INTEGRERING Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTEGRERING Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport"

Transkript

1 INTEGRERING Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 31. januar 2012

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn Problemstilling og avgrensing Metode og gjennomføring Revisjonskriterier INTEGRERING, INKLUDERING OG MANGFOLD TRYGGE OG GODE OPPVEKSTVILKÅR Revisjonskriterier Fakta Vurderinger SPRÅKFERDIGHETER HOS FØRSKOLEBARN Revisjonskriterier Fakta Vurderinger SKOLEPRESTASJONER TIL MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER Revisjonskriterier Fakta Vurderinger VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Revisjonskriterier Fakta Vurderinger KONKLUSJONER RÅDMANNENS KOMMENTARER østfold kommunerevisjon iks 2

3 1 SAMMENDRAG Østfold kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet vurdert hvordan Sarpsborg kommune har ivaretatt sine målsettinger i integreringsarbeidet overfor barn og unge, samt hvorvidt foreslåtte tiltak er iverksatt. Fakta er innhentet ved bruk av intervju og dokumentanalyse. Vi har intervjuet kommunesjef oppvekst og enhetsledere for språk og voksenopplæringssenteret, utvikling oppvekst, barnevern, samt forebyggende tjenester. I tillegg til dette har vi intervjuet enhetsleder for barnehager Sarpsborg, herunder også teamleder for en av sentrumsbarnehagene med høy andel minoritetsspråklige. Videre er enhetsleder for en av kommunens sentrumsskoler med høy andel minoritetsspråklige intervjuet. Vi har også intervjuet ni av kommunens rådgivere som jobber spesielt opp mot aktuelle tiltak i handlingsplanen. Integrering, inkludering og mangfold har stort fokus på flere arenaer og nivåer i kommunen. Kommunen har blant annet et koordinerende råd for mangfold og inkludering hvor alle kommuneområdene deltar og avholder årlige evalueringskonferanser. Vurderingene i denne rapporten er i hovedsak gjort opp mot kommunens handlingsplan for integrering og inkludering Planen setter opp en rekke mål, samt delmål og tiltak for hvordan kommunen skal nå sine målsettinger i integreringsarbeidet. Revisjonens gjennomgang viser at kommunen har iverksatt en rekke av handlingsplanens tiltak. På noen områder er tiltakene fortsatt i oppstartsfasen, mens enkelte tiltak ikke er iverksatt på grunn av manglende ressurser, uklar organisatorisk forankring eller at tiltakene er funnet uhensiktsmessig i den enkelte enhet. Utover dette viser revisjonens funn at kommunen har barn og unge som fokusområde gjennom en rekke tiltak og prosjekter, men disse retter seg i hovedsak mot barnegruppen som helhet og ikke de minoritetsspråklige spesielt. Vår faktagjennomgang presenterer disse tiltakene, men fremstillingen er ikke uttømmende for kommunens tilbud til barn og unge. Fakta viser også at kommunen har evaluert og videreutviklet sitt integreringsarbeid i forslag til ny mangfoldsplan som skal vedtas politisk i juni Planen har en generell tilnærming til hvordan man kan utvikle og verdsette mangfold, samt redusere diskriminering på alle kommunens områder. østfold kommunerevisjon iks 3

4 2 INNLEDNING 2.1 Bakgrunn Revisjonen har som en av sine oppgaver å utføre forvaltningsrevisjon, jfr. kommunelovens 78 og forskrift om revisjon kapittel 3. Forvaltningsrevisjon innebærer blant annet å kontrollere at forvaltningens aktiviteter foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og kommunestyrets vedtak. Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i henhold til god kommunal revisjonsskikk. I forkant av forvaltningsrevisjonen utarbeidet revisjonen en foranalyse av kommunens arbeid med integrering. Foranalysen danner grunnlaget for prosjektet. 2.2 Problemstilling og avgrensing Rapporten omhandler følgende problemstillinger: 1. I hvilken grad oppfyller kommunen egne målsettinger i integreringsarbeidet knyttet til å skape trygge og gode oppvekstsvilkår? 2. På hvilken måte oppfyller kommunen egne målsettinger om å bedre språkferdigheter hos minoritetsspråklige barn i førskolealder? 3. På hvilken måte oppfyller kommunen egne målsettinger om å bedre skoleprestasjonene til minoritetsspråklige elever i grunnskolen? 4. I hvilken grad har kommunen satt i verk tiltak for å øke andelen elever og lærlinger med minoritetsspråklig bakgrunn som påbegynner og fullfører videregående skole? Prosjektet er avgrenset til å omhandle integrering av minoritetsspråklige barn og unge. Minoritetsspråklige barn defineres som barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk. Fakta er videre avgrenset til å vise hvordan, og i hvilken grad, kommunen har arbeidet for å nå målene fastsatt i handlingsplan for integrering og inkludering i perioden I utgangspunktet er prosjektet avgrenset til å gjelde tiltak som er rettet spesielt mot minoritetsspråklige. Kommunen har imidlertid en rekke tiltak rettet generelt mot barn og unge som også kommer de minoritetsspråklige til gode, hvorav noen er omtalt i rapporten. 2.3 Metode og gjennomføring Østfold kommunerevisjon IKS gjennomfører all forvaltningsrevisjon i tråd med Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Prosjektet er gjennomført ved dokumentanalyse av aktuelle planer, rutiner og interne dokumenter. Informasjonen fra disse er så supplert med kvalitative intervju av kommunesjef oppvekst, enhetsleder for språk og voksenopplæringssenteret, barnevern og forebyggende tjenester. I tillegg til dette har vi intervjuet enhetsleder for barnehager Sarpsborg, herunder også teamleder for en av sentrumsbarnehagene med høy andel minoritetsspråklige, samt enhetsleder for en av kommunens sentrumsskoler med høy andel minoritetsspråklige. Vi har også intervjuet ni av kommunens rådgivere som jobber spesielt opp mot aktuelle tiltak i handlingsplanen. I etterkant av hvert intervju er det utarbeidet referat, som så er verifisert av østfold kommunerevisjon iks 4

5 informanten. Det følger av revisjonens metodikk at verifiserte referater er å anse som fakta på lik linje med annen skriftlig dokumentasjon. Undersøkelsen er gjennomført av forvaltningsrevisor Renate Borgmo og forvaltningsrevisor Lene Brudal i perioden september 2011 til januar Revisjonskriterier Revisjonskriterier fastsettes normalt med basis i en eller flere autoritative kilder og ut fra trinnhøydeprinsippet. Med autoritative kilder menes normalt lovverk, politiske vedtak og føringer, men også kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området og/ eller andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater kan danne basis for revisjonskriterier. I dette prosjektet er følgende kilder benyttet for å utlede revisjonskriteriene: Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen i Sarpsborg Kommune Utledning av revisjonskriteriene følger under hver enkelt problemstilling. østfold kommunerevisjon iks 5

6 3 INTEGRERING, INKLUDERING OG MANGFOLD Handlingsplan for integrering og inkludering 1 av innvandrerbefolkningen ble ferdigstilt i Planen er todelt, hvor første del er strategisk og inneholder overordnede tanker om et flerkulturelt samfunn. Del to inneholder seks områder som anses viktige for god integrering og inkludering og det er skissert mål og tiltak til hvert område. Handlingsplan for integrering og inkludering er evaluert i rådmannens utvidede ledergruppe, samt på LOFT (Likeverdige offentlige tjenester) konferanse 2. Her deltok en person fra hver enhet i kommunen. I etterkant av møtet og konferansen ble det utarbeidet en oversikt over innspillene. Koordinator for mangfold og inkludering, opplyser om at erfaringene fra møtet og konferansen er tatt med inn i arbeidet med handlingsplanen. Kommunen har også et koordinerende råd for mangfold og inkludering, hvor en deltaker fra hvert kommuneområde deltar. Rådet skal arbeide på et strategisk og overordnet nivå for å følge opp integrering og inkludering av innvandrere i Sarpsborg kommune. Medlemmene er gitt fullmakt til å arbeide med de kommuneovergripende tiltak som er vedtatt i handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen i Sarpsborg. Eksempler på oppgaver som rådet følger opp er å gjennomføre konferanser, utforme kompetansetilbud i tverrkulturell forståelse til ansatte i kommune, rutiner for oversettelser, informasjon og kjøp av tolketjenester og bosetting av flyktninger. Rådet er også med i prosessen med utvikling av ny mangfolds og inkluderingsplan. Forslag til kommunedelplan Mangfold og inkludering med handlingsdel , viderefører deler av arbeidet fra handlingsplanen. Sarpsborg skal være en by som fremmer likeverd og inkludering er overordnet mål i ny mangfoldsplan. Dette målet og de ulike delmålene beskrevet i planen skal sette fokus på arbeid for mangfold og innsats mot diskriminering. Der integreringsplanen var rettet direkte mot innvandrerbefolkningen i Sarpsborg kommune, har den nye planen en generell tilnærming til hvordan man kan utvikle og verdsette mangfold, samt redusere diskriminering. Sarpsborg kommune innfører derfor i denne planen begrepet universell inkludering. Målgruppene i den nye planen er i tillegg til innvandring, basert på tro og livssyn, funksjonsevne, alder, kjønn og seksuell orientering. Kommunedelplanen skal være et verktøy for kommunens medarbeidere når det lages fagplaner, virksomhetsplaner, tjenesteutvikling og samhandling. Planen har en handlingsdel som inneholder mål, strategier og tiltak. Planen er sendt på høring og skal behandles politisk i juni Utarbeidelse av plan for integrering og inkludering ble vedtatt i bystyret LOFT konferanser avholdes årlig. 3 Utarbeidelse av plan for mangfold og inkludering ble vedtatt i bystyret østfold kommunerevisjon iks 6

7 4 TRYGGE OG GODE OPPVEKSTVILKÅR I hvilken grad oppfyller kommunen egne målsettinger i integreringsarbeidet knyttet til å skape trygge og gode oppvekstsvilkår? 4.1 Revisjonskriterier Kommunen har satt seg som hovedmål å tilrettelegge og følge opp barn og unge og deres familier for å sikre trivsel, utvikling og helse. Dette i et utvidet perspektiv med fokus på utenomfaglige/-pedagogiske forhold for å skape trygge og gode oppvekstvilkår. For å nå målet har kommunen utformet følgende delmål og tilhørende tiltak: Barn og unge skal ha god helse og gode psykososiale oppvekstvilkår. Innvandrerbefolkningen skal tilbys et likeverdig helsetilbud på linje med den øvrige befolkningen og det bør benyttes tolketjenester samt informasjonsmateriale på ulike språk for å formidle dette. Dette skal blant annet ivaretas gjennom: o prosjekt Nærmiljøhuset o helsevern for barn og unge, herunder skolehelsetjeneste og gruppetilbud på helsestasjonen o rus, psykisk helse og barnevern o opprettelse av en migrasjonshelsetjeneste o kulturformidler o foreldreveiledning etter ICDP 4 -programmet o Home start familiekontakten 4.2 Fakta Likeverdig helsetilbud og psykososiale forhold Det er enhet kommunikasjon og service som kvalitetssikrer og utformer informasjonsmaterialet slik at det er i tråd med kommunens helhetlige profil. Den enkelte enhet har ansvar for å gi likeverdige tjenester til sine brukere og dermed også sikre at informasjonen blir formidlet i tråd med enhetens særpreg knyttet til type tjeneste og brukergruppe. Koordinerende råd for mangfold, koordinator og flyktningekonsulent påser at informasjonsmaterialet er i orden og kan også konsulteres ved behov. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) er den nasjonale fagmyndigheten for tolking i offentlig sektor. De har blant annet arrangert kurs i bruk av tolketjenester, hvor alt fra bestilling av tolk til gjennomføring av en tolkesamtale ble tatt opp. På denne bakgrunn har kommunen startet revidering av egen tolkeprosedyre. Prosjekt Nærmiljøhuset startet opp i 2008 og er forankret i kommuneplan og i Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform. Målet for prosjektet var å samordne alle tjenester rettet mot barn og unge fra 0-20 år. Nærmiljøhuset skal være en ny måte å jobbe på gjennom å samordne tjenester, jobbe tverrfaglig og mobilisere flere i nærmiljøet for å oppnå endrede og bedre resultater. Nærmiljøhuset skal også være en forebyggende strategi mot endrede levekår og utjevning av sosial ulikhet mellom barn og unge i kommunen. Således skal det bidra til et bedre oppvekstmiljø for alle barn og unge i Sarpsborg kommune. 4 International Child Development Programme. østfold kommunerevisjon iks 7

8 Prosjekt Nærmiljøhuset ble vedtatt med oppstart av 29 delprosjekter. Det ble valgt ut to nærmiljøområder hvor delprosjektene ble utprøvd. Fokus har vært rettet mot å utvikle nye samarbeidsformer i virksomhetene og å få til et tverrfaglig samarbeid mellom virksomheter og partnerskap med andre. Nærmiljøhuset hadde følgende prosjekt rettet mot samhandling mellom flere aktører: 0-1 år o Robuste familier, videreutvikling av barselgrupper o Babysang og massasje 1-5 år o 4-års kontroll i barnehage o Åpen barnehage o Åpen barnehage på kveldstid 6-12 år o Språk åpner dører, gode overganger o Hensiktsmessige tverrfaglige støttefunksjoner o Leksehjelp o Åpen skole på ettermiddag/kveldstid år o Alternative læringsarenaer o Bokkafè o Foresatteundervisning år o System for god overgang ungdomsskole-videregående skole o Ungdommen som ressurs o Sosialkonsulent i videregående skole En mer områdespesifikk beskrivelse for noen av prosjektene følger senere i rapporten. Prosjektperioden var ferdig i juni 2010 og sak om evaluering og implementering av Nærmiljøhuset ble lagt fram for bystyret november Ifølge planen er helsestasjonen og skolehelsetjenesten en god og tilgjengelig arena for å ta opp spørsmål og problemer knyttet til helse, etnisitet og språk. Alle barn under fem år får et tilbud fra helsestasjonen og det er skolehelsetjeneste ved alle skoler. Helsesøster har faste dager på skolen med åpen kontortid slik at elevene kan ta kontakt ved behov. Barnefysioterapi teamet skal også gi tilbud til alle barn på helsestasjon, barnehager og skole. Helsestasjonen skal informere og oppfordre foreldre til å delta på kurs og gruppetilbud som arrangeres i kommunen og sikre at informasjonen er forstått ved oversatte brosjyrer og tolketjenester der det er nødvendig. Rådgiver enhet helse viser til at helsesøster og jordmor blant annet informerer og oppfordrer til deltakelse på temakvelder, fødselsforberedende kurs, samlivskurs og åpen barnehage. Barne- og familieteamet arrangerer også kurs for foreldre som har barn mellom 3-8 år. Rådgiver enhet helse opplyser om at skolehelsetjenesten for barn og unge har tilgjengelig informasjon og brosjyrer på ulike språk, slik at barna og deres foresatte blir informert om tilbudene på en tilfredsstillende måte. Samtidig er det kommet tilbakemeldinger om at det er behov for informasjonsmateriale oversatt til flere språk, raskere tilgang til materiell på nye språk og fleksibilitet i forhold til dette. Rådgiver enhet helse forklarer dette med at det skifter hvilke språkgrupper som bosettes og flytter til kommunen. østfold kommunerevisjon iks 8

9 Tilbakemeldinger på handlingsplanen og tiltak som skissert ovenfor, viser at det er lav deltakelse blant innvandrerne på gruppetiltak, men at de i større grad deltar på èn til èn samtaler. Ifølge rådgiver enhet helse er mange av tiltakene knyttet til sentrum. Men det er kommet tilbakemeldinger om at flere av treffpunktene bør spres rundt i kommunen, spesielt tiltaket åpen barnehage som har hatt godt fremmøte. Åpen barnehage i Metodistkirken er beregnet for hjemmeværende voksne med barn hvor fokus er å etablere gode nettverk. Tiltaket driftes av Sarpsborg barnehageenhet. Barnehagen er åpen to dager i uken og det er førskolelærer og assistent tilstede, samt en helsesøster som møter hver 14. dag. Erfaringer oppsummert fra enhet forebyggende tjenester viser at flere innvandrere ikke er vant til å se sammenhengen mellom kropp og psyke og ha samtale som behandlingsform. Enheten opplever gruppen som mangfoldig og at mange av brukerne venter på beslutninger fra tjenesteapparatet uten selv å delta aktivt. Fra enhet forebyggende tjenester opplyses det videre om at det er opprettet gruppetilbud for barn av psykisk syke foreldre hvor minoritetsspråklige barn har deltatt. Leder ved barneverntjenesten oppgir å kjenne til kommunens tiltak og de informerer de ulike instanser i kommunen om deres meldeplikt til barnevernet. Det tilbys hjelpetiltak til barn, unge og familier som kvalifiserer til hjelp etter lov om barneverntjenester. Dette gjelder uavhengig av etnisk bakgrunn. Barnevernet informerer om kommunens tiltaksapparat når de ser behovet til den enkelte familie de er i kontakt med. Barnevernleder viser også til samarbeid med andre enheter i kommunen blant annet skole, barnehage, rus- og psykiatri. Barneverntjenesten benytter tolketjenesten for å formidle om tilbud i kommunen og/eller orientere om lovverk til barnefamiliene. I tilfeller der barn/unge plasseres utenfor hjemmet skal det tas hensyn til barnets bevaring av historie og kultur. Dette setter også spesielle krav til de familiene som skal være fosterhjem for barnet. Barnevernet opplever å være en ukjent instans for mange minoritetsspråklige familier og det er ønskelig at det utarbeides en oversikt over hvilken funksjon barnevernet har og hvilken hjelp som tilbys. Et av forslagene barnevernleder har er at dette kan omsettes i form av informasjon på ulike arenaer og som en brosjyre oversatt til flere språkgrupper. Barnevernleder opplyser om at barneverntjenesten i Sarpsborg kommune har fokus på kompetanse innenfor flerkulturelle grupper og minoriteter. Dette gjelder både i forhold til opprettholdelse og ytterligere økt kompetanse for de som arbeider i barnevernets bofellesskap med enslige mindreårige flyktninger, og for barnevernets øvrige personalgruppe. Leder forklarer videre at barnevernet har stått ovenfor store utfordringer som har gjort det nødvendig å tilegne seg kompetanse på området. Det er per dags dato tre medarbeidere som har videreutdanning i fremmedkulturelt arbeid, men leder ser at det fortsatt er behov for opplæring og kompetanseheving. Kompetansesenter rus og psykisk helse skal gi tjenester og oppfølging knyttet til innvandrernes individuelle behov. Tilbakemeldinger på handlingsplanen viser at det er en voksende gruppe innvandrere med dårlige språkkunnskaper og tolketjenester er viktig og nødvendig. Videre er det, ifølge rådgiver helse, utfordringer knyttet til traumer for gruppen. Dette bekreftes av enhet forebyggende tjenester som viser til søvnproblematikk, tanker rundt familie og familiesituasjon, nakke/skulder plager, dårlige boforhold og dårlig økonomi. østfold kommunerevisjon iks 9

10 Rådgiver enhet helse viser til at psykisk syke personer trenger lang tid på å komme inn i gode miljøer og trenger ekstra oppfølging for å ivareta funksjonsevnen. Det er viktig med ulike gruppetiltak der innvandrere blir forberedt ved å få en videre begrepsforståelse og kunnskap om norsk kultur slik at det blir bedre gjensidig forståelse i ulike samtalegrupper, psykiatrisk dagsenter og treffpunkt. Tilbakemeldinger på handlingsplanen viser at flere av disse tiltakene kan vise til god utvikling både språklig og sosialt for gruppen. Integrerings- og inkluderingsplanen viser til at helseforum for innvandrere ble opprettet i Det er et samordnings- og veiledningsforum for fagarbeidere i kommunen hvor generelle og prinsipielle saker knyttet til helserelaterte spørsmål blant målgruppen diskuteres. Koordinator mangfold og inkludering opplyser imidlertid om at helseforum ble lagt ned og erstattet med et helseteam og koordinerende råd for mangfold. Rådet skal sikre en overordnet strategi for inkludering og integrering innenfor alle tjenestefelt. Helseteamet skal sikre at nybosatte med innvandrerbakgrunn blir kartlagt og får en riktig start på sine helsetjenester i kommunen. Teamet består av helsesøster, en fastlege og en representant fra kompetansesenter rus og psykisk helse. Teamet har imidlertid, ifølge tilbakemeldingene på handlingsplanen, ikke satt seg med hensyn til arbeidsmetodikk og rutiner. Teamet jobber i dag med å få til et tettere tverrfaglig samarbeid for å kunne drøfte de utfordringen denne målgruppen har og det skal utarbeides prosedyrer for å regulere og formalisere samarbeidet. Handlingsplanen viser at en kulturformidler skal være innført som en formalisert rolle i alle kommunale virksomheter som yter helsetjenester. Tiltaket skal fremme språk, språkforståelse og kultur som viktige elementer som må tas hensyn til i det daglige arbeidet i alle helsetilbud. Ifølge rådgiver helse, er dette ikke satt i system, men er videreført som et tiltak i den nye mangfold og inkluderingsplanen. Tilbakemeldinger på tiltaket viser at det oppleves som diffust og lite konkret og at det må forklares nærmere hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Koordinator mangfold og inkludering viser til at tiltaket er under utarbeidelse. Det er tenkt at der personer med innvandrerbakgrunn har behov for kontakt/oppfølging så kan kommunens egne medarbeidere med innvandrerbakgrunn være behjelpelige. Koordinator og råd for mangfold og inkludering skal følge opp dette i flerkulturelt råd og deretter i ledergruppen helse sosial. ICDP-programmet skal styrke relasjonen mellom foreldre og barn. Programmet skal benyttes i helsefremmende og primærforebyggende arbeid, og være tilpasset familier med minoritetsspråklig bakgrunn. Ifølge handlingsplanen skulle kommune oppnevne en koordinator for programmet. Rådgiver enhet helse opplyser om at det er gitt opplæring og det er fra kommunens side forsøkt å systematisere tiltaket. Imidlertid har det vært vanskelig å få innvandrerne til å møte og det har dermed ikke vært behov for en koordinator. Rådgiver enhet helse peker på at deler av programmet, blant annet foreldreveiledning, ivaretas gjennom åpen barnehage. Home start er et familiestøttende program utenfor det offentlige hjelpeapparatet hvor frivillige kommer hjem til familier som i en periode trenger ekstra støtte og hjelp. De frivillige gjennomgår kurs og opplæring og blir deretter koblet til en familie. Koordinator og ansvarlig for tilbudet er helsesøster. Handlingsplanen peker på at tiltaket må gjøres kjent ved at hjelpeapparatet informerer innvandrerne om tilbudet der det er aktuelt. Videre har det vært viktig å rekruttere frivillige som kan gå inn i ulike familier uavhengig av kulturbakgrunn. Tilbakemeldinger på handlingsplanen viser at tiltaket er nyttig og at det fungerer godt for de som har mottatt tilbudet. Rådgiver enhet helse opplyser om at strategien er tatt med inn i ny mangfolds- og inkluderingsplan og skal videreføres der. Det er ønskelig at brosjyrer og østfold kommunerevisjon iks 10

11 informasjon gjøres tilgjengelig på flere språk, og det er viktig å synliggjøre informasjon ytterligere. Tilbakemeldinger peker på at det kan være vanskelig å fange opp nykommere og det er også viktig å rekruttere innvandrere som hjelpere i Home Start. 4.3 Vurderinger Vurderingene baseres på hvorvidt tiltak knyttet til oppvekstsvilkår i handlingsplan for integrering og inkludering er iverksatt. Kommunen har satt seg som mål at minoritetsspråklige barn og unge skal tilbys et likeverdig helsetilbud på linje med den øvrige befolkningen. Revisjonen finner at kommunen har iverksatt en rekke tiltak i tråd med handlingsplanen. Kommunen har blant annet en egen enhet som er ansvarlig for å utforme og kvalitetssikre informasjonsmateriale på ulike språk. Kommunen har også iverksatt flere tiltak for å utjevne sosiale ulikheter mellom barn og unge gjennom prosjekt Nærmiljøhuset. Fakta viser også at alle barn under fem år får et tilbud fra helsestasjon og at det er skolehelsetjeneste ved samtlige skoler. Tjenestene bekrefter at de gir informasjon om kommunens ulike tiltak, men at de har utfordringer knyttet til behov for oversettelser på flere språk, samt raskere tilgang til nødvendig informasjonsmateriale. Vedrørende tjenestene rus og psykisk helse og barnevern viser fakta at også de gir informasjon om kommunens tiltaksapparat. Imidlertid gir barnevernleder uttrykk for at egen tjeneste er en ukjent instans for minoritetsspråklige og at det er behov for ytterligere informasjonstiltak. I tråd med handlingsplanen er et migrasjonshelsetilbud i form av et helseteam under utvikling. Helseteamet skal sammen med koordinerende råd for mangfold erstatte tidligere helseforum. Fakta viser at tiltak om kulturformidler ikke er innført som en formalisert rolle i kommunens enheter, men er under utarbeidelse. Vedrørende ICDP-programmet viser fakta at deler av programmet ivaretas gjennom veiledning i åpen barnehage og ikke i sin helhet gjennom ICDP-programmet grunnet manglende oppmøte. Fakta viser gode tilbakemeldinger på Home start familiekontakten, men at det også her er behov for informasjon om tiltaket på flere språk. østfold kommunerevisjon iks 11

12 5 SPRÅKFERDIGHETER HOS FØRSKOLEBARN På hvilken måte oppfyller kommunen egne målsettinger om å bedre språkferdigheter hos minoritetsspråklige barn i førskolealder? 5.1 Revisjonskriterier Kommunen har satt seg som hovedmål å bedre språkferdighetene blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. For å nå målet, er det utformet delmål og tiltak. Kommunen skal øke andelen minoritetsspråklige barn som benytter barnehage. Dette skal ivaretas gjennom å: o utrede organisering av et gratis korttidstilbud knyttet til de åpne barnehagene for 4- og 5-åringer som ikke har barnehageplass o utrede gratis kjernetid i barnehagene for alle 4- og 5-åringer o vurdere behov for opprettelse av flere barnehageplasser for nyankomne flyktningers barn Det skal legges til rette for god og allsidig språkutvikling. For å nå målet skal det: o utarbeides gode modeller for språkopplæring o etableres en læremiddelsentral Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bli bedre gjennom å: o bruke tolketjenesten i forbindelse med foreldresamtaler og foreldremøter o vurdere språkhomogene foreldremøter o gjøre informasjon tilgjengelig på ulike språk Kompetansen blant ansatte i barnehagene når det gjelder tospråklig utvikling og flerkulturelle spørsmål skal økes ved å: o prioritere flerkulturell kompetanse og tospråklig utvikling i kompetanseplaner for barnehagesektoren Kommunen har som mål å øke grunnbemanningen i kommunale barnehager. Dette skal gjennomføres ved å: o øke grunnbemanningen i kommunale barnehager med ansatte med innvandrerbakgrunn 5.2 Fakta Deltakelse i barnehage Kommunens handlingsplan beskriver barnehagen som en viktig arena for integrering. Kommunesjef oppvekst kan informere om at gratis korttidstilbud og gratis kjernetid for 4- og 5-åringer har vært vurdert i forbindelse med budsjettforhandlinger. Tiltakene er kostnadskrevende og er foreløpig ikke nærmere utredet. Enhetsleder for barnehager Sarpsborg opplyser at kommunen har organisert tilbudet til nyankomne flyktningers barn i form av mottaksbarnehage. Barnehagen består av ti plasser. Tildeling av plass i mottaksbarnehagen gjøres i samarbeid mellom teamleder i barnehagen og flyktningkonsulenten. Det er barn som av ulike årsaker har behov for skjerming som får tildelt østfold kommunerevisjon iks 12

13 plass i mottaksbarnehagen. Mottaksbarnehagen er organisatorisk plassert under enhet barnehager Sarpsborg i Fritznerbakken barnehage. Mottaksbarnehagen er organisert som en familiebarnehage. Dette innebærer lavere krav til pedagogisk kompetanse hos de ansatte. Bemanningen består av to assistenter, hvorav en tospråklig, og en pedagogisk leder i 40 % stilling. Barnehagen har per i dag ti barn, hvorav ett av barna er under tre år. Det er presisert i barnehagens kommunedelplan at et mottaksbarnehagetilbud krever stor grad av pedagogisk kompetanse, samt kompetanse på spesielle områder, noe dagens ordning ikke ivaretar. Enhetsleder utvikling oppvekst informerer om at ti mottaksplasser er tilstrekkelig. I perioder er det også vanskelig å fylle opp plassene i forhold til de kriterier som er for plass i mottaksbarnehage. Kommunen har derfor ikke vurdert å opprette flere mottaksplasser for flyktninger. Det er imidlertid behov for ordinære barnehageplasser og ved å integrere mottaksplasser i ordinære barnehager fremfor eget tilbud, vil behovet bli ivaretatt mer fleksibelt. Med dette som bakteppe er det vurdert at fremtidige plasser bør opprettes i ordinære barnehager, samt at dette også antas å være mer i tråd med målsetting om mangfold og inkludering. Rådgiver utvikling oppvekst opplyser at utvidelse i antall barnehageplasser er gjort i sentrumsbarnehagene 5, da det er her trykket er størst, spesielt fra minoritetsspråklige familier. Kommunen gir tilbud om barnehageplass til alle som søker innen fristen, men ikke alle får innvilget førstevalget. Flere av innvandrerne har ikke bil og er derfor lite mobile, noe som igjen kan føre til at de sier fra seg den plassen de har fått tildelt. Rådgiver opplyser at det per 1. desember 2008 var 96 barn på venteliste. Av disse var 40 barn minoritetsspråklige. Per består ventelisten av 142 barn, hvorav 54 barn er minoritetsspråklige. Enhetsleder for barnehager Sarpsborg opplyser at det i sentrumsbarnehagen i gjennomsnitt er 4-6 barn på venteliste. Kommunedelplan for barnehagen viser at det også er høyt trykk på barnehageplasser i området øst 6. Totalt sett har kommunen en dekningsgrad 7 på 69% for barn i alderen 1-2 år og 96 % for barn over 3 år. Barnehager med lavest dekningsgrad befinner seg i områdene øst og sentrum, hvor det vises til Hornes med 51% og Alvimhaugen med 41%. Enhetsleder barnehager Sarpsborg informerer om at det ikke er opprettet flere barnehageplasser i de kommunale sentrumsbarnehagene det siste året, men at det i årene fremover er budsjettert med plasser i sentrum. Kommunen har følgende oversikt over utvikling i nyopprettede plasser i kommunale og private barnehager: Område: Vest Sentrum Øst Totalt Sone sentrum utgjør områdene Kurland, Sandesund og Alvim. 6 Sone øst utgjør områdene søndre Skjeberg m/høysand, Skjeberg, Ise, Hornes, Hafslund, Navestad, Hafslundsøy og Varteig. 7 Dekningsgrad angir hvor mange barn som har barnehageplass i forhold til antall barn som er bosatt i området. 8 Tallene bygger på rådmannes forslag, og viser kun kommunale barnehageplasser. 9 Sone vest utgjør områdene Hannestad, Tindlund og Grålum. 10 Åtte av disse plassene skal opprettes i østfold kommunerevisjon iks 13

14 Tabellen ovenfor viser at det har blitt opprettet nye barnehageplasser i sentrumsområdet med unntak av i Også i område øst har det blitt opprettet nye plasser, men de fleste nye plassene er lagt til område vest. Enhetsleder utvikling oppvekst informerer om at opprettelse av 11 nye plasser i sentrum ikke vil gi full barnehagedekning i sentrumsområdet, men at kommunen i tillegg planlegger at flere av barnehagene skal gi rom for naturavdelinger for de største barna (3-5 år), noe som vil gi tilleggplasser. Videre opplyser enhetsleder at administrasjonen også fremover vil utrede alternative barnehageplasser for 5-åringer som ikke går i barnehage slik at skolestarten og språkutviklingen kan bli forbedret. For å øke andelen minoritetsspråklige barn som benytter barnehage opplyser enhetsleder barnehager Sarpsborg at de rekrutterer minoritetsspråklige barn gjennom åpen barnehage 11. I åpen barnehage er det i utgangspunktet 42 plasser, per i dag benyttes ca Det informeres om tilbudet på helsestasjon ved bruk av plakater og foldere, men informasjonen foreligger kun på norsk. Videre opplyser enhetsleder for språk og voksenopplæringssenteret om at de offentlige midlene som er øremerket minoritetsspråklige barn i førskolealder også kan benyttes til tiltak som kan øke andelen minoritetsspråklige barn i barnehage. Informasjon om muligheten er gitt i brev til barnehagene, men så langt har ingen barnehager søkt om midler til dette formål. Enhetsleder vurderer muligheten for å sette av noe av midlene til å oppsøke familier med minoritetsspråklige førskolebarn som ikke går i barnehage. Utover dette har språk og voksenopplæringssenteret ingen systematiske tiltak knyttet til å øke andelen minoritetsspråklige barn i førskolealder. Språkutvikling I handlingsplanen er det beskrevet at kommunen får tildelt statlige midler for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Bakgrunnen for tilskuddsordningen er kunnskap om at språkstimuleringstiltak i førskolealder, herunder tospråklig assistanse i barnehage, kan bidra til en bedre skolestart for barn som ikke har norsk som morsmål. Tilskuddet er øremerket og gis ut i fra hvor mange minoritetsspråklige barn som har plass i barnehagen. Tilskuddet var i 2009 ca en million. Totalt er 1,7 millioner fordelt til barnehagene i 2011, hvor er kommunale midler og det resterende er statlige tilskudd. Språkopplæringen er organisatorisk løst ved at enhetsleder for språk og voksenopplæringssenteret fordeler statlige og kommunale midler etter søknad fra barnehagene. Enhetsleder barnehager Sarpsborg opplyser at de spesifiserer i søknaden antall barn som de ønsker midler på, samt hvordan de ser for seg å benytte midlene. Det fremgår av handlingsplanen at de fleste statlige midlene går til å tilsette tospråklige assistenter som skal bidra til å lette barnehagestarten for barn med lite norskspråklige ferdigheter. Dette bekreftes av enhetsleder for språk og voksenopplæringssenteret. Enhetsleder språk og voksenopplæringssenteret opplyser at det er opp til barnehagen selv å skaffe kompetent personale i henhold til midlene som utdeles, men at barnehagen må dokumentere hvordan midlene brukes ved for eksempel å sende inn kopi av arbeidsavtale. Det kan være utfordrende for den enkelte barnehage å skaffe personale, og i noen tilfelle har det ikke vært mulig å gjennomføre språkopplæringen, og midlene tilbakeføres. 11 Pedagogisk tilbud tre dager i uken med foresatte til stede. østfold kommunerevisjon iks 14

15 Enhetsleder barnehager Sarpsborg bekrefter at det kan være store utfordringer knyttet til å finne egnet personale, men at det i stor grad avhenger av hvilket språk assistenten skal kunne. Enheten ansetter derfor også norskspråklige assistenter i stillingene. Innspillene til handlingsplanen påpeker utfordringer knyttet til kontinuitet fordi midlene til tospråklige assistenter tildeles sent og kun for et halvt år av gangen. Kommunesjef oppvekst informerer om at kommunen på dette området har et forbedringspotensial, og det er satt ned arbeidsgrupper som skal se nærmere på organiseringen, og om det finnes mer hensiktsmessige løsninger. Enhetsleder språk og voksenopplæringssenteret opplyser at utfordringene inntil videre ofte løses uformelt ved at barnehagene ved forespørsel får oppgitt navn på person som kanskje kan bistå i det aktuelle språket. Enhetsleder språk og voksenopplæringssenteret opplyser om en forventning knyttet til deltakelse i å utarbeide gode språkmodeller, men at tiltaket mangler organisatorisk forankring. Enhetsleder kjenner ikke til at det er gjort noe systematisk arbeid knyttet til dette, men det arbeides på den enkelte enhet kontinuerlig med å finne gode modeller for språkopplæring. Fokus er imidlertid på språkutvikling i barnegruppen som helhet og ikke minoritetsspråklige spesielt. Enhetsleder opplever at det har vært en holdning i enkelte barnehager at kartlegging av enkeltbarn er i strid med rammeplan for barnehagen, men at utviklingen går riktig vei. Kommunen har utarbeidet rutiner for å sikre en god overgang fra barnehage til skole. Rutinene består av et eget overgangsskjema for minoritetsspråklige barn hvor norskspråklig erfaring skal kartlegges. Enhetsleder barnehager Sarpsborg bekrefter at de bruker kartleggingsskjema i forbindelse med overgangen, men at dette verktøyet også brukes i barnehagens arbeid med språkutvikling generelt. I tillegg til dette bruker barnehagen interne modeller for språkopplæring. Språkopplæringen skjer i praksis gjennom lek, og sentrumsbarnehagen har anskaffet materiale for å bedre språkkunnskapen. Barnehagen deler ofte barnegruppen inn i små grupper, og bruker norske barn som rollemodeller. Barnet får også kartlagt sine språkferdigheter ved helsestasjonens 4-års kontroll som gjennomføres i barnehagen. Enhetsleder språk og voksenopplæringssenteret informerer om at det er etablert en læremiddelbase i kommunen i tilknytning til pedagogisk fagsenter. Denne basen er inndelt etter rammeplanen og retter seg mot opplæring av alle barn. Enhetsleder utvikling oppvekst opplyser at det blant annet foreligger faglitteratur knyttet til ulike kulturer. Samarbeid hjem-barnehage Rådgiver enhet utvikling oppvekst informerer om at det arbeides kontinuerlig med samarbeidet mellom hjem og barnehage, men at det er opp til den enkelte enhet hvordan dette gjennomføres. Det er beskrevet i handlingsplanen at oppslutningen til foreldremøter generelt er lavere hos innvandrerforeldre enn hos etnisk norske. Kommunesjef oppvekst informerer om at det er adgang til å bruke tolk i foreldremøter, generelt i dialogen med foreldrene og til å oversette informasjon, men at det varierer om det er den tospråklige assistenten eller tolketjenesten som faktisk utfører disse oppgavene. Enhetsleder for barnehager Sarpsborg opplyser at de bruker tolketjenesten ved behov for tolk i foreldresamtaler. Det er imidlertid utfordrende å finne gode tolker, samt at foreldrene ofte østfold kommunerevisjon iks 15

16 mener at de kan godt nok norsk og ikke har behov for tolk. Det blir ikke benyttet tolk i foreldremøter. Enhetsleder bekrefter at det er utfordrende å få foreldre til å møte på foreldremøter, men at dette gjelder uavhengig av etnisk bakgrunn. De tospråklige assistentene brukes til å gi grunnleggende informasjon om barnehagen, og at de utover dette bruker assistenten minst mulig som tolk. Ifølge enhetsleder språk og voksenopplæringssenteret har kommunen rutiner for hvordan man skaffer tolk, men ikke på når man skal bruke tolk. Det er ikke et klart skille mellom bruk av tolk og bruk av tospråklig assistent som tolk i samarbeidet med foresatte. Innspillene til handlingsplanen peker også på utfordringer knyttet til å få hjelp med å utforme informasjon på ulike språk og bruk av tolk. Enhetsleder for barnehager Sarpsborg informerer om at de ikke har gjennomført språkhomogene foreldremøter. En slik inndeling oppleves unaturlig og har ikke vært aktuelt. Rådgiver enhet utvikling oppvekst informerer om at det arbeides med å utarbeide informasjon på ulike språk. Enhetsleder barnehager Sarpsborg opplyser at de jobber med å utarbeide enkle skriv til foresatte. Informasjon til foresatte, fra andre instanser i kommunen, oppleves imidlertid ikke som lettleste, og finnes ikke på ulike språk. Kompetanse Det beskrives i handlingsplanen at kompetanse i flerkulturelt arbeid har hatt en bred plass i kommunens kompetanseplaner for barnehageområdet, og det har vært gjennomført flere ulike enkeltkurs og kursrekker. Flere barnehager har vært sammen i nettverk som har hatt fokus på arbeid med flerkulturelle spørsmål og tospråklig utvikling. Videre er det beskrevet at selv om det har vært gjennomført ulike tiltak for å øke barnehagepersonalets kompetanse når det gjelder tospråklig utvikling og flerkulturelle spørsmål, har 21 av 33 barnehager ved kompetansekartlegging i 2007 meldt behov for mer kunnskap om flerspråklig utvikling. Kommunen gjennomførte kompetansekartlegging våren 2010 som dokumenterer et fortsatt behov for kompetanseheving innen flerspråklig utvikling. Dette bekreftes gjennom innspillene til handlingsplanen. Kommunesjef oppvekst kan videre opplyse at kompetanseheving rettes inn mot tiltak som kan treffe hele barnegruppen, og ikke flerspråklig utvikling spesielt. Koordinator for mangfold og inkludering kan imidlertid informere om et samarbeid med fylkeskommunen og enkelte andre Østfold-kommuner for å heve den flerkulturelle kompetansen. Formålet er å rekruttere ansatte med flerkulturell kompetanse for å danne et instruktørkorps som kan holde kurs i tverrkulturelt arbeid for aktuelle medarbeidere på tvers av kommunegrensene. Tilbudet skal kunne gis til alle medarbeidere, men med særlig fokus på ledere og nøkkelpersoner. Enhetsleder språk og voksenopplæringssenteret opplyser at barnehagene også kan søke om midler til opplæring og kompetanseheving innen tospråklig utvikling, og at dette også har blitt gjort. Midlene brukes eksempelvis til kursdeltakelse eller prosjektarbeider. Økt kompetanse i språk er en del av barnehagens kompetanseplan. Det skal gjennomføres, og har vært gjennomført, kurs i språkmiljø og språkstimulering barnehageåret 2010/2011 og 2011/2012. Kurset er rettet mot både norskspråklige og tospråklige barn. østfold kommunerevisjon iks 16

17 Sentrumsbarnehagen skal delta på kurset Hvordan skape et språkstimulerende miljø for minoritetsspråklige barn. I samarbeid med Høyskolen i Østfold og Fylkesmannen er sentrumsbarnehagen også deltaker i et NAFO 12 -prosjekt hvor tema er foreldresamarbeid. Bemanning Tiltaket om å øke bemanningen med innvandrerbakgrunn er ifølge rådgiver en del av enhetsleders rekrutteringsansvar. Enhetsleder barnehager Sarpsborg informerer om at de har ansatt en minoritetsspråklig assistent i 70 % stilling i tillegg til grunnbemanningen i sentrumsbarnehagen. Ansettelsen er gjort med barnehagens egne midler, og gjelder i første omgang frem til og med Rådgiver i enhet arbeidsgiver informerer om at følgende tekst er tatt inn i kommunens faste annonseheading for ledige stillinger: Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Det er også utarbeidet retningslinjer for vurdering, utlysning og tilsetting i stillinger i Sarpsborg kommune som ble politisk vedtatt tidligere i Disse skal sikre at minst en søker med innvandrerbakgrunn skal innkalles til intervju, forutsatt at han/hun er kvalifisert. Rådgiver kan også opplyse at seks av barnehagene har fast ansatte med innvandrerbakgrunn. 13 I tillegg til dette informerer enhetsleder for språk og voksenopplæringssenteret at det vurderes et mulig samarbeid med NAV knyttet til rekruttering av tospråklige lærere og assistenter. Dette kan gjennomføres ved å la voksne elever gjennomføre språkpraksis som tospråklige assistenter i barnehage. 5.3 Vurderinger Vurderingene baseres på hvorvidt tiltak knyttet til språkferdigheter hos minoritetsspråklige førskolebarn i handlingsplan for integrering og inkludering er iverksatt. Kommunen har satt seg som mål å øke andelen minoritetsspråklige som benytter barnehage. Fakta viser at kommunen foreløpig ikke har utredet gratis korttidstilbud og gratis kjernetid nærmere. Kommunen har ikke opprettet flere mottaksplasser for flyktningers barn, da de mener det ikke er behov for flere slike plasser. Kommunen vil i stedet opprette slike plasser i ordinære barnehager. Fakta viser videre at behovet for flere ordinære barnehageplasser, spesielt i sentrumsområdet, er stort. Revisjonen registrerer imidlertid at kommunen arbeider med alternative løsninger. Kommunen skal videre legge til rette for god og allsidig språkutvikling. Fakta viser at det er opp til den enkelte barnehage å utarbeide språkmodeller og at det ikke er gjort noe systematisk arbeid knyttet til tiltaket grunnet manglende organisatorisk forankring. 12 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. 13 Vi gjør oppmerksom på at tospråklige assistenter ansatt i språk og voksenopplæringssenteret ikke er med i beregningen og at tallene baseres på definisjonen av innvandrer, dvs. vedkommende er født utenfor Norge, eller er barn av foreldre der begge er født utenfor Norge, altså både vestlige og ikke vestlige innvandrere, i motsetning til begrepet minoritetsspråklig som benyttes ellers i rapporten. østfold kommunerevisjon iks 17

18 Fakta viser videre at kommunen har en læremiddelbase, denne er generell og inndelt etter rammeplanens fagområder. Revisjonen ønsker også å påpeke store organisatoriske utfordringer knyttet til å skaffe kompetent personale i tråd med de ressurser de får utdelt. Vi legger her til grunn at det er utfordrende og enkelte ganger også umulig for den enkelte barnehage å finne personale med nødvendige språkkunnskaper. Kommunen har videre satt seg som mål å bedre samarbeidet mellom hjem og barnehage. Fakta viser at tolketjenesten benyttes i foreldresamtaler. Revisjonen finner imidlertid at det ikke benyttes tolk i foreldremøter og at det ikke er et skille mellom bruk av tolk og tospråklig assistent i samarbeidet med foreldrene. Tiltak om språkhomogene foreldremøter er ikke iverksatt da barnehagene ikke finner denne inndelingen naturlig. Fakta viser også behov for informasjon på ulike språk, men at dette er noe det arbeides med på rådgivernivå, samt at den enkelte barnehage generelt arbeider med å utarbeide enkle skriv. Kommunen har videre målsettinger knyttet til kompetanseøkning i tospråklig utvikling og flerkulturelle spørsmål. Fakta viser at kommunens barnehageansatte har gjennomført og skal gjennomføre generelle kurs i språkmiljø og språkstimulering, og at det utover det er opp til den enkelte barnehage å øke kompetansen overfor minoritetsspråklige barn. Kommunen har som mål å øke grunnbemanningen i kommunale barnehager. Fakta viser at kommunen har utarbeidet retningslinjer for å ivareta søkere med innvandrerbakgrunn ved tilsetting, og at flere av barnehagene har fast ansatte med innvandrerbakgrunn. østfold kommunerevisjon iks 18

19 6 SKOLEPRESTASJONER TIL MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER På hvilken måte oppfyller kommunen egne målsettinger om å bedre skoleprestasjonene til minoritetsspråklige elever i grunnskolen? 6.1 Revisjonskriterier Kommunen har satt seg som hovedmål å bedre skoleprestasjonene til minoritetsspråklige elever i grunnskolen. For å nå målet er det utformet følgende delmål og tilhørende tiltak: Norskopplæringen og norskferdighetene skal bli bedre. For å nå målet skal kommunen: o prioritere kompetanseheving i flerkulturell pedagogikk og andrespråksinnlæring o sikre tilpasset og differensiert opplæring o utvikle tilbudet om leksehjelp o motivere for deltakelse i SFO o tospråklige lærere inn i leksehjelpordningen Rekrutteringen av minoritetsspråklige lærere skal økes på alle trinn i opplæringen, herunder følgende tiltak: o øke rekrutteringen av minoritetsspråklige lærere med lærerutdanning o rekruttere ansatte med minoritetsbakgrunn i grunnbemanningen i SFO Samarbeidet mellom hjem og skole skal bli bedre gjennom å ha: o egne foreldremøter for foreldre med samme språk- og kulturbakgrunn Læringsmiljø og arbeidet mot rasisme og diskriminering skal bedres. For å sikre dette skal kommunen blant annet: o møte elevene med høyere forventninger til hva de skal kunne mestre Kompetansen blant ansatte om tospråklig utvikling skal økes. For å nå målet skal kommunen: o prioritere kompetanseheving i tospråklig utvikling i skolenes kompetanseplaner Det skal etableres et samarbeid med vennskaps-kommunene Struer og Södertälje om utvikling av opplæringstilbudene, herunder: o Vurdere søknad om interregmidler i samarbeid med vennskapskommunene. 6.2 Fakta I handlingsplanen er det beskrevet at 18 av 19 skoler har minoritetsspråklige elever og at andelen varierer fra 1% til 40% av elevtallet. Enhetsleder for sentrumsskolen kan opplyse at per i dag er over 60 % av skolens elever minoritetsspråklige, og at andelen er enda høyere på småbarnstrinnet (første til fjerde klasse) Totalt språk er representert, hvorav albansk og kurdisk dominerer. Andelen minoritetsspråklige elever har økt de siste fire årene, spesielt på skolene i sentrum. østfold kommunerevisjon iks 19

20 Norskopplæring og norskferdigheter Rådgiver informerer om at tiltakene for å bedre norskopplæring og norskferdigheter i utgangspunktet er lagt på enhetsleder. Handlingsplanen beskriver resultater fra kompetansekartlegging i Her fremkommer at tre av fire lærere hadde mindre god kompetanse i undervisning av minoritetsspråklige. Nesten halvparten av samtlige lærere oppgav at de hadde stort behov for kompetanseheving. Bare noen få har videreutdanning i flerkulturell pedagogikk, migrasjonspedagogikk eller norsk som andrespråk og bare seks av 40 tospråklige lærere har formell undervisningskompetanse. Enhetsleder for sentrumsskolen informerer om gjennomført kompetansekartlegging i Kompetansen skal dokumenteres i nytt datasystem Visma, og er derfor ikke klart før våren Vi viser ellers til kapittel 5, hvor planlagt fremtidig samarbeid med fylkeskommunen og kommunesjef oppveksts uttalelse om at fokus rettes inn mot kompetanseheving som kan komme hele barnegruppen til gode, vil gjelde tilsvarende for skolesektoren. Enhetsleder for sentrumsskolen kan i tillegg informere om at fire-fem av totalt 17 lærere har etterutdanning i migrasjonspedagogikk. Etterutdanningen ble gjennomført i forbindelse med seksårsreformen (ca ti år siden), hvor videreutdanning i seks til ti-årspedagogikk ble obligatorisk for førskolelærere som ønsket å jobbe på skole. Enhetsleder opplyser videre at det også holdes kurs i samarbeid med språk og voksenopplæringssenteret kontinuerlig. I tillegg gjennomfører de ansatte stadig ulike typer etterutdanning rettet mot hele barnegruppen. Sammen med en annen sentrumsskole har skolen også vært prøveskole for et nytt språkkartleggingsverktøy. Opplæringen i verktøyet har blant annet inneholdt felles kurs i språkkartlegging, som har kommet enheten til gode. Det er beskrevet i handlingsplanen at antall nyankomne elever uten norskkunnskaper de senere årene har økt. Disse ivaretas i mottaksklasser. Kommunen har opprettet tre mottaksklasser på barnetrinnet og en på ungdomstrinnet. Mottaksklassene gir et tilbud til elever fra hele kommunen. Hensikten med denne organiseringen er å gi intensiv norskopplæring i en startfase på ca. ett år, for så å bli overført til ordinære klasser ved hjemmeskolen. Etter kort tid i mottaksklassen deltar elevene i ordinære klasser i praktiskestetiske fag med støtte fra tospråklige lærere. Enhetsleder for sentrumsskolen informerer om at det er språk og voksenopplæringssenteret som plasserer barna i mottaksklasser. Kommunen har utarbeidet prosedyre for inntak i mottaksgruppe, hvor det blant annet er beskrevet kriterier for fordeling mellom skolene. Språk er et av kriteriene, men det påpekes at det er en fordel med flere språk i gruppa. Enhetsleder for sentrumsskolen informerer om at det i praksis fungerer slik at de samler språkgrupper i en klasse. Enhetsleder påpeker at denne måten å organisere undervisningen på fører til grupperinger innen eget språk, som kan gå på bekostning av norskopplæringen. Utover tilbudet om mottaksklasse tilpasses opplæringen i ordinære klasser ved bruk av særskilt norskopplæring, morsmålopplæring og tospråklig fagopplæring. Elever med behov for særskilt norskopplæring følger egen læreplan i grunnleggende norsk. Opplæringen ivaretas gjennom tilpasset opplæring, evt. spesialundervisning for de som har krav på det. Elever med grunnleggende norsk kan også ha behov for tospråklig fagopplæring og/eller morsmålsopplæring for å få tilstrekkelig utbytte av undervisningen. Denne opplæringen er organisatorisk plassert i språk og voksenopplæringssenteret. Språk og voksenopplæringssenteret fordeler ressurser og tilbyr kompetent personale i tråd med de ressursene som fordeles. Ifølge enhetsleder for språk og voksenopplæringssenteret fordeles i østfold kommunerevisjon iks 20

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 OPPLÆRINGSTILBUDET TIL ELEVER SOM HAR ET ANNET SPRÅK ENN NORSK SOM MORSMÅL Verdal kommune N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon 1) Bildet er hentet fra St.meld. 16 (2006-2007) INNHOLDSREGISTER

Detaljer

Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune

Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 24. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4

Detaljer

Startlån Rygge kommune

Startlån Rygge kommune Startlån Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 22. april 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og begreper... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Begreper...

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø INNHOLD: Oppnevning... 3 Innledning... 3 Oppdraget... 4 Forankring av utvalgets arbeid... 4 Historikk... 5 Hvem skulle omfattes av denne ordningen?...

Detaljer

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Delrapport November 2008 Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004006 : E: A00 &13 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 HØRING VEDRØRENDE

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Hemne Kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august 2010

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring Halden kommune 13.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5 4 REVISJONSKRITERIER...6

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer