LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 13/ Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lunner kommunes økonomireglement Rådmannens innstilling: Eldrerådet har følgende uttalelse til lokalisering av Lunner helse- og omsorgssenter: Side 1 av 33

2 Saksutredning: Rådmannens innstilling til formannskapet: I henhold til milepælsplanen for investeringer fremmes P2-vedtak knyttet til lokalisering: 1. Nytt sykehjem med tilhørende omsorgsboliger og hovedbase for hjemmetjenesten plasseres på Harestua. 2. Omsorgsboliger med base for hjemmetjenesten plasseres på Roa. 3. Det utredes mulighet for anbudskonkurranse for etableringene av omsorgsboligene på Roa. 4. Resterende P2-vedtak vil fremmes med forslag til dimensjonering og innhold i sykehjem- og omsorgsboliger. 5. Komplett P2-vedtak legges frem for Kommunestyret i første møte i Nytt helseog omsorgssenter er planlagt ferdigstilt innen utgangen av FAKTA I november 2013 ble det fremlagt 6 alternative lokaliseringer av nytt helse- og omsorgssenter med følgende vedtak fra kommunestyret: Saken om lokalisering av nytt helse- og omsorgssenter utsettes med bakgrunn i følgende: Det er behov for ytterligere utredninger i saken (se under) Det er behov for å kjenne til de økonomiske konsekvensene av vedtatt samarbeid med Gran der deler av samhandlingsreformen skal løses gjennom et interkommunalt samarbeid. Ny regjering har varslet at de vil gjennomføre en kommunereform. Det kan være fornuftig å kjenne til rammene og framdriften for denne reformen før endelig lokaliseringsvedtak gitt at dette er kjent før mars Når Rådmannen fremmer ny sak for politisk behandling skal følgende innarbeides/legges til grunn: Det arbeides videre med alternativene Rosov og Kalvsjø, samt et lokalt tilpasset omsorgstilbud på Harestua. De samfunnsmessige konskvensene ved lokalisering skal belyses. Det må beskrives bedre hvordan kommunens årlige budsjetter vil bli påvirket av investeringene gjennom hele avskrivningsperioden. Det skal utarbeides skisser som viser nytt helse- og omsorgssenter med planlagt romprogram innplassert i terrenget ved lokaliseringene. I kommunestyret ble følgende vedtatt: «Kommunestyret ber rådmannen utrede følgende alternative lokaliseringer for nytt helse- og omsorgssenter samt omsorgsboliger med tilhørende omsorgsbase (hjemmebasert omsorg): Roa (Rosov) + med omsorgsboliger på Harestua Kalvsjø + med omsorgsboliger Harestua Harestua + med omsorgsboliger Roa Side 2 av 33

3 Lokaliseringsalternativene skal også vurderes i forhold til en mulig etablering av en ny kommune bestående av Gran og Lunner.» På grunn av utfordringer rundt alternativet på Rosov ble Frøystad tatt med som alternativ lokalisering i juni GENERELL INNLEDNING Lokalisering av nytt helse- og omsorgssenter med tilhørende omsorgsboliger har vært oppe til drøfting og vurdering en rekke ganger. I januar 2013 var saken oppe første gang. Den ble da sendt tilbake til administrasjonen med ønske om at det ble lagt til rette for mer involvering fra befolkningen. Siden den gang har det vært fremmet forskjellige alternativer til lokalisering der noen er forkastet og noen har blitt lagt til på nytt. Dette er et uttrykk for at saken er komplisert. Det er også uttrykk for at det må tenkes igjennom flere ganger på hvordan det best skal bygges for fremtiden. Det er ikke slik at pleie og omsorg vil bli utført på samme måte i fremtiden som det blir gjort i dag. Vi kan derfor heller ikke tenke at dagens drift bare kan videreføres som i dag, men eventuelt bare på annet sted. Det må legges til rette for hvordan vi ønsker å drifte pleie og omsorg i årene som kommer. Ved å bygge nytt helse- og omsorgssenter med tilhørende omsorgsboliger vil det gi kommunen en bedre mulighet til å ivareta både økning i folketall og demografi, samt krav satt i lover og forskrifter. Vi antar at institusjonsplasser fremover vil i større grad brukes til rehabilitering, korttids og avlastningsplasser i tillegg til at vi må løse alene, sammen med andre eller i en ny kommune oppgaver i forhold til samhandlingsreformens intensjoner som for eksempel intermediære plasser og akutte kommunale døgnplasser m.m. Somatiske langtidsplasser tror vi i mye større grad kan tilbys i bemannede omsorgsboliger i tilknytning til sykehjem. Ved hjelp av omsorgsteknologi og nærhet til institusjon og styrking av hjemmetjenesten kan langt flere pasienter slippe langtidsopphold i institusjon, og heller kunne bo i egen leilighet med hjelpen kort veg unna. Vi vet at flytting i seg selv er krevende for eldre personer og målet må være at de kan bo i leilighet med nødvendig hjelp og slippe å komme på sykehjemsplass. Det vil i den sammenhengen være viktig å tenke på hvordan vi kan gi tjenester på lavest mulig nivå til flest mulig. Det bør tilrettelegges slik at frivillige og pårørende får en naturlig tilgang til stedet og det bør tas hensyn til om det enkelt kan samarbeides på tvers av sektorer og områder. Det vil være en uvurderlig ressurs for tjenesten. Kommunestruktur har også vært oppe som tema i saken. Det er derfor viktig at beslutningen om hvor en ønsker å plassere helse og omsorgssenter i Lunner bør være samme beliggenheten som om beslutningen skulle vært tatt etter en evt. ny kommunestruktur. Prosjektets organisering Kommunens prosjektleder: Prosjektleder bygg: Arkitekt: Adm. Styringsgruppe: Prosjekteier: Prosjektgruppe : Rønnaug Braastad Norconsult AS ved Håvar Slåtten Norconsult AS v/ Kate Holm Rådmannens ledergruppe Bente Rudrud kommunalsjef Gunn Elin Rudi, Mona Sørlie og Tove S. Vassjø Side 3 av 33

4 Nasjonale veiledere Det er i dag en rekke nasjonale råd og forskningsresultater i forhold til hvor en bør plassere helse- og omsorgssentre. Husbanken har utgitt en veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem. I veilederen kapittel 3.0 pkt 3.1 skriver de følgende om lokalisering valg av tomt: «Lokalisering og konsept kan være krevende å enes om. Da er det konstruktivt å utrede ulike alternativer. En sentrumsnær tomt kan være gunstig for mange, men kan gå på bekostning av godt uteareal. Lokalisering og stedsutvikling må vurderes med hensyn til de ulike brukernes (beboere, personale og pårørende) ønsker og behov. Omsorgstilbud fungerer best når de etableres nær det lokale livet med samfunns- og servicefunksjoner.» I Stortingsmelding nr 29 om morgendagens omsorg er det beskrevet et nytt konsept for sykehjem og omsorgsboliger. Der sies det at regjeringen ønsker å bygge morgendagens løsninger på noen grunnleggende prinsipper: Smått er godt små bofellesskap og avdelinger framfor store. Et tydelig skille mellom privat og offentlig areal og fellesareal Boligløsninger tilrettelagt for bruk av velferdsteknologi En omsorgstjeneste med boformer og lokaler som er en integrert del av nærmiljøet i tettsteder der de offentlige arealene deles med den øvrige befolkningen. NOU 2011: Åpne sykehjem her legges det vekt på at sykehjemmene må legge forholdene til rette for å fjerne barrierer slik at familie og pårørende opplever lavere terskel for å komme inn i sykehjemmene og ta seg til rette for aktiviteter og sosialt samvær. Utvalget som har skrevet denne NOUèn ønsker at sykehjemmene i større grad åpner sine lokaler for serveringssteder for lokalsamfunnet og blir brukt som arena for sosiale og kulturelle aktiviteter. Det er fullt mulig å legge forholdene til rette både bygningsmessig og organisatorisk for å understøtte aktiv deltakelse fra pårørende og frivillige i større grad enn det som skjer i dag. NOU 2011 ligger vedlagt saken. Norsk Forum med støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet har i samarbeid med tverrfaglig nettverk fra 13 kommuner gitt ut et dokument med 7 gode råd for omsorgspolitikk for morgendagens eldre. Disse 7 rådene er: 1. Tenk samarbeid på tvers av sektorer 2. Velg sentral beliggenhet 3. La omsorgssenteret bli et lokalt møtested 4. Planlegg for alle på samme sted 5. Skap omgivelser som stimulerer til aktive eldre 6. Skap trivsel og arbeidsglede blant de ansatte 7. Bruk ny teknologi Side 4 av 33

5 Prosjektet mener disse kriteriene, som er benyttet i tidligere saker, er de beste vurderingskriteriene som kan legges til grunn for evaluering og vurdering av ulike lokaliseringsalternativer. I følgende drøfting og redegjørelse for alternative lokaliseringer er disse 7 kriteriene lagt til grunn Helhetlige areal og samfunnskonsekvenser Tettstedsutvikling er et sentralt tema i kommunens planlegging framover. Tidligere har fokus vært bevaring av grendestrukturen, spredt boligutbygging og kommunal tjenesteproduksjon lagt til grendene. Behovene i dagens samfunn skaper økt etterspørsel etter boområder i nær tilknytning til arbeidsplasser, kommunikasjonsknutepunkt, servicetilbud, kultur- og fritidsaktiviteter. God tettstedsutvikling skal også bidra til at en på best mulig måte kan ivareta jordvernet i kommunen, det være seg gjennom effektiv arealutnyttelse og fortetting av allerede utbygde områder. Harestua og Roa er kommunens fokusområder. I kommuneplanens samfunnsdel er det fastsatt et strategisk valg i forhold til temaet tettstedsutvikling: Kommunen skal støtte utviklingen av tettsteder Kommunen kan støtte utviklingen av tettsteder på mange måter. Det være seg å bygge nettverk, støtte planprosesser, bidra til å søke støtteordninger, understøtte ønsket utvikling ved å lokalisere kommunale tjenester til tettsteder og legge til rette for gode møteplasser. Og videre: Nye tjenestetilbud skal fortrinnsvis lokaliseres til Harestua eller Roa i forbindelse med tettstedsutviklingen. Omsorgsboliger og tilrettelagte boliger skal sentralt lokaliseres mht at innbyggerne i disse boliger har nærhet til annen kommunal tjenesteyting og handel/sosiale arenaer. Videre vil offentlige tjenesteyting som hjemmetjenester bli mer tidseffektiv. Det skal legges til rette for møteplasser/aktivitetstilbud for ulike omsorgsgrupper som fører til: Økt livskvalitet Mindre ensomhet Forebyggende (spesielt for ungdom) Forebygger økt vekst i kommunal tjenesteyting Sykehjemmet vil ha en rolle i forhold til sentrumsutvikling, da det har mange arbeidsplasser og mange besøkende. At det er kort veg mellom arbeidsplass, kollektiv og handelstilbud er viktige bidrag til å skape et levende sentrum. Sykehjemmet vil også være en møteplass også for kommunens innbyggere både innendørs og utendørs. DRØFTING Valg av tomt til Lunners nye Helse- og omsorgssenter er et stort og viktig valg sett i forhold til pleie og omsorgs tilbud til Lunners befolkning. Vurderingene må ta hensyn til nasjonale føringer og råd, tettstedsutvikling samt helhetlige areal og samfunnskonsekvenser. Valg av lokalisering må ses i sammenheng med god ressursutnyttelse og samhandling på tvers av enheter. Eksisterende sykehjem Side 5 av 33

6 LOS har varierende bygningsmessig standard og har til dels store avvik i forhold dagens standard og tekniske forskrifter. Bygningsmassen består av en hoveddel fra 1978, samt et tilbygg fra Det totale arealet er på om lag 5300m2. Adkomsten er ikke ideell for et institusjonsbygg og tilbakemeldinger både fra brukere og pårørende tilsier at dette blir oppfattet som et problem, særlig på vinteren. Det er også vanskelig for beboere med begrenset bevegelighet å benytte seg av nærområdet grunnet helningen på adkomstveiene. De eksisterende beboer-rommene i Lunner omsorgssenter er ikke store nok til å tilfredsstille minimumsareal for boenhet i sykehjem (se figur 1 og 2). Kravene til fri plass for pleiepersonalets arbeid tilfredsstilles ikke hverken på baderom eller sovedel. De tekniske anleggene er også av meget varierende standard, her påpekes spesielt luftbehandlingsanleggene som hovedsakelig er fra 1977 og har store avvik fra akseptabel standard. Hovedutfordringene i forhold til å bruke dette bygget videre som sykehjem vil være begrensninger i bygningens utforming og bæresystem samt lav etasjehøyde. Arealutnyttelsen vil bli ugunstig og kan totalt regne med at bygget med dagens ytre rammer vil kunne romme omlag 34 beboer-rom En ombygging eller rehabilitering av LOS vil medføre at de tekniske kravene i Teknisk forskrift (TEK10) komme til anvendelse. Kostnadene for de nødvendige arbeidene som kreves for å få bygget opp til dagens standard antas å ligge på rundt 80 % av kostnaden for et tilsvarende nybygg, regnet per kvadratmeter. I tillegg til ovennevnte må man også ta med i betraktningen at en høy brutto/ netto faktor vil bringe de faktiske kostnadene pr. netto m 2 til et nivå som trolig ligger over kostnad for nybygg. Norconsult AS har i 2013 utarbeidet en tilstandsrapport og en utredning av behov og muligheter ved LOS. Rapportene ligger vedlagt saken. Byggeprogram Det er utarbeidet et grovt funksjons- og byggeprogram. Programmet er basert på erfaringstall fra tilsvarende virksomheter. Arealprogram Lunner Helse og Omsorgssenter Funksjon Beskrivelse BTA Sykehjem 63 plasser inkludert tilhørende funksjoner 5000 Dagsenter 600 Kjøkken/kantine Mulig avhengighet mot Gran 600 Hjemmetjenesten 500 Fys/Ergo 300 Vaskeri Mulig avhengighet mot Gran 250 Sum areal 7250 Arealprogram omsorgsboliger i tilknytning til Lunner Helse og Omsorgssenter Omsorgsboliger 23 leiligheter 2000 Sum areal Lunner Helse og Omsorgssenter 9250 Arealprogram omsorgsboliger uten tilknytning til Lunner Helse og Omsorgssenter Omsorgsboliger 23 leiligheter 2000 Base for hjemmetjenesten 200 Sum areal 2200 BUDSJETT OG ØKONOMISKE BEREGNINGER Side 6 av 33

7 Budsjett Budsjettet er beregnet ut fra erfaringstall hentet fra Holte prosjekts prisbank, tallene er justert for lokale variasjoner. Budsjettet er basert på arealer fra kap. 4. Lunner Helse og Omsorgssenter - kostnader og tilskudd Alle tall er eks. mva. Funksjon Investeringstilskudd Kostnad uten tilskudd Kostnad fratrukket tilskudd Helse og omsorgssenter Omsorgsboliger i tilknytning til helse og omsorgssenter* Omsorgsboliger og base for hjemmetjenesten Total kostnad Tilskudd er beregnet ut fra husbankens satser gjeldende fra Samlet sett utgjør investeringstilskuddet om lag kr. 160 mill dersom hele prosjektet realiseres. Det bemerkes at satsene for tilskudd økte betraktelig fra og tilsvarer nå kr for sykehjemsplass og kr for bemannet omsorgsbolig. Tomtekostnader med medregnet med kr. 10 mill. for Lunner Helse og Omsorgssenter og kr. 4 mill for omsorgsboliger uten tilknytning til Lunner Helse og Omsorgssenter. Økonomiske beregninger Lunner Helse og Omsorgssenter Låneopptak utgjør kr ,-. Forutsatt 50 års avdragstid og 4% rente vil kapitalutgifter i år 1 bli som følger: (serielån) Lånebeløp Avdrag 50 år Rente 4 % Kap. utg. år Omsorgsboliger i tilknytning til Lunner Helse og Omsorgssenter Låneopptak utgjør kr ,-. Forutsatt 40 års avdragstid og 4% rente vil kapitalutgifter i år 1 bli som følger: (serielån) Lånebeløp Avdrag 40 år Rente 4 % Kap. utg. år Faktiske kostnader for Lunner kommune er beregnet basert på antatt netto leieinntekt. Det er antatt at boligene leies ut 90% av tiden. Beregning av faktiske utgifter for Lunner kommune i prosjektet i år 1 Alternativ Leiebeløp Inntekt år Kap utg år 1 Faktisk utg Lav leie Middels Høy Side 7 av 33

8 Omsorgsboligene i denne beregningen har ingen dekning ifbm. base for hjemmetjeneste, da kostnadene ligger under sykehjemmet. Beregningene har ikke medtatt kostnader for forvaltning og drift. Det er ikke medtatt avsetninger for fremtidig vedlikehold og nødvendig periodisk renovering. Det er avsatt kr. 200,- pr. m2 for enkelt årlig vedlikehold. Omsorgsboliger uten tilknytning til Lunner Helse og Omsorgssenter Låneopptak utgjør kr ,-. Forutsatt 40 års avdragstid og 4% rente vil kapitalutgifter i år 1 bli som følger: (serielån) Lånebeløp Avdrag 40 år Rente 4 % Kap. utg. år Beregning av faktiske utgifter for Lunner kommune i prosjektet Alternativ Leiebeløp Inntekt år Kap utg år 1 Faktisk utg Lav leie Middels Høy Beregningene har ikke medtatt kostnader for forvaltning og drift. Det er ikke medtatt avsetninger for fremtidig vedlikehold og nødvendig periodisk renovering. Det er avsatt kr. 200,- pr. m2 for enkelt årlig vedlikehold. Kostnadene for etablering av base for hjemmetjeneste er medtatt beregnet i leiekostnad. Her betaler beboerne for en investering på om lag 10 mill.kr som de ikke betaler for ved omsorgsboliger i tilknytning til sykehjemmet. Lunner Helse og Omsorgssenter med omsorgsboliger Låneopptak utgjør kr ,-. Forutsatt 48 års avdragstid og 4% rente vil kapitalutgifter i år 1 bli som følger: (serielån) Lånebeløp Avdrag 48 år Rente 4 % Kap. utg. år Usikkerhet Det er i denne fasen knyttet usikkerhet til økonomiske beregninger. Generelt er usikkerheten i en byggeprosess er som regel størst i den tidligste fasen av et prosjekt, usikkerheten avtar gjennom informasjonsinnhenting og beslutninger gjennom den løpende prosessen. Påvirkningsmuligheten i en byggeprosess er i likhet med usikkerheten størst i den tidligste fasen og avtar etter som beslutninger fattes gjennom prosessens faser. Figurene under illustrerer erfaringsmessige hendelsesforløp for påvirkningsmulighet og usikkerhet. Side 8 av 33

9 Usikkerhet Tidligfasen Påvirkningsmulighet Utførelsesfase Tidligfasen Utførelsesfase Følgende momenter knyttes til økonomisk usikkerhet i prosjektet: (listen er ikke uttømmende) Funksjons- og arealprogram (økt eller minsket areal har direkte konsekvens for prosjektkostnad) Endringer i behov (flere eller færre funksjoner) Endringer i statlige retningslinjer for investeringstilskudd Lånerente Prisstigning ut over normal (SSB indeks for byggekostnader) Press i entreprenørmarkedet (påvirker anbudspriser) Varierende kostnader ifbm. kjøp/ erverv av tomt og innløsning av eiendommer Kostnader til opparbeidelse av infrastruktur (vei, vann og avløp samt sterk og svakstrøm) Netto leieinntekter for omsorgsboliger (beleggs grad for utleie) Ekstraordinære kostnader knyttet til tomtealternativene Det er i alle alternativene avsatt kr. 10 mill i tomtekostnad. Dette er forutsatt avsatt til tomtekjøp/ erverv, anleggsbidrag, tilknytningsavgift og nødvendig infrastruktur. Kostnader nevnt under er det knyttet stor usikkerhet omtales derfor spesielt. Parkering under bakkenivå eller i parkeringshus vil også ha stor betydning for kostnader. Alle alternativene må løse parkeringssituasjonen på mer eller mindre tilsvarende måte og kostnaden er derfor ikke differensiert. Kalvsjø Det kan ligge vesentlige kostnader forbundet med atkomstsituasjonen. Rosov Det antas at infrastruktur (vei, vann og avløp) vil medføre kostnader ut over de øvrige alternativer. Harestua Ingen antatte ekstraordinære kostnader Frøystad Side 9 av 33

10 Erverv / innløsning av naboeiendommer vil medføre ekstraordinære kostnader samt rivekostnader for bassengbygg. TOMTEALTERNATIVER Innledning For lokalisering av nytt helse- og omsorgssenter er følgende alternativer utredet: 0. Videreføre dagens drift ved Kalvsjø, med økonomiske og faglige konsekvenser. 1. Nytt sykehjem på Kalvsjø med omsorgsboliger i det gamle bygget 2. Sykehjem med omsorgsboliger på Rosov + omsorgsboliger på Harestua 3. Sykehjem med omsorgsboliger på Harestua + omsorgsboliger nord i bygda 4. Sykehjem med omsorgsboliger på Frøystad + omsorgsboliger på Harestua På presentasjonene for et mulig helse og omsorgssenter på de 4 alternative lokaliseringene, er det vist samme illustrasjonstegning av en bygningsutforming. Dette for å få et best mulig Sammenligningsgrunnlag. Det er ikke tegnet løsninger som er best mulig tilpasset de ulike tomtene. Side 10 av 33

11 Tomtealternativenes beskaffenhet Alle 4 tomtealternativer har ulik beskaffenhet og vil medføre ulike utfordringer samt ha forskjellig utnyttelse og rammebetingelser knyttet til etablering av nytt helse og omsorgssenter. Det vil først i et eventuelt forprosjekt være aktuelt å optimalisere bygningsutformingen iht. tomtens beskaffenhet. 0 Alternativet Innledning 0-alternativet innebærer i korte trekk å videreføre dages drift ved LOS med minst mulig investering og endring. Konsekvenser av videre drift ved Kalvsjø Bygningsmassen på Kalvsjø har et vedlikeholdsetterslep som må løses for å kunne fortsette driften på en forsvarlig måte. I tillegg til dette er atkomstsituasjonen ikke ideell for et institusjonsbygg og tilbakemeldinger både fra brukere og pårørende tilsier at dette blir oppfattet som et problem, særlig på vinteren. Det er også vanskelig for beboere med begrenset bevegelighet å benytte seg av nærområdet grunnet helningen på adkomstveiene. Hvis man går ut fra videre drift på Kalvsjø innenfor de eksisterende bygningsmessige rammer, må det påregnes umiddelbare utbedringer av ventilasjonsanlegg, sykesignalanlegg, dørautomatikk og deler av sterk-/ svakstrøms anlegg samt automatikkanlegg. Ovennevnte arbeider vil medføre tildels betydelige bygningsmessige inngrep (spesielt i himlinger) og betydelige bygningsmessige hjelpearbeider (hulltaking og branntetting). Alt i alt er umiddelbare utbedringer estimert til om lag kr 30 mill. Det vil også være store driftsmessige utfordringer knyttet til utbedringene og trolig vil man måtte flytte en og en avdeling over i provisorium i rehabiliteringsperioden. Antatt at tidsperiode for nødvendig rehabilitering er mnd. Uavhengig av de ovennevnte tiltak vil spesielt den eldste delen av bygningsmassen ha begrenset restlevetid. Man antar å kunne drive ytterligere 10 år uten omfattende bygningsmessige tiltak etter at tiltak som er Side 11 av 33

12 beskrevet ovenfor er gjennomført. Etter dette må ytterligere utbedringer og ombygginger gjennomføres. En eventuell ombygging og rehabilitering av bygningsmassen vil medføre at de tekniske kravene i Teknisk forskrift (TEK10) komme til anvendelse. Kostnadene for de nødvendige arbeidene som kreves for å få bygget opp til dagens standard antas å ligge på rundt 80 % av kostnaden for et tilsvarende nybygg, regnet per kvadratmeter. I tillegg til ovennevnte må man også ta med i betraktningen at en høy brutto/ netto faktor vil bringe de faktiske kostnadene pr. netto m 2 til et nivå som trolig ligger over kostnad for nybygg. Med andre ord kan dette forklares med at man rehabiliterer et langt større areal enn hva som er nødvendig ved et nybygg. Dette medfører økte investeringskostnader i nåverdi, og vesentlig økte kostnader for drift over byggets totale levetid. Hovedutfordringene i forhold til å bruke dette bygget videre som sykehjem ligger ut over den tekniske tilstanden i utformingen av boenhetene. Boenheter og bad i sykehjem krever med dagens arbeidsmetoder innen pleie og omsorg samt universell utforming større og mer hensiktsmessige arealer enn det som er ved Kalvsjø i dag. Figur 1 viser et typisk beboerrom. Ved en endret rominndeling vil man hovedsakelig måtte slå sammen boenheter. Hovedutfordringene med dette er dårlig arealutnyttelse på grunn av begrensninger i utformingen av bygningskroppen og bæresystemer. Etasjehøyden gjør oppgradering til dagens standard utfordrende på grunn av dårlig plass til tekniske føringsveier. Arealutnyttelsen vil med dette bli meget ugunstig og man kan regne med at bygget med dagens ytre rammer vil kunne romme rundt 34 beboer-rom. Se tegning nedenfor: 1. Kalvsjø - Nytt sykehjem på Kalvsjø med omsorgsboliger i det gamle bygget Innledning Dette alternativet innebærer ombygging av dagens LOS til omsorgsboliger, samt bygge nytt helse og omsorgssenter i umiddelbar nærhet. Side 12 av 33

13 Situasjon Planstatus Arealet er ikke regulert, og er i kommuneplan for Lunner avsatt til eksisterende og fremtidig byggeområde for tjenesteyting. Jordvernhensyn Arealene berører ca. 7 daa fulldyrka mark og 2 daa overflatedyrka, jfr. arealressurskart AR5. Arealene er avklart omdisponert til byggeformål gjennom kommuneplanprosessen. Side 13 av 33

14 Naturmangfold Det er ikke kjent spesielle naturtyper i området avsatt til framtidig byggeområde og arealet er dyrka eller overflatedyrka. Det er derfor lite trolig at det er viktig naturmangfold her. Kulturminner Det er pr. i dag ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området, og kommunen har heller ikke registrert nyere kulturminner som er bevaringsverdig. Undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens 9 må oppfylles senest ved utarbeiding av reguleringsplan. Vassdragshensyn Det er ikke vassdrag i eller inntil dette området. Veg og trafikksikkerhet Arealet har en krevende adkomst fra Randsfjordlinna enten via Vangsgutua (stigning 1:7) eller Kalvsjøhagan (stigning 1:6). Vegen er smal og har ikke tilrettelagt løsning for gående eller syklende langs disse to adkomstvegene. Det er etablert gang- og sykkelveg mellom Kalvsjø dagligvare og Lunner barneskole, og det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelveg/fortau langs Randsfjordlinna fra Kalvsjø dagligvare til Oppenvegen. Kollektivtransport Det går noen lokale og regionale bussruter forbi Kalvsjø. Til Lunner stasjon er det ca 2,5 km (Kalvsjøhagan Randsfjordlinna-Sørenggutua-Lunnerlinna). Til Roa stasjon, er det ca 4,5 km langs kjørbar veg (Kalvsjøhagan-Randsfjordlinna-Hadelandsvegen-Roalinna). Støy Området er ikke berørt av støysoner. ILLUSTRASJONER Side 14 av 33

15 Side 15 av 33

16 VURDERINGER AV POSITIVE OG NEGATIVE FORHOLD Positivt - Lokalisert i et vakkert kulturlandskap. - Eksisterende bygg ligger fint i terrenget. - Tomtas orientering og topografi gir mulighet for universelt utformede og solrike uterom adkomstforholdene skaper imidlertid utfordringer. Negativt - Eksisterende bygg er ikke tilpasset dagens krav til helsebygg. Ikke hensiktsmessig å gjenbruke til sykehjem. - Lav arealeffektivitet ved ombygging av eksisterende bygningsmasse til omsorgsboliger. - Usikkerhet rundt utleiemarkedet for omsorgsboliger som ikke er sentrumsnære. - Bratte og til dels vanskelige adkomstforhold. Utfordrende med tanke på universell utforming av adkomst. - Nødvendig å utbedre eksisterende veg for å oppnå tilfredsstillende adkomstforhold. - Ekstrakostnader knyttet til bygging av parkeringsdekke, som er nødvendig for å dekke parkeringsbehovet til anlegget. - Ingen sentrumsfunksjoner eller naturlige samarbeidsfunksjoner i nærheten manglende synergieffekt. - Usentral beliggenhet gjør det vanskelig å se for seg at et nytt helse- og omsorgssenter skal kunne bli et nytt møtested for kommunen. - To sistnevnte faktorer gjør at tomta scorer dårlig i forhold til Norsk Forms 7 råd. - Berører 7 daa fulldyrka mark og 2 daa overflatedyrka mark. Side 16 av 33

17 2. Rosov - Sykehjem med omsorgsboliger på Rosov + omsorgsboliger på Harestua Innledning Aktuelt område er ubebygd og man har rom for å benytte de daa som er anslått til å være minimumsbehovet. Området består av deler av eiendommene 59/28 og 57/85. 59/28 er en landbrukseiendom i privat eie mens den andre eies av kommunen. Arealet grenser mot Vigga i nordøst. Arealet er stiger mot sørvest. Situasjon Planstatus Arealet er regulert i reguleringsplan for Roa syd. I planen er disse områdene avsatt til friområde, forretningsareal og vegetasjonsbelte. Det er krav til utarbeiding av reguleringsplan ved lokalisering i dette området. Side 17 av 33

18 Jordvernhensyn Arealene berører fulldyrka mark, jfr. arealressurskart AR5. Arealene er avklart omdisponert til byggeformål gjennom reguleringsplan. Naturmangfold Det ligger ikke inne registreringer i naturbasen på dette området. Det må foretas vurderinger etter naturmangfoldloven 8-12 senest i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan. I naturmangfoldloven 53 om utvalgte naturtyper, heter det at man ved beslutning om tiltaket skal ta særskilt hensyn slik at forringelse av naturtypens utbredelse og forekomstens økologiske tilstand unngås. I dette tilfellet er tiltaket innenfor nedbørfeltet til Vigga som fører til utvalgt naturtype kalksjø Jarenvatnet. Tiltaket er i god avstand fra kalksjøen, men har avrenning til elv/sjø som fører til innsjøen. Ved planlegging av tiltaket vil det være viktig å etablere gode løsninger for bl.a. overvannshåndtering slik at en unngår økt avrenning til vassdraget og på den måten unngår forringelse av utvalgt naturtype. Kulturminner Det er pr. i dag ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området, og kommunen har heller ikke registrert nyere kulturminner som er bevaringsverdig. Det ligger et fredet gravminne noe opp i lia retning Roa stasjon som må ivaretas. Undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens 9 anses oppfylt da det det foreligger reguleringsplan på hele området (dette må endelig avklares med kulturminne-myndighetene i Oppland fylkeskommune). Vassdragshensyn Vigga renner inntil området. Det er gjort flomsone-kartlegging her tidligere (2006) som viser at grenser for 100-års-flom influerer på området. Dagens krav til flomsoner er at en sykehjems etablering skal ta høyde for 1000-års-flom, jfr. TEK10. Dette betyr at det må utarbeides nytt flomsonekart i dette området. Side 18 av 33

19 Veg og trafikksikkerhet Arealet kan få god tilkomst fra hovednettet, men det betinger ny adkomst fra Hadelandsvegen over Vigga. Hadelandsvegen har god kapasitet, og det er gang- og sykkelveg langs denne fra Lunner rådhus og sørover til Myggbukta. Kollektivtransport Det kjøres bussruter langs Hadelandsvegen, men det er ikke busslommer på den strekningen som ligger nærmest dette lokaliseringsalternativet. Til jernbanestasjonen, Roa stasjon, er det ca 1,7 km langs kjørbar veg (Hadelandsvegen-Roalinna i Myggbukta). Støy Området er ikke berørt av støysoner. ILLUSTRASJONER Side 19 av 33

20 Side 20 av 33

21 VURDERINGER AV POSITIVE OG NEGATIVE FORHOLD Positivt - Tomta har god størrelse, med plass til fullstendig romprogram. - Ligger i kommunens administrasjonssentrum. Side 21 av 33

22 Negativt - På tross av at tomta ligger sentralt på Roa, er den utilgjengelig grunnet topografi og adkomstforhold. - Tomtas utilgjengelighet gjør at den scorer dårlig i forhold til Norsk Forms 7 råd. - Tomta er flomutsatt. Beregninger av 100-årsflom viser at de nordøstlige delene av tomta ligger i flomsonen. TEK10 krever at årsflom beregnes. Det antas at dette vil gjøre at flomsonen trekkes ytterligere oppover på tomta - Tomta ligger i en nordvendt skråning. Dette gjør det utfordrende å skape solfylte uterom. - Store høydeforskjeller skaper utfordringer med tanke på universell utforming av adkomst og uterom. - Ny infrastruktur for vei, vann og avløp må legges. - Arealet berører fulldyrka mark. - Parkeringskjeller medfører ekstrakostnader Andre forhold - Det ligger et automatisk fredet kulturminne i umiddelbar nærhet av foreslått plassering av sykehjemmet. - Bebyggelsen foreslås plassert høyt på tomta. Dette for å få mest ut av sol- og utsiktsforholdene, men også for å unngå å legge bebyggelse i flomsonen. Plasseringen gir økt avstand til sentrumsfunksjoner på Roa. Side 22 av 33

23 3. Harestua - Sykehjem med omsorgsboliger på Harestua + omsorgsboliger nord i bygda Innledning Tomta er en del av den gamle sagbrukstomta til Lunner allmenning og det er knyttet vesentlige fremtidige planer om sentrumsfasiliteter til området. Kfr.pkt Situasjon Planstatus Arealet ligger innenfor områdereguleringsplan for Harestua sentrum, og arealet er der avsatt til kombinert byggeområde for bolig/forretning/kontor. Det er krav til utarbeiding av detaljreguleringsplan ved lokalisering av omsorgssenter i dette området. Jordvernhensyn Arealene berører ikke dyrka mark. Naturmangfold Det aktuelle området/arealet kan ikke defineres som et naturområde og det foretas derfor ikke vurderinger etter naturmangfoldloven Tiltaket berører ikke utvalgte naturtyper og vurderinger i henhold til naturmangfoldloven 53 er derfor ikke nødvendig. Side 23 av 33

24 Kulturminner Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området. Undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens 9 er oppfylt i som del av arbeidet med områdereguleringsplan. Vassdragshensyn Det er ikke vassdrag i eller inntil dette området, men elva Klemma ligger nord for tiltaket og Harestuvannet ligger vest for tiltaket og disse er en del av varig verna vassdrag. Tiltaket kan medføre avrenning til de nevnte vassdrag og det må sikres en god håndtering av overvannet slik at forurensning av vassdragene unngås. Veg og trafikksikkerhet Arealet har god tilkomst fra hovednettet, dvs. fra rv4 via fv16 (Hadelandsvegen) og ny fylkesveg mot Harestua stoppested. Langs fylkesvegnettet er det gang- og sykkelveg. Det må etableres ny veg internt på Sagtomta fra fylkesveg og inn til byggetomta. Kollektivtransport Tomta ligger i kort avstand (ca. 800m) fra Harestua stoppested der det også er snuplass for buss. Høydeforskjellen mellom Sagtomta og stoppestedet er ca. 40m. Det er busslommer langs fv16 ved Harestua skole og ved Kiwi. Det kjøres timesavganger mellom Harestua og Brandbu. Støy Området er ikke berørt av støysoner langs fylkesveg. ILLUSTRASJONER Side 24 av 33

25 Side 25 av 33

26 Illustrasjon av fremtidige planer for området VURDERINGER AV POSITIVE OG NEGATIVE FORHOLD Positivt - Understøtter tettstedsutviklingen på Harestua et fokusområde i kommuneplanens samfunnsdel Tomta er flat og har god størrelse. - Infrastruktur for vann, vei og avløp ligger klar. - Gode adkomstforhold. Ligger mellom bussforbindelse i Hadelandsveien og jernbanen ved nye Harestua holdeplass. Ny veg opparbeidet i umiddelbar nærhet. - Tomta ligger i et utviklingsområde. Man stiller således i større grad med blanke ark her enn ved de andre tomtealternativene. - Ligger i nærheten av planlagte sentrumsfunksjoner, boligutbygging og den fremtidige Klemmaparkens idretts- og aktivitetstilbud. - Scorer potensielt høyt i forhold til Norsk Forms 7 råd; Dette avhenger imidlertid av at planlagte funksjoner og utbygginger kommer på plass. Negativt - Dersom planlagt utvikling for øvrig ikke blir realisert, bortfaller sentrumsfunksjonene. Side 26 av 33

27 4. Frøystad - Sykehjem med omsorgsboliger på Frøystad + omsorgsboliger på Harestua Innledning Frøystad er i dag samlingssted for ulike kommunale funksjoner. Det er planlagt kommunale omsorgsboliger nord på området. Det er også planer for kultur og idrett på området. Situasjon Planstatus Arealet er ikke regulert og er i kommuneplan for Lunner avsatt til eksisterende byggeområde for idrettsanlegg. Det er krav til utarbeiding av reguleringsplan ved lokalisering i dette området. Siden arealet brukes til idrettsformål, betyr at en planprosess her må inneholde vurderinger og gjør konklusjoner som ivaretar idrettens behov. Side 27 av 33

Saksbehandler: Fungerende tjenesteleder, Rønnaug Egge Braastad. Orientering i sak om nytt helse- og omsorgssenter. Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: Fungerende tjenesteleder, Rønnaug Egge Braastad. Orientering i sak om nytt helse- og omsorgssenter. Hjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541-13 Arkivnr.: H31 Saksbehandler: Fungerende tjenesteleder, Rønnaug Egge Braastad Orientering i sak om nytt helse- og omsorgssenter Hjemmel: Rådmannens innstilling: Orienteringen tas

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/1541-18 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lunner kommunes økonomireglement

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/1541-xx Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lunner kommunes økonomireglement

Detaljer

Til medlemmer av Testutvalg MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. TEST - Hjemmel 15.05.2014 kl. 09:00-15:00

Til medlemmer av Testutvalg MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. TEST - Hjemmel 15.05.2014 kl. 09:00-15:00 Til medlemmer av Testutvalg MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på TEST - Hjemmel 15.05.2014 kl. 09:00-15:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Roa Hege Løken Byggesaksbehandler

Detaljer

Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter

Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter Lunner Kommune Lunner omsorgssenter Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter 2013-09-17 Oppdragsnr.: 5133752 - 17.09.2013 Utredning G.M.H. H.S H.S Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Eldrerådet

Detaljer

STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES

STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES Arkivsaksnr.: 14/503-1 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES Rådmannens innstilling(med

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 21.11.2013 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Kommunestyresalen 17.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Revisjon av kommuneplanen Drøftinger i formannskapet som styringsgruppe

Detaljer

Sak 48/13 Helhetlig løsning for Frøystad legges fram for kommunestyret innen utgangen av 2014.

Sak 48/13 Helhetlig løsning for Frøystad legges fram for kommunestyret innen utgangen av 2014. Arkivsaksnr.: 11/2022-31 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad UTSATT FREMDRIFTSPLAN- ETTERBRUK FRØYSTAD Hjemmel: Rådmannens innstilling: Sak 48/13 Helhetlig løsning for

Detaljer

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET MELLOM LUNNER

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET MELLOM LUNNER Arkivsaksnr.: 16/483 Lnr.: 10835/16 Ark.: G10 &10 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttvedt Haslestad SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Plan for

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/258-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ENDRING OG OPPHEVING AV ELDRE REGULERINGSPLANER Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-14 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold. Handlingsprogram for fylkesveger høring. Lovhjemmel:

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold. Handlingsprogram for fylkesveger høring. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 15/2262 Lnr.: 2580/17 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 - høring Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Vedlegg til Kommunedelplan omsorg

Vedlegg til Kommunedelplan omsorg Vedlegg til Kommunedelplan omsorg Beregningsgrunnlag for 5 investeringstiltak Arkivsaksnr. 07/226-79 Omsorgs- og avlastningsboliger Skolevegen, Harestua Rammekostnad pr. 16.08.2012 kr 61 000 000 inkl mva

Detaljer

NOTAT ØSTRE TOTEN OMSORGSSENTER. Dato: 2011-03-31 Utarbeidet av: Nils Kristian Raddum

NOTAT ØSTRE TOTEN OMSORGSSENTER. Dato: 2011-03-31 Utarbeidet av: Nils Kristian Raddum NOTAT Dato: 2011-03-31 Utarbeidet av: Nils Kristian Raddum ØSTRE TOTEN OMSORGSSENTER Redegjørelse for prosjektet Det planlegges et nytt sentralt helse- og omsorgssenter i Østre Toten kommune. Noe av bakgrunnen

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Samfunnsutvikling vedtas.

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Samfunnsutvikling vedtas. Arkivsaksnr.: 12/2376-19 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 15/374-1 Arkivnr.: L80 Saksbehandler: ingeniør, Atle Hermansen TILLEGGSAVTALE TIL UTBYGGINGSAVTALE MELLOM HARESTUA EIENDOM AS OG LUNNER KOMMUNE. Hjemmel: Plan og bygningsloven kap 17. Rådmannens

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Hestehold og hesterelaterte aktiviteter er i henhold til LNF-formålet der det tilpasset eiendommens ressursgrunnlag.

Hestehold og hesterelaterte aktiviteter er i henhold til LNF-formålet der det tilpasset eiendommens ressursgrunnlag. Arkivsaksnr.: 09/2222-14 Arkivnr.: GNR 108/16 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi 108/16 - BRUK AV EIENDOMMEN HØGTUN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Kommuneplanens arealdel 2005-2016

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER HØRING

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER HØRING Arkivsaksnr.: 11/2200-15 Arkivnr.: N00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2014-2017 - HØRING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune ser

Detaljer

P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE

P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/956-5 Ark.: 000 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Formannskapet 6/16 Oppvekst- og kulturkomiteen 19.04.2016 Saksbehandler: Rønnaug Egge Braastad, Tjenesteleder P3-VEDTAK: VIDERE

Detaljer

ETABLERING AV PARKERINGSPLASS OG HANDIKAP BRYGGE - MYLLA DAM

ETABLERING AV PARKERINGSPLASS OG HANDIKAP BRYGGE - MYLLA DAM Arkivsaksnr.: 12/1850-2 Arkivnr.: P24 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ETABLERING AV PARKERINGSPLASS OG HANDIKAP BRYGGE - MYLLA DAM Hjemmel: Markaloven 14 Klageadgang: Ja,

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Arkivsaksnr.: 12/1962-3 Arkivnr.: GNR 59/125 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-3 eller kap.19.

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 18.10.2016 kl. 10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.10.00

Detaljer

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016.

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016. Arkivsaksnr.: 16/299 Lnr.: 21124/16 Ark.: 144 Saksbehandler: avdelingsleder Guri Kjærem Kommunedelplan for Klima, infrastruktur, miljø og eiendom 2017-2020 Revisjon Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Eldrerådet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Innsikten Tirsdag 12.03.2013 kl. 10.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Eldrerådet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Innsikten Tirsdag 12.03.2013 kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Innsikten Tirsdag 12.03.2013 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 10.00 Møtet

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Nye Lunner Omsorgs- og Rehabiliteringssenter

Nye Lunner Omsorgs- og Rehabiliteringssenter Hvor i Lunner? Nye Lunner Omsorgs- og Rehabiliteringssenter 1 INNLEDNING Dette er Lunner kommunes høringsnotat i forhold til lokalisering av nytt pleie og omsorgssenter i Lunner. Beslutningen om nytt omsorgssenter

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING Arkivsaksnr.: 13/516-3 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, 2013-2024 - HØRING Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON. Hjemmel: Plan og bygningsloven

Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON. Hjemmel: Plan og bygningsloven Arkivsaksnr.: 13/922-15 Arkivnr.: 140 Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON Hjemmel: Plan og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SOMMERRO PLANBESKRIVELSE. Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN

REGULERINGSPLAN FOR SOMMERRO PLANBESKRIVELSE. Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN REGULERINGSPLAN FOR SOMMERRO PLANBESKRIVELSE Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN 28.06.12 SAMMENDRAG Surnadal kommune vedtok i 2010 boligsosial handlingsplan. Den er ein samla plan for kommunen

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 15/279-1 Arkivnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Saksbehandlere: Leder Tilrettelagte tjenester, Ann H Fagerli Controller, Kirsti Nesbakken UTREDNING AV PRIVAT FINANSIERING AV OMSORGSBOLIGER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato

SAKSFRAMLEGG. Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato SAKSFRAMLEGG Ark: 614 Arkivsaksnr.: 15/1646 l.nr. 16/13004 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Rådhuset Saksbehandler: Tore Venås Sak: HOVLI OMSORGSSENTER Innstilling til vedtak:

Detaljer

ATKOMST TIL NYE HARESTUA STASJON, EIERSKAP OG STANDARD

ATKOMST TIL NYE HARESTUA STASJON, EIERSKAP OG STANDARD Arkivsaksnr.: 10/140-9 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ATKOMST TIL NYE HARESTUA STASJON, EIERSKAP OG STANDARD Hjemmel: Rådmannens innstilling: Jernbanetilsynets

Detaljer

P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE

P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 7884/16 Ark.: 000 Saksbehandler: Tjenesteleder Rønnaug Egge Braastad P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det igangsettes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur og Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur og Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur og Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag, 04.02.2016 kl. 15:30

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Gunn Elin Rudi / rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold

Saksbehandler: virksomhetsleder Gunn Elin Rudi / rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 16/618 Lnr.: 5466/16 Ark.: L80 Saksbehandler: virksomhetsleder Gunn Elin Rudi / rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold AVKLARING AV KOMMUNENS ROLLE OG BEHOV INNEN OMRÅDEREGULERINGSPLAN

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDSKOLLEN HYTTEFELT

OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDSKOLLEN HYTTEFELT Arkivsaksnr.: 13/1447-10 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Gunn Elin Rudi OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDSKOLLEN HYTTEFELT Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-10 Rådmannens

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/881-8 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Mindre endring av kommuneplanens arealdel 2013-2024 Garasje- og uthusstørrelse Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE Regionalenheten Arkivsak-dok. 201201846-6 Saksbehandler Ingvil Aarholt Hegna Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 26.06.2012 UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER

Detaljer

Nytt helse- og omssorgssenter Helse for framtiden

Nytt helse- og omssorgssenter Helse for framtiden Nytt helse- og omssorgssenter Helse for framtiden Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Bakgrunn: To kommunestyrevedtak gjort i 2011 og 2012

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 Økonomiske konsekvenser ved UHO`s vedtak om tiltak i sak 29/13... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE

Detaljer

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/1027-11 Arkivnr.: PLAN 15/1027 Saksbehandler: tjenesteleder areal

Detaljer

Behovsanalyse HSO. Eldrerådet 10.Nov

Behovsanalyse HSO. Eldrerådet 10.Nov Behovsanalyse HSO Eldrerådet 10.Nov 2016 11.11.2016 1 Formålet med behovsanalysen Behovsanalysen er bestilt gjennom HSO-planvedtaket Behovsanalysen skal danne et beslutningsgrunnlag for administrativ og

Detaljer

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget SJEKKLISTE FOR UTEAREALENES UTFORMING Sted: Drammen Dato: 15.05.13 Tema: Undertema: Kommentar: (for tilbakemelding til forslagsstiller og til saksframlegget) 1. Har området sikre og enkle forbindelser

Detaljer

Lunner kommune. Reform i Lunner. Mål og rammer

Lunner kommune. Reform i Lunner. Mål og rammer Lunner kommune Reform i Lunner Mål og rammer Innholdsfortegnelse 1 Organisering... 3 1.1 Prosjektansvarlig og øvrige roller... 3 2 Milepæler og milepælsplan... 3 3 Mandater... 4 3.1 Mandat for prosjekt

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

116/151 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR HANEKNEMOEN

116/151 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR HANEKNEMOEN Arkivsaksnr.: 13/608-7 Arkivnr.: GNR 116/151 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 116/151 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR HANEKNEMOEN Hjemmel: Plan og bygningslovens kap.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Behovsanalyse HSO. 18.Okt

Behovsanalyse HSO. 18.Okt Behovsanalyse HSO 18.Okt 2016 20.10.2016 1 Formålet med behovsanalysen Behovsanalysen er bestilt gjennom HSO-planvedtaket Behovsanalysen skal danne et beslutningsgrunnlag for administrativ og politisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 12.02.2008 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Eldrerådsleder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 4 6/08 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteinnkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

115/23 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL KOMMUNAL VEG (VESTBYGDVEGEN) Klageadgang: Ja, etter veglovens 11, jfr. forvaltningslovens kap.

115/23 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL KOMMUNAL VEG (VESTBYGDVEGEN) Klageadgang: Ja, etter veglovens 11, jfr. forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/383-35 Arkivnr.: GNR 115/23 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

Trygg og framtidsrettet

Trygg og framtidsrettet Trygg og framtidsrettet Reguleringsendring av detaljreguleringsplan for offentlig formål nord for Stemmen, Plan 0410.01 Time kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 2 1.1 BAKGRUNN FOR SAKEN... 2 1.2

Detaljer

Den forventede demografiske framskrivingen i Inderøy

Den forventede demografiske framskrivingen i Inderøy Den forventede demografiske framskrivingen i Inderøy 2016 2041 Under 67 år, andel 83.2 73.5 Over 67 år, andel 16.8 26.5 Over 25% av kommunens innbyggere vil være i gruppen som i hovedsak er mottakere av

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541 Lnr.: 6078/17 Ark.: H31 Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad Vaskeritjenesten i egen regi eller ut på anbud Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune konkurranseutsetter

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2009/5224-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal

Detaljer

En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter. ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015

En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter. ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015 En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015 1 Oppdrag Kvikne utvikling har bedt om bistand til å: Gå gjennom mulige endringer

Detaljer

Lunner kommune vedtar Kommunedelplan omsorg , versjon 103, datert 13.november 2016.

Lunner kommune vedtar Kommunedelplan omsorg , versjon 103, datert 13.november 2016. Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 21056/16 Ark.: 144 Saksbehandler: Konst. Virksomhetsleder Elin H Teslow Kommunedelplan Omsorg 2017-2020 Sluttbehandling Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune vedtar

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Søgne kommune Arkiv: 28/84 Saksmappe: 2012/3326-10282/2014 Saksbehandler: Ola Frøysland Dato: 19.03.2014 Saksframlegg Utnyttelse av Salemsveien 24 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

Dialogkonferanse 6. juni Utredningsarbeid oppvekst

Dialogkonferanse 6. juni Utredningsarbeid oppvekst Dialogkonferanse 6. juni 2017 Utredningsarbeid oppvekst Bakgrunn Demografisk utvikling i Sel kommune 2020 2040. Reduserte inntekter og planlagte investeringer. Samlokalisering Otta skole. o Spørsmål om

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer