Årsrapport 2005 VI SKAL GJØRE MEDLEMMENE STERKE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2005 VI SKAL GJØRE MEDLEMMENE STERKE."

Transkript

1 Årsrapport 2005 VI SKAL GJØRE MEDLEMMENE STERKE.

2 HØYDEPUNKTER 2005 HSH arrangerte 90 åpne og bedriftsinterne KURS med over 1900 deltakere. Det har vært stor interesse for bransjerettede kurs. VI SKAL GJØRE MEDLEMMENE STERKE. HSH ER HOVEDORGANISASJONEN FOR HANDEL OG TJENESTEYTING I NORGE. HSH ivaretar tjenesteytende virksomheters interesser og tilbyr tjenester som gjør det lettere å være arbeidsgiver og drive virksomhet. HSH har medlemmer innen handel, service, reiseliv, forlag, IKT og forretningsmessig tjenesteyting, helse, omsorg, utdanning, kultur og frivillig sektor.

3 Sykefraværet ble redusert med 10 prosent i løpet av IA-AVTALEPERIODEN HSH er også part i den nye avtalen og har gjennomført en rekke tiltak for å inkludere både de yngste og eldste i arbeidslivet. HSH har etablert et eget IA-nettverk. Flere hundre medlemmer har fått bistand med saker innenfor det FORRETNINGS- JURIDISKE området. HSH fikk gjennomslag for LAVERE SKATT på arbeid i skattereformen og fleksibel pensjonsalder i pensjonsreformen. HSH ivaretar interessene til handel og tjenesteytende virksomheter hvor arbeidskraften er viktigste ressurs. HSH har inngått en bransjeavtale med Storebrand om TJENESTEPENSJON. HSHs medlemmer skal ha trygghet for at medlemskap i HSH sikrer virksomheten markedets beste tilbud. INNHOLD Styrets beretning 4 Bistår arbeidsgivere 7 Myndighetsarbeid 11 Bransjearbeid 13 Kompetanseutvikling 19 Inkluderende arbeidsliv 21 Den økonomiske utviklingen 23 HSHs organisasjon 26

4 STYRETS BERETNING Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, HSH, er landets ledende nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen privat tjenesteytende sektor. HSH organiserer bedrifter innen detalj, agentur-, import- og engroshandel, reiseliv, forlag, IT, konsulenttjenester, vikartjenester, regnskaps- og økonomitjenester, servering og ulike typer personlig tjenesteyting. HSHs medlemsmasse omfatter også private virksomheter innen helse og omsorg, undervisning, kultur, samt ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser. Omlag virksomheter med over ansatte er medlem i HSH. HSH driver sin virksomhet fra Drammensveien 30, Oslo. I tillegg til organisasjonen består HSHkonsernet av selskapene AS Drammensveien 30 og Tekstilforum AS. Driften av Fagbladet Møbelhandleren AS ble avviklet i 2004 og selskapet slettes i HSH skal være landets ledende næringsog arbeidsgiverorganisasjon innen tjenesteytende sektor der verdier skapes av mennesker. Organisasjonen skal være en aktiv samfunnsaktør, som er talerør for tjenesteytende sektor, og som tar et helhetlig samfunnsansvar. HSH skal levere tjenester som styrker medlemmenes konkurransekraft og levedyktighet. LIKESTILLING HSH arbeider for å ha et miljø som gir den ansatte muligheter i alle livsfaser og tilpasser virkemidler etter dette. Det ser ut til å tiltrekke kvinnelig arbeidskraft. Som kompetanseorganisasjon legges det vekt på å rekruttere medarbeidere med rett bredde- og dybdekompetanse og samtidig tilstrebe en balansert fordeling mellom kjønn og alder. Det er ingen spesielle forhold ved HSHs virksomhet eller rekrutteringsarenaer som tilsier at det skal være en skjev fordeling mellom kvinner og menn. Lønnsmessig likeverdighet etterstrebes. Det er jevn fordeling av kvinner og menn i HSHs ledelse. Også blant fagspesialistene er fordelingen balansert, mens det blant øvrige medarbeidere er en overvekt av kvinnelige ansatte. Totalt er det 60 % kvinner og 40 % menn i organisasjonen, og kvinner er i flertall i alle aldersgrupper med unntak av ansatte under 30 år. Kvinneandelen har gått ned med 3 prosentpoeng, og det er ønskelig å øke andelen Tidligere års gode resultater har ført til en oppbygging av finansplassering som gir god avkastning menn ytterligere. Det vil bli lagt vekt på dette ved fremtidig rekruttering. Andelen kvinner i HSHs styrende organer er 30%. Sammensetningen reflekterer leder- og eierstrukturen i HSHs medlemsvirksomheter. Valgkomiteen i HSH har et bevisst forhold til å heve kvinneandelen i HSHs styrer og råd, og andelen kvinner har økt med 4 prosentpoeng fra 2004 til HSH benytter et stillingsvurderingssystem som grupperer stillinger etter innhold, og som gir sammenligning av lønnspraksis mot markedet. Systemet brukes aktivt for å tilstrebe rettferdig lønnsfastsettelse på tvers av kjønn og avdelinger. MILJØ Antall ansatte i HSH pr er 78, som tilsvarer 73,5 årsverk. Det er en økning på én ansatt fra HSH har som mål å fremme et godt arbeidsmiljø. Det er avviklet fire møter i Arbeidsmiljøutvalget, som ikke har funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak. Det avholdes jevnlig møter mellom ledelsen og Personalforeningen. HSH gjennomfører årlig tilfredshetsundersøkelse blant de ansatte. Også i 2005 baserte undersøkelsen seg på en energiindeks og en identitetsindeks. Undersøkelsen måler ledernes evne til å fokusere på medarbeidernes energi, og deres evne til å skape resultater for seg selv og organisasjonen. Det er i 2005 satt i verk tiltak for å øke ledernes ferdigheter, og det er avholdt medarbeider- og ledersamlinger. Dette skal gi videre grunnlag for å styrke motivasjonen og drivkraften blant de ansatte for å skape utvikling til det beste for medlemmene. Sykefraværet i 2005 var totalt 707 dager, dvs. 4,0 prosent av total arbeidstid, som tilsvarer tre årsverk. Dette er lavere enn målsettingen for året, men er høyere enn for HSH er en Inkluderende Arbeidslivsvirksomhet (IA-virksomhet), som blant annet har til formål å redusere sykefraværet. HSH hadde ingen skade på ansatte eller materiell i HSHs virksomhet har ikke negativ miljøpåvirkning. ÅRSREGNSKAPET Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et rettvisende bilde av organisasjonens resultat og stilling. Årets overskudd for HSH er kr ,- som er betydelig høyere enn fjorårets resultat på kr De store variasjonene i resultatet skyldes endringene i erstatningsfondet. I 2004 ble det utbetalt erstatning til de berørte virksomhetene etter arbeidskonflikten i forbindelse revisjon av grossistoverenskomstene med NTF, YTF og Prifo. 4 HSH ÅRSRAPPORT 2005

5 HSHS STYRE OSLO Carl Otto Løvenskiold Peter Kolderup Greve Eivind Hansen Dan Qvist Jacobsen Torbjørn Johannson Anne Lise Ryel PRESIDENT VISEPRESIDENT Erstatningsbeløpet på kr ,- ble kostnadsført i regnskapet. Etter vedtak fra Hovedstyret ble det innkrevet ekstrapremie fra alle tariffbundne medlemmer til å dekke inn underdekningen i HSHs erstatningsfond. Denne ekstra premien er inntektsført i årets regnskap med kr ,-. Uavhengig av endringene i erstatningsfondet har HSH en positiv økonomisk utvikling. Driftsresultat før endring i erstatningsfond øker med 1,7 mill fra 2004 og årsresultatet med 3,5 mill. Den gode utviklingen skyldes først og fremst økningen i kontingentinntekter som igjen skyldes et stadig større antall medlemmer. Kontingentinntektene økte med 5,6 mill. til 68,2 mill i Sum driftsinntekter er 88,1 mill. Driftskostnadene økte med 4,1 mill. fra 2004, men er godt under målet og rammene for året. Det er streng kostnadskontroll og kostnadene tilpasses inntektene. Resultat av finansposter øker med 1,8 mill., som skyldes at avkastning på plasseringen øker. Tidligere års gode resultater har ført til en oppbygging av finansplassering som gir god avkastning. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang av betydning for vurdering av regnskapet. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. FREMTIDIG UTVIKLING Etter styrets oppfatning er organisasjonens finansielle stilling god. HSHs egenkapital er kr ,-, som tilsvarer en egenkapitalandel på 65 %. Dette er en økning på 5 prosentpoeng fra HSH har de siste årene hatt et positivt driftsresultat før endring i erstatningsfond. For å sikre høy økonomisk handlefrihet er dette også målet i fremtiden. Høsten 2005 ble det gjennomført en strategiprosess hvor det er foretatt prioriteringer for HSHs arbeid i Fortsatt vekst skal sikres gjennom medlemsrettede tiltak. Internasjonal handel økonomisk og sosial utvikling Rammebetingelser for privat eierskap bedre skatte- og avgiftspolitikk Virksomhetens samfunnsansvar miljø og etikk FINANSIELL RISIKO HSHs primære inntektskilde er kontingentinntekter. Kontingenten forfaller i løpet av første kvartal. Et nytt medlem kan ikke melde seg ut før etter to år. Organisasjonen har risiko for konkurser, opphør, salg samt utmeldelser av andre årsaker. Renten på HSHs pantelån reguleres to ganger pr. år etter 6 måneder NIBOR og er derfor eksponert for endringer i rentenivået. HSHs plasseringer i finansmarkedet utgjør kr 113,1 mill. Av dette er 65 % plassert med lav risiko i bank, pengemarkedsfond, og obligasjonsfond. 20 % er plassert i obligasjoner, konservative hedgefond og obligasjonsfond med høyere risiko. 15% er plassert i aksjer, aksjefond og hedgefond og er utsatt for risiko for svingninger i aksjemarkedet. Organisasjonens virksomhet foregår i Norge. Det er derfor ingen valutarisiko. Det er kun én plassering i USD og denne investeringen er sikret ved terminkontrakt. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Årets overskudd er kr ,-. Det foreslås disponert slik: Overføres fra bransjefond kr ,- Overføres til erstatningsfond kr ,- Overføres til fri egenskapital kr ,- Totalt disponert kr ,- KONSERNET Årsresultatet for konsern er kr ,-, og egenkapitalen er kr ,-, som er en egenkapitalandel på 64 %. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede for AS Drammensveien 30 og Tekstilforum AS. Resultatet for AS Drammensveien 30 er kr 9,4 mill. Tekstilforum har et underskudd på kr ,-, men egenkapitalsituasjonen er god. Fagbladet Møbelhandleren AS er under avvikling. Nanna Eriksen Røe Vibeke Hammer Madsen ADM. DIR De politiske hovedområdene det skal arbeides med i 2006, er: Arbeidsliv for alle fjerne barrierer mot inkludering og sysselsetting Kunnskapssamfunnet kunnskap som konkurransefortrinn Mangfold og samspill offentlig, privat og frivillig/3. sektor Antall ansatte i datterselskapene er fem. Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende, og virksomhetene forurenser ikke det ytre miljø. HSH ÅRSRAPPORT

6 I løpet av forrige århundre endret øknomien seg sakte men sikkert fra å være dominert av vareproduksjon til en tjenesteøkonomi. Tjenesteyting er i dag den vanligste form for økonomisk aktivitet, og om lag ¾ av alt arbeid skjer nå i tjenesteytende virksomheter. HANDEL REISELIV TJENESTER HELSE, UTDANNING, KULTUR IKT, FORRETNINGS- MESSIG TJENESTEYTING

7 BISTÅR ARBEIDSGIVERE MEDLEMMENE BRUKER HSH MER Medlemsundersøkelser viser at servicetilbudet innen arbeidsgiverspørsmål stadig blir bedre kjent og høyere verdsatt. Dette har medført at stadig flere av medlemmene henvender seg til HSH for å få råd og bistand. VI GJØR HVERDAGEN ENKLERE FOR ARBEIDSGIVERE HSHs rådgivingstelefon er alltid bemannet med tre spesialister på arbeidsrett som bistår medlemmene med råd og veiledning. HSH legger vekt på å bistå medlemmene så tidlig som mulig gjerne i form av hjelp til selvhjelp. I tillegg til rådgivingstelefonen holdes det derfor en rekke kurs i arbeidsrettsspørsmål, det foreligger en internettbasert alltid ajourført håndbok i arbeidsgiverspørsmål i tillegg til artikkelen Juss på en onsdag på internett som stadig blir lest av flere. Men HSH hjelper også medlemmene videre hvis nødvendig med oppfølgingsmøter med det enkelte medlem, bistand i forhandlingsmøter, hjelp til skriftlig kommunikasjon med advokater og arbeidstakerorganisasjoner, interne kurs og annet. Denne type møter med medlemmene har økt med nesten 20% det siste året. Erfaringer viser at som oftest blir konflikter løst på dette stadiet slik at medlemmene unngår den belastning en arbeidsrettssak medfører. RETTSSAKER I løpet av 2005 har HSHs advokater og advokatfullmektiger håndtert totalt 78 arbeidslivssaker for domstolene. Av disse sakene er 54 stevninger og fire anker innkommet. Sammenlignet med 2004 er det en økning i antall innkomne stevninger på 12,5 prosent. HSHs medlemmer har vunnet frem i de aller fleste av sakene hvor dom er avsagt. Hovedvekten av saker har vært for de ordinære domstoler og svært mange av dem gjelder oppsigelser på grunn av arbeidstakers eget forhold. Av prinsipiell interesse er en sak for den sentrale Arbeidsrett som har betydning for tolkningen av Landsoverenskomsten mellom LO/HK og HSH, med der tilhørende bransjeavtaler. HSH fikk i dommen gjennomslag for at tariffbestemmelsen om at en nyansatt, som har tre års utdannelse fra videregående skole med studiekompetanse lønnes i lønnstrinn tre, er en garantibestemmelse og ingen ansiennitetsgivende bestemmelse. Videre skal nevnes en rettskraftig dom fra tingretten hvor det stadfestes at prøvetid først begynner å løpe ved tiltredelse av en stilling. De 78 rettssakene som er håndtert i 2005 fordeler seg bransjevis slik; BRANSJE- ANTALL PROSENT- SEKSJON SAKER ANDEL Forretningsmessig tjenesteyting 7 8,97 HUK 20 25,64 Interiør, byggvare og møbler 16 20,51 Mote og fritid 19 24,36 Reisebransjen 3 3,85 Service og dagligvare 13 16,67 MELLOMOPPGJØRET Tradisjonelt er lønnsoppgjørene i Norge annet hvert år et hovedoppgjør (alle bestemmelser kan endres), og i det mellomliggende året er det et såkalt mellomoppgjør. I mellomoppgjøret kan normalt kun lønnssatsene endres. I de senere årene har mellomoppgjør vært forhandlet samordnet innenfor LO- og YS-overenskomstene, det vil si at alle HSHs overenskomster med LO- og YS-forbund forhandles samtidig. Unntaket i HSH er HUK-området som til nå alltid har vært forhandlet samordnet i begge typer oppgjør og med alle forbund samtidig på alle HUK-overenskomstene. Lønnsoppgjøret i 2005 var et samordnet mellomoppgjør. HSH ÅRSRAPPORT

8 Frontfaget har utgjort en viktig del av det inntektspolitiske samarbeidet i Norge. Modellen innebærer at internasjonalt konkurranseutsatte næringer gjennomfører sine tariffoppgjør før andre næringer. Oppgjørets økonomiske ramme skal sikre at lønnsveksten er på lik linje eller lavere enn i konkurrerende land. Lønnsoppgjøret i 2005 var et mellomoppgjør der det kun ble forhandlet om lønnstillegg. Mellomoppgjøret i HSH-området ble gjennomført uten bistand fra riksmeklingsmannen og i samsvar med frontfagsmodellen. Rammen for oppgjøret var 3.3 prosent årslønnsvekst. Tall fra Teknisk Beregningsutvalg viser at den faktiske årslønnveksten for varehandelsområdet i alt ble 3.4 prosent. VI GJØR ARBEIDET ENKLERE FOR VIRKSOMHETENE I 2005 har HSH bistått flere hundre medlemmer med saker innenfor det forretningsjuridiske området. I tillegg er medlemmer innenfor helse- og omsorgsektoren hjulpet med utarbeidelse og fremforhandling av driftsavtaler med kommuner og regionale helseforetak. Etter at agentene gikk inn i HSH, har det også vært en markant økning i saker om agenturforhold. I forbindelse med at den nye stiftelsesloven trådte i kraft 1. januar 2005, har det vært holdt kurs og veiledning på området. Arbeidet med e-læringsprogrammet om forbrukerkjøpsloven er avsluttet. Programmet gjør det mulig for virksomheter å lære opp sine ansatte i forbrukerkjøpsregelverket interaktivt på arbeidsplassen. HSH har bistått flere av medlemmene i forhandlinger med Gramo og Tono. Det arbeides for å finne frem til en vederlagsløsning som gjør det mulig for treningssentre å spille musikk i lokalene. HSH deltar i en rekke utvalg og komiteer på det næringsjuridiske området. I 2005 har arbeidet i Forbrukertvistutvalget, hvor HSH har to representanter, blitt særlig prioritert. Videre har HSH deltatt i Samarbeidsforumet Motebransjens Markedsføring og var i den anledning med på å arrangere en konferanse om motebransjens markedsføring mot barn og unge. HSH har via Næringslivets Aksjemarkedsutvalg arbeidet med et hefte om aksjeordninger til ansatte. Dette vil bli ferdigstilt i løpet av våren HSH har avgitt høringsuttalelser om endringene i det offentlige anskaffelsesregelverket. Målet med Nettverk HSH er å gjøre den enkelte leder og ansatte bedre rustet til å utvikle vekstkraftige virksomheter HSH FORSIKRINGER HSH inngikk i 2005 en gunstig avtale med Storebrand om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Avtalen innebærer at HSH kan tilby medlemmene solide og gode ordninger til meget gode betingelser. HSH kan tilby alle typer pensjoner etter behov. Storebrand ble den klart foretrukne samarbeidspartner for HSH, basert på profesjonalitet, trygghet, kompetanse, erfaring og pris. HSH Forsikringskontor driver en svært omfattende informasjonsvirksomhet til medlemmene om den nye loven og hva den innebærer for dem. Mange av HSHs medlemmer har ikke tidligere hatt tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Dette har betydd et stort informasjonsbehov, som HSH har tatt konsekvensen av. HSHs øvrige forsikringstilbud omfatter hele spekteret av forsikringstyper som medlemmene har behov for. HSH Forsikringskontor bistår medlemmene med profesjonell rådgivning, slik at de sikres gode forsikringer til gunstige betingelser. Også i 2005 har et økende antall av medlemmene tegnet stadig flere forsikringer gjennom HSH Forsikringskontor. NETTVERK HSH Nettverk HSH er personlige, profesjonelle nettverk for ledere og ansatte både i HSHs medlemsvirksomheter og i virksomheter som ikke er medlemmer. Deltakerne betaler en årlig avgift. Målet med Nettverk HSH er å gjøre den enkelte leder og ansatte bedre rustet til å utvikle vekstkraftige virksomheter. Lanseringen av profesjonelle nettverk innebærer en ytterligere utvikling av HSHs medlemstilbud. Nettverkene vil bli administrert av medarbeidere i HSH. HSHs mål med profesjonelle nettverk er å skape effektive læringsarenaer, hvor deltakerne utvikler sin kompetanse ved å dele kunnskaper med andre. Nettverk HSH skal gi virksomhetene muligheter til å etablere og utvikle relevante kontakter med andre personer og virksomheter. De to første nettverkene ble lansert i desember 2005, ett for Inkluderende Arbeidsliv og ett for Sikkerhetsarbeid. KURS HSH arrangerte 90 åpne og bedriftsinterne kurs i Interessen for kurs har vært stor med overkant av 1900 deltakere. Det har vært økt satsing på bransjerettede kurs, og flere er avholdt på forskjellige steder rundt om i landet. Begge deler har fått positiv respons. Medlemmenes behov skal være retningsgivende for utviklingen av kursporteføljen, og mange av årets nye kurs har vært initiert av medlemmene. For at læringsutbyttet skal bli best mulig, har HSH valgt å redusere antall deltakere på mange av kursene. Tilbakemeldingene viser at medlemmene har vært svært fornøyd med porteføljen og kvaliteten på kursene. 8 HSH ÅRSRAPPORT 2005

9 Det har vært avholdt 16 frokostmøter. Også i 2005 har det vært fokusert på nye lovendringer, og interessen har vært stor. Høsten 2005 var den nye pensjonsreformen tema på ti frokostmøter arrangert av HSH rundt om i landet. HSH KONFERANSEN HSH-konferansen 2005 ble gjennomført 15. juni med 270 deltakere. I tillegg til medlemmer deltok representanter fra politisk miljø, forvaltningen, akademia og Besøkstallet på økte sterkt fra gjennomsnittlig pr mnd i 2004 til pr mnd i 2005 næringslivet forøvrig. H.K.H. kronprins Haakon besøkte konferansen, som ble åpnet av president Carl Otto Løvenskiold. Tema for konferansen var kunnskapssamfunnet. Professor Lord Anthony Giddens fra London School of Economics holdt et innlegg om mobiliteten og kunnskapsutfordringer i arbeidsmarkedet og behovet for fornying av offentlig sektor. Andre foredragsholdere var nærings- og handelsminister Børge Brende, Ericssons styreleder Michael Treschow, adm. direktør Petter Varner i Varner-Gruppen, generalsekretær Helen Bjørnøy i Kirkens Bymisjon, BI-professor Arne Nygård og John Torrie, leder for Steria i Storbritannia. utviklet nye bransjesider, nettverkssider (Nettverk HSH), ny samleside for HSHs politikk (Hva mener HSH), egen portal for informasjon om pensjonsreformen og tjenestepensjon og egen portal for internasjonalt samarbeid og handel, herunder importsamarbeidet Office of Import Promotions. Det ble publisert gjennomsnittlig to nyhetssaker hver dag på samt jevnlig oppdatering av kurs- og konferansesidene. På faste tidspunkter ble det hver uke publisert matnyttige artikler om næringslivsjus, arbeidslivsjus og skatte- og avgiftsspørsmål. På de lukkede medlemssidene er Håndbok i arbeidslivsspørsmål oppdatert, mens håndboken for HMS, internkontroll, kvalitet og etikk er omarbeidet og gjort mer tilgjengelig. HSHs forsikringssider ble videreutviklet. Web-sidene brukes regelmessig av svært mange av HSHs medlemmer. Besøkstallet på økte sterkt fra gjennomsnittlig pr mnd i 2004 til pr mnd i Basert på nyhetssaker og annet aktuelt stoff på ble det i 2005 sendt ukentlige nyhetsbrev elektronisk til medlemmene. Nyhetsbrevene sendes hver fredag morgen. Samtidig sendes aktuell bransjeinformasjon i egne e-postsløyfer fra bransjeseksjonene, blant annet de faste elektroniske nyhetsbrevene for reisebransjeseksjonen og agentseksjonen. Det ble utgitt 10 utgaver av det trykte nyhetsbrevet Norsk handel & service og fire utgaver av HUK-nytt til medlemmene. HSHs medlemmer innen gravferdsbransjen mottar bransjebladet BFN-nytt. INFORMASJON HSHs hjemmesider ble oppgradert og ny design utviklet i Formålet er å øke brukervennligheten for medlemmene og å kombinere aktualitetsstoff med medlemsinformasjon og -tilbud. Det er HSH ÅRSRAPPORT

10 HANDEL REISELIV HELSE, UTDANNING, KULTUR AKTIV IKT, FORRETNINGS- MESSIG TJENESTEYTING Talerør for handel og tjenesteyting. HSH er både en hovedorganisasjon og en organisasjon som representerer bransjer og sektorer. Flere oppfatter at HSH er aktiv i samfunnsdebatten og synlig i media.

11 MYNDIGHETSARBEID SIKRET GOD PENSJONSAVTALE OG REDUSERT SKATT PÅ ARBEID HSH fikk gjennomslag for lavere skatt på arbeid og har jobbet kontinuerlig for et mer inkluderende arbeidsliv. Det er også inngått en tjenestepensjonsavtale med Storebrand, som gir HSHs medlemmer tilgang til en av de beste avtalene på markedet. REGJERINGSSKIFTET Etter valget appellerte HSH til den nye regjeringen om å føre en sysselsettingspolitikk som inkluderer alle arbeidstakere, en næringspolitikk som inkluderer alle næringer og en velferdspolitikk som inkluderer både offentlige, frivillige og private tjenesteleverandører. HSH ba om at den nye regjeringen måtte føre en økonomisk politikk som holder renten og kronekursen lav. PENSJONSREFORMEN HSH er glad for at det ble et bredt forlik på Stortinget om pensjonsreformen. Det gir stabilitet og et mer bærekraftig pensjonssystem, som premierer arbeid og at man står i jobb så lenge som mulig. HSH arbeidet blant annet for fleksibel pensjonsalder. Alle skal få anledning til å gå av ved 62 år, men pensjonsutbetalingene øker jo lenger man står i jobb. HSH ba om at AFP-ordningen må endres, slik at den ikke strider med prinsippet i pensjonsreformen om at det skal lønne seg å stå i jobb. AFP virker dessuten utstøtende idet ordningen gjør det vanskeligere for arbeidstakere i midten av 50-årene å få jobb fordi bedriftene risikerer for store kostnader. AFP-ordningen utgjør en stor belastning for tjenesteytende virksomheter med tariffavtale. OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON Stortinget vedtok høsten 2005 obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Det innebærer at alle virksomheter må etablere pensjonsordning for sine ansatte i løpet av HSH arbeidet for å redusere de administrative kostnadene for bedriftene knyttet til OTP, og for at bedriftene ble kompensert gjennom redusert arbeidsgiveravgift. For å tilrettelegge OTP for små og mellomstore bedrifter og bedrifter som har mange korttidsansatte, foreslo HSH blant annet å innføre en generell adgang Alle skal få anledning til å gå av ved 62 år, men pensjonsutbetalingene øker jo lenger man står i jobb til å utsette innbetaling for alle ansatte inntil retten til å ta med oppspart kapital er innfridd. Dette ble ikke vedtatt. Det ble inngått en bransjeavtale med Storebrand om tjenestepensjon. HSHs medlemmer skal ha trygghet for at medlemskap i HSH sikrer virksomheten markedets beste tilbud. Det er lagt stor vekt på medlemsinformasjon om OTP gjennom artikler på nyhetsbrev og gjennom brev og bistand fra HSH Forsikringskontor. Svært mange har kontaktet HSH Forsikringskontor om OTP. I 2005 er det nedlagt et omfattende arbeid for medlemmene i forbindelse med utformingen av den nye arbeidsmiljøloven. ARBEIDSMILJØLOVEN I februar 2005 la regjeringen frem lov- HSH ÅRSRAPPORT

12 forslag til ny arbeidsmiljølov. Våren 2005 deltok HSH på en rekke møter med partiene på Stortinget. Den nye arbeidsmiljøloven ble vedtatt av Stortinget i juni 2005, med ikrafttredelse 1. januar HSH fikk gjennomslag for viktige saker som økt adgang til midlertidig ansettelse, begrensning av retten til å stå i stilling ved tvist om oppsigelsens saklighet og nødvendigheten av ikke å utvide arbeidsgiverbegrepet. Regjeringsskiftet høsten 2005 medførte imidlertid at den vedtatte loven på flere av disse viktige områdene, ble endret før den trådte i kraft. HSH har også engasjert seg i varsler-problematikken og flere andre spørsmål i arbeidsmiljøloven. I samarbeid med medlemmene utarbeidet HSH en høringsuttalelse som støttet flertallet i Delingsutvalget i spørsmålet om lovfesting av fortrinnsrett for deltidsansatte. Flertallet, som bl.a. besto av en representant fra HSH, anbefalte ingen lovfesting. Siden regjeringen likevel ønsket å lovfeste dette, har HSH arbeidet aktivt for å begrense omfanget av bestemmelsen. SKATTEREFORMEN Stortinget vedtok redusert skatt på arbeid i statsbudsjettet for Dette var et viktig element i skattereformen og et gjennomslag for HSH. Redusert skatt på arbeid er positivt for sysselsettingen og verdiskapingen. FORMUESSKATT Regjeringen Bondevik foreslo reduksjoner i formuesskatten i 2006 i form av satsreduksjon, økte bunnfradrag og fjerning av klasse 2. Dette ble trukket av regjeringen Stoltenberg, som også fjernet deler av aksjerabatten. Totalt ble dermed formuesskatten skjerpet. HSH mener det er svært uheldig at formuesskatten består samtidig som utbytteskatten blir innført Mens utbytteskatt er vanlig i Europa, er det svært få land som har formuesskatt og ingen som har det på norsk nivå. HSH ba Stortinget avvikle formuesskatten på aksjer og annen arbeidende kapital som steg i en avvikling av hele formuesskatten. Stortinget ble også bedt om å øke skjermingsfradraget vesentlig. HSH fikk gjennomslag for å bedre modellen for enkeltpersonforetak noe. Mens utbytteskatt er vanlig i Europa, er det svært få land som har formuesskatt og ingen som har det på norsk nivå ARVEAVGIFT HSH tok opp med regjeringen og Stortinget at svært mange familiebedrifter selges ved generasjonsskifte på grunn av den høye arveavgiften. Redusert arveavgift er derfor et viktig nærings- og distriktspolitisk virkemiddel. Regjeringen Bondevik foreslo en dobling av bunnfradragene i arveavgiften. Dette ble trukket av regjeringen Stoltenberg. HSH er likevel glad for at Stortinget vedtok å innføre rentefri betalingsutsettelse av arveavgiften ved generasjonsskifte i familiebedrifter, ved at avgiften kan betales i avdrag over syv rentefrie år. 12 HSH ÅRSRAPPORT 2005

13 BRANSJEARBEID MOMS OG AVGIFTER VIKTIGE BRANSJESPØRSMÅL HSH nedla et betydelig arbeid for å forbedre rammevilkårene i tjenesteytende næringer i fjor. Spesielt ble det arbeidet med momssaker for kultur, reiseliv og varehandel, samt skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner. HSH støttet regjeringen Bondeviks forslag om å øke grensen for gaver til frivillige organisasjoner fra til kroner. Dessverre ble forslaget trukket av regjeringen Stoltenberg. HSH fremholdt at frivillige organisasjoner gjør en svært viktig jobb for barn og unge og hjelper mange vanskeligstilte i samfunnet. Gaver utgjør en svært viktig finansieringskilde for organisasjonene, og HSH mener derfor økning i fradraget er et viktig og nødvendig håndslag til og en anerkjennelse av de frivillige organisasjonenes arbeid. Etter ønske fra blant annet HSH vedtok Stortinget å øke mva-kompensasjonen for frivillige organisasjoner i Revidert nasjonalbudsjett for Stortinget vedtok på den annen side en ny utsettelse av mva-kompensasjon for helseforetak. HSH ba om at kompensasjon måtte innføres i 2005, sekundært i En utsettelse gir ytterligere uforutsigbarhet og gjør det vanskelig å gjennomføre planlagte prosjekter. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2006 vedtok Stortinget å øke laveste sats i merverdiavgiftssystemet fra syv til åtte prosent fra 1. januar HSH mener at laveste sats bør omfatte en større del av kulturområdet, herunder museer, og hele reiselivsområdet, dvs hele verdikjeden og både innkommende og utgående reiser. Kultur- og reiselivsrelaterte virksomheter i distriktene har, sammen med andre virksomheter, siden fått økt arbeidsgiveravgift som følge av at den regionalt differensierte arbeidsgiveravgiften (RDA) falt bort. Disse virksomhetene treffes i liten grad av kompensasjonstil- takene som ble gjennomført i 2004 og I 2007 vil alle virksomheter som er berørt av omleggingen av RDA få full arbeidsgiveravgift. HSH arbeider for å gjeninnføre RDA. Gaver utgjør en svært viktig finansieringskilde for organisasjonene, og HSH mener derfor økning i fradraget er et viktig og nødvendig håndslag til de frivillige organisasjonenes arbeid HSH støttet regjeringens anstrengelser overfor EU for å gjeninnføre RDA i de berørte områdene. Dette er et viktig nærings- og distriktspolitisk virkemiddel. Dersom det skulle drøye lenge med å få en avklaring overfor EU, har HSH bedt om at kompensasjonstiltakene justeres slik at de i større grad treffer virksomheter i tjenesteytende sektor. ØKT MATMOMS, AVGIFTER OG GRENSEHANDEL Stortinget vedtok å øke merverdiavgiftssatsen på matvarer fra 11 prosent til 13 prosent fra HSH kritiserte økningen, som er svært uheldig i en situasjon hvor grensehandelen igjen er sterkt økende. Endringer i merverdiavgiften på mat og dagligvarer medfører omfattende omprisingstiltak, som er en kostnadskrevende operasjon, og HSH stilte seg svært kritisk til at det kommer så ofte endringer i merverdiavgiften. Nye beregninger fra både SSB og HSH viser at grensehandelen i 2005 økte med prosent. HSH beregnet grensehandelen i Sverige i 2005 til om lag ni milliarder kroner på årsbasis. SSB har anslått den totale grensehandelen til 10,2 milliarder kroner. Én av de varene som øker mest i grensehandelen, er godteri. Av hensyn til arbeidsplasser i norsk næringsmiddelindustri og handel arbeidet HSH for å fjerne avgiften på sjokolade og sukkervarer. Forslaget ble fremmet av Bondevik-regjeringen, men ikke vedtatt. HSH arbeidet for å fjerne hele grunnavgiften på engangsemballasje. Det ble dokumentert at avgiften ikke lenger har noe miljøformål idet alt inngår i returog gjenvinningsordninger. Avgiften virker dessuten konkurransevridende. Kampen vil fortsette etter at Stoltenberg-regjeringen gjeninnførte grunnavgiften. HSH ÅRSRAPPORT

Høydepunkter. HSH Arena. Medlemmer. Reiseliv. IA-avtale. Pensjonsløsning. HSH Forsikringskontor. Helse utdanning kultur

Høydepunkter. HSH Arena. Medlemmer. Reiseliv. IA-avtale. Pensjonsløsning. HSH Forsikringskontor. Helse utdanning kultur Årsrapport 2006 Høydepunkter 2006 Medlemmer HSH har vokst med 2500 medlemsvirksomheter de seneste tre årene. I dag er omlag 12 000 virksomheter med over 152 000 ansatte medlem i HSH. HSH Arena HSH har

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

1. Proposisjonens hovedinnhold

1. Proposisjonens hovedinnhold Innst. X L (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Prop. 48 L (2014 2015) Til Stortinget

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

ÅRSRAPPORT for NHO Service

ÅRSRAPPORT for NHO Service 2008 ÅRSRAPPORT for NHO Service NHO Service Pb. 5473 Majorstuen 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 50 Besøksadresse: Næringslivets Hus Middelthuns gt 27. 4 etg. www.nhoservice.no 02 Trykk: Akershus Reklameteam.

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Beretning 2010. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2010. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2010 Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 29 Arbeidstidsordninger 31 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 31 Inntektsregulering

Detaljer

Årsrapport 2009 NBBL

Årsrapport 2009 NBBL Årsrapport 2009 NBBL Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 2 NBBL 4 Norske Boligbyggelag i tall 5 Den nye sjefen. Intervju med Hege Skinner 6 Boligpolitikk 8 Slutt på lavinnskuddsboliger? 9 Borettslag

Detaljer

Beretning 2009. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2009. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2009 Landsorganisasjonen i Norge 2 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 9 Tariffrevisjonen 9 Allmenngjøring av tariffavtaler 17 Arbeidstidsordninger 18 Bemanningsforetak 19 Inntektsregulering for pensjonistene

Detaljer

asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden

asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden en rapport fra EL & IT Forbundet asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden en rapport fra EL & IT Forbundet 2 EL & IT FORBUNDET 2008 EL & IT

Detaljer

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Prinsipprogram 2014-2017

Prinsipprogram 2014-2017 Forbundet for Ledelse og Teknikk Prinsipprogram 2014-2017 Vedtatt på landsmøtet 29.10.2013 sammen inn i fremtiden Innhold 1 Organisasjon 4 1.1 Visjoner og verdier 4 1.2 Utfordringer i kommende periode

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

Dagsorden punkt 3. Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 1999 2002. Hefte 2

Dagsorden punkt 3. Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 1999 2002. Hefte 2 Dagsorden punkt 3 Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 1999 2002 Hefte 2 - 2 - Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING...3 2 FORBUNDETS PRIORITERTE OPPGAVER...4 2.1 PRIORITERTE OPPGAVER 1999...4 2.2 PRIORITERTE

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte omtanke solidaritet samhold Tariffoppgjør muligheter, rettigheter og plikter Fagforbundets viktigste oppgave er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det er viktig

Detaljer

STATISTIKK OG TRENDER

STATISTIKK OG TRENDER STATISTIKK OG TRENDER INNHOLD Forord NHO Service i et nøtteskall Hvorfor kommer rapporten nå? Vi blir hørt! Innovasjon i servicenæringen Tariff 2013 et mellomoppgjør Konjunkturutviklingen Utviklingen i

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning Norsk Tjenestemannslag Organisatorisk og politisk beretning 2007 Utforming: NTL Bilder: Aktuell-redaksjonen og Kirsti Nossum, NTL Forsidebilde: Forsker ved IFE Preben Vie Bakside: Lederduo i NTL Nav, Erling

Detaljer

Forord og sammendrag

Forord og sammendrag Beretning 2014 Medlemmene sa nei i uravstemningen for Riksavtalen. Her er en del av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen på vei ut fra Riksmeklerens kontor. Foto: Håvard Sæbø Forord og sammendrag LO-sekretariatet

Detaljer

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2008 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITI:KK:........... 11 Tariffrevisjonen... 11 Avstemningsresultater......... 24 Tariffnemnda...... 25 Arbeidstidsordninger... 26

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007 Finansdepartementet St.meld. nr. 1 (2006 2007) Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi................. 5 2 De økonomiske utsiktene...... 16 2.1 Hovedtrekk ved

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

LOs egen organisasjon

LOs egen organisasjon dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon LOs organisasjonsprogram 2013 2017 Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Forslagsnr: 5000 Sekretariatet

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

STATISTIKK OG TRENDER

STATISTIKK OG TRENDER STATISTIKK OG TRENDER INNHOLD Forord NHO Service i et nøtteskall 25 års utvikling og vekst for velferdssamfunnet Ansatte i NHO Service Våre praktikanter Ringer i vannet Veteranprosjektet Hvorfor kommer

Detaljer