RAPPORT GRØNØRA VEST NY REGIONHAVN ORKANGER HAVNEKAPASITET OG AREALDISPONERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT GRØNØRA VEST NY REGIONHAVN ORKANGER HAVNEKAPASITET OG AREALDISPONERING"

Transkript

1 RAPPORT GRØNØRA VEST NY REGIONHAVN ORKANGER HAVNEKAPASITETT OG AREALDISPONERING

2 RAPPORT Prosjektnavn: GRØNØRA VEST Dokumentnavn: NY REGIONHAVN ORKANGER HAVNEKAPASITET OG AREALDISPONERING Prosjektnr.: Dokumentnr.: Dato: Revisjon: Antall sider: Utarbeidet av: Kontrollert av: Godkjent av: OO-R C.A. Thoresen, U.O. Anderskouv, R. Jerstad H. Helgøy R. Jerstad Revisjon Dato Grunn for utsendelse Utarb. av Kontr. av Godkj. av Issued for Review CAT, UOA, RJE HHE RJE VOLLSVEIEN 17A, 1366 LYSAKER, NORWAY / /

3 INNHOLD SAMMENDRAG... 4 INTRODUKSJON... 6 MILJØFORHOLD Generelt Geotekniske hensyn Vind TRAFIKK... 7 SKIPSSTØRRELSER AREALER OG FUNKSJONER Generelt Terminalområdet Apron (Kaidekke) Bakareal Total arealkapasitet UTFORMING AV GRØNØRA VEST Generelt ulike løsninger Kommuneplan "Alt. 1" Kommuneplan "Alt. 2" Forslag til ny utforming "GV1" Forslag til ny utforming "GV2" REFERANSER OO-R-001,

4 4 1 1 SAMMENDRAG Havneterminal Grønøra Vest planlegges som en flerfunksjons sterminal, primært for containertrafikk (Lo-Lo), men også med kapasitett til Ro-Ro trafikk og stykkgods, herunder større modulenheter, farlig gods og spesialgods til/fra lokal industri. Rapporten ser på hovedsakelig arealbehov knyttet til containerhåndteringg med kraner (Lomed at Lo). Arealreserve for andre varestrømmer er ikke beregnet. Dette D hengerr sammen det verken er datagrunnlag eller prognose på hva arealbehovet kan bli. Areal for å håndtere større mengder av andre typer gods kommer i tillegg til arealbehovet somm framkommer i denne rapporten. Varestrømmer av annen type gods er hensyntatt ved utforming av kaiplassene. Terminalens kapasitet planlegges å kunne utvides i fire trinn, for en årlig containertrafikk på henholdsvis: Trinn 1: Opp til TEU/år Trinn 2: Opp til TEU/år Trinn 3: Opp til TEU/år Trinn 4: Opp til TEU/ /år Området er tiltenkt utbygd slik at de første utbygningstrinnene konsentrerer havnevirksomheten til de nordøstlige delene av området. Dette for å holde sjenerende støy lengst mulig unna boligbebyggelse. Kontinuerlig oppfølgning av støy muliggjør en målrettet vurdering av kompenserende tiltak for å reduseree støybelastningen på lokalmiljøet i videre utbyggingstrinn. Veksten for trafikk er antatt å være ca. 7 % per år. Med dissee vekstratene vil den nåværende trafikken på TEU/år nå målet for Trinn 1 på p TEU i år Imidlertid er det i 2014 observert betydelig økning i trafikk, som s kan tydee på at det nås TEU tidligere enn Trafikkmengde på TEU er en langsiktig forventning til hva Grønøra Vest skal håndtere. En trafikkmengde på TEU samt ro-ro, stykkgods etc. vil gi behovv for tre kaiplasser: To kaiplasser for Lo-Lo og én kaiplasss for kombinert Lo-Lo og Ro-Ro. Tabellen nedenfor viser sentrale data for arealkapasitet og antall kaiplasser for de forskjellige utbyggingstrinnene. Nødvendig kaiplass og areal: TEU Trinn TEU TEU TEU Kaiplasser 1 stk 2 stk 2 stk 3 stk s Terminalområde m m m m2 Apron (Kaidekke) m m m m2 Bakareal tilknyttet havnedrift m m m m2 SUM m m m m OO-R-001,

