Nedre Eiker kommune. Grunnlagsdokument II. for perioden Mjøndalen 31. oktober Side117

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nedre Eiker kommune. Grunnlagsdokument II. for perioden 2014-2017. Mjøndalen 31. oktober 2013. Side117"

Transkript

1 Nedre Eiker kommune Grunnlagsdokument II for perioden Mjøndalen 31. oktober 2013 Side117

2 Grunnlagsdokument II for perioden Innhold 1 INNLEDNING 3 2 GRUNNLEGGENDE RAMMEBETINGELSER 4 GRUNNLAGSDOKUMENT II 4 STATSBUDSJETTET 4 LØNNSVEKST 5 MOMSKOMPENSASJON 5 RENTER OG AVDRAG 6 UTVIKLING I LANGSIKTIG GJELD FOR NETTO DRIFTSRESULTAT 6 HOVEDMÅL ØKONOMIPLANPERIODEN DRIFTSBUDSJETT TABELL 1 HOVEDOVERSIKT DRIFT FOR RAMMEOMRÅDENE 10 SENTRALADMINISTRASJON 10 OPPVEKST 13 KULTUR OG FRITID 17 HELSE OG OMSORG 20 SOSIALE TJENESTER OG TILTAK 25 TEKNISKE TJENESTER 28 VANN OG AVLØP 33 NEDRE EIKER KIRKELIGE FELLESRÅD INNSTILLING 36 RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG FOR KIRKEN 39 INVESTERINGER 40 TABELL 2 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGER VEDLEGG 47 UTVALGTE NØKKELTALL KOSTRA 47 2 Side118

3 1 Innledning Rådmannnen legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden Budsjettet er saldert og tar utgangspunkt i vedtatte budsjettrammer for 2013 med nødvendige justeringer. Dokumentet viser også forslag til investeringer i perioden Årsbudsjettet og økonomiplanen tar i tillegg utgangspunkt i det statsbudsjettet som ble lagt fram av den rød/grønne regjeringen. Det må forventes noe endringer ved forslag og endelig vedtak av den nye regjeringen. Eventuelle endringer vil måtte justere budsjettet i første tertialrapport. Det framlagte forslaget p.t. til statsbudsjett gir en økning i frie inntekter på 65,4 millioner kroner i forhold til vedtatt budsjett Av dette vil lønnsveksten alene utgjøre ca. 32 millioner kroner. Den totale prosentvise økningen i frie inntekter er beregnet til 5,3 %. Rådmannen har lagt opp til en profil i budsjettet som styrker helse og omsorgstjenesten betydelig. Dette har sammenheng med det reelle utgiftsnivået slik vi ser det i I tillegg er det tatt inn i budsjettet de føringer som statsbudsjettet har lagt til grunn. På tross av en kronemessig styrking av driftsbudsjettene har rådmannen likevel funnet det nødvendig å foreslå noen kostnadsreduksjoner og disse er nærmere omtalt under de spesifikke rammeområdene. har fortsatt en svært stram økonomi og det vil kontinuerlig være nødvendig med effektiviseringer og kostnadskutt der vi ser at dette er mulig og hvor det i minst grad påvirker kvaliteten på tjenestene. Forslaget til investeringer i perioden er ekspansivt og baserer seg på vedtatte politiske vedtak. Skoleutbyggingen ved Solberg skole samt nytt sykehjem vil være de økonomisk tyngste prosjektene. Med en betydelig økning i gjeldsgrad samt en betydelig økning i drift innenfor sykehjemssektoren vil dagens økonomiske rammebetingelser ikke være bærekraftig. Det vil være derfor være nødvendig å vurdere alle muligheter for framtidige kostnadskutt og økte inntekter. Den konsensus mellom politisk og administrativt nivå det er når det gjelder viktigheten av stram økonomisk styring gir et godt arbeidsgrunnlag for å møte de utfordringer en vekstkommune står overfor. Det er ikke slik at det er mangel på etterspørsel etter kommunale tjenester, det er tvert i mot. Dette gir ikke bare økonomiske utfordringer, men også arbeidsmessige utfordringer. Det er derfor godt å se den innsatsen medarbeidere legger ned til beste for innbyggere og. Årsbudsjettet for 2014 gir en brutto utgiftsramme på 1,3 milliarder kroner, det er en utgift på ca. 3,6 millioner kroner pr. dag. Målt i tjenester er dette et betydelig omfang. Investeringene i 2014 beløper seg til ca. 194 millioner kroner hvor det er Solberg skole samt starten på nytt sykehjem som gir de største utslagene. Mjøndalen 31. oktober 2013 Bengt Nystrøm Rådmann 3 Side119

4 2 Grunnleggende rammebetingelser Grunnlagsdokument II Kommunestyret vedtok budsjett 2013 og økonomiplan i møte 12. desember Grunnlagsdokument II bygger på vedtatt budsjett 2013 og økonomiplan Rådmannen legger fram en økonomisk hovedoversikt som tar utgangspunkt i vedtatte rammer for 2013 i møte 12. desember Disse rammene er videre justert for forventet lønnsglidning 2013 og lønnsvekst 2014, for endring i skatt og rammetilskudd ihht. statsbudsjettet, for endring i moms- og rentekompensasjon, for utbytte og rente- og avdragsutgifter på kommunens lån. Statsbudsjettet Statsbudsjettet for 2014 ble lagt frem av regjeringen Stoltenberg II mandag 14. oktober. Imidlertid vil det komme ny regjering. Den nye regjeringen legger frem forslag til endringer i Prop. 1 trolig fredag 8. november. Ifølge Stortingets forretningsorden skal finanskomiteen avgi innstilling om budsjettrammene for 2014 inkludert fordeling på utgiftsområdene innen 20. november. Stortinget treffer vedtak om dette i finansdebatten som avholdes tirsdag 26. november. Fagkomiteens budsjettinnstillinger behandles senest 15. desember. Kostnadsnøkler Kostnadsnøklene er basis for tildeling av utgiftsutjevningen (del av rammetilskuddet) mellom kommunene. Endringen fra 2010 til 2011 slo positivt ut for Nedre Eiker som har en relativt ung befolkning. Det er varslet revisjon av kostnadsnøklene først i forbindelse med kommuneproposisjonen for Skatteøren Kommunalt skatteøre for personlige skatteytere settes ned med 0,2 prosentpoeng til 11,4%. Skatt og rammetilskudd Positivt for Nedre Eiker er at kompensasjonsgraden for kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet ble trappet opp til 60 % for noen år siden. For inntekter under 90 % av landsgjennomsnittet er kompensasjonsgraden 35 % slik den har vært de senere årene. Nedre Eiker har pr. september 2013 en skatteinngang på 85,1 % av landsgjennomsnittet. Frie inntekter pr. innbygger Kilde: ssb.no/kostra Skatteinntekter i % av landssnittet Kilde: Finansdepartementet Nedre Eiker Nedre Eiker 84,2 83,4 Lier Lier 109,3 110,2 Drammen Drammen 97,8 99,0 Øvre Eiker Øvre Eiker 88,7 87,0 Kongsberg Kongsberg 112,0 112,7 Asker Asker 147,4 152,2 Tabellen over viser sum skatt og rammetilskudd (frie inntekter) for utvalgte omkringliggende kommuner. I 2007 hadde Nedre Eiker 91,8 % av Liers inntekter, mens i 2012 hadde Nedre Eiker 97,3 % av Liers frie inntekter. Dette er dels resultatet av omlegging av kostnadsnøklene for utgiftsbehov og dels omlegging til lavere skatteandel. I statsbudsjettet er Liers frie inntekter anslått til 1.209,7 millioner kroner for innbyggere, mens Nedre Eikers frie inntekter er anslått til millioner kroner for innbyggere. Det betyr en anslått mindreinntekt for Nedre Eiker på kroner pr. innbygger eller totalt ca. 37 millioner. 4 Side120

5 Skjønnsmidler For 2014 er skjønnsrammen for Buskerud 49,1 millioner kroner. Fylkesmannen i Buskerud fordelte i første tildeling av skjønnsmidler for 2014 ca. 25,3 millioner kroner til kommunene i Buskerud. Nedre Eiker ble tildelt 3,9 millioner kroner. Det er igjen ca. 17,8 millioner kroner til fordeling på høsten Nedre Eiker vil sende søknad på bakgrunn av kriteriene Fylkesmannen gir. Deflator Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren er anslått til 3,0 %. Lønnsveksten er anslått til 3,5 %. Lønn er vektet med ca. 66 % i kommunal deflator. Lønnsvekst I forslaget til budsjett 2014 er det en gjennomsnittlig økning i lønnskostnader på 3,6 % i forhold til budsjett En økning på 3,6 % gir rom for en gjennomsnittlig lønnsøkning på ca. 2 % fra 1. mai 2013 og ca. 6 % fra 1. mai På det nåværende tidspunkt er ikke lokalt oppgjør gjennomført. SSB Nøkkeltall konjunkturer , anslår årslønnsveksten til 3,8 % i Pensjonskostnader De budsjetterte satsene for pensjon er uendret i forhold til 2013 budsjett. De signaler som er kommet, tilsier ikke at dette er realistisk. Usikkerheten omkring pensjon knytter seg til både G-regulering (lønnsvekst), avkastning, levealder og regler for premieavvik og amortiseringstiden for premieavvik. Den nedre grense for medlemskap i pensjonsordningen i KS`tariffområde ble den 21. juni 2013 erklært ugyldig av Arbeidsretten. En konsekvens av dommen er at alle ansatte (unntatt sykepleiere) skal meldes inn i pensjonsordningen uten noen nedre grense for antall timer arbeidet. Endringene er foreløpig kostnadsberegnet til 2,5 millioner pr. år for oss. I tillegg er det varslet en økning i reguleringspremien til KLP fra 2,75 % i 2013 til 5 % i Årsaken til økningen er små overheng fra 2013 til 2014, noe som påvirker nivålønnsveksten og derved reguleringspremien. Momskompensasjon For budsjettåret 2014 skal all momskompensasjon fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. Tall i 1000 kroner (0 %) (20 %) (40 %) (60 %) (80 %) (100 %) Momskomp. invest inntektsført driftsregnskap inntektsført investeringsregnskap Momskompensasjon investering for årene er regnskapstall og er budsjettall. Prosentsats i parentes er den prosentandel som må minst overføres til investeringsregnskapet det enkelte år. Tabellen over viser at driftsregnskapet i 2005 ble tilført 17,6 millioner kroner fra inntekter fra momskompensasjon på investeringer. I 2014 vil denne driftsinntekten falle helt bort. Det vil si en mindreinntekt i driftsregnskapet på 17,6 (2005) 5,4 (2009) millioner kroner som må dekkes inn enten med mindreutgifter eller andre merinntekter. Momskompensasjon for nytt sykehjem er budsjettert separat se Tabell 2 Hovedoversikt investeringer side Side121

6 Renter og avdrag Norges Banks styringsrente er i dag 1,5 % og har vært det siden 14. mars i I Norges Banks pengepolitiske rapport 2/13 anslås det at styringsrenten vil holde seg lav fram til slutten av I SSBs økonomiske analyser nr. 3/13 anslås lånerenten til å bli 2,5 3 % i Ca. 55 % av kommunens låneportefølje er lån til fast rente, mens resten av låneporteføljen er på ren flytende rente eller rente knyttet mot NIBOR. Betingelsene på kommunens lån med flytende rente er nå 2,09 2,47 %. For 2014 er det budsjettert med 2,5 % rente for lånene med flytende rente og 2,7 % for nye lån. Avdragsutgiftene stiger med ca. 2 millioner kroner som følge av låneopptak i løpet av 2013, mens renteutgiften øker med 1,4 millioner som følge av høyere gjeld. Utvikling i langsiktig gjeld for kroner Formidlingslån Investerings-lån Nye invest. lån i året Avdrag Investerings-lån Sum lån Tallene for årene er regnskapstall. En gjeld på 1,5 milliarder kroner betyr en årlig renteutgift på 52,2 millioner kroner med en årlig rente på 3,5 %. Det er ikke realistisk å legge en så lav rente til grunn for lengre enn 2-3 år. I regnskap 2012 ble renter bokført med ca. 36 millioner kroner. Se forøvrig KOSTRA-tall (side 47) for Nedre Eiker og omkringliggende kommuner. Kommuneloven 50.7a regulerer minste tillatte avdrag, og budsjettet er basert på minimums avdrag. Tallene for Nye invest. lån i året er basert på investeringsbudsjett tabell 2. Fylkesmannens anbefalinger vedrørende kommunenes gjeld: Egenfinansieringsgraden har vært svært lav de siste årene. Vi ber kommunene om å gjøre det som er mulig for å øke denne. Det vil være et viktig bidrag for å styrke kommunens økonomiske stilling. Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunen må i økonomiplanen synliggjøre en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld. Netto driftsresultat Budsjettet i tabell 1 side 8 er saldert med et netto driftsresultat på 2,5 millioner kroner hvorav kroner forslås satt av til tap på fordringer og 1,9 millioner kroner til disposisjonsfond. På grunn av særegne regnskapsprinsipper anslår TBU 1 at kommunene over tid bør ha et netto driftsresultat på 3 % av brutto driftsinntekter. For Nedre Eiker vil det si at budsjettert 1 TBU Teknisk beregningsutvalg 6 Side122

7 netto driftsresultat bør ligge på ca millioner kroner. Med den økonomiske situasjon som Nedre Eiker befinner seg i anser ikke rådmannen dette målet for realistisk i Et fond ville ha vært en buffer for å holde et stabilt tjenestenivå når utgifter og inntekter svinger av utenforliggende årsaker, og som deflator ikke dekker opp for, for eksempel pensjonskostnader og lånerenter. Om kommunen budsjetterer med inndekning av akkumulert underskudd på samme måte, og siden fortsetter å sette av samme andel i budsjettet også etter at underskuddet er dekket inn, vil det opparbeides et bufferfond som kan brukes i dårlige år i stedet for å kutte i tjenestetilbudet eller pådra seg nye underskudd. Alle frie driftsfond ble nullstilt ved årsavslutning Ved regnskapsavslutning 2012 ble det satt av midler til disposisjonsfond. Disposisjonsfondet er nå på ca. 5,8 millioner kroner etter at Eiker Vekst ble innvilget 3 millioner kroner til bygging av nytt vaskeri. Hovedmål 2014 God økonomisk styring Økonomisk handlingsrom Motiverte, kompetente og friske medarbeidere Befolkningsvekst ihht. til planstrategi Område Delmål Måleindikator Ønsket resultat Resultat 2012 Økonomi Medarbeidere Innbyggere Økonomisk styring Økonomisk handlingsrom Avvik mellom justert budsjett og regnskap rammeområdene Netto driftsresultat i % av driftsinntekter Min. 1 % 5 % 1 Min. 2 % 1,9 % 2 Sykefravær Sykefraværsprosent Max. 7,8 % 9,1 % 2 Medarbeider tilfredshet Befolkningsvekst ihht. vedtatt planstrategi Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelsen 4,8 4,7 2 Befolkningsvekst 1,5 % 1,6 % 2 Kilde: 1 Regnskap 2012 Tabell 1 viser et merforbruk på 47,3 millioner kroner på rammeområdene, 2. Årsrapport 2012 Økonomiplanperioden De største utfordringene for Nedre Eiker å betjene den stadig økende gjelden å opprettholde et forsvarlig og kvalitativt godt nok tjenestetilbud betydelig økning i driftsutgifter innen Helse og omsorg pensjonskostnadene inkl. utgiftsføring av premieavvik Renter og avdrag blir en stadig større byrde, inndekning av dette må tas fra rammeområdene. I statens opplegg for kommuneøkonomien (frie inntekter) tas det ikke særskilt hensyn til økte pensjon, rente- og avdragskostnader. I investeringsbudsjettet er de stipulerte kostnadene til bygging av nytt sykehjem lagt inn. Målsettingen er at sykehjemmet skal stå driftsklart i Dette vil bety en økning i driftsutgiftene innenfor rammeområdet Helse og omsorg. Rådmannen har valgt å avvente med å legge økningen inn i driftsbudsjettet for 2017 inntil tallene kan kvalitetssikres bedre enn det er mulig å gjøre i dag. 7 Side123

8 3 Driftsbudsjett 2014 Tabell 1 Hovedoversikt drift for Tabell 1 Drift Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 SENTRALADM ØP 2015 ØP 2016 ØP OPPVEKST KULTUR HELSE OG OMSORG SOSIALE TJENESTER OG TILTAK TEKNISKE TJENESTER VANN OG AVLØP KIRKE KOMMUNESKOGEN HERMANSENTERET F-SKAPETS DISP.KTO Sum rammeområder Sum rammeområder Sum rammeområder Overskudd VA Korr. fond rammeområder SKATT RAMMETILSKUDD Sum frie inntekter MVA. KOMP. DRIFT MVA. KOMP INVEST* RENTEKOMP. SKOLE OG HELSEBYGG UTBYTTE GJELDSBREVKRAFT KIRKEN MVA STATSTILSK. FLYKTNINGER KALKULATORISKE AVSKRIV KALKULATORISKE RENTER SKATT GJELDSBREVKRAFT AVSKRIVNINGER Sum a. sentr. utg./inntekt Brutto driftsresultat Finansinntekter UTBYTTE EB NETT AS RENTEINNTEKTER RENTER ANSV. LÅN EB NETT AS MOTTATTE AVDRAG Sum finansinntekter Side124

9 Tabell 1 Drift Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Finansutgifter RENTEUTGIFTER AVDRAG LÅN UTLÅN Sum finansutgifter ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 Resultat finanstransaksjoner MOTPOST AVSKRIVNINGER Netto driftsresultat BRUK AV TIDL. ÅRS OVERSK. AVSETN BRUK AV DISPOSISJONSFOND BRUK AV BUNDNE FOND Sum bruk av avsetninger OVERF. TIL INVEST. REGNSKAPET* INNDEKNING UNDERSKUDD AVSETN. TIL DISP. FOND AVSETN. TIL BUNDNE FOND Sum avsetninger Regnskapsmessig mer(+)/mindre(-) forbruk *Budsjett for mva. komp. Investering var i saksfremlegget satt opp med netto inntekt. Dette er nå korrigert med brutto tall. 9 Side125

10 4 Rammeområdene Sentraladministrasjon Sentraladministrasjonen har et netto budsjett på 54,7 millioner kroner i En videreføring av driften i 2013 med justeringer vil gi en netto økning på 3,7 millioner kroner hvorav 1 million kroner er lønnsvekst. Det gir en netto utgiftsramme på 58,4 millioner kroner i Hovedmål Effektivisere utførelsen av tjenestene med fokus på bruk av elektroniske tjenester Bidra til læring og økt kompetanse blant de ansatte Tilgjengelighet og service med kort responstid med fokus på selvbetjeningsløsninger Profesjonalisering av innkjøpsfaget med fokus på rammeavtaler, ehandel og målrettet opplæring Mål for 2014 Ønsket resultat Det arbeides for høyt nærvær og trivsel på de enkelte arbeidsstedene i sentraladministrasjonen I medarbeiderundersøkelsen som gjennomføres høsten 2014 er Over 4,6 gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet over 4,6 av 6 Gjennomsnittlig sykefravær er under 5% for 2014 Lavere enn 5% PERSONAL SEKSJONEN Service og kvalitet Ønsket resultat Delmål: Det skal være høy tilgjengelighet på personalseksjonens tjenester Innkommende telefonsamtaler til innbyggerkontakten besvares innen 30 80% sekunder Alle eposter som kommer til sentralarkivet før kl. 15:00 besvares samme 100% dag Alle innkomne saker som er journalført i sak/arkivsystemet er behandlet 100% innen to uker Epost til fellespostkasser besvares innen 24 timer 100% Personalseksjonen skal bidra til økt læring og kompetanse blant alle Ønsket resultat kommunens ansatte Delmål: Personalseksjonen skal bidra til økt læring og kompetanse blant alle kommunens ansatte Ansatte gis nødvendig opplæring innenfor personalseksjonens ansvarsområde. Revisjon av personalpolitiske dokumenter 15 dokumenter er revidert Gjennomføre opplæringstiltak iht. plan 10 tiltak er gjennomført Kommunens internettsider rangeres blant de tre beste i fylket Ønsket resultat s internettsider rangeres blant de tre beste i fylket i Er blant de tre beste i fylket DIFI s undersøkelse Økt bruk av kommunens nettsider målt med Google Analytics Høyere enn 2013 ØKONOMISEKSJONEN Elektroniske fakturaer Ønsket resultat Delmål: Fakturaer sendes og mottas elektronisk Utgående fakturaer sendes elektronisk 70% andel Inngående fakturaer mottas elektronisk 50 % andel Økonomiseksjonen skal bidra til økt læring og kompetanse blant alle Ønsket resultat kommunens ansatte innen innkjøpsområdet Innkjøpsstrategi Er vedtatt og implementert Innkjøpsreglement Er vedtatt og implementert 10 Side126

11 Ønsket resultat Ansatte gis nødvendig og relevant opplæring innefor innkjøpsområdet Minst en ansatt pr virksomhet har fått tilført kompetanse Gjennomføre opplæringstiltak i elektronisk handel Alle som har tilgang til elektronisk handel har fått opplæring Minst 10 % av alle innkjøp foretas elektronisk 30 millioner kroner innkjøpt via ehandelsplatformen Budsjett 2014 Budsjettforslaget er redusert med valgkostnader på kroner og overformynderi med kroner. Overformynderiet ble overført til Fylkesmannen 1. juli I budsjettet er det ikke lagt inn noen midler for Det kan imidlertid bli nødvendig med noen midler til arkivering av dokumenter som kommunen er pålagt å oppbevare og eventuelt finne frem ved behov. Eiertilskuddet til D-IKT driftsdel er budsjettert med 12,3 millioner kroner som er kroner lavere enn Dette er i tråd med budsjett vedtatt av styret i D-IKT. Det er en rekke kostnader som blir igjen i Nedre Eiker. En vesentlig del av dette er kostnader som er uavhengig av tilknytning til D-IKT eller ikke. Dette er egen programvare, bl.a. Visma økonomisystem og ephorte sak- og arkivsystem som er de største. Disse kostnadene er budsjettert som i Kommunen ble tatt opp i programmet Saman om ein betre kommune med virkning fra For å gjennomføre et sykefraværsprosjekt fikk kommunen tilsagn om et tilskudd på kroner for inneværende år. Tilskuddet kan gis til og med 2015 forutsatt at det leveres prosjektplaner og regnskap. Hovedprosjektet avsluttes inneværende år. Det er søkt om å få videreføre prosjektet inn i 2014, men med fokus på lederutvikling. Tiltak som er innarbeidet i rådmannens forslag Lønnsvekst ) 1020 Advokatsamarbeid 435 Felles opplæringstiltak 200 Lærlinger 5 nye høsten Lærlinger tatt inn høsten 2013 (helårs inkl sos. kostnader) 910 Trossamfunn 200 Trykkerikostnader pga overgang til lesebrett -100 Utviklingsmidler -200 Rammeendring rådhuskantine til rammeområde Helse og omsorg -445 Rammeendring trossamfunn fra rammeområde Kultur og fritid Sum innarbeidet i tabell Netto utgiftsramme 2014 er 58,4 millioner kroner som er en økning på 3,7 millioner kroner i forhold til vedtatt budsjett Rammeendringer beløper seg til netto kroner slik at reel økning er på 3,1 millioner kroner. Kommentar Advokatsamarbeid Budsjettet er økt ihht styrevedtak i samarbeidet. Felles opplærings tiltak Det er innarbeidet kroner til felles opplæringstiltak. Lærlinger Iht. til kommunestyrevedtak skal vi tilby læreplass til 23 personer i Hver læreplass er kostnadsberegnet til ca kroner pr. år. Under budsjettbehandlingen i 2012 ble det avsatt 11 Side127

12 kroner (ekskl. sos. kostnader) som halvårseffekt for å ta inn nye lærlinger i Dersom vi skal nå det opprinnelige målet med 23 lærlinger i 2014 må det tilbys ytterligere 10 nye plasser. Det legges opp til at det etableres fem nye læreplasser i 2014 etter ordinær opplæringsmodell. I tillegg har vi inngått intensjonsavtale om ytterligere fem lærlinger som inngår i en ny forsøksordning hvor læretida kombineres med opplæring over en 4-års periode. Kostnaden for lærlingene som følger forsøksordningen kommer først i 2015 eller 2016, avhengig av endelig avtale med fylkeskommunen. Ordningen fører til at vi når målet om 23 læreplasser i Trossamfunn Budsjett 2013 er på 1,1 million kroner. I de senere år har utbetalingene økt med ca kroner i året. Utbetaling skjer i november og utgiften for 2013 er ukjent på det nåværende tidspunkt. Trykkeri Det er vedtatt at kommunestyret og hovedutvalgene skal få alle saksdokumentene på lesebrett. Dette vil føre til at trykkeriutgiftene kan reduseres noe. Det er likevel en usikkerhet knyttet til hvor stor reduksjon trykkeriet kan iverksette i Fremdeles må sakspapirer til andre utvalg trykkes og det er behov for en beredskapsløsning ved overgangen til elektroniske saksdokumenter. Det legges opp til en reduksjon på kroner til trykkeritjenester i Utviklingsmidler i virksomhetene I forbindelse med formannskapets behandling av sak om flyte oppå problematikk ble det i protokollen avtalt at det skulle settes av 1,2 millioner kroner til utviklingstiltak i virksomhetene fra og med budsjettåret I 2013 ble denne summen redusert til 1 million kroner. I budsjett for 2014 foreslår rådmannen at tiltaket reduseres med kroner til kroner. Det er uheldig at bevilgningene reduseres i strid med protokollens intensjon. På den andre siden ble det tatt forbehold om at tiltaket forutsetter budsjettbevilgning for å kunne videreføres. Nedtaket er kompensert ved avsette kroner i sentrale opplæringsmidler. Rammeendring rådhuskantine til rammeområde Helse og omsorg Ansvaret for kjøkken og kantiner er overført i sin helhet til Helse og omsorg. Rammeendring trossamfunn fra rammeområdet Kultur og fritid Oppgaven med utbetaling av tilskudd til trossamfunn er overført til politisk sekretariat. KOSTRA-tall Sentraladministrasjon Kommunegruppe 13 Alle kommuner utenom Oslo Brutto driftsutgifter til politisk styring pr innbygger i kroner Brutto driftsutgifter til kontroll og revisjon pr. innbygger i kr Brutto driftsutgifter til administrasjon pr. innbygger i kroner Kilde: ssb.no/kostra ( ) Se flere KOSTRA-tall side 47. Nedre Eiker bruker akkurat på gjennomsnittet av kommunegruppe 13 til politisk styring målt. innbygger. Dette er lavere enn landssnittet. Nedre Eiker bruker mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og under halvparten av landssnittet på kontroll og revisjon pr. innbygger. Nedre Eiker bruker mindre til administrasjon enn både gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og landet. Om Nedre Eiker hadde brukt like mye som landssnittet vil det betydd en økt utgift på ca 17 millioner kroner. 12 Side128

13 Oppvekst Rammeområdet Oppvekst fikk vedtatt et netto budsjett på 416,3 millioner kroner for 2013 i kommunestyret 12. desember En videreføring av driften i 2013 med justeringer vil gi en netto økning på 19,6 millioner kroner hvorav 10,9 millioner kroner er lønnsvekst. Det gir en utgiftsramme på 435,9 millioner kroner i Hovedmål Mål for 2014 Skolene gir elevene høy faglig kompetanse og ferdigheter for framtida Barnehagene etablerer offensive forebyggende tiltak for barn i risikosonen Etaten skal levere læringsresultater tilsvarende landssnitt eller bedre Etaten skal øke elevenes læringsutbytte i fagene gjennom økt motivasjon og mestring Utvikle elevenes ferdigheter på tvers av fag med blikk på framtida Delmål: Gjennomføre handlingsplanens første år i prosjektet Vurdering for læring Prosjektet har 5 hovedmålsettinger over en 3-års-periode: o Skolene i Nedre Eiker har en felles kultur for vurdering med målsetting å øke den enkelte elevs læringsutbytte o Skolene i Nedre Eiker gir opplæring som har god sammenheng mellom kompetansemål og læringsmål, med fokus på grunnleggende ferdigheter, metoder og vurdering o Elevene vet hva som er forventet av dem, får relevant faglige tilbakemeldinger, er involvert i vurdering av eget arbeid og utvikling, og setter seg læringsmål o Skolene i Nedre Eiker er lærende skoler med tydelig pedagogisk ledelse o Foresatte opplever god innsikt i elevenes læring, og er engasjert og delaktig i elevenes læringsutvikling Etaten skal gjennomføre kompetanseheving for lærere og skoleledere i vurdering Etaten skal øke elevenes digitale kompetanse og lærernes bruk av IKT Etaten videreutvikler, koordinerer og kvalitetssikrer rutiner for tidlig innsats Andel assistenter med fagutdanning økes med 20% Fagområdet Kropp, bevegelse og helse benyttes som gjennomgangstema i tidlig innsats-perspektivet PPt skal gjennomføre en tydelig avklaring om ressursanbefaling med skole og barnehage før sakkyndig vurdering oversendes Kvalitetsindikator Følgende læringsindikatorer benyttes o Grunnskolepoeng o Eksamensresultat o Standpunkt i norsk, engelsk og matematikk o Nasjonale prøver o To prosjektgruppesamlinger til våren o Kompetanseheving alle lærere til høsten o En prosjektgruppesamling til høsten o Kompetanseheving lærere IKT vår og/eller høst o Årsplanene i barnehagene viser dette og dokumenteres i kvalitetsrapporten 13 Side129

14 Budsjett 2014 Tiltak som er innarbeidet i rådmannens forslag Lønnsvekst Økt tilskudd private barnehager Frydenhaug skole 800 Valgfag 9. klasse 175 Valgfag 10. klasse -300 Kulturskoletimen 800 Kompetanseheving skole Vurdering for læring 200 Innsparing av 1 ÅV i kommunale barnehager -500 Innsparing av 3 ÅV SFO/skole Rammeendring idrettskonsulent til Kultur og fritid -600 Sum innarbeidet i tabell Netto utgiftsramme 2014 er 435,9 millioner kroner som er en økning på 19,6 millioner kroneri forhold til vedtatt budsjett for Rammeendring beløper seg til en reduksjon på 0,6 millioner kroner slik at reell økning er på 19 millioner kroner. Kommentar Økt tilskudd private barnehager Tilskuddet øker fra 92% våren 2013 til 100% høsten Kostnaden er ca. 2,3 millioner kroner. 38,7 nye plasser i Solbergelva barnehage gir økte kostnader med 5,3 millioner kroner. I tillegg øker utgiftene til barn i andre kommuner med 2,2 millioner kroner. Det blir også mindre endringer som følge av endret alderssammensetning i barnegruppene. Pga. foreslått innsparing på kroner i kommunale barnehager har det vært mulig å redusere tilskuddet til private barnehager med kroner. Frydenhaug skole Budsjett 2013 er 9,7 millioner kroner. Beregnet ut fra høst 2013 og samme antall elever tillagt lønnsvekst antas utgiftene å stige til 10,5 millioner kroner. Nytt skolebygg høsten 2014 gir økt delårskostnad med ca kroner. Dette er det ikke tatt høyde for i budsjettet. For å holde budsjettrammen er det nødvendig å redusere antall elever fra 12 til 11 ved at plassen til en elev som slutter våren 2014 ikke fylles opp. Valgfag 9. klasse Helårseffekt etter økt timetall høsten Dette er spesifisert i rammetilskuddet. Valgfag 10. klasse I Statsbudsjettet er det lagt inn kroner til Nedre Eiker for høsten Dette utgjør en halvtime pr. klasse pr. uke. Skolene må selv dekke valgfag innenfor tildelt ramme. Kulturskoletimen Tiltaket ble lagt inn i Statsbudsjettet for 2013 som en føring. Tiltaket ble igangsatt høsten 2013 innenfor egen ramme og en videreføring medfører et økonomisk gap på kroner. Kulturskoletimen er ikke lovpålagt. Timene organiseres høsten 2013 i perioder ved hver barneskole og det er frivillig å delta. Kompetanseheving Kompetanseutvikling for lærere og skoleledere i Vurdering for læring vil være av betydning for grad av måloppnåelse. Prosjektet vil kreve ressurser både i forhold til eksternt kompetansemiljø og lærende nettverk lokalt. 14 Side130

15 Innsparing av 1 ÅV i de kommunale barnehagene Det er totalt 142,8 ÅV i de kommunale barnehagene. Innsparing av 1 ÅV medfører kutt på 0,7% i lønnsbudsjettet til hver av barnehagene. Barnehagene har ikke vikarbudsjett. Innsparing av 3 ÅV SFO/skole SFO er et lovpålagt tiltak, men det er ikke lovfestet å gi spesiell tilrettelegging for elever i SFO. Kommunen har likevel valgt å forsterke bemanningen i spesielle tilfeller. Omfanget av dette kan reduseres eller kuttes helt uten at det bryter Opplæringsloven. Det er totalt 45,4 ÅV i SFO. Antall barn reduseres gradvis gjennom skoleåret og inntektene går ned. Det antas derfor mulig å redusere antall ÅV. Antallet elever som går i private ordninger (idretts-sfo) demper etterspørselen etter kommunale SFO-plasser. Andelen av ytterligere årsverk som eventuelt må reduseres i skolene tas av rammetimer som ikke er lovpålagt (allmennpedagogisk styrking). Tiltak som ikke er innarbeidet i budsjettet Grunnbemanning/vikar ved fravær i barnehagene Tidlig innsats grunnskole økt lærertetthet trinn ÅV Spesialpedagogisk hjelp/språktiltak i barnehagene Sum Kommentar Grunnbemanning barnehager 2 ÅV ble kuttet i budsjett 2013, og det foreligger forslag om å kutte ytterligere 1 ÅV i Med fokusering på tidlig innsats som forebyggende faktor i oppvekstløpet er det ønskelig å tilbakeføre disse og styrke voksentettheten i barnhagene. Grunnbemanningen er grunnmuren i barnehagene. Ved å øke grunnbemanningen er barnehagen bedre rustet til å gi et pedagogisk tilbud av høyere kvalitet. Virksomheten kan lettere håndtere sykefravær, permisjoner og kompetanseheving for personalet ved intern organisering hvis antallet voksne i barnehagen er noe høyere pr. barn. Denne økningen i lønnsposten fører til tilsvarende økning i tilskudd til private barnehager. Beløpet er ikke en økning i forhold til voksentetthet i 2011, men en tilbakeføring til opprinnelig nivå. Tidlig innsats økt lærertetthet trinn KOSTRA-tall viser at Nedre Eiker har flere elever pr. lærer enn gjennomsnitt for kommunegruppen i denne aldersgruppen. Ved å øke lærertettheten med 10 ÅV vil skolene nærme seg et slikt gjennomsnitt. Enhver forsterkning vil gjøre det enklere både å ivareta et økende antall minoritetsspråklige barn og andre med tilretteleggingsbehov. Spesialpedagogisk hjelp og språktiltak for minoritetsspråklige i barnehagene Andelen barn i denne gruppen er økende i kommunen. Arbeidet med å avhjelpe manglende språkferdigheter før skolepliktig alder er et betydelig forebyggende tiltak. 15 Side131

16 KOSTRA-tall Oppvekst Komm. gr Alle komm. Nto. driftsutg.til grunnskole i % av totale utg. 30,0 30,5 25,5 25,4 24,7 25,0 Nto. driftsutg.til grunnskoleopplæring 6-15 år Gruppestørrelse årstrinn 15,4 15,2 15,0 I/T I/T I/T Gruppestørrelse årstrinn I/T I/T I/T 15,7 14,0 13,1 Gruppestørrelse årstrinn I/T I/T I/T 13,9 13,9 12,8 Gruppestørrelse årstrinn 14, ,8 16,1 15,6 14,6 Nto. driftsutg. til barnehager i % av totale utg. 2,2 2,6 17,3 17,3 15,7 14,6 Bto. driftsutgifter pr. oppholdstime i barnehage Komm. utg. til finansering av barnehager i % 27,8 29,8 81,9 83,2 83,5 83,8 Kilde: ssb.no/kostra ( ) Se flere KOSTRA-tall side 47. Netto driftsutgifter til grunnskole har en høyere prosentandel av kommunens totale utgifter enn det som er tilfelle for kommunegruppe 13 og alle kommuner i landet. Samtidig er netto driftsutgifter pr. elev i aldersgruppen betydelig lavere. Dette må tolkes dit hen at har et trangere budsjett enn de andre kommunene, og at lovpålagte tjenester derfor tar en større andel av totalbudsjettet. Det kan også skyldes prioritering i budsjettsammenheng. For barnehager er kommunens bruttoutgifter pr. oppholdstime lik kommunegruppe 13 og alle landets kommuner. Samtidig er netto driftsutgifter av totalbudsjettet høyere. 16 Side132

17 Kultur og fritid Rammeområdet Kultur og fritid fikk vedtatt et netto budsjett på 15,85 millioner kroner for 2013 i kommunestyret 12. desember En videreføring av driften i 2013 med justeringer vil gi en netto økning på kroner, hvorav lønnsvekst er kroner. Det gir en utgiftsramme på 16,3 millioner kroner inklusive rammeendringer i Hovedmål Tilrettelegge for kunst, kulturopplevelser og egenaktivitet for alle Bidra til at kulturminner og kulturarv ivaretas Samarbeide interkommunalt og regionalt Bidra til estetikk og utvikling av møteplasser i det offentlige rom med kunst, kultur og design som virkemiddel Legge til rette for frivillig innsats Bidra til vekst og utvikling innenfor lokalt kunst- og kulturliv i samarbeid med både næringsliv og andre offentlige aktører Mål for 2014 Kunst, kulturopplevelser og egenaktivitet for alle Delmål: Åpne arrangement og verksteder Kvalitetsindikator Åpne arrangementer for barn og voksne på biblioteket evt. andre o 4 nye arrangement i 2014 arenaer Verksteder for barn i Kulturhælja og i ferier o Tilbud i alle skolens ferier Kulturminner og kulturarv med betydning for innbyggerne Delmål: Ferdigstille kulturminneplanen Feiring av grunnlovsjubileet Grunnlovsjubileumsfeiring o 17. mai feiring for alle med grunnlovsperspektiv Planutkast ferdigstilles o Vedtatt kommunedelplan 1. gangsbehandling i 2014 Høring 2. gangsbehandling+ Samarbeid interkommunalt og regionalt Delmål: Samarbeid med Drammen, Lier, Øvre Eiker samt BFK Tilbud til grupper med flerkulturell bakgrunn i samarbeid med Øvre Eiker og Lier o 2 arrangement med flerkulturelt innhold i 2014 Tilbud til barn og unge i samarbeid med Øvre Eiker o Gjennomført musikkprosjekt for jenter i 2014 Estetikk og utvikling av møteplasser i det offentlige rom med kunst, kultur og design som virkemiddel Delmål: Ferdigstille kunstprosjekt Wildenveys plass Tilrettelegging på Wildenveys plass o God utforming av grøntarealene Kunstinstallasjon o Treskulptur oppført Økt frivillig innsats Delmål: Rekruttere flere frivillige Aktivitet for seniorer med helseperspektiv o 2 nye aktivitetsgrupper for seniorer Aktivitet rettet mot forbygging av ensomhet o En ny sosial møteplass 17 Side133

18 Budsjett 2014 Tiltak som er innarbeidet i rådmannens forslag: Lønnsvekst Inntektssvikt utleiebygg 350 Grunnlovsjubileets 17. mai-markering 100 Rammeendring trossamfunn til rammeområde Sentraladministrasjon Rammeendring idrettskonsulent fra rammeområde Oppvekst 600 Sum innarbeidet i tabell Netto utgiftsramme for 2014 er på 16,3 millioner kroner som er en økning på kroneri forhold til vedtatt budsjett for Rammeendringer beløper seg til en reduksjon på netto kroner slik at reell økning blir på kroner. Kommentar Inntektssvikt utleiebygg Leieinntektene for kultur- og idrettslokaler går gradvis nedover. Regnskap 2012 og pr. 1. august 2013 tyder på at det vil være umulig å opprettholde nivået på leieinntektene. Det gis i større grad enn tidligere støtte til kulturlivet i form av gratis lokaler til ulike arrangement, noe som igjen fører til inntektssvikt på leieinntekter. Denne formen for støtte ytes for å bøte på at man i liten grad kan gi direkte økonomisk støtte til ulike arrangement som kommer allmennheten til gode. Egenandel grunnlovsjubileet Grunnlovsjubileet er den store nasjonale satsingen i Det forventes at det ytes bidrag også lokalt til dette tunge nasjonale jubileet. Grunnlovens 200-årsjubileum skal formidle kunnskap om Grunnloven og betydningen for det norske folkestyre. Jubileet skal bidra til deltakelse og engasjement i demokratiet, og legge til rette for folkefest i hele landet. 17. maifeiringen vil være sentral som markeringsdag for grunnlovens 200-årsjubileum. Feiringen av stemmerettsjubileet i 2013 har vist at det er viktig å ha forutsigbarhet i forhold til økonomi. Eiker historielag har også initiert et samarbeid lokalt mellom historielaget i Eiker, samt Nedre og Øvre Eiker kommuner i forbindelse med grunnlovsjubileet. Historielaget har ansvar for de ulike aktivitetene det er tatt initiativ til, og dette dreier seg ikke om arrangement som en del av 17. maifeiringen. Tiltak som ikke er innarbeidet i budsjettet Bemanningsøkning biblioteket 350 Ungdomsråd 500 Sum 850 Kommentar Bemanningsøkning biblioteket Biblioteket har utfordringer med å dekke forsvarlig bemanning i åpningstidene. Med en forholdsvis liten budsjettøkning i 2014 vil det være mulig å starte arbeidet med en økning i personalressursene. Ungdomsundersøkelsen viser at ungdom i Nedre Eiker leser mindre enn landssnittet (14 % lavere). Dette kan være bekymringsfullt i forhold til videre utdanning og skoleløp. 18 Side134

19 Ungdomsråd Vurdering av opprettelsen av et Ungdomsråd i ble behandlet i Utvalg for Oppvekst og kultur 20. februar En prosjektgruppe vurderte dette og konkluderte med at et eventuelt Ungdomsråd bør fungere som et lokalt hørings- og innflytelsesorgan på lik linje med Eldrerådet. Nødvendige ressurser ble anslått til kroner. Saken ble vedtatt vurdert i forbindelse med budsjettbehandlingen Ungdomsundersøkelsen som nylig er foretatt viser at ungdom i Nedre Eiker har lavere deltagelse enn landsgjennomsnittet (12 % lavere) i både organisert og uorganisert aktivitet. På bakgrunn av dette vil et lokalt høringsorgan for ungdom kunne fungere som en viktig premissleverandør for tilbudene til barn og unge og utviklingen av disse. KOSTRA-tall Kultur og fritid Kommune gr Alle kommuner Nto. driftsutgifter til kultur pr. innbygger Nto. driftsutg. til kultur i % av komm. utg. 3,8 3,6 3,8 2,8 2,6 3,9 3,8 Brutto investeringsutgifter til kultursektoren pr. innbygger 87,2 161, ,5 123, ,4 839,2 Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr. innbygger Kjøp av Portåsen 2 Lyssetting av Mjøndalen bru Nedre Eiker bruker en liten del av det totale nettobudsjettet til kultur. Både driftsutgifter til kultur pr. innbygger og til folkebibliotek pr. innbygger er vesentlig lavere enn for kommune gr. 13 og alle landets kommuner. 19 Side135

20 Helse og omsorg Rammeområdet Helse og omsorg fikk vedtatt et netto budsjett på 387,174 millioner kroner for 2013 i kommunestyret 12. desember En videreføring av budsjett for drift i 2013 med justeringer og rammeendringer gir en netto økning på 25,7 millioner hvorav lønnsvekst utgjør 10 millioner kroner. Netto utgiftsramme blir 412,916 millioner kroner. Hovedmålsettinger Mål for 2014 Sikre tilgjengelighet for tjenester med god og forutsigbar kvalitet Tilpasse etatens tjenester for å kunne møte endrede behov i befolkning, endrede myndighetskrav (bl.a. Samhandlingsreformen) og etterspørsel etter tjenester Styrke tidlig innsats for barn i bekymringssonen Styrke tidlig innsats (sekundærforebyggende tiltak) i kommunens helsetilbud Riktig utnyttelse av tilgjengelige ressurser Sikre tilgjengelighet for tjenester med god og forutsigbar kvalitet Nødvendig kapasitet av nødvendige helsetilbud (sykehjemsplasser og hjemmebaserte tjenester) God dokumentasjon av tjenestene Mobil omsorg i de hjemmebaserte tjenestene Sikre forutsigbare og samordnede behandlingsløp Tilpasse etatens tjenester for å kunne møte endrede behov i befolkning, endrede myndighetskrav og etterspørsel etter tjenester Forebygge unødvendige innleggelser på sykehus Øke legekapasitet på sykehjem med 60 % Ta imot utskrivningsklare pasienter uten forsinkelse Tilegne nødvendig kompetanse Bruke elektronisk meldingsutveksling Styrke tidlig innsats for barn i bekymringssonen Styrke oppfølging etter bekymring: kartlegging, registrering og foreldresamtaler. Helsesøstertjenesten, familiesenteret, barneverntjenesten Øke aktivitet knyttet til familietiltak Nedgang i alder på barn som er gjenstand for bekymringsmelding Styrke sekundærforebyggende tiltak i kommunens helsetilbud Etablere ambulant team for hverdagsrehabilitering Implementering av prosjekt Velferdsteknologi Bedre samhandlingen med fastlegene Riktig utnyttelse av tilgjengelige ressurser Hensiktsmessig bruk av ansatte-ressurser Sykefravær tilsvarende landsgjennomsnittet eller bedre for den aktuelle virksomheten Resultatindikator Bruk av korttidsplasser Antall overliggerdøgn Tilsyn/stikkprøver/GTT Virksomheter i bruk Antall Individuelle planer, bruk av ulike koordinatorer, bruk av Koordinerende enhet Antall innleggelser på sykehus, belegg akuttplasser Antall overliggerdøgn Oppfølging av kompetanseplan Grad av implementering i tjenesteutøvelse Oppslutning av lavterskeltiltak Antall deltagere på tiltak Aldersfordelt meldingsfrekvens Implementering og bruk av team Test av ulik velferdsteknologi Oppslutning allmennlegeutvalg Overtid, sykefravær, gjennomsnittlig stillingsprosent, redusere uønsket deltid 20 Side136

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 12.11.2015 1 Oppsummering for Helse, sosial og omsorgstjenestene Tjenestetilbudet opprettholdes Digitaliseringsstrategien følges

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele

Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele Holmestrand kommune Service - Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele Statsbudsjettkonferanse 7. oktober 2016 Service Statsbudsjettets virkning for Holmestrand Oppstillingen nedenfor viser at Holmestrand

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Arbeidet med Økonomiplan

Arbeidet med Økonomiplan Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer