FOTBALL - SKI - BANDY - ALLIDRETT Klubbhus; Gamborgs vei Drammen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOTBALL - SKI - BANDY - ALLIDRETT Klubbhus; Gamborgs vei 5-3022 Drammen"

Transkript

1 FOTBALL - SKI - BANDY - ALLIDRETT Klubbhus; Gamborgs vei Drammen LOV FOR DRAMMENS BALLKLUBB Klubben ble stiftet 14. august 1909, og var en sammenslutning av de to gutteklubbene Spring og Idun. Loven ble opprinnelig vedtatt i 1911, med senere endringer, senest vedtatt av Årsmøtet 13. februar Godkjent av Buskerud Idrettskrets 22. februar Formål 1.1 Klubbens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former, og å virke for utvikling av de idrettsgrener som klubben til enhver tid driver og som er organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF). 2 Organisasjon 2.1 Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité gjennom Buskerud Idrettskrets. 2.2 Klubben er medlem av de(t) særforbund som klubbens årsmøtet bestemmer. 2.3 Klubben hører hjemme i Drammen kommune, og er medlem av Drammen idrettsråd. 2.4 Klubben er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. 3 Medlemmer 3.1 Medlemskap Alle som lover å overholde klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser, kan opptas som medlem. Det benyttes eget innmeldingsskjema. Et hvert medlem plikter å overholde NIFs, dets organisasjonsledds og klubbens lover og bestemmelser. 3.2 Opptak En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre klubber og organisasjonsledd i NIF er gjort opp. Medlemskap i klubben er først gyldig, og regnes fra den dag første kontingenten er betalt. 3.3 Utmelding Utmelding skal skje skriftlig til hovedstyret og får virkning når den er mottatt. 4 Medlemskontingent og avgifter 4.1 Kontingentfastsettelse Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis for ett år. 4.2 Avgifter Andre avgifter/egenandeler/aktivitetskontingent kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. 4.3 Skyldig kontingent Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter. Medlemmer som skylder kontingent for 2 år kan strykes. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

2 5 Stemmerett og valgbarhet 5.1 Stemmerett For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i 1 måned, og ikke skylde klubben kontingent. Stemmerett har også de som betaler redusert kontingent (støttemedlemmer), eller er fritatt for kontingent, (medlemmer over 70 år og æresmedlemmer). 5.2 Valgbarhet Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller /utøver/trener med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 6.1 Tillitsvalgtes godtgjørelse. Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, og refusjon for nødvendige faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. 6.2 Dokumentasjon av godtgjørelse Klubbens utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av klubbens budsjett og regnskap. 7 Inhabilitet 7.1 Inhabilitet For klubbens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs Habilitetsregler (Jfr NIFSs lov 7). 8 Straffesaker 8.1 Straffesaker For alle straffesaker gjelder NIFs straffebestemmelser gjengitt i NIFs lov kap.11 og Årsmøtet 9.1 Årsmøtet Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. 9.2 Innkalling til årsmøtet Årsmøtet innkalles av hovedstyret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt også på klubbens internettside. 9.3 Forslag til årsmøtet Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste, og andre nødvendige saksdokumenter med forslag, må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 9.4 Adgang til årsmøtet Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

3 9.5 Vedtak på årsmøtet Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 9.6 Forslag til lovendring på årsmøtet Årsmøtet kan ikke behandle forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av sakslisten. 10 Ledelse av årsmøte 10.1 Årsmøtet ledes av dirigent(er) valgt av årsmøtet. Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av klubben. 11 Årsmøtets oppgaver 11.1 Årsmøtet skal a. Godkjenne de stemmeberettigede b. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden c. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. d. Behandle gruppenes årsmeldinger og Hovedstyrets beretning e. Behandle klubbens og gruppenes regnskap i revidert stand f. Behandle innkomne forslag og saker g. Fastsette kontingent h. Vedta klubbens og gruppenes budsjett i. Behandle klubbens organisasjonsplan j. Utpeke representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet k. Foreta valg 11.2 Årsmøtet skal foreta valg på: a. Hovedstyret, jfr b. Fotballgruppe, senior og junior c. Skigruppe d. Bandygruppe, senior og junior e. Gruppe for allidrett f. Husutvalg g. Hytteutvalg h. Redaksjonsutvalg for Ballklubbavisa i. 3 medlemmer til reservefondets kontrollkomitè j. Utvalg for æresbevisninger. (jfr. reglement for æresbevisninger) k. Minimum 3 revisorer l. Leder av valgkomitéen. Valgkomiteen skal i tillegg bestå av én representant fra hver av de valgte utvalg/grupper som klubben til enhver tid har. DBK Eldres har eget årsmøte hvor de selv velger sin leder. Leder i DBK Eldres møter i hovedstyremøtene på lik linje med øvrige gruppeledere.

4 11.3 Valg til Hovedstyret Til Hovedstyret velges: a. Leder b. Nestleder c. Kasserer d. Sekretær e. Ett styremedlem f. 1. vararepresentant g. 2. vararepresentant Kandidater nevnt under a, c, e og f velges i år som ender på partall, og under b, d og g i år som ender på oddetall Grupper/Utvalgenes styre Til klubbens utvalg, nevnt i 11.2 b velges minimum leder, sekretær og kasserer. I tillegg kommer det antall tillitsvalgte som årsmøtet til enhver tid finner nødvendig. Redaksjonsutvalget består av minimum to personer. Hovedstyret innkaller gruppe-/utvalgsledere etter behov Funksjonstid Representanter og tillitsvalgte i utvalg nevnt under 11.4 velges for ett år om gangen. Representanter nevnt under 11.2 a, og h-k har to års funksjonstid Kjønnsrepresentasjon Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmasse i klubben dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer, skal begge kjønn være representert. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIF`s lov Stemmegivning på årsmøtet 12.1 Stemmegivning Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer Skriftlig valg Valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall kandidater enn det som skal stemmes over, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt Omvalg Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning Valg av flere kandidater ved en avstemming Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses som valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

5 13 Æresbevisninger 13.1 Æresbevisninger Klubben har følgende æresbevisninger som oppnås og tildeles i den rekkefølge de er nevnt: a. Hedersmerke b. Æresdiplom c. Fortjenestemedalje i gull d. Æresmedlemskap (Jfr. Vedtekter for utdeling av æresbevisninger) Det utarbeides eget reglement for utdeling av æresbevisninger 14 Ekstraordinære årsmøter 14.1 Ekstraordinære årsmøter Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det Innkalling Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, men med minst 14. dagers varsel Saker til behandling Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 15 Medlemsmøter 15.1 Holdes minst 1 gang i året, vanligvis innen utgangen av oktober med bl.a. informasjon om status i klubben og større prosjekter som pågår. 16 Hovedstyret 16.1 Hovedstyret Klubben ledes av Hovedstyret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Hovedstyret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, ett styremedlem og to vararepresentanter. Lederne av klubbens utvalg og grupper, herunder DBK Eldres, innkalles etter behov Hovedstyrets oppgaver Hovedstyret skal: a. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. b. Oppnevne etter behov komiteer / utvalg / prosjektgrupper / personer for spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse. c. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. d. Representere klubben utad Møter Hovedstyret skal holde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det Vedtak Hovedstyret er vedtaksført når et flertall av hovedstyrets valgte medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene blant de valgte hovedstyremedlemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

6 17 Utvalg og grupper 17.1 Organisering Klubben kan organiseres med utvalg, grupper og ad hoc-utvalg. Disse ledes av valgte styrer eller oppnevnte tillitspersoner. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelsen av utvalg og grupper, samt hvorledes disse skal organiseres og ledes. Årsmøtet bestemmer også betegnelsen på det enkelte utvalg og grupper. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av klubbens organisasjonsplan, jfr i. Hovedstyret kan dog oppnevne/godkjenne ad hoc-utvalg til enkeltprosjekter Økonomiske forpliktelser Klubbens utvalg og gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben. Klubbens utvalg og grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten hovedstyrets godkjenning DBK Eldres DBK Eldres er en gruppe som virker blant lagets seniormedlemmer og har som hovedmål å skape et sosialt og utviklende miljø for disse. DBK Eldres skal også arbeide til beste for klubben i henhold til retningslinjer fastsatt på eget årsmøte. Medlem i DBK Eldres må også være medlem av DBK. DBK Eldres kan på eget årsmøte fastsette om det skal være egen kontingent (aktivitetskontingent) for medlemskapet. 18 Lovendring 18.1 Lovendring Endringer av denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer Godkjenning av lovendring Lovendringer må godkjennes av Buskerud Idrettskrets eller Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent kan ikke endres. 19 Oppløsning 19.1 Oppløsning av klubben Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall Sammenslutning med andre klubber Sammenslutning med andre klubber/lag anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr Klubbens eiendeler I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettsstyret. Ved konkurs ansees organisasjonsleddet som oppløst. Ved oppløsning sendes klubbens arkiv til Buskerud Idrettskrets.

7 20 Reservefondet 20.1 DBK - fondet (Reservefond) er opprettet som et økonomisk reservefond for klubben Avsetning til fondet bestemmes av hovedstyret eller årsmøtet Fondet forvaltes av hovedstyret. Avgjørelse om disponering av fondets midler fattes med 2/3 flertall i hovedstyret Reservefondets kontrollutvalg (velges av årsmøtet, se 11.2) skal påse at hovedstyrets forvaltning og disponering av midler fra fondet til investeringer eller lån til driften, og tilførsel av midler til fondet, er i samsvar med denne paragrafen. Hovedstyrets vedtak er kun gyldig når Kontrollutvalget har gitt sin godkjenning. Kontrollutvalget skal behandle Hovedstyrets vedtak i løpet av 14 dager Fondets minimumskapital skal til enhver tid være på 1,0 MNOK Når klubbens drift vanskeliggjøres på grunn av manglende driftskapital kan hovedstyret låne, med 2/3 flertall i hovedstyret, av reservefondet. Dette gjelder også om fondet er under minimumskapitalen på 1,0 MNOK. Et slikt lån forrentes med tilsvarende lånerente i bank. Det skal foreligge en tilbakebetalingsplan som Kontrollutvalget godkjenner. Nytt lån kan ikke opptas før det gamle er innfridd Er det behov for større og varige investeringer i klubben, har hovedstyret anledning til, med 2/3 flertallsvedtak i hovedstyret, å benytte midler av reservefondet, når fondet er over 1,0 MNOK Hvis størrelsen på fondet går ned til 1,2 MNOK, skal det avsettes 5% av overskudd ved enkeltarrangementer når overskuddet er på kr.5000,- eller mer, inntil fondet igjen er på 1,4 MNOK. Med arrangementer menes et hvert tiltak som iverksettes i klubbens regi av økonomisk karakter Fondets regnskap føres av hovedkasserer / forretningsfører og revideres av klubbens revisorer. Regnskapet legges frem på årsmøtet Verdipapirer i forbindelse med fondet skal være registrert på DBKs VPS-konto eller oppbevares i bankboks ved hovedkassereren Hovedstyret er ansvarlig for å forvalte Reservefondets midler på en konservativ måte. Kontrollutvalget skal godkjenne hovedstyrets forslag til forvaltning, dersom dette er annet enn høyrentekonto i bank.

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1 LOVER FOR TROMSØ TURNFORENING Stiftet 9. april 186 Vedtatt av årsmøtet. mai 005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.0.006 1 1 Formål Tromsø Turnforenings formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL)

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) Lov for Idrettslaget Brodd (Fotball), stiftet 25. april 1913. Vedtatt den 17. mars 2003 med senere endringer senest av 14. mars 2011 Godkjent av Idrettsstyret 1 den..

Detaljer

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Vedtatt på Tromsø klatreklubbs ekstraordinært årsmøte 25. februar 2013 Innholdsfortegnelse: Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål 1-2. Organisasjon

Detaljer

LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN

LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN Lov for Hokksund Troppsturn, stiftet 6. februar 2002. Vedtatt den 8. mars 2002, med senere endringer, senest av 24.02.2014. Godkjent av Buskerud Idrettskrets 01.10.2014. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb LOV for Bodø Sportsskytterklubb Siste endring vedtatt på årsmøtet 27. januar 2011 Innholdsfortegnelse Lov for BODØ SPORTSSKYTTERKLUBB, stiftet 9. august 1955... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjon... 3 3 Medlemmer...

Detaljer

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Vedtatt den 6.10.2003 med senere endringer av 18.03.2013 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 08.10.2013 1 Formål Trondhjems Skiklub er et idrettslag (heretter

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til styrets forslag om at 1 og 12 i foreningens lov foreslås endres slik det er markert med rødt nedenfor:

Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til styrets forslag om at 1 og 12 i foreningens lov foreslås endres slik det er markert med rødt nedenfor: Årsmøtet i Bærum Seilforening Forslag til behandling under sakslistens pkt 6. Forslag nr. 1. Endring av foreningens lov Forslag nr. 2. Disponering av overskudd fra Ulf og Lissen Sandviks minnefond Forslag

Detaljer

Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007.

Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007. Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007. Vedtatt den 6. mars 2007 Godkjent av Idrettsstyret den..(fotnote 1, se bakerst) Navnet er videre i loven forkortet til DKK. 1 Formål DKK s formål er å drive

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Utskrift av lovnorm for idrettslag

Utskrift av lovnorm for idrettslag Utskrift av lovnorm for idrettslag 24. september 2004 Dette er en redigert utskrift i Microsoft Word av basislovnorm for idrettslag på bokmål. Utskriften er gjort 24. september 2004. Sjekk alltid utskriften

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

2 Organisasjon Nøtterøy AIL er medlem av NIF gjennom Vestfold idrettskrets.

2 Organisasjon Nøtterøy AIL er medlem av NIF gjennom Vestfold idrettskrets. Generelt om basis-lovnormen: Allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte allianse-idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lillehammer Svømmeklubb Side 1 av 8 Basis-Lovnorm Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2.

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012

Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012 Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012 Lovene er ihht BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) 1 Lov for Dahle Idrettslag, stiftet 11.november 1938. Statuttene fra

Detaljer

SPORTSKLUBBEN FALKS LOVER. (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

SPORTSKLUBBEN FALKS LOVER. (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) SPORTSKLUBBEN FALKS LOVER. (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Sportsklubben Falks lover bygger på Idrettstyrets mal vedtatt på dets årsmøte 28.11.2007.. Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

Vedtekter for Bodø Seilforening

Vedtekter for Bodø Seilforening Vedtekter for Bodø Seilforening Disse vedtektene er vedtatt på årsmøte i Bodø Seilforening den 08.02.2011. Vedtektene er en revidering av Bodø Seilforenings tidligere vedtekter av 07.03.2000 (med endringer)

Detaljer

Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975

Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975 Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975 Vedtektene er i overensstemmelse med "Lovhefte for Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité" utgave 1999. 1. FORMÅL a. Klubbens formål er ved samarbeid

Detaljer

Lov for Fylkeskontorenes bedriftsidrettslag

Lov for Fylkeskontorenes bedriftsidrettslag Lov for Fylkeskontorenes bedriftsidrettslag Stiftet 23.09.1968 Vedtatt den 23.09.1968 med senere endringer senest av 06.05.2010. Godkjent av Idrettsstyret den [dato] 1 1 Formål Bedriftsidrettslagets formål

Detaljer