RAPPORT GRØNØRA VEST NY REGIONHAVN ORKANGER HAVNEKAPASITET OG AREALDISPONERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT GRØNØRA VEST NY REGIONHAVN ORKANGER HAVNEKAPASITET OG AREALDISPONERING"

Transkript

1 RAPPORT GRØNØRA VEST NY REGIONHAVN ORKANGER HAVNEKAPASITETT OG AREALDISPONERING

2 RAPPORT Prosjektnavn: GRØNØRA VEST Dokumentnavn: NY REGIONHAVN ORKANGER HAVNEKAPASITET OG AREALDISPONERING Prosjektnr.: Dokumentnr.: Dato: Revisjon: Antall sider: Utarbeidet av: Kontrollert av: Godkjent av: OO-R C.A. Thoresen, U.O. Anderskouv, R. Jerstad H. Helgøy R. Jerstad Revisjon Dato Grunn for utsendelse Utarb. av Kontr. av Godkj. av Issued for Review CAT, UOA, RJE HHE RJE VOLLSVEIEN 17A, 1366 LYSAKER, NORWAY / /

3 INNHOLD SAMMENDRAG... 4 INTRODUKSJON... 6 MILJØFORHOLD Generelt Geotekniske hensyn Vind TRAFIKK... 7 SKIPSSTØRRELSER AREALER OG FUNKSJONER Generelt Terminalområdet Apron (Kaidekke) Bakareal Total arealkapasitet UTFORMING AV GRØNØRA VEST Generelt ulike løsninger Kommuneplan "Alt. 1" Kommuneplan "Alt. 2" Forslag til ny utforming "GV1" Forslag til ny utforming "GV2" REFERANSER OO-R-001,

4 4 1 1 SAMMENDRAG Havneterminal Grønøra Vest planlegges som en flerfunksjons sterminal, primært for containertrafikk (Lo-Lo), men også med kapasitett til Ro-Ro trafikk og stykkgods, herunder større modulenheter, farlig gods og spesialgods til/fra lokal industri. Rapporten ser på hovedsakelig arealbehov knyttet til containerhåndteringg med kraner (Lomed at Lo). Arealreserve for andre varestrømmer er ikke beregnet. Dette D hengerr sammen det verken er datagrunnlag eller prognose på hva arealbehovet kan bli. Areal for å håndtere større mengder av andre typer gods kommer i tillegg til arealbehovet somm framkommer i denne rapporten. Varestrømmer av annen type gods er hensyntatt ved utforming av kaiplassene. Terminalens kapasitet planlegges å kunne utvides i fire trinn, for en årlig containertrafikk på henholdsvis: Trinn 1: Opp til TEU/år Trinn 2: Opp til TEU/år Trinn 3: Opp til TEU/år Trinn 4: Opp til TEU/ /år Området er tiltenkt utbygd slik at de første utbygningstrinnene konsentrerer havnevirksomheten til de nordøstlige delene av området. Dette for å holde sjenerende støy lengst mulig unna boligbebyggelse. Kontinuerlig oppfølgning av støy muliggjør en målrettet vurdering av kompenserende tiltak for å reduseree støybelastningen på lokalmiljøet i videre utbyggingstrinn. Veksten for trafikk er antatt å være ca. 7 % per år. Med dissee vekstratene vil den nåværende trafikken på TEU/år nå målet for Trinn 1 på p TEU i år Imidlertid er det i 2014 observert betydelig økning i trafikk, som s kan tydee på at det nås TEU tidligere enn Trafikkmengde på TEU er en langsiktig forventning til hva Grønøra Vest skal håndtere. En trafikkmengde på TEU samt ro-ro, stykkgods etc. vil gi behovv for tre kaiplasser: To kaiplasser for Lo-Lo og én kaiplasss for kombinert Lo-Lo og Ro-Ro. Tabellen nedenfor viser sentrale data for arealkapasitet og antall kaiplasser for de forskjellige utbyggingstrinnene. Nødvendig kaiplass og areal: TEU Trinn TEU TEU TEU Kaiplasser 1 stk 2 stk 2 stk 3 stk s Terminalområde m m m m2 Apron (Kaidekke) m m m m2 Bakareal tilknyttet havnedrift m m m m2 SUM m m m m OO-R-001,

5 Havnearealet som vist i "Alt. 2" i "Kommuneplanens arealdel " " (Ref. /3/) tar t ikke hensyn til at nordre kaifront må trekkes sørover grunnet stabiliteten av marbakken (Ref.( /4/). "Alt. 2" tillater ikke kaiplass for tre skip i størrelsee m, og gir heller ikke fult ut ønsket totalareal. Kun 2 kaiplasser og gir ikke tilstrekkelig effektivitet av havnen. 5 Det er i dennee rapporten presentert too nye forslag til utformingen av havneområdet: "GV1" og "GV2". Disse forslagene er utarbeidet på bakgrunn av vurderinger presentert i denne rapporten, og en hensiktsmessig utforming av kaiplasser/kaifronter med tanke på en effektiv havnedrift. "GV1" tilfredsstiller havnens funksjonskrav til 3 kaiplasser, samt stiller till rådighet tilstrekkelig areal som anslått nødvendig ved TEU. "GV2" tilfredsstiller havnens funksjonskrav til 3 kaiplasser. Løsningen stiller til rådighet noe mindre totalt areal enn behovet er anslått til ved TEU. Dette vil gå utover bakarealet tilknyttet havnevirksomheten, men som et kompromiss er dette likevel ansett for å være tilfredsstillende. De alternativee utformingene er ment for å vise at Trondheim Havngjennom videre utredningsarbeid vil arbeide videre med utforming av hvordan havneanlegget bør se ut. Det er naturlig at dette blir en del av reguleringsarbeidene OO-R-001,

6 6 2 2 INTRODUKSJON Det er behov for en ny hovedhavn forr gods til/fra Trøndelag. Det har tidligere vært utredet flere alternative plasseringer for en nyy havn, som utvidelse av Pir II i Trondheim, nye havner på Thamshavn, Børsabergan, Øysand, Trolla, Hell m.fl. Øysand kunne vært et utmerket alternativ men fylkesmann har lagt ned forbud mot å bygge på p Øysand. De andre alternativene tilfredsstillerr ikke kravene i forhold til arealstørrelse, og Orkanger er vurdert som det eneste alternativet hvor det er mulig å bygge en stor nok havn. Grønøra Vest i Orkanger er tiltenkt enn rolle som flerfunksjons shavn med kapasitet til å håndtere containere (Lo-Lo), Ro-Ro og stykkgods, som inkluderer også alle former for industrilast og tungløft av stykkgods. Dette krever både fleksible og spesialiserte områder. I denne rapporten er nødvendige funksjoner, areal og overordnet utforming for å løse havnens oppgaver effektivt og funksjonelt vurdert. Anslagene for arealbehov er imidlertidd knyttet til container. Denne D rapporten beregne ikke arealreserve for andre varestrømmer.. Dette henger sammen med at det verken er datagrunnlag eller prognose på hva arealbehovet kan bli. Dett er imidlertid erfaringerr som tilsier at en bør holde areal for containerhåndtering adskilt fraa arealer forr stykkgods, konstruksjoner mv. Dette behovet måå løses i en fase hvor faktisk bruk avv arealer blirr planlagt i større detalj. 3 MILJØFORHOLD 3.1 Generelt Ved miljøforhold er det vurdert ytre forhold som påvirker havnas utforming med hensyn til funksjonene havnen skal tilfredsstille Geotekniske hensyn Geotekniske forhold ved etablering avv kai og oppfylling ved Grønøra G Vestt er teknisk utfordrende. Dette begrenser til dels muligheten for en stabil oppfylling mot nord, og det forventes at relativt store setninger over tid vil oppstå i områdene som etableres ved oppfylling. Fra dette bør de oppfylte områdene etableres i god tid før de tas i bruk, og med overhøyde. Man vil da oppnå at størstedelen av setningene oppstår innenn dekket etableres. Av hensyn til geoteknisk stabilitet s skal det være tilstrekkelig avstand mellom kanten på marbakken og fyllingene som s utgjør landarealenee til terminalen. De geotekniske undersøkelsene indikerer at de beste grunnforholdene er r langs inngangsmoloen til Orkla elv, og umiddelbart bakenfor den planlagte kailinjen for den nordvendte kaien. Videre vil det væree fordelaktig å etablere den d første delen av en trinnvis utbygging rettt bak den nordvendte kailinjen. De øvrige områdene vil da få tid til å sette seg før de gjøres ferdig, og kan tas i brukk ved trinnvis behov. 3.3 Vind Grønøra Vest ligger skjermet innerst i en fjordarm. Vinddata fra Orkanger er karakterisert med en dominerende generelt svak sydlig vindretning som ytterligere bidrar til å gi lite bølger og gunstige forhold for skipsanløp OO-R-001,

7 7 Figur 1: Vindrose 4 TRAFIKKK SITMA AS har for Trondheim Havn utført en analyse av sjøtransportens konkuranseevne i Trondheimsregionen, herunder mulighetene for en endret transportmiddelfordeling til fordel for økt sjøtransport. (Ref. /5/.) På grunnlag av analysen er kriterier fastsatt for kapasitetsbehov og dimensjonering avv havneutbygging med ny containerterminal på Grønøra Vest. Havneterminalen Grønøra Vest (GV) planlegges som en flerfunksjonsterminal, primært for containertransport (Lo-Lo). Terminalen skal i tillegg innrettess med rampee for Ro-Ro trafikk, t kapasitet til stykkgods, større modulenheter, farlig gods og spesialgods til/fra lokal industri. Terminalens kapasitet planlegges for utvikling i fire trinn, for årlig containertrafikk på henholdsvis: Trinn 1 = TEU, Trinn 2 = TEU, Trinn 3 = TEU og Trinn 4 = TEU. Hvis fordelingen av containere i de ulike kategoriene inngående/utgåendee og fulle/tomme holder seg uendret for utviklingen av containertrafikken, vil fordelingen i Trinn 1 være: Containertrafikk Fordeling % Trinn T 1 TEU/år Inngående fulle Inngående - tomme Utgående fulle OO-R-001,

8 8 Utgående tomme Containere, i alt Tabell 1: Fordeling av contrainertrafikk til/fra Grønøra Vest V ved første utbyggningstrinn. Nåværende containertrafikk er TEU. For utviklingen videre er det antatt en årlig vekst på 7%. Ved denne vekstratene vil kapasiteten til trinn 1 på TEU være nådd i år Imidlertid er det i 2014 observert betydelig økning i trafikk, som s kan tydee på at det nås TEU betydelig tidligere enn SKIPSSTØRRELSER Skipstørrelsen påvirker både effektiviteten av havneområdet og legger føringer på lengden av kaifrontene. Ved vurdering av skipsstørrelser er det som vist v i Tabell 2, benyttet informasjon om skip som i dag til vanlig anløper tilsvarende havner h i Norge. I dag anløpes eksiterende containerterminal på Grønøra Øst av skip med lenge inntil 135m. Det antas at Grønøra Vest i fremtiden vil kunne forventes å ta imot skip påå opptil 170mm lengde. Navn Skips- størrelse DWT tonn Lengde OA M Bredde m Dypgå endee m Anne Sibum Actuarria Maersk Flensburg Margaretha Samskip Expresss Kalinna Samba Rumba Rita MSC Poland Fristian Trader Rija TEU 868 TEU ,72 134,44 23,40 22,50 8,000 8, TEU ,44 22,75 7, tonn ,63 18,36 6, TEU ,64 21,80 7, TEU ,91 18,44 6, TEU 657 TEU 657 TEU 604 TEU 549 TEU 508 TEU , ,65 132,60 132,57 134,50 116,21 101,08 20,60 19,20 19,20 16,50 19,20 18,20 5,855 7,20 7,222 7, ,54 Tabell 2: Informasjonn om skip tilsvarende hva som forventes å anløpe Grønøra Vest OO-R-001,

9 6 AREALER OG 6.1 Generelt FUNKSJONER 9 Kapasitetsutredningen beregnes for 4 byggetrinn hvor havnen tilpasses håndtering av hhv , , og TEU samt andre godtyper. Havnens arealbehov er vurdert i dettee kapittelet. Arealet som disponeres deles opp i tree hovedområder: Terminalområde Apron (kaidekke for f lasting/lossing) Bakareal tilknyttet havnedrift 6.2 Terminalområdet Generelt Det forutsettes at følgende aktiviteterr er, eller blir ivaretatt, for f at terminalen skal gi brukerne maksimal ytelsee og størst mulig effektivitet: Bygge opp terminalen til et intermodalt knutepunkt. Effektiv håndtering av gods innenfor terminalen. Hurtig lossing og lasting av skipene. Rask innkjøring og utkjøring av containerne til og fra terminalområdet og bakarealet. Terminalens utnyttelsesgrad og kapasitet i TEU pr. år vil væreavhengig av administrasjonsopplegget for terminalen, terminalutstyret forr håndtering av containerne og containernes liggetid på terminalområdet Terminalutstyr Det er forutsatt at det brukes frontløftere (FLT) og reach-stackers (RS) til stabling og håndtering av containere i havnen. Det er vanskelig å sammenligne havnn mot havn, da det alltid vil være forskjell mellom havnene når det gjelder utforming ogg layout på terminalområdet, type håndteringsutstyr etc. Erfaringer fra andre havner med samme driftsmønster, og med håndtering av tilsvarende antall containere, viser at et driftsmønster med FLT og RS er det mest økonomiske systemet for håndtering av containere opp til ca TEU pr år. Over ca TEU er det vanlig at en går over til straddle-carrier systemet. Som kransystem vil det være naturligg å velge mellom Mobil havnekran h eller Gantrykran. En typisk forskjell mellom disse systemene er at Gantrykranen har h større effektivitet, mens mobilkranen gir økt fleksibilitet Forutsetninger Det er lagt til grunn de opplysningenee havnen selv har angitt vedrørendee antatt nødvendige terminalområder, utstyr, etc. I tillegg er forutsetninger som det d er vanligg ved en slik vurdering av havner av denne typen medtatt. Beregningene er basert på erfaringer fra sammenlignbare terminaler og de retningslinjer som er anbefalt internasjonalt og spesielt fra International Navigation Association PIANC Working Group 135, Design Pricipless for Container Terminalss in Small and Medium Ports (Ref. /1/). Det er forutsatt at følgendee generelle forutsetning er blir lagt til grunn ved dimensjonering av den maksimale containerkapasitet for havnen: OO-R-001,

10 10 Forutsetninger: Det planlegges for eventuelt to terminalselskap somm skal drive terminalen. Det bør tilstrebes å oppnå kun ett terminalselskap på havnen da flere terminalselskap samtidig innenfor terminalen erfaringsmessig vil redusere effektiviteten med ca. 20 % fordi en ikke får utnyttet utstyr og området tilfredsstillende. Det er regnet med at containerterminalenn kan ha 7 dagers drift pr uke og 16 timer pr døgn. Skip betjenes når de anløper. Terminalområdetss form (lengde og dybde). For maksimal containeromsetning per år er det som tidligere t nevnt vurdert 4 trinn. Den gjennomsnittlige liggetid for containerne i terminalen er antatt å være på 7 døgn for vanlige lastetee containere og 21 døgn på tomme containere. c Generelt vil en ved å øke omløpstiden for containernee i terminalen, kunne tilby brukeren mindre press på å bringe / hente containeren. Dette err positivt forr brukeren, men reduserer containerterminalens kapasitet. Generelt bør lagringstiden i havnen ikke være mer enn maksimum 1 uke for fulle containere. For terminaler i for eksempel Oslofjordområdet regner en at liggetiden for lagring avv containere er på ca. 5-6 dager for fulle containere og ca. 25 dager for tomme containere. Dette som maksimum lagringstid i terminalen Arealdisponering: Figur 2 viser en generell skisse s på hvordan en containerterminal bør inndeles etter PIANC, og hvilke aktiviteter som børr være med OO-R-001,

11 11 Figur 2 Kilde: C.A. Thoresen: Port Designers Handbook (Ref.( /2/) Hovedaktivitetene er: 1 = Selve kaifronten 2 = Apron eller selve kaidekke 3 = Stacking arealet 4, 7 = Internee veier 5, 15 =Stuffing og stripping arealet 6 = Reefer arealet 8 = Areal for farlig gods 9 = Terminal inngang 10, 16, 17 Service og reparasjons område etc. 111 = Terminalens landside 12 = Last og identifikasjons område 13 = Kontorer, kantiner etc. 14 = Inn og utsjekkings område 18 = Område for tom containere 19 = Parkering OO-R-001,

12 12 Nedenfor er disse aktivitetene spesifisert nærmere med forutsetningene som er lagt til grunn for arealberegningene av terminalområdet: Innkjøring med port og kontroll, parkering og kontorer, etc. er antatt å utgjøre ca. 10 % av terminalområdets størrelse. Stripping og stuffing av containerne, areal til spesialcontainere, reefer etc. err antatt å utgjøre ca. 20 % av terminalområdet størrelse. Stablingsområdet (stacking området) for containerne inkludert Ro-Ro på flak er ca. 50 % av terminalområdet. Stablingsområdet for tom containere er det antatt å utgjøre u ca. 20 % av terminalområdets størrelse. For å vurdere den nye containerterminalens containerkapasitet, er det antattt at en ground-slot for 1 TEU container (det arealet en 20 ft container tar av bakkearealet) vil være ca. 20 m 2. Utnyttelsen av stablingshøyden på lastedee containerne i stablingsområdet (stacking) er maks 70 %, og for tomme containere maks 95 %. Det er lagt inn en layout faktor med reduksjon på 5 % for interntt bufferareal rundt stablingsområdet (i stacking for å lette stackingoperasjonen), og en generell reduksjon på destinasjonsfaktor etc. på 5 % på området. Destinasjonsfaktoren tar hensyn til hvor mange forskjellige steder containernee skal sendes. Det mest vanlige stablingsmønster på stablingsområdet ved brukk av frontløftere og reach-stackerhøyden på tom container området. Stablingshøyden som s er valgtt er tilpassett tiltenkt er 3 containere i høyden og 2 i bredden i stackingg området, og 5 i utstyr. Det er regnet med at en ved å bruke mobilkraner gjennomsnittligløfter ca. 18 bokser pr time, og at en senere ved eventuelt å benytte skinnegående gantry kran løfter ca. 25 bokser i timen. Apron, det området langs kaifronten hvor kranene beveger seg og losser og laster containerne, skal ikke være med i det området som brukes b til stabling av containerne. Dettee området er antatt å ha en bredde på ca. 25 m. Tabell 3 viser det totale nødvendige terminalområdet ved en trinnvis utbygging av havna ved normal stablingshøyde forr håndteringg av TEU, TEU, TEU og TEU. Totalt nødvendig Havneområde TEU Trinn TEU TEU TEU Terminalområde: m m m m2 Tabell 3: Nødvendig areal av terminalområde for de fire utbygningstrinnene. 6.3 Apron (Kaidekke) Generelt Apron, eller selve kaidekket, består avv kaiplasser for skipene og det umiddelbare arealet på kaidekket som anvendes ved lasting og lossing av skipene. For havnen påå Grønøra Vest vil Apron ha en bredde på ca. 25 meter inn fra kaifronten. Det er i dette kapittelet vist beregnet nødvendig antall kaiplasser basert på effektivitet og utnyttelse av kaiplassene, samt en vurdering av nødvendig lenge av kaiplassene Utnyttelsesgraden av kaiene Ved beregningg av utnyttelsesgraden av selve kaiene er det antatt følgende: OO-R-001,

13 1,6 TEU pr boks. En peakfaktor på 1,3 i uken. Peakfaktoren på 1,3 tar hensyn til at det kan komme ca. 30 % flere båter i løpet av en uke en normalt beregnet. Antar en total skipslengde inkludert sikkerhetsmarginn på ca. 180 m. Det tas hensyn til at skipene ved anløp og avgang vil blokkere ca. 1 time, og at driftstid av kranene ved 16 timers arbeidsdag må reduseres med 1 time pga.. arbeidsskift, pauser, etc. Arbeidstid på kaiene 7 dager i uken og 16 timer pr dag. 13 Trinn TEU TEU TEU TEU Antall kaiplasser Utnyttelsesgrad 22 % 23 % 34 % 31 % Tabell 4: Utnyttelsesgrad og nødvendig antall kaiplasserr ved de fire utbyggningstrinnene. Beregning av kaiens utnyttelsesgrad som vist i Tabell 4 liggerr innenfor det som generelt aksepteres som utnyttelsesgrad ved en kaiplass for Trinn 1, to t kaiplasserr for trinn 2 og 3, og tre kaiplasser for trinn Kaifrontlengder Som beskrevet over er det totalt behov for kaiplasser for tre skip. Tomten muliggjør ikke at alle kaiplassene kommer på én rett linje, men at kaiplassene deles opp i to kaifronter, en nordlig og en vestlig. Den ene kaifronten har to kaiplasser, mens m den andre har én kaiplass. Èn av kaiplassene må oppfylle multifunksjonskrav til å laste/losse både containere og ro-ro. I dag håndteres containerskip opptil 135m lengde. Det tas høyde for at havnen i fremtiden må håndtere tre samtidige skip på m lengde (To 170m skip og ett 130m skip.). Dette legger føringer på lengden av kaifrontene og dermed utformingen av havnearealet. Figur 3 viser prinsippskisse for nødvendige lender av kaifront utfra antall skip og skipsstørrelser. For de to nye forslagene til utforming, "GV1" Og "GV2", er det laget skisser s som viser kailengder og klarering mellom skipene. Kilde: C.A. Thoresen: Port Designers Handbook (Ref.( /2/) Figur 3: Klarering mellom skip ved kai 6.4 Bakareal Bakarealet tilknyttet havnevirksomhet skaper stor verdi og mange m arbeidsplasser i form av bedrifter som drar fordel (merverdi) av nærhetenn til regionshavnen etableres her. Typiske eksempler på slike bedrifter er samlastere, speditører og eksempelvis 3-parts lager og OO-R-001,

14 14 fryselager. Bakarealet gir også arealreserve for å sikre tilstrekkelig fleksibilitet og effektivitet av terminalområdet. Det er vanskelig å anslå eksakt behovet for bakareal, men det ansees som av stor betydning at arealene tillater gode vekstvilkår for oppblomstring av tilknyttet næringsvirksomhet. Nedenfor er arealbehovet for Bakareal anslått for Trinn 1-4: Trinn TEU TEU TEU TEU Bakareal tilknyttet havnedrift m m m m2 Tabell 5: Anslått nødvendig behov for bakareal ved de fire utbyggningstrinnene Total arealkapasitet I Tabell 6 er det summertt det totale nødvendige areal for terminalområdet, Apron og Bakareal for en trinnvis utbygging av havna for TEU, TEU,, TEU og TEU, samt andre godtyper. Havnen skal være en flerfunksjonshavn, og det ansees som viktig å ha tilstrekkelig med arealreserver slik havnen kan vokse naturlig i takt med godsstrømmen. Dette gir også fleksibilitet til å håndtere perioder med større mengder Ro-Ro og industri/stykkgods. Totalt nødvendig areal for: TEU Trinn TEU TEU TEU Terminalområde: m m m m2 Apron (Kaidekke) m m m m2 Bakareal tilknyttet havnedrift m m m m2 SUM m m m m2 Tabell 6: Oppsummering av nødvendig havneareal ved de d fire utbyggningstrinnene OO-R-001,

15 7 UTFORMING AV GRØNØRA VESTT Generelt ulike løsninger I dette kapittelet drøftes "Alt." 1" og "Alt. 2" fra "Kommuneplanens arealdel " (Ref. /3/), samt 2 nye forslag til utforminger som er utarbeidet somm en del av denne rapporten: "GV1" og "GV 2". "Alt. 1" er fremmet av Trondheim Havn. "Alt. 2" krever mindre utfylt havneareal mott vest og er foreslått av Orkdal kommunestyre som et alternativ til "Alt. 1". I tråd med nye vurderinger av hensiktsmessig utforming av kaiplasser/kaifronter og effektiv havnedrift, er det utarbeidett to nye forslag: "GV1" og "GV 2" Nedenfor listes hensyn som må tas i fbm. reduksjon av havnearealet: - Mindre totalt areal går ut over bakarealet, og legger press p på arealreserver og fremtidig næringsvirksomhet i tilknytning til havnen. Mindre areal går også ut over havneterminalenss evne til å betjene forskjellige varetyper på en effektiv måte. For å oppnå målsettingen om flerfunksjon må det være plass for både container og andre godstyper. - Mindre hensiktsmessig utforming av terminalområdet. (Avlangt område som strekker seg bort fra kaifronten gir større avstander for intern forflytning av gods, og også mindre effektiv arealutnyttelse pga. mer areal til infrastruktur forr forflytning av gods.) Det finnes allerede areal (70( da) som er regulert for havneformål. I de ulike forslagene til løsninger utvides dette arealet i forskjellig form. Det vil også anvendes 85 da ledig areal mot sør (lilla farge) som vil inngå i det totale arealet som havnen disponerer. I forslagenee til løsninger er det også foreslått avsatt et areal for avbøtende miljøtiltak m (mørkegrønn farge). De alternativee utformingene er ment for å vise at Trondheim Havngjennom videre utredningsarbeid vil arbeide videre med utforming av hvordan havneanlegget bør se ut. Det er naturlig at dette blir en del av reguleringsarbeidene OO-R-001,

16 Kommuneplan "Alt.. 1" Figur 4: "Alt. 1" fra "Kommunepl" lanens arealdel " (Ref. /3/) "Alt. 1" Kaiplasser (skipslengder m) 2 stk Areal regulert for havneformål Tilleggsareal regulert for havneformål l Ledig næringsareal tilknyttet havneformål SUM areal for havneutvikling 70 da 56 da 85 da 221 da Arealdifferanse i fht. "Alt 2" Tilleggsareal foreslått avsatt for avbøtende miljøtiltak 26 da 10 da Tabell 7: Oppsummering av havneareal i Trondheim Havns forslag, "Alt. 1". "Alt. 1" er Trondheim Havns forslag for havneareal slik som det d er vist i "Kommuneplanens arealdel " (Ref. /3/). Løsningen gir tilstrekkelig areal, men gir ikke tilstrekkelig kaiplass for tre store skip OO-R-001,

17 7.3 Kommuneplan "Alt.. 2" 17 Figur 5: "Alt. 2" fra "Kommunepl" lanens arealdel " (Ref. /3/) "Alt. 2" Kaiplasser (skipslengder m) 2 stk Areal regulert for havneformål Tilleggsareal regulert for havneformål l Ledig næringsareal tilknyttet havneformål SUM areal for havneutvikling 70 da 40 da 85 da 195 da Redusert areal pga. geoteknisk stabilitet Tilleggsareal foreslått avsatt for avbøtende miljøtiltak -16 da 2 da Tabell 8: Oppsummering av havneareal i Orkdal kommunestyres forslag, "Alt. 2". Løsningen tar ikke hensynn til at nordre kaifront må trekkes sørover grunnet stabiliteten av marbakken (Ref. /4/). Hvor langt sørover kaifronten må flyttes, styres avv resultater fra f OO-R-001,

18 18 grunnboringerr og geotekniske stabilitetsberegninger. Antatt nordligste n akseptable kaifront gir en reduksjon på 16 da i fht. det skisserte arealet i Figur 5. Med tilbaketrukket nordlig kaifront blir kaifrontene mot Nord og Vest på hhv. 240m og 180m (eksl. reduksjon av effektiv kaifront pga. molofylling mot Orkla). For at en kaifront effektivt skal kunne håndtere 2 samtidige skip ( m) er det anslått at kailengden bør være minimum 360m. Dette tilfredsstiller hverken nordre eller vestre kaifront slik at "Alt. 2" gir kun 2 kaiplasser og følgelig gir ikke tilstrekkelig effektivitet av havnen OO-R-001,

19 7.4 Forslag til ny utforming "GV1" 19 Figur 6: Forslag til ny løsning forr 3 fullverdige kaiplasserr "GV1" Kaiplasser (skipslengder m) 3 stk Areal regulert for havneformål Tilleggsareal regulert for havneformål l Ledig næringsareal tilknyttet havneformål SUM areal for havneutvikling 70 da 56 da 85 da 211 da Arealdifferanse i fht. "Alt 2" Tilleggsareal foreslått avsatt for avbøtende miljøtiltak 16 da 10 da Tabell 9: Oppsummering av havneareal i forslag, "GV1" OO-R-001,

20 20 Figur 6Figur 8 viser en skisse av havneareal på Grønøra Vest som er utformet for å sikre s 3 fullverdige kaiplasser for aktuelle skipsstørrelser. 1 langs nordlige kaifront (200m) for kombinert Lo-Lo og Ro-Ro, og 2 langss vestlige kaifront (360m) for Lo-Lo.. Omrisset av "Alt. 1" og "Alt. 2" er stiplet på Figur 6 for sammenlikning. Denne løsningen legger beslag på 10 da mindre areal enn "Alt. 1"-løsningen, men m 16 da mere enn "Alt. 2"- løsningen. Det foreslås også å regulere 10 da forr avbøtende tiltak for estetisk og støymessig forhold for Råbygda. Disse arealene ligger i utkanten av naturverneområdet. Det legges opp til en trinnvis utbygging av området hvor de første f trinnene konsentrerer havnevirksomheten til i nordøstre delen av området for å holde sjenerende virksomhet lengst mulig unna boligbebyggelse. Kontinuerlig oppfølgning av støy muliggjør en målrettet vurdering av kompenserende tiltak for å reduseree støybelastningen på lokalmiljøet i videre utbyggingstrinn. Figur 7: Havnen har plass til tre skip to på 170m og ett på 130m Denne løsningen tilfredsstiller havnens funksjonskrav til 3 kaiplasser, samt stiller til rådighet r tilstrekkelig areal som er anslått nødvendig ved TEU (se Tabell 6) OO-R-001,

21 7.5 Forslag til ny utforming "GV2" 21 Figur 8: Forslag til ny løsning forr 3 fullverdige kaiplasserr "GV2" Kaiplasser (skipslengder m) 3 stk Areal regulert for havneformål Tilleggsareal regulert for havneformål l Ledig næringsareal tilknyttet havneformål SUM areal for havneutvikling 70 da 42 da 85 da 197 da Arealdifferanse i fht. "Alt 2" Tilleggsareal foreslått avsatt for avbøtende miljøtiltak 2 da 4 da Tabell 10: Oppsummering av havneareal i forslag, "GV2". Figur 8 viser en skisse av havneareal på Grønøra Vest som err utformet for å sikre 3 fullverdige kaiplasser for aktuelle skipsstørrelser. 2 langs nordlige kaifront (360m+25m) for OO-R-001,

22 22 Lo-Lo, og 1 langs vestligee kaifront (180m) for kombinert Lo-Lo og Ro-Ro.. (Utfyllingenn for moloen langs Orkla opptar ca. 25m effektiv kailengde langs nordre n kaifront, før tilstrekkelig dybde oppnås.) Omrisset av "Alt. 1" og "Alt. 2" er stiplet på Figur 8 for sammenlikning. Denne løsningen legger beslag på 24 da mindre areal enn "Alt. 1"-løsningen, men m 2 da mere enn "Alt. 2"- løsningen. Det foreslås også å regulere 4 da for avbøtende tiltak for estetisk og støymessige forhold for Råbygda. Disse arealene ligger i utkanten av naturverneområdet. Det legges opp til en trinnvis utbygging av området hvor de første f trinnene konsentrere havnevirksomheten til i nordøstre delen av området for å holde sjenerende virksomhet lengst mulig unna boligbebyggelse. Kontinuerlig oppfølgning av støy muliggjør en målrettet vurdering av kompenserende tiltak for å reduseree støybelastningen på lokalmiljøet i videre utbyggingstrinn. Figur 9: Havnen har plass til tre skip to på 170m og ett på 130m Denne løsningen tilfredsstiller havnens funksjonskrav til 3 kaiplasser. Løsningen stiller til rådighet noe mindre totalt areal enn behovet som er anslått ved v TEU (se Tabell 6). Dette vil gå utover bakarealet tilknyttet havnevirksomheten, men som ett kompromiss er dette likevel ansett som tilfredsstillende OO-R-001,

23 8 REFERANSER 1. PIANC Working Group 135. Design Priciples for Container Terminals in Small and Medium Ports, C. A. Thoresen, Port Designers Handbok. 3rd edition, London, S. Enodd, Kommuneplanens arealdel , Ordal Kommune, 9/ O.A. Rye, Utbygging av havne- og industriområde nordover Geoteknisk vurdering, Rambøll, 8/ G. Berg, Trendbrudd for sjøtransporten Betraktninger rundt sjøtransportens konkurranseevne i Trondheimsregionen, Sitma, 13/ OO-R-001,

Nye Narvik havn. Delrapport 3.3 Terminaler Mulighetsstudie Containerhavn Håkvik. 2015-03-17 Oppdragsnr.: 5130421

Nye Narvik havn. Delrapport 3.3 Terminaler Mulighetsstudie Containerhavn Håkvik. 2015-03-17 Oppdragsnr.: 5130421 Nye Narvik havn Delrapport 3.3 Terminaler Mulighetsstudie Containerhavn Håkvik 2015-03-17 2015-03-17 Rapport Mulighetsstudie ARELO / AxWWa J02 2013-02-18 Rapport Mulighetsstudie ARELO / AxWWa A01 2013-02-14

Detaljer

Høringsuttalelse. Kommuneplanens arealdel Orkdal kommune

Høringsuttalelse. Kommuneplanens arealdel Orkdal kommune Høringsuttalelse Kommuneplanens arealdel 2014 2025 Orkdal kommune Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel 2014 2025, Orkdal kommune Trondheim Havn IKS Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel

Detaljer

NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI

NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI Oppdragsgiver Gamvik kommune Rapporttype Kostnadsberegning Dato 2017-03-20 NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT

Detaljer

Fremtidens Orkanger havn

Fremtidens Orkanger havn Infoskriv Fremtidens Orkanger havn Trondheim Havn Orkanger i dag. Området på Grønøra Øst, som i dag utgjør havnearealene, begynner å nærme seg kapasitetsgrensen. Trondheim Havn har i lengre tid jobbet

Detaljer

TRANSPORT LAGER LOGISTIKK

TRANSPORT LAGER LOGISTIKK GC RIEBER SALT AS TRANSPORT LAGER LOGISTIKK LOGISTIKKLØSNINGER LANGS KYSTEN GC Rieber Salt AS tilbyr logistikkløsninger fra Fredericia i Danmark og langs hele norskekysten til Hammerfest. På de fleste

Detaljer

RAPPORT. Målestasjoner for støy fra Ormsund- og Sjursøyaterminalen. Resultater for år 2014 OSLO HAVN KF SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK

RAPPORT. Målestasjoner for støy fra Ormsund- og Sjursøyaterminalen. Resultater for år 2014 OSLO HAVN KF SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK OSLO HAVN KF Målestasjoner for støy fra Ormsund- og Sjursøyaterminalen OPPDRAGSNUMMER 97830432 Resultater for år 2014 SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK BERNT HEGGØY (UTFØRENDE) ESPEN THOMASSEN (KVALITETSKONTROLL)

Detaljer

Innhold 1 Innledning... 2 2 Grenseverdier... 2 3 Beregningsforutsetninger... 3. 4 Beregningsresultater... 6 5 Konklusjon... 6

Innhold 1 Innledning... 2 2 Grenseverdier... 2 3 Beregningsforutsetninger... 3. 4 Beregningsresultater... 6 5 Konklusjon... 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Grenseverdier... 2 3 Beregningsforutsetninger... 3 3.1 Beregningsmetode... 3 3.2 Terrenggeometri... 3 3.3 Støysituasjon... 3 4 Beregningsresultater... 6 5 Konklusjon... 6 Vedleggsliste

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet?

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? En kjent påstand. Det er for mange havner i dette landet! Det er færre som hevder det er for mange/mye veier, bane, baneterminaler, lufthavner.

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn

Prisliste for bruk av Moss Havn Prisliste for bruk av Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2012 Vedtatt av Moss havnestyre 26.10.2011 Prisliste for bruk av Moss havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT...... 3

Detaljer

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Strategiplan 2013-2025 KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Vedtatt av Havnestyret pr. 15.10.2013 VÅR VISJON: Kristiansand Havn KF - et miljøvennlig transportknutepunkt

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

Havneeffektivitet. Investeringstiltak for økt havneeffektivitet. Eivind Dale, Maritime Advisory 28. november 2017 MARITIME.

Havneeffektivitet. Investeringstiltak for økt havneeffektivitet. Eivind Dale, Maritime Advisory 28. november 2017 MARITIME. MARITIME Havneeffektivitet Investeringstiltak for økt havneeffektivitet Eivind Dale, Maritime Advisory 1 SAFER, SMARTER, GREENER Innhold 1. Bakgrunn 2. Intermodal sjøtransport og havnens virksomhet 3.

Detaljer

et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no

et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no porten til europa s s LARVIK Med sentral beliggenhet nær E 1 og åpent farvann, er Larvik Havn et viktig knutepunkt mellom sjø- og landtrafikk.

Detaljer

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransportens muligheter Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien. Eksempel på bedrifter

Detaljer

Sandnes Indre Havn NOSAS - 0001, en lun og flott havn for all type gods. Somaneset Havneterminal NOSAS - 0004, nytt havneavsnitt under utvikling.

Sandnes Indre Havn NOSAS - 0001, en lun og flott havn for all type gods. Somaneset Havneterminal NOSAS - 0004, nytt havneavsnitt under utvikling. Posisjon: 58 51,16.06'N 5 44,34.63'E UN/LOCODE: NOSAS Sandnes Indre Havn NOSAS - 0001, en lun og flott havn for all type gods. Somaneset Havneterminal NOSAS - 0004, nytt havneavsnitt under utvikling. Om

Detaljer

Tore Lundestad havnedirektør

Tore Lundestad havnedirektør Tore Lundestad havnedirektør Hovedtema for presentasjonen Kort om Borg Havn IKS Øra Industriområde Hvilken rolle ønsker Borg Havn IKS å spille i næringsutviklingen i regionen? Hvordan er de øvrige Oslofjordhavnens

Detaljer

Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics. Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN»

Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics. Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN» Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN» Scandinavian Shipping & Logistics AS Norges nest største private container terminaloperatør i Norge

Detaljer

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L40 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: BYGGING AV NY KAI PÅ FURUHOLMEN - SØKNAD OM DISPENSASJON

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L40 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: BYGGING AV NY KAI PÅ FURUHOLMEN - SØKNAD OM DISPENSASJON SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L40 Arkivsaksnr.: 06/4356-13 Dato: 20.11.2007 BYGGING AV NY KAI PÅ FURUHOLMEN - SØKNAD OM DISPENSASJON INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn DEL DOKUMENT III Prisliste PRISER OG VILKÅR FOR 2014 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 15 Prisliste for ÅRH 2014 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ

Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ Narvik Havn KF Nye Narvik havn Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ 2013-02-07 Oppdragsnr. 5125439 Til: Prosjektet/ S H Navjord Fra: Arne E Lothe Dato: 2013-02-07 Bølger og vind ved Håkvik,

Detaljer

Oslo Havn KF Hva må til for åfåtil en effektiv havneoperasjon Bernt Stilluf Karlsen Styreleder 20. oktober 2014

Oslo Havn KF Hva må til for åfåtil en effektiv havneoperasjon Bernt Stilluf Karlsen Styreleder 20. oktober 2014 Oslo Havn KF Hva må til for åfåtil en effektiv havneoperasjon Bernt Stilluf Karlsen Styreleder 20. oktober 2014 Effektiv havneoperasjon krever endringer i: a) Havnens organisering b) Havnenes organisering

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste for ÅRH 2016 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor

Detaljer

Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU, Alternativ 0, 0+)

Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU, Alternativ 0, 0+) Til: Hjellnes Consult AS Fra: Norconsult v/gunn Lise Haugestøl Dato/Rev: 4. august 2015 Beregninger av propelloppvirvling av forurenset sediment i Dalsbukta som følge av endret bruk av havneområdet ( KU,

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE 1. Orientering om prissystemet 1.1 Lovregulert avgift Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Etne kommune sjøområde. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 2014 ER Larvik Havn KF LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 www.larvik.havn.no ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er

Detaljer

Planbestemmelser 488 TRAFIKKHAVN, VELDEØYENE

Planbestemmelser 488 TRAFIKKHAVN, VELDEØYENE Planbestemmelser 488 TRAFIKKHAVN, VELDEØYENE Arkivsak: 02/3568 Arkivkode: PLANR 488 Sakstittel: PLAN 488 - REGULERINGSPLAN FOR TRAFIKKHAVN, VELDEØYENE Egengodkjent i Karmøy kommunestyre 26.10.2004 sak

Detaljer

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN 1 ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN HALVE NORGE BOR UNDER TRE TIMERS KJØRING FRA OSLO HAVN Hver kran kan håndtere 27 containere i timen Arne Pettersen, kranfører Oslo

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK FOR OSLO HAVN 2004

ÅRSSTATISTIKK FOR OSLO HAVN 2004 ÅRSSTATISTIKK FOR OSLO HAVN 2004 TAB. 1 GODSOMSETNINGEN OVER OSLO HAVN 1995-2004 ÅR BULK STYKKGODS I ALT 1995 2 667 3 270 5 937 1996 1) 3 047 3 706 6 753 1997 3 191 3 719 6 910 1998 3 125 3 615 6 740 1999

Detaljer

Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.:

Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.: Til: Prosjektet Fra: Arne E. Lothe Dato: 2015-03-17 Deponier, Rogfast Versjon a Versjon b 2015-03-13: Original 2015-03-17: Presisert grenselinjer i Arsvågen (Indre/Ytre); kommentar om valg av skråningshelninger;

Detaljer

Sysselsettingsvirkninger av regionhavn på Orkanger Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling

Sysselsettingsvirkninger av regionhavn på Orkanger Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Sysselsettingsvirkninger av regionhavn på Orkanger 4.6.2014 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Disposisjon Orkanger havn i dag Havneavhengige bedrifter Havneutbygging på Grønøra Sysselsettingsvirkninger

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning 2

INNHOLD. 1 Innledning 2 Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet 1/14 JERNBANEVERKET Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet NOTAT FORELØPIG VERSJON INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Havneutvikling i Longyearbyen,

Havneutvikling i Longyearbyen, Havneutvikling i Longyearbyen lysbilde KONSEPT FLYTEKAI > Valgte hoveddimmensjoner: 85x25x6,5 m 85m gir tilstrekkelig kaifront for skipene som skal anløpe, men vi unngår at langskipsmomentet for transportfasen

Detaljer

S we c o No r g e A S Org.nr: 967032271 Hovedkontor: Lysaker

S we c o No r g e A S Org.nr: 967032271 Hovedkontor: Lysaker Trondheim Havn Orkanger Havn. Støyvurdering. Oppdragsnummer 99023001 Voss 31.05.2013 Sweco Norge AS Utarbeidet av Frode Atterås Kontrollert av Bernt Heggøy 1 (14) S w e co Tvildesvegen 16D NO-5700 Voss,

Detaljer

Velkommen. porten til Europa

Velkommen. porten til Europa www.larvik.havn.no Velkommen til Larvik Havn porten til Europa 2 ÅBO LARVIK NORSKEKYSTEN HIRTSHALS GRENÅ LYSEKIL GÖTEBORG HALMSTAD RIGA HUNDESTED ESBJERG CUXHAVEN IMMINGHAM EEMSHAVEN HAMBURG BREMERHAVEN

Detaljer

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Fra land til sjø Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014 Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien.

Detaljer

Avgifter og tidsbruk i norske havner. Gjennomført av Paal Brevik Wangsness og Inger Beate Hovi

Avgifter og tidsbruk i norske havner. Gjennomført av Paal Brevik Wangsness og Inger Beate Hovi Avgifter og tidsbruk i norske havner Gjennomført av Paal Brevik Wangsness og Inger Beate Hovi Bakgrunn og formål «En analyse av avgifter og tidsbruk i norske havner» - en rapport i serien «Bred samfunnsanalyse

Detaljer

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Planområde Plankart Kommunedelplan Bergen indre havn Arealplan (etter Plan- og bygningsloven) for sjøfronten på strekningen Ytre Sandviken Laksevåg

Detaljer

1 Innledning. 2 Grunnlag. 3 Grunnforhold

1 Innledning. 2 Grunnlag. 3 Grunnforhold 1 Innledning Arkiplan/Asplan Viak utarbeider regulering av området ved Trondheim sentralstasjon hvor det planlegges ny bussterminal, nye boliger og nye kontorlokaler. Multiconsult ASA er engasjert av Arkiplan

Detaljer

Verdal kommune Postboks VERDAL. Kommunedelplan Verdal by , høringssvar. Vår dato Vår referanse 1 av

Verdal kommune Postboks VERDAL. Kommunedelplan Verdal by , høringssvar. Vår dato Vår referanse 1 av Vår dato Vår referanse 1 av 4 07.04.2016 14/00162-11 Deres dato Deres referanse Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL Kommunedelplan Verdal by 2016-2030, høringssvar Om Trondheim Havn IKS Trondheim Havn

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE 2011 ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2011 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden

Detaljer

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV SANDNES HAVN PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Sandnes Havn. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

KVU godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet

KVU godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet KVU godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet Prosjektleder Anders Jordbakke Statens vegvesen Region øst Dagsorden 1. Status i KVU-arbeidet. Anders Jordbakke, Statens vegvesen 2. Godsanalysens vurdering

Detaljer

B C. Trondheim havnefront med bevaringsverdige bygg markert med rød farge. Arenaer komplekse bygg A D markert med sirkel.

B C. Trondheim havnefront med bevaringsverdige bygg markert med rød farge. Arenaer komplekse bygg A D markert med sirkel. B C D A Trondheim havnefront med bevaringsverdige bygg markert med rød farge. Arenaer komplekse bygg A D markert med sirkel. Tomteområde A, Ila Pir Området nyttes primært som industrihavn, produksjonsfasilitet

Detaljer

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Bernt Stilluf Karlsen Styreleder Oslo Havn KF Container Terminalen Ferdig utviklet 1 Container Terminalen I tall Kapasiteter: Fra 260.000

Detaljer

Gods på bane i Moss havn

Gods på bane i Moss havn Gods på bane i Moss havn Kan vi realisere muligheten med suksess for brukerne? Moss havn Transporten av containere med skip i Oslofjorden (eks. Agder) Antall 20-fots containerenheter (TEU) i 2013 (SSB):

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Holmen Områderegulering med konsekvensutredning. Formannskapet

Holmen Områderegulering med konsekvensutredning. Formannskapet Holmen Områderegulering med konsekvensutredning Formannskapet 12.12. 2017 05.01.2016 Planrammer Kommuneplan 2015-2036 gir rammer for reguleringsplanen Holmen-forhold til samarbeidsavtaler med jernbaneaktører

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø Havn er en nasjonal utpekt havn i sterk vekst. Vi er en av Norges største fiskerihavner målt i omsetningsverdi og en av de største cruisehavnene i Norge målt i antall

Detaljer

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ Beregnet til Ibestad kommune Dokument type Konsekvensutredning Deltema Klima Dato 14.09.2015 KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring av forslag til revidert lov om havner og farvann m.v. Arkivsaksnr.: 07/9073

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring av forslag til revidert lov om havner og farvann m.v. Arkivsaksnr.: 07/9073 Saksframlegg Høring av forslag til revidert lov om havner og farvann m.v. Arkivsaksnr.: 07/9073 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet slutter seg til Rådmannens uttalelse vedrørende høring av forslag

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Plan og utbygging Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Arkivkode: 512.1 Saksnummer: 2005/324 Dato:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

Er det forskjeller i tidsbruk ved lasting og lossing i norske havner og kan dette påvirkes?

Er det forskjeller i tidsbruk ved lasting og lossing i norske havner og kan dette påvirkes? Er det forskjeller i tidsbruk ved lasting og lossing i norske havner og kan dette påvirkes? Paal Brevik Wangsness Inger Beate Hovi Transport og Logistikk 2015 19. Oktober 2015 Bakgrunn og formål Bakgrunn:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2013/1240-4 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kartlegging av nåsituasjonen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Innstilling Namsos havnestyre

Detaljer

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss!

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss! - en del av NorSea Group - totale logistikkløsninger Du trenger bare oss! Kompetent og pålitelig Norbase ble etablert i 1980 som forsyningsbase for oljeindustrien i nordområdene. I dag leverer vi nyutviklede

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING. Tema 1 Infrastruktur og trafikk

REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING. Tema 1 Infrastruktur og trafikk REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING Tema 1 Infrastruktur og trafikk Vedlegg: Konsekvensutredning for: Tiltakshaver Kommune Konsulent

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Prisregulativet er vedtatt i Kvænangen kommunestyre den 26.04.2017. SAK 28/17 1 1. ALMINNELIGE REGULATIV BESTEMMELSER 1.1 Formål Havneavgiftene

Detaljer

Ny baneterminal i Vestby for gods

Ny baneterminal i Vestby for gods Ny baneterminal i Vestby for gods Bilde: Vestby næringsselskap as. Pressekonferanse Vestby rådhus, 7. oktober 2013 Geir Berg Langsiktig - Stabile ramm Gjennomførbart Mange målsettinger for en ny terminal

Detaljer

Havnestruktur Hva driver debatten marked og/eller politikk? Skiller Norge seg fra resten av Europa?

Havnestruktur Hva driver debatten marked og/eller politikk? Skiller Norge seg fra resten av Europa? Havnestruktur Hva driver debatten marked og/eller politikk? Skiller Norge seg fra resten av Europa? Norsk Havneforenings Årsmøte, Drammen, 7.september 2012 av Olav Eidhammer, TØI Innhold Generelle utviklingstrekk

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

Konseptvalgutredning Behov og strategier

Konseptvalgutredning Behov og strategier Konseptvalgutredning Behov og strategier Samfunnsbehov Tiltaksutløsende behov Andre behov Strategi (mål) Presentasjon 22.oktober 2009 Av: Raymond.Siiri@jbv.no www.jernbaneverket.no/godsterminal-i-trondelag

Detaljer

Drøfting/orientering av Willy Hansens ønske om bygging av lager og kontorbygg for Marine Harvest Norway AS, Mikkelborgskjæret, Skeishavna

Drøfting/orientering av Willy Hansens ønske om bygging av lager og kontorbygg for Marine Harvest Norway AS, Mikkelborgskjæret, Skeishavna Drøfting/orientering av Willy Hansens ønske om bygging av lager og kontorbygg for Marine Harvest Norway AS, Mikkelborgskjæret, Skeishavna Saksopplysninger Leka Kommune har mottatt søknad bygging av næringsbygg

Detaljer

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden. oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen www.moss-havn.no www.moss-havn.no

Detaljer

UTNYTTELSE - bakgrunn

UTNYTTELSE - bakgrunn UTNYTTELSE - bakgrunn Fra kommuneplanen: Minimum %BRA=140%. %BYA 60-80%. Maksimumsgrense for parkeringsplasser på bakkeplan med fri mulighet til parkering i kjeller, i p-hus, på tak og/eller felles parkeringsanlegg

Detaljer

Krav til absolutt sikkerhet for oppfyllingen er F 1,25 (i henhold til tabell A.4. i NS-EN ).

Krav til absolutt sikkerhet for oppfyllingen er F 1,25 (i henhold til tabell A.4. i NS-EN ). 7 Plastring...4 8 Kai...4 9 Sluttkommentar...5 10 Referanser...5 Vedlegg 1: Geoteknisk prosjektering...6 1 Regelverk...6 Geoteknisk kategori...6 Pålitelighetsklasse (CC/CR)...6 Tiltaksklasse i henhold

Detaljer

Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal

Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal Notat. 2014/474 og 2014/473. Saksbehandler: thoeng, Ørland kommune. Dato: 17.02.2016 Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal Bakgrunn Reguleringsplan for Brekstad vestre Næringsområde

Detaljer

Vurdering av parkeringsbehov

Vurdering av parkeringsbehov Vurdering av parkeringsbehov Prosjekt: P226 Detaljregulering Øren skole og flerbrukshall Utarbeidet av: Architectopia AS, ved Andrew Holt Sist datert: Innsending til førstegangsbehandling 11. mars 2015

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

Et knutepunkt midt i Norge

Et knutepunkt midt i Norge KF Et knutepunkt midt i Norge Et knutepunkt midt i Norge Mosjøen ligger ikke bare midt på Helgeland byen ligger også midt i Norge. Foruten å være et tradisjonsrikt handelssenter på Helgeland, er Mosjøen

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 Del 3. Prisliste Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 3.1 Generelt Dette heftet angir prisene i Harstad Havn KF. For informasjon rundt betingelsene for prisene og unntak, se Forretningsbetingelser.

Detaljer

Alternativ til Orkanger hamn?

Alternativ til Orkanger hamn? Alternativ til Orkanger hamn? Utbygging av regionhamn på Grønøra vil føre til Alvorleg skade på naturverdiar, uansett alternativ Auka trafikk gjennom Orkanger, støy, støv m.m Lite framtidsretta: Verken

Detaljer

Risavika Havn - En oppdatering

Risavika Havn - En oppdatering Risavika Havn - En oppdatering Logistikkdagen 2012 Fredheim Arena 6. november 2011 Noen regioner får ting til å skje - Noen følger med på hva som skjer - Mens andre igjen lurer på hva som skjedde» Vår

Detaljer

KVU Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet Skisseprosjekt og kostnadsestimering av ulike jernbaneterminaler Julie M.

KVU Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet Skisseprosjekt og kostnadsestimering av ulike jernbaneterminaler Julie M. KVU Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet Skisseprosjekt og kostnadsestimering av ulike jernbaneterminaler 12.12.2016 Julie M. Amlie Kort om prosjektet Multiconsult har hatt i oppdrag å: - Identifisere

Detaljer

Konsekvensutredning. Sikkerhetsavdeling. Bergen lufthavn Flesland. Flesland Havn

Konsekvensutredning. Sikkerhetsavdeling. Bergen lufthavn Flesland. Flesland Havn Konsekvensutredning Sikkerhetsavdeling Bergen lufthavn Flesland Flesland Havn Versjon Dato Endret av Endringer Status 1 10.04.2013 Øystein Skaar Opprettelse av dokument Skisse Side 1 av 6 Sakstittel Tilstede

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

BESKRIVELSE VALSET MARINA GNR. 7 BNR.2 AGDENES KOMMUNE

BESKRIVELSE VALSET MARINA GNR. 7 BNR.2 AGDENES KOMMUNE BESKRIVELSE VALSET MARINA GNR. 7 BNR.2 AGDENES KOMMUNE DATO: 19.01.2016 PLANID 16222014002 Utarbeidet av: VALSET MARINA - AGDENES KOMMUNE 1 Oppdrags nr: 2015013 Oppdragsnavn: Valset marina gnr 7 bnr.2

Detaljer

FORFATTER(E) Arne E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) Kystverket. Eivind Johnsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Arne E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) Kystverket. Eivind Johnsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk Kyst- og havneteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 30 00 Telefaks: 73 59 23 76 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA RØSTNESVÅGEN,

Detaljer

SEMINAR/WORKSHOP «Hvordan løfte sjøtransporten» Havnas konkurransefortrinn Nord Norge: Bodø Havn v/ingvar M. Mathisen

SEMINAR/WORKSHOP «Hvordan løfte sjøtransporten» Havnas konkurransefortrinn Nord Norge: Bodø Havn v/ingvar M. Mathisen SEMINAR/WORKSHOP «Hvordan løfte sjøtransporten» Havnas konkurransefortrinn Nord Norge: Bodø Havn v/ingvar M. Mathisen 22. 23. februar 2016 Drammen Havn Sp 1 Det går på å summere opp hvor mange da dere

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Godstransport og fremtidig terminalstruktur

Godstransport og fremtidig terminalstruktur P L A N O G U T V I K L I N G S Ø R / V E S T Godstransport og fremtidig terminalstruktur Lars Christian Stendal Regional plan og utviklingsdirektør 25. august 2011 Transport- og logistikkdagen 1 Dagens

Detaljer

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014.

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014. Gods og logistikk i Osloregionen Havnenes rolle i lokal næringsutvikling Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014 Geir Berg Ca. 40 logistikksentra for nasjonal distribusjon. Ca.

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo Havn Støysonekart etter T-1442

Oslo Havn KF. Oslo Havn Støysonekart etter T-1442 Oslo Havn KF Oslo Havn Støysonekart etter T-1442 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 97830430 Kunde: Oslo Havn KF v/ Axel Grelland Oslo Havn Støysonekart etter T-1442 Sammendrag: B Endelig rapport

Detaljer

Norsk Belegningsstein Byggutengrenser Dimensjonering av industridekker

Norsk Belegningsstein Byggutengrenser Dimensjonering av industridekker Norsk Belegningsstein Byggutengrenser Dimensjonering av industridekker Ragnar Evensen Dimensjonering av industridekker Industridekker, terminalanlegg med aksellast opp til 100 tonn Veileder utgitt av Byggutengrenser

Detaljer

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre NOTAT Til: Ungdommens Bystyre -43 () Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre 18.10.17 Innledning Rådmannen legger frem sak om Trondheim stasjonssenter til Ungdommens bystyre

Detaljer

Notat01.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER. 2006-11-02 Arne E. Lothe 6

Notat01.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER. 2006-11-02 Arne E. Lothe 6 NOTAT GJELDER UTBYGGING VED ÅMØY NÆRINGSPARK SINTEF Byggforsk AS Kyst og havnelaboratoriet Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 30 00 Telefaks: 73 59 23 76 Foretaksregisteret:

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

KVU LONGYEARBYEN HAVN BESKRIVELSE AV HAVNEMODELLEN Notat som forklarer havnemodellen og hvordan den brukes i analysen

KVU LONGYEARBYEN HAVN BESKRIVELSE AV HAVNEMODELLEN Notat som forklarer havnemodellen og hvordan den brukes i analysen VEDLEGG 5 KVU LONGYEARBYEN HAVN BESKRIVELSE AV HAVNEMODELLEN Notat som forklarer havnemodellen og hvordan den brukes i analysen Av Kristoffer Midttømme Innhold 1. HAVNEMODELLEN 2 1.1. Overordnet om modellen

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

Teknisk notat Risikoanalytisk uttalelse om alternativer for nytt fergeleie på DATO

Teknisk notat Risikoanalytisk uttalelse om alternativer for nytt fergeleie på DATO TITTEL Teknisk notat Risikoanalytisk uttalelse om alternativer for nytt fergeleie på DATO 18.02.2017 Brekstad EMNE 3.-partsuttalelse om fergeleie på Brekstad, fra et risikoperspektiv PROSJEKT ST-12454-2

Detaljer

Forprosjektrapport side 1 av 11

Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 2 av 11 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 OPPDRAGET... 3 1.2 BESKRIVELSE AV BRUSTEDET... 3 1.3 ESTETISK UTTRYKK... 4 2 BESKRIVELSE AV BRULØSNINGEN...

Detaljer

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta.

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: NSL Eiendom og Invest AS v/martin Husebø Dimensjon Rådgivning AS v/helen Østmoe GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110927n1 Prosjekt: Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert

Detaljer

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2018 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis

Detaljer

Parameter Alternativ 1 Merknader Alternativ 2 Merknader Kailengder og dybder i samsvar med behov/fartøystyper

Parameter Alternativ 1 Merknader Alternativ 2 Merknader Kailengder og dybder i samsvar med behov/fartøystyper Planprogram for Harstad havn, Larsneset og busstorget fra Harstad kommune, datert 15. januar 2015. Se pkt 3.1 Hovedmålsetting og innhold, pkt 3.1.1 Harstad Havn KF, der følgende parametere er beskrevet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914

Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914 Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914 1 GENERELT. Planområdet er regulert til følgende formål: Bruk og vern av sjø og vassdrag: Småbåthavn (SB) Ferdsel (F) Bebyggelse og

Detaljer

Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn

Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2017 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis en kort

Detaljer