Uttalelser vedtatt på årsmøtet 2013 i Melhus Arbeiderparti Samfunnshuset, Korsvegen onsdag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uttalelser vedtatt på årsmøtet 2013 i Melhus Arbeiderparti Samfunnshuset, Korsvegen onsdag 13.02.2013"

Transkript

1 Uttalelser vedtatt på årsmøtet 2013 i Melhus Arbeiderparti Samfunnshuset, Korsvegen onsdag Nei til e-valg Melhus Arbeiderparti frykter at e-valg vil redusere sikkerheten mot valgfusk og hemmeligvalg-prinsippet i Norge. Vi mener også at valgdagen bør vedlikeholdes i sin helhet i Norge og at stemming i valglokalet skal være normen, med mulighet for forhåndsstemming. Melhus Arbeiderparti ønsker derfor at det ikke innføres e-valg i Norge. Sats på toget I år 2000 ble det kjøpt 55,4 millioner togbilletter hos NSB et rekordår for togtrafikken. Allikevel har antall passasjerer som tar tog i Norge, gått nedover siden med unntak av et lite oppsving i Spørsmålet er om denne nedgangen har noe med etterspørsel å gjøre, eller om det er tilbudet som svikter. En mulig grunn til nedgangen etter 2000 er en mangelfull satsning på jernbanen. Selv om det bevilges relativt mye til togtrafikk over statsbudsjettet, er utviklingen for treg. Toget er sentralt for å få en økning i kollektivtrafikken både som avlastning for veier og busser, og som den mest miljøvennlige formen for transport. Ifølge SSB står vi nå overfor en ny oppgang i togtrafikken, og for å fortsette oppgangen, må vi øke satsningen på toget slik at vi unngår en ny nedgang. Vi må smi mens jernet er varmt. Melhus Arbeiderparti mener jernbanestrekningen nordover fra Trondheim til Steinkjer og Meråkerbanen må elektrifiseres og komme inn på NTP På sikt må Nordlandsbanen og Rørosbanen elektrifiseres. Kollektivtilbudet i Melhus ble betydelig forsterket for noen år siden. Prisen ble kraftig redusert, og frekvensen økte. Med flere innbyggere i årene fremover vil det bli behov for et enda mer forsterket tilbud. Bussen har dessverre sin begrensning og kan ikke ta all veksten. NSBs satsing på tog på sørsiden av Trondheim har ikke vært i nærheten av AtB og fylkeskommunens satsing på buss. Melhus Arbeiderparti mener at NSB må forsterke tilbudet med tog sør for byen slik at mulighetene for å komme seg nordover blir enda bedre. Skal vi ha et kollektivtilbud som tar unna veksten i befolkningen, må vi satse mer på tog. Vi ønsker også at fylkeskommunen i større grad kan bestemme hvor toget skal gå, når det skal gå, og hvor mye det skal koste. Trønderbanens pendel Steinkjer Lerkendal utvides til avganger Steinkjer Melhus, Steinkjer - Støren. Vi ønsker også å stoppe nedleggelsen av lokale togstasjoner som Ler og Kvål stasjon. Det regionale toget er viktig å beholde for å opprette kollektivknutepunkt med pendlerparkering. Melhus Arbeiderparti vil: Øke satsningen på togtrafikk generelt og frekvensen på tog sør for Trondheim spesielt Forlenge Trønderbanen til Støren Gi fylkeskommunen mer innflytelse over togtrafikken Hindre nedleggelse av regionale tog og lokale stasjoner som Ler og Kvål

2 Elektrifisere jerbanestrekningen fra Trondheim til Steinkjer og Meråkerbanen På sikt elektrifisere Nordlands- og Rørosbanen. Stopp rovfisket på Afrikakysten Fiskebåter fra Europa har i løpet av de siste årene drevet et storstilt rovfiske rundt Afrikakysten, der de fisker opp ressurser og presser ut lokale fiskere. Det har vært flere tilfeller av sikkerhetsstyrker om bord på europeiske båter som har åpnet ild mot lokale fiskere og drept flere uten rettsforfølgelse. Dette skaper piratvirksomhet, og det hindrer bærekraft og utvikling i noen av verdens aller fattigste land som slik blir frastjålet sine viktigste matressurser. Mange av de aktuelle statene har ikke et fungerende rettsvesen eller fungerende myndigheter slik som Somalia og Vest-Sahara, og har derfor ikke kapasitet til å straffeforfølge denne typen kriminalitet. Melhus Arbeiderparti vil derfor at Norge skal jobbe for å få på plass et bedre regelverk der det er lettere å oppdage juks via omregistrering av båter, og der fiskerne blir straffeforfulgt internasjonalt. Melhus Arbeiderparti ønsker også at Norge skal samarbeide og koordinere med EU og andre aktuelle aktører om å få på plass et slikt regelverk. Melhus Arbeiderparti ønsker å: øke innsatsen mot rovfiske, spesielt rundt Afrikakysten. få på plass et bedre regelverk som gjør det vanskeligere for rovfiskerne å unngå rettsforfølgelse. Dette må skje i samarbeid med EU og andre aktuelle stater/organisasjoner. Rettsforfølge kriminalitet i internasjonalt farvann i internasjonale domstoler.

3 Behandling av barn i asylsøkersaker Det vises til Høyesteretts dom med avslag på søknad om opphold på humanitært grunnlag for en bosnisk familie. Familien har en datter, som har bodd lenge i Norge uten lovlig opphold. Paret kom til Norge i februar 2003 uten gyldige reisedokumenter og søkte samme dag om asyl. I september samme år fikk de datteren Verona. Dommen får følger for ca. 450 innvandrerbarn i Norge som er her uten lovlig opphold, og mange av disse har bodd her hele livet. Melhus Arbeiderparti mener en slik behandling av barn ikke samsvarer med grunnleggende humanitære prinsipper som vårt sosialdemokrati bygger på. Som styrende parti må Arbeiderpartiet sørge for at vedtak i denne og samsvarende saker blir slik at hensynet til barnas beste tillegges hovedvekt. Barna må ikke lide for at vi som samfunn ikke i tilstrekkelig grad makter å håndtere vår asylpolitikk gjennom en akseptabel behandlingstid på søknadene. En sterk offentlig sektor Helstatlige virksomheter skal først og fremst være gode tjenesteytere til Norges befolkning og må derfor driftes med offentlig tilført økonomi over statsbudsjettet. Helstatlige virksomheter må tilføres reell økonomi til å ivareta alle oppgaver innen et hvert tjenesteområde, med egne ansatte for å drifte alle funksjoner fra topp (direktør) til bunn (kjøkken/renhold). Alle arbeidstakere som yter tjenester innen statlige virksomheter, må ha rett til medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK). Bakgrunn: Det norske samfunnet trenger en sterk offentlig sektor. Viktige samfunnsoppgaver skal løses i offentlig regi. Offentlige midler skal brukes på innbyggerne og skal ikke bli til fortjeneste i private virksomheter. Offentlig sektor må styres i tråd med de folkevalgtes vedtak og på en slik måte at arbeidstakerne får reell medbestemmelse over egen arbeidssituasjon. Arbeiderpartiet oppfordres til konstruktivt samarbeid med fagbevegelsen for å sikre innflytelse over utviklingen. I dette samarbeidet må fagbevegelsen gis anledning til være pådriver og premissleverandør innenfor spørsmål om sysselsetting, fordelingspolitikk og utvikling av velferdsstaten. Forvaltningen skal gjennomføre de politiske myndigheters beslutninger, og samarbeidet mellom partene må utvikles slik at dette kan bidra til brukervennlig tjenesteyting med et godt arbeidsmiljø, god og ansvarlig ledelse, bedre resultatoppnåelse og et godt forhold til innbyggerne. En fortsatt sterk velferdsstat er avhengig av at markedskreftene tøyles, og at høyresidens ønsker om å markedsbasere mest mulig av det offentlige tjenestetilbudet slås tilbake.

4 Lovfesting av bemanningsnorm i barnehager Utdanningsforbundet ønsker å lovfeste en bemanningsnorm, samt en bedre pedagognorm i barnehagen. Øie-utvalget (NOU 2012: Til barnas beste), foreldre, ansatte og de fleste barnehage-eiere støtter en slik lovfesting. En bedre pedagognorm, slik det framkommer i Øieutvalgets innstilling, betyr én barnehagelærer per seks barn under 3 år, og én barnehagelærer per 12 barn over 3 år. Det stilles etter hvert høyere krav til utdanning for å kunne jobbe i barnehagen, og dette er selvsagt viktig, men antall voksne i barnehagen er også indikasjon på hvordan kvaliteten på tilbudet er. Arbeidet i barnehagen skal være preget av ivaretakelse av barns rett til medvirkning, slik at barnehagens innhold gir grunnlag for meningsfull, inspirerende samhandling og læring for alle barn. Kvalitet og innhold må også forstås i forhold til barnehagens formål og samfunnsmandat. Og ikke minst trenger barna et fang å kunne sitte på når de trenger trøst og omsorg. Med dagens bemanning er det vanskelig å kunne ivareta hvert enkelt barns behov til enhver tid. Også i forhold til tidlig innsats, som for øvrig forebygger atferdsvansker, er det avgjørende at det er nok voksne som jobber i barnehagen. En undersøkelse fra Danmark viser en tydelig sammenheng mellom kvaliteten på barnehagen og barnas karakternivå ti år senere. De danske forskerne identifiserte fem kvalitetsindikatorer for barnehagene: antall pedagoger og assistenter per barn, andelen mannlige pedagoger og assistenter, andelen utdannede pedagoger, andelen pedagoger og assistenter med minoritetsbakgrunn, og graden av stabilitet/utskiftning av de ansatte. Disse kriteriene ble sammenlignet med data om barnas karakterer i skriftlig dansk ved avgangseksamen fra grunnskolen i Spesielt for guttene i undersøkelsen hadde flere utdannede pedagoger en gunstig effekt på karakternivået. Utkastet til ny barnehagelov fra Øie-utvalget sikrer både en god grunnbemanning og en bedre pedagogisk bemanning i barnehagene. Melhus Arbeiderparti støtter forslaget om en lovfesting av bemanningsnorm i barnehagene. Det er på tide at en nå sikrer at foreldre og barn får det tilbudet de forventer, og ikke minst fortjener i barnehagen. Lovfestingen må følges opp med statlige bevilgninger.

5 Utvikling av Melhus Melhus kommune får stadig flere innbyggere. Trondheimsregionen vil vokse med mange tusen nye innbyggere i de kommende årene, og Melhus må forberede seg på denne veksten. Gjennom det interkommunale arealplanarbeidet har regionen jobbet seg frem til områder hvor bolig- og næringsutbygging skal legges. Presset på Melhus sentrum er stort. Melhus Arbeiderparti mener vi må ta hele kommunen i bruk. Planarbeidet med ny E6 har gjort det mulig å legge til rette for nye arealer i kommunen til boligutbygging og næringsvirksomhet. Melhus Arbeiderparti mener at Melhus kommune må sette i gang et nytt arbeid som legger til rette for flere boligfelt i kommunen, og at det settes i gang en mulighetsstudie for tettstedene i kommunen. Vedtak: Enstemmig vedtatt Fortsatt offentlig og lokalt eierskap av Trønderenergi AS Selskapet Trønderenergi AS eies av 24 kommuner i Sør-Trøndelag og Nordmøre Energiverk AS. Melhus Arbeiderparti mener det er viktig at vi også for framtida bevarer Trønderenergi AS i heleid offentlig eie, og med en sterk lokal forankring. Med fallende kraftpris og større behov for investeringer kan det gå mot mindre utbytte til eierne i åra framover. Dette kan igjen føre til at enkelte eierkommuner vil finne det nødvendig å selge seg ned, for i stedet å plassere midler der de gir bedre avkastning. Melhus Arbeiderparti mener alle eierkommuner har et ansvar også for å opprettholde det offentlige eierskapet. Som største eier i selskapet må Melhus kommune ha et langsiktig perspektiv på eierskapet, men også kommuner med mindre eierandeler må - så langt det er mulig - forsøke å beholde eierskapet. Nedsalg kan på kort sikt gi en meravkastning ved alternativ plassering, men både samfunnsansvaret og langsiktige økonomiske betraktninger tilsier at de lokale offentlige eierne bør beholde sine aksjer i selskapet. Utbyttepolitikken har stor betydning for å bevare det lokale offentlige eierskapet. Trønderenergi AS må sørge for at eierne får utbetalt et utbytte som står i et rimelig forhold til avkastningen på alternativ plassering. I praksis er det styret i selskapet som fastsetter hvor høyt utbyttet skal være. Styret må derfor påse at selskapets drift og investeringer gir et tilstrekkelig årlig overskudd til at det er bedriftsøkonomisk forsvarlig å betale ut et utbytte som gjør det mindre interessant for eierkommunene å selge seg ned. Styret i Trønderenergi AS og de enkelte eierkommunene må være seg sitt ansvar bevisst og sørge for at det blir lagt til rette for et fortsatt offentlig og lokalt eierskap.

6 Norges varige forhold til EU reguleres gjennom EØS-avtalen Siden 1992 har Norge hatt tilnærmet full adgang til det store EU-markedet gjennom EØSavtalen. For Norge som nasjon har dette gitt store fordeler, både for næringslivet og for folk flest. Det er derfor viktig å verne om EØS som Norges varige tilknytning til EU. Det har i de senere år kommet enkelte direktiv som det har vært sterk og berettiget motstand mot. Vi har imidlertid full anledning til å reservere oss om vi mener det er viktig. Når enkelte tar til orde for å melde Norge ut av EØS på grunn av disse direktivene, har de ikke sett hvilke alvorlige konsekvenser dette kan få for oss som nasjon. Her er helheten mye viktigere enn detaljene. Arbeiderpartiets landsmøte bør sette alle krefter inn på å beholde og videreutvikle EØSavtalen. For å greie det, er det nødvendig med ytterligere grep. I programmet for inneværende periode har Arbeiderpartiet slått fast at Norge skal søke fullt medlemskap i EU, under forutsetning av et stabilt flertall i folket. Ingenting tyder på at det i overskuelig framtid vil bli et "stabilt flertall i folket". Dersom et slikt usannsynlig scenario vil inntreffe, har vi hatt så gjennomgripende endringer at det har oppstått en politisk unntakstilstand. Melhus Arbeiderparti mener at landsmøtet i Arbeiderpartiet bør ta konsekvensen av den reelle politiske situasjon og ta ut punktet om at partiet ønsker å søke EU-medlemskap. Partiet trenger ikke dermed si nei til å søke om norsk EU-medlemskap. Det holder med å unnlate å si ja.

7 E6 sør for Trondheim må inn i NTP Melhus Arbeiderparti mener alt taler for at gjennomføring av en sammenhengende utbygging av E6 sør Oppland/Hedmark grense Jaktøyen må komme med i Nasjonal transportplan Strekningen er av de mest ulykkesbelastede i landet og har en beregnet ulykkeskostnad som er tre ganger høyere enn gjennomsnittet for landets riks- og fylkesveger. For Melhus Arbeiderparti er trafikksikkerhet viktigst, men det er også nødvendig å sikre en god framkommelighet for nærings- og persontrafikken i åra framover. Melhus Arbeiderparti krever at Staten tar en større del av det økonomiske ansvaret, blant annet ved å kompensere for dyrere trasevalg som en følge av bevaring av dyrka mark. Det maksimale nivået på bompenger er for høyt. I den sammenheng vil Melhus Arbeiderparti peke på at det i finansieringsopplegget er lagt til grunn en kunstig høy lånerente (6,5 %). Det må her legges inn en mer realistisk verdi, og besparelsen som følger av dette, må i sin helhet gå til å redusere egenfinansieringsandelen. Melhus Arbeiderparti mener det i utgangspunktet må være slik at alle skal kunne komme til eget kommunesenter uten å betale bompenger. Det må derfor vurderes tekniske løsninger som gjør dette mulig. I det minste må det innføres ordninger som gir en betydelig reduksjon i betaling av bompenger i forbindelse med nødvendig ærender til kommunesenteret. Planprosessen i den strekningen som går gjennom Melhus kommune, har skjedd i et tett samspill mellom planutvalget, innbyggere, næringsliv og regionale myndigheter. Selv om dette er en strekning med svært store interessekonflikter, har det gått bare ca. ett år fra ferdig konsekvensutredning og til en innsigelsesfri trasé. Dette må følges opp med de nødvendige bevilgninger gjennom NTP, slik at strekningen blir et nasjonalt eksempel på at det er mulig å bygge gode veger raskt og effektivt.

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING (forslag ivaretatt: 06, 08, 12 og 32)

SKOLE OG UTDANNING (forslag ivaretatt: 06, 08, 12 og 32) SKOLE OG UTDANNING (forslag ivaretatt: 06, 08, 12 og 32) En god skole for alle er bærebjelken i et godt samfunn. I fellesskolen møtes barn fra alle samfunnslag og bakgrunner hverandre og lærer i felleskap.

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 1) Ny vekst og utvikling for Oppland Oppland er et fylke med store variasjoner og store avstander. Næringslivet består av sterke industriklynger,

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Bygger private verdier med offentlige midle

Bygger private verdier med offentlige midle Bygger private verdier med offentlige midle Utdanning > nr 19 / 24.10.2008 tema. Private barnehageaktører bygger opp store verdier med finansiering fra det offentlige, og enkelte eiere tar ut utbytte i

Detaljer

Energipolitisk tale ved landstariffkonferansen for energi

Energipolitisk tale ved landstariffkonferansen for energi Energipolitisk tale ved landstariffkonferansen for energi Trondheim 28.11.2011 Landstariffkonferansene har blitt en arena som ikke bare drøfter tariffstrategi og tariffkrav, men også politikk. Jeg er i

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

LM-8. Politiske fråsegner. Det er kome inn 48 framlegg til politiske fråsegner innan fristen.

LM-8. Politiske fråsegner. Det er kome inn 48 framlegg til politiske fråsegner innan fristen. Politiske fråsegner Det er kome inn framlegg til politiske fråsegner innan fristen. Nr. Tittel Nr. 1 Stopp frafallet i videregående opplæring Nr. Mer hast inn i klimatiltakene Nr. Venstre krever økt satsing

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012 2013) Melding til Stortinget Forord En god barndom varer hele livet. Vi formes mest som mennesker når vi er yngst. Å bidra til at alle barn får en god start i livet er det viktigste

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

1. Proposisjonens hovedinnhold

1. Proposisjonens hovedinnhold Innst. X L (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Prop. 48 L (2014 2015) Til Stortinget

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti HØP 2013-2016 AHS/CB Stavanger Arbeiderparti 21.11.2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Budsjett 2013 Fellesskap gir nye muligheter! Handlings- og økonomiplan 2013 2016 Forsidebilde tatt fra Rådhuset

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Trondheim Venstres program 2011-2015. En kjærlighetserklæring til Trondheim

Trondheim Venstres program 2011-2015. En kjærlighetserklæring til Trondheim Trondheim Venstres program 2011-2015 En kjærlighetserklæring til Trondheim 1 En kjærlighetserklæring til Trondheim Folk først: Det sosialliberale partiet Venstre 3 Miljø- og jernbanepartiet Venstre 3 En

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

VESTFOLD ARBEIDERPARTI

VESTFOLD ARBEIDERPARTI VESTFOLD ARBEIDERPARTI Uttalelser vedtatt på årsmøtet 2012 Arbeid... 3 1. Franchisedrift må reguleres i lovverk!... 3 2. Felles ansvar for et anstendig arbeidsliv... 3 3. Ungdomsgarantien... 5 4. Anbudspraksis...

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.12.2014 kl. 17.00 STED: MØTEROM, DOKKA BARNESKOLE Gruppemøte: Gruppemøte: AP: onsdag 10.12.14 kl. 15.30 SV: onsdag 10.12.14 kl. 16.00 SP og

Detaljer

Den grenseløse regionen

Den grenseløse regionen Den grenseløse regionen Fritt kommunalt tjenestevalg INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. BAKGRUNN...4 2. GRENSELØST TJENESTETILBUD...4 2.1. FORUTSETNINGER FOR ET GRENSELØST TJENESTETILBUD...5 3. KRITERIER

Detaljer