Kvartalsrapport 2/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 2/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter"

Transkript

1 Kvartalsrapport 2/2009 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

2 Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 2. kvartal Resultatregnskap 7 - Balanse 8 - Noter til regnskapet 11 Konsernregnskap etter 2. kvartal Resultatregnskap 13 - Balanse 14 - Noter til konsernregnskapet 17

3 Et meget godt 2. kvartal for KLP Utviklingen i finansmarkedene ga gode resultater for 2. kvartal og 1. halvår Avkastning i kollektivporteføljen i 2. kvartal 2,7 prosent og 3,0 prosent i 1. halvår Avkastning i selskapsporteføljen i 2. kvartal 2,2 prosent og 2,8 prosent i 1. halvår Verdijustert resultat på millioner kroner og positivt renteresultat på millioner kroner pr Kjøpet av Kommunekreditt Norge AS gjennomført kvartal 2009 Etter fjorårets meget negative utvikling i de viktigste finansmarkedene, gikk KLP inn i 2009 med en gjenværende soliditet som var tilfredsstillende. Dette sikret handlefrihet innenfor finansforvaltningen som har gitt gode resultater i 2. kvartal. Gjennom 2. kvartal så vi konturene av en normalisering av viktige finansmarkeder. KLP var godt posisjonert for denne utviklingen. Aksjeandelen i kollektivporteføljen ble av risikohensyn redusert gjennom 2008, men gjenværende aksjer var i det alt overveiende investert i likvide børsnoterte aksjer som tok del i den generelle børsoppgangen i 2. kvartal. I henhold til selskapets handlingsregel ble det også foretatt aksjekjøp gjennom kvartalet. KLPs internasjonale obligasjonsportefølje er i stor grad investert i obligasjoner utstedt av kredittforetak og bedrifter med meget solid kredittverdighet. Gjennom den begynnende normalisering av kredittmarkedene har disse investeringer hatt en meget gunstig verdiutvikling og avkastning hittil i Disse elementene bidro i stor grad til KLPs gode verdijusterte avkastning på 2,7 prosent i kollektivporteføljen i andre kvartal, og 3,0 prosent for halvåret. Kjøpet av Kommunekreditt gjennomført Kjøpet av Kommunekreditt Norge AS ble gjennomført den da alle betingelser i kjøpsavtalen var oppfylt og de relevante tillatelser fra myndighetene forelå. Gjennom oppkjøpet har KLP styrket sin posisjon som tjenesteyter til offentlig sektor med større og bedre muligheter til å medvirke til finansiering av offentlig virksomhet. KLP Banken vil være operativ i andre halvår og er et sentralt element i selskapets satsing på å videreutvikle gode produkter og tjenester til våre kunders ansatte og pensjonister. Ved overtakelsen av Kommunekreditt Norge AS ble samtidig KLPs 20 prosent eierandel i Kommunalbanken AS solgt til staten. Salgssummen på 530,9 millioner kroner inklusive renter bidro i stor grad til å finansiere kjøpet av Kommunekreditt for 877,7 millioner kroner inklusive renter. Begge transaksjoner skjedde med regnskapsmessig virkning pr Kommunekreditts forvaltningskapital pr på millioner kroner, inngår således i KLPs konsernregnskap. Kommunekreditt Norge AS er lagt inn i konsernet som et datterselskap av KLP Banken. Det er også tilfredsstillende å notere at selskapet ved utgangen av første halvår har et positivt renteresultat til kunder på millioner kroner. Av resultatet for første halvår på millioner kroner vil til sammen millioner kroner tilfalle kundene, og 336 millioner kroner tilfalle selskapet. 3

4 Resultat pr Premieinntektene i første halvår var på millioner kroner (5 553 millioner kroner 1 ), hvilket representerer en økning på 6,0 prosent. I tillegg er det mottatt flyttereserver med 262 millioner kroner. KLPs administrasjonsresultat i første halvår ble 85 millioner kroner. Risikoresultatet utgjorde 77 millioner kroner. Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen utgjorde 349 millioner kroner. Samlet resultatet til kunder og selskap i første halvår på millioner kroner, fordeles med millioner kroner til kunder og 336 millioner kroner til selskapet. Finansiell soliditet og kapitalforhold Nøkkeltall - kollektivporteføljen Prosent Kapitalavkastning I 3,0 1,8 1,0 Kapitalavkastning II 3,0-2,2-3,0 Kapitalavkastning III 3,0-3,2-1,7 Kapitaldekning 12,6 11,8 14,6 Solvensmargindekning Adm.kostnad i gjennomsnitt av kundefond 0,16 0,16 0,36 Reglene for avkastningsberegning er endret fra 2009 og tilsvarende tall fra tidligere år er ikke direkte sammenlignbare. Resultatfordeling Kunder Selskapet Sum Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Rentegarantipremie Netto inntekter selskapsportefølje Avkastning fra selskapsportefølje tilført kunder Resultat før tilleggsavsetninger Inndekning fra tilleggsavsetninger 0 Resultat til fordeling KLPs (morselskapets) forvaltningskapital utgjorde 205,3 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet (192,4 milliarder). Konsernets forvaltningskapital, inklusive Kommunekreditt utgjorde 244 milliarder kroner. Kapitaldekningen pr var tilfredsstillende med 12,6 prosent mot 11,8 prosent ett år tidligere. Myndighetenes minstekrav til kapitaldekning er på 8,0 prosent. Kjernekapitaldekningen var 9,3 prosent (8,6 prosent). Ved utgangen av 2. kvartal utgjorde selskapets bufferkapital 11,3 milliarder kroner. Resultater fra 2. kvartal Premieinntektene i kvartalet var på millioner kroner (2 872 millioner kroner), hvilket representerer en økning på 5,2 prosent. I tillegg er det inntektsført 53 millioner kroner i flyttereserver i andre kvartal. KLPs administrasjonsresultat i kvartalet ble 62 millioner kroner. Risikoresultatet utgjorde 39 millioner kroner. Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen utgjorde 268 millioner kroner. Samlet resultatet til kunder og selskap i andre kvartal på millioner kroner, fordeles med millioner kroner til kunder og 244 millioner kroner til selskapet. Merverdier i porteføljen av anleggsobligasjoner var på millioner kroner, hvorav millioner kroner i kollektivporteføljen. Total soliditetskapital ved utgangen av andre kvartal var 20,9 milliarder kroner, som utgjør 11,5 prosent av forsikringsfond med rentegaranti. Forvaltning av kollektivporteføljen Eiendeler Andel Avkastning Aksjer - omløp 1) 6,9 % 4,3 % Renter - omløp 22,0 % 5,4 % Obligasjoner hold-til-forfall 36,4 % 2,7 % Utlån 13,4 % 2,3 % Eiendom 11,2 % 0,6 % Andre finansielle eiendeler 10,0 % 2,1 % Sum 100 % 1) Aksjeeksponering inkludert derivater. 1 Tall i parantes refererer til tall fra andre kvartal

5 Aksjemarkedene hadde en meget positiv utvikling gjennom 2. kvartal, og har hentet seg inn fra et meget lavt utgangspunkt. KLPs aksjeportefølje ga en avkastning på 11,0 prosent gjennom kvartalet. Aksjer utgjør 6,9 prosent av investeringene i kollektivporteføljen ved halvårsskiftet. I tråd med selskapets handlingsregel er aksjeandelen økt noe etter kvartalets slutt. Kollektivporteføljens investeringer i omløpsobligasjoner ga i 2. kvartal en avkastning på 4,4 prosent, som i stor grad kan henføres til positiv verdiutvikling på kredittobligasjoner Investeringer i pengemarkedsinstrumenter ga i samme periode en avkastning på 1,0 prosent. Porteføljen av anleggsobligasjoner ga en avkastning på 1,3 prosent. Avkastningen på utlånsporteføljen var 1,1 prosent i 2. kvartal, mens eiendomsporteføljen ga en avkastning på 0,5 prosent. KLP foretok i 2. kvartal nedskrivninger av eiendomsporteføljen med totalt 167 millioner kroner. Nedskrivningen er basert på en grundig gjennomgang og vurdering av den norske og skandinaviske eiendomsporteføljen. Av total nedskrivning utgjør 87 millioner kroner andeler i internasjonale eiendomsfond. Totalt er eiendom nedskrevet med 580 millioner kroner (inklusiv eiendomsfond) i første halvår. KLP Eiendom kjøpte i mai Radisson SAS Royal Viking Hotel i Stockholm. KLP eier fra før sju hoteller, seks i Norge og ett i Sverige (Malmö). Målsetningen er å bygge opp en svensk portefølje gjennom ytterligere kjøp av attraktive, ferdigutviklede og sentralt beliggende storbyeiendommer. Til sammen er det foretatt investeringer for brutto millioner kroner i eiendommer i KLPs porteføljer gjennom Pensjonsmarkedet KLP opprettholder sin solide markedsposisjon innen offentlig tjenestepensjon og bare et fåtall av egne kunder ønsker å vurdere andre leverandører. Tre av de ni kommuner som hittil har besluttet å konkurranseutsette sin pensjonsordning og gjennomføre anbud i år, er kunder i KLP. Sosial ansvarlighet KLP ble som en av de første store finansinstitusjonene i landet miljøfyrtårnsertifisert i slutten av juni. Dette er en sertifisering som bekrefter KLPs aktive arbeid med å sikre miljøvennlig drift av egen virksomhet. fra og med juni. Samtidig fikk hele syv selskap igjen innpass i porteføljen. Se nærmere om KLPs miljøpolicy og etiske investeringer på Fondsforvaltning Netto nytegning fra konserneksterne kunder utgjorde i andre kvartal 961 millioner kroner. I første halvår er netto nytegning fra konserneksterne kunder på millioner kroner. Forvaltningskapitalen fra denne kundegruppen var ved utgangen av første halvår på 9,2 milliarder kroner. De siste 12 månedene har forvaltningskapitalen fra konserneksterne kunder økt med 2,2 milliarder kroner. Dette utgjør en vekst på 31 prosent i forhold til samme tidspunkt i Skadeforsikring Driftsresultatet før skatt og disponeringer i KLP Skadeforsikring AS var for 2. kvartal 78,6 millioner kroner mot 40,3 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet er preget av et godt forsikringsteknisk resultat som følge av oppløsning av tidligere års reserver. Selskapet fikk innrapportert tre større brannskader i kvartalet, noe som medførte at skadekostnadene for årets drift er noe høyere enn forventet. Finansinntektene var 2,7 prosent for perioden, noe som tilsvarer 84,2 millioner kroner, mot 15,0 millioner kroner i 2. kvartal Driftsresultatet for 1. halvår 2009 var 95,5 millioner kroner, sammenlignet med 28,3 millioner kroner for samme periode i Finansinntektene var 103,5 millioner kroner, noe som tilsvarer en avkastning på 3,3 prosent. Opptjent premie for egen regning økte med 13,7 prosent i forhold til samme periode i fjor. Salget av privatforsikringer øker jevnt og selskapet hadde ved kvartalsskiftet, etter 13 måneders salg, en bestandspremie på omlag 25 millioner kroner, fordelt på kunder. Organisasjon Stig Helberg er ansatt som administrerende direktør i KLP Banken fra 20. mai. Han har 15 års bankerfaring fra BNbank, blant annet som viseadministrerende direktør. Toril Bariusdotter Ressem begynte 1. april som ny direktør for konserntjenester i KLP. Hun overtar etter Roy Halvorsen som har fungert i stillingen i en periode. KLP hadde i juni sin halvårlige gjennomgang av hvilke investeringer som er i henhold til selskapets etiske kriterier. To nye selskaper ble ekskludert fra KLPs investeringsportefølje 5

6 Håvard Gulbrandsen er ansatt som ny administrerende direktør i KLP Kapitalforvaltning fra 1. september. Han overtar etter Morten Hvistendahl som siden sommeren 2008 har vært fungerende administrerende direktør i KLP Kapitalforvaltning, samtidig som han har ledet Seksjon Indeksnær forvaltning. Fremtidsutsikter Den gode resultatmessige utviklingen gjennom 2. kvartal har fortsatt inn i 3. kvartal. Ved siden av fortsatt fokus på stabilt god avkastning, lave administrasjonskostnader og videreutvikling av våre servicekonsepter for offentlig tjenestepensjon, vil et viktig fokusområde gjennom resten av 2009 være gjennomføringen av reorganiseringen av utlånsvirksomhet gjennom de nye datterselskapene, og å etablere bankdriften med gode spare- og lånetilbud rettet mot personmarkedet. Gjennom KLP Kommunekreditt styrker KLP sin posisjon som tjenestyter til offentlig sektor med større og bedre muligheter til finansiering av offentlig virksomhet. Den positive utviklingen i kredittmarkedene vil gi grunnlag for gunstigere lånebetingelser og vil positivt bidra til å sikre en bedre avkastning for våre pensjonskunder. Oslo, 19. august 2009 Styret i Kommunal Landspensjonskasse Arne Øren Finn Jebsen Gunn Marit Helgesen Leder Nestleder Ann Inger Døhl Herlof Nilssen Anne Grethe Skårdal Kari Bakken Freddy Larsen 6

7 Regnskap Kommunal Landspensjonskasse etter 2. kvartal 2009 Noter Resultatregnskap kvartal kvartal Premieinntekter Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Renteinntekter/utbytte på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Netto inntekter fra Investeringsvalgportefølje Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - særskilt investeringsvalgportefølje Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser , 5 Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap Netto inntekter fra investeringer i selskapsportefølje Andre inntekter Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsportefølje Resultat av ikke-teknisk regnskap TOTALRESULTAT

8 Regnskap Kommunal Landspensjonskasse etter 2. kvartal 2009 Noter Balanse EIENDELER EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJE Immaterielle eiendeler Investeringer Fordringer Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler i selskapsportefølje EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJE Investeringer i kollektivportefølje Aksjer og andeler i eiendomsdatterselskap Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Sum eiendeler i kundeportefølje EIENDELER I INVESTERINGSVALGPORTEFØLJE Investering i eiendomsdatterselskaper Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Sum eiendeler i investeringsvalgportefølje EIENDELER EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital mv Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontaktsfastsatte forpliktelser Forsikringsforpliktelser investeringsvalgportefølje Avsetninger for forpliktelser Forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER

9 Regnskap Kommunal Landspensjonskasse etter 2. kvartal 2009 Kontantstrømoppstilling Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og bankinnskudd Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens slutt Oppstilling av endringer i egenkapital Totalresultat ved periodens slutt Endringer i egenkapital som følge av prinsippendring Risikoutjevningsfond Urealisert gevinst finansielle eiendeler selskapskapital Fond i skadeforsikring Reklassifisert overskuddsfond gruppeliv 0 86 Sum endringer i egenkapital som følge av prinsippendring Transaksjoner med eiere Innbetalt egenkapitaltilskudd Tilbakebetalt egenkapitaltilskudd Sum transaksjoner med eiere Avstemming av balanseført verdi Innskutt egenkapital Egenkapitalinnskudd Innbetalt egenkapitaltilskudd Tilbakebetalt egenkapitaltilskudd Innskutt egenkapital ved periodens slutt Tabellen fortsetter på neste side. 9

10 Regnskap Kommunal Landspensjonskasse etter 2. kvartal Opptjent egenkapital Fond Risikoutjevningsfond Risikoutjevningsfond omgjort til egenkapital 0-24 Periodens endringer 0-3 Risikoutjevningsfond periodens slutt Reklassifisert fond i skadeforsikring Periodens endringer 5 0 Reklassifisert fond i skadeforsikring periodens slutt Overskuddsfond Periodens endringer -5 0 Overskuddsfond periodens slutt Fond summert Fond Periodens endring -1-3 Fond periodens slutt Annen opptjent egenkapital Opptjent egenkapital Risikoutjevningsfond Urealisert gevinst finansielle eiendeler selskapskapital Reklassifisert overskuddsfond gruppeliv Andre endringer 13 0 Tilført fra årets resultat Opptjent egenkapital periodens slutt Opptjent egenkapital Annen egenkapital Periodens endring Annen egenkapital periodens slutt Egenkapital totalt Egenkapital Endringer i året Egenkapital periodens slutt

11 Noter til regnskap etter 2. kvartal 2009 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet i denne delårsrapporten viser regnskapet for Kommunal Landspensjonskasse (KLP), og konsernet for perioden Regnskapet er ikke revidert. Delårsregnskapet inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap. Det anbefales at denne delårsrapporten leses i sammenheng med årsregnskapet for 2008 og kvartalsrapporten for 1. kvartal Disse kan fås ved henvendelse til selskapets hovedkontor, Karl Johans gate 41b, Oslo, eller på Dette noteverket er utarbeidet til KLPs regnskap, mens notene til konsernregnskapet følger lengre bak i rapporten. Delårsregnskapet er, i likhet med årsregnskapet for 2008, avlagt etter Forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241: Forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper (årsregnskapsforskriften). Note 2 Pensjon egne ansatte Det er ikke foretatt ny beregning av pensjonsforpliktelser vedrørende egne ansatte pr Periodens pensjonskostnad tilsvarer derfor innbetalt pensjonspremie og utbetalte driftspensjoner i perioden, 16,55 millioner kroner. Denne kostnaden inngår i resultatposten Forsikringsrelaterte driftskostnader. Note 3 Segmentinformasjon Selskapets forretningsmessige segmenter er definert i forhold til forretningsområder hvor risiko og avkastning skiller seg fra hverandre. Selskapet opererer innenfor de fire segmentene livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank. Øvrig virksomhet er ikke spesifisert. Livsforsikring Skadeforsikring Kapitalforvaltning Bank Øvrige Eliminert Sum Resultat ,5 0, Note 4 Investeringseiendom Porteføljen av investeringseiendommer inklusive investeringseiendommer eid via datterselskaper er verdivurdert pr 30. juni Resultat 2. kvartal kvartal Verdiregulering inkludert valuta Valutaeffekt på sikring Netto verdiregulering inkludert valutasikring

12 Noter til regnskap etter 2. kvartal 2009 Note 5 Driftskostnader 2. kvartal kvartal Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre driftskostnader i selskapsportefølje Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Posten Forsikringsrelaterte driftskostnader er spesifisert i sin helhet. Andre driftskostnader inngår i posten Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen. Note 6 Resultatfordeling Resultat før fordeling Midler tilordnet forsikringskontraktene Resultat til selskapet Note 7 Nøkkeltall ) Kapitalavkastning I (fra t.o.m ) 3,0 % 1,8 % 1,0 % 1) Kapitalavkastning II (fra t.o.m ) 3,0 % -2,2 % -3,0 % 1) Kapitalavkastning III (fra t.o.m ) 3,0 % -3,2 % -1,7 % Selskapets kapitaldekning utgjør: Kapitaldekning 12,6 % 11,8 % 14,6 % Solvensmargindekning Reglene for avkastningsberegning er endret fra 2009 og tilsvarende tall fra 2008 er ikke direkte sammenlignbare. 1) Kapitalavkastning I: Årets regnskapsførte finansinntekter etter årets avsetning til/overføring fra kursreguleringsfond Kapitalavkastning II: Årets regnskapsførte finansinntekter før årets avsetning til/overføring fra kursreguleringsfond Kapitalavkastning III: Som kapitalavkastning II med tillegg av urealiserte verdiendringer i regnskapsperioden på anleggsobligasjoner 12

13 Konsernregnskap etter 2. kvartal 2009 Noter Resultatregnskap 2. kvartal kvartal Premieinntekter for egen regning Løpende avkastning fra finansielle investeringer Netto gevinst fra finansielle investeringer Netto inntekter fra investeringseiendommer Netto resultat fra investeringer i tilknyttede selskaper Andre inntekter Sum inntekter Erstatninger for egen regning Endring i avsetninger tilknyttet skadevirksomheten Endring i forsikringsmessige avsetninger tilknyttet livvirksomheten Netto kostnader ansvarlig lån og fondsobligasjonslån Driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader Driftsresultat Midler tilført forsikringskundene i livsforsikring Konsernresultat før skatt

14 Konsernregnskap etter 2. kvartal 2009 Noter Balanse EIENDELER Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskap Investeringseiendom Gjeldsinstrumenter som holdes til forfall Gjeldsinstrumenter til virkelig verdi over resultat Egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over resultat Finansielle derivater Lån og fordringer tilknyttet investeringsvirksomheten Lån og fordringer øvrige inkl. fordringer på forsikringstakere Eiendeler i innskuddsbasert livsforsikring Kontanter og bankinnskudd Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Fondsobligasjonslån Ansvarlig lånekapital Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring Avsetning i livsforsikring med investeringsvalg Premie-, erstatnings-, og sikkerhetsfondsavsetning i skadeforsikring Pensjonsforpliktelser Finansielle derivater Annen kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld POSTER UTENOM BALANSEN Betingede forpliktelser

15 Konsernregnskap etter 2. kvartal 2009 Kontantstrømoppstilling Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og bankinnskudd Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens slutt Oppstilling av endringer i egenkapital Endringer i egenkapital Totalresultat ved periodens slutt Endringer i egenkapital som følge av prinsippendring Risikoutjevningsfond Fond i skadeforsikring Reklassifisert overskuddsfond gruppeliv 0 86 Sum endringer i egenkapital som følge av prinsippendring Transaksjoner med eiere Innbetalt egenkapitaltilskudd Tilbakebetalt egenkapitaltilskudd Sum transaksjoner med eiere Avstemming av balanseført verdi Innskutt egenkapital Egenkapitalinnskudd Innbetalt egenkapitaltilskudd Tilbakebetalt egenkapitaltilskudd Innskutt egenkapital ved periodens slutt Tabellen fortsetter på neste side 15

16 Konsernregnskap etter 2. kvartal Opptjent egenkapital Fond Risikoutjevningsfond Periodens endringer 1-25 Risikoutjevningsfond periodens slutt Reklassifisert fond i skadeforsikring Periodens endringer Reklassifisert fond i skadeforsikring periodens slutt Overskuddsfond Periodens endringer -5 0 Overskuddsfond periodens slutt Revalueringsfond Periodens endringer Revalueringsfond periodens slutt Fond summert Fond Periodens endring Fond periodens slutt Annen opptjent egenkapital Opptjent egenkapital Risikoutjevningsfond Revalueringsfond Reklassifisert fond i skadeforsikring Reklassifisert overskuddsfond gruppeliv Valutaomregning utenlands datterselskap Kostnadsføring av utsatt skattefordel 23 0 Andre endringer Tilført fra årets resultat Opptjent egenkapital periodens slutt Opptjent egenkapital Annen egenkapital Periodens endring Annen egenkapital periodens slutt Egenkapital totalt Egenkapital Endringer i året Egenkapital periodens slutt

17 Noter til konsernregnskap etter 2. kvartal 2009 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet i denne delårsrapporten viser konsernregnskapet til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) med datterselskaper for perioden Regnskapet er ikke revidert. Delårsregnskapet til konsernet er avlagt etter internasjonalt EU-godkjente regnskapsstandarder (IAS/IFRS). Denne delårsrapporten er utarbeidet i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting og følger de samme regnskapsprinsipper som benyttes i årsregnskapet. Delårsregnskapet inneholder ikke all informasjon som kreves av et fullstendig årsregnskap, og denne delårsrapporten bør leses i sammenheng med årsregnskapet for Denne fås ved henvendelse til KLPs hovedkontor på Karl Johans gate 41b, eller på Følgende endringer er gjort i regnskapet i denne perioden: IAS 1 Presentasjon av finansregnskap Standarden ble revidert med virkning fra og medfører endring av hvordan oppstillingen av konsernet egenkapital skal presenteres. Konsernets egenkapital ble tidligere presentert som en note, men skal nå presenteres som en egen oppstilling etter balansen. Endringen har ingen betydning for konsernets finansielle stilling. Regnskapsprinsipper Kommunekreditt Norge AS ble konsolidert inn i KLP sitt konsern pr Selskapets regnskapsprinsipper avviker noe fra konsernets øvrige regnskapsprinsipper og de viktigste forskjellene redegjøres for under. Utlån Kommunekreditt Norge AS måler alle sine utlån til virkelig verdi. KLP konsernets øvrige utlån måles til amortisert kost. Innlån Kommunekreditt Norge AS måler alle sine innlån til virkelig verdi. Note 2 Segmentinformasjon - resultat etter IFRS pr virksomhetsområde Livsforsikring før resultatfordeling Resultat til kunder (foreløpig fordeling i delårsperioder) Resultat til eier (foreløpig fordeling i delårsperioder) Skadeforsikring Kapitalforvaltning Bank Øvrig virksomhet Sum resultat vil ikke stemme med konsernresultatet, da resultat fra datterselskaper er regnskapsført etter egenkapitalmetoden, og dermed er inkludert i morselskapets resultat. 17

18 Noter til konsernregnskap etter 2. kvartal 2009 Note 3 Driftskostnader Artsinndeling Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Funksjonsinndeling Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Andre kostnader Sum driftskostnader Note 4 Investeringseiendom Resultat Resultat fra eiendom Verdiregulering Valutadifferanser Øvrige endringer og elimineringer Netto inntekter fra investeringseiendommer Balanse IB Verdiregulering Øvrige endringer og elimineringer UB investeringseiendom Note 5 Gjeld til kredittinstitusjoner Kommunekreditt Norge AS har den 24. juni inngått en innlånsavtale med Eksportfinans ASA hvor Eksportfinans ASA gir Kommunekreditt Norge AS et innlån stort millioner kroner som skal nedbetales i åtte like kvartalsvise avdrag, hvor det første avdraget forfaller 15. desember Note 6 Kjøp og salg av virksomhet Den 7. mai 2009 inngikk Kommunal Landspensjonskasse en avtale med Eksportfinans ASA hvor KLP Banken AS ervervet samtlige aksjer i Kommunekreditt Norge AS. Avtalen var blant annet betinget av nødvendige tillatelser og godkjennelser ble gitt av Finansdepartementet og Kredittilsynet, og at Stortinget godtok Kommunaldepartmentets kjøp av KLPs eierandel i Kommunalbanken AS. Transaksjonen ble gjennomført den 24. juni 2009 da betingelsene var hevet. 18

19 Kommunekreditt Norge AS ble ervervet av KLP Banken AS som er et heleiet datterselskap av Kommunal Landspensjonskasse gjennom det mellomliggende holdingselskap KLP Bankholding AS. Ervervet skjedde med regnskapsmessig virkning fra , til bokført verdi pr , 869,6 millioner kroner med tillegg av renter 8,1 millioner kroner for perioden frem til 24. juni. I tillegg er transaksjonskostnader på 3,3 millioner kroner aktivert som en del av kostprisen på aksjene. Transaksjonen er finansiert ved påfølgende kapitalutvidelser hvor Kommunal Landspensjonskasse først tegnet en kapitalutvidelse på 880 millioner kroner i KLP Bankholding AS som igjen tegnet en kapitalutvidelse på 880 millioner kroner i KLP Banken AS. Kommunekreditt Norge AS har den 24. juni inngått en innlånsavtale med Eksportfinans ASA hvor Eksportfinans gir Kommunekreditt et innlån stort millioner kroner som skal nedbetales i åtte like kvartalsvise avdrag, hvor det første avdraget forfaller 15. desember Lånet er sikret med pant i Kommunekreditts utlånsmasse, med untak av et beløp på millioner kroner, dette fribeløpet reduseres proratarisk med lånets hovedstol. Låntager er gitt anledning til å stille tilsvarende sikkerhet som erstatning for sikkerhet i lån som innfris eller overføres. Oppkjøpsanalysen nedenfor er ikke å anse som endelig og kan være gjenstand for endring ved et senere tidspunkt Balanseførte verdier Kommunekreditt Virkelig verdi Oppkjøpsjusteringer Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Finansielle derivater Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Finansielle derivater Delårsresultat Sum gjeld Netto eiendeler Virkelig verdi 547 Goodwill 23 Kjøpesum 870 Salg av virksomhet Basert på avtale inngått selger KLP sin 20 prosent andel av Kommunalbanken AS til den norske stat for 530,9 millioner kroner. Salgssummen utgjør bokført verdi av aksjene pluss renter. Salget var betinget av godkjenning av Stortinget og ble gjennomført 26. juni 2009 med regnskapsmessig virkning fra

20 Note 7 Proformatall Nedenfor er det utarbeidet et proforma resultat for KLP konsernet basert på et kjøp av Kommunekreditt Norge AS pr og et salg av Kommunalbanken AS pr Proformatallene er utarbeidet for å vise et teoretisk resultat for konsernet dersom transaksjonene hadde blitt foretatt i begynnelsen av året og er ikke et resultat av hvordan regnskapet faktisk ville sett ut dersom transaksjonene hadde funnet sted på et tidligere tidspunkt. Proformainformasjonen er basert på flere usikre estimater og forenklede forutsetninger. Proformainformasjonen må ikke brukes til å estimere KLP konsernets fremtidige resultater. Proformatallene kan bli gjenstand for fremtidige endringer. Proformaresultat regnskap - konsern Avlagt konsernregnskap Proformatall Konsern Konsern Kommunekreditt Q1-09 Kommunalbanken Q1-09 Proformajustering Konsern Konsern Premieinntekter for egen regning Løpende avkastning fra finansielle investeringer Netto gevinst fra finansielle investeringer Netto inntekter fra investeringseiendommer Netto resultat fra investeringer i tilknyttede selskaper Andre inntekter Sum inntekter Erstatninger for egen regning Endring i avsetninger tilknyttet skadevirksomheten Endringer i forsikringsmessige avsetninger tilknyttet livvirksomheten Netto kostnader ansvarlig lån og fondsobligasjonslån Driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader Driftsresultat Til/fra tilleggsavsetninger i livsforsikring Midler tilført forsikringskundene i livsforsikring Konsernresultat før skatt

21 Kommunal Landspensjonskasse Org.nr Pb Vika, 0121 Oslo E-post: Hovedkontor Karl Johans gate 41 b Oslo Tlf: Faks: Regionskontor Vågsallmennaingen 16 Bergen Tlf: Faks: KLP Banken Beddingen 8 Trondheim Tlf: Faks:

Kvartalsrapport 3/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 3/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 3/2009 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 3 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 3. kvartal 2009 - Resultatregnskap 6 - Balanse 7 -

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/ Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 6 - Resultatregnskap 6 - Balanse 7 - Noter til regnskapet

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2009 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Nøkkeltall 3 - Resultat 4 Regnskap etter 4. kvartal 2009 - Resultatregnskap 8 - Balanse 9 -

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 2/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 2/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 2. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2010. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2010. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2010 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Nøkkeltall 3 - Resultat 4 Konsernregnskap etter 2010 - Resultatregnskap 7 - Balanse 8 - Noter

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2008 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 8

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 3/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 3/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 Regnskap etter 3. kvartal 2008 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 8 - Noter til regnskapet etter

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2011. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 3/2011. Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 3/2011 Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold - Resultat 2 - Balansesammendrag 3 - Cppstilling over endringer i egenkapital 4 - Kontantstrømoppstilling 4 - Noter til regnskapet 5 KLP

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt andre kvartal for KLP Avkastning i 2. kvartal: Kollektivporteføljen 2,7 prosent bokført og verdijustert Selskapsporteføljen 2,2

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Kvartalsregnskap 1/2015 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Kvartalsrapport Q2 2011

Kvartalsrapport Q2 2011 Kvartalsrapport Q2 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP Kommunekreditt AS KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 2/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering

Detaljer

11. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009

11. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009 11. november 2009 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt tredje kvartal for KLP Avkastning i 3. kvartal: Kollektivporteføljen 2,5 prosent bokført og 2,8 prosent verdijustert Selskapsporteføljen

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Oslo, 04. mai 2011. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet

Oslo, 04. mai 2011. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet Oslo, 04. mai 2011 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) Selskapet har i første halvår 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil

Detaljer

Kvartalsrapport KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 2 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 2/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Kvartalsrapport KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 1 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 4/2011 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) I 2017 tegner selskapet forsikringer på egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil konsernet fremdeles ha hoveddelen

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2017 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016 Presentasjon av tredje kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Oslo, 3. november 216 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2007. Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter

Kvartalsrapport 3/2007. Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter Kvartalsrapport 3/2007 Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 3 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 3. kvartal 2007 6 - Resultatregnskap 6 - Balanse 6 - Noter

Detaljer

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 11. mai 2017 Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) Watercircles Forsikring ASA Selskapet har i første kvartal 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige,

Detaljer

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 14. august 2013 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 20. februar Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 20. februar Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 2. februar 217 Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 17. august 2017 Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet FØRSTE KVARTALSRAPPORT 2016 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet TREDJE KVARTALSRAPPORT 2016 3 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 8. mai 2013 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer