STATISTISK ÅRBOK NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 69I ÈME ANNÉE I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK ÅRBOK NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 69I ÈME ANNÉE - 1950 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO."

Transkript

1 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 1950 UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE 69I ÈME ANNÉE OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1950

2 Rettelser. Tabell 13, side 17. Husarbeid på anstalter m. v. Uten yrke eller uoppg. Riket 1946 Abs / Bygder Byer Bygdene fylkesvis: Akershus Hordaland Byene f ylkesvis: Oppland Tabell 14, side 18. Riket K Byer K 4 b. Banker, forsikring, mekling etc. c. Hotell- og kafédrift Tabell 167, s 'mn 1946» » » ± » = 1909 Tallene er foreløpige. Tabell 311, s Sverige 1949: 6 956, 7.8, 17-4, 10.0, 7.4 og 2.3. link)\latil Y. SONS BOKTRYKKERI, OSLO

3 3* Forord. Denne nye årgang av Statistisk Årbok er i det vesentlige redigert som tidligere årganger. Istedenfor en del av tabellene fra jordbrukstellingen 1939 har en tatt med nye oppgaver fra jordbrukstellingen 1949, mens en del andre tabeller, som ennå ikke er ferdig for 1949, er sløyfet i år. En viser derfor her til tidligere årbøker. Ellers framgår det av nedenstående fortegnelse at det bl. a. er tatt inn nye oppgaver fra folketellingen 1946, den representative bedriftstelling for varehandelen 1948, husholdningsregnskapsundersøkelsen og lønnstellingene 1948 og Trykkingen av årboka tar framleis lang tid, og en har derfor ikke kunnet føre alle tabeller helt à jour. Det er innført følgende standardbetegnelser: = oppgave mangler. - = null eller ubetydelig. = foreløpige oppgaver. Følgende n y e tabeller er tatt inn: Tab. 9. Personer utenfor statskirken 1946.» 10. Fremmede statsborgere i Norge 1946.» 11. Befolkningen delt etter kjønn og alder Personer over 15 år delt etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling 1946.» 13. Befolkningen etter levevei s 14. Personer over 15 år etter levevei s 15. Befolkningen etter fødested 1946.» 46. Krigsdødsfall i alt 9. april mai s 47. Krigsdødsfall blant aktive deltakere i motstandsbevegelsen og døds-, fall blant politiske fanger.» 102. Selfangsten 1938, 1939 og » 122 og 123. Representativ bedriftstelling i varehandelen 13. oktober 1948.» 177. Statsbankenes utlån fordelt på rentefot 1949.» 178. Kvartalsoppgaver for statsbanker » 180. Kvartalsoppgaver for kredittforeninger » 182. De private aksjebankers driftsregnskap 1939, 1947 og 1948.» 186. Utlån i et utvalg større private aksjebanker og sparebanker fordelt på låntakere.» 187. Månedlige tall for samtlige private aksjebanker og sparebanker » 217 og 218. Indekstall for de samlede levekostnader omberegnet med gj.snitt 1949 = 100.» 219. Husholdningsregnskapsundersøkelsen

4 4* Tab Gj.snittlig forbruk av en del viktigere matvarer pr. forbruksenhet etter husholdningsregnsk.undersøkelsen » 222. Lovbeskyttede fiskesalgslag og lokale fiskesalgslag i Sør-Norge 1947 og 1948.» 232. Lønninger i elektrokjemisk og elektrometallurgisk industri 3. kvartal 1948.» 233. Lønninger i kjemisk industri m. v. 2. kvartal Lønninger i bygningsfagene 2. kvartal 1949.» 236. Lønninger i bygningsvare-industrien 2. kvartal 1949.» 252. Kommunale trygder 1949.» 276. Eksamen artium Intern. tab Areal og folkemengde i noen større byer med tilhørende forstadsbebyggelse. -» Produksjon av animalske landbruksprodukter. Oppgavene i tabell 182 og 222 var i fjor delvis tatt med i henholdsvis tabell 178 og 219 (1949). Følgende tabeller i årgangen 1949 er s l ø y f et i år: Tab. 9. Beregnet aldersfordeling av middelfolkemengden » 40. Undersøkte vernepliktige mannskaper 1936 og 1937.» 53 og Fra Jordbrukstellingen 1939.» 64. Bureising med statsstøtte » 75 og 76. Fra Pelsdyrtellingen 1946.» 183. Utlånsrente, innskottsrente og rentemargin i sparebankene og de private aksjebanker 1938.» 184. Lånekassen for jordbrukere 1938 og » 185. Lånekassen for fiskere 1938 og » 187. Pensjonskasser og fond for offentl. tjenestemenn eller deres etterlatte 1935 og 1940.» 188. Private pensjons- og understøttelseskasser med offentlig stadfestede vedtekter 1935.» 202. Sjømannstrygden 1938 og 1939.» 224. Arbeidsløshet 1941 og » 225. Sysselsetting ? Sysselsatte arbeidsløshetstrygdede.» 237. Nettoarbeidstiden i jordbruk og gartneri 1939.» 251. Seksualinngrep etter loven av 1. juni 1934, » 260. Pst. innen 3 år tilbakefalte fengselsfanger , og betinget dømte » 303. Kommunevalget Intern. tab Folkemengden delt etter yrke, prosenttall. -» Innskyternes beholdning i sparebanker og private aksjebanker. For oppgaver over sysselsetting og arbeidsløyse viser en til tabell 224, 226 og 227 i den nye årgangen.

5 Enkelte tabeller er omarbeidd og i noen tilfelle utvidd noe. Særlig gjelder dette tabellene for bankene. De 2 tabeller for boligbygging, som i fjor var plasert i en egen avdeling etter avdelingen for arbeiderforhold, er nå plasert i avdelingen for bergverk og industri (se tabell 113 og 114). De i n t e r n a s j o n a l e tabeller er, som tidligere, satt opp etter samarbeid med de statistiske byråer i de andre skandinaviske land. Arbeidet er fordelt slik: Det svenske statistiske Sentralbyrå: Tab Areal, folkemengde og folkeøking.» 307. Areal og folkemengde i noen større byer med tilhørende forstadsbebyggelse.» 308. Folkemengden i de største byer.» 311. Giftermål, fødsler og dødsfall.» 322. Produksjonen av noen verdensartikler.» 326. Innførsel og utførsel av noen verdensartikler.» 337. Gullbeholdning i mill. U. S. $. s 338. Seddelomløp i mill. av myntenheten. Det danske statistiske departement:» 310. Folkemengden delt etter yrke.» 316. Høstutbyttet i kg pr. dekar.» 317. Arealet og dets bruk og høstutbyttet.» 318. Produksjonen av animalske landbruksprodukter.» 319. Husdyrholdet.» 321. Produksjonsindeks for industrien.» 332. Automobiler og motorsykler.» 335. Ruteflyging.» 343. Fagforeningsbevegelsen.» 344. Arbeidskonflikter.» 346. Kringkastingen Statsgjelden. Det finske statistiske Sentralbyrå:» 309. Folkemengden delt etter kjønn og alder.» 336. Kurser på industriaksjer.» 339. Engrosprisindekstall.» 340. Bevegelsen i levekostnadene.» 341. Forbruket av sukker, kaffe, te og tobakk.» 345. Arbeidsløyse. Det n or ske statistiske Sentralbyrå:» 312. Brutto- og nettoreproduksjonskvotienter.» 313. Middellevetiden.

6 6* Tab Fruktbarheten etter morens alder, bruttoreproduksjonskvotienter.» 315. Dødeligheten i de enkelte aldersklasser.» 320. Fiskeriene.» 323. Produksjonen av elektrisk energi.» 324. Verdien av utenrikshandelen.» 325. Volumindeks for innførsel og utførsel.» 327. Verdens sjøgående handelsflåte.» 328. Handelsflåten fordelt etter skipenes størrelse og alder.» 329. Skipsbygging i de viktigste land Den utenrikske skipsfart.» 331. Jernbanene.» 333. Postvesenet.» 334. Telegraf- og telefonvesenet.» 342. Alkoholforbruk pr. innbygger. Statistisk Sentralbyrå, Oslo 7. oktober Petter Jakob Bjerve. A. Skøien. Préface. La nouvelle édition de l'annuaire Statistique de la Norvège a été rédigée principalement de la manière des annuaires précédents. A la place de quelques tableaux du recensement agricole en 1939 on a élaboré des nouvelles données du recensement agricole en 1949; autres tableaux pour lesquels il n'existe pas encore des données nouvelles ont été supprimés. Dans ce cas on s'en réfère aux annuaires précédents. Il ressort de la spécification au-dessous qu'on a élaboré des données nouvelles pour le recensement de population en 1946, le recensement représentative d'établissements en commerce en 1948, pour les recherches sur les budgets de familles et pour les recensements de salaires en 1948 et L'impression de l'annuaire statistique demande toujours beaucoup de temps, par conséquent il n'a pas été possible de mettre tous les tableaux complètement à jour. On a introduit les significations suivantes:.. données non parvenues. nul ou presque nul. données provisoires.

7 7* Les tableaux suivants sont nouveaux: Tabl. no. 9. Personnes hors de l'eglise d'etat.»» 10. Sujets étrangers domiciliés en Norvège.»» 11. Population de droit par sexe et âge.» 12. Personnes de 15 ans et au-dessus réparties par sexe, âge et état civil.»» 13. Population de droit répartie par profession.»» 14. Personnes de 15 ans et au-dessus, réparties par groupes de profession.»» 15. Population de droit par lieu de naissance.»» 46. Décès de guerre.»» 47. Décès de guerre du fait de la résistance active de la population civile et parmi des prisonniers politiques.»» 102. Pêche de phoques.»» 122 et 123. Recensement représentatif d'établissements en commerce.»» 177. Prêts des banques d'etat répartis sur taux d'intérêt.»» 178. Données trimestrielles des banques d'etat.»» 180. Données trimestrielles pour sociétés de crédit.»» 182. Comptes d'exploitation des banques privées par actions.»» 186. Grands prêts dans un choix des banques privées par actions et des caisses d'épargne, répartis sur emprunteurs.»» 187. Données mensuelles de toutes les banques privées par actions et les caisses d'épargne.»» 217 et 218. Indices du coût de la vie - moyenne 1949 = 100.»» 219. Recherches des budgets de familles.»» 220. Quantités consommées moyennes pour certain comestibles importants par unité de consommation - selon la recherche des budgets de familles.»» 222. Associations coopératives pour la vente de poissons protégées par la loi, et associations coopératives locales dans le Sud de Norvège.»» 232. Salaires dans l'industrie électro-chimique et électro-métallurgique.» 233. Salaires dans l'industrie chimique etc. s» 235. Salaires dans l'industrie du bâtiment.»» 236. Salaires dans l'industrie des produits de construction.»» 252. Assurances communales.»» 276. Examen du baccalauréat. Tabl. intern. no Superficie et population de quelques-unes des principales villes avec faubourgs.»»» 318. Production de produits agricoles animaux. Les données dans les tableaux 182 et 222 se trouvaient l'année dernière en partie dans les tableaux resp. 178 et 219 (1949).

8 Les tableaux suivants de l'annuaire 1949 ont été supprimés: Tabl. no. 9. Population moyenne par âge. s» 40. Inspection médicale des conscrits.»» 53 et Données du recensement agricole s» 64. Colonisation subvent. par l'etat. s» 75 et 76. Elevage d'animaux à fourrure s» 183. Intérêts des prêts, intérêts des dépôts et marge d'intérêts dans les caisses d'épargne et banques privées par actions. s» 184. La caisse des prêts des agriculteurs.» s 185. La caisse des prêts des pêcheurs.»» 187. Caisses et fonds qui payent pensions aux fonctionnaires de l'etat et des communes ou leurs survivants.» s 188. Caisses privées de pensions et de secours autorisées par l'etat. s» 202. Assurances des marins.»» 224. Chômage.' s» 225. Emploi d'après les rapports des caisses de maladie.' Employés assurés contre le chômage.»» 237. La durée nette du travail dans l'agriculture et dans les entreprises horticoles.»» 251. Interventions chirurg. d'après la loi relative à stérilis. sexuelle.»» 260. Pourcent des prisonniers libérés et des personnes condamnées conditionellement récidivés avant 3 ans après la liberation.»» 303. Elections pour les conseils communaux Tabl. intern. no Population par profession. Pourcent.»» s 339. Dépôts dans les caisses d'épargne et les banques privées par actions. Quelques-uns des tableaux ont été refaits et dans des cas particuliers élargis. Ceci est surtout le cas pour les tableaux des banques. L'année dernière les deux tableaux pour bâtiments étaient placés après le groupe «Conditions ouvrières», mais dans cette publication ils se trouvent dans le groupe «Mines et usines; industrie». (Voir les tableaux 113 et 114.) Les tableaux internationaux sont élaborés en collaboration avec les bureaux statistiques des autres pays scandinaves. Ce travail a été réparti de la manière suivante: Le Bureau Central de Statistique de Suède: tabl. 306, 307, 308, 311, 322, 326, 337, 338. Le Département statistique de Danemark: tabl. 310, 316, 317, 318, 319, 321, 332, 335, 343, 344, 346 et 347. Le Bureau Central de Statistique de Finlande: tabl. 309, 336, 339, 340, 341 et 345. Le Bureau Central de Statistique de Norvège: tabl. 312, 313, 314, 315, 320, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334 et 342. Pour les données sur emploi et chômage voir les tableaux 224, 223 et 227 dans la nouvelle publication.

9 9* Innhold. Alfabetisk innholdsfortegnelse, se side 24*. Oppgaver for Svalbard, se side 332. I. Rikets inndelinger, meteorologiske forhold. Tabell Side 1. Norges beliggenhet m. m Norges administrative inndelinger pr 1. januar Meteorologiske forhold II. Flateinnhold, befolkning. 4. Hjemmehørende folkemengde Hjemmehørende folkemengde fylkesvis etter folketellingen Hjemmehørende folkemengde fylkesvis og tilstedeværende folkemengde etter Folketellingene Flateinnhold etter nyeste målinger og f olkemengde fylkesvis 3. des Hjemmehørende folkemengde 1. desember 1930 og 3. desember 1946 i de enkelte herreder og byer 8 9. Personer utenfor statskirken 3. desember Fremmede statsborgere bosatt inorge 3. desember Hjemmehørende folkemengde etter kjønn og alder 3. desember Personer over 15 år etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling 3 desember Hjemmehørende folkemengde etter levevei 1920, 1930 og Personer over 15 år etter levevei 3. desember Hjemmehørende folkemengde 3. desember 1946 etter fødested 19 HI. Folkemengdens bevegelse. 16. Folkemengdens bevegelse fylkesvis og i de større byer 1947 og Ekteskap, fødsler, dødsfall, overskott av fødte, utvandring og f olkemengdens tilvekst Ekteskap, fødsler, dødsfall og utvandring pr. måned i årene Ekteskap inngått Skilsmisser og separasjoner Fødte og dødfødte Table des matières. Données sur Svalbarde, voir page 332. I. Divisions administratives, données météorologiques. Tableaux Pages 1. Position geogr. de la Norvège etc 1 2. Aperçu des divisions administr. au l et janvier Données météorologiques II. Superficie, population. 4. Population de droit Population de droit, par préfecture, Population de droit, par préfecture, et pop. de fait d'après les recensements de la population Superficie et population au 3 décembre 1946, par préfecture 7 8. Population de droit ler décembre 1930 et 3 décembre 1946 dans les différentes communes rurales et villes 8 9. Personnes hors de l'eglise d'etat au 3 décembre Sujets étrangers domiciliés en Norvège au 3 décembre Population de droit par sexe et âge au 3. décembre Personnes de 15 ans et au-dessus par sexe, âge et état civil au 3 décembre Population de droit réparties par profession 1920, 1930 et Personnes de 15 ans et au-dessus, réparties par groupes de profession au 3 décembre Population de droit le 3 décembre 1946 par lieu de naissance 19 III. Mouvement de la population 16. Mouvement de la population, par préfecture et dans les plus grandes villes 1947 et Mariages, naissances, décès, excédent des naissances, émigrat. et accroissement de la population Mariages, nés-vivants, décès et émigration par mois; années Mariages; années Les divorces et séparations de corps Naissances;

10 10* Tabell Side Tableaux Pages 22. Fruktbarheten etter morens alder Reproduksjonskvotienter Levendefødte barn delt etter morens alder og ekteskapets varighet 1947 og Levendefødte barn i ekteskap delt etter ekteskapets varighet og barnets nummer Døde 1947 og 1948 etter alder ogkjønn Dødeligheten i Riket, bygder og byer Dødeligheten i fylkene, bygder og byer Dødeligheten i iste leveår Dødeligheten i de enkelte aldersklasser Dødelighetstabeller for årene 1921/ / Middellevetiden 1821/ / Den oversjøiske utvandring Fécondité par groupes d'âge de la mère Taux de reproduction Enfants nés-vivants répartis par l'âge de la mère et la durée du mariage 1947 et Enfants légitimes nés-vivants répartis par la durée du mariage et le numéro d'ordre de l'enfant Décédes par âge et sexe 1947 et Mortalité générale La mortalité dans les préfectures, districts ruraux et villes Mortalité infantile Mortalité des classes d'âge Tables de mortalité et de survie 1921/ / Vie moyenne 1821/ / Emigration d'outre-mer IV. Dødsårsaker, sunnhetstilstand, medisinalforhold. 33. Medisinalpersonale og apotek 1938 og Sykehus, tuberkuloseanstalter og sinnssykehus Plasser og belegg De viktigste epidemiske sykdommer behandlet av legene Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1938 og etter tuberkuloseprotokollene Meldte tilfelle av venerisk sykdom Sinnssyke 1938 og Sinnssyke innlagt på sinnssykehus første gang delt etter diagnoser Spedalske Dødeligheten av tuberkulose i riket blant menn og kvinner i de forskjellige aldersklasser Dødsfall pr innbyggere av tuberkulose i alt og lungetuberkulose i de enkelte fylker De viktigste dødsårsaker 1947 og Dødeligheten av kreft etter kjønn og alder Voldsom og unaturlig død Krigsdødsfall i alt 9 / / Krigsdødsfall blant aktive deltakere i motstandsbevegelsen og dødsfall blant politiske fanger 41 IV. Causes de décès, état sanitaire. 33. Personnel médical et pharmacies 1938 et Hôpitaux généraux, établissements pour le traitement des tuberculeux et hospices d'aliénés. Nombre des lits et des malades soignés Maladies épidémiques principales traitées par les médecins Cas des maladies tuberculeuses déclarés d'après les registres des commissions de santé publique 1938 et Nombres de cas déclarés des maladies vénériennes Les aliénés 1938 et Aliénés dans les hospices répartis par diagnoses Les lépreux Mortalité de tuberculose par sexe et âge Mortalité par habitants de la tuberculose totale et de la tuberculose des poumons Causes de décès les plus importantes 1947 et Mortalité de cancer par sexe et âge Morts violentes ou accidentelles Décès de guerre 9/ /, Décès de guerre du fait de la résistance active de la popul. civile et parmi des prisonniers politiques 41

11 11* Tabell Side Tableaux Pages V. Nasjonalregnskapstall. 48. Nasjonalregnskapstall V. Chiffres de la comptabilité nationale. 48. Chiffres de la comptabilité nationale VI. Jordbruk og skogbruk. 49. Landeiendommene, deres matrikkelskyld og verdi Salg av faste eiendommer i bygder og byer Prisene på jordeiendommer 1939 og Gjennomsnittspriser pr. skyldmark for jordbrukseiendommer av forskjellig størrelse Tallet på jordbruk, bruken av åpen åker og tallet på husdyr i bygdene Landarealet etter bruken. Jordbrukstellingen 20 juni Brukene etter jordbruksarealet. Jordbrukstellingen 20 juni Jordbruksarealet i dekar. Jordbrukstellingen 20. juni Husdyrholdet. Jordbrukstellingen 20 juni Redskap og maskiner. Jordbrukstellingen 20. juni Tallet på frukttrær og bærbusker og arealet av grønnsaker i dekar. Jord- i brukstellingen 20 juni Tallet på pelsdyr. Jordbrukstellingen 20 juni Høstutbyttet i årene i forhold til middelsåret. Middelsår = Avling i kg pr. dekar Forbruket av kunstgjødsel i tonn verdistoff Avling av korn, poteter, rotfrukter, grønnfôr, høy og halm Utsæd, avl, innførsel, utførsel og beregnet forbruk av de forskjellige kornsorter og av poteter for årene 1938 og Hagebruket. Avkasting Husdyrbruket. - Produksjon. Rikets bygder / Slakt som er undersøkt av kontrollørene på og utenfor kontrollstasjonene Kontrollerte slakt. Månedlige oppgaver for årene 1939 og VI. Agriculture og sylviculture. 49. Nombre et évaluation cadastr. des propr. fone. rur. et valeur totale Propriétés foncières. Ventes effectuées dans les communes rurales et villes; Valeur moyenne des exploitations par «skyldmark>; 1939 et Prix moyens par uskyddmark» pour les exploitations par classes de grandeur Nombre des exploitations, emploi de la terre cultivée et élevage des animaux domestiques dans les communes rurales Superficie et répartition de la terre d'après le recensement agricole au 20 juin Les exploitations d'après la terre cultivée et les prés naturels d'après le recensement agricole au 20 juin La terre cultivée et les prés naturels en décares. Le recensement agricole au 20 juin Animaux domestiques. Recensement agricole au 20 juin Outils et machines. Recensement agricole au 20 juin Nombre des arbres fruitiers et la superficie de légumes en décares d'après le recensement agricole au 20 juin Animaux à fourrure d'après le recensement agricole au 20 juin Produit des récoltes par rapport à l'année moyenne; années Année moyenne Rendement en kg par décare Consommation d'engrais artificiel. Substance effective en tonnes Récolte des céréales, pommes de terres etc Céréales et pommes de terre 1938 et Semences, récolte, import., export. et consommation; consomm. totale des céréales et des pommes de terre, en «fôrenheter» Horticulture Elevage du bétail. Production dans les communes rurales / Nombre de viandes contrôlées (aux bureaux de contrôle et en dehors de ceux-ci) Nombre de viandes contrôlées. Données mensuelles en 1939 et

12 12* Tabell Side Tableaux Pages 70. Mjølkeytelse og fôring ved fjøsregnskapslag les sociétés de contrôle Quantité de lait et fourrage selon 71. Jordbrukets totalregnskap 1938/ 71. Comptabilité totale d'agriculture 39, 1939/40 og 1946/ / /39, 1939/40 et 1946/ / Regnskapsresultater fra norske 72. Résultats de la comptabilité agricole norvégienne pour l'exercice jordbruk driftsåret 1947/48 og 1948/ /48 og 1948/ Regnskapsresultater fra norske 73. Résultats de la comptabilité agric jordbruk. Hovedoversikt 1930/31 norvég. Aperçu principal 1930/ / / Utskiftningsverkets virksomhet 74. L'activité des authorités pour l'allotissement rationnel de la super ficie agricole Bruttoformue, gjeld og gjeldsprosent for bønder pr. 1/ , 1940, priétaires au 1/1 1932, 1940, Fortune brute et dette des pro og et Spesifiserte oppgaver over formue 76. Données détaillées sur fortune et og gjeld for bønder pr. 1/ dette des propriétaires au 1/ og et Antall bønder delt etter gjeldsprosent pr. 1/ og la dette en pourcent de la fortune 77. Nombres des propriétaires d'après au 1/ et Mjølkemengde og produksjon ved 78. Quantité et production de lait des meieriene månedsvis 1938, laiteries par mois 1938, Meierier og kondenseringsfabrikker 79. Laiteries et fabriques de lait condensé en Nombre, Antall, mjølkemergde etc. 77 quantité de lait etc Meierier og kondenseringsfabrikker 80. Laiteries et fabriques de lait condensé en Production 78 i Produksjon Skogarealet i Norge delt på forskjellige eiere m. v. (Etter Skog- répartie sur les différentes classes 81. Superficie des forêts de la Norvège brukstell.) 80 des propriétaires, etc. (D'après le Recensement de la sylviculture.) Superficies, exploitations, etc., des forêts publiques (forêts de l'etat et les forêts de «Opplysningsvesenets Fond») Quelques données de la sylviculture en forêts privées , Consommation de bois sur les fermes 1936/ Consommation de bois annuelle moyenne sur les fermes 1936/ Areal, avvirking m. v. for de off entlige skoger (statsskoger, statsalmenninger og Opplysningsvesenets Fonds skoger) Enkelte oppgaver over den private skogskjøtsel Forbruk av trevirke på gårdene driftsåret 1936/ Gjennomsnittlig årlig forbruk av trevirke til husbehov på gårdene driftsåret 1936/ Avvirket trevirke i alt. Avvirking til salg eller industriell produksjon 1938/ /48 og avvirking til husbehov fra egen skog Taksering av Norges skoger utført av Landsskogtakseringen Taksering av Norges skoger utført av Landsskogtakseringen: Revisjonstaksering 1937, Østfold 86 -» , Akershus. 87 -» , Hedmark »- 1946, Vestfold. 89 -» , Nord-Trøndel Bois abattu total. Bois abattu à vendre ou pour production industrielle 1938/ /48 et pour consommation sur les fermes, abattu dans leurs propres fôrets Taxation des forêts de la Norvège faite par «Landsskogtakseringen» Taxation des forêts de la Norvège faite par «Landsskogtakseringen» : Révision de la taxation 1937, Østfold 86 -»- 1939, Akershus 87 -» , Hedmark 88 -»- 1946, Vestfold 89 -» , Nord-Trøndel. 90

13 13 * Tabell Side Tableaux Pages 89. Tømmerfløting i de norske vassdrag Flottage de bois dans les cours d'eau norvégiens Oppgaver over skogbrann i Norge 90. Incendie de forêts en Norvège VII. Fiske og fangst. 91. Felte bever, elg, villrein, hjort og rådyr Mengde- og verdiutbytte av fiskeriene Fiskere og fiskebåter hjemmehørende i hvert fylke 1947 og Utbyttet av laks- og sjøaurefisket fylkesvis 1947 og Norges fiskerier fylkesvis i 1947 og Norges fiskerier 1939 og De store torskefiskeriene (skrei og loddetorsk) S. Vintersildfisket, bruken av fangsten Vintersildfisket, fangstmåte og deltakelse 1947 og Sommersildfisket, bruken av fangsten Norges fiskerier i 1947 og 1948 delt på måneder Selfangsten 1938, 1939 og Småhvalfangsten på Norskekysten Hvalfangsten Norske hvalfangstselskap og deres materiell VIII. Bedriftstelling Bedrifter, beskjeftigede, omsetning og utbetalt lønnsbeløp i de forskjellige næringsgrupper. Riket 104 IX. Bergverk og industri Industriell produksjonsstatistikk. Hovedoversikt og Industriell produksjonsstatistikk Fylkesvis oversikt 1947 og Industriell produksjonsstatistikk Bedriftsgrupper Produksjonen av viktigere industriartikler 1947 og Årlig produksjonsindeks for industrien (1938 = 100) Månedlig produksjonsindeks for industrien (gj.snitt 1938 = 100) 121 VII. Pêches et chasse. 91. Castors, élans, rennes sauvages, cerfs et chevreuils tués Produit et valeur des pêches Pêcheurs et embarcations, par préfecture, 1947 et Produit des pêches côtières et fluviales du saumon et de la truite, par préfectures, 1947 et Pêches de la Norvège par préfectures 1947 et Pêches de la Norvège 1939 et Grandes pêches de la morue Pêche hivernale de hareng, disposition du produit Pêche hivernale de hareng. Engins de pêche et participation 1947 et Hareng gras et hareng petit, disposition de produit Pêches de la Norvège 1947 et 1948 réparties par mois Pêche de phoques 1938, 1939 et Pêche de petites baleines sur la côte de Norvège Pêche å la baleine Sociétés de baleine norvégiennes et leur matériel VIII. Recensement d'établissements Nombre d'établissements, de personnes occupées, chiffre d'affaires et salaires versés. Le Royaume IX. Mines et usines; industrie Statistique de la production industrielle. Aperçu général et Statistique de la production industrielle 1947 et Repart. par préfecture Statistique de la production industrielle Groupes d'établ Production des plus importants articles industriels 1947 et Indice annuel de la production industrielle (1938=100) Indice mensuel de la production industrielle (Moyenne 1938=100) 121

14 14* Tabell Side Tab eaux Pages 113. Boligbygg tatt i bruk Boligbygg under arbeid Statens og den private bygge- og anleggsvirksomhet 1938, 1939 og Malmutvinningen 1938, Månedlige oppgaver over kraftproduksjonen ved elektrisitetsverk på 1000 kw og over 1938, 1949 og Vannkraften i Norges vassdrag Elektriske anlegg pr. 31. desember 1939 og Ulykkestrygdepliktige industrielle bedrifter og Ulykkestrygdepliktige industribedrif ter 1946 og 1947 etter hovedgrupper og viktigere undergrupper Batiments achevés Bâtiments en cours de construction Bâtiment et construction de l'etat et privé 1938, 1939 et Quantités et valeurs des produits minéraux 1938, Production d'énergie des usines d'électricité d'une capacité de 1000 kw et plus. Données mensuelles 1938, 1949 og Forces hydrauliques du Royaume Usines d'électricité au 31 décembre 1939 et Etabl. industriels sous l'office des assur. ouvr. contre les accidents et Etablissements industriels sous l'office des assurances ouvrières contre les accidents 1946 et X. Handel Representativ bedriftstelling i varehandelen 13. oktober Taps- og vinningskonto m. v Representativ bedriftstelling i varehandelen 13. oktober Status pr. 31/ Summarisk oversikt over innførsel og utførsel Volumindeks for innførsel og utførsel , 1938 = Vareomsetningen og tollintrader ved Rikets tollsteder 1938, 1948 og Verdien av innførsel fra og utførsel til de viktigste land delt på varegrupper 1948 og Innførsel og utførsel av viktigere varer 1948 og Handelen med de forskjellige land 1938, 1948 og Indeks for detaljomsetningen månedsvis Verdiindeks for detaljomsetningen. Bransjevis i byene XI. Skipsfart Norges handelsflåte Tilgang og avgang i handelsflåten Handelsflåten 1938, 1939 og etter alder 164 X. Commerce Recensement représentatif d'établissements en commerce au 13 oct Comptes de pertes et de profits etc Recensement représentatif d'établissements en commerce au 13 oct Situation financière au 31/ Aperçu général de l'importation et de l'exportation, Indice du volume des importations et exportations , 1938 = Mouvement commercial et droits de douane aux bureaux de douane 1938, 1948 et Valeurs des marchandises importées des et exportées aux principaux pays par groupes des marchandises 1948 et Importations et exportations des marchandises principales 1948 et Mouvement commercial avec les pays divers 1938, 1948 et Mouvement d'affaires du commerce de détail par mois Indice de la valeur. Mouvement d'affaire du commerce de détail , branches en villes 163 XI. Navigation Marine marchande norvégienne, Accroissements et extinctions dans la marine marchande, Marine marchande 1938, 1939 et d'après l'âge 164

15 15* Tabell Side Tableaux Pages 135. Hjemmehørende tonnasje 1948 og 1949 og opptjente bruttofrakter 1947 for de viktigste tollsteder Handelsflåten 1938, 1939 og etter størrelse 137. Opptjente bruttofrakter i utenriksfart , 1946 og Skipsfarten mellom Norge og utlandet 1938, 1939 og Skipsfarten mellom Norge og utlandet 1938, etter skipenes nasjonalitet XII. Samferdsel ellers. (Skipsfart, se XI.) 140. Telegrafverket 1938/39 og 1944/ / Private telefonselskap 1938 og Rikstelefontrafikken i de viktigste byer og med utlandet 1938/39, 1946/47 og 1947/ Trafikken ved kystradiostasjonene 1934/ / Telegramtrafikken i de viktigste byer og med utlandet 1938/39, 1946/47 og 1947/ Telefonapparater i fylkene 1939 og og i de viktigste byer Lengden av de offentlige veier 1938, Automobiler, motorsykler og automobilruter Automobiler og motorsykler pr. 31 des. 1938, 1939 og Rutebiltrafikken i 1938, 1939 og Bilulykker m. v. (politisaker) 1938, 1939, Trafikkulykker 1939 og Jernbanenes drif tsresultater1938/ 39 og 1944/ / Personale ved Statsbanene, distriktsvis, 1938/39 og 1943/ / Jernbanenes rullende materiell 1938/39 og 1942/ / Jernbanene i årene 1935/ /47; linjelengde, anvendt kapital og trafikk Ruteflyging 1938, Postverket 1938, Effectif de la marine marchande 1948 et 1949 et frets bruts gagnés des principaux ports Marine marchande 1938, 1939 et d'après la grandeur Frets bruts gagnés par voyages extérieurs , 1946 et Navigation entre la Norvège et l'étranger, 1938, 1939 et Navigation entre la Norvège et l'étranger 1938, , par pavillon 166 XII. Autres communications. (Navigation, voir XI.) 140. Télégraphes et téléphones de l'etat 1938/39 et 1944/ / Sociétés téléph. privées 1938 et Corresp. téléphonique des princ. villes et corresp. intern. 1938/39, 1946/47 et 1947/ Correspondances aux stations radio-télégraph. 1934/ / Corresp. télégr. dans les principales villes et corresp. intern. 1938/39, 1946/47 et 1947/ Nombre des appareils téléph., par préfectures 1939 et et dans les principales villes Longueur des routes publiques, 1938, Automobiles, motocyclettes et courses des automobiles Automobiles et motocyclettes 31 déc. 1938, 1939 et Services automob. publ. régul. 1938, 1939 og Accidents d'automobiles etc. (affaires de police) 1938, 1939, Accidents de circulation 1939 et Résultats de l'exploitation des chemins de fer 1938/39 et 1944/ / Personnel des chemins de fer de l'etat par distr. 1938/39 et 1943/ / Matériel roulant des chemins de fer, 1938/39 et 1942/ / Chemins de fer dans les années 1935/ /47; longueur des lignes, capital dépensé et trafic Service aérien régulier 1938, Postes 1938, XIII. Penger, banker, aksjeselskap m. v Gjennomsnittlige valutakurser ved omsetning på Oslo Børs Aksjeindeks XIII. Monnaies, banques, sociétés par actions, etc Cours du change moyens cotés à la Bourse d'oslo Indice des actions

16 16 * Tabell Side Tableaux Pages 160. Kjøperkurser for obligasjoner på 160. Cours de la Bourse d'oslo, prix Oslo Børs Emisjoner av obligasjoner og aksjer offerts des obligations Emissions d'obligations et d'actions 1938, Norske aksjeselskap anmeldt til 1938, Sociétés par actions enregistrées 183 Handelsregistrene i 1938, 1948 og 1938, 1948 et Aksjeselskapenes utbytte 1938 og Le dividende des sociétés anonymes 1938 et Omsetning av verdipapirer. Bankklarering 164. Transactions des valeurs. Compensations (Oslo) Ihendehaverobligasjonsgjelden (Oslo) Dette d'obligations au porteur 1938, 1948 og , 1948 et Kjente utlån mot pantobligasjoner ved utgangen av 1939, 1947 og Prêts sur hypothèque connus 1939, 1947 et Gjeld og tilgodehavender i utlandet Beregning av Norges betalingsbalanse overfor utlandet og Norges Banks status 1939, Norges Bank. Inntekter og utgifter Månedstall for Norges Banks virksomhet Norges Banks virksomhet 1938, 1939 og Diskontosatser for veksler ved Norges Bank Årsregnskap for statsbanker, kredittforeninger o. L 1948 og Statsbankenes virksomhet Driftskredittkassen for jordbruket 1938/39 og 1943/ / Statsbankenes utlån fordelt på rentefot Kvartalsoppgaver for statsbanker Kredittforeninger o , Kvartalsoppgaver for Kredittforeninger Private aksjebankers status 1939, 1947 og Aksjebankenes driftsregnskap 1939, 1947 og Private aksjebanker, Enkelte hovedposter fylkesvis 1947 og Sparebankenes regnskap 1939, 1947 og Sparebankene. Enkelte hovedposter fylkesvis 1947 og Større utlån i et utvalg av større private aksjebanker og sparebanker fordelt på låntakere Dettes et avoirs à l'étranger Evaluation de la balance intern. des paiements de la Norvège I et Situation financière de la Banque de Norvège, 1939, Banque de Norvège. Recettes et dépenses Données mensuelles de la Banque de Norvège Opérations de la Banque de Norvège 1938, 1939 et Taux de l'escompte de la Banque de Norvège Compte annuel des banques de l'etat, des sociétés de crédit etc et Opérations des banques de l'etat La caisse de crédit roulant des agriculteurs 1938/39 et 1943/ / Prêts des banques de l'etat répartis sur taux d'intérêt Données trimestr. des banques d'etat Sociétés de crédit etc. 1939, Données trimestr. pour sociétés de crédit Banques privées par actions 1939, 1947 et Comptes d'exploitation des banques privées par actions 1939, 1947 et Banques privées par actions 1947 et 1948 par préfecture Caisses d'épargne 1939, 1947 et Caisses d'épargne 1947 et 1948 par préfecture Grands prêts dans un choix des banques privées par actions et des caisses d'épargne, répartis sur emprunteurs

17 17* Tabell Side Tableaux Pages 187.Månedlige tall for samtlige private aksjebanker og sparebanker banques privées par action et les 187. Données mensuelles de toutes les caisses d'épargne XIV. Privatforsikring De norske skadeforsikringsselskaps virksomhet, 1939, De norske livsforsikringsselskaps virksomhet, 1939, Premier for direkte forsikringer avsluttet i Norge 1939, Forsikringsstokken hos livsforsikringsselskap 1939, Norske og utenlandske livsforsikringsselskap. Premier og forsikringssum for direkte forsikringer avsluttet i Norge 1939, Norges Brannkasse 1939, Gjensidig brannforsikring Gjensidig husdyrforsikring Gjensidig forsikring av skip, båter, fiskeredskap og klær XV. Sosial trygd.' 197. Trygdekassene 1938, 1946 og Syketrygden 1938, 1946 og 1947 og antall medlemmer Industriarbeidertrygden, 1939 og Industriarbeidertrygden 1939 og etter ervervsgrupper Fiskertrygden 1939 og Antall alderspensjoner 1/, / Antall alderspensjoner 1/ / , fordelt etter fylke Tilgang av alderstrygdede 1/ / Avgang av alderstrygdede 1/ / XIV. Assurances privées Sociétés norvégiennes d'assurance d'indemnité, 1939, Sociétés norvégiennes d'assurance sur la vie, 1939, Primes des assurances souscrites direct. en Norvège, 1939, Sociétés d'assurance sur la vie 1939, Sociétés norvég. et étrang. Assurances sur la vie souscrites directement en Norvège. Primes et sommes nominelles 1939, L'office nationale d'assurance contre l'incendie 1939, Assurance mutuelle contre l'incendie Assurance mutuelle des animaux domestiques Assurance mutuelle des navires, des bateaux et des vêtements XV. Assurances sociales.' 197. Caisses de maladie officielles 1938, 1946 et Assurance-maladie 1938, 1916 et 1947 nombre des membres Assurance des ouvriers industriels 1939 et Assurance des ouvriers industriels 1939 et par groupes des professions Assurance des pêcheurs 1939 et Nombre total de retraites 1/ / Nombre total de retraites 1/ / , par préfecture Accroissement des personnes recevant la retraite pour la vieillesse 1/ / Décroissement des personnes recevant la retraite pour la vieillesse 1/ / XVI. Priser, leveomkostninger m. v Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks månedsvis = Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks for de enkelte grupper = Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks for hovedgrupper av varer = XVI. Prix, coût de la vie etc. Indice des prix de gros du Bureau Central de Statistique en chaque mois = Indice des prix de gros du Bureau Central de Statistique pour les divers groupes = Indice des prix de gros du Bureau Central de Statistique pour groupes généraux = Kommunale trygder, se tab Assurances communales, voir tabl. 252.

18 18* Tabell Side 209. Jordbrukets prisindeks 1939/ / /39 = Priser på en del viktigere landbruksprodukter Priser på meieriprodukter Statens innkjøpspriser på norsk korn Gjennomsnittspriser for tømmer, ved og gjerdefang Gjennomsnittspriser i småsalg på en del viktigere forbruksartikler i en rekke norske byer 1938, Indekstall for de samlede levekostnader månedsvis Gj - snittet for 1938 = Indekstall for de samlede levekostnader og de enkelte grupper , 1938 = Indekstall for de samlede levekostnader månedsvis Gj.- snittet for 1949 = 100. Nytt beregningsgrunnlag fra januar Indekstall for de samlede levekostnader og de enkelte grupper Gj.snittet for 1949 = Husholdningsregnskapsundersøkelser Gj.snittlig forbruk av en del viktige matvarer pr. forbruksenhet etter husholdn. regnskapsunders. 1947/ XVII. Samvirke Samvirkelag i landbruket Lovbeskyttede fiskesalgslag og lokale fiskesalgslag i. Sør-Norge i 1947 og Forbrukssamvirket 1938 og XVIII. Arbeiderforhold m. v Sysselsatte pliktig syketrygdede. 31/, / , Arbeidsformidling oppgaver fra arbeidskontorer og lokale ombudsmenn for arbeidsformidlingen Arbeidsløyse blant fagforeningsmedlemmer Arbeidsløyse Etter arb.løysemeld. fra arb.kontorene og ombudene for arb.formidlingen 240 Tableaux Pages 209. Indice des prix de l'agriculture 1939/ / /39= Prix des principaux produits d'agriculture Prix des produits de laiterie Prix d'achat de blé acheté par l'etat Prix moyens de bois de charpente, de bois de chauffage, etc Prix moyens en détail de diverses marchandises dans plusieurs villes norvégiennes 1938, Indices du coût de la vie en chaque mois, Moyenne 1938 = Indices du coût de la vie et des divers groupes , 1938 = Indices du coût de la vie en chaque mois Moyenne 1949 = 100. Base nouvelle de calcul depuis janvier Indices du coût de la vie et des divers groupes Moyenne 1949 = Recherche des budgets de familles Quantités consommées moyennes pour certains comestibles importants par unité de consommation-selon la recherche des budgets de familles 1947/ XVII. Coopération Associations coop. d'agriculture Associations coop. pour la vente de poisson protégées par la loi et associations coop. locales dans le Sud de Norvège 1947 et Sociétés de consom. sous l'union Coop. générale de la Norvège 1938 et XVIII. Conditions ouvrières etc Personnes employées soumises à l'assurance contre la maladie. 31/, / Bureaux de placement Données des bureaux de placement et des autres représentants officiels Chômage chez les ouvriers syndiqués, Le chômage d'après les rapports de chômage des bureaux du placement et des autres représ. off. 240

19 19* Tabell Side Tableaux Pages 228. Lønninger i industrien 3. kvartal 1938 og Lønninger for voksne mannlige arbeidere i håndverk og entreprenørvirksomhet 3. kvartal 1938 og Lønninger i jern- og metallindustrien i 2. kvartal Lønninger i tekstilindustrien 2 kvartal Lønninger i elektrokjemisk og elektrometallurgisk industri 3. kvartal Lønninger i kjemisk industri og tariffmessig beslektede grupper 2. kvartal Fortjeneste og hyrer på norske skip i utenriksfart, november Lønninger i bygningsfagene 2. kv Lønninger i bvgningsvareindustrien 2. kvartal Lønninger 1938, 1940 og Lønninger for funksjonærer i privat virksomhet i juli Lønninger for funksjonærer i privat virksomhet i juli Lønningene fordelt etter alder Lønningene i jordbruket 1938 og Arbeidskonflikter og Antall bedrifter og arbeidere i arbeidsgiversammenslutninger innen industri, håndverk og transportvirksomhet Medlemstallet i Arbeidernes faglige Landsorganisasjon fordelt på de ulike forbund Salaires en industrie 3. trim et Salaires pour hommes en métiers et travaux des entrepreneurs 3. trim et Salaires dans l'industrie du fer et des métaux, 2. trim Salaires dans l'industrie textile, 2. trim Salaires dans l'industrie electrochimique et electrométallurg 3. trim Salaires dans l'industrie chimique et des groupes conformes aux règlements tarifaires 2. trim Gains et salaires au bord des navires norvég. en navig. extér., novembre Salaires dans l'industrie du bâtiment 2. trim Salaires dans l'industrie des produits de construction 2. trim Salaires 1938, 1940 et Salaires des fonctionnaires privés dans le mois de juillet Salaires des fonctionnaires privés dans le mois de juillet Les salaires répartis d'après l'âge Salaires des ouvriers agricoles 1938 et Grèves et lock-outs et Nombre des établ. et des ouvriers des syndicats patronaux. (Industries, métiers, transports) Nombre des membres sous l'organisation centrale ouvrière de la Norvège réparti sur les diff. unions XIX. Alkoholforbruk, drukkenskapsforseelser Drukkenskapsforseelser og arrestasjoner i byene Edruelighetsnemndene 1938, 1948 og 1949 (1938/39, 1948/49 og 1949/50) Straffelte for rusdrikklovforseelser 1939, 1944 og Vinmonopolets salg 1939 og Forbrukernes utgifter (lovlig forbruk) til alkohol 1938,1939 og Statens alkoholinntekter 1939 og XIX. Consommation d'alcool, délits d'ivresse Délits d'ivresse et arrestations dans les villes Commissions pour la répression de l'ivresse 1938, 1948 et 1949 (1938/39, 1948/1949 et 1949/ Condamnés pour distillation illégale, contrebande et vente illégale, etc. 1939, 1944 et Ventes d'alcool, des boissons alcool. et vin 1939 et Dépenses des consommateurs (consommation légale) à boissons alcooliques, vin et bière 1938, 1939 et Recettes de l'etat d'alcool, des boissons alcool., vin et bière 1939 et

20 20 * Tabell Side Tableaux Pages 250. Alkoholforbruk pr. innbygger i årene Comsommation d'alcool par habitant pendant les années XX. Forsømte barn, forsorgsvesen Forsømte barn i forpleining 1939 og Kommunale trygder Forsorgsunderstøttede hovedpersoner i 1938, Forsorgsvesenets utgifter 1938/39, 1945/46 og 1946/ XX. Enfants abandonnés, assistance publique Enfants moralement abandonnés, 1939 et Assurances communales Assistance publique; personnes (ménages) direct. assistées en 1938, Dépenses de l'assistance publique 1938/39, 1945/46 et 1946/ XXI. Rettsvesen Dyrevernnemndenes virksomhet Straffelte for forbrytelser og personer som har fått påtaleunnlatelse for forbrytelser i , delt etter forbrytelsenes art Straffelte og de som har fått påtaleunnlatelse for overtredelser av pris- og rasjoneringslovgivningen i delt etter overtredelsenes art Straffelte og de som har fått påtaleunnlatelse for forbrytelser art m.v Straffelte for overtredelser mot pris- og rasjoneringslovgivningen og de som har fått påtaleunnlatelse i delt etter straffeus art m. v Straffelte for forseelser Alkoholikere på kuranstalter 1938, 1948 og Sikringsmidler og forvaring etter straffelovens 39 og 39a, , 1947 og Fengsler, tvangsarbeidshus, leirer og alkoholistanstalter 1938/39 og 1945/ / Forliksrådenes, underrettenes, lagmannsrettenes, Høyesteretts og Arbeidsrettens saksbehandling (sivile saker) 1938 og Sluttede og ekstradcrte konkursboer og akkordforh.boer 1938 og Åpnede konkurser og akkordforhandlingsboer XXI. Justice L'activité des commissions protectrices des animaux en Criminalité en Crimes et délits. Condamnés et personnes non prévenues suivant la nature du crime Criminalité en Violations des lois relatives aux prix et au rationnement. Condamnés et personnes non prévenues, suivant la nature de la violation Criminalité en Crimes et délits. Condamnés et personnes non prévenues, suivant la nature de la peine Criminalité en Violations des lois relatives aux prix et au rationnement. Condamnés et personnes non prévenues, suivant la nature de la peine Criminalité en Contraventions. Condamnés Nombre des alcooliques dans les établ. de cure 1938, 1948 et Moyens de sureté et imprisonnements selon les 39 et 39a de la loi pénale , 1947 et Prisons, maisons de travail, camps et établ. pour alcoolistes 1938/39 et 1945/ / Commissions de conciliation (justices de paix), tribunaux de lère instance, cours d'appel, cour suprême et cour de travail; nombre des affaires civiles, 1938 et Faillites liquidées et concordats préventifs 1938 et Faillites et concordats entrés,

STATISTISK ÅRBOK NORGE 59. ÅRGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ OSLO 59I ÈME ANNÉE-1940 FOR

STATISTISK ÅRBOK NORGE 59. ÅRGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ OSLO 59I ÈME ANNÉE-1940 FOR STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 59. ÅRGANG 1940 UTGITT AV DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE 59I ÈME ANNÉE-1940 OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1940 Tilføyelse. Tabell 156,

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. STATSTSK ÅRBOK FOR KONGERKET NORGE DE ÅRGANG.. UTGTT AV DET STATSTSKE CENTRALBYRÅ. ANNUARE STATSTQUE DE LA NORVEGE. EME ANNÉE.. OSLO. KOMMSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.. STEENSKE BOKTRYKKER JOHANNES BJØRNSTAD.

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XII 0 STATISTISK ÅRBOK. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn.

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK 1970

STATISTISK ÅRBOK 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 263 STATISTISK ÅRBOK 1970 89. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1970 89th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 Standardtegn

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX. 0. Folketellingen i Norge desember 0. Sjette hefte. Folkemengden fordelt efter livsstilling. (Recensement du er décembre 0: VI. Population répartie par profession.) Utgitt

Detaljer

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X. 178. STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ PUBLISHED BY THE CENTRAL

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 1947 Nr. 1-3 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ Monthly bulletin of the Central Bureau of Statistics of the Kingdom of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique du

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 1980 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1980 99th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN 82-537-1168-9

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. -28 findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889-3 december 90. Trykt 9: 29. Private

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Nr. -62 se omslaget på verker trykt i årene 94-. Trykt 920: Nr. 63. Folkemengdens bevegelse. (Mouvement de la population.)

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1922: Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 eg 1919. Overformynderiene 1917 og

Detaljer

.04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii 1 11. '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 1934-1935 UTGITT AV

.04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii 1 11. '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 1934-1935 UTGITT AV NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 8..0:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf i t,,,,:', v. '' Iiii '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 99 Statistique des telégraphes et des téléphones de I'Etat de Norvege pour l'annee

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) . Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 98: - 7. Syketrygden 9. (Assurance-maladie nationale.) 8. Norges jernbaner 9-97. (Chemins de

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIK VII. 0 Folketellingen i Norge desember 0. Niende hefte. Folkemengden fordelt efter livsstilling. Riket. (Recensement du er décembre 0: IX. Population répartie par profession.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) 4011IMMIIMMUNIMIMI Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l' Administration générale des

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl.

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt. Nr. 52. Økonomisk utsyn over året 953. Economic survey. - 53. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER . Nr.. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ BULLETIN MENSUEL,D( BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE INNHOLD Statistiske manedsove. Hkter. Side. L Aperçusmensuelx.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 1990 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1990 109th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2946-4 ISSN 0377-8908 Standardtegn

Detaljer

Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) l'inspection de la viande) générale des.

Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) l'inspection de la viande) générale des. ... Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL - (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) Rekke VI, nr. -9, se omslaget på verker trykt i Arene 9-90. Trykt 9: Nr. -. Skolevesenets tilstand 9. (Instruction

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 173 NORGES POSTVERK STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 1965

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 173 NORGES POSTVERK STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 73 NORGES POSTVERK 964 STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE 964 POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 965 Tidligere utkommet Postvæsen 884-899, se Norges Offisielle

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI.

Norway's Official Statistics, series XI. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 95. Nr.5. Økonomisk utsyn over et 95. Economic survey. 5. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

ULYKKESFORSIKRINGEN FOR INDUSTRIARBEIDERE M. V. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 15. 1918. RIKSFORSIKRINGSANSTALTEN.

ULYKKESFORSIKRINGEN FOR INDUSTRIARBEIDERE M. V. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 15. 1918. RIKSFORSIKRINGSANSTALTEN. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 15. ULYKKESFORSIKRINGEN FOR INDUSTRIARBEIDERE M. V. 1918. (Assurances contre les accidents pour les travailleurs de l'instrie, etc.) Utgitt av RIKSFORSIKRINGSANSTALTEN.

Detaljer

LØNNSTELLINGEN. Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri. Recensement des salaires UTGITT AV

LØNNSTELLINGEN. Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri. Recensement des salaires UTGITT AV NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 0 LØNNSTELLINGEN Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri 98 Recensement des salaires UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO I KOMMISJON

Detaljer