Kongsvinger kommune Konkurransedyktig regionsenter i vekst. Budsjett 2015 Økonomiplan Vedtatt i kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kongsvinger kommune Konkurransedyktig regionsenter i vekst. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Vedtatt i kommunestyret 11.12.14"

Transkript

1 Kongsvinger kommune Konkurransedyktig regionsenter i vekst Budsjett 2015 Økonomiplan Vedtatt i kommunestyret

2 1 Kommunestyrets vedtak Rådmannens innledning Målkort og strategier Organisering Organisasjon og medarbeidere Tjenesteområde SAMFUNN Tjenesteområde OPPVEKST Tjenesteområde HELSE OG OMSORG Økonomi Nøkkeltall

3 1 Kommunestyrets vedtak KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /14 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget /14 KAMO Formannskap /14 KAMO Kommunestyret /14 KAMO Administrasjonsutvalget /14 KAMO Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-151 : Arkivsaknr.: 14/2482 Budsjett Økonomiplan Vedlegg: Særutskrift sak budsjett.pdf Budsjett fellesrådet 2015 Betalingsregulativ rådmanns forslag Økonomiplan rådmannens utkast Økonomiplan rådmannens utkast Saksopplysninger: I henhold til kommuneloven 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan som minst skal omfatte de fire kommende budsjettår. Formannskapets innstilling legges ut til offentlig ettersyn. Kommunestyret fatter sitt vedtak på formannskapets innstilling og eventuelle innkomne merknader. Kontroll og tilsyn Kontrollutvalget har lagt frem forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen. I kontrollutvalgsforskriften heter det at utvalgets forslag til budsjettramme skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret. Kirkelig fellesråd Kirkelig fellesråd foreslår å øke festeavgiften til kr. 220,- pr. grav pr. år. Kremasjonsavgiften settes til kr. 3100,- for innebygdsboende og for utenbygdsboende kr. 4100,-. Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet slik det fremgår av Gravferdslovens 21. Hovedtrekk i forslag til statsbudsjett, rammebetingelser 3

4 Regjeringen legger i forslag til statsbudsjett opp til en vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 mrd. kr., hvorav veksten i kommmunenes frie inntekter utgjør 3,9 mrd. kr. For Kongsvinger kommune gir dette en vekst på 25 mill. kr. Denne veksten skal dekke: Brukerstyrt personlig assistanse blir rettighetsbasert Likebehandling barnehager, opptrapping mot 98 % - helårsvirkning Minstekrav foreldrebetaling barnehage Innføring av valgfag for 10. trinn på ungdomsskolen - helårsvirkning Økt kommunal egenandel og tilsyn barnevernsinstitusjoner - helårsvirkning Rus og psykisk helse - styrking Styrking helsestasjon- og skolehelse- og jordmortjenesten Utdanning av deltidsbrannpersonell, videreføring Kommunene kan også søke om midler til: Rentekompensasjonsordning for skole, svømmeanlegg og kirkebygg Investeringstilskudd til etablering av heldøgns omsorgsplasser Tilskudd til bygging av utleieboliger I økonomiplan har rådmannen lagt følgende budsjettforutsetninger til grunn: Planen er fremstilt i nominell 2015-kroneverdi Staten dekker fullt ut lønns- og prisvekst i planperioden. Estimert lånerente er lagt inn med 3 % for formålslånene. Kongsvinger kommune har en 5-årig fastrenteavtale på 389 millioner kroner til rente på 3,93 % som utløper i september Det er lagt inn avsetning til rentefond med 1 % i Redusert arbeidsgiveravgift fra 14,1 % til 10,6 %. Eiendomsskatten er indeksjustert med 7 millioner kroner med virkning fra 2015 som følge av indeksregulering av eiendomsskattegrunnlaget. Kommunens pensjonsutgifter reduseres med 2,3 millioner kroner fra Dette skyldes at pensjonsfond som var opparbeidet i Storebrand, er benyttet til å betale pensjonspremien. Som igjen medfører redusert premieavvik og nedbetaling av dette. I tillegg gir nye uførepensjonsregler nedgang i pensjonskostnad. Ny skole er lagt inn med en netto utgiftsbelastning på 7,4 millioner kroner fra Klargjøring av midlertidig skole i F-blokka. 12 mill. kr. i driftsutgift 2015 Kommunen står overfor krevende utviklingsarbeid som forutsetter tilstrekkelige ressurser til prosess- og prosjektledelse, rådgivning og ledelse i enhetene. Ytterligere nedskjæringer i støttefunksjoner anbefales derfor ikke gjennomført. Det er satt i verk og vil bli satt i verk nye tiltak for å redusere antall brukere som mottar sosialhjelp. Arbeid for sosialhjelp og at satsene for økonomisk sosialhjelp beholdes på 2014-nivå er to nye tiltak i Driftsrammene til kommunens selskaper er justert med deflator dersom ikke annet er vedtatt. Samhandlingsreformen. Medfinansiering spesialisthelsetjenesten opphører fra Krisesenteret planlegges med nybygg og tilpasses nytt lovverk og krav til universell utforming. Vurdering: Statsbudsjettet for 2015 gir kommunen en vekst i frie inntekter på 25 mill. kr. Kongsvinger kommune har på tross av dette en utfordrende økonomisk situasjon. Det fremlagte budsjettet gir et netto driftsresultat i 2015 på 0,6 % og er langt under kravet til sunn kommuneøkonomi på 3 %. Det er i budsjettet avsatt et mindreforbruk på 6,9 mill. kr. til disposisjonsfond i Rådmannen ønsker derfor at de økte inntektene skal bidra til flere arbeidsplasser, befolkningsvekst og styrking av barns og unges oppvekstvilkår, og slik bidra til fremtidig sunn kommuneøkonomi. 4

5 Det er rådmannens klare standpunkt at kommunens utfordringer ikke kan løses av økonomiske virkemidler alene. Kongsvinger kommune som organisasjon er helt avhengig av økt innovasjon. Fokus må dreies fra ensidig tjenesteleveranse til aktivisering av innbyggernes ressurser for å skape tjenester av større verdi og effekt. I sak 70/14 Gjennomgang av Kultur og Fritidsenheten ble det skissert tiltak for å oppnå budsjettbalanse i enheten. Denne saken ble utsatt og foreslått løst gjennom budsjettbehandlingen. Rådmannen har ikke rukket å foreta noen nye vurderinger om dette i budsjettdokumentet, men endringer i betalingsregulativet er innarbeidet i regulativet. Eiendomsskatt Det fremmes egen sak parallellt med budsjettsaken og punktet om eiendomsskatt i budsjettvedtaket er derfor tatt ut. For øvrig vises det til hoveddokumentet Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens INNSTILLING 1. Rådmannens utkast til Budsjett 2015 Økonomiplan og Betalingsregulativ for 2015 vedtas. 2. Garantiramme for sosiale hjelpetiltak settes til kr. 1 mill. 3. Kassakreditt opprettholdes med inntil kr. 50 mill. 4. Kommunestyret godkjenner låneopptak til formidlingslån i Husbanken på inntil kr. 30 mill. 5. Kommunestyret godkjenner investering i anleggsmidler for inntil 143,373 mill. kr. og nytt låneopptak til investeringer på kr. 40 mill i Satsene for økonomisk sosialhjelp beholdes på 2014-nivå 7. Forslag til tilskudd for private barnehager: 100 % driftstilskudd pr heltidsplass små barn ,- 100 % driftstilskudd pr heltidsplass store barn ,- 100 % kapitaltilskudd pr heltidsplass 9.500,- (nasjonal sats) 8. Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet slik: Festeavgiften pr. grav pr. år kr. 220,- Kremasjonsavgift for innebygdsboende kr. 3100,- Kremasjonsavgift for utenbygdsboende kr. 4100, Formannskap FS-072/14 Innstilling: Saken tas til orientering. Innstillingen var enstemmig Hovedarbeidsmiljøutvalget HAMU-018/14 Innstilling: Hovedarbeidsmiljøutvalget tar Rådmannens utkast til budsjett for 2015 til orientering. Innstillingen er enstemmig Formannskap Forslag fra Ap, fremmet av Egil Andersen: 1. Gratisprinsippet for lag og foreningers bruk av kommunale idrettsannlegg/haller for barn og ungdom under 19 år videreføres som dagens ordning. 2. Øke budsjettrammene tilsvarende tap av leieinntekter. 3. Dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. Forslaget falt med 6 ( H 2, PP 1, Frp 1, Tjugum, Sp 1 ) mot 3 ( Ap 3 ) stemmer. 5

6 Forslag fra AP, fremmet av Stig Holm:: 1. Kr brukes til forebyggende tiltak blant ungdom. Tas fra tilskudd NAV-sosialpenger. 2. Rådmannen bes fremme en sak innen 1.mars 2015 ift hvordan de , overført barn og ungeenheten, skal disponeres for å styrke skolehelsetjeneste og jordmortjenesten. 3. Gjeninnføre barnehagegarantien med 2 opptak i året. 4. Sosialsatsene for 2015 økes i takt med prisstigningen 5. Gjeninnføre frukt og grønt i skolen (kr ). Tas fra disposisjonsfondet. Forslaget pkt 3, 4 og 5 falt med 6 ( H 2, PP 1, Frp 1, Tjugum, Sp 1 ) mot 3 ( Ap 3 ) stemmer. Fellesforsalg H Frp - PP, fremmet av Odd Hennig Dypvik, H: i. Redusert eiendomsskatt ii. Redusert inntekt skog iii. Tilskudd tennishall iv. Gratis halleie for barn/ungdom også etter kl Jfr. Sak KS 070/14, innstillingens pkt.1, kulepunkt 1 ( Dette må oppdateres i betalingsregulativet) v. Redusere ramme NAV Øke ramme omsorg (demens og velferdsteknologi) Redusere overføring disposisjonsfond Neg.fortegn = Red.inntekt/økt kostnad Pos. Fortegn= økt inntekt/red.kostnad FS-086/14 Innstilling: 1. Rådmannens utkast til Budsjett 2015 Økonomiplan og Betalingsregulativ for 2015 vedtas med følgende endring: Betalingsregulativet: a. Under overskriften Utleie av gymsaler skal teksten rettes til: Idrettshaller og gymsaler stilles gratis til disposisjon for aktiviteter for barn og ungdom under 19 år. Budsjett 2015 Økonomiplan : b. Kr brukes til forebyggende tiltak blant ungdom. Tas fra tilskudd NAV-sosialpenger. c. Rådmannen bes fremme en sak innen 1.mars 2015 ift hvordan de , overført barn og ungeenheten, skal disponeres for å styrke skolehelsetjeneste og jordmortjenesten. d i. Redusert eiendomsskatt ii. Redusert inntekt skog iii. Tilskudd tennishall iv. Gratis halleie for barn/ungdom også etter kl Jfr. Sak KS 070/14, innstillingens pkt.1, kulepunkt 1 ( Dette må oppdateres i betalingsregulativet) v. Redusere ramme NAV Øke ramme omsorg (demens og velferdsteknologi) Redusere overføring disposisjonsfond Garantiramme for sosiale hjelpetiltak settes til kr. 1 mill. 6

7 3. Kassakreditt opprettholdes med inntil kr. 50 mill. 4. Kommunestyret godkjenner låneopptak til formidlingslån i Husbanken på inntil kr. 30 mill. 5. Kommunestyret godkjenner investering i anleggsmidler for inntil 143,373 mill. kr. og nytt låneopptak til investeringer på kr. 40 mill i Satsene for økonomisk sosialhjelp beholdes på 2014-nivå 7. Forslag til tilskudd for private barnehager: 100 % driftstilskudd pr heltidsplass små barn ,- 100 % driftstilskudd pr heltidsplass store barn ,- 100 % kapitaltilskudd pr heltidsplass 9.500,- (nasjonal sats) 8. Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet slik: Festeavgiften pr. grav pr. år kr. 220,- Kremasjonsavgift for innebygdsboende kr. 3100,- Kremasjonsavgift for utenbygdsboende kr. 4100,- Punkt 1a-1c ble gjort enstemmig. Punkt 1d. i ble gjort med 5 ( H 2, PP 1, Frp 1, Tjugum ) mot 4 ( Ap 3, Sp 1 ) stemmer. Punkt 1d. ii ble gjort enstemmig. Punkt 1d. iii ble gjort med 6 ( H 2, PP 1, Frp 1, Tjugum, Sp 1 ) mot 3 ( Ap 3) stemmer. Punkt 1d. iv v ble gjort enstemmig. Punkt 2-8 ble gjort enstemmig Administrasjonsutvalget Fagforbundet etterlyste trepartsamarbeid og hadde følgende kommentarer: - I kommunestyrevedtak fra 2007 ble det vedtatt av Kongsvinger kommune ikke skal ha stillingshjemler på under 50% - De ønsker økt grunnbemanning på Holt. *For mye* for en å styre Austmarka og Holt - Det bør mer midler til Kultur. Økonomien gir usikkerhet hos ansatte - Servicekontor bør bygges snarest, og de ansatte bør få bedre sikkerhet - HR-kontoret bør få ekstra bemanning. Sårbart nå. - Ledelsen ved HDO bør styrkes ADM-004/14 Vedtak: Formannskapets innstilling tas til orientering Kommunestyret Aino Strandseter Bekken, Ap, ble innvilget permisjon før behandling av denne saken. Ungdomsrådet v/stian Sønsterud uttalte seg i saken. Stig Holm, Ap, foreslo følgende punkter: 1. Gratisprinsippet for lag og foreningers bruk av kommunale idrettsanlegg/haller for barn og ungdom under 19 år videreføres som dagens ordning. 2. Øke budsjettrammene tilsvarende tap av leieinntekter. 3. Dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 4. Kr brukes til forebyggende tiltak blant ungdom. Tas fra tilskudd NAV-sosialpenger. 5. Rådmann bes fremme en sak innen 1.mars i følge hvordan de kr overført barn og ungeenheten skal disponeres for å styrke skolehelsetjenestene og jordmortjenesten. 6. Gjeninnføre barnehagegarantien med 2. opptak i året. 7. Sosialsatsene for 2015 økes i takt med prisstigningen. 8. Gjeninnføre frukt og grønt i skolen kr , midlene tas fra disposisjonsfondet. 9. Øke eiendomsskatten, midlene kr 4.mill overføres kultur. Pkt 1 3 ble forkastet med 21 ( H 6, PP 4, Tjugum, Frp 4, Krf 1, V 2, Sp 2, Ap 1 ) mot 9 ( Ap 9 ) stemmer. Pkt 4-5 ble forkastet med 18 ( H 6, PP 4, Tjugum, Frp 4, Krf 1, V 2 ) mot 12 ( Ap 10, Sp 2 ) stemmer. 7

8 Pkt 6 ble forkastet med 20 ( H6, PP 4, Tjugum, Frp 4, Krf 1, V 2, Sp 2 ) mot 10 ( Ap 10 ) stemmer. Pkt 7 ble forkastet med 21 ( H 6, PP 4, Tjugum, Frp 4, Krf 1, V 2, Sp 2, Ap 1 ) mot 9 ( Ap 9 ) stemmer. Pkt 8 ble forkastet med 18 ( H 6, PP 4, Tjugum, Frp 4, Krf 1, V 2 ) mot 12 ( Ap 10, Sp 2 ) stemmer. Pkt 9 ble forkastet med 21 ( H 6, PP 4, Tjugum, Frp 4, Krf 1, V 2, Sp 2, Ap 1 ) mot 9 ( Ap 9 ) stemmer. Odd Hennig Dypvik, H, foreslo følgende endringer: 1.c endres til: Kr overført til Barne- og ungeenheten skal benyttes til å styrke helsesøsterfunksjonene i skolehelsetjenesten. 1.d,v endres til: Redusere ramme NAV Avsette demenskoordinator Forebyggende tiltak barn/unge- rådmannen legger fram egen sak om hvordan dette skal disponeres Nytt pkt 1 e: I betalingsregulativet tas gebyrer for vann og avløp ut inntil disse er behandlet på nytt, jfr sak 088/14. Verbalforsalg fra Kjell Arne Hanssen, Frp: Kommunestyret ber rådmannen om at man innen idrettsdelen av kulturbudsjettet avsetter kr til driftstøtte til drift av løypemaskin i Kongsvinger kommune. Inger Noer, V, fremmet følgende fellesforslag fra H, PP, Frp, V, og Krf : Rådmannen bes arbeide for at det etableres en innføringsklasse for nyankomne fremmedspråklige ungdommer på en av de videregående skolene i Kongsvinger. Det vurderes samtidlig om det kan være hensiktsmessig å avvikle rehabiliteringsplassene på Roverudhjemmet og heller etablere en interkommunal rehabiliteringsavdeling i 7.etasje på sykehuset. Dette kan gi bedre kvalitet på rehabiliteringen og frigjøre korttidsplasser som igjen kan redusere kostnadene knyttet til ferdigbehandlede pasienter på sykehuset. Det bør utredes å etablere en bysykkel-ordning etter mønster fra Skedsmo-kommune. Investeringer: Bygging av Servicetorg utsettes 1 år. Elveamfiet utsettes Det kjøpes ikke nettbrett til barnehagene. Margrethe Haarr, Sp fremmet følgende forslag: Økt ramme omsorg. Rådmann bes fremme en sak innen 1.mars 2015 ift. Hvordan den økte rammen innen omsorg skal disponeres for å styrke demensomsorg. Økt ramme til forebyggende tiltak ungdom. Rådmann bes fremme en sak innen 1.mars 2015 ift hvordan disse midlene skal disponeres. Thor Ringsbu, Krf, fremmet følgende fellesforslag fra H, PP,Frp, V og Krf: 1. Det er økende behov for en gjennomgang av gjeldene planer både for området Sentrum Nord og området Sentrum Syd. Sentrum Syd prioriteres. Rådmannen bes innarbeide dette i arbeidsoppgavene i planperioden. 2. I løpet av planperioden må det skje en nøyere vurdering av behovene for institusjonsplasser inne helse- og omsorgssektoren. Den demografiske utviklingen tilsier nye institusjonsplasser både innen demensomsorgen og aldersomsorgen. Rådmannen bes starte en slik vurdering. Verbalforslag fra Øystein Østgaard, H: Kr avsettes til gang og sykkelvei på Austmarka. Kostnaden finansieres gjennom investering på veger/parkering. 8

9 Verbalforslag fra Iran Morovati, Ap: Tillegg i pkt 2. Samt 50 % mannlig stilling som sykepleier eller vernepleier for å ivareta minoritetsutfordringer i skolen. Ordet innføringsklasse byttes ut med en 2-språklig fagarbeider i det første året. Forslaget falt med 21 ( H6, PP 4, Tjugum, Frp 4, V 2, Sp 2, Krf 1, Ap 1 ) mot 9 ( Ap 9 ) stemmer. KS-091/14 Vedtak: 1. Rådmannens utkast til Budsjett 2015 Økonomiplan og Betalingsregulativ for 2015 vedtas med følgende endring: Betalingsregulativet: a. Under overskriften Utleie av gymsaler skal teksten rettes til: Idrettshaller og gymsaler stilles gratis til disposisjon for aktiviteter for barn og ungdom under 19 år. Budsjett 2015 Økonomiplan : b. Kr overført til Barne- og ungeenheten i statsbudsjettet skal benyttes til å styrke helsesøsterfunksjonen i skolehelsetjenesten. c i. Redusert eiendomsskatt ii. Redusert inntekt skog iii. Tilskudd tennishall iv. Gratis halleie for barn/ungdom også etter kl Jfr. Sak KS 070/14, innstillingens pkt.1, kulepunkt 1 ( Dette må oppdateres i betalingsregulativet) v. Redusere ramme NAV Ansette demenskoordinator Forebyggende tiltak barn/unge-rådmannen legger frem egen sak om hvordan dette skal disponeres Redusere overføring disposisjonsfond d. I betalingsregulativet tas gebyrer for vann og avløp ut inntil disse er behandlet på nytt, jfr sak 088/14. e. Rådmannen bes arbeide for at det etableres en innføringsklasse for nyankomne fremmedspråklige ungdommer på en av de videregående skolene i Kongsvinger. f. Det vurderes samtidlig om det kan være hensiktsmessig å avvikle rehabiliteringsplassene på Roverudhjemmet og heller etablere en interkommunal rehabiliteringsavdeling i 7.etasje på sykehuset. Dette kan gi bedre kvalitet på rehabiliteringen og frigjøre korttidsplasser som igjen kan redusere kostnadene knyttet til ferdigbehandlede pasienter på sykehuset. g. Det bør utredes å etablere en bysykkel-ordning etter mønster fra Skedsmo-kommune. h. Investeringer: Bygging av Servicetorg utsettes 1 år. Elveamfiet utsettes Det kjøpes ikke nettbrett til barnehagene i. Kr avsettes til gang og sykkelvei på Austmarka. Kostnaden finansieres gjennom investering på veger/parkering. j. Det er økende behov for en gjennomgang av gjeldene planer både for området Sentrum Nord og området Sentrum Syd. Sentrum Syd prioriteres. Rådmannen bes innarbeide dette i arbeidsoppgavene i planperioden. 9

10 k. I løpet av planperioden må det skje en nøyere vurdering av behovene for institusjonsplasser inne helse- og omsorgssektoren. Den demografiske utviklingen tilsier nye institusjonsplasser både innen demensomsorgen og aldersomsorgen. Rådmannen bes starte en slik vurdering. l. Økt ramme omsorg. Rådmann bes fremme en sak innen 1.mars 2015 ift. Hvordan den økte rammen innen omsorg skal disponeres for å styrke demensomsorg. m. Økt ramme til forebyggende tiltak ungdom. Rådmann bes fremme en sak innen 1.mars 2015 ift hvordan disse midlene skal disponeres. n. Kommunestyret ber rådmannen om at man innen idrettsdelen av kulturbudsjettet avsetter kr til driftstøtte til drift av løypemaskin i Kongsvinger kommune. 2. Garantiramme for sosiale hjelpetiltak settes til kr. 1 mill. 3. Kassakreditt opprettholdes med inntil kr. 50 mill. 4. Kommunestyret godkjenner låneopptak til formidlingslån i Husbanken på inntil kr. 30 mill. 5. Kommunestyret godkjenner investering i anleggsmidler for inntil 143,373 mill. kr. og nytt låneopptak til investeringer på kr. 40 mill i Satsene for økonomisk sosialhjelp beholdes på 2014-nivå 7. Forslag til tilskudd for private barnehager: 100 % driftstilskudd pr heltidsplass små barn ,- 100 % driftstilskudd pr heltidsplass store barn ,- 100 % kapitaltilskudd pr heltidsplass 9.500,- (nasjonal sats) 8. Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet slik: Festeavgiften pr. grav pr. år kr. 220,- Kremasjonsavgift for innebygdsboende kr. 3100,- Kremasjonsavgift for utenbygdsboende kr. 4100,- Punkt 1a ble gjort enstemmig. Punkt 1b ble gjort med 28 ( H 6, PP 4, Frp 4, Tjugum, V 2, Krf 1, Ap 10 ) mot 2 ( Sp 2 ) stemmer. Punkt 1.c i-iv, ble gjort enstemmig. Punkt 1 c, v. ble gjort med 28 ( H 6, PP 4, Frp 4, Tjugum, V 2, Krf 1, Ap 10 ) mot ( Sp 2 ) stemmer. Punkt 1 d g ble gjort enstemmig. Punkt 1 h, 1.kulepunkt ble gjort med 21 ( H 6, PP 4, Frp 4, Tjugum, V 2, Sp 2, Krf, 1, Ap 1 ) mot 9 ( Ap 9 )stemmer. Punkt 1 h, 2-3.kulepunkt ble gjort enstemmig. Punkt 1 i-n ble gjort enstemmig. Punkt 2-8 ble gjort enstemmig. 10

11 2 Rådmannens innledning 2.1 Utfordringer i planperioden Kongsvinger er en bykommune med mange muligheter. Kongsvinger er tett på den regionen i Europa som vokser mest (Oslo-Gardermoen). Infrastrukturen til Kongsvinger er under stadig utbedring. Det er timesavganger med tog til og fra Oslo, og ny 4-felts vei mellom Kongsvinger og Skarnes åpner høsten Kommunen har både lave priser på tomter og boliger, og det er god plass til større etableringer. Kongsvinger byr på byliv og på rolig liv på landet for de som ønsker det. Samtidig har Kongsvinger store utfordringer, spesielt i et langsiktig perspektiv: Kommunen og regionen har mistet mange arbeidsplasser, og analyser viser at den negative utviklingen vil fortsette om det ikke settes inn radikale tiltak. Rådmannen vurderer dette som ett av de mest kritiske utviklingstrekkene for Kongsvinger og regionen. Innbyggertallet i Kongsvinger øker, men veksten er lavere enn landsgjennomsnittet. Befolkningssammensetningen i kommunen er skjev ved at det er flere over 67 år og færre i yrkesaktiv og fertil alder enn i landet for øvrig. Denne trenden vil forsterkes ytterligere de kommende årene. Innflyttingen bidrar dessuten i for liten grad til å utjevne skjevheten i befolkningsstrukturen. Kongsvinger har større utfordringer på levekårsiden enn landet for øvrig. Det er også store variasjoner innad i kommunen. Kongsvinger har hatt bedre læringsresultater de siste årene, men fortsatt har kommunen dårligere resultater enn landsgjennomsnittet, og utdanningsnivået er lavere i Kongsvinger enn i landet for øvrig. Statsbudsjettet for 2015 gir kommunen en vekst i frie inntekter på 25 millioner kroner. Kongsvinger kommune har på tross av dette en utfordrende økonomisk situasjon. Rådmannen ønsker derfor at de økte inntektene skal bidra til flere arbeidsplasser, befolkningsvekst og styrking av barns og unges oppvekstvilkår, og slik bidra til fremtidig sunn kommuneøkonomi. Det er rådmannens klare standpunkt at kommunens utfordringer ikke kan løses av økonomiske virkemidler alene. Kongsvinger kommune som organisasjon er helt avhengig av økt innovasjon. Fokus må dreies fra ensidig tjenesteleveranse til aktivisering av innbyggernes ressurser for å skape tjenester av større verdi og effekt. 2.2 Rådmannens anbefalinger for å møte utfordringene Kommunestyret har vedtatt det overordnede målet: Kongsvinger skal være et konkurransedyktig regionsenter i vekst. 11

12 For å nå det overordnede målet og for å møte de utfordringene kommunen står overfor er det avgjørende med en aktiv innsats både fra kommunestyret, kommuneorganisasjonen, kommunens innbyggere og regionen. Nedenfor oppsummer rådmannen de viktigste anbefalingene for kommunen i planperioden : 1. Flere arbeidsplasser Kongsvinger kommune jobber aktivt med næringsomstilling gjennom K+ og Hedmark Kunnskapspark. Kommunen må imidlertid sammen med næringslivet og resten av regionen igangsette enda flere tiltak som kan bidra til flere arbeidsplasser. Rådmannen anbefaler at det settes av midler til arbeidet med næringsutvikling og arbeidsplassvekst. Avklaring av hvilke tiltak kommunen og regionen skal satse på skjer gjennom det pågående Byregionprosjektet og Regionrådet. 2. Flere innbyggere Videreutvikling av bysentrum, bydeler og bygder vil skape økt bolyst, stolthet og engasjement i befolkningen. Hovedsatsningene i planperioden for å oppnå dette er: a. Utvikle byparken, rådhusplassen samt trappeamfi ved Kongssenteret for å skape et attraktivt og levende sentrum. b. Utvikle kulturlivet og idretten gjennom å støtte og stimulere frivillig innsats c. Videreutvikling av gode tjenester gjennom kontinuerlig fokus på innovasjon som skal bidra til å aktivisere den enkeltes ressurser 3. Forbedre læringsresultatene og forbedre barns og unges fysiske og psykiske helse Den viktigste innsatsen for å nå målet gjøres hver dag av foreldre, pedagoger og helsepersonell. For å styrke satsningen vil rådmannen i planperioden: a. Bygge ny ungdomsskole b. Videreføre Vennersbergprosjektet, hvor målet er å teste ut nye arenaer for samarbeid med innbyggerne og nye tverrfaglige tiltak for å skape økt læring og mestring c. Innføre felles pedagogisk plattform i skole og barnehage 4. Øke forutsetningene for å ivareta den enkeltes helse og funksjonsnivå Kommunene må bidra aktivt til at innbyggerne i størst mulig grad blir i stand til å ivareta helse og funksjonsnivå. Koordinert innsats på tvers av alle tjenester er det området kommunen har mest ugjort og mest å hente. Dette gjelder i forhold til forebyggende arbeid, folkehelsearbeid og tidlig innsats i alle livsfaser, fra jordmortjenesten til arbeidet med hverdagsmestring for eldre. I planperioden skal kommunen: a. Videreutvikle de tverrfaglige tjenestene for barn og unge. Målet er at familier, barn og ungdom gjennom samskaping med kommunen, skal bli i stand til å mestre egne liv best mulig b. Trappe opp arbeidet med hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Å lykkes med hverdagsrehabilitering er en forutsetning for at kommunen også i fremtiden skal kunne opprettholde løftet om å gi heldøgns omsorg til de som virkelig trenger det. 12

13 c. Ytterligere styrket innsats for å få flere innbyggere i arbeid og aktivitet 5. Regional utvikling Kongsvinger må ta et større ansvar for et velfungerende samarbeid i regionen, for å legge til rette for vekst og utvikling blant annet gjennom Byregionprosjektet og Destinasjon Sør-Hedmark. 2.3 Økonomiske prioriteringer for å nå kommunens mål I tillegg til midler som er bundet opp til drift, prioriterer rådmannen i budsjettet tiltak som skal bidra til å nå kommunens mål, herunder: Styrke arbeidet med næringsutvikling og økning i antall arbeidsplasser Ny ungdomsskole Styrke heldøgns omsorgsboliger (hdo) med tilstrekkelig og riktig bemanning for å gjøre det mulig å bo i egen bolig livet ut Flere i arbeid og aktivitet Fortsette satsning på innbyggerinitiativ Styrke arbeidet med forebygging i forhold til barn og unge Utvikle kompetanse om innovasjon og praksisendring innenfor tjenesteleveransene Styrke IKT og fagkompetanse innenfor oppveksttjenestene Investere i utbygging av rådhusplassen, byparken og trappeamfiet ved Glomma 2.4 Virkemidler for å nå målene Rådmannens anbefalinger av strategier og tiltak for å nå kommunens mål er en del av en langsiktig dreining mot en bærekraftig kommune et konkurransedyktig regionsenter i vekst. Kongsvinger kommune skal skape mestring, stolthet og engasjement gjennom utvikling og involvering av innbyggernes ressurser. En endring mot et konkurransedyktig regionsenter i vekst vil, i tillegg til en dreining av økonomiske ressurser, kreve: Ledere som - skaper tillit til overordnede mål og prosesser - har kompetanse til å iverksette og gjennomføre prosesser og som bidrar til å prioritere tiltak og innsats - involverer medarbeidere og innbyggerne i å utvikle tjenestene - utvikler strukturer og systemer som understøtter arbeidet med å nå målene En organisasjonskultur hvor vi kontinuerlig leter etter forbedringer for å øke verdien av tjenestene for brukerne. Dette skal skje gjennom utvikling av LEAN-kompetanse og aktivt medarbeiderskap 13

14 - Nye og innovative løsninger i en prosess med å utvikle nye ideer, realisere og spre dem slik at de gir merverdi for samfunnet og innbyggerne. Innovasjon handler om å lete etter løsninger som gir større effekt for innbyggerne. Innovative løsninger krever: - at innbyggerne og brukerne får være med å definere behov og løsninger - utvikling av reell tverrfaglighet, hvor målet, gjennom samskaping, er å finne løsninger som er til det beste for innbyggerne - evne til å stille nye spørsmål som utfordrer eksisterende praksis og som gir nye og relevante svar - evne til å forankre prosesser og løsninger både politisk og administrativt - erkjennelse av at nye løsninger vil innebære brudd med eksisterende praksis - en kultur hvor målet alltid er å oppdage og aktivisere innbyggerens egne ressurser - en kultur med aksept for å gjøre feil i arbeidet med å finne neste praksis - digitale løsninger der dette er mulig, for å oppnå mer effektive prosesser og bedre tjenester, for eksempel videreutvikling av kommunens web, mobilt barnevern og velferdsteknologi Dette er et krevende utviklingsarbeid som forutsetter tilstrekkelige ressurser til prosess- og prosjektledelse, rådgivning og ledelse i enhetene. Kongsvinger, 3. november 2014 Torleif Lindahl Rådmann 14

15 3 Målkort og strategier Hovedmål: Konkurransedyktig regionsenter i vekst Resultater Resultatmål S A M F U N N Delmål Indikator Befolkningsvekst over landsgjennomsnittet Kongsvinger skal bli mer attraktiv for handel og opplevelser Stolthet og engasjement skal videreutvikles gjennom aktivt og godt samspill mellom innbyggere, næringslivet og kommunen, som skal være en positiv JA-kommune Næringsutvikling og vekst i arbeidsplasser skal skapes gjennom et aktivt og forpliktende samarbeid mellom enkeltpersoner, bedrifter, Hedmark kunnskapspark, fylkeskommunen og Kommunen Befolkning Antall boenheter igangsatt hvert år Besøk kulturbygg Sysselsatte innen overnatting/servering Omsetning detaljhandel (mill kr) Antall m 2 igangsatt, alle formål innenfor sentrumsplan Hver enhet har gjennomført ett nytt tiltak som stimulerer til frivillig innsats(%) Antall arbeidsplasser Antall ideer til arbeidsplasser vurdert Antall inkubatorideer Rangering nærings-nm Byregionprosjektet videreføres Arbeidspendling til Oslo/Akershus Arbeidspendling inn til Kongsvinger Ja Ja Kongsvinger skal ta en aktiv, ledende rolle i det regionale utviklingsarbeide, og være en del av den vekstkraftige Osloregionen T J E N E S T E R Barn i Kongsvinger skal ha læringsresultater minst lik landsgjennomsnittet og andelen som fullfører høyere utdanning skal være lik landet for øvrig Innbyggernes forutsetninger for å ivareta helse- og funksjonsnivå skal økes Nasjonale prøver 5 trinn (skala 1-3) - regning - lesing - engelsk Eksamensresultater 10 trinn (skala 1-6) - matematikk - norsk - engelsk Grunnskolepoeng 1,9 1,9 2,0 3,0 3,2 3,8 39,7 Antall brukere som har fullført 12-ukers kurs ved frisklivs- og mestringssentralen og som fortsetter i selvstyrte grupper Andel brukere som, etter 6 mnd, har redusert bistandsbehov som følge av hverdagsrehabilitering Andel sosialhjelpsmottakere 3,4 2,1 2,1 2,2 2,8 3,3 3,8 38,0 60 % 3,6 2,2 2,2 2,3 3,0 3,4 3,8 39,0 80 % 3, ,3 2,3 2,4 3,1 3,5 3,8 40,0 90 % 3, O R G Attraktiv arbeidsplass Medarbeiderundersøkelse (skala 1-6) Jobbnærvær Stillingsstørrelse Andel høyskoleutdannede (årsverk) 4,6 91,8 % 75 % 56 % < 4,6 < 91 % 75 % 56 % 4,7 93 % 82 % 58 % 4,7 93 % 85 % 60 % Ø K Økonomisk handlefrihet Brutto driftsresultat (%) Netto driftsresultat (%) 3,4 1,4 4,8 3,3 4,5 2,0 4,5 2,0 15

16 3.1 Strategier Kommunestyret vedtok i Strategimelding følgende strategier for å nå de overordnede målene: 1. Kongsvinger sentrum skal videreutvikles slik at byen blir mer levende og moderne 2. Kongsvinger kommune skal fortsatt prioritere næringsutvikling og tilrettelegge for gründervirksomhet 3. Kongsvinger kommune skal være en pådriver for å korte reisetiden til Oslo og for å bedre de offentlige kommunikasjonstilbudene i Kongsvinger og til og fra Kongsvinger 4. Kongsvinger kommune skal ha økt fokus på involvering og dialog i forhold til utvikling av Kongsvingersamfunnet og for å skape mestring hos den enkelte innbygger 5. Kommunen skal bidra til å utvikle gode møteplasser i både by, bydeler og bygder for å stimulere til lokalt engasjement og lokalt forankrede tiltak 6. I samarbeid med resten av regionen skal Kongsvinger kommune jobbe for å skape økonomisk vekst 7. I samarbeid med resten av regionen skal Kongsvinger kommune profilere fritidstilbud, regionens attraksjoner og botilbud. Sammen har regionen mer å tilby enn hver kommune for seg 8. Kongsvinger kommune skal prioritere tidlig innsats hos barn og unge for å bedre folkehelse og læringsresultater i kommunen 9. Det skal legges vekt på tilpasset opplæring, varierte læringsmetoder og aktiv foreldremedvirkning i barnehager og skoler 10. Arbeidet med hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring skal styrkes og intensiveres for å sikre at flest mulig får muligheten til å være aktive i eget liv og bo lengst mulig hjemme. 11. Tross merinntekter på millioner, på grunn av distriktstilskudd og redusert arbeidsgiveravgift, kreves det en fortsatt stram økonomistyring og styrking av økonomiske reserver 12. Merinntekter skal brukes til investeringstiltak som bidrar til å skape befolkningsvekst og utvikle barns og unges oppvekstvilkår 16

17 4 Organisering 4.1 Politisk struktur Kongsvinger kommunes politiske styringsstruktur er formannskapsmodellen med tre komiteer og planutvalg. Kommunestyre (33) Kontrollutvalg (5) Formannskap klagenemnd (9) Komitè Oppvekst (9) Komitè Helse og omsorg (7) Komitè Næring/kultur/miljø Planutvalg (9) (7) 4.2 Administrativ struktur Kongsvinger kommune er administrativt organisert i to fullmaktsnivåer: Rådmannen og enhetslederne. Rådmannen er kommunens øverste og formelle administrative leder. Til daglig utgjør rådmannen og kommunalsjefene rådmannsnivået. Kommunen er inndelt i tre tjenesteområder. Kommunalsjefene har ansvar for hvert sitt tjenesteområde. Det er fire støtteområder. Ledere for støtteenhetene er på rådmannens vegne daglig leder på kom- munenivå innenfor strategi, service, økonomi og HR. Leder for støttetjenestene opptrer alltid på rådmannens vegne, men kan ikke treffe vedtak som overstyrer kommunalsjefer og enhetsledere, med mindre slik myndighet er gitt i enkeltsaker. Støttelederne inngår i rådmannens overordnede lederteam sammen med kommunalsjefene. Enhetsleder har det overordnede og formelle ansvaret for og innenfor sin enhet. Enhetsleder rapporterer til kommunalsjefen som er vedkommendes overordnede. Enhetsleder kan delegere full- makter videre til teamledere når dette er hensiktsmessig for å nå enhetens mål når det gjelder tjeog økonomiforvaltning. Enhetslederne inngår i rådmannens utvidede nester, personal- ledergruppe. 17

18 Organisasjonskart RÅDMANN Torleif Lindahl Økonomi Karin Nagell Strategi-Komm. Lars Gillund HR Tove Hendnes Service-Forvaltning Siri N Hansen HELSE-OMSORG Kommunalsjef Marianne Birkeland OPPVEKST Kommunalsjef Unni Strøm SAMFUNN Kommunalsjef Rune Lund Aktivitet og bistand Birger Bråthen Tråstad skole Berit Johnsrud Austmarka skole Britt-Marie Paulsson NAV Steinar Andersen Austmarka og Holt omsorg May Wolden Vennersberg skole Hanne S Wang Brandval oppvekstsenter Mari Anne Rapstad Teknisk forvaltning Lena Andersson Helse og rehabilitering Anne Christine Ringstad- Nerli Marikollen barnehage Liv Sutterud Holt skole Jørgen B Gundersen Kultur og fritid Stig Fonås Langelandhjemmet Skyrud Ann Chr Wästlund Sentrum barnehage Jorunn Arnesen Langeland skole Tommy Seigerud KKEiendom Uno Frivoll Sentrum HBT Linda Aarskog Vangen barnehage Inger L Sandstad Marikollen skole Magnus Olsen Roverud omsorg Mary Kordahl Vinger barnehage May E Solheim Roverud skole Paul Inge Tønseth Barn og unge Anne Regi Ring 18

19 5 Organisasjon og medarbeidere 5.1 Nøkkeltall Enheter Fast ansatte Faste årsverk Lærlinger Stillingsstørrelse Høyskoleutdannede Medarbeiderundersøkelse Jobbnærvær 3. kvartal % 51,8 % 17-92,8 % % 52,2 % 18 4,6 av 6 92,0 % % 54,4 % 10-94,2 % % 56,1 % 11 93,5 % 5.2 Delmål, strategier og tiltak Delmål 1: Innovativt og helsefremmende lederskap Utarbeide felles, overordnet utviklingsstrategi for alle ledernivåer med hovedfokus på målrettede og innovative strukturer og prosesser Gjennomføre felles lederutvikling med strategisk innhold for hele rådmannens utvidede ledergruppe Utvikle profesjonelle team- og fagledere gjennom intern lederskole Oppnå en score på minst 4,5 av 6 i medarbeiderundersøkelse (2012: 4,4 av 6) Delmål 2: Myndige medarbeidere med motivasjon og kompetanse til å mestre økende utfordringer Øke andelen høyskoleutdannede i alle tjenesteområder Legge til rette for at høyskoleutdannede og fagarbeidere får utvikle sin kompetanse videre Legge til rette for at medarbeidere uten fagutdanning får ta fagbrev Være en attraktiv lærebedrift med minimum 1 lærling pr 1000 innbyggere Utvikle LEAN-kompetanse og medarbeiderskap som verktøy for bedre tjenester Oppnå en score på minst 4,6 av 6 i medarbeiderundersøkelse (2012: 4,5 av 6) Delmål 3: Helsefremmende arbeidsmiljø med høyt nærvær og godt arbeidsmiljø Øke jobbnærværet gjennom systematisk arbeidsmiljøinnsats på alle arbeidsplasser (arbeidsmiljøkartlegging, planer, tiltak) Utvikle en heltidskultur og redusere antall ufrivillig deltidsansatte i samarbeid med tillitsvalgte Oppnå en score på minst 5,0 i medarbeiderundersøkelse (2012: 4,9 av 6) 19

20 6 Tjenesteområde SAMFUNN 6.1 Ansvarsområder Tjenesteområde SAMFUNN omfatter tekniske tjenester, kultur- og fritidstilbud, kommunale NAVtjenester og eiendomsforvaltning. I tillegg kommer oppgaver innenfor overordnet planlegging, bistand til næringslivet og by- og samfunnsutvikling. 6.2 Status, utfordringer og tiltak Befolkningsutvikling Selv om Kongsvinger de siste årene har hatt befolkningsvekst, ligger veksten fremdeles under landsgjennomsnittet. Figuren under viser en positiv utvikling av innbyggertallet hvert år siden Som i landet for øvrig har dette sammenheng med høy innvandring til Norge. En viktig forklaring til at befolkningsveksten ikke har vært enda større er at fødselsunderskuddet reduserer effekten av innflyttingen til kommunen Personer Fødselsunderskudd Folketilvekst Figur: Endring i folkemengde pr år. Siden 2008 har innbyggertallet i kommunen økt med til sammen ca. 500 personer. Figuren nedenfor viser en stadig skjevere aldersfordeling i samme periode, ved at økningen i antall innbyggere nesten i sin helhet har kommet i aldersgruppen år. 140 Personer i % år år år 75 år og eldre Figur: Endring i folketall etter alder (i prosent). 20

Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 11.11.2014 072/14 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget 13.11.2014 018/14 KAMO Formannskap 25.11.2014 086/14 KAMO Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.11.2013 060/13 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget 14.11.2013 010/13 KAMO Formannskap 26.11.2013 071/13 KAMO Kommunestyret

Detaljer

Kongsvinger kommune Konkurransedyktig regionsenter i vekst. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens utkast

Kongsvinger kommune Konkurransedyktig regionsenter i vekst. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens utkast Kongsvinger kommune Konkurransedyktig regionsenter i vekst Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens utkast 1 1 Rådmannens innledning... 3 2 Målkort og strategier... 7 3 Organisering... 9 4 Organisasjon

Detaljer

Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.: 11/6910

Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.: 11/6910 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 22.11.2011 092/11 TOSO Formannskap 29.11.2011 104/11 TOSO Hovedarbeidsmiljøutvalget 08.12.2011 019/11 TOSO Kommunestyret

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 04.03.2008 019/08 EDA Kommunestyret 13.03.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 04.03.2008 019/08 EDA Kommunestyret 13.03. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 04.03.2008 019/08 EDA Kommunestyret 13.03.2008 038/08 EDA Saksansv. Erik Dahl Arkiv: K1-141 : Arkivsaknr.: 07/3775

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

Saksopplysninger: Bakgrunn I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2010, vedtok kommunestyret følgende:

Saksopplysninger: Bakgrunn I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2010, vedtok kommunestyret følgende: KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.06.2010 060/10 OVA Kommunestyret 17.06.2010 080/10 OVA Saksansv.: Oddbjørn Vassli Arkiv:K2-C11 : Arkivsaknr.: 10/1079

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A1 : Arkivsaknr.: 06/5280

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A1 : Arkivsaknr.: 06/5280 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 15.04.2010 009/10 OVA Formannskap 20.04.2010 030/10 OVA Kommunestyret 29.04.2010 038/10 OVA Saksansv.: Unni

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Ledelse, roller og ansvar. Tommy, Anne-Christine, Aina, Anne-Kathrine, Tove

Ledelse, roller og ansvar. Tommy, Anne-Christine, Aina, Anne-Kathrine, Tove Ledelse, roller og ansvar Tommy, Anne-Christine, Aina, Anne-Kathrine, Tove Delprosjekt ledelse-roller-ansvar 1. Effektmål Innovativt og helsefremmende lederskap 2. Mandat 1. Utarbeide lederavtaler for

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Vedlegg: Strategisk plan for NAV i Hedmark Strategi Høringsdokument til kommunene jan2011.pdf

Vedlegg: Strategisk plan for NAV i Hedmark Strategi Høringsdokument til kommunene jan2011.pdf KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 038/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 032/11 TØS Saksansv.: Tom Østhagen Arkiv:K1-113 : Arkivsaknr.: 11/4017

Detaljer

Kvalitetsmelding oppvekst 2012

Kvalitetsmelding oppvekst 2012 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 06.06.2013 010/13 USTR Kommunestyret 20.06.2013 063/13 USTR Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-031, K2-A00, K3-&34

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst Byregionprogrammet Utviklingsprogram for byregioner - Byregionprogrammet - skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland og regionenes næringsmessige potensiale Regioner som samarbeider lykkes

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Arne Steingrimsen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/1570

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Arne Steingrimsen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/1570 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Arne Steingrimsen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/1570 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapets innstilling til kommunestyrevedtak: 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.02.2009 Oddbjørn Vassli Kommunestyret 05.02.2009 Oddbjørn Vassli

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.02.2009 Oddbjørn Vassli Kommunestyret 05.02.2009 Oddbjørn Vassli TILTAKSPAKKEN PRIORITERING AV PROSJEKTER SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.02.2009 Oddbjørn Vassli Kommunestyret 05.02.2009 Oddbjørn Vassli Saksansv.: Oddbjørn Vassli

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016. Formannskapet behandlet saksnr. 51/13 den 28.11.2013 Behandling: Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende forslag: På bakgrunn av hovedutvalgets behandling foreslås endring i forslagets punkt 5: Egenandel

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015

Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015 Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015 A-sak.Årsbudsjett og økonomiplan 2016-2019 Årsbudsjett og økonomiplan 2016-2019 Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding 2010

Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding 2010 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 14.06.2011 051/11 KAMO Kommunestyret 23.06.2011 055/11 KAMO Saksansv.: Bernhard Caspari Arkiv:K1-210 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Møtedato: Møtetid: 12: Møtested: Rådhuset, Lille festsal Saksnr.: 011/09-020/09

Møtedato: Møtetid: 12: Møtested: Rådhuset, Lille festsal Saksnr.: 011/09-020/09 KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAP Møtedato: 24.02.2009 Møtetid: 12:00 19.00 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Saksnr.: 011/09-020/09 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter: Fra administrasjonen

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Strategiseminar 22. mai 2014

Strategiseminar 22. mai 2014 Strategiseminar 22. mai 2014 Evaluering Ta et fugleperspektiv Status evaluering Årsrapporten Måloppnåelse Kostra-rapporteringen SWOT (styrker, svakheter, muligheter og trusler) SWOT i kommunestyret/utvalg/samarbeidsutvalg

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.11.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 170/12 Til saknr.: 177/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Ledelse og organisering i oppvekst

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Ledelse og organisering i oppvekst KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Ledelse og organisering i oppvekst Problemstillinger? (2 min) Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? -> Hvordan jobbe

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

13.04.2011 04.05.2011 23.05.2011 23.05.2011 31.05.2011 FORSLAG TIL PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID 2011-2019

13.04.2011 04.05.2011 23.05.2011 23.05.2011 31.05.2011 FORSLAG TIL PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID 2011-2019 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102267 : E: 144 G70 : Steinar Trefjord, Birthe Holm Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Funksjonshemmedes råd Utvalg for helse- og

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06.

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06. Arkivsak-dok. 12/00285-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Kommunestyret Møtedato HANDLINGSPLAN MOT BARNEFATTIGDOM Rådmannens innstilling Kommunestyret går inn for at Handlingsplan mot barnefattigdom

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Saksansv.: Gro Andberg Arkiv:K1-440 : Arkivsaknr.: 13/23

Saksansv.: Gro Andberg Arkiv:K1-440 : Arkivsaknr.: 13/23 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Hovedarbeidsmiljøutvalget 14.11.2013 011/13 GAN Formannskap 26.11.2013 064/13 GAN Administrasjonsutvalget 05.12.2013 005/13 GAN

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * *

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * * Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 07.12.2016 Sak: 353/16 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 16/7911-2 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Grete Solli fremmet slikt tilleggsforslag

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kjapt om Nes kommune innbyggere vekstkommune. Landbrukskommune. Spredt boligbebyggelse i kretser. Årnes kommunesenteret

Kjapt om Nes kommune innbyggere vekstkommune. Landbrukskommune. Spredt boligbebyggelse i kretser. Årnes kommunesenteret Kjapt om Nes kommune 20 410 innbyggere vekstkommune Landbrukskommune Spredt boligbebyggelse i kretser Årnes kommunesenteret To-nivå modell Hvordan vi er organisert Boligkontoret er organisert i virksomheten

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 10.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner

Detaljer