Kongsvinger kommune Konkurransedyktig regionsenter i vekst. Budsjett 2015 Økonomiplan Vedtatt i kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kongsvinger kommune Konkurransedyktig regionsenter i vekst. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Vedtatt i kommunestyret 11.12.14"

Transkript

1 Kongsvinger kommune Konkurransedyktig regionsenter i vekst Budsjett 2015 Økonomiplan Vedtatt i kommunestyret

2 1 Kommunestyrets vedtak Rådmannens innledning Målkort og strategier Organisering Organisasjon og medarbeidere Tjenesteområde SAMFUNN Tjenesteområde OPPVEKST Tjenesteområde HELSE OG OMSORG Økonomi Nøkkeltall

3 1 Kommunestyrets vedtak KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /14 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget /14 KAMO Formannskap /14 KAMO Kommunestyret /14 KAMO Administrasjonsutvalget /14 KAMO Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-151 : Arkivsaknr.: 14/2482 Budsjett Økonomiplan Vedlegg: Særutskrift sak budsjett.pdf Budsjett fellesrådet 2015 Betalingsregulativ rådmanns forslag Økonomiplan rådmannens utkast Økonomiplan rådmannens utkast Saksopplysninger: I henhold til kommuneloven 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan som minst skal omfatte de fire kommende budsjettår. Formannskapets innstilling legges ut til offentlig ettersyn. Kommunestyret fatter sitt vedtak på formannskapets innstilling og eventuelle innkomne merknader. Kontroll og tilsyn Kontrollutvalget har lagt frem forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen. I kontrollutvalgsforskriften heter det at utvalgets forslag til budsjettramme skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret. Kirkelig fellesråd Kirkelig fellesråd foreslår å øke festeavgiften til kr. 220,- pr. grav pr. år. Kremasjonsavgiften settes til kr. 3100,- for innebygdsboende og for utenbygdsboende kr. 4100,-. Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet slik det fremgår av Gravferdslovens 21. Hovedtrekk i forslag til statsbudsjett, rammebetingelser 3

4 Regjeringen legger i forslag til statsbudsjett opp til en vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 mrd. kr., hvorav veksten i kommmunenes frie inntekter utgjør 3,9 mrd. kr. For Kongsvinger kommune gir dette en vekst på 25 mill. kr. Denne veksten skal dekke: Brukerstyrt personlig assistanse blir rettighetsbasert Likebehandling barnehager, opptrapping mot 98 % - helårsvirkning Minstekrav foreldrebetaling barnehage Innføring av valgfag for 10. trinn på ungdomsskolen - helårsvirkning Økt kommunal egenandel og tilsyn barnevernsinstitusjoner - helårsvirkning Rus og psykisk helse - styrking Styrking helsestasjon- og skolehelse- og jordmortjenesten Utdanning av deltidsbrannpersonell, videreføring Kommunene kan også søke om midler til: Rentekompensasjonsordning for skole, svømmeanlegg og kirkebygg Investeringstilskudd til etablering av heldøgns omsorgsplasser Tilskudd til bygging av utleieboliger I økonomiplan har rådmannen lagt følgende budsjettforutsetninger til grunn: Planen er fremstilt i nominell 2015-kroneverdi Staten dekker fullt ut lønns- og prisvekst i planperioden. Estimert lånerente er lagt inn med 3 % for formålslånene. Kongsvinger kommune har en 5-årig fastrenteavtale på 389 millioner kroner til rente på 3,93 % som utløper i september Det er lagt inn avsetning til rentefond med 1 % i Redusert arbeidsgiveravgift fra 14,1 % til 10,6 %. Eiendomsskatten er indeksjustert med 7 millioner kroner med virkning fra 2015 som følge av indeksregulering av eiendomsskattegrunnlaget. Kommunens pensjonsutgifter reduseres med 2,3 millioner kroner fra Dette skyldes at pensjonsfond som var opparbeidet i Storebrand, er benyttet til å betale pensjonspremien. Som igjen medfører redusert premieavvik og nedbetaling av dette. I tillegg gir nye uførepensjonsregler nedgang i pensjonskostnad. Ny skole er lagt inn med en netto utgiftsbelastning på 7,4 millioner kroner fra Klargjøring av midlertidig skole i F-blokka. 12 mill. kr. i driftsutgift 2015 Kommunen står overfor krevende utviklingsarbeid som forutsetter tilstrekkelige ressurser til prosess- og prosjektledelse, rådgivning og ledelse i enhetene. Ytterligere nedskjæringer i støttefunksjoner anbefales derfor ikke gjennomført. Det er satt i verk og vil bli satt i verk nye tiltak for å redusere antall brukere som mottar sosialhjelp. Arbeid for sosialhjelp og at satsene for økonomisk sosialhjelp beholdes på 2014-nivå er to nye tiltak i Driftsrammene til kommunens selskaper er justert med deflator dersom ikke annet er vedtatt. Samhandlingsreformen. Medfinansiering spesialisthelsetjenesten opphører fra Krisesenteret planlegges med nybygg og tilpasses nytt lovverk og krav til universell utforming. Vurdering: Statsbudsjettet for 2015 gir kommunen en vekst i frie inntekter på 25 mill. kr. Kongsvinger kommune har på tross av dette en utfordrende økonomisk situasjon. Det fremlagte budsjettet gir et netto driftsresultat i 2015 på 0,6 % og er langt under kravet til sunn kommuneøkonomi på 3 %. Det er i budsjettet avsatt et mindreforbruk på 6,9 mill. kr. til disposisjonsfond i Rådmannen ønsker derfor at de økte inntektene skal bidra til flere arbeidsplasser, befolkningsvekst og styrking av barns og unges oppvekstvilkår, og slik bidra til fremtidig sunn kommuneøkonomi. 4

5 Det er rådmannens klare standpunkt at kommunens utfordringer ikke kan løses av økonomiske virkemidler alene. Kongsvinger kommune som organisasjon er helt avhengig av økt innovasjon. Fokus må dreies fra ensidig tjenesteleveranse til aktivisering av innbyggernes ressurser for å skape tjenester av større verdi og effekt. I sak 70/14 Gjennomgang av Kultur og Fritidsenheten ble det skissert tiltak for å oppnå budsjettbalanse i enheten. Denne saken ble utsatt og foreslått løst gjennom budsjettbehandlingen. Rådmannen har ikke rukket å foreta noen nye vurderinger om dette i budsjettdokumentet, men endringer i betalingsregulativet er innarbeidet i regulativet. Eiendomsskatt Det fremmes egen sak parallellt med budsjettsaken og punktet om eiendomsskatt i budsjettvedtaket er derfor tatt ut. For øvrig vises det til hoveddokumentet Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens INNSTILLING 1. Rådmannens utkast til Budsjett 2015 Økonomiplan og Betalingsregulativ for 2015 vedtas. 2. Garantiramme for sosiale hjelpetiltak settes til kr. 1 mill. 3. Kassakreditt opprettholdes med inntil kr. 50 mill. 4. Kommunestyret godkjenner låneopptak til formidlingslån i Husbanken på inntil kr. 30 mill. 5. Kommunestyret godkjenner investering i anleggsmidler for inntil 143,373 mill. kr. og nytt låneopptak til investeringer på kr. 40 mill i Satsene for økonomisk sosialhjelp beholdes på 2014-nivå 7. Forslag til tilskudd for private barnehager: 100 % driftstilskudd pr heltidsplass små barn ,- 100 % driftstilskudd pr heltidsplass store barn ,- 100 % kapitaltilskudd pr heltidsplass 9.500,- (nasjonal sats) 8. Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet slik: Festeavgiften pr. grav pr. år kr. 220,- Kremasjonsavgift for innebygdsboende kr. 3100,- Kremasjonsavgift for utenbygdsboende kr. 4100, Formannskap FS-072/14 Innstilling: Saken tas til orientering. Innstillingen var enstemmig Hovedarbeidsmiljøutvalget HAMU-018/14 Innstilling: Hovedarbeidsmiljøutvalget tar Rådmannens utkast til budsjett for 2015 til orientering. Innstillingen er enstemmig Formannskap Forslag fra Ap, fremmet av Egil Andersen: 1. Gratisprinsippet for lag og foreningers bruk av kommunale idrettsannlegg/haller for barn og ungdom under 19 år videreføres som dagens ordning. 2. Øke budsjettrammene tilsvarende tap av leieinntekter. 3. Dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. Forslaget falt med 6 ( H 2, PP 1, Frp 1, Tjugum, Sp 1 ) mot 3 ( Ap 3 ) stemmer. 5

6 Forslag fra AP, fremmet av Stig Holm:: 1. Kr brukes til forebyggende tiltak blant ungdom. Tas fra tilskudd NAV-sosialpenger. 2. Rådmannen bes fremme en sak innen 1.mars 2015 ift hvordan de , overført barn og ungeenheten, skal disponeres for å styrke skolehelsetjeneste og jordmortjenesten. 3. Gjeninnføre barnehagegarantien med 2 opptak i året. 4. Sosialsatsene for 2015 økes i takt med prisstigningen 5. Gjeninnføre frukt og grønt i skolen (kr ). Tas fra disposisjonsfondet. Forslaget pkt 3, 4 og 5 falt med 6 ( H 2, PP 1, Frp 1, Tjugum, Sp 1 ) mot 3 ( Ap 3 ) stemmer. Fellesforsalg H Frp - PP, fremmet av Odd Hennig Dypvik, H: i. Redusert eiendomsskatt ii. Redusert inntekt skog iii. Tilskudd tennishall iv. Gratis halleie for barn/ungdom også etter kl Jfr. Sak KS 070/14, innstillingens pkt.1, kulepunkt 1 ( Dette må oppdateres i betalingsregulativet) v. Redusere ramme NAV Øke ramme omsorg (demens og velferdsteknologi) Redusere overføring disposisjonsfond Neg.fortegn = Red.inntekt/økt kostnad Pos. Fortegn= økt inntekt/red.kostnad FS-086/14 Innstilling: 1. Rådmannens utkast til Budsjett 2015 Økonomiplan og Betalingsregulativ for 2015 vedtas med følgende endring: Betalingsregulativet: a. Under overskriften Utleie av gymsaler skal teksten rettes til: Idrettshaller og gymsaler stilles gratis til disposisjon for aktiviteter for barn og ungdom under 19 år. Budsjett 2015 Økonomiplan : b. Kr brukes til forebyggende tiltak blant ungdom. Tas fra tilskudd NAV-sosialpenger. c. Rådmannen bes fremme en sak innen 1.mars 2015 ift hvordan de , overført barn og ungeenheten, skal disponeres for å styrke skolehelsetjeneste og jordmortjenesten. d i. Redusert eiendomsskatt ii. Redusert inntekt skog iii. Tilskudd tennishall iv. Gratis halleie for barn/ungdom også etter kl Jfr. Sak KS 070/14, innstillingens pkt.1, kulepunkt 1 ( Dette må oppdateres i betalingsregulativet) v. Redusere ramme NAV Øke ramme omsorg (demens og velferdsteknologi) Redusere overføring disposisjonsfond Garantiramme for sosiale hjelpetiltak settes til kr. 1 mill. 6

7 3. Kassakreditt opprettholdes med inntil kr. 50 mill. 4. Kommunestyret godkjenner låneopptak til formidlingslån i Husbanken på inntil kr. 30 mill. 5. Kommunestyret godkjenner investering i anleggsmidler for inntil 143,373 mill. kr. og nytt låneopptak til investeringer på kr. 40 mill i Satsene for økonomisk sosialhjelp beholdes på 2014-nivå 7. Forslag til tilskudd for private barnehager: 100 % driftstilskudd pr heltidsplass små barn ,- 100 % driftstilskudd pr heltidsplass store barn ,- 100 % kapitaltilskudd pr heltidsplass 9.500,- (nasjonal sats) 8. Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet slik: Festeavgiften pr. grav pr. år kr. 220,- Kremasjonsavgift for innebygdsboende kr. 3100,- Kremasjonsavgift for utenbygdsboende kr. 4100,- Punkt 1a-1c ble gjort enstemmig. Punkt 1d. i ble gjort med 5 ( H 2, PP 1, Frp 1, Tjugum ) mot 4 ( Ap 3, Sp 1 ) stemmer. Punkt 1d. ii ble gjort enstemmig. Punkt 1d. iii ble gjort med 6 ( H 2, PP 1, Frp 1, Tjugum, Sp 1 ) mot 3 ( Ap 3) stemmer. Punkt 1d. iv v ble gjort enstemmig. Punkt 2-8 ble gjort enstemmig Administrasjonsutvalget Fagforbundet etterlyste trepartsamarbeid og hadde følgende kommentarer: - I kommunestyrevedtak fra 2007 ble det vedtatt av Kongsvinger kommune ikke skal ha stillingshjemler på under 50% - De ønsker økt grunnbemanning på Holt. *For mye* for en å styre Austmarka og Holt - Det bør mer midler til Kultur. Økonomien gir usikkerhet hos ansatte - Servicekontor bør bygges snarest, og de ansatte bør få bedre sikkerhet - HR-kontoret bør få ekstra bemanning. Sårbart nå. - Ledelsen ved HDO bør styrkes ADM-004/14 Vedtak: Formannskapets innstilling tas til orientering Kommunestyret Aino Strandseter Bekken, Ap, ble innvilget permisjon før behandling av denne saken. Ungdomsrådet v/stian Sønsterud uttalte seg i saken. Stig Holm, Ap, foreslo følgende punkter: 1. Gratisprinsippet for lag og foreningers bruk av kommunale idrettsanlegg/haller for barn og ungdom under 19 år videreføres som dagens ordning. 2. Øke budsjettrammene tilsvarende tap av leieinntekter. 3. Dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 4. Kr brukes til forebyggende tiltak blant ungdom. Tas fra tilskudd NAV-sosialpenger. 5. Rådmann bes fremme en sak innen 1.mars i følge hvordan de kr overført barn og ungeenheten skal disponeres for å styrke skolehelsetjenestene og jordmortjenesten. 6. Gjeninnføre barnehagegarantien med 2. opptak i året. 7. Sosialsatsene for 2015 økes i takt med prisstigningen. 8. Gjeninnføre frukt og grønt i skolen kr , midlene tas fra disposisjonsfondet. 9. Øke eiendomsskatten, midlene kr 4.mill overføres kultur. Pkt 1 3 ble forkastet med 21 ( H 6, PP 4, Tjugum, Frp 4, Krf 1, V 2, Sp 2, Ap 1 ) mot 9 ( Ap 9 ) stemmer. Pkt 4-5 ble forkastet med 18 ( H 6, PP 4, Tjugum, Frp 4, Krf 1, V 2 ) mot 12 ( Ap 10, Sp 2 ) stemmer. 7

8 Pkt 6 ble forkastet med 20 ( H6, PP 4, Tjugum, Frp 4, Krf 1, V 2, Sp 2 ) mot 10 ( Ap 10 ) stemmer. Pkt 7 ble forkastet med 21 ( H 6, PP 4, Tjugum, Frp 4, Krf 1, V 2, Sp 2, Ap 1 ) mot 9 ( Ap 9 ) stemmer. Pkt 8 ble forkastet med 18 ( H 6, PP 4, Tjugum, Frp 4, Krf 1, V 2 ) mot 12 ( Ap 10, Sp 2 ) stemmer. Pkt 9 ble forkastet med 21 ( H 6, PP 4, Tjugum, Frp 4, Krf 1, V 2, Sp 2, Ap 1 ) mot 9 ( Ap 9 ) stemmer. Odd Hennig Dypvik, H, foreslo følgende endringer: 1.c endres til: Kr overført til Barne- og ungeenheten skal benyttes til å styrke helsesøsterfunksjonene i skolehelsetjenesten. 1.d,v endres til: Redusere ramme NAV Avsette demenskoordinator Forebyggende tiltak barn/unge- rådmannen legger fram egen sak om hvordan dette skal disponeres Nytt pkt 1 e: I betalingsregulativet tas gebyrer for vann og avløp ut inntil disse er behandlet på nytt, jfr sak 088/14. Verbalforsalg fra Kjell Arne Hanssen, Frp: Kommunestyret ber rådmannen om at man innen idrettsdelen av kulturbudsjettet avsetter kr til driftstøtte til drift av løypemaskin i Kongsvinger kommune. Inger Noer, V, fremmet følgende fellesforslag fra H, PP, Frp, V, og Krf : Rådmannen bes arbeide for at det etableres en innføringsklasse for nyankomne fremmedspråklige ungdommer på en av de videregående skolene i Kongsvinger. Det vurderes samtidlig om det kan være hensiktsmessig å avvikle rehabiliteringsplassene på Roverudhjemmet og heller etablere en interkommunal rehabiliteringsavdeling i 7.etasje på sykehuset. Dette kan gi bedre kvalitet på rehabiliteringen og frigjøre korttidsplasser som igjen kan redusere kostnadene knyttet til ferdigbehandlede pasienter på sykehuset. Det bør utredes å etablere en bysykkel-ordning etter mønster fra Skedsmo-kommune. Investeringer: Bygging av Servicetorg utsettes 1 år. Elveamfiet utsettes Det kjøpes ikke nettbrett til barnehagene. Margrethe Haarr, Sp fremmet følgende forslag: Økt ramme omsorg. Rådmann bes fremme en sak innen 1.mars 2015 ift. Hvordan den økte rammen innen omsorg skal disponeres for å styrke demensomsorg. Økt ramme til forebyggende tiltak ungdom. Rådmann bes fremme en sak innen 1.mars 2015 ift hvordan disse midlene skal disponeres. Thor Ringsbu, Krf, fremmet følgende fellesforslag fra H, PP,Frp, V og Krf: 1. Det er økende behov for en gjennomgang av gjeldene planer både for området Sentrum Nord og området Sentrum Syd. Sentrum Syd prioriteres. Rådmannen bes innarbeide dette i arbeidsoppgavene i planperioden. 2. I løpet av planperioden må det skje en nøyere vurdering av behovene for institusjonsplasser inne helse- og omsorgssektoren. Den demografiske utviklingen tilsier nye institusjonsplasser både innen demensomsorgen og aldersomsorgen. Rådmannen bes starte en slik vurdering. Verbalforslag fra Øystein Østgaard, H: Kr avsettes til gang og sykkelvei på Austmarka. Kostnaden finansieres gjennom investering på veger/parkering. 8

9 Verbalforslag fra Iran Morovati, Ap: Tillegg i pkt 2. Samt 50 % mannlig stilling som sykepleier eller vernepleier for å ivareta minoritetsutfordringer i skolen. Ordet innføringsklasse byttes ut med en 2-språklig fagarbeider i det første året. Forslaget falt med 21 ( H6, PP 4, Tjugum, Frp 4, V 2, Sp 2, Krf 1, Ap 1 ) mot 9 ( Ap 9 ) stemmer. KS-091/14 Vedtak: 1. Rådmannens utkast til Budsjett 2015 Økonomiplan og Betalingsregulativ for 2015 vedtas med følgende endring: Betalingsregulativet: a. Under overskriften Utleie av gymsaler skal teksten rettes til: Idrettshaller og gymsaler stilles gratis til disposisjon for aktiviteter for barn og ungdom under 19 år. Budsjett 2015 Økonomiplan : b. Kr overført til Barne- og ungeenheten i statsbudsjettet skal benyttes til å styrke helsesøsterfunksjonen i skolehelsetjenesten. c i. Redusert eiendomsskatt ii. Redusert inntekt skog iii. Tilskudd tennishall iv. Gratis halleie for barn/ungdom også etter kl Jfr. Sak KS 070/14, innstillingens pkt.1, kulepunkt 1 ( Dette må oppdateres i betalingsregulativet) v. Redusere ramme NAV Ansette demenskoordinator Forebyggende tiltak barn/unge-rådmannen legger frem egen sak om hvordan dette skal disponeres Redusere overføring disposisjonsfond d. I betalingsregulativet tas gebyrer for vann og avløp ut inntil disse er behandlet på nytt, jfr sak 088/14. e. Rådmannen bes arbeide for at det etableres en innføringsklasse for nyankomne fremmedspråklige ungdommer på en av de videregående skolene i Kongsvinger. f. Det vurderes samtidlig om det kan være hensiktsmessig å avvikle rehabiliteringsplassene på Roverudhjemmet og heller etablere en interkommunal rehabiliteringsavdeling i 7.etasje på sykehuset. Dette kan gi bedre kvalitet på rehabiliteringen og frigjøre korttidsplasser som igjen kan redusere kostnadene knyttet til ferdigbehandlede pasienter på sykehuset. g. Det bør utredes å etablere en bysykkel-ordning etter mønster fra Skedsmo-kommune. h. Investeringer: Bygging av Servicetorg utsettes 1 år. Elveamfiet utsettes Det kjøpes ikke nettbrett til barnehagene i. Kr avsettes til gang og sykkelvei på Austmarka. Kostnaden finansieres gjennom investering på veger/parkering. j. Det er økende behov for en gjennomgang av gjeldene planer både for området Sentrum Nord og området Sentrum Syd. Sentrum Syd prioriteres. Rådmannen bes innarbeide dette i arbeidsoppgavene i planperioden. 9

10 k. I løpet av planperioden må det skje en nøyere vurdering av behovene for institusjonsplasser inne helse- og omsorgssektoren. Den demografiske utviklingen tilsier nye institusjonsplasser både innen demensomsorgen og aldersomsorgen. Rådmannen bes starte en slik vurdering. l. Økt ramme omsorg. Rådmann bes fremme en sak innen 1.mars 2015 ift. Hvordan den økte rammen innen omsorg skal disponeres for å styrke demensomsorg. m. Økt ramme til forebyggende tiltak ungdom. Rådmann bes fremme en sak innen 1.mars 2015 ift hvordan disse midlene skal disponeres. n. Kommunestyret ber rådmannen om at man innen idrettsdelen av kulturbudsjettet avsetter kr til driftstøtte til drift av løypemaskin i Kongsvinger kommune. 2. Garantiramme for sosiale hjelpetiltak settes til kr. 1 mill. 3. Kassakreditt opprettholdes med inntil kr. 50 mill. 4. Kommunestyret godkjenner låneopptak til formidlingslån i Husbanken på inntil kr. 30 mill. 5. Kommunestyret godkjenner investering i anleggsmidler for inntil 143,373 mill. kr. og nytt låneopptak til investeringer på kr. 40 mill i Satsene for økonomisk sosialhjelp beholdes på 2014-nivå 7. Forslag til tilskudd for private barnehager: 100 % driftstilskudd pr heltidsplass små barn ,- 100 % driftstilskudd pr heltidsplass store barn ,- 100 % kapitaltilskudd pr heltidsplass 9.500,- (nasjonal sats) 8. Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet slik: Festeavgiften pr. grav pr. år kr. 220,- Kremasjonsavgift for innebygdsboende kr. 3100,- Kremasjonsavgift for utenbygdsboende kr. 4100,- Punkt 1a ble gjort enstemmig. Punkt 1b ble gjort med 28 ( H 6, PP 4, Frp 4, Tjugum, V 2, Krf 1, Ap 10 ) mot 2 ( Sp 2 ) stemmer. Punkt 1.c i-iv, ble gjort enstemmig. Punkt 1 c, v. ble gjort med 28 ( H 6, PP 4, Frp 4, Tjugum, V 2, Krf 1, Ap 10 ) mot ( Sp 2 ) stemmer. Punkt 1 d g ble gjort enstemmig. Punkt 1 h, 1.kulepunkt ble gjort med 21 ( H 6, PP 4, Frp 4, Tjugum, V 2, Sp 2, Krf, 1, Ap 1 ) mot 9 ( Ap 9 )stemmer. Punkt 1 h, 2-3.kulepunkt ble gjort enstemmig. Punkt 1 i-n ble gjort enstemmig. Punkt 2-8 ble gjort enstemmig. 10

11 2 Rådmannens innledning 2.1 Utfordringer i planperioden Kongsvinger er en bykommune med mange muligheter. Kongsvinger er tett på den regionen i Europa som vokser mest (Oslo-Gardermoen). Infrastrukturen til Kongsvinger er under stadig utbedring. Det er timesavganger med tog til og fra Oslo, og ny 4-felts vei mellom Kongsvinger og Skarnes åpner høsten Kommunen har både lave priser på tomter og boliger, og det er god plass til større etableringer. Kongsvinger byr på byliv og på rolig liv på landet for de som ønsker det. Samtidig har Kongsvinger store utfordringer, spesielt i et langsiktig perspektiv: Kommunen og regionen har mistet mange arbeidsplasser, og analyser viser at den negative utviklingen vil fortsette om det ikke settes inn radikale tiltak. Rådmannen vurderer dette som ett av de mest kritiske utviklingstrekkene for Kongsvinger og regionen. Innbyggertallet i Kongsvinger øker, men veksten er lavere enn landsgjennomsnittet. Befolkningssammensetningen i kommunen er skjev ved at det er flere over 67 år og færre i yrkesaktiv og fertil alder enn i landet for øvrig. Denne trenden vil forsterkes ytterligere de kommende årene. Innflyttingen bidrar dessuten i for liten grad til å utjevne skjevheten i befolkningsstrukturen. Kongsvinger har større utfordringer på levekårsiden enn landet for øvrig. Det er også store variasjoner innad i kommunen. Kongsvinger har hatt bedre læringsresultater de siste årene, men fortsatt har kommunen dårligere resultater enn landsgjennomsnittet, og utdanningsnivået er lavere i Kongsvinger enn i landet for øvrig. Statsbudsjettet for 2015 gir kommunen en vekst i frie inntekter på 25 millioner kroner. Kongsvinger kommune har på tross av dette en utfordrende økonomisk situasjon. Rådmannen ønsker derfor at de økte inntektene skal bidra til flere arbeidsplasser, befolkningsvekst og styrking av barns og unges oppvekstvilkår, og slik bidra til fremtidig sunn kommuneøkonomi. Det er rådmannens klare standpunkt at kommunens utfordringer ikke kan løses av økonomiske virkemidler alene. Kongsvinger kommune som organisasjon er helt avhengig av økt innovasjon. Fokus må dreies fra ensidig tjenesteleveranse til aktivisering av innbyggernes ressurser for å skape tjenester av større verdi og effekt. 2.2 Rådmannens anbefalinger for å møte utfordringene Kommunestyret har vedtatt det overordnede målet: Kongsvinger skal være et konkurransedyktig regionsenter i vekst. 11

12 For å nå det overordnede målet og for å møte de utfordringene kommunen står overfor er det avgjørende med en aktiv innsats både fra kommunestyret, kommuneorganisasjonen, kommunens innbyggere og regionen. Nedenfor oppsummer rådmannen de viktigste anbefalingene for kommunen i planperioden : 1. Flere arbeidsplasser Kongsvinger kommune jobber aktivt med næringsomstilling gjennom K+ og Hedmark Kunnskapspark. Kommunen må imidlertid sammen med næringslivet og resten av regionen igangsette enda flere tiltak som kan bidra til flere arbeidsplasser. Rådmannen anbefaler at det settes av midler til arbeidet med næringsutvikling og arbeidsplassvekst. Avklaring av hvilke tiltak kommunen og regionen skal satse på skjer gjennom det pågående Byregionprosjektet og Regionrådet. 2. Flere innbyggere Videreutvikling av bysentrum, bydeler og bygder vil skape økt bolyst, stolthet og engasjement i befolkningen. Hovedsatsningene i planperioden for å oppnå dette er: a. Utvikle byparken, rådhusplassen samt trappeamfi ved Kongssenteret for å skape et attraktivt og levende sentrum. b. Utvikle kulturlivet og idretten gjennom å støtte og stimulere frivillig innsats c. Videreutvikling av gode tjenester gjennom kontinuerlig fokus på innovasjon som skal bidra til å aktivisere den enkeltes ressurser 3. Forbedre læringsresultatene og forbedre barns og unges fysiske og psykiske helse Den viktigste innsatsen for å nå målet gjøres hver dag av foreldre, pedagoger og helsepersonell. For å styrke satsningen vil rådmannen i planperioden: a. Bygge ny ungdomsskole b. Videreføre Vennersbergprosjektet, hvor målet er å teste ut nye arenaer for samarbeid med innbyggerne og nye tverrfaglige tiltak for å skape økt læring og mestring c. Innføre felles pedagogisk plattform i skole og barnehage 4. Øke forutsetningene for å ivareta den enkeltes helse og funksjonsnivå Kommunene må bidra aktivt til at innbyggerne i størst mulig grad blir i stand til å ivareta helse og funksjonsnivå. Koordinert innsats på tvers av alle tjenester er det området kommunen har mest ugjort og mest å hente. Dette gjelder i forhold til forebyggende arbeid, folkehelsearbeid og tidlig innsats i alle livsfaser, fra jordmortjenesten til arbeidet med hverdagsmestring for eldre. I planperioden skal kommunen: a. Videreutvikle de tverrfaglige tjenestene for barn og unge. Målet er at familier, barn og ungdom gjennom samskaping med kommunen, skal bli i stand til å mestre egne liv best mulig b. Trappe opp arbeidet med hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Å lykkes med hverdagsrehabilitering er en forutsetning for at kommunen også i fremtiden skal kunne opprettholde løftet om å gi heldøgns omsorg til de som virkelig trenger det. 12

13 c. Ytterligere styrket innsats for å få flere innbyggere i arbeid og aktivitet 5. Regional utvikling Kongsvinger må ta et større ansvar for et velfungerende samarbeid i regionen, for å legge til rette for vekst og utvikling blant annet gjennom Byregionprosjektet og Destinasjon Sør-Hedmark. 2.3 Økonomiske prioriteringer for å nå kommunens mål I tillegg til midler som er bundet opp til drift, prioriterer rådmannen i budsjettet tiltak som skal bidra til å nå kommunens mål, herunder: Styrke arbeidet med næringsutvikling og økning i antall arbeidsplasser Ny ungdomsskole Styrke heldøgns omsorgsboliger (hdo) med tilstrekkelig og riktig bemanning for å gjøre det mulig å bo i egen bolig livet ut Flere i arbeid og aktivitet Fortsette satsning på innbyggerinitiativ Styrke arbeidet med forebygging i forhold til barn og unge Utvikle kompetanse om innovasjon og praksisendring innenfor tjenesteleveransene Styrke IKT og fagkompetanse innenfor oppveksttjenestene Investere i utbygging av rådhusplassen, byparken og trappeamfiet ved Glomma 2.4 Virkemidler for å nå målene Rådmannens anbefalinger av strategier og tiltak for å nå kommunens mål er en del av en langsiktig dreining mot en bærekraftig kommune et konkurransedyktig regionsenter i vekst. Kongsvinger kommune skal skape mestring, stolthet og engasjement gjennom utvikling og involvering av innbyggernes ressurser. En endring mot et konkurransedyktig regionsenter i vekst vil, i tillegg til en dreining av økonomiske ressurser, kreve: Ledere som - skaper tillit til overordnede mål og prosesser - har kompetanse til å iverksette og gjennomføre prosesser og som bidrar til å prioritere tiltak og innsats - involverer medarbeidere og innbyggerne i å utvikle tjenestene - utvikler strukturer og systemer som understøtter arbeidet med å nå målene En organisasjonskultur hvor vi kontinuerlig leter etter forbedringer for å øke verdien av tjenestene for brukerne. Dette skal skje gjennom utvikling av LEAN-kompetanse og aktivt medarbeiderskap 13

14 - Nye og innovative løsninger i en prosess med å utvikle nye ideer, realisere og spre dem slik at de gir merverdi for samfunnet og innbyggerne. Innovasjon handler om å lete etter løsninger som gir større effekt for innbyggerne. Innovative løsninger krever: - at innbyggerne og brukerne får være med å definere behov og løsninger - utvikling av reell tverrfaglighet, hvor målet, gjennom samskaping, er å finne løsninger som er til det beste for innbyggerne - evne til å stille nye spørsmål som utfordrer eksisterende praksis og som gir nye og relevante svar - evne til å forankre prosesser og løsninger både politisk og administrativt - erkjennelse av at nye løsninger vil innebære brudd med eksisterende praksis - en kultur hvor målet alltid er å oppdage og aktivisere innbyggerens egne ressurser - en kultur med aksept for å gjøre feil i arbeidet med å finne neste praksis - digitale løsninger der dette er mulig, for å oppnå mer effektive prosesser og bedre tjenester, for eksempel videreutvikling av kommunens web, mobilt barnevern og velferdsteknologi Dette er et krevende utviklingsarbeid som forutsetter tilstrekkelige ressurser til prosess- og prosjektledelse, rådgivning og ledelse i enhetene. Kongsvinger, 3. november 2014 Torleif Lindahl Rådmann 14

15 3 Målkort og strategier Hovedmål: Konkurransedyktig regionsenter i vekst Resultater Resultatmål S A M F U N N Delmål Indikator Befolkningsvekst over landsgjennomsnittet Kongsvinger skal bli mer attraktiv for handel og opplevelser Stolthet og engasjement skal videreutvikles gjennom aktivt og godt samspill mellom innbyggere, næringslivet og kommunen, som skal være en positiv JA-kommune Næringsutvikling og vekst i arbeidsplasser skal skapes gjennom et aktivt og forpliktende samarbeid mellom enkeltpersoner, bedrifter, Hedmark kunnskapspark, fylkeskommunen og Kommunen Befolkning Antall boenheter igangsatt hvert år Besøk kulturbygg Sysselsatte innen overnatting/servering Omsetning detaljhandel (mill kr) Antall m 2 igangsatt, alle formål innenfor sentrumsplan Hver enhet har gjennomført ett nytt tiltak som stimulerer til frivillig innsats(%) Antall arbeidsplasser Antall ideer til arbeidsplasser vurdert Antall inkubatorideer Rangering nærings-nm Byregionprosjektet videreføres Arbeidspendling til Oslo/Akershus Arbeidspendling inn til Kongsvinger Ja Ja Kongsvinger skal ta en aktiv, ledende rolle i det regionale utviklingsarbeide, og være en del av den vekstkraftige Osloregionen T J E N E S T E R Barn i Kongsvinger skal ha læringsresultater minst lik landsgjennomsnittet og andelen som fullfører høyere utdanning skal være lik landet for øvrig Innbyggernes forutsetninger for å ivareta helse- og funksjonsnivå skal økes Nasjonale prøver 5 trinn (skala 1-3) - regning - lesing - engelsk Eksamensresultater 10 trinn (skala 1-6) - matematikk - norsk - engelsk Grunnskolepoeng 1,9 1,9 2,0 3,0 3,2 3,8 39,7 Antall brukere som har fullført 12-ukers kurs ved frisklivs- og mestringssentralen og som fortsetter i selvstyrte grupper Andel brukere som, etter 6 mnd, har redusert bistandsbehov som følge av hverdagsrehabilitering Andel sosialhjelpsmottakere 3,4 2,1 2,1 2,2 2,8 3,3 3,8 38,0 60 % 3,6 2,2 2,2 2,3 3,0 3,4 3,8 39,0 80 % 3, ,3 2,3 2,4 3,1 3,5 3,8 40,0 90 % 3, O R G Attraktiv arbeidsplass Medarbeiderundersøkelse (skala 1-6) Jobbnærvær Stillingsstørrelse Andel høyskoleutdannede (årsverk) 4,6 91,8 % 75 % 56 % < 4,6 < 91 % 75 % 56 % 4,7 93 % 82 % 58 % 4,7 93 % 85 % 60 % Ø K Økonomisk handlefrihet Brutto driftsresultat (%) Netto driftsresultat (%) 3,4 1,4 4,8 3,3 4,5 2,0 4,5 2,0 15

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Vedtatt av kommunestyret 12.12.2013 2 1. Rådmannens innledning... 5 Overordnet styringskort for Kongsvinger kommune... 10 2. Mål, strategier og tiltak/satsninger i økonomiplanen...

Detaljer

Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering...

Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering... 1 Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kongsvinger kommune... 3 Ordførers kommentar... 4 Rådmanns kommentar... 5 Politisk organisering... 7 Administrativ organisering... 8 Kommunens styringssystem... 9

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsregnskap 2012 KONGSVINGER KOMMUNE. www.kongsvinger.kommune.no

Årsrapport 2012. Årsregnskap 2012 KONGSVINGER KOMMUNE. www.kongsvinger.kommune.no Årsrapport 2012 Årsregnskap 2012 KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Kongsvinger kommune... 5 Ordførers kommentar... 6 Rådmannens kommentar... 8 Organisasjon...10 Administrativ

Detaljer

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.11.2013 060/13 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget 14.11.2013 010/13 KAMO Formannskap 26.11.2013 071/13 KAMO Kommunestyret

Detaljer

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1 INNHOLD INNHOLD... 0 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2015 2018... 4 OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING I PLANPERIODEN... 8 MÅL FOR KOMMUNEN... 10 SAMFUNNSMÅL I HANDLINGSPROGRAMMET... 10

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 REVIDERT UTGAVE ETTER BYSTYREBEHANDLING 13.12.2012 SAKSPROTOKOLL BYSTYRET Møtedato: 13.12.2012 Sak: 58/12 Arkivsak: 12/574 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2013 OG

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Innholdsfortegnelse: Saksframlegg til F-sak 80/13 - side 2 Saksprotokoll F-sak 80/13 den 11.06.13 - side 5 Saksprotokoll F-sak 103/13 den 20.08.13 - side 6 Saksprotokoll K-sak 47/13

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 BUDSJETT 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 OPPBYGGING AV DOKUMENTET: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 består av 5 hoveddeler: Kommuneplanens samfunnsdel; Her beskrives

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 RÅDMANNENS FORSALG TIL REDUSERENDE

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11 Økonomiplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 2013. 11-2016 1 Innhold 0. Vedtatt økonomiplan 2013-2016... 6 0.1 Kommunestyrets vedtak... 6 0.2 Vedtatt hovedoversikt drift... 18

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 FORSIDE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 4 ØKONOMISKE UTSIKTER 2016-2019... 6 Forventet utvikling i frie inntekter, netto finansutgifter

Detaljer

Virksomhetsplan 2012-2015

Virksomhetsplan 2012-2015 Bedriftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2012-2015 Vedtatt i kommunestyret 15.12.2011 i sak 11/??? - 1 - Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning...4 2. DEL I: Kommuneplanens fokusområder...

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Ski kommune Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Sperrefrist 29. oktober 2013 kl. 12.00 Forsiden: Finstadtun 2 Illustrasjon: BRIGHT arkitekter AB Produksjon: Ski kommune - hustrykkeriet Produksjonsdato:

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer