også for vegvesenet som primært bruker en del knust materiale som strøsand. Vegdekke som drifter riks- og fylkesvegene har denne vinteren i betydelig grad måtte supplere med naturgrus fra Langvassheia. Knust materiale til strøsand koster omtrent det dobbelte av siktet sand fra Langvassheia. Kommunen bruker i et gjennomsnittsår ca.0,5 mill.kr. til innkjøp av strøsand. Skal vi bruke knust fjell må vi forvente en dobling av denne kostnaden, samt løse utfordringer med -26-

27 bestillingsvolum, lengre leveringstid, og utfordring mht frostsikret sandsilo 2. Grusen fra Langvassheia er testet i flere sammenhenger. Her vedlegges kopi av siktekurve for strøsand som leveres til kommunen samt Samsvarserklæring fra leverandøren med sammendrag forenklet petrografisk analyse fra Langvassheia grustak. Kjemiske analyser av strøsand har ikke påvist miljøskadelige stoffer. Grusen fra Langvassheia brukes som tilslag i sprøytebetong, og er også brukt som tilslag i asfalt produksjon. I slik sammenheng er den godkjent av kontrollrådet ved Norsk betong og tilslagslaboratorium AS. Prøvingsrapporten P Tilslagsprøving iht NS-EN standarder med vedlegg fra er på 10 sider og vedlegges ikke. 3. Hvilke tilslagsmateriale asfaltprodusenten benytter i asfalt avhenger av ønsket kvalitet (slitestyrke). På samleveier med stor trafikk legger kommunen asfalt med høy kvalitet. Da benyttes knust steinmateriale med gode mekaniske egenskaper som tilslag. På mindre trafikkerte gater, plasser og g/s-veger benyttes asfalt med lavere mekanisk kvalitet (billigere). I slik asfalt benyttes mer grus som tilslag. Vedlegg: Siktekurve og Mo i Rana Sverre Å. Selfors Teknisk sjef -27-

28 -28-

29 -29-

30 Arkiv: Q12 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Sverre Selfors Utbygging og finansiering av E6 på Helgeland. Kommunal garant for bompengeselskaps lån til E6 Helgeland sør inkl. Brattås-Lien. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 10/ Rådmannens innstilling 1. Formannskapet ber med henvisning til notat dat fra Statens vegvesen, med vedtaksforslag i seks punkter, om at rådmannen forbereder sak om kommunal garanti for bompengeselskaps lån til E 6 Helgeland sør inkl. Brattås-Lien. Saken behandles i kommunestyremøte 5 mai, med formannskapsbehandling 28 april. 2. I saken til Formannskapet 28 april redegjøres det for vedtak eller innstilling til vedtak i samme sak i Vefsn og Grane kommune og Nordland Fylkeskommune. Formannskapet inviteres til å stille eventuelle spørsmål de ønsker redegjort for i ny sak om garantistillelse til 28 april, og som denne saksutredning ikke gir svar på. Saksopplysninger Fra Statens vegvesen ved saksbehandler Harald J. Malnes, mottok kommunen notat / utkast til saksfremlegg som nedenfor refereres i sin helhet. I e-posten med notatet fra Statens vegvesen skriver Harald J. Malnes følgende: Att: Ordfører Kai Henriksen Vedlagt følger notat angående garanti for delstrekningen E6 Helgeland sør inkl Brattås Lien. Nordland fylkesting skal behandle saken i møte 20. april For å holde fremdrift i saken er det ønskelig med ei kommunal behandling av saken før påske Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede. Saksbehandler har drøftet fremdriften i saken med Malnes. Han opplyser at kommunestyret i Grane kommune ikke vil gjøre vedtak før tidlig i mai. Vefsn har bedt om et møte med vegvesenet for å drøfte bomplasseringen som er redegjort for i vegvesenets notat. Eventuell endring i forhold til det som er konklusjon i notatet må være kjent for kommunestyrene før de gjør garantivedtak som det inviteres til. Kommunestyret i Rana har møter 24 mars og 5 mai. Saken som her fremmes gjør det mulig å behandle saken i kommunestyret 24 mars, men rådmannen foreslår i forståelse med Statens -30-

31 vegvesen at saken ikke realitetsbehandles før i formannskapet 28 april og kommunestyret 5 mai. Sak fremmes likevel for formannskapets møte 17 mars for innledningsvis å orientere om saken og legge til rette for en godt forberedt realitetsbehandling i neste møte. Formannskapet får slik også anledning til å reise spørsmål som ønskes redegjort for når garantispørsmålet behandles på neste møte. I forslag til vedtak fra Statens vegvesen henvises det til K.sak 13/10. Som trykt vedlegg til saken følger derfor saksprotokoll, saksutredning samt trykt vedlegg for K.sak 13/10. (Utredning utarbeidet av Statens vegvesen mottatt E 6 på Helgeland Alternative utbyggingsmuligheter SAMMENDRAG ). Saksprotokoll og saksutredning for kommunestyrets vedtak i K.sak 47/13 om å stille garanti for utbyggingsstrekningen Korgen Bolna vedlegges også. NOTAT DAT , MOTTATT FRA STATENS VEGVESEN BEGYNNER HER: Utbygging og finansiering av E6 på Helgeland. Kommunal garanti for bompengeselskapets lån til E6 Helgeland sør inkl. Brattås Lien. Bakgrunn I mars 2010 fattet de fire kommunene Grane, Vefsn, Hemnes og Rana vedtak om utbygging av E6 på Helgeland i samsvar med utredningen E6 på Helgeland Alternative utbyggingsmuligheter datert 13. oktober 2009 og supplerende utredninger datert 10. og 23. februar Det ble også fattet vedtak om at utbyggingen skulle delfinansieres med bompenger med innkreving av bompenger i 6 bomstasjoner fra 2013 til 2030 (18 år). Fylkestinget i Nordland fattet vedtak i saken i møte den 19. april 2010 sak nr. 056/10. I møte 3. juni 2013 sak 069/13 stilte Nordland fylkeskommune en garanti på 295 mill. kr til E6 på Helgeland delstrekningen Korgen Bolna. Kommunene Vefsn, Grane, og Rana stilte en tilsvarende garanti. Stortinget vedtok å øke de statlige midlene med 300 mill. kr. Samtidig ble det vedtatt å redusere innkrevingstiden, redusere takstene, fjerne bommen ved Krokstrand og redusere rabatten ved bruk av kort fra 20 til 10 %. Maksimal gjeld er etter dette beregnet til 360 mill. kr mens den vedtatte garantien er på 590 mill. kr. Garantistillelsen ble fordelt slik: Nordland fylkeskommune 295 mill. kr Rana kommune 186 mill. kr Vefsn kommune 98 mill. kr Grane kommune 11 mill. kr Problemstilling Totalkostnaden for E6 Helgeland sør er beregnet til 3740 mill kr og er forutsatt finansiert med 3260 mill kr i statlige midler mens 480 mill. kr skal finansieres med bompenger delvis som låneopptak. For å oppnå de beste lånebetingelser i markedet er det en fordel at det stilles offentlig garanti for lånene som selskapet skal ta opp. Dette gir gunstigere rentevilkår som bidrar til lavere kostnader og kortere nedbetalingstid. Side 2 av 6-31-

32 Følgende finansieringsplan er lagt til grunn for prosjektet: Mill kr SUM: Statlige midler Bompenger SUM Det gjennomføres nå en ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet. Foruten kostnadene, vil også trafikkberegningene og bompengeberegningene bli kvalitetssikret. Rapport fra kvalitetssikringen forventes å foreligge i løpet av våren og stortingsbehandling av saken før sommeren I arbeidet med reguleringsplanen kom det frem at den vedtatte bomplasseringen ved Fusta ville gjøre det mulig å kjøre utenom bommen via lokalvegnettet (gammel E6). Trafikanter fra fv. 78 kan også kjøre via Fv. 252 og internvegnett på gammel E6 for å unngå bompassering ved Hjartåsen. For å hindre en slik lekkasje må en enten sette opp en bom til på gammel E6 eller endre bomplasseringen. Problemstillingen har vært drøftet med Vefsn kommune. Å sette opp en bom til på gammel E6 vil ikke bryte med Vefsn kommunes tidligere vedtak. Vefsn kommune aksepterer ikke at bomstasjonen flyttes lenger sør. Med bakgrunn i overnevnte forutsettes det innkreving av bompenger i fire automatiske bomstasjoner plassert ved Fusta(2), komunegrensen Vefsn/Grane og ved Svenningvatn. Øvrige forutsetninger som er lagt til grunn i beregningene: Lånerente: 6,5 % Årlig takstøkning: 2,5 % Betalende trafikk: Ved Fusta 2000, Kommungrensen Vefsn/Grane 1800, Svenningvatn 1080 Årlig trafikkvekst: 0,2 % Takster 2010 kr lette/tunge kjøretøy: Ved Fusta 20/60, Kommungrensen Vefsn/Grane 25/75, Svenningvatn 25/75 Rabatt: 10 % Rabattbruk: 80 % Bompengeperiode: ca. 15 år fra 2016 tom Bompengeselskapets maksimale gjeld til dette prosjektet er beregnet til ca. 430 mill. kr i Garantien foreslås fordelt likt mellom Nordland fylkeskommune og de tre kommunene Rana, Vefsn og Grane. Mellom kommunene foreslås garantien fordelt forholdsmessig etter folketallet. Det gir følgende fordeling av garantistillelsen: Nordland fylkeskommune 215 mill. kr Rana kommune 136 mill. kr Vefsn kommune 71 mill. kr Side 3 av 6-32-

33 Grane kommune 8 mill. kr Vurderinger/forslag til vedtak Bompengeselskapet vil få lavere rente på sine lån med garantistillelse (selvskyldnerkausjon) fra Nordland fylkeskommune og kommunene Rana, Vefsn og Grane. Selskapets totale nedbetalingsbeløp vil bli mindre. Dette er positivt for brukerne. Lavere rentekostnad vil også redusere risikoen for at garantistene må tre inn i garantiansvaret. I beregningene er det lagt inn en lånerente på 6,5 %. Det er også forutsatt at dersom inntjeningen til selskapet skulle bli dårligere enn forutsatt kan selskapet øke realtakstene med inntil 20 %, og øke innkrevingstiden med inntil 5 år. 1. Rana kommunestyre viser til behandling av sak 13/ Rana kommune stiller en garanti, - selvskyldnerkausjon på 136 mill. kr for lån til bompengeselskapet i forbindelse med utbyggingen av E6 Helgeland sør. Garantitiden fastsettes fra 2015 til og med Rana kommunestyre forutsetter at Nordland fylkeskommune og kommunene Vefsn og Grane stiller en garanti på til sammen 294 mill. kr. Hver garantist svarer for en forholdsmessig (pro rata) andel av det totale garantikrav 3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånene. 4. Hvis selskapet ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser forutsetter Rana kommune at utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med 20 % og forlengelse av innkrevingstiden med inntil 5 år. I dette tilfelle må garantitiden utvides med 5 år. 5. Ansvar for låneopptak og bompengeinnkreving til dette prosjektet tillegges Nordland Bompengeselskap AS. 6. Kommunestyret forutsetter at garantistillelsen godkjennes av Fylkesmannen i Nordland. NOTAT DAT , MOTTATT FRA STATENS VEGVESEN SLUTTER HER Saksopplysninger og vurdering Det er et bompengeselskap for hele vegpakke Helgeland. Nordland Fylkeskommune er eier av selskapet. Selskap er stiftet, og styre er utnevnt. Svein Bliks er styreformann. I forhold til anleggsstart for E 6 Helgeland sør er status nå at byggeplanene er til ekstern kvalitetssikring. Veritas har oppdraget. Statens vegvesen forventer at det vil komme en foreløpig uttalelse fra dem i slutten av mai. Arbeidet med stortingsproposisjon om prosjektet pågår i departementet. Det forventes at den vil klargjøres slik at den nokså umiddelbart kan sendes over til Stortingets samferdselskomite så fremst uttalelsen fra Veritas er betryggende. Hvis alt går på skinner og arbeidet i komiteen går raskt er det et håp om at Stortinget kan behandle proposisjonen før de tar sommerferie. Saksforhold knyttet til vegpakke Helgeland har vært behandlet i kommunestyret en rekke ganger tidligere. Gjennom vedtak i K.sak 13/10 sluttet Rana kommune seg til vegpakkeprosjektet. Saksprotokoll og saksutredning for denne saken vedlegges som trykt vedlegg sammen med den strekningsvise sammenstilling over utbyggingstiltak og økonomiske rammer som vedtaket i K.sak 13/10 baserte seg på. I K.sak 47/13 vedtok kommunestyret å stille 186 mill.kr. i kommunal garanti for bompengeselskapets lån til første delstrekning Korgen Bolna. Saksprotokoll og saksutredning vedlegges som trykt vedlegg. Side 4 av 6-33-

34 Som det fremgår av vegvesenets saksutredning ovenfor baserte kommunens garanti for strekningen Korgen Bolna seg på at selskapet for denne strekningen ville ha et maksimalt lånebehov på 590 mill.kr. Rana kommunes andel av garantistillelse for et slikt maksimalt lånenivå var 186 mill.kr. Stortinget behandling av utbyggingen reduserte bompengeselskapets lånebehov betydelig, fra maks.590 mill.kr. til maks.360 mill.kr. Rana kommunes andel av en slik lånerammegaranti utgjør 114 mill.kr. isteden for 186 mill.kr. Når Rana kommune nå anmodes om å stille sin andel av garanti for utbyggingen sør for Korgfjellet med 136 mill.kr. av en total garantibehov på 430 mill.kr. burde det ligge til rette for samtidig å redusere tidligere gitt garanti til det nivå som er tilstrekkelig etter stortingets utbyggingsvedtak. Reduseres garantibeløpet for Korgen-Bolna fra 186 til 114 mill.kr. så vil den økte garantiforpliktelsen totalt sett for Rana kommune bli økt med «bare» 64 mill.kr. når det gjøres garantivedtak som ønsket på 136 mill.kr. for E6 Helgeland sør. Til saken skal realitetsbehandles i april/mai vil spørsmålet om reduksjon av tidligere gitte garantier avklares med Statens vegvesen, fylkeskommunen og bompengeselskapet. Maks lånebehov og med det garantibeløpet som vegvesenets notat oppgir må stilles for strekningene sør for Korgfjellet er det samme som det var i 2013, 430 mill.kr. Rana sin andel er økt med 1 mill.kr. og Vefsn sin andel redusert tilsvarende, noe som trolig skyldes endringer i innbyggerantallet. Det bør nevnes at også denne gang kommer stortingets behandling i etterkant av kommunenes og fylkeskommunens garantivedtak. Slik sett er det ikke umulig at stortingets behandling kan endre på finansieringsinnretningen til prosjektet. Rådmannens innstilling til vedtak: Ettersom sakens fremleggelse nå er av innledende karakter åpner rådmannens innstilling for at formannskapet kan reise spørsmål de ønsker redegjort grundigere for når saken fremlegges for realitetsbehandling til formannskapet 28 april og kommunestyret 5 mai. På det tidspunkt vil Fylkeskommunen ha gjort sitt garantivedtak, og det må kunne forventes at både Vefsn og Grane har forberedt sine saker om samme. Mo i Rana Sverre Å. Selfors Teknisk sjef Vedlegg: 1 Saksprotokoll K.sak 47/13. Kommunal garanti vegpakke Helgeland, strekningen Korgen - Bolna 2 Saksutredning K.sak 47/13. Kommunal garanti vegpakke Helgeland, strekningen Korgen - Bolna. 3 Saksprotokoll K.sak 13/10. Vegpakke Helgeland, utbyggingsrammer og finansiering. 4 Saksutredning K.sak 13/10. Vegpakke Helgeland, utbyggingsrammer og finansiering. 5 Notat Statens vegvesen februar E6 på Helgeland - Alternative utbyggingsmuligheter. SAMMENDRAG. Side 5 av 6-34-

35 -35- Side 6 av 6

36 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 47/13 Arkivkode: 113 N01 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/ Tittel: SAKSPROTOKOLL: E6 PÅ HELGELAND UTBYGGING OG FINANSIERING AV E 6. KOMMUNAL GARANTI FOR BOMSELSKAPETS LÅN TIL FØRSTE DELSTREKNING KORGEN - BOLNA. Behandling: Espen Haaland(H) fremmer følgende tilleggsforslag: Nytt tilleggspunkt 8: Dersom Stortingets endelige behandling av veipakke Helgeland åpner for annen finansiering enn forslått, forbeholder Rana Kommune seg å komme tilbake til finansiering av veipakken. Torill Ø. Hanssen(FrP) fremmer følgende forslag: Rana kommunestyre er ikke enig i den finansieringsplan som er skissert i saksframlegget og ber stortinget fullfinansiere veipakke Helgeland uten bruk av bompenger. Tormod Steen(V) fremmer følgende forslag: Det utredes ei mer rettferdig innkreving av bompenger for E6 utredes for å finansiere bompengeandelen for innbyggerne i Rana. Utredning må i tillegg se på mulighet for å finansiere nødvendig trafikkomlegging i Rana gjennom veipakke Helgeland. Ny storflyplass, transportløsninger for gods og persontransport, veinett for gang og sykkeltrafikk for aktiv transport og gode terminalløsninger mellom veg, jernbane og sjø bør utvikles og finansieres. Utbedring av FV12 utover mot kystriksvegen kan også være tema i denne utredning. Votering: Positiv votering: - Tormod Steen(V) sitt forslag ble tatt opp til votering. Falt, 1(V) mot 36 stemmer. - Torill Ø. Hanssen(FrP) sitt forslag ble tatt opp til votering. Falt, 7(FrP, KrF, R og Gustav Nyborg(H)) mot 30(H, SP, AP, SV, ML og V) stemmer. - Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering. Vedtatt, 30(AP, H, SP, SV og ML) mot 7(FrP, KrF, R og Gustav Nyborg(H)) stemmer. - Espen Haaland(H) sitt forslag ble tatt opp til votering. Falt, 18(H, FrP, KRF, ML og V) mot 19(Ap, SV, R og SP) stemmer. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 173 Telefon: Mo i Rana Mo i RanaTelefaks: -36-

37 Vedtak: 1. Rana kommunestyre viser til behandling av K.sak 13/ Rana kommune er innstilt på å stille garantier for låneopptak knyttet til utbyggingen av E6 Helgeland i samsvar med saksutredningen. 3. Rana kommune er enig i den finansieringsplan som er skissert i saksfremlegget og stiller i denne omgang en garanti, - selvskyldnerkausjon på 186 mill. kr for lån til bompengeselskapet i forbindelse med utbyggingen av E6 Korgen Bolna. Garantitiden fastsettes fra 2013 til og med Rana kommune forutsetter at Nordland fylkeskommune og kommunene Vefsn og Grane stiller en garanti på til sammen 404 mill. kr. 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånene. 5. Hvis selskapet ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser forutsetter Rana kommune at utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med 20 % og forlengelse av innkrevingstiden med inntil 5 år. I dette tilfelle må garantitiden utvides med 5 år. 6. Ansvaret for låneopptak og bompengeinnkreving til dette prosjektet tillegges ett nytt fylkeskommunalt bompengeselskap 7. Kommunestyret forutsetter at garantistillelsen godkjennes av Fylkesmannen i Nordland. Rett utskrift: Tomas A. Bang Sekretær Postadresse: Besøksadresse: Postboks 173 Telefon: Mo i Rana Mo i RanaTelefaks: -37-

38 RANA KOMMUNE Arkivnr.: 10/ Saksbehandler: Sverre Å. Selfors Arkiv: 113 N01 SAK: E6 PÅ HELGELAND UTBYGGING OG FINANSIERING AV E 6. KOMMUNAL GARANTI FOR BOMSELSKAPETS LÅN TIL FØRSTE DELSTREKNING KORGEN - BOLNA. Evt. vedleggsliste finnes på slutten av saksframlegget. Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Rana kommunestyre viser til behandling av K.sak 13/ Rana kommune er innstilt på å stille garantier for låneopptak knyttet til utbyggingen av E6 Helgeland i samsvar med saksutredningen. 3. Rana kommune er enig i den finansieringsplan som er skissert i saksfremlegget og stiller i denne omgang en garanti, - selvskyldnerkausjon på 186 mill. kr for lån til bompengeselskapet i forbindelse med utbyggingen av E6 Korgen Bolna. Garantitiden fastsettes fra 2013 til og med Rana kommune forutsetter at Nordland fylkeskommune og kommunene Vefsn og Grane stiller en garanti på til sammen 404 mill. kr. 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånene. 5. Hvis selskapet ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser forutsetter Rana kommune at utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med 20 % og forlengelse av innkrevingstiden med inntil 5 år. I dette tilfelle må garantitiden utvides med 5 år. 6. Ansvaret for låneopptak og bompengeinnkreving til dette prosjektet tillegges ett nytt fylkeskommunalt bompengeselskap 7. Kommunestyret forutsetter at garantistillelsen godkjennes av Fylkesmannen i Nordland. Rådmannen i Rana, ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Saksutredning: Fra Statens vegvesen mottok kommunen notat / utkast til saksfremlegg som nedenfor refereres i sin helhet. Innstilling til vedtak er identisk med forslaget / anbefalingen i notatet. I forslag til vedtak henvises det til K.sak 13/10. Som trykt vedlegg til saken følger derfor saksprotokoll, saksutredning samt trykt vedlegg (Utredning utarbeidet av Statens vegvesen mottatt E 6 på Helgeland Alternative utbyggingsmuligheter SAMMENDRAG ) for K.sak 13/10. Grane kommunestyre behandlet garantisaken i møte De vedtok med 15 mot 2 stemmer å stille garanti gjennom et vedtak formulert i 7 punkter tilsvarende det som her foreslås for Rana kommune. -38-

39 Fylkesråd for Samferdsel i Nordland Fylkeskommune, Tove Mette Bjørkmo sendte 21 mai 2013 følgende e-post til ordførerne i Grane, Vefsn og Rana: Jeg har sjekket med Statens vegvesen angående garanti for bompenger på vegpakke Helgeland, E 6. Det er viktig at alle tre kommunene fatter vedtak om garantien før sommerferien. Dette av hensyn til videre framdrift slik at det blir oppstart i henhold til planen. Håper dette lar seg gjøre. NOTAT/FELLES SAKSUTREDNING UTARBEIDET AV STATENS VEGVESEN BEGYNNER HER: Bakgrunn I mars 2010 fattet de fire kommunene Grane, Vefsn, Hemnes og Rana vedtak om utbygging av E6 på Helgeland i samsvar med utredningen E6 på Helgeland Alternative utbyggingsmuligheter datert 13. oktober 2009 og supplerende utredninger datert 10. og 23. februar Det ble også fattet vedtak om at utbyggingen skulle delfinansieres med bompenger med innkreving av bompenger i 6 bomstasjoner fra 2013 til 2030 (18 år). Fylkestinget i Nordland fattet vedtak i saken i møte den 19. april 2010 sak nr. 056/10. I saksutredningen ble det da anslått en maksimal gjeld for hele utbyggingen på omlag 1400 mill. kr. Etter at de lokale vedtakene ble fattet i saken våren 2010 har det vært gjort et omfattende arbeid med forberedelse for Stortingsbehandling og gjennomføring av utbyggingen. Hemnes kommunestyre behandlet Utbygging E6 på Helgeland på nytt i møte 15. desember 2011 sak nr. 53/11, hvor kommunen sa nei til en bompengefinansiert E6 gjennom Helgeland. Dette innebar at det ikke var full tilslutning fra alle de fire berørte kommunene til finansieringsopplegget for utbygging av E6 Helgeland. Fylkestinget behandlet saken på nytt i møte 17. januar 2012 sak 017/12 og sluttet seg til fylkesrådets vurdering om at utbyggingen av E6 Helgeland må videreføres i samsvar med vedtak i fylkestingssak 056/10 selv om en av kommunene, Hemnes, har trukket tilbake sin tilslutning til en delvis bompengefinansiert utbygging. I St.meld. nr. 16 ( ) har regjeringen lagt til grunn at det er behov for å vurdere nye kontraktsformer som kombinerer drift, vedlikehold og utvikling av vegstandarden. Statens vegvesen har på bakgrunn av dette ment at E6 i Helgeland vil kunne være et egnet sted å benytte denne type kontrakter - kalt utviklingskontrakter. Etter at det ble fattet vedtak i kommunene og fylkeskommunen har Statens vegvesen utført et omfattende arbeid med å forberede gjennomføring av utbyggingen. Det har blant annet vært avholdt møter med anleggsbransjen for å forberede for å ta i bruk en ny kontraktsform, det er igangsatt et omfattende arbeid med reguleringsplanlegging og arbeider med detaljering av utviklingskontrakter. Totalt er det brukt ca. 25 mill.kr til disse forberedende arbeidene. Statens vegvesen har også, gjennom møter med Samferdselsdepartementet, diskutert gjennomføring av vegpakke E6 Helgeland og forberedelse for framlegg til Stortinget. Dette arbeidet er kommet langt og det er nå klargjort for ekstern kvalitetssikring av første del av utbyggingen. Prosjektet er omtalt i Prop.1 S ( ) slik: -39-

40 Et forslag om utbygging av E6 på Helgeland er bl.a. omtalt i Prop. 1 S ( ) side 108. Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av E6 på Helgeland. Regjeringen vil først ta stilling til prosjektet etter en ekstern kvalitetssikring er gjennomført. Det vil kunne bli aktuelt å fremme forslag om bruk av bompenger til første fase av utbyggingen av E6 på Helgeland i I denne forbindelse vil det vurderes om deler av utbyggingen eventuelt skal gjennomføres som en såkalt utviklingskontrakt, hvor både utbygging, drift og vedlikehold er inkludert. Problemstilling I Meld. St. 26 ( ) Nasjonal Transportplan som ble lagt frem 12. april 2013 prioriterer regjeringen utbygging/utbedring av E6 gjennom Helgeland til sammenhengende god og enhetlig standard. Utbyggingen legges opp som en samlet utbyggingspakke i tre deler: E6 Helgeland nord, E6 Helgeland sør og E6 Brattås - Lien Det foreligger ikke tilstrekkelig planavklaring for hele E6 Helgeland til at finansieringsopplegget for hele strekningen kan legges fram for Stortinget nå. I den første proposisjonen presenteres finansieringsopplegget for hele utbyggingen av E6 på Helgeland, mens finansieringen av den første delstrekningen fra Korgen til Bolna gjennomgås mer detaljert. Det forutsettes at Departementet vil komme tilbake til Stortinget med endelig opplegg for finansiering og utbygging av den siste strekningen så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer. Totalkostnaden for Vegpakke Helgeland er beregnet til 5060 mill kr og er forutsatt finansiert med 3980 mill kr i statlige midler mens 1080 mill. kr forutsettes finansiert med bompenger delvis som låneopptak. For å oppnå de beste lånebetingelser i markedet er det en fordel at det stilles offentlig garanti for lånene som selskapet skal ta opp. Dette gir gunstigere rentevilkår som bidrar til lavere kostnader og kortere nedbetalingstid. Følgende finansieringsplan er lagt til grunn for prosjektet: Mill 2013-kr Sum Statlige midler Korgen - Bolna Helgeland sør Brattås - Lien Sum Bompenger Korgen - Bolna Helgeland sør Brattås - Lien Sum Totalt

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

PLASSERING AV BOMSTASJONENE PÅ FV. 78 HALSØY - LEIROSEN OG E6 HELGELANDSPAKKEN

PLASSERING AV BOMSTASJONENE PÅ FV. 78 HALSØY - LEIROSEN OG E6 HELGELANDSPAKKEN VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: Q00 Arkivsaksnr.: 11/3137-4 PLASSERING AV BOMSTASJONENE PÅ FV. 78 HALSØY - LEIROSEN OG E6 HELGELANDSPAKKEN Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Prop. 55 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 55 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 55 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland Tilråding

Detaljer

29/03/2017 Regionvegsjef Torbjørn Naimak

29/03/2017 Regionvegsjef Torbjørn Naimak 1 Prosjekter på Helgeland - Igangsatte og planlagt oppstart i 2017 Utbedring av 4 ferjekaier Bodø Fv. 17 Liafjellet-Olvikvatnet Skredsikring Fv. 12 Lillealteren-Båsmoen del 1 Gang- og sykkelveg Mo i Rana

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Arkivsaksnr.: 06/169-181 Arkivnr.: PLAN 84 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti JournalpostID: 10/5361 Komité for samferdsel Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 176 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen Ørje og Knapstad Retvet

Detaljer

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61916/2009 2004/3191 113 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2009 09/160 Formannskapet 23.11.2009 09/171 Bystyret 10.12.2009

Detaljer

Forbrukernemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE

Forbrukernemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE Forbrukernemnda Innkalles med dette til møte 24.01.2012 kl. 18.00-19.00 på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 11/3137 PLASSERING AV BOMSTASJONENE PÅ FV. 78 HALSØY - LEIROSEN OG

Detaljer

Prop. 201 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 201 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 201 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland Tilråding

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1070-7 Saksbehandler: Svein-Åge Trøbakk, Plansjef Steinkjer kommune Ansvarlig leder: Per Morten Bjørgum,Enhetsleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

Fylkestinget viser til Statens vegvesen brev av 11. Juli 2013, og gir følgende uttalelse.

Fylkestinget viser til Statens vegvesen brev av 11. Juli 2013, og gir følgende uttalelse. Saknr. 12/3486-15 Saksbehandler: Rune Hoff Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HIHA-15/4469-2 37838/15 08.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 23.04.2015

Detaljer

Prop. 148 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 148 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 148 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense Korgen, inkl. Brattåsen Lien i Vefsn og Grane kommunar

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren Arkivsaksnr.: 06/169 Lnr.: 312/17 Ark.: PLAN 84 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner

Detaljer

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 140 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn Bjørgo i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet 12. juni 2015,

Detaljer

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti.

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2015 13966/2015 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/47 Formannskapet 22.04.2015 15/34 Bystyret 07.05.2015 Garanti Veipakke Salten

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 51 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya Sjoa i Oppland Tilråding

Detaljer

E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING.

E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING. 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.01.2016 2015/1602-2745/2016 / 255 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dan Erik Kjellnø MEDLEM ML

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dan Erik Kjellnø MEDLEM ML Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 11:00-15:10 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kai Henning Henriksen Leder

Detaljer

Omlegging av takst- og rabattstruktur E6 Trondheim-Stjørdal

Omlegging av takst- og rabattstruktur E6 Trondheim-Stjørdal Arkiv: Q33 Arkivsaksnr: 2017/1212-2 Saksbehandler: Ole Christian Iversen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Omlegging av takst- og rabattstruktur E6 Trondheim-Stjørdal

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 3. april 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - formannskapssalen. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

Saksutskrift. Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan

Saksutskrift. Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan Saksutskrift Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan Arkivsak-dok. 16/01961-12 Saksbehandler Jochen Caesar Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 2015-2019 14.06.2017 64/17

Detaljer

Vegpakke E6 Helgeland. Orientering om prosjektet. 18. juni 2015

Vegpakke E6 Helgeland. Orientering om prosjektet. 18. juni 2015 Vegpakke E6 Helgeland Orientering om prosjektet 18. juni 2015 E6 Helgeland - utfordringer Smal veg Svingete veg Flaskehalser Dårlig bæreevne Telehiv Mange avkjørsler Lite effektiv transport Store kostnader

Detaljer

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 6 S (2012 2013) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av planlagt utbygging av fv. 33 på strekningen Skreifjella Totenvika i Østre Toten kommune i Oppland Tilråding

Detaljer

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Prop. 86 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Tilråding fra Samferdselsdepartementet 18. mars 2016, godkjent

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møtested: Asker rådhus. Knud Askers vei 25, Asker Møterom: Asker Møtedato: 27.04.2016 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Prop. 171 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 171 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 171 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 33 på strekningene Skardtjernet Tonsvatnet og Bjørgokrysset Nedre Øydgarden i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt?

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt? Fakta om bompenger Utarbeidet for E6-forum Oppland, av Statens vegvesen v/e6 Biri-Otta-prosjektet og Oppland fylkeskommune. Det som fremgår her, er vanlig praksis for alle norske vegprosjekt. Her får du

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Innst. 32 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 148 S (2014 2015)

Innst. 32 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 148 S (2014 2015) Innst. 32 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 148 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av

Detaljer

Detaljregulering for E6 Angermoen - Osen

Detaljregulering for E6 Angermoen - Osen Detaljregulering for E6 Angermoen - Osen Informasjonshefte - Varsel om planoppstart Region nord Prosjekt E6 Helgeland Juni 2011 Forord Som en del av Prosjekt E6 Helgeland (http://www.vegvesen.no) skal

Detaljer

Statens vegvesen. Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger. Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger

Statens vegvesen. Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger. Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger Statens vegvesen Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger Statens vegvesen Region øst 5. november 2008 2 Sammendrag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

St.prp. nr. 74 (2000-2001)

St.prp. nr. 74 (2000-2001) St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 27. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /2967

Ørland kommune Arkiv: /2967 Ørland kommune Arkiv: 026-2008/2967 Dato: 15.10.2008 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torbjørn Brandtsegg Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret - Ørland kommune Bompengefinansiering - Fosenvegene As Vedlegg:

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/8181-32 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

E6 Helgeland. Gardermoen

E6 Helgeland. Gardermoen E6 Helgeland Gardermoen 20-04-2012 Vegpakke E6 Helgeland bakgrunn for prosjektet Smal veg Svingete veg Flaskehalser Dårlig bæreevne Telehiv Mange avkjørsler Lite effektiv transport Store kostnader for

Detaljer

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg Arkivsak-dok. 201605245-1 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel og areal 07.06.2016 49/16 Fylkestinget 2015-2019 16.06.2016 43/16 Finansiering

Detaljer

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad Askøyveiene AS Askøypakken Statusrapport bompengesøknad Februar 2011 INNLEDNING Askøy kommune er en vekstkommune. Folketallet er ca. 25.000 i dag og ventes å passere 30.000 rundt 2025. Næringslivet er

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 03.03.2016 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Det gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretime før kommunestyremøte settes. Informasjon

Detaljer

Saknr. Sakstittel Tid Type

Saknr. Sakstittel Tid Type INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Fredag 14. mars 2014. Klokken: 09.00 Møtested: Ringebu rådhus, Kvitfjell møterom (Grønt). SAKLISTE Saknr. Sakstittel Tid Type Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Møtedato: Onsdag 4. mai 2016 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Møtedato: Onsdag 4. mai 2016 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Møtedato: Onsdag 4. mai 2016 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 27.09.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Saknr. 17/305-2 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13.

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.04. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

E-6 PÅ HELGELAND ALTERNATIVE UTBYGGINGSMULIGHETER

E-6 PÅ HELGELAND ALTERNATIVE UTBYGGINGSMULIGHETER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Knut Petter Torgersen Tlf: 75 11 13 00 Arkiv: Q00 Arkivsaksnr.: 08/2478-11 E-6 PÅ HELGELAND ALTERNATIVE UTBYGGINGSMULIGHETER Rådmannens forslag til vedtak: 1. Vefsn kommune

Detaljer

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti.

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2015 13966/2015 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/47 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Garanti Veipakke Salten AS,

Detaljer

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Prop. 146 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. juni 2015, godkjent

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 12/2116 Lnr.: 22526/16 Ark.: PLAN 12/2116 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold E16 Eggemoen - Olum. Lokalpolitisk behandling av bompengeutredningen Lovhjemmel: Rådmannens

Detaljer

Orientering Fv. 714 Laksevegen. Regionrådsmøte i Orkdalsregionen 20.03.2015

Orientering Fv. 714 Laksevegen. Regionrådsmøte i Orkdalsregionen 20.03.2015 Orientering Fv. 714 Laksevegen Regionrådsmøte i Orkdalsregionen 20.03.2015 Fv.714 Laksevegen. Oversikt over delprosjektene Fv. 714, Laksevegen er vedtatt med følgende trinn og prioriterte rekkefølge for

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2017/2992-2 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Omlegging av takst og rabattstruktur Namdal bompengeselskap Utvalg

Detaljer

Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene

Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene Saknr. 17/306-3 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Omlegging av takst og rabattsystemet for Halsnøysambandet

Omlegging av takst og rabattsystemet for Halsnøysambandet Kvinnherad kommune 5470 ROSENDAL Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristian Bauge / 55516337 16/28476-67 31.03.2017 Omlegging av takst og rabattsystemet

Detaljer

Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer)

Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer) Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer) Orientering for Levanger kommunestyre Arild Nygård - fagansvarlig bompengeprosesser Levanger 10. mai 2017 Hva sier Meld. St. 25 (2014-2015) om hvordan

Detaljer

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Regionalenheten Søndre Land kommune Rådhuset, Hovsbakken 1 2860 HOV Vår ref.: 201200153-30 Lillehammer, 4. juni 2015 Deres ref.: Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Vedlagt følger forslag til innstilling

Detaljer

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Saknr. 11/3230-1 Ark.nr. Saksbehandler: Per Olav Bakken NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Vegutviklingskontrakt E6 Helgeland. Bransjemøte 9. november 2010

Vegutviklingskontrakt E6 Helgeland. Bransjemøte 9. november 2010 Vegutviklingskontrakt E6 Helgeland Bransjemøte 9. november 2010 E6 Helgeland - utfordringer Smal veg Svingete veg Flaskehalser Dårlig bæreevne Telehiv Mange avkjørsler Lite effektiv transport Store kostnader

Detaljer

b. Hva er siste gjeldende samlede kostnadsanslag for Nye Veier sin portefølje og hva er siste samlede anslag for samlet bompengenivå (kr og pst).

b. Hva er siste gjeldende samlede kostnadsanslag for Nye Veier sin portefølje og hva er siste samlede anslag for samlet bompengenivå (kr og pst). Meld.St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 Spørsmål 6. Av vedlegg 1 framgår det at det for veiprosjekter i regi av Statens vegvesen fram til første halvdel av 2030-tallet skal gjennomføres

Detaljer

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Komite for samferdsel Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget mener at Bypakke Bodø vil bli en god veg- og

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14. Mars 2013 Møtetid: Kl. 14.15 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Notat. Bransjen Prosjekt E6 Helgeland. Utviklingskontrakt for E6 Helgeland problemstillinger. Kontraktstrategi

Notat. Bransjen Prosjekt E6 Helgeland. Utviklingskontrakt for E6 Helgeland problemstillinger. Kontraktstrategi Notat Til: Fra: Kopi: Bransjen Prosjekt E6 Helgeland Saksbehandler/innvalgsnr: Bård Nyland +47 75114815 Vår dato: 06.10.2010 Vår referanse: Utviklingskontrakt for E6 Helgeland problemstillinger Kontraktstrategi

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 16/1559-2

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 16/1559-2 Trysil kommune Rådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/1384-21747/2016 Deres ref. 16/1559-2 Postboks 8112 Dep Arkiv 000 0032 OSLO Saksbehandler Jan Sævig Direkte telefon 62 45

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 29.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:20

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 29.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:20 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 29.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 19.03.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Korridor 7 Trondheim - Bodø med armer til svenskegrensen

Korridor 7 Trondheim - Bodø med armer til svenskegrensen 117 Korridor 7 Trondheim - Bodø med armer til svenskegrensen E6 Trondheim Fauske med tilknytninger 1. Innledning Ruta omfatter E6 fra Trondheim til Fauske. Mellomriksvegene E14 mellom Stjørdalshalsen og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.02.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Svein Egil Haugen, Bjørn Lian, Jostein Richardsen

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Møteinnkalling. Partsammensatt Utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Partsammensatt Utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Partsammensatt Utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Ørje - Vinterbro 2021? Prosjektet er ca. 70 km langt 18.12.2013 2016 Anslått totalkostnad ca. 10 mrd kr 5 parseller er ferdig bygget 2014 2018??? 2016 9

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Moss kommune Saksutredning Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 12.11.2013 Arkivref.: 13/48760/FA-N21 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status

Detaljer

Vurdering av bompengepotensiale ved forlenget innkreving av bompenger til finansiering av fv. 107 Jondalstunnelen

Vurdering av bompengepotensiale ved forlenget innkreving av bompenger til finansiering av fv. 107 Jondalstunnelen Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristian Bauge / 55516337 16/178774-2 14.03.2017 Vurdering

Detaljer

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Status Bypakke Nord-Jæren Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Samferdselsdepartementets vurdering av Bypakke Nord-Jæren Ambisjonene i pakken er i tråd med de nasjonale målene for trafikkvekst i storbyområdene

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: PS 19/16

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: PS 19/16 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 08.03.2016 Sak: PS 19/16 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: PLNID 20110003 Arkivsak: 15/5592-5 Tittel: SP - PRINSIPPVEDTAK - KOMMUNAL MEDFINANISERING AV

Detaljer