Fra statskirke til friere folkekirke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra statskirke til friere folkekirke"

Transkript

1 KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet) er de nye kantorene i henholdsvis Strømmen og Skjetten. Høsten bringer en rekke tilbud og aktiviteter i sang og kultur i menighetene. Alt fra babysang til store konsertbegivenheter, via barn og ungdomssang- og musikk, s. 10. Nye medarbeidere Lena Caroline Stordalen er ansatt som vikarprest i Lillestrøm, s. 5. Tone Iren Lund er ansatt som vikar menighetspedagog i Skedsmo, Strømmen og Lillestrøm, s. 5. Elisabeth Eriksen er ansatt som kapellan i Skedsmo, s. 6. Lillestrøm kirke - Jeg har stor tro på at Den norske kirke vil styrke sin posisjon i folket, også etter de nye grunnlovsbestemmelsene trådte i kraft. 22. juli og det som siden har skjedd har vist oss at kirken har en stor og viktig plass å fylle i folket vårt. Blant annet dette skriver prost Torstein Lalim i sin artikkel om hvordan han tror Stortingets vedtak vil fungere. Han skriver videre at kirken ikke blir som en del av staten, men som et fellesskap av mennesker som ønsker å høre til denne kirken, men som samtidig har rom for å inkludere alle som trenger et sted for å finne fellesskap, ro og trøst, inspirasjon og nytt livsmot. Side 3

2 KIRKEN VÅR LEDER Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld, utgitt av Skedsmo kirkelig fellesråd Ansvarlig redaktør: Reidar Kavlie-Borge Kirken et viktig møtested i Skedsmo Av: Reidar Kavlie-Borge, kirkeverge Redaksjon: Inge Grøsland Hanne Sinkerud Madeleine Lien Kjell Asak Tor-Johan Bjørnstad Børre Skogvold Tore Haakensen Sylvi Kjelland Redaksjonens adresse: Postboks 313, 2001 Lillestrøm Postgiro for gaver: Skedsmo kirkelige fellesråd: Kirkeverge: Reidar Kavlie-Borge Postadr: PB 313, 2001 Lillestrøm Besøksadr: Kirkegata 1, inng. Voldgata. tlf: e-post: Skedsmo er en vekstkommune, i 2012 passerte befolkningen innbyggere. I 1990 hadde Skedsmo kommune ca og siden har innbyggertallet økt jevnt ca % økning. For mange av disse, gamle som nye innbyggere, har kirken en viktig rolle. Det kan være en arena for markering av livets høytider. I løpet av 2011 ble det døpt 332 i våre kirker. Og konfirmantkullet øker litt for hvert år, sist år hadde vi 324 konfirmanter. I 2011 valgte 58 å inngå ekteskap i våre kirker. Ved livets slutt kunne de etterlatte ta farvel med sine kjære ved 312 begravelser. Antall gudstjenester holder seg ganske stabilt, de siste årene rundt 300 i kirkene og på institusjoner. Med en gudstjenestedeltagelse på vel blir dette i snitt ca Kirken har lang og god tradisjon med frivillighet, mye av kirkens arbeid er basert på trofaste medarbeidere som nedlegger mye av sin tid til å bygge og drive menighet. Sist år har vi registret 454 frivillige medarbeidere i våre menigheter. Menigheten bidrar også ellers, kr ble samlet inn til bl. a Kirkens Nødhjelp, misjonsorganisasjoner, egen menighet osv. For ikke å snakke om alle som deltar i aktiviteter arrangert av menighetene. Viktige møtesteder for barn, unge og voksne. Kirkene i Skedsmo er en stor kulturformidler, i 2011 ble det holdt 36 kirkekonserter med ca tihørere. I tillegg til andre kulturarrangementer som den kulturelle skolesekken. Kirkens møte med Skedsmos befolkning er stort og på mange arenaer og møtesteder ikke bare med enkeltpersoner men med familier og venner. Våre kirker sliter ikke med synkende besøkstall til gudstjenestene. Guds hus her i Skedsmo en arena med mange kirkelige handlinger, tradisjoner, familiebegivenheter og kulturbegivenheter. Layout: Distribusjon: Posten/frivillige Opplag: Kirke på Skjetten? Av: Tore Haakensen Trykk: Nr1 Trykk, Lillestrøm Kirkenes nettsider: I løpet av foregående vinter har spørsmålet om en ny kirke på Skjetten blitt ytterligere aktualisert. Bygningsmassen på Valstad er i en slik forfatning at det bare er et tidsspørsmål før bygget må stenges. Enkelte gudstjenestesøndager har kirkegjengerne opplevd temperaturer ned i 2 grader i kirkerommet. Tidligere har bygget vært stengt på grunn av manglende rømningsveier, noe som har gått ut over barnehagen, samt de lag og organisasjoner som har tilholdssted i den gamle skolebygningen fra tidlig 1970-tall. Siden rapporten "Forventninger og behov for kirke på Skjetten" ble skrevet i 2005, har det blitt stadig tydeligere for oss at det er behov for et samlingssted på Skjetten for ulike aktiviteter og behov. Skjetten har, med sine omlag innbyggere, ikke noen naturlig møteplass. Beboerne på Skjetten er en sammensatt gruppe, med mange barn og unge, men også en økende eldre gruppe, som ikke har noe naturlig møtepunkt. Felles for veldig mange av dem er at de er innflyttere, noe som gjør behovet for et samlingssted enda sterkere. Vi ønsker oss et levende allhus med plass til ulike fritidsaktiviteter, organisasjoner og lag. Et sted hvor barna våre kan delta i kor, speider og andre aktiviteter og hvor ungdommer kan treffes i stedet for å henge på gatehjørnet. Et sosialt treffsted for eldre som ønsker seg en kopp kaffe og en prat. En brobygger mellom de forskjellige generasjonene, religionene og kulturene som sammen utgjør det mangfoldige og levende skjettensamfunnet. I dette bygget er det svært viktig å ha et fullverdig kirkerom. Strømmen og Skjetten menighet har i mange år arbeidet for at innbyggerne på Skjetten skal ha en fullverdig kirke til dåp, konfirmasjon, vielser og endog gravferd. Slik det er i dag, er det naturlig nok få som ønsker å døpe barna sine eller gifte seg i en nedslitt gymsal. Dette bidrar til den manglende identitetsfølelsen til lokalsamfunnet generelt og kirken spesielt. La oss ta en kikk på et lokalsamfunn ikke langt fra Skjetten. På Mortensrud bor det 8000 mennesker, halvparten av disse er medlemmer av Den norske kirke. Her ble det bygget en brukskirke med møteplass, kontorer, menighetssal og aktivitetsrom. Det er kafé i kirkebygget nesten hver dag, og menighetshuset blir brukt til aktiviteter for alle innbyggerne, også de som tilhører andre tros- og livssynssamfunn. Kirken er rett og slett en viktig kulturbærer som hører med til et godt nærmiljø. Det er til kirken folk søker ved store livshendelser. Kirken skal være et sted der mennesker i alle aldre og alle livssituasjoner har en plass. Nå må de om lag 7000 innbyggerne på Skjetten som tilhører Den norske kirke reise til Strømmen for kirkelige handlinger. Det betyr at de til sammen innbyggerne på Strømmen og Skjetten i praksis har bare én kirke på deling, noe som begrenser muligheten for et variert gudstjenestetilbud. Vi er velsignet med at svært mange i området ønsker å døpe barna sine, og dette medfører et uforholdsmessig stort antall dåpsgudstjenester. Det er også store konfirmantkull i menigheten, og vi har behov for lokaler som egner seg til undervisning og samlinger for konfirmanter. Strømmen kirke er en vakker kirke, men det er en utpreget seremonikirke med begrensede muligheter for alternative gudstjenester, som for eksempel familiegudstjenester, ungdomsgudstjenester og andre gudstjenester som inneholder bruk av for eksempel kor, band eller dramatiseringer. Det er heller ikke mulig å tilby søndagsskole for barna parallelt med gudstjenestene. All erfaring viser at på steder hvor det reises nye kirkebygg, blomstrer menighetslivet opp. Se bare på Fjellhamar, hvor det er et stort ungdomsmiljø knyttet til kirken. Det er veldig vanskelig å bygge en levende menighet når man ikke har noe sted å bygge den kirken vår

3 Fra Statskirke til friere folkekirke Mandag 21. mai 2012 gjorde stortinget noen grunnlovsvedtak med betydelige konsekvenser for Den norske kirke. Fra denne dato er ikke lenger Kongens øverste organ i kirken. Kongen skal ikke lenger utnevne biskoper og proster, kongen skal heller ikke foreslå lover og regler eller ulike bestemmelser som skal gjelde for Den norske kirke. Av prost Torstein Lalim Stortinget er fortsatt den øverste lovgivende myndighet for Den norske kirke, mens myndigheten til å utnevne proster og biskoper er overført til rene kirkelige organ: Kirkerådet skal utnevne biskoper, mens bispedømmerådene skal tilsette nye proster. Kirkedepartementet har fortsatt en del forvaltningsmessige oppgaver, men mer og mer er overlatt til rene kirkelige organer. Den økonomiske ramme for Den norske kirke er som tidligere. Stortinget bevilger midler til de sentralkirkelige og regionale organer, samt til prestelønninger. De enkelte kommuner har i oppgave å bevilge tilstrekkelig midler til de kirkelige fellesrådene, som fortsatt har som oppgave å drifte kirker og kirkegårder, samt lønne kirkens ansatte (unntatt prestene). Når Kongen ikke lenger er Den norske kirkes øverste leder, er det et brudd på en tusenårig historie. Helt fra Olav Trygvason og Olav den Helliges dager, har Kongen vært kirkens overhode. Kongen utnevnte biskoper og sendte prester, bøndene ble pålagt å bygge kirker. Vår egen konge Harald V er selvsagt fortsatt medlem av Den norske kirke, og etter forslag fra ham selv, personlig, sier Grunnloven at kongen i Norge fortsatt skal bekjenne seg til den kristne tro, og være medlem av Den norske kirke. Folk flest vil neppe merke store endringer i Den norske kirke, før og etter stortinget vedtok grunnlovsendringene. Men denne nyordningen er ett ledd i rekken av tilpasninger og selvstendiggjøring av Den norske kirke. Det er flere årsaker til en slik utvikling. Den gamle norske enhetskulturen er ikke lenger tilstede. Før tilhørte bortimot hele folket en etnisk gruppe, bekjente seg til den samme tro og hadde et felles (kristent) verdigrunnlag. Nå er det ca 20 % av den norske befolkning som ikke tilhører Den norske kirke. Noen av disse er muslimer, andre human-etikere, noen tilhører andre kristne kirkesamfunn og andre igjen står utenfor ethvert organisert livssynsfellesskap. Jeg har god tro for at Den norske kirke skal bli styrket og fornyet i sin vei mot større selvstendighet fra staten. Jeg tror også staten vil klare seg, uten å være spesielt knyttet opp mot ett bestemt livssynssamfunn. Den norske kirke vil bli satt på mange prøver i årene som kommer. Noe av det viktigste for Den norske kirke vil være å bevare sin identitet som en åpen, raus og inkluderende folkekirke. Det er viktig at trosopplæringsreformen blir fullt bygget ut, slik at nye generasjoner får del i kristenarven, slik Grunnskolen formidlet denne til tidligere generasjoner. Det er viktig at kristenfolket trofast slutter opp om de faste gudstjenestene, og det er viktig at folk flest fortsatt bruker kirken til livets høydepunkter, i glede og sorg: Dåp og konfirmasjon, bryllup og begravelse. Til sist, men ikke minst, er det viktig at storting og kommunestyrer bevilger tilstrekkelige økonomiske midler, slik at Den norske kirke kan tilsette tilstrekkelig antall medarbeidere, slik at nye kirker blir bygget og de gamle vedlikeholdt, og slik at kirkegårdene Lillestrøm kirke blir driftet på en god måte. Som sagt jeg har stor tro på at Den norske kirke vil styrke sin posisjon i folket, også etter de nye grunnlovsbestemmelsene trådte i kraft. 22.juli og det som siden har skjedd har vist oss at kirken har en stor og viktig plass å fylle i folket vårt. Ikke som en del av staten, men som et fellesskap av mennesker som ønsker å høre til denne kirken, men som samtidig har rom for å inkludere alle som trenger et sted for å finne fellesskap, ro og trøst, inspirasjon og nytt livsmot kirken vår 3

4 Gudstjenestereformen Vi er midt i arbeidet med å lage lokale grunnordninger til våre tre kirker i kommunen. Hver menighet får nå lov til å tilpasse gudstjenesten til sin lokale kirke ut fra hva som passer der. Av Hanne G. Sinkerud Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen menigheter har jobbet med dette hele våren og i august/september er det tid for Menighetsmøter, der alle medlemmer har mulighet til å komme og si sin mening om forslagene. Noen ord og uttrykk Lokal grunnordning er den ordningen hver enkelt menighet skal ha for sine hovedgudstjenester. Denne lages lokalt med utgangspunkt i de rammene vi har fått fra Kirkemøtet. I gudstjenestereformen er det tre kjernebegreper; stedegengjøring, involvering og fleksibilitet. Stedegengjøring innebærer at den lokale menighet skal sette sitt preg på den lokale gudstjenesten, med utgangspunkt i stedets lokale kontekst og kultur. Involvering handler om å la mennesker i alle generasjoner og fra forskjellige grupper i lokalsamfunnet delta i gudstjenesten og sette sitt preg på den. Det handler også om at vi som er til stede på en gudstjeneste deltar i salmer og menighetssvar, hører tekstene og deltar i bønnene. Fleksibilitet viser seg i at det er en rekke valgmuligheter i den nye gudstjenesteordningen. Nytt i forhold til tidligere I den nye ordningen har det kommet inn en ny bønn i starten av gudstjeneste, Samlingsbønn. Samtidig har man valgt å ta bort kollektbønnen, eller bønnen for dagen som fast ledd. Menigheten sitter og lytter til de to første lesningene. Når evangeliet leses reiser vi oss akkurat som før. Nytt er muligheten for evangelieprosesjon, altså at man tar med seg Bibelen ned i kirka og leser evangeliet. I den nye ordningen har hver menighet mulighet til å velge når i gudstjenesten syndsbekjennelsen og dåpen skal være. Det er flere samlingsbønner, syndsbekjennelser og forbønner å velge mellom. Det er også laget ny musikk til de leddene som synges. Vi har fått en ny oversettelse av bønnen Fader vår, og den enkelte menighet skal ta stilling til hvilken oversettelse man skal bruke framover. Gjennom hele gudstjenesten gis det flere muligheter for menighetssvar og bruk av flere til å lese ulike tekster og bønner. Skedsmo menighet gammelt og nytt I Skedsmo menighet har vi valgt en blanding mellom gammelt og nytt. Vi ønsker å beholde mye av den gamle strukturen i gudstjenesten, så hos oss blir syndsbekjennelse og dåp å finne på sine gamle plasser, syndsbekjennelsen i starten og dåpen etter forbønnen. For å få flere aktive i menigheten har vi åpnet for at flere er med og leser tekster eller ber bønner. Vi har også valgt at menigheten som helhet skal komme med noen tilsvar og si litt sammen med presten noen steder underveis. På litt sikt ønsker vi å ta i bruk en egen lokal forbønn. For å få det til trenger vi noen som ønsker å være med og utarbeide den og også være med og lede den i gudstjenestene. Målet er å få både enkeltmedlemmer og hele den gudstjenestefeirende menigheten mer aktive og deltagende i den enkelte gudstjeneste. Menighetsmøter Lillestrøm Søndag 26. august etter gudstjenesten i Lillestrøm kirke Skedsmo Onsdag 5. september kl på Sten menighetshus Strømmen Søndag 26. august etter gudstjenesten i Strømmen kirke For mer informasjon, liturgier og menighetsrådenes vedtak, se på den enkelte menighet eller ta kontakt med den lokale sokneprest: Lillestrøm Jahn Aas t: , Skedsmo Hanne G. Sinkerud t: , skedsmo.kirken.no Strømmen Anne Dalen, t: GRAVSTEINER NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER Ingen fordyrende mellomledd Oslo-distriktets største utvalg Ring og få tilsendt GRATIS katalog 12% rabatt ved henvisning til annonsen Alle prisklasser AVD. GRORUD: TRONDHEIMSV. 457, OSLO. TLF: AVD. SANDVIKA: INDUSTRIV. 10, SANDVIKA. TLF: kirken vår

5 Lena Caroline Stordalen ble 1. april ansatt som vikarprest for 4 år. Lena kommer fra et vikariat som barne- og ungdomsprest i Bekkelaget menighet i Oslo. Tekst og foto: T-J Bjørnstad Ny prest i Lillestrøm - Hei Lena Caroline! Velkommen til Lillestrøm! - Takk skal du ha, det er veldig fint å være her! - Hvordan vil du introdusere deg selv? - Tja, kortversjonen er slik: 27 år, født i Oslo, har vokst opp både i Oslo og i Røyken, Buskerud. Jeg er glad i sang og dans, og synger i kor. Har fire yngre søsken, og er glad i å bruke tid både med familie og venner. Jeg har bodd et par år i utlandet, både med og uten familien - ett i Hong Kong, Kina, og ett i Minnesota, USA. Jeg studerte teologi ved Det teologiske menighetsfakultetet (MF), og var ferdig utdannet i Da startet jeg i et vikariat som barne- og ungdomsprest i Bekkelaget menighet i Oslo, før jeg var så heldig å få et langtidsvikariat som kapellan i Lillestrøm. - Hva brenner du for som prest? - Det er så mye jeg synes er flott i prestejobben. Å få være med i så mange viktige hendelser og veiskiller i menneskers liv, få høre deres historier og gå et lite stykke sammen med dem på veien det er stort. Jeg er også veldig glad i å feire gudstjeneste, og å jobbe med liturgi. Barneog ungdomsarbeid er både viktig og spennende, og jeg gleder meg til å få bruke tid på konfirmantarbeid og lederkurs. Familiegudstjenesten er også et spennende område å jobbe med. - Du nevnte at du ble konfirmert i Hong Kong! Spennende, fortell? - Familien min bodde et år i Hong Kong i forbindelse med min fars jobb, og da var jeg internett-konfirmant i Sjømannskirken. Vi var to konfirmanter i Hong Kong i år Mye undervisning foregikk over internett, men den lokale svenske sjømannspresten hadde også noe undervisning med oss. Jeg ble konfirmert i mai 2000 av daværende ambulerende sjømannsprest i Asia. Annerledes konfirmasjonstid, med andre ord! Men en god opplevelse. - Du fortalte meg tidligere at du hadde vært aktiv innen Ten Sing. Er du fortsatt aktiv der? - Jeg er Ten Singer i mitt hjerte for evig og alltid. Startet i Røyken Ten Sing som 12-åring, faktisk ett år før jeg egentlig kunne begynne, og ble værende der til jeg var ferdig med videregående skole, med unntak av de to årene jeg bodde i utlandet. Jeg er ikke lenger aktiv i Ten Sing, men jeg synger i et Unge Voksne-kor (Kor Major) som er tilknyttet KFUK- KFUM, så jeg er fremdeles aktiv i organisasjonen. Og i sommer skal vi jo på TT på Gjøvik med konfirmantene. Det er KFUK-KFUM sin store tenåringsfestival, det tror jeg blir veldig gøy for både ungdommer og voksne! - Hvordan lader du batteriene når du har fri? - Jeg går tur, nyter sol og pent vær, rusler rundt i Oslo (hvor jeg bor), synger, danser, trener, leser. Jeg er med venner og familie, så klart. - Avslutningsvis, hvordan er du blitt mottatt her? - Jeg har fått en hjertelig og hyggelig velkomst i Lillestrøm, både i staben og i menigheten, og trives allerede godt. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med både byen, menigheten og menneskene her! Da gjenstår det for oss å ønske Lena Caroline hjertelig velkommen til Lillestrøm og lykke til med vikariatet! For øvrig viser vi til 17.mai på Solplassen, der Lena Caroline var forrettende liturg. Ta gjerne kontakt med meg hvis du ønsker det. Kontaktinfo: Lena Caroline Stordalen, kapellanvikar i Lillestrøm menighet Jobbtelefon: Jobbmobil: Facebook: Lena Prest Epost: kommune.no Ny menighetspedagog Tone Iren Lund (28) fortel om seg sjølv at ho er frå Karmøy i Nord-Rogaland. - Eg er vaksen opp i Den norske kirke, og har vore aktiv i barneog ungdomsarbeid både i kyrkja og i Normisjon alltid. Eg tok lærarutdanning i Bergen, men ynskte etter eit år i Spania (Sjømannskirken) å satsa på arbeid innanfor kyrkje og kyrkjelyd. Så no er eg i Skedsmo, Strømmen og Lillestrøm i eitt år! Eg er glad i song og musikk, særleg kor, les mykje, og strikkar og heklar kvar ledig stund. Eg er evig optimist, og ser lyst på livet! Eg ynskjer å spre latter, glede og kjærleik til Jesus og kyrkja rundt meg. Eg ser fram til å koma i gang med arbeidet og til å verta kjent med desse kyrkjelydane kirken vår 5

6 Grønn menighet Kristne mennesker har et enda større ansvar for en bærekraftig utvikling enn borgere flest. Vi har et ansvar utover borgernes, ved at vi er forpliktet til å ta vare på Guds skaperverk. Skedsmo menighet ga stafettpinnen til Lillestrøm for å bli grønn menighet. 12. april ble vi Grønn menighet nr. 43 i Borg bispedømme. Tekst: T-J Bjørnstad Foto: Silje Bjørnstad Andersen Ny kapellan i Skedsmo Det er tilsatt ny kapellan i Skedsmo, Elisabeth Eriksen, som begynner i jobben nå. Av: Hanne G. Sinkerud Hva er grønn menighet? Grønn menighet er et av elementene i samarbeidsprosjektet; Skaperverk og bærekraft, som er etablert mellom Norges kristne råd, Kirkens Nødhjelp og Den norske kirke. I dette samarbeidet ønsker kirkene å være sentrale pådrivere for og bidragsytere til et bærekraftig samfunn både lokalt, nasjonalt og globalt. Kirkene vil bidra til å sikre en forpliktende, rettferdig og ambisiøs internasjonal klimaavtale, og en bred kirkelig og folkelig oppslutning om dette. De vil demonstrere et bevisst forhold til miljø, forbruk og rettferd, samt skape håp og fremtidstro med ord og handling Målet er at prosjektet skal prege det kirkelige livet både i konkret arbeid og i plan- og strategiarbeid. Alt ifølge nettsidene; gronnkirke. no. Hvordan bli grønn menighet? Menighetsrådet gjør et felles vedtak om å bli grønn menighet. Man velger siden fra seks hovedområder, minst 25 av de 50 aktivitetene som omfatter, Gudstjenesteliv, Diakoni, undervisning og informasjon, Innkjøp, Energi, Transport og sist Avfall. Disse aktivitetene forplikter menigheten seg til å gjennomføre. Menigheten registrerer seg på internett gjennom å sende inn sin handlingsplan. Kunnskap endrer holdninger, og endrede holdninger skaper ny atferd. Derfor må vi øke vår kunnskap om den urettferdige fordelinga som verden opplever. Overforbruk og forurensning av alle slag må bekjempes for å få til en rettferdig og bærekraftig utvikling. Dette er forpliktelser vi har som kristne, slik som bøndene til alle tider har att som mål; å overlevere jorda og gården i en bedre forfatning enn den de selv fikk overlevert. Men først må vi begynne å glede oss over skaperverket, hver dag! Livet er en Guds gave til hver og en av oss, når vi tar det innover oss, vil vi skjønne at det er verdifullt, og det som er verdifullt, er det vært å ta vare på. Så enkelt er det i grunnen. Gå ut og finn de små gledene i hverdagen, besøk noen som trenger ditt besøk, plukk inn noen blomster. Elisabeth flytter inn i prestebolig på Vardeåsen, med mannen Anders, barna Live og Aksel, hunden Ares og tre katter. Elisabeth startet på teologistudiet 33 år gammel og var ferdig i fjor sommer. Etter å ha arbeidet ulike steder, var hun vekter i Securitas i Oslo da hun, den tidligere panser-ateisten, som hun selv kaller seg, fikk kallet til å studere teologi. Få år tidligere hadde hun fått et Gudsbevis og blitt kristen. Mitt Gudsbevis Elisabeth forteller: - En høstdag i 2002 var jeg uheldig på en kjøretur, og bilen gikk i fjellveggen. Det siste jeg utbryter før det smeller var Herregud, hjelp meg! Et meningstomt uttrykk for meg. Men det funket! Bilen var totalvrak, og første bil på åstedet etter ulykken trodde meg ikke da jeg fortalte at det bare var jeg som hadde vært i bilen, for jeg stod helt uskadd et stykke unna vraket. Diakoni og trosopplæring Elisabeth brenner særlig for diakoni og trosopplæring, og sier: - ungdomsarbeid kommer nok til å være ett av hovedfokusområdene mine fremover. Så får vi se hva Gud vil. Jeg er bare mannskap på skuta, og Han er kapteinen. På finnes hele intervjuet med Elisabeth. Søndag 9. september innsettes Elisabeth i Skedsmo kirke. Kom og ta vel imot vår nye, fargerike og blide kapellan kirken vår

7 Ny gravferdslov konsekvenser for Skedsmo Ny gravferdslov trådte i kraft 1 jan Hovedformålet med den nye loven er å bedre ivareta behovene religiøse og livssynsmessige minoriteter har i forbindelse med gravlegging Av: Kirkeverge Reidar Kavlie-Borge Endringene i gravferdsloven er blant annet en oppfølgning av den politiske avtalen 10. april 2008 (kirkeforliket) mellom alle partiene som er representert på Stortinget. Gravferdsloven har derfor fått en ny formålsparagraf som sier at gravlegging skal skje med respekt for den enkeltes religion eller livssyn. Loven har videre en del andre bestemmelser som skal bidra til dette formålet. For Skedsmo har noen av bestemmelsen i den nye loven relevans fordi det arbeides med ny kirkegård ved Skedsmo kirke. Noen av bestemmelsene og konsekvensene er: Tilrettelegging av gravfelt for minoriteter Muligheten for gravlegging i særskilt tilrettelagt grav med bakgrunn i en religiøs eller livssynsmessig begrunnelse er vesentlig styrket i den nye loven. I forbindelse med utvidelsen av kirkegården ved Skedsmo kirke vil det bli etablert gravfelt som er tilrettelagt for ulike tros- og livssynssamfunn. I tillegg vil det bli etablert egne minnelunder for urnegraver. Vigsling/seremoni ved innvielse av gravplasser Tros- og livssynssamfunn skal likestilles når det gjelder å gjennomføre seremonier ved åpning av ny gravplass eller gravfelt. Fra gammelt av har kirkegårdene blitt vigslet av biskopen eller prosten. Det vil de fortsatt bli, også når våre egne utvidelser er ferdige. Ulike tros- og livssynssamfunn skal likevel gis anledning til å innvie sin del av gravplassen. Skedsmo kirkelig fellesråd skal ta initiativ til å møte for å drøfte hvordan tros- og livssynssamfunnenes behov ved gravferd kan ivaretas. Livssynsnøytral begrepsbruk Gravferdslovens tittel og begrepsbruk gjøres livssynsnøytral. Det skal heretter hete gravplass i stedet for kirkegård når disse omtales som fellesbetegnelse eller som en enkel generell kirkegård. For gravplasser som har begrepet kirkegård i navnet, for eksempel Skedsmo kirkegård og Stalsberghagen gravlund og krematorie kan man imidlertid fortsatt full anledning til å bruke dette videre. Frister for gravlegging og kremasjon Fristen for gravlegging og kremasjon er i den nye loven utvidet fra 8 til 10 virkedager regnet fra datoen for dødsfallet. Formålet med dette er å gi større fleksibilitet ved fastsettelse av gravleggingstidspunktet. Bestemmelsen har allerede gitt et større spillerom både for pårørende, kirkelig fellesråd og gravferdsbyråene når det gjelder å fastsette datoen for en gravferd og har også bedret muligheten for en tilfredsstillende annonsering av dødsfall i lokalavisene. Kremasjon Kremasjon kan nå skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske. Tidligere kunne kremasjon bare skje når dette var etter avdødes ønske. Den nye lovgivningen åpner opp for en økt bruk av kremasjon. Bestemmelsen innebærer at den som sørger for gravferden, normalt nærmeste pårørende, kan bestemme om avdøde skal kremeres, med mindre det er kjent at kremasjon var i strid med avdødes ønske. Krav til gravplasser I hver kommune skal det være en eller flere gravplasser av slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 pst av kommunens befolkning. Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på gravplass her. Det samme gjelder dødfødte barn når moren eller faren har bopel i kommunen. Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen gravlegges på gravplass i kommunen. Det kan da kreves dekning av kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav. Lillestrøm Torv Tlf Hovedkontor: Strømsveien 65 Postboks 154, 2011 Strømmen Tlf Telefax Strømsvn. 61, Str. kino, 2010 Strømmen. Tlf Gaver til alle anledninger! Pris kr 145,- Strømmen Husflidsutsalg A.S Strømmen Storsenter Garn - gaver - souvenir tax free Vi fører Romerike Jubileumsdrakt Stort utvalg i barne bunader Bunadsøljer til voksne og barn Tlf: Begravelsesbyrået OLA ENGSETH A/S Lørenskog - Strømmen Lørdagsrudveien 26, 1472 Fjellhamar Vakttelefon hele døgnet / En verdig gravferd - til en rimelig kostnad Om ønskes kommer vi hjem til Dem for samtale. Ingen tillegg ved gravferd på Romerike og i Oslo kirken vår 7

8 Gravdugnad på Skedsmo kirkegård en lang tradisjon i Kiellandfamilien I 25 år på rad har medlemmer av Kiellandfamilien samlet seg på Skedsmo kirkegård i mai måned til årlig felles gravdugnad. Familien har mange graver på østsiden av kirken, og for 25 år siden fant man ut at det var mye morsommere å treffes og stelle gravene sammen enn å gjøre det hver for seg. Av Sylvi Kielland I 1868 kjøpte Hjalmar Christian Kielland ( ) Melby gård på Skjetten. Han var sønn av Gabriel Kirsebom Kielland ( ) og Gustava f. Blom ( ), kjent som «Misjonsforeningens mor» og forfatter av sangene «O jul med din glede» og «Liten ekorn satt». Hjalmar var utskiftningsformann i Akershus og Smaalenenes amt, men innen Skedsmo kommune var han også ordfører, medlem av formannskapet og representantskapet, han var overformynder, forlikelseskommisær, medhjelper og valgmann. Det er gravene til etterkommerne etter ham og hans kone Frederikke Gleerup Klem ( ) vi steller. De fikk 12 barn som alle er gravlagt på Skedsmo kirkegård. Men som i mange familier i denne tiden var det ikke alle som fikk vokse opp. I Kielland-familien døde fem av barna før de var årsgamle. Av de resterende syv barna var tre ugifte døtre, så dagens familie består av etterkommere etter de fire som giftet seg: Gustav Gottfried ( ), Gabriel Wilhelm ( ), Wilhelmine Cathrine ( ) og Hjalmar Fredrik ( ), alle født på Melby. På gravdugnadene møtes vi altså først på kirkegården til praktisk arbeid og årlig fotografering. Deretter går turen til Skjetten hvor det drikkes kaffe og prates, i tillegg til at vi alltid har ett eller flere innslag som gjelder interessante temaer knyttet til familien: Noen har kanskje arvet en gjenstand de forteller om, noen har gamle brev som det leses opp fra, noen utarbeider slektskart, noen forteller om personer, hus og eiendommer, noen har med seg gamle fotografier osv. Mange idéer har dukket opp i praten under kaffen, her vil jeg bare nevne noen få. I 1992 ble det lansert en ide om å gi de gamle brevene fra Hjalmars foreldre Gabriel og Gustava Kielland til Misjonsmuseet som skulle opprettes i Lyngdal, og året etter fikk tre generasjoner fra familien være tilstede ved åpningen. I 1999 tok noen med seg bilder fra det gamle Kielland-huset i Sogndalstrand til gravdugnaden, og det ga støtet til ideen om å gjøre en stor slektsreise over flere dager på Sør- Vestlandet og besøke steder der familien hadde satt spor etter seg. Reisen ble organisert og gjennomført i juli 2003 med stopp i Lyngdal, Sogndalstrand, Stavanger og Finnøy og med over 200 deltakere fra inn- og utland. I 2008 var boka «I gode og onde dager» ferdig. Boka består av korrespondansen mellom Gabriel Wilhelm Kielland og hans kone Anna fra 1908 til 1935, og er et interessant tidsbilde i tillegg til å være av spesiell interesse for etterkommerne. Gabriel og Anna var bl.a. prestefolk i Lårdal, og i 2009 ble det organisert en flere dagers tur for familien til Lårdal, der vi gikk i deres fotspor. Denne turen ble dokumentert med video som ble vist på gravdugnaden i Som man ser kan en slik tradisjon med felles stell av gravsteder være til glede og nytte på flere plan. Først og fremst gleden av å ha årlig kontakt med fettere, kusiner og tremenninger og deres familier, og utveksle og holde ved like slektshistorien knyttet til dem som ligger begravet på kirkegården. Men også det å ha små kulturelle innslag knyttet til gravdugnaden har vist seg å være veldig interessant. Hos oss har det ført til at vi har blitt nærmere kjent med interessante folk i slekten, vi har sunget deres sanger, lest deres dikt og reist til steder der de har bodd. Dette hjelper oss til å lære mer og knytter oss enda tettere sammen som familie. Ideen med felles gravdugnader kan varmt anbefales. Per Ellingsen til minne En kirkens tro tjener er gått bort Av Tore Haakensen Per Ellingsen døde 17. juni og ble begravet fra Stalsberghagen, store kapell, 27. juni. Dermed er nok en av de gamle trofaste tjenerne i Strømmen og Skjetten menighet gått bort. Per hadde en drøm, og det var at en kirke på Skjetten skulle bli en realitet i hans tid. Slik ble det ikke. Per var et trofast medlem av Skjetten kirkering, som ikke bare ivret sterkt for å få bygget en kirke, men også samlet inn betydelige midler til inventar og utstyr til kirken. Til sammen over en million kroner står på bok og venter på en ny kirke. Pers innsats stoppet imidlertid ikke der. Da kirketjenerstillingen i Strømmen kirke ble ledig, søkte han stillingen, og fikk den. Han forlot en jobb som mange nok mente var betydelig mere attraktiv, men han ville bruke den siste tiden av sitt yrkesaktive liv i den menigheten han var så glad i. Sammen med sin kone Reidun, utførte de en mønstergyldig jobb som henholdsvis kirketjener og vertinne på Strømmen menighetshus. Det er få, om noen i det hele tatt igjen av medlemmene i Skjetten kirkering. De fikk aldri oppleve fruktene av et trofast arbeid for en kirke på Skjetten. Men vi som sitter igjen har fremdeles et håp om at kirken skal realiseres en dag. Etter 40 år burde det vel snart være innbyggerne på Skjettens tur til å få et sted å være. Det er ikke bare menigheten som savner en kirke, hele stedet savner et sted for ulike aktiviteter. Det provisoriske menighetssenteret på Valstad har for lengst utspilt sin rolle, og det er på tide at kommunen kommer på banen med planer om hvordan aktivitetene der kan videreføres og ekspandere, men i et nybygg kirken vår

9 17. maigudstjeneste på Solplassen For første gang på lenge trodde vi at nå fikk vi arrangere gudstjenesten inne i kirken. Men været endret seg, som et Guds forsyn, og solen tittet fram og forgylte arrangementet. Vi opplevde alle en stor og flott tradisjon i Lillestrøm. Tekst: T-J Bjørnstad Foto: Rune Sand Gudstjenesten er alltid anslått til ca 11.30, det vil si etter samlingen på Torvet. Mange kom lenge før det og tradisjonen tro sto Menighetsrådet for kaffe og vaffelsalg i tillegg til kaker, pølser og brus. Benker var satt fram og program ble delt ut etter hvert som tilhørerne kom. Da Lillestrøm skolekorps ankom marsjerende med sin dirigent Anders Halvorsen, sto stolene til korpset klare og det ble servert kaldt vann, ikke brus føre spilling, og etter en lang dag med marsjering og spilling var det godt å få satt seg, det kunne vi som sto nærmest både se og høre. Etter at korpset hadde spilt tre vers av Gud signe vårt dyre fedreland, samt Måne og sol, holdt Lena Caroline Stordalen, vår nye vikarprest, Gudstjeneste, der hun prekte fra Matteus 22 «Si oss da hva du mener: Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke?» Men Jesus merket ondskapen deres og sa: «Dere hyklere, hvorfor setter dere meg på prøve? Vis meg mynten som skatten betales med!» De rakte ham en denar, og han spurte: «Hvem har bildet og navnet sitt her?» «Keiseren», svarte de. Da sa han til dem: «Så gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud.» De ble forundret over dette svaret, og de forlot ham og gikk sin vei. Lena la da ut teksten for oss; «Så gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud.», en logisk forklaring om vårt velutviklete demokrati og vår kristne tro. Deretter ble Fagert er landet spilt og sunget, Fader vår lest unisont, og så avsluttet vi stående med at det ble spilt og sunget nasjonalsangen, velsignelsen ble lest og klokkene slo tre ganger tre slag. Så startet salget av vafler, kaker og kaffe igjen og varte så lenge vi hadde noe å selge. Neste år vil vi ha mer både av vaffelrøre og pølser. Tusen takk til Skolekorpset for flott spill og tusen takk til alle som trofast møter opp hver 17.mai. Konsertar hausten 2012: Innsamlingsaksjonen «Nytt orgel i Strømmen kirke» St. Magnus barnekor Onsdag 12. september kl 18: Barnekorkonsert i Strømmen kirke med Lillestrøm barnekor, St. Magnus barnekor, Familiekoret og unge strykarar. Allsong. Fri entré, kollekt ved utgang Torsdag 1. november kl 19: Gjenopning av ei nymåla Strømmen kirke: Haustkveld med Strømmen Vokalensemble. Allsong. Fri entré, kollekt ved utgang Knut Sørheim fortel om Strømmen kirke si historie. Sundag 4. november kl 15: Allehelgenskonsert på Stalsberghagen krematorium Pål Gløtta, trompet, Sidsel Ryen, resitasjon, Jarle Vestad, orgel. Høve til lystenning i lysgloben. Fri entré, kollekt ved utgang kirken vår 9

10 Skedsmo Normisjon 100 år Skedsmo Normisjon har feiret sine 100 år med stor fest på Emmaus bedehus, hvor organisasjonens historie og mange aktiviteter ble nevnt i en fyldig 100-årsberetning. Men misjonsarbeidet startet egentlig 20 år tidligere. Av: Kjell Asak Det var kvinner i Leirsund som ønsket å komme sammen, og «Leirsund kvinneforening for Indremisjonen» ble stiftet 2. mai 1892 med 15 medlemmer. Kvinner ved Skedsmokorset startet foreningsvirksomheten den 28. oktober Etter hvert sluttet mannfolka seg til, og Skedsmo Indremisjon ble virkelighet i Formålet med virksomheten var å gi bygdefolket del i evangeliet, Guds gode budskap, og å tilby til et kristent fellesskap. De første årene ble møtene holdt på Gamle Tærud skole, i kommunelokale ved Skedsmo kirke og i Meierisalen i Leirsund. Etter en tid ble det behov for egne og større lokalet. En stor internatbygning i Oslo ble kjøpt inn til Leirsund. Første etasje av bygget ble til Emmaus, og annen etasje ble til Vennely. Begge bedehus ble innviet i Bygdas prester var med under innvielsene og var med i ledelse og virksomhet. Kvinneforeningene fortsatte sin virksomhet. De kom sammen til oppbyggelse og søsterfelleskap, og hadde som særlig oppgave å støtte bedehusene økonomisk. Under Skedsmo Indremisjon er det drevet søndagsskole, yngresavdeling, ungdomsarbeid, og kor- og musikkgrupper. Med andre ord, virksomhet fro alle aldre. Bedehusene er ogå blitt benyttet til minnesamvær, til forskjellige aktiviteter, og til feiring av fødselsdager, dåp og konfirmasjon. I året 2000 ble hovedorganisasjonen for Indremisjonen og Santalmisjonen slått sammen til Normisjon. Ved Emmaus drives et aktivt arbeid for barn og unge. På Vennely er Hobbyklubben svært aktiv. Også på Vennely er det ansatt en barne- og ungdomsarbeider. Både Emmaus og ved Vennely inviteres det til formiddagstreff/ hyggetreff og andre samlinger. Du er velkommen til fellesskapet. Velkommen til Knøttesang! Knøttesang er et tilbud til deg som er hjemme med barn i aldersgruppen 1-3 år. Vi samles torsdager kl i Strømmen kirke til sang og musikk-stund. Det vil også være sosialt samvær for små og store! Ta med matpakke og godt humør! Oppstart: Torsdag 30. august kl Kontakt: Audhild O. J. Engeland (t: ) eller menighetskontoret Nye kantorer på Strømmen og Skjetten På under et år er det tilsatt to nye kantorer i Strømmen menighet. Av Tore Haakensen Vår kirke har samlet de to nye kantorene Peggy Jensen Lous og Jarle Vestad til intervju og bedt dem om å fortelle om seg selv og om forventningene de har og mulighetene de ser i sin nye jobb. Peggy sier: - Jeg har min kirkemusikkutdannelse fra Norges musikkhøgskole, med hovedfag i hymnologi. Jeg har også studert et år ved Musikkhøgskolen i Leipzig. Før jeg kom til Strømmen 1. september 2011, har jeg jobbet som kantor på Sunnmøre og i Ullensaker. Arbeidet med gudstjenesten er for meg svært viktig og givende. Spesielt viktig er det få gjennomført arbeidet med den nye liturgien på en meningsfylt måte for menigheten. Etter at jeg kom til Strømmen har jeg fått til en gruppe med babysang, et tiltak som videreføres til høsten på tirsdager i kirken fra kl Familiekoret på Skjetten er også i full gang på tirsdager fra Vi starter opp igjen 28.august. Da jeg fikk jobben på Strømmen ble jeg samtidig fortalt at orgelet var i en elendig forfatning, og burde skiftes ut fortest mulig. Dette arbeidet er nå full gang, og håpet er å få et nytt orgel i løpet av de nærmeste fem årene. Finansieringen må foregå som et spleiselag mellom kommunen og menigheten, hvor vi kan bidra med bl.a. konsertvirksomhet. Det nystartede Strømmen vokalensemble vil der være en viktig faktor. Jeg ser også for meg noen gudstjenester i året hvor menighetene På Strømmen og Skjetten samles med alle krefter de har å by på. Til slutt vil jeg takke for den måten jeg er blitt mottatt på av staben, menighetsrådet og menigheten. Jarle sier: - Jeg har studert kirkemusikk ved NTNU i Trondheim og Norges musikkhøgskole, hvor jeg avla kantoreksamen i juni i år. Før jeg kom til Skjetten 1. januar i år. Hadde jeg en liten stilling som organist i Nittedal. Jeg er veldig glad i gudstjenesten og vil legge mye arbeid i å løfte gudstjenesten musikalsk. Samtidig har jeg innsett at rammene rundt gudstjenestelivet på Skjetten er begrensede. Derfor er mitt høyeste ønske at det reises en ny kirke på Skjetten med et nytt orgel, hvor menigheten får nye vekstmuligheter. Men når situasjonen er som den er, vil jeg prøve å utnytte de kreftene som sikkert finnes på Skjetten. Først og fremst er håpet å få til en forsangergruppe som etter hvert kan utvides til et liturgisk kor. Sett i forhold til at det kommer en ny liturgi med delvis nye liturgiske melodier, er Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous det viktig å ha noen som kan hjelpe menigheten i innlæringsfasen. Jeg ser også for meg å kunne ha noen konserter i løpet av kirkeåret. Kirken på Skjetten er liten, men rommet er intimt. Derfor er muligheten til konserter i mindre format til stede. Menighetene har møtt meg med mye positivitet, noe jeg setter stor pris på kirken vår

11 Orgeldugnad i Strømmen kirke Orgelet i Strømmen kirke er i ferd med å bryte sammen, og det er derfor helt påkrevet med et nytt instrument. Av: Tore Haakensen Etter en befaring i 2007 kom orgelbygger Jan Ryde med en tilstandsrapport hvor konklusjonen var følgende: «Både når det gjelder håndverk, materialer og konstruksjon, representerer dette orgelet noe av det dårligste vi har hatt i norsk orgelbygg. Det må presiseres at orgelet har ikke bare blitt dårlig, det har fra første stund vært et dårlig instrument. Det er derfor ingen idé å utbedre instrumentet eller foreta noen tiltak som koster penger». I utgangspunktet er det et kommunalt ansvar å bekoste et nytt instrument til kirken. Strømmen menighet innser imidlertid at menigheten selv må bidra med så mye den evner, slik at dette kan bli et spleiselag. Kirkens kantor, Peggy Jenset Lous, har derfor gått i bresjen for en orgelkomité som har som hovedoppgave å samle inn penger til nytt orgel. Orgelet er en viktig faktor i alle kirkelige handlinger. Det er for eksempel vanskelig å tenke seg et kirkebryllup uten orgelbrus. Det kan imidlertid bli resultatet hvis det ikke kommer et nytt instrument i kirken om ikke altfor lenge. Orgelkomitéen håper derfor at enkeltpersoner, kor, korps, musikere, organisasjoner og næringslivet på Strømmen vil være med på en dugnad for et nytt orgel i Strømmen kirke. Startskuddet for orgeldugnaden gikk 10. mai, med en konsert i kirken som markerte starten på innsamlingsaksjonen. Da ble også det nystartede Strømmen kirkes vokalensemble presentert, under ledelse av kirkens kantor. Fra september vil det bli månedlige konserter hvor inntekten skal gå til å anskaffe nytt orgel til kirken. Bidrag til nytt orgel i Strømmen kirke kan gis over konto: Småbarnssang og familieonsdag i Lillestrøm kirke Lillestrøm menighet er en aktiv menighet ikke minst når det gjelder sang og musikk, og ønsker å profilere seg enda sterkere på dette. Lillestrøm består av en økende andel unge barnefamilier som vi møter med blant annet følgende tiltak. Småbarnssang er et tilbud til barn i alderen 4-5 år som har ukentlige samlinger på onsdager fra kl i Lillestrøm kirke. Vi vil la barna oppleve sang og musikkglede i sin kirke, og lære mer om de kristne høytider. Høsten 2012 starter vi opp onsdag 5. september. Småbarnssang er for deg som er fire eller fem år gammel og som liker å synge og ha det kjekt med musikk og rytmer sammen med andre barn! Det vil bli en blanding av sanger, sangleker og å spille litt på rytmeinstrumenter. Tuva Weideborg Hongve har ansvar for denne gruppen. Hun har solid utdannelse både som sanger og som småbarnspedagog fra blant annet Barrat Dues musikkinstitutt. Hun hadde småbarnssang hos oss også forrige skoleår. Det er bare å møte opp i Lillestrøm kirke en av de første onsdagene. Vi tar en deltageravgift på kr. 50,- pr. halvår. Kantor Børre Velsrud kan svare på spørsmål, tlf Familieonsdag vil være et lekende og musikalsk tilbud til hele familien, med samlinger en gang i måneden. Vi vil la familiene få en god opplevelse av fellesskap i sin kirke, og være et sted for å praktisere tro i hverdagen. Familieonsdag vil foregå fra 16:30-18:30 og bestå av et enkelt middagsmåltid, aldersdelte grupper og felles avslutning. I gruppene vil vi legge vekt på sang og musikk, og på pedagogisk lek for å formidle tro. Datoer for tiltaket er: 26.september, 24.oktober, 21. november og 5.desember Tiltaket vil være et samarbeidsprosjekt mellom kantor, kapellan, trospplæringsmedarbeidere og frivillige medarbeidere. Barnekor Toneklang som er korgruppen for de eldste i Lillestrøm kirkes barnekor starter opp igjen etter ferien med første øvelse onsdag 22. august. Toneklang Vi er en glad gjeng som øver hver onsdag fra klokken Alder fra 4. klasse og eldre, både gutter og jenter. Dirigent og leder for koret er organist Børre Velsrud. Korassistenter er Jenny Hagrim og Live F. Kjernet. Vi tar nå imot nye medlemmer. Det er bare å møte opp en øvelse eller ta kontakt med dirigenten Børre på Se også korets hjemmeside: Her er noe av det vi gjør i koret: Lærer fine sanger Opplæring i stemmebruk Korweekend i november Kortur våre 2013 Julemusikal Pizzakveld, kinokveld m.m. Ny korgruppe for klasse Høsten 2012 starter en ny korgruppe for alderen klasse i Lillestrøm kirke. Det blir øvelse torsdager i Lillestrøm kirke klokken Vi tilbyr å hente barn på Volla skole klokken og følge dem til korøvelsen i kirken. Hvis det er barn som går på Vigernes eller Kjeller skole vil vi organisere henting med bil. Vi starter opp torsdag 30. august Organist Børre Velsrud vil ha ansvar for denne korgruppen. Vi tilbyr videre en time fritidsordning med mulighet for lek, lekser m.m. etter korøvelsen og frem til klokken for de som har vanskelig for å hente så tidlig som kl Ta gjerne kontakt med dirigenten Børre på eller skedsmo.kommune.no hvis du lurer på noe. Påmelding til samme mailadresse. Gi da beskjed om hvilken skole, og evt. behov for henting. Lys våken Høsten 2012 arrangerer vi for første gang Lys våken i Lillestrøm kirke. Dette er et populært trosopplæringstiltak mange steder, med overnatting i kirka fra lørdag til søndag, og masse spennede aktiviteter. Til høsten inviterer vi alle i Lillestrøm som går i 6. og 7. klasse ti Lys våken i Lillestrøm kirke fra lørdag 22. søndag 23. september. Vi starter klokken på lørdagen og holder på til rett etter gudstjenesten søndag formiddag. Invitasjon blir sendt ut i posten noen uker før, men sett gjerne av dagene allerede nå! Lys våken Aktiviteter for barn i Lillestrøm menighet: Babysang Hver mandag i kirken kl med oppstart 3. sept. På babysangen skal vi synge og spille, leke og danse! Vi skal lære mange nye sanger, regler og rim. Etter selve babysangen blir det tid for en felles lunsj, så ta med deg matpakke. Babysang er gratis. Ingen påmelding Babysangen vil bli ledet av Tone Iren Lund, som er ansatt i et årsvikariat som menighetspedagog i Skedsmo-menighetene. Hvis dere lurer på noe: Ta kontakt med prestekontoret på t: kirken vår 11

12 KONSERTER I KIRKEN VÅR Konserter i Lillestrøm kirke Lillestrøm kirke får besøk av fransk guttekor: Konsert med «Les Petits Chanteurs de Saint-André de Colmar» onsdag 22. august kl Fri adgang og kollekt for å dekke korets utgifter. Vi er så heldig å få besøk av av guttekoret i Lillestrøm kirke onsdag 22. august. De er da på en 2 ukers turne i Sverige, Danmark og Norge. Vi gleder oss til å høre dem synge, og kan love alle en stor opplevelse. Bli med å fylle Lillestrøm kirke denne onsdagskvelden! Gutekoret «Les Petits Chanteurs de Saint-André de Colmar» består av rundt 50 gutter mellom 7 og 25 år. De er en del av International Pueri Cantores Federation. Guttene får en grundig og krevende musikalsk opplæring: De øver to ganger i uka og turnerer jevnlig i Frankrike og i utlandet. Siden 1987 har de sunget i 22 land: Tyskland, England, Østerrike, Belgia, Canada, Danmark, Spania, USA, Ungarn, Italia, Irland, Latvia, Luxembourg, Litauen, Norge, Nederland, Polen, Tsjekkia, Russland, Slovakia, Sveits og i mange franske regioner. Repertoaret strekker seg fra klassisk musikk til gospel og afrikanske sanger. Koret har sunget store mesterverk med orkester som Mozarts «Krönungsmesse», Fauré s «Requiem», Charpentier s «Te Deum» men også rytmisk musikk og gospel med mye rytme og fulle av glede. Guttekoret er framfor alt et sted hvor de unge får utdannelsen sin. Takket være sang, utvikler de en smak for skjønnhet og hardt arbeid, en smak for innsats og utholdenhet, en smak for det hellige, samt for å tjene og gi glede. De prøver å leve opp til et ideal: Å så fred gjennom sin sang, men også i sin egen hverdag. Konsert med jentegruppa SEVEN i Lillestrøm kirke lørdag 1. september klokken Det er fri adgang og kollekt. Tidligere på dagen samles mange små sangere til øvelse i Lillestrøm kirke sammen med jentene fra Seven og dirigenten Melinda E. Løver. Vi har invitert noen kor fra nærområdet til å være med, og i tillegg blir det sendt ut invitasjon til alle i Lillestrøm som går i 4. og.5. klasse med tilbud om å være med. Dette går inn som et trosopplæringstiltak i Lillestrøm menighet. Har du lyst til å være med å synge sammen med Seven kan du sende en melding til eller ta kontakt med prestekontoret på tlf Det blir seminar fra klokken og med 2 matpauser i løpet av dagen. Jentegruppa SEVEN ble startet høsten 2003 av Melinda E: Løver og Britt-Venke Oldebråten, og fyller 8 år i år. De har gitt ut 7 CD er. Siste utgivelse er DET ER GULL og de fleste sangene på seminaret og konserten vil være fra denne. SEVEN består av 19 sangglade jenter som rullerer på reisevirksomheten. Det opptrer alltid 7 jenter på scenen. Jentene kommer fra Østlandet, Sørlandet og Vestlandet, og de har også kurs i dans og korledelse. DET ER GULL Gospelfest er et unikt opplegg. Det kan ofte være 100 barn på scenen. Seven-jentene lærer dem noen av sine sanger med koreografi. Alle er tilslutt med i et stort kor på Festkonserten. Melinda er komponist, har det musikalske ansvaret, organiserer og reiser rundt med gruppa. Britt-Venke er tekstforfatter, økonomisk ansvarlig, salgsansvarlig, produktansvarlig og webredaktør, og har sammen med SEVENTEAMET andre praktiske oppgaver rundt Seven. Ragnhild begynte som instruktør i Hun reiser også rundt SEVEN-jentene tmed gruppa, yter hjelp ved auditioner og arrangementer og hjelper til med praktiske detaljer. Sangene våre handler om livet med Gud og med hverandre. Vi ønsker å formidle en Gud som sier JA til alt som er bra. "Jazz fra galleriet" søndag 2. september klokken Søndag 11. september kl blir det konsert med organist Ulf Nilsen og jazztrompetist Eivind Lønning. Vi følger opp tradisjonen med Jazz fra galleriet og inviterer igjen til å høre svingende toner fra det fine orglet i Lillestrøm kirke. Mange har tidligere opplevd Ulf Nilsen s glade musisering, flere ganger har han tidligere besøkt Lillestrøm kirke i tospann med klarinettisten og saksofonisten Georg Reiss. Men denne gangen har han med seg Eivind Nordet Lønning, en av våre unge lovende jazztrompetister. Vi kan love svingende og glade toner i Lillestrøm kirke denne søndagskvelden. Billett kr. 120,- ved inngangen og i forhåndssalg på Konserten arrangeres med støtte fra Norsk kulturråd og Skedsmo kommune. Ulf Nilsen (født 1964) er utdannet fra Norges Musikkhøgskole og Sweelinck Conservatorium i Amsterdam, og er organist i Lovisenberg kirke i Oslo. Han improviserer like godt i barokkstil som i jazz, uansett om han sitter ved pianoet, cembaloen eller orgelet. Han er mye brukt som både konsertorganist og akkompagnatør. Hans gode samarbeidspartner Georg Reiss har fortalt: "Ulf Nilsen hørte jeg første gang under dåpssermonien til min eldste datter. Han spilte et postludium som fikk selv garvede kirkegjengere til å bryte ut i spontan applaus. Maken til ellevill improvisasjonsglede hadde jeg aldri hørt fra en orgelkrakk..." Eivind Nordset Lønning (født 1983) er en norsk jazzmusiker og trompetist, kjent fra flere band i Trondheim og utgivelser. Han startet utdannelsen sin ved Ski VGS, musikklinja, og fullførte senere en utdannelse ved Norges musikkhøgskole i Oslo og Jazzlinja (NTNU) (2004). Eivind så egentlig ikke for seg et liv som musiker, selv om håpet nok var der. Med en mor som musikkpedagog og far som organist og kordirigent lå en musikalsk løpebane allikevel i kortene. Allerede som 11-åring var det tydelig at Follo hadde fostret et ungt talent da han var solist med kringkastingsorkesteret (KORK) med Lars-Erik Larssons trompetkonsert. Norgesmesterskapet for solister tok han hjem året etter. De siste 7 årene har han jobbet sammen med Espen Reinertsen i duoen Streifenjunko. Streifemjunko fikk De Unges Lindemanpris i 2010 og kommer med ny plate nå i Orgelmusikk av Cesar Franck 23. september og 28. oktober, begge dager kl Vi er glad for å kunne presentere to konserter høsten 2012 med musikk av Cesar Franck, fremført på det fine konsertorglet i Lillestrøm kirke. Denne musikken passer spesielt godt til orglet i Lillestrøm, og etter innvielsen i 2004 skrev en av Europas fremste orgelsolister professor Hans Fagius: Den nya Ryde & Berg-orgeln i Lilleström Kirke är ett mästerverk som i alla avseenden håller högsta kvalitet. Man har känslan av att sitta vid en äkta Cavaille-Coll-orgel med allt kirken vår

13 KONSERTER I KIRKEN VÅR Eivind Nordset Lønning Per Arne Løvold Anders Eidsten Dahl Ulf Nilsen vad det innebär från breda sjungande grundstämmor, stora solistiska flöjter till grandiosa rörverk som fyller varje vrå av kyrkan. Det finns bara några få orglar i Skandinavien som kan ge organist och åhörare samma överväldigande upplevelse av den symfoniska orgelmusiken. César Franck ( ) var et dypt åndelig menneske, en kristen som man ofte kunne se knelende i en krok av orgelgalleriet under gudstjenesten og mens han ikke spilte. Han uttrykte sin kristendom i en usedvanlig vennlighet overfor alle. På grunn av sin enorme kapasitet og originalitet som musiker, ble han gjerne uglesett blant sine kolleger ved Pariserkonservatoriet, hvor han underviste. Men for mange står César Francks tre store orgelkoraler som et av høydepunktene i orgellitteraturen overhodet. Å lytte til dem er som å gå inn i et rom hvor Guds ånd fyller hver eneste krok og avgir en nærmest røkelsesaktig duft. Det er ingen sak å forstå at César Franck etter sin død ble til stor inspirasjon for en ny generasjon musikere. Søndag 23. september kl spiller Anders Eidsten Dahl På programmet står som sagt bare musikk av den franske mester Cesar Franck ( ): Prélude, fugue et variation, opus 18, Fantasie i C-dur, opus 16, Prière, opus 20 og Grand Pièce Symphonique, opus 17. Billett kr. 120,- ved inngangen og i forhåndssalg på Konserten arrangeres med støtte fra Norsk kulturråd og Skedsmo kommune. Anders Eidsten Dahl (født 1976) er utdannet kantor og pedagog ved Norges Musikkhøgskole i Oslo, og avla diplomeksamen samme sted i Etter to års studier på solistklassen ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København, holdt han debutkonserter i København og Oslo høsten Han har studert hos 1. amanuensis Terje Winge, domorganist Kåre Nordstoga og professor Hans Fagius. Eidsten Dahl har studert cembalo med Knut Johannessen og klaver med Kaare Ørnung. Anders Eidsten Dahl arbeider som organist i Bragernes kirke i Drammen i en stilling med hovedvekt på orgelspill. Han konserterer jevnlig i Bragernes kirke. I tillegg er han aktiv som kammermusiker og solist ellers i Norge. Som solist har han også spilt på festivaler i Tyskland, Sverige, Danmark, Russland, Slovakia og Østerrike. I 2004 var han finalist i Rikskonsertenes lanseringstipend «Intro Klassisk». Våren 2006 holdt han to solokonserter under Festspillene i Bergen. I august 2009 gav han ut sin kritikerroste første solo-cd, "Inspired by Bach", på det norske plateselskapet LAWO Classics. Hans andre soloplate"johannes Brahms Organ Works", kom ut høsten I 2011 og 2012 mottar han arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere fra Statens Kunstnerstipend. Søndag 28 oktober kl spiller Per-Arne Løvold På programmet står følgende orgelmusikk av Cesar Franck: Trois Chorals, Fantaisie og Piéce Héroïque fra Trois Pièces. Billett kr. 120,- ved inngangen og i forhåndssalg på Konserten arrangeres med støtte fra Norsk kulturråd og Skedsmo kommune. Per Arne Løvold (født 1948) Studerte klaver med Hans Solum, cembalo hos Ketil Haugsand og orgel med Rolf Karlsen. Diplomeksamen i orgel ved NMH Organist i Sørkedalen fra 1974, konstituert Domorganist i Oslo 1982, kantor i Røa kirke fra Kantor i Voksen fra Stiftet oratoriekoret Voksen Kantori med Christer Løvold i Per Arne Løvold komponerer hovedsaklig kirkemusikk i tradisjonell og nyere stil. Vinner av Vestre Aker bydels Kulturpris 2007 for mangeårig virke som musikkformidler i bydelen kirken vår 13

14 Slekters gang Gudstjenester Lillestrøm Døpte Pernille Marie Eriksen Bruu, Sondre Blixland Sætermoen, Ea Bredde Tallaksen, Leo Kristian Ramberg, Elise Grønbeck Stalleland, Sofie Dahl, Haakon Ruste Strand, Ludvik Skarsbø Heimdal, Fillip Emilian Grimsmo, Oliver Zuri Paulsen, Malin Nordin, Leah Pedersen Lian,Selipe Alexander Da Cunha-Lind, Ludvig Riisøen Auring, Minken Myrvang Berglund. Vigde Gro Taugbøl og Trond Norderud, Marianne Høyen og Mickillon Edward Woods, Kim Nh Uong Doan og Xuan Son Nguyen. Døde Eli Halvorsen, Ruth Olaug Sunde, Elny Margareth Mangerud, Gunnlaug Ingeborg Jensen, Aase Holt Halvorsen, Bjørg Ingebo, Edvin Olav Granum, Einar Engløkk, Anna Bergljot Askengen, Ingeborg Anna Dahlen, Nora Gunbjørg Holsten, Erik Garder, Ella Margareth Dragsnes, Edel Agnes Seglen, Reidun Borgny Evjenn, Arild Thorèn Rolfsen Evjenn. Strømmen Døpte Alexander Fjellkårstad Orten, Isak Matheo Hol-Buyuksu, Nora Helene Veiseth, Michelle Repshus-Joachimsen, Leah Emilie Spilde, Matheo Willersrud, Lykke Svendsrud. Vigde Martine Bunæs og Patrick Nygren, Katrine Kristiansen og Kenneth André Bergersen, June Elisabeth Sørlie og Stian Sørlie,Camilla Sunde Larsen og Morten Kristiansen, Anna Elisabeth Fagerell og Anders Tomasgard, Anne Jeanette Listhaug og Tonje Kristine Jore, Runa Arnøy Austad og Stian Moen Haug, Christin Kvakland Søderholm og Leif Arne Søderholm, Kine Cecilie Benth og Stian Torbal Eilifsen, Tina Marie Rismoen og Espen Andreas Bøhn, Camilla Skårberg og Øyvind Samuelsen, Tonje Salomonsen og Frode Wiik, Hege Thorbjørnsrud og Kenneth Lundsten. Døde Øyvind Stenshagen, Dagfinn Austad, Anne Lise Heitmann, Hjørdis Karlsen, Aslaug Lieungh, Jorunn Fjeldstad, Per Ellingsen, Jorun Karlsen, Gerd Bordewich, Arne Olaf Oppen, Anna-Marie Hermansen, Karen Hallberg, Nancy Wilfrid Urmo, Kjell Steinar Solberg, Kai Bergersen. Skedsmo Døpte Linnea Mångs Brenn Larsson, Jan-Arne Mihle-Koller, Mille Oline Oesch Holo, Emil Hestbråten, Selma Helmine Roll Richardsen, Hans Kasper Hexeberg, Berit Julie Kringen, Hermine Simonsen, Nikolai Realfsen Åmland, Kevin Hein Østby- Nerdrum, Dennis Nordstrøm Haugen, Niklas Sunde, Emilie Vatne Næverdal, Mikkel Heder-Balto, Tuva Koster Strøm. Søndag 19. aug. 12.s.i tr.tiden Lillestrøm kirke kl Ungdomsgudstjeneste med nattv. v. prester og kateket i Skedsmo kommune Skedsmo kirke kl Høymesse m. dåp v. Torstein Lalim. Asak kirkeruiner kl Friluftsgudstjeneste m. nattv. i Asak kirkeruiner v. Roger Marchen. Avreise fra Strømmen kirke kl Hvis regn, blir gudstjenesten i Strømmen kirke Skjetten menighetssenter. Se Strømmen kirke Lørdag 25. aug. Skedsmo kirke kl og Konfirmasjonsgudstjenester v. Elisabet T. Diesen og Heidi Sveås. Søndag 26. aug. 13.s.i tr.tiden Lillestrøm kirke kl Høymesse m. nattv. v. Jahn Aas. Vemund Braaten fløyte. Menighetsmøte Skedsmo kirke kl og Konfirmasjonsgudstjeneste v. Elisabet T. Diesen og Heidi Sveås Strømmen kirke kl Høymesse m. nattv. v. Anne Dalen. Menighetsmøte Skjetten menighetssenter. Se Strømmen kirke Lørdag 1. sept. Skedsmo kirke kl Konfirmasjonsgudstjeneste v. Elisabet T. Diesen og Heidi Sveås Strømmen kirke kl og onfirmasjonsgudstjeneste v. Henriette Brevig og Roger Marchen Søndag 2. sept. 14.s.i tr.tiden Lillestrøm kirke kl Høymesse m. nattv. Diakoniens dag. Jahn Aas og Grete Ringdal. Skedsmo kirke kl Høymesse m. dåp og nattv. v. Torstein Lalim Strømmen kirke kl og Konfirmasjonsgudstjeneste v. Henriette Brevig og Roger Marchen. Skjetten menighetssenter kl Høymesse m. nattv. v. Anne Dalen Søndag 9. sept. 15.s.i tr.tiden Lillestrøm kirke kl Familiegudstjeneste m. dåp v. Lena Caroline Stordalen. Sprell levende. Skedsmo kirke kl Høymesse m. nattv. Innsettelse av kapellan. Alle prestene deltar. Strømmen kirke kl Gudstjeneste m. dåp v. Anne Dalen Skjetten menighetssenter kl Høymesse m. nattv. v. vikar Fredag 14. sept. Skedsmo kirke kl Ungdomsgudstjeneste v. Hanne G. Sinkerud og Heidi Sveaas Lørdag 15. sept. Lillestrøm kirke kl Konfirmasjonsgudstjeneste v. Elisabeth Eriksen og Lena Caroline Stordalen. Henrik Olsen Åsaune trompet. Stian Dønnestad Svendsen gitar og sang Søndag 16. sept. 16.s.i tr.tiden Lillestrøm kirke kl Konfirmasjonsgudstjeneste v. Elisabeth Eriksen og Lena Caroline Stordalen. Henrik Olsen Åsaune trompet. Stian Dønnestad Svendsen gitar og sang Skedsmo kirke kl Familiemesse m. nattv. v. Hanne G. Sinkerud og Heidi Sveås. Utdeling av fireårsbok. Green kids. Strømmen kirke kl Høymesse m. nattv. v. Henriette Brevig. Skjetten menighetssenter kl Familiegudstjenesten m. nattv. v. Roger Marchen. Utdeling av fireårsbok Søndag 23. sept. 17.s.i tr.tiden Lillestrøm kirke kl Familiegudstjeneste m. dåp og nattv. v. Jahn Aas. Høsttakkefest. Lys våken. Barnekoret synger Skedsmo kirke Høymesse m. dåp v. vikar Strømmen kirke kl Høymesse m. dåp og nattv. v. Roger Marchen. Høsttakkefest. KFUK speiderne deltar. Skjetten menighetssenter Se Strømmen kirke Søndag 30. sept. 18.s.i tr.tiden Lillestrøm kirke kl Høymesse m. dåp og nattv. v. Lena Caroline Stordalen. Gullkonfirmanter. Musikk v. elever fra Lillestrøm vgs. Skedsmo kirke kl Høymesse m. dåp og nattv. v. Hanne G. Sinkerud. Gullkonfirmanter Strømmen kirke kl Gudstjeneste m. dåp v. Anne Dalen Skjetten menighetssenter Se Strømmen kirke Søndag 7.okt. 19.s.i tr.tiden Lillestrøm kirke kl Høymesse m. dåp og nattv. v. Lena Caroline Stordalen Skedsmo kirke kl Høymesse m. nattv. v. Torstein Lalim Skjetten menighetssenter Høymesse m. nattv. v. Henriette Brevig Strømmen kirke Strømmen kirke er stengt i okt. pga innvendig oppussing Søndag 14. okt. 20.s.i tr.tiden Lillestrøm kirke kl Familiegudstjeneste m. dåp v. Jahn Aas. Fireårsbok. Sprell levende. Babysang. Barnekoret synger Skedsmo kirke kl Høymesse m. dåp og nattv. v. Elisabeth Eriksen Skjetten menighetssenter kl Høymesse m. nattv. v. Roger Marchen Strømmen kirke Se Skjetten menighetssenter Søndag 21. okt. 21.s.i tr.tiden Lillestrøm kirke kl Taizè gudstjeneste m. dåp og nattv. v. Lena Caroline Stordalen. Korgruppe. Vemund Braaten fløyte Skedsmo kirke kl Høymesse v. Hanne G. Sinkerud. Presentasjon av vinterkonfirmanter Skjetten menighetssenter kl Høymesse m. nattv. v. Roger Marchen Strømmen kirke Se Skjetten menighetssenter Søndag 28. okt. Bots- og bededag Lillestrøm kirke kl Høymesse m. nattv. v. Jahn Aas. Musikk v. elever fra Lillestrøm vgs Skedsmo kirke kl Høymesse v. Elisabeth Eriksen Skedsmo kirke kl Forenklet høymesse m. dåp v. Elisabeth Eriksen Skedsmo kirke kl Hele Skedsmo synger v. Gjermund Bjørklund Skjetten menighetssenter kl Bots- og bededagsgudstjeneste v. Anne Dalen. Allment skriftemål Strømmen kirke Se Skjetten menighetssenter Søndag 4. nov. Allehelgensdag Lillestrøm kirke kl Høymesse m. nattv. v. Lena Caroline Stordalen. LillCanto synger. Fløyte v. Vemund Braaten Skedsmo kirke kl Høymesse m. nattv. Alle prestene. Skedsmo kammerkor Strømmen kirke kl Høymesse m. nattv. v. Anne Dalen og Henriette Brevig Søndag 11. nov. 24.s.i tr.tiden Lillestrøm kirke kl Familiegudstjeneste m. dåp og nattv. v. Jahn Aas. Speiderne Skedsmo kirke kl Høymesse m. dåp v. Torstein Lalim Strømmen kirke kl Gudstjeneste m. dåp v. Roger Marchen Skjetten menighetssenter kl Høymesse m. nattv. v. Anne Dalen Søndag 18. nov. 25.s.i tr.tiden Lillestrøm kirke kl Høymesse m. dåp og nattv. v. Jahn Aas Skedsmo kirke kl Familiemesse m. nattv. v. Elisabeth Eriksen. Strømmen kirke kl Høymesse m. nattv. v. Henriette Brevig. Gullkonfirmanter Skjetten menighetssenter kl Høymesse m. nattv. v. Roger Marchen Søndag 25. nov. Siste s. i k.året Lillestrøm kirke kl Høymesse m. nattv. v. Lena Caroline Stordalen. Allment skriftemål Skedsmo kirke kl Høymesse m. dåp og nattv. v. Hanne G. Sinkerud Strømmen kirke kl Gudstjeneste m. dåp v. Anne Dalen Skjetten menighetssenter kl Høymesse m. nattv. v. vikar Vigde Anita Sande og Anders Edlund, Tone Merete Kleven og Lars-Petter Wilberg, Hanne Gundersen og Simen Mentoft Kjus, Kathrine Olesen og Lennart René Maudal, Thomas Martin Berge og Hanne Kristiansen, Christina Harsvik og Fredrik Inderdal, Ina Malene Dugstad og David Aleksander Meisund, Madeleine Jordhøy og Mikael Johansson, Kristina Krane Førland og Marius Midttun, Solveig Sagstuen og Andreas Øyre Westby, Kristin Skulstad og Bård Ålovsrud, Benedikte Elisabeth Hobæk og Anders Søreide, Charlotta Viktoria Heggelund og Geir Gaden, Therese Sputneset Hansen og Sverre Wedum Olsen Døde Helge Sæther, Karin Anderssen, Tom Bernhard Haugeland, Ingebjørg Nilsbakken, Gunvor Jacobsen, Ole Amundsen, Villy Stenberg, Tore Johan Wangen, Kjell Flesvik, Else Synnøve Skotte. Snarveien til et vellykket arrangement! Vi skreddersyr ditt arrangement m.h.t. hotell, aktiviteter, underholdning, eksterne foredragsholdere etc. Kurssekretærfunksjoner (administrasjon fra A til Å) Vil du vite mer om oss? Ta kontakt på tlf Fjell og Fjord Konferanser AS Nittedalsgt. 1 A, 2000 Lillestrøm Dåp, konfirmasjon, minnesamvær eller andre familieanledninger: Vennely bedehus Heisshageveien Leirsund har egnede og godt utstyrte lokaler. Om leiepriser, se Kontakt Kjell Asak, tlf Parkett og vedlikehold Bjørn Larsson - tlf gulvsliping - lakkering - oljing farging - legging av parkett - reparasjoner GRESSKLIPPERE OG HAGEVERKTØY PARAFIN OG FYRINGSOLJE Tlf Trondheimsvn Skedsmokorset Bibler til konfirmantene Kort - CD/Kassetter - Gaver Bok & Media Lillestrøm Nittedalsgt Lillestrøm Telefon Det tas forbehold mot feil i gudstjenestelisten. Se for fullstendig oversikt kirken vår

15 Skedsmo menighet Lillestrøm menighet Strømmen menighet Informasjon til ansvarlig for gravsted/fester Menighetsrådsleder: Hans Philip Einarsen, , Huldrefaret 4, 2020 Skedsmokorset. Prost: Torstein Lalim, / E-post: PROSTIPREST Elisabet Toven Diesen, E-post: skedsmo.kirken.no Sokneprest: Hanne Gunntveit Sinkerud, / E-post: Kapellan: Elisabeth Eriksen, E-post: Kantor: Gjermund Bjørklund, E-post: Kateket: Heidi Sveås, E-post: Diakonimedarbeider: Berthe Kongsrud, E-post: Kirketjener Skedsmo kirke: Ali Akbar Ahmadi, Vaktmester Sten menighetshus: Svein Udnesseter, leie av menighetshuset: Kontakt kirkekontoret, Kirkegården (7-15): Telefon: Telefaks: Aktiviteter Mandagsklubben: Emmaus bedehus mandager kl Leirsund hobbyklubb med aktivitetsopplegg: Annen hver onsdag kl Kontakt: Kristin Borgen Andreassen Acta Skedsmokorset, Emmaus bedehus: Cafilius er åpen hver torsdag fra Den siste torsdagen i måneden har vi smågrupper med fokus på samtale om liv og røre. REFILL (ungdomsmøte) annenhver fredag 20.00, Cafilius åpen etter møtet til Skedsmo kammerkor: Øvelse i Skedsmo kirke torsdag kl Kontakt Roar Ødegård, Bibel- og misjonsgrupper: Kontakt menighetskontoret hvis du vil vite mer! Barnegospel Øvelse på Sten menighetshus hver onsdag kl Kontakt Heidi Sveås, Se oppslag utenfor kirken Miniklang Øvelse hver tirsdag kl 17:00-19:00.Fra 5. klasse og oppover. Kontakt Ingrid Danbolt, Småbarnssang Fra ett år og oppover. Aktivitet for hele familien, hver tirsdag på Sten menighetshus fra kl Starter med felles middag. Kontaktperson: Hanne Gundtveit Sinkerud, t: Skedsmo Voices og Boyses Øvelse hver tirdag kl 19:30-21:00. Fra 9. klasse og oppover. Kontakt Ingrid Danbolt, t: Normisjon Skedsmo Emmaus bedehus, kontakt Kari Vormeland, Tlf , Normisjon Vennely Vennelyforeningen, kontakt Kjell Asak. tlf , Menighetsrådsleder: Torbjørn Pedersen, , Elvegata 11 A, 2003 Lillestrøm fung. sokneprest: Jahn Aas, , E-post: vikarkapellan: Lena Caroline Stordalen, / E-post: KANtor: Børre Velsrud, / E-post: diakon: Grete Ringdal, / E-post: Kirketjener: Rune Sand, Aktiviteter Møteplassen: I menighetssalen kl 11:00-13:00 hver onsdag Formiddagsbønn med lystenning i kirkerommet kl 12:15-12:30 Søndagsskole: Vi har søndagsskole i menighetsalen i kirken enkelte søndager. Kontakt: Administrasjonen Lillestrøm kirkes barnekor: Ny korgruppe for klasse (6-8 år) i menighetssalen. Torsdager fra kl Fritidsordning i kirken frem til kl. 17. Tilbud om henting på skolene. Toneklang (fra 4. klasse og eldre) onsdager kl i menighetssalen Dirigent og kontakt for alle gruppene: Børre Velsrud, tlf el Korets hjemmeside: Babysang Ta kontakt med kontoret på dagtid, t: Småbarnsang for 4 og 5-åringer Hver onsdag kl i Lillestrøm kirke ved sanger og småbarnspedegog Tuva W. Hongve. Kontakt Børre Velsrud: skedsmo.kommune.no Familieonsdag Samlinger på onsdager i høst: 26. sept, 24. okt, 21. nov, 5. des. fra kl 16:30-18:30. Middag - sang for barn i alle aldre - avslutning i kirken. Se Speidere KFUK-KFUM: Stifinnere, klasse: Mandager Kontakt Stein Schatvet, , eller Berit Tomter, Vandrere ( kl: Også mandager fra Kontakt: Bjørn Myhre: Møtene er på speiderhuset i Skedsmogata 16 rett ved Lillestrøm kirke.ofte er møtene utendørs. Normisjon Lillestrøm: Kirkegt. 1b. Kontakt: Tor Erik Løkken, Åpen barnehage: Hver man. og ons. kl Kirkegt. 1b Kontakt: Sissel Vattøy, Barneklubb: For barn i alderen 4-14 år. Korgruppe og ulike aktiviteter man kl 17:45-19:15 Kontakt: Grete-Lill Braseth Ramstad, , Kristin Sakseid, eller Martin Bjerke- Os Vattøy, Fredagsklubb: For deg som går i 3. kl og oppover. Samling en fredag i måneden. Fra kl 19:00-21:00 Kontakt: Håkon Sakseid, Menighetsrådsleder: Tore Haakensen, Skjettenveien 70, 2013 Skjetten sokneprest: Anne Dalen, E-post: Kapellan: Henriette Brevig, E-post: KAPELLAN: Roger Marchen, E-post: Kantor Strømmen: Peggy Jenset Lous, E-post: KANTOR Skjetten: Jarle Vestad, E-post: Vaktmester på menighetshuset: Svein Udnesseter, leie av menighetshuset: Kontakt kirkekontoret, Kirketjener Strømmen: Geir Egil Svensen, , e-post: Kirketjener Skjetten: Ansettes i løpet av høsten 2012 Menighetsarbeider: Audhild Engeland, Noahs ark barnehage: Styrer: Siw Thørn Aass, Aktiviteter Strømmen KFUK/KFUM-speidere: Hver torsdag kl 17 Strømmen menighetshus Birgitte Bergmann Terjesen, Torsdagstema i okt og nov. Dato kunngjøres senere. Anne Dalen, Knøttesang Strømmen kirke Oppstart 30. aug. Tors kl Babysang Oppstart 28. aug. Strømmen kirke tirs Skjetten Småspeidere NSF 8-10 år: Hver mandag kl 18 Skjetten menighetssenter Solveig Granberg, Storspeidere NSF: Hver mandag kl Skjetten menighetssenter. Karl Erik Bjerkaas, Familiekoret Tirsdag kl Skjetten menighetssenter. Middag og sang. Kontakt Peggy Jenset Lous, Advokat Martin Staurem Medlem av den norske Advokatforening Arv Arveforskudd Testament Booppgjør Forretningsjuss Stasjonsvn. 41 (Postboks 51) 2011 Strømmen Tlf: Selskaplokale: BORGHILD RUD-salen i Nittedal Kirkestue gir deg deg en vakker ramme rundt din store dag. Den vakre salen kan dekkes til 100 gjester. God parkering. Besøksadresse Kirkeveien 123, 1480 Slattum Telefon (kl 18-20) Stell av grav i 2013 Vi kan tilbud stell av grav fra 1. juni og ut sommerperioden. Dette betyr at vi planter og vanner gravstedet etter innbetalt avtale. Vi tar høyde for eventuelle prisjusteringer. Bestilling må skje før 15. februar. Våre priser er inkl mva. Planting og vanning kr 875,- pr grav Kun vanning kr 375,- pr grav Høstlyng kr 225,- pr grav Ring / Plantebedd foran gravminnet Vi vil minne om at det bare er tillatt å plante foran gravminnet og beddet kan ikke være større enn gravminnets bredde og ikke dypere enn 60 cm målt fra gravminnets bakkant. Småbusker og nåletrær plantet ved siden av gravminnet er ikke tillatt og må fjernes. Sikring av gravminnet I forskriftene til Gravferdsloven 24 omtales at gravminnet skal festes forsvarlig til sokkel/fundament i stein. Gravminner som er mer enn 60 cm høyt, skal boltes med to massive bolter i rustfritt stål. Gravminner som er lavere enn 60 cm, skal boltes på tilsvarende måte med minst en massiv bolt i rustfritt stål. Ansvaret for at dette overholdes påhviler fester av gravstedet. Gravminnet skal ikke være til fare for dem som ferdes på kirkegården. Det er festers ansvar å sørge for at gravminnet blir rettet opp hvis dette har blitt skjevt pga. tele i løpet av vinteren. Innramming av plantebeddet Er kun tillatt foran gravminnet med kantstein som monteres i høyde med bakken. Kulestein og morenestein er ikke tillatt som omkransing av plantebeddet fordi disse er løse og påfører skader på gressklipperen. Denne type stein vil bli fjernet av driftspersonalet. Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander i plantefeltet. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk. Henvendelser Har dere som besøker gravlunden/kirkegården behov for å spørre om praktiske forhold kan dere kontakte driftspersonalet på stedet. Telefon til Skedsmo kirkegård: Telefon til Stalsberghagen gravlund- og krematorie: Gjelder spørsmålene festefornyelse av gravsted, festeavtaler, gravstell og annet, vennligst ta kontakt med Skedsmo kirkelig fellesråd på tlf: / Kirkeadministrasjonen Tlf Fax: Besøksadresse: Kirkegata 1, inng. Voldgata, Lillestrøm (kontortid: Alle dager ) Postadresse: Pb. 313, 2001 Lillestrøm Felles e-postadresse: Felles telefonnummer og postadresse for alle preste- og menighetskontorene i Skedsmo kommune. Skedsmo kirkelige fellesråd Reidar Kavlie-Borge, kirkeverge tlf , e-post: Kari Sørgaard, saksbehandler tlf , e-post: Kristin Rudberg Smestad, saksbehandler, tlf , e-post: Ann Kristin Bålerud, saksbehandler tlf , e-post: Kari Anne Haug, saksbehandler gravlund tlf , e-post: Tone Iren Lund, menighetspedagog tlf , e-post: kirken vår 15

16 B-post Returadresse: Skedsmo kirkelige fellesråd Pb. 313, 2001 Lillestrøm MIN SALME Kallet T: John Bell/Graham Maule M: Skotsk folketone O: Hans Olav Mørk Det er navnet ditt jeg roper, vil du følge meg? Vil du trå i mine fotspor på en ukjent vei? Vil du kjennes ved mitt navn, vil du møte sorg og savn? Vil du hvile i min favn og la meg bli hos deg? Vil du ta det første skrittet, vil du følge meg? Vil du gå til mine minste på en ukjent vei? Vil du tåle onde blikk, stå igjen når noen gikk? Du skal gi dem alt du fikk, for jeg vil bli hos deg. Vil du åpne blindes øyne, vil du følge meg? Se at fanger får sin frihet på en ukjent vei? Vil du stelle andres sår, i det skjulte år for år? Da er lønnen som du får at jeg vil bli hos deg. Vil du trosse angst og uro, vil du følge meg? Ta i mot deg selv med nåde på en ukjent vei? La de ord som jeg har sagt,folde ut sin skapermakt, tross din tvil og selvforakt, for jeg vil bli hos deg. Når du kaller, må jeg lytte, jeg vil følge deg, jeg vil vende om og vandre på en ukjent vei Dit du går vil jeg gå med, Herre, la din vilje skje, for jeg vet at jeg skal se mitt liv fullendt i deg. Et stort løfte Ja, jeg er vokst opp i de indre bygder på sørlandet! - Og ja; at Jesus kaller på oss og vil ha oss med til himmelen er innprentet i ryggmargen min! - Og ja, jeg tror vi må ta et valg om enten å følge han eller leve et evig liv uten Gud. MEN, jeg tror ikke at Jesus kaller oss til et liv der vi må kunne noe spesielt, prestere på et visst nivå eller passe inn, hverken her på jorda eller i det evige Gudsriket. Av: Anne Synnøve Ropstad menighetspedagog Skedsmo, Lillestrøm og Strømmen Denne salmen er nydelig. Den inneholder et stort løfte, men samtidig er den tydelig utfordrende! Den åpnet øynene mine for at Jesus faktisk vil at jeg skal være meg! Jeg har hele livet hørt at Jesus har skapt meg som jeg er, at jeg er verdifull og at han elsker meg som jeg er. Problemet var bare at ordene ofte ikke stemte med virkeligheten. Det lå hele tiden forventninger til hvordan en god, kristen jente skulle kle seg, oppføre seg og også hvilke kvaliteter som var de «beste». Jeg tenker nok at jeg skapte noen av dem selv også, ved å se på de andre. I alle tilfeller ble resultatet at jeg aldri ble god nok! Jeg passet ikke inn... Til et visst punkt klarte jeg å holde fasaden, jeg var nok for mange en vellykket, prektig kristen. Men inni meg var kaos, jeg følte meg mer og mer som en hykler og jeg visste at dette kunne ikke fortsette. Dermed valgte jeg å prøve å klare meg på egen hånd. I denne perioden sendte Gud mange flotte personer til meg, som viste meg at det handler først og fremst om å få hvile i Guds favn! Møtet med denne salmen satte enda flere ting på plass; jeg oppdaget at det faktisk er lov å tvile, og selvforakten min ville ikke støte Gud vekk! Det er faktisk sant, Gud ønsker å bli hos meg. Gud lover meg hverken et enkelt eller et enklere liv. Tvert imot! Han spør meg om jeg vil følge han tross alt! Vil jeg følge han når alt rundt meg faller sammen, når vonde ting skjer og alt virker meningsløst? Vil jeg følge han selv om jeg ikke vet hvor veien tar meg, eller hva som kommer til å skje med meg? Vil jeg be om at hans vilje - og ikke min- skal skje i alt? Tør jeg be om helbredelse for noen på Guds ord, eller er redselen for å drite seg ut for stor? Tør jeg si ja til kallet hans om å legge livet mitt helt i hans hender, la han få ha kontrollen? Tør jeg gå på det han sier jeg skal, selv om det kan medføre at jeg mister venner, familie, respekt, trygge omgivelser, rikdom, jobb, ja i det hele tatt kontrollen over livet mitt? Jeg tror det å legge livet sitt i Herrens hender vil gi et rikt og spennende liv. Han spør ikke om å få alle dine gode sider; alt det du mestrer. Han spør om du vil følge han, uansett. Hvis du gjør det, så er hans løfte til deg at han vil utruste deg med det du trenger og han vil bli hos deg, gjennom alt. Jeg skal få se mitt liv fullendt i han! Og du, husk at hvis du føler at du er langt borte fra han, så vit at du kan slippe taket i handa hans, men han slipper aldri handa di kirken vår

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Informasjonsbrosjyre Konfirmant 2015 Velkommen som konfirmant! Skjemaet returneres 3l: Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm He0et sendes 3l medlemmer av Den norske kirke født i 2000 og bor i Skedsmo

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Gravferdsvirksomheten og tilrettelegging for gravferd

Gravferdsvirksomheten og tilrettelegging for gravferd Gravferdsvirksomheten og tilrettelegging for gravferd Møte med tros- og livssynssamfunn Forslag til foiler for kontaktmøte med tros- og livssynssamfunn om gravferd, jf 23 i gravferdsloven. Utarbeidet av

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket)

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2013 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 30. august 2012 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Vigsler i Sentrum 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Ekteskapsinngåelsen Et ekteskap blir inngått når en kvinne og en mann i vitners nærvær gir hverandre løfte om at de vil leve sammen i ekteskap og

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

For mer praktisk informasjon, se www.oddernes.no, eller www.kirken.no

For mer praktisk informasjon, se www.oddernes.no, eller www.kirken.no 1 Lykkeskapere Livets begivenheter handler om lykke, og ditt bryllup hører uten tvil hjemme her. Lykke under forberedelsene, lykke på selve dagen og lykke i ettertid. Det handler om å kunne ta inn hvert

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 16/15 Fra protokollen

DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 16/15 Fra protokollen DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 16/15 Fra protokollen Saksdokumenter: KM 16.1/15 Fra høringen om Regler for bruk av kirkene KM 16.2/15 Sammenstilling av gjeldende regelverk og forslag til nytt regelverk

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet KONFIRMANT 2016 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Konfirmant 2017? Hva er kirkelig konfirmasjon? Konfirmasjon = confirmare = styrke, bekrefte, stadfeste «Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

St.meld. nr. 17 ( ) Staten og Den norske kirke

St.meld. nr. 17 ( ) Staten og Den norske kirke St.meld. nr. 17 (2007-2008) Staten og Den norske kirke Om meldingen Mål for tros- og livssynspolitikken Beskrivelse av statskirkeordningen Redegjørelse for Gjønnesutvalgets innstilling og høring Regjeringens

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE!

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE! VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Informasjonsmateriell: I april fikk

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene KONF. 2017 Foreldremøte 01.11.2016 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 86 konfirmanter Inndeling etter skolene Den norske kirke i Rælingen 1 I gamle dager var det slik at

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer