Nedre Eiker kommune. Grunnlagsdokument II. for perioden Mjøndalen 31. oktober Side117

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nedre Eiker kommune. Grunnlagsdokument II. for perioden 2014-2017. Mjøndalen 31. oktober 2013. Side117"

Transkript

1 Nedre Eiker kommune Grunnlagsdokument II for perioden Mjøndalen 31. oktober 2013 Side117

2 Grunnlagsdokument II for perioden Innhold 1 INNLEDNING 3 2 GRUNNLEGGENDE RAMMEBETINGELSER 4 GRUNNLAGSDOKUMENT II 4 STATSBUDSJETTET 4 LØNNSVEKST 5 MOMSKOMPENSASJON 5 RENTER OG AVDRAG 6 UTVIKLING I LANGSIKTIG GJELD FOR NETTO DRIFTSRESULTAT 6 HOVEDMÅL ØKONOMIPLANPERIODEN DRIFTSBUDSJETT TABELL 1 HOVEDOVERSIKT DRIFT FOR RAMMEOMRÅDENE 10 SENTRALADMINISTRASJON 10 OPPVEKST 13 KULTUR OG FRITID 17 HELSE OG OMSORG 20 SOSIALE TJENESTER OG TILTAK 25 TEKNISKE TJENESTER 28 VANN OG AVLØP 33 NEDRE EIKER KIRKELIGE FELLESRÅD INNSTILLING 36 RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG FOR KIRKEN 39 INVESTERINGER 40 TABELL 2 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGER VEDLEGG 47 UTVALGTE NØKKELTALL KOSTRA 47 2 Side118

3 1 Innledning Rådmannnen legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden Budsjettet er saldert og tar utgangspunkt i vedtatte budsjettrammer for 2013 med nødvendige justeringer. Dokumentet viser også forslag til investeringer i perioden Årsbudsjettet og økonomiplanen tar i tillegg utgangspunkt i det statsbudsjettet som ble lagt fram av den rød/grønne regjeringen. Det må forventes noe endringer ved forslag og endelig vedtak av den nye regjeringen. Eventuelle endringer vil måtte justere budsjettet i første tertialrapport. Det framlagte forslaget p.t. til statsbudsjett gir en økning i frie inntekter på 65,4 millioner kroner i forhold til vedtatt budsjett Av dette vil lønnsveksten alene utgjøre ca. 32 millioner kroner. Den totale prosentvise økningen i frie inntekter er beregnet til 5,3 %. Rådmannen har lagt opp til en profil i budsjettet som styrker helse og omsorgstjenesten betydelig. Dette har sammenheng med det reelle utgiftsnivået slik vi ser det i I tillegg er det tatt inn i budsjettet de føringer som statsbudsjettet har lagt til grunn. På tross av en kronemessig styrking av driftsbudsjettene har rådmannen likevel funnet det nødvendig å foreslå noen kostnadsreduksjoner og disse er nærmere omtalt under de spesifikke rammeområdene. har fortsatt en svært stram økonomi og det vil kontinuerlig være nødvendig med effektiviseringer og kostnadskutt der vi ser at dette er mulig og hvor det i minst grad påvirker kvaliteten på tjenestene. Forslaget til investeringer i perioden er ekspansivt og baserer seg på vedtatte politiske vedtak. Skoleutbyggingen ved Solberg skole samt nytt sykehjem vil være de økonomisk tyngste prosjektene. Med en betydelig økning i gjeldsgrad samt en betydelig økning i drift innenfor sykehjemssektoren vil dagens økonomiske rammebetingelser ikke være bærekraftig. Det vil være derfor være nødvendig å vurdere alle muligheter for framtidige kostnadskutt og økte inntekter. Den konsensus mellom politisk og administrativt nivå det er når det gjelder viktigheten av stram økonomisk styring gir et godt arbeidsgrunnlag for å møte de utfordringer en vekstkommune står overfor. Det er ikke slik at det er mangel på etterspørsel etter kommunale tjenester, det er tvert i mot. Dette gir ikke bare økonomiske utfordringer, men også arbeidsmessige utfordringer. Det er derfor godt å se den innsatsen medarbeidere legger ned til beste for innbyggere og. Årsbudsjettet for 2014 gir en brutto utgiftsramme på 1,3 milliarder kroner, det er en utgift på ca. 3,6 millioner kroner pr. dag. Målt i tjenester er dette et betydelig omfang. Investeringene i 2014 beløper seg til ca. 194 millioner kroner hvor det er Solberg skole samt starten på nytt sykehjem som gir de største utslagene. Mjøndalen 31. oktober 2013 Bengt Nystrøm Rådmann 3 Side119

4 2 Grunnleggende rammebetingelser Grunnlagsdokument II Kommunestyret vedtok budsjett 2013 og økonomiplan i møte 12. desember Grunnlagsdokument II bygger på vedtatt budsjett 2013 og økonomiplan Rådmannen legger fram en økonomisk hovedoversikt som tar utgangspunkt i vedtatte rammer for 2013 i møte 12. desember Disse rammene er videre justert for forventet lønnsglidning 2013 og lønnsvekst 2014, for endring i skatt og rammetilskudd ihht. statsbudsjettet, for endring i moms- og rentekompensasjon, for utbytte og rente- og avdragsutgifter på kommunens lån. Statsbudsjettet Statsbudsjettet for 2014 ble lagt frem av regjeringen Stoltenberg II mandag 14. oktober. Imidlertid vil det komme ny regjering. Den nye regjeringen legger frem forslag til endringer i Prop. 1 trolig fredag 8. november. Ifølge Stortingets forretningsorden skal finanskomiteen avgi innstilling om budsjettrammene for 2014 inkludert fordeling på utgiftsområdene innen 20. november. Stortinget treffer vedtak om dette i finansdebatten som avholdes tirsdag 26. november. Fagkomiteens budsjettinnstillinger behandles senest 15. desember. Kostnadsnøkler Kostnadsnøklene er basis for tildeling av utgiftsutjevningen (del av rammetilskuddet) mellom kommunene. Endringen fra 2010 til 2011 slo positivt ut for Nedre Eiker som har en relativt ung befolkning. Det er varslet revisjon av kostnadsnøklene først i forbindelse med kommuneproposisjonen for Skatteøren Kommunalt skatteøre for personlige skatteytere settes ned med 0,2 prosentpoeng til 11,4%. Skatt og rammetilskudd Positivt for Nedre Eiker er at kompensasjonsgraden for kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet ble trappet opp til 60 % for noen år siden. For inntekter under 90 % av landsgjennomsnittet er kompensasjonsgraden 35 % slik den har vært de senere årene. Nedre Eiker har pr. september 2013 en skatteinngang på 85,1 % av landsgjennomsnittet. Frie inntekter pr. innbygger Kilde: ssb.no/kostra Skatteinntekter i % av landssnittet Kilde: Finansdepartementet Nedre Eiker Nedre Eiker 84,2 83,4 Lier Lier 109,3 110,2 Drammen Drammen 97,8 99,0 Øvre Eiker Øvre Eiker 88,7 87,0 Kongsberg Kongsberg 112,0 112,7 Asker Asker 147,4 152,2 Tabellen over viser sum skatt og rammetilskudd (frie inntekter) for utvalgte omkringliggende kommuner. I 2007 hadde Nedre Eiker 91,8 % av Liers inntekter, mens i 2012 hadde Nedre Eiker 97,3 % av Liers frie inntekter. Dette er dels resultatet av omlegging av kostnadsnøklene for utgiftsbehov og dels omlegging til lavere skatteandel. I statsbudsjettet er Liers frie inntekter anslått til 1.209,7 millioner kroner for innbyggere, mens Nedre Eikers frie inntekter er anslått til millioner kroner for innbyggere. Det betyr en anslått mindreinntekt for Nedre Eiker på kroner pr. innbygger eller totalt ca. 37 millioner. 4 Side120

5 Skjønnsmidler For 2014 er skjønnsrammen for Buskerud 49,1 millioner kroner. Fylkesmannen i Buskerud fordelte i første tildeling av skjønnsmidler for 2014 ca. 25,3 millioner kroner til kommunene i Buskerud. Nedre Eiker ble tildelt 3,9 millioner kroner. Det er igjen ca. 17,8 millioner kroner til fordeling på høsten Nedre Eiker vil sende søknad på bakgrunn av kriteriene Fylkesmannen gir. Deflator Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren er anslått til 3,0 %. Lønnsveksten er anslått til 3,5 %. Lønn er vektet med ca. 66 % i kommunal deflator. Lønnsvekst I forslaget til budsjett 2014 er det en gjennomsnittlig økning i lønnskostnader på 3,6 % i forhold til budsjett En økning på 3,6 % gir rom for en gjennomsnittlig lønnsøkning på ca. 2 % fra 1. mai 2013 og ca. 6 % fra 1. mai På det nåværende tidspunkt er ikke lokalt oppgjør gjennomført. SSB Nøkkeltall konjunkturer , anslår årslønnsveksten til 3,8 % i Pensjonskostnader De budsjetterte satsene for pensjon er uendret i forhold til 2013 budsjett. De signaler som er kommet, tilsier ikke at dette er realistisk. Usikkerheten omkring pensjon knytter seg til både G-regulering (lønnsvekst), avkastning, levealder og regler for premieavvik og amortiseringstiden for premieavvik. Den nedre grense for medlemskap i pensjonsordningen i KS`tariffområde ble den 21. juni 2013 erklært ugyldig av Arbeidsretten. En konsekvens av dommen er at alle ansatte (unntatt sykepleiere) skal meldes inn i pensjonsordningen uten noen nedre grense for antall timer arbeidet. Endringene er foreløpig kostnadsberegnet til 2,5 millioner pr. år for oss. I tillegg er det varslet en økning i reguleringspremien til KLP fra 2,75 % i 2013 til 5 % i Årsaken til økningen er små overheng fra 2013 til 2014, noe som påvirker nivålønnsveksten og derved reguleringspremien. Momskompensasjon For budsjettåret 2014 skal all momskompensasjon fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. Tall i 1000 kroner (0 %) (20 %) (40 %) (60 %) (80 %) (100 %) Momskomp. invest inntektsført driftsregnskap inntektsført investeringsregnskap Momskompensasjon investering for årene er regnskapstall og er budsjettall. Prosentsats i parentes er den prosentandel som må minst overføres til investeringsregnskapet det enkelte år. Tabellen over viser at driftsregnskapet i 2005 ble tilført 17,6 millioner kroner fra inntekter fra momskompensasjon på investeringer. I 2014 vil denne driftsinntekten falle helt bort. Det vil si en mindreinntekt i driftsregnskapet på 17,6 (2005) 5,4 (2009) millioner kroner som må dekkes inn enten med mindreutgifter eller andre merinntekter. Momskompensasjon for nytt sykehjem er budsjettert separat se Tabell 2 Hovedoversikt investeringer side Side121

6 Renter og avdrag Norges Banks styringsrente er i dag 1,5 % og har vært det siden 14. mars i I Norges Banks pengepolitiske rapport 2/13 anslås det at styringsrenten vil holde seg lav fram til slutten av I SSBs økonomiske analyser nr. 3/13 anslås lånerenten til å bli 2,5 3 % i Ca. 55 % av kommunens låneportefølje er lån til fast rente, mens resten av låneporteføljen er på ren flytende rente eller rente knyttet mot NIBOR. Betingelsene på kommunens lån med flytende rente er nå 2,09 2,47 %. For 2014 er det budsjettert med 2,5 % rente for lånene med flytende rente og 2,7 % for nye lån. Avdragsutgiftene stiger med ca. 2 millioner kroner som følge av låneopptak i løpet av 2013, mens renteutgiften øker med 1,4 millioner som følge av høyere gjeld. Utvikling i langsiktig gjeld for kroner Formidlingslån Investerings-lån Nye invest. lån i året Avdrag Investerings-lån Sum lån Tallene for årene er regnskapstall. En gjeld på 1,5 milliarder kroner betyr en årlig renteutgift på 52,2 millioner kroner med en årlig rente på 3,5 %. Det er ikke realistisk å legge en så lav rente til grunn for lengre enn 2-3 år. I regnskap 2012 ble renter bokført med ca. 36 millioner kroner. Se forøvrig KOSTRA-tall (side 47) for Nedre Eiker og omkringliggende kommuner. Kommuneloven 50.7a regulerer minste tillatte avdrag, og budsjettet er basert på minimums avdrag. Tallene for Nye invest. lån i året er basert på investeringsbudsjett tabell 2. Fylkesmannens anbefalinger vedrørende kommunenes gjeld: Egenfinansieringsgraden har vært svært lav de siste årene. Vi ber kommunene om å gjøre det som er mulig for å øke denne. Det vil være et viktig bidrag for å styrke kommunens økonomiske stilling. Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunen må i økonomiplanen synliggjøre en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld. Netto driftsresultat Budsjettet i tabell 1 side 8 er saldert med et netto driftsresultat på 2,5 millioner kroner hvorav kroner forslås satt av til tap på fordringer og 1,9 millioner kroner til disposisjonsfond. På grunn av særegne regnskapsprinsipper anslår TBU 1 at kommunene over tid bør ha et netto driftsresultat på 3 % av brutto driftsinntekter. For Nedre Eiker vil det si at budsjettert 1 TBU Teknisk beregningsutvalg 6 Side122

7 netto driftsresultat bør ligge på ca millioner kroner. Med den økonomiske situasjon som Nedre Eiker befinner seg i anser ikke rådmannen dette målet for realistisk i Et fond ville ha vært en buffer for å holde et stabilt tjenestenivå når utgifter og inntekter svinger av utenforliggende årsaker, og som deflator ikke dekker opp for, for eksempel pensjonskostnader og lånerenter. Om kommunen budsjetterer med inndekning av akkumulert underskudd på samme måte, og siden fortsetter å sette av samme andel i budsjettet også etter at underskuddet er dekket inn, vil det opparbeides et bufferfond som kan brukes i dårlige år i stedet for å kutte i tjenestetilbudet eller pådra seg nye underskudd. Alle frie driftsfond ble nullstilt ved årsavslutning Ved regnskapsavslutning 2012 ble det satt av midler til disposisjonsfond. Disposisjonsfondet er nå på ca. 5,8 millioner kroner etter at Eiker Vekst ble innvilget 3 millioner kroner til bygging av nytt vaskeri. Hovedmål 2014 God økonomisk styring Økonomisk handlingsrom Motiverte, kompetente og friske medarbeidere Befolkningsvekst ihht. til planstrategi Område Delmål Måleindikator Ønsket resultat Resultat 2012 Økonomi Medarbeidere Innbyggere Økonomisk styring Økonomisk handlingsrom Avvik mellom justert budsjett og regnskap rammeområdene Netto driftsresultat i % av driftsinntekter Min. 1 % 5 % 1 Min. 2 % 1,9 % 2 Sykefravær Sykefraværsprosent Max. 7,8 % 9,1 % 2 Medarbeider tilfredshet Befolkningsvekst ihht. vedtatt planstrategi Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelsen 4,8 4,7 2 Befolkningsvekst 1,5 % 1,6 % 2 Kilde: 1 Regnskap 2012 Tabell 1 viser et merforbruk på 47,3 millioner kroner på rammeområdene, 2. Årsrapport 2012 Økonomiplanperioden De største utfordringene for Nedre Eiker å betjene den stadig økende gjelden å opprettholde et forsvarlig og kvalitativt godt nok tjenestetilbud betydelig økning i driftsutgifter innen Helse og omsorg pensjonskostnadene inkl. utgiftsføring av premieavvik Renter og avdrag blir en stadig større byrde, inndekning av dette må tas fra rammeområdene. I statens opplegg for kommuneøkonomien (frie inntekter) tas det ikke særskilt hensyn til økte pensjon, rente- og avdragskostnader. I investeringsbudsjettet er de stipulerte kostnadene til bygging av nytt sykehjem lagt inn. Målsettingen er at sykehjemmet skal stå driftsklart i Dette vil bety en økning i driftsutgiftene innenfor rammeområdet Helse og omsorg. Rådmannen har valgt å avvente med å legge økningen inn i driftsbudsjettet for 2017 inntil tallene kan kvalitetssikres bedre enn det er mulig å gjøre i dag. 7 Side123

8 3 Driftsbudsjett 2014 Tabell 1 Hovedoversikt drift for Tabell 1 Drift Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 SENTRALADM ØP 2015 ØP 2016 ØP OPPVEKST KULTUR HELSE OG OMSORG SOSIALE TJENESTER OG TILTAK TEKNISKE TJENESTER VANN OG AVLØP KIRKE KOMMUNESKOGEN HERMANSENTERET F-SKAPETS DISP.KTO Sum rammeområder Sum rammeområder Sum rammeområder Overskudd VA Korr. fond rammeområder SKATT RAMMETILSKUDD Sum frie inntekter MVA. KOMP. DRIFT MVA. KOMP INVEST* RENTEKOMP. SKOLE OG HELSEBYGG UTBYTTE GJELDSBREVKRAFT KIRKEN MVA STATSTILSK. FLYKTNINGER KALKULATORISKE AVSKRIV KALKULATORISKE RENTER SKATT GJELDSBREVKRAFT AVSKRIVNINGER Sum a. sentr. utg./inntekt Brutto driftsresultat Finansinntekter UTBYTTE EB NETT AS RENTEINNTEKTER RENTER ANSV. LÅN EB NETT AS MOTTATTE AVDRAG Sum finansinntekter Side124

9 Tabell 1 Drift Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Finansutgifter RENTEUTGIFTER AVDRAG LÅN UTLÅN Sum finansutgifter ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 Resultat finanstransaksjoner MOTPOST AVSKRIVNINGER Netto driftsresultat BRUK AV TIDL. ÅRS OVERSK. AVSETN BRUK AV DISPOSISJONSFOND BRUK AV BUNDNE FOND Sum bruk av avsetninger OVERF. TIL INVEST. REGNSKAPET* INNDEKNING UNDERSKUDD AVSETN. TIL DISP. FOND AVSETN. TIL BUNDNE FOND Sum avsetninger Regnskapsmessig mer(+)/mindre(-) forbruk *Budsjett for mva. komp. Investering var i saksfremlegget satt opp med netto inntekt. Dette er nå korrigert med brutto tall. 9 Side125

10 4 Rammeområdene Sentraladministrasjon Sentraladministrasjonen har et netto budsjett på 54,7 millioner kroner i En videreføring av driften i 2013 med justeringer vil gi en netto økning på 3,7 millioner kroner hvorav 1 million kroner er lønnsvekst. Det gir en netto utgiftsramme på 58,4 millioner kroner i Hovedmål Effektivisere utførelsen av tjenestene med fokus på bruk av elektroniske tjenester Bidra til læring og økt kompetanse blant de ansatte Tilgjengelighet og service med kort responstid med fokus på selvbetjeningsløsninger Profesjonalisering av innkjøpsfaget med fokus på rammeavtaler, ehandel og målrettet opplæring Mål for 2014 Ønsket resultat Det arbeides for høyt nærvær og trivsel på de enkelte arbeidsstedene i sentraladministrasjonen I medarbeiderundersøkelsen som gjennomføres høsten 2014 er Over 4,6 gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet over 4,6 av 6 Gjennomsnittlig sykefravær er under 5% for 2014 Lavere enn 5% PERSONAL SEKSJONEN Service og kvalitet Ønsket resultat Delmål: Det skal være høy tilgjengelighet på personalseksjonens tjenester Innkommende telefonsamtaler til innbyggerkontakten besvares innen 30 80% sekunder Alle eposter som kommer til sentralarkivet før kl. 15:00 besvares samme 100% dag Alle innkomne saker som er journalført i sak/arkivsystemet er behandlet 100% innen to uker Epost til fellespostkasser besvares innen 24 timer 100% Personalseksjonen skal bidra til økt læring og kompetanse blant alle Ønsket resultat kommunens ansatte Delmål: Personalseksjonen skal bidra til økt læring og kompetanse blant alle kommunens ansatte Ansatte gis nødvendig opplæring innenfor personalseksjonens ansvarsområde. Revisjon av personalpolitiske dokumenter 15 dokumenter er revidert Gjennomføre opplæringstiltak iht. plan 10 tiltak er gjennomført Kommunens internettsider rangeres blant de tre beste i fylket Ønsket resultat s internettsider rangeres blant de tre beste i fylket i Er blant de tre beste i fylket DIFI s undersøkelse Økt bruk av kommunens nettsider målt med Google Analytics Høyere enn 2013 ØKONOMISEKSJONEN Elektroniske fakturaer Ønsket resultat Delmål: Fakturaer sendes og mottas elektronisk Utgående fakturaer sendes elektronisk 70% andel Inngående fakturaer mottas elektronisk 50 % andel Økonomiseksjonen skal bidra til økt læring og kompetanse blant alle Ønsket resultat kommunens ansatte innen innkjøpsområdet Innkjøpsstrategi Er vedtatt og implementert Innkjøpsreglement Er vedtatt og implementert 10 Side126

11 Ønsket resultat Ansatte gis nødvendig og relevant opplæring innefor innkjøpsområdet Minst en ansatt pr virksomhet har fått tilført kompetanse Gjennomføre opplæringstiltak i elektronisk handel Alle som har tilgang til elektronisk handel har fått opplæring Minst 10 % av alle innkjøp foretas elektronisk 30 millioner kroner innkjøpt via ehandelsplatformen Budsjett 2014 Budsjettforslaget er redusert med valgkostnader på kroner og overformynderi med kroner. Overformynderiet ble overført til Fylkesmannen 1. juli I budsjettet er det ikke lagt inn noen midler for Det kan imidlertid bli nødvendig med noen midler til arkivering av dokumenter som kommunen er pålagt å oppbevare og eventuelt finne frem ved behov. Eiertilskuddet til D-IKT driftsdel er budsjettert med 12,3 millioner kroner som er kroner lavere enn Dette er i tråd med budsjett vedtatt av styret i D-IKT. Det er en rekke kostnader som blir igjen i Nedre Eiker. En vesentlig del av dette er kostnader som er uavhengig av tilknytning til D-IKT eller ikke. Dette er egen programvare, bl.a. Visma økonomisystem og ephorte sak- og arkivsystem som er de største. Disse kostnadene er budsjettert som i Kommunen ble tatt opp i programmet Saman om ein betre kommune med virkning fra For å gjennomføre et sykefraværsprosjekt fikk kommunen tilsagn om et tilskudd på kroner for inneværende år. Tilskuddet kan gis til og med 2015 forutsatt at det leveres prosjektplaner og regnskap. Hovedprosjektet avsluttes inneværende år. Det er søkt om å få videreføre prosjektet inn i 2014, men med fokus på lederutvikling. Tiltak som er innarbeidet i rådmannens forslag Lønnsvekst ) 1020 Advokatsamarbeid 435 Felles opplæringstiltak 200 Lærlinger 5 nye høsten Lærlinger tatt inn høsten 2013 (helårs inkl sos. kostnader) 910 Trossamfunn 200 Trykkerikostnader pga overgang til lesebrett -100 Utviklingsmidler -200 Rammeendring rådhuskantine til rammeområde Helse og omsorg -445 Rammeendring trossamfunn fra rammeområde Kultur og fritid Sum innarbeidet i tabell Netto utgiftsramme 2014 er 58,4 millioner kroner som er en økning på 3,7 millioner kroner i forhold til vedtatt budsjett Rammeendringer beløper seg til netto kroner slik at reel økning er på 3,1 millioner kroner. Kommentar Advokatsamarbeid Budsjettet er økt ihht styrevedtak i samarbeidet. Felles opplærings tiltak Det er innarbeidet kroner til felles opplæringstiltak. Lærlinger Iht. til kommunestyrevedtak skal vi tilby læreplass til 23 personer i Hver læreplass er kostnadsberegnet til ca kroner pr. år. Under budsjettbehandlingen i 2012 ble det avsatt 11 Side127

12 kroner (ekskl. sos. kostnader) som halvårseffekt for å ta inn nye lærlinger i Dersom vi skal nå det opprinnelige målet med 23 lærlinger i 2014 må det tilbys ytterligere 10 nye plasser. Det legges opp til at det etableres fem nye læreplasser i 2014 etter ordinær opplæringsmodell. I tillegg har vi inngått intensjonsavtale om ytterligere fem lærlinger som inngår i en ny forsøksordning hvor læretida kombineres med opplæring over en 4-års periode. Kostnaden for lærlingene som følger forsøksordningen kommer først i 2015 eller 2016, avhengig av endelig avtale med fylkeskommunen. Ordningen fører til at vi når målet om 23 læreplasser i Trossamfunn Budsjett 2013 er på 1,1 million kroner. I de senere år har utbetalingene økt med ca kroner i året. Utbetaling skjer i november og utgiften for 2013 er ukjent på det nåværende tidspunkt. Trykkeri Det er vedtatt at kommunestyret og hovedutvalgene skal få alle saksdokumentene på lesebrett. Dette vil føre til at trykkeriutgiftene kan reduseres noe. Det er likevel en usikkerhet knyttet til hvor stor reduksjon trykkeriet kan iverksette i Fremdeles må sakspapirer til andre utvalg trykkes og det er behov for en beredskapsløsning ved overgangen til elektroniske saksdokumenter. Det legges opp til en reduksjon på kroner til trykkeritjenester i Utviklingsmidler i virksomhetene I forbindelse med formannskapets behandling av sak om flyte oppå problematikk ble det i protokollen avtalt at det skulle settes av 1,2 millioner kroner til utviklingstiltak i virksomhetene fra og med budsjettåret I 2013 ble denne summen redusert til 1 million kroner. I budsjett for 2014 foreslår rådmannen at tiltaket reduseres med kroner til kroner. Det er uheldig at bevilgningene reduseres i strid med protokollens intensjon. På den andre siden ble det tatt forbehold om at tiltaket forutsetter budsjettbevilgning for å kunne videreføres. Nedtaket er kompensert ved avsette kroner i sentrale opplæringsmidler. Rammeendring rådhuskantine til rammeområde Helse og omsorg Ansvaret for kjøkken og kantiner er overført i sin helhet til Helse og omsorg. Rammeendring trossamfunn fra rammeområdet Kultur og fritid Oppgaven med utbetaling av tilskudd til trossamfunn er overført til politisk sekretariat. KOSTRA-tall Sentraladministrasjon Kommunegruppe 13 Alle kommuner utenom Oslo Brutto driftsutgifter til politisk styring pr innbygger i kroner Brutto driftsutgifter til kontroll og revisjon pr. innbygger i kr Brutto driftsutgifter til administrasjon pr. innbygger i kroner Kilde: ssb.no/kostra ( ) Se flere KOSTRA-tall side 47. Nedre Eiker bruker akkurat på gjennomsnittet av kommunegruppe 13 til politisk styring målt. innbygger. Dette er lavere enn landssnittet. Nedre Eiker bruker mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og under halvparten av landssnittet på kontroll og revisjon pr. innbygger. Nedre Eiker bruker mindre til administrasjon enn både gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og landet. Om Nedre Eiker hadde brukt like mye som landssnittet vil det betydd en økt utgift på ca 17 millioner kroner. 12 Side128

13 Oppvekst Rammeområdet Oppvekst fikk vedtatt et netto budsjett på 416,3 millioner kroner for 2013 i kommunestyret 12. desember En videreføring av driften i 2013 med justeringer vil gi en netto økning på 19,6 millioner kroner hvorav 10,9 millioner kroner er lønnsvekst. Det gir en utgiftsramme på 435,9 millioner kroner i Hovedmål Mål for 2014 Skolene gir elevene høy faglig kompetanse og ferdigheter for framtida Barnehagene etablerer offensive forebyggende tiltak for barn i risikosonen Etaten skal levere læringsresultater tilsvarende landssnitt eller bedre Etaten skal øke elevenes læringsutbytte i fagene gjennom økt motivasjon og mestring Utvikle elevenes ferdigheter på tvers av fag med blikk på framtida Delmål: Gjennomføre handlingsplanens første år i prosjektet Vurdering for læring Prosjektet har 5 hovedmålsettinger over en 3-års-periode: o Skolene i Nedre Eiker har en felles kultur for vurdering med målsetting å øke den enkelte elevs læringsutbytte o Skolene i Nedre Eiker gir opplæring som har god sammenheng mellom kompetansemål og læringsmål, med fokus på grunnleggende ferdigheter, metoder og vurdering o Elevene vet hva som er forventet av dem, får relevant faglige tilbakemeldinger, er involvert i vurdering av eget arbeid og utvikling, og setter seg læringsmål o Skolene i Nedre Eiker er lærende skoler med tydelig pedagogisk ledelse o Foresatte opplever god innsikt i elevenes læring, og er engasjert og delaktig i elevenes læringsutvikling Etaten skal gjennomføre kompetanseheving for lærere og skoleledere i vurdering Etaten skal øke elevenes digitale kompetanse og lærernes bruk av IKT Etaten videreutvikler, koordinerer og kvalitetssikrer rutiner for tidlig innsats Andel assistenter med fagutdanning økes med 20% Fagområdet Kropp, bevegelse og helse benyttes som gjennomgangstema i tidlig innsats-perspektivet PPt skal gjennomføre en tydelig avklaring om ressursanbefaling med skole og barnehage før sakkyndig vurdering oversendes Kvalitetsindikator Følgende læringsindikatorer benyttes o Grunnskolepoeng o Eksamensresultat o Standpunkt i norsk, engelsk og matematikk o Nasjonale prøver o To prosjektgruppesamlinger til våren o Kompetanseheving alle lærere til høsten o En prosjektgruppesamling til høsten o Kompetanseheving lærere IKT vår og/eller høst o Årsplanene i barnehagene viser dette og dokumenteres i kvalitetsrapporten 13 Side129

14 Budsjett 2014 Tiltak som er innarbeidet i rådmannens forslag Lønnsvekst Økt tilskudd private barnehager Frydenhaug skole 800 Valgfag 9. klasse 175 Valgfag 10. klasse -300 Kulturskoletimen 800 Kompetanseheving skole Vurdering for læring 200 Innsparing av 1 ÅV i kommunale barnehager -500 Innsparing av 3 ÅV SFO/skole Rammeendring idrettskonsulent til Kultur og fritid -600 Sum innarbeidet i tabell Netto utgiftsramme 2014 er 435,9 millioner kroner som er en økning på 19,6 millioner kroneri forhold til vedtatt budsjett for Rammeendring beløper seg til en reduksjon på 0,6 millioner kroner slik at reell økning er på 19 millioner kroner. Kommentar Økt tilskudd private barnehager Tilskuddet øker fra 92% våren 2013 til 100% høsten Kostnaden er ca. 2,3 millioner kroner. 38,7 nye plasser i Solbergelva barnehage gir økte kostnader med 5,3 millioner kroner. I tillegg øker utgiftene til barn i andre kommuner med 2,2 millioner kroner. Det blir også mindre endringer som følge av endret alderssammensetning i barnegruppene. Pga. foreslått innsparing på kroner i kommunale barnehager har det vært mulig å redusere tilskuddet til private barnehager med kroner. Frydenhaug skole Budsjett 2013 er 9,7 millioner kroner. Beregnet ut fra høst 2013 og samme antall elever tillagt lønnsvekst antas utgiftene å stige til 10,5 millioner kroner. Nytt skolebygg høsten 2014 gir økt delårskostnad med ca kroner. Dette er det ikke tatt høyde for i budsjettet. For å holde budsjettrammen er det nødvendig å redusere antall elever fra 12 til 11 ved at plassen til en elev som slutter våren 2014 ikke fylles opp. Valgfag 9. klasse Helårseffekt etter økt timetall høsten Dette er spesifisert i rammetilskuddet. Valgfag 10. klasse I Statsbudsjettet er det lagt inn kroner til Nedre Eiker for høsten Dette utgjør en halvtime pr. klasse pr. uke. Skolene må selv dekke valgfag innenfor tildelt ramme. Kulturskoletimen Tiltaket ble lagt inn i Statsbudsjettet for 2013 som en føring. Tiltaket ble igangsatt høsten 2013 innenfor egen ramme og en videreføring medfører et økonomisk gap på kroner. Kulturskoletimen er ikke lovpålagt. Timene organiseres høsten 2013 i perioder ved hver barneskole og det er frivillig å delta. Kompetanseheving Kompetanseutvikling for lærere og skoleledere i Vurdering for læring vil være av betydning for grad av måloppnåelse. Prosjektet vil kreve ressurser både i forhold til eksternt kompetansemiljø og lærende nettverk lokalt. 14 Side130

2. tertialrapport august 2013 Nedre Eiker kommune

2. tertialrapport august 2013 Nedre Eiker kommune NEDRE EIKER KOMMUNE Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg L.nr.: 24901/ Arkivnr.: 150/&14 Saksnr.: 2008/1898 Utvalgssak 2. tertialrapport august Nedre Eiker kommune Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Nedre Eiker. Fagernes. Trondheim. Bergen Hallingdal. Oslo. Stockholm. Göteborg. Notodden

Nedre Eiker. Fagernes. Trondheim. Bergen Hallingdal. Oslo. Stockholm. Göteborg. Notodden Årsrapport2014 1 Fagernes Trondheim Bergen Hallingdal Hønefoss Nedre Eiker Oslo Gardermoen Stockholm Hokksund Kongsberg Notodden Larvik Kristiansand Drammen Moss Halden Göteborg Innhold 3 Ordførerens kommentar

Detaljer

I Modum strekker vi oss lenger

I Modum strekker vi oss lenger Modum kommune I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 Vedtatt av kommunestyret Vikersund, 14.12.2012 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER

Detaljer

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Innhold Rådmannens forord...3 Budsjettprosess 2013...5 Organisasjon...6 Økonomisk status...7 Budsjettforslaget sett i forhold til vedtatt

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan og handlingsplan 2015 til 2018. Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan og handlingsplan 2015 til 2018. Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014. Side 1 Røyken kommune Budsjett Økonomiplan og handlingsplan til 2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Side 1 Kommunestyret 2011 15 behandlet saken den 11.12.2014, møtesak nr. 98/14 Behandling: Gruppelederne

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13 Ullensaker kommune 2 Innhold 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering... 10 1.1 Rådmannens budsjettgrunnlag... 10 1.2 Rådmannens generelle vurdering...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 Vedlegg: Strategisk analyse. Vedtatt av kommunestyret i juni 2013. Administrasjons innstilling INNHOLD

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer