Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015"

Transkript

1 Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015 Sørum Kommunalteknikk KF Styrets reviderte forslag av

2 Innholdsfortegnelse Kapitel A Vedtak... 4 Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF... 5 B.1.1 Innledning...5 B.1.2 Forholdet til kommuneplanen for Sørum kommune...7 B.1.3 Forholdet til Sørum Kommunes Økonomiplan B.1.4 Forholdet til økonomiplanen for Sørum Kommunalteknikk KF...9 B.1.5 Tilskudd...10 B.1.6 Sørum Kommunalteknikk - fokusområder for B.1.7 Viktige oppgaver B.1.8 Kvalitet, HMS og Arbeidsmiljø...17 B.1.9 Omdømmebygging og kundebehandling...18 Kapitel C Virksomhetene C.1.1 Organisering og bemanning...19 C.1.2 Organisering av foretaket...19 C.1.3 Fag- og prosjektledelse...20 C.1.5 Driftsrammer C.1.6 Forutsetninger for budsjetteringen...25 Kapitel D Fagområdene D.1.1 Avløp D.1.2 Vann D.1.3 Vei og veilys D.1.4 Kabelnett og Fiber...32 D.1.5 Renovasjon...33 D.1.6 Forebygging av brann og ulykker...33 D.1.7 Ekstraordinære beredskapssituasjoner...33 Kapitel E Driftsbudsjettene Kapitel F Investeringsbudsjettet Kapitel G Finansiering av investeringer: Kapitel H Gebyrutviklingen H.1 Endringer i vanngebyrene H.2 Endring i avløpsgebyrene H.3 Endring i septikgebyrene H.4 Endring i Kontroll- og tilsynsgebyr H.5 Endring i renovasjonsgebyret H.6 Endring i feiegebyret Samlet gebyrutvikling Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 2 av 54

3 Kapitel I Gebyrregulativ Vann, avløp og septik...49 I.1.1 Renovasjon...52 I.1.2 Feiing og tilsyn...52 Kapitel J Vedlegg J.1 Vedlegg 1 Alternative tilskudd med budsjettkonsekvenser for kommunal veger J.2 Vedlegg 2 Budsjettkonsekvenser ved reduksjon av vintervedlikehold Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 3 av 54

4 Kapitel A Vedtak Styret i Sørum Kommunalteknikk KF behandlet dette dokumentet i sitt møte 27. oktober 2014, sak 23/14, og fattet følgende vedtak: Daglig leders reviderte forslag til Årsbudsjett og Virksomhetsplan og Gebyrregulativ 2015, vedtas som styrets innstilling til kommunestyret Sørum kommunestyre behandlet dette dokumentet i sitt møte XX.XX.2014 sak XX/14, og fattet følgende vedtak: Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 4 av 54

5 Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF B.1.1 Innledning Daglig leder legger med dette fram forslag til budsjett 2015 med virksomhetsplan og gebyrregulativ. Dokumentet inneholder drifts- og investeringsbudsjettet for 2015 samt en verbal forklaring av tallbudsjettene. Budsjettet er utarbeidet innenfor rammene av Handlingsprogram med Økonomiplan , vedtatt av kommunestyret Vedtaket innebærer endrede forutsetninger for foretakets budsjett 2015 der prisvekst er utelatt, kutt i veivedlikehold er innarbeidet. Dette innebærer for foretaket et noe redusert aktivitetsnivå basert på 2013 tall, og fokus i 2015 vil derfor måtte være å opprettholde tjenesteproduksjonen på en best mulig måte vil være et år SKT KF har fokus på effektivitet og produktivitet gjennom riktig bruk og utnyttelse av ressursene innenfor økonomi, mannskaper og maskiner med god ressursplanlegging slik at kundenes forventninger til tjenestene ivaretas på en kostnadseffektiv måte. Ny organisering, innføringen av ressursplan, ukentlige arbeidsplaner og DV-pro timeregistrering er gode verktøy i dette arbeidet. SKT KF vil prioritere et godt samarbeide mellom rådmannskommunens virksomheter og foretaket gjennom bidrag i samarbeidsfora og arbeidslag. Foretaket vil fortsette arbeide for interkommunalt samarbeide i 2015 innenfor veg, vann og avløp med våre nabokommuner gjennom videreføring av samarbeidsprosjektet som startet i Dette prosjektet vil ha som mål å vurdere og etablere effektive samarbeidsløsninger der kompetanse og ressurser utnyttes til beste for kundene og våre felles oppgaver på tvers av kommunegrensene. MIRA- prosjektet er godt i gang der anbudsrunder og kontrahering av entreprenører for overføringsledninger og renseanlegget er gjennomført. Foretaket overfører gjennom virksomhetsoverdragelse 5 ansatte i Prosessteknikk / Renseanlegg til MIRA fom MIRA vil drifte de eksisterende renseanleggene frem til nytt er i drift og de gml. kan nedlegges. I tillegg vil ressurser fra MIRA delta i vaktberedskap for veg, vann og avløp i Sørum. Foretaket vil i 2015 ikke ha utleid personell til MIRA, men vil gjennom utbyggingsprosjektet ha flere felles samarbeidsfora der vi bidrar med vår kompetanse og ressurser. Tjenesteproduksjonen vil ha fokus på å opprettholde vegvedlikeholdet på et tilfredsstillende nivå der trafikksikkerhet og fremkommelighet opprettholdes. Foretaket ser som eneste mulighet til å bidra til kommunens innsparinger på 3,5 mill i 2015 er å redusere vintervedlikeholdet ved at utkallingsnivået for brøyting økes fra 5 cm til 10 cm. Dette er ikke å anbefale, da dette går ut over innbyggerne når det gjelder fremkommelighet, og dels trafikksikkerhet. Innen vann og avløp vil vi fortsette arbeidet med fremmedvannreduksjoner og lekkasjesøk, og bygge opp kompetanse på overvannshåndtering. I tillegg vil gjennom hovedplanarbeidet for vann, avløp og veg vi avklare ambisjonsnivået på vår tjenesteproduksjon fremover. For å styre vår beredskap og øke vår sikkerhet vil jevnlige beredskapsøvelser være et viktig verktøy mht. forbedrede våre aksjonsinstrukser og kompetanseoppbygging. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 5 av 54

6 Samarbeidsprosjektet med NRV med etablering av reservevannforsyningen Sørum og Aurskog- Høland og spillvannsledning Hogset frem til Sørumsand, vil videreføres på traseen fra Tertittvegen til Orderudjordet. Statens Vegvesens oppstart av miljøgata på Lørenfallet vil innebære igangsetting av utsatt, planlagt rehabilitering av vann og avløp langs fylkesveien i Lørenfallet. Ut over dette vil kartlegging, vurdering og planlegging av behovene i Frogner området ifbm. planlagte utbygginger bli prioritert. Klimaendringene påvirker vår virksomhet og infrastruktur, og vi opplever stadig oftere perioder med ekstrem nedbør og flomperioder. Dette setter infrastrukturen på utfordringer og vi må i all planlegging sammen med PNK fremover, ta høyde for et varmere, våtere og villere klima. For driften av våre anlegg gir dette seg utslag i økte kostnader til bla. vegvedlikehold, kapasitetsutfordringer på renseanleggene og pumpestasjoner samt økt overvannshåndtering. SKT KF vil fortsatt ha fokus på omdømmebygging gjennom profilering, god kundedialog, tilgjengelig og god informasjon på hjemmesider og oppfølging av «Mitt nabolag». Viktige elementer i dette vil vær en informasjon- og kommunikasjonsplan, jevnlige brukerundersøkelser og benchmarking innen våre tjenesteområder. For å kunne utvikle foretaket og tjenesteområdene våre på en effektiv måte mht. kompetanse, tjenester og gebyrutvikling for våre kunder, vil foretaket vurdere egen effektivitet, produktivitet og ressursbruk, mulige samarbeidsformer med våre nabovirksomheter og organisering på det kommunaltekniske området fremover. I tillegg vurdere hva foretaket skal utføre i egen regi og hva som kan/bør kjøpes av tjenester. SKT KF, SKE KF og PNK har vurdert muligheter for utnyttelse og behov omkring Driftssentralen. Dette gjelder nødvendige arealer til lagring/utearealer og mulig samlokalisering av de tekniske tjenestene i Sørum med bakgrunn i kommunens fremtidige behov for kontorarealer. Det er i budsjettet satt av midler til kjøp av arealer, alternativt opsjonsavtaler på arealer. HMS arbeid og Arbeidsmiljøet vil være sentrale områder også i Vernerunder vil planmessig bli gjennomført på ytre og indre miljø. I tillegg vil det bli arbeidet med å opprettholde det gode arbeidsmiljøet og et lavt sykefravær. Investeringene som skal gjennomføres de kommende år innenfor avløpsrensing, vil innebære av avløpsgebyret vil fortsette å øke noe. Når det gjelder vann er investeringstoppen nådd og gebyret flater ut. Dette medfører at vi 2015 vil se en gebyrutvikling på 0% innen vann og 5% innen avløp, noe som også skyldes endrede renteforutsetninger i foretaket. Eierkommunene i ROAF har høst 2014 fått informasjon omkring kostnadsforholdet mellom husholdningsavfall og avgitt næringsavfall til ROAF. Som følge av endringer i forhold til foretakets forventninger til kostnadsutvikling på husholdningsavfall i ROAFvil man få en brå gebyrøkning for renovasjon i 2015 på 34 %. Dette kunne vært utjevnet over 4 år med 10% årlig dersom foretakets økonomiske handlingsrom hadde vært opprettholdt som tidligere år, men dette har ikke foretaket likviditet til å foreslå i denne planen. Sørumsand, Morgan Lervaag Daglig leder Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 6 av 54

7 B.1.2 Forholdet til kommuneplanen for Sørum kommune Kommuneplanen skal angi kommunens visjon, mål og satsingsområder. Gjennom kommuneplanen legges lokalpolitiske føringer for hele samfunnsutviklingen, også for politikkområder utenfor kommunal virksomhet. Kommuneplanens langsiktige del revideres hvert 4. år og skal ha et 12-årsperspektiv. Sørum Kommunalteknikk KFs økonomiplan er utarbeidet i tråd med de føringer som er gitt i kommuneplanen, samt revidert befolkningsprognoser. B.1.3 Forholdet til Sørum Kommunes Økonomiplan B Vedtatt tilskudd i økonomiplanen Sørum kommune har i sin Økonomiplan lagt inn følgende utvikling i sitt tilskudd til Sørum Kommunalteknikk KF Tilskudd fra Sørum kommune R 2013 B 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP Disse midlene er forutsatt benyttet til drift og vedlikehold av de kommunale vegene. Det er dette tilskuddet som er lagt til grunn for budsjettet B Anbefalt tilskuddsnivå til kommunale veger Ved at man ved økonomiplanvedtaket fjernet foretakets mulighet til å disponere rentemarginen mellom kalkulatorisk rente og faktisk lånerente medfører at foretakets muligheter til egenfinansiering av vegvedlikeholdet etter 2015 reduseres betydelig. Denne rentemarginen utgjør for 2015 i størrelsesorden kr 2,6 mill. Hvis man ser tilskuddet som er bevilget til vegvedlikehold opp mot de kostnader som er beregnet for å unngå økning i vedlikeholdsetterslepet (Beregnet med 3 % kalkulatorisk rente) gir dette følgende regnestykker: Vedlikeholdsbehov Tilskudd Sørum Kommune Egenfinansiering Økning i vedlikeholdsetterslep Som det fremkommer av tabellen over vil vedlikeholdsetterslepet i 2015 øke med kr ,- på tross av en egenfinansiering fra Sørum Kommunalteknikk KF på kr ,- Vedtaket sier imidlertid ikke at man skal redusere vegvedlikeholdet. Skal man imidlertid opprettholde vedlikeholdet av de kommunale vegene uten en økning i vedlikeholdsetterslep anbefaler Sørum Kommunalteknikk KF at finansieringen økes til kr ,- til drift og vedlikehold av de kommunale vegene i Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 7 av 54

8 B Tilskudd til vassdragsovervåkning Etter revisjonsmerknad har man i dette budsjettforslaget skilt ut kostnadene til vassdragsovervåkning i eget kostnadssted utenfor selvkostområdet. Det er ikke avklart om ansvaret for vassdragsovervåkning skal tilligge rådmannskommunen eller foretaket. I dette planforslaget er kostnader knyttet til dette innarbeidet. Finansieringen av kr ,- til dette er lagt inn i tilskuddet fra Sørum Kommune i budsjettforslaget. Hvis tilskuddet fra Sørum kommune ikke økes med hensyn på finansiering av dette, vil dette måtte gå på bekostning av vegvedlikeholdet. B Mulig bidrag til udefinert innsparingstiltak på kr 3,5 mill Som et ledd i vedtatt uspesifisert innsparingstiltak på kr 3,5 mill i økonomiplanvedtaket er det i dette planforslaget utarbeidet et kuttforslag i tilskudd som utgjør kr 1,0 mill. Konsekvensene av dette er at man må halvere vintervedlikeholdet ved at man endrer utløsende snødybde for brøyting fra dagens 5 cm til fremtidig 10 cm. Dette er et innsparingstiltak som ikke vil medføre forvitring av vegkapitalen, men kun gå på fremkommelighet og dels trafikksikkerhet. Tiltaket vil medføre en økning i antall publikumsklager når det gjelder vintervedlikeholdet. Skulle man alternativt tatt kuttet innen sommervedlikeholdet ville dette medført en forvitring av vegkapitalen og forfall i vegnettet. Ett dårlig vedlikeholdt vegnett med hullete og dårlige dekker vil også medført en reduksjon i trafikksikkerheten, i tillegg til et varig forfall i vegnettet. B Sørum Kommunalteknikk KFs anbefalte samlede tilskudd På bakgrunn av de overnevnte faktorer anbefaler Sørum Kommunalteknikk KF at tilskuddet fra Sørum Kommune økes i forhold til det nivået som er lagt til grunn ved økonomiplanvedtaket. Tilskudd vedtatt i økonomiplanen Finansiering av vassdragsovervåkning Kompensasjon av bortfalt rentemargin = Anbefalt samlet tilskudd Alternativt kan man redusere vintervedlikeholdet med kr , slik at anbefalt tilskuddet blir kr ,-. I kapittel J er det vedlagt alternative budsjetter for drift og vedlikehold av kommunale veger for disse alternativene. 1 Sørum Kommunalteknikk KF egenfinansierer differansen mellom kr 18,5 og kr 19,2 mill. med midler som står på disposisjonsfondet ved utgangen av Det er imidlertid ikke ønskelig å benytte alle midler på dette fondet, da dette også fungerer som en buffer i forhold til ekstraordinære kostnader for drift og vedlikehold av de kommunale vegene. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 8 av 54

9 B.1.4 Forholdet til økonomiplanen for Sørum Kommunalteknikk KF Virksomhetsplanen for Sørum Kommunalteknikk KF tar utgangspunkt i, og bygger videre på, vedtatt økonomiplan for Det er i virksomhetsplanen konkretisert hvordan foretaket vil oppnå de mål som er satt i økonomiplanen, samt konkrete tiltak innenfor de vedtatte fokusområdene. B Endringer i forhold til vedtatte Økonomiplan for SKT KF Det er noen endringer i forhold til økonomiplanen for Disse endringene er omtalt i nedenfor. Foretaket er i tillegg kjent med at man i 2014 eller 2015 vil få tilbakebetalt midler i forbindelse med avviklingen av NRV AS. Disse midlene vil avsettes til fond, men er imidlertid ikke disponert i Midlene vil bli benyttet i tråd med de vedtatte retningslinjene for bruken av disse pengene, men vil kreve noe planlegging før man foreslår disse disponert. B Endringer i Investeringsbudsjettet Det er i budsjettet avsatt midler til kjøp av arealer i tilknytning til dagens driftsavdeling. Det er enighet mellom Foretakene og Rådmannskommunen om at man bør sikre seg tilgang til disse arealene. På bakgrunn av dette har Sørum Kommunalteknikk KF innarbeidet kr ,- til kjøp av tomt ved driftssentralen. I forbindelse med ny Miljøgate i Lørenfallet er det behov for å gjennomføre noen investeringer på ledningsnettet for vann og avløp. Dette er et prosjekt som er tilkommet etter økonomiplanen. Det aktuelle ledningsstrekk har foretaket planlagt rehabilitert. Det er kostnadseffektivt, samt påkrevd at denne rehabiliteringen skjer i sammenheng med etableringen av ny miljøgate, i regi av statens vegvesen. Prosjektet er derfor fremskyndet, og det er derfor innarbeidet kr ,- til rehabilitering av vannledninger samt ,- til rehabilitering av avløpsledninger på prosjekt Skoglundvegen-Allevegen i B Endringer i driftsbudsjettene Det er gjennom arbeidet med årsbudsjett 2015 gjort noen endringer i driftsbudsjettene i forhold til økonomiplanen. Dette vil utelukkende medføre endringer i bruk og avsetning til fond, og vil ikke påvirke gebyrutviklingen i forhold til det som er angitt i økonomiplanen for Innen kostnadssted 2911 er vedlikeholdsmidlene økt noe. Dette skyldes at det gjennom prosjekt oppgradering av driftssentralen er avdekket noen behov for tiltak, som er å anse som vedlikehold, og må finansieres over driftsbudsjettene. Disse tiltakene vil gi betydelige energibesparelser, og omfatter blant annet utskifting av porter til vognhallene, samt noe vedlikehold av el- og fyringsanlegg. Det er i tillegg opprettet tre nye kostnadssteder blant annet basert på merknader fra revisjonen. Det er kostnadsstedene 2910 Ekstraordinære beredskapssituasjoner, her er det imidlertid ikke innarbeidet budsjett. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 9 av 54

10 Det andre kostnadsstedet er 2914 Vannsamarbeidsområder. Dette omhandler vannregionssamarbeidene samt vassdragsovervåkning, og er å anse som en del av vassdragsforvaltningen og vannmiljøet i kommunens vassdrag. Dette er ikke en del av selvkost, og må derfor skilles fra avløpsområdet. Det er ikke avklart om ansvaret for vassdragsovervåkning skal tilligge rådmannskommunen eller foretaket. I dette planforslaget er kostnader knyttet til dette innarbeidet i budsjettforslaget. Tilskudd fra Sørum kommune på totalt kr ,- er lagt inn i planforslaget. Dersom ansvaret skal ligge hos foretaket, vil det måtte bevilges penger til dette gjennom justert tilskudd til Sørum Kommunalteknikk KF alternativt vil dette gå på bekostning av vegvedlikeholdet. Økningen i kostnadene utgjør kr ,- til vassdragsovervåkning. Det tredje kostnadsstedet er 2967 Kontroll og tilsyn med private avløpsanlegg. Dette er ikke en del av selvkosten for avløp eller septik, og er derfor skilt ut i eget kostnadssted. Tjenesten er finansiert med eget kontroll- og tilsynsgebyr. Disse inntektene med tilhørende utgifter er derfor skilt ut på eget kostnadssted. B.1.5 Tilskudd Sørum Kommunalteknikk KF får et tilskudd fra Sørum kommune, i tillegg jobbes det aktivt for å nyttiggjøre seg av aktuelle tilskuddsordninger. De tilskuddsordninger som er aktuelle for Sørum Kommunalteknikk KF er omtalt i dette kapittelet. B Fra Sørum kommune Sørum Kommunalteknikk KF får årlig tilskudd fra Sørum Kommune. Basert på vedtatte økonomiplan, inklusive alle endrede forutsetninger i økonomiplanbehandlingen har man forutsatt et tilskudd på kr Dette omfatter finansiering av vassdragsovervåkning og FDV av det kommunale vegnettet. For øvrig vises det til punkt B.1.3 Forholdet til Sørum Kommunes Økonomiplan der man anbefaler å øke dette tilskuddet til kr , eventuelt dersom man velger å redusere nivået på vintervedlikeholdet. B Aksjon Skoleveg Aksjon skoleveg er et spleiselag mellom kommune og fylkeskommunen for å bedre trafikksikkerheten. Fylkeskommunens andel er på opptil 80 prosent, mens resten dekkes av den enkelte kommune. Når det gjelder prosjekter på veilys dekkes 50%. Statens vegvesen administrerer og samordner tilskuddssøknadene og godkjenner ferdige prosjekter, mens kommunene står for planlegging og gjennomføring. Om det skal søkes midler til veilys prosjekter fremover blir en vurdering da vi trenger midler til en større egenandel. Pengene fra Aksjon skoleveg kan gå til en rekke tiltak, som for eksempel opphøyde gangfelt, trafikksaneringer, trafikkøyer ved gangfelt, snuplasser, frisiktsutbedringer og veglys. Det er nå også åpnet for at det kan gis tilskudd til lokale informasjonskampanjer og revisjon av kommunale trafikksikkerhetsplaner. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 10 av 54

11 B Enøk/Enova tilskudd og Miljøfond Akershus Fylkeskommune Ved oppgradering av veglysanlegg fra tradisjonell belysning til LED belysning oppnås en betydelig energieffektivisering. Til denne typen tiltak finnes det tilskuddsordninger. For prosjekter med dokumenterbar energibesparelse er det mulig å søke tilskudd gjennom Miljøfondet i Akershus Fylkeskommune. Det finnes også flere tilskuddsordninger gjennom ENOVA, som kan være aktuelle for denne typen prosjekter. Fra ENOVA har Sørum Kommunalteknikk KF fått tilskudd for prosjekter i , og vil også bli omsøkt for Det er imidlertid ikke budsjettert med et slikt tilskudd. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 11 av 54

12 B.1.6 Sørum Kommunalteknikk - fokusområder for 2015 B Opprettholde god tjenestekvalitet ved endrede forutsetninger innenfor foretakets ansvarsområder I kommunestyrets vedtak av økonomiplanen ble det lagt en del forutsetninger og rammer for foretakets aktiviteter i Disse er innarbeidet i gjeldende budsjetter. Konsekvensene av at man har utelatt prisvekst vil i praksis si at man har redusert aktiviteten med i størrelsesorden 1 %. Et viktig fokus for foretaket vil derfor være å opprettholde tjenesteproduksjonen på en best mulig måte innen de vedtatte rammer. Videre ble det fattet vedtak vedrørende fondsbruk både for Rådmannskommunen og foretakene. «Bruk av fond både i Rådmannskommunen og i foretakene skal vurderes, og opprettes kun til definerte formål, hvor kommunestyret behandler tilførsel og bruk av fondene i egne saker, og minimum ved behandlingen av budsjett, økonomiplan og årsregnskap» Sørum Kommunalteknikk KF opererer med et disposisjonsfond. Målsetningen var at dette fondet skulle ligge på om lag kr 4 mill. for å gi foretaket muligheter til å håndtere eventuelle uforutsette utgifter innen foretakets ansvarsområder. Hovedfinansieringen til dette fondet var rentemarginen mellom kalkulatorisk- og faktisk lånerente, som regnskapsmessig de siste årene har utgjort ca 0,5 % på foretakets låneportefølje. For øvrig mener vi dette disposisjonsfondet i hovedtrekk har følger de retningslinjer som her er gitt av kommunestyret, da avsetning og bruk av fondet har vært behandlet i henholdsvis årsmeldinger og budsjett. B Disposisjonsfond for Sørum Kommunalteknikk KF Sørum Kommunalteknikk KF vil videreføre praksisen med bruk av disposisjonsfondet. Bakgrunnen for dette er at foretaket ønsker å opprettholde en så effektiv tjenesteproduksjon som mulig, og i den forbindelse ønsker å ligge med en buffer i forhold til å kunne håndtere uforutsette kostnader uten at dette medfører resultatmessige konsekvenser, men at disse kan dekkes av disposisjonsfondet. Bruken av fondet gir i betydelig grad økte muligheter for en planmessig tjenesteproduksjon, og således mer effektive tjenester. Innen vegvedlikeholdet som dette fondet primært dekker ligger det en vesentlig usikkerhet i kostnadsnivået knyttet til årets to siste måneder, november og desember. Budsjettmessig legger man til grunn et normalt nivå på vintervedlikeholdet, men dersom man får varierende værtyper kan dette medføre til dels store økninger eller reduksjoner i kostnadene til brøyting og strøing. Hvis det blir en snørik vinter vil man ikke ha muligheter for å kompensere for de økte utgiftene ved reduksjon av annen tjenesteproduksjon, da dette normalt er den eneste tjenesteproduksjonen innen vegvedlikehold på vinterstid. Og skulle det derimot komme en snøfattig vinter vil man ikke kunne nyttiggjøre disse ressursene til optimalt vedlikehold mot slutten av året, da det er mest kostnadseffektivt å bedrive planmessig vedlikehold i sommerhalvåret. Det bør derfor opprettholdes et fond som gir muligheten til å utjevne kostnadene mellom årene, slik at man kan kompensere for mer- eller mindre utgifter påfølgende sommerhalvår på en planmessig måte. Dette for å sikre en så effektiv tjenesteproduksjon som mulig. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 12 av 54

13 B Effektivitet og ressursutnyttelse For å bedre handlefriheten og effektiviteten utarbeides det årlig en helhetlig ressursplan, der både kompetanse, lokasjoner, bemanning og maskiner inngår. Ved denne planleggingen er det viktig å avsette tilstrekkelig med tid til de planlagte oppgavene, samt at det bør avsettes rom for uforutsette hendelser. Dette for å kunne yte bedre, og mer effektive tjenester til våre kunder, til en lavest mulig kostnad innen valgt ambisjons- og kvalitetsnivå. Ved utarbeidelse av ressursplan vil man basere seg på vedtatte planer og budsjetter. B Utvikling av tjenesteproduksjonen Sørum Kommunalteknikk KF ønsker å utvikle egen tjenesteproduksjon i tråd med tjenesteutviklingen. Dette vil måtte følges opp i kompetanseplaner, maskinforvaltningsplaner, og et langsiktig strategidokument. Strategidokumentet skal inneholde langsiktige strategier og utvikling av foretaket utover økonomiplanperioden, og i tillegg kortere strategier og planer, som etter kvalitetssystemet skulle vært en del av Virksomhetsplanen skal også være en del av dette dokumentet. Det vil i dette arbeidet vurderes foretakets utvikling av tjenesteproduksjon, inklusive vurdering av hvilke oppgaver og omfanget av hva som skal utføres i egenregi, og hva som skal kjøpes av eksterne. Dette vil være et internt dokument som administrativt revideres årlig. Basert på de budsjettendringer som er gjort innen vegvedlikeholdet vil man i måtte dreie vegvedlikeholdet av asfalterte veger fra reasfaltering og over på lapping. På bakgrunn av dette har vi i 2015 avsatt midler til anskaffelse av utstyr og kompetanse til å utføre denne type oppgaver. Foretaket besitter god kompetanse innen vann og avløp. Videre utvikling av kompetansen for vår entreprenøravdeling bør ligge innen for rehabilitering av vann- og avløpsledninger, da det er innen disse områdene vi ser for oss at denne typen oppgaver som har primærfokus i fremtiden. På bakgrunn av dette er det ønskelig at vi bygger kompetanse og maskinpark basert på denne typen oppgaver. Når det gjelder drift og vedlikehold bør vi ha fokus på fremmedvannsreduksjon og lekkasjesøk. Når det gjelder Fag- og prosjektledelse bør man ha økt fokus på klimatilpasning og spesielt håndtering av økt nedbørintensitet. Dette medfører økt kompetansebehov innen overvannshåndtering. I tillegg er det ønskelig å øke prosjekteringskompetansen, både med hensyn på prosjektering i egenregi, og for å bedre oppfølgingen av eksterne rådgivere. B Økt sikkerhet og styrking av beredskapen Det er ønskelig å øke kompetansen, og redusere sårbarheten innen foretakets beredskapssituasjon, og spesielt innen vannforsyning. Vannforsyning er vårt viktigste næringsmiddel, hvilket krever spesiell sikkerhet. Vi vil derfor øke kompetansen for å sikre at en eventuell beredskapssituasjon vil bli løst raskt, trygt og effektivt, med minst mulig ulempe for våre kunder. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 13 av 54

14 Det vil derfor gjennomføres jevnlige beredskapsøvelser som en del av kartleggingen av hvilke kompetanse vi besitter, og hvilke behov vi har. Det vil også på andremåter kartlegges behov og stilles kompetansekrav for foretakets beredskapsvakt. Dette vil danne grunnlaget for foretakets kompetanseplaner. B Informasjon, kommunikasjon og kundebehandling. Benchmarking og brukerundersøkelser er viktig i forbindelse med vår vurdering av vår kundetilfredshet, tjeneste kvalitet og effektivitet. Når det gjelder kommunikasjon og informasjon med og til våre kunder må vi ha fokus på våre informasjonskanaler. Vi bruker aktivt «mitt nabolag» og vårt SMS-varslingssystem, i tillegg til våre internettsider og tilstedeværelser på sørumsanddagene. Foretaket er imidlertid bevist på at man har et vesentlig forbedringspotensial når det gjelder våre internettsider, og på informasjons- og kommunikasjons siden. Foretaket vil derfor utarbeide en informasjons- og kommunikasjonsplan B Avklare ambisjonsnivåer i tjenesteproduksjonen Gjennom hovedplanarbeidet for Veg, Vann og Avløp som er foretakets fagområder, skal det fremmes flere ulike ambisjonsnivåer, med tilhørende kostnadsmodeller og konsekvenser. Dette vil blant annet være førende for de ulike gebyrutviklingene, samt det fremtidige tilskuddet fra Sørum kommune til vegvedlikehold. Dette vil medføre at ambisjonsnivået for de ulike tjenesteområdene i større grad blir fastsatt politisk. Sørum Kommunalteknikk KF vil i hovedplanene komme med en faglig begrunnet anbefaling for hvilket ambisjonsnivå som bør velges. Dette er en viktig forventningsavklaring overfor våre brukere, og vil si hvilket tjenestetilbud vi skal tilby. B Søke samarbeid med kommunaltekniske virksomheter og foretak i området Arbeidet med å finne kortsiktige og langsiktige samarbeidsarenaer med kommunaltekniske enheter og foretak i området skal videreføres. Dette for å sikre bedre ressursutnyttelse både på utstyrs og kompetansesiden. Dette vil gi økt kvalitet og kostnadseffektivitet på foretakets tjenesteproduksjon. Ved å samarbeide med andre vil man kunne tilegne seg og utnytte spisskompetanse i en større grad en ellers. Det samme vil gjelde spesialutstyr. Samlet sett vil dette medføre økt effektivitet og bedret kvalitet på de tjenester foretaket kan tilby til våre brukere. Sørum Kommunalteknikk KF har i 2013 tatt initiativ til en dialog med våre nabokommuner vedrørende fremtidig utvikling og samarbeidsformer innen den kommunaltekniske tjenesteproduksjonen. Det vil arbeides videre med å finne ut om det er grunnlag for utvidet samarbeid. Utfallet av dette arbeidet vil være naturlig å bringe videre til Sørum kommune ved Rådmannen og kommunestyret. Sørum Kommunalteknikk KF har i dag flere prosjekter i samarbeid med NRV. I hovedplanarbeidet for NRV er det også omtalt flere mulige samarbeidsområder. Sørum Kommunalteknikk KF bidrar også aktivt til realiseringen av MIRA IKS, og ønsker å se på samarbeidsmuligheter innen blant annet beredskapsvakt og driftskontroll, sammen med de øvrige eierkommunene. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 14 av 54

15 B.1.7 Viktige oppgaver 2015 B Bidra til byggingen av de tekniske anleggene for MIRA IKS MIRA IKS er nå etablert, og realiseringen av felles avløpsanlegg for kommunene Fet, Gjerdrum og Sørum tilligger dette selskapet. Sørum Kommunalteknikk KF ønsker fortsatt å bidra til at prosjektet og etableringen av MIRA IKS blir en suksess, da dette er et viktig premiss for foretakets tjenesteproduksjon. B Driftskontroll og fjernstyring av vann og avløpsanlegg Dagens driftskontroll er et system fra år Dette anlegget er under utfasing hos leverandøren, og reservedeler og kompatible komponenter begynner å bli vanskelig å fremskaffe. Anlegget bæres av servere som er av eldre dato, og leverandøren har tilbudt å levere en ny og oppdatert løsning. Dette er imidlertid relativt kostbart for bare å holde liv i et gammelt og utrangert system. Det er også behov for noe utbygging av dagens anlegg da noe kommunikasjon mangler. Med bakgrunn i dette er det igangsatt utskifting og oppgradering av dagens Driftskontroll og fjernstyringsanlegg. Det er stillet krav om at det leveres et åpent anlegg som enkelt vil la seg integrere i fellesanlegg ved interkommunalt samarbeid, og da spesielt med tanke på en fremtidig felles avløpsrenseanlegg med Fet og Gjerdrum. Sørum Kommunalteknikk KF, Gjerdrum kommune, og MIRA IKS samarbeider om en felles anskaffelse av driftskontroll. Det er også tillagt vekt at anlegget skal kunne kommunisere på tvers av organisasjonene. Anskaffelsen vil bli gjort i 2014, mens den fysiske montasjen og kostnadene knyttet til dette vil i hovedsak påløpe i 2015 og muligens i B Revisjon av hovedplaner Ferdigstille revisjon av hovedplan avløp Hovedplanarbeidet for avløp er i hovedtrekk planlagt ferdigstilt i Det vil imidlertid gjenstå noe mindre arbeid, samt den politiske behandlingen av planen. Dette arbeidet vil ha et viktig fokus, da dette setter ambisjonsnivået for avløpstjenestene i Sørum kommune. Planen vil også omtale fremtidig utbygging av kommunalt avløpsnett, samt sanering av private avløpsanlegg, hvilket i dag sorterer i egne planer, henholdsvis Utbyggings- og saneringsplaner for avløp i spredt bebyggelse. Oppstart revisjon av hovedplan veg Ved revidering av hovedplan vei skal det beskrives ulike kvalitetsnivåer med tilhørende kostnadsbilder og konsekvenser. Dette for å danne et godt beslutningsgrunnlag for fastsettelse av ambisjonsnivåer for vegvedlikeholdet foretaket skal tilby sine kunder. Dette vil gi økt planmessig vedlikehold som bedrer effektiviteten og ressursutnyttelsen. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 15 av 54

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

HANDLINGS og ØKONOMIPLAN. Overordnet saneringsplan for vann og avløp

HANDLINGS og ØKONOMIPLAN. Overordnet saneringsplan for vann og avløp HANDLINGS og ØKONOMIPLAN Overordnet saneringsplan for vann og avløp 2014 2021 Nord-Odal kommunestyre xxx/13 GIVAS styre 039/13 Grue kommunestyre xxx/13 GIVAS representantskap 014/13 Kongsvinger kommunestyre

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp FORVALTNINGSREVISJON Kostnadseffektivitet innen vann og avløp KLÆBU KOMMUNE November 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Klæbu kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Det erfares økende utfordringer med engangskluter og søppel som kastes i do.

ÅRSRAPPORT 2013. Det erfares økende utfordringer med engangskluter og søppel som kastes i do. ÅRSRAPPORT 2013 Det erfares økende utfordringer med engangskluter og søppel som kastes i do. Godkjent av styret: 01.04.2014 Godkjent av kommunestyret: 22.05.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2013 1 STYRETS

Detaljer

Planprogram - Hovedplaner. Planprogram. Hovedplaner vann og avløp

Planprogram - Hovedplaner. Planprogram. Hovedplaner vann og avløp Planprogram Hovedplaner vann og avløp Viva IKS (Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap) ble etablert 1. juli 2014 og eies av Hurum, Lier og Røyken kommune. Selskapets formål er å utføre offentlige

Detaljer

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 1 Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 2 Innhold Forord

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1 INNHOLD INNHOLD... 0 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2015 2018... 4 OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING I PLANPERIODEN... 8 MÅL FOR KOMMUNEN... 10 SAMFUNNSMÅL I HANDLINGSPROGRAMMET... 10

Detaljer

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Demografiutvikling 4

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Skaun kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Vedlikehold av vei og bygningsmasse. Frosta kommune

Vedlikehold av vei og bygningsmasse. Frosta kommune Vedlikehold av vei og bygningsmasse Frosta kommune Forvaltningsrevisjon nr 1717-1/2012 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011-12 Etikk og etiske retningslinjer Kvalitet i pleie

Detaljer

Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021. Høringsdokument

Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021. Høringsdokument Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021 Høringsdokument Innholdsfortegnelse FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. SAMMENDRAG... 3 1 ORIENTERING OM PLANARBEIDET... 4 2

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13 Ullensaker kommune 2 Innhold 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering... 10 1.1 Rådmannens budsjettgrunnlag... 10 1.2 Rådmannens generelle vurdering...

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune Overordnet analyse 2012 kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur og sysselsetting

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer