Inspeksjon og ettersyn av regionalnett kraftledninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inspeksjon og ettersyn av regionalnett kraftledninger"

Transkript

1 Spesifikasjon Inspeksjon og ettersyn av regionalnett kraftledninger Utarbeidet av: Siste versjon: Godkjent av: Organisasjon: Distribusjon: Håvard Bårli/ Håvard Bårli Even Ungersness Plan Åpen Side 1 av 3 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE GENERELT...2 HAFSLUNDS VEDLIKEHOLDSSYSTEM...2 TEKNISK BESKRIVELSE AV REGIONALNETTETS KRAFTLEDNINGER MASTER LINER FIBEROPTISKE KABLER LINEOPPHENG JORDINGSFORHOLD...3 INSPEKSJONER HELIKOPTER BAKKEBEFARING...4 ETTERSYN KRITERIER Alder Plassering / viktighet i energisystemet Teknisk utforming Materialtyper Dimensjoneringsgrunnlag Klimalaster Kritiske ledningsspenn Jordsmonn / bonitet Korrosivt miljø TRESTOLPER OG TRETRAVERSER Kontroll av trestolper Komponenter i tremaster STÅL- OG BETONGMASTER Kontroll av stålmaster Kontroll av betongfundamenter Kontroll av betongmaster FASELINER MED INNFESTING SKILLEBRYTERE MED TILBEHØR JORDING DIVERSE...8 FELLES TILTAK I FORBINDELSE MED ETTERSYN AV SAMTLIGE TYPER KRAFTLEDNINGER KONTROLL AV KOMPONENTER FORTLØPENDE UTSKIFTING ETTERSTRAMMING MATERIALKVALITET DATARAPPORTERING - HISTORIKK KOMPETANSE HOS UTFØRER...9

2 Generelt Hafslund Nett eier og drifter de regionale kraftledningene i Oslo, Akershus og Østfold. Kraftledningenes spenningsnivå er fra 47 kv til 132 kv og består ca 7000 master med en total traselengde på ca 1350 km. Tilstandskontrollen av kraftledningene deles inn i to kategorier, inspeksjon og ettersyn. Inspeksjon omfatter den årlige linjebefaringen. Linjebefaringen utføres som kombinasjon av helikopterbefaring og fotbefaring etter forholdet helikopter i to år, med fotbefaring det tredje året. Ettersyn er en teknisk / mekanisk kontroll som skal beskrive kraftledningens generelle tilstand. Ettersynet omfatter derfor råte-, korrosjons- og forvitringskontroll på tre-, stål-, og betongmaster inklusive toppbefaring med fortløpende utbedring av mindre definerte avvik. Ettersyn utføres innen det har 20 år fra ledningen var ny og videre minst for hvert 10. år. NB! Skillekniver plassert ute i linjenettet etterses hvert 5. år. Leverandøren må sammen med tilbudet, framlegge kompetansebevis på egne mannskaper som skal benyttes samt oppgi referanser for alle underleverandører, samt påse å ha de nødvendige godkjenninger og kvalifikasjoner for denne type tiltak i netteiers anlegg. Hafslunds vedlikeholdssystem Hafslund Nett benytter økonomi- og vedlikeholdssystemet IFS for registrering og systematisering av kontrollobjektene, og har registrert samtlige kraftledninger i et eget anleggsregister. Befaringsintervallene for kraftledningene er lagt inn i systemet og det benyttes egne elektroniske sjekkpunktskjemaer tilpasset inspeksjoner og ettersyn. Skjemaene kvitteres av befaringspersonellet for hver kraftledning som kontrolleres, og inngår derfor som dokumentasjon på at ledningen er befart. Avvik som registreres i forbindelse med befaringene registreres i systemet og ajourføres i IFS. Registrerte avvik bestilles utbedret prioritert etter viktighet og som hovedregel innen befaringsårets utgang. Registreringen skiller på avvik av kategori 1 og 2. Avvik i kategori 1 benevnes Grønne avvik og skal utbedres på stedet eller i umiddelbar nær framtid og inngå i leverandørens leveranse. Det er derfor viktig i forbindelse med planlegging av leverandørens arbeid, at nødvendig utstyr/verktøy er tilgjengelig under kontrollen. Leverandøren skal bare registrere avvik i det elektroniske sjekkpunktskjemaet. Anleggsdeler som anses friske kartlegges/rapporteres ikke. Utdrag av fullstendig sjekkpunktskjema følger vedlagt denne forespørselen. Teknisk beskrivelse av regionalnettets kraftledninger 1.1 Master Kraftledningsmastene består hovedsakelig av tre- og stål, men på noen få strekninger er det brukt betongmaster. Ledningene er normalt bygget som enkeltkurs og dobbeltkurs, men noen ledninger har tre og fire kurser ført på samme masterekke. Side 2 av 9

3 1.2 Liner Linetypene som benyttes er hovedsakelig stålaluminium (FeAl), men det benyttes også liner av legert aluminium (Leg.al.), ren aluminium (Al) og kobber (Cu). Faseføringene består av simplexanlegg og enkelte duplexanlegg. Stål- og betongmastledningene har gjennomgående toppliner av stål (Fe), men det er også benyttet FeAl og Leg.al. Tremastledningene har innføringsvern av stål (Fe) i de 5-6 siste ledningsspennene før hver transformatorstasjon. Noen tremastledninger har også gjennomgående jordliner. 1.3 Fiberoptiske kabler Det er fremført fiberoptiske kabler på flere av kraftledningene. Fremføringene består av både selvbærende, påspunnede og integrerte liner (OPGW). 1.4 Lineoppheng Lineopphengene består hovedsakelig av glassisolatorer, men noen ledninger er bygget med kompositt. Noen av de eldste ledningene benytter porselensisolatorer. 1.5 Jordingsforhold kv luftnettet er spolejordet. 132 kv nettet er direktejordet, bortsett fra 132 kv ledningen Abildsø Solbergfoss - Kykkelsrud som har isolert nullpunkt. INSPEKSJONER Inspeksjon av de regionale kraftledningene omfatter årlig, visuell kontroll med fokus på avdekking av feil som er synlige enten fra bakken eller fra helikopter. Andre eventuelle avvik langs traseene registreres samtidig. Inspeksjonen utføres etter syklus hvor det benyttes helikopter i to år og det tredje året utføres som bakkebefaring. For de ledningene som skal ha ettersyn, skal det ikke utføres fot- eller helikopterinspeksjon. Dette utgjør ca 10 % av samlet ledningsmasse pr. år. 1.6 Helikopter Under inspeksjon med helikopter benyttes egenutviklet programvare i excel med sjekkliste tilpasset helikopterbefaring. Samtlige lineskjøter, klemmeforbindelser og mekaniske skillepunkter skal termograferes. I tettbebygde strøk hvor det ikke er mulig å benytte helikopter, utføres inspeksjonen som bakkebefaring. NB! Det skal ikke utføres helikopterinspeksjon for de ledningene hvor det skal utføres ettersyn. Dette utgjør ca. 10 % av samlet ledningsmasse pr. år. Side 3 av 9

4 1.7 Bakkebefaring Ved inspeksjonen langs bakken benyttes egenutviklet programvare (excel) med sjekkliste tilpasset bakkebefaring. I tillegg til inspeksjon av selve kraftledningen, kontrolleres følgende: Vegetasjonskontroll ivaretas av annen leverandør, men forskriftsstridig vegetasjon og større trær som bør hogges som sikringshogst skal uansett registreres. Lagring og byggeaktiviteter under ledningene kontrolleres om dette strider mot forskriftene for elektriske anlegg. ETTERSYN Ettersyn av kraftledningene utføres normalt hvert 10. år. Ettersyn medfører behov utkobling av linjer i kortere eller lengre tid, og skal planlegges i samarbeidet med Hafslund Netts driftssentral. Som alternativ til utkobling kan ettersynet utføres AUS. Kompetanse og mulighet for å utføre ettersynet som AUS der hvor dette kreves vil derfor bli vektlagt. Leverandøren må inneha riktig kompetanse og fremlegge referanser for tilsvarende utført arbeid for å kunne tilby slik utførelse. 1.8 Kriterier Som vurderingsgrunnlag for ettersyn av kraftledninger gjelder følgende kriterier: Alder Første gangs ettersyn utføres hovedsakelig kun målt ut fra kraftledningens alder. For en tremastledning er det normalt år fra ferdig bygget til første ettersyn utføres. For stål- og betongmaster er det normalt med år før første ettersyn. Dette forutsetter at ikke andre kriterier overskygger behovet for å utføre ettersynet på et tidligere stadium. Etter første ettersyn gjentas normalt ettersynet hvert 10. år Plassering / viktighet i energisystemet Hvis utfall av en kraftledning medfører at N-1 kriteriet ikke oppnås ved normallast eller ledningen er bygget som radial og/eller som er direkte knyttet opp mot industri, krever ledningen særskilt fokus. Med det menes at i forbindelse med gjennomføring av tiltak på flere ledninger samtidig, vil diss ledningene bli utbedret først. Dimensjonering og komponentvalg vil også kunne vurderes annerledes for slike ledninger Teknisk utforming Kraftledningene er bygget i forskjellige tidsperioder, er konstruert med forskjellige typer materialer og etter forskjellige prinsippløsninger. Dette har medført noe varierende kvalitet og behov for ettersyn på enkelte av løsningene. Side 4 av 9

5 1.8.4 Materialtyper Materialtypene som er benyttet i kraftledningene påvirker behovet for ettersyn. Tørkeprosessen før impregnering av trestolper er forbedret de siste årene og dette har medført at stolpene har blitt mer robuste for råteangrep. Tidligere ble ofte fuktigheten presset inn i kjerneveden før impregnering og ble da værende der. Dette kunne skape hulråte. Stålmaster produsert før ca 1950 ble ikke galvanisert, men ofte mønjet. Slike master krever mer ettersyn på grunn av korrosjonsfaren. Stålmaster fra før 2. verdenskrig har klinkede nagler i stedet for skruer. Disse er mer utsatt for korrosjon en skruer og krever derfor særskilt ettersyn. Betongfundamentene som ble støpt frem mot 1960 inneholder normalt ikke armering. Karbonatisering er derfor ikke et problem på disse fundamentene. Holdfasthet mot fjell og sprekkdannelser er derimot viktig å kontrollere Dimensjoneringsgrunnlag Noen ledninger er dimensjonert med redusert bruddlast. Dette medfører at det er benyttet liner med svakere bruddlast og tynnere og lavere stolper en hva som normalt benyttes. Tynnere stolper er normalt mer utsatt for råte og dette må derfor ha spesielt fokus ved råtekontroll. Hovedtyngden av nettet er dimensjonert etter Norske Normer av februar Etter 1996 er det benyttet NEK 609 med tilhørende nasjonale og internasjonale normer. Ref FEF, vedlegg Klimalaster Kraftledninger eller deler av kraftledninger som er bygget i spesielt utsatte og værharde områder, vil være ekstra utsatt for slitasje. Returtider, is- og vindlaster må derfor hensyntas spesielt ved dimensjonering Kritiske ledningspenn Komponenter i ledningsspenn som krysser over elver, større veier, jernbaner, andre ledninger osv. krever utvidet ettersyn er spesielt viktige å inspisere nøye Jordsmonn / bonitet Jordsmonnets surhetsgrad (PH-verdi) er viktig å ta med i betraktning ved vurdering av korrosjonsfare. Stålmaster hvor det er gravet ned bunndeler av stål, er derfor spesielt utsatt. Tremaster som står plassert i fuktig jord må sjekkes for råteangrep i jord - luft sonen. Landbruket benytter kjemikalier i dyrket mark som også kan påvirke stolpenes egenskaper. Nedbrytningshastigheten er dobbelt så rask i dyrket mark som i mose og myrområder Asfalt og betong inntil stolpen gir forhold som kan gi rask råteutvikling. I skog med næringsrik moldjord er risikoen for råte stor, men mindre enn i dyrket mark, da tilgangen på nitrater og vann er mindre. Stolper som står i vann i myrområder er mindre utsatt for råteangrep. Angrepene kan eventuelt komme ca cm over grunnvannspeilet. Stolper som står i godt drenert morenejord med sand og grus er lite utsatt for råte. Stolper av god kvalitet som står på fjell er vanligvis ikke utsatt for råte. Side 5 av 9

6 1.8.9 Korrosivt miljø Kraftledningskomponenter i stål og aluminium er spesielt utsatt for korrosjon der hvor disse er plassert i nærheten av salt sjø eller hvis det er industri med utslip av etsende gasser. 1.9 Trestolper og tretraverser Kontroll av trestolper Det legges spesielt vekt på kontroll av råte. Lokalisering av hulråte og softråte skal utføres. Jord luft sonen skal graves opp og sjekkes. Råte rundt bolter, sprekker og ved nye / gamle hakkespettskader skal dokumenteres. Råtens plassering og utbredelse skal måles og oppgis. Som kontrollmetode for å avdekke råteangrep i trestolper og tretraverser, benyttes spesialtrenet hund og metode med banking med spesialhammer. Der det registreres råte, foretas bankeprøver og innboring med hylsebor for uttak av fiberprøver for bedømning av råtens omfang. Hakkespettskader, stokkmaurskader, lynskader, skader fra landbruksredskap etc. måles og dokumenteres med bilder og det oppgis hvor på stokken skaden er inntruffet. Skakke / vridde master måles. Alle synlige skader dokumenteres i rapport med bilder Komponenter i tremaster Synlig slitasje på komponenter som oppheng, festejern, klaver, stag, barduner og fotbolter osv. måles og dokumenteres. Komponenter erstattes ved manko eller skade. Etterstramming og oppretting utføres fortløpende hvis slakk Stål- og betongmaster Det kreves spesielt fokus på korrosjon og forvitringsskader. Øvrige svekkelser som løse bolter, skadede deler og utglidning sjekkes Kontroll av stålmaster Master og traverser kontrolleres for korrosjon. Det utføres kontroll av overflaterust og gravrust. Rustsprenging (Ferro-oksyd) som har en volumøkning på ganger registreres. Spesielt knuteplater, sammenføyninger og overgangssonen mellom mast og fundament skal sjekkes. Korrosjonsnivået registreres. Master uten varmgalvanisert korrosjonsbeskyttelse sjekkes særskilt. Synlige ytre skader og løse / manglede bolter registreres og fotograferes. Alvorlige skader som kan redusere mastens bæreevne, rapporteres netteiers prosjektleder umiddelbart. Klatrevern som er skadet skal utbedres. Hvis masten står i umiddelbar nærhet til barneskole, barnehage eller lekeplass og mangler klatrevern, skal dette registreres Kontroll av betongfundamenter Grunnforhold ved fundamentene skal kontrolleres for å avdekke dårlig drenering og masseutglidninger som kan gi skjevhet i fundament. Riss, avskalling, synlig armering, korrosjon på synlig armering og kontroll av betongkvalitet er viktige momenter under kontrollen. I forbindelse med kontroll av betongkvaliteten skal leverandøren spesielt se etter synlige merker som avskalling Side 6 av 9

7 og fargenyanser i betongen. Avskalling kan være et resultat av redusert armeringsoverdekning. Dype skader i betongen kan ha skadet oksidlaget rundt armeringsjern og betongen har karbonatisert. Grønnskjær i betongen kan være et resultat av høyt klorinnhold og utbedringer kreves Kontroll av betongmaster Betongmastene kontrolleres for frostsprenging, sprekker, riss, saltutslag, avskalling, samt korrosjon på synlig armering og øvrige ståldeler. Bruk av prellhammer (skuddhammer) kan benyttes for kontroll av betongens tetthet. Betongmastene skal i tillegg kontrolleres for mekaniske skader. Omfattende mekaniske skader som har redusert mastens umiddelbare bæreevne, rapporteres netteiers prosjektleder umiddelbart Faseliner med innfesting Leverandøren skal kontrollere faselinene for skade og vurdere linenes forfatning i området. Før løse klemmeforbindelser trekkes til, må det kontrolleres nøye om det er kordellbrudd i punktet. Brent/skadet klemme skiftes. Skadde skjøtehylser eller skjøtehylser som har glidd utbedres eller skiftes. Oppheng, festejern og klaver på hver faseline kontrolleres nøye. Leverandøren skal spesielt vurdere tilstanden der kordeller er slitt på lina. Hovedregel er at ved rifter og sår i lina eller 1-2 kordeller røket, monteres reparasjonsspiral der hvor det er plass til dette. Kommer spiraler i konflikt med klemmeforbindelser, må klemmen skiftes til større type, alternativt flyttes. Hvis kordellbrudd på mer en 2 kordeller må lina kappes og skjøtes med eksplosjonsskjøt. I looper hvor det er behov for å kunne dele lina, benyttes klemmer. Leverandøren skal også visuelt kontrollere overgangen mellom line- og kabelanlegg. Spesielt skader i kabelens kappe, kabelvern, kabelmuffe og avledere skal registreres. Mindre skader som kan utbedres på stedet utbedres, mens større skader registreres med forslag for tiltak. Synlig varmgang i kabelanlegg/jordkabel registreres og midlertidige tiltak iverksettes hvis nødvendig. Løse, skjeve eller vridde traverser skal rettes slik at de ligger horisontalt i forhold til mast og faseline. Hvis det er omfattende råte i tretraverser, må traversene byttes til stål. Rust på ståltraverser registreres og rapporteres. Løse stag og klaver festes, evt. skiftes hvis de er skadet. Leverandøren skal registrere tilstanden på isolatorer og armaturer. Løse, korroderte, skadede eller defekte isolatorer, gnistgap/-horn, klaver og klemmer byttes, alternativt utbedres. Manglende splinter erstattes Skillebrytere med tilbehør Leverandøren skal vurdere tilstanden på skillebrytere montert ute på ledningene i master og stativer. Kiosker plassert i tilknytning til disse skal kontrolleres samtidig. Løse, defekte, skadede eller rustne kontakter rengjøres, festes evt. skiftes. Betjeningshåndtak og betjeningswire/stang for bryteren skal kontrolleres at det funksjonerer korrekt. Løse, slakke, korroderte eller skadede deler festes eller byttes ut ved omfattende avvik. Leverandøren må spesielt påse at låsemekanismen er låst og låsbar. Defekte kontakter, håndtak, behov for skifte av hengelås og løse betjeningsstenger utbedres på stedet Jording Leverandøren skal kontrollere tilstanden til jordlinene. Ved mindre skader på jordline skal det monteres reparasjonsspiral. Ved større skader eller rust, skiftes delen av jordlinen som er skadet. Side 7 av 9

8 Leverandøren skal vurdere om anleggsdeler er forskriftsmessig jordet. Hvis jordleder fra jordline ikke er forskriftsmessig dimensjonert, skal denne byttes. Løses deler festes evt. skiftes hvis de er defekte. Løse elektroder eller løse klemmer på elektroder festes/ettertrekkes. Jordelektroder som er skadet skiftes. Ved nedføring av jordledere på stålmaster, skal jordlederen festes på innsiden av fundamentet med klammer. Leverandøren skal under tilsynet måle overgangsmotstanden til jord. Det skal oppgis både målt referanseverdi og felles jordverdi i ohm mål med kurvemetoden (mannskaper skal vedlegge kopi av kursbevis på opplæring i målemetode). I tillegg skal det oppgis fellesverdi målt med tangamperemeter. Egen programvare for måling etter kurvemetoden skal benyttes for registrering av måledata (vedlagt forespørselen) Diverse Leverandøren skal kontrollere og registrere løse eller skadede fangbøyler, endemuffer og avledere. Avvik registreres og utbedres etter avtale med netteier sin prosjektleder. Ved synlig varmgang og begynnende skade på kabelendemuffer skal det foretas termografering og utarbeides egen rapport med data og bilder som omtaler avviket. Flymarkører som er skadet, defekte hvor maling er slitt, registreres. Fare for kordellbrudd i overgang mellom line og markør må kontrolleres nøye. Felles tiltak i forbindelse med ettersyn av samtlige typer kraftledninger 1.15 Kontroll av komponenter Sjekk av løse / korroderte / manglende bolter, skruer og splinter (tiltrekkes/skiftes/erstattes samtidig) Klemmeforbindelser i looper, skjøter, fester og oppheng skal kontrolleres og ettertrekkes. Klaver og festejern kontrolleres og ettertrekkes. Synlig varmgang skal rapporteres. Kordellenes tilstand i overgangssonen mot klemmer og spiraler sjekkes Fortløpende utskifting Følgende komponenter skal skiftes ved manko / skade: Topphetter Isolatorer / isolatorskåler Splinter i isolatorer Bardunanvisere Høyspenning livsfare skilt med påført mastenummer 1.17 Etterstramming Følgende komponenter skal etterstrammes hvis slakk: Klaver Bolter Barduner Festejern Klemmeforbindelser Side 8 av 9

9 1.18 Materialkvalitet Materiell som skiftes, kreves ikke dimensjonert i henhold til kraftledningens opprinnelige dimensjoneringsgrunnlag, men må etterkomme gjeldende normer samt inngå dynamisk i kraftsystemet for øvrig. Materialkvaliteten uansett skal være godkjent i henhold til gjeldende standarder og normer Datarapportering - historikk Det er laget et eget registreringssystem for ettersyn tilsvarende som for inspeksjon av kraftledninger, det vil si med mulighet for direkte konvertering av avvik til netteiers vedlikeholdssystem IFS. Syklusene med tidspunkt for forfall for de enkelte ledningenes ettersyn er lagt inn i IFS Kompetanse hos utfører Hafslund Nett kjøper leverandørtjenester og leverandørens formelle og praktiske kompetanse innen kontroll av kraftledninger vektlegges ved valg av leverandør. Leverandøren må fremlegge dokumentasjon på at personellet innehar kompetanse for gjennomføring av inspeksjon og ettersyn som beskrevet i dette dokument. Ved kontroll av stål- og betongkonstruksjoner skal det fremlegges kompetansebevis og referanser på utført korrosjons- og forvitringskontroll av stål- og betongkonstruksjoner. Som følge av at flere av kraftledningene ikke er mulige å koble ut i enkelte perioder, vil kompetanse innen AUS vektlegges. Kontroll av trestolper med råtehund skal tilbys. Dette kan tilbys som underleveranse. Sammen med tilbudet fremlegges referanse. Side 9 av 9

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndbok Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndboken Ensto Nor AS Ensto Nor AS er et handelsfirma med en rekke velrenommerte agenturer på energiverksmateriell og

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid

Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid Regelverksprosjektet mellom NVE, DSB og Statnett 2 2009 HØYSPENT R A P P O R T Tiltak for å redusere sannsynligheten for

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Regional- og distribusjonsnett luft- Vedlikehold Toppkontroll ved hjelp av helikopter/droner - spesifikasjon

Regional- og distribusjonsnett luft- Vedlikehold Toppkontroll ved hjelp av helikopter/droner - spesifikasjon NR8070 VER 1.3 des/2012 Regional- og distribusjonsnett luft- Vedlikehold Toppkontroll ved hjelp av helikopter/droner - Formål Myndighetene gjennom DSB krever at Toppkontroll av høyspennings luftnett skal

Detaljer

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING Utgave mars 2015 Side 2av 70 REVISJONSOVERSIKT... 5 0 GENERELT... 7 0.1 GYLDIGHET... 7 0.2 KRAV... 7 0.2.1 NS8407:2011... 7 0.2.2 Korrespondanse, varsel og krav... 7 0.2.3

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03 PEFC N 03 Krav ved gruppesertifisering Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Resultat av kartlegging Statens vegvesens rapporter Nr. 183 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Vegforvaltning og utvikling Februar 2013

Detaljer

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Energi Norge AS EnergiAkademiet EBL Kompetanse AS Besøksadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING Austri Vind DA Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING 2 Oppdrag 167860; RAPPORT RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 167860-1 / 2012 167860 Kunde: Austri Vind

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Hva skjer i Lister-området? Vi oppgraderer sentralnettet og bygger ny kabelforbindelse til Tyskland

Hva skjer i Lister-området? Vi oppgraderer sentralnettet og bygger ny kabelforbindelse til Tyskland Hva skjer i Lister-området? Vi oppgraderer sentralnettet og bygger ny kabelforbindelse til Tyskland I denne brosjyren vil vi fortelle deg om arbeidet vi skal utføre i Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord,

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 766/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 6. oktober

Detaljer