5 Havnearealet som vist i "Alt. 2" i "Kommuneplanens arealdel " " (Ref. /3/) tar t ikke hensyn til at nordre kaifront må trekkes sørover grunnet stabiliteten av marbakken (Ref.( /4/). "Alt. 2" tillater ikke kaiplass for tre skip i størrelsee m, og gir heller ikke fult ut ønsket totalareal. Kun 2 kaiplasser og gir ikke tilstrekkelig effektivitet av havnen. 5 Det er i dennee rapporten presentert too nye forslag til utformingen av havneområdet: "GV1" og "GV2". Disse forslagene er utarbeidet på bakgrunn av vurderinger presentert i denne rapporten, og en hensiktsmessig utforming av kaiplasser/kaifronter med tanke på en effektiv havnedrift. "GV1" tilfredsstiller havnens funksjonskrav til 3 kaiplasser, samt stiller till rådighet tilstrekkelig areal som anslått nødvendig ved TEU. "GV2" tilfredsstiller havnens funksjonskrav til 3 kaiplasser. Løsningen stiller til rådighet noe mindre totalt areal enn behovet er anslått til ved TEU. Dette vil gå utover bakarealet tilknyttet havnevirksomheten, men som et kompromiss er dette likevel ansett for å være tilfredsstillende. De alternativee utformingene er ment for å vise at Trondheim Havngjennom videre utredningsarbeid vil arbeide videre med utforming av hvordan havneanlegget bør se ut. Det er naturlig at dette blir en del av reguleringsarbeidene OO-R-001,

6 6 2 2 INTRODUKSJON Det er behov for en ny hovedhavn forr gods til/fra Trøndelag. Det har tidligere vært utredet flere alternative plasseringer for en nyy havn, som utvidelse av Pir II i Trondheim, nye havner på Thamshavn, Børsabergan, Øysand, Trolla, Hell m.fl. Øysand kunne vært et utmerket alternativ men fylkesmann har lagt ned forbud mot å bygge på p Øysand. De andre alternativene tilfredsstillerr ikke kravene i forhold til arealstørrelse, og Orkanger er vurdert som det eneste alternativet hvor det er mulig å bygge en stor nok havn. Grønøra Vest i Orkanger er tiltenkt enn rolle som flerfunksjons shavn med kapasitet til å håndtere containere (Lo-Lo), Ro-Ro og stykkgods, som inkluderer også alle former for industrilast og tungløft av stykkgods. Dette krever både fleksible og spesialiserte områder. I denne rapporten er nødvendige funksjoner, areal og overordnet utforming for å løse havnens oppgaver effektivt og funksjonelt vurdert. Anslagene for arealbehov er imidlertidd knyttet til container. Denne D rapporten beregne ikke arealreserve for andre varestrømmer.. Dette henger sammen med at det verken er datagrunnlag eller prognose på hva arealbehovet kan bli. Dett er imidlertid erfaringerr som tilsier at en bør holde areal for containerhåndtering adskilt fraa arealer forr stykkgods, konstruksjoner mv. Dette behovet måå løses i en fase hvor faktisk bruk avv arealer blirr planlagt i større detalj. 3 MILJØFORHOLD 3.1 Generelt Ved miljøforhold er det vurdert ytre forhold som påvirker havnas utforming med hensyn til funksjonene havnen skal tilfredsstille Geotekniske hensyn Geotekniske forhold ved etablering avv kai og oppfylling ved Grønøra G Vestt er teknisk utfordrende. Dette begrenser til dels muligheten for en stabil oppfylling mot nord, og det forventes at relativt store setninger over tid vil oppstå i områdene som etableres ved oppfylling. Fra dette bør de oppfylte områdene etableres i god tid før de tas i bruk, og med overhøyde. Man vil da oppnå at størstedelen av setningene oppstår innenn dekket etableres. Av hensyn til geoteknisk stabilitet s skal det være tilstrekkelig avstand mellom kanten på marbakken og fyllingene som s utgjør landarealenee til terminalen. De geotekniske undersøkelsene indikerer at de beste grunnforholdene er r langs inngangsmoloen til Orkla elv, og umiddelbart bakenfor den planlagte kailinjen for den nordvendte kaien. Videre vil det væree fordelaktig å etablere den d første delen av en trinnvis utbygging rettt bak den nordvendte kailinjen. De øvrige områdene vil da få tid til å sette seg før de gjøres ferdig, og kan tas i brukk ved trinnvis behov. 3.3 Vind Grønøra Vest ligger skjermet innerst i en fjordarm. Vinddata fra Orkanger er karakterisert med en dominerende generelt svak sydlig vindretning som ytterligere bidrar til å gi lite bølger og gunstige forhold for skipsanløp OO-R-001,

7 7 Figur 1: Vindrose 4 TRAFIKKK SITMA AS har for Trondheim Havn utført en analyse av sjøtransportens konkuranseevne i Trondheimsregionen, herunder mulighetene for en endret transportmiddelfordeling til fordel for økt sjøtransport. (Ref. /5/.) På grunnlag av analysen er kriterier fastsatt for kapasitetsbehov og dimensjonering avv havneutbygging med ny containerterminal på Grønøra Vest. Havneterminalen Grønøra Vest (GV) planlegges som en flerfunksjonsterminal, primært for containertransport (Lo-Lo). Terminalen skal i tillegg innrettess med rampee for Ro-Ro trafikk, t kapasitet til stykkgods, større modulenheter, farlig gods og spesialgods til/fra lokal industri. Terminalens kapasitet planlegges for utvikling i fire trinn, for årlig containertrafikk på henholdsvis: Trinn 1 = TEU, Trinn 2 = TEU, Trinn 3 = TEU og Trinn 4 = TEU. Hvis fordelingen av containere i de ulike kategoriene inngående/utgåendee og fulle/tomme holder seg uendret for utviklingen av containertrafikken, vil fordelingen i Trinn 1 være: Containertrafikk Fordeling % Trinn T 1 TEU/år Inngående fulle Inngående - tomme Utgående fulle OO-R-001,

8 8 Utgående tomme Containere, i alt Tabell 1: Fordeling av contrainertrafikk til/fra Grønøra Vest V ved første utbyggningstrinn. Nåværende containertrafikk er TEU. For utviklingen videre er det antatt en årlig vekst på 7%. Ved denne vekstratene vil kapasiteten til trinn 1 på TEU være nådd i år Imidlertid er det i 2014 observert betydelig økning i trafikk, som s kan tydee på at det nås TEU betydelig tidligere enn SKIPSSTØRRELSER Skipstørrelsen påvirker både effektiviteten av havneområdet og legger føringer på lengden av kaifrontene. Ved vurdering av skipsstørrelser er det som vist v i Tabell 2, benyttet informasjon om skip som i dag til vanlig anløper tilsvarende havner h i Norge. I dag anløpes eksiterende containerterminal på Grønøra Øst av skip med lenge inntil 135m. Det antas at Grønøra Vest i fremtiden vil kunne forventes å ta imot skip påå opptil 170mm lengde. Navn Skips- størrelse DWT tonn Lengde OA M Bredde m Dypgå endee m Anne Sibum Actuarria Maersk Flensburg Margaretha Samskip Expresss Kalinna Samba Rumba Rita MSC Poland Fristian Trader Rija TEU 868 TEU ,72 134,44 23,40 22,50 8,000 8, TEU ,44 22,75 7, tonn ,63 18,36 6, TEU ,64 21,80 7, TEU ,91 18,44 6, TEU 657 TEU 657 TEU 604 TEU 549 TEU 508 TEU , ,65 132,60 132,57 134,50 116,21 101,08 20,60 19,20 19,20 16,50 19,20 18,20 5,855 7,20 7,222 7, ,54 Tabell 2: Informasjonn om skip tilsvarende hva som forventes å anløpe Grønøra Vest OO-R-001,

9 6 AREALER OG 6.1 Generelt FUNKSJONER 9 Kapasitetsutredningen beregnes for 4 byggetrinn hvor havnen tilpasses håndtering av hhv , , og TEU samt andre godtyper. Havnens arealbehov er vurdert i dettee kapittelet. Arealet som disponeres deles opp i tree hovedområder: Terminalområde Apron (kaidekke for f lasting/lossing) Bakareal tilknyttet havnedrift 6.2 Terminalområdet Generelt Det forutsettes at følgende aktiviteterr er, eller blir ivaretatt, for f at terminalen skal gi brukerne maksimal ytelsee og størst mulig effektivitet: Bygge opp terminalen til et intermodalt knutepunkt. Effektiv håndtering av gods innenfor terminalen. Hurtig lossing og lasting av skipene. Rask innkjøring og utkjøring av containerne til og fra terminalområdet og bakarealet. Terminalens utnyttelsesgrad og kapasitet i TEU pr. år vil væreavhengig av administrasjonsopplegget for terminalen, terminalutstyret forr håndtering av containerne og containernes liggetid på terminalområdet Terminalutstyr Det er forutsatt at det brukes frontløftere (FLT) og reach-stackers (RS) til stabling og håndtering av containere i havnen. Det er vanskelig å sammenligne havnn mot havn, da det alltid vil være forskjell mellom havnene når det gjelder utforming ogg layout på terminalområdet, type håndteringsutstyr etc. Erfaringer fra andre havner med samme driftsmønster, og med håndtering av tilsvarende antall containere, viser at et driftsmønster med FLT og RS er det mest økonomiske systemet for håndtering av containere opp til ca TEU pr år. Over ca TEU er det vanlig at en går over til straddle-carrier systemet. Som kransystem vil det være naturligg å velge mellom Mobil havnekran h eller Gantrykran. En typisk forskjell mellom disse systemene er at Gantrykranen har h større effektivitet, mens mobilkranen gir økt fleksibilitet Forutsetninger Det er lagt til grunn de opplysningenee havnen selv har angitt vedrørendee antatt nødvendige terminalområder, utstyr, etc. I tillegg er forutsetninger som det d er vanligg ved en slik vurdering av havner av denne typen medtatt. Beregningene er basert på erfaringer fra sammenlignbare terminaler og de retningslinjer som er anbefalt internasjonalt og spesielt fra International Navigation Association PIANC Working Group 135, Design Pricipless for Container Terminalss in Small and Medium Ports (Ref. /1/). Det er forutsatt at følgendee generelle forutsetning er blir lagt til grunn ved dimensjonering av den maksimale containerkapasitet for havnen: OO-R-001,

10 10 Forutsetninger: Det planlegges for eventuelt to terminalselskap somm skal drive terminalen. Det bør tilstrebes å oppnå kun ett terminalselskap på havnen da flere terminalselskap samtidig innenfor terminalen erfaringsmessig vil redusere effektiviteten med ca. 20 % fordi en ikke får utnyttet utstyr og området tilfredsstillende. Det er regnet med at containerterminalenn kan ha 7 dagers drift pr uke og 16 timer pr døgn. Skip betjenes når de anløper. Terminalområdetss form (lengde og dybde). For maksimal containeromsetning per år er det som tidligere t nevnt vurdert 4 trinn. Den gjennomsnittlige liggetid for containerne i terminalen er antatt å være på 7 døgn for vanlige lastetee containere og 21 døgn på tomme containere. c Generelt vil en ved å øke omløpstiden for containernee i terminalen, kunne tilby brukeren mindre press på å bringe / hente containeren. Dette err positivt forr brukeren, men reduserer containerterminalens kapasitet. Generelt bør lagringstiden i havnen ikke være mer enn maksimum 1 uke for fulle containere. For terminaler i for eksempel Oslofjordområdet regner en at liggetiden for lagring avv containere er på ca. 5-6 dager for fulle containere og ca. 25 dager for tomme containere. Dette som maksimum lagringstid i terminalen Arealdisponering: Figur 2 viser en generell skisse s på hvordan en containerterminal bør inndeles etter PIANC, og hvilke aktiviteter som børr være med OO-R-001,

11 11 Figur 2 Kilde: C.A. Thoresen: Port Designers Handbook (Ref.( /2/) Hovedaktivitetene er: 1 = Selve kaifronten 2 = Apron eller selve kaidekke 3 = Stacking arealet 4, 7 = Internee veier 5, 15 =Stuffing og stripping arealet 6 = Reefer arealet 8 = Areal for farlig gods 9 = Terminal inngang 10, 16, 17 Service og reparasjons område etc. 111 = Terminalens landside 12 = Last og identifikasjons område 13 = Kontorer, kantiner etc. 14 = Inn og utsjekkings område 18 = Område for tom containere 19 = Parkering OO-R-001,

12 12 Nedenfor er disse aktivitetene spesifisert nærmere med forutsetningene som er lagt til grunn for arealberegningene av terminalområdet: Innkjøring med port og kontroll, parkering og kontorer, etc. er antatt å utgjøre ca. 10 % av terminalområdets størrelse. Stripping og stuffing av containerne, areal til spesialcontainere, reefer etc. err antatt å utgjøre ca. 20 % av terminalområdet størrelse. Stablingsområdet (stacking området) for containerne inkludert Ro-Ro på flak er ca. 50 % av terminalområdet. Stablingsområdet for tom containere er det antatt å utgjøre u ca. 20 % av terminalområdets størrelse. For å vurdere den nye containerterminalens containerkapasitet, er det antattt at en ground-slot for 1 TEU container (det arealet en 20 ft container tar av bakkearealet) vil være ca. 20 m 2. Utnyttelsen av stablingshøyden på lastedee containerne i stablingsområdet (stacking) er maks 70 %, og for tomme containere maks 95 %. Det er lagt inn en layout faktor med reduksjon på 5 % for interntt bufferareal rundt stablingsområdet (i stacking for å lette stackingoperasjonen), og en generell reduksjon på destinasjonsfaktor etc. på 5 % på området. Destinasjonsfaktoren tar hensyn til hvor mange forskjellige steder containernee skal sendes. Det mest vanlige stablingsmønster på stablingsområdet ved brukk av frontløftere og reach-stackerhøyden på tom container området. Stablingshøyden som s er valgtt er tilpassett tiltenkt er 3 containere i høyden og 2 i bredden i stackingg området, og 5 i utstyr. Det er regnet med at en ved å bruke mobilkraner gjennomsnittligløfter ca. 18 bokser pr time, og at en senere ved eventuelt å benytte skinnegående gantry kran løfter ca. 25 bokser i timen. Apron, det området langs kaifronten hvor kranene beveger seg og losser og laster containerne, skal ikke være med i det området som brukes b til stabling av containerne. Dettee området er antatt å ha en bredde på ca. 25 m. Tabell 3 viser det totale nødvendige terminalområdet ved en trinnvis utbygging av havna ved normal stablingshøyde forr håndteringg av TEU, TEU, TEU og TEU. Totalt nødvendig Havneområde TEU Trinn TEU TEU TEU Terminalområde: m m m m2 Tabell 3: Nødvendig areal av terminalområde for de fire utbygningstrinnene. 6.3 Apron (Kaidekke) Generelt Apron, eller selve kaidekket, består avv kaiplasser for skipene og det umiddelbare arealet på kaidekket som anvendes ved lasting og lossing av skipene. For havnen påå Grønøra Vest vil Apron ha en bredde på ca. 25 meter inn fra kaifronten. Det er i dette kapittelet vist beregnet nødvendig antall kaiplasser basert på effektivitet og utnyttelse av kaiplassene, samt en vurdering av nødvendig lenge av kaiplassene Utnyttelsesgraden av kaiene Ved beregningg av utnyttelsesgraden av selve kaiene er det antatt følgende: OO-R-001,

13 1,6 TEU pr boks. En peakfaktor på 1,3 i uken. Peakfaktoren på 1,3 tar hensyn til at det kan komme ca. 30 % flere båter i løpet av en uke en normalt beregnet. Antar en total skipslengde inkludert sikkerhetsmarginn på ca. 180 m. Det tas hensyn til at skipene ved anløp og avgang vil blokkere ca. 1 time, og at driftstid av kranene ved 16 timers arbeidsdag må reduseres med 1 time pga.. arbeidsskift, pauser, etc. Arbeidstid på kaiene 7 dager i uken og 16 timer pr dag. 13 Trinn TEU TEU TEU TEU Antall kaiplasser Utnyttelsesgrad 22 % 23 % 34 % 31 % Tabell 4: Utnyttelsesgrad og nødvendig antall kaiplasserr ved de fire utbyggningstrinnene. Beregning av kaiens utnyttelsesgrad som vist i Tabell 4 liggerr innenfor det som generelt aksepteres som utnyttelsesgrad ved en kaiplass for Trinn 1, to t kaiplasserr for trinn 2 og 3, og tre kaiplasser for trinn Kaifrontlengder Som beskrevet over er det totalt behov for kaiplasser for tre skip. Tomten muliggjør ikke at alle kaiplassene kommer på én rett linje, men at kaiplassene deles opp i to kaifronter, en nordlig og en vestlig. Den ene kaifronten har to kaiplasser, mens m den andre har én kaiplass. Èn av kaiplassene må oppfylle multifunksjonskrav til å laste/losse både containere og ro-ro. I dag håndteres containerskip opptil 135m lengde. Det tas høyde for at havnen i fremtiden må håndtere tre samtidige skip på m lengde (To 170m skip og ett 130m skip.). Dette legger føringer på lengden av kaifrontene og dermed utformingen av havnearealet. Figur 3 viser prinsippskisse for nødvendige lender av kaifront utfra antall skip og skipsstørrelser. For de to nye forslagene til utforming, "GV1" Og "GV2", er det laget skisser s som viser kailengder og klarering mellom skipene. Kilde: C.A. Thoresen: Port Designers Handbook (Ref.( /2/) Figur 3: Klarering mellom skip ved kai 6.4 Bakareal Bakarealet tilknyttet havnevirksomhet skaper stor verdi og mange m arbeidsplasser i form av bedrifter som drar fordel (merverdi) av nærhetenn til regionshavnen etableres her. Typiske eksempler på slike bedrifter er samlastere, speditører og eksempelvis 3-parts lager og OO-R-001,

14 14 fryselager. Bakarealet gir også arealreserve for å sikre tilstrekkelig fleksibilitet og effektivitet av terminalområdet. Det er vanskelig å anslå eksakt behovet for bakareal, men det ansees som av stor betydning at arealene tillater gode vekstvilkår for oppblomstring av tilknyttet næringsvirksomhet. Nedenfor er arealbehovet for Bakareal anslått for Trinn 1-4: Trinn TEU TEU TEU TEU Bakareal tilknyttet havnedrift m m m m2 Tabell 5: Anslått nødvendig behov for bakareal ved de fire utbyggningstrinnene Total arealkapasitet I Tabell 6 er det summertt det totale nødvendige areal for terminalområdet, Apron og Bakareal for en trinnvis utbygging av havna for TEU, TEU,, TEU og TEU, samt andre godtyper. Havnen skal være en flerfunksjonshavn, og det ansees som viktig å ha tilstrekkelig med arealreserver slik havnen kan vokse naturlig i takt med godsstrømmen. Dette gir også fleksibilitet til å håndtere perioder med større mengder Ro-Ro og industri/stykkgods. Totalt nødvendig areal for: TEU Trinn TEU TEU TEU Terminalområde: m m m m2 Apron (Kaidekke) m m m m2 Bakareal tilknyttet havnedrift m m m m2 SUM m m m m2 Tabell 6: Oppsummering av nødvendig havneareal ved de d fire utbyggningstrinnene OO-R-001,

15 7 UTFORMING AV GRØNØRA VESTT Generelt ulike løsninger I dette kapittelet drøftes "Alt." 1" og "Alt. 2" fra "Kommuneplanens arealdel " (Ref. /3/), samt 2 nye forslag til utforminger som er utarbeidet somm en del av denne rapporten: "GV1" og "GV 2". "Alt. 1" er fremmet av Trondheim Havn. "Alt. 2" krever mindre utfylt havneareal mott vest og er foreslått av Orkdal kommunestyre som et alternativ til "Alt. 1". I tråd med nye vurderinger av hensiktsmessig utforming av kaiplasser/kaifronter og effektiv havnedrift, er det utarbeidett to nye forslag: "GV1" og "GV 2" Nedenfor listes hensyn som må tas i fbm. reduksjon av havnearealet: - Mindre totalt areal går ut over bakarealet, og legger press p på arealreserver og fremtidig næringsvirksomhet i tilknytning til havnen. Mindre areal går også ut over havneterminalenss evne til å betjene forskjellige varetyper på en effektiv måte. For å oppnå målsettingen om flerfunksjon må det være plass for både container og andre godstyper. - Mindre hensiktsmessig utforming av terminalområdet. (Avlangt område som strekker seg bort fra kaifronten gir større avstander for intern forflytning av gods, og også mindre effektiv arealutnyttelse pga. mer areal til infrastruktur forr forflytning av gods.) Det finnes allerede areal (70( da) som er regulert for havneformål. I de ulike forslagene til løsninger utvides dette arealet i forskjellig form. Det vil også anvendes 85 da ledig areal mot sør (lilla farge) som vil inngå i det totale arealet som havnen disponerer. I forslagenee til løsninger er det også foreslått avsatt et areal for avbøtende miljøtiltak m (mørkegrønn farge). De alternativee utformingene er ment for å vise at Trondheim Havngjennom videre utredningsarbeid vil arbeide videre med utforming av hvordan havneanlegget bør se ut. Det er naturlig at dette blir en del av reguleringsarbeidene OO-R-001,

16 Kommuneplan "Alt.. 1" Figur 4: "Alt. 1" fra "Kommunepl" lanens arealdel " (Ref. /3/) "Alt. 1" Kaiplasser (skipslengder m) 2 stk Areal regulert for havneformål Tilleggsareal regulert for havneformål l Ledig næringsareal tilknyttet havneformål SUM areal for havneutvikling 70 da 56 da 85 da 221 da Arealdifferanse i fht. "Alt 2" Tilleggsareal foreslått avsatt for avbøtende miljøtiltak 26 da 10 da Tabell 7: Oppsummering av havneareal i Trondheim Havns forslag, "Alt. 1". "Alt. 1" er Trondheim Havns forslag for havneareal slik som det d er vist i "Kommuneplanens arealdel " (Ref. /3/). Løsningen gir tilstrekkelig areal, men gir ikke tilstrekkelig kaiplass for tre store skip OO-R-001,

17 7.3 Kommuneplan "Alt.. 2" 17 Figur 5: "Alt. 2" fra "Kommunepl" lanens arealdel " (Ref. /3/) "Alt. 2" Kaiplasser (skipslengder m) 2 stk Areal regulert for havneformål Tilleggsareal regulert for havneformål l Ledig næringsareal tilknyttet havneformål SUM areal for havneutvikling 70 da 40 da 85 da 195 da Redusert areal pga. geoteknisk stabilitet Tilleggsareal foreslått avsatt for avbøtende miljøtiltak -16 da 2 da Tabell 8: Oppsummering av havneareal i Orkdal kommunestyres forslag, "Alt. 2". Løsningen tar ikke hensynn til at nordre kaifront må trekkes sørover grunnet stabiliteten av marbakken (Ref. /4/). Hvor langt sørover kaifronten må flyttes, styres avv resultater fra f OO-R-001,

18 18 grunnboringerr og geotekniske stabilitetsberegninger. Antatt nordligste n akseptable kaifront gir en reduksjon på 16 da i fht. det skisserte arealet i Figur 5. Med tilbaketrukket nordlig kaifront blir kaifrontene mot Nord og Vest på hhv. 240m og 180m (eksl. reduksjon av effektiv kaifront pga. molofylling mot Orkla). For at en kaifront effektivt skal kunne håndtere 2 samtidige skip ( m) er det anslått at kailengden bør være minimum 360m. Dette tilfredsstiller hverken nordre eller vestre kaifront slik at "Alt. 2" gir kun 2 kaiplasser og følgelig gir ikke tilstrekkelig effektivitet av havnen OO-R-001,

19 7.4 Forslag til ny utforming "GV1" 19 Figur 6: Forslag til ny løsning forr 3 fullverdige kaiplasserr "GV1" Kaiplasser (skipslengder m) 3 stk Areal regulert for havneformål Tilleggsareal regulert for havneformål l Ledig næringsareal tilknyttet havneformål SUM areal for havneutvikling 70 da 56 da 85 da 211 da Arealdifferanse i fht. "Alt 2" Tilleggsareal foreslått avsatt for avbøtende miljøtiltak 16 da 10 da Tabell 9: Oppsummering av havneareal i forslag, "GV1" OO-R-001,

20 20 Figur 6Figur 8 viser en skisse av havneareal på Grønøra Vest som er utformet for å sikre s 3 fullverdige kaiplasser for aktuelle skipsstørrelser. 1 langs nordlige kaifront (200m) for kombinert Lo-Lo og Ro-Ro, og 2 langss vestlige kaifront (360m) for Lo-Lo.. Omrisset av "Alt. 1" og "Alt. 2" er stiplet på Figur 6 for sammenlikning. Denne løsningen legger beslag på 10 da mindre areal enn "Alt. 1"-løsningen, men m 16 da mere enn "Alt. 2"- løsningen. Det foreslås også å regulere 10 da forr avbøtende tiltak for estetisk og støymessig forhold for Råbygda. Disse arealene ligger i utkanten av naturverneområdet. Det legges opp til en trinnvis utbygging av området hvor de første f trinnene konsentrerer havnevirksomheten til i nordøstre delen av området for å holde sjenerende virksomhet lengst mulig unna boligbebyggelse. Kontinuerlig oppfølgning av støy muliggjør en målrettet vurdering av kompenserende tiltak for å reduseree støybelastningen på lokalmiljøet i videre utbyggingstrinn. Figur 7: Havnen har plass til tre skip to på 170m og ett på 130m Denne løsningen tilfredsstiller havnens funksjonskrav til 3 kaiplasser, samt stiller til rådighet r tilstrekkelig areal som er anslått nødvendig ved TEU (se Tabell 6) OO-R-001,

21 7.5 Forslag til ny utforming "GV2" 21 Figur 8: Forslag til ny løsning forr 3 fullverdige kaiplasserr "GV2" Kaiplasser (skipslengder m) 3 stk Areal regulert for havneformål Tilleggsareal regulert for havneformål l Ledig næringsareal tilknyttet havneformål SUM areal for havneutvikling 70 da 42 da 85 da 197 da Arealdifferanse i fht. "Alt 2" Tilleggsareal foreslått avsatt for avbøtende miljøtiltak 2 da 4 da Tabell 10: Oppsummering av havneareal i forslag, "GV2". Figur 8 viser en skisse av havneareal på Grønøra Vest som err utformet for å sikre 3 fullverdige kaiplasser for aktuelle skipsstørrelser. 2 langs nordlige kaifront (360m+25m) for OO-R-001,

22 22 Lo-Lo, og 1 langs vestligee kaifront (180m) for kombinert Lo-Lo og Ro-Ro.. (Utfyllingenn for moloen langs Orkla opptar ca. 25m effektiv kailengde langs nordre n kaifront, før tilstrekkelig dybde oppnås.) Omrisset av "Alt. 1" og "Alt. 2" er stiplet på Figur 8 for sammenlikning. Denne løsningen legger beslag på 24 da mindre areal enn "Alt. 1"-løsningen, men m 2 da mere enn "Alt. 2"- løsningen. Det foreslås også å regulere 4 da for avbøtende tiltak for estetisk og støymessige forhold for Råbygda. Disse arealene ligger i utkanten av naturverneområdet. Det legges opp til en trinnvis utbygging av området hvor de første f trinnene konsentrere havnevirksomheten til i nordøstre delen av området for å holde sjenerende virksomhet lengst mulig unna boligbebyggelse. Kontinuerlig oppfølgning av støy muliggjør en målrettet vurdering av kompenserende tiltak for å reduseree støybelastningen på lokalmiljøet i videre utbyggingstrinn. Figur 9: Havnen har plass til tre skip to på 170m og ett på 130m Denne løsningen tilfredsstiller havnens funksjonskrav til 3 kaiplasser. Løsningen stiller til rådighet noe mindre totalt areal enn behovet som er anslått ved v TEU (se Tabell 6). Dette vil gå utover bakarealet tilknyttet havnevirksomheten, men som ett kompromiss er dette likevel ansett som tilfredsstillende OO-R-001,

23 8 REFERANSER 1. PIANC Working Group 135. Design Priciples for Container Terminals in Small and Medium Ports, C. A. Thoresen, Port Designers Handbok. 3rd edition, London, S. Enodd, Kommuneplanens arealdel , Ordal Kommune, 9/ O.A. Rye, Utbygging av havne- og industriområde nordover Geoteknisk vurdering, Rambøll, 8/ G. Berg, Trendbrudd for sjøtransporten Betraktninger rundt sjøtransportens konkurranseevne i Trondheimsregionen, Sitma, 13/ OO-R-001,

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 ØSTLANDET HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 Rapport - revidert KaKLa KSt MaVei 01A Rapport - revidert 12.05.2015 KaKLa MaVei MaVei 00A Rapportutkast 18.03.2015 MaVei KSt MaVei Revisjon Revisjonen

Detaljer

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim Utgave: 1 Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Ny stamrute øst i Trondheim Utgave/dato: 1 / 2012-04-23 Arkivreferanse:

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca 20.000

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

Utvikling av Røros- og Solørbanen

Utvikling av Røros- og Solørbanen Utvikling av Røros- og Solørbanen Nødvendig utbygging for å få vekst i godstrafikken nord sør og livskraftig tømmertransport fra innlandet Rapport 11.09.2012 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 4 1 Bakgrunn

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist RAPPORT 2014/20 Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist Utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune Rådmannen i Eigersund kommune Innholdsliste INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 STATUS OG BEHOVSVURDERING... 4 Oversikt over barnehager

Detaljer

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

Tid for gjennomføring

Tid for gjennomføring Oslo kommune Utdanningsetaten Skolebehovsplan 2014-2024 Tid for gjennomføring Høringsutkast 7. mars 2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 VEDTATTE

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Skyss Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Endelig rapport September 2011 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Skyss Driftskonsept

Detaljer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer