Studieplan og emneomtale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan og emneomtale"

Transkript

1 1 Studieplan og emneomtale for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 10/11 (Versjon nynorsk) Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semester) og fører fram til tittelen cand.med.vet Studieplan av 2002 med seinare justeringar av 2006 Styret

2 2 Innhald Definisjonar: 3 STUDIEPLAN 4 Studiets varigheit, omfang og nivå 4 Opptakskrav 4 Sjå opptaksbrosjyre for veterinærstudentar. 4 Tilrådde forkunnskaper 4 Mål for studiet 4 Yrkesmogelegheiter 4 Organisering av studiet 5 Studieplanskisse til veterinærstudiet (med endring fom 2006) 6 Vilkår for å gå vidare i studiet og tap av studieplass fom kull Obligatorisk undervising og studiekrav 10 Permisjon og særskild tilrettelegging av studiesituasjonen 11 Innpassing 11 Studentutveksling 11 Kvalitetssikring 11 Autorisasjon/studentlisens 11 EMNEOMTALAR (FOM KULL 2006) 12 Blokk 1: Dyras biologi (5 veker, 7,5 studiepoeng) 13 Blokk 2: Cellebiologi (18 veker, 27 studiepoeng) 15 Blokk 3: Populasjonsmedisin (6 veker, 9 studiepoeng) 16 Blokk 4: Anatomi og fysiologi (24 veker, 36 studiepoeng) 18 Obligatorisk husdyrpraksis (4 veker) 20 Blokk 5: Ernæringslære (5 veker, 7,5 studiepoeng) 20 Blokk 6: Allmenn Sjukdomslære (14 veker, 21 studiepoeng) 21 Blokk 7: Infeksjonslære (16 veker, 24 studiepoeng) 23 Blokk 8: Farmakologi og toksikologi (11 veker, 16,5 studiepoeng) 25 Blokk 9: Mattryggleik (18 veker, 25 studiepoeng) 26 Propedeutisk kurs (1 veke, 1,5 studiepoeng) 29 Blokk 10 Husdyrvelferd, husdyrmiljø og forsøksdyrlære (3 veker, 5 studiepoeng) 30 Innleiande veterinærmedisin og patologi (18 veker, 27 studiepoeng) semester 34 Smådyr- og hestemedisin (9 veker + eksamensperiode, 16,5 studiepoeng) 34 Produksjonsdyrmedisin (9 veker + eksamensperiode, 16,5 studiepoeng) 34 Vilt- og reinsjukdomar (1 veke, 1,5 studiepoeng) 34 Patologi (15 Studiepoeng) 36 Infeksjonsdiagnostikk 38 Akvamedisin og fiskesjukdomar (6 studiepoeng) semester 41 Mattilsyn og kjøtkontroll (3 studiepoeng) 42 Offentleg veterinærmedisin (3 veker, 4,5 Studiepoeng) 43 Sjukdomskontroll (1 veke, 1,5 studiepoeng) 44 Smådyr- og hestemedisin (9 veker + eksamensperiode, 16,5 studiepoeng) 45 Produksjonsdyrmedisin (9 veker + eksamensperiode, 16,5 studiepoeng) 47

3 3 AVVIKLING AV DEI KLINISKE EKSAMENANE: HAUST OG VÅRKANDIDATAR.52 Vilkår for oppmelding og vidare progresjon 52 Retningsliner for fordeling av haust og vårkandidatar 53 DIFFERENSIERINGSÅRET I VETERINÆRSTUDIET 54 VEDLEGG: STUDIEPLANSKISSENE FOR KULL Definisjonar: Blokkansvarleg: Den som organiserer og administrerer blokkene frå semester Eksamensfagansvarleg: Den som organiserer og administrerer eksamensfaga i 8. og 9. semester. Kan også kallast undervisingsansvarleg for å administrere heile fagområdet. Kursansvarleg: Den som er kontaktperson for bestemte kurs, modular eller periodar. Desse er ofte undervisingsansvarlege for sentrale deler av eit fagområde. Hippocampus: Studentintranettside

4 4 Studieplan Studiets varigheit, omfang og nivå Norges veterinærhøgskole (NVH) er ein vitskapeleg høgskole, som arbeider for å fremje eit etisk forsvarleg dyrehald, sunne dyr og hygienisk og kvalitativt gode næringsmiddel for menneske og dyr. Veterinærstudiet er eit grunnstudium som fører fram til tittelen: cand.med.vet. Veterinærstudiet er normert til 5 1/2 til 6 år, og undervisinga føregår i 11 semester. Studiet gir 330 studiepoeng. Norges veterinærhøgskole ligg i Oslo, men har 2 undereiningar som ligg i Tromsø og Sandnes. NVH er den einaste veterinære utdanningsinstitusjon i Norge. Opptakskrav Sjå opptaksbrosjyre for veterinærstudentar. Tilrådde forkunnskaper Det vil være ein føremon for studentane å ha kunnskapar på nivå med 2 Bi og 3 Bi frå vidaregående skole. I høve til populasjonsmedisin (statistikkdel) vil det vere ein føremon å ha basisferdigheiter i matte på 3 MX nivå eller tilsvarande. Mål for studiet NVH skal utdanne veterinærar som: Har grunnleggande kunnskapar og ferdigheiter innan veterinærmedisin. Dette skal gjere dei i stand til å starte sin profesjonelle karriere innan alle veterinærmedisinske kjerneområde, men dei er noko betre rusta til å ta ein nybyrjarjobb innan dei område dei har valt å fordjupe seg i det siste studieåret Har innsikt i dei grunnleggande naturvitskaplege prinsippa som er utgangspunkt for veterinærmedisinsk kunnskap og er i stand til å vidareutvikle denne innsikta og nytte ho i utøving av yrket sitt Har evne til sjølvstendig problemløysing og livslang læring Erkjenner dyra sitt eigenverde og er ambassadørar for dyrevern og dyrevelferd Er i stand til å vise respekt for, kommunisere med og samarbeide med andre menneske Yrkesmogelegheiter Studiet kvalifiserer for et vidt spekter av yrke innan profesjonen veterinær. Studiet gjev også eit godt utgangspunkt for andre yrke som krev biologisk/medisinsk kompetanse. Dei tradisjonelle veterinære yrka har vore klinisk praksis på produksjonsdyr, hest og smådyr. Ein stor del av veterinærane arbeider nå i Mattilsynet med mattryggleik, dyrehelse og forvalting. Andre arbeidsfelt er i departementa, slakteriverksemd, førebyggende helsearbeid, fiskehelse,

5 5 forsking/undervising, legemiddelindustri, forsikringsbransjen, laboratorieverksemd og organisasjonar som arbeider innan relevante område. Organisering av studiet Den prekliniske delen av studiet er organisert i blokker. Denne delen av studiet går føre seg i 6 semester. Kvar blokk blir avslutta før neste blokk tek til. Dette gjer at studentane kan konsentrere seg om faginnhaldet i blokka, uten samtidig å måtte lese andre fag som føregår parallelt. 7. semester er ei førebuing til den meir kliniske del av studiet. I 8. og 9. semester er det rotasjoner på dei kliniske institutta og ein blandingsrotasjon innan fagområda mattryggleik, patologi, epidemiologi, offentleg veterinærmedisin og fiskehelse. I 10 (11) og 11 (12) semester blir studentane fordelte på 5 differensieringsretningar etter visse kriterier. Opptaket skjer på slutten av 8. semester. Samtidig vel studentane tidspunkt for når dei kliniske eksamener skal avleggast (sjå under). I differensieringsåret vil studenten få ein eigen rettleiar som dei i samarbeid med skal kome fram til eit individuelt opplegg og oppgåve. Omlag 19 av vekene dette året er obligatoriske for differensieringsretninga. 4 av desse vekene er igjen obligatoriske for alle studentane. Med 60 studentar er det følgjande plassar per differensieringsretning: Mattryggleik: 25 plassar Produksjonsdyrmedisin: 25 plassar Smådyrmedisin: 25 plassar Hestemedisin: 10 plassar Akvamedisin: 12 plassar Studentane kan velje å vere haust eller vårkandidatar innan gitte rammer (fordeling maks 40/20). Dei som skal bli vårkandidatar (får vitnemål etter 12. semester) gjennomfører ikkje dei 2 store kliniske eksamenane i 9. semester, men ventar til våren 10. semester med desse. I 10. semester følgjer dei ikkje undervising ved NVH. I løpet av studieåra må studentane vere budde på: Mykje obligatorisk undervising, helge- og nattevakter, utplassering til andre deler av landet, 4 veker praksis med veterinær som studentane skaffar seg sjølve, 4 veker husdyrpraksis i løpet av første sommarferie. Haustsemesteret startar alltid første måndag frå og med 14. august og varer i 18 veker. Vårsemesteret startar alltid første måndag frå og med 4. januar og varer i 22 veker + påskeveka. For produksjonsdyr-differensieringa blir det arrangert ei vekes sommarkurs. Kontinuasjonsperiodane er til vanleg i siste veka før semesterstart.

6 6 Studieplanskisse til veterinærstudiet (med endring fom 2006) semester gjeld fom kull semester gjeld fom kull 2002, med unnatak av epidemiologi som gjeld fom kull studieår Semester 1 Semester 2 Blokk 1: Dyras biologi Dyras biologi: 5 veker, 7,5 studiepoeng DYRBIOL06, 7,5 studiepoeng Blokk 2: Cellebiologi (13 veker i 1. semester) 18 uker, 27 studiepoeng 2. Studieår 4 veker husdyrsommarpraksis. Semester 3 Semester 4 Blokk 5: Ernæringslære 5 veker, 7,5 studiepoeng ERNÆRI06 7,5 studiepoeng Blokk 4: Anatomi og fysiologi forts. (13 veker i semester 3) ANAFYS06, 36 studiepoeng Blokk 2: Cellebiologi forts. (5 veker i 2. semester) CELLEBIOL2, 27 studiepoeng Blokk 3: Populasjonsmedisin 6 veker, 9 studiepoeng POPMED08, 9 studiepoeng Blokk 4: Anatomi og fysiologi 24 uker, 36 studiepoeng (11 veker i 2. semester) (deleksamen) Introduksjonsdag til sommarpraksis Blokk 6: Allmenn sjukdomslære 14 veker, 21 studiepoeng ALMSYKDL 21 studiepoeng Blokk 7: Infeksjonslære 16 veker, 24 studiepoeng (8 veker i semester 4) (deleksamen) 3. studieår Semester 5 Semester 6 Blokk 7: Infeksjonslære forts. (8 veker i semester 5) INFEKSL08, 24 studiepoeng Blokk 8: Farmakologi og toksikologi 11 veker, 16,5 studiepoeng (10 veker i semester 5) FARMTOK06 16,5 studiepoeng Blokk 8: Farmakologi og toksikologi forts. (1 veke i semester 6) Blokk 9: Mattryggleik Propedeutisk kurs 14 onsdagsføremiddagar 18 veker, 25 studiepoeng MATTRY06, 25 studiepoeng Propedeutisk kurs pågår 14 onsdagsføremiddagar. PROPED07, 1,5 studiepoeng Blokk 10: Husdyrmiljø, husdyrevelferd og forsøksdyrlære 3 veker, 5 studiepoeng HUSFOR06

7 7 Undervisingsfrie veker i (12) semester kan nyttast til 4 veker praksis med veterinær (påsitjarpraksis). 4. studieår Semester 7 Semester 8 (parallell undervising, rotasjonar) Innleiande veterinærmedisin og patologi 18 veker, 27 studiepoeng Inkluderer 1 veke undervisingsfri, i tillegg til 2 rotasjonsperiodar og 4 veker eksamensperiode. INVET0827, 30 studiepoeng Vilt og reinsjukdomar (blokk) 1 veke, 1,5 studiepoeng VILTRE06, 1,5 Smådyr- og hestemedisin (rotasjon) 9 veker, 16,5 studiepoeng Inkluderer natt- og helgevakter. (5 veker i semester 8) Produksjonsdyrmedisin (Rotasjon, førelesinger i fjørfe. Merk! Ei undervisingsfri veke i rotasjonen skal takast seinare som ei veke utplassering i småfesjukdomar og besetningsmedisin i Sandnes.) (5 veker i semester 8) Inkluderer natt- og helgevakter. 9 veker, 16,5 studiepoeng Akvakultur og fiskesjukdommer (Førelesningar, blandingsblokkrotasjon, ei veke utplassering i Hjelmeland) AKVFIS06, 6 studiepoeng Patologi (blandingsrotasjon, demonstrasjonar og førelesingar) Inkluderer infeksjonsdiagnostikk PATOLO09, 15 studiepoeng 5 studieår Kurs i inseminasjon av produksjonsdyr Kurset er obligatorisk for studentar som vel differensieringsretninga produksjonsdyrmedisin. Kurset inngår i differensieringsåret, men er tidsmessig plassert som eit sommarkurs før studiestart i 9. semester. 1 veke, 1,5 studiepoeng DIFINS07, 1,5 studiepoeng Semester 9 (parallell undervising, rotasjonar) Differensiering- 1. semester (10. eller 11. semester) Individuell utdanningsplan samansett av obligatorisk undervising knytta til valt differensieringsretning, valfrie kurs og arbeid med fordjupingsoppgåve (Sjå kurskatalog).

8 8 Offentleg veterinærmedisin 3 veker, 4,5 studiepoeng Felles undervising for heile kullet første veka i 9. semester. Ei veke gruppevis utplassering i Mattilsynet i blandingsblokkrotasjonen. Faget blir avslutta i 10. eller 11. semester. (2 uker i semester 9) Mattilsyn og kjøtkontroll. Blandingsblokkrotasjon: Utplassering kjøtkontroll, besetningskontroll og mattilsyn i Sandnes 2 veker i semester 9. MATKJ007, 3 studiepoeng Epidemiologi Blandingsblokkrotasjon 1 veke, 1,5 studiepoeng (fom kull 04) Smådyr- og hestemedisin forts. (rotasjon) (4 veker i semester 9) Inkluderer natt og helgevakter. Produksjonsdyrmedisin forts. (rotasjon) (4 veker i semester 9) Inkluderer natt og helgevakter. Eksamen i faga Produksjonsdyrmedisin og Smådyr- og hestemedisin blir gjennomført på slutten av 9.semester. Alternativt kan studentane velge å ha eit ventesemester i 10.semester og gjennomføre desse eksamenane på slutten av 10.semester. SMDHM07, 16,5 studiepoeng Deleksamen: hestemedisin Deleksamen: smådyrmedisin PRODME06, 16,5 studiepoeng 6. studieår Differensiering- 2. semester (11. eller 12. semester) Individuell utdanningsplan samansett av obligatorisk undervising knytta til valt differensieringsretning, valfrie kurs og arbeid med fordjupingsoppgåve. Vilkår for å gå vidare i studiet og tap av studieplass fom kull 2006 Med heimel i forskrift om opptak, studium og eksamen ved NVH 5.4 kan studieplanen setje krav til studiepoengproduksjon for at studentar kan halde fram på studiet. Under blir det opplyst om kor mange studiepoeng som må produserast per år for å halde fram på kullet fom kull Manglande studiepoengproduksjon medfører automatisk nedsetjing til kullet under og kan resultere i tap av studieplass. Nærare vilkår for tap av studieplass står i 5.4 i forskrifta. I forskrifta er det sett ei øvre grense for kor lenge studentar kan studere ved NVH. For veterinærstudiet er dette 8 år.

9 9 Faga byggjer på kvarandre. For å kunne framstille seg til eksamen i eit fag, må studenten ha greidd dei eksamenane som i følgje studieplanen skal ha blitt gjennomført tidlegere i studiet. Dette blir praktisert slik at studenten får løyve til å fullføre studieåret og (eventuelt) kontinuere i faga i kontinuasjonsperioden i august. Etter denne perioden må krava som er skissert under vere følgde. For privatister gjeld at tilsvarande kompetanse som studieplanen føreskriv fram til aktuell eksamen må vere greidd og kunne dokumenterast før dei får høve til å avlegge eksamen. For kull har Adm.dir iverksett overgangsordninger vedrørande krav til progresjon og tap av studieplass. Tidspunkt for kontinuasjonseksamenar* og krav til studiepoengproduksjon**: 1. Studieår August (siste veka før haustsemesterstart): Cellebiologi Populasjonsmedisin Anatomi og fysiologi (deleksamen) Krav for å gå vidare etter eksamensperioden i august: Avlagt 30 studiepoeng. Det innebær at studenten må ha greidd alle eksamenar som gir utteljing i studiepoeng med unnatak av anten dyras biologi eller populasjonsmedisin for å gå vidare i studiet. Det er ikkje krav om å bestå deleksamen i anatomi og fysiologi i og med at denne ikkje gjev utteljing i studiepoeng før hovedeksamen neste haust. (Sjå emneomtale for nærare reglar for anatomi/fysiologi) 2. Studieår Byrjinga av januar: Ernæringslære August (siste veka før haustsemesterstart): Anatomi og fysiologi Allmenn sjukdomslære Infeksjonslære (deleksamen) Krav for å gå vidare etter eksamensperioden i august: Avlagt 50 studiepoeng og eventuelle ikkje beståtte eksamenar frå første studieår. Det innebær at studenten må ha greidd alle eksamenar som gjev utteljing i studiepoeng med unnatak av ernæringslære for å gå vidare i studiet. Det er ikkje krav om å bestå deleksamen i infeksjonslære i og med at denne ikkje gjev utteljing i studiepoeng før hovedeksamen neste haust. (Sjå emneomtale for nærare reglar for infeksjonslære) 3. Studieår August (siste veka før høstsemesterstart): Farmakologi og toksikologi Mattryggleik Husdyrmiljø, husdyrvelferd og forsøksdyrlære Byrjinga av januar: Infeksjonslære (munnleg)

10 10 Krav for å gå vidare etter eksamensperioden i august: Avlagt 60 studiepoeng og eventuelle ikkje beståtte eksamenar frå andre studieår. Det innebær at studenten må ha greidd alle eksamener dette studieåret med unnatak av husdyrmiljø, husdyrvelferd og forsøksdyrlære for å gå vidare i studiet. 4. Studieår August (siste veka før sommarkurs i inseminasjon blir skipa til): Innleiande veterinærmedisin og patologi Akvamedisin og fiskesjukdomar Patologi (skriftleg) Patologi (praktisk/munnleg) Merk! Blir gjennomført i byrjinga av haustsemesteret. Krav for å gå vidare etter eksamensperioden i august: 40 studiepoeng og eventuelle ikkje beståtte eksamenar frå tredje studieår. Det innebær at studenten må ha greidd alt unnateke anten eksamen i akvamedisin og fiskesjukdomar eller ein av deleksamenane i patologi for å gå vidare i studiet. 5. Studieår Minst ein av dei kliniske eksamenane (anten produksjonsdyrmedisin eller begge deleksamenane i smådyr- og hestemedisin) og eventuelle ikkje greidde eksamenar fra fjerde studieår må vere gjennomførde og greidd for at studenten skal kunne starte på differensieringsåret. Tilleggskrav: Klinisk eksamen/deleksamen i det fag som inngår i valt differensiering må være greidd. Dvs for å starte produksjonsdyrdifferensiering, må minst eksamen i produksjonsdyrmedisin vere greidd.. Tilsvarende deleksamen i smådyrmedisin for smådyrdifferensiering, og deleksamen i hestemedisin for hestedifferensiering. Det vil etter søknad bli vurdert om det er fagleg forsvarleg å ta kurs i oppgåveskriving og byrje på oppgåva dersom progresjonskrava ikkje er oppfølgde. 6. Studieår Studiekrav, eksamen i offentlig veterinærmedisin og fordjupingsoppgåve + evt. ikkje greidde eksamenar frå 5. studieår må vere gjennomførde innan ei tidsramme på 8 år dvs maksimal studietidslengde. * Studiesjef kan ved årlig justering av Studieplanen per 31. mai endre komande års kontinuasjonsplassering. **Vedteke av Styret 16.november Administrerende direktør blir gjeven fullmakt til å justere krava dersom særlege forhold gjer dette naudsynt. Obligatorisk undervising og studiekrav Dette er regulert av forskrifta ( 5.4, 6.2 og 6.3). Student som uten tillatelse avbryter studiet for lengre tid enn 3 måneder, mister retten til å studere ved NVH. Dersom ein student let vere å møte til eksamenar, evt. obligatorisk undervising og ikkje svarar på førespurnader frå SFA i ein periode på 3 månader blir studenten rekna for å ha avbrote studiet.

11 11 Kva krav dei ulike blokkene/emna stiller er omtala i studieplanen, likeeins nærare reglar for erstatning ved for mykje fråvær. Ved gyldig fråvær skal sjukemelding/anna stadfesting sendast til SFA. Studenten kontaktar blokkansvarleg eller annan fagansvarleg nemnt i studieplanen og avtalar korleis evt. erstatning av obligatorisk undervising/studiekrav skal gjennomførast. Studenten pliktar sjølv å sørgje for at nødvendige studiekrav/obligatorisk undervising blir godkjent. Blokkansvarleg/eksamensfagansvarleg melder frå før avsluttande eksamen i faget kva studentar som framleies ikkje har godkjent nødvendig obligatorisk undervisning og studiekrav. Studenten får då anten ikkje gå opp til eksamen der studieplanen føreskriv dette, eller får ikkje godkjent eksamen før obligatorisk undervising og studiekrav er erstatta slik studieplanen føreskriv. Permisjon og særskild tilrettelegging av studiesituasjonen Reglar for dette er gitt i forskrifta 5.5 og 5.7. Innvilga permisjonar kjem i tillegg til øvre grense på 8 år. Innpassing Tidlegere avlagte studiepoeng innan emne som blir vurdert som fagleg likeverdige med emne som inngår i studieplanen på NVH kan innpassast. Ein kan søke fritak frå obligatorisk undervising og/eller eksamen. Søknadsfristen er seinast 1. månad før oppstart av blokka. Nærare reglar er gitt i forskrifta Studentutveksling Alle studenter som ønskjer utveksling skal få høve til eit 3 månaders opphald ved ein veterinærinstitusjon i utlandet. Til nordisktalande land foregår dette til vanleg i 8. og 9. semester, medan utveksling til ikkje-nordisktalande land foregår i 8. semester. Det er også mogelegheit for utveksling i differensieringsåret. Utvekslinga er bilateral. Det innebær at i same periode kjem det utalandske studenter til NVH. Når ikkje-nordisktalande studenter deltek i undervisinga, foregår ho på engelsk. Kvalitetssikring NVH har, etter pålegg i lov om universiteter og høgskolar, eit kvalitetssikringssystem som skal sikre og utvikle studiekvaliteten. Studentane deltek i dette mellom anna gjennom etablert studentevalueringssystem og deltaking i råd og utvalg. Autorisasjon/studentlisens For å arbeide som veterinær i Norge må ein ha autorisasjon. Det er Mattilsynet som er autorisasjonsmynde. SFA sender samla søknad når vitnemåla er klare. Ein kan etter 9. semester søke om lisens som veterinær (studentlisens), under føresetnad av at 3 av dei 4 vekene praksis med veterinær (produksjonsdyr + smådyr/hest) er gjennomførde, og all obligatorisk undervisning fram til og med 9. semester er godkjent. Studenten må til vanleg

12 12 ha greidd tidlegere eksamenar i studiet. Det blir ikkje stilt krav om at kliniske eksamener er gjennomførde, men studenten må kunne dokumentere at klinikkperiodane er godkjende. SFA innhentar informasjon frå klinikkane og sjekkar innsendt dokumentasjon på påsitjarpraksis. Skjema og prosedyre er på Mattilsynet sine nettsider. Skjemaet og dokumentasjon på arbeidstilhøve skal sendast SFA, som vidaresender dette til Mattilsynet. Emneomtalar (fom kull 2006) Følgjande plan gjeld f.o.m. kull 2006 og ut studiet. Semester 1 til 6 er endra fom kull Skisseplan for kull sjå vedlegg. For kull 2004 og 2005 vil faga fom anatomi og fysiologi - tom ut 6. semester ha ei anna rekkefølgje og ei noko anna eksamensform, men innhaldet vil stort sett vere det same. Denne planen blir revidert kvar vår innan 31. mai og rammene gjeld heile komande studieår. Blokkene i haustsemesteret skal vere ferdig planlagde med omsyn til innhald og eksamen, medan det for blokker som tek til neste vårsemester kan gjerast justeringar i undervisingsopplegg og eksamen på bakgrunn av røynsler frå forrige års gjennomføring. Justeringar for vårsemesteret blir føreteke innan 30. november. Introduksjon til veterinærstudiet: Praktisk informasjon: 2 dagar

13 13 Blokk 1: Dyras biologi (5 veker, 7,5 studiepoeng) Engelsk namn: Animal biology Semester: 1 Formål: Gje studentane eit felles omgrepsapparat, og dessutan gje alle studentar basalkunnskapar i zoologi, biologi og anatomi og fysiologi. Mål 1. å gje ein introduksjon til og første innføring i sentrale basalfag 2. å oppretthalde/forsterke motivasjonen til studentane som kjem til NVH 3. førebu studentane på seinare fag 4. legge opp til gode arbeidsvanar og studieteknikk som integrert del av blokka 5. lære studentar å bruke litteratur, lese engelsk, bruke læringsmål som førebuing til seinare blokker, d.v.s. innstille seg på stor fagmengde i staden for pugg 6. å gje grunnleggende latin og begrepsbruk, evt knytte det til levande dyr (klinikk) og organdeler 7. å gje studentane ei innføring i studiearbeid og i krav til det å være student Undervisingsformer og innfallsvinkel: Opplegget føreset at studentane sjølve deltek aktivt i undervisinga, har ansvar for eiga læring og har medansvar for gjennomføring av eksamen. Det blir lagt vekt på gruppearbeid som undervisings-/arbeidsform og eksamen inneber at studentane vurderer innsatsen og kunnskapsnivået til kvarandre. Innhold: 1. Førebuande kunnskapar - 2 dagar Innleiing og velkomen til blokka Forklaring - korleis undervisinga skal foregå Målomtalar, undervising og læring Lese- og læreteknikkar Danning av grupper for gruppearbeid Bruk av biblioteket og litteratursøking 2.Eincella dyr - 3 dagar Føresetnad for liv - Kor går grensa mellom levande/ikkje-levande Kva er ei celle? Organeller inkludert cytoskjelettet Protista - kva eigenskapar har ein-cella dyr

14 14 Celledeling korleis, kvifor Anvendte sider ein-cella dyr og sjukdom Smitte og smittevern slik det blir praktisert ved NVH Gruppearbeid med oppgitte oppgåver og målomtale Praktisk - 1 dag på mikrosalen. Innleiing med bruk av eit mikroskop, og bruk av mikrosalen med tanke på smitte. Kultur med ein-cella dyr som Paramecium eller liknande. Studentane set ein dråpe kultur på eit objektglas og studerer/greier ut om kva dei ser. Også andre utvalde klassesnitt som viser ulike typar celler og mitose m.m. 3. Lågareståande fleircella dyr - blautdyr- 4 dagar Kvifor fleire celler og ikkje berre ei større celle? Kroppsform, kroppssystem Anvendt - flatmark med relevanse til veterinærmedisin Gruppearbeid med oppgitte oppgåver og målomtale 4. Høgareståande fleircella dyr - blautdyr - 3 dagar Coelom og kva det innebær for utviklingsmuligheiter Gruppearbeid med oppgitte oppgåver og målomtale Anvendt - mollusca, annelida og arthropoda med relevans til veterinærmedisin 5. Vertebrata - 7 eller 8 dagar Det blir ikkje tid til å ta dei ulike klassane kvar for seg. Fokus på pattedyr Homøostase o osmoregulering Form og funksjon o rørsle, skjelett, ledd o kroppsholer Kommunikasjon og sansar o nervesystemet (depolarisasjon, membrantransport, refleksar) o sansar o hormon Fordøying Sirkulasjon hjå vertebrata Reproduksjon o egg kvifor, korleis o placenta o ulike system for reproduksjon Avfallsprodukt o kva hender med desse? Gruppearbeid med oppgitte oppgåver og målomtale Praktisk o 2 dagar med mikro - vevstyper o disseksjon av fisk, fugl, pattedyr Læremiddel og læringsmål: Litteratur og læringsmål er på blokka sitt heimeområde på Hippocampus

15 15 Tilrådde forkunnskapar 2+3BI er ein føremon, men ikkje krav. Krav til utstyr Laboratoriefrakk (utlån) Obligatorisk undervising og studiekrav: Ingen Eksamen Presentasjon av gruppeoppgåve. Vurdering: Greidd/ikkje greidd Dersom gruppeoppgåva ikkje blir vurdert til greidd eller studenten ikkje gjennomfører opplegget vil studenten få utdelt ei ny oppgåve som må vere greidd før faget blir godkjent. Ikkje gjennomførd eller innlevert oppgåve i høve til innleveringsfrist utan gyldig grunn medfører karakteren ikkje greidd. Ansvarleg Blokkansvarleg: David Griffiths Instituttleiar: Mona Aleksandersen Blokk 2: Cellebiologi (18 veker, 27 studiepoeng) Engelsk namn: Cell biology Semester: 1 og 2 Formål Gje studentane innsikt i dagens oppfatning av liv og livsprosessar, med utgangspunkt i hovedbyggesteinen til alt levande, nemleg cella av dette omgrepet cellebiologi. Innhald biokjemi molekylær cellebiologi element av anatomi, element av fysiologi element av genetikk Undervisingsformer og innfallsvinkel Med cella som utgangspunkt skal studentane dels sikte seg inn mot det molekylære og atomære plan og dels sikte seg inn mot cella i ein sosial samanhang kor ein studerer spesialiserte vev og organ. Rundt 220 t blir brukt til undervising, av desse timar laboratoriekurs. Organisert kollokvieundervising blir også brukt. Det blir skipa til 2 seminar: Eitt om bioetikk og eitt om forskningsaktiviteten innan fagområdet på instituttet. Læremiddel og læringsmål: Litteratur og læringsmål er på blokka sitt heimeområde på Hippocampus

16 16 Tilrådde forkunnskapar Bygger på omgrepsapparatet etablert i dyras biologi. 2 BI og 3 BI blir tilrådd men ikkje kravd. Krav til utstyr Laboratoriefrakk (må kjøpast) Obligatorisk undervising og studiekrav: Det blir halde 13 laboratoriekurs; 6 i biokjemi og 7 i mikroanatomi. Kursa er obligatoriske. Dette innebær at studentar som uten gyldig fråvær misser meir enn 2 kurs, må gjennomføre desse før godkjenning av eksamen. Studentane må ta del i obligatorisk evalueringskollokvier ca kvar 5. veke. Ved gyldig fråvær kan dette evt. erstattast med ein skriftleg oppgåve som må leverast før studenten kan stilla seg fram før eksamen. Prøveeksamen Det blir skipa til ein prøveeksamen. Studentar blir oppmoda til å delta på denne. Eksamen Skriftleg avsluttande eksamen på 6 timar (CELLEBIOL2) Tilletne hjelpemiddel: Ingen Vurdering: Graderte karakterar Ansvarleg Blokkansvarleg: Charles Press Instituttleiar: Mona Aleksandersen Blokk 3: Populasjonsmedisin (6 veker, 9 studiepoeng) Engelsk namn: Population medicine Semester: 2 Formål Formålet med denne blokka er at studentane skal tileigne seg forståing for helse og produksjon på populasjonsnivå, medrekna å vete korleis dei med vitskapleg metodikk kan framskaffe informasjon om ein populasjon, og korleis ein med avlsmessige tiltak kan betre eigenskapar som er relaterte til helse, reproduksjon og produksjon i husdyrpopulasjonane våre. Overordna læringsmål Statistikk og epidemiologidelen: Studentane skal kunne bruke sentrale statistiske og epidemiologiske metodar til å samle inn, gjere greie for og analysere informasjon om populasjonar, og å kunne identifisere kva tilfeldige og systematiske feil som kan gje feiltolking av resultata. Avlslæredelen:

17 17 Studentane skal kunne gjere greie for innverknaden av genetisk variasjon på populasjonsnivå, og korleis ein med avlsmessige tiltak kan påverke i gunstig retning helse og andre eigenskapar som er relaterte til produksjon og reproduksjon hos husdyra våre. Innhald Statistikk o Sannsynlegheetsfordelingar og kliniske referanseverdiar o Estimering og konfidensintervall o Hypotesetesting om middelverdiar og om avhengigheit i tabeller o Korrelasjon og regresjon Epidemiologi o Mål for helsetilstanden i grupper og populasjonar o Diagnostiske testar o Mål for innverknaden av ein årsaksfaktor for helse i populasjonar o Systematiske feil Avlslære o Generell avlslære o Spesiell avlslære for storfe, svin, fisk, hund og hest Undervisingsformer og innfallsvinkel Undervisinga går over 6 veker. Mønster for kvar undervisingsdag (unnateke spesiell avslære) er: Introduksjon til stoffet gjennom førelesingar Arbeid med/forståing av stoffet gjennom eiga lesing + oppgaveløysing Drøfting i kollokviegrupper av tema/oppgåver som blir opplevd vanskelege/uklare. Undervisaren vil vere tilstades under kollokvia. Tilrådde forkunnskaper Fleire av emna i statistikk er kjende fra vidaregåande. Ein repetisjon av dette stoffet frå pensum for 2MX og 3MX/3MY vil vere svært nyttig som grunnlag for undervisinga. Læremiddel og læringsmål Litteratur og læringsmål er å finne på blokka sitt heimeområde på Hippocampus Obligatorisk undervising og studiekrav Ingen Krav til utstyr Kalkulator med enkle statistikkfunksjonar. Eksamen og sensur (fom våren 2008) Skriftleg avsluttande eksamen på 5 timar (POPMED08) Populasjonsmedisin er samansett av av 3 separate deleksamenar som alle må være greidd for å stå totalt i faget. Desse blir skipa til på same dag ved ein 5 timars eksamen. Studenten må ha minst 50 % riktig på kvar del for å få karakteren greidd i faget. Delane blir vurderet uavhengig av kvarandre. Studenten kan klage på karakterfastsetjinga på kvar deleksamen separat. Ved 3 gongers stryk i ein del misser studenten studieplassen. Tilletne hjelpemiddel: Eigen kalkulator og utdelt formelsamling.

18 18 Vurderingsuttrykk: Greidd/ikkje greidd Studentar som stryk i ein eller fleire av delene kontinuerer desse på same dag fredag før studiestart i august. Dersom ein har teke eksamen i dei ulike faga tidlegere får ein fritak for dei deler som kan innpassast. Eksamenslengda blir i slike høve som opplyst under. Deleksamen: Statistikk (4,5 studiepoeng.) Dersom ein berre tek deleksamenar av populasjonsmedisin: 3 timar. Deleksamen: Epidemiologi (1,5 studiepoeng.) Dersom ein berre tek deleksamenar av populasjonsmedisin: 1 time 30 min. Deleksamen: Avlslære (3 studiepoeng.) Dersom ein berre tek deleksamenar av populasjonsmedisin: 2 timar. Dersom ein tek kombinasjonar av deleksamenar er det summen av desse som utgjer eksamenstida -1/2 time. Ansvarleg Blokkansvarleg: Rolf Bjerke Larssen Instituttleiar: Halvor Hektoen, ProdMed Blokk 4: Anatomi og fysiologi (24 veker, 36 studiepoeng) Engelsk namn: Integrated anatomy and physiology Semester: 2 og 3 Blokka er delt i 2 periodar a 11 veker i vårsemesteret og 13 veker etter blokk 5 i haustsemesteret. Formål: Gje studentene innsikt i normal bygnad (anatomi) og funksjon (fysiologi) hjå husdyr og fisk, med spesiell vekt på forhold med innverknad for klinisk praksis og diagnostikk, og for mattryggleik. Innhald: Anatomi Fysiologi Undervisingsformer og innfallsvinkel Kunnskapane som studentane tileignar seg i denne fagblokka skal også danne grunnlag for forståing av mekanismane ved sjukdomsutvikling og behandling. Undervisinga blir gjeve i form av forelesingar, demonstrasjonar og laboratorie- og disseksjonskurs, og i form av studier på levande dyr. Totalt omfattar undervisinga ca 350 timar. I tillegg skal studentane arbeide med kollokvieoppgåver, og det blir halde plenumsgjennomgangar med presentasjonar frå dei enkelte gruppene.

19 19 Tilrådde forkunnskaper Bygger på omgrepsapparatet etablert i dyras biologi. 2 BI og 3 BI blir tilrådd men ikkje kravd. Cellebiologi er ein føresetnad. Læremiddel og læringsmål: Litteratur og læringsmål er på blokka sitt heimeområde på Hippocampus. Obligatorisk undervising og studiekrav: Alle laboratoriekurs i fysiologi og plenumsmøta for kollokviegruppene er obligatoriske og må gjennomførast for å få studiepoeng i faget. Ved greidd eksamen: Studiepoeng blir registrert først når studiekravet er oppfylt. Krav til utstyr ved disseksjonskurs: Laboratoriefrakk, plastforkle, gummistøvlar og disseksjonsutstyr. Studentane skal sjølve halde hanskar og disseksjonsutstyr (inkludert skalpellblad). Eksamen Deleksamen 1 Skriftleg Eksamensform: Skriftleg med fleirvalsoppgåver. Eksamen ved avslutning av 2. semester. Varigheit: 3 timar. Tilletne hjelpemiddel: Ingen. Det blir skipa til ny eksamen i august for studentar som har stroke eller har gyldig fråvær. Studentar kan ta deleksamen 2 sjølv om dei har stroke i deleksamen 1, men må då kontinuere deleksamen i august neste år. Deleksamen 1 må vere greidd for at faget skal vere greidd. Deleksamen 2 Skriftleg. Eksamensform: Skriftleg med prosaoppgåver, fleirvalsoppgåver og oppgåver i tilknyting til anatomisk bilete. Ved avslutning av blokka. Varighet: 7 timar Tilletne hjelpemiddel: Ingen. Studentar som stryk går opp til ny eksamen neste år (august). Karakter i faget: Vurdering: Ved deleksamen 1 er det greidd/ikkje greidd, medan det er graderte karakterar, ar A-E, ved deleksamen 2. Klage på karakterfastsettinga Vi viser elles til forskrifta om opptak, studier og eksamen ved Norges veterinærhøgskole. Ansvarleg Blokkansvarleg: Inge Bjerkås Instituttleiar: Mona Aleksandersen Kontaktperson for fråvær i laboratoriekurs i fysiologi og plenumsmøte for kollokviegrupper: Johan Høgset Jansen.

20 20 Obligatorisk husdyrpraksis (4 veker) Engelsk namn: Husbandry practice Semester: Mellom 2. og 3. semester. Sommarpraksis Studentane skaffar seg denne praksisen sjølve. NVH hjelper til med å skaffe praksisbesetningar. Introduksjon til sommarpraksisen blir gjeve som dagsseminar. Formål Gje studenten praktisk kunnskap om og realistisk røynsle med vanleg husdyrproduksjon. Innhald Denne praksisen er målretta mot gardsbruk og stølar med produksjonsdyr, primært mjølkeproduksjon. Læremiddel Rettleiing til rapporten Aktuell litteratur: Kompendium i husdyrmiljø Krav til utstyr Arbeidstøy Obligatorisk undervising og studiekrav: Praksis er obligatorisk. Studentar som får godkjent tidlegere praksis skal skrive rapport. Rapporten frå praksisperioden inngår i faget husdyrmiljø, husdyrvelferd og forsøksdyrlære (blokk 10). Rapporten skal innleverast i blokk 10 og må vere greidd for å få studiepoeng i faget. Ved eventuell ikkje greidd rapport må same rapport arbeidast vidare med inntil den tilfredsstiller kriteria for greidd. Introduksjonsdag til sommarpraksis er obligatorisk for alle. Når særlege grunnar ligg føre, kan det etter søknad innvilgast at praksis blir gjennomført mellom 3. og 4. semester. Ansvarleg Blokkansvarleg: Halgeir Flø Instituttleiar: Halvor Hektoen, ProdMed Blokk 5: Ernæringslære (5 veker, 7,5 studiepoeng) Engelsk namn: Animal nutrition Semester: 3 Formål

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 11/12 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet Revidert

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 10/11 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet Revidert

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet Semesterplaner for veterinærstudiet Studieåret 11/12 Versjon mai 2011 (mattrygghet v 2012 rev 24.juni) Semesterplaner for veterinærstudiet... 1 Semester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 Semester 3 og 4 veterinærstudiet...

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 12/13 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet Revidert

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 12/13 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet Revidert

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 13/14 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Revidert

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 15/16 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Vedtatt

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 14/15 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Revidert

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet 1 Semesterplaner for veterinærstudiet Studieåret h12/v13 Versjon Juni 2012 Semesterplaner for veterinærstudiet... 1 Semester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 Semester 3 og 4 veterinærstudiet... 3 Semester

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH

Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH Hva kjennetegner en profesjonsutdanning? Profesjon = yrke Profesjonsutdanning er yrkesrettet og forholder

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet 1 emesterplaner for veterinærstudiet tudieåret h14/v15 Versjon mai 2014 Revidert 17.06.14 emesterplaner for veterinærstudiet... 1 emester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 emester 3 og 4 veterinærstudiet...

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet 1 emesterplaner for veterinærstudiet tudieåret h13/v14 Versjon juni 2013 emesterplaner for veterinærstudiet... 1 emester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 emester 3 og 4 veterinærstudiet... 3 emester 5 og 6

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet 1 emesterplaner for veterinærstudiet tudieåret h13/v14 Versjon nov 2013 emesterplaner for veterinærstudiet... 1 emester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 emester 3 og 4 veterinærstudiet... 3 emester 5 og 6

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015.

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015. Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015. Oppbygging av språkpakken: Haust TYS124 Tyskspråkleg litteratur for lærarstudentar 10 stp Veiledet oppgave

Detaljer

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester TYS100H Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Engelsk emnenamn Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk Tysk og norsk Emnet er ope for lærarstudentar

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 1 Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Oppbygging av språkpakken, ny versjon: HAUST STP VÅR STP SPLA100H, introduksjonskurs 1 SPLA111 Spansk grammatikk I 10 Ordinært kurs utvida med stp språk

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng

Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng STUDIUM I Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng Høgskolen i Telemark Framlegg til studieplan Spansk og latinamerikansk språk og kultur 02.10.08 Innhald Spansk språk og latinamerikansk-

Detaljer

Mål/Innhald I samsvar med gjeldande Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning skal studentane gjennom programmet utvikla:

Mål/Innhald I samsvar med gjeldande Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning skal studentane gjennom programmet utvikla: 1 Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk (60 stp) Programmet Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk kvalifiserer for arbeid som musikkpedagog på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskulen,

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innleiing Rettstryggleiken til borgarane er viktig i samband med all offentleg maktutøving.

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 12/13 (versjon 22.05.2012) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 10/11 (versjon 28.06.2010) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse Emnekode: NOR165_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbydar: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Semester undervisningsstart og lengd:

Detaljer

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar.

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar. Vedlegg 10 UUI 090915 Emnekode ENG332 emne i engelskspråkleg litteratur/kultur II Engelsk emnenamn Selected topic in English Literature and/or Culture II Studiepoeng 10 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 11/12 (versjon 08.06.2011) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2013

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2013 FJELL ASKØY SUND ØYGARDEN INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2013 YTRE MIDTHORDLAND BAKGRUNN OG RAMMER...2 FASAR I EKSAMENSAVVIKLINGA...3 1. Førebuing og oppmelding til lokal gitt eksamen...3 2. Førebuing

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 13/14 (versjon Nov 2013) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

S 21/09 Vedlegg 1 Prioritert liste over faglige synergier som bør utvikles ved samlokalisering av VH og VI på Ås.

S 21/09 Vedlegg 1 Prioritert liste over faglige synergier som bør utvikles ved samlokalisering av VH og VI på Ås. Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 21/09 Vedlegg 1 Prioritert liste over faglige synergier som bør utvikles ved samlokalisering av VH og VI på Ås. Undergruppen for faglig

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

TIL FAGANSVARLEGE FOR BACHELOR-

TIL FAGANSVARLEGE FOR BACHELOR- TIL FAGANSVARLEGE FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET Det teknisk-naturvitskaplege fakultet (legg inn på alle sidene.. 30.09.2009 INNHALD: 1. INNLEIING... 2 2. TIDSFRISTAR...

Detaljer

Retningsliner for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Retningsliner for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen Retningsliner for vurdering og eksamen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret 16.02.2015 Innhald 1. INNLEIING 3 2. SEMESTERVURDERINGAR 3 2.1. GENERELT 3 2.2. GJENNOMFØRING AV SEMESTERVURDERING

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet 1 Semesterplaner for veterinærstudiet Studieåret h15/v16 Versjon Juni 2015 NB: pga store endringer våren i 6. semester og 8. semester og planlagt endringer noen eksamener er kun h15 formelt vedtatt av

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I TEIKN OG SYMPTOM PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDDEL

STUDIEPLAN UTDANNING I TEIKN OG SYMPTOM PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDDEL STUDIEPLAN UTDANNING I TEIKN OG SYMPTOM PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDDEL 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 26. juni 2013 1. Innleiing Politifolk i operativ teneste treff ofte menneske dei

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte.

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte. Arena Høgskulen i Sogn og Fjordane brukar Arena for studieadministrativ informasjon frå HSF til den enkelte student, og frå den enkelte student til HSF. Denne rettleiinga tek for seg kva for informasjon

Detaljer

STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP. Modul I Modul II. kvar modul 30 studiepoeng

STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP. Modul I Modul II. kvar modul 30 studiepoeng STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP Modul I Modul II kvar modul 30 studiepoeng Godkjent januar 2001 Revidert utgåve juni 2010 og januar 2014 1 Studieplan Endringskunnskap Innleiing Studiet kan gjennomførast som

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Easyresearch. FØREHANDSVISING Vis alle spørsmål Skru av vilkår Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet. Velkomen til Studiebarometeret!

Easyresearch. FØREHANDSVISING Vis alle spørsmål Skru av vilkår Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet. Velkomen til Studiebarometeret! Easyresearch FØREHANDSVISING Vis alle spørsmål Skru av vilkår Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet Velkomen til Studiebarometeret! Takk for at du vil seie di meining om studieprogrammet ditt, slik

Detaljer

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER Alle eksaminander skal ha gjort seg kjent med Reglement og rettleiing for eksaminander i god tid før de møter til prøvene. 1. GJENNOMFØRING AV EKSAMEN Fremmøte

Detaljer

Språkpakke for tysk, gjeldende H15

Språkpakke for tysk, gjeldende H15 Språkpakke for tysk, gjeldende H15 Oppbygging av språkpakken: Haust TYS124 Tyskspråkleg litteratur for lærarstudentar 10 stp Veiledet oppgave og skoleeksamen TYS123 Grunnemne i tysk språk II for lærarstudentar

Detaljer

Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester

Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester Emnekode SPLA100 Emnenamn Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Engelsk emnenamn Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved MatInf studieåret 2011/2012

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved MatInf studieåret 2011/2012 Til: SFA ved Ann Kristin Egeli Fra: Per Einar Granum, instituttleder MatInf Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved MatInf studieåret 2011/2012 Innledning Hva bygger rapporten på? Rapporten bygger på

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar

Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innleiing Alle organisasjonar av ein viss storleik

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing STUDIPLANMAL 2011 med brukarrettleiing Felt med informasjon som vises i studieplanen på nettsidene vert markert med Felt med intern (administrativ) informasjon vert markert med I Felt: I/ Forklaring: Val:

Detaljer

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-69 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Endringar i studentreglementet for Fagskolane

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID

INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID NB: Alle delane av praksis er obligatoriske Høgskulen i Sogn og Fjordane Avdeling for samfunnsfag v/ praksisansvarleg Marita Brekke Skjelvan

Detaljer

Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN 15. des 2009 kl 10.00 18. des 2009 kl 10.00 Sensur faller innen 12.01.10.

ORDINÆR EKSAMEN 15. des 2009 kl 10.00 18. des 2009 kl 10.00 Sensur faller innen 12.01.10. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Temabasert hjemmeeksamen i Naturfag 2, NA230 230-D 30 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 15. des 2009 kl 10.00 18. des 2009 kl 10.00 Sensur faller

Detaljer

Læringsutbyte/resultat Kunnskap Dugleik Grunnkompetanse

Læringsutbyte/resultat Kunnskap Dugleik Grunnkompetanse Vedlegg 18, UUI 090915 Emnekode RUS111 Emnenamn Russisk grammatikk (1) og Skriftleg russisk (1) Engelsk emnenamn Russian Grammar (1) and Written Russian (1) RUS111 er sett saman av Russisk grammatikk (1)

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Veterinærhøgskolen 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 15/16 (versjon Juni 2015) Dyrepleierstudiet

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Oppbygging av språkpakken: HAUST STP VÅR STP SPLA100H, introduksjonskurs 15 SPLA111 Spansk grammatikk I 10 Ordinært kurs utvida med 5 stp språk Inkluderer

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygda, har rett på foreldrepengar eller eingongsstønad. Du finn meir informasjon

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR HUNDEFØRARAR I POLITIET MED VINTERTENESTE

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR HUNDEFØRARAR I POLITIET MED VINTERTENESTE STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR HUNDEFØRARAR I POLITIET MED VINTERTENESTE 10 studiepoeng Godkjend i høgskulestyret 19. februar 2014 1. Innleiing Politihunden er en viktig ressurs i vinter- og fjellredningstenesten,

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Folkekunst 3, fordjuping ( 60 studiepoeng) 3.år i Bachelorstudiet i folkekunst - tre metall tekstil.

Høgskolen i Telemark. Folkekunst 3, fordjuping ( 60 studiepoeng) 3.år i Bachelorstudiet i folkekunst - tre metall tekstil. Høgskolen i Telemark Studieplan Folkekunst 3, fordjuping ( 60 studiepoeng) 3.år i Bachelorstudiet i folkekunst - tre metall tekstil Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærarutdanning Innleiing Folkekunst

Detaljer

FORDJUPINGSEINING I NORSK (10 vekttal)

FORDJUPINGSEINING I NORSK (10 vekttal) RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I NORSK (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 1 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I NORSK I FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

Detaljer

engelskfagets legitimering og eigenart sentrale styringsdokument for skolefaget språklæring omgrepet kommunikativ kompetanse

engelskfagets legitimering og eigenart sentrale styringsdokument for skolefaget språklæring omgrepet kommunikativ kompetanse Vedlegg 6 Emnekode ENGDI101 Namn på emnet, nynorsk Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning Namn på emnet, bokmål Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning Course Title, English

Detaljer

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Ny utdanning i Norge! ARBORIST. Fagskulane i Hordaland. avdeling Hjeltnes

Ny utdanning i Norge! ARBORIST. Fagskulane i Hordaland. avdeling Hjeltnes Ny utdanning i Norge! ARBORIST Fagskulane i Hordaland avdeling Hjeltnes Om studiet Ynskjer du ein spennande etterutdanning? Er du fasinert av og likar å arbeide med tre? Bli Arborist! Fagskuleutdanninger

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Program 08.30 Velkommen 08.35 Om NVH: Status, strategi, styrker og utfordringer 09.00 Orientering om profesjonstudienes

Detaljer

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER Reglement for Sandøy kulturskule. 1 Samarbeid mellom skule og heim Kulturskulen freistar til ei kvar tid å utvikle samarbeidet/kontakten mellom skule og heim. I revideringa

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDAREUTDANNING AV RETTLEIARAR I POLITIET SIN BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDAREUTDANNING AV RETTLEIARAR I POLITIET SIN BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDAREUTDANNING AV RETTLEIARAR I POLITIET SIN BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Utkast til behandling i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innleiing Bekymringssamtalen er eit strukturert verktøy

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer