.,4 Tyame kommune Plan teknikk og miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ".,4 Tyame kommune Plan teknikk og miljø"

Transkript

1 .,4 Tyame kommune Plan teknikk og miljø Saksbehandler: Gunnar E. Rougnø Direkte telefon: Vår ref.: 13/9426 Arkiv: FA-U74, FA-U63 Deres ref.: Dato: Vestfold fylkeskommune Svend Foynsgt TØNSBERG 14<, Søknad om anleggsbidrag ifm. bygging av nasjonalparksenter på Verdens Ende i Tjøme kommune Tjøme kommunestyre behandlet prosjekt «Nye Verdens Ende» i møte den Saken vedlegges i sin helhet til orientering. Av vedtaket (utdrag i kursiv) fremgår det bl.a. følgende ordlyd: Det er bred enighet om viktigheten av å få etablert nasjonalparksenteret på Verdens Ende, og at Tjøme kommunes eiendom (Restaurantbygget) skal benyttes til dette formål. Alle politiske partier er positive til prosjektet. Vi er imidlertid svært bekymret for at det er Tjøme kommune, og kommunens innbyggere, som alene skal bære de store investeringskostnadene dette viser seg å bli. Kommunens ledelse gis i oppdrag å gå i dialog med regionale/nasjonale myndigheter/nabokommuner for å invitere til medeierskap, for så å komme tilbake til kommunestyret med denne saken. Under forutsetning av at Kongen i Statsråd vedtar opprettelse av Færder Nasjonalpark, og at anmodningene skissert i ovenstående pkt.1 vedr. finansiering følges, ønsker KST å få saken tilbake for behandling av investeringskostnadene og evt. bevilgning av midler til formål; Nasjonalparksenter og ny adkomstvei, så snart anbudene og totalkostnadene samt finansieringsmodell foreligger. Prosjektet er 3-delt bestående av ny adkomstvei fra parkeringsplassen, nytt nasjonalparksenter (erstatter dagens restaurant) og nytt servicebygg (erstatter dagens servicebygg og kiosk nede i havna). Vei og servicebygg ligger på statens grunn, mens nasjonalparksenteret legger på kommunens eiendom. Samlet kostnadsramme for prosjektet er i størrelsesorden 40 mill, kr. ekskl. mva. Saken fremmes på nytt for Tjøme kommunestyre den Saksdokumentene vedlegges til orientering. Med bakgrunn i ovennevnte søkes det om et anleggsbidrag fra Vestfold Fylkeskommune. Postadresse: Rødsgata 36, 3145 Tjøme Telefon: Bank: Besøksadresse: Rødsgata 36, 3145 Tjøme Telefaks: Org. nr.: E-post: postrnottaktiorne.kommune.no Internett:

2 Med hilsen Christine Norum rådmann Dok.dato Tittel Dok.ID Pr Nye Verdens Ende SKISSE veitrase til nye VE pdf A40 Fasade Nord og Vest.pdf A41 Fasade Sør og Øst.pdf Pr. 159, Nye Verdens Ende - fortsettelse DN - opprettelse av Færder nasjonalpark i Vestfold pdf Færder nasjonalpark nasjonalparksenter og forvaltningsknutepunkt FMV pdf Planer NP senter og restaurant A2.pdf Planer og snitt Service bygg.pdf VerdensEnde Spot Of Sunlighet 02.pdf Uttalelse fra FM vedr. adkomstvei VE pdf Kopi til: John Marthiniussen Rødsgata TJØME Side 2 of 2

3 Side 1 av 7 WTjøme kommune JoumalpostID: 13/9119 Saksbehandler:Arve Bockelie,telefon: Utvikling Pr Nye Verdens Ende 1Utvalg 1Møtedato Saksnummer 1Kommunestyret /13 Rådmannens innstilling Det gis en samlet bevilgning på kr mill til bygging av nytt nasjonalparksenter med restaurant på Verdens Ende, nytt servicebygg med integrert kiosk for gjestehavn og besøkende til friområdene på Verdens Ende, og til ny adkomstvei til nasjonalparksenteret. Tiltakene finansieres med ,- i Enova midler og resterende ved låneopptak. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak. Bevilgningen fordeles på følgende delprosjekter slik: Nasjonalparksenter og ny restaurant Investeringsbehovet for bygging av et nytt nasjonalparksenter og restaurant er beregnet til kr mill. I disse kostnadene ligger også riving og gjenoppføring av ny renovasjonsbod mot nord. Investeringen finansieres ved tilskudd fra Enova med kr ,- Det øvrige dekkes inn med leieinntekter fra Staten (Nasjonalparksenteret), den nye restauranten på Verdens Ende samt salg av suvenirer Nytt servicebygg med integrert kiosk Investeringsbehovet for nytt servicebygg for gjestehavnen og tilreisende til friområdene på Verdens Ende med integrert kiosk er beregnet til er kr mill. Investeringen finansieres ved inntekter via havneavgifter, P-avgifter og kiosk leie Ny adkomstvei til Nasjonalparksenteret Investeringsbehovet for bygging av ny adkomstvei til nasjonalparksenteret er beregnet til kr. 2.8 mill. Investeringen finansieres med inntekter fra P-avgifter ved Verdens Ende. Tjøme kommune anbefaler overfor Direktoratet for naturforvaltning (DN), som grunneier, at det anlegges ny veg frem til nytt nasjonalparksenter på Verdens Ende. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fram en avtale med DN.

4 Side 2 av 7 Oppsummering: Hensikt. Få de nødvendige økonomiske midler til gjennomføringen av Pr. 159 Nye Verdens Ende i forbindelse med Færder Nasjonalpark. Dette vil si et nytt nasjonalparksenter med en informasjons-, utstillingsavdeling, restaurantbygg, med tilhørende utebod. I tillegg nytt servicebygg med kiosk og ny adkomstvei til NP-senteret, slik at dette kan stå ferdig til forsommeren Trylctevedlegg: Dok.dato Tittel SKISSE veitrase til nye VE pdf A40 Fasade Nord og Vest.pdf A41 Fasade Sør og øst.pdf Pr. 159, Nye Verdens Ende - fortsettelse DN - opprettelse av Færder nasjonalpark i Vestfold pdf Færder nasjonalpark nasjonalparksenter og forvaltningsknutepunkt FMV pdf Planer NP senter og restaurant A2.pdf Planer og_snitt Service bygg_.pdf VerdensEnde Spot Of Sunlighet 02.pdf EUttalelse fra FM vedr. adkomstvei VE pdf Dok.ID I _ UtrednIng Fakta: Saken var første gang oppe i Hovedutvalg for Plan og Miljø (HPM) den , sak.nr Etter vedtak i HPM ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å se på restauranten som ligger på Verdens Ende. Gruppens mandat var bl.a. kartlegging av status og hva TK måtte gjøre for en fortsatt restaurantdrift på VE. Gruppen skulle også se på hvordan bygget kunne brukes, som et midlertidig senter for nasjonalpark fra medio Saken ble fremmet i formannskapet den , sak.nr. 015/12 og i kommunestyret den , sak.nr. 069/12, da om bevilgning på kr ,- inki. mva. til kjøp av bistand til planarbeid. Saken ble enstemmig vedtatt. Saken om lokalisering av et nasjonalparksenter for Færder Nasjonalpark har vært behandlet både i Nøtterøy og Tjøme kommunestyre. Begge kommunestyrene falt ned på Verdens Ende som den beste lokaliseringen til et nasjonalparksenter. Denne lokaliseringen har også Fylkesmannen sluttet seg til. Etter gjennomført arkitektkonkurranse sist høst har det vært jobbet kontinuerlig med utvikling av "Nye Verdens Ende". Saken ble utvidet med vei/servicebygg og ble fremmet i Kommunestyret den , sak.nr Da med en tilleggsbevilgning på kr inkl. mva. til den videre planiegging og prosjektering for en videre utvikling av området Verdens Ende. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saken ble fremmet for HPM i et ekstraordinært møte den 11. juni HPM fattet samme vedtak HPM , som Rådmannens forslag med 6 mot 3 (TL+AP).

5 Side 3 av 7 Saken gikk videre til kommunestyre den 19. juni KS bevilget ikke de nødvendige midler til prosjektet, men fattet et helt nytt enstemmig vedtak, KS Prosjektet ble sendt ut på anbud, som en totalentreprise i begynnelsen av juli mnd, med innleveringsfrist i slutten av august 13. Torsdag den 8. august vedtok regjeringen opprettelse av Færder nasjonalpark. Dette ble endelig vedtatt av Kongen i stadsråd den 23. august 2013 I HPM den 21. august, sak 140/13 var saken opp som bygge- og dispensasjonssak. HPM fattet samme vedtak HPM-140/13, som Rådmannens forslag med 6 mot 3 (TL+AP). Anbudsåpning er gjennomført. Anbudene er nå til gjennomgang i TK for en forhandlingsrunde med aktuelle entreprenører. Forhandlingsrunde er tenkt gjennomført rett etter Kommunestyret sitt møte i september. Analvse argumentasjon Videre utredning Fra behandling i kommunestyret den 19. juni ble saken sendt i retur til administrasjonen for videre utredning av Det er sendt brev om invitasjon til medeierskap til selve NP-senteret. Tjøme kommune har pt. ikke mottatt noe formelt svar på vår henvendelse Færder Nasjonalpark ble vedtatt av Kongen i statsråd den 23, august 2013 Finansiering av selve senteret. Dette baserer seg på leieinntekter fra staten på kr ,- Antatt leieinntekter fra restauranten på kr ,- Salg suvenirer, netto inntekt kr ,- I tillegg kan det søkes om forskjellige tilleggsmidler fra statlig hold. Bl.a. knutemidler, investeringstilskudd. For å søke disse midlene, må det være etablert et nasjonalpark styre. Det er også i møte med FM og DN utrykk ønske om og styrke den økonomiske siden for de nasjonalparkene som vil ha størst publikumstilstrømning. I flg. DN vil Færder Nasjonalpark være den parken med størst publikumspotensial fra dag en. Andre mulige inntektskilder kan være arrangement av forskjellige kulturarrangementer. Når det gjelder bruk av NP-senteret til andre aktiviteter som livssynsnøytralt seremoni-rom, bl.a, gravferd, er dette ikke forenlig med driften av et NP-senter. Dette er heller ikke ønskelig fra kirken sin side. NP-senter bør heller fremheve glede og hygge enn sorg. Øvrig bruk av senteret til for eksempel vielser og annen bruk av bygget må foretas i samarbeid med Nasjonalparkforvalter og styre. Dette vil være i alles interesse, også staten, at bygget blir brukt mest mulig

6 Side 4 av 7 Tjenestemessig vurdering Utbyggingen av Verdens Ende er en stor investering for Tjøme kommune. TK vfl få et signalbygg, som forhåpentligvis vil øke tilstrømmingen til Tjøme og Færder nasjonalpark. Dette vil igjen gi økte inntekter til Tjøme kommune. TK får et flott servicebygg, som også kan bli en svært attraktiv kulturarena med sin amfl utforming. Her ligger alt til rette for større arrangementer, da det nye amfiet også glir naturlig over i naturens eget amfl. TK får en ny flott adkomstvei til selve NP-senteret. Denne vil få bort mesteparten av dagens trafikk, som går på sydsiden, der publikum skal oppholde seg. Dette er en viktig investering, som Tjøme kommune sine innbyggere og ikke minst alle tilreisende turister vil kunne dra nytte av for flere generasjoner framover. Investeringen er tenkt dekket inn ved leieinntekter, tilskudd, salgsinntekter og avgifter (havneavgift og P-avgift). Det vil bli etablert flere arbeidsplasser. Det blir minst % statlige stillinger, samt noe mer i forbindelse med restaurantdriften. Kapasiteten for restauranten og tilstøttende arealer vil kunne være svært attraktivt for næringslivet til kurs, konferanse i den "stille" årstid. For å opprettholde framdriften og kontinuiteten i prosjektet, er TK helt avhengig at det pågående arbeidet med utviklingen kan fortsette uten stopp. Det er viktig at dette blir fulgt opp av alle parter, også overfor de regionale myndigheter i utviklingen av Færder nasjonalpark. TK ser pt. for seg følgende framdrift: Ny behandling i kommunestyre den 11. september med de nødvendige beslutninger og beviigninger Innkommende anbud vil være gjenstand for forhandlinger. Disse skal behandles, kontrakt skrives og det vil klargjøres for byggestart i månedsskiftet september/oktober Oppstart byggeprosess oktober mnd. Med ferdigstillelse juni 2014 Det må presiseres at dette er en meget stram, men realiserbar framdriftsplan. Skal planen kunne holdes, forutsettes det at alle nødvendige beslutninger fattes til rett tid i prosessen Økonomisk vurdering Det har vært gjennomført en anbudsrunde på "alle" prosjektene knyttet opp til "Nye Verdens Ende" i henhold til kommunestyrevedtak KS - 041/13. Totalt sett ligger kostnadene dessverre høyere enn forventet, spesielt gjelder dette selve senteret. Rigg og drift posten skiller seg noe ut, som er en del høyere enn forhånds kalkulert. Det kan være et tøft klima byggmessig på VE vinterstid. Tjøme kommune vil gå grundigere inn i anbudene i forkant av en forhandlingsrunde. Det er også fanget opp enkelte pkt. som ikke har vært med. Her kan nevnes at bestående trafostasjonen på Verdens Ende har for liten kapasitet. Her må TK dekke nødvendig anleggsbidrag overfor Skagerak. TK vil også gjennomgå anbudene med tanke på kostnadsbesparende tiltak. Dette vil bli tatt i en

7 Side 5 av 7 forhandlingsrunde. Grunnet loven om offentlige anskaffelser, kan dette ikke gjennomføres før en har en økonomisk bevilgning klar. Det bes nå om de nødvendige midler for gjennomføring av prosjektet "Nye Verdens Ende" 1. Nytt nasjonalparksenter og restaurantbygg inklusiv ny bod. Investeringsbehovet for nasjonalparksenter og restaurantbygg inklusiv ny bod er på kr mill. Beløpet tenkes inndekket ved kr i støtte fra Enova, grunnet etablering av energisparende tiltak og det resterende lånefinansieres Arlige kapitalkostnader dekkes slik: Leieinntekter fra Staten på kr pr. år. I tillegg dekkes driftkostnader Leieinntekter fra restauranten er satt til kr pr. år. Dette er et stipulert beløp, men som skal være realistisk. Potensialet kan sannsynligvis ligge høyere. Med en god samdriftkjøring med senteret vil restauranten ha et godt potensial for en god drift. Her jobbes det med å skaffe tilveie et bredere grunnlagsmateriale for hva de forventede leieinntekter vil kunne ligge på. TK tenker seg en leiemodell med en fast mnd. basisleie, og at de øvrige leieinntektene er omsetningsbasert. Etter en ringerunde til noen andre av landets nasjonalparksenterne så har disse et bra utkomme på salg av suvenirer. Dette har ligget på netto i størrelsesorden kr ,- til kr ,-. Dette er fra sentere som er stengt halve året! Potensialet for Færder Nasjonalpark senter bør være langt større, da NP senteret her vil ha lengre åpningstider og vil bli den nasjonalparken i landet med størst besøkspotensial. Dette i følge direktoratet for naturforvaltning (DN). Det er forsiktig kalkulert med en netto inntekt på kr ,- pr. år I møte den 21. august med FM og DN ble det også sagt at det vil være mulighet for et investeringstilskudd fra miljøverndepartementet (MD) i forbindelse med etablering av et nytt NP-senter. Her må nasjonalpark styret sende en formell søknad til MD. Det vil ikke være til noe hinder at en allerede har startet utbyggingen ifølge DN. Det er også uttalt fra MD og DN sin side at de ønsker og styrke den økonomiske bærekraften for de sentrene som har størst publikums potensial. I tillegg kan det tenkes andre inntekter, som ikke er tatt med i beregningene. Staten gir enkelte senteret ekstra stønader etter søknad. Et av disse er knutemidler, noe TK ligger godt an til å få, grunnet at Nasjonalparkforvalteren vil ha sitt virke ute på Verdens Ende. Det finnes også andre tilskuddsordninger. Dette vil kunne variere fra år til år. Det reelle investeringsbehovet for TK blir på kr mill når en har tatt hensyn til støtten fra Enova. Totale leieinntekter blir netto på kr mill pr. år. Dette tilsvarer en investeringskostnad på kr mill. Det er da lagt til grunn en lånerente på 3,0 % og en avskrivning på 2,5 % over 40 år. Det er således "kun" 2.1 mill i investeringskostnader som ikke er sikret. Disse midlene forventes inndekket enten ved tilskudd, medfinansiering, kostnadsreduserende tiltak i samarbeid med entreprenører evt. prosjekterende ved en grundigere gjennomgang av prosjektet.

8 Side 6 av 7 2. Servicebygg inklusiv klosk Investeringsbehovet for nytt servicebygg inklusiv kiosk er på kr mill., som anbefales lånefinansiert. Arlige kapital- og driftskostnader tenkes inndekket ved oppjustering av havneavgiftene. Bruk av servicebygget skal "bakes" inn som en del av havneavgiftene. Disse vil bli justert opp noe, og noe mer differensiert enn hva dagens satser er. Avgift fra P- automatene vil også inngå som en del av finansieringen for servicebygget Leieinntekter/havneavgifter samt leieinntekt fra kioskdrift er satt til brutto kr ,- TK har stipwert utgifter til drift til kr ,- Netto inntekter for servicebygget blir på kr Dette tilsvarer en investeringskostnad på kr. 5,45 mill. Det er da lagt til grunn en lånerente på 3,0 % og en avskrivning på 2,5 % over 40 år. Her er ikke tatt med noen inntekter fra P-automater, som vil være naturlig. Leieinntekter, havneavgifter og P-avgift gir et langt høyre investeringskostnad enn investeringsutgiftene for servicebygg og adkomstvei samlet sett. Totale leieinntekter for disse to er satt til kr Dette tilsvarer en mulig Investeringskostnad på kr. 13,0 mill. Servicebygg og adkomstvei har en investeringsramme på til sammen kr. 10,75 mill. TK ser også et potensial på inntekter ved kulturarrangementer lagt til det nye servicebygget. 3. Ny adkomstvei Investeringsbehovet for ny adkomstvei er på kr. 2.8 mill., som anbefales lånefinansiert. Kapital- og driftskostnader tenkes inndekket med avgifter fra P-automatene P-avgifter Verdens Ende er beregnet til brutto kr ,- (Medio august var inntektene herfra allerede passert kr ,-) TK har stipulert utgifter til drift til kr ,- Netto inntekter for P-atomatene blir på kr Dette tilsvarer en investeringskostnad på kr. 7,5 mill. Det er da lagt til grunn en lånerente på 3,0 % og en avskrivning på 2,5 % over 40 år. Miljramessig vurdering TK og Færder nasjonalpark får et anlegg som de kan være stolte av og som setter naturen og miljøet i høysetet. Helsemessig vurdering Tiltakene her vil gi en meget god effekt for folkehelsen ved at det legges godt tilrette for et aktivt friluftsliv med gode naturopplevelsen og rekreasjon for alle mennesker. Nytt servicebygg vil gi en universell tilgang til toaletter, dusjanlegg og en god kiosk. Ved Verdens Ende finner en godt tilrettelagt parkering og adkomst til fine badeplasser, svaberg for soling, turveier og gode fiskeplasser. Her er også tilrettelagt med universell utforming og tilgang for bevegelseshemmede både badeplass og fiskeplass. Det nye nasjonalparksenteret vil gi besøkende omfattende informasjon om natur og dyreliv i nasjonalparken. Det i seg selv vil gi en verdifull kunnskap og opplevelse til de besøkende til Verdens Ende.

9 Side 7 av 7 Dokumenter i saksmappen: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker 9S U Nøtterøy kommune Tittel Pr. 159, Nye Verdens Ende Anmodning om medfinansiering av bygging av nytt nasjonalparksenter på Verdens Ende i Tjøme kommune

10 0, H.O.H. 20 PR H. 20,000 rir= -, 00' :;1--'-"År"-Z" - ---A---.-x-- -i PR, 7,14 H moni. m. 1,) R.KURO. R m grumynny _.._.-,. _ m TVERRML H Vid.b.k. %--- 1:=1ZELLIELEZEILLEILLWILELLIELLEIMEZEILIEL ;EILLOIELLEILLEILE TERRENG. L ILEILIMELIELIELLELIELIELLILIEELLEIELLEMIZEIELIELIMEREE / Zfl 311:I.,.,.,,.,_,,,,,---, w",,,f, f /!,,'),' /' ' Pro AaoPbt Cor PDF.XChanoe ----., - ), Ni..,..,...,.., i' \ ( \r' ('' ----'i -,..,---,--.)!' _,--... :, 1..., 11.1.«mowl ~ f t..^,-.,_,.... s,..,...-..,-- _.111 _\...\'.1.. ilisfr«.;i1c HC 1 G,,,,,i. I,, \ /., et,,slgså /085A., ic. -2: r I,L \r.'...,,,.,,,..'j):2'.. ø I,...Y..s,.k ''.,'.,,,,,,....',,,,... : --..,...,,,`''.,-,r., k\,.r."---,,,,,,, ,. >c',. \ I,'),. SKISSEADKOMSTVEG Rekkverk Mur Skraningsutslaguten mur

11 Teggeteuar.: A40 Flavkion nr Typo tagning: Fasade Nord og Vest a. mi Lokallaaring: 1:200 Fasade Nord ARK : Ola Roald AS 7.2 Fase: Skisseprosjekt OLA RON D TIttet: DodkJant: 1:200 Fasade Vest Tjøme Kommune Restaurant på Verdens Ende Kontroll prosidtt Sign Flloavn: GT 4321 tostatuard F 2 Plo Dato: Mataatokk: 1:200 Kontroll ottmonda Proajoktnr.; Tagninganr.: :200 A40 BIM modall ArchICAD 15 NOR FIIplataarInq, Nol0naeffates/01 Prooleld.r/4321 Vordeno Encla/07 TecalInger/02 lapninger siaklande,4321 realaurant F2.pin Type tegning: Togningonr.: Fasade Nord og Vest A40

12 Revielon nr2 TegnMgenr.: A hmaia[ø Fasade Sør ag gist LoYalleadm, 1:200 Fasade øst ProsieMering.g.P1». ARK : Ola Roald AS Skisseprosjekt OLA ROA_u Ood 1:200 Fasade Sør Tjøme Kommune Restaurant på Verdens Ende KaMroll prosfeld FlInavn: Urarel Dada Måleetolde 1:200 Kmeholl ot.remd. GT BIM madenarehicad 15 NOR FIlp4osserina, Nolumem/Fellen/01 Pro*kmr14321 Wrdens Ende/07TegnInger/02Tarmlnocral IMmde/4321 re.mmint F2.p.1 Nasjokenr.: I Tegningwee A41 Type IegnIng: Fasade Sør og Øst Måketakk: 1:200 Begnimpnr.: A41

13 Side 1 av 12 WTjøme kommune JoumalpostID: 13/5779 Saksbehandler:Arve Bockelie,telefon: Utvikling Pr. 159, Nye Verdens Ende I Utvalg Møtedato I Saksnummer I Hovedutval for lan os mifø ' 103/13 Kommunestyret /13 Rådmannens innstilling Det gis en samlet bevilgning på kr mill til bygging av nytt nasjonalparksenter med restaurant på Verdens Ende, nytt servicebygg med integrert kiosk for gjestehavn og besøkende til friområdene på Verdens Ende, og til ny adkomstveg til nasjonalparksenteret. Vedtak om bevilgning til bygging fattes under den forutsetning at Tjøme kommune får sikkerhet for de nevnte leieinntekter. Tiltakene finansieres med ,- i statstilskudd og resterende ved låneopptak. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak. Bevilgningen fordeles på følgende delprosjekter slik: Nasjonalparksenter og ny restaurant Investeringsbehovet for bygging av et nytt naturparksenter og restaurant er beregnet til kr mill. I disse kostnadene ligger også riving og gjenoppføring av ny renovasjonsbod mot nord. Investeringen finansieres ved tilskudd fra Enova med kr ,- Det øvrige dekkes inn med leieinntekter fra Staten (Nasjonalparksenteret) og leieinntekter fra den nye restauranten på Verdens Ende Nytt servicebygg med integrert kiosk Investeringsbehovet for nytt servicebygg for gjestehavnen og tilreisende til friområdene på Verdens Ende med integrert kiosk er beregnet til er kr. 6.5 mill. Investeringen finansieres ved inntekter via havneavgifter, P-avgifter og kiosk leie Ny adkomstvei til Nasjonalparksenteret Investeringsbehovet for bygging av ny adkomstvei til nasjonalparksenteret er beregnet til kr. 2.8 mill. Investeringen finansieres med inntekter fra P-avgifter ved Verdens Ende. Tjøme kommune anbefaler overfor Direktoratet for naturforvaltning (DN), som grunneier, at det anlegges ny veg frem til nytt nasjonalparksenter på Verdens Ende. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fram en avtale med DN.

14 Side 2 av Hovedutvalg for plan og miljø Møtebehandling: Tjømelista v/anne Lindgaard-Berntsen fremmet følgende forslag: HPM stiller seg positiv til saken om "Nye Verdens Ende" og bygging av nasjonalparksenter med restaurant, nytt servicebygg samt ny adkomstvei til nasjonalparksenteret, med følgende endringer: Pkt. 1 innledes med at "Under forutsetning av at Kongen i statsråd vedtar Færder nasjonalpark, gis det " Endring pkt. 2: HPM synes finansieringen er bygget på for optimistiske estimater på utleie av restauranten og tilføyer i pkt 2 at inntekten fra staten må minimum være kr ,- pr. år. Erstatter pkt. 4: HPM mener også at det bør foretas en omregulering av arealet nord for eksisterende restaurant til annet formål, før evt ny adkomstvei kan godkjennes. I dag er dette arealet regulert til friområde. Det bes om at det utredes andre alternativer til veitraseer som er mer skånsom og gir mindre naturinngrep. Nytt pkt. 6. Administrasjonen henstilles til å kontakte Vestfold Fylkeskommune for å inngå en dialog om Fylkeskommunen kan inngå på eiersiden med en brøk, som medeier/partner, på lik linje med Sandefjord Lufthavn Torp og Bolærne. Nytt pkt. 7. Fullstendig oversikt over invertering og drift, samt mulige partnere fremlegges for kommunestyret Det ble avholdt gruppemøter. Ved avstemming ble rådmannens innstilling vedtatt med 6 mot 3 (TL+AP) stemmer. Mindretallet stemte for forslaget til TL. HPM - 103/13 Vedtak: Det gis en samlet bevilgning på kr mill til bygging av nytt nasjonalparksenter med restaurant på Verdens Ende, nytt servicebygg med integrert kiosk for gjestehavn og besøkende til friområdene på Verdens Ende, og til ny adkomstveg til nasjonalparksenteret. Vedtak om bevilgning til bygging fattes under den forutsetning at Tjøme kommune får sikkerhet for de nevnte leieinntekter. Tiltakene finansieres med ,- i statstilskudd og resterende ved låneopptak. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak. Bevilgningen fordeles på følgende delprosjekter slik: Nasjonalparksenter og ny restaurant Investeringsbehovet for bygging av et nytt naturparksenter og restaurant er beregnet til kr mill. I disse kostnadene ligger også riving og gjenoppføring av ny renovasjonsbod mot nord. Investeringen finansieres ved tilskudd fra Enova med kr ,- Det øvrige dekkes inn med leieinntekter fra Staten (Nasjonalparksenteret) og leieinntekter fra den nye restauranten på Verdens Ende Nytt servicebygg med integrert kiosk Investeringsbehovet for nytt servicebygg for gjestehavnen og tilreisende til friområdene på Verdens Ende med integrert kiosk er beregnet til er kr. 6.5 mill. Investeringen finansieres ved inntekter via havneavgifter, P-avgifter og kiosk leie Ny adkomstvei til Nasjonalparksenteret

15 Side 3 av 12 Investeringsbehovet for bygging av ny adkomstvei til nasjonalparksenteret er beregnet til kr. 2.8 mill. Investeringen finansieres med inntekter fra P-avgifter ved Verdens Ende. 5. Tjøme kommune anbefaler overfor Direktoratet for naturforvaltning (DN), som grunneier, at det anlegges ny veg frem til nytt nasjonalparksenter på Verdens Ende. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fram en avtale med DN Kommunestyret Møtebehandling: Det ble delt ut dokumentasjon vedr. kostnadsvurdering forprosjekt "Nye Verdens Ende, NP-Senter og restaurant, servicebygg" til kommunestyrets representanter. Bente K. Bjerke stilte spørsmål om sin inhabilitet. Kommunestyret vurderte dette og fant henne habil. Det ble avholdt gruppemøter. Følgende fellesforslag ble fremmet: Nytt pkt. 1. Det er bred enighet om viktigheten av å få etablert nasjonalparksenteret på Verdens Ende, og at Tjøme kommunes eiendom (Restaurantbygget) skal benyttes til dette formål. Etableringen av Færder Nasjonalpark og det planlagte nasjonalparksenteret vil kunne bli en attraksjon og destinasjon for tilreisende, turister og andre som kan få betydning for utvikling og verdiskaping både lokalt, regionalt og nasjonalt. Alle politiske partier er positive til prosjektet. Vi er imidlertid svært bekymret for at det er Tjøme kommune, og kommunens innbyggere, som alene skal bære de store investeringskostnadene dette viser seg å bli. Med utgangspunkt i en stram økonomisk situasjon for kommunen, vil dette kunne føre til ytterligere nedskjæringer av tjenester til kommunens innbyggere. Kommunens ledelse gis i oppdrag å gå i dialog med regionale/nasjonale myndigheter/nabokommuner for å invitere til medeierskap, for så å komme tilbake til kommunestyret med denne saken. Nyt pkt. 2. Under forutsetning av at Kongen i Statsråd vedtar opprettelse av Færder Nasjonalpark, og at anmodningene skissert i ovenstående pkt.1 vedr. finansiering følges, ønsker KST å få saken tilbake for behandling av investeringskostnadene og evt. bevilgning av midler til formål; Nasjonalparksenter og ny adkomstvei, så snart anbudene og totalkostnadene samt flnansieringsmodell foreligger. Nytt pkt. 3. Finansiering iegges frem for KST samtidig. Nytt pkt. 4. KST ber administrasjonen og kommunens ledelse om å se på muligheter for ytterligere "flerbruk" av det ny restaurantbygget ved at det legges inn muligheter for å benytte anlegget også til livssynsnøytralt seremoni-rom, bla til vielser og gravferd noe som vil kunne bidra til økt bruk av bygget, hele året. Nytt pkt. 5.

16 Side 4 av 12 Det bevilges inntil kr ,- for utarbeidelse av anbudsdokumenter for en totalentreprise. Ved avstemming ble fellesforslaget enstemmig vedtatt. KS- 041/13 Vedtak: Det er bred enighet om viktigheten av å få etablert nasjonalparksenteret på Verdens Ende, og at Tjøme kommunes eiendom (Restaurantbygget) skal benyttes til dette formål. Etableringen av Færder Nasjonalpark og det planlagte nasjonalparksenteret vil kunne bli en attraksjon og destinasjon for tilreisende, turister og andre som kan få betydning for utvikling og verdiskaping både lokalt, regionalt og nasjonalt. Alle politiske partier er positive til prosjektet. Vi er imidlertid svært bekymret for at det er Tjøme kommune, og kommunens innbyggere, som alene skal bære de store investeringskostnadene dette viser seg å bli. Med utgangspunkt i en stram økonomisk situasjon for kommunen, vil dette kunne føre til ytterligere nedskjæringer av tjenester til kommunens innbyggere. Kommunens ledelse gis i oppdrag å gå i dialog med regionale/nasjonale myndigheter/nabokommuner for å invitere til medeierskap, for så å komme tilbake til kommunestyret med denne saken. Under forutsetning av at Kongen i Statsråd vedtar opprettelse av Færder Nasjonalpark, og at anmodningene skissert i ovenstående pkt.1 vedr. finansiering følges, ønsker KST å få saken tilbake for behandling av investeringskostnadene og evt. bevilgning av midler til formål; Nasjonalparksenter og ny adkomstvei, så snart anbudene og totalkostnadene samt finansieringsmodell foreligger. Finansiering legges frem for KST samtidig. KST ber administrasjonen og kommunens ledelse om å se på muligheter for ytterligere "flerbruk" av det ny restaurantbygget ved at det legges inn muligheter for å benytte anlegget også til livssynsnøytralt seremoni-rom, bla til vielser og gravferd noe som vil kunne bidra til økt bruk av bygget, hele året. Det bevilges inntil kr ,- for utarbeidelse av anbudsdokumenter for en totalentreprise.

17 Side 5 av 12 Oppsummering: Hensikt. Få de nødvendige økonomiske midler til gjennomføringen av "alle" prosjektene som inngår i Færder Nasjonalpark i utviklingen av området "Nye Verdens Ende". Dette vil si et nytt nasjonalparksenter med en informasjonsavdeling, restaurantbygg, nytt servicebygg med kiosk og ny tilførselsvei, slik at dette kan stå ferdig til forsommeren Fakta: Saken var første gang oppe i Hovedutvalg for Plan og Miljø (HPM) den , sak.nr. 089/12. Etter vedtak i HPM ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å se på restauranten som ligger på Verdens Ende. Gruppens mandat var bl.a. kartlegging av status og hva TK måtte gjøre for en fortsatt restaurantdrift på VE. Gruppen skulle også se på hvordan bygget kunne brukes, som et midlertidig senter for nasjonalpark fra medio Saken ble fremmet i formannskapet den , sak.nr. 015/12 og i kommunestyret den , sak.nr. 069/12, da om bevilgning på kr ,- inkl. mva. til kjøp av bistand til planarbeid. Saken ble enstemmig vedtatt. Saken om lokalisering av et nasjonalparksenter for Færder Nasjonalpark har vært behandlet både i Nøtterøy og Tjøme kommunestyre. Begge kommunestyrene falt ned på Verdens Ende som den beste lokaliseringen til et nasjonalparksenter. Denne lokaliseringen har også Fylkesmannen sluttet seg til. Etter gjennomført arkitektkonkurranse sist høst har det vært jobbet kontinuerlig med utvikling av "Nye Verdens Ende". Saken ble utvidet med vei/servicebygg og ble fremmet i Kommunestyret den , sak.nr. 018/13. Da med en tilleggsbevilgning på kr inkl. mva. til den videre planlegging og prosjektering for en videre utvikling av området Verdens Ende. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saken fremmes nå for å få de nødvendige midler til gjennomføringen av selve prosjektet. Skal prosjektet kunne stå ferdig til forsommeren 2014 er en helt avhengig av at de nødvendige vedtak med bevilgninger fattes nå. Analvse arqumentasion Trykte vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID DN - opprettelse av Færder nasjonalpark i Vestfold pdf Færder nasjonalpark nasjonalparksenter og ,forvaltningsknutepunkt FMV pdf Planer NP senter og restaurant A2.pdf Planer og snitt Service bygg.pdf SKISSE veitrase til nye VE pdf A40 Fasade Nord og Vest.pdf A41 Fasade Sør og øst.pdf PÇP.1L VerdensEnde Calm Water 02.pcif yerdensende Light House In The Fog.pdf

18 Side 6 av VerdensEnde Spot Of Sunlighet 02.pdf Utredning Planarbeidet for nasjonalparksenteret og restauranten er utarbeidet i et bredt samarbeid med representanter fra de politiske partier i Tjøme, næringslivet, fylkeskommunen, Nøtterøy kommune og ikke minst fylkesmannen. Det skulle således ligge godt til rette for en bred politisk forankring i de foreliggende planer. Ved utredning og utvikling av nasjonalparksenteret har en sett at det framtidige bygg øker i areal, noe som gjør at dagens adkomst til bygget med bil blir umulig. Dette er noe av bakgrunnen for at ny adkomst vei er påkrevd. Dagens restaurantbygning bærer preg av manglende vedlikehold. TK har fått beskjed om at en ikke kan forvente å få noen ny godkjenning av Matilsynet for videre drift for 2014, med mindre det foreligger klare planer og vedtak om en oppgradering av dagens kjøkken. Skal TK fortsatt ha en operativ restaurant på Verdens Ende, må det uansett foretas større investeringer i dagens bygningsmasse. Det har vist seg at dagens servicebygg er i en dårligere forfatning enn en tidligere har vært klar over. Bygget ligger svært utsatt til mht. de klimatiske påkjenninger. Administrasjonen har derfor sett det som en naturlig del å få lagt dette inn i dette prosjektet. Dette lå også i saken som ble fremmet for Kommunestyrtet den , sak.nr. 018/13. Nytt servicebygg er blitt utviklet på bakgrunn av erfaring av driften ved dagens bygg, diverse representanter fra administrasjonen, samt innspill fra Fylkesmannen. Generelt Under det pågående planarbeidet har hele tiden miljøet, og i hvilket sårbart område en planlegger i, vært i fokus. Tjøme kommune ønsker mest mulig miljømessige løsninger ved alle nye tenkte løsninger. Dette gjelder alt fra bruk av byggematerialer til bl.a. bruk av jord- og solvarme til oppvarming, men også for eksempel bruk av solvarme til kjøling. Det arkitektfaglige miljø og de prosjekterende har hele tiden vært opptatt at alle inngrep må forgå på en så skånsom måte som mulig. Dette med tanke på at en planlegger å gjøre inngrep i en sårbar natur og i det som skal være en del av den kommende nasjonalpark for framtidige generasjoner. For øvrig har Tjøme kommune også vært opptatt at den framtidige bygningsmasse skal ivareta både dagens og morgendagens forskjellige behov på en best mulig måte. Bygningsmasse og tilgjengelighet for alle er også et meget viktig og sentralt tema, så langt dette lar seg etterkomme i et naturområde. Det er også tenkt mye på hvordan driften av utbyggingen kan gjennomføres på den best mulige måten, både overfor publikum og med tanke på samdriftsfordeler, samt hva som kan være kostnadsbesparende tiltak. Det tenkes at en utnytter en samtidighetsfordel ved å legge en egen entreprise for veg, brannvann, kabel/trekkerør og grunnarbeider for nytt nasjonalparksenter, restaurant og servicebygg. Utbyggingen av Verdens Ende er en stor investering for Tjøme kommune. Det er en viktig investering, som Tjøme kommune sine innbyggere og ikke minst alle tilreisende turister vil

19 Side 7 av 12 kunne dra nytte av for flere generasjoner framover. Hele investeringen er tenkt dekket inn ved leieinntekter og avgifter (havneavgift og P-avgift). Nasjonalparksenter I verneplanen for Færder nasjonalpark, som var ute til høring sist vinter, har Fylkesmannen foreslått at det skal etableres et nasjonalparksenter på Verdens Ende i Tjøme kommune. Dette er et sjeldent spektakulært sted og et av Norges mest besøkte landemerker, med god biltilgjengelighet og et godt opparbeidet parkeringsområde. I følge Fylkesmannen anser han det framlagte prosjektet som "et vel gjennomtenkt og nøkternt konsept for nasjonalparksenter og forvaltningsknutepunkt, i en integrert løsning sammen med restauranten. Bygningen vil være knyttet opp mot andre infomiasjonspunkter i nasjonalparken." (Sitat fra brev av fra Fylkesmannen til Miljøverndepartementet v/statsråden) I brev av til Miljødepartementet fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) skriver DN: "Direktoratet for naturforvaltning tilrår med dette etablering av Færder nasjonalpark i Vestfold, Nøtterøy og Tjøme kommuner. Verneforslaget omfatter et areal på ca. 340 km2hvorav ca. 325 km2 sjøareal og 15 km2 landareal." DN støtter videre fylkesmannens bemanningsforslag (2 forvaltere, en informasjonsrådgiver og en oppsynsperson alle på heltid) og vår anbefaling om et nasjonalparksenter/forvaltningsknutepunkt på Verdens Ende. Alt i alt har Fylkesmannen fått tilslutning på de viktigste områdene. Det som gjenstår av planprosessen nå, er at Miljødepartementet og andre berørte departementer tar stilling til saken. Selve nasjonalparksenteret består primært av tre "deler". Restauranten med tilhørende kjøkken og nødvendige fasiliteter Informasjonsavdeling, publikumsområder knyttet til nasjonalparken. Denne går over to plan. I tillegg til en foa», garderobe og toalettfunksjoner Kontorer med garderobe og toalettfunksjoner Restauranten blir en egen enhet, som vil være Tjøme kommune sin, men som vil bli utleid til profesjonelle drivere på kommersielt basis. Informasjonsavdelingen, publikumsområder, samt kontorer vil bli leid ut på langsiktig basis til Staten. Kontorene vil bli benyttet til personell knyttet til SNO, skjøtsel, forvaltning av nasjonalparken. I tilknytting til selve senteret vil også den nåværende boden, lokalisert litt nord for dagens restaurant bli revet og erstattet av en ny bod for avfallshåndtering og til lager. Boden vil benytte eksisterende betongplatting, ingen økning av arealet. Senteret vil bli oppvarmet med energi fra energibrønner og solvarme. Det vil primært bli benyttet naturlig ventilasjon og solvarme til kjøling. Det satses på løsninger som er vel utprøvd, men som allikevel vil være med på å fremheve bygget som et miljøbygg. I samkjøring med servicebygget vil en langt på vei være selvforsynt med energibehovet til forbruksvann og oppvarming. Vi vil kunne dekke inn i ca. 90 % av energibehovet på forbruksvann og tilsvarende ca. 87 % på oppvarmingsbehovet. For servicebygget sin del vil de samme tallene ligge på 95 % for alt varmtvann og ca. 90 % på oppvarmingsbehovet. I dag varmes alt opp i servicebygget kun med strøm. Nytt servicebygg med integrert kiosk.

20 Side 8 av 12 Dagens servicebygg beliggende nede i havnen på Verdens Ende er i meget dårlig forfatning. Bygget har et vesentlig behov for oppgradering både bygningsmessig og for sanitærtekniske anlegg. Bygget er også til tider i det minste laget og framstår ikke hensiktsmessig driftsmessig. Erfaringsmessig har TK sett at det i dag er liten kapasitet på offentlige toaletter. TK forventer at dette behovet vil øke ved at Færder nasjonalpark vil bli etablert. Kiosken er kondemnabel. Etter planen skulle denne vært fjernet etter forrige sesong, men TK har latt den stå i påvente av de pågående planarbeidene for området. Servicebygget Verdens Ende betjener både gjestehavn og friområdet. Gjestehavrten har kapasitet til ca. 80 gjestende båter. Det nye bygget vil bli trukket noe lenger innover enn dagens servicebygg. Sett ovenfra selve senteret, vil en nesten ikke kunne se dette bygget, da bygget trekkes "under" fjellet og vil få en utforming som et amfi vendt mot havnen. Fjellet på oversiden av bygget, følger den noe "arnfifølefsen", som bygget framhever. Bygget for øvrig vil få en noe økt kapasitet når det gjelder alle servicefunksjoner. Det legges opp til at det blir en inngang til selve servicedelen for båtfolket. Båtfolket får en kode når de betaler havneavgiften og får dermed fri tilgang til toaletter, dusj og vaskemuligheter. De inntektene TK tidligere hadde dirkete på dusjanlegget ved bruk av polletter, legges nå inn som en del av havneavgiften. Bruken av servicebygget og strømbruk, vil dermed framstå som "gratis" for båtfolket. Andre besøkende som måtte ønske seg og benytte seg av servicebygget, skal kunne gjøre dette ved å betale en avgift på automaten. Servicedelen får også en egen universelt utformet dusj og toalett. Denne vil også være tilrettelagt for de foreldre som ikke ønsker og ta med seg sine barn i en av de respektive felles dusja nleggene. 1tillegg får bygget tre toaletter, som vil være åpne for publikum uten kostnader. Disse vil kunne være tilgjengelig på hele året, alt ettersom behovet vil være i forbindelse med nasjonalparken. En ny utvidet kiosk med servicetilbud overfor båtfolket, etableres som en del av bygget. Kiosken betjeneridag en veldig viktig servicefunksjon for båtfolket, da det ikke finnes noen form for dagligvarebutikk i nærheten. Det å kunne tilby aviser, bakervarer, melk og helt elementære dagligvarer, har en sett som et meget viktig supplement for båtfolket. 1tillegg er vanlig kiosk drift, også et kjærkommet tilbud til alle dagsbesøkende på Verdens Ende. Planarbeidet for et nytt servicebygg har blitt integrert som en del av planarbeidet for nasjonalparksenteret. Med dette menes følgende: TK får en samlet byggeperiode for området Verdens Ende, noe som begrenser belastningen på området, i forhold til anleggsdriften av de forskjellige bygningene Byggene, Idosk- og servicebygg vil framstå som mer enhetlig. Samme formspråket i forhold til uttrykk og materialbruk som selve nasjonalparksenteret En felles varmesentral. Varmesentrafen vil bli liggende i selve senteret. Dette gjør at vi vil ha overskuddsvarme på senteret om sommeren. Dette kan dermed benyttes til oppvarming av primært varmtvann i servicebygget om sommeren ("gratis" varmtvann) Vi får overskudds kapasitet på energibehovet til servicebygget på vinterstid, noe TK da kan benytte til oppvarming av nasjonalparksenteret. Dette

Styringsgruppa for utredning av Lofotodden nasjonalpark

Styringsgruppa for utredning av Lofotodden nasjonalpark Styringsgruppa for utredning av Lofotodden nasjonalpark Sammensetning av styringsgruppa: Verv Navn Representerer Vararepresentant Leder Lillian Rasmussen Moskenes kommune Sven A. Korneliussen Nestleder

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Side 1 av 5 Tjøme kommune JournalpostID: 13/8768 Saksbehandler: Christine Norum, telefon: 33 06 78 02 Rådmann Kommunesammenslåing Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 04.09.2013 034/13 Rådmannens innstilling

Detaljer

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET NY VIDEREGÅENDE SKOLE OG NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN NORD GNR/BNR 125/335 OG DEL AV GNR/BNR 125/307 MED FLERE I HORTEN KOMMUNE DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 10.06.2015 15/728-3 /K1-033 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 Representantskapet INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11.

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-H40 14/809 15/7507 Bjarne Haugen 09.10.2015 Valg av bygningsmessig løsning for avlastningsbolig. Utvalg Møtedato

Detaljer

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Horten kommune Vår ref. 15/9460 13/3128-16 / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet 07.04.2015 002/15 Ungdomsrådet

Detaljer

Innkalling og saksliste til møte i styringsgruppa Lofotodden nasjonalpark

Innkalling og saksliste til møte i styringsgruppa Lofotodden nasjonalpark Adresseliste Saksb.: e-post: fmnoiga@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 61 Vår ref: 2012/4006 Deres ref: Vår dato: 13.02.2013 Deres dato: Arkivkode: 432.3 Innkalling og saksliste til møte i styringsgruppa 27.2.2013

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11 Side 1 av 5 Tjøme kommune JournalpostID: 11/3135 Saksbehandler: Bjørn Bjerke Larsen, telefon: 33 06 78 05 virksomhet teknikk og miljø Klima og energiplan - Tjøme kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 30.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 17:30 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2007/1390-82 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 17.03.2010

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/91-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Finansieringsplan for restaurering av kommunal bolig Nordtun I på Skage. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Nasjonalparksenter på Verdens Ende HVA VILLE VI OG HVA FIKK VI TIL AMBISJONER OG STRATEGISK JOBBING

Nasjonalparksenter på Verdens Ende HVA VILLE VI OG HVA FIKK VI TIL AMBISJONER OG STRATEGISK JOBBING Nasjonalparksenter på Verdens Ende HVA VILLE VI OG HVA FIKK VI TIL AMBISJONER OG STRATEGISK JOBBING Et besøks senter med digital og interaktiv utstilling og butikk -åpnet juli 2016 Åpent torsdag, fredag,

Detaljer

Saksgang Utvalg/Styre Møtedato Saksnr Formannskapet /12 Kommunestyret /12

Saksgang Utvalg/Styre Møtedato Saksnr Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Moskenes kommune Arkiv: FA-K12 Arkivsaksnr: 11/439 Saksbehandler: Nils Olav Hagen Saksgang Utvalg/Styre Møtedato Saksnr Formannskapet 18.04.2012 041/12 Kommunestyret 26.04.2012 017/12 Lofotodden Nasjonalpark

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode:

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 16.12.2014 kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til ordføreren. SAKSKART Side 51/14 12/00753-81 Tilleggssak til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Horten kommune forplikter seg til å betale anleggsbidrag på 1,5 mill kroner til Skagerak Varme.

Horten kommune forplikter seg til å betale anleggsbidrag på 1,5 mill kroner til Skagerak Varme. Horten kommune Vår ref. 09/27758 09/4462-1 / FA-D11 Saksbehandler: Sven-Erik Petersen Kunstisbane i Lystlunden - anleggsbidrag til fjernvarmesentral Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for kultur, oppvekst

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Styrets medlemmer: Kurt Orre Bjørg Marit Sollie Torunn Årset Jørgen Fidjeland Anders Solum Høivik Henrik Oseberg Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 26.08.2015 15/3-9 /K1-033 Deres dato Deres referanse

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/6602 09/5285-31 / FE-142, REGP- 99002 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Kommuneplanens arealdel 2011-2022 Vedtak av planprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.03.2010

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Sak 2013/6: Oppstartmelding, kunngjøring og utsendelse

Sak 2013/6: Oppstartmelding, kunngjøring og utsendelse Sak 2013/6: Oppstartmelding, kunngjøring og utsendelse Selv om det har vært en god del aktiviteter i innledende fase, og nasjonalparkinitiativet er relativt godt kjent, er ikke verneprosessen formelt igangsatt

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2015 022/15 Kommunestyret 18.11.2015 105/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2015 022/15 Kommunestyret 18.11.2015 105/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-C03 10/244 15/7868 Hogne Hjerpås 02.11.2015 Oppgradering Hattfjelldal samfunnshus - trinn 3 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt Statsråden Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2008/2456 14/5353-9 23.07.2015 Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 UT I ØYAN "PROSJEKT LANGÅSEN" Rådmannens innstilling: 1. Høydebasseng Langåsen bygges ut som tidligere vedtatt og tilrettelegges

Detaljer

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/850-21 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

Forslag om å oppheve bestemmelsen i konsesjonsloven om prisvurdering ved erverv av landbrukseiendom. Uttalelse fra Lardal kommune.

Forslag om å oppheve bestemmelsen i konsesjonsloven om prisvurdering ved erverv av landbrukseiendom. Uttalelse fra Lardal kommune. Lardal kommune Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Morten Ulleberg 33 15 52 06 14/985 FE- 26.02.2014 postmottak@lmd.dep.no. Forslag om å oppheve bestemmelsen i konsesjonsloven

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i nasjonalpark-/verneområdestyrer

Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i nasjonalpark-/verneområdestyrer DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden Ordføreren i Verdal kommune Deres ref Vår ref Dato 200904233 14.12.2009 Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i

Detaljer

Areal/plan/miljø TTjøme kommune

Areal/plan/miljø TTjøme kommune Areal/plan/miljø TTjøme kommune Saksbehandler:Bjørn Bjerke Larsen Direkte telefon:33 06 78 05 Vår ref.:15/46 Arkiv:FE-130 Deres ref.: Dato: 05.01.2015 Vestfold Fylkeskommune Fylkesadministrasjonen, Regionalavdelingen

Detaljer

Tjøme kommune Plan teknikk og miljø

Tjøme kommune Plan teknikk og miljø Tjøme kommune Plan teknikk og miljø Saksbehandler:Hans Petter Abrahamsen Direkte telefon:33 06 78 93 Vår ref.:14/6491 Arkiv:GB-16/50, FA-P12 Deres ref.: Dato: 27.06.2014 Bratås AS Gipøveien 8 3140 NØTTERØY

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/12 St. Olavs Hospital - etablering av PET CT og PET MR og innredning av Kjøkkenbygget - investeringskostnad og finansiering Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 11.08.2008 Møtedato: 11.08.2008 Klokkeslett: Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9

Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9 Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9 Saksbehandler: Torbjørn Furuhaugen UTREDNING AV NEDLEGGELSE AV ENGJOM SKULE... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg: 1. Arbeidsdokument med

Detaljer

Vedtak ettrinn M - Bygging - fotballbaner - Fleischersvei - Skrim idrettspark. Dette dokumentet er elektronisk godkjent dokument uten signatur.

Vedtak ettrinn M - Bygging - fotballbaner - Fleischersvei - Skrim idrettspark. Dette dokumentet er elektronisk godkjent dokument uten signatur. Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg Prosjekttjenester AS Storgata 8 3611 KONGSBERG Vedtak ettrinn M - Bygging - fotballbaner - Fleischersvei - Skrim idrettspark Dette brevet er sendt deg gjennom

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen kl. 1800 MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 25.03.2010 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - PROSJEKTORGANISERING I RISSA KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - PROSJEKTORGANISERING I RISSA KOMMUNE Rissa kommune «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 29600/2014//5AKS 22.09.2014 KOMMUNEREFORMEN - PROSJEKTORGANISERING I RISSA KOMMUNE Vedlagt oversendes

Detaljer

MANDAT STYRINGSGRUPPE FOR OMRÅDEPLAN INDRE HAVN OG DETALJEREGULERING LARVIK GJESTEHAVN

MANDAT STYRINGSGRUPPE FOR OMRÅDEPLAN INDRE HAVN OG DETALJEREGULERING LARVIK GJESTEHAVN ArkivsakID.: 16/1873 Arkivkode: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/16 Formannskapet 09.03.2016 055/16 Kommunestyret 16.03.2016 MANDAT STYRINGSGRUPPE FOR OMRÅDEPLAN INDRE HAVN OG DETALJEREGULERING LARVIK

Detaljer

Bygging av Gang og sykkelveg i Strandveien, i forbindelse med ny boligbygging.

Bygging av Gang og sykkelveg i Strandveien, i forbindelse med ny boligbygging. Verran kommune Rådmann Vår dato Saksnummer 30.06.2017 2017/665-5 Saksbehandler Deres referanse Jacob Br. Almlid, 911 36475 Lønnum Eiendom AS 7790 MALM Melding om vedtak Bygging av Gang og sykkelveg i Strandveien,

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Hovedutvalg for oppvekst formannskapets møterom, Selbu rådhus Faste medlemmer: Tanja Fuglem Jon Olav Trondset Trond Morset

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.03.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.03.2007 kl. 16.30 MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 07.03.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene ligger

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr.

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 14.11.2017 Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr.: 17/35193 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune.

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-033 13/857 15/3495 Stian Skjærvik 04.05.2015 Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Utvalg

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Bernt Kvamme

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Kommunestyret 01.03.2017 007/17 Saksbehandler: Tøndel, Ann-Lisbeth Arkiv: FE - 031, FA - H12 Arkivsaknr: 16/1575-13 Forprosjekt -

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2006/994-42 Arkiv: Q80 Saksbeh: Einar Werner Frøyna Dato: 04.10.2013 Parkeringsstrategi for Risør kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato Miljø-

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2010/3125-16 Saksbehandler: Helge Guntvedt Saksframlegg 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Prosjektplan for videre utredninger for eventuelle kommunesammenslåinger Tjøme- Nøtterøy- Tønsberg

Prosjektplan for videre utredninger for eventuelle kommunesammenslåinger Tjøme- Nøtterøy- Tønsberg Side 1 av 6 Prosjektplan for videre utredninger for eventuelle kommunesammenslåinger Tjøme- Nøtterøy- Tønsberg Rådmannens innstilling Styringsgruppens forslag til prosjektbeskrivelse vedtas. Kortversjon

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.04.2013 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/13 11/1017 ISTANDSETTING AV LOKALER PÅ THORESTRØA

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte

REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - ENDELIG GODKJENNING AV ERVERV, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 22. september 2014 Saksbehandler

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg ORIENTERING OM EVENTUELL OVERTAKELSE AV EIENDOMSRETTEN TIL MESSEBYGGET PÅ LILLE GRÅKALLEN SAMT UTLEIE ELLER SAMBRUK MED MOT Arkivsaksnr.: 10/2743 ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jakob Strand Kommunereformprosessen - framdriftsplan Aure kommune.

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jakob Strand Kommunereformprosessen - framdriftsplan Aure kommune. Aure kommune Servicekontoret Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal v7seniorrådgiver Alf Åge Berg Fylkeshuset 6412 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/575-16 Jakob Strand 18.12.2014

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Økonomi og administrasjon Flatanger. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/173-3 Rune Strøm

Økonomi og administrasjon Flatanger. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/173-3 Rune Strøm Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger Det Kongelige Samferdselsdepartement Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/173-3 Rune Strøm 28.01.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 1. Sak KST-16/2015: «Kjøp av to leiligheter til kommunale utleieboliger», behandlet av

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 1. Sak KST-16/2015: «Kjøp av to leiligheter til kommunale utleieboliger», behandlet av ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/975 Dato: 14.10.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord formannskap Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Per Ola Johansen Vedlegg: 1. Prestgàrdshaugen 9 A: Prosjektskisse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER.

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Håkon Økland Arkiv: SAKNR Arkivsaksnr.: FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. Innstilling: :::

Detaljer

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013.

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.11.2012 65984/2012 2012/7915 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/212 Formannskapet 28.11.2012 12/192 Bystyret 13.12.2012 Bodø kirkelige fellesråd.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.09.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret /13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 14.03.2013 Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 17:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 17:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 12.10.2017 kl. 17:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat, økonomiavdelingen, rådmannen MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 Borgann ferjekai.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q50 Arkivsaksnr: 2008/3233-8 Saksbehandler: Klas Kolden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret Parkering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 21.09.2010 kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 21.09.2010 kl. 1800 MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 21.09.2010 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/2018 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 10.06.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 26.05.2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /15 Fondstyret /15 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /15 Fondstyret /15 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223, FA-U04 15/433 15/5303 Stian Skjærvik 10.07.2015 Søknad om Investeringstilskudd - HaG Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

ST 19/2016 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. ST 20/2016 Referatsaker

ST 19/2016 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. ST 20/2016 Referatsaker ST 19/2016 Godkjenning av protokoll fra forrige møte ST 20/2016 Referatsaker FORSVARET Luftforsvaret Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Oberstløyt Kenneth Øvland, keovland@mil.no +4769 23 80 04,

Detaljer

FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR SKOLE 9910

FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR SKOLE 9910 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Trasti, Vegar

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49.

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49. Saksbehandler: Trond Olsen Saksnr.: 2014/69-20 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014 Saksdokumenter ikke vedlagt: Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass,

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 16/1559-2

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 16/1559-2 Trysil kommune Rådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/1384-21747/2016 Deres ref. 16/1559-2 Postboks 8112 Dep Arkiv 000 0032 OSLO Saksbehandler Jan Sævig Direkte telefon 62 45

Detaljer

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Sak 30/14. Sak 31/14

Sak 30/14. Sak 31/14 Side 2 Sak 30/14 MELDINGER - FORMANNSKAPET 28.08.2014 Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. VEDTAK: Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Det

Detaljer

Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal og Oslo kommuner

Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal og Oslo kommuner Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200909783-7 201000392-2 10.09.2010 Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/20-10 Arkiv: 233 Saksbehandler: Sylvi Bellika Sakstittel: ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN - VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST - ALTA MUSEUM IKS Planlagt behandling: Hovedutvalg for

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 08.03.2016 16/129-1 /K1-033 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 Representantskapet INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 02.12.2010 kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 02.12.2010 kl. 1800 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 02.12.2010 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Greta Hagen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Greta Hagen, Osen kommune Sentraladministrasjonen Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade 7441 TRONDHEIM MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/589-45 Greta Hagen, 02.07.2015

Detaljer