Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015"

Transkript

1 Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015 Sørum Kommunalteknikk KF Styrets reviderte forslag av

2 Innholdsfortegnelse Kapitel A Vedtak... 4 Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF... 5 B.1.1 Innledning...5 B.1.2 Forholdet til kommuneplanen for Sørum kommune...7 B.1.3 Forholdet til Sørum Kommunes Økonomiplan B.1.4 Forholdet til økonomiplanen for Sørum Kommunalteknikk KF...9 B.1.5 Tilskudd...10 B.1.6 Sørum Kommunalteknikk - fokusområder for B.1.7 Viktige oppgaver B.1.8 Kvalitet, HMS og Arbeidsmiljø...17 B.1.9 Omdømmebygging og kundebehandling...18 Kapitel C Virksomhetene C.1.1 Organisering og bemanning...19 C.1.2 Organisering av foretaket...19 C.1.3 Fag- og prosjektledelse...20 C.1.5 Driftsrammer C.1.6 Forutsetninger for budsjetteringen...25 Kapitel D Fagområdene D.1.1 Avløp D.1.2 Vann D.1.3 Vei og veilys D.1.4 Kabelnett og Fiber...32 D.1.5 Renovasjon...33 D.1.6 Forebygging av brann og ulykker...33 D.1.7 Ekstraordinære beredskapssituasjoner...33 Kapitel E Driftsbudsjettene Kapitel F Investeringsbudsjettet Kapitel G Finansiering av investeringer: Kapitel H Gebyrutviklingen H.1 Endringer i vanngebyrene H.2 Endring i avløpsgebyrene H.3 Endring i septikgebyrene H.4 Endring i Kontroll- og tilsynsgebyr H.5 Endring i renovasjonsgebyret H.6 Endring i feiegebyret Samlet gebyrutvikling Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 2 av 54

3 Kapitel I Gebyrregulativ Vann, avløp og septik...49 I.1.1 Renovasjon...52 I.1.2 Feiing og tilsyn...52 Kapitel J Vedlegg J.1 Vedlegg 1 Alternative tilskudd med budsjettkonsekvenser for kommunal veger J.2 Vedlegg 2 Budsjettkonsekvenser ved reduksjon av vintervedlikehold Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 3 av 54

4 Kapitel A Vedtak Styret i Sørum Kommunalteknikk KF behandlet dette dokumentet i sitt møte 27. oktober 2014, sak 23/14, og fattet følgende vedtak: Daglig leders reviderte forslag til Årsbudsjett og Virksomhetsplan og Gebyrregulativ 2015, vedtas som styrets innstilling til kommunestyret Sørum kommunestyre behandlet dette dokumentet i sitt møte XX.XX.2014 sak XX/14, og fattet følgende vedtak: Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 4 av 54

5 Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF B.1.1 Innledning Daglig leder legger med dette fram forslag til budsjett 2015 med virksomhetsplan og gebyrregulativ. Dokumentet inneholder drifts- og investeringsbudsjettet for 2015 samt en verbal forklaring av tallbudsjettene. Budsjettet er utarbeidet innenfor rammene av Handlingsprogram med Økonomiplan , vedtatt av kommunestyret Vedtaket innebærer endrede forutsetninger for foretakets budsjett 2015 der prisvekst er utelatt, kutt i veivedlikehold er innarbeidet. Dette innebærer for foretaket et noe redusert aktivitetsnivå basert på 2013 tall, og fokus i 2015 vil derfor måtte være å opprettholde tjenesteproduksjonen på en best mulig måte vil være et år SKT KF har fokus på effektivitet og produktivitet gjennom riktig bruk og utnyttelse av ressursene innenfor økonomi, mannskaper og maskiner med god ressursplanlegging slik at kundenes forventninger til tjenestene ivaretas på en kostnadseffektiv måte. Ny organisering, innføringen av ressursplan, ukentlige arbeidsplaner og DV-pro timeregistrering er gode verktøy i dette arbeidet. SKT KF vil prioritere et godt samarbeide mellom rådmannskommunens virksomheter og foretaket gjennom bidrag i samarbeidsfora og arbeidslag. Foretaket vil fortsette arbeide for interkommunalt samarbeide i 2015 innenfor veg, vann og avløp med våre nabokommuner gjennom videreføring av samarbeidsprosjektet som startet i Dette prosjektet vil ha som mål å vurdere og etablere effektive samarbeidsløsninger der kompetanse og ressurser utnyttes til beste for kundene og våre felles oppgaver på tvers av kommunegrensene. MIRA- prosjektet er godt i gang der anbudsrunder og kontrahering av entreprenører for overføringsledninger og renseanlegget er gjennomført. Foretaket overfører gjennom virksomhetsoverdragelse 5 ansatte i Prosessteknikk / Renseanlegg til MIRA fom MIRA vil drifte de eksisterende renseanleggene frem til nytt er i drift og de gml. kan nedlegges. I tillegg vil ressurser fra MIRA delta i vaktberedskap for veg, vann og avløp i Sørum. Foretaket vil i 2015 ikke ha utleid personell til MIRA, men vil gjennom utbyggingsprosjektet ha flere felles samarbeidsfora der vi bidrar med vår kompetanse og ressurser. Tjenesteproduksjonen vil ha fokus på å opprettholde vegvedlikeholdet på et tilfredsstillende nivå der trafikksikkerhet og fremkommelighet opprettholdes. Foretaket ser som eneste mulighet til å bidra til kommunens innsparinger på 3,5 mill i 2015 er å redusere vintervedlikeholdet ved at utkallingsnivået for brøyting økes fra 5 cm til 10 cm. Dette er ikke å anbefale, da dette går ut over innbyggerne når det gjelder fremkommelighet, og dels trafikksikkerhet. Innen vann og avløp vil vi fortsette arbeidet med fremmedvannreduksjoner og lekkasjesøk, og bygge opp kompetanse på overvannshåndtering. I tillegg vil gjennom hovedplanarbeidet for vann, avløp og veg vi avklare ambisjonsnivået på vår tjenesteproduksjon fremover. For å styre vår beredskap og øke vår sikkerhet vil jevnlige beredskapsøvelser være et viktig verktøy mht. forbedrede våre aksjonsinstrukser og kompetanseoppbygging. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 5 av 54

6 Samarbeidsprosjektet med NRV med etablering av reservevannforsyningen Sørum og Aurskog- Høland og spillvannsledning Hogset frem til Sørumsand, vil videreføres på traseen fra Tertittvegen til Orderudjordet. Statens Vegvesens oppstart av miljøgata på Lørenfallet vil innebære igangsetting av utsatt, planlagt rehabilitering av vann og avløp langs fylkesveien i Lørenfallet. Ut over dette vil kartlegging, vurdering og planlegging av behovene i Frogner området ifbm. planlagte utbygginger bli prioritert. Klimaendringene påvirker vår virksomhet og infrastruktur, og vi opplever stadig oftere perioder med ekstrem nedbør og flomperioder. Dette setter infrastrukturen på utfordringer og vi må i all planlegging sammen med PNK fremover, ta høyde for et varmere, våtere og villere klima. For driften av våre anlegg gir dette seg utslag i økte kostnader til bla. vegvedlikehold, kapasitetsutfordringer på renseanleggene og pumpestasjoner samt økt overvannshåndtering. SKT KF vil fortsatt ha fokus på omdømmebygging gjennom profilering, god kundedialog, tilgjengelig og god informasjon på hjemmesider og oppfølging av «Mitt nabolag». Viktige elementer i dette vil vær en informasjon- og kommunikasjonsplan, jevnlige brukerundersøkelser og benchmarking innen våre tjenesteområder. For å kunne utvikle foretaket og tjenesteområdene våre på en effektiv måte mht. kompetanse, tjenester og gebyrutvikling for våre kunder, vil foretaket vurdere egen effektivitet, produktivitet og ressursbruk, mulige samarbeidsformer med våre nabovirksomheter og organisering på det kommunaltekniske området fremover. I tillegg vurdere hva foretaket skal utføre i egen regi og hva som kan/bør kjøpes av tjenester. SKT KF, SKE KF og PNK har vurdert muligheter for utnyttelse og behov omkring Driftssentralen. Dette gjelder nødvendige arealer til lagring/utearealer og mulig samlokalisering av de tekniske tjenestene i Sørum med bakgrunn i kommunens fremtidige behov for kontorarealer. Det er i budsjettet satt av midler til kjøp av arealer, alternativt opsjonsavtaler på arealer. HMS arbeid og Arbeidsmiljøet vil være sentrale områder også i Vernerunder vil planmessig bli gjennomført på ytre og indre miljø. I tillegg vil det bli arbeidet med å opprettholde det gode arbeidsmiljøet og et lavt sykefravær. Investeringene som skal gjennomføres de kommende år innenfor avløpsrensing, vil innebære av avløpsgebyret vil fortsette å øke noe. Når det gjelder vann er investeringstoppen nådd og gebyret flater ut. Dette medfører at vi 2015 vil se en gebyrutvikling på 0% innen vann og 5% innen avløp, noe som også skyldes endrede renteforutsetninger i foretaket. Eierkommunene i ROAF har høst 2014 fått informasjon omkring kostnadsforholdet mellom husholdningsavfall og avgitt næringsavfall til ROAF. Som følge av endringer i forhold til foretakets forventninger til kostnadsutvikling på husholdningsavfall i ROAFvil man få en brå gebyrøkning for renovasjon i 2015 på 34 %. Dette kunne vært utjevnet over 4 år med 10% årlig dersom foretakets økonomiske handlingsrom hadde vært opprettholdt som tidligere år, men dette har ikke foretaket likviditet til å foreslå i denne planen. Sørumsand, Morgan Lervaag Daglig leder Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 6 av 54

7 B.1.2 Forholdet til kommuneplanen for Sørum kommune Kommuneplanen skal angi kommunens visjon, mål og satsingsområder. Gjennom kommuneplanen legges lokalpolitiske føringer for hele samfunnsutviklingen, også for politikkområder utenfor kommunal virksomhet. Kommuneplanens langsiktige del revideres hvert 4. år og skal ha et 12-årsperspektiv. Sørum Kommunalteknikk KFs økonomiplan er utarbeidet i tråd med de føringer som er gitt i kommuneplanen, samt revidert befolkningsprognoser. B.1.3 Forholdet til Sørum Kommunes Økonomiplan B Vedtatt tilskudd i økonomiplanen Sørum kommune har i sin Økonomiplan lagt inn følgende utvikling i sitt tilskudd til Sørum Kommunalteknikk KF Tilskudd fra Sørum kommune R 2013 B 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP Disse midlene er forutsatt benyttet til drift og vedlikehold av de kommunale vegene. Det er dette tilskuddet som er lagt til grunn for budsjettet B Anbefalt tilskuddsnivå til kommunale veger Ved at man ved økonomiplanvedtaket fjernet foretakets mulighet til å disponere rentemarginen mellom kalkulatorisk rente og faktisk lånerente medfører at foretakets muligheter til egenfinansiering av vegvedlikeholdet etter 2015 reduseres betydelig. Denne rentemarginen utgjør for 2015 i størrelsesorden kr 2,6 mill. Hvis man ser tilskuddet som er bevilget til vegvedlikehold opp mot de kostnader som er beregnet for å unngå økning i vedlikeholdsetterslepet (Beregnet med 3 % kalkulatorisk rente) gir dette følgende regnestykker: Vedlikeholdsbehov Tilskudd Sørum Kommune Egenfinansiering Økning i vedlikeholdsetterslep Som det fremkommer av tabellen over vil vedlikeholdsetterslepet i 2015 øke med kr ,- på tross av en egenfinansiering fra Sørum Kommunalteknikk KF på kr ,- Vedtaket sier imidlertid ikke at man skal redusere vegvedlikeholdet. Skal man imidlertid opprettholde vedlikeholdet av de kommunale vegene uten en økning i vedlikeholdsetterslep anbefaler Sørum Kommunalteknikk KF at finansieringen økes til kr ,- til drift og vedlikehold av de kommunale vegene i Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 7 av 54

8 B Tilskudd til vassdragsovervåkning Etter revisjonsmerknad har man i dette budsjettforslaget skilt ut kostnadene til vassdragsovervåkning i eget kostnadssted utenfor selvkostområdet. Det er ikke avklart om ansvaret for vassdragsovervåkning skal tilligge rådmannskommunen eller foretaket. I dette planforslaget er kostnader knyttet til dette innarbeidet. Finansieringen av kr ,- til dette er lagt inn i tilskuddet fra Sørum Kommune i budsjettforslaget. Hvis tilskuddet fra Sørum kommune ikke økes med hensyn på finansiering av dette, vil dette måtte gå på bekostning av vegvedlikeholdet. B Mulig bidrag til udefinert innsparingstiltak på kr 3,5 mill Som et ledd i vedtatt uspesifisert innsparingstiltak på kr 3,5 mill i økonomiplanvedtaket er det i dette planforslaget utarbeidet et kuttforslag i tilskudd som utgjør kr 1,0 mill. Konsekvensene av dette er at man må halvere vintervedlikeholdet ved at man endrer utløsende snødybde for brøyting fra dagens 5 cm til fremtidig 10 cm. Dette er et innsparingstiltak som ikke vil medføre forvitring av vegkapitalen, men kun gå på fremkommelighet og dels trafikksikkerhet. Tiltaket vil medføre en økning i antall publikumsklager når det gjelder vintervedlikeholdet. Skulle man alternativt tatt kuttet innen sommervedlikeholdet ville dette medført en forvitring av vegkapitalen og forfall i vegnettet. Ett dårlig vedlikeholdt vegnett med hullete og dårlige dekker vil også medført en reduksjon i trafikksikkerheten, i tillegg til et varig forfall i vegnettet. B Sørum Kommunalteknikk KFs anbefalte samlede tilskudd På bakgrunn av de overnevnte faktorer anbefaler Sørum Kommunalteknikk KF at tilskuddet fra Sørum Kommune økes i forhold til det nivået som er lagt til grunn ved økonomiplanvedtaket. Tilskudd vedtatt i økonomiplanen Finansiering av vassdragsovervåkning Kompensasjon av bortfalt rentemargin = Anbefalt samlet tilskudd Alternativt kan man redusere vintervedlikeholdet med kr , slik at anbefalt tilskuddet blir kr ,-. I kapittel J er det vedlagt alternative budsjetter for drift og vedlikehold av kommunale veger for disse alternativene. 1 Sørum Kommunalteknikk KF egenfinansierer differansen mellom kr 18,5 og kr 19,2 mill. med midler som står på disposisjonsfondet ved utgangen av Det er imidlertid ikke ønskelig å benytte alle midler på dette fondet, da dette også fungerer som en buffer i forhold til ekstraordinære kostnader for drift og vedlikehold av de kommunale vegene. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 8 av 54

9 B.1.4 Forholdet til økonomiplanen for Sørum Kommunalteknikk KF Virksomhetsplanen for Sørum Kommunalteknikk KF tar utgangspunkt i, og bygger videre på, vedtatt økonomiplan for Det er i virksomhetsplanen konkretisert hvordan foretaket vil oppnå de mål som er satt i økonomiplanen, samt konkrete tiltak innenfor de vedtatte fokusområdene. B Endringer i forhold til vedtatte Økonomiplan for SKT KF Det er noen endringer i forhold til økonomiplanen for Disse endringene er omtalt i nedenfor. Foretaket er i tillegg kjent med at man i 2014 eller 2015 vil få tilbakebetalt midler i forbindelse med avviklingen av NRV AS. Disse midlene vil avsettes til fond, men er imidlertid ikke disponert i Midlene vil bli benyttet i tråd med de vedtatte retningslinjene for bruken av disse pengene, men vil kreve noe planlegging før man foreslår disse disponert. B Endringer i Investeringsbudsjettet Det er i budsjettet avsatt midler til kjøp av arealer i tilknytning til dagens driftsavdeling. Det er enighet mellom Foretakene og Rådmannskommunen om at man bør sikre seg tilgang til disse arealene. På bakgrunn av dette har Sørum Kommunalteknikk KF innarbeidet kr ,- til kjøp av tomt ved driftssentralen. I forbindelse med ny Miljøgate i Lørenfallet er det behov for å gjennomføre noen investeringer på ledningsnettet for vann og avløp. Dette er et prosjekt som er tilkommet etter økonomiplanen. Det aktuelle ledningsstrekk har foretaket planlagt rehabilitert. Det er kostnadseffektivt, samt påkrevd at denne rehabiliteringen skjer i sammenheng med etableringen av ny miljøgate, i regi av statens vegvesen. Prosjektet er derfor fremskyndet, og det er derfor innarbeidet kr ,- til rehabilitering av vannledninger samt ,- til rehabilitering av avløpsledninger på prosjekt Skoglundvegen-Allevegen i B Endringer i driftsbudsjettene Det er gjennom arbeidet med årsbudsjett 2015 gjort noen endringer i driftsbudsjettene i forhold til økonomiplanen. Dette vil utelukkende medføre endringer i bruk og avsetning til fond, og vil ikke påvirke gebyrutviklingen i forhold til det som er angitt i økonomiplanen for Innen kostnadssted 2911 er vedlikeholdsmidlene økt noe. Dette skyldes at det gjennom prosjekt oppgradering av driftssentralen er avdekket noen behov for tiltak, som er å anse som vedlikehold, og må finansieres over driftsbudsjettene. Disse tiltakene vil gi betydelige energibesparelser, og omfatter blant annet utskifting av porter til vognhallene, samt noe vedlikehold av el- og fyringsanlegg. Det er i tillegg opprettet tre nye kostnadssteder blant annet basert på merknader fra revisjonen. Det er kostnadsstedene 2910 Ekstraordinære beredskapssituasjoner, her er det imidlertid ikke innarbeidet budsjett. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 9 av 54

10 Det andre kostnadsstedet er 2914 Vannsamarbeidsområder. Dette omhandler vannregionssamarbeidene samt vassdragsovervåkning, og er å anse som en del av vassdragsforvaltningen og vannmiljøet i kommunens vassdrag. Dette er ikke en del av selvkost, og må derfor skilles fra avløpsområdet. Det er ikke avklart om ansvaret for vassdragsovervåkning skal tilligge rådmannskommunen eller foretaket. I dette planforslaget er kostnader knyttet til dette innarbeidet i budsjettforslaget. Tilskudd fra Sørum kommune på totalt kr ,- er lagt inn i planforslaget. Dersom ansvaret skal ligge hos foretaket, vil det måtte bevilges penger til dette gjennom justert tilskudd til Sørum Kommunalteknikk KF alternativt vil dette gå på bekostning av vegvedlikeholdet. Økningen i kostnadene utgjør kr ,- til vassdragsovervåkning. Det tredje kostnadsstedet er 2967 Kontroll og tilsyn med private avløpsanlegg. Dette er ikke en del av selvkosten for avløp eller septik, og er derfor skilt ut i eget kostnadssted. Tjenesten er finansiert med eget kontroll- og tilsynsgebyr. Disse inntektene med tilhørende utgifter er derfor skilt ut på eget kostnadssted. B.1.5 Tilskudd Sørum Kommunalteknikk KF får et tilskudd fra Sørum kommune, i tillegg jobbes det aktivt for å nyttiggjøre seg av aktuelle tilskuddsordninger. De tilskuddsordninger som er aktuelle for Sørum Kommunalteknikk KF er omtalt i dette kapittelet. B Fra Sørum kommune Sørum Kommunalteknikk KF får årlig tilskudd fra Sørum Kommune. Basert på vedtatte økonomiplan, inklusive alle endrede forutsetninger i økonomiplanbehandlingen har man forutsatt et tilskudd på kr Dette omfatter finansiering av vassdragsovervåkning og FDV av det kommunale vegnettet. For øvrig vises det til punkt B.1.3 Forholdet til Sørum Kommunes Økonomiplan der man anbefaler å øke dette tilskuddet til kr , eventuelt dersom man velger å redusere nivået på vintervedlikeholdet. B Aksjon Skoleveg Aksjon skoleveg er et spleiselag mellom kommune og fylkeskommunen for å bedre trafikksikkerheten. Fylkeskommunens andel er på opptil 80 prosent, mens resten dekkes av den enkelte kommune. Når det gjelder prosjekter på veilys dekkes 50%. Statens vegvesen administrerer og samordner tilskuddssøknadene og godkjenner ferdige prosjekter, mens kommunene står for planlegging og gjennomføring. Om det skal søkes midler til veilys prosjekter fremover blir en vurdering da vi trenger midler til en større egenandel. Pengene fra Aksjon skoleveg kan gå til en rekke tiltak, som for eksempel opphøyde gangfelt, trafikksaneringer, trafikkøyer ved gangfelt, snuplasser, frisiktsutbedringer og veglys. Det er nå også åpnet for at det kan gis tilskudd til lokale informasjonskampanjer og revisjon av kommunale trafikksikkerhetsplaner. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 10 av 54

11 B Enøk/Enova tilskudd og Miljøfond Akershus Fylkeskommune Ved oppgradering av veglysanlegg fra tradisjonell belysning til LED belysning oppnås en betydelig energieffektivisering. Til denne typen tiltak finnes det tilskuddsordninger. For prosjekter med dokumenterbar energibesparelse er det mulig å søke tilskudd gjennom Miljøfondet i Akershus Fylkeskommune. Det finnes også flere tilskuddsordninger gjennom ENOVA, som kan være aktuelle for denne typen prosjekter. Fra ENOVA har Sørum Kommunalteknikk KF fått tilskudd for prosjekter i , og vil også bli omsøkt for Det er imidlertid ikke budsjettert med et slikt tilskudd. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 11 av 54

12 B.1.6 Sørum Kommunalteknikk - fokusområder for 2015 B Opprettholde god tjenestekvalitet ved endrede forutsetninger innenfor foretakets ansvarsområder I kommunestyrets vedtak av økonomiplanen ble det lagt en del forutsetninger og rammer for foretakets aktiviteter i Disse er innarbeidet i gjeldende budsjetter. Konsekvensene av at man har utelatt prisvekst vil i praksis si at man har redusert aktiviteten med i størrelsesorden 1 %. Et viktig fokus for foretaket vil derfor være å opprettholde tjenesteproduksjonen på en best mulig måte innen de vedtatte rammer. Videre ble det fattet vedtak vedrørende fondsbruk både for Rådmannskommunen og foretakene. «Bruk av fond både i Rådmannskommunen og i foretakene skal vurderes, og opprettes kun til definerte formål, hvor kommunestyret behandler tilførsel og bruk av fondene i egne saker, og minimum ved behandlingen av budsjett, økonomiplan og årsregnskap» Sørum Kommunalteknikk KF opererer med et disposisjonsfond. Målsetningen var at dette fondet skulle ligge på om lag kr 4 mill. for å gi foretaket muligheter til å håndtere eventuelle uforutsette utgifter innen foretakets ansvarsområder. Hovedfinansieringen til dette fondet var rentemarginen mellom kalkulatorisk- og faktisk lånerente, som regnskapsmessig de siste årene har utgjort ca 0,5 % på foretakets låneportefølje. For øvrig mener vi dette disposisjonsfondet i hovedtrekk har følger de retningslinjer som her er gitt av kommunestyret, da avsetning og bruk av fondet har vært behandlet i henholdsvis årsmeldinger og budsjett. B Disposisjonsfond for Sørum Kommunalteknikk KF Sørum Kommunalteknikk KF vil videreføre praksisen med bruk av disposisjonsfondet. Bakgrunnen for dette er at foretaket ønsker å opprettholde en så effektiv tjenesteproduksjon som mulig, og i den forbindelse ønsker å ligge med en buffer i forhold til å kunne håndtere uforutsette kostnader uten at dette medfører resultatmessige konsekvenser, men at disse kan dekkes av disposisjonsfondet. Bruken av fondet gir i betydelig grad økte muligheter for en planmessig tjenesteproduksjon, og således mer effektive tjenester. Innen vegvedlikeholdet som dette fondet primært dekker ligger det en vesentlig usikkerhet i kostnadsnivået knyttet til årets to siste måneder, november og desember. Budsjettmessig legger man til grunn et normalt nivå på vintervedlikeholdet, men dersom man får varierende værtyper kan dette medføre til dels store økninger eller reduksjoner i kostnadene til brøyting og strøing. Hvis det blir en snørik vinter vil man ikke ha muligheter for å kompensere for de økte utgiftene ved reduksjon av annen tjenesteproduksjon, da dette normalt er den eneste tjenesteproduksjonen innen vegvedlikehold på vinterstid. Og skulle det derimot komme en snøfattig vinter vil man ikke kunne nyttiggjøre disse ressursene til optimalt vedlikehold mot slutten av året, da det er mest kostnadseffektivt å bedrive planmessig vedlikehold i sommerhalvåret. Det bør derfor opprettholdes et fond som gir muligheten til å utjevne kostnadene mellom årene, slik at man kan kompensere for mer- eller mindre utgifter påfølgende sommerhalvår på en planmessig måte. Dette for å sikre en så effektiv tjenesteproduksjon som mulig. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 12 av 54

13 B Effektivitet og ressursutnyttelse For å bedre handlefriheten og effektiviteten utarbeides det årlig en helhetlig ressursplan, der både kompetanse, lokasjoner, bemanning og maskiner inngår. Ved denne planleggingen er det viktig å avsette tilstrekkelig med tid til de planlagte oppgavene, samt at det bør avsettes rom for uforutsette hendelser. Dette for å kunne yte bedre, og mer effektive tjenester til våre kunder, til en lavest mulig kostnad innen valgt ambisjons- og kvalitetsnivå. Ved utarbeidelse av ressursplan vil man basere seg på vedtatte planer og budsjetter. B Utvikling av tjenesteproduksjonen Sørum Kommunalteknikk KF ønsker å utvikle egen tjenesteproduksjon i tråd med tjenesteutviklingen. Dette vil måtte følges opp i kompetanseplaner, maskinforvaltningsplaner, og et langsiktig strategidokument. Strategidokumentet skal inneholde langsiktige strategier og utvikling av foretaket utover økonomiplanperioden, og i tillegg kortere strategier og planer, som etter kvalitetssystemet skulle vært en del av Virksomhetsplanen skal også være en del av dette dokumentet. Det vil i dette arbeidet vurderes foretakets utvikling av tjenesteproduksjon, inklusive vurdering av hvilke oppgaver og omfanget av hva som skal utføres i egenregi, og hva som skal kjøpes av eksterne. Dette vil være et internt dokument som administrativt revideres årlig. Basert på de budsjettendringer som er gjort innen vegvedlikeholdet vil man i måtte dreie vegvedlikeholdet av asfalterte veger fra reasfaltering og over på lapping. På bakgrunn av dette har vi i 2015 avsatt midler til anskaffelse av utstyr og kompetanse til å utføre denne type oppgaver. Foretaket besitter god kompetanse innen vann og avløp. Videre utvikling av kompetansen for vår entreprenøravdeling bør ligge innen for rehabilitering av vann- og avløpsledninger, da det er innen disse områdene vi ser for oss at denne typen oppgaver som har primærfokus i fremtiden. På bakgrunn av dette er det ønskelig at vi bygger kompetanse og maskinpark basert på denne typen oppgaver. Når det gjelder drift og vedlikehold bør vi ha fokus på fremmedvannsreduksjon og lekkasjesøk. Når det gjelder Fag- og prosjektledelse bør man ha økt fokus på klimatilpasning og spesielt håndtering av økt nedbørintensitet. Dette medfører økt kompetansebehov innen overvannshåndtering. I tillegg er det ønskelig å øke prosjekteringskompetansen, både med hensyn på prosjektering i egenregi, og for å bedre oppfølgingen av eksterne rådgivere. B Økt sikkerhet og styrking av beredskapen Det er ønskelig å øke kompetansen, og redusere sårbarheten innen foretakets beredskapssituasjon, og spesielt innen vannforsyning. Vannforsyning er vårt viktigste næringsmiddel, hvilket krever spesiell sikkerhet. Vi vil derfor øke kompetansen for å sikre at en eventuell beredskapssituasjon vil bli løst raskt, trygt og effektivt, med minst mulig ulempe for våre kunder. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 13 av 54

14 Det vil derfor gjennomføres jevnlige beredskapsøvelser som en del av kartleggingen av hvilke kompetanse vi besitter, og hvilke behov vi har. Det vil også på andremåter kartlegges behov og stilles kompetansekrav for foretakets beredskapsvakt. Dette vil danne grunnlaget for foretakets kompetanseplaner. B Informasjon, kommunikasjon og kundebehandling. Benchmarking og brukerundersøkelser er viktig i forbindelse med vår vurdering av vår kundetilfredshet, tjeneste kvalitet og effektivitet. Når det gjelder kommunikasjon og informasjon med og til våre kunder må vi ha fokus på våre informasjonskanaler. Vi bruker aktivt «mitt nabolag» og vårt SMS-varslingssystem, i tillegg til våre internettsider og tilstedeværelser på sørumsanddagene. Foretaket er imidlertid bevist på at man har et vesentlig forbedringspotensial når det gjelder våre internettsider, og på informasjons- og kommunikasjons siden. Foretaket vil derfor utarbeide en informasjons- og kommunikasjonsplan B Avklare ambisjonsnivåer i tjenesteproduksjonen Gjennom hovedplanarbeidet for Veg, Vann og Avløp som er foretakets fagområder, skal det fremmes flere ulike ambisjonsnivåer, med tilhørende kostnadsmodeller og konsekvenser. Dette vil blant annet være førende for de ulike gebyrutviklingene, samt det fremtidige tilskuddet fra Sørum kommune til vegvedlikehold. Dette vil medføre at ambisjonsnivået for de ulike tjenesteområdene i større grad blir fastsatt politisk. Sørum Kommunalteknikk KF vil i hovedplanene komme med en faglig begrunnet anbefaling for hvilket ambisjonsnivå som bør velges. Dette er en viktig forventningsavklaring overfor våre brukere, og vil si hvilket tjenestetilbud vi skal tilby. B Søke samarbeid med kommunaltekniske virksomheter og foretak i området Arbeidet med å finne kortsiktige og langsiktige samarbeidsarenaer med kommunaltekniske enheter og foretak i området skal videreføres. Dette for å sikre bedre ressursutnyttelse både på utstyrs og kompetansesiden. Dette vil gi økt kvalitet og kostnadseffektivitet på foretakets tjenesteproduksjon. Ved å samarbeide med andre vil man kunne tilegne seg og utnytte spisskompetanse i en større grad en ellers. Det samme vil gjelde spesialutstyr. Samlet sett vil dette medføre økt effektivitet og bedret kvalitet på de tjenester foretaket kan tilby til våre brukere. Sørum Kommunalteknikk KF har i 2013 tatt initiativ til en dialog med våre nabokommuner vedrørende fremtidig utvikling og samarbeidsformer innen den kommunaltekniske tjenesteproduksjonen. Det vil arbeides videre med å finne ut om det er grunnlag for utvidet samarbeid. Utfallet av dette arbeidet vil være naturlig å bringe videre til Sørum kommune ved Rådmannen og kommunestyret. Sørum Kommunalteknikk KF har i dag flere prosjekter i samarbeid med NRV. I hovedplanarbeidet for NRV er det også omtalt flere mulige samarbeidsområder. Sørum Kommunalteknikk KF bidrar også aktivt til realiseringen av MIRA IKS, og ønsker å se på samarbeidsmuligheter innen blant annet beredskapsvakt og driftskontroll, sammen med de øvrige eierkommunene. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 14 av 54

15 B.1.7 Viktige oppgaver 2015 B Bidra til byggingen av de tekniske anleggene for MIRA IKS MIRA IKS er nå etablert, og realiseringen av felles avløpsanlegg for kommunene Fet, Gjerdrum og Sørum tilligger dette selskapet. Sørum Kommunalteknikk KF ønsker fortsatt å bidra til at prosjektet og etableringen av MIRA IKS blir en suksess, da dette er et viktig premiss for foretakets tjenesteproduksjon. B Driftskontroll og fjernstyring av vann og avløpsanlegg Dagens driftskontroll er et system fra år Dette anlegget er under utfasing hos leverandøren, og reservedeler og kompatible komponenter begynner å bli vanskelig å fremskaffe. Anlegget bæres av servere som er av eldre dato, og leverandøren har tilbudt å levere en ny og oppdatert løsning. Dette er imidlertid relativt kostbart for bare å holde liv i et gammelt og utrangert system. Det er også behov for noe utbygging av dagens anlegg da noe kommunikasjon mangler. Med bakgrunn i dette er det igangsatt utskifting og oppgradering av dagens Driftskontroll og fjernstyringsanlegg. Det er stillet krav om at det leveres et åpent anlegg som enkelt vil la seg integrere i fellesanlegg ved interkommunalt samarbeid, og da spesielt med tanke på en fremtidig felles avløpsrenseanlegg med Fet og Gjerdrum. Sørum Kommunalteknikk KF, Gjerdrum kommune, og MIRA IKS samarbeider om en felles anskaffelse av driftskontroll. Det er også tillagt vekt at anlegget skal kunne kommunisere på tvers av organisasjonene. Anskaffelsen vil bli gjort i 2014, mens den fysiske montasjen og kostnadene knyttet til dette vil i hovedsak påløpe i 2015 og muligens i B Revisjon av hovedplaner Ferdigstille revisjon av hovedplan avløp Hovedplanarbeidet for avløp er i hovedtrekk planlagt ferdigstilt i Det vil imidlertid gjenstå noe mindre arbeid, samt den politiske behandlingen av planen. Dette arbeidet vil ha et viktig fokus, da dette setter ambisjonsnivået for avløpstjenestene i Sørum kommune. Planen vil også omtale fremtidig utbygging av kommunalt avløpsnett, samt sanering av private avløpsanlegg, hvilket i dag sorterer i egne planer, henholdsvis Utbyggings- og saneringsplaner for avløp i spredt bebyggelse. Oppstart revisjon av hovedplan veg Ved revidering av hovedplan vei skal det beskrives ulike kvalitetsnivåer med tilhørende kostnadsbilder og konsekvenser. Dette for å danne et godt beslutningsgrunnlag for fastsettelse av ambisjonsnivåer for vegvedlikeholdet foretaket skal tilby sine kunder. Dette vil gi økt planmessig vedlikehold som bedrer effektiviteten og ressursutnyttelsen. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 15 av 54

16 B Strategi og utbyggingsplan for fibernettet I påvente av utarbeidelse av en hovedplan for fiber, vil man igangsette kartlegging og registrering av det eksisterende nettet. I tillegg er det behov for å utarbeide en utbyggingsplan for fibernettet. Denne vil ta for seg hvilke områder og eventuelle prinsipper for om det skal etableres fibernett og/eller føringsveier (trekkerør) utover fremføring til Sørum kommunes lokasjoner. Dette vil inngå som en del av foretakets strategidokument, samt danne grunnlaget for en fremtidig hovedplan for fibernett. B Overføringsledning fra Hogset Sørumsand For å innfri målet om å ha Glomma som eneste resipient av renset avløpsvann fra kommunale anlegg, må også Hogset renseanlegg nedlegges. Dette gjennomføres i forbindelse med etablering av reservevannforsyning mellom NRV og Aurskog-Høland Kommune som skal stå ferdig senest Planlegging av dette er igangsatt, og videreføres i Endelig fremdrift er ikke avklart, men det er forventet at deler av ledningsanlegget påbegynnes i I forbindelse med prosjektet vil det også bli vurdert om det på deler av strekningen kan være aktuelt med turveger og/eller gang- og sykkelveger. Dette vil bli vurdert i samarbeid med Sørum Kommune. B Kapasitet på vann-, spillvann- og overvannsnettet. Det vil være en viktig oppgave å redusere inn- og utlekking fra spillvanns- og overvannsnettet for å redusere mengde og belastning på pumpestasjoner og avløpsrenseanlegg. Områdene som er tilknyttet NRA IKS er viktige å kartlegge og gjennomføre tiltak på. Man vil se på kapasitet og dimensjonering for å kunne håndtere stadig økende nedbørintensitet uten betydelige skader på teknisk infrastruktur. Vann- og avløpsnettet i Frogner har betydelig behov for opprydding, utbedring og utvidelse, og spesielt som følge av planlagte utbygginger og økning i antall tilknytninger. Vedtatt utbyggingen av skolene på Frogner med oppstart i 2015, vil utløse behovet for gjennomføring av deler av denne kapasitetsøkningen og fornying av infrastrukturen for vann og avløp i Frogner. B Utvidelse av arealer ved driftssentralen Mulighetsstudie for utvidelse av driftssentralen er gjennomført. Mulighetsstudiet anbefaler at man utvider dagens driftssentral ved at man kjøper tilleggsarealer til dagens tomt. Det er enighet mellom Foretakene og Rådmannskommunen om at man bør sikre seg tilgang til disse arealene. B Rehabilitering av VA-ledninger i Lørenfallet. Sørum Kommunalteknikk KF fikk i 2012 utarbeidet en rehabiliteringsplan for området Allévegen-Skoglundvegen. På bakgrunn av tilstandsvurderinger og kostnader var imidlertid dette prosjektet planlagt litt frem i tid. Når Statens vegvesen nå skal igangsette bygging av miljøgate gjennom Lørenfallet, er det imidlertid påkrevd at vi i sammenheng med dette gjennomfører våre rehabiliteringsprosjekter i det aktuelle området. De deler av prosjektet som sammenfaller med Vegvesenets prosjekt vil derfor gjennomføres i Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 16 av 54

17 B.1.8 Kvalitet, HMS og Arbeidsmiljø Kvalitetssystemet er gjenstand for konstant forbedring og utvikling gjennom fortløpende evaluering og oppdatering. Foretaket vil prioritere arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Vi vil ha fokus på HMS arbeidet og gjennomføring av HMS planer og vernerunder. Innen prosjektgjennomføring vil vi ha fokus på SHA arbeidet i henhold til byggherreforskriften. I tillegg vil man målrettet arbeide med å opprette det gode arbeidsmiljøet. B Kvalitet SKT KF har et implementert kvalitetssystem bygget opp for å imøtekomme kravene i NS-EN ISO 9001:2008 og foretaket sertifisert av akkreditert virksomhet innen virksomhetsområdene Forvaltning og tjenesteproduksjon. Som en del av kvalitetssystemet er det utarbeidet og implementert beredskaps-, rutine- og kvalitetshåndbøker, samt planer innen foretakets ansvarsområder. Revisjon og forbedringsarbeid med foretakets kvalitetssystem er et fortløpende arbeid. Sørum Kommunalteknikk KF er i tillegg leverandør av vann til kommunens innbyggere. Vann er å anse som det viktigste næringsmiddelet vi har. I denne forbindelse er det også utarbeidet og implementert et Kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene i forskrift for IKmat. B HMS Etter Forskrift om virksomheter som skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste, FOR: , omfattes alle ansatte i SKT KF av kravet om en bedriftshelsetjeneste. SKT KF har avtale med Romerike HMS om bedriftshelsetjeneste. SKT KF deltar i den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen organisert av Sørum kommune. Rutiner i forhold til HMS aktiviteter er i øvrig innarbeidet som en del av kvalitetssystemet, herunder årlige vernerunder og handlingsplaner i forhold til HMS-tiltak. B Arbeidsmiljø Sørum Kommunalteknikk KF gjennomfører årlig medarbeidertilfredshetsmåling i regi av Sørum Kommune. Sørum Kommunalteknikk KF skårer gjennomgående høyt på denne undersøkelsen. Foretaket vil årlig ta for seg det området man skårer lavest og arbeide med forbedringer innen dette. Samtidig vil man systematisk viderefører arbeidet med å opprettholde det gode arbeidsmiljøet generelt. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 17 av 54

18 B.1.9 Omdømmebygging og kundebehandling B Kunde- kontakt og dialog Kundekontakt i foretaket skjer på mange områder både i det direkte møte mellom kunde og våre ressurser administrativt og operativt, telefonisk og på , beredskapsvakt, UMSvarsling og «Mitt nabolag». Det er viktig for foretaket å bygge et godt omdømme gjennom god kvalitet og stabilitet på tjenestene. Det er også viktig å ha respekt i møte med kundene og gi god informasjon i kontakt med innbyggerne. Foretakets tjenester skal oppleve raske og effektive med god service og kvalitet. «Mitt nabolag» som via hjemmesidene gir kundene anledning til å melde inn feil og viktige driftsforhold samt at kundene gis oppdatering på status omkring innmeldte saker, er og vil være en viktig kommunikasjonskanal. Vi vil fortsatt utvikle dette «Mitt nabolag» til beste for kundene og for bruk i foretakets planer innen drift- og vedlikehold på vei, vann og avløp. Foretaket er imidlertid bevist på at man har et vesentlig forbedringspotensial når det gjelder våre internettsider, og på informasjons- og kommunikasjons siden. Foretaket vil derfor utarbeide en kommunikasjons og informasjonsstrategi. Det er i 2014 igangsatt arbeidet med oppgradering og forbedring av foretakets nettsider. Dette arbeidet vil videreføres i B Gjennomføring av brukerundersøkelser Sørum Kommunalteknikk KF vil regelmessig gjennomføre brukerundersøkelser, for å kartlegge innbyggere, og abonnentenes tilfredshet med våre tjenester. Resultatene av disse undersøkelsene vil brukes til kontinuerlig forbedringsarbeid, og utvikling av tjenesteproduksjonen. Brukerundersøkelser vil gjennomføres for ulike brukergrupper. B Omdømmebygging. Vår identitet skal bygges gjennom godt omdømme. Sørum Kommunalteknikk KF er en del av Sørum kommunes omdømmeprosjekt. Foretaket har bidradd til dette prosjektet. Det er fortsatt viktig for Sørum Kommunalteknikk KF å bygge sin egen profil og omdømme innen våre fagområder. I tillegg må tilhørigheten til Sørum Kommune fremkomme. Dette gjøres ved å gi gode tjenester, uniformere foretaket, være aktive i pressen og ute blant innbyggere, ved Sørumsanddagene og arrangement i lokalmiljøet samt i egenregi. Foretaket skal også delta i nasjonale utredninger innen foretakets fagområder. Dette er viktig både med hensyn på omdømmebygging, stolthet over egen arbeidsplass, som igjen gjør det lettere å beholde og rekruttere kompetanse i et ellers presset arbeidsmarked. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 18 av 54

19 Kapitel C Virksomhetene C.1.1 Organisering og bemanning C.1.2 Organisering av foretaket Ny organisasjon ble administrativt vedtatt sommeren 2013 med sluttført implementering i løpet av Det har vært viktig å samle organisasjonen i to virksomheter (Fag og Prosjekt og Produksjon) og gjennom dette tydeliggjøre roller og ansvar, rekruttere og bruke kompetansen riktig, øke effektivitet og produktivitet. Fra 2015 er Prosessteknikk overført ved virksomhetsoverdragelse til MIRA. Gjennom inngått driftsavtale vil MIRA drifte våre gamle renseanlegg til nytt er i drift og delta i beredskapsvakt på vann, avløp og veg. SKT KF Styret Ass. D Daglig leder Strategi og utvikling Ass. Daglig leder Controller Virksomhetsleder Fag og prosjekt Virksomhetsleder Produksjon Fagleder VA Fagleder Vei (V)VA- Ingeniører Forvaltning Drift Vedlikehold Geo data Prosjektering Prosjektledere Kundeservice Gebyrforvaltning og Informasjon M a s k i n f o r v a l t n i n g Drift- og vedlikeholdsleder (NK) DRIFT Vann Avløp inkl. pumpest. Veg Driftskontroll/ Automasjon/El Gebyr-forvaltning og info. Vedlikehold VVA Anleggsleder Entreprenør Organisasjonen er en matrise organisasjon der ledelse, personal- og koordineringsansvaret går nedover i organisasjonen, og fagansvar går på tvers av organisasjonen. Årsverk Virksomhet Budsjett 2015 Drift Prosessteknikk Fag og prosjekt ledelse inkl. daglig leder og stab Produksjon SUM Pluss to lærlinger 3 Pluss en trainee 4 Pluss en lærling Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 19 av 54

20 Endringer i årsverk. Ved virksomhetsoverdragelse av prosessteknikk til MIRA IKS overføres avdelingen Prosessteknikk, som består av 5 årsverk. Foretaket vil imidlertid sitte igjen med 20 % av oppgavene. Disse oppgavene vil imidlertid utføres av driftsavdelingen. Dette medfører virksomhet Produksjon vil beholde en av disse stillingshjemlene. Etter reglene for virksomhetsoverdragelse vil alle de 5 ansatte i prosessteknikk overføres til MIRA, slik at denne stillingshjemmelen vil ved inngangen til 2015 være vakant. C.1.3 Fag- og prosjektledelse Organisering og bemanning Fag og prosjektledelse har alle stillinger besatt med to fagledere, fem ingeniører/prosjektledere og en merkantil stilling. Vi vil fortsatt delta i Trainee ordningen, men vil i 2015 trolig ikke ha en trainee. Fag- og prosjektledelse kjøper i tillegg en halv stilling fra Geodata/PNK. Den halve stillingen benyttes til innmåling, utstikking og ledningskartverk. Ut over dette kjøpes det ytterligere tjenester fra private aktører. Samlet sett benyttes det ca 0,7 årsverk til geo-datatjenester. Behovet for dette vurderes fortløpende. Utfordringen vil være å få til en best mulig utnyttelse av den totale ressursen og kompetansen de ansatte besitter. Virksomhetsleder må ha fokus på koordinering og fordeling av ansvar og oppgaver innenfor de ulike fagområdene. En best mulig tilrettelegging og samarbeid med de ytre virksomhetene vil bli sterkt vektlagt i det daglige arbeidet. Virksomhetsleder Fag og prosjekt (1) Fagleder VA (1) Fagleder Vei (V)VA- Ingeniører Forvaltning Drift Vedlikehold (5) Geo data Prosjektering (1) Prosjektledere Kundeservice Gebyrforvaltning og Informasjon (1) Ansvars - og forretningsområder Fag- og prosjektledelse innehar bestillerfunksjonen, og er premissgiver for foretakets fagområder. Virksomheten har i dag en fagleder vann og avløp og en fagleder veg. Faglederne har det faglige og økonomiske ansvaret for sine respektive områder, og har ansvaret for at aktivitetene ivaretas på en best mulig måte innenfor de budsjetter som er til rådighet. Fag- og prosjektledelse har også ansvaret for oppfølging av de private utbyggingsprosjektene i kommunen, der det skal følges opp byggingen av teknisk infrastruktur, som skal overtas av Sørum Kommunalteknikk KF. I tillegg innehar virksomheten byggherrerollen for Sørum Kommunalteknikk KF, der foretaket er tiltakshaver. For 2015 er det avsatt i underkant av kr 34 mill. på investeringsbudsjettet innenfor foretakets ansvarsområder. Sørum Kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2015 Side 20 av 54

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2013

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2013 Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2013 Sørum Kommunalteknikk KF Kommunestyrets vedtak 12.12.2012 Sak 108/12 Innholdsfortegnelse Kapitel A Vedtak... 3 Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF...

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.: 2009/6573 Hovedplan Vannmiljø og Avløp 2011-2020 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2012

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2012 Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2012 Sørum Kommunalteknikk KF Vektergården, Sørumsandvegen 77 Driftsavdelingen, Industrivegen 30 B Renseanlegget, Vestbyvegen 5. på Sørumsand Anleggvirksomhet

Detaljer

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur Norsk Vannforening 11. Mars 2009 Avløpsforskriften i praksis Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur 1 FET KOMMUNE sammen skaper vi trivsel og utvikling 2 Innhold Fet kommune Vannressurser Noen

Detaljer

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09 Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 09.12.09, sak 95, 96, 97 og 98/09 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Intern kontoplan...

Detaljer

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2010 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 22. okt 2010 Utskrift av vedtak i sak 22/09 av 22. oktober 2009 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER

NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER TJENESTENE: VANN, AVLØP, SAMFERDSEL, BYGGESAKSBEHANDLING, PLAN OG REGULERING, KART OG MATRIKKEL OG EIENDOM Rådhus Plan, byggesak, geodata Kommunalteknikk

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Sak 4/09 Saksfremlegg Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Innstilling: Forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013

Detaljer

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune 2 Innhold H OV E D P L A N VEG 2015-2 0 2 5... 1 1. FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 2.1 Situasjonsbeskrivelse... 5 2.2 Utfordringer... 5 3. STATUS...

Detaljer

Sørum Kommunalteknikk KF. Rapportering fra Sørum Kommunalteknikk KF til Økonomi- og Administrasjonsutvalget Juni 2010

Sørum Kommunalteknikk KF. Rapportering fra Sørum Kommunalteknikk KF til Økonomi- og Administrasjonsutvalget Juni 2010 Sørum Kommunalteknikk KF Rapportering fra Sørum Kommunalteknikk KF til Økonomi- og Administrasjonsutvalget Juni 2010 Rapportering til økonomi og administrasjonsutvalget Side 2 av 10 1) VA-Sollia Prosjekt

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Kommunalteknisk avdeling

Kommunalteknisk avdeling Kommunalteknisk avdeling Avdelingsleder Arild Christiansen Fagansvarlig avløp Endre Larsen Fagansvarlig vannforsyning og avløpsnett Tor Ivar Paulsen Fagansvarlig vei - og felles maskinpark Arild Christiansen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1465-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Plan- og utbyggingsutvalget HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

Detaljer

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2011 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 9. sep 2011 Utskrift av vedtak i sak 11/10 av 9. september 2010 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 Styrets forslag av 20. april 2010 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2011-2014... 4 Fokus

Detaljer

Handlingsplan for gjennomføring av kommunaltekniske tiltak innen Leira og Nitelvas nedbørsfelt

Handlingsplan for gjennomføring av kommunaltekniske tiltak innen Leira og Nitelvas nedbørsfelt Handlingsplan for gjennom av kommunaltekniske tiltak innen Leira og Nitelvas nedbørsfelt 2016 2018 Regional forvaltningsplan for Vannregion Glomma 2016 2021 forventes iverksatt våren 2016. Når forvaltningsplanen

Detaljer

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010 Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA Norsk Vannforening 28.04.2010 Om NRA IKS Interkommunalt selskap for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommune RA-2 ble

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8817-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kommunale eiendomsavgifter 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk

Detaljer

PROSJEKT OVERFØRINGSLEDNING BRUVOLLEN - SØRUMSAND PARSELL 2

PROSJEKT OVERFØRINGSLEDNING BRUVOLLEN - SØRUMSAND PARSELL 2 PROSJEKT 31 07 8 OVERFØRINGSLEDNING BRUVOLLEN - SØRUMSAND PARSELL 2 SLUTT RAPPORT SEPTEMBER 2016 2 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 Trase... 3 2. FREMDRIFT... 4 2.1 Gravearbeider... 4 2.2 Styrt boring...

Detaljer

Sørum kommune - tilsyn innen avløpssektor / kommunalteknikk

Sørum kommune - tilsyn innen avløpssektor / kommunalteknikk Miljøvernavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Vår ref.: Saksbehandler: Simon Haraldsen

Detaljer

Erfaring med VA-virksomhet som kommunalt foretak 19.05.10 Hogne Røisheim Daglig leder Sørum Kommunalteknikk KF

Erfaring med VA-virksomhet som kommunalt foretak 19.05.10 Hogne Røisheim Daglig leder Sørum Kommunalteknikk KF Erfaring med VA-virksomhet som kommunalt foretak 19.05.10 Hogne Røisheim Daglig leder Sørum Kommunalteknikk KF Sørum i hjertet av Romerike Høy befolkningsvekst - Rundt 3 % årlig siste 5 år Sørum Kommunalteknikk

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Arkivsak: 11/ /11 Arkiv: 143 M03 Sak: 116/11

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Arkivsak: 11/ /11 Arkiv: 143 M03 Sak: 116/11 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.11.2011 Arkivsak: 11/5145-3 - 32182/11 Arkiv: 143 M03 Sak: 116/11 FELLES KOMMUEDELPLAN FOR VANN OG AVLØP 2014-2023 FOR KOMMUNENE HAMAR, LØTEN, RINGSAKER

Detaljer

215 Teknisk enhet selvkostområder

215 Teknisk enhet selvkostområder GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i 2011. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/738-2 Arkiv: 231 SAKSFRAMLEGG Dato: 17.11.2014 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

DRIFTSOPERATØRSAMLING NOVEMBER I KRISTIANSUND

DRIFTSOPERATØRSAMLING NOVEMBER I KRISTIANSUND notat 10.11.2015 / ERA DRIFTSOPERATØRSAMLING 11. 12. NOVEMBER I KRISTIANSUND Kommunalteknikk har ansvar og arbeidsoppgaver på drift, vedlikehold og utbygging av veier/trafikk, anlegg for vannforsyning

Detaljer

Årsmelding KOMMUNALTEKNISK AVD 2013

Årsmelding KOMMUNALTEKNISK AVD 2013 Årsmelding KOMMUNALTEKNISK AVD 2013 1. HOVEDTALL DRIFT UTGIFTER Beløp i hele 1000 kr B2013 R2013 Vannforsyning 3508 3201 Avløpssektoren + septik 6554 5935 Renovasjon 5075 5926 Veger og gatelys m.m 5086

Detaljer

MIDTRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS

MIDTRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS MIDTRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS Nytt opprettet et IKS Ny driftsorganisasjon Utbyggingsorganisasjon 25.5.2016 Adel Al-Jumaily Opprettelse av MIRA Fet, Gjerdrum og Sørum kommuner har gamle, nedslitte avløpsanlegg

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021 Økonomiplan 2018-2021 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

K2 Hurdal Ullensaker

K2 Hurdal Ullensaker K2 NOTAT TIL FORHANDLINGSUTVALGET HURDAL/ULLENSAKER VURDERING AV ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED EVENTUELL SAMMENSLÅING Innhold 1 INNLEDNING... 1 2 GENERELT... 2 3 FRIE INNTEKTER... 2 4 UTGIFTER TIL ADMINISTRASJON

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Handlingsprogram med Økonomiplan 2013-2016

Handlingsprogram med Økonomiplan 2013-2016 Sørum Kommunalteknikk KF Sørum Kommunalteknikk KF Handlingsprogram med Økonomiplan 2013-2016 Kommunestyrets vedtak av 20.06.2012 Innhold KOMMUNESTYRETS VEDTAK 4 1 FORORD 5 2 PLANSTRUKTUR FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK

Detaljer

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.03.2017 Referanse: 11004/2017 Arkiv: M30 Vår saksbehandler: Kinga Adam Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak Saksnr Utvalg Møtedato 17/20

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI Ny Norsk Vann rapport Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet Ulf Røysted COWI 25.10.2016 Hva med overvann? Hva med masseberegninger/stofftransport? Avløpsanlegg består av ledningsanlegg, pumpestasjoner

Detaljer

Avløpshåndtering Drammen kommune

Avløpshåndtering Drammen kommune Avløpshåndtering Drammen kommune Orientering til Bystyrekomitè Byutvikling og Kultur 5. Mars 2013 virksomhetsleder Live Johannessen Investeringsbehov i VA sektoren VA virksomheten i Drammen kommune Økonomiplanen

Detaljer

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

Handlingsregler i budsjettprosessen

Handlingsregler i budsjettprosessen Handlingsregler i budsjettprosessen Dialogmøte Fylkesmannen 20.02.2013 Jan Magne Langseth Seniorrådgiver Ringebu kommune Bakgrunn 2008 et vendepunkt Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 0,0

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 14/09 OPPRETTELSE AV ANLEGGSLAG VED DRIFTSAVDELINGEN I SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 14/09 OPPRETTELSE AV ANLEGGSLAG VED DRIFTSAVDELINGEN I SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 14/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/2808 Saksbehandler: K-kode: 030 OPPRETTELSE AV ANLEGGSLAG VED DRIFTSAVDELINGEN I SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2017

Tertialrapport 1. tertial 2017 Rjukanbadet KF Tertialrapport 1. tertial -1- Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

Tiltaksplan for vann og avløp

Tiltaksplan for vann og avløp Tiltaksplan for vann og avløp 2017 2028 Denne tiltaksplanen er utarbeidet med bakgrunn i «Hovedplan vann og avløp 2017-2028». 20. september 2016 Forsidefoto av Kenneth Halvorsen Utarbeidet av Kommunalteknisk

Detaljer

Budsjett 2010 Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2010

Budsjett 2010 Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2010 Budsjett 2010 Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2010 Sørum kommunalteknikk KF Sørum kommunalteknikk KF holder til i Kuskerudgården på Sørumsand, samt på driftssentralen og renseanlegget. Kommunestyrets

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - RØYRVIK KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025 Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Innledning I 2010 ble rapporten «State of the Nation» utgitt av RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening).

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Kommunalteknisk avdeling. Presentasjon A/P3 28. august 2017 v/kari Ekerholt

Kommunalteknisk avdeling. Presentasjon A/P3 28. august 2017 v/kari Ekerholt Kommunalteknisk avdeling Presentasjon A/P3 28. august 2017 v/kari Ekerholt > Organisering og bemanning > Hovedoppgaver > Samspill med andre > Økonomi Organisasjonskart Stab 6 Virksomhetsleder Adm.team

Detaljer

Handlingsprogram med Økonomiplan

Handlingsprogram med Økonomiplan Sørum Kommunalteknikk KF Sørum Kommunalteknikk KF Handlingsprogram med Økonomiplan 2015-2018 Styrets forslag 07.04.2014 Innhold 1 PLANSTRUKTUR FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 7 2 SWOT-ANALYSE 2015 2018 FOR

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Saksfremlegg. Driftstilskuddene til selskapet baseres videre på levert vannmengde til renseanlegget.

Saksfremlegg. Driftstilskuddene til selskapet baseres videre på levert vannmengde til renseanlegget. Arkivsak: 11/3386-3 Sakstittel: K-kode: 144 Saksbehandler: Hogne Røisheim Saksfremlegg FELLES AVLØPSLØSNING FOR FET, GJERDRUM OG SØRUM KOMMUNER Innstilling: Fet kommune, Gjerdrum kommune og Sørum kommune

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Benchmarking i Norge med

Benchmarking i Norge med Benchmarking i Norge med 1 Av Ole Lien, Norsk Vann Hva er? (1) BedreVA er kommunenes og Norsk Vanns system for å dokumentere tilstand og kostnader på VAtjenestene et verktøy for målrettet utvikling BedreVA

Detaljer

Hvorfor sanere vann og avløpsnett?

Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Ambisjonsnivå for Ullensaker kommune Info om planer for nytt vannverk Hvilke besparelser kan oppnås ved økt sanering? Hvor ligger utfordringene i fremtiden? v/ Eivind

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 44/ Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 44/ Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8394-5 Saksbehandler: Martin Lysberg Saksframlegg Ny tiltaksplan for vann og avløp 2016-2019 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2015/4716-1 Saksbehandler: Eivind Hølaas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN

Detaljer

Eiermøte 10.09.2013. Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser

Eiermøte 10.09.2013. Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser 1 Eiermøte 10.09.2013 Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser 2 Eiermøte 10.09.2013 Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser 3 Hovedmål Indikator

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG. Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG. Hjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 10/1686-1 Arkivnr.: 145 M41 &42 Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Bygging av nytt renseanlegg på Harestua iverksettes.

Detaljer

Velger vi ut de riktige prosjektene for ledningsfornyelse? v/ Dag Lauvås, VA-virksomheten, Drammen kommune

Velger vi ut de riktige prosjektene for ledningsfornyelse? v/ Dag Lauvås, VA-virksomheten, Drammen kommune Moderne innkjøp av ledningsfornyelse Har vi nok fagfolk med kompetanse? Kan vi gjøre innkjøpene smartere? Velger vi ut de riktige prosjektene for ledningsfornyelse? Hallingtreff 13. 15. januar 2016 v/

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

Forslag til Planprogram for kommunedelplan avløp Giske kommune

Forslag til Planprogram for kommunedelplan avløp Giske kommune Forslag til Planprogram for kommunedelplan avløp Giske kommune Utgave: Foreløpig Dato: 2011-01-20 Forslag til Planprogram for kommunedelplan avløp Giske kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Kort om planprogram...

Detaljer

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2014 2017 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 11. november 2013 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport:

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Vaset avløpsanlegg Dato inspeksjon: 9.3.2015 Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: 05.08.2015 Til stede ved kontrollen Fra kommunen: Avdelingsleder Ingeniør Driftsoperatør Fra

Detaljer

Daglig leders innstilling 1) Driftsbudsjettet som framstilt i saken foreslås vedtatt.

Daglig leders innstilling 1) Driftsbudsjettet som framstilt i saken foreslås vedtatt. Arkivsak-dok. 12/02571-1 Saksbehandler Tor Jørgen Naas Melås Saksgang Møtedato Drangedal kommunalteknisk drift og 11.12.12 eiendomsforvaltning KF Kommunestyret 13.12.12 DKE KF - BUDSJETT 2013 Daglig leders

Detaljer

BYGGEBØRSEN 2016 TRUDE BERTNES

BYGGEBØRSEN 2016 TRUDE BERTNES BYGGEBØRSEN 2016 TRUDE BERTNES Agenda Info om Vannbransjen Investeringer fra 2017-220 Vann og avløp Lengden på de norske vann- og avløpsledningene er 280.000 km. Det tilsvarer 7 ganger rundt jorden ved

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

1 eller 2 renseanlegg kommunal eller interkommunal rensing. Stategier og avveininger. v/ Herman Braüer og Dag Lauvås, Drammen kommune

1 eller 2 renseanlegg kommunal eller interkommunal rensing. Stategier og avveininger. v/ Herman Braüer og Dag Lauvås, Drammen kommune Case Drammen kommune: 1 eller 2 renseanlegg kommunal eller interkommunal rensing. Stategier og avveininger. v/ Herman Braüer og Dag Lauvås, Drammen kommune Noen fakta: Muusøya renseanlegg: Ferdigstilt

Detaljer

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 2017 2020 Frogn kommune Vedtatt av kommunestyret 5.12.2016 sak 151/16 1 Plan for forvaltningsrevisjon i Frogn kommune 2017-2020 Bakgrunn Kommunelovens 77

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling Årsrapport 2014 Plan, byggesak, oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten

Detaljer

INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 43 Kommunal-teknisk avd. ANSVAR: 4300 4330, 4350-4352

INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 43 Kommunal-teknisk avd. ANSVAR: 4300 4330, 4350-4352 INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 43 Kommunal-teknisk avd. ANSVAR: 4300 4330, 4350-4352 4310: Vannverket (sjølvkost) 4320: Gol renseanlegg (sjølvkost) 4330: Renovasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 Styrets vedtak 30.04.2009

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 Styrets vedtak 30.04.2009 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 Styrets vedtak 30.04.2009 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT 2010-2013... 4 Driftsbudsjettets

Detaljer

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan for

Økonomi- og handlingsplan for Økonomi- og handlingsplan 2017 styrets innstilling 27.05.2016 - Side 1 Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS for 2017 Økonomi- og handlingsplanen for Indre Østfold Data danner grunnlaget

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål

Detaljer

Byrådssak 318/13. Gebyrregulativ for 2014: Vann, avløp og tømming av slamavskillere ESARK

Byrådssak 318/13. Gebyrregulativ for 2014: Vann, avløp og tømming av slamavskillere ESARK Byrådssak 318/13 Gebyrregulativ for 2014: Vann, avløp og tømming av slamavskillere MHN ESARK-12-201301630-5 Hva saken gjelder: Saken gjelder fastsetting av gebyrregulativ for 2014 for vann, avløp og tømming

Detaljer

Varsel om oppstart av utarbeidelse av hovedplan for Vann, Vannmiljø og Avløp (VVA) i Rindal kommune

Varsel om oppstart av utarbeidelse av hovedplan for Vann, Vannmiljø og Avløp (VVA) i Rindal kommune Varsel om oppstart av utarbeidelse av hovedplan for Vann, Vannmiljø og Avløp (VVA) i Rindal kommune 2017-2027 Rindal kommune varsler med dette om oppstart av utarbeidelse av hovedplan for Vann, Vannmiljø

Detaljer

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan

Detaljer

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev.

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. Til Styreleder Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. 1. Innledning Interkommunale virksomheter skal som tidligere år følge felles opplegg

Detaljer

Sula kommune Kommunedelplan for avløp Forslag til planprogram. Utgave: 1 Dato:

Sula kommune Kommunedelplan for avløp Forslag til planprogram. Utgave: 1 Dato: Sula kommune Kommunedelplan for avløp 2011-2021 Forslag til planprogram Utgave: 1 Dato: 2010-06-28 Forslag til planprogram 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Kort om planprogram... 3 2 Planarbeidets formål... 3 3

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR)

SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR) SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR) funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett 2014 - (tall i 1000 kr) Bud. 2016 Tiltak 2016 Tiltak 2017 Tiltak 2018 Tiltak 2019 340 Produksjon av vann

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer