.,4 Tyame kommune Plan teknikk og miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ".,4 Tyame kommune Plan teknikk og miljø"

Transkript

1 .,4 Tyame kommune Plan teknikk og miljø Saksbehandler: Gunnar E. Rougnø Direkte telefon: Vår ref.: 13/9426 Arkiv: FA-U74, FA-U63 Deres ref.: Dato: Vestfold fylkeskommune Svend Foynsgt TØNSBERG 14<, Søknad om anleggsbidrag ifm. bygging av nasjonalparksenter på Verdens Ende i Tjøme kommune Tjøme kommunestyre behandlet prosjekt «Nye Verdens Ende» i møte den Saken vedlegges i sin helhet til orientering. Av vedtaket (utdrag i kursiv) fremgår det bl.a. følgende ordlyd: Det er bred enighet om viktigheten av å få etablert nasjonalparksenteret på Verdens Ende, og at Tjøme kommunes eiendom (Restaurantbygget) skal benyttes til dette formål. Alle politiske partier er positive til prosjektet. Vi er imidlertid svært bekymret for at det er Tjøme kommune, og kommunens innbyggere, som alene skal bære de store investeringskostnadene dette viser seg å bli. Kommunens ledelse gis i oppdrag å gå i dialog med regionale/nasjonale myndigheter/nabokommuner for å invitere til medeierskap, for så å komme tilbake til kommunestyret med denne saken. Under forutsetning av at Kongen i Statsråd vedtar opprettelse av Færder Nasjonalpark, og at anmodningene skissert i ovenstående pkt.1 vedr. finansiering følges, ønsker KST å få saken tilbake for behandling av investeringskostnadene og evt. bevilgning av midler til formål; Nasjonalparksenter og ny adkomstvei, så snart anbudene og totalkostnadene samt finansieringsmodell foreligger. Prosjektet er 3-delt bestående av ny adkomstvei fra parkeringsplassen, nytt nasjonalparksenter (erstatter dagens restaurant) og nytt servicebygg (erstatter dagens servicebygg og kiosk nede i havna). Vei og servicebygg ligger på statens grunn, mens nasjonalparksenteret legger på kommunens eiendom. Samlet kostnadsramme for prosjektet er i størrelsesorden 40 mill, kr. ekskl. mva. Saken fremmes på nytt for Tjøme kommunestyre den Saksdokumentene vedlegges til orientering. Med bakgrunn i ovennevnte søkes det om et anleggsbidrag fra Vestfold Fylkeskommune. Postadresse: Rødsgata 36, 3145 Tjøme Telefon: Bank: Besøksadresse: Rødsgata 36, 3145 Tjøme Telefaks: Org. nr.: E-post: postrnottaktiorne.kommune.no Internett:

2 Med hilsen Christine Norum rådmann Dok.dato Tittel Dok.ID Pr Nye Verdens Ende SKISSE veitrase til nye VE pdf A40 Fasade Nord og Vest.pdf A41 Fasade Sør og Øst.pdf Pr. 159, Nye Verdens Ende - fortsettelse DN - opprettelse av Færder nasjonalpark i Vestfold pdf Færder nasjonalpark nasjonalparksenter og forvaltningsknutepunkt FMV pdf Planer NP senter og restaurant A2.pdf Planer og snitt Service bygg.pdf VerdensEnde Spot Of Sunlighet 02.pdf Uttalelse fra FM vedr. adkomstvei VE pdf Kopi til: John Marthiniussen Rødsgata TJØME Side 2 of 2

3 Side 1 av 7 WTjøme kommune JoumalpostID: 13/9119 Saksbehandler:Arve Bockelie,telefon: Utvikling Pr Nye Verdens Ende 1Utvalg 1Møtedato Saksnummer 1Kommunestyret /13 Rådmannens innstilling Det gis en samlet bevilgning på kr mill til bygging av nytt nasjonalparksenter med restaurant på Verdens Ende, nytt servicebygg med integrert kiosk for gjestehavn og besøkende til friområdene på Verdens Ende, og til ny adkomstvei til nasjonalparksenteret. Tiltakene finansieres med ,- i Enova midler og resterende ved låneopptak. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak. Bevilgningen fordeles på følgende delprosjekter slik: Nasjonalparksenter og ny restaurant Investeringsbehovet for bygging av et nytt nasjonalparksenter og restaurant er beregnet til kr mill. I disse kostnadene ligger også riving og gjenoppføring av ny renovasjonsbod mot nord. Investeringen finansieres ved tilskudd fra Enova med kr ,- Det øvrige dekkes inn med leieinntekter fra Staten (Nasjonalparksenteret), den nye restauranten på Verdens Ende samt salg av suvenirer Nytt servicebygg med integrert kiosk Investeringsbehovet for nytt servicebygg for gjestehavnen og tilreisende til friområdene på Verdens Ende med integrert kiosk er beregnet til er kr mill. Investeringen finansieres ved inntekter via havneavgifter, P-avgifter og kiosk leie Ny adkomstvei til Nasjonalparksenteret Investeringsbehovet for bygging av ny adkomstvei til nasjonalparksenteret er beregnet til kr. 2.8 mill. Investeringen finansieres med inntekter fra P-avgifter ved Verdens Ende. Tjøme kommune anbefaler overfor Direktoratet for naturforvaltning (DN), som grunneier, at det anlegges ny veg frem til nytt nasjonalparksenter på Verdens Ende. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fram en avtale med DN.

4 Side 2 av 7 Oppsummering: Hensikt. Få de nødvendige økonomiske midler til gjennomføringen av Pr. 159 Nye Verdens Ende i forbindelse med Færder Nasjonalpark. Dette vil si et nytt nasjonalparksenter med en informasjons-, utstillingsavdeling, restaurantbygg, med tilhørende utebod. I tillegg nytt servicebygg med kiosk og ny adkomstvei til NP-senteret, slik at dette kan stå ferdig til forsommeren Trylctevedlegg: Dok.dato Tittel SKISSE veitrase til nye VE pdf A40 Fasade Nord og Vest.pdf A41 Fasade Sør og øst.pdf Pr. 159, Nye Verdens Ende - fortsettelse DN - opprettelse av Færder nasjonalpark i Vestfold pdf Færder nasjonalpark nasjonalparksenter og forvaltningsknutepunkt FMV pdf Planer NP senter og restaurant A2.pdf Planer og_snitt Service bygg_.pdf VerdensEnde Spot Of Sunlighet 02.pdf EUttalelse fra FM vedr. adkomstvei VE pdf Dok.ID I _ UtrednIng Fakta: Saken var første gang oppe i Hovedutvalg for Plan og Miljø (HPM) den , sak.nr Etter vedtak i HPM ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å se på restauranten som ligger på Verdens Ende. Gruppens mandat var bl.a. kartlegging av status og hva TK måtte gjøre for en fortsatt restaurantdrift på VE. Gruppen skulle også se på hvordan bygget kunne brukes, som et midlertidig senter for nasjonalpark fra medio Saken ble fremmet i formannskapet den , sak.nr. 015/12 og i kommunestyret den , sak.nr. 069/12, da om bevilgning på kr ,- inki. mva. til kjøp av bistand til planarbeid. Saken ble enstemmig vedtatt. Saken om lokalisering av et nasjonalparksenter for Færder Nasjonalpark har vært behandlet både i Nøtterøy og Tjøme kommunestyre. Begge kommunestyrene falt ned på Verdens Ende som den beste lokaliseringen til et nasjonalparksenter. Denne lokaliseringen har også Fylkesmannen sluttet seg til. Etter gjennomført arkitektkonkurranse sist høst har det vært jobbet kontinuerlig med utvikling av "Nye Verdens Ende". Saken ble utvidet med vei/servicebygg og ble fremmet i Kommunestyret den , sak.nr Da med en tilleggsbevilgning på kr inkl. mva. til den videre planiegging og prosjektering for en videre utvikling av området Verdens Ende. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saken ble fremmet for HPM i et ekstraordinært møte den 11. juni HPM fattet samme vedtak HPM , som Rådmannens forslag med 6 mot 3 (TL+AP).

5 Side 3 av 7 Saken gikk videre til kommunestyre den 19. juni KS bevilget ikke de nødvendige midler til prosjektet, men fattet et helt nytt enstemmig vedtak, KS Prosjektet ble sendt ut på anbud, som en totalentreprise i begynnelsen av juli mnd, med innleveringsfrist i slutten av august 13. Torsdag den 8. august vedtok regjeringen opprettelse av Færder nasjonalpark. Dette ble endelig vedtatt av Kongen i stadsråd den 23. august 2013 I HPM den 21. august, sak 140/13 var saken opp som bygge- og dispensasjonssak. HPM fattet samme vedtak HPM-140/13, som Rådmannens forslag med 6 mot 3 (TL+AP). Anbudsåpning er gjennomført. Anbudene er nå til gjennomgang i TK for en forhandlingsrunde med aktuelle entreprenører. Forhandlingsrunde er tenkt gjennomført rett etter Kommunestyret sitt møte i september. Analvse argumentasjon Videre utredning Fra behandling i kommunestyret den 19. juni ble saken sendt i retur til administrasjonen for videre utredning av Det er sendt brev om invitasjon til medeierskap til selve NP-senteret. Tjøme kommune har pt. ikke mottatt noe formelt svar på vår henvendelse Færder Nasjonalpark ble vedtatt av Kongen i statsråd den 23, august 2013 Finansiering av selve senteret. Dette baserer seg på leieinntekter fra staten på kr ,- Antatt leieinntekter fra restauranten på kr ,- Salg suvenirer, netto inntekt kr ,- I tillegg kan det søkes om forskjellige tilleggsmidler fra statlig hold. Bl.a. knutemidler, investeringstilskudd. For å søke disse midlene, må det være etablert et nasjonalpark styre. Det er også i møte med FM og DN utrykk ønske om og styrke den økonomiske siden for de nasjonalparkene som vil ha størst publikumstilstrømning. I flg. DN vil Færder Nasjonalpark være den parken med størst publikumspotensial fra dag en. Andre mulige inntektskilder kan være arrangement av forskjellige kulturarrangementer. Når det gjelder bruk av NP-senteret til andre aktiviteter som livssynsnøytralt seremoni-rom, bl.a, gravferd, er dette ikke forenlig med driften av et NP-senter. Dette er heller ikke ønskelig fra kirken sin side. NP-senter bør heller fremheve glede og hygge enn sorg. Øvrig bruk av senteret til for eksempel vielser og annen bruk av bygget må foretas i samarbeid med Nasjonalparkforvalter og styre. Dette vil være i alles interesse, også staten, at bygget blir brukt mest mulig

6 Side 4 av 7 Tjenestemessig vurdering Utbyggingen av Verdens Ende er en stor investering for Tjøme kommune. TK vfl få et signalbygg, som forhåpentligvis vil øke tilstrømmingen til Tjøme og Færder nasjonalpark. Dette vil igjen gi økte inntekter til Tjøme kommune. TK får et flott servicebygg, som også kan bli en svært attraktiv kulturarena med sin amfl utforming. Her ligger alt til rette for større arrangementer, da det nye amfiet også glir naturlig over i naturens eget amfl. TK får en ny flott adkomstvei til selve NP-senteret. Denne vil få bort mesteparten av dagens trafikk, som går på sydsiden, der publikum skal oppholde seg. Dette er en viktig investering, som Tjøme kommune sine innbyggere og ikke minst alle tilreisende turister vil kunne dra nytte av for flere generasjoner framover. Investeringen er tenkt dekket inn ved leieinntekter, tilskudd, salgsinntekter og avgifter (havneavgift og P-avgift). Det vil bli etablert flere arbeidsplasser. Det blir minst % statlige stillinger, samt noe mer i forbindelse med restaurantdriften. Kapasiteten for restauranten og tilstøttende arealer vil kunne være svært attraktivt for næringslivet til kurs, konferanse i den "stille" årstid. For å opprettholde framdriften og kontinuiteten i prosjektet, er TK helt avhengig at det pågående arbeidet med utviklingen kan fortsette uten stopp. Det er viktig at dette blir fulgt opp av alle parter, også overfor de regionale myndigheter i utviklingen av Færder nasjonalpark. TK ser pt. for seg følgende framdrift: Ny behandling i kommunestyre den 11. september med de nødvendige beslutninger og beviigninger Innkommende anbud vil være gjenstand for forhandlinger. Disse skal behandles, kontrakt skrives og det vil klargjøres for byggestart i månedsskiftet september/oktober Oppstart byggeprosess oktober mnd. Med ferdigstillelse juni 2014 Det må presiseres at dette er en meget stram, men realiserbar framdriftsplan. Skal planen kunne holdes, forutsettes det at alle nødvendige beslutninger fattes til rett tid i prosessen Økonomisk vurdering Det har vært gjennomført en anbudsrunde på "alle" prosjektene knyttet opp til "Nye Verdens Ende" i henhold til kommunestyrevedtak KS - 041/13. Totalt sett ligger kostnadene dessverre høyere enn forventet, spesielt gjelder dette selve senteret. Rigg og drift posten skiller seg noe ut, som er en del høyere enn forhånds kalkulert. Det kan være et tøft klima byggmessig på VE vinterstid. Tjøme kommune vil gå grundigere inn i anbudene i forkant av en forhandlingsrunde. Det er også fanget opp enkelte pkt. som ikke har vært med. Her kan nevnes at bestående trafostasjonen på Verdens Ende har for liten kapasitet. Her må TK dekke nødvendig anleggsbidrag overfor Skagerak. TK vil også gjennomgå anbudene med tanke på kostnadsbesparende tiltak. Dette vil bli tatt i en

7 Side 5 av 7 forhandlingsrunde. Grunnet loven om offentlige anskaffelser, kan dette ikke gjennomføres før en har en økonomisk bevilgning klar. Det bes nå om de nødvendige midler for gjennomføring av prosjektet "Nye Verdens Ende" 1. Nytt nasjonalparksenter og restaurantbygg inklusiv ny bod. Investeringsbehovet for nasjonalparksenter og restaurantbygg inklusiv ny bod er på kr mill. Beløpet tenkes inndekket ved kr i støtte fra Enova, grunnet etablering av energisparende tiltak og det resterende lånefinansieres Arlige kapitalkostnader dekkes slik: Leieinntekter fra Staten på kr pr. år. I tillegg dekkes driftkostnader Leieinntekter fra restauranten er satt til kr pr. år. Dette er et stipulert beløp, men som skal være realistisk. Potensialet kan sannsynligvis ligge høyere. Med en god samdriftkjøring med senteret vil restauranten ha et godt potensial for en god drift. Her jobbes det med å skaffe tilveie et bredere grunnlagsmateriale for hva de forventede leieinntekter vil kunne ligge på. TK tenker seg en leiemodell med en fast mnd. basisleie, og at de øvrige leieinntektene er omsetningsbasert. Etter en ringerunde til noen andre av landets nasjonalparksenterne så har disse et bra utkomme på salg av suvenirer. Dette har ligget på netto i størrelsesorden kr ,- til kr ,-. Dette er fra sentere som er stengt halve året! Potensialet for Færder Nasjonalpark senter bør være langt større, da NP senteret her vil ha lengre åpningstider og vil bli den nasjonalparken i landet med størst besøkspotensial. Dette i følge direktoratet for naturforvaltning (DN). Det er forsiktig kalkulert med en netto inntekt på kr ,- pr. år I møte den 21. august med FM og DN ble det også sagt at det vil være mulighet for et investeringstilskudd fra miljøverndepartementet (MD) i forbindelse med etablering av et nytt NP-senter. Her må nasjonalpark styret sende en formell søknad til MD. Det vil ikke være til noe hinder at en allerede har startet utbyggingen ifølge DN. Det er også uttalt fra MD og DN sin side at de ønsker og styrke den økonomiske bærekraften for de sentrene som har størst publikums potensial. I tillegg kan det tenkes andre inntekter, som ikke er tatt med i beregningene. Staten gir enkelte senteret ekstra stønader etter søknad. Et av disse er knutemidler, noe TK ligger godt an til å få, grunnet at Nasjonalparkforvalteren vil ha sitt virke ute på Verdens Ende. Det finnes også andre tilskuddsordninger. Dette vil kunne variere fra år til år. Det reelle investeringsbehovet for TK blir på kr mill når en har tatt hensyn til støtten fra Enova. Totale leieinntekter blir netto på kr mill pr. år. Dette tilsvarer en investeringskostnad på kr mill. Det er da lagt til grunn en lånerente på 3,0 % og en avskrivning på 2,5 % over 40 år. Det er således "kun" 2.1 mill i investeringskostnader som ikke er sikret. Disse midlene forventes inndekket enten ved tilskudd, medfinansiering, kostnadsreduserende tiltak i samarbeid med entreprenører evt. prosjekterende ved en grundigere gjennomgang av prosjektet.

8 Side 6 av 7 2. Servicebygg inklusiv klosk Investeringsbehovet for nytt servicebygg inklusiv kiosk er på kr mill., som anbefales lånefinansiert. Arlige kapital- og driftskostnader tenkes inndekket ved oppjustering av havneavgiftene. Bruk av servicebygget skal "bakes" inn som en del av havneavgiftene. Disse vil bli justert opp noe, og noe mer differensiert enn hva dagens satser er. Avgift fra P- automatene vil også inngå som en del av finansieringen for servicebygget Leieinntekter/havneavgifter samt leieinntekt fra kioskdrift er satt til brutto kr ,- TK har stipwert utgifter til drift til kr ,- Netto inntekter for servicebygget blir på kr Dette tilsvarer en investeringskostnad på kr. 5,45 mill. Det er da lagt til grunn en lånerente på 3,0 % og en avskrivning på 2,5 % over 40 år. Her er ikke tatt med noen inntekter fra P-automater, som vil være naturlig. Leieinntekter, havneavgifter og P-avgift gir et langt høyre investeringskostnad enn investeringsutgiftene for servicebygg og adkomstvei samlet sett. Totale leieinntekter for disse to er satt til kr Dette tilsvarer en mulig Investeringskostnad på kr. 13,0 mill. Servicebygg og adkomstvei har en investeringsramme på til sammen kr. 10,75 mill. TK ser også et potensial på inntekter ved kulturarrangementer lagt til det nye servicebygget. 3. Ny adkomstvei Investeringsbehovet for ny adkomstvei er på kr. 2.8 mill., som anbefales lånefinansiert. Kapital- og driftskostnader tenkes inndekket med avgifter fra P-automatene P-avgifter Verdens Ende er beregnet til brutto kr ,- (Medio august var inntektene herfra allerede passert kr ,-) TK har stipulert utgifter til drift til kr ,- Netto inntekter for P-atomatene blir på kr Dette tilsvarer en investeringskostnad på kr. 7,5 mill. Det er da lagt til grunn en lånerente på 3,0 % og en avskrivning på 2,5 % over 40 år. Miljramessig vurdering TK og Færder nasjonalpark får et anlegg som de kan være stolte av og som setter naturen og miljøet i høysetet. Helsemessig vurdering Tiltakene her vil gi en meget god effekt for folkehelsen ved at det legges godt tilrette for et aktivt friluftsliv med gode naturopplevelsen og rekreasjon for alle mennesker. Nytt servicebygg vil gi en universell tilgang til toaletter, dusjanlegg og en god kiosk. Ved Verdens Ende finner en godt tilrettelagt parkering og adkomst til fine badeplasser, svaberg for soling, turveier og gode fiskeplasser. Her er også tilrettelagt med universell utforming og tilgang for bevegelseshemmede både badeplass og fiskeplass. Det nye nasjonalparksenteret vil gi besøkende omfattende informasjon om natur og dyreliv i nasjonalparken. Det i seg selv vil gi en verdifull kunnskap og opplevelse til de besøkende til Verdens Ende.

9 Side 7 av 7 Dokumenter i saksmappen: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker 9S U Nøtterøy kommune Tittel Pr. 159, Nye Verdens Ende Anmodning om medfinansiering av bygging av nytt nasjonalparksenter på Verdens Ende i Tjøme kommune

10 0, H.O.H. 20 PR H. 20,000 rir= -, 00' :;1--'-"År"-Z" - ---A---.-x-- -i PR, 7,14 H moni. m. 1,) R.KURO. R m grumynny _.._.-,. _ m TVERRML H Vid.b.k. %--- 1:=1ZELLIELEZEILLEILLWILELLIELLEIMEZEILIEL ;EILLOIELLEILLEILE TERRENG. L ILEILIMELIELIELLELIELIELLILIEELLEIELLEMIZEIELIELIMEREE / Zfl 311:I.,.,.,,.,_,,,,,---, w",,,f, f /!,,'),' /' ' Pro AaoPbt Cor PDF.XChanoe ----., - ), Ni..,..,...,.., i' \ ( \r' ('' ----'i -,..,---,--.)!' _,--... :, 1..., 11.1.«mowl ~ f t..^,-.,_,.... s,..,...-..,-- _.111 _\...\'.1.. ilisfr«.;i1c HC 1 G,,,,,i. I,, \ /., et,,slgså /085A., ic. -2: r I,L \r.'...,,,.,,,..'j):2'.. ø I,...Y..s,.k ''.,'.,,,,,,....',,,,... : --..,...,,,`''.,-,r., k\,.r."---,,,,,,, ,. >c',. \ I,'),. SKISSEADKOMSTVEG Rekkverk Mur Skraningsutslaguten mur

11 Teggeteuar.: A40 Flavkion nr Typo tagning: Fasade Nord og Vest a. mi Lokallaaring: 1:200 Fasade Nord ARK : Ola Roald AS 7.2 Fase: Skisseprosjekt OLA RON D TIttet: DodkJant: 1:200 Fasade Vest Tjøme Kommune Restaurant på Verdens Ende Kontroll prosidtt Sign Flloavn: GT 4321 tostatuard F 2 Plo Dato: Mataatokk: 1:200 Kontroll ottmonda Proajoktnr.; Tagninganr.: :200 A40 BIM modall ArchICAD 15 NOR FIIplataarInq, Nol0naeffates/01 Prooleld.r/4321 Vordeno Encla/07 TecalInger/02 lapninger siaklande,4321 realaurant F2.pin Type tegning: Togningonr.: Fasade Nord og Vest A40

12 Revielon nr2 TegnMgenr.: A hmaia[ø Fasade Sør ag gist LoYalleadm, 1:200 Fasade øst ProsieMering.g.P1». ARK : Ola Roald AS Skisseprosjekt OLA ROA_u Ood 1:200 Fasade Sør Tjøme Kommune Restaurant på Verdens Ende KaMroll prosfeld FlInavn: Urarel Dada Måleetolde 1:200 Kmeholl ot.remd. GT BIM madenarehicad 15 NOR FIlp4osserina, Nolumem/Fellen/01 Pro*kmr14321 Wrdens Ende/07TegnInger/02Tarmlnocral IMmde/4321 re.mmint F2.p.1 Nasjokenr.: I Tegningwee A41 Type IegnIng: Fasade Sør og Øst Måketakk: 1:200 Begnimpnr.: A41

13 Side 1 av 12 WTjøme kommune JoumalpostID: 13/5779 Saksbehandler:Arve Bockelie,telefon: Utvikling Pr. 159, Nye Verdens Ende I Utvalg Møtedato I Saksnummer I Hovedutval for lan os mifø ' 103/13 Kommunestyret /13 Rådmannens innstilling Det gis en samlet bevilgning på kr mill til bygging av nytt nasjonalparksenter med restaurant på Verdens Ende, nytt servicebygg med integrert kiosk for gjestehavn og besøkende til friområdene på Verdens Ende, og til ny adkomstveg til nasjonalparksenteret. Vedtak om bevilgning til bygging fattes under den forutsetning at Tjøme kommune får sikkerhet for de nevnte leieinntekter. Tiltakene finansieres med ,- i statstilskudd og resterende ved låneopptak. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak. Bevilgningen fordeles på følgende delprosjekter slik: Nasjonalparksenter og ny restaurant Investeringsbehovet for bygging av et nytt naturparksenter og restaurant er beregnet til kr mill. I disse kostnadene ligger også riving og gjenoppføring av ny renovasjonsbod mot nord. Investeringen finansieres ved tilskudd fra Enova med kr ,- Det øvrige dekkes inn med leieinntekter fra Staten (Nasjonalparksenteret) og leieinntekter fra den nye restauranten på Verdens Ende Nytt servicebygg med integrert kiosk Investeringsbehovet for nytt servicebygg for gjestehavnen og tilreisende til friområdene på Verdens Ende med integrert kiosk er beregnet til er kr. 6.5 mill. Investeringen finansieres ved inntekter via havneavgifter, P-avgifter og kiosk leie Ny adkomstvei til Nasjonalparksenteret Investeringsbehovet for bygging av ny adkomstvei til nasjonalparksenteret er beregnet til kr. 2.8 mill. Investeringen finansieres med inntekter fra P-avgifter ved Verdens Ende. Tjøme kommune anbefaler overfor Direktoratet for naturforvaltning (DN), som grunneier, at det anlegges ny veg frem til nytt nasjonalparksenter på Verdens Ende. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fram en avtale med DN.

14 Side 2 av Hovedutvalg for plan og miljø Møtebehandling: Tjømelista v/anne Lindgaard-Berntsen fremmet følgende forslag: HPM stiller seg positiv til saken om "Nye Verdens Ende" og bygging av nasjonalparksenter med restaurant, nytt servicebygg samt ny adkomstvei til nasjonalparksenteret, med følgende endringer: Pkt. 1 innledes med at "Under forutsetning av at Kongen i statsråd vedtar Færder nasjonalpark, gis det " Endring pkt. 2: HPM synes finansieringen er bygget på for optimistiske estimater på utleie av restauranten og tilføyer i pkt 2 at inntekten fra staten må minimum være kr ,- pr. år. Erstatter pkt. 4: HPM mener også at det bør foretas en omregulering av arealet nord for eksisterende restaurant til annet formål, før evt ny adkomstvei kan godkjennes. I dag er dette arealet regulert til friområde. Det bes om at det utredes andre alternativer til veitraseer som er mer skånsom og gir mindre naturinngrep. Nytt pkt. 6. Administrasjonen henstilles til å kontakte Vestfold Fylkeskommune for å inngå en dialog om Fylkeskommunen kan inngå på eiersiden med en brøk, som medeier/partner, på lik linje med Sandefjord Lufthavn Torp og Bolærne. Nytt pkt. 7. Fullstendig oversikt over invertering og drift, samt mulige partnere fremlegges for kommunestyret Det ble avholdt gruppemøter. Ved avstemming ble rådmannens innstilling vedtatt med 6 mot 3 (TL+AP) stemmer. Mindretallet stemte for forslaget til TL. HPM - 103/13 Vedtak: Det gis en samlet bevilgning på kr mill til bygging av nytt nasjonalparksenter med restaurant på Verdens Ende, nytt servicebygg med integrert kiosk for gjestehavn og besøkende til friområdene på Verdens Ende, og til ny adkomstveg til nasjonalparksenteret. Vedtak om bevilgning til bygging fattes under den forutsetning at Tjøme kommune får sikkerhet for de nevnte leieinntekter. Tiltakene finansieres med ,- i statstilskudd og resterende ved låneopptak. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak. Bevilgningen fordeles på følgende delprosjekter slik: Nasjonalparksenter og ny restaurant Investeringsbehovet for bygging av et nytt naturparksenter og restaurant er beregnet til kr mill. I disse kostnadene ligger også riving og gjenoppføring av ny renovasjonsbod mot nord. Investeringen finansieres ved tilskudd fra Enova med kr ,- Det øvrige dekkes inn med leieinntekter fra Staten (Nasjonalparksenteret) og leieinntekter fra den nye restauranten på Verdens Ende Nytt servicebygg med integrert kiosk Investeringsbehovet for nytt servicebygg for gjestehavnen og tilreisende til friområdene på Verdens Ende med integrert kiosk er beregnet til er kr. 6.5 mill. Investeringen finansieres ved inntekter via havneavgifter, P-avgifter og kiosk leie Ny adkomstvei til Nasjonalparksenteret

15 Side 3 av 12 Investeringsbehovet for bygging av ny adkomstvei til nasjonalparksenteret er beregnet til kr. 2.8 mill. Investeringen finansieres med inntekter fra P-avgifter ved Verdens Ende. 5. Tjøme kommune anbefaler overfor Direktoratet for naturforvaltning (DN), som grunneier, at det anlegges ny veg frem til nytt nasjonalparksenter på Verdens Ende. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fram en avtale med DN Kommunestyret Møtebehandling: Det ble delt ut dokumentasjon vedr. kostnadsvurdering forprosjekt "Nye Verdens Ende, NP-Senter og restaurant, servicebygg" til kommunestyrets representanter. Bente K. Bjerke stilte spørsmål om sin inhabilitet. Kommunestyret vurderte dette og fant henne habil. Det ble avholdt gruppemøter. Følgende fellesforslag ble fremmet: Nytt pkt. 1. Det er bred enighet om viktigheten av å få etablert nasjonalparksenteret på Verdens Ende, og at Tjøme kommunes eiendom (Restaurantbygget) skal benyttes til dette formål. Etableringen av Færder Nasjonalpark og det planlagte nasjonalparksenteret vil kunne bli en attraksjon og destinasjon for tilreisende, turister og andre som kan få betydning for utvikling og verdiskaping både lokalt, regionalt og nasjonalt. Alle politiske partier er positive til prosjektet. Vi er imidlertid svært bekymret for at det er Tjøme kommune, og kommunens innbyggere, som alene skal bære de store investeringskostnadene dette viser seg å bli. Med utgangspunkt i en stram økonomisk situasjon for kommunen, vil dette kunne føre til ytterligere nedskjæringer av tjenester til kommunens innbyggere. Kommunens ledelse gis i oppdrag å gå i dialog med regionale/nasjonale myndigheter/nabokommuner for å invitere til medeierskap, for så å komme tilbake til kommunestyret med denne saken. Nyt pkt. 2. Under forutsetning av at Kongen i Statsråd vedtar opprettelse av Færder Nasjonalpark, og at anmodningene skissert i ovenstående pkt.1 vedr. finansiering følges, ønsker KST å få saken tilbake for behandling av investeringskostnadene og evt. bevilgning av midler til formål; Nasjonalparksenter og ny adkomstvei, så snart anbudene og totalkostnadene samt flnansieringsmodell foreligger. Nytt pkt. 3. Finansiering iegges frem for KST samtidig. Nytt pkt. 4. KST ber administrasjonen og kommunens ledelse om å se på muligheter for ytterligere "flerbruk" av det ny restaurantbygget ved at det legges inn muligheter for å benytte anlegget også til livssynsnøytralt seremoni-rom, bla til vielser og gravferd noe som vil kunne bidra til økt bruk av bygget, hele året. Nytt pkt. 5.

16 Side 4 av 12 Det bevilges inntil kr ,- for utarbeidelse av anbudsdokumenter for en totalentreprise. Ved avstemming ble fellesforslaget enstemmig vedtatt. KS- 041/13 Vedtak: Det er bred enighet om viktigheten av å få etablert nasjonalparksenteret på Verdens Ende, og at Tjøme kommunes eiendom (Restaurantbygget) skal benyttes til dette formål. Etableringen av Færder Nasjonalpark og det planlagte nasjonalparksenteret vil kunne bli en attraksjon og destinasjon for tilreisende, turister og andre som kan få betydning for utvikling og verdiskaping både lokalt, regionalt og nasjonalt. Alle politiske partier er positive til prosjektet. Vi er imidlertid svært bekymret for at det er Tjøme kommune, og kommunens innbyggere, som alene skal bære de store investeringskostnadene dette viser seg å bli. Med utgangspunkt i en stram økonomisk situasjon for kommunen, vil dette kunne føre til ytterligere nedskjæringer av tjenester til kommunens innbyggere. Kommunens ledelse gis i oppdrag å gå i dialog med regionale/nasjonale myndigheter/nabokommuner for å invitere til medeierskap, for så å komme tilbake til kommunestyret med denne saken. Under forutsetning av at Kongen i Statsråd vedtar opprettelse av Færder Nasjonalpark, og at anmodningene skissert i ovenstående pkt.1 vedr. finansiering følges, ønsker KST å få saken tilbake for behandling av investeringskostnadene og evt. bevilgning av midler til formål; Nasjonalparksenter og ny adkomstvei, så snart anbudene og totalkostnadene samt finansieringsmodell foreligger. Finansiering legges frem for KST samtidig. KST ber administrasjonen og kommunens ledelse om å se på muligheter for ytterligere "flerbruk" av det ny restaurantbygget ved at det legges inn muligheter for å benytte anlegget også til livssynsnøytralt seremoni-rom, bla til vielser og gravferd noe som vil kunne bidra til økt bruk av bygget, hele året. Det bevilges inntil kr ,- for utarbeidelse av anbudsdokumenter for en totalentreprise.

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 18:00-21:00. Side 1 av 31

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 18:00-21:00. Side 1 av 31 Hattfjelldal kommune Side 1 av 31 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 18:00-21:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 06.02.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget Møtedato: 11.02.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 15:00 (etter Kommuneplanutvalgets møte som begynner kl. 12:00) Representantene innkalles

Detaljer

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2011 Tidspunkt: 18.30 Forfall meldes på tlf 45406516 eller på e-post til hanne.beate.vigen.hattestad@marker.kommune.no,

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.05.2012 Tid: 13:00 (Etter administrasjonsutvalgets møte) Faste medlemmer er med dette

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 12.11.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Godkjenning av møteinnkalling. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 06.09.2012 4

Godkjenning av møteinnkalling. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 06.09.2012 4 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 25.10.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. 970 12 459. SAKSKART Side Godkjenning av møteinnkalling

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 02.03.2009 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 07.10.2009 kl. 09.00 STED: TORPA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer