NOTAT Geologisk vurdering tunnel Håkvik-Tverrelv og Storvatnet-Nedstevatnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT Geologisk vurdering tunnel Håkvik-Tverrelv og Storvatnet-Nedstevatnet"

Transkript

1 NOTAT Notat nr.: revidert Dato Til: Navn Roger Sværd Kopi til: Firma Fork. Anmerkning Nordkraft produksjon AS Fra: Magnus Persson Harald Sverre Arntsen Sweco Norge AS Sweco Norge AS SWECO NORGE Droningensgt. 52/54 Postboks 714, 8509 Narvik Telefon Telefaks

2 Innhold 1 Innledning Geologi Kvartærgeologi Tverrdalen Høydeplatået mellom Tverrdalen og Håkvikdalsbotn Håkvikdalsbotn Fast fjell Tektonikk Bergarter Ingeniørgeologi Permeabilitet Tunneltverrsnitt Drivningsmetoder Anbefalte undersøkelser Alternative traseer Alternativ A Fjellsikring Alternativ A Fjellsikring Alternativ B B B Alternativ C C C2-1 C Vedlegg Bilder Tverrdalen Bilder traseer Tverrdalen- Middagsfjellet Utløp alternativ A Utløp alternativ A Alternativ B Alternativ C Alternativ C (41)

3 5 Tegninger Oversikt anlegg Oversikt geologi. Referansepunkter fra geologisk undersøkelse Alternativ A Profil alternativ A Alternativ A Profil alternativ A Alternativ B Profil alternativ B Alternativ B Profil alternativ B Alternativ C Profil alternativ C Alternativ C Profil alternativ C Profil alternativ C Profil alternativ C (41)

4 1 Innledning Se vedlagt oversiktskart (tegning 000) Storvatnet ble regulert første gang i Anledningen til utbygging ved dette tidspunkt var å gi mer vann til kraftverkene i Høybakkfoss og Silvannfoss. I 1921 bygdes Mølnfoss kraftverk hvilket medførte at reguleringshøyden i Storvann ble hevet med ytterligere 2m till dagens HRV. I 1957 var gjenomslag for en ny tappetunnel mellom Storvatnet og Nedstevatnet på lavere nivå enn tidligere tapeluke. Total regulering blev da 34m hvilket brukes fremdeles. Mølnfoss kraftverk ble nedlagt i 1963 når en ny tunnel mellom Nedstevatnet og Ankenes ble bygget og dagens kraftstasjon ble anlagt ved Beisfjordbrua. Nordkraft Produksjon AS som driver kraftverket i Ankenes vurderer å bygge ut vassdraget for å ivareta energiinnholdet i vannet bedre. Dette skal gjøres ved å føre vann fra Tverrelva, som i dag renner ut i det uregulerte skamdalsvassdraget, til Storvatnet. For overføringen finnes flere forskjellige alternativer. Dels vurderes å ta Tverrelva over til Storvatnets nedslagsområde for derifra å renne fritt ned til Storvatnet. Det finnes også alternativer der Tverrdalselva går til en ny kraftstasjon enten ved Sjurheimsvatnet eller ved Storvatnet. Den eksisterende overføringstunnelen mellom Storvatnet og Nedstevatnet planlegges med kraftstasjon ved utløpet i Nedstevatnet. En anledning til at man ønsker å føre Tverrdalselva til storvatnet er at man vil få en høyere og stabilere nivå i Storvatnet. Flere alternative traseer for tunneler er vurdert. Sweco Norge AS er engasjert for å beskrive geologiske forhold langs traseene. Hovedvekten kommer å ligge på påhuggsområdene. Mens forventet sikringsomfang for de forskjellige alternativene vurderes på et forholdsvis grovt nivå. Grunnlag for Swecos arbeid er befaring av trassene som blev foretatt av Magnus Persson og samt studie av flyfoto og geologisk kart. 2 Geologi Referanse geologisk kart: Bergrunnskart 1: , Narvik, 1974, NGU. Narvik geologisk kart med turstier 1: , 1995, NGU. NGU s hjemmeside, kvartærgeologisk kart. 2.1 Kvartærgeologi Under siste istid var hele området dekket av kilometermektig innlandsis i bevegelse. Denne formet landskapet. Ved nedsmeltning for år siden etterlot t breen store løsmasseavsetninger. 4 (41)

5 2.1.1 Tverrdalen Når breen trakk seg tilbake etterlot den en rekke endemorener i dalføret. En endemorene er en høy voll av morenematerial som blitt avsatt foran breen. Ved det planlagte inntaket finnes en tydelig voll av endemorene som fører elven over dalen før den brøyter seg gjennom vollen og styrter ned i Skamdalen Høydeplatået mellom Tverrdalen og Håkvikdalsbotn På platået neden Vuopmegascohkka mot Skamdalen rundt Einarajávri er grunnfjellet valset av innlandisen. Nærmere fjelltoppen finnes store bruddstykker av fjell med nært kubisk form Håkvikdalsbotn Vest for Tverrdalsryggen har isen skavet av fjellet og dannet en nært sirkulær gryte med kvernet fjell i overflaten. Grovt material er avsatt i en steinur sydøst for gryta. Finere material er tatt t med av elver nedover dalen og store deler av de fineste materialene er sannsynlig transportert hele veien ut til sjøen. I dalen der Storelva flyter er et morenelandskap med myrmark og spredde morenerygger /elveavsetninger. I høyde med Middagskardet er en geologisk grense der kaledonske bergarter overskyver grunnfjellet. Innenfor de kaledonske bergartene er fjellet i overflaten mer letterodert, noe som gjør at vekster har lettere for å vokse. 2.2 Fast fjell Tektonikk Hovedtrekk i tektonikken er at mektige dekker er skjøvet inn over underliggende dekker og massiver. Prosjektert område består i øst av grunnfjellsmassivet Rombaksvinduet, mot vest overskyves Rombaksvinduet av Abisko dekkekompleks. ks. Abiskokomplekset tar ved straks vest om Middagskardet. Middagskardet er trolig betinget av svake fjellmasser i overgangen mellom grunnfjell og skyvedekket. Mellom Sjursheimvatnet og Storvatnet finnes en forkastning som deler Abiskodekket i øst fra Strømsnesdekket i vest. Ved Storvatnets østre ende er en til forkastning som deler Strømsnesdekket fra Narviks dekkekompleks. Skyveprosessen som har foregått i dette område har svekket fjellet med oppknusning. Innen skyvedekkene vil en erfarenhetsmessig finne flere parallelle bruddflater. I grunnfjellsområdet er fjellet oppsprukket i tre systemer. En hovedretning er N330 o Ø, i denne retningen finnes mange tydelige strukturer og knusesoner, fallet varierer fra 60 o NØ till nært vertikalt. Sprekkene er plane og langstrakte med ru overflate. I knusesoner er materialet omdannet og har gneisig struktur med lag av glimmer. Den andre hovedsprekkegruppen er horisontale sprekker, i skrående terreng har den ofte svakt fall parallelt overflaten. Systemet antas å ha sammenheng med avlastningen av isen og 5 (41)

6 intensiteten i oppsprekking forventes å avta med dypet. Denne gruppen er ofte åpen i overflaten. En tredje gruppe har nært vertikalt fall og retning N o Ø. Disse gruppene danner rektangulære blokker med størrelse avhengig intensitet i oppsprekkning Bergarter Grunnfjellområdet Tverrdalsryggen, Middagsfjellet og Vuopmegascohkka ligger innenfor Rombaksvinduet. Vinduet har overveiende tidlig proterozoisk alder dvs. 1,6 1,8 mrd år. Den delen av Rombaksvinduet som dette prosjekt ligger i, består av lys og grovkornet granitt, såkalt Rombaksgranitt. I grunnfjellsområdet finnes en del områder med lettere omdannet granitt som gjennom høyt trykk har fått lett gneisig struktur. Enkelte steder finnes også mer kraftig omdannet grunnfjellsbergarter med høyt glimmerinnhold i forskifringsplan. Kaledonske formasjoner Abiskodekket med metagranitt av prekambrisk alder, fyllit og flere mindre innslag av metamorfe grunnfjellsbergarter ligger på grunnfjellet. Strømsnesdekket, bygget opp av granat-glimmer-skifer, kalkspatmarmor og grafittskifer overskyver Abiskodekket. Narviks dekkekompleks består i stort sett av kvartsrik glimmerskifer, kvartsskifer og omdannet granittoide bergarter. 2.3 Ingeniørgeologi Permeabilitet Permeabiliteten i fjellet minsker mot dypet. Innen grunnfjellsområdet er fjellet oppsprukket i dagsonen og sleppene er ofte gjennomgående og åpne, hvilket gjerne betyr høy permeabilitet. Under dagsonen skjer den største vannstrømningen i knusesoner. I de kaledonske bergartene er permeabiliteten som regel lavere enn i grunnfjell. Dette som følge av at de kaledonske bergartene ofte har høyt innhold av myke mineraler som migrer ut i sleppene og tetter disse Tunneltverrsnitt Maksimal vannføring i overføringstunnelen er anslått til ca 5m 3 /s. Valg av drivningsmetode vil derfor være avgjørende for hvilket tverrsnitt som velges. Ved konvensjonell onell drivning med boring/sprengning er minimum tverrsnitt ca 18m 2. Av stabilitetssynspunkt vil et lite tverrsnitt være gunstig. Fullboret profil vil gi minst vannmotstand og være mest gunstig for stabiliteten Drivningsmetoder For driving ing av tunnelene bør tre forskjellige drivningsmetoder vurderes. Disse er boring/sprengning g med utlastning med konvensjonelle anleggsmaskiner, boring/sprengning med skinnedrift og fullprofilboring. 6 (41)

7 Boring sprengning med konvensjonelle maskiner Fordelene med denne metoden er: Stor erfaring og mange entreprenører Fleksibilitet ved drivning Flerstuffdrift Ulemper er: Relativt stort minste tverrsnitt Mange store nisjer Stort fjelluttak i forhold til vannmengde Boring sprengning med skinnedrift Fordeler: Mulig å drive små tverrsnitt Fleksibilitet ved drivning Færre nisjer Ulemper: Krever spesialutstyr Få entreprenører Fullprofilboring Fordeler: Sirkulert tverrsnitt Mindre forsterkningsbehov Nisjefritt Ulemper: Krever spesialutstyr Få entreprenører Dyr etablering Relativt uprøvd metode Anbefalte undersøkelser Før endelig trase velges anbefales å skyte seismikk i påhuggsområdene og ved bekkeinntaket i Tverrdalselva. Seismikk skytes for å faststille fast fjell og for å finne problemsoner innen arbeid startes slik at disse kan unngås. 7 (41)

8 3 Alternative traseer Se vedlagde tegninger. Referansepunkter og posisjoner for bilder er merket på tegning 100. Felles inntak for alle alternativer i Tverrdalselva Inntaksmrådet i Tverrelva ligger i et endemorenelandskap. Fjellet blottes kun i elveløpet. Bergarten er lys og grovkornet rnet granitt, hellene ser i den omfatning de er isfrie solide ut. I overflaten er en del nært horisontale og åpne sprekker. Mellom punktene 202 og 203 er et område med mulighet til å lage inntakskonstruksjonen. 3.1 Alternativ A1 Jfr. tegning 101 og 201. I alternativ A1 overføres vann fra Tverrelva kortest mulig veg fra Tverrdalen til eksisterende bekkesystem i Håkvikdalsbotn. Derfra løper vannet fritt i bekkesystemet til et kraftverksinntak på ca kote 400. Kraftstasjon bygges like oppstrøms samløpet mellom Storelva og Lasselva. Tunneltraseen ligger innenfor grunnfjellsområdet og bergarten er Rombaksgranitt. Dominerende sprekkesett langs traseen er N o Ø/80 o NV, N340 o Ø /80 o Ø samt en horisontal sprekkegruppe. Disse sprekkesettene danner blokker på cirka 4*4m. Ved Einarajavri er en større svakhetssone med strøk langs bekken som renner ut av vatnet. Strukturen fortsetter tvers av vatnet og langs høyden i en rett linje. På avstand vurderes blokker i søkket være ca 1*1m. Parallelle strukturer gjentas som enkelte sprekker med 50m mellomrom. Strukturen har nært vertikalt fall. Ved planlagt utløp finnes store relativt sprekkefrie flater. Fjell nært høydebrekket sør for utløpet er mer oppsprukket, det vil være gunstig å føre tunnelen på litt større dyp slik at påhugg blir ved punkt Fjellsikring Traseen for alternativ A1 har opp til 150m overdekning. Tunnelaksen er orientert slik at sprekkesett vil krysse tunnelen med liten vinkel. Utfall av blokker er derfor å forvente men det vil sannsynligvis være nok å sikre tunnelen med bolter. Sikringsomfang er avhengig av valgt tunnelprofil. 3.2 Alternativ A2 Jfr. tegning 102 og 202. I alternativ A2 overføres vannet fra Tverrdalselva til Håkvikdalsbotn enten i samme tunneltrase som i alternativ A1 eller i en alternativ trase. Alternativet vurderes fordi det er mulig å fordele tilskuddsvann fra Tverrelva på to forskjellige bekker, og på så vis minke erosjonsproblematikken i elveløpene. I alternativ A2 overføres vannet uten kraftverk til Håkvikdalsbotn. Fjellforholdene er for A2 de samme som for A1. Men med den mer vestlige alternative traseen krysses svakhetssonen ved Einarajavri med betydelig flatere vinkel. Ved utløpet til den alternative traseen er en stor flate med relativt få sprekker. Forekommende 8 (41)

9 sprekkesett er N190 o Ø/90 o, N140 o Ø/30 o SV og et nært horisontalt sprekkesett. Straks vest for bekkekrysset der som utløpet er tenkt finnes en sone med foliert og oppknust fjell Fjellsikring Se A1. Den alternative traseen for alternativ A2 ligger noe dypere og nærmere Vuopmegascohkka. Tunnelaksen er orientert slik at tunnelen sammenfaller eller blir nært parallell med svakhetssonen ved Einarajavri. Tunnelen vil sannsynligvis gå i svakhetssoner der det blir aktuelt med kombinasjon av fiberarmert sprøytebetong og bolter men det vil trolig være tilstrekkelig med bolting i mestedelen av tunnelen. 3.3 Alternativ B I alternativ B overføres tverrelva i tunnel til Håkvikdalsbotn derifra i rør til kraftverk plassert ved Sjurheimsvatnet eller på ca kote 300 lenger opp i vassdraget. Hvis tillatelse gis kan det bli aktuelt å ta inn småbekker fra middagskardet (alternativ B2). Valg av trase for alternativ B er avhengig av om småbekkene i middagskardet tas inn B1 Jfr. tegning 103 og 203. Traseen for alternativ B1 er orientert med liten vinkel til hovedsprekkeretningen. Tunnelen anlegges med jamt fall fra påhugget til inntaket og får dermed stor fjelloverdekning på stort sett hele traseen. Siste del av tunnelen fores med foringsrør for å unngå splitting av fjellet der vanntrykket overstiger bergtrykket. Fjellsikring Traseen for alternativ B2 går under Vuopmegascohkka. Tunnelaksen er orientert slik at tunnelen har liten vinkel til et hovedsprekkesett. Ettersom tunnelen blir ført på relativt stor dybde antas strukturer å spille en mindre rolle for stabiliteten. ten. Det er isteden bergtrykksrelaterte problemer en kan forvente seg. Det vil sannsynligvis bli aktuelt med kombinasjon av fiberarmert sprøytebetong og bolter i store deler av tunnelen B2 Jfr. tegning 104 og 204. Traseen for alternativ B2 er i stort den samme som for alternativ B1. Med forskjellen at traseen er lagt med en vinkel for å komme litt nærmere bekkene i Middagsskardet, påhugg skjer ca 300m vest for påhugget i alternativ B1. Fra ca. 500m oppstrøms tunnelpåhugget drives en stigningssjakt mot bekkene i Middagsskardet. Bekkene kan tas in via borede eller sprengte sjakter alternativt kan bekkene kanaliseres til et felles inntak. Fjellsikring Se B1. 9 (41)

10 3.4 Alternativ C I alternativ C overføres tverrelva i tunnel og rør direkte til Storvatnet der det bygges et kraftverk. Alternativ C har to forskjellige traseer, en nordlig (C1) og en sydlig (C2). I sydlig alternativ finnes mulighet for inntak av bekker fra Middagskardet hvis tillatelse til dette gis. Et av hovedpoengene med å bygge et av C alternativene er at naturen blir helt urørt langs traseen. Dette innebær drivning fra et påhugg ved Storvatnet, uten at dalen innenfor berøres av anleggsarbeider. Hvis tunnelen skal drives fra et påhugg vil det medføre en del drivningstekniske utfordringer med blant annet lang transport av tunnelmasser og ventilasjon av sprenggasser. For et så lite kraftverk som dette betyr drivning fra et påhugg at merkostnadene blir for store for å realisere prosjektet. Av den anledningen beskrives C- alternativene med drift fra et tverrslag omtrent midt på tunnelen. Sydlig alternativ (C2 bedømmes mer gunstig ettersom tunnelen er kortere og fordi eventuelle bekkeinntak kan brukes for lufting. Fjellforholdene i de forskjellige alternativene antas as likverdige ettersom de samme bergartsgrensene krysses i begge alternativene. Den høyere overdekningen i sydlig alternativ kan medføre at det blir en del bergtrykksproblemer i tunnelen men samtidig er det gunstigere å drive på større dyp med hensikt til tetthet C1 Jfr. tegning 105 og 205. Påhugg for traseen for dette alternativ skjer via tverrslag ca midt på tunnelen. Tverrslaget blir drevet i grunnfjell. Fra inntaket og langs Tverrdalsryggen ligger tunnelen i grunnfjell. Syd for Vardefjellet krysses grensen mot de kaledonske bergartene. I overgangsområdet finnes skyveplan med fall omkring o. Traseen krysser to skyvedekkegrenser, dels i overgangen fra grunnfjell til Abisko skyvedekke og i overgangen fra Abisko skyvedekke til Strømsnesdekket. Innen skyvedekkene forventes flere parallelle svakhetssoner med varierende grad av oppknusning. Tunnelen krysser disse sonene med relativt gunstig vinkel. Utløp/overgang til rør for alternativ C1 finnes innen Strømsnesdekket i et område som har hatt sterk innvirkning ning av overskyvning. I området for tenkt utløp finnes flere parallelle skyveplan med fall omkring 30 o V. Bergartene varierer innen området og består av blant annet fyllitt, glimmerskifer og granat-gneis/skifer. Ved punkt 183 kan man se grensesonen mellom Abiskodekket og Strømsnesdekket i vegskjæringen. Fjellet i denne sonen er sterkt forvitret og helt knust. Fine påhuggsplasser finnes mellom punkt 181 og 182, se vedlagd oversiktskart. Fra kraftledningen ned til veg er morenemateriale. Tunnelen drives med jevnt fall i hele strekningen. Dette gir god overdekning langs hele traseen. Traseen er også flyttet litt opp mot Rundvatnet for å få tilstrekkelig overdekning. I lavpartiet nedenfor Vardefjellet er grensesonen mellom grunnfjell og skyvedekkene. Dette gjør at det forventes å bli nødvendig med injisering for å tette mot lekkasje i oppknust og svekket fjell. Fjellsikring Traseen for alternativ C1 ligger nærmest Skamdalen av alle vurderte alternativer. Innen grunnfjellsområdet ligger tunnelen på omkring m dybde og det forventes ingen bergtrykksproblemer i denne delen. I grunnfjell vil det sannsynligvis være tilstrekkelig med 10 (41)

11 bolting. I kontaktsonen mellom skyvedekkene og grunnfjell, vil det sannsynligvis bli nødvendig med fiberarmert sprøytebetong og bolting for å oppnå god sikring av tunnelen C2-1 C2-2 Jfr. tegning 106, 107, 206 og 207. Den sydlige traseen bygges enten uten inntak av småbekker i Middagskardet (C2-2) eller med inntak av bekker hvis tillatelse til dette gis (C2-1). Bekkene tas in via bekkeinntak som beskrevet i alternativ B2. Gunhildelva kan evt. også tas inn via bekkeinntak. Traseen går i grunnfjell fram til Middagskardet der den kommer inn i Abiskodekket og lengre frem også Strømsnesdekket. Gunhildelva markerer en bergartsgrense og svakhetssone der Narvik dekkekompleks overskyver Strømsnesdekket. Tverrslagets ets plassering må vurderes. I Norconsults rapport er tverrslaget inntegnet slik at det blir drivet på langs av et skyveplan, dette er ikke å anbefale. Tunnelen har jevnt fall fra inntak til utløp. Overdekningen varierer mellom 100 og 550m langs traseen. Topografien varierer også hvilket gjør at spenningsbildet endres langs traseen. Fjellsikring Traseen for alternativ CS ligger lengst vest av vurderte alternativer. Innen grunnfjellsområdet ligger tunnelen på omkring m dybde og det kan forventes visse bergtrykksproblemer der tunnelen krysser bratte partier i topografien. I grunnfjell vil det sannsynligvis være tilstrekkelig med bolting for å sikre tunnelen. nelen. Innen skyvedekkene og i grensesonen til grunnfjell, vil det bli nødvendig med fiberarmert sprøytebetong og bolting for å oppnå god sikring av tunnelen. Sweco Norge AS Magnus Persson Sivilingeniør 4 Vedlegg 15 bilder Tegninger: Oversiktstegning over anlegget Oversikt referansepunkter geologisk undersøkelse Plantegning Alternativ A1 Profiltegning Alternativ A1 Plantegning Alternativ A2 Profiltegning Alternativ A2 Plantegning Alternativ B1 11 (41)

12 Profiltegning Alternativ B1 Plantegning Alternativ B2 Profiltegning Alternativ B2 Plantegning Alternativ C1 Profiltegning Alternativ C1 Plantegning Alternativ C2.1 Profiltegning Alternativ C2.1 Plantegning Alternativ C2.2 Profiltegning Alternativ C (41)

13 4.1 Bilder Tverrdalen Figur 1 Morenelandskap ndskap ved Tverrelva. Inntakskonstruksjonens plassering er merket med rødt. 13 (41)

14 Figur 2 Fjellblotning ved inntak i Tverrelva. Damm-akse markert med rødt strek. Figur 3 Fjellblotning ved inntak i Tverrelva. Inntakskonstruksjon skissert i elveløpet. Noter strukturer synlige i Tverrdalsfjellet i bakgrunnen. 14 (41)

15 4.1.2 Bilder traseer Tverrdalen- Middagsfjellet Figur 4 Platået mellom Skamdalen og Voupmegascohkka. Figur 5 Svakhetssone ved utløp fra Einarajavri, noter parallelle strukturer. 15 (41)

16 4.1.3 Utløp alternativ A1 Figur 6 Fjellblotning ved punkt 199. Mer oppsprukket fjell lenger opp mot middagsfjellskammen. 16 (41)

17 4.1.4 Utløp alternativ A2 Figur 7 Oversikt over utløp A2, bekker markert med rødt. Påhugg i granittblotningen ningen til høyre fra krysset. I forgrunnen synes en del av knusesone vest fra påhugget. 17 (41)

18 Figur 8 Granittisk fjellblotning ved utløp for alternativ A2 18 (41)

19 4.1.5 Alternativ B Figur 9 Planert overgang til rørledning markert med rødt. 19 (41)

20 Figur 10 Blokkfjell og forskifring i en bred sone til venstre om fjelltoppen. Tunnelalternativ B1 og B2 krysser denne sonen. Bekken som krysser bildet er orientert i retning med vertikale strukturer som finnes i hele området. Figur 11 Oppsprukket fjell i anslutning til svakhetssone. 20 (41)

21 4.1.6 Alternativ C1 Figur 12 Overgang mellom grunnfjell og Skyvedekken på Tverrdalsryggen. 21 (41)

22 Figur 13 Skyveplan markerte med rødt i overgang mellom grunnfjell og Abiskodekket. 22 (41)

23 4.1.7 Alternativ C2 Figur 14 Middagskardet og Abisko skyvedekke. Figur 15 Strømsnesdekket. 23 (41)

24 Figur 16 Påhugg utløp og overgang til rør markert med rød prikk. 24 (41)

25 Figur 17 Sprekkeros for grunnfjellsområdet Figur 18 Pol plot for sprekker i grunnfjellsområdet 25 (41)

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Statens vegvesen. INNLEDNING Kommunedelplan for ny rv. 714 fra Stokkhaugen til Sunde ble vedtatt i 2007.

Statens vegvesen. INNLEDNING Kommunedelplan for ny rv. 714 fra Stokkhaugen til Sunde ble vedtatt i 2007. Statens vegvesen NOTAT Til: Rv. 714 Plan v/magnhild Rømyhr Kopi: Rv. 714 Utbygging v/svein Soknes Oppdrag: Rv. 714 Mjønes Vasslag (Ud900A) Dok. nr. i Sveis: 2007092504-003 Oppdragsgiver: Statens vegvesen,

Detaljer

NOTAT Setningsforhold Storvatnet

NOTAT Setningsforhold Storvatnet NOTAT Notat nr.: 473691-1 Dato Til: Navn Roger Sværd Fra: Magnus Persson Harald Sverre Arntsen Firma Fork. Anmerkning Nordkraft produksjon AS Sweco Norge AS Sweco Norge AS Grunnlag Befaring av nordre strandlinjen

Detaljer

NOTAT. 1. Planer KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010

NOTAT. 1. Planer KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010 NOTAT Oppdrag 6090886 Kunde Malvik kommune Notat nr. G-not-001 Til Willy Stork Fra Fredrik Johannessen, Kåre Eggereide KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010 Rambøll har på vegne av Malvik kommune

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Geologi/utført sikring SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Geologi/utført sikring SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Hovedettersyn tunneler berg og bergsikring 2015 Region Nord DOKUMENTKODE 710689RIGbergNOT 001Sifjordskaret EMNE Fv 243 Sifjordskaret tunnel TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen

Detaljer

3 Grunnlagsmateriale. 4 Observasjoner i felt. 5 Geologi. Sandeidet. Bjørndalen

3 Grunnlagsmateriale. 4 Observasjoner i felt. 5 Geologi. Sandeidet. Bjørndalen Sandeidet Bjørndalen Figur 1: Sykkelveien vil gå langs med dagens Fv. 557 Bjørgeveien (rødt). 3 Grunnlagsmateriale Følgende grunnlagsmateriale er benyttet i utarbeidelsen av dette notatet: Norge i bilder

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 22.02.10 Rapportens tittel: ROS

Detaljer

Fv 381 Nordhordland/Matre-Stordalen. Vurdering av stabilitet/sikringsbehov i skjæringer.

Fv 381 Nordhordland/Matre-Stordalen. Vurdering av stabilitet/sikringsbehov i skjæringer. Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 NOTAT Til: Statens Vegvesen v/geir Bertelsen Dato: 1.12.2011 Kopi til: Prosjekt: Fv 381 Nordhordland/Matre-Stordalen. Vurdering av stabilitet/sikringsbehov

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 15.06.10 Rapportens tittel: ROS

Detaljer

EV105- HP02- KM0,3: INGENIØRGEOLOGISKE VURDERING AV ETABLERING AV HØYE BERGSKJÆRINGER VED ELVENES, I SØR- VARANGER KOMMUNE

EV105- HP02- KM0,3: INGENIØRGEOLOGISKE VURDERING AV ETABLERING AV HØYE BERGSKJÆRINGER VED ELVENES, I SØR- VARANGER KOMMUNE GEOLOGISK NOTAT 1 Til: Fra: Kopi: SVV Plan og veg - Øst-Finnmark v/ Bjarne Mjelde Andreas Persson og Elisabeth Rasmussen Stig Lillevik Saksbehandler/innvalgsnr: Andreas Person Kvalitetskontroll: Stig Lillevik

Detaljer

Statens vegvesen. Ev 39 Tunnel Jektevik-Børtveit. Geologisk vurdering av tunnel for mulig strossing.

Statens vegvesen. Ev 39 Tunnel Jektevik-Børtveit. Geologisk vurdering av tunnel for mulig strossing. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Magne Heggland Ragnhild Øvrevik Saksbehandler/innvalgsnr: Ragnhild Øvrevik - 51911527 Vår dato: 14.09.2009 Vår referanse: 2006/073490-003 Ev 39 Tunnel Jektevik-Børtveit.

Detaljer

RAPPORT. Prosjektering veitrase v/ demagområdet - Artic Race NARVIKGÅRDEN AS SWECO NORGE AS NAR NARVIK

RAPPORT. Prosjektering veitrase v/ demagområdet - Artic Race NARVIKGÅRDEN AS SWECO NORGE AS NAR NARVIK NARVIKGÅRDEN AS Prosjektering veitrase v/ demagområdet - Artic Race OPPDRAGSNUMMER 13911001 GEOLOGISK FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR OPGRADERING AV TUNNEL FOR ARCTIC 13911001-01 SWECO NORGE AS NAR NARVIK

Detaljer

GEOLOGISK RAPPORT 2377 HELLEN PANORAMA LØNBORG, HELLENESET STRANDGATEN BERGEN DATO: Sprekkediagram Tverrsnitt. Lars Larsen geolog

GEOLOGISK RAPPORT 2377 HELLEN PANORAMA LØNBORG, HELLENESET STRANDGATEN BERGEN DATO: Sprekkediagram Tverrsnitt. Lars Larsen geolog GEOLOGISK RAPPORT 2377 HELLEN PANORAMA STED: LØNBORG, HELLENESET KOMMUNE: BERGEN OPPDRAGSGIVER: OPUS BERGEN AS STRANDGATEN 59 5004 BERGEN DATO: 23.01.2009 STED: TERTNES VEDLEGG: Områdekart Sprekkediagram

Detaljer

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.009 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alstadhaug kommune Forfatter: Morland

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Olsvikveien 111

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Olsvikveien 111 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Olsvikveien 111 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 27.07.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Stegane 47

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Stegane 47 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Stegane 47 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 27.01.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Skareveien 40

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Skareveien 40 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Skareveien 40 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 29.07.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

NOTAT Innledning. 2. Geologi. Statens vegvesen

NOTAT Innledning. 2. Geologi. Statens vegvesen Statens vegvesen NOTAT-1 Til: Fra: Kopi: Vegavdelingen Tros v/ ariann Larsen arte Beate Øiesvold Sverre Barlindhaug Saksbehandler: arte Beate Øiesvold Kvalitetskontroll: Sverre Barlindhaug Vår dato: 15.04.2015

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørndalstjørnet 13A og B

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørndalstjørnet 13A og B Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Bjørndalstjørnet 13A og B PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 30.07.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

Ingeniørgeologi. Berget som byggemateriell hva må til? Foto: Hilde Lillejord

Ingeniørgeologi. Berget som byggemateriell hva må til? Foto: Hilde Lillejord Ingeniørgeologi Berget som byggemateriell hva må til? Foto: Hilde Lillejord Gunstein Mork, Ingeniørgeolog Hanne Wiig Sagen, Ingeniørgeolog Temaer Generell geologi / ingeniørgeologi Tunneldriving Fjellskjæringer

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Bjørgegrend 86, 88 og 90 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 15.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

Fv882 hp Øksfjordtunnelen i Loppa kommune. Ingeniørgeologisk vurdering i forbindelse med planlagt rehabilitering av tunnelen

Fv882 hp Øksfjordtunnelen i Loppa kommune. Ingeniørgeologisk vurdering i forbindelse med planlagt rehabilitering av tunnelen Statens vegvesen Notat-1 Til: Fra: Kopi: Plan og veg Vest-Finnmark v/oddbjørg Mikkelsen Peder E. Helgason Gudmund Løvli og Bjørn Roar Mannsverk Saksbehandler/innvalgsnr: Peder E. Helgason, tlf. +47 77617343

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg -14 OPPDRAG Søreideneset 25 - Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 99756001 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO 19.12.2013 Innledning Det planlegges oppføring av ny enebolig på Søreideneset

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Storingavika 74

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Storingavika 74 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Storingavika 74 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 28.07.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Holtastølen 5, 13, 15 og 19

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Holtastølen 5, 13, 15 og 19 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Holtastølen 5, 13, 15 og 19 1 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 26.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Ortugrenden 32 A og 34

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Ortugrenden 32 A og 34 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Ortugrenden 32 A og 34 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 10.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

NOTAT. Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann

NOTAT. Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann NOTAT Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann Byggeprosjekt Tvedestrand Dato 17. september 2014 Rambøll

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Kleppestø Sentrum - Parkeringsanlegg DOKUMENTKODE 614369-1-RIGberg-NOT- 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Askøy kommune OPPDRAGSLEDER Åsta Midtbø KONTAKTPERSON SAKSBEH Anne Hommefoss

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Laura Gundersens gate 8 og 10.

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Laura Gundersens gate 8 og 10. Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Laura Gundersens gate 8 og 10. PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 22.01.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Olsvikveien 81

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Olsvikveien 81 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Olsvikveien 81 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 26.07.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Kirkeveien 6

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Kirkeveien 6 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Kirkeveien 6 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 12.07.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune

Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no Notat Helge Henriksen 04.11.2009 Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune 1. Innledning Fagetaten for

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. J. L Mowinckels vei 132 og 134

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. J. L Mowinckels vei 132 og 134 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER J. L Mowinckels vei 132 og 134 PROSJEKTNR.: 96948001 DATO: 21.09.2009 Rapportens tittel: Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 20.des.16 P.nr. IAS2167 Helge Berset Tlf ÅF Reinertsen AS v/helge Berset

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 20.des.16 P.nr. IAS2167 Helge Berset Tlf ÅF Reinertsen AS v/helge Berset Notat nr. IAS 2167-1 Dato: 20. desember 2016 Prosjekt Johan Berentsens veg Prosjektnr. 2167 Utarbeidet av Johanna L. Rongved og Geir Bertelsen Antall sider 7 Til Kopi til ÅF Reinertsen AS v/helge Berset

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 127 Kilsund-Vatnebu GS-veg. Ingeniørgeologi - byggeplan.

Statens vegvesen. Fv 127 Kilsund-Vatnebu GS-veg. Ingeniørgeologi - byggeplan. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Paul Ridola Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen Saksbehandler/telefon: Morten /90403308 Vår dato: 15.03.2017 Vår referanse: Id219B-1 Fv 127 Kilsund-Vatnebu GS-veg.

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Ingeniørgeologisk vurdering av Alternativ Innledning

Statens vegvesen. Notat. Ingeniørgeologisk vurdering av Alternativ Innledning Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Anette W. Magnussen / 913 69 501 Vår dato: 13.05.2016 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: Prosjekt Fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme v/steinar Aspen

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Flaktveittræet 20

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Flaktveittræet 20 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Flaktveittræet 20 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 28.01.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Knut Henrik Skaug. Høgevollsveien 14, Sandnes Ingeniørgeologiske vurderinger

OPPDRAGSLEDER. Knut Henrik Skaug. Høgevollsveien 14, Sandnes Ingeniørgeologiske vurderinger OPPDRAGSNUMMER 14317001 OPPDRAGSLEDER Knut Henrik Skaug DATO 09.04.2015 OPPDRAG HØGEVOLLSVEIEN 14 INGENIØRGEOLOGISKE VURDERINGER TIL STOLT PROSJEKT AS V/ STIG HØIE NORDBØ KOPI TIL UTARBEIDET AV Lars Erik

Detaljer

Statens vegvesen. Ev 134 Stordalsprosjektet - Geologisk og geoteknisk vurdering av alternativer

Statens vegvesen. Ev 134 Stordalsprosjektet - Geologisk og geoteknisk vurdering av alternativer Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Knut Nyland Ragnhild Øvrevik og Øystein Holstad Saksbehandler/innvalgsnr: Ragnhild Øvrevik - 51911527 Vår dato: 06.12.2010 Vår referanse: 2010/083935-022 Ev 134 Stordalsprosjektet

Detaljer

Som en del av ROS analyse for Bergen kommune har vi foretatt en Fase II vurdering av skredfare for lekeplass og bolighus (nr 6) i Kipebakken.

Som en del av ROS analyse for Bergen kommune har vi foretatt en Fase II vurdering av skredfare for lekeplass og bolighus (nr 6) i Kipebakken. 1 TIL: Bergen kommune. Etat for byggesak og private planer KOPI TIL: FRA: Geir Bertelsen, OPTICONSULT Direkte telefon: 55 27 51 36 E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no DATO: 30.04.2007 Doknr: ROS II -

Detaljer

Statens vegvesen. Fv281 Tofte - Kana. Knusersvingen. Vurdering av bergskjæringer mellom profil Geologisk notat

Statens vegvesen. Fv281 Tofte - Kana. Knusersvingen. Vurdering av bergskjæringer mellom profil Geologisk notat Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Bjørn Flatekval Einar Vie Saksbehandler/innvalgsnr: Einar Vie +47 32214517 Vår dato: 17.1.2014 Vår referanse: Fv281 Tofte - Kana. Knusersvingen. Vurdering av bergskjæringer

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Kaptein Amlands Vei 5

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Kaptein Amlands Vei 5 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Kaptein Amlands Vei 5 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 22.02.2010 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

Befaringsrapport Store Kvalfjord, Stjernøya, Alta kommune Hvem: Odd-Arne Mikkelsen, NVE og Leif Reidar Johansen, Alta kommune Når: 1.10.

Befaringsrapport Store Kvalfjord, Stjernøya, Alta kommune Hvem: Odd-Arne Mikkelsen, NVE og Leif Reidar Johansen, Alta kommune Når: 1.10. Befaringsrapport Store Kvalfjord, Stjernøya, Alta kommune Hvem: Odd-Arne Mikkelsen, NVE og Leif Reidar Johansen, Alta kommune Når: 1.10.2014 Bakgrunn: NVE fikk i desember 2013 henvendelse fra Alta kommune

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen

Statens vegvesen. Notat. Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen Saksbehandler/innvalgsnr: Morten Christiansen - 37019844 Vår dato: 04.07.2011 Vår referanse: 2011/035622-011 Fv

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.027 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tysfjord kommune Forfatter: Morland G.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn og omfang... 3 Underlag... 3 Møte og befaring... 3 Generelle forhold... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn og omfang... 3 Underlag... 3 Møte og befaring... 3 Generelle forhold... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn og omfang...3 2 Underlag...3 3 Møte og befaring...3 3.1 Ingeniørgeologiske forundersøkelser...3 3.2 Geotekniske forundersøkelser...3 4 Generelle forhold...4 4.1 Generelt...4

Detaljer

Notat G-01. Åsveien bro, Vennesla Ingeniørgeologisk prosjektering Prosjekt: Innledning. Åsveien bru, Vennesla kommune

Notat G-01. Åsveien bro, Vennesla Ingeniørgeologisk prosjektering Prosjekt: Innledning. Åsveien bru, Vennesla kommune Notat G-01 Åsveien bro, Vennesla Prosjekt: 2105 Til: Kopi: Vianova v/roar Bruun Dato: 05.03.2015 Utarbeidet av: LEF Kontrollert av: AEB 1. Innledning Geovita AS har fått i oppgave av ViaNova Kristiansand

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Nordåsdalen 1 A, 1B og 1C

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Nordåsdalen 1 A, 1B og 1C Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Nordåsdalen 1 A, 1B og 1C 1 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 26.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

Det er ikke observert forhold som forventes å ha betydning for den planlagte nye utbyggingen inne på studentbyens område.

Det er ikke observert forhold som forventes å ha betydning for den planlagte nye utbyggingen inne på studentbyens område. Side: 1 av 7 Til: Fra: 3RW arkitekter Norconsult AS Dato: 23. september 2008 RASVURDERING VED FANTOFT STUDENTBY Bakgrunn Norconsult er engasjert av 3RW arkitekter til å bistå med rasvurdering av en skrent,

Detaljer

Løvenstad Demenssenter. Geologi og bergforhold

Løvenstad Demenssenter. Geologi og bergforhold Løvenstad Demenssenter Geologi og bergforhold August 2013 OPPDRAG Løvenstad demenssenter - prosjektering OPPDRAGSNUMMER 430940 (41) OPPDRAGSLEDER Gøril Viskjer Stoltenberg OPPRETTET AV Kenneth Haraldseth

Detaljer

NOTAT N02-A01 SKREDFAREVURDERING

NOTAT N02-A01 SKREDFAREVURDERING OPPDRAG Skredfarevurdering mot veg Samnanger kommune OPPDRAGSNUMMER 14577001 OPPDRAGSLEDER Roger Sørstø Andersen OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO DOKUMENTNUMMER 14577001-N02-A01 Innledning Sweco Norge AS

Detaljer

Geoteknisk vurdering, Sandstad vannbehandlingsanlegg

Geoteknisk vurdering, Sandstad vannbehandlingsanlegg NOTAT Oppdrag 6110692 Kunde Hitra kommune Notat nr. Geo-not-004 Dato 2015-08-06 Til Fra Kontroll Kopi [Navn] Stein Heggstad Stein Vegar Rødseth Jostein Andersen Geoteknisk vurdering, Sandstad vannbehandlingsanlegg

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Ortugrenden 48 og 50

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Ortugrenden 48 og 50 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Ortugrenden 48 og 50 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 10.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

NORSK JERNBANESKOLE. Ingeniørgeologi Berget som byggemateriale -hva må til? Mars 2014

NORSK JERNBANESKOLE. Ingeniørgeologi Berget som byggemateriale -hva må til? Mars 2014 NORSK JERNBANESKOLE Ingeniørgeologi Berget som byggemateriale -hva må til? Mars 2014 Foto: Anne Mette Storvik (Jernbaneverket) Om oss Saman Mameghani Ingeniørgeolog Hanne Wiig Sagen Ingeniørgeolog Temaer

Detaljer

Notat 01. Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag

Notat 01. Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag Notat 01 Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare Til: Jack Andersen, Agderbygg AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS

Detaljer

Geologisk vurdering av området omkring Åsane Byggsenter, Salhusvegen 55, Bergen Kommune.

Geologisk vurdering av området omkring Åsane Byggsenter, Salhusvegen 55, Bergen Kommune. Post : Alverveien 15 5911 Alversund Org. : 990041431 Konto : 9235.21.73624 Adr : Myster 5728 Eidslandet Tlf : 4155 0495 E-post : geologiske.tjenester@gmail.com Dato : 20.12.2011 Ådnekvam og Sønner AS Åsane

Detaljer

Kystfarled Hvaler - Risikovurdering av sprengningsa rbeider over Hvalertunnelen

Kystfarled Hvaler - Risikovurdering av sprengningsa rbeider over Hvalertunnelen Til: Kystverket v/kristine Pedersen-Rise Fra: Norconsult v/anders Kr. Vik Dato: 2013-11-20 Kystfarled Hvaler - Risikovurdering av sprengningsa rbeider over Hvalertunnelen BAKGRUNN/FORMÅL Norconsult er

Detaljer

Bergspenningsmålinger i vannkraftprosjekter 2 eksempler. NBG Vårsleppet 2016 Freyr Palsson

Bergspenningsmålinger i vannkraftprosjekter 2 eksempler. NBG Vårsleppet 2016 Freyr Palsson Bergspenningsmålinger i vannkraftprosjekter 2 eksempler NBG Vårsleppet 2016 Freyr Palsson 1 Bergspenningsmålinger i vannkraftanlegg i berg, hvorfor? En viktig forutsetning for ufôrete trykksatte vanntunneler:

Detaljer

NORSK JERNBANESKOLE. Ingeniørgeologi Berget som byggemateriale -hva må til?

NORSK JERNBANESKOLE. Ingeniørgeologi Berget som byggemateriale -hva må til? NORSK JERNBANESKOLE Ingeniørgeologi Berget som byggemateriale -hva må til? 2015 Hanne Wiig Sagen Ingeniørgeolog Foto: Anne Mette Storvik (Jernbaneverket) Temaer Innføring ingeniørgeologi geologi Metoder

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Hetlevikåsen 30

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Hetlevikåsen 30 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Hetlevikåsen 30 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 27.07.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

MIDTTUN LEIR NÆRINGSPARK

MIDTTUN LEIR NÆRINGSPARK MIDTTUN LEIR NÆRINGSPARK INNLEDNING Området er beskrevet i rapport ved navn Prosjekt Midttunbråtet datert 12.03.2006. Den rapporten ble skrevet pga. planlagt boligbygging på området, og det var ikke planlagt

Detaljer

OMRÅDEPLAN LER - ALTERNATIVE VEITRASEER. GEOTEKNISK NOTAT

OMRÅDEPLAN LER - ALTERNATIVE VEITRASEER. GEOTEKNISK NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 612478-01 Områdeplan Ler alternativsvurderinger Dato: 15.02.2017 Skrevet av: Ole Hartvik Skogstad Kvalitetskontroll: Bernt Olav Hilmo OMRÅDEPLAN LER - ALTERNATIVE VEITRASEER. GEOTEKNISK

Detaljer

Arkitektgruppen Cubus AS

Arkitektgruppen Cubus AS 1 TIL: KOPI TIL: Arkitektgruppen Cubus AS FRA: Geir Bertelsen, OPTICONSULT Direkte telefon: 55 27 51 36 E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no DATO: 13. november 2006 Doknr: 601220001-1 Tunnel Nyhavn /

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 460 Svennevik - Opshus. Ingeniørgeologisk vurdering ifm. planlagte bergskjæringer

Statens vegvesen. Fv 460 Svennevik - Opshus. Ingeniørgeologisk vurdering ifm. planlagte bergskjæringer Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Håkon Nordgaard Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen Saksbehandler/innvalgsnr: Ole Nesse - 37019975 Vår dato: 27.02.2012 Vår referanse: 2010/247817-003 Fv 460 Svennevik

Detaljer

Ras og sikringsvurdering av fjellskjæringer ESR JK STIS REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Ras og sikringsvurdering av fjellskjæringer ESR JK STIS REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Grønvoldvoldvegen DOKUMENTKODE 813780 RIGberg NOT 001 EMNE Ras og sikringsvurdering av vegskjæringer mellom gamle Fengruve og Lysnesodden TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Nome kommune OPPDRAGSLEDER

Detaljer

INGENIØRGEOLOGI. Berget som byggemateriale - hva må til?

INGENIØRGEOLOGI. Berget som byggemateriale - hva må til? INGENIØRGEOLOGI Berget som byggemateriale - hva må til? Hanne Wiig Sagen Ingeniørgeolog BaneNOR Marcus Fritzøe Lawton Ingeniørgeolog BaneNOR Temaer Innføring i geologi og ingeniørgeologi Metoder for tunneldriving

Detaljer

Ingeniørgeologisk prosjektering

Ingeniørgeologisk prosjektering Notat G-01 Sleveland, Egersund kommune Ingeniørgeologisk prosjektering Prosjekt: 2104 Til: Kopi: Vianova v/roar Bruun Dato: 13.08.2014 Utarbeidet av: LEF Kontrollert av: AEB 1. Innledning Geovita AS har

Detaljer

Statens vegvesen ønsker en vurdering av skjæringsstabilitet ved Fv543 Eidshøg km19,830 20,009.

Statens vegvesen ønsker en vurdering av skjæringsstabilitet ved Fv543 Eidshøg km19,830 20,009. NOTAT Oppdrag Fv17 ved Bogan, Fv525 ved Nubdalsskalet og Fv543 ved Eidshøg. Stabilitetsvurdering av bergskjæringer. Oppdragsgiver Statens vegvesen Region midt Notat nr. 1350008848 G-not-003 Fv543 Eidshøg

Detaljer

Nesodden kommune. Hydrogeologiske vurderinger i forbindelsee med reguleringsplan for flerbrukshall på Bjørnemyr, Nesodden kommune

Nesodden kommune. Hydrogeologiske vurderinger i forbindelsee med reguleringsplan for flerbrukshall på Bjørnemyr, Nesodden kommune Nesodden kommune Hydrogeologiske vurderinger i forbindelsee med reguleringsplan for flerbrukshall på Bjørnemyr, Nesodden kommune RAPPORT Reguleringsplan flerbrukshall Bjørnemyr Rapport nr.: 857591_1 Kunde:

Detaljer

Saneringsplan avløp for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit

Saneringsplan avløp for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit FjellVAR Saneringsplan avløp for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit Delrapport 8 Ingeniørgeologi for avløpsrenseanlegg i fjell Forstudie 2013-04-30 J01 2013-05-13 For bruk MaKRo INT WAG Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune NGU Rapport 91.116 Grunnvann i Snillfjord kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.116 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Marikollen 88

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Marikollen 88 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Marikollen 88 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 14.01.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Fjellskred. Ustabil fjellhammer med en stor sprekk i Tafjord. Fjellblokka har et areal på størrelse med en fotballbane og er på over 1 million m 3.

Fjellskred. Ustabil fjellhammer med en stor sprekk i Tafjord. Fjellblokka har et areal på størrelse med en fotballbane og er på over 1 million m 3. Fjellskred Store fjellskred har ført til noen av de verste naturkatastrofene vi kjenner til i Norge. På nordlige deler av Vestlandet viser historisk dokumentasjon at det har vært 2-3 store katastrofer

Detaljer

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG E6 Kollektivfelt Mortensrud - Skullerud DOKUMENTKODE 126977-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Hjellnes Consult as OPPDRAGSLEDER Jan Finstad KONTAKTPERSON Roar Oliver SAKSBEHANDLER

Detaljer

Veg fra Elvedammen til Valedalsvatn

Veg fra Elvedammen til Valedalsvatn Veg fra Elvedammen til Valedalsvatn Veilengde: Veiklasse: Detaljplanlegging: Ny vei 1842 meter Opprustning 50 meter Anleggsvei 100 meter 5 (landbruksvei) FanAgro AS Utarbeidet: Oktober/November 2016 Beskrivelse

Detaljer

GEOLOGISK VURDERING RAPPORT MULTIKONSULT - TREDJEPARTSKONTROLL

GEOLOGISK VURDERING RAPPORT MULTIKONSULT - TREDJEPARTSKONTROLL 12/2012 GRIMSTAD KOMMUNE GEOLOGISK VURDERING RAPPORT MULTIKONSULT - TREDJEPARTSKONTROLL FORELØPIG RAPPORT ADRESSE COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no 12/2012 GRIMSTAD KOMMUNE

Detaljer

OBSERVASJON / VURDERING

OBSERVASJON / VURDERING Statens vegvesen NOTAT Til: Avd. Sør-Trøndelag Driftsseksjonen v/jan Rødal Kopi: Kjell Åge Lauritzen, Per Olav Berg Oppdrag: Fv. 301 Berdal (Ud 792B) Vurdering og forslag til sikring av bergskjæringer

Detaljer

INGENIØRGEOLOGISK TILLEGGSNOTAT TIL KONKURRANSEGRUNNLAG T02 SØRKJOSFJELLET

INGENIØRGEOLOGISK TILLEGGSNOTAT TIL KONKURRANSEGRUNNLAG T02 SØRKJOSFJELLET Statens vegvesen Til: Fra: Kopi: Entreprenør Sørkjosfjellet T02 SVV v/andreas Persson Byggeleder Ken Johar Olaussen Saksbehandler: Ingeniørgeolog Andreas Persson Kvalitetssikring: Geolog Renate Dyrøy Vår

Detaljer

NATURGRUNNLAGET I SKI

NATURGRUNNLAGET I SKI NATURGRUNNLAGET I SKI BERGGRUNNEN: Berggrunnen i Ski er en del av det prekambriske skjoldet som strekker seg videre inn i Sverige, Finland og Russland. Gamle bergarter, preget av mange platekollisjoner.

Detaljer

Bergoverdekning og bergkvalitet i forhold til bygging av tunnelen skal vurderes av Statens vegvesen og Nye Veier AS.

Bergoverdekning og bergkvalitet i forhold til bygging av tunnelen skal vurderes av Statens vegvesen og Nye Veier AS. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: Inger Johanne Werner Sivilarkitekt Gunnar Dale AS v/ Gunnar Dale GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 112141n1 Prosjekt: 111583 Utarbeidet av: Eelco van Raaij Kontrollert av:

Detaljer

2. Utførte undersøkelser

2. Utførte undersøkelser 2. Utførte undersøkelser Befaringen ble utført av rådgiver Asbjørn Øystese fra Multiconsult AS. Tomten og området bak ble undersøkt til fots 8. januar 2014. Temaene i undersøkelsen bestod i hovedsak av:

Detaljer

Videre prosjektering av sikring må gjøres av en geologisk fagkyndig etter utsprengning og rensk av utsprengte skjæringer.

Videre prosjektering av sikring må gjøres av en geologisk fagkyndig etter utsprengning og rensk av utsprengte skjæringer. Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 NOTAT Til: pka Arkitekter Dato: 11.10.2011 Kopi til: Prosjekt: Eikåsen 1. Vurdering av geologiske forhold, utglidninger, radon Nr: 97787001

Detaljer

Geologi INGENIØRGEOLOGISK RAPPORT E105, TRIFONHØGDA - TUNNEL, TIL REGULERINGSPLAN, I SØRVARANGER KOM. Ressursavdelingen. Nr.

Geologi INGENIØRGEOLOGISK RAPPORT E105, TRIFONHØGDA - TUNNEL, TIL REGULERINGSPLAN, I SØRVARANGER KOM. Ressursavdelingen. Nr. Geologi INGENIØRGEOLOGISK RAPPORT E105, TRIFONHØGDA - TUNNEL, TIL REGULERINGSPLAN, I SØRVARANGER KOM. O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2010032547-138 Region

Detaljer

NOTAT Konsesjonssøknad Raukforsen kraftverk

NOTAT Konsesjonssøknad Raukforsen kraftverk NOTAT Konsesjonssøknad Raukforsen kraftverk Notat nr.: 1-2011 29.3.2011 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Rette vedkommende NVE Kopi til: Fra: Egil Andreas Vartdal Gunn Frilund Håvard Svarholt Jostein

Detaljer

Vurdering av metoder for opparbeidelse av ledningsgrøfter med fokus på bevaring av biologisk mangfold.

Vurdering av metoder for opparbeidelse av ledningsgrøfter med fokus på bevaring av biologisk mangfold. Fylkesmannen i Vestfold Miljøvernavdelingen Postboks 2076 3103 Tønsberg Att.: Berit Løkken Jernbanealleen 17 3210 Sandefjord Telefon: 335 222 60 Telefax: 335 222 61 Mail: firmapost@vaconsult.no Hjemmeside:

Detaljer

Rivenes & Sønner Transport AS

Rivenes & Sønner Transport AS 1 TIL: KOPI TIL: Rivenes & Sønner Transport AS FRA: Geir Bertelsen, OPTICONSULT Direkte telefon: 55 27 51 36 E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no DATO: 8. november 2006 Doknr: Stephansensvei 58 Vurdering

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. KJERNEBORINGER Rv.557 RINGVEG VEST, BERGEN

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. KJERNEBORINGER Rv.557 RINGVEG VEST, BERGEN Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon KJERNEBORINGER Rv.557 RINGVEG VEST, BERGEN Dokumentets dato: 21. august 2009 Saksnummer: 2009161651 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 B.1. Kravspesifikasjon...2

Detaljer

NOTAT 8A) Den 21. i Nord- august Massene havnet på. Side 1 av 7. Oppdrag: Statens vegvesen Dato: D/V. Planfase:

NOTAT 8A) Den 21. i Nord- august Massene havnet på. Side 1 av 7. Oppdrag: Statens vegvesen Dato: D/V. Planfase: Statens vegvesen NOTAT Til: NT Drifts- og utbyggingsseksjonen v/ Torbjørn Holstad Kopi: Jo Bernt Brønstad, Per Olav Bergg Oppdrag: Fv. 763 Sveddet, steinskred. Dok. nr. i Sveis: : 2012154989-01 Oppdragsgiver:

Detaljer

Resistivitet og tunnelkartlegging, Eller; hvordan gikk det egentlig? Ringveg Vest Bergen

Resistivitet og tunnelkartlegging, Eller; hvordan gikk det egentlig? Ringveg Vest Bergen Resistivitet og tunnelkartlegging, Eller; hvordan gikk det egentlig? Ringveg Vest Bergen Terje Kirkeby, Vegdirektoratet Teknologidagene 2013, Trondheim 21-24.okt Ganske kort om Resistivitet Bruker berggrunnens

Detaljer

RAPPORT. Narvik. Narvik 01.01.92

RAPPORT. Narvik. Narvik 01.01.92 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.003 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Narvik kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

BEFARINGSRAPPORT FOR G.nr 211, br.nr 65 m.fl, Øvre Ervik.

BEFARINGSRAPPORT FOR G.nr 211, br.nr 65 m.fl, Øvre Ervik. Vår ref. Olav Haugen Vår ref. Olav Haugen Tlf: 48072791 Dato: 21.07.10 E-post: olav haugen@ mesta.no BEFARINGSRAPPORT FOR G.nr 211, br.nr 65 m.fl, Øvre Ervik. Mesta Drift Fjellsikring har utført befaring

Detaljer

Dette notatet gir en overordnet orientering om geotekniske forhold i planområdet. 1 Innledning...2 2 Innhentet informasjon om løsmasser og berg...

Dette notatet gir en overordnet orientering om geotekniske forhold i planområdet. 1 Innledning...2 2 Innhentet informasjon om løsmasser og berg... NOTAT OPPDRAG Lørenskog Vinterpark DOKUMENTKODE 125331-RIG-NOT-005 EMNE Geotekniske forhold TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Selvaag Gruppen AS OPPDRAGSLEDER Espen Thorn KONTAKTPERSON Lars P. Thorbjørnsen

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Geoteknikk og geologi

Geoteknikk og geologi Region sør Prosjektavdelingen 15.09.2015 Geoteknikk og geologi Kommunedelplan med konsekvensutredning fv.319 Svelvikveien Temarapport - 4 Statens vegvesen, 2015 Dokumentinformasjon Rapporttittel Kommunedelplan

Detaljer

Bomvegprosjekt Tromsdalen - Ramfjord Tunnel Tomasjord - Nordbotn. Tunnel Tomasjord - Nordbotn Innledende ingeniørgeologisk vurdering

Bomvegprosjekt Tromsdalen - Ramfjord Tunnel Tomasjord - Nordbotn. Tunnel Tomasjord - Nordbotn Innledende ingeniørgeologisk vurdering Avd. NOTEBY Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Polarporten AS Bomvegprosjekt Tromsdalen - Ramfjord Dato: 28. november 2003 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 710026-1 Oppdragsleder: Sverre Barlindhaug

Detaljer

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.021 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Saltdal kommune Forfatter: Morland G.,

Detaljer

Geologisk vurdering av rasfare i forbindelse med plan om nybygg, Hagerups vei 32 X, Bergen. Helge Askvik

Geologisk vurdering av rasfare i forbindelse med plan om nybygg, Hagerups vei 32 X, Bergen. Helge Askvik Geologisk vurdering av rasfare i forbindelse med plan om nybygg, Hagerups vei 32 X, Bergen Helge Askvik Geologisk vurdering av rasfare i forbindelse med plan om nybygg, Hagerups vei 32 X, Bergen I forbindelse

Detaljer

Geologi. Fv. 17 Kvarving Sprova Innledende geologisk rapport for KDP. Ressursavdelinga. Nr Region midt

Geologi. Fv. 17 Kvarving Sprova Innledende geologisk rapport for KDP. Ressursavdelinga. Nr Region midt Geologi Fv. 17 Kvarving Sprova Innledende geologisk rapport for KDP O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi na g e n Nr. 2011183741-002 Region midt Ressursavdelinga Berg- og geoteknikkseksjonen

Detaljer

Oppdragsgiver: NGU og Troms fylkeskommune Fylke: Kommune: Sidetall: 15 Pris: 115,- Div. forekomster på Senja Feltarbeid utført: Sommer 2001

Oppdragsgiver: NGU og Troms fylkeskommune Fylke: Kommune: Sidetall: 15 Pris: 115,- Div. forekomster på Senja Feltarbeid utført: Sommer 2001 Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telecast 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.054 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Naturstein på Senja i Troms fylke Forfatter: Bjørn Lund. Oppdragsgiver:

Detaljer

Sweco Norge AS har vurdert skredfare i forbindelse med planlagt hotellutbygging mellom Røynholm og Vedavika i Kvinnherad kommune.

Sweco Norge AS har vurdert skredfare i forbindelse med planlagt hotellutbygging mellom Røynholm og Vedavika i Kvinnherad kommune. NOTAT Til: Rosendal Spa Hotel AS Dato: 02.07.2008 Kopi til: Prosjekt: Rosendal Spa Hotel Nr: 96662001 Notat vedr.: Vurdering av skredfare Nr: 1 Fra: Bertelsen, Geir E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no

Detaljer

Driftsplan Hammerdalen Steinbrudd. Januar 2016

Driftsplan Hammerdalen Steinbrudd. Januar 2016 Driftsplan Hammerdalen Steinbrudd Januar 2016 Innholdsfortegnelse. 1. Forord. 2. Innledning. 2.1. Beliggenhet. 2.1.1. Oversiktskart, lokalisering av uttak. 2.1.2. Overordna planer og avtaler. 2.2. Dispensasjon

Detaljer