ÅRSMØTE I SELJORD IDRETTSLAG. Tysdag 9. april 2013 kl Granvin Kulturhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE I SELJORD IDRETTSLAG. Tysdag 9. april 2013 kl. 19.00. Granvin Kulturhus"

Transkript

1 ÅRSMØTE I SELJORD IDRETTSLAG Tysdag 9. april 2013 kl Granvin Kulturhus EEII SSUNN SSJJEELL II EEIIN SSUNN KRROOPPPP

2 2 Saksliste: - 1. Godkjenning av innkalling og sakliste - 2. Val av ordstyrar, referent og to til å skrive under protokollen - 3. Årsmelding frå styret i Seljord IL Årsmelding frå undergruppene - 5. Rekneskap for Dyrsku`n Driftsrekneskap for Budsjett for Innkomne saker - 9. Val

3 3 Innhald: SAKLISTE: side 2 2. ÅRSMELDING FRÅ STYRET I SIL side 4 3. ÅRSMELDING FRÅ UNDERGRUPPENE. side Årsmelding Fotballgruppa side Årsmelding Dyrskugruppa side Årsmelding Handballgruppa side Årsmelding frå Barneidretten side Årsmelding Skigruppa 2012 side Årsmelding Ridegruppa side REKNESKAP FOR DYRSKU N DRIFTSREKNESKAP FOR BUDSJETT FOR 2013

4 4 2. ÅRSMELDING FRÅ STYRET I SELJORD IDRETTSLAG 2012 Innleiing 2012 har vore eit aktivt år for idrettslaget, både på utøvarnivå og på styrenivå. Styret har arbeidd med forskjellige prosjekt. Asfaltering av vegen til Raudkleiv er gjennomført. Vi har vore gjennom ei sak i forliksrådet og fått avklara ansvarsforholdet i forhold til brønnen til Glosimot. Idrettslaget var ikkje ansvarleg for at vassforsyninga til Glosimot ikkje lenger var tilfredsstillande. Nye sponsoravtaler er også på plass, mellom anna med Seljord Sparebank som hovudsponsor. Banken fusjonerar med Bø Sparebank i oktober SIL må derfor reforhandle avtalen med banken i november, men banken er klar på at dei vil halde fram med å vere hovudsponsor. Nytt av året, er at vi kan søke Seljord Sparebank om gåvemidlar. Desse søknadane blir handsama uavhengig av sponsoravtalen. Eit anna nytt element er momskompenasjon på investeringar. Dette har det ikkje vore søkt om tidlegare av frykt for at det skulle påverke særavtala vi har knytt til Dyrskun og meirverdiavgiftsfritak. Momskompensasjon blei innvilga og vi har også søkt om dette for Hovudstyremøta er arrangerert annakvar gong med og utan representantar for undergruppene, slik at saker som berre har krevd hovudstyret si handsaming, ikkje har tatt av tida til (dei allereie pressa) representantane frå undergruppene. Dette er eit tiltak vi ser på som vellukka. På førre årsmøte vedtok vi å utgreie om det av aktuelt å tilsette dagleg leiar. Det blei sett i gang eit strategiarbeid med bistand frå idrettskretsen, for å sjå på korleis vi organiserer oss, men andre utfordringar (sjå over) tok mykje tid og krefter, så dette må eventuelt fylgjast opp av eit nytt styre. Fordi vi ser at idrettslagets styre i stor grad har arbeidd med anlegg dei siste åra, ser vi også at det no er eit behov for å ta vare på det gode idrettsmiljøet i bygda, på tvers av idrettsgreinene, og ynskjer å ha fokus på dette i Styret tillet seg også å kome med innspel på vidareutvikling av lag og organisering, tankar vi har sett ned på papiret men som vi ikkje har makta å gjennomføre i året som har gått. Sjå sist i årsmeldinga.

5 5 Dyrskun Omsetningsrekord og fleire dugnadstimar lokalt enn på fleire år. Det vart omsett mat for kr mot kr i Besøkstalet var på mot året før. Når alle kostnadene er trekt frå sit ein att med eit driftsresultat overført til hovudlaget på kr som er kr meir enn året før. Under Dyrskun er det registrert 3884 timar der innleige frå andre lag utgjer 1990 timar eller 51 prosent som er prosent mindre enn i fjor. Lokalt næringsliv Økte sponsorinntekter i 2013 som følgje av godt sponsorarbeid utført hausten 2012 fleire gode sponsporavtalar er på plass. Dette lovar godt for vidare arbeid med langsiktige sponsoravtaler i lokalt næringsliv. Dyrskun arrangement, Intersport og andre lokale næringsdrivande har inngått treårige samarbeidsavtaler. Liste over sponsorar er levert til Intersport. Økonomi Dyrskun i 2012 gav oss eit netto overskot på kr Festivalane skulle betale kr av investeringane vi gjorde på hovudkjøkkenet i Desse mottok vi i Rapportane viser eit underskott for SIL på omlag kr. (sjå rapport) Underskottet skuldast i stor grad at laget har prioritert å få anlegget i Raukleiv mest mogeleg ferdig i 2012, og at vi valde å fullføre asfalteringa på Raudkleivvegen. Likviditetsmessig ser det ok ut,og endeleg ser vi mot slutten av investeringar på Raudkleiv.Nå er det siste trinn, skileikanlegg og tautrekk som vi håpar og få på plass til neste sesong, men vi må vera bevisste på pengebruken fram mot Dyrskun Likviditeten er som tidligare år aller best etter hver Dyrsku, utfordringa er og posjonere pengane gjennom resten av året. Vi må arbeide med å etablere ei rutine for å søkje årleg driftsstøtte frå kommunen til drift av idrettsanlegga. Dette for å få synleggjort kva som krevst av midlar til for å drifte og vedlikehalde anlegga. Samarbeid med kommunen I 2012 har kommunen stilt opp og vore positive til det vi har søkt om støtte til. I 2012 vedtok kommunestyret å gje kommunal garanti for lånet SIL har i Seljord Sparebank. Dette førte til betra lånevilkår. SIL betalar no lånerente på 4,56 %, i motsetnad til dei tidlegare 10,73 %. Kommunen bevilga også midlar til opprusting av hovudbana og løpebana på Eventyrøy. Dette arbeidet blei ikkje ferdig og det nye styret må følgje opp dette.

6 6 SIL har sendt søknad om kommunal støtte til skitrekk. Her har vi fått positive tilbakemeldingar, men søknad vert ikkje realitetsbehandla før vi har fått innvilga tippemidlar til skitrekket. Dette er det søkt om. ANLEGG OG PROSJEKT Raudkleivvegen Nedre del av vegen er asfaltert i tråd med SILs avtale med grunneigarane. I 2013 må det leggast slitelag på grusvegen vidare, og dette bør prioriterast i alle fall opp til Åsen. Brøyting, strøing og vedlikehald er ei økonomisk utfordring. Vi bør sjå på ei løysing der kommunen kan ta drift av Raudkleivvegen inn i si vegdrift. Raudkleiv Skiskyttarskulen er i gang. Skiskyttararenaen vert ferdigstilt i Tilskotet på kr for skiskyttararenaen er enno ikkje er utbetalt prosjektrekneskap må gjerast opp og sendast kommunen innan Med støtte frå kommunen og Seljord Sparebank, er også lydanlegg på plass. Det er søkt om tippemidlar til skitrekk. Hoppbakke og anleggsarbeid for skiskyttararenaen vart utført i Stadionbygget er beisa, og det er blitt lagt inn hygienisk godt vatn frå ny brønn. Det gjenstår ferdigstilling av sjølve skyteanlegget med overbygg og stativ for blinker, maling av vindauge på stadionbygget, og jern- og manganfjerningsfilter på drikkevatnet. Dette må prioriterast i Vidare gjenstår skitrekk og lys i skileikebakken som utførast når tilskot føreligg. Ein del arbeid står att for å ferdigstille bakkane, bl.a. for tilpassing til skitrekket. Også til dette arbeidet er det innvilga tippemidlar. Den kommande økonomiske utfordringa, er tråkkemaskina. Denne er gammal og lever på nåde, takka vere dei som orkar å stå og skru på ho i fleire minusgrader. Det er no kome ei ny ordning der idrettslag kan søkje om statlege midlar til tråkkemaskin(inntil 1/3 av kjøpssummen.). Dette bør ein sjå nærare på så fort som mogleg. Eventyrøy Anlegget på Eventyrøy har vore eit stebarn i denne perioden. Hovudfotballbanen er i 2012 prøvd rehabilitert med lufting, planering og sandtilsats, utan at resultatet blei nemneverdig betre. Nye tiltak er naudsynt i Rehabilitering av treningsbanane er og naudsynt.

7 7 Det er i 2012 blitt fjerna gras og lagt på ny sand på løpebanen, men sanda er svært laus. Når snøen er borte, må det undersøkast om løpebana har sett seg og kan brukast att. Det blei i år gjort styrevedtak angåande kunstgrasbane: SIL kan ikkje sette i gang dette prosjektet før pågåande anlegg er ferdigstilte. Vi har også eit klubbhus med stort potensiale. Mellom anna er det eit heilt loft som kan byggast ut. Oppvarming og lysanlegg ute og inne må oppgraderast. Her er det opp til nytt styre å sjå nærare på dette. Granvin SIL nyttar Granvin til trim og ballaktivitetar. Særleg i vintersesongen er hallen viktig for handball og vintertrening for fotball, og på hausten for skigruppa før utesesongen tar til. Idrettslaget har laga plan for disponering av hallen og koordinering av bruken, og planen fungerer bra. Heimesider seljordidrettslag.no Arbeidet er igangsett, og Hans Inge Hagen har teke på seg oppdraget å utarbeide nye sider. Undergrupper og hovudstyre er utfordra på å kome med innspel til kva vi til slutt skal fylle sidene med av informasjon. Hans Inge tek seg av oppdatering av informasjon som er levande. Koordinering mellom undergruppene Det har i 2013 vore koordineringsvanskar mellom barneidrett og minste aldersgruppe for handball da treningstider vart samtidig. Dette må ein unngå til neste år. Det er generelt viktig at vi som bygdas største idrettslag tek vare på alle gruppene og ikkje gjer aktivitet vanskeleg for kvarandre, slik at vi opprettheld ei bredde i aktiviteten. Politiattestar Det er temmeleg strenge reglar til politiattestar for trenarar og frivillige i lag og frivillige organisasjonar. Alle må levere politiattest ved sesongstart. Her er det viktig å lage gode rutiner. SIL må ha både ein politiattestansvarleg og ein vara for denne. Det beste er vel at det er leiar og ein frå styret. Informasjon og brosjyre om dette finn ein på: Innspel frå grupper og andre Helge Reinholt frå Treungen har kome med innspel om å halde motbakkeløp i Seljord. Skigruppa ønsker å arrangere rulleskirenn i tilknyting til Vårmarknaden til Dyrskun. Det er også kome forslag om å arrangere ein byttedag for utstyr på Granvin.

8 8 AKTIVITETAR Det vert synt til eigne årsmeldingar frå undergruppene. Desse er vedlagt.

9 9 SAKER VI HAR ARBEIDD MED Asfaltering av nedre del vegen til Raudkleiv Ferdigstilling av hoppbakke og skiskyttaranlegg Ferdigstilling av skianlegg Skiskyttarskulen Reint vatn i Raudkleiv Ansvar brønn Nils Liane, Glosimot Mogeleg dagleg leiar i SIL, utvida med strategitankar Betra lånebetingelsar for SIL inkl. kommunal garanti Nye sponsorkontrakter Søknad om tippemidlar og om kommunal støtte til skitauanlegg Rehabilitering av løpebane og fotballbane Eventyrøy (ikkje sluttført), samt nye fotballmål. Politiattestar SAKER SOM TRENG OPPFØLGING Revisor for SIL Fleire sponsoravtalar Dagleg leiar, strategiplan kva skal SIL vere? Idrettslag eller anleggseigar. Kommunalt vedlikehald av veg til Raudkleiv Revidering og tinglysing av leigeavtale med grunneigarar i Raudkleiv (kontaktperson for SIL Jon Aarbakk). Eventyrøy oppgradering av fotballbanar, løpebane og klubbhuset Kommunedelplan ikkje ferdigstilt. Nytt styre må følgje opp dette. Motbakkeløp Leiarproblematikken i gruppene (både ski- og fotballgruppa manglar leiar) Politiattestar for nye trenarar og frivillige Slitelag av grus på Raudkleivvegen Jern- og manganfjerning for drikkevatn Raudkleiv Idrettsrådet ny representant?

10 1 ORGANISASJON Seljord idrettslag har i 2012 hatt fylgjande hovudstyre: Leiar: Elisabeth Hagen Nestleiar: Svein Forberg Liane Skrivar: Iselin Stundal Kasserar: Adle Helen Tveiten Øya Hovudstyret takkar medlemmer, trenarar og oppmenn for ein viktig og flott innsats i I tillegg takkar vi lokalt næringsliv for velvillig og viktig støtte til laget. Seljord, april 2013 Elisabeth Hagen leiar

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Styret 2014 - Einar Hoel Anders Rem Trond Håvoll Karianne Vestre Døving Kristin Sandnes Ellisiv Valdal Jarvik Magne Eivind Glomnes Kristi Linge Stakkestad Kjersti Magnussen

Detaljer

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer.

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer. 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I HØYDALSMO IDROTTSLAG 2012. Styrets samansetning: Leiar : Sverre Bakke Nestleiar : Rune Djuve Kasserar :Gunn Wennersteen Styremedlem : Ågot Jordstøyl Leiar fotball : Olav Aalandslid

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009 Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009 Vedteke på årsmøtet i Osterøy Idrottslag 8. mars 2010 OIL sin hovudsponsor: Sparebanken Vest Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Hovudstyret... 3 Gruppestyra i 2009....

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 26.03.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement og plass til alle! Vedtatt på årsmøtet 05.05. 2013 Endringar årsmøte 09.05.2014 Endringar årsmøte 29.04.2015 Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag Versjon 1.0. Vedteken styremøte 090415 1 INNHALDSLISTE Side 3 Side 5 Side 8 Side 12 Side 15 Side 18 Side 20 Side 21 Kap 1. Kort om Lærdal Idrettslag - Grunnlagsopplysningar

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 SAND IF, Hovedlaget

ÅRSMELDING 2009 SAND IF, Hovedlaget ÅRSMELDING 2009 SAND IF, Hovedlaget STYRETS SAMMENSETNING: Leder: Nestleder/sekretær: Kasserer: Styremedlem fotball: Styremedlem skøyter: Styremedlem ski: Styremedlem IPU: Styremedlemanlegg: Styremedlem:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS. Oppdrag for Kontrollutvalet

FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS. Oppdrag for Kontrollutvalet Forvaltningsrevisjonsrapport PROSJEKTBESKRIV ELSE FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS 2. RAPPORT Oppdrag for Kontrollutvalet IHR-rapport nr F-3/2010 Voss kommune Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Prosjekt nr 1546 - Revisjon 1,00 - Dato: 4.mai 2010 Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Høyringsrapport Rapporten omhandlar: Framtidig drifts- og organisasjonsform for kultur og idrettsanlegg

Detaljer

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Bente Bjelland Fitjar Kommune [Velg dato] INNHALD (lista vert meir utfyllande med underpunkt etter høyring) FØREORD SAMANDRAG INNLEIING BAKGRUNN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tid: 10.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011.

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011. Stord kommune Notat Dato: 07.11.2011 Ref: 2011/1945-15756/2011 / 150 Til: Formannskapet ALTERNATIVT BUDSJETT, UTEN EIGEDOMSSKATT 1. Innleiing, bakgrunn Rådmannen la fram sitt framlegg til budsjett og økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Ulshav AS. Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift?

Ulshav AS. Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift? Ulshav AS Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift? 1 Innhald Bakgrunn... 3 Formål med rapporten... 3 Grunnlag og bakgrunn for utvikling... 3 Utbygging/ ombygging... 5 Delkonklusjon:... 5 Sentrumsavdeling...

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer