Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 11:00"

Transkript

1 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Orienteringer: Presentasjon av regnskap 2014 ved rådmann Robert Pettersen. Kai Henning Henriksen Ordfører Anniken Nordland Sekretær -1-

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 9/15 PS 10/15 PS 11/15 PS 12/15 PS 13/15 Referatsaker Årsrapport og årsregnskap for skatteoppkreveren for /1268 Strøsand 2015/1343 Utbygging og finansiering av E6 på Helgeland. Kommunal garant for bompengeselskaps lån til E6 Helgeland sør inkl. Brattås-Lien. Rana jeger og fiskeforening - disponering av Klokkerhagenhuset/partnerskapsavtale. Byggdrift KF. Fastsetting vedtekter og styresammensetning. Søknad om partnerskapsavtale mellom Rana kommune og Polarsirkelen Golfklubb. 2014/ / / /4122 PS 14/15 Endring av reglement for folkevalgte 2014/605 PS 15/15 PS 16/15 PS 17/15 Budsjettregulering - Overføring av budsjettbevilgningene for sykehjemsleger fra omsorgsavdelingen til helse- og sosialavdelingen Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Rana kommune - endring Søknad om støtte til oppdatering og fornying av Mo prestegjelds gardshistorie 2015/ / /3733 PS 18/15 Søknad om ettergivelse av eiendomsskatt 2014 xxxxx X 2014/831 Innhold Lukket Arkivsaksnr -2-

3 PS9/15Referatsaker -3-

4 Arkiv: 203 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Per Gøran Svartvatn Årsrapport og årsregnskap for skatteoppkreveren for 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 1/ Saksopplysninger Bakgrunn Med hjemmel i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt 56 nr. 1, jf. Finansdepartementets delegeringsvedtak av 13. mars 1958 har Skattedirektoratet fastsatt 12. desember 2007 og trådte i kraft 1. januar Instruksen 2-5 nr. 2 lyder: Årsrapporten skal sendes skattekontoret og kommunale styringsorganer innen 20. januar. Årsregnskap og årsrapport for 2014 framlegges sammen med kontrollrapporten til formannskapet som en orienteringssak. Beskrivelse Skatteoppkreveren i Rana har for tidsrommet stått for innfordringen av kr inkl avsetning for margin. Dette er kr eller 2,3 % mer enn i Rana kommunes andel av skatteinngangen var kr, utgjør en økning på kr i forhold til Dette utgjør en økning på 1,3 %. Budsjettert skatteinngang for 2014 var kr, noe som betyr at skatteinngangen kr høyere enn budsjettert. Det regionale skatteutvalget hadde behandlet 6 søknader ved utgangen av Antall saker på samme nivå som i Restansene økte med 3,7 mill.kr fra Økningen er knyttet til noen få enkeltsaker. Det er i løpet av 2014 avholdt 100 utleggsforretninger. Av utleggsforretningene var 68 intet til utlegg og 32 utlegg i fast eiendom/bil/bankkonto. Det er begjært 3 konkurser av skatteoppkreveren alene i 2014, men skatteoppkreveren har gitt skattekontoret fullmakt til å begjære konkurs. Det ble åpnet 24 konkurser i Dette er noe høyere enn i Det ble gjennomført 39 arbeidsgiverkontroller i 2014 som medførte endringsforslag på 1,7 mill. kr. Skatteetaten har ført kontroll med intern kontroll, regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap, skatte- og avgiftsinnkreving samt arbeidsgiverkontroll. Kontrollrapport 2014 fra skatteetaten er vedlagt saken. -4-

5 Vurdering Resultatene på innfordringen av skatter og avgifter er stort sett gode. Kommunen har nådd målet i forhold til antall arbeidsgiverkontroller. Vedlegg: 1 Årsrapport og årsregnskap for skatteoppkreveren for Kontrollrapport Side 2 av 2-5-

6 -6-

7 -7-

8 -8-

9 -9-

10 -10-

11 -11-

12 -12-

13 -13-

14 -14-

15 -15-

16 -16-

17 -17-

18 -18-

19 -19-

20 -20-

21 -21-

22 -22-

23 -23-

24 -24-

25 -25-

26 NOTAT TIL FORMANNSKAPETS MØTE Dan Erik Kjellnø stilte til Formannskapsmøte 10 februar spørsmål om kommunens bruk av strøsand. Ordføreren svarte. I kommunestyremøte 17 februar tok Kjellnø på nytt opp spørsmål om strøsand. Teknisk sjef varslet da at det ville bli gitt en skriftlig redegjørelse til neste Formannskapsmøte. Spørsmål fra Kjellnø: Når våren kommer opplever man vel et nytt år med «sandstorm» i byen. 1. Spørsmålet til ordføreren er har kommunen skiftet ut elvesand med knust grus. 2. Ytterligere spørsmål til ordføreren er foreligger det en kjemisk analyse av den strøsanden som benyttes. Bakgrunnen for dette spørsmålet er at meg bekjent er det sand som i alle fall har vært benyttet underkjent i flere sammenhenger, bl.a. av Statens vegvesen. 3. Helt til slutt kjøper kommunen asfalt med den sandtype som har vært brukt til strøing som tilslagsmateriale? Svar: 1. Kommunen stiller ikke krav om knust grus til bruk som strøsand. Det benyttes sand fra Langvassheia (elvesand / breavsetninger). Kvaliteten på denne strøsanden er kanskje ikke den beste, men sett i kost-/nyttesammenheng er den et naturlig og godt valg for kommunen. Statens vegvesen sin håndbok for vinterdrift gir følgende anbefaling om strøsand: Grusmaterialene som benyttes for strøing med sand kan enten være siktet naturgrus eller knuste masser av enten naturgrus eller knust fjell. Vanligvis knuses og siktes også naturgrusen for å utnytte materialene best mulig, samtidig som en derved også har kontroll på steinstørrelsen. Kornfordelingen i strøsanden er viktig med hensyn til den friksjonsforbedrende effekten av tiltaket og for å begrense skader på bilparken pga steinsprut. Ideelt sett bør halvparten av massene bestå av steinstørrelse på under 1 mm og maks størrelse ligge på 6 mm. Strøsanden fra Langvassheia er siktet for å ta ut grove fraksjoner og inneholder relativt mye finstoff (50% < 1 mm, se vedlagt siktekurve). Dette er innenfor vegvesenets anbefaling. Materialet er klasse 2 styrkemessig, med innslag av klasse 3. Klasse 3 er i slik sammenheng ønskelig for å redusere omfanget av nedknusing av trafikkbelastning. Om nedknusing er et stort problem er vanskelig å si noe om. Strøsanden har en nokså kort «levetid» i vegbanen da trafikken og stor avrenning som ofte er situasjonen når det strøs, frakter sanda ut av vegbanen. Bydrift bruker betydelige ressurser på feiing og rengjøring av vegene så snart forholdene (temperaturen) tillater det. Kommunen bruker store kvanta strøsand. I perioden til har vi brukt over 5000 tonn. Det er en stor fordel at massen kan leveres raskt og etter behov fra en lokal tilgjengelig frostfri stuff direkte til kommunens silo. Skulle kommunen kjøpe strøsand levert med båt ville dette kreve en helt annen kapasitet på silo som da også må frostsikres. Vinterbehovet for strøsand er umulig å forutse da dette er væravhengig. Dette er sikkert en utfordring også for vegvesenet som primært bruker en del knust materiale som strøsand. Vegdekke som drifter riks- og fylkesvegene har denne vinteren i betydelig grad måtte supplere med naturgrus fra Langvassheia. Knust materiale til strøsand koster omtrent det dobbelte av siktet sand fra Langvassheia. Kommunen bruker i et gjennomsnittsår ca.0,5 mill.kr. til innkjøp av strøsand. Skal vi bruke knust fjell må vi forvente en dobling av denne kostnaden, samt løse utfordringer med -26-

27 bestillingsvolum, lengre leveringstid, og utfordring mht frostsikret sandsilo 2. Grusen fra Langvassheia er testet i flere sammenhenger. Her vedlegges kopi av siktekurve for strøsand som leveres til kommunen samt Samsvarserklæring fra leverandøren med sammendrag forenklet petrografisk analyse fra Langvassheia grustak. Kjemiske analyser av strøsand har ikke påvist miljøskadelige stoffer. Grusen fra Langvassheia brukes som tilslag i sprøytebetong, og er også brukt som tilslag i asfalt produksjon. I slik sammenheng er den godkjent av kontrollrådet ved Norsk betong og tilslagslaboratorium AS. Prøvingsrapporten P Tilslagsprøving iht NS-EN standarder med vedlegg fra er på 10 sider og vedlegges ikke. 3. Hvilke tilslagsmateriale asfaltprodusenten benytter i asfalt avhenger av ønsket kvalitet (slitestyrke). På samleveier med stor trafikk legger kommunen asfalt med høy kvalitet. Da benyttes knust steinmateriale med gode mekaniske egenskaper som tilslag. På mindre trafikkerte gater, plasser og g/s-veger benyttes asfalt med lavere mekanisk kvalitet (billigere). I slik asfalt benyttes mer grus som tilslag. Vedlegg: Siktekurve og Mo i Rana Sverre Å. Selfors Teknisk sjef -27-

28 -28-

29 -29-

30 Arkiv: Q12 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Sverre Selfors Utbygging og finansiering av E6 på Helgeland. Kommunal garant for bompengeselskaps lån til E6 Helgeland sør inkl. Brattås-Lien. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 10/ Rådmannens innstilling 1. Formannskapet ber med henvisning til notat dat fra Statens vegvesen, med vedtaksforslag i seks punkter, om at rådmannen forbereder sak om kommunal garanti for bompengeselskaps lån til E 6 Helgeland sør inkl. Brattås-Lien. Saken behandles i kommunestyremøte 5 mai, med formannskapsbehandling 28 april. 2. I saken til Formannskapet 28 april redegjøres det for vedtak eller innstilling til vedtak i samme sak i Vefsn og Grane kommune og Nordland Fylkeskommune. Formannskapet inviteres til å stille eventuelle spørsmål de ønsker redegjort for i ny sak om garantistillelse til 28 april, og som denne saksutredning ikke gir svar på. Saksopplysninger Fra Statens vegvesen ved saksbehandler Harald J. Malnes, mottok kommunen notat / utkast til saksfremlegg som nedenfor refereres i sin helhet. I e-posten med notatet fra Statens vegvesen skriver Harald J. Malnes følgende: Att: Ordfører Kai Henriksen Vedlagt følger notat angående garanti for delstrekningen E6 Helgeland sør inkl Brattås Lien. Nordland fylkesting skal behandle saken i møte 20. april For å holde fremdrift i saken er det ønskelig med ei kommunal behandling av saken før påske Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede. Saksbehandler har drøftet fremdriften i saken med Malnes. Han opplyser at kommunestyret i Grane kommune ikke vil gjøre vedtak før tidlig i mai. Vefsn har bedt om et møte med vegvesenet for å drøfte bomplasseringen som er redegjort for i vegvesenets notat. Eventuell endring i forhold til det som er konklusjon i notatet må være kjent for kommunestyrene før de gjør garantivedtak som det inviteres til. Kommunestyret i Rana har møter 24 mars og 5 mai. Saken som her fremmes gjør det mulig å behandle saken i kommunestyret 24 mars, men rådmannen foreslår i forståelse med Statens -30-

31 vegvesen at saken ikke realitetsbehandles før i formannskapet 28 april og kommunestyret 5 mai. Sak fremmes likevel for formannskapets møte 17 mars for innledningsvis å orientere om saken og legge til rette for en godt forberedt realitetsbehandling i neste møte. Formannskapet får slik også anledning til å reise spørsmål som ønskes redegjort for når garantispørsmålet behandles på neste møte. I forslag til vedtak fra Statens vegvesen henvises det til K.sak 13/10. Som trykt vedlegg til saken følger derfor saksprotokoll, saksutredning samt trykt vedlegg for K.sak 13/10. (Utredning utarbeidet av Statens vegvesen mottatt E 6 på Helgeland Alternative utbyggingsmuligheter SAMMENDRAG ). Saksprotokoll og saksutredning for kommunestyrets vedtak i K.sak 47/13 om å stille garanti for utbyggingsstrekningen Korgen Bolna vedlegges også. NOTAT DAT , MOTTATT FRA STATENS VEGVESEN BEGYNNER HER: Utbygging og finansiering av E6 på Helgeland. Kommunal garanti for bompengeselskapets lån til E6 Helgeland sør inkl. Brattås Lien. Bakgrunn I mars 2010 fattet de fire kommunene Grane, Vefsn, Hemnes og Rana vedtak om utbygging av E6 på Helgeland i samsvar med utredningen E6 på Helgeland Alternative utbyggingsmuligheter datert 13. oktober 2009 og supplerende utredninger datert 10. og 23. februar Det ble også fattet vedtak om at utbyggingen skulle delfinansieres med bompenger med innkreving av bompenger i 6 bomstasjoner fra 2013 til 2030 (18 år). Fylkestinget i Nordland fattet vedtak i saken i møte den 19. april 2010 sak nr. 056/10. I møte 3. juni 2013 sak 069/13 stilte Nordland fylkeskommune en garanti på 295 mill. kr til E6 på Helgeland delstrekningen Korgen Bolna. Kommunene Vefsn, Grane, og Rana stilte en tilsvarende garanti. Stortinget vedtok å øke de statlige midlene med 300 mill. kr. Samtidig ble det vedtatt å redusere innkrevingstiden, redusere takstene, fjerne bommen ved Krokstrand og redusere rabatten ved bruk av kort fra 20 til 10 %. Maksimal gjeld er etter dette beregnet til 360 mill. kr mens den vedtatte garantien er på 590 mill. kr. Garantistillelsen ble fordelt slik: Nordland fylkeskommune 295 mill. kr Rana kommune 186 mill. kr Vefsn kommune 98 mill. kr Grane kommune 11 mill. kr Problemstilling Totalkostnaden for E6 Helgeland sør er beregnet til 3740 mill kr og er forutsatt finansiert med 3260 mill kr i statlige midler mens 480 mill. kr skal finansieres med bompenger delvis som låneopptak. For å oppnå de beste lånebetingelser i markedet er det en fordel at det stilles offentlig garanti for lånene som selskapet skal ta opp. Dette gir gunstigere rentevilkår som bidrar til lavere kostnader og kortere nedbetalingstid. Side 2 av 6-31-

32 Følgende finansieringsplan er lagt til grunn for prosjektet: Mill kr SUM: Statlige midler Bompenger SUM Det gjennomføres nå en ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet. Foruten kostnadene, vil også trafikkberegningene og bompengeberegningene bli kvalitetssikret. Rapport fra kvalitetssikringen forventes å foreligge i løpet av våren og stortingsbehandling av saken før sommeren I arbeidet med reguleringsplanen kom det frem at den vedtatte bomplasseringen ved Fusta ville gjøre det mulig å kjøre utenom bommen via lokalvegnettet (gammel E6). Trafikanter fra fv. 78 kan også kjøre via Fv. 252 og internvegnett på gammel E6 for å unngå bompassering ved Hjartåsen. For å hindre en slik lekkasje må en enten sette opp en bom til på gammel E6 eller endre bomplasseringen. Problemstillingen har vært drøftet med Vefsn kommune. Å sette opp en bom til på gammel E6 vil ikke bryte med Vefsn kommunes tidligere vedtak. Vefsn kommune aksepterer ikke at bomstasjonen flyttes lenger sør. Med bakgrunn i overnevnte forutsettes det innkreving av bompenger i fire automatiske bomstasjoner plassert ved Fusta(2), komunegrensen Vefsn/Grane og ved Svenningvatn. Øvrige forutsetninger som er lagt til grunn i beregningene: Lånerente: 6,5 % Årlig takstøkning: 2,5 % Betalende trafikk: Ved Fusta 2000, Kommungrensen Vefsn/Grane 1800, Svenningvatn 1080 Årlig trafikkvekst: 0,2 % Takster 2010 kr lette/tunge kjøretøy: Ved Fusta 20/60, Kommungrensen Vefsn/Grane 25/75, Svenningvatn 25/75 Rabatt: 10 % Rabattbruk: 80 % Bompengeperiode: ca. 15 år fra 2016 tom Bompengeselskapets maksimale gjeld til dette prosjektet er beregnet til ca. 430 mill. kr i Garantien foreslås fordelt likt mellom Nordland fylkeskommune og de tre kommunene Rana, Vefsn og Grane. Mellom kommunene foreslås garantien fordelt forholdsmessig etter folketallet. Det gir følgende fordeling av garantistillelsen: Nordland fylkeskommune 215 mill. kr Rana kommune 136 mill. kr Vefsn kommune 71 mill. kr Side 3 av 6-32-

33 Grane kommune 8 mill. kr Vurderinger/forslag til vedtak Bompengeselskapet vil få lavere rente på sine lån med garantistillelse (selvskyldnerkausjon) fra Nordland fylkeskommune og kommunene Rana, Vefsn og Grane. Selskapets totale nedbetalingsbeløp vil bli mindre. Dette er positivt for brukerne. Lavere rentekostnad vil også redusere risikoen for at garantistene må tre inn i garantiansvaret. I beregningene er det lagt inn en lånerente på 6,5 %. Det er også forutsatt at dersom inntjeningen til selskapet skulle bli dårligere enn forutsatt kan selskapet øke realtakstene med inntil 20 %, og øke innkrevingstiden med inntil 5 år. 1. Rana kommunestyre viser til behandling av sak 13/ Rana kommune stiller en garanti, - selvskyldnerkausjon på 136 mill. kr for lån til bompengeselskapet i forbindelse med utbyggingen av E6 Helgeland sør. Garantitiden fastsettes fra 2015 til og med Rana kommunestyre forutsetter at Nordland fylkeskommune og kommunene Vefsn og Grane stiller en garanti på til sammen 294 mill. kr. Hver garantist svarer for en forholdsmessig (pro rata) andel av det totale garantikrav 3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånene. 4. Hvis selskapet ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser forutsetter Rana kommune at utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med 20 % og forlengelse av innkrevingstiden med inntil 5 år. I dette tilfelle må garantitiden utvides med 5 år. 5. Ansvar for låneopptak og bompengeinnkreving til dette prosjektet tillegges Nordland Bompengeselskap AS. 6. Kommunestyret forutsetter at garantistillelsen godkjennes av Fylkesmannen i Nordland. NOTAT DAT , MOTTATT FRA STATENS VEGVESEN SLUTTER HER Saksopplysninger og vurdering Det er et bompengeselskap for hele vegpakke Helgeland. Nordland Fylkeskommune er eier av selskapet. Selskap er stiftet, og styre er utnevnt. Svein Bliks er styreformann. I forhold til anleggsstart for E 6 Helgeland sør er status nå at byggeplanene er til ekstern kvalitetssikring. Veritas har oppdraget. Statens vegvesen forventer at det vil komme en foreløpig uttalelse fra dem i slutten av mai. Arbeidet med stortingsproposisjon om prosjektet pågår i departementet. Det forventes at den vil klargjøres slik at den nokså umiddelbart kan sendes over til Stortingets samferdselskomite så fremst uttalelsen fra Veritas er betryggende. Hvis alt går på skinner og arbeidet i komiteen går raskt er det et håp om at Stortinget kan behandle proposisjonen før de tar sommerferie. Saksforhold knyttet til vegpakke Helgeland har vært behandlet i kommunestyret en rekke ganger tidligere. Gjennom vedtak i K.sak 13/10 sluttet Rana kommune seg til vegpakkeprosjektet. Saksprotokoll og saksutredning for denne saken vedlegges som trykt vedlegg sammen med den strekningsvise sammenstilling over utbyggingstiltak og økonomiske rammer som vedtaket i K.sak 13/10 baserte seg på. I K.sak 47/13 vedtok kommunestyret å stille 186 mill.kr. i kommunal garanti for bompengeselskapets lån til første delstrekning Korgen Bolna. Saksprotokoll og saksutredning vedlegges som trykt vedlegg. Side 4 av 6-33-

34 Som det fremgår av vegvesenets saksutredning ovenfor baserte kommunens garanti for strekningen Korgen Bolna seg på at selskapet for denne strekningen ville ha et maksimalt lånebehov på 590 mill.kr. Rana kommunes andel av garantistillelse for et slikt maksimalt lånenivå var 186 mill.kr. Stortinget behandling av utbyggingen reduserte bompengeselskapets lånebehov betydelig, fra maks.590 mill.kr. til maks.360 mill.kr. Rana kommunes andel av en slik lånerammegaranti utgjør 114 mill.kr. isteden for 186 mill.kr. Når Rana kommune nå anmodes om å stille sin andel av garanti for utbyggingen sør for Korgfjellet med 136 mill.kr. av en total garantibehov på 430 mill.kr. burde det ligge til rette for samtidig å redusere tidligere gitt garanti til det nivå som er tilstrekkelig etter stortingets utbyggingsvedtak. Reduseres garantibeløpet for Korgen-Bolna fra 186 til 114 mill.kr. så vil den økte garantiforpliktelsen totalt sett for Rana kommune bli økt med «bare» 64 mill.kr. når det gjøres garantivedtak som ønsket på 136 mill.kr. for E6 Helgeland sør. Til saken skal realitetsbehandles i april/mai vil spørsmålet om reduksjon av tidligere gitte garantier avklares med Statens vegvesen, fylkeskommunen og bompengeselskapet. Maks lånebehov og med det garantibeløpet som vegvesenets notat oppgir må stilles for strekningene sør for Korgfjellet er det samme som det var i 2013, 430 mill.kr. Rana sin andel er økt med 1 mill.kr. og Vefsn sin andel redusert tilsvarende, noe som trolig skyldes endringer i innbyggerantallet. Det bør nevnes at også denne gang kommer stortingets behandling i etterkant av kommunenes og fylkeskommunens garantivedtak. Slik sett er det ikke umulig at stortingets behandling kan endre på finansieringsinnretningen til prosjektet. Rådmannens innstilling til vedtak: Ettersom sakens fremleggelse nå er av innledende karakter åpner rådmannens innstilling for at formannskapet kan reise spørsmål de ønsker redegjort grundigere for når saken fremlegges for realitetsbehandling til formannskapet 28 april og kommunestyret 5 mai. På det tidspunkt vil Fylkeskommunen ha gjort sitt garantivedtak, og det må kunne forventes at både Vefsn og Grane har forberedt sine saker om samme. Mo i Rana Sverre Å. Selfors Teknisk sjef Vedlegg: 1 Saksprotokoll K.sak 47/13. Kommunal garanti vegpakke Helgeland, strekningen Korgen - Bolna 2 Saksutredning K.sak 47/13. Kommunal garanti vegpakke Helgeland, strekningen Korgen - Bolna. 3 Saksprotokoll K.sak 13/10. Vegpakke Helgeland, utbyggingsrammer og finansiering. 4 Saksutredning K.sak 13/10. Vegpakke Helgeland, utbyggingsrammer og finansiering. 5 Notat Statens vegvesen februar E6 på Helgeland - Alternative utbyggingsmuligheter. SAMMENDRAG. Side 5 av 6-34-

35 -35- Side 6 av 6

36 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 47/13 Arkivkode: 113 N01 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/ Tittel: SAKSPROTOKOLL: E6 PÅ HELGELAND UTBYGGING OG FINANSIERING AV E 6. KOMMUNAL GARANTI FOR BOMSELSKAPETS LÅN TIL FØRSTE DELSTREKNING KORGEN - BOLNA. Behandling: Espen Haaland(H) fremmer følgende tilleggsforslag: Nytt tilleggspunkt 8: Dersom Stortingets endelige behandling av veipakke Helgeland åpner for annen finansiering enn forslått, forbeholder Rana Kommune seg å komme tilbake til finansiering av veipakken. Torill Ø. Hanssen(FrP) fremmer følgende forslag: Rana kommunestyre er ikke enig i den finansieringsplan som er skissert i saksframlegget og ber stortinget fullfinansiere veipakke Helgeland uten bruk av bompenger. Tormod Steen(V) fremmer følgende forslag: Det utredes ei mer rettferdig innkreving av bompenger for E6 utredes for å finansiere bompengeandelen for innbyggerne i Rana. Utredning må i tillegg se på mulighet for å finansiere nødvendig trafikkomlegging i Rana gjennom veipakke Helgeland. Ny storflyplass, transportløsninger for gods og persontransport, veinett for gang og sykkeltrafikk for aktiv transport og gode terminalløsninger mellom veg, jernbane og sjø bør utvikles og finansieres. Utbedring av FV12 utover mot kystriksvegen kan også være tema i denne utredning. Votering: Positiv votering: - Tormod Steen(V) sitt forslag ble tatt opp til votering. Falt, 1(V) mot 36 stemmer. - Torill Ø. Hanssen(FrP) sitt forslag ble tatt opp til votering. Falt, 7(FrP, KrF, R og Gustav Nyborg(H)) mot 30(H, SP, AP, SV, ML og V) stemmer. - Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering. Vedtatt, 30(AP, H, SP, SV og ML) mot 7(FrP, KrF, R og Gustav Nyborg(H)) stemmer. - Espen Haaland(H) sitt forslag ble tatt opp til votering. Falt, 18(H, FrP, KRF, ML og V) mot 19(Ap, SV, R og SP) stemmer. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 173 Telefon: Mo i Rana Mo i RanaTelefaks: -36-

37 Vedtak: 1. Rana kommunestyre viser til behandling av K.sak 13/ Rana kommune er innstilt på å stille garantier for låneopptak knyttet til utbyggingen av E6 Helgeland i samsvar med saksutredningen. 3. Rana kommune er enig i den finansieringsplan som er skissert i saksfremlegget og stiller i denne omgang en garanti, - selvskyldnerkausjon på 186 mill. kr for lån til bompengeselskapet i forbindelse med utbyggingen av E6 Korgen Bolna. Garantitiden fastsettes fra 2013 til og med Rana kommune forutsetter at Nordland fylkeskommune og kommunene Vefsn og Grane stiller en garanti på til sammen 404 mill. kr. 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånene. 5. Hvis selskapet ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser forutsetter Rana kommune at utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med 20 % og forlengelse av innkrevingstiden med inntil 5 år. I dette tilfelle må garantitiden utvides med 5 år. 6. Ansvaret for låneopptak og bompengeinnkreving til dette prosjektet tillegges ett nytt fylkeskommunalt bompengeselskap 7. Kommunestyret forutsetter at garantistillelsen godkjennes av Fylkesmannen i Nordland. Rett utskrift: Tomas A. Bang Sekretær Postadresse: Besøksadresse: Postboks 173 Telefon: Mo i Rana Mo i RanaTelefaks: -37-

38 RANA KOMMUNE Arkivnr.: 10/ Saksbehandler: Sverre Å. Selfors Arkiv: 113 N01 SAK: E6 PÅ HELGELAND UTBYGGING OG FINANSIERING AV E 6. KOMMUNAL GARANTI FOR BOMSELSKAPETS LÅN TIL FØRSTE DELSTREKNING KORGEN - BOLNA. Evt. vedleggsliste finnes på slutten av saksframlegget. Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Rana kommunestyre viser til behandling av K.sak 13/ Rana kommune er innstilt på å stille garantier for låneopptak knyttet til utbyggingen av E6 Helgeland i samsvar med saksutredningen. 3. Rana kommune er enig i den finansieringsplan som er skissert i saksfremlegget og stiller i denne omgang en garanti, - selvskyldnerkausjon på 186 mill. kr for lån til bompengeselskapet i forbindelse med utbyggingen av E6 Korgen Bolna. Garantitiden fastsettes fra 2013 til og med Rana kommune forutsetter at Nordland fylkeskommune og kommunene Vefsn og Grane stiller en garanti på til sammen 404 mill. kr. 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånene. 5. Hvis selskapet ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser forutsetter Rana kommune at utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med 20 % og forlengelse av innkrevingstiden med inntil 5 år. I dette tilfelle må garantitiden utvides med 5 år. 6. Ansvaret for låneopptak og bompengeinnkreving til dette prosjektet tillegges ett nytt fylkeskommunalt bompengeselskap 7. Kommunestyret forutsetter at garantistillelsen godkjennes av Fylkesmannen i Nordland. Rådmannen i Rana, ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Saksutredning: Fra Statens vegvesen mottok kommunen notat / utkast til saksfremlegg som nedenfor refereres i sin helhet. Innstilling til vedtak er identisk med forslaget / anbefalingen i notatet. I forslag til vedtak henvises det til K.sak 13/10. Som trykt vedlegg til saken følger derfor saksprotokoll, saksutredning samt trykt vedlegg (Utredning utarbeidet av Statens vegvesen mottatt E 6 på Helgeland Alternative utbyggingsmuligheter SAMMENDRAG ) for K.sak 13/10. Grane kommunestyre behandlet garantisaken i møte De vedtok med 15 mot 2 stemmer å stille garanti gjennom et vedtak formulert i 7 punkter tilsvarende det som her foreslås for Rana kommune. -38-

39 Fylkesråd for Samferdsel i Nordland Fylkeskommune, Tove Mette Bjørkmo sendte 21 mai 2013 følgende e-post til ordførerne i Grane, Vefsn og Rana: Jeg har sjekket med Statens vegvesen angående garanti for bompenger på vegpakke Helgeland, E 6. Det er viktig at alle tre kommunene fatter vedtak om garantien før sommerferien. Dette av hensyn til videre framdrift slik at det blir oppstart i henhold til planen. Håper dette lar seg gjøre. NOTAT/FELLES SAKSUTREDNING UTARBEIDET AV STATENS VEGVESEN BEGYNNER HER: Bakgrunn I mars 2010 fattet de fire kommunene Grane, Vefsn, Hemnes og Rana vedtak om utbygging av E6 på Helgeland i samsvar med utredningen E6 på Helgeland Alternative utbyggingsmuligheter datert 13. oktober 2009 og supplerende utredninger datert 10. og 23. februar Det ble også fattet vedtak om at utbyggingen skulle delfinansieres med bompenger med innkreving av bompenger i 6 bomstasjoner fra 2013 til 2030 (18 år). Fylkestinget i Nordland fattet vedtak i saken i møte den 19. april 2010 sak nr. 056/10. I saksutredningen ble det da anslått en maksimal gjeld for hele utbyggingen på omlag 1400 mill. kr. Etter at de lokale vedtakene ble fattet i saken våren 2010 har det vært gjort et omfattende arbeid med forberedelse for Stortingsbehandling og gjennomføring av utbyggingen. Hemnes kommunestyre behandlet Utbygging E6 på Helgeland på nytt i møte 15. desember 2011 sak nr. 53/11, hvor kommunen sa nei til en bompengefinansiert E6 gjennom Helgeland. Dette innebar at det ikke var full tilslutning fra alle de fire berørte kommunene til finansieringsopplegget for utbygging av E6 Helgeland. Fylkestinget behandlet saken på nytt i møte 17. januar 2012 sak 017/12 og sluttet seg til fylkesrådets vurdering om at utbyggingen av E6 Helgeland må videreføres i samsvar med vedtak i fylkestingssak 056/10 selv om en av kommunene, Hemnes, har trukket tilbake sin tilslutning til en delvis bompengefinansiert utbygging. I St.meld. nr. 16 ( ) har regjeringen lagt til grunn at det er behov for å vurdere nye kontraktsformer som kombinerer drift, vedlikehold og utvikling av vegstandarden. Statens vegvesen har på bakgrunn av dette ment at E6 i Helgeland vil kunne være et egnet sted å benytte denne type kontrakter - kalt utviklingskontrakter. Etter at det ble fattet vedtak i kommunene og fylkeskommunen har Statens vegvesen utført et omfattende arbeid med å forberede gjennomføring av utbyggingen. Det har blant annet vært avholdt møter med anleggsbransjen for å forberede for å ta i bruk en ny kontraktsform, det er igangsatt et omfattende arbeid med reguleringsplanlegging og arbeider med detaljering av utviklingskontrakter. Totalt er det brukt ca. 25 mill.kr til disse forberedende arbeidene. Statens vegvesen har også, gjennom møter med Samferdselsdepartementet, diskutert gjennomføring av vegpakke E6 Helgeland og forberedelse for framlegg til Stortinget. Dette arbeidet er kommet langt og det er nå klargjort for ekstern kvalitetssikring av første del av utbyggingen. Prosjektet er omtalt i Prop.1 S ( ) slik: -39-

40 Et forslag om utbygging av E6 på Helgeland er bl.a. omtalt i Prop. 1 S ( ) side 108. Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av E6 på Helgeland. Regjeringen vil først ta stilling til prosjektet etter en ekstern kvalitetssikring er gjennomført. Det vil kunne bli aktuelt å fremme forslag om bruk av bompenger til første fase av utbyggingen av E6 på Helgeland i I denne forbindelse vil det vurderes om deler av utbyggingen eventuelt skal gjennomføres som en såkalt utviklingskontrakt, hvor både utbygging, drift og vedlikehold er inkludert. Problemstilling I Meld. St. 26 ( ) Nasjonal Transportplan som ble lagt frem 12. april 2013 prioriterer regjeringen utbygging/utbedring av E6 gjennom Helgeland til sammenhengende god og enhetlig standard. Utbyggingen legges opp som en samlet utbyggingspakke i tre deler: E6 Helgeland nord, E6 Helgeland sør og E6 Brattås - Lien Det foreligger ikke tilstrekkelig planavklaring for hele E6 Helgeland til at finansieringsopplegget for hele strekningen kan legges fram for Stortinget nå. I den første proposisjonen presenteres finansieringsopplegget for hele utbyggingen av E6 på Helgeland, mens finansieringen av den første delstrekningen fra Korgen til Bolna gjennomgås mer detaljert. Det forutsettes at Departementet vil komme tilbake til Stortinget med endelig opplegg for finansiering og utbygging av den siste strekningen så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer. Totalkostnaden for Vegpakke Helgeland er beregnet til 5060 mill kr og er forutsatt finansiert med 3980 mill kr i statlige midler mens 1080 mill. kr forutsettes finansiert med bompenger delvis som låneopptak. For å oppnå de beste lånebetingelser i markedet er det en fordel at det stilles offentlig garanti for lånene som selskapet skal ta opp. Dette gir gunstigere rentevilkår som bidrar til lavere kostnader og kortere nedbetalingstid. Følgende finansieringsplan er lagt til grunn for prosjektet: Mill 2013-kr Sum Statlige midler Korgen - Bolna Helgeland sør Brattås - Lien Sum Bompenger Korgen - Bolna Helgeland sør Brattås - Lien Sum Totalt

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 22 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

E18 Gulli-Langangen, finansiering

E18 Gulli-Langangen, finansiering Arkivsak 201102013-2 Arkivnr. Saksbehandler SivTørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 16.06.2011 57/11 Fylkestinget 21.06.2011 47/11 E18 Gulli-Langangen, finansiering Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging Forslag finansiering av utbygging 28.04.2011 1. INNLEDNING OG ANBEFALING... 4 2. BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 3. KONSEPTVALGUTREDNING VALG AV KONSEPT... 6 4. UTBYGGINGSPLAN - OMTALE AV PROSJEKT OG TILTAK...

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING KORRIGERT VERSJON Østfoldpakke fase 2 i Fredrikstad - finansiering April 2007 Korrigert versjon 2 Sammendrag Investeringskostnader Investeringskostnadene

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTE NR.: 04/3 TID: 09.03.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK. Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak

08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK. Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak 08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak 3 (20) FORORD Konseptvalgutredningen for transportsystemet

Detaljer

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Innledning og anbefaling Bodø og Fauske kommuner, og Nordland fylkeskommune sluttet seg til prinsippet om utredning av bompengefinansiering av Vegpakke

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS 33333333333 SELSKAPSKONTROLL AV NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS STAVANGER, SANDNES, SOLA, RANDABERG, KLEPP KOMMUNER OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE OKTOBER 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.10.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.10.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.10.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Fylkestingssal vest Møtedato: 09.10.2013 Tid: 14:00 1 Saksliste 58/13 Innbyggerinitiativ: Gjenopprett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg 1 «Fastsetting av endelig rammeverk og generelle føringer for forhandlinger om helhetlige bymiljøavtaler». Brev fra Samferdselsdepartementet,

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer